Page 1

i teg stra ur t itek ark esign d isk gn graf tridesi s indu

–2002 Griff.CV 1993

telefon (+47) 69 31 21 21 // telefaks (+47) 69 31 31 21 e

TM

Griff.


i teg st ra t u r itek a r k esign d i sk gn g ra f r i d e s i st indu

d kommune. kunde er Fredriksta kasjon as. Første starter Griff kommuni Rune og Jens gate 1. arkitekt. 1993 Fredrik, Christer, i Gunnar Nilsens på laget som første inn i nye lokaler når Geir blir med 1994 Griff flytter nale miljøet forsterkes et tverrfaglig miljø to. og det internasjo 1995 Griff utvikler arkitekt nummer jobber på Griff, begynner som første skotte som tekstforfatter. 1997 Jarl Ture d. Chris Rodger er daglig leder og å pendle fra Strømsta 1. Kjell Jørgen begynner som 1999 Grafisk designer retær. edet Patrik begynner når asjonssek Plankestr ytterligere i eget hus: starter som administrsigner. denne gangen plass og Vigdis 2000 Vi flytter igjen, og Sigga er på miljøet som industride mboerparet Eirik det tverrfaglige 2001 Arkitektsa og kompletterer oppussing, sistemann inn, , maling, musikk, 2002 Reidar er litteratur, matlaging film, fluefiske, hage, r: Bil, bonsai, båt, flere... Hobbier og interesse Final Cut og mange seiling. Quark, reise, Illustrator, p, picknick, Photosho Filemaker, Cubase, rks, Excel, Word, italiensk. Programvare: Vectorwo til fransk, tysk, Noe kjennskap svensk og islandsk. norsk, engelsk, Språk: Flytende

–2002 Griff.CV 19 9 3

Griff.

TM

Griff CV // presentasjon av Griff.TM (02

T-skjorter // sommergaver med logoer (00

Logofiserte ord // gag / gimmick / tøysemoro (00

Bedriftsseilasen // Vi sponset Bedriftseilasen (99

Playstation DVD // fiktive spill / emballasje til annonsering i animasjonsfestivalavis (00

Lego // er morsomt (00-

Gaver // I samarbeid med Glasshytta lagde vi nummererte Griffglass (93-97

Logo // fra sveiset skilt (99-

Griff stempel // funnet i Praha (96 Griff universal // (98

Griff visittkort // anno (97-99 Griff kommunikasjon as Griff kommunikasjon as Plankestredet 1 N - 1607 Fredrikstad telefon: 69 31 21 21 telefaks: 69 31 31 21 e-mail: griff@griff.no www.griff.no grafisk.arkitektur.identitet.design MNAL GRAFILL

Griff.

A product of Griff kommunikasjon as 1998. Suggested with red meats and game. Serve at room temperature and allow to breathe for at least an hour and a half before serving. Merry Christmas from all of us. 12.5% Vol. 75 cl

Kreativt Forum // Griff omtale (99

Vinetikett // vinetiketter på gaver til kunder (99John Lennon // har skrevet om en Griff (65 A spaniard in the works «Goody Griff, which artery in HEFFER harold be thy norm ! is these not thet enid of the norm» «Wart in Griffs´nave are you doing, why are you carroling on this way? «Carrot you see, mubber, Griff have end the worled». «Griff had ended the worled!» «However blackpool tower maybe, In time they´ll bassaway. Have faith and trumpand B B C. Griffs´ light make bright your day.» AMEN (and mickaela dentist.) Bernice´s Sheep I slapter counting one be one. Till I can cow nomore this day. Till bethny hard aches leave we. Elbing my ethbreeds. Dear Griff´s son. «Why, if Griff is so good and almighty - why does he bring such misery into the world?» «Griff walks in such mysterious ways His woodwork to perform». ..a man whom is stickle trodding the pathway to our beloved Griff... «In Griff´s eye, we are all a bunch of bananas - swaying in the breeze - waiting as it werw, Wabooba - to be peeled by His great andunderstanding love - some of them fall on stonycroft - and some fall in the waistcoat.

Byggeplass-skilt // når vi bygger (01

Griff // illustrasjon av Griffhuset / tidlige webskisser (99


tegi stra ur tekt arki sign e isk d n graf ridesig t s indu

e. de siste ni åren har drevet med f ganske rif vi G er på ge vi rli a æ vi være helt tverrsnitt av hv al et sk r re og , te munikasjonsm en en åt ko es n repr tverrfaglig på denne m et ne re de væ trå å r Denne brosjyre le om m setningen nergier mellom rste gang vi sa langt. Med mål t er å skape sy så de til ig Faktisk er det fø kt se vi vi or n hv ka innså vi ltatene vi allerede i 1993 stolte av de resu r vi tidlig ute – resultater. va s de hu go gs ig in el vn og formgi al skape virk sk an m r nå k blik flere forskjellige

Våre tjenester // Kommunikasjonsrådgivning // Kommunikasjonsdesign Identitetsdesign og profilutvikling // Navneutvikling og branding // Grafisk design // Webdesign // Emballasjedesign // Industridesign // Interiørdesign // Arkitektur // Offentlig design // Urbanisme Du finner mer informasjon på www.griff.no

en inspirasjon kan virke som ne de si de en lg på de fø per det du ser r verden! Vi hå vå yne. til f-ø rif en G m : om ne Velk med nye øy n jo as ik un m m til å se på ko


Grafisk design Grafisk design handler om formgivning i farger og flater. Logoer og identitetsprogrammer, aksidenstrykksaker og brosjyrer, skilt og plakater er områder vi arbeider mye med. Den teknologiske utviklingen påvirker også oss, og i dag er web-design en integrert del av arbeidet med grafisk design. Vår målsetning er å kommunisere kundens egenart. I et samfunnet som i større og større grad preges av et mangfold av visuelle impulser er utfordringen å finne løsninger som ligger designmessig i forkant – men på avsenders premisser.

Startbo // Ungdomsboliger (arkitektkonkurranse) / strategi / identitetsdesign / publisering (01-

AT. Kearney // Invitasjon til Høstutstillingen (01

Grønt Inspirasjonssenter // Identitetsdesign / publisering / interiør (99-02

Østfold byoffensiv // Annonsering i Scanorama (01

Østre Linje Arkitekter // Identitetsdesign (00 LO // Publisering / kampanje materiell (99Ikke gå til valg med bind for øynene...

Ikke gå til valg med bind for øynene...

Vern om velferden. Bruk stemmeretten! Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil ta fra deg retten til full lønn hvis du blir syk. Alle kan bli syke. Sammen med Arbeiderpartiet har LO kjempet for retten til full lønn ved sykdom.

Web-it maritim // Identitetsdesign / publikasjoner (01


Universitetet i Oslo Historisk-filosofisk fakultet HF Panorama er en web-site for rekruttering til HF-fakultetet ved Universitetet i Oslo. Gjennom en suggererende flash-animasjon, der vi viser resultatet av menneskelig kreativitet gjennom to tusen år, er målsetningen å gjøre besøkeren interessert i mer kunnskap om studier ved HF-fakultetet.

Grafisk design

Østfold byoffensiv // Identitetsdesign / Publikasjoner / Strategi / Brosjyre (01

Østfold fylkeskommune // Publikasjoner / Skolekataloger (95-96 Interreg IIA / IIIA // Visuell profil / Brosjyrer / Messe (98 -

SVERIGE - NORGE

SVERIGE - NORGE

Østfold nyskapingsnettnerk // Identitet / Logo / Mappe / Div (02


GlobalYouthActionEnvironment // Identitetsdesign / publisering / internasjonal kampanje i flere medier (96

ProDok // Identitetsdesign (01

Østfold fylkeskommune // Identitetsdesign / publikasjoner / profilering og oppfrisking (97PMS 548

PMS 143 •

Profilhåndbok PMS 479 •

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Noahs Park // Identitetsdesign / navnutvikling og profilering (96-98

Bysidene.no // Identitetsdesign / publikasjoner / utvikling av portal og grafikk (99-00

Fredrikstadnett // identitetsdesign / web- og illustrasjonskonsept (00 Visions4future // Identitetsdesign / profileringsmateriell (00

Norges Kristne Råd // Idenitetsdesign / publikasjoner / kampanjer og informasjon rundt Jubileum 2000/ 1999-2000 Vi t e n n e r l y s

NORGES KRISTNE RÅD

Vi t e n n e r l y s Produks jon: El i Kr i s t i ne og Gei r Bj ør nar Smebye. Utøvere: Sangere fra bla. barnekoret Levende Lys Hamar og TenSing-koret Praising Hamar. Mus ikere: Øyvi nd Å. Berg, Fr ed Dal bakk og Gei r Bj ør nar Sundbye. Hovedans var l i g f or arr angement ene: El i Kr i s t i ne og Gei r Bj ør nar Smebye. Utgitt: © Norges Kr i s t ne Råd 1999. Foto: Svei n Hel ge Rødahl . Gr af i s k des i gn: Gr i ff kommuni kas j on as / Ei r i k Moe ( l ogo) . Her finnes tekster og noter til sangene: Norsk Salmebok, Verbum 1985: Sang nr. 14 og 16. Salmer 1997, Ver bum 1997: Sang nr. 2, 4, 7 og 9. Bar nes almeboka, Ver bum og IKO 1999: Sang nr. 1, 3, 4, 10, 12 og 13. Mat er i el l f r a Jubi l eum 2000: Sang nr. 5, 6, 8, 11 og 15. 01. Vi t e n n e r l y s 2:13 t eks t : Eyvi nd Skei e, mel odi : Gei r Knut s on, s ol i s t : Teres e Huus e. En ny f lott advents - og jules ang, hentet f r a en advents mes s e f or bar n og unge. Sangen er svært anvendelig i forbindelse med lystenning under adventsstunder i skole og hjem, og til gudstjenester i advents- og juletiden. På Cden er den stemningsfullt arrangert og fremført. 02. E i t l i t e b a r n , m e d f ry d e s k r i k 1:35 t eks t : Tys k 1422, O. A. Peder s en/ N. S. F. Grundt vi g/ W. A. Wexel s / Jan Ove Ul s t ei n, mel odi : Nor s k f ol ket one ( Nordmøre) , s ol i s t : Tor i l Nybrot t . En gammel s ang s om f or klar er at Gud ble f ødt s om et lite mennes kebar n f or å f r els e os s . Fremført av voksen vokalist, inspirert av av melodiens folketoneopphav. Tekst på nynorsk og bokmål i Sal mer 1997. 03. Vi g j e t t e v å re s a u e r 3:49 tekst: Eyvind Skeie, melodi: Harald Herresthal, solister: Mari Elisenberg og Silje Arnvard. Et enkel t , l i t e j ul es pi l l med al l e de vi kt i gs t e akt ør ene: Hyr dene, de vi s e menn, J os ef og Mar i a. Let t å f r emf ør e s om oppt r i nn på j ul eavs l ut ni nger og i guds t j enes t es ammenheng. Sangen kan veks le mellom s olis ter og en s tør r e gr uppe/ hele klas s en. Rollene kan mimes el l er s ynges .

0 1 . Vi tenner lys 2: 02. Ei 13 t lite barn, 0 3 . Vi med f gjette rydesk våre s rik 1: 04. Nå auer 3 35 vandr :49 er fra 05. De hver e vise fr n verd a Øste ens kr 06. He r land 3 ok 2:0 llig tr :28 7 e kong 07. Du ers vi barn, s e 2 :16 eg kje 08. Ca m 2:0 s p a r, 2 Baltas 09. En ar og stjern Melch e steg ior 1: 10. Å, 50 opp 3: hvilke 00 store 11 . E t gaver tårn b 1 : 4 8 l e bygd 12. Pi mot h nse, d immel et er g en 3:2 13. Ån lede 1 6 :47 dens v ind 3: 14. Fr 20 å him melen 15. Gu Guds ande f ds rik ór 3.0 e er e 6 t bitte 16. M idt i v lite fr ø 3:14 år ver den 2: 57


Fredrikstad kommune I forbindelse med kommunesammenslåingen i 1993 ble det bestemt å utvikle en helstøpt visuell identitet for den nye storkommunen. Griff vant konkurransen med et program der vi innførte en offensiv blå-grønn basisfarge og piktogrammer for alle kommunens organisasjonsledd.

Grafisk design

KOMMUNEDEL VIRKSOMHET Besøksadresse,1600 Fredrikstad Tlf.: 69 00 00 00 Faks.: 69 00 00 00 Profilhåndbok // Håndbok med oversikt over alle profilelementene (99 St. Croix-huset // Logo og brosjyremateriell

Byggeskikkveileder // Brukerperm for byggeskikk (99-

Teknisk Drift Fra mandag 9. november har vi ny besøksadresse: Tomteveien 30, 1618 Fredrikstad. Postadresse: Fredrikstad kommune, Teknisk Drift, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad. Nytt telefonnummer: 69 36 13 00, nytt telefaksnummer: 69 36 13 04. Brann- og feiervesen og Parkering og transport flytter ikke!

Teknisk Drift Flytter

0 ft 30 3 0 Dri n 6 1 k is eie 3 kn tev 69 Te m fon To le Te

Flytter Teknisk drift // Informasjonsmateriell (98 Fredrikstad 2000 // Visuell profil for Fredrikstad bys 2000-årsfeiring / utforming av 2000-årsplass ( i samarbeid med Tor Lindrupsen) (99-00

9.1 1.9 8


Norsk Hydro // Strategi / etablering av designspråk i interaktivt presentasjonsmateriell (00-01 Punctum // Sommerkampanje / interiør / video / flyers (97

Idébanken // Identitetsdesign / trykksaker og interiør (99-02 PROSJEKTET GRØNN STAT SKAL REDUSERE MILJØBELASTNINGEN I STATLIG VIRKSOMHET. ET UTVALG VIRKSOMHETER VIL KARTLEGGE HVORDAN DE PÅVIRKER MILJØET, OG GJENNOMFØRE TILTAK. ERFARINGENE VIL DANNE GRUNNLAG FOR MILJØINNSATS I ALL STATLIG VIRKSOMHET.

Grønn

Stat

Ønsker du mer informasjon om Grønn Stat, kontak prosjektsekretariatet:

SFT · PB 8100 · Dep. 0032 Oslo · Tlf. 22 57 34 00 · Mail postmottak.sft@sftospost.md.dep.telemax.no

Staministerens kontor - Statsbygg - Statens forvaltningstjeneste - Fylkesmannen i Hedmark - Forsvarets bygningstjeneste - NORAD - Brønnøysundregistrene - Oljedirektoratet - Jernbaneverket - Forbrukerrådet - Statens forurensningstilsyn - Norges Landbrukshøgskole

SFT // Identitetsdesign / profil på kampanjer (99-00 Høgskolen i Østfold // Identitetsdesign / kampanjer (96-00

Østfold Industri Offensiv // Identitet / publikasjoner / beretninger / brosjyrer (97-99

Momentum // Publikasjon / invitasjon (00


Universitetsforlaget Da daværende Universitetsforlaget ble slått sammen med Tano Aschehoug til det nye Universitetsforlaget ble det utviklet en ny profil. Vår oppgave har vært å tilføre profilen verdier gjennom kreativ kommunikasjonsmessig bruk av logoelementene, særlig den iøyenfallende U-en. Vi tok utgangspunkt i at det var viktig å eksponere den nye logoen, men uten at den skulle slites ned for fort. Løsningen har vært en serie ready-mades, der vi og fotografer har fått lov til å tolke U-en og sette den inn i forskjellige kontekster. Sentrale verdier som vi har ønsket å tilføre merket er varige spor, kreativitet, kvalitet og mangfold.

Grafisk design

Universitetsforlaget // Invitasjoner / sommerkort / julekort (01-02

Nyhetskatalog // (02 Nyhetskatalog // Katalog 2001 (01

Høstkampanje // Foto til høstkampanje (01 Plakat // til butikk (01

Annonse // (01

Pose // (01


Humlegaarden // Identitet / interiør / utvikling av navn og konsepter på utesteder (00-01

Pensumtjenester // Identitet / Logo / Ikoner / Mappe / Annonse / Web (02

Xfire // Identitet / publikasjoner / etablering av formspråk i trykksaker og på web (01

Glasshytta // Visittkort (99

Rygge Lufthavn // Publikasjoner / informasjonsmateriell i forbindelse med ny flyplass (00

Norli bokhandel // Publikasjon / Katalog over reisehåndbøker / Kampanjeelementer (02 B r a s il

S id e 6 0 e2 Sid

G h

fa

ri

ng oppi

Samba

Tang o

Si de

a

Fjel

e 46

Cub

57

Øyh

Sa

Sid

Si d e

Elefantridning dr lvan

In di a

Vri hjulet til ønsket aktivitet eller reisemål. Sidetallet fremkommer i midterste sirkel på hjulet. Reisehjulet benyttes sammen med Lovely Planet – Norli bokhandels katalog over reiseguider 2002.

Reisehjul

47

l

Siga rrullin g

S id e 6 3

on do

ing

54

Si d

e

G

4

Ja p an

Fi n l and

22

ning elrid

ns da

www.norli.no

Side

sk

Pasta

Kam

Reiseguider 2002

S id e 6 4

ing

an ik Afr

ke

e1 Sid

lser

a an

leve

3

Vass

The Beac h

rge

e2

pp

Zen

Si de

Sid e 2 8

Si d e

67

Fl or i

www.norli.no pt Eg y

It a li a

Tha il a n d

Melk // Magasinkonsept / Utvikling / Design / Illustrasjon (99-01

4

Sid

Vino

aif is

No

Ke ny a Si de

30

lovely planet da

nti n a

59

ike nkr Fra

AMERIKA

Si d e

6

7

MIDT-ØSTEN

Arge

llas

H

lovely planet

Ve ne

He zia


Bluegarden Oppgaven vi fikk da lønns- og persnalavdelingen i daværende Posten SDS tok kontakt, var å reprofilere virksomheten, som skulle skilles ut som aksjeselskap. Ergo Bluegarden er i dag blant landets ledende leverandører av lønns- og personalsystemer til næringslivet og statlig virksomhet. Navnet er et resultat av en navneprosess der vi fokuserte på kvaliteter som menneskelighet og internasjonal klang. For å kommunisere tydeligere at Bluegarden hadde et virksomhetsområde som berører mennesker, innarbeidet vi kunstfotoprosjektet "Sveverne" (foto: Årtun/Hjertholm/Kirkhorn) i profilen. Resultatet ble en bedriftsidentitet som skapte nærhet og engasjement både internt og eksternt.

Grafisk design

Navn og logo // Navneutvikling / Egendesignet font (99

Bluegarden // Mappe / Annonse / Kort / (00Billedserien // “Sveverne” var i utgangspunktet et kunstprosjekt (99

Julekort // (01

Posten SDS data løsning for effektiv forvaltning av bedriftens intellektuelle kapital

Design: Griff kommunikasjon as. Trykk: Varding

Ergo Group (Posten SDS) // Publikasjoner og design av utstillingssone i besøkssenter (99-00

abcdefghijklmnydalenopqrstuvwxyzæøå12345678920+´!»#$%&/()=?§’+`

Møterom // (00-


Industridesign God design er langt mer enn bare funksjon og form. Designerens kanskje viktigste oppgave er å rendyrke identitet og firmaverdier, slik at det fysiske produktet treffer dagens krevende marked. Det handler om å fortelle en historie og kommunisere et bilde av hvordan virksomheten skal oppfattes. Design og merkevare er avgjørende for kundens valg av produkt. Produktet skal også tilpasses og forenkles slik at selve produksjonen blir mer lønnsom. Resultatet av en langsiktig profesjonell designsatsing er økt konkurransekraft og bedret lønnsomhet.

FoldAbowl // for Permafrost Design as (00 FoldAbowl er et sammenleggbart fat. Fatet er produsert i næringsmiddelgodkjent plast, og kan brukes til frukt, konfekt, potetgull og annen type snacks. Fatet reises fra et flatt kvadrat, og kneppes sammen med trykknapper av stål. Bunnen i fatet blir brettet opp, slik at det kan stå støtt på bordet. FoldAbowl selges flatpakket, emballert i et LP-cover av alminnelig størrelse.

EBL // for Widenoja & Hemstad as / Nytt mastsystem for høyspent (01 Think Nordic AS Ford Motor Company // (99-00 Elektrisk konseptbil i samarbeid med Think Nordic AS, Ford Motor Company. Think Twice er et modulært bilkonsept, bestående av to moduler. Dette tillater variasjoner mellom pick-up, coupè og kabriolet. Konseptbilen Think Twice er basert på Thinks eksisterende produksjonsteknologi i rotasjonsstøpt polyetylen. Think Twice bruker også både under og over rammen til den eksisterende elbilen Think City.


Industridesign Voks/Humlegaarden // Interiør / Konsept på utesteder (00-01 Fredrikstad kommune // Utvikling av skiltprogram (99-

Photobit // for Permafrost as / Utstillingsmonter (00 Fredrikstad kino // Skilting av ny kino / 01 Pionér Trio // for Widenoja & Hemstad as og Polimoon Cipax as (01Dette er Pioners nye sykkelbåt i rotasjonsstøpt Polyetylen. Katamaranskroget er designet for lav vekt og effektiv fremdrift. Pioner Trio bruker ror og skovlhjul fra Pioners eksisterende Tamaran. Den er tilrettelagt for allsidig bruk, også til det krevende utleiemarkedet. Båten har fem sitteplasser, stor selvlensende dørk, og soldekk.


Privatboliger Når vi arbeider med eneboliger forholder vi oss til individer. Målet er å lage boliger som fremhever og uttrykker oppdragsgiverens personlighet, livsstil og visjon om det gode liv. Våre eneboliger har det til felles at de er utført i et moderne formspråk, med vekt på spenninger mellom det åpne og det lukkede og forholdet mellom ute- og innerom. Villa Stene // Enebolig / Ombygging (00

Villa Hauge // Enebolig / Ombygging (00

Villa Johnsen // Enebolig (00-

Villa Lilleberg // Enebolig / Ombygging (00


Arkitektur Kontor

De fysiske omgivelsene er en viktig del av enhver bedrifts identitet. Ikke bare skal de ivareta praktiske krav til funksjonalitet og arbeidsprosesser – de uttrykker også verdier og holdninger. Vår filosofi er å se de fysiske omgivelsene som en viktig og integrert del av bedriftens totale kommunikasjon, både overfor omverdenen og ikke minst internt.

Idébanken // Interiør og utstillingssystemer (99-00

Hydro // Interiør / Møterom (01-

Procedo // Interiør / Kontor (01-

ProDok Xerox // Interiør / Utstilling / Kontor (01-


Store bygg Komplekse programmer er preget av at de i kraft av sin størrelse får mange berøringspunkter med omkringliggende miljøer. Derfor representerer de en annen type utfordring enn mindre prosjekter. Vår ambisjon er å veve de store prosjektene inn i omgivelsene på en måte som tillater estetikken å vokse ut av prosjektets totale forankring i stedet. Dette innebærer en fordypning i analyse, der vi legger stor vekt på å forstå de unike forutsetningene for hvert enkelt prosjekt. SAS // Hotell i Fredrikstad (01I Fredrikstad sentrum, nært knyttet til rådhus og det planlagte kultursenteret i Fredrikstads gamle kinobygg, planlegger Ryen eiendom as ett nytt kurs- og konferansehotell. En av de viktige målsettingene er å oppnå effektiv utnyttelse av arelaene ved å stimulere til private og offentlige aktiviteter gjennom store deler av døgnet. Konseptet er bygget opp rundt sømløs integrasjon av byens befolkning og offentlige tjenester og kulturtilbud. Hotellet planlegges med ca. 150 rom og omfatter til sammen 10.000 m2.

Fjeldberg // Omsorgsboliger (00-02


Arkitektur Kipsala Olympia

I sentrum av Riga finner du øya Kipsala. Prosjektet er tredelt med arealer for kjøpesenter, kontorer og universitetsutvidelse – til sammen ca 90.000 m2. Hovedgrepet er å løfte landskapet for å legge innadvendte funksjoner inn under parkdraget og etablere en ny offentlig plass på taket av kjøpesenteret. Taket skaper en adkomst til kontorarealene og aktiviseres av et rekreasjonsprogram som fungerer som et møtepunkt mellom de tre programmene. Kunden er Real invest SIA, eid av norsk-nederlandske ICA/Aholdt.

Kipsala Olympia // Kjøpesenter / Kontorer / Utvidelse av universitet (02

Kipsala 3 // Visualisering av bolig og næring (02

Arealplan Saliena // Byplan / Arealplan Saliena / Ny bydel utenfor Riga (00-


Startbo // Prosjektledelse for en nordisk arkitektkonkurranse (01-02 Øra fuglekikkertårn // for fugletittere (01-

Øra miljøsenter // Forprosjekt i samarbeid med Per Åge Lyså og Helene Hyllseth / Miljøsenter (99-


Arkitektur Bro over Vesterelven Den nye gangbruen over Vesterelven vil forbinde Fredrikstad sentrum med FMV-området på Kråkerøy. Gangbrua, som ferdigstilles mars 2003, er konstruert som en enkel klaffebru, der estetikk og funksjonalitet er smeltet sammen. Brua må tåle å åpnes mange ganger i døgnet i båtsesongen, og for å redusere vekten, og derved omfanget, har vi valgt å konstruere brua i komposittmaterialer. Kunde er Fredrikstad kommune og Værste AS.


Strategi // Sevenmillioncity (00I den postindustrielle tidsalder studerer vi nye modeller for byforståelse. I 7 millionersbyen relokaliseres Østfold i en region uavhengig av nasjonale grenser.

Arealplan // for FMV-området i Fredrikstad (99

Fredrikstad stadion // for FFK eiendom as / Utredning / Visualisering (01-02 FFK har planer om en fullstendig ombygging av dagens stadion til et moderne anlegg med FIFA standard på bane og tribuneanlegg for inntil 10.000 mennesker samt nye klubb- og servicearealer. Samtidige planlegges det et større boligkompleks med inntil 120 leiligheter samt næringsarealer integrert i anlegget. Det legges opp til et helserelatert næring som lege, fysioterapi, kiropraktor, etc. Videre planlegges det et nært samarbeid med en evt ny idrettslinje på Fredrik II, videregående skole.


Arkitektur Arkitektkonkurranser Kontoret deltar aktivt i lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser.

Holte Buskogen // Ungdomsboliger / 1. pris! (01

FMV // Invitert konkurranse for utvikling av gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted / samarbeid med Space Group og Dahl arkitekter (99


Hålogaland teater // Teater og konserthus (98 Trosvik // Sykehjem / samarbeid med Space Group (01

Tollbygningen Gardermoen // Tollbyggningen / 2. plass (99

Bo 2000 Malmø // Konkurranse om nye typer boliger / innkjøpt (99


Griff hobby // (93-

kjell


telefon (+47) 69 31 21 21 // telefaks (+47) 69 31 31 21 e

TM

Griff.

Griff kommunikasjon as // Plankestredet 1 // N-1607 Fredrikstad telefon (+47) 69 31 21 21 // telefaks (+47) 69 31 31 21 e-mail griff@griff.no // www.griff.no // org.nr. 867874402 mva

TM

Griff.

Griff Designs portefølje fra 1993 til 2002  

Denne presentasjonen representerer et tverrsnitt av hva Griff har jobbet med fra 1993 til 2002.

Griff Designs portefølje fra 1993 til 2002  

Denne presentasjonen representerer et tverrsnitt av hva Griff har jobbet med fra 1993 til 2002.

Advertisement