Page 1

Barrier Tech MF80

31668

Utstedelsesdato: 26.02.2013

SIKKERHETSDATABLAD Barrier Tech MF80 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn

Barrier Tech MF80

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk Bruksområder

Desinfeksjon av vannsystemer og drikkevann.

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandør

Kontaktperson Produsent

Biosphere Innovation AS Rolvsbuktveien 17 1364 Fornebu Norway Tel : +47 67204636 E-mail: info@biosphereinnovation.com WEB: http://www.biosphereinnovation.com/ Espen J. Vogt. (E-mail: espen@fiberprotector.com) Biosphere Innovation AS Rolvsbuktveien 17 1364 Fornebu Norway Tel : +47 67204636 E-mail: info@biosphereinnovation.com WEB: http://www.biosphereinnovation.com/

1.4 Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding Fareidentifikasjon CLP

Ikke klassifisert som helse-, miljø- eller brannfarlig i ht. gjeldende regelverk.

2.2 Etikettelementer CLP 2.3 Andre farer Oppfyller kriteriene for vPvB

Nei.

Oppfyller kriteriene for PBT

Nei.

Andre farer som ikke fører til klassifisering

Ingen kjente farer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Ingredienser

ESSENTICON

1 / 6

Created by SafeProduction™


Barrier Tech MF80

31668

Utstedelsesdato: 26.02.2013

Navn

EC-nr.

CAS-nr.

Innhold

Symbol

Klassifisering

etanol

200-578-6 263-080-8

64-17-5 61789-71-7

<1 % <1 %

F C ,N

R-11 R-21/22, R-34, R-50

230-525-2

7173-51-5

<1 %

C

R-34, R-22

REACH-nr

Innhold

Symbol

Klassifisering

CAS-nr

etanol

<1 %

GHS02, , Fare

Coco alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride

<1 %

GHS05, GHS09, GHS07, , Fare

didecyldimetylammoniumklorid

<1 %

GHS07, GHS05, , Fare

64-17-5 Flam. Liq. 2: H225 61789-71-7 Acute Tox . 4: H302, Acute Tox. 4: H312, Skin Corr. 1B: H314, Aquatic Acute 1: H400 7173-51-5 Acute Tox . 4: H302, Skin Corr. 1B: H314

Coco alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride didecyldimetylammoniumklorid CLP Navn

Se avsnitt 16 for setninger i fulltekst.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig Innånding Svelging

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Kontakt lege hvis større mengde er svelget. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hud

Skyll med vann. Ta av forurensede klær. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyne

Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkemidler Brannslokkingsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brannbekjempelse

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Karakteristiske farer

Ikke brannfarlig.

Forbrenningsprodukter

Ingen spesifikke skadelige nedbrytningsprodukter er angitt ved normale forhold.

5.3 Råd for brannmenn Vernetiltak ved brann

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern .

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Personbeskyttelse

Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.

6.2 Forholdsregler for vern av miljø

ESSENTICON

2 / 6

Created by SafeProduction™


Barrier Tech MF80

31668

Utstedelsesdato: 26.02.2013

Ingen miljøtiltak nødvendig.

Miljøbeskyttelse

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning Opprenskningsmetoder

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spyl området med vann. Produktet/stoffet er vannløselig.

6.4 Referanse til andre avsnitt Ingen spesifikk henvisning.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved bruk

Sørg for god ventilasjon. Spill gjør gulv og arbeidsredskaper glatte og sleipe.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet Forholdsregler ved lagring

Oppbevares ved temperaturer under 25°C. Lagres frostfritt.

7.3 Spesifikk sluttbruk Særlig(e) bruksområde(r)

Kontakt leverandør for ytterligere opplysninger.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Navn

CAS nr.

Referanse

Gj.snitt 8t.eksp.

etanol

64-17-5

AN.

500/950 ppm/mg/m3

Ingredienskommentar

Takverdi

Dato

AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. H=Hudopptak, R= Reproduksjonstoksisk, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, M= Arvestoffskadelig,T= Takverdi

Verneutstyr

8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern

Åndedrettsvern ikke påkrevd.

Håndvern

For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Nitrilgummi.

Øyevern Verneklær

Bruk av øyevern kreves ikke under normale forhold. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Bruk verneklær etter behov.

Hygieniske rutiner

Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

DNEL

Ingen data.

PNEC

Ingen data.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form/konsistens

Væske.

Farge

Lysegul. Halmfarget.

Lukt

Ingen karakteristisk lukt.

Løselighetsbeskrivelse

Fullstendig blandbar med vann.

ESSENTICON

3 / 6

Created by SafeProduction™


Barrier Tech MF80

31668

Kokepunkt (°C, intervall)

100

Smelte/frysepunkt (°C, intervall)

0

Tetthet (g/cm3)

~1,0

Temperatur (°C):

Damptrykk

~20 hPa

Temperatur (°C):

Utstedelsesdato: 26.02.2013

Trykk:

20

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet HMS opplysninger

Ingen kjente.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ingen reaktive grupper. 10.2. Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold. 10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner Farlig polymerisering

Polymeriserer ikke.

10.4. Forhold som skal unngås Ingen kjente risikoforhold. 10.5 Uforenlige stoffer Stoffer som skal unngås

Ingen kjente.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Spaltningsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukter ved anbefalte bruks- og lagringsbetingelser.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Sensibilisering

Ingen kjente allergifremkallende egenskaper.

Genotoksisitet

Ingen kjente arvelige eller mutagene egenskaper.

Kreftfremkallende egenskaper

Inneholder ingen komponenter med kjente, kreftfremkallende egenskaper.

Reproduksjonstoksisitet

Ingen kjente, skadelige effekter på reproduksjonsevne, fruktbarhet eller fosterutvikling.

Innånding

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Svelging

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Hudkontakt

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Øyne

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Opptaksvei

Hud- og/eller øyekontakt.

INGREDIENS: Toksisk dose, LD 50

etanol

Toksisk dose, LD 50 hud

>20000 mg/kg (hud kanin)

Toksisk kons., LC 50

124,7 ppm/4t (inh-rotte) didecyldimetylammoniumklorid

INGREDIENS: Toksisk dose, LD 50

7060 mg/kg (oral-rotte)

84 mg/kg (oral-rotte)

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1. Toksisitet Økotoksisitet

Ikke ansett for å være miljøfarlig. Negative effekter på vannmiljøet ikke kjent.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet Produktet/stoffet er biologisk nedbrytbart. 12.3 Bioakkumuleringspotensial ESSENTICON

4 / 6

Created by SafeProduction™


Barrier Tech MF80

31668

Utstedelsesdato: 26.02.2013

Ingen bioakkumulering forventet. 12.4 Jordmobilitet Mobilitet

Blandbar med vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger PTB/vPvB

Komponenten(e) er ikke identifisert som et PBT eller vPvB stoff.

12.6. Andre skadevirkninger Ingen kjent informasjon. INGREDIENS: LC50, 96 t, Fisk, mg/l

etanol

EC50, 48 t, Daphnia, mg/l

5400 (Daphnia Magna)

IC50, 72 t, Alger, mg/l

>10,9 (Skeletonema costatum) BCF:0,66 -0,32 BOD5/COD: 0,4-0,8 (methanol) BOD: 85 % deg., 28 dager, Metode: OECD 301D didecyldimetylammoniumklorid

Bioakkumulasjonspotensial Fordelingskoeffisient (log Pow) Persistens og nedbrytbarhet INGREDIENS: LC50, 96 t, Fisk, mg/l

13500 (Pimephales promelas)

0,0074 (Acipenser transmontanus)

EC50, 48 t, Daphnia, mg/l

37 (D.magna)

IC50, 72 t, Alger, mg/l

3600

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Generelt

Produktet er ikke farlig avfall.

Behandlingsmetoder Avfallskode

Fortynn med mye vann og spyl til avløp etter dekomponering. Kan leveres til godkjent fyllplass. Produktet er ikke farlig avfall. 16 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder.

Forurenset emballasje

Avhend tom emballasje i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter.

AVSNITT 14: Transportopplysninger Generelt

Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

14.1 FN-nummer 14.2 Korrekt transportnavn, UN 14.3 Transportfareklasse(r) 14.4. Emballasjegruppe 14.5 Skadevirkninger i miljøet 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren Ingen. 14.7. Transport i bulk i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen IBC-kode for bulktransport offshore.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen Regelverk

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) EU-forordning 453/2010/EF (CLP), 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF, 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA /ICAO.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

ESSENTICON

5 / 6

Created by SafeProduction™


Barrier Tech MF80

31668

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Utstedelsesdato: 26.02.2013

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger Forklaring til R-setninger i avsnitt 3

R-11 Meget brannfarlig. R-21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging. R-22 Farlig ved svelging. R-34 Etsende. R-50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Forklaring til setninger i avsnitt 3

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H400 Meget giftig for liv i vann. * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet

Utarbeidet av

Utstedelsesdato

Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norge. E-mail: post@essenticon.no. Tlf.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com 26.02.2013

Databladstatus

CLP 02 ATP

Signatur

R. E. Lunde

Forbehold om ansvar

Informasjonen utviklet av Biosphere Innovation AS gjelder kun det spesifikt angitte materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale eller i andre bearbeidede former. Biosphere Innovation AS har forpliktet seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette datablad er i henhold til Biosphere Innovation AS beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk.

ESSENTICON

6 / 6

Created by SafeProduction™

Barrier Tech MF80  
Barrier Tech MF80  
Advertisement