Page 1


doj fp=kadu

ek;dy ,Og‚u vkssfeax y?kqdFkk laiknu

j‚u ektZ+

Ýh d‚fed cqd Ms vko`fÙk laiknu

vf'ou ikaMs ç¨M{ku eWustj

fuys'k ,l- egkfMd lg&laLFkkid ,oa lh-Ã-vks-

'kjn nsojktu lg&laLFkkid

x‚Fke p¨ijk lg&laLFkkid

lqjs'k lhrkjkeu


dFkk & j‚u ek>Z+ fp=kadu & ek;dy vksfeax jax & Mh- 'ks"klsuu o ,l- isfj;Lokeh Hkk"kkarj ,oa lqys[k & vkfnR; fcMhdj fo'ks"k /kU;okn & 'kfed nklxqIrk

veZx<+ esa ,d fof'k"B vk;q ds ;qok] ftud¨ ,d fnu {kf=; cuus dh vfHkyk"kk gS] mud¨ naMdkj.; ds ?kus taxy esa Hkstk tkrk gSA

cgqr de [kkuk] vkSj flQZ+ ,d lk/kkj.k 'kL= ds lkFk] muls ;g vis{kk g¨rh gS fd os ,d çk.kh ;k t;fpUg dk f'kdkj dj viuh {kerk fl) djsaA

tc esjk le; vk;k rc esjs Hkkà jke eq>ls dqN gh o"kZ cM+s Fks] ysfdu yxHkx iq#"k cu x;s FksA

mUg¨usa eq>s /khjt fn;k---

---vkSj eSa ml lqulku taxy dh vksj py iM+kA

dà fnu eSaus ,d t;fpUg dh [k¨t dhA ,d ,slk çk.kh ftlls eq>s ve;kZn x©jo feys] ftlls esjs firk eq>is mlh rjg xoZ djsa tSls os jke HkS;k is djrs FksA

ij eq>s dqN ugh feykA dsoy ,d N¨Vk cky okujA dqN fo'ks"k ugh r¨ ;gh lgh] ;g l¨p dj eSa mlds ihNs iM+ x;kA

ijarq mls idM+us ls igys---


---esjs ?kj okfil tkus ds fpUg Hkh de fn[kus yxsA

ogk¡ ij ,d fo'kky vtxj vk iM+k] ,slk vtxj t¨ eSaus dHkh ugh ns[kk FkkA ml lk¡i us eq>s vius o'k esa dj fy;k] vkSj eq>s vkSj ml okuj d¨ dqpyus yxkA

vkSj rHkh jke HkS;k ogk¡ igq¡ps!

og igyk le; Fkk tc jke HkS;k us esjs çk.k cpk,---

---ysfdu fdlh :i ls Hkh vafre ughaA

mUg¨aus ml vtxj dk eLrd eq>s çnku fd;kA ,d ,slk iqjLdkj ftlls eq>s cgqr ç'kalk feyus okyh FkhA 'kk;n gekjs firk dk leFkZu HkhA

os cl gls---

---vkSj c¨ys dh mUgsa ml okuj dh fe=rk vf/kd ewY;oku FkhA t¨ ,d fnu fdlh Hkh iqjLdkj ls vf/kd vUe¨y fl) g¨ ldrh FkhA

eSaus HkS;k ls iwNk] D;k mUgsa ,slk nqyZHk iqjLdkj vius fy, j[kus dh d¨Ã bPNk ugh Fkh\

jke HkS;k rc vk;q esa de Fks---


---ysfdu ml fnu eSaus muds vanj ds iq#"k---

---muds vanj ds ohj d¨ ns[kk-


dFkk & j‚u ek>Z + fp=kadu ,oa jax &

fte LVkjfyu

Hkk"kkarj ,oa lqys[k &

vkfnR; fcMhdj

fo'ks"k /kU;okn &

'kfed nklxqIrk

tc eSa 'kkyk esa i<+rk Fkk] rc gekjs xq#th us ,d fnu esjs vlguh; crkZo dh otg ls eq>s xzaFk?kj HkstkA

eq>s fdlh fo"k; ij 'k¨/k djus Hkstk Fkk- ysfdu eq>s mlesa d¨Ã #fp ugh Fkh] vkSj eSaus fuf"k) xzaFk¨a d¨ [k¨t fudkyk & ,sls xzaFk t¨ dsoy _f"k&eqfu;¨a ds fy, j[ks FkA

ekuo ds rhljs ;qx esa /kjrh ds lkr ns'k ,d nwljs ls ;q) djus yxs] vkSj ;g ;q) ,d egkfo'kky fo'o;q) cu x;kA

iqjkuh Hkwfe egkfouk'k ds dkj.k jDr vkSj vkx esa Mwc x;hA

fouk'k ls igys ,d ns'k us ,d Ñf=e cqf) dk fodkl fd;k FkkA ekuo vkSj ;a= dk ,d vu¨[kk laxeA

ekuork u"V g¨ x;h] ysfdu ;g cqf) thfor jghA

vkSj c<+us yxhA


mlesa tho Fkk] vfLrRo Fkk] ysfdu ,d viwoZ çdkj dkA

tc Hkwfe l¨Ã gqà Fkh] vkSj vk;ZorZ vkSj udZ esa foHkkftr g¨ jgh Fkh] ;g cqf) c<+rh jghA

var esa blus bl u;h Hkwfe esa ços'k fd;k] vkSj ,d u;k uke /kkj.k fd;kA

jko.kA

ek¡l ls lhfer u jgdj---

iwjk udZ mldh idM+ esa vk x;kA udZ ds lHkh tho mldh bPNk'kfDr ls nc x;s vkSj fu"çk.k vlqj cudj mldh vkKk dk ikyu djus yxsA

jko.k viuk :i cny ldrk Fkk---

udZ dh jkt/kkuh yadk jko.k tSlh gh dB¨j vkSj Hko'kwU; FkhA

u;s&u;s :i ysdj R;kxrk jgk-


;g dk;Z iw.kZ djds jko.k us viuh n`f"V vk;ZorZ vkSj ekuork dh vksj ?kqekÃA

mldh cqf) nl eLrd¨a esa cVh gSA jko.k ,d ,slk fuekZ.k gS t¨ u ;a= gS u ekuo] ij ftlesa n¨u¨a ds nqxZq.k gSaA

mls gels Ã";kZ gS] vkSj og gekjk var pkgrk gSA

rc eSa Mj ds ekjs xzaFk?kj ls Hkkxk vkSj ,d vyekjh esa tkdj fNi x;kA vkf[kjdkj esjs Hkkb;¨a d¨ eq>s <waM fudkyuk iM+kA


guqeku dFkk & j‚u ek>Z+ fp=kadu ,oa jax & MsfoM ihVjlu Hkk"kkarj ,oa lqys[k & vkfnR; fcMhdj fo'ks"k /kU;okn & 'kfed nklxqIrk

cgqr y¨x¨a dh ;g le> gS fd fdf"dU/kk lPpkà u g¨dj dsoy ,d dgkuh gSA os ;g ekuus d¨ r¸;kj gh ugha fd ,d uxjh ckny¨a ls Hkh Åij mB ldrh gSA ijarq esjk dguk vyx gSA fdf"dU/kk ds okujtu vR;ar Hkys y¨x gSa] ijarq mudh n'kk bl le; Bhd ugh gSA muds d"V¨a ls os eqfDr dk vky¨pu djrs gq,---

---vius Hkxoku guqeku ls çkFkZuk djrs gSaA

,slk dgk x;k gS fd fdf"dU/kk ds lcls cqjs le; esa guqeku mud¨ cpkus fQjls tUe ysaxA


mudk ekuuk gS fd guqeku egkcyoku gSa] igkM+¨a d¨ Hkh mBk ldrs gSaA

ok;q ls Hkh vf/kd osx ls os Hkkx ldrs gSaA

muds xjtus ls /kjrh Lo;a dk¡ius yxrh gSA

cgqr y¨x¨a dk dguk gS fd guqeku ds vkus dk le; fudV vk x;k gSA jktk ckyh] t¨ vkt flagklu ij cSBs gSa] t¨ igys /kkfeZd vkSj U;k;laxr dgykrs Fks] mUgsa vc ikxy dgk tkrk gSA

vkSj muds bl ikxyiu dk ewY; mudh turk vius jDr ls pqdk jgh gSA


fdf"dU/kk ds y¨x bl lcd¨ lp ekurs gSaA mudk fo'okl gS fd muds Hkxoku bl /kjrh ij fQjls tUe ysaxs] vkSj mUgsa eqDr djsaxsA

ij esjk ç'u ;g gS fd ;fn guqeku vk;s Hkh---

---r¨ D;k d¨Ã mud¨ igpku ik,xk\


dFkk & j‚u ek>Z+ fp=kadu & Y;wd j‚l jax & vkj- xkoldj Hkk"kkarj ,oa lqys[k & vkfnR; fcMhdj fo'ks"k /kU;okn & 'kfed nklxqIrk

tc jko.k ds csVs es?kukn us iqjkus fefFkyk d¨ vius o'k esa dj fy;k] rc jktk tud viuh cph gqà çtk d¨ ysdj naMdkj.; esa py iM+sA

?kus taxy ds Hkhrj mud¨ ,d vu¨[kk Qwy fn[k x;k] t¨ ,sls fn[k jgk Fkk fd tSls çdk'k ls gh cuk g¨A muds eu esa ,d ok.kh gqÃ] ftlus muls og Qwy vius lkFk ys tkus d¨ dgkA

tud viuh turk d¨ ,d cM+s lj¨oj rd ys pys] tgk¡ mUgsa irk pyk fd ml lj¨oj dk ikuh dsoy ,d ek;k Fkk] ftlds uhps ,d lqanj çns'k Fkk] vkSj lk¡l ysus ds fy, gok HkhA jktk tud us bl çns'k d¨ u;s fefFkyk dk uke fn;kA mUg¨usa ml Qwy d¨ Hkwfe esa c¨;k---

---vkSj ml Qwy ls ,d fo'kky isM+ iSnk gqvkA


ml fo'kky isM+ d¨ Qy vkus yxs] vkSj tc jktk tud us igyk Qy r¨M+dj [k¨yk] r¨ mlesa mUgsa ,d ckfydk feyhA bl ckfydk d¨ mUg¨usa uke fn;k lhrkA

vkSj tSls og cM+h gqÃ---

---ckfydk ls fd'k¨jh cuh---

---vkSj fd'k¨jh ls L=h---

---;g çdkf'kr g¨us yxk] fd og dsoy çÑfr dh ,d lk/kkj.k çfrHkk ughA


og Lo;a /kjrh ekrk dh csVh FkhA vkSj fQj Hkh] mldh 'kfDr;kยก vkSj ek;k ns[k dj Hkh] og esjs fy, lcls igys esjs Hkkรƒ dh fรง;re gSA

dk'k eq>s Hkh ,d fnu ,slk ifo= รงse feysA


dFkk & j‚u ek>Z+ fp=kadu & ckVZ fl;lZ jax & vkj- xkoldj Hkk"kkarj ,oa lqys[k & vkfnR; fcMhdj fo'ks"k /kU;okn & 'kfed nklxqIrk

vkSj bu lcds ckn ckr djrs gSa esjhA

vc Hkh] gekjs lkFk bruk lc g¨us ds ckn] gekjh dFkk esa esjh Hkwfedk D;k gS] le>kuk dfBu gSA

eSa esjs Hkkà tSlk ugh gw¡- u eSa jke tSlk ;¨)k gw¡] ukgh ohjA

vkSj eSa dHkh oSlk cuwaxk Hkh ughA


eq>s vxj cpiu dh ;kn vkrh gSS] r¨ og cl jke HkS;k dhA

os eq>ls cM+s gh ugh] eq>ls dà vf/kd fo}ku Hkh gSaA tc eSa N¨Vk Fkk] rc eSa muds tSlk gh cuuk pkgrk FkkA

ge veZx<+ ds {kf=; FksA gesa dà vkn'kkZsa dk ikyu djuk FkkA esjs vkn'kZ ges'kk esjs jke HkS;k FksA

ysfdu eSa ges'kk mu vkn'kkZsa ds fy, vç;kZIr FkkA

jke HkS;k ges'kk 'kkar vkSj fLFkj LoHkko ds Fks] vkSj eSa pV ls بf/kr g¨rk FkkA os foosdiw.kZ Fks] vkSj eSa vkosx'khyA

ijarq rc] vkSj vkt] eSaus ç;kl djuk ugh N¨M+kA


rc] vkSj vkt] eq>s vius drZO; dk vkHkkl gSA

esjh fu"Bk lnSo jke HkS;k ls gS] vkSj eSa ges'kk esjs Hkkà ds fudV gh jgw¡xkA tgk¡ jke gSa] ogk¡ lnSo y{e.k Hkh g¨xkA eSa muds fy, vius çk.k Hkh nsus d¨ r¸;kj gw¡] ijarq ;g ?kVuk 'kh?kz g¨ ,slh vk'kk r¨ ugh j[krkA D;¨afd ;g r¨ gekjh dgkuh dk çkjaHk gh gSA

lekIr


dk vkuhesVsM Vªsyj nsf[k,

ij


;q) vusd dkj.k¨a ls yM+s tkrs gSa] ftues dqN lPps g¨rs gSa] vkSj dqN x+yrA ;g ;q) dqN vyx ughA vkSj ukgh blds ihNs dh dFkkA bl jkLrs esa jke vkSj muds Hkkà y{e.k d¨ dà pqu©fr;¨a dk lkeuk djuk iM+kA vkSj gj dne ij mud¨ lR; vkSj vlR; ds chp pquuk iM+kA deZ dk pØ ?kwerk jgkA dk;Z ds ckn ifj.kke] vkSj fQj ls dk;ZA ;g pØ ?kwers ?kwers dgkuh cqurk jgkA

,d&tqV c<+rs jg¨! gkj er eku¨! vk;kZorZ ds uke ij---

rqEgkjh canj¨a dh tkr ges'kk fucZy gh jgh gS] lsukifr uhyA

---geyk dj¨!!

rqe vius taxy¨a esa gh jgrs r¨ vPNk g¨rkA


vkSj bl rjg gekjk vkSj ,d lsukifr ijkftr gqvkA

fdru¨a esa ls ,dA

bruk cgrk jDr] bruh gR;k] bruk çd¨iA eq>s vc Lej.k Hkh ugh ge bl udZ esa dc vk, vkSj dc ls bu vlwj¨a ds fo#) yM+ jgs gSaA le; cl chrrk tk jgk gSA fnu vkSj jkr esa varj Hkh ugh jgkA cl ;¨)kvksa ds e`r 'kjhj¨a is p<+rs gq, yM+ jgk gw¡A


ijarq vkt eq>s ckj&ckj ;g fopkj vk jgk gS fd esjk ;q)] esjk ifjJe] vkt lekIr g¨xkA


vkt rd vlqjjkt jko.k dHkh ;q) esa fn[kk ugh FkkA mlus gesa /;ku nsus yk;d le>k ughaA mlds ;a='khy iats jDr ls eqDr FksA vkSj fQj eSaus mlds csVs lsukifr baæthr d¨ ekj MkykA lkjh ;¨)k tkfr;k¡ gekjs lkFk Fkh] ij x#M+tu] t¨ gekjs lkFkh cudj udZ vk;s Fks] os jko.k ds igys cfy cusaA

ysfdu fQj Hkh ge {kf=; gSa] vkSj ge vius vkn'kkZsa dk ikyu djrs jgsaxsA

mld¨ vius nq'eu¨a d¨ phjrs gq, ns[k esjh varfM+;k¡ BaMh iM+ x;haA

vlwj¨a ds bl >qaM ls ?kcjk,axs ughaA

ysfdu jko.k tSlk eSaus igys dHkh ugh ns[kkA

r¨ bls dgrs gSa MjA vkt] thou esa igyh ckj] eSaus bl 'kCn dk vFkZ le>kA ysfdu eSa Mj ls ugh gk:¡xkA

jko.k!


;g lc ;gha lekIr g¨xk! gk¡] jktdqekj] rqEgkjk jkT; feV~Vh esa fey x;k] rqEgkjh çtk dk fouk'k g¨ x;kA py¨ ;g lekIr djrs gSaA

ew[kZ!

eSa ew[kZ gh Fkk] vdsyk jko.k ls y<+ jgk FkkA ;q) ds u'ks esa x+yrh dj cSBkA

rqEgkjh bruh fgEer\!

rqe /khjs&/khjs ej¨xsA

vkSj rc eSa le> x;k dh esjh ew[kZrk dh otg ls eSa ejus okyk gw¡A

:d¨!


cl!

vkSj jDrikr ugh!

ij eq>s ;g Hkh irk Fkk fd os ,slk g¨us ugh nsaxsA


esjk 'kL= j¨dusokys rqe d©u g¨\

vkt brus y¨x¨a dh e©rsa gqÃaA esjs Hkkà ls nwj jg¨A

jke] esjs HkkÃ] esjs xq#] esjs jktkA iwjs lalkj d¨ jk[k dj nsusokyh bl nfjanxh ls nqfu;k d¨ cpkus dh vk[kjh mEehnA gekjs ohj] gekjs lsukifr] gekjs ekxZn'kZd! eSa eqfDr vkSj Lora=rk ds fy, yM+us vk;k gw¡---

---vkSj y{e.k ds fy,A


rqEgkjs g©lys dh nkn nsuh iM+sxh---

ysfdu ;g nq'eu çdk'k ds vafre fpUg d¨ u"V djus dh l¨p jgk gSA

---ij esjs vfXu ls vc rd d¨Ã ugh cp ik;k gSA vkSj bl fy, eq>s gh mls j¨duk g¨xkA

y{e.k] ugh!!

y{e.k---\


pkgs blesa esjh tku gh D;¨a u pyh tk,A


jkek;.k 3392 ,-Mh- dh egkdFkk ds ckjs esa vkSj tkuus ds fy, pfy,


xzkfQ+d bafM;k

dk lQ+j pyrk jgsxk gekjs

Qs+lcqd ist ijA

eq¶+r d‚feDl vkSj

çfr;ksfxrkvksa ds ckjs

esa tkudkjh ds fy,

^ykbd* dhft,


dgkfu;ksa dh 'kf채

RAMAYAN 3392 AD - FCBD SPECIAL (Hindi)  
RAMAYAN 3392 AD - FCBD SPECIAL (Hindi)  

Set in a time two thousand years in the future and against a backdrop of one of the most immortal mythological tales of all time, Ramayan Re...