Page 1

Sejem Dom Home Fair K ATA L O G C ATA L O G U E

7. - 1 2 . M A R E C 2 0 1 7 GOSPODARSKO R A Z S TAV I Š Č E


Kazalo / Index

Sejem Dom 2016

2 Uvodnik: Zoran Janković Introduction 4 Na sejem Dom po ključne rešitve To the Home Fair for the key solutions 6 Znak kakovosti v graditeljstvu 2017 8 »Čista energija za vse Evropejce« bo vplivala tudi na nas

24 Spremljevalni program ZRMK 28 Spremljevalni program ENSVET 36 Seznam razstavljavcev po abecedi List of Exhibitors by alphabets 46 Seznam zastopanih podjetij po abecedi List of represented companies by alphabets

9 Razmišljanja o energetski prenovi stavb

50 Načrt razstavišča Plan of pavilions

10 Kakovosten energetski pregled stavbe in pot do njega

51 Razstavni program po dvoranah Exhibition programme by pavilions

12 Vseživljenski stroški ogrevanja z različnimi energenti

64 Predstavitev razstavljavcev Presentation of exhibitiors

14 Načrtovanje, rešitve in izvedba prenove ravnih streh in fasad 16 Streha – peta fasada 18 Prenova stavb kulturne dediščine

103 Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors by activities 111 Program prireditev na GR 2017 Event Programme at GR 2017

20 Strokovni program ZRMK

D O M 2017

1


Foto: Urh Kočevar

Uvodnik / Introduction

Zoran Janković Župan Mestne občine Ljubljana / Mayor of City of Ljubljana

Spoštovani!

Dobrodošli v Ljubljani, ki tudi to pomlad gosti sejem Dom, največjo specializirano mednarodno sejemsko prireditev s področja graditeljstva pri nas.

V

Ljubljani v zadnjem desetletju odločno stopamo po poti trajnostnega razvoja, s čimer našim meščankam in meščanom zagotavljamo kakovostno življenje. Pri snovanju in izvedbi projektov – v desetih letih smo jih izvedli več kot 1.700 – vedno upoštevamo trajnostna načela in skrbno preučimo vpliv vsakega izmed njih na naše okolje. Eden najbolj odmevnih projektov je prenova mestnega središča in vzpostavitev ekološke cone. Prostor, ki so ga nekoč preplavljali avtomobili, je sedaj namenjen pešcem in kolesarjem ter je postal priljubljeno prizorišče raznovrstnih dogodkov: družabnih, kulturnih, športnih in drugih. Prenovili in zgradili smo mnoge ceste s pripadajočo infrastrukturo, zgradili nove mostove, nekoč degradirana območja preuredili v rekreacijske površine, uredili številne parke in igrišča, z izgradnjo in prenovo vrtcev in šol pa smo poskrbeli, da je odraščanje naših najmlajših lepše in prijaznejše, zagotovili smo potrebno infrastrukturo na področju kulture, zdravstva, športa … In še bi lahko našteval. Dosežki Ljubljane so postali vidni tudi zunaj naših meja, za kar smo prejeli številna mednarodna priznanja in nagrade, med katerimi ima posebno mesto naslov Zelena prestolnica Evrope 2016, najvišje priznanje, ki ga mesto lahko prejme. Prav zaradi tega naslova smo postali prepoznavni ne samo v evropskem merilu, temveč tudi širše, mnoga mesta si želijo deliti izkušnje z nami in se od nas učiti. Učinki prejetega naslova se odražajo

2

D O M 2017

tudi v lanskoletnem rekordnem obisku tujih gostov in v tem, da je Ljubljana postala izjemno zanimiva tako za domače kot tuje vlagatelje, ki bodo še dodatno okrepili položaj našega mesta na svetovnih gospodarskih zemljevidih. Prihod Ikee v Ljubljano in gradnja prvega hotela Intercontinental s petimi zvezdicami sta le dve izmed njih, ki bosta zagotovo spodbudili še dodatne investicije pri nas. Vse naše delo je usmerjeno k našim meščankam in meščanom, mi smo njihov servis. Izjemno vesel sem, ker prepoznavajo naše delo in spremljajo dogajanje v svoji okolici, še posebej ponosen pa sem, ker aktivno sodelujejo pri razvoju našega mesta. Zavedajo se, da smo za čisto, zeleno, varno in prijazno mesto odgovorni prav vsi. S skupnimi močmi si prizadevamo, da bo Ljubljana, zame najlepše mesto na svetu, naš najlepši dom. Zoran Janković Župan Mestne občine Ljubljana 


Splošne informacije / General information

Sejem Dom / Home Fair 56. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice / 7. – 12. marec 2017 56th international fair of offers for the home: building trade, doors and windows, heating and cooling engineering, interior fittings, security and landscaping / 7 – 12 March 2017 www.sejemdom.si / www.home-fair.si

Welcome to Ljubljana, which this spring also hosts the Home Fair, the largest international specialized fair event in the field of construction in our country. In Ljubljana, in the last decade, we have been taking firm steps towards sustainable development, and thus providing quality life to our residents. In designing and implementing projects – in ten years, we have realized more than 1,700 – we always consider sustainability principles and carefully examine the impact of each of them on our environment. One of the most high-profile projects is renovation of the city centre and the establishment of the ecological zone. The space that was once largely occupied by cars is now dedicated to pedestrians and cyclists and has become a popular venue for various events: social, cultural, sports and others. We have renovated and built many roads and related infrastructure, built new bridges, once degraded areas converted into recreational areas, refurbished a number of parks and playgrounds; with the construction and renovation of schools and kindergartens, we have made sure that our youngest are growing up in a nicer and friendlier surroundings; we have provided the necessary infrastructure of culture, health, sports ... and I could go on. The achievements of Ljubljana have become visible outside our borders, for which we have received many international awards, among them the title The European Green Capital 2016 deserves a special place as it is the highest award any city can receive. And for this title, we have become recognizable, not only on the European scale, but also beyond, many cities are eager to share the experience and learn from us. Effects of the received title also reflect in last year›s record visit of foreign guests and the fact that Ljubljana has become extremely popular for both domestic and foreign investors, which will further strengthen the position of our city on the world economic maps. The arrival of the Ikea Company to Ljubljana and building the first Intercontinental five-star hotel are only two of them, and will undoubtedly encourage further investments in our country. All our work is for our residents, we are of their service. I am very happy because they acknowledge our work and follow the developments in their surroundings; I am especially proud, as they are an active part in the development of our city. They are aware that having a clean, green, safe and friendly place is everyone›s responsibility. Together, we strive for Ljubljana, which in my opinion, is the most beautiful city in the world, to be our most beautiful home.   Mr. Zoran Janković  Mayor of the City of Ljubljana

Gospodarsko razstavišče d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenija T: +386 1 300 26 00 F: +386 1 300 26 49 info@gr-sejem.si www.gr-sejem.si www.ljubljanafair.com Recepcija in tehnični servis v času sejmov / Reception and technical service in time of fairs: 01 300 26 14 Izdajatelj in organizator sejma / Publisher & Fair Organiser: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Vodja sejma / Project manager: Stane Kavčič Uredili / Editing: Marjana Lavric, Milena Pelipenko, Urban Stres Oblikovanje in prelom / Desktop publishing: Zvone Kukec Tisk: / Printed by: Tontina Cena vstopnic • Odrasli 9 EUR • Otroci 7 – 16 let, dijaki, študenti, upokojenci 7 EUR • Otroci do 7. leta starosti in invalidi na vozičkih ter njihov spremljevalec brezplačen vstop Entrance fees • Adults 9 EUR • Children 7 – 16 years, school children, students, seniors 7 EUR • Children under 7 free of charge • Disabled with attendant free of charge Odpiralni čas / Open for public: 7. – 11. 3. 2017 12. 3. 2017

10:00 – 20:00 10:00 – 18:00

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, je izdajatelj objavil le naziv in naslov podjetja. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. The editor shall not be responsible for false data and deficiencies in submitted materials. In case that the materials are received after the closing date, only the name and address of the copmany will be published. All rights reserved. Copying or using the whole catalogue or any part of it in whatever extent or process – photocopying, printing or computer saving included – without a publisher's permission is forbidden.

D O M 2017

3


Sejem Dom 2017 / Home Fair 2017

Na sejem DOM po ključne rešitve

I DOM – celovit pregled nad ponudbo ter zadnjimi dosežki v razvoju panoge I DOM – največja specializirana mednarodna sejemska prireditev s področja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih regijah I DOM – ostaja sejem superlativov: • je najstarejši sejem v organizaciji Gospodarskega razstavišča, • je največji po številu razstavnih površin, razstavljavcev in obiskovalcev I 56. DOM odpira vrata prek 580 podjetjem iz 32 držav, ki se predstavljajo na 20.000 kvadratnih metrih razstavnih površin I Na 56. DOM po ključne rešitve pri izbiri ponudbe za dom, gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalno tehniko in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje in urejanje okolice I Aktualen in trajnostno naravnan spremljevalni program s prek 120 strokovnih in neodvisnih predavanj za obiskovalce sejma in strokovno javnost v organizaciji neodvisnih strokovnjakov GI ZRMK ter Mreže ENSVET – Eko sklada Ključne rešitve za vaša vprašanja – brezplačna individualna strokovna svetovanja za obiskovalce sejma v zvezi z gradnjo, prenovo, učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije I 56. DOM je odprl dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije I Gospodarsko razstavišče si skupaj z GI ZRMK prizadeva za večjo kakovost in konkurenčnost na področju graditeljstva v Sloveniji z okoljskimi priznanji Znak kakovosti v graditeljstvu I Na sejem ceneje? Zakaj pa ne! Obiščite ga v torek, sredo, četrtek in petek od 13. do 16. ure, v soboto od 18. do 20. ure in v nedeljo od 16. do 18. ure z znižano HAPPY HOUR vstopnico za 6 evrov.

Naš DOM ponuja ključne rešitve za vaš dom!

4

D O M 2017


To the Home Fair for the key solutions I THE HOME FAIR – a comprehensive overview of the offer and the latest achievements in the development of the industry I THE HOME FAIR – the largest specialized international trade fair in the field of building in Slovenia and neighbouring regions I THE HOME FAIR – remains the fair of superlatives: It is the oldest fair organized by the GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre It is the largest by number of exhibition space, exhibitors and visitors I THE 56th HOME FAIR is opening the door to over 580 companies from 32 countries, which are presenting themselves on 20,000 square metres of exhibition space I To the 56th THE HOME FAIR for key solutions in the selection of offers for home construction and carpentry, heating systems and cooling equipment, furnishings, security and landscaping I Relevant and sustainable accompanying program with over 120 professional and independent lectures for trade fair visitors and expert public in the organization of independent experts Building and Civil Engineering Institute GI ZRMK the Network ENSVET – Eco Fund I Key solutions for your questions – free individual expert consultancy to visitors to the fair in relation to the construction, renovation, energy efficiency and renewable energy sources I 56. THE HOME FAIR was opened by dr. Miro Cerar, the Prime Minister of the Republic of Slovenia I The GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre together with GI ZRMK has been trying to improve the quality and the competitiveness in the field of construction in Slovenia with environmental awards The Quality Label in Construction I To the fair cheaper? Why not! Visit it on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday from 13 to 16 pm, Saturday from 18 to 20 pm and Sunday from 16 to 18 hours at a reduced HAPPY HOUR ticket for 6 Euros. Our HOME FAIR offers key solutions for your home!

D O M 2017

5


Znak kakovosti v graditeljstvu / Quality Label In Constructions

Znak kakovosti v graditeljstvu 2017 Gradbeni inštitut ZRMK je že leta 1996 razvil sistem priprave meril in postopek ocenjevanja izdelkov, naprav, tehnologij in storitev. S tem so bili položeni temelji priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), znaka za okolje in nadstandardne blagovne znamke. Prvo ocenjevanje oken slovenskih proizvajalcev je bilo razpisano in izvedeno naslednje leto, do zdaj pa je bilo podeljenih 171 priznanj ZKG na 28 področjih ocenjevanja.

Z

nak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni okoljski certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka. Označuje izdelke, naprave, tehnologije in storitve s področja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Proizvajalec ali izvajalec storitve mora zagotoviti kakovost v razvojno-tehnološkem procesu in si prizadevati za poslovno odličnost. Pri ocenjevanju se preverjajo še okoljski, družbeni in gospodarski vidiki. Poslanstvo priznanja Znaka kakovosti v graditeljstvu je promovirati prizadevanja za odličnost ter dvigniti kakovost in konkurenčnost proizvodov, naprav, tehnologij in storitev s področja graditeljstva v Sloveniji. Končni cilj je uveljaviti ZKG kot orodje obveščanja in varovanja potrošnikov, izboljšati kakovost izdelkov, naprav, tehnologij in storitev ter spodbujati raziskave in razvoj novih produktov. Ta edinstveni certifikat na področju graditeljstva v Sloveniji je že pred 21 leti pri ocenjevanju upošteval tudi merila/vidike trajnostne gradnje. Celovita kakovost, ki jo predstavlja, namreč pomeni več kot zgolj tehnične zahteve, predpisane s tehnično zakonodajo. Z uporabo izdelkov in storitev morajo biti zadovoljni vsi – od naročnika, kupca in uporabnika do širšega družbenega okolja. To je mogoče le takrat, ko merila vključujejo najnovejše in najvišje tehnično-tehnološke zahteve glede izdelka ali izvedbe storitve, proizvodnje ali poslovnega sistema, vgradnje in uporabe ob vzpostavljenem sistemu stalnega razvoja in izboljšav ter poudarjeni skrbi za varovanje okolja in obvladovanje celotnega življenjskega cikla izdelka, naprave ali tehnologije. Zato je kakovostna izbira odločilnega pomena za zagotavljanje trajne funkcionalnosti in zadovoljstva uporabnika ter nenazadnje tudi ekonomičnosti investicije in varovanja okolja. S pravilno izbiro in (v)gradnjo se zmanjšajo stroški uporabe, vzdrževanja in razgradnje. S tem se dviguje kakovost grajenega okolja. Člani ocenjevalnih komisij so neodvisni strokovnjaki, ki niso v povezavi s prijavitelji, so najvidnejši strokovnjaki na svojem področju. Pri primerjalnem vrednotenju je največji poudarek na kakovosti proizvodov ali izvedbe in poslovnem procesu prijavitelja. Ker spada priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu med neobvezne okoljske certifikate, je poudarek tudi na socialno-družbenih, gospodarskih in okoljskih vidikih vrednotenja izdelka, storitve, naprave ali tehnologije. Poleg naštetih vodje komisij in članov sodelujejo še strokovnjaki – poročevalci s področja financ, zadovoljstva uporabnikov in investitorjev ter varstva in zdravja zaposlenih. Člani komisije 2017: Mag. Miha Tomšič, univ. dipl. inž. grad. (vodja), doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Neva Jejčič, univ. dipl. inž. arh., Tomaž Škerlep, univ. dipl. inž. arh. Okoljsko priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu 2017 prejmeta Slovenijales Trgovina d.o.o. za sodobno vgradnjo zunanjega stavbega pohištva »Slovenijales« in Hipox d.o.o. za izvedbo ravnih streh in teras.

6

D O M 2017

Slovenijales Trgovina d.o.o. za sodobno vgradnjo zunanjega stavbega pohištva »Slovenijales« Podjetje Slovenijales Trgovina spada med specializirano trgovsko verigo z več kot 60-letno tradicijo. Ena izmed njihovih dejavnosti je tudi vgradnja zunanjega stavbnega pohištva iz lesa, umetne mase PVC, aluminija in kombinacije les-aluminij ali PVC-aluminij ter senčil, komarnikov in polic.

Za stavbno pohištvo imajo ustrezna poročila o preskušanju, izjave o lastnostih in CE oznake. Vgrajujejo predvsem stavbno pohištvo podjetja Jelovica. Slednje jim nudi vso strokovno podporo in tehnično-tehnološko pomoč, saj imajo laboratorij in lasten razvoj. Skupaj rešujejo tudi toplotne mostove in druge detajle s področja gradbene fizike. Pohvalno je, da so izdelali podrobnejša navodila za sodobno vgradnjo oz. bolj znano kot vgradnjo, skladno s smernico RAL, namenjeno predvsem montažnim skupinam, ter nadgradili sam postopek vgradnje. Vse rešitve montaže pripravijo v sodelovanju z razvojnim oddelkom v Jelovici (slednje ima tudi lastno testirno napravo za preskušanje zrakotesnosti in vodopropustnosti izdelkov) ter s pooblaščenim stokovnjakom tesnilnega sistema v Sloveniji.


Vgradnja stavbnih elementov obsega pre­­verbo pogojev za vgradnjo, določitev višin in odmikov, pozicioniranje in namestitev elementov v odprtino, namestitev trajnih podložk in distančnikov, pritrditev z namenskimi pritrdilnimi sredstvi (vijaki, sidra) v nosilno konstrukcijo in tesnjenje rege v treh ravneh ter fina nastavitev okovja in grobo čiščenje prostorov. Poleg same vgradnje stavbnih elementov ponujajo tudi demontažo starih stavbnih elementov z odvozom, pripravo odprtine z manjšimi zidarskimi deli in izvedbo špalet. Kupcem predajo tudi navodila za vgradnjo in vzdrževanje, garancijski list in primopredajni zapisnik ter jim proti proti plačilu ponujajo vsakoletni servis.

Izvajajo vse vrste ravnih streh, klasične in obrnjene v obeh izpeljankah – plus ravna streha in dvojna streha. Vodotesnost strehe in terase zagotavljajo s hidroizolacijskimi sloji, večinoma uporabljajo elastobitumenske trakove, ki zdaleč presegajo zahtevane tehnične karakteristike. Ustrezno so usposobljeni tudi za vgradnjo drugih vrst hidroizolacijskih slojev, npr. iz sintetičnih materialov. Pri ravnih strehah in terasah izvajajo po potrebi tudi sanacijo nosilne konstrukcije in ostalih poškodb, ki jih povzroča netesnost oz. zatekanje meteorne vode in kondenzat. Sem sodijo sanacije betonov, fasad, statične ojačitve.

Vsi uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate, upoštevajo sodobna pravila stroke in skrbijo za kakovostno orodje. Priprava delovnega procesa in obvladovanje vgradnje poteka v skladu s SIST ISO 9001:2008. O poteku del vodijo zapisnik s fotodokumentacijo, prevzem izvedenih del pa se opravi po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika.

Hipox d.o.o. za izvedbo ravnih streh in teras Podjetje HIPOX iz Ljubljane se ukvarja predvsem s specialnimi gradbenimi deli, med katere spada tudi izvedba ravnih streh in teras. Dela izvajajo na novogradnjah in tudi prenovah. Prestižno priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za izvedbo ravnih streha in teras je podjetje tokrat pridobilo že drugič, prvič leta 2014.

Podjetje se dejavno vključuje v proces načrtovanja streh in teras s predlogi glede tehnično-tehnoloških rešitev in izvedbenih detajlov. Veliko pozornost namenijo stalni kontroli vgrajenih materialov in izvedbi del ter sprotnemu reševanju detajlov. Uporabljajo kakovostne materiale z ustreznimi poročili o preskušanju in certifikati ter najsodobnejšo strojno opremo, ki jim omogoča lažjo, hitrejšo in kakovostnejšo izvedbo. Pohvalno je vodenje poslovnega procesa in poslovnega sistema. Podjetje zgledno skrbi za izobraževanje ter varstvo in zdravje zaposlenih. Veliko skrb posveča tudi varstvu okolja. Ravne strehe izvajajo na industrijskih, poslovnih in javnih stavbah: Metal Ravne na Koroškem, NLB TR 2, Hotel Jama v Postojni, Lek Ljubljana, Petrol, Adria Airways, Merkur Vižmarje in Murska Sobota, Zavod Sv. Stanislava v Ljubljani, Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru ter na večstanovanjskih stavbah: Adamičeva 11-13 in Gotska 13 v Ljubljani, Taborska 3 v Grosuplju, naselje Perovo v Kamniku, soseska Javornik in Čečovje na Ravnah na Koroškem.

D O M 2017

7


Sejem Dom 2017 / Home Fair 2017

»Čista energija za vse Evropejce« bo vplivala tudi na nas Evropska komisija je konec lanskega leta predstavila sklop zakonodajnih predlogov „Čista energija za vse Evropejce“, ki zadeva energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija pa predlaga tudi novo usmeritev okoljsko primerne zasnove ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost.

N

avedeni predlogi predstavljajo začetek zakonodajnega postopka, ki se bo med pogajanji še preoblikoval, vendar kljub temu že predstavljajo dober okvir za usmeritve v prihodnje. Eden izmed ključnih zakonodajnih predlogov se nanaša na spremembo Direktive o energetski učinkovitosti v stavbah (2010/31/EU). Glavni cilj predloga je pospešiti stroškovno učinkovite prenove obstoječih stavb, kar za gospodarstvo EU kot celoto pomeni možnost, s katero vsi le pridobijo. Dejstvo je, da ima evropska gradbena industrija potencial, da se odzove na številne gospodarske in družbene izzive, kot so rast in delovna mesta, urbanizacija, digitalizacija, demografske spremembe, hkrati pa tudi na energetske in podnebne izzive. Tako je eden od načinov za izboljšanje energetske učinkovitosti ta, da se izkoristi zelo velik potencial za povečanje učinkovitosti v gradbenem sektorju, ki je s porabo 40 % končne energije največji posamezni porabnik energije v Evropi. Približno 75 % stavb je energetsko neučinkovitih in po državah članicah se letno prenovi le od 0,4 do 1,2 % fonda. Glavni spremembe direktive se nanašajo na opredelitev tehničnih stavbnih sistemov, ki se razširi na proizvodnjo električne energije na kraju samem in infrastrukturo za elektromobilnost na kraju samem, ker digitalizacija energetskega sistema hitro spreminja energetsko podobo od samega vključevanja obnovljivih virov energije do naprednih omrežij in naprednih stavb. Dosedanji 4. člen Direktive o energetski učinkovitosti, ki obravnava stavbe, je prestavljen v to direktivo zaradi večje doslednosti in bo dodatno vključeval vprašanja v zvezi z energijsko revščino, podporo za pametno financiranje prenov stavb in vizijo za razogljičenje stavb do leta 2050, s posebnimi mejniki leta 2030. Dolgoročne strategije prenove stavb bodo postale del integriranih nacionalnih načrtov na področju energije in podnebnih sprememb in jo bodo države članice sporočile Komisiji za obdobje po letu 2020 po postopku iz uredbe o upravljanju energetske unije. Strategija bo zajemala prenovo nacionalnega fonda stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Ker stavbe lahko predstavljajo večji vzvod za razvoj infrastrukture, potrebne za napredno polnjenje električnih vozil, predlog uvaja infrastrukturo za elektromobilnost, kjer je navedeno, da nove nestanovanjske stavbe z več kot desetimi parkirnimi mesti in nestanovanjske stavbe v postopku večje prenove z več kot desetimi parkirnimi mesti bodo morale za vsakih deset parkirnih mest eno opremiti za elektromobilnost. To bo za vse nestanovanjske stavbe z več kot desetimi parkirnimi mesti veljalo od leta 2025, vključno s stavbami, pri katerih se namestitev polnilnih mest zahteva na podlagi javnega naročanja. Nove stanovanjske stavbe z več kot desetimi parkirnimi mesti in tiste, ki so v postopku večje prenove, bodo morale imeti napeljane kabelske vode za električno polnjenje. Glavne spremembe se nanašajo še na povečanje uporabe elek­ tronskega spremljanja, avtomatizacije in nadzora stavb z name-

8

D O M 2017

nom racionalizacije pregledov rednih pregledov dostopnih delov klimatskih in ogrevalnih sistemov. Predlog uvaja „napredni indikator“, ki ocenjuje pripravljenost stavbe, da prilagodi svoje delovanje potrebam stanovalcev in omrežja ter izboljša njeno delovanje. Ta kazalnik naj bi omogočal merjenje zmogljivosti stavbe glede uporabe sistemov IKT in elektronskih sistemov, da se optimira delovanje in interakcijo z omrežjem. Namen tega je dvigniti ozaveščanje lastnikov stavb in uporabnikov glede dodane vrednosti stavbne avtomatizacije in elektronskega spremljanja tehničnih stavbnih sistemov. Dodaja se določbe, da se vključi dve novi določbi o uporabi energetskih izkaznic za oceno prihrankov iz prenove, ki se financira z javno finančno podporo. Le-te je treba oceniti na podlagi primerjave energetskih izkaznic pred prenovo in po njej in javne stavbe s površino nad določeno mejno vrednostjo morajo razkriti svojo energetsko učinkovitost. Poenostavljajo se določbe o pregledih predvsem na način, da se ohranja in/ali vzdržuje učinkovitost stavbe. Glede predloga spremembe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb se je med državami članicami pokazalo, da jo podpirajo in da predstavlja dobro osnovo, vendar bo potrebno še veliko dela, da bo prišlo do sprejetja zakonodajnega akta. Mag. Erik Potočar Ministrstvo za infrastrukturo RS


Razmišljanja o energetski prenovi stavb Dolgoročna strategija energetske prenove stavb v Sloveniji (DSEPS) je opredelila potreben obseg energetske sanacije glede na vrsto stavb in potenciale znotraj posamezne skupine objektov. Slovenija je na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov sprejela ambiciozne zaveze, saj naj bi se do leta 2020 raba energije v Sloveniji ne povečala za več kot 2 % glede na leto 2005 (AN URE 2020). Eden od ključnih dejavnikov uspešnega doseganja tega cilja je energetska prenova obstoječih stavb.

P

o eni strani smo se zavezali k obširni prenovi – glede na število prenovljenih stavb in po drugi strani k celoviti (energetski) prenovi obstoječega stavbnega fonda – glede obsega ukrepov in doseženih prihrankov. Pri celoviti energetski prenovi je ključno, da stavbe po prenovi izpolnjujejo minimalne zahteve pravilnika PURES, naložba pa da obsega celoten nabor ukrepov, tak, ki v polni meri izrablja stroškovno učinkovite možnosti za prenovo. Med stroškovno učinkovite scenarije prenove štejemo tiste, ki so, gledano v celotni življenjski dobi, cenejši, kot če bi vzdrževali obstoječe stavbe v stanju, kot so. To pomeni, da moramo upoštevati ne le stroške začetne naložbe, temveč tudi vsakoletni strošek obratovanja, popravil in periodične zamenjave elementov. Domači in tuji strateški dokumenti na tem področju izpostavljajo nujnost presoje vlaganj v energetsko sanacijo po načelu vseživljenjskih stroškov naložbe (LCC), mi pa še vedno ne gradimo sistematično podatkovnih baz stroškov za naložbe, obratovanje, vzdrževanje in energijo, ki so ključne, da take analize znotraj posamezne skupine stavb sploh lahko izvajamo. Stavbe imajo praviloma dolgo življenjsko dobo in priložnost za večja obnovitvena dela se ponudi okvirno na 30 let. Tedaj je določene elemente treba zamenjati in pri zamenjavi seveda v največji meri upoštevati napredek tehnike. Če smo s stavbo ustrezno gospodarili, smo v tem času zbirali oz. zagotovili potrebna sredstva za investicijsko vzdrževanje. Finančno konstrukcijo naložbe v celovito energetsko sanacijo lahko v takem primeru uspešno zaključimo s finančnimi spodbudami, ki jih država (iz nacionalnih ali evropskih virov) namenja za celovito prenovo. Žal so redki primeri, ko bi investitorjeva lastna sredstva zadoščala za izvedbo energetske prenove. Nepovratna sredstva, ki jih dodeljuje Eko sklad, in sredstva, ki so namenjena javnemu sektorju iz kohezijskega vira, so omejena na 20 % oz. 40 % višine upravičenih stroškov naložbe v energetsko sanacijo. Ključno za izpeljavo zastavljenega načrta v državni strategiji je torej, da k naložbam v prenovo javnih stavb pritegnemo zasebni kapital po načelu energetskega pogodbeništva, pri financiranju celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb pa da omogočimo obročno plačevanje energetske prenove. Pri večstanovanjskih stavbah je 100 % soglasje, ki je potrebno za najem posojila, velika ovira za izvedbo ukrepov, zato nekateri izvajalci ponujajo obročno odplačevanje stroškov, v zadnjem času pa se uveljavlja obetaven način financiranja z odkupom terjatev (izvajajo ga nekatere komercialne banke). Ta čas še vedno prednjačijo delne prenove pred celovitimi energetskimi sanacijami in da investitorji niti ne razmišljajo o skoraj nič-energijski (sNES) prenovi. Ne smemo pozabiti, da naj bi kar eno tretjino stavb prenovili v skladu s sNES merili. Skoraj nič-energijska prenova pa vendarle ni futurizem, gre za sklop ukrepov, s katerim stavbo prenovimo, ob tem pa začrtamo tudi možnost za čimprejšnji prehod na obnovljive vire energije oz. energijsko

učinkovit sistem daljinskega ogrevanja. Tudi tu pri potrjevanju naložbe upoštevamo pravilo stroškovne učinkovitosti, zavedati pa se moramo, da obveznosti lokalne skupnosti in širšega okolja na področju trajnostne oskrbe z energijo predstavljajo pomembno priložnost za sNES prenovo naše stavbe. Tako javni kot zasebni sektor sta v preteklih letih že izvedla vrsto manjših in cenejših ukrepov pri energetski prenovi stavb. Tudi zato je celovita energetska prenove stavbe še toliko večji izziv. Nedvomno se je kolo energetske prenove stavb tudi pri nas začelo vrteti. Vendar pa napredujemo šele v prvi prestavi. Soočamo se z ovirami, ki zaznamujejo dinamiko aktivnosti. Pri prenovi javnih stavb se srečujemo s problemi nerazvitega trga energetskega pogodbeništva, saj je naših ponudnikov malo, za tuje ponudnike pa je naš trg majhen in razdrobljen ter zato nezanimiv. Pri večstanovanjskih stavbah se srečujemo z več težavami: padec kupne moči prebivalstva, nedoseganja soglasja za naložbo in najem posojila, energetska revščina, pravne nejasnosti pri uvajanju novih finančnih mehanizmov. Predinvesticijska faza, ko se sprejemajo pomembne odločitve, navadno ni dovolj dobro tehnično podprta. Potrebujemo kakovostne energetske preglede, ki bo lastnikom stavb in vsem vključenim deležnikom zagotovil realno sliko pričakovanih prihrankov. Lastniki stavb se morajo zavedati, da v praksi to pomeni vse kaj drugega kot le pavšalno oceno prihrankov posameznega ukrepa. Še posebej pri nestanovanjskih stavbah je pomembno, da so prihranki energije zaradi ukrepov določeni računsko (upoštevaje dinamične pogoje in z energetskim modeliranjem stavbe) in da se v okviru presoje ekonomike izbora ukrepov izvede LCC analiza stroškov.

D O M 2017

9


Sejem Dom 2017 / Home Fair 2017

V primeru javnih stavb je treba krepiti sposobnosti zaposlenih v javnem sektorju za pripravo in izvedbo projektov energetske prenove, da bodo ti lahko ustrezni sogovorniki v pogajanjih z more­ bit­nimi energetskimi pogodbeniki.

Shema zagptavljanja kakovosti Ključ uspešne energetske prenove je tudi v zagotavljanju kakovosti začrtane naložbe. Ne gre le za klasičen nadzor, čeprav tudi ta kliče po vsebinski nadgradnji in ustrezni usposobljenosti nadzornikov. Gre za kakovost na vseh ravneh: od načrtovanja ukrepov, preko izvedbe, do faze obratovanja; gre za boljšo usposobljenost arhitektov, inženirjev, dobaviteljev tehnologij, izvajalcev del in energetskih storitev, nadzornikov, vzdrževalcev in upravnikov stavb; gre za boljšo informiranost lastnikov, ki potrebujejo strokovno tehnično podporo, pravne nasvete in nasvete o financiranju po načelu »vse-na-enem-mestu«. Stavbe nimajo strokovno-informacijskega centra Delna prenova bi nas morala pravzaprav skrbeti, saj lahko ogrozi cilje. Zato bi morala stroka investitorja opremiti s časovnim načrtom energetske prenove, njegovo izvajanje pa bi morali spremljati, meriti učinke že izvedenih ukrepov, se pohvaliti z dosežki, sistematično nadaljevati z ukrepi, vključiti finančne inštitucije, stroko in proizvajalce in deliti izkušnje z lastniki sorodnih stavb.

Kakovosten energetski pregled stavbe in pot do njega Namen energetskega pregleda je pridobitev podatkov, na podlagi katerih bo lahko lastnik stavbe pravilno izbral med tistimi ukrepi učinkovite rabe energije, ki bodo z upoštevanjem vseh vidikov obstoječega stanja omogočili optimalno energetsko prenovo. S preverjanjem izbranih sanacijskih ukrepov in njihovo računsko simulacijo natančneje opredelimo tiste ukrepe, ki glede na funkcionalnost, investicijo in vračilne dobe posegov omogočajo pričakovane prihranke, pa tudi spremembe v bivalnih razmerah.

E

nergetski pregled stavbe je nujen pri poslovnih odločitvah, povezanih z izbiro, nakupom ali vzdrževanjem nepremičnin. Spremlja nas tudi pri procesu izdelav elaboratov za celovito energetsko prenovo stavb, študij izvedljivosti za uvajanje večjih energetskih sistemov za stavbe, pri projektnih zasnovah, pri podrobnem načrtovanju in pri gradnji objektov, njihovi uporabi, spremembi namembnosti, vzdrževanju, rekonstrukciji, prenovi in nenazadnje tudi ob izteku njihove življenjske dobe. Podrobno in sistematično energetsko analizo stavbe v praksi največkrat uporabljamo pri izvajanju sanacijskih ukrepov energetskega tipa na obstoječih večstanovanjskih, poslovnih ter industrijskih stavbah, na javnih stavbah (npr. šole, bolnice, občinske stavbe, domovi), na posameznih objektih, skupinah stavb ali v naseljih.

Kljub temu da imajo stavbe tako veliko vlogo pri doseganju podnebno energetskih ciljev, pa nimajo ustreznega strokovno-informacijskega centra, ki bi na ustrezen način spremljal in spodbujal energetsko prenovo stavb, sledil učinkom naložb in prenašal dobro prakso potencialnim novim investitorjem. Za to področje je kljub širokem angažiranju države, občin, stroke in izvajalcev pri nas značilna razdrobljenost, ki se kaže še posebej pri nezadostni sintezi izkušenj iz dosedanjih projektov prenove stavb. Boljše obvladovanje celovite energetske prenove stavb tako na ravni posamezne stavbe kot sistemsko bi nam gotovo lahko olajšalo pot in omogočilo dosego zastavljenih ciljev. Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl Gradbeni inštitut ZRMK

S termografsko analizo identificiramo energetske karakteristike ter hkrati iztrošenost in poškodbe toplotnega ovoja stavbe Pri zasnovi in konfiguriranju ukrepov na ovoju stavbe ter na njenih instalacijah in energetskih sistemih moramo upoštevati dejstvo, da morajo biti vsi ukrepi med seboj uravnoteženi, da bo njihov energijski in ekonomski učinek optimalen. Potrebno je vedeti, da je dobro načrtovana stavba rezultat medsebojnega prepletanja učinkov gradbenih elementov in energetskih sistemov. Energetski pregledi stavb se lahko razlikujejo glede na vsebino in cilje ter so v praksi različnih tipov, npr. poenostavljen, razširjen,

10

D O M 2017


Energijska bilanca stavbe služi za preverjanje učinkov aktualnih ukrepov energetske prenove

ciljni. V preteklih desetih letih smo jih v Sloveniji izvajali tudi v vsebinski povezavi z metodološkimi izhodišči pristojnega ministrstva. Ta metodologija in sam sistemski pristop v spodbujanju izdelave energetskih pregledov stavb pa sta se nadgradila v zadnjih letih, glede na zahteve EU direktive o energetski učinkovitosti, sprejetih obveznosti v Energetskem zakonu in nove metodologije MZI, ki je junija 2016 izdalo Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16). Za energetski pregled lahko izpostavimo naslednje ključne vsebinske točke: • določitev referenčnega stanja porabe energije v objektu • analiza s prikazom letnih stroškov za energijo in vplivov na letno rabo energije • identifikacija energijsko šibkih mest na ovoju stavbe in sistemih s pomočjo pregleda in meritev • podrobna analiza gradbeno fizikalnega stanja toplotnega ovoja in energetskih sistemov • predlog ukrepov za celovito energetsko sanacijo, priprava variant, zaporedij ukrepov • analiza izvedljivosti izbranih ukrepov in ocena stroškov v življenjski dobi, po kategorijah. Rezultat energetskega pregleda so predlogi tistih ukrepov učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije, ki v okviru življenjske dobe obravnavanih objektov zagotovijo optimalno usklajenost investicije, vzdrževanja in obratovanja, skladno z izpostavljenimi prioritetami lastnikov. Eno od ključnih vprašanj upravljalcev oz. lastnikov stavb, ki je povezano z načrtovanjem in izvedbo kakovostnega energetskega pregleda stavbe, se nanaša na obvladovanje samega postopka oz. procesa energetskega pregleda. Le-ta se namreč prične že ob začetnem stiku izvajalca pregleda z naročnikom, v katerem se identificirajo deležniki, njihovi vplivi in interesi ter se dogovarjajo cilji pregleda, obseg in njegove meje, z opredelitvijo stopnje temeljitosti. Na uvodnem sestanku se dogovarjajo obiski, sodelovanja v izvedbi in območja, prav tako pa tudi naloge v zvezi s pridobivanjem podatkov, režimi in dokumentacija. Sledi faza zbiranja podatkov o nosilcih energije, o porabah in proizvodnji, z upoštevano

dinamiko za obdobje vsaj treh let. Pomemben del je pridobivanje podatkov o uporabi stavbe in delovanju, informacij o napravah in opremi, podatkov o lokalni klimi ter mikroklimi v prostorih. Definirajo se vrednosti za ključne energijske kazalnike, glede na izhodišče parametre stavbe, npr. površina, volumen, uporabniki. Zbira se razpoložljiva projektna dokumentacija, dobrodošli so tudi elektronski posnetki stanja. Temu sledi faza pregleda pridobljenih informacij in njihova skladnost glede na pričakovane cilje energetskega pregleda v smislu dogovorjenega obsega, mej, sprejemanja eventualnih predpostavk za manjkajoče vhodne informacije, ipd. Pridobljeni podatki se predhodno analizirajo, določi se stanje referenčne rabe energije in načrtujejo se ključne meritve ter zbiranje preostalih potrebnih podatkov. Zbiranje prejetih informacij se dopolnjuje s terenskim delom, s katerim se hkrati raziskuje možnosti za izboljšave stanja, v zvezi s tem pa je potrebno dogovoriti tudi nujna sodelovanja in dostope. V fazi analize se identificira potenciale, vrednoti se delovanje sistemov in lastnosti stavbnega ovoja, preučujejo se vplivi in interakcije ter se obravnava možne ukrepe za izboljšanje stanja, skladno z dobro gradbeno prakso, razpoložljivimi tehnologijami in referenčnimi izvedbami. V analizo sodi tudi pregled rabe energije v stavbi po segmentih, kazalniki učinkovitosti ipd. O izsledkih pregleda in rezultatih se pregledno poroča v zaključnem poročilu, ki mora biti pripravljeno na ustrezen način, t.j. za ciljno skupino. Ukrepi se razvrščajo glede na prioritete ter investicijsko zahtevnost. Vsekakor pa je ena od ključnih zahtev za izbor ter predloge teh ukrepov njihov dolgoročni prihranek, ki temelji na LCC analizi, t.j. na oceni vseživljenjskih stroškov. Ena od ključnih razlik v zagotavljanju kakovostnih vsebin energetskih pregledov je namreč kompleksni pregled, ki nadomešča enostavne analize iz preteklosti. Vlaganja v analize morajo biti sorazmerna pričakovanim izboljšavam. Same analize pa morajo zagotavljati reprezentativnost obravnavanih problemskih področij ter predstaviti celovito sliko z najboljšimi pregledi za izboljšanje stanja v stavbah. Dr. Miha Praznik Gradbeni inštitut ZRMK

D O M 2017

11


Sejem Dom 2017 / Home Fair 2017

Vseživljenjski stroški ogrevanja z različnimi energenti Celovita ocena stroškov ogrevanja stanovanjske hiše in doseganje sNES

G

ospodinjstva se pri izbiri vira za ogrevanje v prvi vrsti ozirajo na družinski proračun, bistveno manj pa na odločitve o načinu in viru ogrevanja vplivajo drugi vidiki trajnosti. Zato je toliko pomembneje, da se ob približno enaki stroškovni učinkovitosti različnih načinov ogrevanja objektivno seznanijo tudi z drugimi vplivi. Nazoren primer je leta 2016 še vedno nizka cena fosilnih energentov, ki je marsikoga prepričala, da (še) ne investira v ogrevalni sistem z bolj okolju prijaznim energentom. Izkušnje nas učijo, da že več kot leto dni privlačna cena fosilnih goriv (na meji rentabilnosti z okoli 30 $ za sodček, ki je nekaj let nazaj dosegal ceno že okoli 150 $) ni stabilna in je posledica strateških in krhkih političnih razmer v svetu. Raba ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) za ogrevanje v gospodinjstvih se je v zadnjih 20 letih v Sloveniji več kot prepolovila prav na račun visoke cene energenta, vendar se je ta pozitiven trend z lansko pocenitvijo fosilnih goriv upočasnil. Še do leta 2015 je zamenjava ELKO z lesnimi gorivi ob relativno nizkem strošku prilagoditve kotla pomenil takojšnje znižanje stroškov ogrevanja za 70 % (peleti) ali več (drva). Pri načrtovanju izbire stroškovno učinkovitega vira toplotne energije je brez dvoma pomemben podatek cena enote toplote. S postavitvijo različnih virov na isti imenovalec, enoto toplotne energije v MWh, lahko med seboj primerjamo ceno MWh toplote, ki jo vsebujejo različne vrste energentov. Na sliki 1 je prikazana primerjava med ceno 1 MWh toplotne energije iz goriv/sistemov, ki se v Sloveniji najpogosteje uporabljajo za ogrevanje prostorov in

Slika 1: Primerjava cene enote toplote iz različnih energentov/sistemov

12

D O M 2017

sanitarne vode. Primerjava je prikazana za obdobje od julija 2007 do konca leta 2016 in nazorno pokaže razliko med stabilnostjo nekaterih (predvsem domačih) energentov v primerjavi s fluktuacijo drugih, fosilnih goriv. Analiza podatkov na sliki 1 pokaže, da iz vidika cene energenta stroškovna učinkovitost vseh primerjanih ogrevalnih sistemov na obnovljive vire energije (OVE – les, toplotne črpalke, marsikje tudi sistemi daljinskega ogrevanja) izrazito prekaša sisteme na fosilna goriva (ELKO, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin (UNP)). Pri kotlu na polena stroški za gorivo znašajo zgolj 30 %, pri toplotni črpalki zrak/voda z letnim povprečnim grelnim številom COP = 3,2 pa le 48 % stroškov, ki jih moramo plačati pri kotlu na ELKO. Pri primerjavi okoljske učinkovitosti, torej ekvivalenta primarne energije in standardne emisije CO2, toplotne črpalke prekašajo druge sisteme, z izjemo sistema na lesno biomaso, ki pa pri nefiltriranih dimnih plinih v individualnih kuriščih povzročajo povišanje koncentracije trdih delcev v ozračju in je zato lesna biomasa s trajnostnega vidika primernejša za pretvorbo v toplotno in električno energijo v večjih sistemih daljinskega ogrevanja s kontroliranimi izpusti. Primerjava vseživljenjskih stroškov in kriteriji skoraj nič– energijskih stavb Pri optimalni zasnovi stavbe sta gradnja ali prenova stavbe in trajnostna oskrba z energijo neločljivo povezana dela, ki morata biti obravnavana celovito, na stroškovno optimalen, okolju prijazen in družbeno odgovoren način. Slovenija je v zakonodajo uvedla nove kategorije energetsko učinkovitih stavb, ki so poimenovane skoraj nič-energijske stavbe (sNES). Nacionalna merila sNES bodo v stanovanjskem sektorju tako pri prenovah kot pri novogradnjah postala obvezna l. 2020. Skoraj nič-energijski standardi za­htevajo višjo stopnjo učinkovitosti, ob hkratni skrbni stroškovno-optimalni analizi alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, ki so na voljo na/blizu območja stavbe/soseske, in to brez poseganja v kakovost bivanja stanovalcev. V nadaljevanju bomo ocenili vseživljenjske stroške prenovljene enodružinske stanovanjske hiše s povprečno rabo 18,3 MWh toplotne energije na leto za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. V obravnavanem primeru sNES kriteriji predpisujejo, da specifična raba energije po prenovi ni višja od 95 kWh/m2 na leto in da stavba uporablja 50 % OVE. Vseživljenjski stroški zajemajo stroške investicije, stroške vzdrževanja in stroške za energent.


Pri investiciji smo predpostavili najem kredita z ročnostjo 15 let za celotno investicijo, za fosilne energente pri komercialni banki, za OVE pa pri Eko skladu, ki ima ugodnejše pogoje. Cena posamezne investicije je določena na podlagi povprečne tržne vrednosti energetskih naprav, pripadajočih tehnoloških sklopov, kot so povezave do energetskih virov, dimniki, transportni mehanizmi ter minimalne cevne povezave na sistem ogrevanja objekta. Vključeni so tudi vsi hidravlični sklopi in elementi, ki so potrebni za delovanje posameznega sistema, kot so hranilniki toplote, obtočne črpalke in pripadajoče armature. Med stroške vzdrževanja smo vključili tudi dimnikarske in druge obvezne in varnostne storitve pri kotlih. Povprečne cene izdelkov, storitev in sistemov so povzete Slika 2: Primerjava vseživljenjskih stroškov različnih energentov/sistemov iz cenikov različnih proizvajalcev naprav, cenikov obrtnih zbornic in združenj izvajalcev za posamevreden les se uporablja predvsem za ogrevanje z zgorevanjem v zne sklope potrebnih del in iz primerjave cen izvedenih objektov s individualnih kuriščih in predstavlja prevladujoč energent v sloprimerljivimi sistemi. V stroške je všteta montaža in zagon sistema, venskih gospodinjstvih. Je lokalni OVE in relativno poceni gorivo, cene vključujejo DDV. vendar moramo biti pozorni na kakovostno izbiro kotla, ki omogoPo pričakovanjih lahko na sliki 2 vidimo, da so vseživljenjski ča zmanjšanje nekaterih neželenih učinkov, ki se še posebej manistroški najvišji, če se ogrevamo z UNP ali električnimi uporovnimi festirajo v emisiji in povišani koncentraciji trdih delcev v atmosferi. grelci vseh oblik, in to ne glede na to da so stroški investicije v en Pri iskanju ustreznejšega načina energetskega izkoriščanja veliin drugi ogrevalni sistem najnižji med vsemi. Ne glede na močno kega potenciala lesne biomase se zdijo razvijajoče se in nekatere fluktuacijo cene ELKO ostaja drag energent z nepredvidljivo ceno že komercialno dostopne inovativne tehnologije (npr. uplinjanje) v prihodnosti, ki leta 2017 kaže trend rasti. Kljub relativno nizkim korak v pravo smer, v Sloveniji še posebej v kombinaciji s sistemi stroškom investicije bo tudi v prihodnje ogrevanje z ELKO drago, daljinskega ogrevanja, lokalne energetske samooskrbe in povečazato pričakujemo nadaljnje opuščanje njegove rabe za ogrevanje njem deleža OVE v nacionalnem elektroenergetskem sistemu. Za gospodinjstev iz ekonomskih, pa tudi okoljskih razlogov. Podobzaokrožitev analize smo vključili devet sistemov daljinskega ogreno velja tudi za zemeljski plin, ki je sicer iz vidika vseživljenjskih vanja v Sloveniji, ki predstavljajo dober način za oskrbo domov s stroškov ugodnejši, vendar je fosilno gorivo in ne izpolnjuje sNES trajnostno energijo, predvsem v urbanih središčih. Večji sistemi kriterijev o deležu OVE pri oskrbi stavbe z energijo. lažje kot individualna kurišča nadzorovano in z manj škodljivimi Po drugi strani so toplotne črpalke, ki so okolju prijazen način emisijami izkoriščajo različne OVE, zato so sistemi daljinskega ogrevanja stavb z najnižjimi vseživljenjskimi stroški. Poleg ekoogrevanja eden od pomembnih dejavnikov na trajnostni poti nomske učinkovitosti izkoriščajo od 80 (zrak/voda) do 87 % (voda/ Slovenije v energetsko samozadostno in nizkoogljično skupnost. voda) OVE pri svojem delovanju, s čimer izpolnjujejo sNES kriterije. Pri tem pa je upravnike nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja Še pomembneje za nas in naše zanamce pa je, da s toplotnimi črpotrebno vzpodbuditi k ukrepom energetske učinkovitosti, s kapalkami ogrevamo naše domove na okolju prijazen način. terimi bodo posodobili svoje sisteme, jih upravljali bolj proaktivno Morda rahlo presenečajo visoki vseživljenjski stroški sistemov (= manj retroaktivno) in zmanjšali toplotne izgube. S tem bodo na drva in na pelete, kjer slednji pri celoviti prenovi (tukaj ne dosegli, da bo cena njihove toplote konkurenčna ostalim enerobravnavamo ad hoc rešitev z zamenjavo zgolj gorilnika na stagentom, saj se na sliki 2 da videti, da ima standardna deviacija rem oljnem kotlu) trenutno presegajo vseživljenjske stroške kotla cene daljinske toplote velik razpon. Konkurenčna cena prinese na ELKO, kot lahko vidimo na sliki 2. Pri kotlih na polena je razlog nove odjemalce, kar samo po sebi spet omogoča nižjo ceno – s relativno visoka investicija (ki mora vključevati dovolj velik zalotem pa tudi zadovoljne občane in okolju prijazno ogrevanje. govnik toplote za optimalno delovanje), pri peletih pa ob nekaj nižji investiciji relativno visoka cena energenta. Ne glede na to je Doc. dr. Henrik Gjerkeš potrebno lesno biomaso kot domači obnovljivi vir vedno upoGradbeni inštitut ZRMK števati pri tehtanju ob izbiri novega ogrevalnega sistema. ManjUniverza v Novi Gorici

D O M 2017

13


Sejem Dom 2017 / Home Fair 2017

Načrtovanje, rešitve in izvedba prenove ravnih streh in fasad Učinkovita raba energije in z njo povezani okoljski cilji sodijo med najpomembnejše zaveze in usmeritve Evropske unije. Načela, pristopi in tehnična zakonodaja pri načrtovanju, gradnji, uporabi, vzdrževanju in odstranitvi stavb so v zadnjih letih vse strožji in na opazno višji ravni kot nekoč. Vzporedno s tem se spreminja tudi odnos do družbe in okolja. Evropska unija in države članice so se zavezale, da bodo z različnimi inštrumenti spodbujale energetsko učinkovito gradnjo in tudi prenovo stavb.

Z

aradi pogostih napak pri projektiranju in izvedbi, pa tudi zaradi bistveno manj kakovostnih materialov, kot jih imamo danes, so ravne strehe pri nas še vedno na precej slabem glasu, in sicer tako pri investitorjih kot tudi pri nekaterih proje­kt­ antih. Danes imamo dovolj znanja in izkušenj ter tradicionalne in sodobne materiale z boljšimi lastnostmi, zato ni več nobenega pravega razloga, da jih ne bi projektirali in izvajali; treba je le poznati njihove zakonitosti in izbrati ustrezne tehnično-tehnološke rešitve. Energetska prenova ravnih streh Najpogostejša razloga za sanacijo ravnih streh sta zamakanje in odločitev za energetsko prenovo ovoja stavbe. Za energetsko prenovo se običajno odločimo takrat, ko se življenjska doba hidroizolacije in ostalih slojev na ravni strehi že izteka. Se pa v zadnjem obdobju energetske prenove izvajajo tudi na strehah, na katerih je hidroizolacija še v povsem dobrem stanju oz. je bila celo pred kratkim zamenjana. Žal se v praksi srečujemo tudi s primeri, ko se zamakanje pojavi šele po neustrezno zasnovani in/ali izvedeni prenovi, kar se seveda ne bi smelo zgoditi.

kje so odtoki in kako so dimenzionirani itd. Poleg tega moramo biti pozorni tudi na posamezne detajle, ki lahko bistveno vplivajo na zasnovo sanacijskih ukrepov oz. na debelino izolacije in posledično na toplotno prehodnost prenovljene strehe. Pred prenovo moramo praviloma vedno opraviti pregled strehe s pomočjo globinskih sond.

Sistemi ravnih streh Ravno streho po možnosti prenavljamo brez odstranjevanja obstoječih slojev, ker je takšno odstranjevanje običajno zelo drago in zamudno, ob njem pa lahko pride tudi do zamakanja v spodnje prostore. Poleg tega je nezaželeno tudi iz ekološkega stališča, saj odstranjene materiale le redkokaj lahko recikliramo. Zato je tako pomembno, da se prenove ravne strehe lotimo nadvse premišljeno in celostno. Pri prenovi se srečujemo z vsemi tipi neprezračevanih (toplih) ravnih streh (klasično, obrnjeno, plus in dvojno), občasno pa tudi s prezračevanimi (hladnimi) ravnimi strehami, ki se sicer tudi pri novogradnjah projektirajo in izvajajo le izjemoma. Pri načrtovanju moramo nujno upoštevati značilnosti, prednosti in slabosti posamezne vrste strehe in izbrati tehnično najugodnejšo rešitev, ki bo tudi ekonomsko upravičena.

Ravne strehe so manj vidne in pogosto tudi težje dostopne, poleg tega pa so, vsaj pri izkoriščenih strehah, izolacijski sloji zakriti z zaščitnimi sloji (npr. z betonskim tlakom, prodcem itd.). Zaradi tega običajno lastniki sploh ne vedo, v kakšnem stanju je njihova ravna streha, kakšna je njena sestava in iz kakšnih materialov sta na primer hidroizolacijski in toplotno izolacijski sloj. Pred pričetkom prenove moramo najprej diagnosticirati obstoječe stanje: ugotoviti moramo sestavo izolacijskih in zaščitnih slojev, vrsto vgrajenih materialov, ali je obstoječa toplotna izolacija suha in ali ima ustrezno tlačno trdnost, ali je nosilna konstrukcija ustrezna,

14

D O M 2017

Energetska prenova fasad Pri prenovah fasad se v praksi prav tako srečujemo z najrazličnejšimi situacijami. V nasprotju z ravnimi strehami, ki so le redkokdaj vidne, se pri fasadah običajno vedno najprej vprašamo, kako bo prenova vplivala na izgled stavbe. Pri nekaterih stavbah se izgled po energetski prenovi ne spreminja ali pa so te spremembe minimalne, pri drugih pa so lahko spremembe zelo moteče, saj bistveno vplivajo tako na likovne, arhitekturne in druge vidike. Še posebej moramo biti pazljivi pri prenovah ravnih streh na stavbah s statusom kulturnega spomenika, kjer je treba nujno najprej pridobiti kulturnovarstvene pogoje in tudi soglasje za izvedbo. Najenostavnejše so energetske prenove hiš ali večstanovanjskih stavb, ki imajo pravilno geometrijsko zasnovo in gladke ometane fasade brez dekoracij, profilov in drugih okrasnih elementov. Takšne stavbe, ki običajno niso spomeniško zaščitene in imajo ma-


sivne (zidane oz. lite armiranobetonske stene), praktično vedno prenavljamo s kontaktno fasadno oblogo, in to ne glede na to, ali je bila takšna obloga že prej vgrajena ali ne.

obstoječe plošče ustrezno pritrjene v nosilno konstrukcijo ali ne. Veliko vprašanj se poraja tudi v zvezi z vgradnjo dilatacij v kontaktni fasadi, ki pa niso potrebne, če je izolacija dovolj debela.

V fazi projektiranja se največ dilem pojavlja v zvezi z izborom in debelino toplotne izolacije, pa še teh je v zadnjih letih bistveno manj, ker se pri dimenzioniranju običajno vsi ravnamo po zahtevah EKO sklada (λ/d ≤ 0,025 W/m2K), pri izboru izolacije pa zahtev, ki izhajajo iz Tehničnih smernic za požarno varnost v stavbah. Tako se na objektih višine nad 22 metrov vgrajuje praktično samo kamena volna, pri nižjih pa poleg kamene volne še navaden (beli) in grafitni (sivi) stiropor. Slednjega uporabljamo predvsem tam, kjer želimo imeti ob enakem učinku čim tanjšo izolacijo.

Primer energetske sanacije Kako celovita je na koncu energetska prenova fasade, je v praksi v največji meri odvisno predvsem od tega, ali ima stavba balkone, loggie, nadstreške, slope in druge elemente, ki segajo izven osnovne ravnine, ali ne. Taki elementi, ki praviloma predstavljajo izrazit toplotni most, se namreč v praksi le redkokdaj dodatno toplotno izolirajo, in sicer zato, ker je to povezano z visokimi stroški in tudi posegom v etažno lastnino. V zadnjih letih smo se večkrat srečali tudi s potrebo po energetski prenovi lahkih montažnih sten s fasadno oblogo iz ravnih azbestno-cementnih plošč (salonit). Takšne obodne stene smo v večini primerov sanirali tako, da smo ”salonitne” plošče zamenjali z vlakneno-cementnimi ploščami, na katere smo nato vgradili kontaktno fasadno oblogo. Ob tem smo seveda ustrezno sanirali tudi parno zaporo in zamenjali dotrajano toplotno izolacijo. Nekaj takšnih objektov pa smo prenovili tudi s prezračevano fasadno oblogo iz sodobnih vlakneno-cementih plošč, pri čemer se izgled fasade po energetski prenovi praktično ni spremenil (spremenila se je samo debelina obodnih sten).

Veliko se v zadnjih letih ukvarjamo tudi s fasadnimi oblogami iz opečnih (klinker) zidakov, ki so bile pri nas v nekem obdobju zelo priljubljene. Opečne fasadne obloge s svojo barvo in strukturo pogosto odločilno vplivajo na izgled hiše ali celo soseske. Sami se zato zelo zavzemamo za to, da bi se takšne opečne (in silikatne) obloge ob energetskih prenovah v kar največji meri ohranile. To je možno doseči le na dva načina: da se nova zidana obloga vgradi na specialna sidra iz nerjavečega jekla, ali da se namesto zidakov izbere specialne klinker ploščice, ki se jih lepi na kontaktno fasadno oblogo. V obeh primerih moramo obstoječo opečno oblogo predhodno odstraniti, kar je tudi eden od razlogov, da je takšna prenova bistveno dražja od prenove s kontaktno fasadno oblogo. Pri tem velja opozoriti na to, da moramo za opečno fasadno oblogo narediti natančen statični izračun in da moramo specialna sidra, ki jih v Evropi proizvaja samo nekaj podjetji, tudi strokovno vgraditi. Varianta s klinker ploščicami je na prvi pogled izvedbeno sicer bistveno enostavnejša, je pa tudi pri njej treba biti zelo pazljiv, saj lahko že v primeru najmanjše napake pride do težko popravljivih posledic. Tudi pri prenovah ravnih streh in fasad ne more biti najnižja cena edino merilo pri izbiri projektih rešitev, sistemov in izvajalcev, saj so le premišljeno načrtovane rešitve in kakovostno izvedena delo pogoj za energijske prihranke in smotrnost finančne naložbe. Tomaž Škerlep Gradbeni inštitut ZRMK

Pogosto se srečujemo tudi z vprašanji, ki se nanašajo na sanacijo težkih montažnih elementov. Stavbe s takšnimi fasadami so se gradile večinoma od konca šestdesetih do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja. Te fasade so pogosto problematične zaradi zatekanja meteorne vode, do katerega prihaja tako na fugah med posameznimi ploščami kot tudi ob stavbnem pohištvu. V zadnjem času je bilo pri nas kar nekaj takšnih fasad že prenovljenih s kontaktno fasado. Pred prenovo je praviloma treba preveriti, ali so

D O M 2017

15


Sejem Dom 2017 / Home Fair 2017

Streha – peta fasada Streho prištevamo med ovoj stavbe, zaradi česar se je uveljavil izraz »peta fasada«. V primerjavi z vertikalnimi površinami (obodni zidovi - fasada) je streha veliko bolj izpostavljena neugodnim vremenskim razmeram - dežju, toči, snegu, taljenju ledu, vetru, neurjem, strelam. Zato je praviloma z njo tudi več težav kot z obodnimi zidovi, še posebej v primerih, ko je nepravilno zasnovana in izvedena ter ni poskrbljeno za redne preglede in čiščenje odtokov.

I

z gradbenofizikalnega stališča nas mora streha predvsem zaščititi pred vlago (atmosferskimi padavinami) in zagotoviti ustrezno toplotno zaščito (toplotna prehodnost in stabilnost, preprečevanje kondenzacije vodne pare). V Sloveniji je večina streh na individualnih hišah poševnih, čeprav je v zadnjih desetletjih opaziti porast ravnih streh. Nasprotno, pa so pri večstanovanjskih, poslovnih, športnih, trgovskih in drugih javnih objektih strehe zaradi tehnično-tehnoloških zahtev ter stroškovnega vidika in ekonomičnosti vzdrževanja ravne. Seveda je treba pri tem upoštevati dejstvo, da smo v preteklosti individualne hiše v večini primerov gradili v samogradnji, pri ravnih strehah pa se nepravilnosti pri izvedbi bistveno hitreje pokažejo in jih je tudi težje odpraviti kot pri poševnih strehah.

Oblike in namembnost streh V splošnem strehe delimo na poševne in ravne strehe. Najnovejši trendi v arhitekturi so naravnani k oblikam, kjer ni več prave ločnice med streho in obodnimi zidovi. Poševne strehe so lahko glede na naklon strme ali položne, kar pogojuje tudi izbiro kritine, npr. bobrovec, korec. Po obliki jih delimo na enokapne, dvokapne, dvokapne z delnim čopom, šedaste, mansardne, piramidne, kupolaste, večkapne. Naklon in oblika strehe sta še vedno v veliki meri odvisna od podnebnih razmer in geografske lege (Obala, Alpske doline, Prekmurje, mestna jedra), prostorskih aktov, arhitekturnih trendov, okoljskih in ekonomskih vidikov ter vrste stavbe (kulturni spomenik, hiša, gospodarsko poslopje).

Zakonodaja Pri načrtovanju, gradnji ali prenovi streh moramo upoštevati veljavne prostorske akte in za vsak poseg v nosilno konstrukcijo pridobiti gradbeno dovoljenje. Slovenija leži na potresnem področju, zato moramo še posej poskrbeti za trdnost in stabilnost tako novih kot tudi prenovljenih streh ob upoštevanju tehničnih predpisov – predvsem Evrokoda 5 za lesene konstrukcije in Evrokoda 8 z dodatnimi zahtevami glede projektiranja potresnoodpornih objektov. Ena od bistvenih nalog strehe je učinkovita zaščita pred vlago. V Pravilniku o zaščiti stavb pred vlago so podane zahteve oz. je podana kakovost stanja, ki mora biti dosežena, da streha opravlja svojo osnovno funkcijo. S tem imata tako projektant kot tudi izvajalec veliko manevrskega prostora pri izbiri materialov in sistemov z upoštevanjem zadnjega stanja tehnike in dobre gradbene prakse. Kot je bilo že v uvodu omenjeno, prištevamo streho med ovoj stavbe. Zahteve glede največje dovoljene toplotne prehodnosti posameznih konstrukcij, tudi streh, so navedene v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2, 2010) oz. pripadajoči Tehnični smernici Učinkovita raba energije (TSG-1-004:2010). Strehe morajo v skladu s PURES 2 in pripadajoče tehnično smernico zagotavljati primerno raven toplotne zaščite in učinkovite rabe energije.

Ravne strehe delimo glede na namembnost na izkoriščene in neizkoriščene oz. nepohodne. Ravne strehe z izkoriščeno površino so lahko pohodne, povozne in zelene (ekstenzivno ali intenzivno ozelenjene). Pri izkoriščenih strehah so zaključni sloji lahko različni: betonske plošče ali tlakovci, lesene podnice, keramične ploščice, asfalt, beton.

16

D O M 2017

Poševne strehe Naklon poševne strehe omogoča hitro in učinkovito odtekanje vode, seveda ob predpostavki, da je streha pravilno zasnovana, izbira kritine primerna glede na naklon in podnebne razmere, pravilno položena in da so skrbno izvedeni vsi detajli. Poševne strehe so zaradi zaključnega sloja – kritine – bolj občutljive na točo in močnejša neurja kot ravne strehe. V primerjavi z njimi pa je dobra stran ta, da lažje in enostavneje opravimo manjša popravila ali zamenjavo posameznih elementov kritine. Pri neogrevanih prostorih pod streho oz. podstrešjih moramo toplotno izolacijo namestiti nad strop nad ogrevanim prostorom in v tem primeru toplotna izolacija ni sestavni del strehe. Nad nosilno konstrukcijo položimo sekundarno oz. rezervno kritino, letve ali deske in kritino. Pri ogrevanih prostorih pod streho – mansarda – je toplotna izolacija sestavni del strehe. Z gradbenofizikalnega stališča delimo take strehe na tople in hladne. Pri toplih toplotno zaščitenih stre-


hah položimo sekundarno oz. rezervno kritino neposredno nad toplotno izolacijo, s čimer se zmanjša oz. upočasni oddaja toplote z zunanje površine toplotne izolacije zaradi gibanja zunanjega zraka ob njej. Za hladne toplotno zaščitene strehe pa je značilen zračni kanal med sekundarno oz. rezervno kritino in slojem toplotne izolacije. Sestavni deli sodobne toplotno zaščitene poševne strehe so poleg nosilne konstrukcije od zgoraj navzdol oz. od zunaj navznoter: strešna kritina, zračni kanal pod kritino, sekundarna oziroma »rezervna« kritina, zračni kanal v primeru hladne strehe, toplotna izolacija, parna zapora ali ovira, ki je hkrati zračna (tudi: konvekcijska, vetrna) zapora, in notranja zaključna obloga. Med parno oviro in notranjim zaključnim slojem je lahko dodaten sloj toplotne zaščite, ki pa po pravilih, povzetih po nemških standardih, ne sme presegati petine skupne debeline toplotne izolacije (v vsakem primeru je nujna kontrola difuzije vodne pare). To je tudi najprimernejši položaj za razvod instalacij (instalacijska ravnina), da z njimi ne prediramo parne ovire. Kakovostna poševna streha mora imeti neprepustne zunanje sloje za meteorno vodo, ustrezno toplotno izolacijo z zadostnim toplotnim uporom, ki zagotavlja tudi primerno toplotno stabilnost neprozornega dela strehe v poletnem obdobju, ter parno oviro ali zaporo, ki preprečuje kondenzacijo vodne pare znotraj sistema, hkrati pa deluje kot zračna zapora in zagotavlja popolno zrakotesnost sistema z notranje, tj. spodnje oziroma »tople« strani, ter preprečuje konvekcijo vodne pare, tj. vdor večjih količin vodne pare skozi rege in preboje, kar je lahko najizrazitejši problem. Ravne strehe Pri ravnih strehah hidroizolacijski sloji in predvsem njihova izvedba zagotavljajo vodotesnost, ki je eden izmed pogojev za trajnost in nemoteno funkcionalnost strehe. Poleg vodotesnosti morajo biti hidroizolacijski sloji odporni proti različnim mehanskim udarcem in drugim vplivom iz okolja. Zato sta zasnova in izvedba ravne strehe težka naloga tako za projektanta kot tudi izvajalca.

Zaradi boljših higienskih in bivalnih pogojev ter želje po zmanjšanju toplotnih izgub posvečamo v zadnjem času veliko pozornosti dodatnim slojem toplotne izolacije na ravnih strehah. Poleg nosilne konstrukcije, ki je lahko masivna ali lahka montažna, in hidroizolacijskih slojev (bitumenski materiali in sintetične snovi), sta sestavna dela vsake sodobne ravne strehe še toplotno izolacijski sloji ter zaščitni sloji (prodec, prane betonske plošče idr.). Ravne strehe delimo z gradbenofizikalnega stališča na neprezračevane in prezračevane, ki pa so zelo redke. Pri neprezračevanih strehah so sloji med seboj spojeni, pri prezračevanih strehah pa sta toplotna in hidro izolacija ločeni s prezračevanim slojem. Neprezračevane ali tople strehe delimo glede na lego toplotne izolacije na klasične in obrnjene. Med izpeljanki obrnjene strehe spadata še plus ravna streha in dvojna streha. Klasično streho sestavljajo poleg nosilne konstrukcije od zgoraj navzdol oz. od zunaj navznoter: zaščitni sloj hidroizolacije (vsaj mineralni posip, še boljši je prani prodec), hidroizolacija (biti mora vodotesna tudi na spojih, prebojih, zaključkih), paroizenačevalni sloj (ločuje hidro in toplotno izolacijo in izenačuje parne tlake – danes se ga praviloma opušča), toplotna izolacija, parna zapora in včasih tudi naklonski beton ali podkonstrukcija. Značilnost obrnjene strehe je, da leži toplotna izolacija nad hidroizolacijo. Toplotna izolacija v tem primeru ne sme vpijati vode. Pri obrnjeni strehi je hidroizolacija bistveno manj izpostavljena vremenskim razmeram in zato tudi manj podvržena poškodbam in staranju. Med obrnjeno streho spada še dvojna ravna streha, ki se uporablja pri lažjih stropnih konstrukcijah in ima del toplotne izolacije pod hidroizolacijo. Za tako sestavo se lahko odločimo tudi v primeru, ko ne moremo doseči želene toplotne prehodnosti s ploščami iz ekstrudiranega polistirena nad hidroizolacijo. Prednost plus ravne strehe je v tem, da ima vse elemente klasične ravne strehe: parna zapora, hidroizolacija in dva sloja toplotne izolacije. Takšna sestava ravne strehe je seveda najdražja, ker ima največ slojev in združuje prednosti klasične in obrnjene ravne strehe. Že od pradavnine dalje smo ljudje iskali zavetje pred vremenskimi neprilikami in nevarnostmi iz okolja. Že prva bivališča, votline, so nam dajale »streho« nad glavo, enako velja za prva preprosta grajena bivališča, npr. iz vejevja, lesa, blata s slamo ali kamna. Vsaka streha mora biti pravilno zasnovana, materiali morajo biti ustrezne kakovosti in izvajalci tehnično usposobljeni. Vsaka nepravilnost se nam lahko kaj hitro maščuje, npr. ledene sveče, kondenzat, predvsem na stiku streha-strop, zaradi pomanjkljive toplotne izolacije in tudi nezadostnega prezračevanja. Streha nam pomeni varnost in zavetje, saj imata kar dva slovenska pregovora velik simbolični pomen. Tako s prvim »imeti streho nad glavo« kot z drugim »ponuditi nekomu streho« poudarjamo vlogo, ki jo ima streha za naše dojemanje doma in pomoči drugim, kadar so v stiski. Neva Jejčič Mag. Miha Tomšič Gradbeni inštitut ZRMK

Detalj atike in detalj priključka na dvojno opečno fasado. Avtor: Tomaž Škrlep

D O M 2017

17


Sejem Dom 2017 / Home Fair 2017

Prenova stavb kulturne dediščine Tako kot praktično vsako premično ali nepremično stvar moramo tudi stavbe negovati, vzdrževati in včasih tudi prenoviti, da ohranjajo svoj izgled, tehnično neoporečnost, uporabnost in vrednost. Gradiva, konstrukcije, tehnični sistemi in drugi stavbni elementi imajo svojo življenjsko dobo, na katero vplivajo številni dejavniki. Mednje sodijo kakovost načrtovanja, izvedbe in vzdrževanja, način uporabe, značilnosti konkretne lokacije, npr. mestne ali podeželske, vremenske in podnebne razmere in še marsikaj.

P

renova stavbe je tudi priložnost za izvedbo izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. S smiselno izbiro ukrepov lahko npr. podaljšamo življenjsko dobo stavbe, znižamo obratovalne stroške, olajšamo upravljanje tehničnih sistemov, izboljšamo bivalno in delovno udobje ali dosežemo ugodnejše energijske kazalnike. Ukrepe, tudi tiste za učinkovito rabo energije, oblikujemo po načelih trajnostnosti, kamor med drugim prištevamo stroškovno učinkovitost v celotni življenjski dobi stavbe, okoljsko primernost, tehnično izvedljivost, prijaznost do uporabnika in vplive na neposredno grajeno in družbeno okolje. Ob tem upoštevamo, da se prav v obstoječih stavbah skriva izjemno velik potencial za izboljšave, ki ga je treba najprej raziskati in ovrednotiti, nato pa na gospodaren način tudi udejanjiti. Vendar pa moramo pri nekaterih stavbah upoštevati tudi robne pogoje, ki presegajo običajne ekonomske, okoljske in družbene vidike. Govorimo o posebnih vrednotah v smislu zgodovinskega in kulturnega oz. umetniškega pomena določenih stavb, kjer je varovanje teh značilnosti zaradi ohranjanja identitete in zaradi vsebovanih nereproducibilnih informacij nadrejeno najrazličnejšim

18

D O M 2017

spremembam in izboljšavam, tudi če bi bile te enostavno izvedljive in stroškovno učinkovite. Ohranjanje in prenova stavb kulturne dediščine sta velika izziva, ki zahtevata poglobljeno razumevanje kulturnozgodovinske vloge in pomena teh stavb, poznavanje materialov in gradbenih tehnik in premišljeno zasnovo posegov ob upoštevanju posebnih zahtev varstva kulturne dediščine. Poiskati je treba primerno ravnovesje med tehnično izvedljivimi ukrepi, ki odražajo zadnje stanje tehnike, in dovoljenimi ukrepi, ki izhajajo iz konservatorskih načel varstva: kompatibilnost in reverzibilnost ukrepov ob minimalnem spreminjanju prvotnih oziroma ovrednotenih sestavin stavbe in poseganju vanje. Pri stavbah kulturne dediščine še posebej velja, da je treba projektne rešitve in njihovo izvedbo ukrojeno zasnovati za vsak posamezen primer, pri čemer je interdisciplinarni pristop s sodelovanjem različnih strok logična nujnost. Za stavbe kulturne dediščine torej veljajo posebna pravila, ki narodnogospodarskemu interesu, izraženemu npr. z energijskimi in finančnimi kazalniki, dodajajo še širši nacionalni interes. Ta je v tem primeru prevladujoč in v veliki meri vrednoten z nemerljivimi količinami oz. opisi. Od primera do primera je odvisno, ka-


kšna in kolikšna (če sploh) izboljšava energetske učinkovitosti bo dejansko dovoljena, da ne bodo prizadete varovane vrednote. Tu velja spomniti na dejstvo, da pomembne informacije o dejanskem energetskem stanju stavbe in o priporočenih stroškovno učinkovitih ukrepih za izboljšave vsebuje energetska izkaznica. Ta po veljavni zakonodaji za stavbno dediščino ni obvezna, je pa vsekakor priporočljiva, saj je lahko koristno vodilo za načrtovanje smiselnih ukrepov prenove, seveda ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in namena uporabe konkretne stavbe. Kako velik je v določeni državi delež stavb, ki so varovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, je odvisno od zgodovinskih okoliščin, stavbarske in kulturne tradicije in seveda od splošnega pristopa k temu vprašanju. V Sloveniji govorimo o relativno velikem deležu, zlasti v segmentu javnih stavb. Kot eden nosilcev slovenske identitete in zaradi svojega gospodarskega pomena potrebuje ta skupina stavb posebno obravnavo. Obratovanje in vzdrževanje stavbne dediščine je lahko zaradi posebnih zahtev in omejitev veliko breme za lastnika. To ne velja le za zasebne, pač pa tudi za javne lastnike takih stavb. Tudi prenova stavbne dediščine zaradi svojih posebnosti običajno zahteva višje naložbe in določena odstopanja od ciljnih parametrov, ki veljajo za druge stavbe. Tako kot pri vseh stavbah si tudi pri prenovi stavb kulturne dediščine – ali, po dikciji Zakona o varstvu kulturne dediščine, njihovem celostnem ohranjanju – prizadevamo za celovitost ukrepov. To pomeni, da je treba v okviru konkretnih robnih pogojev in možnosti zagotoviti njihovo statično neoporečnost in potresno varnost, odpraviti napake in pomanjkljivosti, ki povzročajo gradbenofizikalne poškodbe, izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati obratovalne in vzdrževalne stroške in izboljšati bivalno in delovno ugodje. Ravnamo tudi po načelih stroškovne učinkovitosti in dolgoročne ekonomičnosti prenove, pri čemer upoštevamo, da je življenjska doba stavbe kulturne dediščine povsem drugačen vhodni podatek kot pri stavbah, za katere ne velja varstveni režim.

V pomoč vsem naštetim, seveda pa tudi lastnikom in uporabnikom stavb kulturne dediščine, so bile konec leta 2016 objavljene Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MzI RS, MK RS, ZVKDS, UIRS, GI ZRMK). Čeprav dokument v naslovu vsebuje pridevnik »energetske« in je njegov osrednji del res posvečen opisu ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti stavb kulturne dediščine, je velik poudarek tudi na razlagi predhodnih postopkov in nujnih preiskav stanja stavbne konstrukcije, gradbenofizikalnih zakonitosti in možnih pozitivnih, a tudi negativnih učinkov posameznih ukrepov. Omenjene smernice so tako ne nazadnje uporabne tudi pri prenovi stavb, za katere ne velja poseben varstveni režim. Dokument je prosto dostopen na spletni povezavi: http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/ energetika/javne_stavbe/smernice_kd-final.pdf. Mag. Miha Tomšič Gradbeni inštitut ZRMK

Celovita prenova stavbe, še toliko bolj stavbe kulturne dediščine, ni »naredi sam« postopek. V načrtovanje morajo biti vključeni najmanj strokovnjaki s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva in drugih tehničnih ved, po drugi strani pa seveda konservatorji – restavratorji, ki tehničnim strokam na podlagi varstvenega režima za konkretno stavbo postavijo robne pogoje za načrtovanje ukrepov. Ne nazadnje pa bo prenova stavbe kulturne dediščine uspešna le ob udeležbi usposobljenih in razgledanih izvajalcev.

D O M 2017

19


Obsejemski program / Accompanying programme

Prenova stavb kulturne dediščine – večplastni izzivi Strokovni posvet, sreda, 8. marec 2017, 9.00–14.00, dvorana Urška 1

Predstavitev tematike Ohranjanje in prenova stavb kulturne dediščine sta velika izziva, ki zahtevata poglobljeno razumevanje kulturnozgodovinske vloge in pomena teh stavb, poznavanje materialov in gradbenih tehnik in premišljeno zasnovo posegov ob upoštevanju posebnih zahtev varstva kulturne dediščine. Poiskati je treba primerno ravnovesje med tehnično izvedljivimi ukrepi, ki odražajo zadnje stanje tehnike, in dovoljenimi ukrepi, ki izhajajo iz konservatorskih načel varstva: kompatibilnost in reverzibilnost ukrepov ob minimalnem spreminjanju prvotnih oziroma ovrednotenih sestavin stavbe in poseganju vanje. Pri stavbah kulturne dediščine še posebej velja, da je treba projektne rešitve in njihovo izvedbo ukrojeno zasnovati za vsak posamezen primer, pri čemer je interdisciplinarni pristop s sodelovanjem različnih strok logična nujnost. Vsebina posveta Tako kot pri vseh stavbah si tudi pri prenovi stavb kulturne dediščine – ali, po dikciji Zakona o varstvu kulturne dediščine, njihovem celostnem ohranjanju – prizadevamo za celovitost ukrepov. To pomeni, da je treba v okviru konkretnih robnih pogojev in možnosti zagotoviti njihovo statično neoporečnost in potresno varnost, odpraviti napake in pomanjkljivosti, ki povzročajo gradbenofizikalne poškodbe, izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati obratovalne in vzdrževalne stroške in izboljšati bivalno in delovno ugodje. Ravnamo tudi po načelih stroškovne učinkovitosti in dolgoročne ekonomičnosti prenove, pri čemer upoštevamo, da je življenjska doba stavbe kulturne dediščine povsem drugačen vhodni podatek kot pri stavbah, za katere ne velja varstveni režim. Predavatelji S prispevki bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev, strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine, tehnični strokovnjaki in pripravljavci nacionalnih strateških dokumentov in smernic. Namen in cilj posveta Na posvetu želimo opozoriti na nekatere izbrane elemente prenove stavb kulturne dediščine in približati tematiko njihovim

20

D O M 2017

lastnikom, uporabnikom in upravljavcem. Na posvetu bomo predstavili različne pristope pri izbiri najustreznejših rešitev in izvedb, ilustrirane tudi s praktičnimi primeri. Poudarek bo na celoviti prenovi stavb kulturne dediščine: utrjevanje nosilne konstrukcije, prenova ali menjava lesenih delov – ostrešje, stropovi, stopnišča, ograje, okna, vrata –, menjavi kritine, pristopi pri zaključnih delih – inštalacije, ometi, ornamenti, opleski. Podrobneje bomo osvetlili tudi posamezne vsebine in namen nedavno objavljenih Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine.

Vabljeni Posvet je namenjen javnim in zasebnim lastnikom stavb, strokovnjakom s področja varstva kulturne dediščine, projektantom in izvajalcem, upravnikom, stanovanjskim skladom, stanovskim zbornicam in vsem drugim zainteresiranim ali neposredno vključenim v prenovo stavb kulturne dediščine. Kotizacije ni, vljudno vabljeni!


Trajnostna gradnja v Sloveniji Strokovni forum, četrtek, 9. marec 2017, 9.00–14.00, dvorana Urška 1

Predstavitev tematike Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi ministrstvi po sklepu Vlade RS iz leta 2012 oblikuje okoljske oziroma trajnostne zahteve za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih bo mogoče upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi. Trajnostna gradnja se kot vrednota sicer že pojavlja v vrsti nacionalnih strateških dokumentov, vendar konkretnih smernic in meril zanjo še nimamo. Zastavljena naloga je kompleksna, terja široko strokovno podporo in usklajeno delovanje vseh deležnikov pri pripravi vsebinskih smernic za trajnostno gradnjo in podrobnejših meril za vrednotenje. Poseben izziv predstavlja vključitev teh meril v sistem zelenega javnega naročanja (ZeJN) na področju stavb. Strokovni forum Trajnostna gradnja v Sloveniji je namenjen najširšemu krogu deležnikov, ki s svojimi odločitvami na področju grajenega okolja soustvarjajo okoljsko, družbeno in ekonomsko kakovosten stavbni fond. Mnenje deležnikov je pri oblikovanju meril ključno, saj morajo merila za trajnostno gradnjo odražati potrebe, želje in trajnostne usmeritve celotne družbe. Vsebina foruma V teku je priprava strokovnih podlag za kriterije trajnostne gradnje v slovenskem okolju. Študijo po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelujeta Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije. Posvetovanje z deležniki je eden od pomembnih korakov, kjer stroka, gradbena industrija in končni uporabniki lahko podajo svoje poglede in mnenje. •N a strokovnem forumu bomo zato razpravljali o ustreznosti najpogosteje uporabljenih in mednarodno priznanih meril trajnostne gradnje v slovenskem okolju (npr. certifikacijske sheme: LEED, BREEAM, DGNB, OPEN HOUSE). • S pregovorili bomo o krovnih (makro) ciljih v življenjskem ciklu stavb; tako o okoljskih kot tudi o ciljih, ki se nanašajo na kakovost, izvedbo in vrednost stavb, saj so ti cilji in njihov pomen v slovenskem okolju podlaga za določanje kazalnikov za trajnostno vrednotenje stavb (npr. ti so po evropski študiji JRC: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, učinkovita raba virov in surovin, učinkovita raba vodnih virov, zdravo in udobno notranje okolje, prilagodljivost stavbe na podnebne spremembe, optimiziranje vseživljenjskih stroškov stavbe).

življenjske dobe stavbe in njenih elementov, vidik zdravega in privlačnega delovnega okolja). •O vrednotili bomo pripravljenost področja graditve stavb za uvajanje meril trajnostne gradnje in opredelili potrebne aktivnosti za krepitev sposobnosti ključnih deležnikov. Predavatelji Predstavniki ministrstva bodo uvodoma predstavili cilje in izzive države na področju uvajanja trajnostne gradnje. Strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK in Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki pripravljajo strokovne podlage za slovenske smernice za trajnostno gradnjo in merila za vrednotenje le-te, bodo prikazali stanje in razvoj na tem področju pri nas ter v tujini. Deležniki trajnostne gradnje bodo nato v moderirani strokovni razpravi izrazili svoje poglede na prioritete trajnostne gradnje v Sloveniji. Namen in cilj strokovnega foruma Na dogodku želimo predvsem spodbuditi strokovno razpravo z udeleženci o razumevanju trajnostne gradnje v Sloveniji. Pogledi strokovne javnosti namreč predstavljajo pomemben vidik oblikovanja nacionalnih meril trajnostne gradnje. Vabljeni Na dogodek vabljenji deležniki različnih področij: predstavniki ministrstev, javni in zasebni investitorji, inštituti, predstavniki akademske sfere, projektanti, izvajalci, nadzorniki, ponudniki gradbenih materialov in tehnologij, svetovalna podjetja, stanovske organizacije in združenja, predstavniki lokalnih skupnosti in energetskih agencij ter ostali zainteresirani. Kotizacije ni, vljudno vabljeni.

•R azpravljali bomo o skladnosti Meril EU za ZeJN, ki izhajajo iz ključnih vplivov na okolje (ti so vplivi povezani z rabo energije med uporabo stavb, vplivi, povezani s proizvodnjo gradbenih proizvodov, vplivi, povezani s prevozom agregatov, vidik

D O M 2017

21


Obsejemski program / Accompanying programme

Strokovne dejavnosti GI ZRMK Preddverje Marmorne dvorane in dvorana Urška 1

Razmišljate o gradnji ali prenovi v nizkoenergijskem, pasivnem ali skoraj nič-energijskem standardu? Se ne morete odločiti, ali graditi montažno ali klasično zidano hišo? Vas skrbi, kako pridobiti upravna dovoljenja za gradnjo ali prenovo? Potrebujete nasvet arhitekta in statika, ker ne veste, kako bi prenovili hišo ali stanovanje? Vas skrbi račun za ogrevanje, oklevate glede izbire vira za ogrevanje – peč na trda goriva, toplotna črpalka ali priklop na daljinsko ogrevanje? Dvomite o smiselnosti vgradnje klimatske naprave in razmišljate o drugačnem načinu hlajenja prostorov v poletni pripeki? Se ne morete znebiti prekomerne vlage v bivalnih prostorih ali imate celo plesen? Se ne morete odločiti, ali je smiselna menjava oken, kakšna okna izbrati in kateremu mojstru zaupati njihovo vgradnjo, ki naj bi bila skladna s »smernico RAL«? Ste že več let v hiši ali stanovanju in je že skrajni čas, da pričnete z urejanjem zunanjih površin – dvorišče, dovozna pot, balkon, terasa, vrtna gredica, okrasni vrt ali celo manjši park ob hiši? Vas morda pesti zamakanje meteornih vod, posedanje zemljin in poti ali vam celo grozi plaz?

G

radbeni inštitut ZRMK vsako leto pripravi bogat strokovni program, namenjen zasebnim in javnim investitorjem, upravnikom, predstavnikom lokalnih skupnosti, državnih organov, zavarovalnic, bank, investicijskih skladov in stanovskih združenj, strokovnjakom in ostalim zainteresiranim, ki načrtujejo gradnjo ali prenovo hiše oz. večstanovanjske stavbe ter iščejo rešitve za ureditev zunanjih površin, si želijo pridobiti nova znanja, izmenjati svoja mnenja ali se seznaniti s primeri dobrih praks. Na sejem DOM ste vabljeni vsi, ki načrtujete gradnjo ali prenovo hiše oziroma stanovanja, tudi lastniki in uporabniki spomeniško zaščitenih stavb. Vabljeni ste tudi tisti, ki načrtujete zamenjavo vira energenta ali sistema ogrevanja ali nameravate pristopiti k celoviti energetski prenovi hiše ali večstanovanjske stavbe.

22

D O M 2017

Neodvisna strokovna predavanja, samodejne predstavitve in nasveti O vseh pomislekih, dvomih in vprašanjih so vam na voljo neodvisni, brezplačni in strokovni nasveti in informacije strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK z zunanjimi sodelavci. Vsak dan od 10. do 19. ure, razen v nedeljo od 10. do 18. ure, potekajo neodvisna strokovna predavanja in samodejne predstavitve v zvezi s trajnostno gradnjo, trajnostnim ogrevanjem, bivalnim okoljem in sistemi gradnje. Zainteresirani se lahko seznanijo o najnovejših trendih in smernicah pri gradnji in prenovi stavb. Zanimiva so zlasti predavanja o gradnji in prenovi v skoraj nič-energijskem standardu, zakaj je smiselno optimizirati hišo že v fazi projektiranja, o gradnji trajnostne hiše, trajnostnem ogrevanju, celoviti prenovi stavb kulturne dediščine, vzrokih za nastanek plesni in kako jo odpraviti, kdaj sta smiselna


Reg. št. 128

Na njem bo tekla beseda o ohranjanju in prenovi stavb kulturne dediščine. V četrtek, 9. marca, bodo podrobneje predstavljena merila trajnostne gradnje v Sloveniji. Zadnji posvet bo v petek, 10. marca, kjer bodo podrobneje predstavljeni izzivi in tehnologije za stavbe po letu 2020.

uporaba termografije in preskus zrakotesnosti, ali je smiselna sanacija starejše hiše in kako jo izpeljati, kakšna naj bo toplotna zaščita stavbnega ovoja, kakšno stavbno pohištvo izbrati in kako ga vgraditi. Vzporedno potekajo tudi neodvisni in brezplačni strokovni nasveti. Koristni nasveti strokovnjakov so vam v pomoč pri odločitvah pri gradnji in prenovi stavb ter postopkih za pridobitev dovoljenja za gradnjo. Vsak dan so vam na voljo nasveti arhitektov, krajinskih arhitektov, gradbenih fizikov, geomehanikov, strokovnjakov s področja ogrevanja in hlajenja in s področja gradnje v pasivnem ali skoraj nič-energijskem standardu. Strokovna posveta in forum Poleg tematskih predavanj so v dvorani Urška 1 od srede do petka izvedena dva strokovna posveta in forum. Vsi trije dogodki se odvijajo od 9. do 14. ure. Prenova stavb kulturne dediščine – večplastni izzivi je naslov posveta, ki bo v sredo, 8. marca.

Manjše razstave Na manjših razstavah je prikazanih več primerov sodobne vgradnje oken oz. vgradnje, skladne s »smernico RAL«, toplotnoizolacijski materiali, sistemi in naprave za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, priprava apnenih malt ter ureditev zunanje okolice (poleg zasaditve tudi vzorci zbite zemljine, betona in asfalta). Prikazan bo tudi primer gradnje pasivne hiše iz opeke, izolacija iz penjenega stekla in lesnih vlaken, ki se vse pogosteje uporablja za novogradnje.

Predstavitev krožnega gospodarstva v Sloveniji V petek, 10. marca, se bo ob 14.15 začela predstavitev primera o izkušnjah iz uspešne implementacije krožnega gospodarstva v Sloveniji v občini Kočevje. Podrobneje bodo orisane vse faze uvedbe: od zbiranja idej, načrtovanja, raziskav, ozaveščanja lokalnih deležnikov, usklajevanja z lokalnimi odločevalci, izdelave predlogov in rešitev, implementacije v prakso do uspešne uvedbe in delovanja. Predstavljeni bodo gozdno-lesno predelovalna veriga, na novo postavljeni sušilnici za les, izdelki z dodano vrednostjo, sistem daljinskega ogrevanja na biomaso, lokalna samooskrba in zelena delovna mesta. Na koncu bo sledila še pokušina kočevskih dobrot. Mednarodni projekti Predstavljena bosta tudi mednarodna projekta iz programa H2020, projekt MODER, ki razvija celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju sosesk, in programa Interreg MED, projekt LOCAL4GREEN, ki je usmerjen predvsem v pomoč lokalnim skupnostim pri opredelitvi in izvedbi inovativnih zelenih lokalnih fiskalnih politik z namenom spodbujanja rabe obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju.

D O M 2017

23


Obsejemski program / Accompanying programme

PROGRAM STROKOVNIH IN NEODVISNIH PREDAVANJ: Preddverje Marmorne dvorane, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK št. 1 SAMODE J NE PREDSTAVI T VE

ura

torek, 7. marec 2017 10.0011.00

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine MzI RS, MK RS, ZVKDS, UIRS, GI ZRMK

11.0011.45

Skoraj nič-energijske hiše in energijska optimizacija pri gradnji skoraj ničenergijskih hiš

P R E DAVA N J A sreda, 8. marec 2017

Praktični primer energetske prenove večstanovanjske stavbe GI ZRMK

12.3013.00

Obnovljivi viri energije Energetska izraba lesa in odpadkov S čim se splača ogrevati

petek, 10. marec 2017

sobota, 11. marec 2017

nedelja, 12. marec 2017

Zasnova in priprava projekta Zasnova in priprava projekta Zasnova in priprava projekta Zasnova in priprava projekta Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove celovite energetske prenove celovite energetske prenove celovite energetske prenove celovite energetske prenove stavbe – PEPstavbe – PEPstavbe – PEPstavbe – PEPstavbe – PEPin uporaba na primeru prenove in uporaba na primeru prenove in uporaba na primeru prenove in uporaba na primeru prenove in uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše večstanovanjske hiše večstanovanjske hiše večstanovanjske hiše večstanovanjske hiše Andraž Rakušček, Andraž Rakušček, Andraž Rakušček, Andraž Rakušček, Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Gašper Stegnar, Gašper Stegnar, Gašper Stegnar, Gašper Stegnar, Luka Zupančič, GI ZRMK Luka Zupančič, GI ZRMK Luka Zupančič, GI ZRMK Luka Zupančič, GI ZRMK Luka Zupančič, GI ZRMK Poceni in okolju prijazno ogrevanje s toplotnimi črpalkami slovenskega porekla

Napredno energetsko modeliranje za ekonomične in trajnostne stavbe

Kronoterm

Dr. Miha Praznik, GI ZRMK

GI ZRMK

11.4512.30

četrtek, 9. marec 2017

Razvoj novih materialov in programskega orodja Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte – ESCP ECCA, H2020 GELCLAD, ERASMUS + GREB SGG

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – klasično zidane ali montažne

Skoraj nič-energijska prenova - priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER -

Energetski pregledi stavb Dr. Miha Praznik,

Utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja Poškodbe na stavbah ob naravnih nesrečah - potresi, poplave in neurja Jože Kos, wGI ZRMK

Poceni in okolju prijazno ogrevanje s toplotnimi črpalkami slovenskega porekla

Prezračevanje z rekuperacijo v povezavi z gretjem in hlajenjem načrtovanje in izbira sistemov

Prezračevanje z rekuperacijo v povezavi z gretjem in hlajenjem načrtovanje in izbira sistemov

Stane Tomc, Remty

Stane Tomc, Remty

Lokalne politike za zeleno energijo -Interreg MED, LOCAL4GREEN -

Skoraj nič-energijska prenova - priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER -

Lokalne politike za zeleno energijo -Interreg MED, LOCAL4GREEN -

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

GI ZRMK; LEAG

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Georadar - nepogrešljiva metoda pri iskanju hišnih inštalacij in podzemnih vodov

Merilo za izbiro kakovostnih izdelkov in izvajalcev Certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

PORABImanj energije Brezplačno in preprosto preverjanje prihrankov energije v gospodinjstvih

Neva Jejčič, GI ZRMK

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken Kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

Predstavitev monografije »Trajnostna zasnova energijsko učinkovitih enodružinskih hiš«

Dr. Miha Praznik, GI ZRMK

Merilo za izbiro kakovostnih izdelkov in izvajalcev Certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Kronoterm Neva Jejčič GI ZRMK Kaj moramo vedeti pred nakupom oken Kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL? Neva Jejčič, GIZRMK

GI ZRMK GI ZRMK; LEAG

GI ZRMK P R E DAVA N J A Načini temeljenja stavb 13.0013.30

Mag. Dušanka Brožič, Andrej Šabec, GI ZRMK

Georadar - nepogrešljiva metoda pri iskanju hišnih inštalacij in podzemnih vodov

Načini temeljenja stavb Mag. Dušanka Brožič, Andrej Šabec, GI ZRMK

Primož Komel, GI ZRMK 13.3014.15

Primož Komel, GI ZRMK

Preventivni ukrepi pri plazovih Jurij Skok,

Statična presoja ob rekonstrukcijah stavb

Preventivni ukrepi pri plazovih Jurij Skok,

Statična presoja ob rekonstrukcijah stavb

Mag. Katarina Žibert, GI ZRMK

Mag. Toni Štampfl, GI ZRMK

Mag. Katarina Žibert, GI ZRMK

Dr. Meta Kržan, Dr. Nana Krauberger, GI ZRMK

GI ZRMK; UL- Fakulteta za arhitekturo

Neva Jejčič, GIZRMK 14.1515.00

24

Odvodnjavanje meteornih in Odvodnjavanje meteornih in Pri prenovi stavb ne pozabimo KROŽNO GOSPODARSTVO Merila za trajnostno gradnjo površinskih vod površinskih vod na potresno varnost V SLOVENIJI – IZKUŠNJE IZ in primer trajnostnega Na kaj je treba biti pozoren Na kaj je treba biti pozoren USPEŠNE IMPLEMENTACIJE vrednotenja stavbe pri asfaltiranju ali betoniranju pri asfaltiranju ali betoniranju Dr. Samo Gostič, Krožna ekonomija – globalno dovoznih poti in dvorišč dovoznih poti in dvorišč GI ZRMK razvojna in poslovna priložnost Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Izbira tiskanega beton, opečnih Izbira tiskanega beton, opečnih Uspešen zagon krožnega Mag. Miha Tomšič. oz. betonskih tlakovcev / plošč oz. betonskih tlakovcev / plošč gospodarstva v Sloveniji: Luka Zupančič, ali asfalta ali asfalta gozdno-lesna veriga v Kočevju GI ZRMK Zelena delovna mesta Simon Žiberna, Simon Žiberna, Lokalna samooskrba Dr. Primož Pavšič, Dr. Primož Pavšič, Pokušina kočevskih dobrot Igor Birk, Goran Despotovič, GI ZRMK GI ZRMK Doc. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

D O M 2017

Merila za trajnostno gradnjo in primer trajnostnega vrednotenja stavbe Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Mag. Miha Tomšič. Luka Zupančič, GI ZRMK


P R E DAVA N J A ura 15.0015.30

torek, 7. marec 2017

sreda, 8. marec 2017

četrtek, 9. marec 2017

petek, 10. marec 2017

sobota, 11. marec 2017

nedelja, 12. marec 2017

Vlaga in plesen v bivalnem okolju

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken Kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

Napredno energetsko modeliranje za ekonomične in trajnostne stavbe

Trendi na področju trajnostnega ogrevanja stavb Toplotne črpalke in obnovljivi viri energije

Vlaga in plesen v bivalnem okolju

Celovita prenova stavb kulturne dediščine z ukrepi za učinkovito rabo energije

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Dr. Miha Praznik, GI ZRMK

Neva Jejčič, GI ZRMK Alge na fasadah 15.3016.00

16.0016.30

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja Dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar, GI ZRMK

16.3017.15

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

Merila za trajnostno gradnjo in primer trajnostnega vrednotenja stavbe

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – klasično zidane ali montažne

Poceni in do okolja prijazno ogrevanje Doc. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

Dr. Miha Praznik, GI ZRMK

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

Energetski pregledi stavb

Energetska izraba odpadkov

Dr. Miha Praznik, GI ZRMK

Doc. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

Dr. Miha Praznik, GI ZRMK; Štefan Piškur, Zelena gradnja

Alge na fasadah Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja Dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar, GI ZRMK

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Doc. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Mag. Miha Tomšič. Luka Zupančič, GI ZRMK

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

Razvoj novih materialov in programskega orodja Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte – ESCP ECCA, H2020 GELCLAD, ERASMUS + GREB SGG Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard Dr. Miha Praznik, GI ZRMK; Štefan Piškur, Zelena gradnja VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš Projekt energijske optimizacije Projekt energijske optimizacije Projekt energijske optimizacije Projekt energijske optimizacije Projekt energijske optimizacije Projekt energijske optimizacije stavb stavb stavb stavb stavb stavb Celovita energetska prenove Celovita energetska prenove Celovita energetska prenove Celovita energetska prenove Celovita energetska prenove Celovita energetska prenove stavb stavb stavb stavb stavb stavb Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb zaščitenih stavb zaščitenih stavb zaščitenih stavb zaščitenih stavb zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah Sodobni sistemi za ogrevanje Sodobni sistemi za ogrevanje Sodobni sistemi za ogrevanje Sodobni sistemi za ogrevanje Sodobni sistemi za ogrevanje Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje in prezračevanje in prezračevanje in prezračevanje in prezračevanje in prezračevanje Bivalno okolje - vlaga, Bivalno okolje - vlaga, Bivalno okolje - vlaga, Bivalno okolje - vlaga, Bivalno okolje - vlaga, Bivalno okolje - vlaga, plesen, alge plesen, alge plesen, alge plesen, alge plesen, alge plesen, alge Nedestruktivne metode Nedestruktivne metode Nedestruktivne metode Nedestruktivne metode Nedestruktivne metode Nedestruktivne metode preskušanja - termografija, preskušanja - termografija, preskušanja - termografija, preskušanja - termografija, preskušanja - termografija, preskušanja - termografija, test zrakotesnosti in georadar test zrakotesnosti in georadar test zrakotesnosti in georadar test zrakotesnosti in georadar test zrakotesnosti in georadar test zrakotesnosti in georadar GI ZRMK

GI ZRM

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

Urnik brezplačnih svetovanj za obiskovalce in strokovni program, ki ga pripravljajo Gradbeni inštitut ZRMK, Eko sklad ter ENSVET – energetsko svetovanje, spremljajte še na spletni strani www.sejemdom.si.

D O M 2017

25


Preddverje Marmorne dvorane, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK št. 1 IN D I V I D UA LN A S V E TO VA N J A ura

torek, 7. marec 2017

10.0012.00

11.0013.00

četrtek, 9. marec 2017

petek, 10. marec 2017

sobota, 11. marec 2017

nedelja, 12. marec 2017

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

ZAPS

ZAPS

ZAPS

ZAPS

ZAPS

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidano ali montažno hišo ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidano ali montažno hišo ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidano ali montažno hišo ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidano ali montažno hišo ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidano ali montažno hišo ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidano ali montažno hišo ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

Geomehanske preiskave tal, načini temeljenje, georadar - lociranje hišnih inštalacij in podzemnih vodov

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: S čim se splača ogrevati Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: S čim se splača ogrevati Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: S čim se splača ogrevati Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: S čim se splača ogrevati Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

GI ZRMK; Kronoterm

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK; Remty

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

Statik svetuje: Statična presoja Utrditev nosilne konstrukcije Potresna varnost - ukrepi

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: S čim se splača ogrevati Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: S čim se splača ogrevati Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: S čim se splača ogrevati Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš GI ZRMK

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: S čim se splača ogrevati Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

GI ZRMK; Kronoterm

GI ZRMK

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

ZAPS

ZAPS

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidane ali montažne hiše ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo ZAPS; GI ZRMK

10.0012.00

11.0013.00

sreda, 8. marec 2017

GI ZRMK

15.0017.00

Ureditev zunanjih površin – 15.00- načrtovanje, priprava, utrditev 17.00 in izvedba povoznih in pohodnih površin GI ZRMK

16.0018.00

16.0018.00

17.0019.00

Gradnja montažne ali klasično zidane - kako graditi pasivno ali skoraj nič-energijsko hišo GI ZRMK; Zelena gradnja

26

D O M 2017

GI ZRMK; Zelena gradnja

Gradnja montažne ali klasično zidane - kako graditi pasivno ali skoraj nič-energijsko hišo

GI ZRMK; Kronoterm

GI ZRMK; Zelena gradnja

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanje okolice

ZAPS

ZAPS

ZAPS

ZAPS

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidane ali montažne hiše ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidane ali montažne hiše ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidane ali montažne hiše ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidane ali montažne hiše ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

Arhitekt svetuje kako načrtovati, graditi in prenavljati klasično zidane ali montažne hiše ter pri pridobitvi dovoljenj za gradnjo

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

ZAPS; GI ZRMK

Gradbeno svetovanje: Gradnja montažne ali klasično Gradbeno svetovanje: Izbira in izvedba hidro in zidane - kako graditi pasivno Izbira in izvedba hidro in toplotne zaščite, ali skoraj nič-energijsko hišo toplotne zaščite, Izvedba detajlov Izvedba detajlov Načrtovanje gradnje in prenove GI ZRMK; Načrtovanje gradnje in prenove Zelena gradnja GI ZRMK GI ZRMK

Urnik brezplačnih svetovanj za obiskovalce in strokovni program, ki ga pripravljajo Gradbeni inštitut ZRMK, Eko sklad ter ENSVET – energetsko svetovanje, spremljajte še na spletni strani www.sejemdom.si.

Obsejemski program / Accompanying programme


PROGRAM BREZPLAČNIH PREDAVANJ IN STROKOVNIH POSVETOV : Dvorana Urška 1 P R E DAVA N J A ura 15.0016.00

sreda, 8. marec 2017

četrtek, 9. marec 2017

petek, 10. marec 2017

sobota, 11. marec 2017

Ravne strehehidroizolacija in toplotna zaščita

Vlaga in plesen v bivalnem okolju

Ravne strehehidroizolacija in toplotna zaščita

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

Alge na fasadah Tomaž Škerlep, GI ZRMK

16.0017.00

17.0018.00

Tomaž Škerlep, GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Dr. Miha Praznik, GI ZRMK; Štefan Piškur, Zelena gradnja

Primeri sanacije fasad s kontaktno fasadno oblogo

Celovita prenova stavb kulturne dediščine z ukrepi za učinkovito rabo energije

Primeri sanacije fasad s kontaktno fasadno oblogo

Tomaž Škerlep, GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Tomaž Škerlep, GI ZRMK

Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove stavbe – PEPin uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken

Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove stavbe – PEPin uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken

Andraž Rakušček, Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Neva Jejčič, GI ZRMK

Andraž Rakušček, Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Neva Jejčič, GI ZRMK

Kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

Kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

STROKOVNA POSVETA, FORUM: Dvorana Urška 1 ura 9.0014.00

četrtek, 9. marec 2017

petek, 10. marec 2017

sobota, 11. marec 2017

STROKOVNI POSVET

STROKOVNI FORUM

STROKOVNI POSVET

Prenova stavb kulturne dediščine - večplastni izziv

Trajnostna gradnja v Sloveniji »Razprava o prioritetnih področjih in merilih«

Izzivi in tehnologije za stavbe po letu 2020 »Kaj načrtuje EU ali kako bodo tudi naše stavbe postale ne le skoraj nič-energijske, temveč tudi pametne«

GI ZRMK GI ZRMK, ZAG, MOP

GI ZRMK, LEAG

Preddverje Marmorne dvorane, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK št. 1 S A M O D E J N E P R E D S TAV I T V E ura 17.1519.00

torek, 7. marec 2017

sreda, 8. marec 2017

četrtek, 9. marec 2017

petek, 10. marec 2017

sobota, 11. marec 2017

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš nič-energijskih hiš Projekt energijske optimizacije stavb Projekt energijske optimizacije stavb Projekt energijske optimizacije stavb Projekt energijske optimizacije stavb Projekt energijske optimizacije stavb Celovita energetska prenove stavb Celovita energetska prenove stavb Celovita energetska prenove stavb Celovita energetska prenove stavb Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb zaščitenih stavb zaščitenih stavb zaščitenih stavb zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah večstanovanjskih stavbah Sodobni sistemi za ogrevanje in Sodobni sistemi za ogrevanje in Sodobni sistemi za ogrevanje in Sodobni sistemi za ogrevanje in Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje prezračevanje prezračevanje prezračevanje prezračevanje Bivalno okolje - vlaga, plesen, alge Bivalno okolje - vlaga, plesen, alge Bivalno okolje - vlaga, plesen, alge Bivalno okolje - vlaga, plesen, alge Bivalno okolje - vlaga, plesen, alge Nedestruktivne metode preskušanja – Nedestruktivne metode preskušanja – Nedestruktivne metode preskušanja – Nedestruktivne metode preskušanja – Nedestruktivne metode preskušanja termografija in test zrakotesnosti termografija in test zrakotesnosti – termografija in test zrakotesnosti termografija in test zrakotesnosti termografija in test zrakotesnosti GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

D O M 2017

27


Obsejemski program / Accompanying programme

Mreža energetskih svetovalcev ENSVET Mreža energetskih svetovalcev ENSVET občanom nudi brezplačno, neodvisno in individualno energetsko svetovanje ter izvaja izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti promocije ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za občane v lokalnem okolju. V 49 pisarnah mreže ENSVET, razpršenih po celi Sloveniji, deluje več kot 70 usposobljenih energetskih svetovalcev. Z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. ENSVET financira in koordinira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. ENSVET nudi strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o: • energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, • toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, • izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva, • izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, • izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, • uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, • izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, • zmanjšanju porabe goriva, • vodenju energetskega knjigovodstva, • uporabi varčnih gospodinjskih aparatov, • pripravi tople sanitarne vode, • možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE ter uporabo OVE in o vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo na URE in OVE v gospodinjstvih.

Pot do energetskega svetovalca je zelo preprosta. Ko se odločite za obisk v energetsko svetovalni pisarni, pokličite po telefonu in se prijavite za razgovor. Kontaktni podatki pisarn so dosegljivi na www.ekosklad.si/fizicne-osebe/en-svet ali brezplačni telefonski številki 080 1669 . Priporočamo vam, da se za obisk v ENSVET pisarni pripravite. S seboj prinesite potrebne podatke o zgradbi, ogrevalnih napravah, porabi goriva, projekte, skice, ponudbe za izvajanje del in predračune. Skupaj s svetovalcem boste vaše težave osvetlili tako s teoretične kot tudi s praktične plati. Po opravljenem razgovoru vam bo svetovalec poslal domov povzetek razgovora z vsemi pomembnejšimi podatki. Nasvet bo uspešen takrat, ko ga boste upoštevali in ga sami ali s pomočjo usposobljenih strokovnjakov uresničili v vašem domu. V ENSVET pisarnah so vam na voljo tudi različni informacijski listi in druga strokovna literatura, ki si jo lahko ogledate.

Svetovalne pisarne po sloveniji

28

D O M 2017


Mreža energetskih svetovalcev ENSVET – Eko sklad I Torek, 07. 03. 2017, 14.00–15.00 Sanacije starejše družinske hiše

Ko se odločamo za obsežnejšo prenovo starejše družinske hiše, se pojavlja več dilem, in sicer: kje začeti, kdaj opraviti energetski pregled stavbe, katere so prioritete glede energetske plati in kako načrtovati in izvesti prioritete, ko je najpomembnejši dejavnik finančna konstrukcija, način in kdaj je upravičeno sklepati kompromise. Predstavljeni bodo še načini izvedbe izolacije ovoja stavbe, zamenjava dotrajanega ogrevalnega sistema in možnost pridobivanja kreditov in nepovratnih sredstev Eko sklada. V predstavitvi bomo skozi povprečno enodružinsko hišo poskušali odgovoriti na zgornja vprašanja.

Svetuje Lucjan BATISTA

za ta način ogrevanja. Je možno ogrevati samo s TČ ali mora biti kombinacija z drugo kurilno napravo? Dobiti mora odgovore v zvezi z porabo električne energije, stroški vzdrževanja, garancijsko dobo, organizacijo in odzivnostjo servisne službe ter vrsto drugih vprašanj.

Svetuje Vladimir BIZJAK

I Sreda, 08. 03. 2017, 15.00–16.00 Optimalna izbira kurilne naprave

Optimalna izbira, nabava, vgradnja, delovanje, vzdrževanje in razgradnja kurilne naprave je življenjski ciklus, v katerem pričakujemo od kurilne naprave ekonomsko in ekološko ugodne rezultate.

Svetuje Andrej SVETINA

I Torek, 07. 03. 2017, 15.00–16.00 Kritične točke stanovanjskih zgradb

I Sreda, 08. 03. 2017, 16.00–17.00 Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada občanom

Svetuje Evgen GÖMBÖS

Svetuje Lucjan BATISTA

Predstavitev podaja mesta nastanka kritičnih točk v naših stanovanjskih zgradbah. Prikazani so vzroki za njihov nastanek in tudi posledice le-teh. Sledi podaja in obravnava ukrepov (organizacijskih in investicijskih) za odpravo kritičnih točk in njihovih posledic ter prikaz rezultatov odprave tako na področju zniževanja rabe energije, zniževanja stroškov za energijo, izboljšanju bivalnega ugodja kot tudi na področju zdravega bivanja.

I Torek, 07. 03. 2017, 16.00–17.00 Prekrivanje strehe: možnosti za izboljšanje TI pod njo

Kako lahko izboljšamo toplotno izolativnost gradbene konstrukcije pod kritino v primeru prekrivanja.

Svetuje Boris KAC

I Torek, 07. 03. 2017, 17.00–18.00 Energijsko varčni aparati v gospodinjstvu

Vemo, da starejši gospodinjski aparati in druge naprave za delovanje porabijo več električne energije in/ali vode kot novejši aparati, tudi raven hrupa je precej višja. Težko si predstavljamo, kolikšna je razlika v letnem strošku za delovanje teh aparatov oziroma naprav. Tudi pri nakupu novega aparata točno ne vemo, koliko nas bo stala uporaba aparata razreda B, koliko aparata razreda A in kdaj se bo nekoliko višja cena nakupa pravzaprav povrnila.

Svetuje Lucjan BATISTA

I Torek, 07. 03. 2017, 18.00–19.00 Finančne spodbude EKO sklada

Kaj je Eko sklad pripravil za letošnje leto, da nam finančno pomaga pri energetski sanaciji naših stavb in ogrevalnih sistemov. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti, kot so nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe, nepovratne finančne spodbude za večstanovanjske stavbe, kreditiranje okoljskih naložb občanov in vse ostale aktualne razpise Eko sklada. Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Lucjan BATISTA

I Sreda, 08. 03. 2017, 14.00–15.00 Izbira toplotne črpalke za ogrevanje stavbe

Ogrevanje s toplotno črpalko je eden izmed najnovejših načinov ogrevanja, ki je zelo primeren za dobro izolirane objekte in manj primeren za neizolirane. Investitor mora najti odgovore na vrsto vprašanj o načinih ogrevanja in primernosti njegovega objekta

Kaj je Eko sklad pripravil za letošnje leto, da nam finančno pomaga pri energetski sanaciji naših stavb in ogrevalnih sistemov. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti, kot so nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe, nepovratne finančne spodbude za večstanovanjske stavbe, kreditiranje okoljskih naložb občanov in vse ostale aktualne razpise Eko sklada. Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

I Sreda, 08. 03. 2017, 17.00–18.00 Ustrezno prezračevanje stavb in prezračevalne naprave z vračanjem toplote

Glavni poudarki predavanja: pomen kakovosti zraka; pomen zadostnega prezračevanja v energetsko saniranih stavbah; naravno prezračevanje z odpiranjem; nadzorovano prezračevanje z vračanjem; dve vrsti nadzorovanega prezračevanja z vračanjem toplote: lokalne naprave, centralne naprave; novejše naprave zagotavljajo tudi kontrolirano stopnjo zračne vlage v prostorih; v napravo je možno vgraditi grelec ali hladilnik za uravnavanje temperature zraka v prostorih; z vgradnjo cevnega korektorja v okoliško zemljino za dovod svežega zraka iz okolice je možno zvišati izkoristke naprave s koriščenje toplote zemlje; na Eko skladu je možno pridobiti nepovratna sredstva za vgradnjo lokalnih ali centralnih naprav za prezračevanje z vračanjem; pri novogradnji ali celoviti obnovi stavbe po standardu Eko sklada je za pridobitev nepovratnih spodbud vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote.

Svetuje Peter PETROVČIČ

I Sreda, 08. 03. 2017, 18.00–19.00 Racionalna raba energije

Kako zmanjšati stroške v družinskem proračunu, z manjšo porabo energije, si bomo ogledali z naslednjih vidikov: zmanjševanje rabe z vidika večjih investicij (večje investicije, veliki prihranki); zmanjševanje rabe z vidika priročnih ukrepov (večino lahko opravimo sami); zmanjševanje rabe z vidika spremembe določenih navad (ne stanejo nič, so pa lahko zelo učinkovite).

Svetuje Lucjan BATISTA

I Četrtek, 09. 03. 2017, 14.00–15.00 Sodobno ogrevanje z lesno biomaso

Lesna biomasa je zaradi lokalne in cenovne dostopnosti eden od najbolj razširjenih virov energije v slovenskih individualnih hišah. Žal pa je večina še vedno zgori v tehnološko zastarelih, neučinko-

D O M 2017

29


Obsejemski program / Accompanying programme

vitih in okolju neprijaznih kotlih, v katerih so lastniki pred desetletji kurili že tudi premog in tekoča goriva. Posledice so prevelika poraba goriva, visoke emisije okolju in ljudem škodljivih snovi in neudobno posluževanje. Na predavanju bodo zato predstavljene značilnosti in prednosti sodobnega ogrevanja z lesno biomaso.

Svetuje Matjaž ERŽEN

I Četrtek, 09. 03. 2017, 15.00–16.00 Energetska sanacija ovoja in prezračevanje Bivalni pogoji po sanaciji ovoja stavbe.

Svetuje Nina REMIAŠ

I Četrtek, 09. 03. 2017, 16.00–17.00 Ekonomski vidik skoraj nič-energijske hiše (sNEH)

Ekonomski vidik gradnje sNEH hiše in cenovna primerjava načinov gradnje zidana / montažna.

Svetuje Aleš Borut IVANKO

I Četrtek, 09. 03. 2017, 17.00–18.00 Vlaga in plesen v stanovanjih

Predstavljeni bodo najbolj pogosti vzroki za nastajanje vlage in plesni v stanovanjih in ukrepi za njihovo preprečevanje. Izvedeli boste, na kaj morate biti pozorni pri sanacijah, predstavljeni bodo najbolj pogosti načini sanacije vlage in plesni ter materiali, ki se pri tem uporabljajo.

Svetuje Patricjo BOŽIČ

I Četrtek, 09. 03. 2017, 18.00–19.00 Težave z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih

Med različnimi vzroki za navlaževanje kompaktnih gradbenih konstrukcij so najpogostejši toplotni mostovi, zaradi katerih so hladnejša mesta na gradbenih konstrukcijah, na katerih prihaja do kondenzacije vlage. Če je kondenzirane vode več in do kondenzacije prihaja pogosto, škoduje konstrukciji, da hitreje propada in hkrati je bolj izpostavljena nastanku plesni. Količina kondenzirane vodne pare na obodnih konstrukcijah je tudi sorazmerna vlažnosti zraka v bivalnem prostoru. Zunanji zrak je relativno bolj suh, zato vlažen zrak odvajamo s prezračevanjem; razen tega je svež zrak potreben za zdravo dihanje.

Svetuje Jožef POGAČNIK

I Petek, 10. 03. 2017, 11.00–12.00 Pojav plesni in sanacija

Vzroki za nastanek plesni. Predlogi za sanacijo.

Svetuje Nina REMIAŠ

I Petek, 10. 03. 2017, 12.00–13.00 Male čistilne naprave

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežja. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave oziroma zagotoviti nepretočne greznice, ki pa dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redno praznjenje in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja (komunalna podjetja). Skrajni rok, da to storijo, je 31. 12. 2017, v nasprotnem primeru so za lastnike hiš predvidene denarne kazni. Sama uredba je posegla tudi na področje novogradenj, saj se na območjih, kjer ni urejena komunalna infrastruktura, investitorjem sploh ne izda več gradbenih dovoljenj brez ustreznega zagotovila o ureditvi odvajanja odpadnih voda.

Svetuje Ivan KENDA 30

D O M 2017

I Petek, 10. 03. 2017, 13.00–14.00 Pravilna izbira toplotne črpalke zrak-voda

Med toplotnimi črpalkami za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode prevladujejo toplotne črpalke zrak-voda. Njihova učinkovitost se spreminja in je odvisna od zunanje temperature. Ključnega pomena je izračunati toplotne potrebe stavbe in na tej osnovi določiti, kakšno toplotno črpalko potrebujemo, bodisi če ogrevamo samo s toplotno črpalko ali pa imamo poleg nje še nek dodaten vir ogrevanja.

Svetuje Drago CVRTILA

I Petek, 10. 03. 2017, 14.00–15.00 Eko spodbude

Pregledali bomo, katere razpise je Eko sklad pripravil letos. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti: nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe; nepovratne finančne spodbude za več stanovanjske stavbe; javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov in vse ostale aktualne razpise Eko sklada.

Svetuje Ivan KENDA

I Petek, 10. 03. 2017, 15.00–16.00 Ogrevanje in priprava tople vode s toplotno črpalko

Na predavanju bo predstavljena toplotna črpalka, njeno delovanje, uporaba v gospodinjstvih in izvedba ogrevanja stanovanjskih stavb s toplotnimi črpalkami. Poskušali smo odgovoriti na vprašanje, kakšne toplotno-izolacijske lastnosti mora imeti stanovanjska stavba in kakšno toplotno črpalko izbrati, da bo ogrevanje optimalno. Predstavljeni so bili primeri vključitve toplotnih črpalk v ogrevalni sistem, priključitev toplotne črpalke na električno omrežje ter rezervni sistemi ogrevanja in električnega napajanja ogrevalnega sistema.

Svetuje Samo COTELJ

I Petek, 10. 03. 2017, 16.00–17.00 Energetsko varčna in kvalitetna osvetlitev doma Svetuje Marjeta ZUPANČIČ MEGLIČ

I Petek, 10. 03. 2017, 17.00–18.00 Toplotna zaščita stanovanjskih stavb

Toplotna izolacija objekta proti terenu, toplotne izolacije na fasadah, proti podstreham in v mansardnih stanovanjih, toplotni mostovi, vgrajevanje stavbnega pohištva.

Svetuje Janko ROZMAN

I Petek, 10. 03. 2017, 18.00–19.00 Minimalni standardi bivanja v starejši stavbi

V starejših stavbah pogosto ni možno zagotoviti sodobnih bivalnih standardov, ne da bi celovito prenovili stavbo. Običajno govorimo o energetski prenovi stavbe, pri kateri ni namen samo varčevanje z energijo, ampak predvsem izboljšanje bivalnih pogojev. Kljub primernemu vzdrževanju in prisvojenim navadam pri uporabi bivalnega prostora se danes srečujemo z novimi zahtevami vzdrževanja stavb in bivalnimi potrebami, ki omogočajo kakovostno, udobno in zdravo bivanje. Poleg slabosti, ki izhajajo iz zastarelosti gradbene zasnove, materialov in napak pri gradnji, pogojev prezračevanja in ogrevanja, pogosto ni samo vsesplošno pomanjkanje virov investicijskih sredstev vzrok za kolebanje in odlašanje, da bi si zagotovili vsaj minimalne pogoje kakovostnega bivanja glede na sodobne bivalne standarde.

Svetuje Jožef POGAČNIK

I Sobota, 11. 03. 2017, 11.00–12.00 Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva

V stanovanjskih in tudi večstanovanjskih zgradbah so fosilna goriva, predvsem zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin, zelo


Rubrika / Rubrika

pogost energent. Prednost plinskih peči oz. kotlov na fosilna goriva je v tem, da ne zahtevajo visoke začetne investicije in zavzemajo relativno malo prostora. Tovrstne peči so primerne tudi za sodobne novogradnje. Če pa imate starejšo dotrajano plinsko peč ali kotel na kurilno olje, je smiselno preveriti, koliko lahko prihranite z zamenjavo dotrajane peči ter s katerimi dodatnimi ukrepi na ogrevalnem sistemu lahko še dodatno zmanjšate rabo energije v svojem domu.

Svetuje Patricjo BOŽIČ

I Sobota, 11. 03. 2017, 12.00–13.00 Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij

Katero vrsto ogrevalnega sistema izbrati in kateri energent je primeren za vaše potrebe. Ker ima vsak sistem prednosti in slabosti, splošno veljavnih najboljših rešitev ni, vam neodvisni strokovnjaki pri odločitvah lahko pomagajo.

Svetuje Patricjo BOŽIČ

I Sobota, 11. 03. 2017, 13.00–14.00 Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada j.s. za občane

Predstavljeni bodo krediti in nepovratne finančne spodbude Eko sklada v letu 2017, ki so namenjeni za spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Podrobno vam bomo predstavili podrobnosti in novosti ter odgovarjali tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Patricjo BOŽIČ

I Sobota, 11. 03. 2017, 14.00–15.00 Zasnova in gradnja sodobne masivne lesene hiše

Ekološka gradnja stremi k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje tako pri sami gradnji stavbe kot v njenem obratovanju. Hkrati je cilj ustvariti čim bolj kvalitetno in zdravo bivalno ugodje za uporabnike. Na predavanju bodo na konkretnem primeru sodobne lesene hiše izpostavljena načela ekološke gradnje in principi zasnove energijsko učinkovite hiše v pasivnem standardu.

Svetuje Jernej MARKELJ

I Sobota, 11. 03. 2017, 15.00–16.00 Vlaga v stavbi ali stanovanju

Vlaga se lahko pojavi iz različnih vzrokov. Ločiti je potrebno med kapilarno in kondenzno vlago. Z ustreznim ravnanjem ali postopki lahko vlago v stavbi odpravimo ali vsaj bistveno zmanjšamo.

Svetuje Drago CVRTILA

I Sobota, 11. 03. 2017, 16.00–17.00 Plesen v zgradbah in na zgradbah

Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj. Predstavlja tako zdravstveni kot tudi estetski problem. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke za nastanek plesni v stanovanjih, kleteh in na fasadah, pa tudi načine, kako plesen odpravimo in se jo dolgoročno znebimo. Po predavanju se boste lahko s svetovalko pogovorili o svojih konkretnih težavah s plesnijo.

Svetuje Carmen HLADNIK PROSENC

I Sobota, 11. 03. 2017, 17.00–18.00 Praktične izkušnje pri projektiranju nizko energijskih in pasivnih hiš

drugi polovici prejšnjega stoletja, ne ustrezajo več današnjim tehničnim in bivanjskim standardom. So energijsko potratne, ne zagotavljajo visokega bivalnega ugodja in so pogosto tudi nefunkcionalne. Na primeru obnove tipične tovrstne hiše bomo prikazali sodobne gradbeno-tehnične ukrepe pri prenovi, izboljšanje prostorsko-funkcionalne razporeditve ter možnosti za pridobitev finančne spodbude Eko sklada.

Svetuje Jernej MARKELJ

I Nedelja, 12. 03. 2017, 11.00–12.00 Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada občanom

Kaj je Eko sklad pripravil za letošnje leto, da nam finančno pomaga pri energetski sanaciji naših stavb in ogrevalnih sistemov. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti, kot so nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe, nepovratne finančne spodbude za večstanovanjske stavbe, kreditiranje okoljskih naložb občanov in vse ostale aktualne razpise Eko sklada. Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Lucjan BATISTA

I Nedelja, 12. 03. 2017, 12.00–13.00 Praktične izkušnje pri uporabi lesnih goriv

Cene energentov so marsikoga prisilile k uporabi lesnih goriv, govorili bomo o ekonomskih učinkih, PM 10 in PM2,5 prašnih delcih.

Svetuje Ludvik HRIBERŠEK

I Nedelja, 12. 03. 2017, 13.00–14.00 Čiščenje odpadnih voda

Praktične izkušnje s področja čiščenja odpadnih voda na malih bioloških čistilnih napravah, primerjava med rastlinskimi in MČN.

Svetuje Ludvik HRIBERŠEK

I Nedelja, 12. 03. 2017, 14.00–15.00 Toplotna zaščita stavb

Predstavljene so toplotne izgube v stavbah s poudarkom na toplotnem ovoju. Ločeno so obdelani posamezni deli (fasada, streha, tla proti terenu in okna) ter možni ukrepi skupaj z njihovo ekonomiko.

Svetuje Marjan GUMZEJ

I Nedelja, 12. 03. 2017, 15.00–16.00 Ogljični odtis

Kaj je ogljični odtis ? Izračun oglijčnega odtisa. Kako si ga izračunamo sami? Strategija prehoda v nizkoogljično družbo. Kje lahko dobim še več informacij? Na ta in podobna vprašanja bomo poskušali odgovoriti na naših predavanjih.

Svetuje Lucjan BATISTA

I Nedelja, 12. 03. 2017, 16.00–17.00 Gradnja NEH – primeri iz prakse

Specifična letna rada toplote za ogrevanje je majhna – da se to pozna v praksi in ne samo pri izračunu gradbene fizike, mora biti izvedba kvalitetna. Ključna stvar pri izvedbi gradnje so torej detajli – pravilno načrtovanje le-teh in pravilna izvedba.

Svetuje Lucjan BATISTA

Glede na dosedanje izkušnje pri projektiranju nizko energijskih in pasivnih hiš bom predstavila prednosti in slabosti načrtovanja in gradnje nizko energijskih in pasivnih hiš.

Svetuje Petra ŽIHER SOK

I Sobota, 11. 03. 2017, 18.00–19.00 Celovita obnova enodružinske hiše in subvencije Eko sklada

Enodružinske hiše, ki smo jih (večinoma lastnoročno) gradili v

D O M 2017

31


Obsejemski program / Accompanying programme

PROGRAM STROKOVNIH PREDAVANJ SVETOVALCEV DOM 2017, dvorana Povodni mož URA

torek, 7. marec 2017

sreda, 8. marec 2017

četrtek, 9. marec 2017

petek, 10. marec 2017

sobota, 11. marec 2017

nedelja, 12. marec 2017

11:00

Nina Remiaš: Pojav plesni in sanacija

Patricjo Božič: Sodobne kurilne naprave ne fosilna goriva

Lucjan Batista: Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada občanom

12:00

Ivan Kenda: Male čistilne naprave

Patricjo Božič: Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij

Ludvik Hriberšek: Praktične izkušnje pri uporabi lesnih goriv

13:00

Drago Cvrtila: Pravilna izbira toplotne črpalke zrak-voda

Patricjo Božič: Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada j.s. za občane

Ludvik Hriberšek: Čiščenje odpadnih voda

14:00

Lucjan Batista: Sanacije starejše družinske hiše

Vladimir Bizjak: Izbira toplotne črpalke za ogrevanje stavbe

Matjaž Eržen: Sodobno ogrevanje z lesno biomaso

Ivan Kenda: Eko spodbude

Jernej Markelj: Zasnova in gradnja sodobne masivne lesene hiše

Marjan Gumzej: Toplotna zaščita stavb.

15:00

Evgen Gömbös: Kritične točke stanovanjskih zgradb

Andrej Svetina: Optimalna izbira kurilne naprave

Nina Remiaš: Energetska sanacija ovoja in prezračevanje

Samo Cotelj: Ogrevanje in priprava tople vode s toplotno črpalko

Drago Cvrtila: Vlaga v stavbi ali stanovanju

Lucjan Batista: Ogljični odtis

16:00

Boris Kac: Prekrivanje strehe: možnosti za izboljšanje TI pod njo

Lucjan Batista: Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada občanom

Aleš Borut Ivanko: Ekonomski vidik sNEH

Marjeta Zupančič Meglič: Energetsko varčna in kvalitetna osvetlitev doma

Carmen Hladnik Prosenc: Plesen v zgradbah in na zgradbah

Lucjan Batista: Gradnja NEH – primeri iz prakse

17:00

Lucjan Batista: Energijsko varčni aparati v gospodinjstvu

Peter Petrovčič: Ustrezno prezračevanje stavb in prezračevalne naprave z vračanjem toplote

Patricjo Božič: Vlaga in plesen v stanovanjih

Janko Rozman: Toplotna zaščita stanovanjskih stavb

Petra Žiher Sok: Praktične izkušnje pri projektiranju nizko energijskih in pasivnih hiš

18:00

Lucjan Batista: Finančne spodbude EKO sklada

Lucjan Batista: Racionalna raba energije

Jožef Pogačnik: Težave z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih

Jožef Pogačnik: Minimalni standardi bivanja v starejši stavbi

Jernej Markelj: Celovita obnova enodružinske hiše in subvencije Eko sklada

ENERGETSKI SVETOVALCI NA SEJMU DOM 2017 torek, 7. marec 2017

sreda, 8. marec 2017

četrtek, 9. marec 2017

petek, 10. marec 2017

sobota, 11. marec 2017

nedelja, 12. marec 2017

Boris Kac

Miha Nahtigal

Jožef Pogačnik

Ivan Kenda

Carmen Hladnik Prosenc

Lucjan Batista

Miran Kreslin

Vladimir Bizjak

Matjaž Eržen

Marjeta Zupančič Meglič

Jernej Markelj

Ludvik Hriberšek

Evgen Gömbös

Andrej Svetina

Nina Remiaš

Samo Cotelj

Drago Cvrtila

Marjan Gumzej

Danilo Pušnik

Robert Seme

Aleš Borut Ivanko

Janko Rozman

Patricjo Božič

Simoneta Žogan

Urnik brezplačnih svetovanj za obiskovalce in strokovni program, ki ga pripravljajo Gradbeni inštitut ZRMK, Eko sklad ter ENSVET – energetsko svetovanje, spremljajte še na spletni strani www.sejemdom.si.

32

D O M 2017


Izzivi in tehnologije za stavbe po letu 2020 Kaj načrtuje Evropska unija ali kako bodo tudi naše stavbe postale ne le skoraj nič-energijske, temveč tudi pametne Strokovni posvet, petek, 10. marec 2017, 9.00–14.00, dvorana Urška

Gradbeni inštitut ZRMK organizira strokovno delavnico na temo novih izzivov na področju gradnje visoko energijsko učinkovitih stavb. EU je namreč decembra 2016 pripravila osnutek spremenjene Direktive o energetski učinkovitosti stavb, ki skupaj z obširnim naborom preostalih zakonodajnih predlogov v svežnju »Čista energija za vse Evropejce« vpliva na to, kako bodo stavbe prispevale k 30 % povečanju energetske učinkovitosti, doseganju 27 % deleža obnovljivih virov energije OVE in k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 40 % do leta 2030 na evropski ravni. Skoraj nič-energijske stavbe še niso niti dobro zaživele v praksi, ko je pred nami že t.i. zimski paket zakonodajnih predlogov EU, ki prinaša novosti tudi za stavbe. Med drugim EU predlaga uvedbo pametnega indikatorja za stavbe, kar bi omogočilo hitrejši prodor pametnih tehnologij v stavbe, dinamično usklajevanje energijskih potreb na strani uporabnika in lokalno proizvedene obnovljive energije z možnostmi za optimalno oskrbo z energijo iz omrežja na ravni okrožja ali na nacionalni ravni. Še vedno velja, da je energetska učinkovitost stavbe na prvem mestu. Da pa lahko kar najbolje in za uporabnika najceneje izkoristimo obnovljive vire, potrebujemo pametne rešitve (IKT sisteme in napredne tehnologije, npr. za avtomatizacijo stavb in polnilnice za električne avtomobile), učinkovito cenovno politiko na strani oskrbe, več fleksibilnosti pri izbiri dobavitelja energije in možnost proizvodnje lastne električne energije. Načela veljajo tako pri novih stavbah kot pri celoviti prenovi stavb in okrožji.

Tehnologije, ki nas bodo popeljale do brezogljičnega stavbnega fonda leta 2050, s pametnimi rešitvami povečujejo delež obnovljivih virov v stavbah. Načinov je več: z lastno proizvodnjo elektrike ali toplote iz OVE (npr. fotonapetostni sistemi, sončni toplotni in geotermalni sistemi) ali s pametnimi okrožji, kjer več stavb sodeluje pri optimiranju rabe OVE (npr. v sistemih daljinskega ogrevanja ali pri koriščenju odpadne toplote). Predavatelji in vsebina Na posvetu bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor ter spregovorili o nacionalnem pogledu na novosti, ki jih zakonodajni predlogi v svežnju »Čista energija za vse Evropejce« predstavljajo za stavbe. Strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK bodo predstavili poglede stroke na predlagane novosti za stavbe in prikazali koncept uporabe opisanih načel na ravni sNES okrožja (www. moderproject.eu). K besedi vabimo tudi proizvajalce in dobavitelje tehnologij za skoraj nič-energijske in pametne stavbe. Na delavnici želimo spodbuditi strokovno razpravo o novostih. Na delavnico so vabljeni deležniki različnih področij: predstavniki ministrstev, javni in zasebni investitorji, inštituti, predstavniki akademske sfere, projektanti, razvojniki, proizvajalci in dobavitelji tehnologij, svetovalna podjetja, stanovske organizacije in združenja, predstavniki lokalnih skupnosti in energetskih agencij ter ostali zainteresirani. Kotizacije ni, vljudno vabljeni.

D O M 2017

33


Obsejemski program / Accompanying programme

34

D O M 2017


ČISTO. POŽELENJE. [ Vaša nova Kolpalnica ] Sejem Dom, Ljubljana

7.-12. MAREC 2017 HALA B Vabljeni v Kolpalnico svojih sanj. Razstavno-prodajno-izobraževalni salon KOLPA Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika, Slovenija T +386/7/36 92 700, salon@kolpa.si Šmartinska 152, dvorana 1, 1000 Ljubljana T +386/1/520 17 30, salon.lj@kolpa.si


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets

Dvorana RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE Pavilion EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY D/11a A1/30 A1/10 ZU/1 BK/19 C/7 B2/4 A1/35 F/31 A2/16 C/1h F/39 F/40 A1/18 F/18 D/4 BZ/1 D/1 B/19 A2/26 A1/22 F/32 BK/28 BK/21 B/5 BK/10 A1/15 A2/1 F/4 ZU/10 D/39 C/10 B2/7

36

D O M 2017

ACO d.o.o., Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH, AT - 4053 Haid Ansfelden, AVSTRIJA ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA EFFE, ITALIJA GUTTOMAT, AVSTRIJA SIEDRA LEITERN, NEMČIJA AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o., Preserje, SLOVENIJA LOHBERGER, Salzburg, AVSTRIJA RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA AGREGAT d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA HELIOS VENTILATOREN GmbH&Co, Villingen-Schwenningen, NEMČIJA SODECA S.L.U., Sant Quirze de Besora, ŠPANIJA UAB AMALVA, Vilnius, LITVA VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A., Milano, ITALIJA AHI ROOFING Kft., H-8100 Varpalota, MADŽARSKA AIRABELA TRGOVINA IN STORITVE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA AKROL TOMAŽ KOSEC s.p., Mengeš, SLOVENIJA AL- PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p., Spodnji Duplek, SLOVENIJA WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH, Gnas, AVSTRIJA ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki, SLOVENIJA ALPOD d.o.o., Cerknica, SLOVENIJA ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p., Starše, SLOVENIJA GUARDI - Rudolf Czapek Metallbau GesmbH, Wien, AVSTRIJA ALUMERO, proizvodnja, montaža in storitve, d.o.o., Slovenska Bistrica, SLOVENIJA ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA ARCUS PRO d.o.o., Celje, SLOVENIJA INADA, Osaka, JAPONSKA ARHEM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA KLARO GmbH, Bayreuth, NEMČIJA OTTO GRAF, Teningen, NEMČIJA ARTING d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA ISOCELL GmbH, Neumarkt am Wellersee, AVSTRIJA PAVATEX SA, Fribourg, ŠVICA STEICO SE, Fendkirchen, NEMČIJA ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik, SLOVENIJA ATLANTIC (THERMOR), Bourg la Reine, FRANCIJA GREE ELECTRIC INC., Zhuhai, KITAJSKA THERMIA VARME AB, Arvika, ŠVEDSKA AVENE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DUNAVOX, MADŽARSKA B L T d.o.o. Idrija, Idrija, SLOVENIJA DOORHAN, Kadan, ČEŠKA BALOH INTERNATIONAL d.o.o., Trzin, SLOVENIJA BAMA, d.o.o., Litija, Litija, SLOVENIJA BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče, SLOVENIJA BIAL, d.o.o., Celje, SLOVENIJA BIOMASA d.o.o., Luče, SLOVENIJA FRÖLING, Grieskirihem, AVSTRIJA BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič, SLOVENIJA BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki, SLOVENIJA COMA COMMERCE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ENVI PUR s.r.o., Praga, ČEŠKA COPERNIT s.p.a., IT - 46020 PEGOGNAGA MN, ITALIJA CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT, 8960 LENTI, MADŽARSKA CREINA d.d. KRANJ, Kranj, SLOVENIJA ALFA PLAM, SRBIJA CHAZELLES, FRANCIJA KRETZ, ČEŠKA


F/28 ČEDOMIR RAGUŽ, Đakovo, 31400, HRVAŠKA ZU/23 DAVID RAKOVIČ s.p., Maribor, SLOVENIJA D/34 DECRA ZS d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA ICOPAL, Herstal, BELGIJA A1/8 DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA F/14 DEKORIS, TRGOVINA IN STORITVE ALEX KUDUZOVIĆ s.p., Ljubljana, SLOVENIJA B/17 DINES d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DANTHERM, Skiwe, DANSKA FERNOX, VELIKA BRITANIJA FUJITSU, Tokio, JAPONSKA LG, Seul, KOREJA, REPUBLIKA A2/18 DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna, SLOVENIJA OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA B/12, B2/10 DOM-TITAN d.d., Kamnik, SLOVENIJA UPONOR GmbH, Hassfurt, NEMČIJA A2/11 DOMUS PLUS D.O.O., HR-10000 ZAGREB, HRVAŠKA F/5a DREVESNICA ŠTIVAN d.o.o. Prestranek, Prestranek, SLOVENIJA A-A2/2 DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA F/6 DUKIN d.o.o., Ljutomer, SLOVENIJA A2/9 EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o., Maribor, SLOVENIJA F/20 EDICOM, d.o.o., Šentjur, SLOVENIJA CONTROL4, ZDA BK/13 EGRO ZORMAN d.o.o., Komenda, SLOVENIJA C/1c ekey biometric systems d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BZ/2 EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, Ljubljana, SLOVENIJA BK/18 EKOFRANK d.o.o. , Velenje, SLOVENIJA GLEN DIMPLEX GmbH, Kulmbach, NEMČIJA D/25 EKOKULT d.o.o., Dragatuš, SLOVENIJA ATT SP. z.o.o., POLJSKA BERGMANN CLEAN ABWASSERTECHNIK GmbH, Penig, NEMČIJA BG GRASPOINTNER, Oberwang, AVSTRIJA INTWEBA GmbH, NEMČIJA TIBA GmbH, Lebring, AVSTRIJA V-ALFATEC s.r.o., SLOVAŠKA WALLNER & NEUBERT GESELLSCHAFT mbH, AVSTRIJA BK/22 EKOSEN, d.o.o., Maribor, SLOVENIJA D/37 ELEKTRONABAVA d.o.o., LJUBLJANA-ČRNUČE, SLOVENIJA F/2 ELSIK d.o.o., Cerkno, SLOVENIJA GEGGUS GmbH, Weingarten (Baden), NEMČIJA ZU/6 EMO - ETT, d.o.o., Celje, Celje, SLOVENIJA UROŠ KOŽELJ S.P., Domžale, SLOVENIJA B2/8 ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BK/9 E-NETSI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA PAUL, Reinsdorf, NEMČIJA ZEHNDER, Lahr, ŠVICA F/13 ENTIA, RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, d.o.o., Ljubljana,SLOVENIJA DECOFLAME, Copenhagen, DANSKA AV/1 ERDU d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA IGV, Milano, ITALIJA C/4 ESAL d.o.o., Deskle, SLOVENIJA A2/10 ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA D-F/1 EURONATURA DI COTIC BRUNO, IT - 34170 Gorizia, ITALIJA BK/7 E2E d.o.o., Maribor, SLOVENIJA BLAUBERG, NEMČIJA DAIKIN, JAPONSKA SPIROTECH, NIZOZEMSKA A2/17 FEIDOM AA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ZU/15 FIGURA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA

D O M 2017

37


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets BK/2 D/40 F/17 F/30 D/26 ZU/21 ZU/5 ZU/9 A1/29 D/10 D/6 BK/31 BK/5 B/15 C/12 F/27 D/23a D/36 AV/4 F/10, ZU/2a D/7 B/16 D/38 D/13 F/34 B2/6 D/42 B/2 A2/23 F/7 A/11 B/13 A1/13 A1/14 A2/22

38

D O M 2017

FRANCE T d.o.o., Lesce, SLOVENIJA ATELIERS FRANCE TURBO, Boure les Valence, FRANCIJA MORSO JENSTOBERI, Furves, DANSKA FRISTADS d.o.o., Naklo, SLOVENIJA FRISTADS KANSAS, ŠVEDSKA KÜBLER WORKWEAR, NEMČIJA F3M LEVSTEK d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA VENTILAQUA S.R., Coimbra, PORTUGALSKA WPL LTD, Portsmouth, VELIKA BRITANIJA GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje, SLOVENIJA GAŠPER KOBALEJ s.p., Litija, SLOVENIJA GAŠPER TRŽENJE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA GEBERIT PRODAJA, d.o.o., Ruše, SLOVENIJA GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor, SLOVENIJA GLIN TIS d.o.o., Nazarje, SLOVENIJA GMK EKO GREGOR KOMPARE s.p., Šentvid pri Stični, SLOVENIJA GNEZDO d.o.o., Kranj, SLOVENIJA BIOFIB ISOLATION, FRANCIJA BOLEFLOOR, NIZOZEMSKA CLAYTEC, NEMČIJA KREIDEZEIT, NEMČIJA SAND & LEHM, AVSTRIJA GOLDI d.o.o., Stahovica, SLOVENIJA GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p., Trebnje, SLOVENIJA AUSTROFLAM, Wels, AVSTRIJA HOXTER, Reichenschwand, NEMČIJA GORENJE d.d., VELENJE - GORENJE, SLOVENIJA GORIŠKE OPEKARNE d.d., Renče, SLOVENIJA GOVER S.R.L., IT-33033 Codroipo (UD), ITALIJA GO4PANDA d.o.o. , Novo mesto, SLOVENIJA FIBARO, Poznan, POLJSKA GRANDSTREAM, Boston, ZDA ZIPATO, Zagreb, HRVAŠKA GRAMINT d.o.o., Nova Gorica, SLOVENIJA I PROFILI srl, ITALIJA I-PAN SPA, Coniolo, ITALIJA RIWEGA SRL, Egna, ITALIJA ROOFROX SRL, Milano, ITALIJA SAGER AG, Durrenasch, ŠVICA GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor, SLOVENIJA HABY d.o.o., Zagreb, HRVAŠKA HERMI, d.o.o., Celje, SLOVENIJA HERZ d.d., Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA HOLZBAU UNTERRAINER GmbH, AT-9951 Ainet, AVSTRIJA HOSEKRA d.o.o., Slovenska Bistrica, SLOVENIJA HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA BEFAG Parkettagyár, MADŽARSKA KLB Kötztal, NEMČIJA SCHEUCHER, AVSTRIJA HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO, Mengeš, SLOVENIJA CERAMPIU SRL, Asolo, ITALIJA KAUFMANN KERAMIK GmbH, Rehau, NEMČIJA SISTEMSKI KAMINI IN LONČENE PEČI HROVAT, SLOVENIJA SPARTHERM GmbH, Melle, NEMČIJA IGOTON, ANTON DONOŠA s.p., Rogašovci, SLOVENIJA IKA, ŽIRI, d.o.o., Žiri, SLOVENIJA INLES d.d., Ribnica, SLOVENIJA INOKS PLUS d.o.o., Murska Sobota, SLOVENIJA INOTHERM d.o.o., Dolenja vas, SLOVENIJA INOVATIKA d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA AKVA2012 d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA INOXVRBOVŠEK d.o.o., Laško, SLOVENIJA INT VRATA d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA INTERLUX d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ARTESIA, ITALIJA COULISSE, NIZOZEMSKA SERGE FERRARI, FRANCIJA


A2/21 A1/36 D/11 A2/12 D/18 ZU/3 BK/3 BK/11 A2/25 A/5 F/26 ZU/19 ZU/12 F/29 D/30 A1/38 A/8 C/1b ZU/4 ZU/20 F/37 D/14 BK/16 D/22 F/19 D/33 F/21 D/29 B/20 D/3 B/14 AV/5 BK/8 F/46

INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA INVADO d.o.o., Kranj, SLOVENIJA INVADO SP z.o.o., Ciasna, POLJSKA ISOSPAN GmbH, AT - 5591 Ramingstein, AVSTRIJA IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA IZOLACIJA ZORMAN TEAM d.o.o., Kamnik, SLOVENIJA IZTOK PALIR s.p., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA HEMA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KRONOTERM d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA JADRAN ENERGETIKA d.o.o., Sežana, SLOVENIJA A2B ACCORRONI S.r.l., Osimo, ITALIJA IMMERGAS S.p.A., Brescello, ITALIJA MAGA s.r.o., Čerenčany, SLOVAŠKA PANASONIC, JAPONSKA JANTAR TRADE d.o.o., Domžale, SLOVENIJA LA NORDICA, Montecchio Precalcino, ITALIJA VENTS, Kijev, UKRAJINA JAVUŠNIK d.o.o., Vuzenica, SLOVENIJA JELOVICA HIŠE d.o.o., Preddvor, SLOVENIJA JEZ d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA AIRFORCE spa, Fabriano, ITALIJA BEST, Cerreto d›esi, ITALIJA FOSTER, Brescello, ITALIJA JOB PLUS d.o.o., Medvode, SLOVENIJA WATKINS MFG, Vista,CA, ZDA JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA J.U.A.FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA JELD-WEN, Spital, AVSTRIJA TILO, Lohnsburg, AVSTRIJA JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA JUBHome d.o.o., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA JURA, TOMISLAV KULIŠIĆ s.p., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA A.B.S., Pićan , HRVAŠKA KAGER HIŠA d.o.o., Ptuj, SLOVENIJA KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o., Sežana, SLOVENIJA KARODI d.o.o., Sevnica, SLOVENIJA KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju, SLOVENIJA LANO CARPETS, Harelbeke, BELGIJA TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA WEITZER, Weiz, AVSTRIJA KIP, dimniški inženiring, d.o.o., Velika Loka, SLOVENIJA GOREC d.o.o., Šentlovrenc , SLOVENIJA ULRICH BRUNNER, Eggenfelden, NEMČIJA WOLFSHOHER TONWERKE, Neunkirchen am sand, NEMČIJA KLIMA BELEHAR d.o.o., KRANJ, SLOVENIJA KLIN, d.o.o., Logatec, Logatec, SLOVENIJA KLIPS d.o.o., Dramlje, SLOVENIJA K.L.P. d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA MAXIMA, Lučani, SRBIJA KMETIJA AG, d.o.o., Komenda, SLOVENIJA ELHO, Tilburg, NIZOZEMSKA LECHUZA, Zirndorf, NEMČIJA KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA KNUT d.o.o., Turjak, SLOVENIJA EBVELEKTRONIK, Heisterner, NEMČIJA GETAIR, Krefeider str., NEMČIJA NIBE (CONTURA), Markaryd, ŠVEDSKA KOGRAD IGEM d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika, SLOVENIJA KOMPAS SHOP d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole, SLOVENIJA AIRELEC, FRANCIJA FENIX, ČEŠKA KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK, DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina, SLOVENIJA

D O M 2017

39


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets B/7 A/3 B/8 D/24 F/43 D/41 A/10 A1/23 A2/2 D/15 A1/26 BK/27 A/2 BZ/3 F/50 B2/9 F/52 A/7 BK/23 A2/4 A2/29 A1/38 C/1g D/16 A1/6 F/3 A/1, ZU/21a F/8 D/9 F/45 A1/9 ZU/15a D/8 A1/12 BK/29 BK/30 C/2 D/28

40

D O M 2017

KOVINTRADE d.d. CELJE, Celje, SLOVENIJA ABC, Užice , SRBIJA BOSCH, Wernau, NEMČIJA BUDERUS, Wetzlar, NEMČIJA ETA, Hofkirchen, AVSTRIJA KUNC JOŽE s.p., Žiri, SLOVENIJA KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o., Žalec, SLOVENIJA KWB GmbH, St.Margarethen/Raab, AVSTRIJA LAMPIČ d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA LARS d.o.o., Trzin, SLOVENIJA DÖLLKEN, Weimar, NEMČIJA OBJECTFLOR, Köln, NEMČIJA LATERLITE SPA, 43046 SOLIGNANO PR, ITALIJA LESKO Žiri, d.o.o., Žiri, SLOVENIJA LESNA VRATA d.o.o., Prevalje, SLOVENIJA LESOTEKA HIŠE d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA GETZNER, AVSTRIJA GRACE, ITALIJA TEGOLA CANADESE, ITALIJA TENCATE, AVSTRIJA LESTUR, d.o.o. KOMENDA, Komenda, SLOVENIJA TUPAI, Agueda, PORTUGALSKA LINGSTON d.o.o., Šmartno v Rožni dolini, SLOVENIJA LIP BLED, d.o.o., Bled, SLOVENIJA LIVIPLANT, d.o.o., Celje, SLOVENIJA LOKAR zastopstva, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA AGROB BUCHTAL GmbH, Schwarzenfeld, NEMČIJA LORENLINE d.o.o., Trzin, SLOVENIJA VAILLANT, Ljubljana, SLOVENIJA VIESSMAN, Maribor, SLOVENIJA LORS - SAŠO LORENČIČ S.P., Cerkvenjak, SLOVENIJA BOTAMENT, Bottrop, NEMČIJA PROFILITEC, Torri si Quartesolo, ITALIJA LUMAR IG d.o.o., Maribor, SLOVENIJA LUNOS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA M SORA d.d., Žiri, SLOVENIJA MAAT 1 d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA HOTSPRING SPA, ZDA KLAFS, NEMČIJA SOFTUB, ZDA MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA PAIL, ITALIJA VIRAG, ITALIJA MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA MAREX d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA MARIN EXPERT d.o.o., HR - 21204 DUGOPOLJE, HRVAŠKA MARJETKA NOVAK s.p., Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš, SLOVENIJA MARLES PSP d.o.o., Podvelka, SLOVENIJA MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA MARTINČIČ FRANCI s.p., Šentjernej, SLOVENIJA MASTNAK OGRAJNI SISTEMI, d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče, SLOVENIJA MEGAMIK d.o.o., Pišece, SLOVENIJA MEGAPIKSEL, TOMAŽ SOKOL s.p., Gorenja vas, SLOVENIJA MEGUŠAR-LES d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA MENARD RA, d.o.o., Logatec, SLOVENIJA MESEC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA METROTILE ADRIA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ISO PAINT NORDIC, Lunderskov, DANSKA LATTONEDLL MILANO, Carimate, ITALIJA METROTILE EUROPE, Tongeren, BELGIJA PUREN, Überlingen, NEMČIJA VILLAS-ICOPAL, Fürnitz, AVSTRIJA MGing d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA


A2/6 B/3 BK/12 F/24 A/12 A1/24 A1/7 A1/32 A2/20, D/19 F/16 A2/8 A2/15 A1/4 F/47 C/1a A2/13 AV/2 A1/37 B/9 C/6 F/15 D/20 F/35 A1/21 A/6 A1/31 A1/17 F/11 F/44 F/9, F/12 BK/6 BK/1 BK/26 BK/24 BK/4 C/1d F/22 C/1e

MIK, d.o.o., Vojnik, SLOVENIJA MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici, SLOVENIJA AIRWELL RESIDENTIAL SAS, Guyancourt Cedex, FRANCIJA DANTHERM AIR HANDLING A/S, Skive, DANSKA EURAPO s.r.l., Pordenone, ITALIJA Mitsubishi Heavy Industries, JAPONSKA PAUL GmbH, Lahr, NEMČIJA ZEHNDER Group Deutschland GmbH, Lahr, NEMČIJA MINES IB d.o.o. Kobarid, Kobarid, SLOVENIJA MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR s.p., Gorenja vas, SLOVENIJA MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o., Boštanj, SLOVENIJA MIZARSTVO KOŠAK d.o.o. Ljubljana, Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA MIZARSTVO LESPO d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana, SLOVENIJA MIZARSTVO PETERNELJ - KRŽIŠNIK d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P., Selca, SLOVENIJA MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA KINGSPAN, BELGIJA LIFT MASTER, NEMČIJA MN GRUP d.o.o., Radomlje, SLOVENIJA MOBICOM d.o.o., Trzin, SLOVENIJA MRAVLJA d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA SILESTONE, ŠPANIJA STONE ITALIANA, ITALIJA NAPOLNITE SI, d.o.o., Celje, SLOVENIJA NIKOLAJ MARKELJ S.P., Gorenja vas, SLOVENIJA NIX d.o.o., Semič, SLOVENIJA AIR CONND, Graz, AVSTRIJA OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana, Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA BAUDER, NEMČIJA CREATON, NEMČIJA GERARD, MADŽARSKA PREFA, AVSTRIJA OBRTNIK, podjetje za gradbeno obrtne storitve, trgovino in inženiring, d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA OGM-BI, d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold, SLOVENIJA OKNA IN VRATA NAGODE d.o.o., Logatec, SLOVENIJA OKNA KLI AMBIENT trgovina, uvoz-izvoz d.o.o., Logatec, SLOVENIJA OKNA ŠEMRL, d.o.o., Planina, SLOVENIJA OMBRA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA ORTOPEDICA d.o.o., Maribor, SLOVENIJA ParkettCo HandelsGmbH, A-9170 Ferlach, AVSTRIJA KRONOTEX, Heiligengrabe, NEMČIJA MEISTER, Rüthen, NEMČIJA WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VORWERK International, Wollerau, ŠVICA PEČARSTVO AVGUŠTIN, AVGUŠTIN KLEMEN s.p., Komenda, SLOVENIJA LEDA, Leda, NEMČIJA RATH, Krummnusbaum, AVSTRIJA PEČARSTVO FUJAN Boštjan Fujan s.p., Vodice pri Ljubljani, SLOVENIJA PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA CB-TEC, NEMČIJA KOBOK, SLOVAŠKA SCHMID, NEMČIJA PICHLER & CO d.o.o., Maribor, SLOVENIJA PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA PIPELIFE, Wr.Neudorf, AVSTRIJA RAINBIRD, Herrenberg, NEMČIJA PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA PLUS TEHNIKA d.o.o., Celje, SLOVENIJA AMICA, Wronki, POLJSKA SIMFER, Kayseri, TURČIJA POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA

D O M 2017

41


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets

A2/7 A2/28 D/27 A1/11 A2/5 BK/20 C/1f B/6 A2/30 A/9 A/4 F/48 A1/20 A1/27 A/13 ZU/18 BZ/4 D/35 F/51 A1/25 ZU/2 A1/16 D/32 D/17 D/2 D-F/2 C/1 BK/15 A1/34 C/3 ZU/17

42

D O M 2017

POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica, SLOVENIJA POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH, AT-3182 Marktl/Lilenfeld, AVSTRIJA PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DEXTURA, Bocholt, NEMČIJA FRIEDRICH BLANKE, Bad iburg, NEMČIJA KONOLD, Dischingen, NEMČIJA PVC NAGODE d.o.o., Postojna, SLOVENIJA RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p., Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA NORDPEIS, Oslo, NORVEŠKA REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA REMIH INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA Reny24 d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ROKSAL d.o.o., Žabnica, SLOVENIJA ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA ROLTEK, d.o.o., Dob, SLOVENIJA ROMAN DEČMAN s.p.,»MP», Poljčane, SLOVENIJA ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Murska Sobota, SLOVENIJA SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA SARAI d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA APARICI, Villareal, ŠPANIJA ARCANA, Castellon, ŠPANIJA ATLASCONCORDE, Modena , ITALIJA CATALANO, Roma, ITALIJA CERACASA, Villareal, ŠPANIJA GEBERIT, Jona, ŠVICA GME, Valencija, ŠPANIJA GORENJE, Limbuš, SLOVENIJA HANSGROHE, Schiltach, NEMČIJA HATRIA, Modena, ITALIJA KLUDI, Hornstein, AVSTRIJA MCBATH, Valencia, ŠPANIJA PEŠTAN, Bukovik, SRBIJA REALONDA, Castellon, ŠPANIJA REFLEX, Poljčane, SLOVENIJA ROCERSA, Villareal, ŠPANIJA SARAI OM, Foshan, KITAJSKA VILLEROY & BOCH, Mettlach, NEMČIJA SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Poljčane, SLOVENIJA SEL SISTEMI d.o.o., Ilirska Bistrica, SLOVENIJA SENČILA RALUX d.o.o., Grgar, SLOVENIJA SIES d.o.o., Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA ITALIANA MEMBRANE, Pasiamo, ITALIJA LOROWERK, NEMČIJA ROYAL, ZDA SIEVERT, ŠVEDSKA TRIFLEX, NEMČIJA VOLTECO, Ponzano Veneto, ITALIJA SIKA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA SKRIN d.o.o., Tolmin, SLOVENIJA EUROVENT, NEMČIJA SKRITI KOT d.o.o. SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin, SLOVENIJA SLAVEC-PRO d.o.o., Pivka, SLOVENIJA APECS, Moskva, RUSKA FEDERACIJA BRIALMA, Brescia, ITALIJA STO - AL D.O.O., 51219 ČAVLE, HRVAŠKA STREHA KUHAR, d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA ILD d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA


A2/19 ZU/14 F/36 A2/3 A1/3 F/25 AV/3 B2/5 ZU/11 B/1 BK/17 D/12 D/34a B/4 ZU/13 C/8 BK/29a D/21 D/43 D/44 C/13 ZU/8 A2/14 A1/5 F/38 D/31 BK/25 F/41 F/23 BK/14

STV GLOBAL d.o.o., Dob, SLOVENIJA FABER s.p.a., Fabriano, ITALIJA SW Umwelttechnik Österreich GmbH , AT-9020 Klagenfurt am Wörthersee, AVSTRIJA ŠILES d.o.o., Komen, SLOVENIJA ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci, SLOVENIJA GARANT GmbH, Wachsenburg, NEMČIJA MAYER PARKETT GmbH, Kalsdorf, AVSTRIJA SUDMETALL GmbH, Ainring, NEMČIJA TAKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA NORMSTAHL ENTREMATIC, NEMČIJA TEKOM PLUS d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA TEM ČATEŽ, d.d., VELIKA LOKA, SLOVENIJA TERMO SHOP d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA TERMOFLOR KONSTRUKCIJE d.o.o., Logatec, SLOVENIJA TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA TERMOTing d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA TERMOTOM d.o.o., Logatec, SLOVENIJA ICOPAL, DANSKA POLYCASA, IRSKA SABIC, Bergen op Zoom, NIZOZEMSKA TERNA d.o.o., LJUBLJANA, SLOVENIJA COMELIT, Rovetta, ITALIJA JABLOTRON, Jablonec nad Nisov, ČEŠKA VELLEMAN, Gavere, BELGIJA TERSUS d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA ATLANTIC, FRANCIJA BEHA, NORVEŠKA DIGEL HEAT, NEMČIJA EBECO, ŠVEDSKA PANASONIC, JAPONSKA TESARSTVO KOSEC, PETER KOSEC s.p., Mengeš, SLOVENIJA TESARSTVO RANCINGER, ANTON MARINČIČ S.P., Ljubljana, SLOVENIJA TILIA d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA CTC, Ljungby, ŠVEDSKA HS FLAMINGO, Broumov, ČEŠKA NAU, Mosburk, NEMČIJA TIM MACLER, d.o.o., Celje, SLOVENIJA FAKRO, POLJSKA TIM OPARA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor, SLOVENIJA TONTINA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA CERVA GROUP d.s., Jeneč-Praga, ČEŠKA TOŠNJAK d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VAILLANT GmbH, Remscheid, NEMČIJA TOTUS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA TRIDOM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p., Blejska Dobrava, SLOVENIJA URETEK d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA Uretek Italia Spa Group, Verona, ITALIJA VAKUUM TEHNIK, d.o.o., Celje, SLOVENIJA AERTECNICA, Cesena , ITALIJA KEMPER, Vreden, NEMČIJA VARIOVAC, Offenbach, NEMČIJA VARIOVENT, Offenbach, NEMČIJA WEIDNER, NEMČIJA WIELAND, Erglangen, NEMČIJA VALENARIUS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VARNOSTNA TEHNIKA, Uroš Klinc s.p., Vače, SLOVENIJA BUBLITZ GMBH, Ennigerloh, NEMČIJA VAŠ PROFIT d.o.o., Muta, SLOVENIJA VEGA PRODUKT d.o.o., Tišina, SLOVENIJA ABX, Rumburg, ČEŠKA BEF, Kotvrdovice, ČEŠKA ROMOTOP, Ústí nad Labem, ČEŠKA

D O M 2017

43


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets

A1/28 C/5 F/49 B/10 A2/27 B2/3 B/18 F/33 A2/24 A1/2 A1/33 F/53 B/11 C/11 BZ/6 AV/4a D/11b D/5 F/5 A1/1 F/42

44

D O M 2017

VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica, SLOVENIJA E3/DC GmbH, Osnabrück, NEMČIJA FASTER CZ Spol.s.r.o., ČEŠKA HARVIA OY, Muurame, FINSKA HYBRID ENERGY, NIZOZEMSKA WAGNER SOLAR GmbH, NEMČIJA VELUX SLOVENIJA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA VERTEKS TG d.o.o., Celje, SLOVENIJA COAST Spas, ZDA FORMIDRA, ITALIJA MARQUIS Spas, ZDA SUNDANCE Spas, ZDA VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA BIODOM, Kozina, SLOVENIJA DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA DL RADIATORS, Moimaco, ITALIJA EMMETI, Fontanafredda, ITALIJA FIMA, Novara, ITALIJA JIKA, Praga, ČEŠKA KRONOTERM, Braslovče, SLOVENIJA STIEBEL ELTRON, Holzminden, NEMČIJA SUNSYSTEM, Shumen, BOLGARIJA VIEGA, Attendorn, NEMČIJA WINDHAGER, Salzburg, AVSTRIJA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA VIESSMANN d.o.o., Maribor, SLOVENIJA VIESSMANN WERKE GmbH&Co. KG, Allendorf (Eder), NEMČIJA VITANEST d.o.o., Nova Gorica, SLOVENIJA MITSUBISHI ELECTRIC, JAPONSKA VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA LaLEGNO, BELGIJA MOLAND, DANSKA OSMO, NEMČIJA VOMI INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VON, LJUBLJANA, d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA CRAWFORD, ŠVEDSKA RYTERNA, LITVA VOVKO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ISEO, Iseo, ITALIJA SALTO, Oiartzun, ŠPANIJA VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI LABAŠ s.p., Rogaška Slatina, SLOVENIJA VRTNA KLINIKA PRO, ZLATKO LABAŠ s.p., Rogaška Slatina, SLOVENIJA WEISHAUPT d.o.o., Celje, SLOVENIJA WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o., Ormož, SLOVENIJA ZAGOŽEN d.o.o., Žalec, SLOVENIJA APLAST d.o.o., Petrovče, SLOVENIJA ATB GmbH, Porta Westfalica, NEMČIJA Zavod BIG, so.p. , Ljubljana, SLOVENIJA ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Ljubljana, SLOVENIJA ZELENA GRADNJA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA RE/MAX GREEN, SLOVENIJA ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA ZGONEC d.o.o., Komenda, SLOVENIJA ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA


Seznam zastopanih podjetij po abecedi / List of represented companies by alphabets

Dvorana SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ Pavilion LIST OF REPRESENTED COMPANIES

46

B/7 BK/14 BK/25 F/50 B/9 BK/8 F/26 B/3 B/13 B2/7 F/22 F/51 BK/15 BZ/6 F/51 A2/22 BZ/6 BK/2 B/4 B/19 F/51 D/25 BK/5 BK/3 C/6 BK/14 F/34 B/4 D/25 F/26 D/25 B/10 D/6 BK/7 D/6 B/7 F/52 BK/15 F/23 B/7 AV/4 F/51 BK/26 F/51 B2/6 C/13 B2/7 D/6 F/49 D/34a F/20 A2/22 A1/2 AV/4 C/6 BK/29a BK/7 B/17 B/3 B/10 F/13

D O M 2017

ABC, Užice , SRBIJA (KOVINTRADE d.d. CELJE) ABX, Rumburg, ČEŠKA (VEGA PRODUKT d.o.o.) AERTECNICA, Cesena , ITALIJA (VAKUUM TEHNIK, d.o.o.) AGROB BUCHTAL GmbH, Schwarzenfeld, NEMČIJA (LOKAR zastopstva, d.o.o.) AIR CONND, Graz, AVSTRIJA (NIX d.o.o.) AIRELEC, FRANCIJA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) AIRFORCE spa, Fabriano, ITALIJA (JEZ d.o.o.) AIRWELL RESIDENTIAL SAS, Guyancourt Cedex, FRANCIJA (MINERGIA d.o.o.) AKVA2012 d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA (INOVATIKA d.o.o.) ALFA PLAM, SRBIJA (CREINA d.d. KRANJ) AMICA, Wronki, POLJSKA (PLUS TEHNIKA d.o.o.) APARICI, Villareal, ŠPANIJA (SARAI d.o.o.) APECS, Moskva, RUSKA FEDERACIJA (SLAVEC-PRO d.o.o.) APLAST d.o.o., Petrovče, SLOVENIJA (ZAGOŽEN d.o.o.) ARCANA, Castellon, ŠPANIJA (SARAI d.o.o.) ARTESIA, ITALIJA (INTERLUX d.o.o.) ATB GmbH, Porta Westfalica, NEMČIJA (ZAGOŽEN d.o.o.) ATELIERS FRANCE TURBO, Boure les Valence, FRANCIJA (FRANCE T d.o.o.) ATLANTIC, FRANCIJA (TERSUS d.o.o.) ATLANTIC (THERMOR), Bourg la Reine, FRANCIJA (ATLAS TRADING, d.o.o.) ATLASCONCORDE, Modena , ITALIJA (SARAI d.o.o.) ATT SP. z.o.o., POLJSKA (EKOKULT d.o.o.) AUSTROFLAM, Wels, AVSTRIJA (GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p.) A2B ACCORRONI S.r.l., Osimo, ITALIJA (JADRAN ENERGETIKA d.o.o.) BAUDER, NEMČIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) BEF, Kotvrdovice, ČEŠKA (VEGA PRODUKT d.o.o.) BEFAG Parkettagyár, MADŽARSKA (HOTENJKA d.o.o.) BEHA, NORVEŠKA (TERSUS d.o.o.) BERGMANN CLEAN ABWASSERTECHNIK GmbH, Penig, NEMČIJA (EKOKULT d.o.o.) BEST, Cerreto d‘esi, ITALIJA (JEZ d.o.o.) BG GRASPOINTNER, Oberwang, AVSTRIJA (EKOKULT d.o.o.) BIODOM, Kozina, SLOVENIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) BIOFIB ISOLATION, FRANCIJA (GNEZDO d.o.o.) BLAUBERG, NEMČIJA (E2E d.o.o.) BOLEFLOOR, NIZOZEMSKA (GNEZDO d.o.o.) BOSCH, Wernau, NEMČIJA (KOVINTRADE d.d. CELJE) BOTAMENT, Bottrop, NEMČIJA (LORS - SAŠO LORENČIČ S.P.) BRIALMA, Brescia, ITALIJA (SLAVEC-PRO d.o.o.) BUBLITZ GMBH, Ennigerloh, NEMČIJA (VARNOSTNA TEHNIKA, Uroš Klinc s.p.) BUDERUS, Wetzlar, NEMČIJA (KOVINTRADE d.d. CELJE) CALEX, NIZOZEMSKA (KSL - STUDIO ZA SVETLOBNO IN ZVOČNO OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O.) CATALANO, Roma, ITALIJA (SARAI d.o.o.) CB-TEC, NEMČIJA (PEČI KERAMIKA, d.o.o.) CERACASA, Villareal, ŠPANIJA (SARAI d.o.o.) CERAMPIU SRL, Asolo, ITALIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) CERVA GROUP d.s., Jeneč-Praga, ČEŠKA (TONTINA d.o.o.) CHAZELLES, FRANCIJA (CREINA d.d. KRANJ) CLAYTEC, NEMČIJA (GNEZDO d.o.o.) COAST Spas, ZDA (VERTEKS TG d.o.o.) COMELIT, Rovetta, ITALIJA (TERNA d.o.o.) CONTROL4, ZDA (EDICOM, d.o.o.) COULISSE, NIZOZEMSKA (INTERLUX d.o.o.) CRAWFORD, ŠVEDSKA (VON, LJUBLJANA, d.o.o.) CREATIVE CABLES, ITALIJA (KSL - STUDIO ZA SVETLOBNO IN ZVOČNO OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O.) CREATON, NEMČIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) CTC, Ljungby, ŠVEDSKA (TILIA d.o.o.) DAIKIN, JAPONSKA (E2E d.o.o.) DANTHERM, Skiwe, DANSKA (DINES d.o.o.) DANTHERM AIR HANDLING A/S, Skive, DANSKA (MINERGIA d.o.o.) DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) DECOFLAME, Copenhagen, DANSKA (ENTIA, RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, d.o.o.)


A1/11 B/4 B/10 F/43 A1/22 A2/26 B/4 B/20 A1/10 F/21 B/10 ZU/10 B/7 B/3 D/2 A1/28 A2/19 D/21 A1/28 BK/8 B/17 D/23a B/10 F/49 F/26 A1/11 BK/10 B/17 A2/3 F/51 F/2 C/6 B/20 D/15 BK/18 D/14 D/15 D/23a B/19 F/39 A1/10 F/51 A1/28 F/51 BK/19 ZU/3 A2/29 BK/5 BK/29a A1/28 D/36 D/34 D/12 AV/1 C/3 BK/3 F/18 A1/13 D/25 A1/36 D/36 A1/33

DEXTURA, Bocholt, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) DIGEL HEAT, NEMČIJA (TERSUS d.o.o.) DL RADIATORS, Moimaco, ITALIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) DÖLLKEN, Weimar, NEMČIJA (LARS d.o.o.) DOORHAN, Kadan, ČEŠKA (B L T d.o.o. Idrija) DUNAVOX, MADŽARSKA (AVENE d.o.o.) EBECO, ŠVEDSKA (TERSUS d.o.o.) EBVELEKTRONIK, Heisterner, NEMČIJA (KNUT d.o.o.) EFFE, ITALIJA (ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA) ELHO, Tilburg, NIZOZEMSKA (KMETIJA AG, d.o.o.) EMMETI, Fontanafredda, ITALIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) ENVI PUR s.r.o., Praga, ČEŠKA (COMA COMMERCE d.o.o.) ETA, Hofkirchen, AVSTRIJA (KOVINTRADE d.d. CELJE) EURAPO s.r.l., Pordenone, ITALIJA (MINERGIA d.o.o.) EUROVENT, NEMČIJA (SKRIN d.o.o.) E3/DC GmbH, Osnabrück, NEMČIJA (VEKOTERM inženiring d.o.o.) FABER s.p.a., Fabriano, ITALIJA (STV GLOBAL d.o.o.) FAKRO, POLJSKA (TIM MACLER, d.o.o.) FASTER CZ Spol.s.r.o., ČEŠKA (VEKOTERM inženiring d.o.o.) FENIX, ČEŠKA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) FERNOX, VELIKA BRITANIJA (DINES d.o.o.) FIBARO, Poznan, POLJSKA (GO4PANDA d.o.o.) FIMA, Novara, ITALIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) FORMIDRA, ITALIJA (VERTEKS TG d.o.o.) FOSTER, Brescello, ITALIJA (JEZ d.o.o.) FRIEDRICH BLANKE, Bad iburg, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) FRÖLING, Grieskirihem, AVSTRIJA (BIOMASA d.o.o.) FUJITSU, Tokio, JAPONSKA (DINES d.o.o.) GARANT GmbH, Wachsenburg, NEMČIJA (ŠTAJERLES TRADE d.o.o.) GEBERIT, Jona, ŠVICA (SARAI d.o.o.) GEGGUS GmbH, Weingarten (Baden), NEMČIJA (ELSIK d.o.o.) GERARD, MADŽARSKA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) GETAIR, Krefeider str., NEMČIJA (KNUT d.o.o.) GETZNER, AVSTRIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) GLEN DIMPLEX GmbH, Kulmbach, NEMČIJA (EKOFRANK d.o.o. ) GOREC d.o.o., Šentlovrenc , SLOVENIJA (KIP, dimniški inženiring, d.o.o.) GRACE, ITALIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) GRANDSTREAM, Boston, ZDA (GO4PANDA d.o.o.) GREE ELECTRIC INC., Zhuhai, KITAJSKA (ATLAS TRADING, d.o.o.) GUARDI - Rudolf Czapek Metallbau GesmbH, Wien, AVSTRIJA (ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p.) GUTTOMAT, AVSTRIJA (ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA) HANSGROHE, Schiltach, NEMČIJA (SARAI d.o.o.) HARVIA OY, Muurame, FINSKA (VEKOTERM inženiring d.o.o.) HATRIA, Modena, ITALIJA (SARAI d.o.o.) HELIOS VENTILATOREN GmbH&Co, Villingen-Schwenningen, NEMČIJA (AGREGAT d.o.o.) HEMA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA (IZTOK PALIR s.p.) HOTSPRING SPA, ZDA (MAAT 1 d.o.o.) HOXTER, Reichenschwand, NEMČIJA (GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p.) HS FLAMINGO, Broumov, ČEŠKA (TILIA d.o.o.) HYBRID ENERGY, NIZOZEMSKA (VEKOTERM inženiring d.o.o.) I PROFILI srl, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) ICOPAL, Herstal, BELGIJA (DECRA ZS d.o.o.) ICOPAL, DANSKA (TERMOTOM d.o.o.) IGV, Milano, ITALIJA (ERDU d.o.o.) ILD d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA (STREHA KUHAR, d.o.o.) IMMERGAS S.p.A., Brescello, ITALIJA (JADRAN ENERGETIKA d.o.o.) INADA, Osaka, JAPONSKA (ARCUS PRO d.o.o.) INOXVRBOVŠEK d.o.o., Laško , SLOVENIJA (INOXVRBOVŠEK d.o.o.) INTWEBA GmbH, NEMČIJA (EKOKULT d.o.o.) INVADO SP z.o.o., Ciasna, POLJSKA (INVADO d.o.o.) I-PAN SPA, Coniolo, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) ISEO, Iseo, ITALIJA (VOVKO d.o.o.)

D O M 2017

47


Seznam zastopanih podjetij po abecedi / List of represented companies by alphabets

48

F/44 C/2 B/18 B/3 F/33 BK/2 BK/29a B/20 BK/20 A1/3 F/43 A2/18 F/33 BZ/1 A1/38 BK/3 B/4 BK/9 B/3 D/1 BK/4 D/12 C/6 F/52 C/2 BK/4 BK/6 F/51 F/51 D/5 ZU/1 D/36 F/51 BK/14 D/36 D/32 A1/2 D/12 D/36 A1/33 D/6 F/34 BK/26 A2/22 A1/10 D/32 A2/13 F/22 B2/6 BK/19 A2/29 B2/6 BK/7 D/1 B/10 A2/13 A2/3 F/49 B/10 AV/4 F/37 D/15 D/15 B/19 D/25

D O M 2017

MEISTER, Rüthen, NEMČIJA (ParkettCo HandelsGmbH) METROTILE EUROPE, Tongeren, BELGIJA (METROTILE ADRIA d.o.o.) MITSUBISHI ELECTRIC, JAPONSKA (VITANEST d.o.o.) Mitsubishi Heavy Industries, JAPONSKA (MINERGIA d.o.o.) MOLAND, DANSKA (VOGART d.o.o.) MORSO JENSTOBERI, Furves, DANSKA (FRANCE T d.o.o.) NAU, Mosburk, NEMČIJA (TILIA d.o.o.) NIBE (CONTURA), Markaryd, ŠVEDSKA (KNUT d.o.o.) NORDPEIS, Oslo, NORVEŠKA (RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p.) NORMSTAHL ENTREMATIC, NEMČIJA (TAKT d.o.o.) OBJECTFLOR, Köln, NEMČIJA (LARS d.o.o.) OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA (DOMA-KO d.o.o. MIRNA) OSMO, NEMČIJA (VOGART d.o.o.) OTTO GRAF, Teningen, NEMČIJA (ARMEX ARMATURE d.o.o.) PAIL, ITALIJA (MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA) PANASONIC, JAPONSKA (JADRAN ENERGETIKA d.o.o.) PANASONIC, JAPONSKA (TERSUS d.o.o.) PAUL, Reinsdorf, NEMČIJA (E-NETSI d.o.o.) PAUL GmbH, Lahr, NEMČIJA (MINERGIA d.o.o.) PAVATEX SA, Fribourg, ŠVICA (ARTING d.o.o.) PIPELIFE, Wr.Neudorf, AVSTRIJA (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) POLYCASA, IRSKA (TERMOTOM d.o.o.) PREFA, AVSTRIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) PROFILITEC, Torri si Quartesolo, ITALIJA (LORS - SAŠO LORENČIČ S.P.) PUREN, Überlingen, NEMČIJA (METROTILE ADRIA d.o.o.) RAINBIRD, Herrenberg, NEMČIJA (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) RATH, Krummnusbaum, AVSTRIJA (PEČARSTVO AVGUŠTIN, AVGUŠTIN KLEMEN s.p.) REALONDA, Castellon, ŠPANIJA (SARAI d.o.o.) REFLEX, Poljčane, SLOVENIJA (SARAI d.o.o.) RE/MAX GREEN, SLOVENIJA (ZELENA GRADNJA d.o.o.) RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA (AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o.) RIWEGA SRL, Egna, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) ROCERSA, Villareal, ŠPANIJA (SARAI d.o.o.) ROMOTOP, Ústí nad Labem, ČEŠKA (VEGA PRODUKT d.o.o.) ROOFROX SRL, Milano, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) ROYAL, ZDA (SIES d.o.o.) RYTERNA, LITVA (VON, LJUBLJANA, d.o.o.) SABIC, Bergen op Zoom, NIZOZEMSKA (TERMOTOM d.o.o.) SAGER AG, Durrenasch, ŠVICA (GRAMINT d.o.o.) SALTO, Oiartzun, ŠPANIJA (VOVKO d.o.o.) SAND & LEHM, AVSTRIJA (GNEZDO d.o.o.) SCHEUCHER, AVSTRIJA (HOTENJKA d.o.o.) SCHMID, NEMČIJA (PEČI KERAMIKA, d.o.o.) SERGE FERRARI, FRANCIJA (INTERLUX d.o.o.) SIEDRA LEITERN, NEMČIJA (ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA) SIEVERT, ŠVEDSKA (SIES d.o.o.) SILESTONE, ŠPANIJA (MRAVLJA d.o.o.) SIMFER, Kayseri, TURČIJA (PLUS TEHNIKA d.o.o.) SISTEMSKI KAMINI IN LONČENE PEČI HROVAT, SLOVENIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) SODECA S.L.U., Sant Quirze de Besora, ŠPANIJA (AGREGAT d.o.o.) SOFTUB, ZDA (MAAT 1 d.o.o.) SPARTHERM GmbH, Melle, NEMČIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) SPIROTECH, NIZOZEMSKA (E2E d.o.o.) STEICO SE, Fendkirchen, NEMČIJA (ARTING d.o.o.) STIEBEL ELTRON, Holzminden, NEMČIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) STONE ITALIANA, ITALIJA (MRAVLJA d.o.o.) SUDMETALL GmbH, Ainring, NEMČIJA (ŠTAJERLES TRADE d.o.o.) SUNDANCE Spas, ZDA (VERTEKS TG d.o.o.) SUNSYSTEM, Shumen, BOLGARIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) TAL, BELGIJA (KSL - STUDIO ZA SVETLOBNO IN ZVOČNO OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O.) TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA (KEMOPLAST d.o.o.) TEGOLA CANADESE, ITALIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) TENCATE, AVSTRIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) THERMIA VARME AB, Arvika, ŠVEDSKA (ATLAS TRADING, d.o.o.) TIBA GmbH, Lebring, AVSTRIJA (EKOKULT d.o.o.)


F/29 D/32 A1/26 BK/19 D/14 F/37 B/12 D/31 B2/9 ZU/8 D/25 BK/25 BK/25 D/34a F/17 BK/11 B/10 B2/9 B2/3 C/2 F/51 A1/38 D/32 BK/19 F/12 F/53 A1/28 D/25 ZU/19 BK/25 F/37 F/44 BK/25 B/10 F/31 D/14 F/17 BK/9 B/3 D/23a

TILO, Lohnsburg, AVSTRIJA (J.U.A.FRISCHEIS d.o.o.) TRIFLEX, NEMČIJA (SIES d.o.o.) TUPAI, Agueda, PORTUGALSKA (LESTUR, d.o.o. KOMENDA) UAB AMALVA, Vilnius, LITVA (AGREGAT d.o.o.) ULRICH BRUNNER, Eggenfelden, NEMČIJA (KIP, dimniški inženiring, d.o.o.) UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA (KEMOPLAST d.o.o.) UPONOR GmbH, Hassfurt, NEMČIJA (DOM-TITAN d.d.) Uretek Italia Spa Group, Verona, ITALIJA (URETEK d.o.o.) VAILLANT, Ljubljana, SLOVENIJA (LORENLINE d.o.o.) VAILLANT GmbH, Remscheid, NEMČIJA (TOŠNJAK d.o.o.) V-ALFATEC s.r.o., SLOVAŠKA (EKOKULT d.o.o.) VARIOVAC, Offenbach, NEMČIJA (VAKUUM TEHNIK, d.o.o.) VARIOVENT, Offenbach, NEMČIJA (VAKUUM TEHNIK, d.o.o.) VELLEMAN, Gavere, BELGIJA (TERNA d.o.o.) VENTILAQUA S.R., Coimbra, PORTUGALSKA (F3M LEVSTEK d.o.o.) VENTS, Kijev, UKRAJINA (JANTAR TRADE d.o.o.) VIEGA, Attendorn, NEMČIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) VIESSMAN, Maribor, SLOVENIJA (LORENLINE d.o.o.) VIESSMANN WERKE GmbH&Co. KG, Allendorf (Eder), NEMČIJA (VIESSMANN d.o.o.) VILLAS-ICOPAL, Fürnitz, AVSTRIJA (METROTILE ADRIA d.o.o.) VILLEROY & BOCH, Mettlach, NEMČIJA (SARAI d.o.o.) VIRAG, ITALIJA (MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA) VOLTECO, Ponzano Veneto, ITALIJA (SIES d.o.o.) VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A., Milano, ITALIJA (AGREGAT d.o.o.) VORWERK International, Wollerau, ŠVICA (PARNAD d.o.o.) VRTNA KLINIKA PRO, ZLATKO LABAŠ s.p., Rogaška Slatina, SLOVENIJA (VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI LABAŠ s.p.) WAGNER SOLAR GmbH, NEMČIJA (VEKOTERM inženiring d.o.o.) WALLNER & NEUBERT GESELLSCHAFT mbH, AVSTRIJA (EKOKULT d.o.o.) WATKINS MFG, Vista,CA, ZDA (JOB PLUS d.o.o.) WEIDNER, NEMČIJA (VAKUUM TEHNIK, d.o.o.) WEITZER, Weiz, AVSTRIJA (KEMOPLAST d.o.o.) WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA (ParkettCo HandelsGmbH) WIELAND, Erglangen, NEMČIJA (VAKUUM TEHNIK, d.o.o.) WINDHAGER, Salzburg, AVSTRIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH, Gnas, AVSTRIJA (AL- PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p.) WOLFSHOHER TONWERKE, Neunkirchen am sand, NEMČIJA (KIP, dimniški inženiring, d.o.o.) WPL LTD, Portsmouth, VELIKA BRITANIJA (F3M LEVSTEK d.o.o.) ZEHNDER, Lahr, ŠVICA (E-NETSI d.o.o.) ZEHNDER Group Deutschland GmbH, Lahr, NEMČIJA (MINERGIA d.o.o.) ZIPATO, Zagreb, HRVAŠKA (GO4PANDA d.o.o.)

Sejem Dom 2016

D O M 2017

49


Vho d

D O M 2016

/ En ter

50

Dun

ajsk

a ce

sta Vhod / Enter

Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA

Dvorana A Pavilion/ KUPOLA

Dvorana AV Pavilion/ AVLA

Dvorana A1 Pavilion/ MESTNA DVORANA

Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA

Dvorana D Pavilion/ FONTANA

Dvorana F Pavilion

Zunanji prostor ZU Outdoor Area

Dvorana BK Pavilion / STEBRNA DVORANA

Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA

Dvorana BZ Pavilion / POVODNI MOŽ

Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

Načrt razstavišča / Plan of pavilions


DVORANA / PAVILION

A1

DVORANA / PAVILION

DVORANA / PAVILION

A

A Avla

DVORANA / PAVILION

A2

DVORANA / PAVILION

B

MESTNA DVORANA

stavbno pohištvo, garažna vrata, senčila, tehnično varovanje / Building furniture, garage doors, fence systems, shades, technical security

KUPOLA

stavbno pohištvo, montažne hiše / building furniture, prefabricated homes

AVLA

zavarovalnice, stavbno pohištvo, montažne hiše, tkanine, založništvo, ostalo, gostinstvo / Insurance companies, Building furniture, prefabricated homes, fabrics, publishing, other, catering

KOCKA

montažne hiše, stavbno pohištvo, pohištvo/ Prefabricated homes, building furniture, interior furnishing

MARMORNA DVORANA

klimatizacija in ogrevalna tehnika, kopalnice in sanitarna oprema / Air conditioning and heating solutions, bathroom and sanitary products

DVORANA / PAVILION

B2

PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

DVORANA / PAVILION (FLOOR -1)

BK

STEBRNA DVORANA

DVORANA / PAVILION (FLOOR -1)

BZ

POVODNI MOŽ

ogrevalna tehnika, peči, sanitarna oprema, predavanja in svetovanja za obiskovalce sejma / Heating products, ovens, sanitary products, lectures and customer advice

hladilna in ogrevalna tehnika / Cooling and heating products

ogrevalna tehnika, čistilne naprave, predavanja in svetovanja za obiskovalce sejma / Heating products, wastewater treatment plants, lectures and customer advice

DVORANA / PAVILION

C

STEKLENA DVORANA

DVORANA / PAVILION

D

FONTANA

F

F

DVORANA / PAVILION

ZUNANJI PROSTOR / OUTDOOR AREA

ZU

strešne kritine, gradbeništvo, SKUPINA VILA BRAVUM / Roofing, building materials, VILA BRAVUM group presentation

gradbeništvo, fasade, barve, laki, ograjni sistemi, strešne kritine / Building materials and services, paints, varnishes, fence systems, publishing, roofing

Vhod, gradbeništvo. kamini, ograjni sistemi, kovinska galanterija, stopnice, talne in stenske obloge, parketi, laminati, pripomočki za urejanje okolice, čistilne naprave, ostalo / Entrance, building materials and services, fireplaces, fence system, wood and metal fancy goods, stairs, floor and wall carpetings, parquet, other

ZUNANJI PROSTOR

Kamini, peči, dimniki, cementni izdelki, stavbno pohištvo, bazeni in bazenska tehnika, oprema za vrt in okolico doma, pripomočki za urejanje okolice, gradbeni izdelki in materiali / Fireplaces, stoves, chimneys, cement products, building furniture, swimming pools and accessories, garden and home surroundings equipment, landscaping accessories, construction products and materials

D O M 2016

51


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

Dvorana A Pavilion

Dvorana A1 Pavilion

A KUPOLA

Dvorana A2 Pavilion

 8

7

9

5

Dvorana C Pavilion

6

4

3

Zasilni izhod / Emergency exit

11

10

11

12

2

1

13

 Avla AV Pavilion

52

11 5 8 3 10

D O M 2016

INOTHERM d.o.o. JELOVICA HIŠE d.o.o. KAGER HIŠA d.o.o. KUNC JOŽE s.p. LESKO Žiri d.o.o.

2 7 1 12

LIP BLED d.o.o. LUMAR IG d.o.o. MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. MIZARSTVO JEZERŠEK d.o.o.

6 9 4 13

OKNA KLI AMBIENT trgovina, uvoz-izvoz d.o.o. RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o. RIKO HIŠE d.o.o. ROLTEK d.o.o.


A1 MESTNA DVORANA 33

34

36

35

37

38

11

32

31

Dvorana A Pavilion

12

14

25 20

17

18

10

16 13

15 24

 27

8

22 23

Zasilni izhod / Emergency exit

26

9

21

3

2

30 7 29

28

1

5

4

6

Zunanji prostor ZU Outdoor area

30 10 35 18 22 15 8 29 13 14 36 23 26 38 6 9 12 24 7

ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA AKROL TOMAŽ KOSEC s.p. ARCONT IP d.o.o. B L T d.o.o. Idrija BKM DUŠAN BEZEK s.p. DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana GLIN TIS d.o.o. INOXVRBOVŠEK d.o.o. INT VRATA d.o.o. INVADO d.o.o. LESNA VRATA d.o.o. LESTUR d.o.o. KOMENDA MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA MARIN EXPERT d.o.o. MATJAŽ d.o.o., PETROVČE MEGUŠAR-LES d.o.o. MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o. MIZARSTVO KOŠAK d.o.o. Ljubljana

32 4 37 21 31 17 11 20 27 25 16 34 3 5 28 2 33 1

MIZARSTVO LESPO d.o.o. MKL SYSTEMS d.o.o. NIKOLAJ MARKELJ S.P. OKNA IN VRATA NAGODE d.o.o. OKNA ŠEMRL d.o.o. OMBRA d.o.o. LJUBLJANA PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o. ROLETARSTVO MEDLE d.o.o. ROLETE KOSEC d.o.o. SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. SENČILA RALUX d.o.o. STO - AL D.O.O. TAKT d.o.o. TRIDOM d.o.o. VEKOTERM inženiring d.o.o. VON, LJUBLJANA d.o.o. VOVKO d.o.o. ZGONEC d.o.o.

D O M 2016

53


Načrt razstavišča / Plan of pavilions Dvorana A2 Pavilion Prehod A-A2 Pavilion Dvorana AV AVLA Pavilion

AV AVLA

Dvorana A Pavilion

 4 3 4a

2

5

INFO

GOSTINSTVO

5 1

1 2 4 5 3 4a

Dvorana A1 Pavilion

ERDU d.o.o. NAPOLNITE.si GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. KOMPAS SHOP d.o.o. TEM ČATEŽ d.d. ZAVOD BIG

A-A2 PREHOD

Dvorana A2 Pavilion

 1 2

SALOMON d.o.o. DROP SHOP d.o.o.

2

1

 Dvorana A Pavilion

54

D O M 2016


A2 KOCKA 12

16

11

30

10

14

7

20

8 9

28 6

21

5

22

27

3

4

23

26

Zasilni izhod / Emergency exit

19

18

29

13

15

17

2

25

1

24

 Dvorana A Pavilion

16 26 1 18 11 9 10 17 23 22 21 12 25 2 4

ALPLES d.d., ŽELEZNIKI AVENE d.o.o. BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o. DOMA-KO d.o.o. MIRNA DOMUS PLUS D.O.O. EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o. ETIS d.o.o. LJUBLJANA FEIDOM AA d.o.o. INLES d.d. INTERLUX d.o.o. INTERNORM OKNA d.o.o. IZI MOBILI d.o.o. JAVUŠNIK d.o.o. LESOTEKA HIŠE d.o.o. M SORA d.d.

29 6 20 8 15 13 7 28 5 30 19 3 14 27 24

MAAT 1 d.o.o. MIK d.o.o. MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o. MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P. MRAVLJA d.o.o. POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. POSTELJA d.o.o. PVC NAGODE d.o.o. Reny24 d.o.o. STV GLOBAL d.o.o. ŠTAJERLES TRADE d.o.o. TOTUS d.o.o. VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. VOMI INŽENIRING d.o.o.

D O M 2016

55


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

Dvorana B Pavilion Dvorana BK Pavilion

B MARMORNA DVORANA Dvorana B2 Pavilion

2

1

14

13

17

16 15

18 19

3

20 12

5

4

6

8

7

9

 Zunanji prostor Zu Outdoor area

56

D O M 2016

19 5 17 12 15 16 2 13 20 14

ATLAS TRADING d.o.o. BIAL d.o.o. DINES d.o.o. DOM-TITAN d.d. GORENJE d.d. HERZ d.d. IKA, ŽIRI d.o.o. INOVATIKA d.o.o. KNUT d.o.o. KOLPA d.d. METLIKA

7 8 3 9 6 1 4 10 18 11

KOVINTRADE d.d. CELJE KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o. MINERGIA d.o.o. NIX d.o.o. REMIH INŽENIRING d.o.o. TERMO-TEHNIKA d.o.o. TERSUS d.o.o. VETO VELETRGOVINA d.o.o. VITANEST d.o.o. WEISHAUPT d.o.o.

10

11


BK STEBRNA DVORANA Dvorana BZ Pavilion

15

16

13

14

18

17

23

10

19

21

22

12

20

9

21

8

7

11

4

22

27 24

28

11

15

26

6

31

25

5

29 29a

30

1

2

3

 Zunanji prostor Zu Outdoor area

19 28 21 10 13 18 22 9 7 2 31 5 3 11 16 8

AGREGAT d.o.o. BAMA d.o.o., Litija BAUSTOFF + METALL d.o.o. BIOMASA d.o.o. EGRO ZORMAN d.o.o. EKOFRANK d.o.o. EKOSEN d.o.o. E-NETSI d.o.o. E2E d.o.o. FRANCE T d.o.o. GOLDI d.o.o. GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p. JADRAN ENERGETIKA d.o.o. JANTAR TRADE d.o.o. KLIMA BELEHAR d.o.o. KOOP TRGOVINA d.o.o.

27 23 29 30 12 6 1 26 24 4 20 15 17 29a 25 14

LINGSTON d.o.o. LUNOS d.o.o. MENARD RA d.o.o. MESEC d.o.o. MINES IB d.o.o. Kobarid PEČARSTVO AVGUŠTIN, AVGUŠTIN KLEMEN s.p. PEČARSTVO FUJAN Boštjan Fujan s.p. PEČI KERAMIKA d.o.o. PICHLER & CO d.o.o. PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o. RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p. SLAVEC-PRO d.o.o. TERMOTing d.o.o. TILIA d.o.o. VAKUUM TEHNIK d.o.o. VEGA PRODUKT d.o.o.

D O M 2016

57


Načrt razstavišča / Plan of pavilions Dvorana C Pavilion Dvorana B2, BZ Pavilion

B2 PREDDVERJE MARMORNE DVORANE 1

3

4

5

6

7

11

10

9

 Dvorane Bk, Bz Pavilions

Dvorana B Pavilion

4 7 10 8 6

AIRABELA TRGOVINA IN STORITVE d.o.o. CREINA d.d. KRANJ DOM-TITAN d.d. ENERGA SISTEMI d.o.o. HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO

9 11 5 3 1

LORENLINE d.o.o. MEDIA ELEMENT d.o.o. TERMO SHOP d.o.o. VIESSMANN d.o.o. ZRMK

BZ POVODNI MOŽ 3

4

2

1

6

Dvorana Bk Pavilion 1 2

58

D O M 2016

ARMEX ARMATURE d.o.o. EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD

3 4 6

LIVIPLANT d.o.o. ROTO SLOVENIJA d.o.o. ZAGOŽEN d.o.o.

INFO

8 1


Dvorana D Pavilion

Dvorana F Pavilion

12

10 13

Dvorana D Pavilion

11 9 6

14

8

7 5 4

2

3

1h

1g

1f

C STEKLENA DVORANA

7 1h 14 10 1c 4 12 1b 1g 2 1a 6 1d 1e 1f 1 3 8 13 5 9 11

AHI ROOFING Kft. ALPOD d.o.o. ARITMIJA MEDIA d.o.o. CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT ekey biometric systems d.o.o. ESAL d.o.o. GORIŠKE OPEKARNE d.d. KAMINI KOČEVAR d.o.o. MAREMICO d.o.o. METROTILE ADRIA d.o.o. MOBICOM d.o.o. OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana PIRNAR, trgovina in proizvodnja d.o.o. POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. REMAX d.o.o. SKUPINA VILA BRAVUM STREHA KUHAR d.o.o. TESARSTVO RANCINGER, ANTON MARINČIČ S.P. TONTINA d.o.o. VELUX SLOVENIJA d.o.o. VSESTORITVE.com WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o.

1e

1c

1d

1b

1a

 Dvorana A Pavilion

D O M 2016

59


Načrt razstavišča / Plan of pavilions Dvorana F Pavilion

Dvorana D Pavilion

D FONTANA Dvorana F Pavilion

Dvorana C Pavilion

 43

15

16

44

14

42 13

36

41

30

35

40

9

10 11a

8 7

11b

6

29

25

26

24

23a

22

27

37

39

11

12

18

19

21

20

5

38 28 34

34a

33

32

17

31

1

2

3

 Dvorana B Pavilion Zunanji prostor Zu Outdoor area

11a 4 1 39 34 25 37 40 26 10 6 23a 36 7 38 13 42 11 18 30 14 22 33 29

60

D O M 2016

ACO d.o.o. ARHEM d.o.o. ARTING d.o.o. COPERNIT s.p.a. DECRA ZS d.o.o. EKOKULT d.o.o. ELEKTRONABAVA d.o.o. FRISTADS d.o.o. GAŠPER KOBALEJ s.p. GMK EKO GREGOR KOMPARE s.p. GNEZDO d.o.o. GO4PANDA d.o.o. GRAMINT d.o.o. HERMI d.o.o. HOLZBAU UNTERRAINER GmbH HOSEKRA d.o.o. IGOTON, ANTON DONOŠA s.p. ISOSPAN GmbH IZOLACIJA ZORMAN TEAM d.o.o. JUB d.o.o. KIP dimniški inženiring d.o.o. KLIN d.o.o., Logatec K.L.P. d.o.o. KNAUF INSULATION d.o.o.

3 24 41 15 16 9 8 28 19 20 27 35 32 17 2 12 34a 21 43 44 31 11b 5

KOGRAD IGEM d.o.o. LAMPIČ d.o.o. Ljubljana LATERLITE SPA LESPATEX d.o.o., LJUBLJANA MAREX d.o.o. MARTINČIČ FRANCI s.p. MEGAPIKSEL, TOMAŽ SOKOL s.p. MGing d.o.o. MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. OGM-BI d.o.o. PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o. SIES d.o.o. SIKA d.o.o. SKRIN d.o.o. TERMOTOM d.o.o. TERNA d.o.o. TIM MACLER d.o.o. TIM OPARA d.o.o. TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o. URETEK d.o.o. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE ZELENA GRADNJA d.o.o.

4


VHOD, BLAGAJNE

1

2

3

10

9

11

16

17

5a

12

15

14

19

13

20

24

F DVORANA

5

4

6

7

21

22

23

8 18 25

26

28

27

53

52 42 29

30

32

51

31

50

43 33

34

36

44

35

49

39

38

48

37 41

45

40

46

47

1 31 39 40 18 32 4 28 14 5a 6 20 2 13 17 30 27 10 34 7 26 29 37 19 21 46 43 50 52 3 8 45 24 16 47 15 35 11 44 9, 12 22 48 51 36 25 38 41 23 49 33 53 5 42

AGENCIJA LOTOS d.o.o. AL- PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p. ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p. ALUMERO, proizvodnja, montaža in storitve d.o.o. ARCUS PRO d.o.o. BALOH INTERNATIONAL d.o.o. BRALKO d.o.o. ČEDOMIR RAGUŽ DEKORIS, TRGOVINA IN STORITVE ALEX KUDUZOVIĆ s.p. DREVESNICA ŠTIVAN d.o.o. Prestranek DUKIN d.o.o. EDICOM d.o.o. ELSIK d.o.o. ENTIA, RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ d.o.o. F3M LEVSTEK d.o.o. GAF TRGOVINA d.o.o. GOVER S.R.L. HABY d.o.o. HOTENJKA d.o.o. INOKS PLUS d.o.o. JEZ d.o.o. J.U.A.FRISCHEIS d.o.o. KEMOPLAST d.o.o. KLIPS d.o.o. KMETIJA AG d.o.o. KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p. LARS d.o.o. LOKAR zastopstva d.o.o. LORS - SAŠO LORENČIČ S.P. MARJETKA NOVAK s.p. MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. MASTNAK OGRAJNI SISTEMI d.o.o. MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR s.p. MIZARSTVO PETERNELJ - KRŽIŠNIK d.o.o. MN GRUP d.o.o. OBRTNIK, podjetje za gradbeno obrtne storitve, trgovino in inženiring d.o.o. OGRAJE KOČEVAR d.o.o. ORTOPEDICA d.o.o. ParkettCo HandelsGmbH PARNAD d.o.o. PLUS TEHNIKA d.o.o. ROKSAL d.o.o. SARAI d.o.o. ŠILES d.o.o. TEKOM PLUS d.o.o. UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p. VALENARIUS d.o.o. VARNOSTNA TEHNIKA, Uroš Klinc s.p. VERTEKS TG d.o.o. VOGART d.o.o. VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI LABAŠ s.p. ZEPTER-SLOVENICA d.o.o. ŽIHER d.o.o.

 Dvorana C Pavilion Dvorana D Pavilion

D O M 2016

61


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

Zunanji prostor ZU Outdoor area

ZU ZUNANJI PROSTOR Dvorana D, C Pavilion

11

10

12

9

13

8

21

21a

14

6

15a 20

23

19

5

15

 4

1

2

17

18

Restavracija PAVILJON 2a

3

VHOD, BLAGAJNE, RECEPCIJA

3

 VHODA z Dunajske ceste / Enter

62

D O M 2016

Dvorana A1 Pavilion

Dvorana B Pavilion

7


1 10 23 6 15 21 5 9 2a 3 19 12 4 20 21a 15a 7 18 2 17 14 11 13 8

AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o. COMA COMMERCE d.o.o. DAVID RAKOVIČ s.p. EMO - ETT d.o.o., Celje FIGURA d.o.o. GAŠPER TRŽENJE d.o.o. GEBERIT PRODAJA d.o.o. GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. HABY d.o.o. IZTOK PALIR s.p. JOB PLUS d.o.o. JOSEF STEINER d.o.o. KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o. KARODI d.o.o. MARLES HIŠE d.o.o. MEGAMIK d.o.o. MKL SYSTEMS d.o.o. ROMAN DEČMAN s.p.,“MP“ SEL SISTEMI d.o.o. STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o. SW Umwelttechnik Österreich GmbH TERMOFLOR KONSTRUKCIJE d.o.o. TESARSTVO KOSEC, PETER KOSEC s.p. TOŠNJAK d.o.o.

Sejem Dom 2016

D O M 2017

63


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors ACO d.o.o.

Obrtniška 9, 3240 Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA Tel. 03/817 18 80, Fax. 03/817 18 82 E-mail: info@aco.si, Internet naslov: www.aco.si Sistemi za odvodnjavanje, urejanje okolice in zaščito okolja. Drainage systems, landscaping and environmental protection.

ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH

Agencija za inovativne marketinške in grafične rešitve, ki na sejmu zastopa: Revijo Moja HIŠA Moj DOM. Medij za vizualizacijo lastnega doma. Spletni portal www.mojahisa-mojdom.si: pregled priznanih graditeljev hiš, ponudnikov gradbenih elementov in notranje opreme doma. Revija VARČNA HIŠA | lesena | montažna| eko. Edina specializirana revija za leseno in eko gradnjo v Sloveniji. Spletni portal www.varčnahiša.si: predstavitev lesenih objektov in k trajnostnemu razvoju usmerjenih produktov.

Okna, vrata, senčila (plastična, plastika-aluminij, lesena, les-aluminij, aluminij), stekleni elementi za mansarde. Windows, doors, sunblinds in plastic, plastic-aluminium, wood, wood-aluminium, aluminium, LOFT all-glass elements.

Agency for innovative marketing and graphics solutions, which, at the exhibition, represents the Moja HIŠA Moj DOM magazine (My HOUSE My HOME). Media for vizualizing of your own home. Web site: www.mojahisa-mojdom.si: the list of distinguished house builders, building elements and home internal furnishing providers. The Varčna Hiša (the Cost Efficient House) magazine | wooden | prefabricated | eco. The only magazine for wooden and eco building in Slovenia. Web site: www.varčnahiša.si: presentation of wooden objects and products with sustainable development direction.

ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA

AGREGAT d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GUTTOMAT, AVSTRIJA EFFE, ITALIJA SIEDRA LEITERN, NEMČIJA

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: HELIOS VENTILATOREN GmbH&Co, Villingen-Schwenningen, NEMČIJA VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A., Milano, ITALIJA UAB AMALVA, Vilnius, LITVA SODECA S.L.U., Sant Quirze de Besora, ŠPANIJA

Actualstraße 31, AT - 4053 Haid Ansfelden, AVSTRIJA Tel. +43/7229 866 0, Fax. +43/7229 80758 E-mail: office@actual.at, Internet naslov: www.actual-okno.si

Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/281 11 20, Fax. 01/281 11 22 E-mail: info@guttomat.si, Internet naslov: www.guttomat.si

Smo družinsko podjetje, ki uspešno zastopamo podjetje GUTTOMAT, ki proizvaja kakovostna dvižna in stranska lamelna ter navojna vrata za dom in industrijo. Razstavljamo tudi drsne komarnike EFFE. We are a famliy company, succesfully representing the GUTTOMAT Company producing quality lifting, lamella and grilles doors for home and industry. We are also exhibiting the EFFE sliding mosquito nets.

AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o.

Jezero 141, 1352 Preserje, SLOVENIJA Tel. 05/992 06 69, 051/206 692 E-mail: info@agni.si, Internet naslov: www.agni.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: LOHBERGER, Salzburg, AVSTRIJA RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA Kaminske peči Rika in štedilniki za kuhanje LOHBERGER. The RIKA heating woodburning stoves and the LOHBERGER cooking woodburning stoves.

AGENCIJA LOTOS d.o.o.

Šardinje 14a, 2274 Velika Nedelja, SLOVENIJA Tel. 02/741 71 20, 031/481 673, Fax. 02/741 71 22 E-mail: lotos.ptuj@siol.net Internet naslov: www.agencijalotos.net, www.mojahisa-mojdom.si, www.varčnahiša.si, www.SloWoodLife.si

64

D O M 2017

Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 10 56, Fax. 01/516 10 55 E-mail: info@agregat.si, Internet naslov: www.agregat.si

Agregat d.o.o. je zastopniško podjetje z več kot 10 letno tradicijo za prodajo rekuperatorjev, klimatov in ventilatorjev priznanih blagovnih znamk. Interesentom in projektantom nudimo tudi svetovanje glede postavitve in izvedbe prezračevanja ter izbire ustreznih ventilatorjev. The Agregat company is the representative company with over 10 years of experience in sales of recuperators, air conditioning units and fans of renowned brands. Consulting regarding the installation and implementation of ventilation and an adequate selection of fans is available to customers and architects.

AHI ROOFING Kft.

FEHÉRVÁRI ÚT 28/14, H-8100 Varpalota, MADŽARSKA Tel. +36 88 552 800, Fax. +36 88 552 888 E-mail: info@ahiroofing.si, Internet naslov: www.gerardroofs.eu Proizvajalec strešne kritine Gerard. Manufacturer of the Gerard roofing materials.

AIRABELA TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.

Šmartinska cesta 58 A, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 30 25 E-mail: info@airabela.si, Internet naslov: www.airabela.si AIRABELA d.o.o. je uradni distributer klimatskih naprav in toplotnih črpalk DAIKIN v Sloveniji. Strankam nudimo kvalitetne in zanesljive proizvode, tehnično svetovanje in strokovno


podporo. Naši partnerji so monterji, ki so visoko usposobljeni in imajo večletne izkušnje na področju montaže, servisiranja in svetovanja. The AIRABELA company is the official distributer of the DAIKIN airconditioning units and heat pumps. Customers are provided quality and reliable products, technical consulting and professional support. Our partners are higly qualified installers with many years of experience in installing, repairing and consulting.

AKROL TOMAŽ KOSEC s.p.

Prešernova cesta 8, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/723 72 84, Fax. 01/723 00 53 E-mail: info@akrol.si, Internet naslov: www.akrol.si Rolete, žaluzije, komarniki, rolo vrata, markize, pliseji, roloji, screen senčila, lamelne in panelne zavese. Shutters, blinds, mosquito nets, garage doors, marquees, awnings, and other shades.

AL-PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p.

Dvorjane 25, 2241 Spodnji Duplek, SLOVENIJA Tel. 02/684 02 13, 031/399 544, Fax. 02/684 02 14 E-mail: alpa@alpa-sp.si, Internet naslov: www.alpa.si

ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p. Zlatoličje 127, 2205 Starše, SLOVENIJA Tel. 02/688 19 21, Fax. 02/688 19 20 E-mail: info@alu-ograje.com, Internet naslov: www.alu-ograje.com

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GUARDI - Rudolf Czapek Metallbau GesmbH, Wien, AVSTRIJA Razstavljamo ograje iz aluminija, med te spadajo zunanje ograje, balkonske in stopniščne ograje, dvoriščna vrata z avtomatizacijo. We are exhibiting aluminum fences, these include: outdoor fences, for balconies and balustrades, yard gates with automation.

ALUMERO, proizvodnja, montaža in storitve, d.o.o.

Kolodvorska ulica 39, 2310 Slovenska Bistrica, SLOVENIJA Tel. 02/805 57 00, Fax. 02/805 57 77 E-mail: alumero@alumero.si Internet naslov: www.alumero.si; www.ograje-okna-vrata.si ALU ograje in ograjna vrata, ALU balkonske ograje, ALU vhodna vrata in okna, ALU steklene fasade, drugi izdelki iz aluminija. ALU fences and fence gates, ALU balcony railings, ALU front doors and windows, aluminum glass facades, other aluminum products.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH, Gnas, AVSTRIJA Ponujamo široko ponudbo talnih oblog iz naravne plute, plute v imitaciji lesa in kamna, PVC vinila in NOVOST dimenzijsko stabilno talno oblogo MICODUR. Talne obloge za edinstven užitek na vsakem koraku! We offer wide range of floorings made of natural cork, cork in imitation of wood and stone, and PVC vinyl flooring and a NOVELTY, the dimensionally stabile flooring MICODUR. Floorings for unique pleasure at each step!

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI

Češnjica 48a, 4228 Železniki, SLOVENIJA Tel. 04/511 81 00, Fax. 04/511 81 08 E-mail: alples@alples.s Internet naslov: www.alples.si Pohištvo za kuhinje, predsobe, dnevne sobe, spalnice, otroške in mladinske sobe, ter vgradne omare po meri. Furniture for kitchens, halls, living rooms, master and children’s bedrooms and nursery’s, and fitted wardrobes.

ALPOD d.o.o.

Podskrajnik 112, 1380 Cerknica, SLOVENIJA Tel. 01/707 14 00, Fax. 01/707 14 20 E-mail: info@alpod.si, Internet naslov: www.alpod.si Prodajni program obsega vse vrste gotovih parketov, velik nabor laminat talnih oblog, gotovo lakirano pluto, vinil. Kupljeno vam strokovno vgradimo. Obiščite nas v salonih v Cerknici, Ljubljani in Murski Soboti ter si izberite svojo talno oblogo. The sales assortment ranges of all kinds of finished parquet flooring, laminate flooring, finished lacquered cork and vinyl. Bought items are professionally installed. Visit us at our showrooms in Cerknica, Ljubljana and Murska Sobota and choose your flooring.

D O M 2017

65


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors ARCONT IP d.o.o.

Ljutomerska cesta 30, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/564 43 00, Fax. 02/564 43 29 E-mail: info@arcont.si Internet naslov: www.okna-vrata.si Energijsko varčna premium okna (PVC), vhodna vrata (PVC in ALU), panoramske zasteklitve, garažna vrata s sodobnimi načini upravljanja, senčila, zaščita pred insekti. The energy-saving premium windows (PVC), front doors (PVC and aluminum) panoramic glazing, garage doors with modern control systems, awnings, protection against insects.

ARCUS PRO d.o.o.

Levstikova ulica 1B, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/633 911, Fax. 03/897 53 63 E-mail: info@arcus.si Internet naslov: www.arcus.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: INADA, Osaka, JAPONSKA Masažni stoli za domačo in profesionalno uporabo. Massage chairs for home and professional use.

ARHEM d.o.o.

PasivnaGradnja.si Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/430 23 18, 041/514 746, Fax. 01/431 81 76 E-mail: info@pasivnagradnja.si Internet naslov: www.pasivnagradnja.si Projektiramo in gradimo pasivne hiše. Ponujamo celostno storitev na osnovi bogatih izkušenj, od leta 2002. Izdelava projektne dokumentacije, nadzor, vodenje investicije, izvedba. We design and build passive houses. We offer comprehensive services on the basis of rich experience since 2002. We provide project documentation, monitoring, investment management and execution.

ARITMIJA MEDIA d.o.o.

Cankarjeva ulica 18, 2235 Sv. Trojica v Slovenjskih goricah, SLOVENIJA Tel. 041/553 005 E-mail: info@aritmijamedia.si. Internet naslov: www.aritmijamedia.si Založniška hiša Aritmija media d.o.o. je založnik lifestyle revije Ženski svet, Kuhinja od A do Ž ter specializirane revije za gradnje in notranji interier Eko hiše & stil, kmalu se ji pridružijo tudi drugi naslovi. The Aritmija Media publishing house publishes the lifestyle magazine Ženski svet (Woman’s World), Kuhinja od A do Ž (Kitchen from A to Z) and specialized magazines for construction and interior Eko Hiše & Stil (Eco Houses and Style), soon to be joined by other titles.

ARMEX ARMATURE d.o.o.

Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/786 92 70, Fax. 01/786 92 66 E-mail: info@armex-armature.si Internet naslov: www.cistilnenaprave-dezevnica.si

66

D O M 2017

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: OTTO GRAF, Teningen, NEMČIJA KLARO GmbH, Bayreuth, NEMČIJA Biološke čistilne naprave, sistemi za zbiranje in uporabo deževnice, kompostiranje. Ponikanje, prečrpalni jaški za fekalije, lovilci olj in maščob. Biological treatment plants, systems for the collection and use of rainwater, composting. Percolating, the pumping pits for faeces, oil and grease collectors.

ARTING d.o.o.

Ambruževa ulica 1, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/366 31 36, Fax. 01/366 31 37 E-mail: uros.krajnc@arting.si, Internet naslov: www.arting.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: STEICO SE, Fendkirchen, NEMČIJA PAVATEX SA, Fribourg, ŠVICA ISOCELL GmbH, Neumarkt am Wallersee, AVSTRIJA Lesne izolacije, naravni materiali za gradnjo montažnih hiš, tesnilna tehnika in folije, Skeletna hiša - gradnja skeletnih hiš iz naravnih materialov. Wood insulation, natural materials for the construction of prefabricated houses, a sealing technique and foils, the Skeletal House - construction of skeletal houses from natural materials.

ATLAS TRADING, d.o.o.

Celjska c. 45, 3212 Vojnik, SLOVENIJA Tel. 03/425 54 00, Fax. 03/425 54 15 E-mail: info@atlas-trading.si Internet naslov: www.atlas-trading.si

www.atlas-trading.si

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: THERMIA VARME AB, Arvika, ŠVEDSKA GREE ELECTRIC INC., Zhuhai, KITAJSKA ATLANTIC (THERMOR), Bourg la Reine, FRANCIJA Ponudnik celovitih rešitev za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Zastopnik in distributer vodilnih proizvajalcev HVAC opreme. Svetovanje, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje. The provider of integrated solutions for heating, cooling and ventilation. The representative and distributor of leading manufacturers of the HVAC equipment. Consulting, planning, execution and maintenance.

AVENE d.o.o.

Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/566 618 E-mail: prodaja@avene.si, Internet naslov: www.vinskevitrine.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DUNAVOX, MADŽARSKA Dunavox je specializirano podjetje za proizvodnjo vinskih vitrin. Dunavox vinske vitrine se ponašajo z elegantnim izgledom ter kvalitetno izdelavo, v ponudbi je zelo veliko vinskih vitrin tako, da boste zagotovo našli pravi model za vas. V ponudbi imamo tudi lesene nosilce za steklenice. Dunavox is a company specializing in the production of wine coolers. The Dunavox winecoolers boast elegant appearance and quality production, there are plenty of different wine coolers in the


offer so you will be able to find the right model for you. We also offer wooden racks for wine bottles.

BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o.

Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 35 83, Fax. 08/205 35 84 E-mail: info@blinkblink.si, Internet naslov: www.blinkblink.si Prostore zaščitimo pred soncem in radovedneži. Poskrbimo, da vam polna luna ne krati spanca in da nadležen mrčes nepovabljen ne brenči naokrog. Zasenčimo in hkrati olepšamo z izjemnim izborom ter vrhunsko montažo in servisom. We protect interiors against blinding sunlight and curious passersby. We make full moon sleepless nights history and prevent annoying insects from entering your place. We shade and embellish with an exceptional selection of window treatments, superior installation and maintenance.

B L T d.o.o. Idrija

Ul. Sv. Barbare 6, 5280 Idrija, SLOVENIJA Tel. 05/374 36 60, Fax. 05/377 39 45 E-mail: blt@blt.si, Internet naslov: www.blt.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DOORHAN, Kadan, ČEŠKA Sekcijska garažna vrata / Sectional garage doors.

BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/563 47 50, Fax. 01/563 47 59 E-mail: info@baloh.si Internet naslov: www.baloh.com

CELOSTNE REŠITVE ZA TLA - svetovanje, vgradnja in inženiring na področju talnih oblog, - lesene talne obloge, - vinilne talne obloge, - dodatni program. INTEGRATED SOLUTIONS FOR YOUR FLOOR - Consulting, installation and engineering services in the field of flooring, - Wood flooring, - Vinyl flooring, - Additional program.

BAMA, d.o.o., Litija

Partizanska pot 4b, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 040/847 070 E-mail: bamalitija@gmail.com, Internet naslov: www.bama.si Smo pooblaščeni servisni in prodajni partner podjetij FERROLI in LG na področju toplotnih črpalk, klimatskih naprav in peči na biomaso. Ponujamo tudi drugo instalacijsko opremo. We are an authorized service and sales partner of the FERROLI and the LG companies in the field of heat pumps, air conditioners and biomass stoves. We also provide other installation equipment.

D O M 2017

67


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors BAUSTOFF + METALL d.o.o.

COMA COMMERCE d.o.o.

Stropno ogrevanje in hlajenje ter drugi sistemi ogrevanja in hlajenja. Lastna proizvodnja in tehnična podpora pri projektiranju in vgradnji. Vgradnja s pomočjo robota. Ceiling heating and cooling systems and other heating and cooling systems. Our own production and technical support for project design and installation. Installation controlled by the robot.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ENVI-PUR s.r.o., Praga, ČEŠKA

Miklavška cesta 76, 2311 Hoče, SLOVENIJA Tel. 02/332 79 82, Fax. 02/332 79 72 E-mail: maribor@baustoff-metall.com, ljubljana@baustoff-metall. com, Internet naslov: www.baustoff-metall.si

BIAL, d.o.o.

Trnoveljska cesta 2g, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/428 47 80, Fax. 03/428 47 90 E-mail: info@bial.si, Internet naslov: www.bial.si Radiator, kopalniški radiator, dizajn radiator, električni radiator, električni grelec, radiator pohištvo, dodatki: sušilec čevljev, polica, obešalo, box. Central heating radiators, bathroom radiators, specially designed radiators, electrical radiator heaters and boilers, accessories for radiators: shoes driers, shelves, hangers, boxes.

BIOMASA d.o.o.

Krnica 52, 3334 Luče, SLOVENIJA Tel. 03/838 40 86, Fax. 03/838 40 87 E-mail: info@biomasa.si, Internet naslov: www.biomasa.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: FRÖLING, Grieskirihem, AVSTRIJA Kotli na leseno biomaso – polena, sekance in pelete, naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase, sušilnice, sejalnice in transportni sistemi za lesne sekance, sušilnice za seno, drobilniki, toplozračni kotli na lesno biomaso. Boilers on wood biomass - firewood, wood chips and pellets, combined heat and power from biomass; dryers, drills and conveyor systems for wood chips, hay dryers, shredders, hot air biomass boilers.

BKM DUŠAN BEZEK s.p.

Vrtača 15, 8333 Semič, SLOVENIJA Tel. 040/782 605, Fax. 07/306 71 97 E-mail: info@bkm.si Internet naslov: www.bkm.si ALU in PVC vhodna vrata, PVC okna, senčila (žaluzije, rolete), garažna vrata. Aluminium and PVC entrance doors, PVC windows, blinds (shades, shutters), garage doors.

BRALKO d.o.o.

Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, SLOVENIJA Tel. 03/891 55 60, Fax. 03/891 55 61 E-mail: bralcom@siol.net, Internet naslov: www.bralko.si Masažni stoli, masažni aparati, robotski sesalniki. Massage chairs, massage machines, robotic vacuum cleaners.

68

D O M 2017

Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/587 42 10, Fax. 01/587 42 15 E-mail: info@coma.si, Internet naslov: www.coma.si

Strokovnjaki s področja vodovodnega in komunalnega programa na sejmu predstavljajo male čistilne naprave proizvajalca Envipur. Čistilne naprave odlikuje visoka stopnja čiščenja, enostavno vzdrževanje ter izredno kakovostna konstrukcija, ojačana z jeklenim obročem. Primerne so za stanovanjske objekte, manjša podjetja in počitniške koče. Plod izkušene inženirske ekipe ter 20-letne tradicije na področju čiščenja odpadne vode. Water supply and municipal programme experts present small water treatment appliances produced by Envi-pur. The water treatment appliances excel in a high cleaning level, simple maintenance and extraordinarily quality construction strengthened by a steel band. They are suitable for residential buildings, smaller businesses and holiday cottages. It is the result of an experienced engineer team and 20-year tradition in waste water treatment.

COPERNIT s.p.a.

VIA PROVINCIALE EST 64, IT - 46020 PEGOGNAGA MN, ITALIJA Tel. +39 0376 554 911, Fax. +39 0376 550 177 E-mail: info@copernit.it, Internet naslov: www.copernit.it S polimeri modificirane bitumenske membrane: APP-SBS-MFT membrane/hidroizolacijski sistemi/kovinski strešni sistemi. Polymer-modified bituminous membranes: APP-SBS-MFT membranes/waterproofing systems/metal roofing systems.

CREATON SOUTHEAST EUROPE KFT

Cserepgyar u. 1, 8960 LENTI, MADŽARSKA Tel. 041/463 856 E-mail: janez.flere@creaton.si, Internet naslov: www.creaton.si Proizvajalec opečne strešne kritine CREATON. Distributer strešnih in fasadnih plošč ETERNIT. The manufacturer of the CREATON brick roofing. The distributor of the ETERNIT roof and facade panels.

CREINA d.d.- LOKATERM

Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/201 33 60, Fax. 04/201 33 63 E-mail: info@lokaterm.com; info@creina.si Internet naslov: www.lokaterm.com Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ALFA PLAM, SRBIJA CHAZELLES, FRANCIJA KRETZ, ČEŠKA Creina d.d. iz Kranja predstavlja kaminske peči lastne blagovne znamke LOKATERM. The Creina Company from Kranj presents fireplace stoves of its own brand the LOKATERM.


ČEDOMIR RAGUŽ

Sales and installation of floor and wall coverings such as parquet, ceramic, etc. We are represantatives for companies: the Rudda, the Austriawood, the Panel Piedra and the Marca Corona.

Predelava starega hrastovega in smrekovega lesa v nove, sodobne, kakovostne, tradicionalne in funkcionalne proizvode po želji kupca. Izdelki so odraz vašega okusa in način življenja, in mi jih izdelujemo za vas. Processing of old oak and spruce wood into new, modern, highquality, traditional and functional products according to customer specifications. The products are a reflection of your taste and lifestyle, and we produce them for you.

DINES d.o.o.

ANTE STARČEVIĆA 119, ĐAKOVO, 31400, HRVAŠKA Tel. +385 31 822 477, Fax. +385 31 822 478 E-mail: info@raguz.hr, Internet naslov: www.raguz.hr

DAVID RAKOVIČ s.p.

Cesta zmage 92, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 040/415 487 E-mail: domin okolje@gmail.com Internet naslov: www.dominokolje.si Betonski izdelki (tlakovci, vrtni umivalniki, betonski kamini). Weeride otroški kolesarski sedež, priklopnik co-pilot. Concrete products (pavers, garden basins, concrete fireplaces). The Weeride kids bicycle seat, the co-pilot trailer.

DECRA ZS d.o.o.

Podgorica 135, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/423 66 00, 031/615 501, Fax. 01 562 90 04 E-mail: info@decra.si, Internet naslov: www.decra.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ICOPAL, Herstal, BELGIJA Zastopamo in prodajamo proizvode Icopal Herstal Belgija. DECRA vodilna lahka strešna kritina. Novost na tržišču! QUADRO revolucija v dizajnu strešne kritine. We represent and sell products of the Icopal Herstal Company in Belgium. The DECRA leading lightweight roofing. New on the market! The QUADRO revolution in the design of roofing.

DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana Mihov štradon 23, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/755 47 88, Fax. 01/755 36 64 E-mail: info@dekor-sencila.si Internet naslov: www.dekor-sencila.si

Notranja in zunanja senčila iz lastne proizvodnje. Zunanje in notranje žaluzije, rolete, komarniki, plise zavese, notranji in zunanji rolo. Internal and external blinds of our own production. External and internal blinds,shutters, mosquito nets, pleated curtains, indoor and outdoor roll shutters.

Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/438 39 15, Fax. 01/433 72 38 E-mail: dines@dines.si, Internet naslov: www.dines.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: LG, Seul, KOREJA DANTHERM, Skiwe, DANSKA FUJITSU, Tokio, JAPONSKA FERNOX, VELIKA BRITANIJA Ogrevanje in hlajenje z obnovljivimi viri. Prezračevanje z vračanjem toplote. Predstavljamo tudi kemične proizvode za obdelavo ogrevane vode, daljinsko upravljanje s telefonom ali tablico. Heating and cooling by renewable sources. Ventilation with heat recovery. We also introduce chemical products for the treatment of heated water, remote control by your phone or tablet.

DOMA-KO d.o.o. MIRNA

Glavna cesta 14, 8233 Mirna, SLOVENIJA Tel. 07/304 77 48, Fax. 07/304 77 35 E-mail: info@optimo.si Internet naslov: www.optimo.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA OPTIMO posteljni sistemi - ležišča iz pene, lateksa, ležišča z žičnim jedrom, posteljni vložki, program OCS, Callea, Austroflex spalni sistem. The OPTIMO bed systems - mattresses of foam or latex, with spring core, mattress toppers, the OCS program, the Callea, the Austroflex bedding program.

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska 28, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/830 91 00, Fax. 01/830 91 51 E-mail: info@dom-titan.si, Internet naslov: www.dom-titan.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: UPONOR GmbH, Hassfurt, NEMČIJA Sistemske rešitve vodovoda, talnega, stenskega in radiatorskega ogrevanja. Sistemske rešitve zaklepanja; ključavnice in cilindri. System solutions for water supply, floor, wall and radiator heating. System solutions of locking; locks and cylinders.

DEKORIS, TRGOVINA IN STORITVE ALEX KUDUZOVIĆ s.p.

DOMUS PLUS D.O.O.

Prodaja in montaža talnih in stenskih oblog kot so parket, keramika ipd. Smo zastopniki za podjetje Rudda, Austriawood, Panel Piedra in Marca Corona.

Nizkoenergetske in pasivne montažne hiše. Low-energy and passive prefabricated houses.

Tržaška cesta 57, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 040/168 741 E-mail: info@dekoris.si, Internet naslov: www.dekoris.si

Ribnjak 12, HR-10000 ZAGREB, HRVAŠKA Tel. +385 1 410 03 43, Fax. +385 1 410 03 44 E-mail: info@domusplus.hr, Internet naslov: www.domusplus.hr

D O M 2017

69


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors DREVESNICA ŠTIVAN d.o.o. Prestranek

Matenja vas b.š., 6258 Prestranek, SLOVENIJA Tel. 05/754 24 05, Fax. 05/754 20 33 E-mail: drevesnica.stivan@siol.net, Internet naslov: www. drevesnicastivan.si Lastna vzgoja okrasne drevnine in gozdnih sadik, vrtni center, maloprodaja in veleprodaja sadik, hortikultura, načrtovanje, urejanje okolice poslovnih objektov in zasebnih bivalnih vrtov. Our own growing of decorative plants and a forest nursery, a garden center, a retail and wholesale nursery, horticulture, planning, landscaping for business facilities and private residential gardens.

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA

Mrharjeva ulica 8, 1210 Ljubljana Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 15 89, Fax. 01/512 64 89 E-mail: info@drop-shop.si, Internet naslov: www.lachocolate.si

Building automation, a smart home, multimedia, electrical installations, design, control, measurements, and information and security systems, video control.

EGRO ZORMAN d.o.o.

Pod lipami 17, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/834 15 83, Fax. 01/834 22 08 E-mail: blaz@egro.si Internet naslov: www.ogrevam.si Center grelnih instalacij: grelni kabli za talno ogrevanje, taljenje snega in ledu na zunanjih površinah, odtaljevanje žlebov in žlot, ogrevanje cevovodov ter oprema za regulacijo ogrevanja. A heating installations centre: heating cables for floor heating, snow melting and ice on the external surfaces, gutters and roof channels defrosting, heating and piping equipment for regulating heating.

Posladkajte se z našimi praženimi mandlji, čokoladnimi oreščki in gumi bonboni. Podarite svojim najdražjim sladko presenečenje in izberite eno od naših čokoladnih daril. Treat yourselves with our roasted almonds, chocolate nuts and gum candies. Give your loved ones a sweet surprise and select one of our chocolate gifts.

EKART MARKETING

DUKIN d.o.o.

Revija Varčujem z energijo izhaja 11. leto kot edini energetski brezplačnik, specializiran za svetovanje na področju varčne gradnje in celovitih energetskih sanacij. Revija izide 5 krat letno in je v celoti brezplačna. Marca izide 53. številka revije. Dosedanje številke lahko prebirate na www.varcevanje-energije.si pod Arhiv revij. Za primerjavo cen ogrevalnih sistemov ipd., lahko na portalu koristite uporabno primerjalno aplikacijo Hitro do ugodne ponudbe. The magazine Varčujem z Energijo (I Am Saving the Energy) has been published for 11 years as the only free periodical on energy, specialised on consulting in the field of economic building and complete energy restorations. The magazine is issued 5 times a year and it is free of charge. In March, the 53rd issue is going to be published. All published issues can be read at www.varcevanjeenergije.si in the “Arhiv revij” section. At the web site you can compare prices of heating systems and other, with a useful comparison application “Hitro do ugodne ponudbe”.

Bratov Pihlar ulica 2, 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 05/910 01 50, 051/455 757 E-mail: info@dukin.eu, Internet naslov: www.dukin.si Predstavljamo smetarnike StyleOUT, s katerimi postanejo zabojniki za smeti okras dvorišča ali pa postanejo celo nevidni, saj predstavljamo tudi podzemne smetarnike HideOUT. We are introducing the StyleOUT dustbin repositories where you can hide away your dustbins or make them look better in the backyard, also the underground HideOUT.

EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o.

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 051/369 110, Fax. 02/671 78 51 E-mail: office@eder-helopal.si Internet naslov: www.eder-helopal.si Okenske police iz tehnološkega kamna, vodoodporne iverice in aluminija. Window sills made of technological stone, waterproof chipboard and aluminium.

EDICOM, d.o.o.

Prijateljeva ulica 12, 3230 Šentjur, SLOVENIJA Tel. 03/749 18 44, Fax. 03/749 18 45 E-mail: info@edicom.si Internet naslov: www.control4.si, www.edicom.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: CONTROL4, ZDA Avtomatizacija zgradb, pametni dom, multimedija, elektroinštalacije, projektiranje, nadzor, meritve, informacijski in varnostni sistemi, video nadzor.

70

D O M 2017

Revija Varčujem z energijo Prepolje 101, 2206 Marjeta na Dravskem polju, SLOVENIJA Tel. 041/985 093 E-mail: energetski.svetovalec@siol.net Internet naslov: www.varcevanje-energije.si

EKEY BIOMETRIC SYSTEMS d.o.o.

Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/530 94 89, Fax. 01/530 94 93 E-mail: info@ekey.si, Internet naslov: www.ekey.si Sistemi kontrole dostopa s čitalniki prstnih odtisov, v kombinaciji s čitalniki brezstičnih RFID medijev, Bluetooth komunikacije in številčnic. Samostojni, mali in veliki mrežni sistemi, za zasebne in poslovne uporabnike. Access control systems with fingerprint readers in combination with contactless RFID media readers, Bluetooth communication and dials. Independent, small and large networked systems, for residential and business users.


EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD

EKOKULT d.o.o.

Kvasica 2, 8343 Dragatuš, SLOVENIJA Tel. 07/ 356 69 14, Fax. 07/356 69 12 E-mail: ekokult@ekokult.com Internet naslov: www.ekokult.com

Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/241 48 20, Fax. 01/241 48 60 E-mail: ekosklad@ekosklad.si Internet naslov: www.ekosklad.si V okviru mreže ENSVET svetovalci nudijo neodvisne strokovne nasvete na področju URE in rabe OVE v stavbah, ter informirajo o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za te namene. Within the network ENSVET (One World) the consultants offer independent professional advice regarding the URE and the OVE use in buildings, and information about possibilities of getting nonrefundable funds and loans for these purposes.

EKOFRANK d.o.o.

Črnova 4, 3320 Velenje, SLOVENIJA Tel. 031/396 623 E-mail: info@dimplex.si, Internet naslov: www.dimplex.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GLEN DIMPLEX GmbH, Kulmbach, NEMČIJA Toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode moči od 2 do 200kW (viri: ZRAK, VODA, ZEMLJA). Toplotne črpalke za segrevanje sanitarne vode. Heat pumps for spaces heating and cooling as well as hot water for power from 2 to 200kW (sources: AIR, WATER, EARTH). Heat pumps for hot water.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: BERGMANN CLEAN ABWASSERTECHNIK GmbH, Penig, NEMČIJA BG GRASPOINTNER, Oberwang, AVSTRIJA TIBA GmbH, Lebring, AVSTRIJA INTEWA GmbH, Nemčija Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H., Avstrija V-Alfatec s.r.o., Slovaška ATT Sp. z o.o., Poljska Male čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice, kanalete in rešetke, INOX pokrovi in lestve, kanalski pokrovi in vtočne rešetke, protipovratne lopute, betonski jaški, ponikovalnice, lovilci mineralnih olj in maščob, črpališča za odpadne vode, tlakovci in elementi za urejanje okolice. Small wastewater treatment systems, systems for rainwater utilization, channel covers and gratings, stainless steel covers and ladders, duct covers and gully tops, return valves, concrete shafts, water seepage, collectors of mineral oils and fats, pumping stations for waste water, paving and elements for landscaping.

ELEKTRONABAVA D.O.O. CESTA 24. JUNIJA 3 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

TEL.: +386 (1) 58 99 300 FAKS: +386 (1) 58 99 409

E - POŠTA: info@elektronabava.si SPLET: www.elektronabava.si

PE LJUBLJANA

PE VELENJE

PE KRANJ

T.: +386 (01) 589 94 90

T.: +386 (01) 589 93 88

T.: +386 (01) 589 93 92

E.: peljubljana@elek tronabav a.si

F.: pevelenj e@elek tronabav a.si

E.: pekranj@elek tronabav a.si

PE NOVO MESTO

PE MARIBOR

PE KOPER

T.: +386 (01) 589 93 64

T.: +386 (01) 589 93 74

T.: +386 (01) 589 93 71

E.: penovomesto@elek tronabav a.si

E.: pema ribor@elek tronabav a.si

E.: pekoper@elek tronabav a.si

PE MURSKA SOBOTA

PE CELJE

T.: +386 (01) 589 93 77

T.: +386 (01) 589 93 82

E.: pemu rskasobota@elektronabava.si

E.: pecelje@elek tronabav a.si

D O M 2017

71


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors EKOSEN, d.o.o.

Toplotne črpalke, klimatske naprave, prezračevalni sistemi, izvedba strojnih in elektro instalacij. Heat pumps, air conditioners, ventilation systems, construction of machinery and electrical installations.

IR paneli, termostati, Thermosun barva. The IR panels, thermostats, the Thermosun paint.

E-NETSI d.o.o.

Uliva Eve Lovše 19, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/620 81 99 E-mail: info@ekosen.si, Internet naslov: www.ekosen.si

ELEKTRONABAVA d.o.o.

Cesta 24. junija 3, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, SLOVENIJA Tel. 01/589 93 00, Fax. 01/589 94 09 E-mail: info@elektronabava.si Internet naslov: www.elektronabava.si Pametne inštalacije, svetlobni elementi, dekorativna razsvetljava, elektroinštalacijski material. Smart installations, lighting elements, decorative lighting, electrical installation material.

ELSIK d.o.o.

Gozdarska pot 9, 5282 Cerkno, SLOVENIJA Tel. 05/377 53 63, Fax. 05/377 53 63 E-mail: info@elsik.si, Internet naslov: www.elsik.si

Prezračevanje stanovanj in hiš - celostna ponudba: svetovanje, prodaja, montaža, nadzor nad gradnjo in vzdrževanje. Z vami že več kot 20 let. Ventilation of apartments and houses – the integrated offer: consulting, sales, installation, supervision of construction and maintenance. With you for more than 20 years.

Stoženska ulica 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/684 090 E-mail: info@entia.si, Internet naslov: www.entia.si

Premium vgradni predpražniki podjetja GEGGUS, izdelani ročno na njihovi lokaciji v Nemčiji, že 70 let. Predpražniki linije Top Clean v svojem širokem razponu možnosti zadostijo vsaki zahtevi. The Premium fitting mats of the GEGGUS company, being made by hand at their location In Germany, for already 70 years. The Top Clean mats satisfy every requirement in its wide range of options.

Mariborska cesta 86, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/428 81 52 E-mail: emoposoda@gmail.com

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ZEHNDER, Lahr, ŠVICA PAUL, Reinsdorf, NEMČIJA

ENTIA, RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GEGGUS GmbH, Weingarten (Baden), NEMČIJA

EMO - ETT, d.o.o., Celje

Šmartinska cesta 58, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 0599 28 089, 041/684 833, Fax. 01/437 50 69 E-mail: e-netsi@siol.net, Internet naslov: www.e-netsi.si

EMO

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DECOFLAME, Copenhagen, DANSKA Sistem za pametno hišo ENTIAliving, sistem naprednih električnih instalacij za novogradnje in renovacije stanovanjskih zgradb. Povečajte energetsko učinkovitost, izboljšajte varnost in udobje bivalnega okolja ter upravljajte s svojim domom preko pametnih telefonov, tablic ali osebnih računalnikov. The system for smart house ENTIAliving, the system of advanced electrical installations for new constructions and renovations of residential houses. Increase energy efficiency, improve safety and comfort of the living environment and operate your home by smart phones, tablets or personal computers.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: UROŠ KOŽELJ s.p., Domžale, SLOVENIJA

ERDU d.o.o.

EMAJLIRANA - zdrava posoda, primerna za vsa kuhališča, tudi za indukcijska. Ne vsebuje niklja, zato je primerna tudi za alergike, prav tako pa ne vsebuje škodljivih premazov. ENAMELLED - healthy utensils, suitable for all hobs, including induction. They don’t contain nickel, so they are also suitable for people with allergies, and they do not contain harmful coatings either.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: IGV, Milano, ITALIJA

ENERGA SISTEMI d.o.o.

Celovška cesta 228, 1 000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/063 366, Fax. 059/063 367 E-mail: info@energasistemi.si Internet naslov: www.energasistemi.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DAIKIN MITSUBISHI ZEHNDER

72

D O M 2017

Potrčeva ulica 6, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/033 445, 041/696 106 Fax. 059/033 455 E-mail: erdu@t-2.net, Internet naslov: www.erdu.si

Predstavljamo najmanjše dvigalo na svetu DOMUSLIFT SMALL. We are presenting the DOMUSLIFT SMALL, the smallest lift in the world.

ESAL d.o.o.

Anhovo 9, 5210 Deskle, SLOVENIJA Tel. 05/392 16 15, Fax. 05/392 16 57 E-mail: esal@esal.si, Internet naslov: www.esal.si Strešne kritine, fasadne plošče, interier in vrtna galanterija / Roofing, facade panels, interior and garden accesories


ETIS d.o.o. LJUBLJANA

Furniture Exhibition Ambient 2015 and 2016). Additionally to sofas, FEYDOM presents chairs, pouffes and various accessories for your home.

Na sejmu se podjetje ETIS predstavlja z: • revolucionarno napo BORA • linijo izdelkov Siemens studioLine • in NOVO v Sloveniji - visoko kakovostno kuhinjsko pohištvo NEXT125, Made in Germany. At the fair, the ETIS company presents: • the BORA revolutionary kitchen hood, • The Siemens studioLine asortment of products, • and NEW in Slovenia – the NEXT125, the top quality kitchen furniture made in Germany.

FIGURA d.o.o.

Tržaška 333, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 70 00, Fax. 01/200 70 01 E-mail: info@etis.si, Internet naslov: www.etis.si

EURONATURA DI COTIC BRUNO

Strada della Mainizza 409, IT - 34170 Gorizia, ITALIJA Tel. +39/0481 39 10 99, Fax. +39/0481 39 10 99 E-mail: euronatura@hotmail.it, Internet naslov: www.euronatura.it Olive, posušeni paradižniki in vložena zelenjava. Olives, dried tomatoes and pickled vegetables.

E2E d.o.o.

Tržaška cesta 40, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/620 98 05, Fax. 02/620 98 07 E-mail: info@e2e.si, Interne Smo uvoznik blagovnih znamk Daikin, Blauberg, Spirotech in Rotex. Nudimo toplotne črpalke, klimatske naprave, prezračevalne sisteme, konvektorje, talno ogrevanje, izdelke za čiščenje sistemske vode, pripravo izračunov, svetovanje ter izobraževanja. We are the importer of brands: the Daikin, the Blauberg, the Spirotech and the Rotex. We offer heat pumps, air conditioners, ventilation systems, coils, underfloor heating, products for cleaning of water systems, preparation of calculations, advice and education.

FEIDOM AA d.o.o.

Tavčarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 82 62, Fax. 08/205 82 63 E-mail: feydom.aa@gmail.com Internet naslov: www.sestavljive-garniture.si Pohištvo FEYDOM se odlikuje po svoji vsestranskosti in modularnosti, saj lahko svoj fotelj ali sedežno garnituro v nekaj trenutkih spremenite v posteljo, kotnogarnituro ali kotiček za zabavo in še mnogo več. FEYDOM se je predstavil že na različnih svetovnih pohištvenih sejmih, kjer je prejel že različne nagrade (Interior innovation award 2012, A’ Design award 2013, Iconic awards – INTERIOR INNOVATION 2014, 2016,German design awards 2013 IN 2017, je tudi dobitnik nagrade TOP OF THE TOP na pohištvenem sejmu Ambient Ljubljana 2015 in 2016). Poleg garnitur vam FEYDOM nudi še stole, tabureje, blazine, manjše mizice in različne dodatke za vaš dom. The FEYDOM furniture excels for its multi functionality and modularity since an armchair or a sofa can be formed into a bed, a corner sofa, a play area and much more, within seconds. The FEYDOM furniture has already been introduced at various world furniture fairs and has gained diverse design awards (Interior Innovation Award 2012, A’ Design Award 2013, Iconic Awards – INTERIOR INNOVATION 2014, 2016, German Design Awards 2013 and 2017, it also got the TOP OF THE TOP Awards at the Ljubljana

Mengeška cesta 49b, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 041/724 400 E-mail: vodnjaki@gmail.com Internet naslov: www.figura.si Proizvodnja vodnjakov, letnih kuhinj, kaminov. Producing wells, summer kitchens, fireplaces.

FRANCE T d.o.o.

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, SLOVENIJA Tel. 04/537 82 34, Fax. 04/537 82 21 E-mail: info@france-turbo.si, Internet naslov: www.france-turbo.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ATELIERS FRANCE TURBO, Boure les Valence, FRANCIJA MORSO JENSTOBERI, Furves, DANSKA Peči in kamini na drva, ki jih ni potrebno zjutraj ponovno zakuriti, pepel pa jim počistite le vsakih osem tednov. Furnaces and wood-burning fireplaces that do not need to be re-lighted in the morning, ash needs to be cleared only every eight weeks.

FRISTADS d.o.o.

Glavna cesta 24, 4202 Naklo, SLOVENIJA Tel. 04/257 25 50, 040/692 035, Fax. 04/595 13 13 E-mail: info@fristads.si, Internet naslov: www.fristads.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KÜBLER WORKWEAR, NEMČIJA FRISTADS KANSAS, ŠVEDSKA Ekskluzivni zastopnik delovnih oblačil FRISTADS KANSAS in KÜBLER WORKWEAR. The exclusive representative of the FRISTADS KANSAS workwear and the KÜBLER WORKWEAR.

F3M LEVSTEK d.o.o.

Podgorica 86, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 041/826 926 E-mail: info@f3m.si, Internet naslov: www.f3m.si

LEVSTEK D.O.O.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VENTILAQUA S.R., Coimbra, PORTUGALSKA WPL LTD, Portsmouth, VELIKA BRITANIJA Male biološke čistilne naprave in drugi sistemi za čiščenje odpadnih voda. Small biological treatment plants and other systems for wastewater treatment.

D O M 2017

73


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors GAF TRGOVINA d.o.o.

Pelechova cesta 17a, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 01/729 50 20, 041/614 286, Fax. 01/729 50 22 E-mail: gaf@gaf.si, Internet naslov: www.gaf.si Vrtno pohištvo, senčniki in ostali izdelki za vrt. Garden furniture, garden umbrellas and other accessories for the garden.

GAŠPER KOBALEJ s.p.

Bitiče 1, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 051/246 577 E-mail: g.kobalej@gmail.com Internet naslov: www.konstrukcije-gasper.si Izdelava lesenih konstrukcij, nadstreški, pergole, terase, vrtno pohištvo in projektiranje zunanjih ureditev. Manufacturing of wooden structures, canopies, pergolas, terraces, garden furniture and designing of exteriors.

GAŠPER TRŽENJE d.o.o.

Stegne 27, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 02/887 98 50, Fax. 02/887 98 70 E-mail: info@gasper.si Internet naslov: www.gasper.si Lesena okna in vrata iz različnih vrst lesa ter v izvedbi LES-ALU. Wooden windows and doors of different types of wood and the implementation of WOOD-ALU.

GEBERIT

Bezena 55a, 2342 Ruše, SLOVENIJA Tel. 01/586 22 00, Fax. 01/586 22 19 E-mail: info.si@geberit.com, Internet naslov: www.geberit.si Globalno podjetje GEBERIT GROUP, vodilno v Evropi na področju sanitarnih izdelkov, posluje kot povezana skupina, ki z močno lokalno prisotnostjo v večini vropskih držav zagotavlja edinstveno dodano vrednost na področju sanitarne tehnike in kopalniške keramike. The global GEBERIT GROUP, the leader in Europe in the field of sanitary products, which operates as an integrated group with a strong local presence in most European countries, provides a unique added value in the field of sanitary techniques and bathroom ceramics.

GLEDALIŠKA KAVARNA MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. Slovenska 27, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/252 37 20, Fax. 02/252 37 20 E-mail: simona.acko@gmail.com

Praženi mandlji, sadje v čokoladi, hot dog, česnov kruh, mehke preste, pop corn, pijača. Roasted almonds, chocolate coated fruit, hot dogs, garlic bread, soft pretzels, pop corn, drinks.

GLIN TIS d.o.o.

Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje, SLOVENIJA Tel. 03/839 86 00 E-mail: info@glin.si, Internet naslov: www.glin.si

74

D O M 2017

Podjetje GLIN nadaljuje več kot 110 letno tradicijo predelave lesa v Nazarjah. Osnovna dejavnost je proizvodnja lesenega stavbnega pohištva, ki ga izdelujemo tudi v kombinaciji lesaluminij. V naši paleti izdelkov so poleg oken in vrat, lesena polkna in podstrešne stopnice. Aktivni smo tudi na programu montažnih hiš. Celovitost ponudbe pa zaokrožujemo s svetovanjem, montažo izdelkov, izvajanjem zaključnih del po vgradnji stavbnega pohištva ter servisom in vzdrževanjem. Glin continues more than 110 years of tradition in wood processing in Nazarje. The basic activity is the production of wooden joinery, which is also produced in combination wood-aluminum. In our product range, in addition to windows and doors, we offer wooden shutters and attic stairs. We are also active in the program of prefabricated houses. The integrity of the supply is completed by consulting, installation of products, the implementation of the final works after the installation of joinery as well as repairs and maintenance.

GMK EKO GREGOR KOMPARE s.p.

Sad 12, 1296 Šentvid pri Stični, SLOVENIJA Tel. 041/689 543, 031/502 038 E-mail: gmkeko@gmail.com Internet naslov: www.tlakovec.com Glinene opečne tlakovce so poznali že Rimljani 2.500 let nazaj. Primerni so za kombinacijo s talnim gretjem, so topli na otip, ognjevarni, prijetnega videza in unikatni. To so opečni tlakovci KOMPARE. Clay brick pavers were known to the Romans 2,500 years ago. They are suitable for combination with underfloor heating; warm to the touch, fireproof, of pleasant appearance and unique. They are the KOMPARE brick paving stones.

GNEZDO d.o.o., SONARAVNA GRADNJA IN MATERIALI

Cesta talcev 19b, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/232 62 37 E-mail: info@gnezdo.si, Internet naslov: www.gnezdo.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: BOLEFLOOR, NIZOZEMSKA KREIDEZEIT, NEMČIJA SAND & LEHM, AVSTRIJA BIOFIB ISOLATION, FRANCIJA CLAYTEC, NEMČIJA Posredujemo, izvajamo in svetujemo. Ilovnati ometi, ekološke zidne barve, apneni ometi, tadelakt, stucco, izolacije iz naravnih materialov, suhomontažne ilovnate plošče, ekološka olja in voski za les, ekološka sanacija plesni, leseni podi Bolefloor. We supply, apply and advise. Clay plasters, ecological wall paints, lime plasters, tadelakt, stucco, insulation made of natural materials, the drywall clay plates, organic oils and waxes for wood, environmental remediation of mold, the Bolefloor wood floors.

GOLDI d.o.o.

Godič 80, 1242 Stahovica, SLOVENIJA Tel. 01/832 55 32, Fax. 01/832 54 37 E-mail: goldi.goldi@siol.net, Internet naslov: www.goldi-kamnik.si Premium lesni peleti German Pellets, Premium lesni peleti German Flames, kotel na lesne pelete Easypell. The German Pellets - premium wood pellets, the German Flames premium wood pellets, the Easypell wood pellets boiler.


GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p.

GOVER S.R.L.

Rodine 23, 8210 Trebnje, SLOVENIJA Tel. 07/346 08 60, 041/640 928, Fax. 07/346 08 61 E-mail: pecarstvo.golob@t-2.si Internet naslov: www.peci-kamini-golob.si

Via Mangiarotti 16, IT-33033 Codroipo (UD), ITALIJA Tel. 0039/346 577 33 37, 0039/334 929 22 11, Fax. 0039/43 291 29 27 E-mail: gover.trieste@gmail.com, Int. naslov: www.goversrl.com

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: HOXTER, Reichenschwand, NEMČIJA AUSTROFLAM, Wels, AVSTRIJA

Kamini, lončene peči, kuhinje po meri, štedilniki na drva, krušne peči. Fireplaces, tiled stoves, custom made kitchens, wood-burning stoves, wood-fired ovens.

Projektiranje in montaža vseh vrst kaminov, peči, lončenih peči in štedilnikov. Design and installation of all types fireplaces, stoves, tiled stoves and cooking stoves.

GORENJE d.d.

Partizanska 12, 3503 Velenje -Gorenje, SLOVENIJA Tel. 03/899 10 00, Fax. 03/899 25 62 E-mail: info@gorenje.com, Internet naslov: www.gorenje.com Grelniki vode, hranilniki vode, toplotne črpalke, klimatske naprave. Water heaters, water tanks, heat pumps and air conditioners.

GORIŠKE OPEKARNE d.d.

Merljaki 7, 5292 Renče, SLOVENIJA Tel. 05/398 52 00, Fax. 05/398 52 62 E-mail: info@go-opekarne.si Internet naslov: www.go-opekarne.si Na razstavnem prostoru v hali C lahko izbirate med opečnimi zidnimi elementi blagovnih znamk Go term (termoizolacijski zidaki), Go max (nosilni in nenosilni zidaki dolžine 50 cm) in klasičnimi modularnimi bloki. Ne spreglejte posebnih zidakov, kot so: Opečni vogalnik, ki zmanjšuje toplotne mostove, omogoča hitro zidanje in homogeno strukturo stavbe; Zvočno izolacijska opeka, nepogrešljiva v več stanovanjskih objektih; Modularni blok s peresnim ujemom, ki je uspešna nadgradnja klasičnega bloka in drugih. Posebno mesto je namenjeno opečni strešni kritini Korec, značilni kritini za mediteransko območje. Izbirate lahko med različnimi tipi korcev za pokrivanje stanovanjskih, javnih in kulturno zgodovinskih objektov. Streha krita s Korci je naravna, lepa na pogled in preizkušeno dobra. Vljudno vabljeni na razstavni prostor podjetja Goriške opekarne d.d., kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja. At the booth in the C Hall, you can choose among the brick wall elements of the trademarks Go Terme (thermal insulation bricks), Go max (load-bearing and non-structural bricks 50 cm long) and classic modular blocks. Do not miss the special blocks, such as: The Clay Corner, which reduces thermal bridges, enables rapid building and a homogeneous structure of the building; The Sound insulation bricks, indispensable in multi-residential buildings; The Modular block with precise matching, which is a successful upgrade of the classical block and others. Special attention was paid to brick roofing Korec, characteristic of the Mediterranean region. You can choose among different types of them to cover residential, public and culturally historical objects. The roof covered with the Korec tiles is naturally beautiful to look at and tested good. You are cordially invited to the exhibition space of the Goriške Opekarne, where we will be happy to answer your questions.

GO4PANDA d.o.o.

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 031/550 818 E-mail: info@go4panda.com, Internet naslov: www.pametne-hise.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GRANDSTREAM, Boston, ZDA FIBARO, Poznan, POLJSKA ZIPATO, Zagreb, HRVAŠKA Go4Panda nudimo rešitev za pametno bivanje, ki daje več udobja, je cenejše in bolj varno. Pametne inštalacije omogočajo uporabniku prihranek časa in energije, bodisi za privatne ali poslovne uporabnike, bodisi za novogradnjo, bodisi za obstoječ objekt. The Go4Panda company offers solutions for smart habiting, which gives more comfort, it is less expensive and more secure. Smart installations allow the user to save time and energy, whether it is for private or business users, either for a new construction or for an existing facility.

GRAMINT d.o.o.

Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/364 66 90, Fax. 05/364 66 91 E-mail: info@gramint.si, Internet naslov: www.gramint.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ROOFROX SRL, Milano, ITALIJA I-PAN SPA, Coniolo, ITALIJA SAGER AG, Durrenasch, ŠVICA RIWEGA SRL, Egna, ITALIJA I PROFILI srl, ITALIJA Podjetje Gramint d.o.o. predstavlja izdelke, ki se jih uporablja pri trajnostni gradnji, za pravilno montažo, tesnjenje in izdelavo zahtevanih objektov: paropropustne folije, vijaki, OSB plošče, izolacija itn. The Gramint company presents products for sustainable construction, for quality installation, sealing and finishing of demanding buildings: steam foils, screws, the OSB boards, insulation, etc.

GRAWE ZAVAROVALNICA d.d.

Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/228 55 00, Fax. 02/228 55 26 E-mail: grawe@grawe.si, Internet naslov: www.grawe.si Atraktivni zavarovalni paketi za Vas, Vaš dom in Vaše vozilo. Prepričajte se in sklenite zavarovanje po meri že danes. GRAWE je zavarovalnica na Vaši strani. The attractive insurance packages for You, Your home and Your vehicle. Be sure and take out the custom insurance today. The GRAWE insurance company is on Your side.

D O M 2017

75


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors HABY d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: SCHEUCHER, AVSTRIJA BEFAG Parkettagyár, MADŽARSKA KLB Kötztal, NEMČIJA

Smo vodilno podjetje v JV Evropi v prodaji in posojanju inovativne opreme za notranjo in zunanjo ureditev in dekoriranje vseh vrst prostorov, hotelov, restavracij, teras in vrtov, poslovnih in zasebnih dogodkov. We are the leading company in SE Europe in selling and renting of inovative equipment for arrengement and decoration of all types of spaces, hotels, restaurants, terraces and gardens for bussines or private events.

Prodaja in montaža talnih oblog: parketa, vinila, epoxi, lesene terase, laminat. Sales and installation of flooring: laminate flooring, vinyl, epoxy, wood terraces, laminate.

Ljudovita Posavskog 30, 10000 Zagreb, HRVAŠKA Tel. +385 1 377 85 03 E-mail: haby@haby.si, Internet naslov: www.haby.hr

HERMI, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/426 06 50, Fax. 03/426 06 53 E-mail: info@hermi.si, Internet naslov: www.hermi.si V podjetju Hermi proizvajamo štiri programe: strelovodno in prenapetostno zaščito, kabelske police in konstrukcijske sisteme. The Hermi company produces four programs: lightning and overvoltage protection, cable trays and construction systems.

HERZ d.d.

Grmaška c. 3, 1275 Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA Tel. 01/896 21 00, Fax. 01/896 21 40 E-mail: info@herz.si, Internet naslov: www.herz.si Podjetje Herz d.d. je nastalo z združitvijo podjetij Unitas in Kovina, ki imata dolgoletne izkušnje v kovinsko predelovalni industriji. Novo združeno podjetje je postalo član mednarodne skupine Herz s sedežem na Dunaju. The Herz company was formed by the merger of the Unitas company and the Kovina company, which both have many years of experience in the metal processing industry. The new company has become a member of the international group Herz, based in Vienna.

HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO

Grobeljska cesta 2, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 11 96, 031/300 845 E-mail: info@pecarstvo-hrovat.si Internet naslov: www.pecarstvo-hrovat.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: CERAMPIU SRL, Asolo, ITALIJA SPARTHERM GmbH, Melle, NEMČIJA KAUFMANN KERAMIK GmbH, Rehau, NEMČIJA SISTEMSKI KAMINI IN LONČENE PEČI HROVAT, Slovenija Podjetje z več kot 60-letno tradicijo. Vrhunski moderni kamini, masivne lončene peči, štedilniki, letne kuhinje in vrtni kamini, kamini na bioetanol. The company with more than 60-year tradition. Top modern fireplaces, massive clay ovens, stoves, summer kitchens and garden fireplaces, bioethanol fireplaces.

IGOTON, ANTON DONOŠA s.p.

Pertoča 73, 9262 Rogašovci, SLOVENIJA Tel. 02/557 15 56, 041/604 991, Fax. 02/557 18 60 E-mail: info@igoton.com, Internet naslov: www.igoton.com

Schlaitenerstrasse 2, AT-9951 Ainet, AVSTRIJA

Igoton s sloganom “Naravno je lahko tudi moderno” predstavlja različne končne sloje ometov iz gline 100% EKO, glinene barve 100% EKO. Fasade, izolacije, apnene omete (NARAVNE FASADE). The Igoton company with the slogan “Naturally can also be modern” represents a different end layers of clay plasters 100% ECO, clay paints 100% ECO. Facades, insulation, lime plasters (NATURAL FACADES).

E-mail: miriam@holzbau-unterrainer.at Internet naslov: www.holzbau-unterrainer.at

IKA, ŽIRI, d.o.o.

HOLZBAU UNTERRAINER GmbH

Proizvajalec, uvoz CLT, rezan les (krožen rez). Producer, import clt, radiusholz (curved cut).

HOSEKRA d.o.o.

Kolodvorska ulica 37e, 2310 Slovenska Bistrica, SLOVENIJA Tel. 02/805 51 20, 040/427 292, Fax. 02/805 51 22 E-mail: hosekra@siol.net, Internet naslov: www.hosekra.com Proizvajalec kovinskih strešnih kritin in montažnih garaž. The manufacturer of metal roofing and prefabricated garages.

HOTENJKA d.o.o.

Tržaška cesta 513b, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 76 56, Fax. 01/365 76 57 E-mail: info@hotenjka.si, Internet naslov: www.hotenjka.si

76

D O M 2017

Industrijska ulica 011, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/518 44 44, Fax. 04/518 44 00 E-mail: info@ika.si, Internet naslov: www.ika.si Kotli na vse vrste goriv; kamini, štedilniki; oljni, plinski in peletni gorilniki, GRUNDFOS črpalke, grelniki in zalogovniki vode, toplotne črpalke, radiatorji, kopalniška oprema itn. Boilers combusting all sorts of fuels; fireplaces, kitchen-ranges; oil, gas and pellet burners, the GRUNDFOS pumps, heaters and tenders for water, heat pumps, radiators, bathroom equipment etc.

INLES d.d.

Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, SLOVENIJA Tel. 01/837 71 00, Fax. 01/837 73 33 E-mail: info@inles.si Internet naslov: www.inles.si Okna, vhodna vrata iz lesa, les/aluminija, PVC, aluminija, PVCaluminija. Polkna, senčila in drsne stene.


Windows, wooden front doors, wood/aluminum, PVC, aluminum, PVC-aluminum. Shutters, blinds and sliding walls.

INOKS PLUS d.o.o.

Gorička ulica 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/525 21 00, Fax. 02/525 21 11 E-mail: info@inoks.si, Internet naslov: www.inoks.si Smo proizvodno podjetje, specializirano na področju jekla, stekla in inox materialov. Na področju proizvodnje in montaže nudimo rešitve in izvedbe na področju dekorative. We are the manufacturing company specialized in the field of steel, glass and stainless steel materials. In the field of production and assembly, we provide solutions and implementation for decorative purposes.

INOTHERM d.o.o.

Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, SLOVENIJA Tel. 01/835 07 10, Fax. 01/835 07 50 E-mail: info@inotherm.si, Internet naslov: www.inotherm.si Slovenski proizvajalec vhodnih vrat iz aluminija. The Slovenian manufacturer of aluminium front doors.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: INOXVRBOVŠEK d.o.o., Laško , SLOVENIJA Inoxvrbovšek d.o.o. je družinsko podjetje iz Laškega, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, promocijo, prodajo in montažo modernih inovativnih rešitev bivalne in industrijske opreme. Zadnja leta tudi razvijamo in proizvajamo senčila in pergole lastne blagovne znamke Brisolé (www.brisole.si), s poudarkom na vodotesni Hard-Top pergoli. Naš cilj je skrbeti za odličnost izdelkov in zadovoljstvo naročnikov ter odkrivati kaj boste potrebovali jutri, da lahko razvijemo in pripravimo za vas že danes! The Inoxvrbovšek company is a family company from Laško, which is engaged in the development, production, promotion, sale and installation of modern innovative solutions of residential and industrial equipment. For the last years we have also been developing and producing awnings and pergolas of own brand BRISOLÉ (www.brisole.si), with the emphasis on the waterproof Hard-Top pergola. Our goal is to provide excellence of products and customers’ satisfaction, and to recognize what you may need tomorrow, in order to develop and prepare it for you already today!

INT VRATA d.o.o.

Todraž 11, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/510 54 00, Fax. 04/510 54 01 E-mail: info@int-vrata.si, Internet naslov: www.int-vrata.si

INOVATIKA d.o.o.

Lesena vhodna vrata s kovinsko sredico, LES-ALU vhodna vrata in okna, garažna dvokrilna vrata, notranja vrata, lesena okna. Wooden doors with metal core, WOOD-ALU front doors and windows, garage folding doors, interior doors, wooden windows.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: AKVA2012 d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA

INTERLUX d.o.o.

Brnčičeva ulica 29, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 0590 58 670, Fax. 0590 58 671 E-mail: info@inovatika.si, Internet naslov: www.inovatika.si

IBS Hestia 48h je inteligentni bio-toplotni sistem, ki predstavlja celovito kotlovnico na manj kot 1m2 površine. Deluje na osnovi najnovejše patentirane tehnologije izgorevanja lesene bio-mase, ki omogoča najbolj ekološko ogrevanje. Nudi toplino in udobje 48h z enim samim polnenjem kotla. Rekuperator PRANA – je inovativen sistem rekuperacije zraka, pri katerem za en prostor zadostuje ena vgrajena enota. Prana prostor ne le prezračuje, temveč ohranja tudi naravno kakovost zraka, predvsem anionov. Namenjena je za uporabo v stanovanjih, hišah, šolah, vrtcih, poslovnih prostorih, itd. The IBS Hestia 48 Hours is an intelligent bio-thermal system, which is a complete boiler system on less than 1m2 area. It is based on the latest patented technology of wood burning bio-mass, which allows the most ecological heating. It offers warmth and comfort for 48 hours with one single charge of the boiler. The PRANA Heat Exchanger - is an innovative air recovery system, with which for one room only one built in unit is sufficient. The Prana does not only vent the space, but also preserves the natural quality of the air, especially anions. It is intended for use in apartments, houses, schools, kindergartens, business premises, etc.

INOXVRBOVŠEK d.o.o.

Spodnja Rečica 81a, 3270 Laško, SLOVENIJA Tel. 03/734 50 00, Fax. 03/734 50 09 E-mail: info@inoxvrbovsek.com, Internet naslov: www.inoxvrbovsek.com, www.brisole.si

Cesta v Gorice 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 32 63, Fax. 01/423 32 64 E-mail: info@interlux.si Internet naslov: www.interlux.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: COULISSE, NIZOZEMSKA ARTESIA, ITALIJA SERGE FERRARI, FRANCIJA Dekorativna senčila ter naravni dekorativni kamen. Decorative shades and decorative natural stone.

INTERNORM OKNA d.o.o.

Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/581 92 55, Fax. 01/581 92 57 E-mail: internorm.okna@siol.net Internet naslov: www.internorm-okna.si Stavbno pohištvo: OKNA (umetna masa, umetna masa/aluminij, les/aluminij), VHODNA VRATA (aluminij, les/aluminij), SENČILA (rolete, žaluzije, polkna), KOMARNIKI (rolo, drsni, krilni), OKNA ZA KURILNICE. Joinery: WINDOWS (plastic, plastic/aluminum, wood/aluminum), FRONT DOORS (aluminum, wood/aluminum), BLINDS (shades, blinds, shutters) INSECT SCREENS (roll, slide, full), WINDOWS FOR BOILER ROOMS.

D O M 2017

77


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors INVADO d.o.o.

Koroška cesta 53d, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 080 34 54 E-mail: info@invado.si, Internet naslov: www.invado.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: INVADO SP z.o.o., Ciasna, POLJSKA Podjetje INVADO d.o.o. je med največjimi proizvajalci notranjih vrat v Evropi. Za več informacij nas najdete na spletni strani www. invado.si. The INVADO company is among the largest European manufacturers of interior doors. For more information see our website www.invado.si.

ISOSPAN GmbH

Madling 177, AT - 5591 Ramingstein, AVSTRIJA Tel. 041/542 727 E-mail: info@isospan.si, Internet naslov: www.isospan.eu Podjetje ISOSPAN GmbH že več kot 50 let proizvaja lesocementne opažne zidake, plošče in zidne module. Z inovativnostjo in prodornostjo je uveljavljeno kot največji proizvajalec lesocementa v Avstriji. For over 50 years, the ISOSPAN Company has produced woodcement panelling components, plates and wall modules. With its innovation and edge it is renowned as the biggest producer of wood-cement components in Austria.

IZI MOBILI d.o.o.

Vikrče 27 a, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/723 73 20, Fax. 01/723 71 37 E-mail: svetovanje@izi-mobili.si Internet naslov: www.izi-mobili.si Načrtovanje in izdelava pohištva po meri za opremo stanovanjskih in poslovnih prostorov. Design and manufacturing of custom made furniture for residential and commercial premises.

IZOLACIJA ZORMAN TEAM d.o.o.

Gornji Log 2, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/831 16 24, Fax. 01/831 50 31 E-mail: izolacija.zorman@siol.net Internet naslov: www.izolacija-zorman.si Podjetje za izvajanje hidro in toplotnih izolacij ravnih streh in teras ter drugih hidroizolacij v gradbeništvu. Izvajanje novogradenj in adaptacij industrijskih objektov, večstanovanjskih in individualnih objektov. The company is implementing hydro and thermal insulation of flat roofs and terraces, and other waterproofing in construction. Implementation of new buildings and the adaptation of industrial facilities, multi-dwelling and individual buildings.

IZTOK PALIR s.p.

Zgornje Grušovlje 12, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 068 683 801 E-mail: janezpodjed@gmail.com Internet naslov: www.vrtine-palir.si

78

D O M 2017

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: HEMA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KRONOTERM d.o.o., Braslovce, SLOVENIJA Geotermalni stroj za vrtanje geosond in vrtin za vodo. The geothermal machine for drilling boreholes and wells for water.

JADRAN ENERGETIKA d.o.o.

Partizanska cesta 75, 6210 Sežana, SLOVENIJA Tel. 05/739 12 55, Fax. 05/739 14 00 E-mail: info@jadranenergetika.si Internet naslov: www.jadranenergetika.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: IMMERGAS S.p.A., Brescello, ITALIJA PANASONIC, JAPONSKA A2B ACCORRONI S.r.l., Osimo, ITALIJA MAGA, s.r.o., Čerenčany, SLOVAŠKA Plinski kondenzacijski kotli, hibridni sistemi plin-tč, toplotne črpalke zrak/voda, uplinjevalni kotli na polena, peletni gorilci, VRF sistemi, plinski grelniki zraka, hladilni agregati s toplotno črpalko, konvektorji. Gas condensing boilers, hybrid systems gas-heat pump, the air/ water heat pumps, log gasification boilers, pellet burners, VRF systems, gas air heaters, cooling aggregates with a heat pump, convectors.

JANTAR TRADE d.o.o.

Breznikova ulica 15, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/722 05 90, Fax. 01/722 05 95 E-mail: jantartrade@siol.net, Internet naslov: www.jantartrade.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: LA NORDICA, Montecchio Precalcino, ITALIJA VENTS, Kijev, UKRAJINA Rekuperacija, prezračevanje, peči, kamini, klima naprave, toplotne črpalke. Recuperation, ventilation, ovens, stoves, air conditioners, heat pumps.

JAVUŠNIK d.o.o.

SV. Vid 24, 2367 Vuzenica, SLOVENIJA Tel. 02/876 44 89, Fax. 02/876 44 27 E-mail: info@javusnik.si Internet naslov: www.javusnik.si; www.hise-montazne.si Nizkoenergijske montažne hiše, brunarice, ostrešja. Hiše iz Slovenskega lesa! Celotna lastna proizvodnja slovenskega lesa od hloda do hiše. Individualni in tipski projekti. Low-energy prefabricated houses, log cabins, roof truss. Houses made of Slovenian wood! Total own production of Slovenian wood from the log to the house. Individual and type projects.

JELOVICA HIŠE d.o.o.

Hrib 1, 4205 Preddvor, SLOVENIJA Tel. 04/275 03 24, 080 23 23, Fax. 04/275 03 49 E-mail: info.hise@jelovica.si Internet naslov: www.jelovica-hise.si Nizkoenergijske in pasivne lesene montažne hiše in veliki objekti, nizkoenergijska in pasivna lesena okna, les-alu okna, lesena vhodna vrata.


Low-energy and passive wood prefabricated houses and large buildings, low-energy and passive wooden windows, woodaluminum windows, wooden front doors.

JEZ d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/511 47 16, Fax. 01/511 10 22 E-mail: branko.oraze@jez.si, Internet naslov: www.jez.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: FOSTER, Brescello, ITALIJA BEST, Cerreto d’esi, ITALIJA AIRFORCE spa, Fabriano, ITALIJA Kuhinjske nape, pomivalna korita, armature, kuhalne plošče, pečice, kuhalne plošče z integriranimi napami. Range hoods, sinks, fittings, hobs, ovens, hobs with integrated hoods.

JOB PLUS d.o.o.

Salon masažnih bazenov HotSpring Freeflow Celovška 336, 1210 Ljubljana Šentvid, SLOVENIJA Tel. 041/638 019 E-mail: jobplus@siol.net Internet naslov: www.jobplus.si, www.freeflow.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: WATKINS MFG, Vista,CA, ZDA Masažni bazeni HotSpring so pod okriljem podjetja JobPlus, ekskluzivnega zastopnika in seviserja HotSpring v Sloveniji, na slovenskem tržišču prisotni že 20 let. HotSpring masažne bazene odlikuje energetska varčnost, raznolikost masažnih sistemov, 24-urna filtracija vode, neslišno delovanje, zanesljivost delovanja in kakovost vgrajenih delov ter preprostost in cenovno ugodno vzdržavanje. Masažni bazeni so primerni za notranjo in zunanjo postavitev. V družinskem podjetju nudimo kvalitetno skrb za uporabnika in hitro odzivnost servisne ekipe. The HotSpring massage pools have been on the Slovenian market by the exclusive representative and repairs services provider of the HotSpring in Slovenia, the JobPlus company, for 20 years. The HotSpring spas are characterized by energy saving, variety of massage systems, 24-hour water filtration, silent and reliable operation and built-in parts; the simplicity and affordable maintenance. Massage pools are suitable for both indoor and outdoor installation. In the family business, we offer quality customer care and quick response of maintenance teams.

JOSEF STEINER d.o.o.

Industrijska ulica 14, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/720 05 00, Fax. 02/720 05 09 E-mail: info@josefsteiner.si, Internet naslov: www.josefsteiner.si Aluminijaste in lesene lestve, fasadni (jekleni, alu) in premični odri, nakladalne brvi, hišne-vrtne ograje, ograje za stopnišča in balkone, stopnice, podstrešne stopnice, transportni kovčki. Aluminum and wooden ladders, facade (steel, aluminum) and movable scaffolding, loading footbridges, house-garden fences, railings for staircases and balconies, stairs, attic stairs, transport cases.

J.U.A.FRISCHEIS d.o.o.

Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/320 74 60, Fax. 01/320 74 63 E-mail: info@frischeis.si Internet naslov: www.frischeis.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: TILO, Lohnsburg, AVSTRIJA JELD-WEN, Spital, AVSTRIJA Vrata, parketi / Doors, floorings

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/588 41 83, Fax. 01/588 42 56 E-mail: info@jub.si, Internet naslov: www.jub.si JUB_nalepka 710 x 386 mm.indd 1

16.11.2015 10:05:03

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: JUBHome d.o.o., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA Fasadni sistemi JUBIZOL in notranje barve JUPOL ter energijsko varčne hiše JUBHome. The JUBIZOL facade systems and the JUPOL interior paints and the JUBHome energy-saving homes.

JURA, TOMISLAV KULIŠIĆ s.p.

Prušnikova 1, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/427 53 40 E-mail: info@jura-okna.si Internet naslov: www.jura-okna.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: A.B.S., Pićan , HRVAŠKA PVC in ALU stavbno pohištvo. PVC and aluminum building fixtures.

KAGER HIŠA d.o.o.

Ob Dravi 4/a, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/788 93 10, Fax. 02/788 93 20 E-mail: info@kager.si Internet naslov: www.kager.si HIŠE KAGER so domišljene do najmanjših podrobnosti in znajo zadovoljiti najbolj zahtevne kupce. Čeprav niti dve hiši nista enaki, je vsem skupna brezhibna temeljna konstrukcija iz lesa, vrhunska ročna izvedba, visoka energetska varčnost in izjemno udobje. The KAGER HOUSES are ingenious to the smallest detail and are able to satisfy the most demanding customers. Although neither the houses are the same, all share a common flawless basic structure of wood, top hand-made implementation, high energy saving and exceptional comfort.

D O M 2017

79


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors KAMINI KOČEVAR d.o.o.

KIP, dimniški inženiring, d.o.o.

Bogata izbira kaminov in peči na drva in pelete, strokovno svetovanje, projektiranje in obzidava kaminov, sanacije obstoječih kaminov. A rich selection of fireplaces, wood-burning and pellet stoves, expert advice, design and building fireplaces, renovation of existing fireplaces.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: WOLFSHOHER TONWERKE, Neunkirchen am sand, NEMČIJA GOREC d.o.o., Šentlovrenc , SLOVENIJA ULRICH BRUNNER, Eggenfelden, NEMČIJA

Rimska cesta 88, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 17 96, Fax. 03/700 17 97 E-mail: info@kamini.si, Internet naslov: www.kamini.si

KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o.

Povir 54b, 6210 Sežana, SLOVENIJA Tel. 05/731 19 20, Fax. 05/731 19 21 E-mail: kamnosestvo.tavcar@siol.net Internet naslov: www.kamnosestvo-tavcar.com Družinsko podjetje, ki se s kamnom ukvarja že 20let. V lasti imamo svoj kamnolom, kjer pridobivamo najkakovostnejši naravni slovenski apnenec REPEN-Povir. Ko kamen zasije v vsej svoji lepoti. Izdelujemo stopnice, police, tlak, konstrukcijske elemente, portale in ostale izdelke po naročilu. The family company, which has been working with stone already for 20 years. We own a quarry, where we obtain the REPEN-Povir, the highest quality natural Slovenian limestone. When the stone shines in all its beauty. We manufacture stairs, shelves, pavings, structural elements, portals and other products on request.

KARODI d.o.o.

Savska cesta 24d, 8290 Sevnica, SLOVENIJA Tel. 07/814 11 47, Fax. 07/816 29 01 E-mail: info@karodi.si Internet naslov: www.karodi.si Nerjavni dimniki, nerjavne priključne cevi, nerjavna kolena,... Stainless steel chimneys, stainless steel connecting pipes, stainless pipe joints ...

KEMOPLAST d.o.o.

Drofenikova ulica 7, 3230 Šentjur pri Celju, SLOVENIJA Tel. 03/746 42 00, Fax. 03/746 42 15 E-mail: info@kemoplast.si, Internet naslov: www.kemoplast.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA WEITZER, Weiz, AVSTRIJA TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA LANO CARPETS, Harelbeke, BELGIJA Gotovi parketi, laminati, LVT-luksuzne vinilne plošče, vinilne talne obloge, linoleji, tekstilne talne obloge, preproge in tekači, plute, gume, sistemi za obdelavo tal, svetovanje in vgradnja. Finished parquet, laminates, the LVT-luxury vinyl tiles, vinyl flooring, linoleum, carpeting, rugs and runners, cork, rubber, systems for floor finishing, consulting and installation.

Šentlovrenc 21, 8212 Velika Loka, SLOVENIJA Tel. 07/304 83 55, 040/120 120, Fax. 07/304 86 10 E-mail: info@kip-dimniki.com Internet naslov: www.kip-dimniki.com

Dimniški sistemi, kamini BRUNNER, cementni izdelki, čistilne naprave, tehnični šamot. Flue gas systems, the BRUNNER fireplaces, cement products, water treatment plants, technical fireclay.

KLIMA BELEHAR d.o.o.

Savska loka 21, 4000 KRANJ, SLOVENIJA Tel. 04/235 20 40, Fax. 04/235 20 46 E-mail: info@klima-belehar.si Internet naslov: www.klima-belehar.si Nudimo vam kakovostne storitve: - prezračevanje - klimatizacija – montaža toplotnih črpalk – izdelava prezračevalnih kanalov in SPIRO cevi – odzivni servis – izdelava in montaža industrijskih nap – svetovanje na objektih. We offer quality services: - Ventilation - air conditioning - installation of heat pumps manufacturing of ventilation ducts and the SPIRO pipes - responsive servicing - fabrication and installation of industrial hoods - advice at the facilities.

KLIN, d.o.o., Logatec

Tovarniška cesta 21, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 040/886 124 E-mail: info@klin-dimniki.com Internet naslov: www.klin-dimniki.com Družinsko podjetje za izdelavo in montažo nerjavnih dimniških sistemov. The family company for the manufacturing and installation of stainless steel chimney systems.

KLIPS d.o.o.

Razbor 12a, 3222 Dramlje, SLOVENIJA Tel. 041/877 990, Fax. 03/798 53 05 E-mail: info@klips.si, Internet naslov: www.klips.si Panelne ograje, mrežne ograje, dvoriščna vrata, urejanje okolice. Panel fencing, mesh fencing, yard gates, landscaping.

K.L.P. d.o.o.

Murnova ulica 16, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/830 36 50, Fax. 01/830 36 59 E-mail: info@klp.si, Internet naslov: www.klp.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: MAXIMA, Lučani, SRBIJA MAXIMA - najboljši odnos med kvaliteto in ceno. Celoviti fasadni sistemi in notranje barve. MAXIMA - the best relation between the quality and the price. Comprehensive facade systems and interior paints.

80

D O M 2017


KMETIJA AG, d.o.o.

The manufacturer of bathroom fittings and fixtures (bathtubs, shower trays, bathroom furniture, shower cabins) and engineering services.

Suhadole 100, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/834 35 87, Fax. 01/834 37 71 E-mail: trgovina@vrtnicenter.si Internet naslov: www.trgovina.vrtnicenter.si

KOMPAS SHOP d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: LECHUZA, Zirndorf, NEMČIJA ELHO, Tilburg, NIZOZEMSKA Cvetlični lonci in korita, sistemi za zasaditev v bivalnih in zunanjih prostorih, vrtno pohištvo. Flower pots, planting systems in residential and external spaces, garden furniture.

KNAUF INSULATION, d.o.o.

Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/563 64 50, Fax. 01/563 64 75 E-mail: info@kompas-shop.si, Internet naslov: www.kompasshop.si Izbrani dodatki za dom, preproge, blazine, zavese in vrtne garniture. Selected home accessories, rugs, pillows, curtains and garden furniture.

Trata 32, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/511 40 00, Fax. 04/511 41 94 E-mail: post.slovenia@knaufinsulation.com Internet naslov: www.knaufinsulation.si

KOOP TRGOVINA d.o.o.

Izolacijske rešitve iz kamene in steklene volne za gradbeništvo fasade, mansarde, ravne strehe, predelne stene. Insulation solutions from stone and glass wool for building - facades, attics, flat roofs, partitions walls.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: AIRELEC, FRANCIJA FENIX, ČEŠKA

Zgornja Pohanca 6, 8272 Zdole, SLOVENIJA Tel. 07/477 88 20, Fax. 07/477 88 21 E-mail: info@koop.si, Internet naslov: www.koop.si

KNUT d.o.o.

Mali Osolnik 17, 1311 Turjak, SLOVENIJA Tel. 01/788 99 16, Fax. 01/788 99 18 E-mail: info@knut.si, Internet naslov: www.knut.si

Z A VA Š O E K O N O M I J O I N N A Š E O K O L J E

PE Velike Lašče: Na postajo 40, 1315 Velike Lašče

IR sevalni paneli, sistemi električnega talnega ogrevanja, stenski varčni konvektorji, električni industrijski grelci. The IR radiant panels, electric underfloor heating systems, energysaving wall convectors, industrial electric heaters.

KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK, DARKO PEČNIK s.p.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: NIBE (CONTURA), Markaryd, ŠVEDSKA GETAIR, Krefeider str., NEMČIJA EBVELEKTRONIK, Heisterner, NEMČIJA

Goriška cesta 53b, 5270 Ajdovščina, SLOVENIJA Tel. 041/660 797, Fax. 05/366 37 97 E-mail: darko.pecnik@siol.net Internet naslov: www.ograje-pecnik.si

Toplotne črpalke NIBE in kamini CONTURA, klime SAMSUNG, lokalno prezračevanje “getAir”, brezžično krmiljenje ogrevalnega sistema “heatapp!” The NIBE heat pumps and the CONTURA fireplaces, the SAMSUNG air conditioners, the “getAir” local exhaust ventilation, wireless control of the “heatapp!” heating system.

Ograje vseh vrst iz inoxa, železa, kovane ograje, steklene ograje, ograje za francoska okna, stopnišča, nadstreške, protismradne jaške in pokrove ter ostale izdelke po naročilu. Fences of all types: of stainless steel, iron, wrought iron railings, glass railings, railings for French windows, staircases, roofs, odour preventing shafts and covers, and other products on request.

KOGRAD IGEM d.o.o.

KOVINTRADE d.d. CELJE

Izdelki za urejanje okolice: tlakovci, pohodne plošče, cepljeni zidaki, cepljeni škarpniki, montažna parkirišča. Products for landscaping: paving blocks, cover plates, chipped blocks, wall blocks, prefabricated parking spaces.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ABC, Užice , SRBIJA BUDERUS, Wetzlar, NEMČIJA ETA, Hofkirchen, AVSTRIJA BOSCH, Wernau, NEMČIJA

KOLPA, d.d. METLIKA

Oprema za vse vrste ogrevanja: toplotne črpalke, kotli na biomaso, solarni sistemi, plinski in oljni kondenzacijski kotli, štedilniki, kamini, prezračevalni sistemi. Equipment for all kinds of heating: heat pumps, bio mass boilers, solar systems, gas and oil condensing boilers, stoves, fireplaces, ventilation systems.

Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA Tel. 02/871 08 80, Fax. 02/878 51 15 E-mail: prodaja@igem.net, Internet naslov: www.igem.net

Rosalnice 5, 8330 Metlika, SLOVENIJA Tel. 07/393 33 00, Fax. 07/393 33 50 E-mail: info@kolpa.si, Internet naslov: www.kolpa.si Proizvajalec kopalniške opreme (kopalne kadi, tuš kadi, kopalniško pohištvo, tuš kabine) in inženiring storitve.

Mariborska 7, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/427 81 00, Fax. 03/428 86 22 E-mail: dani.topovsek@kovintrade.si Internet naslov: www.kovintrade.si

D O M 2017

81


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors KUNC JOŽE s.p.

LESKO Žiri, d.o.o.

Izdelava in montaža vseh vrst stopnišč in stopniščnih ograj. Manufacturing and installation of all types of stairs and balustrades.

Energetsko učinkovita okna in vrata, okna posebnih oblik in izvedb, škatlasta okna za spomeniško zaščitene objekte. Energy-efficient windows and doors, windows of special shapes and forms, boxy windows for conservationally protected buildings.

Partizanska cesta 77, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/519 16 66, Fax. 05/995 09 68 E-mail: info@stopnice-kunc.si Internet naslov: www.stopnice-kunc.si

KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o.

Vrečerjeva 14, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 03/839 30 80, Fax. 03/839 30 84 E-mail: info@kwb.si Internet naslov: www.kwb.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KWB GmbH, St.Margarethen/Raab, AVSTRIJA KWB vodilno ogrevanje na biomaso, KWB ogrevalni sistemi na sekance, pelete in polena. The leading KWB biomass heating systems, the KWB heating systems using chips, pellets and firewood.

LAMPIČ d.o.o. Ljubljana

Koprska ulica 82, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 86 20, Fax. 01/200 86 39 E-mail: info@lampic.si, Internet naslov: www.lampic.si Proizvodnja pohištvenih ročajev in kljuk za vrata. Manufacturing of furniture and door handles.

LARS d.o.o.

Špruha 13, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 08/205 05 80, Fax. 08/205 05 81 E-mail: info@lars.si, Internet naslov: www.lars.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DÖLLKEN, Weimar, NEMČIJA OBJECTFLOR, Köln, NEMČIJA Vinilne talne obloge. Na zalogi 60 različnih dizajnov s pripadajočimi letvami. Vinyl flooring. 60 different designs with matching rails in stock.

LATERLITE SPA

VIA VITTORIO VENETO 30, 43046 SOLIGNANO PR, ITALIJA Tel. +39 05 25 4198, Fax. +39 05 25 4199 88 E-mail: infoleca@leca.it, Internet naslov: www.laterlite.com Laterlite je italijanska družba, ki proizvaja in razvija lahke izolacijske proizvode (lahek agregat iz ekspandirane gline), za stanovanjsko gradnjo, geotehniko, industrijsko rabo, agrikulturo in urejevanje okolice. The Laterlite is an Italian company that manufactures and develops lightweight insulating products (lightweight expanded clay aggregates) for construction, civil engineering, geotechnical engineering, industrial uses, agriculture and landscaping.

82

D O M 2017

Pot v Skale 10, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/510 50 50, Fax. 04/510 50 51 E-mail: info@lesko.si Internet naslov: www.lesko.si

LESNA VRATA d.o.o.

Pri postaji 7, 2391 Prevalje, SLOVENIJA Tel. 02/875 03 38, Fax. 02/875 03 37 E-mail: info@lesna-vrata.si Internet naslov: www.lesna-vrata.si Proizvodnja in prodaja notranjih vrat in podbojev, ter lesenih oken in balkonskih vrat. Production and sales of interior doors and door frames and wooden windows and balcony doors.

LESOTEKA HIŠE d.o.o.

Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 051/332 421 E-mail: info@lesoteka-hise.si Internet naslov: www.lesoteka-hise.si Lesene masivne hiše iz brun in križno lepljenih plošč. Majhni leseni objekti (vrtne lope, savne). Solid wood houses from logs and cross-laminated panels. Small wooden objects (garden sheds, saunas).

LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/256 51 68, Fax. 01/423 13 85 E-mail: info@lespatex.si Internet naslov: www.lespatex.si

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GRACE, ITALIJA TEGOLA CANADESE, ITALIJA TENCATE, AVSTRIJA GETZNER, AVSTRIJA Strešna kritina TEGOLA CANADESE, hidroizolacijski sistemi in dodatki za betone GRACE, geosintetiki TENCATE, toplotna izolacija XPS, folije, izolacija vibracij GETZNER, tehnični termoplasti: POLIAMIDI EMS, CHEMIE, elastomeri TPE KRAIBURG, barvni MASTERBATCH KARL FINKE. The TEGOLA CANADESE roofing, waterproofing systems and accessories for the GRACE concrete, the TENCATE geosynthetics, the XPS thermal insulation, folios, the GETZNER vibration isolation, technical thermoplastics: the EMS polyamide, the CHEMIE, the KRAIBURG TPE elastomers, the colour MASTERBATCH KARL FINKE.


LESTUR, d.o.o. KOMENDA

Klanec 35a, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/834 23 50, Fax. 01/834 23 56 E-mail: info@lestur-vrata.si, info@tupai.si Internet naslov: www.lestur-vrata.si, www.tupai.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: TUPAI, Agueda, PORTUGALSKA

LORENLINE d.o.o.

Brezovice 7, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/565 86 30, Fax. 01/565 86 35 E-mail: info@loren-line.si Internet naslov: www.loren-line.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VIESSMAN, SLOVENIJA VAILLANT, SLOVENIJA

Podjetje LESTUR d.o.o. se predstavlja z izdelavo vrat za bivalne, poslovne in druge objekte. Poleg tega nudi zastopstvo kljuk TUPAI. Svojo dejavnost razširja z izdelavo steklenih ograj, steklenih sten in drugih površin iz stekla. The LESTUR Company presents its manufacturing of doors for residential, commercial and other facilities. In addition, the representative provides the TUPAI door handles. It extends its activity with the manufacturing of glass railings, glass walls and other surfaces made of glass.

Montaža plinskih peči ter toplotnih črpalk, servis plinskih peči. The installation of gas furnaces and heat pumps, gas furnaces service.

LINGSTON d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: PROFILITEC, Torri si Quartesolo, ITALIJA BOTAMENT, Bottrop, NEMČIJA

Otemna 9c, 3201 Šmartno v Rožni dolini, SLOVENIJA Tel. 031/657 269 E-mail: info@lingston.si, Internet naslov: www.lingston.si Podjetje za ekološko gradnjo. The company for ecological construction.

LIP BLED, d.o.o.

Rečiška cesta 61/a, 4260 Bled, SLOVENIJA Tel. 04/579 50 00, Fax. 04/579 51 21 E-mail: lipbl@lip-bled.si, Internet naslov: www.lip-bled.si Notranja vrata, vhodna vrata, lesena okna, talne obloge. Interior doors, entrance doors, wooden windows, floorings.

LIVIPLANT, d.o.o.

d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje, SLOVENIJA Okoljske tehnologije in inženiring Tel. 040/299 909 E-mail: info@liviplant.si, Internet naslov: www.liviplant.si

LORS - SAŠO LORENČIČ S.P.

Kadrenci 3, 2236 Cerkvenjak, SLOVENIJA Tel. 041/690 183 E-mail: info@letev.si, info@lors.si Internet naslov: www.letev.si, www.lors.si

Okrasne in zaključne letve, letve za stene in tla, stopnišča, dilatacije, balkone in terase ter sistemi za kopalnice. Predstavili bomo tudi lepila in novo fugirno maso Multifuge Diamond. Ornamental and skirting boards, mouldings for walls and floors, staircases, dilatations, balconies and terraces as well as systems for bathrooms. We will also introduce new adhesives and the Multifuge Diamond grout.

LUMAR IG d.o.o.

Limbuška cesta 32a, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/421 67 50, Fax. 02/421 67 57 E-mail: info@lumar.si, Internet naslov: www.lumar.si Nizkoenergijske, aktivne, samozadostne, pasivne hiše. Arhitektura, svetovanje. Low-energy, active, self-sufficient, passive houses. Architecture, advice.

Čistilne naprave, zadrževalniki za vodo, projektiranje komunalne infrastrukture. Wastewater treatment plants, reservoirs for water, design of urban infrastructure.

LOKAR zastopstva, d.o.o.

Brnčičeva13, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 21 63, Fax. 01/561 21 77 E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net Internet naslov: www.lokar-buchtal.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: AGROB BUCHTAL GmbH, Schwarzenfeld, NEMČIJA Keramične ploščice nemškega proizvajalca Agrob Buchtal za bazene, wellness, spa in savne; fasade – lepljene in prezračevane; industrijo – kislinoodporne, protidrsne, elektroprevodne; interier - kuhinje, restavracije, kopalnice. The German manufacturer’s AGROBET Buchtal ceramic tiles for swimming pools, wellness, spa and sauna; for facades - glued and ventilated; for ndustry - acid proof, non-slip, conductive; for interiors - kitchens, restaurants, bathrooms.

D O M 2017

83


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors LUNOS d.o.o.

Robbova ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 43 00, Fax. 01/620 43 03 E-mail: info@lunos.si Internet naslov: www.lunos.si Prezračevalni sistem LUNOS učinkovito in trajno odpravlja težave z vlago in plesnijo, varčuje z energijo, deluje povsem neslišno in je enostaven za vgradnjo ter primeren za novogradnje, sanacije ter javne objekte, kot so šole, vrtci in drugi javni objekti. The LUNOS ventilation system effectively and permanently eliminates problems with damp and mould; energy-saving, with entirely noiseless operation, and easy to install, it is suitable for new buildings, repairs and bulidings such as schools, kindergartens and other public premises.

M SORA d.d.

Trg svobode 2, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/505 02 00, Fax. 04/510 44 55 E-mail: okna@m-sora.si, Internet naslov: www.m-sora.si Okna, panoramske stene, fasade, senčila, vhodna in notranja vrata. Windows, panoramic walls, facades, awnings, entrance and interior doors.

MAAT 1 d.o.o.

Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/510 51 81, 041/677 008, Fax. 01/519 23 28 E-mail: info@maat1.si, Internet naslov: www.selfness.si

MAREMICO, d.o.o.

Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 09 00, Fax. 01/561 09 05 E-mail: marketing@maremico.si Internet naslov: www.lectus.si; www.leticia.si Vrhunske vodne postelje LECTUS, modularna ležišča LETICIA, vzglavniki, izdelki za zdravo in udobno spanje, pohištvo za spalnice, vzglavne stranice. The LECTUS top water beds, the Leticia modular beds, pillows, products for a healthy and comfortable sleep, furniture for bedrooms, bed headboards.

MAREX d.o.o.

Gasilska cesta 27, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/788 83 50, Fax. 01/788 83 58 E-mail: info@marex.si, Internet naslov: www.marex.si Vse za krovska in kleparska dela. Everything for roofing and sheet metal work.

MARIN EXPERT d.o.o.

Zagrebačka 22, HR - 21204 DUGOPOLJE, HRVAŠKA Tel. 021/254 811, Fax. 021/254 822 E-mail: info@marinexpert.hr, Internet naslov: www.maxdoor.hr Protivlomna vrata za stanovanja in hiše. Security doors for apartments and houses.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KLAFS, NEMČIJA SOFTUB, ZDA HOTSPRING SPA, ZDA

MARJETKA NOVAK s.p.

Predstavljamo masažne bazene HotSpring, Softub in savne Klafs. Gre za življenski stil oz. selfness, ki stremi k iskanju notranjega miru, zadovoljstva in ohranjanju psihofizičnega zdravja na najvišji ravni. We are introducing the HotSpring and the Softclub spas, and the Klafs saunas. It is the lifestyle i.e. selfness, aimed at finding inner peace and satisfaction, maintaining mental and physical health at the highest level.

Izdelki za nego, čiščenje in vzdrževanje usnjenih izdelkov. Products for the care, cleaning and maintenance of leather products.

MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA

Stegne 3a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/511 46 47, 041/663 344 Fax. 01/511 46 48 E-mail: info@mabo.si, Internet naslov: www.mabo.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: PAIL, ITALIJA VIRAG, ITALIJA Vrhunska notranja vrata, italijanski design, okvir masivni les, 4000 modelov, italijanska protivlomna vrata v designu notranjih vrat, vinilne talne obloge evropskega porekla, lakirani, oljeni krtačeni parket, kmečki pod. Premium interior doors, Italian design, solid wood frame, 4000 models, Italian anti-theft doors in the design of interior doors, vinyl flooring of the European origin, lacquered, oiled brushed parquet floors, rustic floor.

84

D O M 2017

Cesta v Log 15, 2345 Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 041/436 271 E-mail: marjeti73@gmail.com

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, SLOVENIJA Tel. 02/429 45 00, Fax. 02/429 46 40 E-mail: info@marles.com Internet naslov: www.marles.com

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš, SLOVENIJA MARLES PSP d.o.o., Podvelka, SLOVENIJA Stanovanjski objekti, montažne hiše, pasivne hiše, eko hiše, plus energijske hiše, aktivne hiše, ničenergijske hiše, hiše na ključ. Okna, vrata, lesena okna, pasivna okna. Residential buildings, prefabricated houses, passive houses, eco houses, plus energy houses, active houses, zero energy houses, turn key houses. Windows, doors, wood windows, passive windows.


Rubrika / Rubrika MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.

MEDIA ELEMENT d.o.o.

Slovenska proizvodnja vzmetnic od leta 2001. Izdelujemo jedra tudi po meri: iz 100% naravnega lateksa, žepastih vzmeti večjega in manjšega premera, letvene mreže, postelje iz masivnega lesa in ostale izdelke za zdravo spanje. The Slovenian production of mattresses since 2001. We also produce custom inner core: made from 100% natural latex, spring recess larger and smaller diameter, bed frame nets, beds made of solid wood and other products for healthy sleep.

Revija Hausbau - najbolj priznana specializirana revija za hiše, opremo in gradnjo v Evropi. The Hausbau magazine – the most renowned specialized journal for homes, equipment and construction in Europe.

Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 12 18, 041/925 625 E-mail: info@marsen.si, Internet naslov: www.marsen.si

MARTINČIČ FRANCI s.p.

Trubarjeva cesta 9, 8310 Šentjernej, SLOVENIJA Tel. 041/555 645, Fax. 0599 37 561 E-mail: info@rolo.si, Internet naslov: www.rolo.si Rolo vrata lastne izdelave za garaže, industrijo in kmetijske objekte. Roll-up doors of its own manufacture for garages, industrial and agricultural facilities.

MASTNAK OGRAJNI SISTEMI, d.o.o.

Hrastovec v Slov. goricah 25, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/460 01 00, Fax. 02/460 01 01 E-mail: lilijanam@mastnak.si Internet naslov: www.mastnak.si Ponujamo celostne rešitve za izdelavo in montažo dvoriščnih ograj, balkonskih ograj in dvoriščnih vrat iz aluminija, lesno-plastičnega kompozita in stekla. Proizvodni program dopolnjujemo z betonskimi elementi (zidaki iz betona, monoliti, škarpniki, koriti...) We offer integrated solutions for the manufacturing and installation of backyard fences and yard doors from aluminium, wood-plastic composite and glass. Production program is complemented by concrete blocks (concrete bricks, monoliths, fence stones, sinks ...)

MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE

Petrovče 115b, 3301 Petrovče, SLOVENIJA Tel. 03/712 06 00, Fax. 03/712 06 20 E-mail: info@matjaz.si Internet naslov: www.matjaz.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: HÖRMANN Generalni zastopnik za Slovenijo Hörmann - garažna in industrijska vrata, motorni pogoni z daljinskim upravljanjem, vhodna vrata, notranja in zunanja krilna kovinska vrata, ognjevarna krilna in drsna kovinska vrata, hitrotekoča vrata, nakladalna tehnika, dvoriščna vrata, nadstreški in ograje, posebne rešitve. The general representative for the Hörmann company - garage and industrial doors, motor drives with remote control, front doors, interior and exterior hinged metal doors, fireproof hinged and sliding metal door, high-speed doors, loading technique, yard doors, canopies and fences, special solutions.

Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 05/992 44 42, 041/307 888 E-mail: info@media-element.si Internet naslov: www.hausbau.si, www.media-element.si

MEGAMIK d.o.o.

Pišece 99a, 8255 Pišece, SLOVENIJA Tel. 031/693 870, Fax. 04/255 57 51 E-mail: info@megamik.si, Internet naslov: www.megamik.si Hibridni kamin - kamin za ogrevanje na drva in pelete. Predstavitev energijske hiše MEGAMIK – hiša, ki jo ogreva le lončena akumulacijska in toplozračna peč. Hybrid fireplaces - fireplaces for heating by wood and pellets. The presentation of the MEGAMIK energy house – the house which is heated by only a ceramic storage tank and a hot air stove.

MEGAPIKSEL, TOMAŽ SOKOL s.p.

Gorenja Dobrava 22c, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 068/153 553 E-mail: info@luminum.si, Internet naslov: www.luminum.si Naveličani drgnenja umazanih fug? Kuhinjska stekla Luminum ponujajo čisto nove rešitve: - Svetovanje strokovnjaka - Dizajn prilagojen vaši kuhinji (1500 barv in preko 1000 brezplačnih motivov) - Posebni učinki tiska: pearl (biserno bleščeč), metalic (kovinski lesk), frosted (zamrznjen izgled). - NOVO: Edini v Sloveniji izdelujemo svetlobna kuhinjska stekla po meri. Are you tired of scrubbing dirty tiles joints? The Luminum kitchen glass offers completely new solutions: - Expert Advice - Design adapted to your kitchen (1500 colours and over 1000 free motives) - Special effects printing: Pearl (pearly glitter), metallic (Metallic sheen), frosted (Frozen appearance). - NEW: The only ones in Slovenia, we produce custom lighting kitchen glass

MEGUŠAR-LES d.o.o.

Kidričeva cesta 95, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/515 48 15, Fax. 04/515 48 14 E-mail: info@megusar-les.si Internet naslov: www.megusar-les.si V mizarstvu Megušar-les d.o.o. imamo svojo lastno proizvodnjo notranjih vrat po naročilu, protivlomnih vrat in ostalega notranjega pohištva po meri. In the carpentry Megušar-les, we have our own production of custom made interior doors, security doors and the rest of the interior custom made furniture.

D O M 2017

85


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors MENARD RA, d.o.o.

Tržaška cesta 14A, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/754 10 14, Fax. 01/756 43 64 E-mail: damjan.menard@menardra.si Internet naslov: www.menardra.si

MGing d.o.o. z vami od leta 1978

Toplotne črpalke MENARD RA. The MENARD RA heat pumps.

MESEC d.o.o.

Stegne 7, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059 07 70 90, Fax. 059 07 70 95 E-mail: info@mesec.si Internet naslov: www.mesec.si MESEC sistemi - vodni filtri, mehčanje vode, UV dezinfekcija vode, čiščenje in ionizacija pitne vode, sistemi za učinkovito rabo deževnice. Podjetje Mesec d.o.o. je specializirano in eno vodilnih slovenskih podjetij na področju obdelave vode. Uporabnikom zagotavljamo celovito podporo, svetovanje pri izbiri sistemov in naprav ter celovito ponudbo vzdrževanja vseh vrst sistemov in opreme za filtriranje, mehčanje in UV dezinfekcijo vode. The MESEC systems - water filters, water softeners, UV water disinfection, purification and ionization of drinking water, systems for the efficient use of rainwater. The MESEC company is specialized and one of the leading Slovenian companies in the field of water treatment. To our users, we provide comprehensive support, advice on choosing systems and devices as well as a comprehensive range of maintenance of all types of systems and equipment for filtration, softening and UV water disinfection.

METROTILE ADRIA d.o.o.

Topniška ulica 62, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/234 27 56, Fax. 01/234 27 55 E-mail: info@metrotile.si, Internet naslov: www.metrotile.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: PUREN, Überlingen, NEMČIJA METROTILE EUROPE, Tongeren, BELGIJA LATTONEDLL MILANO, Carimate, ITALIJA VILLAS-ICOPAL, Fürnitz, AVSTRIJA ISO PAINT NORDIC, Lunderskov, DANSKA Metrotile Adria d.o.o. je ekskluzivni dobavitelj: -Pločevinaste profilirane kritine s posipom ali brez, proizvajalca METROTILE iz Belgije -Barv za strehe in tlakovce, čistil in impregnacij proizvajalca ISO PAINT iz Danske -Strešnih in fasadnih panelov s PUR polnilom ali kameno volno proizvajalca LATTONEDIL iz Italije -Polikarbonatnih svetlobnih plošč za nadstreške proizvajalca ICOPAL-VILLAS, EU -Termoizolacije PUR/PIR, proizvajalca PUREN iz Nemčije. The Metrotile Adria is the exclusive supplier of: - Sheet metal profiled roofing with or without granules, the Metrotile manufacturer from Belgium -Paints for roofs and pavings, cleaning and impregnation, the ISO PAINT manufacturer from Denmark -Roofing and facade panels with the PUR filler or stone wool, the LATTONEDIL manufacturer from Italy - Polycarbonate lighting panels for roofs, the ICOPAL-VILLAS manufacturer, EU - thermal insulation PUR/PIR, The Puren manufacturer from Germany.

86

D O M 2017

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/900 797 E-mail: info@mging.si Internet naslov: www.zelenestrehe-mg.si; www.mging.si Zelene strehe in lesena gradnja; leseni nadstreški, ostrešja, leseni objekti in lesene fasade. Green roofs and wooden construction; wooden roofs, the roofing, wooden structures and wooden facades.

MIK, d.o.o.

Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, SLOVENIJA Tel. 03/425 50 50, Fax. 03/425 50 60 E-mail: mik@mik-ce.si Internet naslov: www.mik-ce.si Podjetje MIK je proizvajalec in ponudnik PVC, ALU, LES-ALU in lesenih oken in vrat ter celostnih rešitev za zimske vrtove in steklene fasade. The MIK company is a manufacturer and supplier of PVC, ALU, WOOD-ALU and wooden windows and doors and integrated solutions for conservatories and glass facades.

MINERGIA d.o.o.

Bevke 3c, 1358 Log pri Brezovici, SLOVENIJA Tel. 01/200 99 90, 080 82 00 08 E-mail: info@minergia.si, Internet naslov: www.minergia.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: PAUL GmbH, Lahr, NEMČIJA DANTHERM AIR HANDLING A/S, Skive, DANSKA ZEHNDER Group Deutschland GmbH, Lahr, NEMČIJA EURAPO s.r.l., Pordenone, ITALIJA Mitsubishi Heavy Industries, JAPONSKA AIRWELL RESIDENTIAL SAS, Guyancourt Cedex, FRANCIJA Novi rekuperatorji Zehnder-ComfoAir Q s kar 94% toplotnim izkoristkom. Rekuperatorji Paul, montažni material za prezračevanje, toplotne črpalke, klimatske naprave in druga oprema za ogrevanje-hlajenje-prezračevanje. New recuperators, the Zehnder-ComfoAir Q with 94 % heat efficiency. The Paul recuparators, prefabricated materials for air conditioning, heat pumps, air conditioning appliances and other equipment for heating-cooling-ventilation.

MINES IB d.o.o. Kobarid

Gregorčičeva ulica 6, 5222 Kobarid, SLOVENIJA logotip Tel. 05/384 16 50, Fax. 05/384 16 51 E-mail: info@mines-ib.com Internet naslov: www.mines-ib.com; www.blitz.si Kopalniške sanitarne armature, kuhinjske sanitarne armature. Bathroom sanitary fittings, kitchen sanitary fittings.

MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR s.p.

Podgora 8, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 059 951 157 E-mail: info@stopnicecestnk.si Internet naslov: www.stopnicecestnk.si


Izdelava vseh vrst lesenih stopnišč, stopniščnih ograj v kombinaciji les, steklo, inox, obloga betona,... Manufacturing of wooden staircases, handrails in combination wood, glass, stainless steel, concrete coating,...

MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o.

Hotavlje 7b, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/518 15 48, Fax. 04/518 00 99 E-mail: info@stopnice-jezersek.si Internet naslov: www.stopnice-jezersek.si Notranje lesene stopnice. Interior wooden staircases.

MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o.

MIZARSTVO PETERNELJ KRŽIŠNIK d.o.o.

Podgora 36a, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 041/494 019 E-mail: info@stopnice.net, Internet naslov: www.stopnice.net Izdelava stopnic in stopniščnih ograj ter masivnega pohištva. Manufacturing of stairs and stair railings and solid wood furniture.

MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o.

Gorenja Dobrava 40, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 041/877 529, Fax. 04/515 65 59 E-mail: info@mizarstvopeternelj.com Internet naslov: www.mizarstvopeternelj.com

Radna 30, 8294 Boštanj, SLOVENIJA Tel. 07/816 09 30, Fax. 07/816 09 32 E-mail: mizarstvo.judez@siol.net Internet naslov: www.mizarstvo-judez.si

Kuhinje in notranja vrata. Kitchens and interior doors.

Patentiran program prestižnih oken in panoramskih sten “protect”, vhodnih vrat in kombinacije oken v LES-ALU variantah z najboljšimi zasteklitvami, pasivna okna. The patented program of the “protect” prestigious panoramic windows and walls, front doors and combinations of windows in wood-aluminum versions with the best glazing; passive windows.

Dolenja vas 70, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/510 33 55, Fax. 04/514 14 75 E-mail: info@zupanc-mizarstvo.si Internet naslov: www.zupanc-mizarstvo.si

MIZARSTVO KOŠAK d.o.o. Ljubljana Štajerska 63, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/537 31 81, Fax. 01/561 25 51 E-mail: info@mizarstvo-kosak.si Internet naslov: www.mizarstvo-kosak.si

Mizarstvo Košak izdeluje lesena in ALU-LES okna. Predvsem pa je vodilno podjetje na področju izdelave velikih panoramskih in steklenih sten. The Košak Carpentry manufactures wooden and ALU-WOOD windows. Above all, it is a leading company in the field of manufacturing large panoramic and glass walls.

MIZARSTVO LESPO d.o.o.

Brode 13, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 041/341 290 E-mail: mizarstvo.lespo@gmail.com Internet naslov: http://www.lespo.si/ Notranja vrata. Interior doors.

MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. Tiranova 40, 1125 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 59 70, Fax. 01/242 59 75 E-mail: peklenk.anica@siol.net Internet naslov: www.mizarstvo.com

MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P.

Kuhinje in gospodinjski aparati. Kitchens and kitchen appliances.

MKL SYSTEMS d.o.o.

Poslovna cona a 28, 4208 Šenčur, SLOVENIJA Tel. 04/251 69 69, Fax. 04/251 69 68 E-mail: info@mkls.si Internet naslov: www.mkl-systems.si, www.nadstreski.info Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: LIFT MASTER, NEMČIJA KINGSPAN, BELGIJA Garažna in industrijska vrata; dvižna, stranska, drsna, dvokrilna. Pogoni Lift Master Nemčija, nadstreški. Garage and industrial doors: lift, side, sliding, folding doors. The Lift Master Germany drives, canopies.

MN GRUP d.o.o.

Brezovica1, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 040/634 348, 041/452 558 E-mail: info@mn-ograje.si Internet naslov: www.mn-ograje.si Pravi naslov za vašo ograjo! www.mn-ograje.s, brezplačna izmera po celi Sloveniji. Že za 109€/tm! The right address to get your fence! www.mn-ograje.si, free measurements all over Slovenia. From € 109 per meter!

Pohištvo po meri, kuhinje, spalnice, garderobno pohištvo, drsna vrata, oprema celotnega stanovanja. Custom made furniture, kitchens, bedrooms, walk-in closets, sliding doors, accessories for the whole apartment.

D O M 2017

87


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors MOBICOM d.o.o.

OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana

Vodilno podjetje na področju sistemov tehničnega varovanja. Prodajni program zajema protivlomne sisteme proizvajalcev DSC in OPTEX, video nadzorne sisteme ADS in sisteme za integrirane rešitve. The leading company in the field of security systems. Sales program includes anti-theft systems of manufacturers the DSC and the OPTEX, the ADS video surveillance systems and systems for integrated solutions.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GERARD, MADŽARSKA BAUDER, NEMČIJA CREATON, NEMČIJA PREFA, AVSTRIJA

Borovec 23, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/561 01 50, Fax. 01/561 01 60 E-mail: info@mobicom.si, Internet naslov: www.mobicom.si

MRAVLJA d.o.o.

Hotavlje 65, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/510 76 00, Fax. 04/510 76 01 E-mail: info@mravlja.si Internet naslov: www.mravlja.si; www.endistone.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: SILESTONE, ŠPANIJA STONE ITALIANA, ITALIJA Kamniti kuhinjski in kopalniški ENDISTONE pulti, kamnite notranje in zunanje okenske police, kamnite stopnice, tlaki iz kvarca. The ENDISTONE stone kitchen and bathroom countertops, stone interior and exterior window sills, stone stairs, quartz pavings.

NAPOLNITE SI, d.o.o.

Valvasorjeva ulica 46, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 030/650 540 E-mail: katja.golob@napolnite.si Internet naslov: www.napolnite.si Inovativna polnilna postaja za mobilnike. The innovative charging station for mobile phones.

NIKOLAJ MARKELJ S.P.

Hlavče njive 10, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 051/203 778 E-mail: info@markelj.com Internet naslov: www.markelj.com Izdelava notranjih vrat in pohištva po naročilu. Manufacturing of custom made interior doors and furniture.

NIX d.o.o.

Stranska vas pri Semiču 5, 8333 Semič, SLOVENIJA Tel. 01/563 42 10, Fax. 01/563 42 19 E-mail: nix1@siol.net, Internet naslov: www.nix.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: AIR CONND, Graz, AVSTRIJA Toplotne črpalke TOSHIBA, klima naprave TOSHIBA. The TOSHIBA heat pumps and the TOSHIBA air conditioners.

88

D O M 2017

Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 32 39, Fax. 01/537 14 36 E-mail: komerciala@obenauf.si, Internet naslov: www.obenauf.si

GERRARD kovinska kritina s posipom; BAUDER hidroizolacijski materiali za ravne strehe; CREATON opečna kritina, betonska kritina; PREFA Aluminijasta kritina, odvodnjavanje, fasadni sistemi. The GERRARD metal roofing with topping; the BAUDER waterproofing materials for flat roofs; the CREATON clay roof tiles, concrete roofing; the PREFA aluminum roofing, drainage, facade systems.

OBRTNIK, podjetje za gradbeno obrtne storitve, trgovino in inženiring, d.o.o. Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/518 45 00, Fax. 04/518 45 08 E-mail: info@obrtnik.si, Internet naslov: www.obrtnik.si

Vsi mojstri na enem mestu. Parketarstvo, pleskarstvo, zidarstvo, keramičarstvo, vodoinštalaterstvo, centralne kurjave, mizarska dela, elektroinštalacije, suhomontažna dela, PVC okna in vrata. All masters at one place. Parquetry, painters, bricklayers, tiling works, plumbing, central heating, carpentry work, electrical installations, drywall works, PVC windows and doors.

OGM-BI, d.o.o.

Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/750 60 80, Fax. 01/750 60 87 E-mail: ogm.bi@siol.net, Internet naslov: www.ogm-bi.si Dimniški sistemi EKOKER, šamot, izolacijski materiali za visoke temperature. The EKOKER flue gas systems, fireclay, insulating materials for high temperatures.

OGRAJE KOČEVAR d.o.o.

Tovarniška cesta 11c, 3312 Prebold, SLOVENIJA Tel. 03/570 12 21, Fax. 08/205 21 65 E-mail: info@ograje.com, Internet naslov: www.ograje.com Smo vodilni slovenski proizvajalec ograj in ograjnih vrat, strokovnjaki za standardne ograjne sisteme, ograje po individualnih oz. projektnih zahtevah naročnikov. We are the leading Slovenian manufacturer of fences and fencing door specialists with standard fence systems, fences by the individual or project requirements of customers.


OKNA IN VRATA NAGODE d.o.o.

okna in vrata

NAGODE

Tržaška cesta 64, www.nagode.si 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/750 96 76, 051/644 334, Fax. 01/754 14 45 E-mail: pisarna@nagode.si, Internet naslov: www.nagode.si

Okna in vrata Nagode Logatec - specializirani za izdelavo lesenih, les/alu in pvc oken - za adaptacije in novogradnje. The Nagode Logatec windows and doors - specialized in producing wooden, wood/aluminum and PVC windows - for renovation and new construction.

OKNA KLI AMBIENT trgovina, uvoz-izvoz d.o.o.

S èutom do narave že od 1955

Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/755 81 10 E-mail: okna.kli@oknakli.si, Internet naslov: www.oknakli.si Stavbno pohištvo / Building carpentry

Windows and joinery (spruce, larch), passive windows, WOOD-ALU windows, front doors.

OMBRA d.o.o. LJUBLJANA

Ipavčeva 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/231 39 61, Fax. 01/231 31 62 E-mail: uros@ombra.si Internet naslov: www.ombra.si, www.shadelab.si

kultura bivanja pod soncem

Pergole, bioklimatske pergole, tende. Pergolas, bioclimatic pergolas, awnings.

ORTOPEDICA d.o.o.

Tržaška cesta 40, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/426 05 46, Fax. 02/426 05 47 E-mail: info@ortopedica.si, Internet naslov: www.ortopedica.si Memory ortopedski vložki za obutev, narejeni po meri. Memory orthopedic insoles for footwear, custom made.

OKNA ŠEMRL, d.o.o.

Planina 189a, 6232 Planina, SLOVENIJA Tel. 05/756 51 33, Fax. 05/756 60 10 E-mail: info@oknasemrl.eu, Internet naslov: www.oknasemrl.eu Okna in stavbno pohištvo (smreka, macesen), pasivna okna, LESALU okna, vhodna vrata.

www.oknasemrl.eu

oknasemrl

051 628 505 Izberite okolju prijazna lesena okna z več kot 120-letno tradicijo.

D O M 2017

89


ParkettCo HandelsGmbH

Freibacherstr 14, A-9170 Ferlach, AVSTRIJA Tel. 031/388 440 E-mail: marjan.saje@parkettco-si.com Internet naslov: www.parkettco-si.com Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: MEISTER, Rüthen, NEMČIJA KRONOTEX, Heiligengrabe, NEMČIJA WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA Gotovi dvo, troslojni in masivni parket, parketi v ladijskem in kmečkem podu, parketi za kopalnice, stensko-stropne obloge, talne obloge za terase, laminati, talna olja, voski, čistila... Finished two-, and three-layer solid parquet, flooring in the log and rustic floor,parquet floors for bathrooms, wall-ceiling coverings, floor coverings for terraces, laminates, floor oils, waxes, cleaners ...

PARNAD d.o.o.

Cesta v Gorice 33, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 48 10, Fax. 01/423 22 55 E-mail: parnad@parnad.si, Internet naslov: www.parnad.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VORWERK International, Wollerau, ŠVICA Na sejmu predstavljamo učinkovito delovanje čistilnega sistema KOBOLD VK 200, ki je okolju prijazen in varčen ter primeren za alergike. Na sejmu predstavljamo gospodinjski aparat THERMOMIX TM5. Aparat ima 12 funkcij, med drugim omogoča tudi vodeno kuhanje z digitalnim čipom z recepti. The presentation of the efficient operation of the KOBOLD VK 200 cleaning system, that is environmentally friendly, economical and suitable for allergy sufferers. The presentation of the THERMOMIX TM5 household appliance. The appliance has 12 functions, among

PEČARSTVO AVGUŠTIN, AVGUŠTIN KLEMEN s.p.

Suhadole 5c, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/834 14 17 E-mail: info@pecarstvo-avgustin.si Internet naslov: www.pecarstvo-avgustin.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: LEDA, Leda, NEMČIJA RATH, Krummmnusbaum, AVSTRIJA Proizvodnja in prodaja PEČNIC; svetovanje, projektiranje ter montaža vseh vrst lončenih peči, masivnih šamotnih peči, kaminov, pizza peči, štedilnikov in vrtnih žarov. Naša posebnost: Izdelava lončenih in šamotnih peči – z videzom toplozračnega kamina in učinkom lončene peči. GLINENA PEKOVSKA PLOŠČA za peko kruha in pic v električni ali plinski pečici, ki skoraj enakovredno nadomešča tradicionalno peko v krušni peči in je nepogrešljiva v vsakem gospodinjstvu. Production and sale of tiles; consulting, design and installation of all types of tiled stoves, solid fireclay stoves, fireplaces, pizza ovens, stoves and garden barbecues. Our specialty: Production of clay and chamotte furnaces - with the appearance of hot-air fireplace and the tiled stoves effect. A CLAY BAKER BOTTOM for baking bread and pizza in an electric or gas oven, almost equivalent to replacing traditional baking in a wood-fired oven and is indispensable in every household.

90

D O M 2017

PEČARSTVO FUJAN Boštjan Fujan s.p.

Polje 3, 1217 Vodice pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/832 33 49, Fax. 01/833 22 10 E-mail: fujan@siol.net, Internet naslov: www.pecarstvo-fujan.si Kamini, masivne šamotne peči, lončeni kamini, toplozračni kamini, proizvodnja pečnic, ležalni kamini, kamini na centralno kurjavo, kaminski vložki, krušne peči... Fireplaces, solid fireclay kilns, clay fireplaces, hot-air fireplaces, production Of tiles, the fireplaces with heated sitting space, fireplaces for central heating, fireplace inserts, wood-fired ovens ...

PEČI KERAMIKA, d.o.o.

Podbevškova ulica 18, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 57 50, Fax. 07/393 57 68 E-mail: peci-keramika@peci-keramika.si Internet naslov: www.peci-keramika.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KOBOK, SLOVAŠKA SCHMID, NEMČIJA CB-TEC, NEMČIJA Svetovanje, projektiranje in izvedba krušnih, lončenih, toplozračnih in pizza peči, štedilnikov in kaminov. Consulting, design and execution of bread, clay, hot-air and pizza furnaces, stoves and fireplaces.

PICHLER & CO d.o.o.

Cesta k Tamu 26, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/460 13 50, Fax. 02/460 13 55 E-mail: pichler@pichler.si, Internet naslov: www.pichler.si Vse za prezračevanje in rekuperacijo, ventilacijo in klimatizacijo na enem mestu. All ventilation and heat recovery, ventilation and air conditioning in one place.

PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.

Ljubljanska cesta 52a, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/530 22 20, Fax. 01/530 22 22 E-mail: bojan.dimic@pipelife.si, Internet naslov: www.pipelife.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: PIPELIFE, Wr.Neudorf, AVSTRIJA RAINBIRD, Herrenberg, NEMČIJA Avtomatizirani namakalni sistemi RAIN BIRD - namakanje vrtov, parkov, športnih terenov; RADOPRESS - sistemi za talno in radiatorsko ogrevanje. The RAIN BIRD automated irrigation systems - irrigation of gardens, parks, sports courts; The RADOPRESS - systems for underfloor and radiator heating.

PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o.

Bravničarjeva ulica 20, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/777 39 10, Fax. 01/563 39 01 E-mail: info@pirnar.si, Internet naslov: www.pirnar.si Aluminijasta vhodna vrata / Aluminum front doors


PLUS TEHNIKA d.o.o.

Teharska cesta 4, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/620 07 60 E-mail: info@plustehnika.si, Internet naslov: www.plustehnika.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: SIMFER, Kayseri, TURČIJA AMICA, Wronki, POLJSKA Gospodinjski aparati SIMFER in AMICA. The SIMFER and the AMICA household appliances.

POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o.

Koreninova ulica 13, 1 000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 67 26, Fax. 01/256 67 27 E-mail: info@kuhinje-erjavec.si Internet naslov: www.kuhinje-erjavec.si Pohištvo po meri - kuhinje, jedilnice, dnevne sobe in drugo pohištvo po naročilu. Notranja vrata. Custom made furniture – kitchens, dining and living rooms, and other custom made furniture. Interior doors.

POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. Dorfarje 5, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 47 00, Fax. 04/231 47 01 E-mail: info@pohistvopotocnik.si Internet naslov: www.pohistvopotocnik.si

Inovativna kuhinja, notranja vrata. Innovative kitchen, interior doors.

POSTELJA d.o.o.

Zapuže 10b, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/532 57 75, Fax. 04/532 57 80 E-mail: tajnistvo@postelja.com Internet naslov: www.postelja.com Razvoj in lastna proizvodnja ter prodaja ležišč in ostalega spalnega programa. Celotno ponudba za hotelske sobe, domove starejših, bolnice in ostale potrebe. The development and own production and sales of beds and other sleeping program. A complete offer for hotel rooms, retirement homes, hospitals and other needs.

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH

Werkstrasse 1, AT-3182 Marktl/Lilenfeld, AVSTRIJA Tel. 0043/276 250 28 25, Fax. 0043/276 250 28 07 E-mail: reinhard.riedl@prefa.com Internet naslov: www.prefa.com Aluminijasti strešni, fasadni sistemi in aluminijasti system za deževnico. Alumium roof, facade and rainwater systems.

HIŠNO PREZRAČEVANJE

PICHLER & Co d.o.o., Cesta k Tamu 26, 2000 Maribor, T: 02/460 13 50, www.pichler.si

D O M 2017

91


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/292 70 41, Fax. 01/292 70 42 E-mail: info@vrata-notranja.com Internet naslov: www.vrata-notranja.com Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KONOLD, Dischingen, NEMČIJA DEXTURA, Bocholt, NEMČIJA FRIEDRICH BLANKE, Bad iburg, NEMČIJA Smo ekskluzivni zastopnik vodilnih nemških proizvajalcev notranjih vrat. Predstavili bomo bela superlak notranja vrata, CPL notranja vrata in furnirana notranja vrata. We are the exclusive representative of Germany’s leading manufacturer of interior doors. We will present the white supervarnish interior doors, the CPL interior doors and veneer interior doors.

PVC NAGODE d.o.o.

Tržaška cesta 87/a, 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/720 35 55, Fax. 05/720 35 56 E-mail: info@pvcnagode.si, Internet naslov: www.pvcnagode.si Stavbno pohištvo, okna in vrata, senčila, ostalo. Joinery, windows and doors, blinds, and other.

RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p.

Pot v dolino 19, 1261 Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA Tel. 041/822 022, Fax. 01/542 94 16 E-mail: marjeta@nordpeis.si, Internet naslov: www.nordpeis.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: NORDPEIS, Oslo, NORVEŠKA Generalni uvoznik v Sloveniji za NORVEŠKO podjetje NORDPEIS kvalitetni toplozračni in akumulacijski kamini. The general importer in Slovenia for the NORDPEIS, Norwegian company - quality hot-air or accumulative fireplaces.

REMAX d.o.o.

Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/300 00 70, Fax. 02/300 00 71 E-mail: info@remax.si, Internet naslov: www.remax.si Plavalni bazeni, družinski bazeni, domači bazeni, javni bazeni, finska savna, bio savna, infrardeča savna, whirlpooli, masažni bazeni, fontana, vodni efekt, bazenska oprema. Swimming pools, family pools, home pools, public pools, Finnish saunas, bio saunas, IR saunas, whirlpools, massage pools, fountains, water effects, pool equipment.

REMIH INŽENIRING d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/511 42 90, Fax. 01/511 13 84 E-mail: info@remih-i.si, Internet naslov: www.remih-i.si Svetovanje in izvajanje strojnih instalacij – ogrevanje, vodovod, hlajenje in prezračevanje. Toplotne črpalke za ogrevanje in toplo vodo VAILLANT - flexoTHERM, flexoCOMPACT in aroTHERM,

92

D O M 2017

plinski kondenzacijski kotli VAILLANT - ecoTEC exclusive, talno ogrevanje – sistemi VOGEL NOOT, dizajn radiatorji TUBES, klimatske naprave VAILLANT. Consulting and implementation of mechanical installations - heating, plumbing, cooling and ventilation. Heat pumps for heating and hot water VAILLANT - flexoTHERM, flexoCOMPACT and aroTHERM, gas condensing boilers VAILLANT - ecoTEC exclusive, underfloor heating - systems VOGEL NOOT, design radiators TUBES, air conditioners VAILLANT.

Reny24 d.o.o.

Muljava 22a, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/787 65 10, 041/614 590 E-mail: marko@reny.si, Internet naslov: www.reny.si Slovenska ležišča Reny, posteljne vzmetnice, vzglavniki, posteljnina, letvene podloge. The Slovenian Reny beds, bed mattresses, pillows, bed linen, wooden pads.

RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o.

Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA Tel. 03/839 04 30, Fax. 03/839 04 31 E-mail: prodaja@rihter.si Internet naslov: www.rihter.si; www.pasiv.si Temeljne dejavnosti podjetja so projektiranje, razvoj, proizvodnja in postavitev pasivnih in nizkoenergijskih montažnih hiš. Basic activities of the company are the design, development, manufacture and installation of passive and low-energy prefabricated houses.

RIKO HIŠE d.o.o.

Bizjanova 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/837 26 25, Fax. 01/836 99 36 E-mail: info@riko-hise.si, Internet naslov: www.riko-hise.si Predstavitev ponudbe in sistem gradnje RIKO HIŠ. Predstavitev zunanjih stenskih elementov in njihove karakteristike + posebnosti in novosti, ter razvojni dosežki in potenciali. Presentation of the offer and the system of building RIKO HOUSES. Presentation of the external wall elements and their characteristics + particularities and innovations, development achievements and potentials.

ROKSAL d.o.o.

Zgornje Bitnje 186, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 75 10, E-mail: info@roksal.com, Internet naslov: www.roksal.com Roksal d.o.o. nudi lesni kompozit za zunanjo ureditev teras, ograj, fasad in pomolov, nadstreškov,... Nudimo tudi minibare, sušilce rok in las. The Roksal company offers wood composite for exterior terraces, fences, facades and piers, canopis ... We also offer minibars, and hair and hand dryers.

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto, Si Tel. 07/393 09 30, Fax. 07/393 09 47 E-mail: info@medle.si, Internet naslov: www.medle.si


Roletarstvo; proizvodnja, sestava in montaža senčil (rolete, notranje in zunanje žaluzije, komarniki, brisoleji, elektropogon senčil, screen senčila, roloji, pliseji, lamelne zavese, tende). ROLETARSTVO; manufacture, assembly and installation of blinds (blinds, interior and exterior shutters, mosquito nets, sunbreakers, elektric drive blinds, screen blinds, shutters, pleated, blinds, awnings).

ROLETE KOSEC d.o.o.

Steletova ulica 4, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/723 71 00, Fax. 01/723 74 47 E-mail: info@rolete-kosec.si, Internet naslov: www.rolete-kosec.si Podjetje ima 45-letno tradicijo izdelovanja vseh vrst senčil, nudi vam kvaliteto in hitro dobavo, prav tako tudi konkurenčne cene. Opis proizvodov in storitev: nadokenska omarica DELTA, zunanje senčilo HURICAN, zunanje in notranje žaluzije MASTER, komarniki vseh vrst LINA, PVC ograja KAJA, rolo garažna vrata KOSEC, markize KOSEC, foliranje renolit artiklov. The company has 45-year tradition of producing all types of blinds, we offer you quality and fast delivery, as well as competitive prices. Description of products and services: the DELTA above window cabinet, the HURICAN external shading, the MASTER external and internal blinds, The LINA all kinds mosquito screens, the KAJA PVC fence, the KOSEC roll-up garage door, the KOSEC awnings, laminating of renolit items.

ROLTEK, d.o.o.

Želodnik 19, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/724 00 00, Fax. 01/724 00 10 E-mail: info@roltek.si, Internet naslov: www.roltek.si ROLTEK je slovenska mednarodno uveljavljena blagovna znamka za sisteme senčenja z glavnim poudarkom na funkcionalnosti, estetiki in dolgi življenjski dobi. Na sejmu DOM poleg ostalih novosti predstavljajo dvobarvne lamele za zunanje žaluzije HERO, sisteme TERO za okna nepravilnih oblik in napredne motorje za rolete, ki imajo vgrajeno zaščito pred naletom na oviro. The ROLTEK, the Slovenian internationally recognized trademark for shading systems with the main focus on functionality, aesthetics and longevity. At DOM Fair in addition to other innovations represents a bi-coloured slats for external blinds HERO, Tero systems for windows of irregular shapes and advanced engines for blinds, which have built-in protection against hitting an obstacle.

ROMAN DEČMAN s.p.,”MP”

Novake 16, 2319 Poljčane, SLOVENIJA Tel. 02/802 81 95, 031/425 218, Fax. 02/802 81 95 E-mail: decman.roman@siol.net Internet naslov: www.ograje-decman.net Kovane ograje in vrtno pohištvo. Wrought iron fences and garden furniture.

ROTO SLOVENIJA, d.o.o.

Gorička ulica 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/525 21 73, Fax. 02/525 21 61 E-mail: info@roto.si, Internet naslov: www.roto.si Podjetje ROTO se bo predstavilo z izdelki gradbenega programa kot so čistilne naprave, zbiralniki za deževnico, lovilci olj, maščobniki in greznice. Predstavili bomo tudi novosti leta 2017.

The ROTO company will present the products of the construction program, such as wastewater treatment devices, rainwater reservoirs, oil separators, septic tanks and grease collectors. We will also present novelties in 2017.

SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o. Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/781 80 10, Fax. 01/781 80 12 E-mail: info@weber-terranova.si Internet naslov: www.weber-terranova.si

WEBER in DEMIT fasadni sistemi, program vgradnje keramike; ISOVER izolacije iz mineralne volne; RIGIPS suhomontažni sistemi. The WEBER and the DEMIT facade systems, the program of ceramics installation; the ISOVER insulation from mineral wool; the RIGIPS drywall systems.

SALOMON d.o.o.

Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Vevče, SLOVENIJA Tel. 01/588 04 00 E-mail: tajnistvo@media24.si. Internet:www.media24.si Salomon d.o.o., največji slovenski revijalni založnik, se bo na sejmu Dom predstavil z revijo DOm2, z brezplačnikom Svet24, tretjim najbolj branim časopisom v Sloveniji ter drugimi priljubljenimi revijami pod njihovim okriljem in privlačno nagradno igro. The Salomon company, the largest Slovenian magazine publisher, will present the magazine DOm2, the free publication Svet24, the third most widely read newspaper in Slovenia, and other popular magazines under their roof, as well as an attractive prize competition.

SARAI d.o.o.

Dolenska cesta 258, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/723 10 74, Fax. 01/723 10 74 E-mail: sales@sarai-goldenhome.eu Internet naslov: www.sarai-goldenhome.eu Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ATLASCONCORDE, Modena, ITALIJA ARCANA, Villareal, ŠPANIJA APARICI, Villareal, ŠPANIJA CERACASA, Villareal, ŠPANIJA MCBATH, Valencija, ŠPANIJA ROCERSA, Villareal, ŠPANIJA HANSGROHE, Schiltach, NEMČIJA REFLEX, Poljčane, SLOVENIJA ARCANA, Castellon, ŠPANIJA HATRIA, Modena, ITALIJA CATALANO, Roma, ITALIJA REALONDA, Castellon, ŠPANIJA VILLEROY & BOCH, Mettlach, NEMČIJA GEBERIT, Jona, ŠVICA Predstavljamo vam novosti klasičnih in modernih španskih keramičnih ploščic. Prav tako vam predstavljamo sanitarno keramiko, armature, tuš kabine ter kopalniško pohištvo priznanih proizvajalcev iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije, Španije ter Švice. We present novelties of Spanish classical and contemporary tiles, as well as sanitary ceramics, fittings, shower cabins and bathroom furniture by renowned producers from Slovenia, Austria, Germany, Italy, Spain and Switzerland.

D O M 2017

93


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors SATLER OKNA IN VRATA d.o.o.

Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane, SLOVENIJA Tel. 02/29 27 450,451 Fax. 02/29027 452 E-mail: info@okna-satler.si; www.lip-satler.si Internet naslov: www.okna-satler.si; www.lip-satler.si Smo proizvajalci stavbnega pohištva iz različnih materialov. Naš prodajni program zajema vse, kar potrebujete od stavbenega pohištva za vaš dom. Z nakupom pri nas, bo vaš dom zasijal v usklajeni zunanji barvni podobi, vi pa boste prihranili čas namenjenega iskanju in odločanju za nakup. Okna . Vhodna vrata . Garažna vrata . Zimski vrtovi . Senčila We are manufacturers of construnction furniture from different materials. Our sales program includes everything you need of construction furniture for your home. With the purchase at us, your home will shine in a coordinated external colour image, and you will save time intended to finding and deciding what to buy. Windows . Front doors . Garage doors . Conservatories . Sun shades

SENČILA RALUX d.o.o.

Ravnica 9/s, 5251 Grgar, SLOVENIJA Tel. 05/307 30 03, Fax. 05/307 30 04 E-mail: ralux@siol.net, Internet naslov: www.ralux.si RALUX tende - Gibus Slovenija, so znane po tehnični in oblikovni dovršenosti. Pozornost je posvečena slehernemu detajlu in zlitosti z arhitekturo, predvsem modernega prostora, kar je spoštljivo cenjeno v arhitekturnih krogih. RALUX awnings - Gibus Slovenia, known for technical and design perfection. Attention is paid to every detail and the fusion of architecture, especially of the modern space, which is respectfully appreciated in architectural circles.

SEL SISTEMI, d.o.o.

Trg maršala Tita 4, Ilirska Bistrica, SLOVENIJA Tel. 040/848/940 E-mail: sebastjan.logar@gmail.com, Internet naslov: www.selsistemi.si Kovinske ograje; konstrukcije in nadstreški; garažna in dvoriščna vrata; kamini in štedilniki. Metal fences: constructions and canopies: garage doors, courtyard doors: fireplaces and stoves.

SIES d.o.o.

Lavžnik 19, 5290 Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA Tel. 059/375 150, Fax. 059/375 160 E-mail: danijel.voncina@sies.si Internet naslov: www.sies.si/izolacije Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VOLTECO, Ponzano Veneto, ITALIJA ITALIANA MEMBRANE, Pasiamo, ITALIJA ROYAL, ZDA TRIFLEX, NEMČIJA SIEVERT, ŠVEDSKA LOROWERK, NEMČIJA Hidroizolacije, toplotne izolacije, orodja za hidroizolaterje, lepila in tesnilne mase za strešne sisteme, sistemi za odvodnjavanje. Waterproofing, insulations, tools for waterproofing workers, adhesives and sealants for roof systems, drainage systems.

94

D O M 2017

SIKA d.o.o.

Prevale 13, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/580 95 34, Fax. 01/580 95 33 E-mail: info@si.sika.com, Internet naslov: www.sika.si SIKA sistemi za lepljenje in tesnjenje v gradbeništvu in industriji: dodatki za betone in malte, hidroizolacijske membrane in malte, popravilo in zaščita betona, lepljenje in tesnjenje v gradbeništvu, tlaki in premazi, ravne strehe, lepljenje in tesnjenje v industriji. Novosti: iCure tehnologija lepilnih in tesnilnih mas, SikaProof-A membrane za tesnjenje vkopanih objektov, Sikafloor PurCem kemično in temperaturno odporni tlaki, LAM tekoče folije za strehe in terase, Sikagard impregnacije za vidne betone. SIKA systems for gluing and sealing in construction and industry: additives for concretes and mortars, hydro-insulation membranes and mortars, repair and protection of concrete, gluing and sealing in construction, floorings and coatings, flat roofs, gluing and sealing in industry. New: the iCure technology of glues and sealants, SikaProof-A membranes for sealing the dug-in buildings into the ground, Sikafloor PurCem flooring resistant to chemicals and heat, LAM liquid films for roofs and terraces, Sikagard impregnations for visible concretes.

SKRIN d.o.o.

Poljubinj 98, 5220 Tolmin, SLOVENIJA Tel. 05/381 12 80, Fax. 05/388 21 87 E-mail: info@skrin.si, Internet naslov: www.skrin.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: EUROVENT, NEMČIJA SKRIN d.o.o., je proizvajalec strešne kritine in krovskih izdelkov. Kritina se izdeluje po meri s poljubnimi dolžinami plošč. V prodajnem asortimanu štedilniki in peči na trda goriva. The SKRIN company is the manufacturer of roofing and roofing products. The roofing is manufactured customized to any length of boards. You can also buy solid fuel cookers and stoves.

SKRITI KOT d.o.o.

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/234 11 30 E-mail:info@skritikot.com, Internet naslov: www.skritikot.com Gostinstvo / Catering

SKUPINA VILA BRAVUM

Ljubljanska cesta 12 B, 1236 Trzin, Si Tel. 031/517 737 E-mail: info@vilabravum.si, Internet naslov: www.vilabravum.si Skupina VILA BRAVUM – zagotovilo kakovosti na področju bivanjske kulture. V skupini Vila Bravum je združenih 17 podjetij, ki gradijo odličnost ter zagotavljajo najvišje standarde pri opremljanju doma. Njihov ugled in prepoznavno ime so jamstvo, da kupci pri članih skupine VILA BRAVUM dobite najboljše. Več o vseh članih skupine na www.vilabravum.si Če zaupate enemu, lahko zaupate vsem. The Group VILA BRAVUM – quality assurance in the field of residential culture. The group Vila Bravum has joined 17 companies that build excellence and provide the highest standards in home furnishing. Their reputation and recognizable name are a guarantee that the customers get the best with group members VILA BRAVUM. Learn more about all the group members at www.vilabravum.si. If you trust one, you can trust all.


Na sejmu razstavljajo / members: • STOPNICE JEZERŠEK, HOTAVLJE, lesene stopnice (kupola A) / wooden staircases • LESKO ŽIRI, lesena okna in vrata (kupola A) / wooden windows and doors • PIRNAR, LJUBLJANA, aluminijasta vhodna vrata (steklena dvorana C) / aluminium entrance doors • ALPOD, CERKNICA, parket, laminat in talne obloge (steklena dvorana C) / parquet, laminate and floorings • EKEY, LJUBLJANA, biometrični sistemi (steklena dvorana C) / biometric systems • MOBICOM, LJUBLJANA, tehnično varovanje (steklena dvorana C) / security technology • POHIŠTVO ERJAVEC, LJUBLJANA, kuhinje po meri (steklena dvorana C) / tailor-made kitchens • KAMINI KOČEVAR, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, kamini in peči (steklena dvorana C) / fireplaces and stoves • REMAX, MARIBOR, bazeni in wellness (steklena dvorana C) / pools and wellness • MAREMICO, LJUBLJANA, vodne postelje LECTUS in modularna ležišča LETICIA (steklena dvorana C) / LECTUS water beds and LETICIA modular beds • MIZARSTVO BOLČIČ, KLANEC PRI KOZINI, pohištvo iz masivnega lesa (steklena dvorana C) / solid wood furniture

SLAVEC-PRO d.o.o.

Selce 17, 6257 Pivka, SLOVENIJA Tel. 05/757 08 60, Fax. 05/757 15 70 E-mail: slavecpro@t2.si, Internet naslov: www.slavecpro.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: APECS, Moskva, RUSKA FEDERACIJA BRIALMA, Brescia, ITALIJA Stavbno okovje, obešanke, ključavnice, napisne ploščice, kljuke. Building hardware, padlocks, locks, name plates, handles.

STO - AL D.O.O.

Halovac 32, 51219 51219 ČAVLE, HRVAŠKA Tel. +385 98 373 190 E-mail: damir.grzetic@100al.hr Okna, vrata, senčila. Windows, doors, blinds.

STREHA KUHAR, d.o.o.

Poslovna cona A 55, 4208 Šenčur, SLOVENIJA Tel. 031/541 707 E-mail: bojan.kuhar@ild-group.si Internet naslov: www.ild-group.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ILD d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA Preiskave/odkrivanje zamakanj ravnih streh z EFVM električno meritvijo. Varnostni sistem za ravne strehe PROTECTSYS. Servisni pregledi streh, analiziranje. Investigations/leaking detection of flat roofs with the EFVM electrical measurement. The PROTECTSYS security system for flat roofs. Service inspections of roofs, analysis.

STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o.

Dvorska vas 31a, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/533 30 70, Fax. 04/530 70 70 E-mail: info@stroj-si.com, Internet naslov: www.stroj-si.com Vse za ogrevanje vašega doma: sončni kolektorji, kombinirane peči na sonce, drva, pelete, olje, uplinjevalni kotli, peletni gorilniki, zalogovniki, sobni kamini, toplotne črpalke... svetovanje, projekt in izvedba na ključ. All for heating your home: solar panels, combined furnace: solar, firewood, pellets, oil, gasification boilers, pellet burners, hoppers, room fireplaces, heat pumps ... consulting, design and turnkey implementation.

STV GLOBAL d.o.o.

Kersnikova ulica 7, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/721 67 20, Fax. 01/722 68 68 E-mail: stv.global@siol.net, Internet naslov: www.kuhinjskenape.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: FABER s.p.a., Fabriano, ITALIJA Kuhinjske nape FABER / The FABER kitchen hoods

SW Umwelttechnik Österreich GmbH

Bahnstr 87-93, AT-9020 Klagenfurt am Wörthersee, AVSTRIJA Tel. +43 463 32 1090 E-mail: office@sw-umwelttechnik.at Internet naslov: www.sw-umwelttechnik.at Podjetje SW Umwelttechnik proizvaja okoljevarstveno tehniko od betonskih izdelkov, jaškov, podpornih zidov do čistilnih naprav in lovilcev olj. / The SW Umwelttechnik company produces environmentally friendly technics from concrete products, shafts, support walls to wastewater treatment and oil separators.

ŠILES d.o.o.

Tomačevica 22, 6223 Komen, SLOVENIJA Tel. 05/708 00 00, Fax. 05/708 00 14 E-mail: prodaja@siles.si, Internet naslov: www.siles.si

SILES barve logotipa za tisk: siva-pantone 429 rjava pantone: 1525

Parket, stopnice, ograje, zaključne letve, mozaiki, bordure, terase. Parquet flooring, stairs, railings, skirting boards, mosaics, edging, patios.

ŠTAJERLES TRADE d.o.o.

Osluševci 49, 2273 Podgorci, SLOVENIJA Tel. 02/713 00 02, Fax. 02/713 00 05 E-mail: branka.sagadin@stajerles-trade.si Internet naslov: www.stajerles-trade.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GARANT GmbH, Wachsenburg, NEMČIJA MAYER PARKETT GmbH, Kalsdorf, AVSTRIJA SUDMETALL GmbH, Ainring, NEMČIJA Kvaliteta doma, ki jo opazite! Izberite vrhunska notranja vrata, parkete, PVC pode, kljuke in se prepustite našemu profesionalnemu svetovanju in vgradnji z garancijo. The quality of the home, which you notice! Select the top interior doors, flooring, PVC flooring, door and get our professional advice and the installation with warranty.

D O M 2017

95


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors Logo_TAKT.pdf 1 23.8.2012 11:01:09

TAKT d.o.o.

Omersova 67, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/581 92 09, Fax. 01/581 92 51 E-mail: takt-normstahl@takt.si, Internet naslov: www.normstahl.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: NORMSTAHL ENTREMATIC, NEMČIJA Razstavni salon: Koseška 8, 1000 Ljubljana Avtomatska garažna vrata : NORMSTAHL-ENTREMATIC Sistem za urejanje garaž: ORGANIGATOR Show room: Koseška 8, 1000 Ljubljana Automatic garage doors: NORMSTAHL-ENTREMATIC The System for arranging the garages: ORGANIGATOR

TEKOM PLUS d.o.o.

Gorenjska cesta 24, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 041/348 536 E-mail: denis@tekom.si, Internet naslov: www.tekom.si Izdelava sedežnih blazin za vse tipe vrtnih stolov, vrtnih sedežnih garnitur in ležalnikov. Tapeciranje oblazinjenega pohištva, obnova sedežnih garnitur. Prodaja metraže tkanin Sunbrella in še več,… Več na www.tekom.si. Manufacturing seat cushions for all types of lawn chairs, garden furniture and loungers. Upholstering of upholstered furniture, restoration of furniture. Selling the Sunbrella fabric and much more,... More at www.tekom.si.

TEM ČATEŽ, d.d.

Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA, SLOVENIJA Tel. 07/348 99 00, Fax. 07/348 99 99 E-mail: tem@tem.si, Internet naslov: www.tem.si Stikala in vtičnice s pripadajočim materialom. Switches and sockets with the matching material.

TERMO SHOP d.o.o.

Rimska cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/586 70 43, 080/88 33, Fax. 03/586 70 44 E-mail: info@termoshop.si, Internet naslov: www.termoshop.si Toplotne črpalke, talno ogrevanje, klimatizacija, prezračevanje z rekuperacijo. Heat pumps, underfloor heating, air conditioning, ventilation with heat recovery.

TERMOFLOR KONSTRUKCIJE d.o.o.

IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/750 81 50, Fax. 01/750 81 51 E-mail: info@termoflor.si, Internet naslov: www.termoflor.si Nadstreški za avtomobile, terase, balkone. Pergole, kolesarnice, lope, predelne stene. Rastlinjaki, tople grede. Canopy roofs for cars, terraces, balconies. Pergolas, bicycle sheds, sheds, partition walls. Various greenhouses.

96

D O M 2017

TERMO-TEHNIKA, d.o.o.

Orla vas 27/a, 3314 Braslovče, SLOVENIJA Tel. 03/703 16 20, Fax. 03/703 16 33 E-mail: info@kronoterm.com Internet naslov: www.kronoterm.com Največji slovenski proizvajalec visokoučinkovitih toplotnih črpalk in hladilnih sistemov. The biggest Slovenian manufacturer of high-efficiency heat pumps and cooling systems.

TERMOTing d.o.o.

Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 031/577 151 E-mail: marko.kolenc@termoting.si, Internet naslov: www. termoting.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: HERZ, Šmartno, SLOVENIJA TERMO-TEHNIKA , Braslovče, SLOVENIJA ABC INTERIJER, Ljubljana, SLOVENIJA Strojne inštalacije, ogrevanje, vodovod, kanalizacija, novogradnje, kopalnice, adaptacija kopalnic, toplotne črpalke, ogrevanje na biomaso, solarni sistemi, prezračevanje, klima, hlajenje, servisne storitve. Machinery installations, heating, water supply, sewerage, new bathrooms, adaptation of bathrooms, heat pumps, biomass heating systems, solar systems, recuperation, air conditioning, cooling, costumer service.

TERMOTOM d.o.o.

Ioc Zapolje IV/6, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/759 12 10, Fax. 01/759 12 15 E-mail: info@termotom.si, Internet naslov: www.termotom.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: SABIC, Bergen op Zoom, NIZOZEMSKA POLYCASA, IRSKA ICOPAL, DANSKA Polikarbonatna kritina Lexan in Fastloc-UNI, akrilne oz. plexi plošče Polycasa, lepljene plošče Clear-PEP in AIR-board, prosojni PC strešni in fasadni sistemi, penjenje PVC, PETG. The Lexan polycarbonate roofing and the Fastloc-UNI, acrylic or plexi panels Polycasa, glued panels Clear-PEP and AIR-board, PC transparent roof and facade systems, foaming of PVC, PETG.

TERNA d.o.o.

Kolezijska 23, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/283 38 13, Fax. 01/283 38 15 E-mail: info@terna.si, Internet naslov: www.terna.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: JABLOTRON, Jablonec nad Nisov, ČEŠKA VELLEMAN, Gavere, BELGIJA COMELIT, Rovetta, ITALIJA Nudimo alarmne sisteme in kable, avdio in video domofone, sistem za varnostno meglo; videonadzor; izdelujemo in avtomatiziramo vrata. Ponudba obsega tudi LED svetila, reflektorje, avdio opremo, baterije, razno elektroniko.


We provide alarm systems and cables, audio and video intercom, a system for security fog; video surveillance; we produce and automate gates. The offer also includes LED lighting, spotlights, audio equipment, batteries, miscellaneous electronics.

TERSUS d.o.o.

Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 031/235 200, Fax. 01/257 42 10 E-mail: tersus@siol.net, Internet naslov: www.tersus.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: EBECO, ŠVEDSKA ATLANTIC, FRANCIJA BEHA, NORVEŠKA PANASONIC, JAPONSKA DIGEL HEAT, NEMČIJA Toplotne črpalke, prezračevanje, klimatske naprave, električni radiatorji, talno ogrevanje, IR ogrevanje. Heat pumps, ventilation, air conditioning, electric radiators, underfloor heating, infrared heating.

TESARSTVO KOSEC, PETER KOSEC s.p. Trubarjeva 7, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 041/683 202, Fax. 01/723 72 82 E-mail: peter.kosec@tesarstvokosec.si Internet naslov: www.tesarstvokosec.si Gradbeništvo, tesarstvo. Construction, carpentry.

TESARSTVO RANCINGER, ANTON MARINČIČ S.P.

Jurčkova cesta 184, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/403 114, Fax. 01/427 48 83 E-mail: info@rancinger.si, Internet naslov: www.rancinger.si Tesarstvo Rancinger: Več kot 50 let tradicije. Izdelava streh na ključ, adaptacija streh, vgradnja strešnih oken, tesarstvo, krovstvo in kleparstvo, vse na enem mestu. The Rancinger carpentry: over 50-year tradition. Building of turnkey roofs, adaptation of roofs, in-building of skylights, carpentry, roofing and sheet metal work - all at one place.

TILIA d.o.o.

Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/332 44 42, Fax. 07/332 32 09 E-mail: info@tilia.si, Internet naslov: www.tilia.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: CTC, Ljungby, ŠVEDSKA NAU, Mosburk, NEMČIJA HS FLAMINGO, Broumov, ČEŠKA Toplotne črpalke CTC, hranilniki toplote, kamini, solarni sistemi, kotli na biomaso. The CTC heat pumps, storage tanks, fireplaces, solar systems, biomass boilers.

TIM MACLER, d.o.o.

Ob železnici 3, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/630 548, Fax. 03/705 91 19 E-mail: makler@siol.net, Internet naslov: www.fakro.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: FAKRO, POLJSKA Strešna okna FAKRO. The FAKRO skylights.

TIM OPARA d.o.o.

Uršičev štradon 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/534 42 40, Fax. 01/534 42 39 E-mail: timopara@siol.net, Internet naslov: www.timopara.si Sanacija vlage in zidne plesni ter notranja toplotna izolacija PROMATECT MC. Nudimo brezplačno svetovanje in predstavitev učinkovitih sistemov iz naravnega materiala za trajno sanacijo vlage, ki obenem prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in stroškov ogrevanja. The presentation of the PROMATECT MC systems for permanent removal of humidity and mould on walls and inner thermal insulation. We offer free consultation and demonstration of efficient systems made of natural material for the permanent rehabilitation of damp and mouldy walls, which also help to reduce heat loss and heating costs.

TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o.

Dupleška cesta 316, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/450 38 60, Fax. 02/450 38 70 E-mail: info@tlakovec.si, Internet naslov: www.tlakovec.si Tlakovci, okrasni zidovi, palisade, stopnice, robniki in druga betonska galanterija. Pavings, decorative walls, palisades, stairs, edging stones and other concrete items.

TONTINA d.o.o.

Vodnikova cesta 127, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/673 790 E-mail: primoz@tontina.si, Internet naslov: www.cervaslovenija.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: CERVA GROUP d.s., Jeneč-Praga, ČEŠKA Celovita ponudba osebne varovalne opreme podjetja ČERVA, tako za splošno rabo posameznikov, kot tudi za profesionalno rabo najzahtevnejših mojstrov različnih poklicnih profilov. The complete offer of personal protective equipment of the ČERVA company, for both, general purpose individuals, as well as for the most demanding professional use of masters of various professional profiles.

D O M 2017

97


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors TOŠNJAK d.o.o.

Galičeva ulica 28, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/518 42 05, 041/641 044, Fax. 01/510 87 53 E-mail: info@tosnjak.si, Internet naslov: www.tosnjak.com Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VAILLANT GmbH, Remscheid, NEMČIJA Proizvodi nemškega proizvajalca VAILLANT, naprave za pripravo tople vode in ogrevanje na plin in električno energijo. The products of the German manufacturer Vaillant, systems for hot water and heating by gas and electricity.

TOTUS d.o.o.

Rimska cesta 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/755 80 30, Fax. 01/755 80 35 E-mail: info@omarica.si, Internet naslov: www.omarica.si Izdelujemo pohištvo po naročilu. We produce custom made furniture.

TRIDOM d.o.o.

Ulica Malči Beličeve 139, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/286 48 00, Fax. 01/286 48 01 E-mail: info@tridom.si, Internet naslov: www.tridom.si Garažna vrata, industrijska vrata, vrtna vrata, ograje, avtomatika za vrata, zapornice, videofonski sistemi, alarmni sistemi. Garage doors, industrial doors, garden doors, fences, door automatisation, barriers, videophone systems, alarm systems.

UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p.

Blejska Dobrava 62, 4273 Blejska Dobrava, SLOVENIJA Tel. 040/488 488, Fax. 04/587 44 05 E-mail: info@kovacija.si Internet naslov: www.kovacija.si Po naročilu izdelujemo ročno kovane vrtne, balkonske in stopniščne ograje, okenske mreže, kovano pohištvo, kovane luči in lestence, paviljone, izveske in reklamne table,... We produce custom made hand-wrought garden and balcony railings, balustrades, for windows, wrought furniture, wrought iron lamps and chandeliers, pavilions, signboards and advertising boards, ...

building foundations and industrial floors with deep injecting expansion resin.

VAKUUM TEHNIK, d.o.o.

Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 0559 60 439, Fax. 03/548 58 27 E-mail: info@vakuum-tehnik.si Internet naslov: www.vakuum-tehnik.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VARIOVENT, Offenbach, NEMČIJA WIELAND, Erglangen, NEMČIJA VARIOVAC, Offenbach, NEMČIJA KEMPER, Vreden, NEMČIJA AERTECNICA, Cesena , ITALIJA WEIDNER, NEMČIJA Centralni sesalni sistemi za gospodinjstva in industrijo, stenska rekuperacija objektov, jaški za perilo, kadilnice za kadilce, industrijski sesalci, čistilni stroji in pometalni stroji, odsesovalne naprave. Central vacuum systems for households and industrial use, in-wall recuperation of facilities, laundry shafts, smoking rooms for smokers, industrial vacuum cleaners, cleaning machinery and sweepers, suction devices.

VALENARIUS d.o.o.

Knezov štradon 14A, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 03/288 717 E-mail: info@valenarius.si, Internet naslov: www.valenarius.si Epoksidni in poliuretanski tlaki. Dekorativni tlaki za bivalne prostore, nove barve, nov način aplikacije. Epoxy and polyurethane flooring. Decorative flooring for living spaces, new colours, a new way of applying.

VARNOSTNA TEHNIKA, Uroš Klinc s.p.

Vače 41 b, 1252 Vače, SLOVENIJA Tel. 031 607 908 E-mail: info@bublitz-alarm.si, Internet naslov: www.bublitz-alarm.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: BUBLITZ GMBH, Ennigerloh, NEMČIJA

Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/787 83 86, Fax. 01/786 90 82 E-mail: uretek@uretek.si Internet naslov: www.uretek.si

Alarmna naprava Bublitz B2, preverjena s strani švicarskega inšpektorata Starkstrominspektorat ESTI, povezovalni modul MOB2, senzor gibanja, senzor dima, daljinec s panik gumbom. Alarmni sistem je prejemnik certifikata INDUSTRIEPREIS 2016 Best of 2016. The Bublitz B2 alarm device checked by the Swiss Inspectorate Starkstrominspektorat ESTI, the MOB2 connecting module, motion sensors, smoke sensors, a remote control with a panic button. The alarm system is the recipient of the certificate INDUSTRIEPREIS 2016 Best of 2016.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: Uretek Italia Spa Group, Verona, ITALIJA

VAŠ PROFIT d.o.o.

Stabiliziranje posedenih temeljev z globinskim injektiranjem raztezne smole Uretek Geoplus. Stabiliziranje, dvigovanje in niveliranje posedenih temeljnih plošč in industrijskih tlakov z globinskim injektiranjem raztezne smole. Stabilizing depressed foundations with deep injecting of the Uretek Geoplus expansion resin. Stabilizing, lifting and leveling depressed

GRADNJA in OBNOVA plus, informativno promocijske vsebine za vse graditelje / BUILDING and RENOVATION plus, informational and promotional content for builders

URETEK d.o.o.

98

D O M 2017

Gortina 145b, 2366 Muta, SLOVENIJA Tel. 02/872 33 30, 070/708 665, Fax. 02/872 33 37 E-mail: info@vas-profit.si, Internet naslov: www.vas-profit.si


VEGA PRODUKT d.o.o.

Murski Petrovci 13, 9251 Tišina, SLOVENIJA Tel. 02/521 40 80, Fax. 02/521 40 83 E-mail: info@vegaprodukt.com Internet naslov: www.vegaprodukt.com Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: BEF, Kotvrdovice, ČEŠKA ABX, Rumburg, ČEŠKA ROMOTOP, Ústí nad Labem, ČEŠKA Kamini, kaminske peči, vložki na drva in pelete. Dodatki za kamine. Fireplaces, fireplace stoves, inserts for wood and pellets. Accessories for fireplaces.

VEKOTERM inženiring d.o.o.

Nova vas 61, 4201 Zgornja Besnica, SLOVENIJA Tel. 041/767 205 E-mail: info@vekohise.si, Internet naslov: www.vekohise.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: E3/DC GmbH, Osnabrück, NEMČIJA WAGNER SOLAR GmbH, NEMČIJA HARVIA OY, Muurame, FINSKA FASTER CZ Spol.s.r.o., ČEŠKA HYBRID ENERGY, Nizozemska Vekoterm inženiring se lahko pohvali z lastno proizvodnjo lesenih hiš na sodobnem CNC robotu. Podjetje ima dolgoletno tradicijo s področja strojnih in elektro inštalacij in vzdrževanja večjih zahtevnejših poslovnih objektov. The Vekoterm engineering can boast with its own production of wooden houses by the modern CNC robot. The company has a long tradition in the field of mechanical and electrical installation and maintenance of major business complex facilities.

VELUX SLOVENIJA d.o.o.

Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/724 68 68, Fax. 01/724 68 69 E-mail: velux@velux.si, Internet naslov: www.velux.si Strešna okna, obrobe, izolacijski vgradni seti, notranja in zunanja senčila, rolete, svetlobniki, strešni balkoni, okna s kupolo – izdelki blagovne znamke VELUX / Skylights, edging, insulation in-built sets, inner and outer blinds, roller blinds, light shafts, roof balconies, dome windows - everything by the VELUX

VERTEKS TG d.o.o.

Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 031/423 433, 031/353 524 E-mail: info@spambient.si, Internet naslov: www.spambient.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: COAST Spas, ZDA MARQUIS Spas, ZDA FORMIDRA, ITALIJA SUNDANCE Spas, ZDA

solarnih tušev (italijanske znamke Formidra), dizajnerskega pohištva. Spas sale (brands: Margvis Spas, Sundance Spa, Coast Spas and Arctic Spas), swimming-massage pools, saunas, solar showers (the Italian brand Formidra), designer furniture.

VETO VELETRGOVINA d.o.o.

Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/580 91 00, Fax. 01/580 91 24 E-mail: info@veto.si, Internet naslov: www.veto.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: STIEBEL ELTRON, Holzminden, NEMČIJA DL RADIATORS, Moimaco, ITALIJA DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA WINDHAGER, Salzburg, AVSTRIJA EMMETI, Fontanafredda, ITALIJA VIEGA, Attendorn, NEMČIJA FIMA, Novara, ITALIJA SUNSYSTEM, Shumen, BOLGARIJA BIODOM, Kozina, SLOVENIJA KRONOTERM, Braslovče, SLOVENIJA JIKA, Praga, ČEŠKA Veto group predstavlja ogrevalno tehniko ter kopalniški program vodilnih in uveljavljenih evropskih proizvajalcev. Predstavljeni so ogrevalni sistemi DE DIETRICH, kotli na lesno biomaso WINDHAGER, Burnit by SUNSYSTEM ter BIODOM, toplotne črpalke ter centralni prezračevalni sistemi STIEBEL ELTRON in KRONOTERM, radiatorji DL RADIATORS, klimatske naprave in ventilatorski konvektorji EMMETI, izdelki lastne blagovne znamke VSELECT…. V sklopu kopalniškega programa predstavlja sanitarno keramiko JIKA, armature FIMA, keramične ploščice proizvajalca LOVE, kopalniško pohištvo INTEDOOR, izdelke VIEGA. Izdelki naštetih proizvajalcev odlikujejo enake lastnosti: inovativne rešitve, vrhunska kvaliteta, enostavna uporaba, zanesljivost, ekološka primernost. Poleg strokovnega svetovanja, v sodelovanju z izvajalci nudi vgradnjo sistemov ter s pomočjo široko razvejane servisne mreže zagotavlja stabilnost, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo prodajanih izdelkov. The Veto group presents heating systems and bathroom programme of the leading and well-established European manufacturers: the DE DIETRICH heating systems, the WINDHAGER, the Burnit by the SUNSYSTEM and the BIODOM boilers fuelled by biomass, the STIEBEL ELTRON and the KRONOTERM heat pumps and central ventilation systems, the DL RADIATORS radiators, the EMMETI air conditioning and fan coils, products of its own brand VSELECT, etc. Within the bathroom programme the JIKA presents sanitary ceramics, the FIMA taps, ceramic tiles by the LOVE, the INTEDOOR bathroom furniture, the VIEGA products, etc. Products by these manufacturers share the same excellence: innovative solutions, top quality, simple use, reliability and ecological suitability. In addition to professional counselling in collaboration with contractors providing the installation of systems and with the help of widespread service network, it ensures stability, reliability and long life span of the products.

Prodaja masažnih bazenov (znamk: Margvis Spas, Sundance spa, Coast Spas in Arctic Spas), plavalno-masažnih bazenov, savn,

D O M 2017

99


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. Podlog v Savinjski dolini 60, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Si Tel. 03/700 14 75, Fax. 03/700 14 76 E-mail: info@hoby.si Internet naslov: www.hoby.si

Vgradne omare, pohištvo po meri, drsna vrata, mansarde, otroške sobe, spalnice, dnevne sobe, pisarne, garderobne sobe. Built-in wardrobes, custom made furniture, sliding doors, attics, children’s bedrooms, bedrooms, living rooms, offices, walk-in closets.

VOMI INŽENIRING d.o.o.

Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 77 27, 041/782 878, Fax. 01/256 77 28 E-mail: info@vomi.si, Internet naslov: www.vomi.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: INTERNORM DOORARREDA Notranja vrata / Interior doors

VIESSMANN d.o.o.

VON, LJUBLJANA, d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VIESSMANN WERKE GmbH&Co. KG, Allendorf (Eder), NEMČIJA

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: RYTERNA, LITVA CRAWFORD, ŠVEDSKA

Cesta XIV. divizije 116a, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/480 55 50, Fax. 02/480 55 60 E-mail: info@viessmann.com Internet naslov: www.viessmann.si

Tel. 01/513 04 00, Fax. 01/513 04 20 E-mail: von@von.si Internet naslov: www.von.si

Viessmann je eden izmed vodilnih proizvajalcev ogrevalnih, industrijskih in hladilnih sistemov. Kompletna ponudba vključuje individualne rešitve od 1,5 do 120.000kW. Ponudba zajema kotle na olje, plin, toplotne črpalke, solarne sisteme, biomasne kotle, prezračevanje. The Viessmann company is one of the leading manufacturers of heating, industrial And cooling systems. Complete offer includes individual solutions from 1.5 to120,000 kW. The offer includes boilers (oil, gas), heat pumps, solar systems, biomass boilers, ventilation.

Dvižna sekcijska garažna in industrijska vrata. Rolo vrata. Hitrotekoča vrata. Lifting sectional garage and industrial doors. Roll-up doors. Highspeed doors.

VITANEST d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ISEO, Iseo, ITALIJA SALTO, Oiartzun, ŠPANIJA

Industrijska cesta 1F, Kromberk, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/338 49 99, Fax. 05/338 49 90 E-mail: vitanest@vitanest.si, Internet naslov: www.vitanest.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: MITSUBISHI ELECTRIC, JAPONSKA Uvoz in distribucija toplotnih črpalk, klimatskih naprav ter prezračevalnih sistemov MITSUBISHI ELECTRIC. Import and distribution of heat pumps, air conditioners and ventilation systems of the Mitsubishi Electric.

VOGART d.o.o.

Cesta v Log 20, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 79 70, 031/610 719, Fax. 01/363 72 60 E-mail: parket@vogart.si, Internet naslov: www.vogart.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: OSMO, NEMČIJA MOLAND, DANSKA LaLEGNO, BELGIJA Gotovi parketi, kmečke deske, ladijski pod, intarzijski parketi, lesene obloge za terase in druge lesene talne obloge. Naravna zaščitna olja za vse lesene površine: za parket, pohištvo, za fasado, okna, vrata, terase, vrtne hišice, ograje, pergole ipd. Prefinished wooden floors, rustic boards, parquet, inlaid parquet, wooden coverings for terraces and other wooden flooring. Natural protective oils for all wood surfaces: for flooring, furniture, facades, windows, doors, terraces, garden houses, fences, pergolas, etc.

100

D O M 2017

VOVKO d.o.o.

Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 00 90, Fax. 01/257 19 20 E-mail: info@vovko.si, Internet naslov: www.vovkoshop.si

Kontrole pristopa, digitalni cilindri, pametne kljuke, pametni ščiti, tipkovnice in čitalci RFID in NFC, cilindrični vložki, ključavnice, kljuke za okna in vrata, antipanik, protivlomna vrata. Access control, digital cylinders, smart door handles, clever shields, the RFID and NFC keyboards and readers, cylinder inserts, locks, window and door handles, panic and security doors.

VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI LABAŠ s.p.

Cvetlični hrib 14, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA Tel. 041/806 277, 041/236 202 E-mail: vrtna-klinika@amis.net Internet naslov: www.vrtna-klinika.net Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VRTNA KLINIKA PRO, ZLATKO LABAŠ s.p., Rogaška Slatina, SLOVENIJA Urejanje zunanjega prostora, izdelava projektov krajinske arhitekture, izvedbena dela - vrt na ključ, vzdrževalna dela, rastlinski in dekorativni material. Landscaping, construction projects for landscaping, implementing works – a turnkey garden, maintenance work, plant and decorative material.


WEISHAUPT d.o.o.

Teharje 1, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/425 72 50, Fax. 03/425 72 80 E-mail: info@weishaupt.si Internet naslov: www.weishaupt.si Toplotne črpalke, ogrevalni sistemi, gorilniki, solarni kolektorji, hranilniki toplote. Heat pumps, heating systems, burners, solar panels, heat storage systems.

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o.

Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož, SLOVENIJA Tel. 02/741 05 20, Fax. 02/741 05 24 E-mail: opekarna@wienerberger.com Internet naslov: www.wienerberger.com Celovite sistemske rešitve za zid in streho, opečna gradnja od temelja do strehe. Complete system solutions for walls and roofs, brick building from the foundation to the roof.

ZAGOŽEN d.o.o.

Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 03/713 14 20, Fax. 03/713 14 22 E-mail: info@zagozen.si Internet naslov: www.zagozen.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: topamo / At the fair we represent: ATB GmbH, Porta Westfalica, NEMČIJA APLAST d.o.o., Petrovče, SLOVENIJA Zagožen d.o.o., podjetje s 40 letno tradicijo, predstavlja program lastnih bioloških čistilnih naprav, zbiralnikov za pitno, odpadno vodo ter deževnico, ponikovalnih polj, lovilcev olj in maščob, vodomernih termo jaškov, peskolovov ter vse za zunanji vodovod in kanalizacijo. Kot novost, ponujamo lastne drenažne in zaščitne cevi. The Zagožen company with 40 years of tradition, represents the program of own biological sewage treatment plants, reservoirs for drinking water, waste water and rainwater seepage fields, oil and grease separators, thermal gauging shafts, grit chambers and all the outdoor water supply and drainage. As a novelty, we offer our own drainage and protective tubes.

DO M 2017

101


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

Zavod BIG, so.p.

Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/431 22 22 E-mail: info@zavodbig.si Internet naslov: www.zavodbig.com Zavod Big je organizacija, ki spodbuja razvoj ustvarjalnega gospodarstva. Je gonilna sila Mesta oblikovanja Slovenija, festivalov Big arhitektura, Lesena ikona, Hiše sveta in Mesec oblikovanja Ljubljana ter revij Hiše in Lesarski utrip. The Zavod Big is an organization that promotes the development of creative economy. The driving force behind the City of creation Slovenia, festivals Big Architecture, the Wooden Icon, the Houses of the World, the Month of Design Ljubljana and the magazines Houses and the Timber Rate.

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

Dimičeva ulica 12, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/280 42 00, Fax. 01/280 44 84 E-mail: info@zag.si, Internet naslov: www.zag.si ZAG je javni raziskovalni zavod, ki z vrhunsko ekipo strokovnjakov zagotavlja celostne visokokakovostne storitve ter tehnično podporo v gradbeništvu. Sodelujemo pri domačih in mednarodnih projektih. The Slovenian Institute for Constructions is an independent research institution with a topmost expert team that provides integral top quality services and technical support in civil engineering. We work on national and international projects.

ZELENA GRADNJA d.o.o.

Štihova ulica 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/600 11 67, Fax. 01/600 11 70 E-mail: info@zelenagradnja.si Internet naslov: www.zelenagradnja.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: RE/MAX GREEN, SLOVENIJA

Sejem Dom 2016

102

D O M 2017

Gradnja skoraj ničenergijskih in pasivnih hiš zidanih iz opeke, posredovanje pri prodaji nepremičnin in nepremičninsko svetovanje. The construction of almost zero-energy and passive houses made of bricks, agents in the real estate sales and consulting.

ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.

Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/884 39 01, Fax. 02/884 39 00 E-mail: info@zepter.si Internet naslov: www.zepter.si, www.bioptron.si Zepter vrhunski kuhalni sistemi - bioptron svetlobna terapija – medicinski pripomoček. Zepter’s top quality cooking systems – the BIOPTRON Light Therapy - a medical device.

ZGONEC d.o.o.

Mlaka 37a, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 041/647 659, Fax. 059 960 92 E-mail: info@zgonec.si Internet naslov: www.dorjan.info Vhodna aluminijasta vrata. Aluminum front doors.

ŽIHER d.o.o.

Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 02/743 08 18, Fax. 02/743 08 12 E-mail: info@ziher.si Internet naslov: www.ziher.si Parketi, vinilne obloge, keramika, stopnice, terase, montažne hiše. Parquets, vinyl coverings, ceramics, stairs, terraces, prefabricated houses.


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES

1. IZDELKI ZA NOTRANJO OPREMO INTERIOR FURNISHING 1.1. Keramika Ceramics GMK EKO GREGOR KOMPARE s.p., Šentvid pri Stični IKA, ŽIRI, d.o.o., Žiri KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika LOKAR zastopstva, d.o.o., Ljubljana - Črnuče SARAI d.o.o., Škofljica VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče 1.2. Talne in stenske obloge, parketi Floor and wall carpetings, parquet AL- PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p., Spodnji Duplek BALOH INTERNATIONAL d.o.o., Trzin DEKORIS, TRGOVINA IN STORITVE ALEX KUDUZOVIĆ s.p., Ljubljana GMK EKO GREGOR KOMPARE s.p., Šentvid pri Stični GNEZDO d.o.o., Kranj HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani INTERLUX d.o.o., Ljubljana J.U.A.FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana - Šentvid KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju LARS d.o.o., Trzin LORS - SAŠO LORENČIČ S.P., Cerkvenjak MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana ParkettCo HandelsGmbH, A-9170 Ferlach ROKSAL d.o.o., Žabnica ŠILES d.o.o., Komen ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci TIM OPARA d.o.o., Ljubljana VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani ŽIHER d.o.o., Gorišnica 1.3. Savne, notranji masažni bazeni Saunas, whirlpools MAAT 1 d.o.o., Ljubljana VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VERTEKS TG d.o.o., Celje 1.4. Izdelki za notranjo opremo - ostalo Interior furnishing - other ACO d.o.o., Šmarje pri Jelšah ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki ARCUS PRO d.o.o., Celje BIAL, d.o.o., Celje BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana FEIDOM AA d.o.o., Ljubljana FRANCE T d.o.o., Lesce GEBERIT PRODAJA, d.o.o., Ruše HABY d.o.o., 10000 ZAGREB IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno JEZ d.o.o., Ljubljana KMETIJA AG, d.o.o., Komenda KOMPAS SHOP d.o.o., Ljubljana

KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK, DARKO PEČNIK s.p. Ajdovščina LORS - SAŠO LORENČIČ S.P., Cerkvenjak MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale MEGAPIKSEL, TOMAŽ SOKOL s.p., Gorenja vas MEGUŠAR-LES d.o.o., Škofja Loka MESEC d.o.o., Ljubljana MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO PETERNELJ - KRŽIŠNIK d.o.o., Gorenja vas MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o., Gorenja vas MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P., Selca MRAVLJA d.o.o., Gorenja vas PLUS TEHNIKA d.o.o., Celje POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p., Ljubljana-Dobrunje Reny24 d.o.o., Ivančna Gorica SARAI d.o.o., Škofljica STV GLOBAL d.o.o., Dob ŠILES d.o.o., Komen TERMOTing d.o.o., Novo mesto TOTUS d.o.o., LJUBLJANA UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p., Blejska Dobrava VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

2. OKOLICA HIŠE OUTDOOR AND GARDEN 2.1. Vrtno pohištvo Garden furniture ČEDOMIR RAGUŽ, ĐAKOVO, 31400 DUKIN d.o.o., Ljutomer ESAL d.o.o., Deskle FIGURA d.o.o., Trzin GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje GAŠPER KOBALEJ s.p., Litija LATERLITE SPA, 43046 SOLIGNANO PR OMBRA d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p., Blejska Dobrava VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica 2.2. Bazenska tehnika Swimming pool technics TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor VERTEKS TG d.o.o., Celje 2.3. Urejanje okolice Gardening and nursery ACO d.o.o., Šmarje pri Jelšah DREVESNICA ŠTIVAN d.o.o., Prestranek EKOKULT d.o.o., Dragatuš KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o., Sežana KLIPS d.o.o., Dramlje

DO M 2017

103


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin ROMAN DEČMAN s.p.,»MP», Poljčane VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI LABAŠ s.p., Rogaška Slatina 2.4. Tehnika za odpadke in kompostiranje Waste management and composting ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica COMA COMMERCE d.o.o., Ljubljana EKOKULT d.o.o., Dragatuš ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Murska Sobota ZAGOŽEN d.o.o., Žalec 2.5. Okolica hiše - ostalo Outdoor and garden - other ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica DREVESNICA ŠTIVAN d.o.o., Prestranek FIGURA d.o.o., Trzin GO4PANDA d.o.o., Novo mesto HABY d.o.o., 10000 ZAGREB HOSEKRA d.o.o., Slovenska Bistrica KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o., Sežana KMETIJA AG, d.o.o., Komenda KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK, DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina LIVIPLANT, d.o.o., Celje MASTNAK OGRAJNI SISTEMI, d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah MESEC d.o.o., Ljubljana OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold ParkettCo HandelsGmbH, A-9170 Ferlach PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin ŠILES d.o.o., Komen TERMOFLOR KONSTRUKCIJE d.o.o., Logatec TERMOTOM d.o.o., Logatec TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p. Blejska Dobrava VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI LABAŠ s.p.,Rogaška Slatina ZAGOŽEN d.o.o., Žalec

3. STAVBNO POHIŠTVO

WOODWORK 3.1. Okna in vrata Windows and doors ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH AT 4053 Haid Ansfelden ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič GAŠPER TRŽENJE d.o.o., Ljubljana GLIN TIS d.o.o., Nazarje INLES d.d., Ribnica INOTHERM d.o.o., Dolenja vas INT VRATA d.o.o., Gorenja vas INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana INVADO d.o.o., Kranj JELOVICA HIŠE d.o.o., Preddvor J.U.A.FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana - Šentvid JURA, TOMISLAV KULIŠIĆ s.p., Ljubljana - Šentvid LESKO Žiri, d.o.o., Žiri LESNA VRATA d.o.o., Prevalje LESTUR, d.o.o., KOMENDA, Komenda

104

D O M 2017

LIP BLED, d.o.o., Bled M SORA d.d., Žiri MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana MARIN EXPERT d.o.o., HR - 21204 DUGOPOLJE MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče MEGUŠAR-LES d.o.o., Škofja Loka MIK, d.o.o., Vojnik MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o., Boštanj MIZARSTVO KOŠAK d.o.o., Ljubljana Ljubljana - Črnuče MIZARSTVO LESPO d.o.o., Škofja Loka MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o., Gorenja vas NIKOLAJ MARKELJ S.P., Gorenja vas OKNA IN VRATA NAGODE d.o.o., Logatec OKNA KLI AMBIENT trgovina, uvoz-izvoz d.o.o., Logatec OKNA ŠEMRL, d.o.o., Planina PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o., Ljubljana PVC NAGODE d.o.o., Postojna SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Poljčane ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VOMI INŽENIRING d.o.o., Ljubljana ZGONEC d.o.o., Komenda 3.2. Senčila Window shades and blinds AKROL TOMAŽ KOSEC s.p., Mengeš ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana DEKOR SENČILA d.o.o., Ljubljana INLES d.d., Ribnica INOXVRBOVŠEK d.o.o., Laško INTERLUX d.o.o., Ljubljana INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana M SORA d.d., Žiri MIK, d.o.o., Vojnik OMBRA d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana PVC NAGODE d.o.o., Postojna ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš ROLTEK, d.o.o., Dob SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Poljčane SENČILA RALUX d.o.o., Grgar TEHROL d.o.o., Komenda VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica 3.3. Stopnice Stairs KUNC JOŽE s.p., Žiri MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR s.p., Gorenja vas MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas MIZARSTVO PETERNELJ - KRŽIŠNIK d.o.o., Gorenja vas VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica 3.4. Lesna in kovinska galanterija Wood and metal fancy goods GAŠPER KOBALEJ s.p., Litija ROMAN DEČMAN s.p.,»MP», Poljčane TERMOFLOR KONSTRUKCIJE d.o.o., Logatec VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica


3.5. Garažna vrata, ograje Garage doors, fences ADUT M-5 d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p., Starše ALUMERO, proizvodnja, montaža in storitve d.o.o., Slovenska Bistrica ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona B L T d.o.o. Idrija, Idrija BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič INOKS PLUS d.o.o., Murska Sobota KLIPS d.o.o., Dramlje MARTINČIČ FRANCI s.p., Šentjernej MASTNAK OGRAJNI SISTEMI, d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR s.p., Gorenja vas MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur MN GRUP d.o.o., Radomlje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold PROFILPLAST, d.o.o., DOBRNA ROLTEK, d.o.o., Dob ROMAN DEČMAN s.p., MP, Poljčane SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Poljčane TAKT d.o.o., Ljubljana TRIDOM d.o.o., Ljubljana UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p., Blejska Dobrava VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VON, LJUBLJANA, d.o.o., Škofljica 3.6. Okovje za stavbno pohištvo Fittings for woodwork DOM-TITAN d.d., Kamnik LAMPIČ d.o.o., Ljubljana MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica 3.7. Stavbno pohištvo - ostalo Woodwork - other AVENE d.o.o., Ljubljana EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o., Maribor GO4PANDA d.o.o., Novo mesto INOKS PLUS d.o.o., Murska Sobota JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah LESTUR, d.o.o., KOMENDA, Komenda M SORA d.d., Žiri MIK, d.o.o., Vojnik MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o., Boštanj MIZARSTVO KOŠAK d.o.o., Ljubljana Ljubljana - Črnuče OKNA ŠEMRL, d.o.o., Planina OMBRA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana PVC NAGODE d.o.o., Postojna ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš TEHROL d.o.o., Komenda TERMOFLOR KONSTRUKCIJE d.o.o., Logatec VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VOMI INŽENIRING d.o.o., Ljubljana

4. MONTAŽNE HIŠE PRE-FABRICATED HOUSES 4.1. Montažne hiše Pre-fabricated houses ARTING d.o.o., Škofljica

DOMUS PLUS D.O.O., HR-10000 ZAGREB JAVUŠNIK d.o.o., Vuzenica JELOVICA HIŠE d.o.o., Preddvor KAGER HIŠA d.o.o., Ptuj LESOTEKA HIŠE d.o.o., Slovenj Gradec LUMAR IG d.o.o., Maribor MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš MGing d.o.o., Ljubljana RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica ŽIHER d.o.o., Gorišnica

5. GRADBENIŠTVO BUILDING MATERIALS AND SERVICES 5.1. Izolacijski materiali Isolating materials ARTING d.o.o., Škofljica BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče GNEZDO d.o.o., Kranj GRAMINT d.o.o., Nova Gorica IGOTON, ANTON DONOŠA s.p., Rogašovci JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka LATERLITE SPA, 43046 SOLIGNANO PR LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana - Črnuče METROTILE ADRIA d.o.o., Ljubljana MGing d.o.o., Ljubljana OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana, Ljubljana - Črnuče SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., Grosuplje SIES d.o.o., Šempeter pri Gorici SIKA d.o.o., Trzin TIM OPARA d.o.o., Ljubljana 5.2. Gradbeni izdelki in materiali Building articles and materials BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče ESAL d.o.o., Deskle GNEZDO d.o.o., Kranj GORIŠKE OPEKARNE d.d., Renče HOLZBAU UNTERRAINER GmbH, AT-9951 Ainet JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani KARODI d.o.o., Sevnica K.L.P. d.o.o., Mengeš KOLPA, d.d., METLIKA, Metlika LATERLITE SPA, 43046 SOLIGNANO PR MASTNAK OGRAJNI SISTEMI, d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah OGM-BI, d.o.o., Vrhnika SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., Grosuplje SIKA d.o.o., Trzin SLAVEC-PRO d.o.o., Pivka TIM OPARA d.o.o., Ljubljana TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o., Ormož 5.3. Barve, laki, lepila Paints, varnishes, glues GNEZDO d.o.o., Kranj JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani K.L.P., d.o.o., Mengeš METROTILE ADRIA d.o.o., Ljubljana SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., Grosuplje

DO M 2017

105


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

5.4. Kritine Roofings AHI ROOFING Kft., H-8100 Varpalota COPERNIT s.p.a., IT - 46020 PEGOGNAGA MN CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT 8960 LENTI DECRA ZS d.o.o., Ljubljana - Črnuče ESAL d.o.o., Deskle GRAMINT d.o.o., Nova Gorica HOSEKRA d.o.o., Slovenska Bistrica METROTILE ADRIA d.o.o., Ljubljana MGing d.o.o., Ljubljana OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana, Ljubljana - Črnuče PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH AT-3182 Marktl/ Lilenfeld SKRIN d.o.o., Tolmin TERMOTOM d.o.o., Logatec WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o., Ormož 5.5. Vodovodne inštalacije Plumbing, fixtures ACO d.o.o., Šmarje pri Jelšah BIAL, d.o.o., Celje HERZ d.d., Šmartno pri Litiji IKA, ŽIRI, d.o.o., Žiri MINES IB d.o.o., Kobarid, Kobarid VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče ZAGOŽEN d.o.o., Žalec 5.7. Gradbena mehanizacija Building equipment and machinery ZELENA GRADNJA d.o.o., Ljubljana 5.8. Gradbene storitve, sanacije, zaključna dela Services, maintenance and finishing BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče GNEZDO d.o.o., Kranj GOVER S.R.L., IT-33033 Codroipo (UD) HROVAT JURIJ s.p., SPLOŠNO PEČARSTVO Mengeš IZOLACIJA ZORMAN TEAM d.o.o., Kamnik KLIN, d.o.o., Logatec, Logatec PEČARSTVO AVGUŠTIN, AVGUŠTIN KLEMEN s.p., Komenda STREHA KUHAR, d.o.o., Šenčur ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci TERMOTOM d.o.o., Logatec TIM OPARA d.o.o., Ljubljana URETEK d.o.o., Ivančna Gorica VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica 5.10. Gradbeništvo - ostalo Building materials and services ARHEM d.o.o., Ljubljana GAŠPER KOBALEJ s.p., Litija GO4PANDA d.o.o., Novo mesto HERMI, d.o.o., Celje HOLZBAU UNTERRAINER GmbH, AT-9951 Ainet IGOTON, ANTON DONOŠA s.p., Rogašovci IZTOK PALIR s.p., Šempeter v Savinjski dolini KIP, dimniški inženiring, d.o.o. Velika Loka LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana - Črnuče PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH AT-3182 Marktl/Lilenfeld SIKA d.o.o., Trzin STREHA KUHAR, d.o.o., Šenčur TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica

106

D O M 2017

6. OPREMA ZA VSE VRSTE OGREVANJA IN HLAJENJA AIR CONDITIONING 6.1. Ogrevalna in klimatizacijska tehnika Heating and climatization devices AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o., Preserje AIRABELA TRGOVINA IN STORITVE d.o.o., Ljubljana ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče BIAL, d.o.o., Celje BIOMASA d.o.o., Luče CREINA d.d., KRANJ, Kranj DINES d.o.o., Ljubljana EGRO ZORMAN d.o.o., Komenda EKOFRANK d.o.o., Velenje EKOSEN, d.o.o., Maribor ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana E2E d.o.o., Maribor FRANCE T d.o.o., Lesce GOLDI d.o.o., Stahovica GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p., Trebnje GORENJE d.d., VELENJE - GORENJE GOVER S.R.L., IT-33033 Codroipo (UD) HERZ d.d., Šmartno pri Litiji HROVAT JURIJ s.p., SPLOŠNO PEČARSTVO Mengeš IKA, ŽIRI, d.o.o., Žiri INOVATIKA d.o.o., Ljubljana - Črnuče IZTOK PALIR s.p., Šempeter v Savinjski dolini JADRAN ENERGETIKA d.o.o., Sežana JANTAR TRADE d.o.o., Domžale KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini KLJUČAVNIČARSTVO FEKONJA d.o.o., Voličina KNUT d.o.o., Turjak KOVINTRADE d.d., CELJE, Celje KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o., Žalec LORENLINE d.o.o., Trzin MEGAMIK d.o.o., Pišece MENARD RA, d.o.o., Logatec MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici NIX d.o.o., Semič PEČARSTVO AVGUŠTIN, AVGUŠTIN KLEMEN s.p., Komenda PEČARSTVO FUJAN Boštjan Fujan s.p., Vodice pri Ljubljani PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto PICHLER & CO d.o.o., Maribor PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p., Ljubljana-Dobrunje REMIH INŽENIRING d.o.o., Ljubljana SKRIN d.o.o., Tolmin STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., Begunje na Gorenjskem TERMO SHOP d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče TERMOTing d.o.o., Novo mesto TERSUS d.o.o., Brezovica pri Ljubljani TILIA d.o.o., Novo mesto TOŠNJAK d.o.o., Ljubljana VEGA PRODUKT d.o.o., Tišina VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče VIESSMANN d.o.o., Maribor VITANEST d.o.o., Nova Gorica WEISHAUPT d.o.o., Celje


6.2. Hladilne in prezračevalne naprave Cooling and ventilating devices AGREGAT d.o.o., Ljubljana - Šentvid ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana E-NETSI d.o.o., Ljubljana E2E d.o.o., Maribor IZTOK PALIR s.p., Šempeter v Savinjski dolini JADRAN ENERGETIKA d.o.o., Sežana KNUT d.o.o., Turjak KOVINTRADE d.d., CELJE, Celje MIK, d.o.o., Vojnik MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici NIX d.o.o., Semič PEČARSTVO FUJAN Boštjan Fujan s.p., Vodice pri Ljubljani PICHLER & CO d.o.o., Maribor TERMO SHOP d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče VIESSMANN d.o.o., Maribor VITANEST d.o.o., Nova Gorica 6.3. Oprema za vse vrste ogrevanje in hlajenja - ostalo Air conditioning - other ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče CREINA d.d. KRANJ, Kranj DINES d.o.o., Ljubljana DOM-TITAN d.d., Kamnik EGRO ZORMAN d.o.o., Komenda EKOSEN, d.o.o., Maribor ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana E-NETSI d.o.o., Ljubljana FRANCE T d.o.o., Lesce HROVAT JURIJ s.p., SPLOŠNO PEČARSTVO Mengeš INOVATIKA d.o.o., Ljubljana - Črnuče IZTOK PALIR s.p., Šempeter v Savinjski dolini JADRAN ENERGETIKA d.o.o., Sežana KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini KIP, dimniški inženiring, d.o.o., Velika Loka KLIN, d.o.o., Logatec, Logatec KLJUČAVNIČARSTVO FEKONJA d.o.o., Voličina KNUT d.o.o., Turjak KOVINTRADE d.d., CELJE, Celje MESEC d.o.o., Ljubljana MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto PICHLER & CO d.o.o., Maribor PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče TERSUS d.o.o., Brezovica pri Ljubljani TOŠNJAK d.o.o., Ljubljana VEGA PRODUKT d.o.o., Tišina VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče VIESSMANN d.o.o., Maribor WEISHAUPT d.o.o., Celje

7. FOTOVOLTAIKA PHOTOVOLTAICS 7.1. Fotovoltaika Photovoltaics HERMI, d.o.o., Celje VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica

8. TEHNIČNO VAROVANJE SECURITY PRODUCTS AND SERVICES 8.1. Mehansko in elektronsko varovanje Mechanic and electronic devices and appliances ekey biometric systems d.o.o., Ljubljana SLAVEC-PRO d.o.o., Pivka TERNA d.o.o., LJUBLJANA VARNOSTNA TEHNIKA, Uroš Klinc s.p., Vače VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VOVKO d.o.o., Ljubljana 8.2. Protipožarna oprema in varovanje okolja Fire protection and environmental safety MOBICOM d.o.o., Trzin VARNOSTNA TEHNIKA, Uroš Klinc s.p., Vače VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica 8.3. Tehnično varovanje - ostalo Security products and services - other GO4PANDA d.o.o., Novo mesto MOBICOM d.o.o., Trzin OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica

9. STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA SERVICES, ENGINEERING AND LITERATURE 9.1. Nepremičninsko posredovanje Real estate ZELENA GRADNJA d.o.o., Ljubljana 9.2. Banke, zavarovalnice Banks, insurances GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor 9.3. Arhitektura, načrtovanje Architecture and home plans ARHEM d.o.o., Ljubljana KOLPA, d.d., METLIKA, Metlika POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI LABAŠ s.p., Rogaška Slatina 9.4. Revije, založbe Magazines, publishing VAŠ PROFIT d.o.o., Muta Zavod BIG, so.p., Ljubljana 9.5. Raziskave, razvoj, inovacije Research & development, innovations STREHA KUHAR, d.o.o., Šenčur ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Ljubljana

DO M 2017

107


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

9.6.

Storitve, inženiring in literatura - ostalo Services, engineering and services - other ARHEM d.o.o., Ljubljana EDICOM, d.o.o., Šentjur IZTOK PALIR s.p., Šempeter v Savinjski dolini LIVIPLANT, d.o.o., Celje MGing d.o.o., Ljubljana OBRTNIK, podjetje za gradbeno obrtne storitve, trgovino in inženiring, d.o.o., Škofja Loka STREHA KUHAR, d.o.o., Šenčur VEKOTERM inženiring d.o.o., Zgornja Besnica

10. DRUGO (neimenovano) OTHER (unlisted) 10.1. Drugo (neimenovano) Other (unlisted) DOMA-KO d.o.o., MIRNA, Mirna DROP SHOP d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid EDICOM, d.o.o., Šentjur

108

D O M 2017

ekey biometric systems d.o.o., Ljubljana EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, Ljubljana ELEKTRONABAVA d.o.o., Ljubljana - Črnuče ELSIK d.o.o., Cerkno ERDU d.o.o., Ljubljana E2E d.o.o., Maribor FRISTADS d.o.o., Naklo GEBERIT PRODAJA, d.o.o., Ruše GNEZDO d.o.o., Kranj GOVER S.R.L., IT-33033 Codroipo (UD) HERMI, d.o.o., Celje JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah KMETIJA AG, d.o.o., Komenda MARJETKA NOVAK s.p., Bistrica ob Dravi MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana ORTOPEDICA d.o.o., Maribor PARNAD d.o.o., Ljubljana ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Murska Sobota TEM ČATEŽ, d.d., Velika Loka TONTINA d.o.o., Ljubljana VAKUUM TEHNIK, d.o.o., Celje


Olajšajte si izbiro pravega izvajalca za vaše storitve Ocenite svoje izvajalce storitev Zadovoljni z vašim mojstrom, maserjem, zavarovalnim agentom in drugimi izvajalci storitev? Nagradite jih z dobro oceno. Razočarani nad prejeto storitvijo? Kaznujte slabe izvajalce s slabo oceno.

Zahtevajte 6 ponudb brezplačno Prihranite čas. Pridobite 6 ponudb preverjenih izvajalcev. Izberite ustreznega izvajalca in ga ocenite.

Preverite izvajalca Pred izborom svojega mojstra preverite njegove ocene, referenčne fotografije in predstavitev.

Cohortem d.o.o.


Program prireditev na GR 2017 / Event programme at GR 2017 I Conventa 18. 1.–19. 1. 2017 10. največja poslovna borza ponudbe in povpraševanja kongresnega turizma za področje Jugovzhodne Evrope / 10th Meetings and Incentive Travel Show for the region of Southeast Europe Organizator / Organizer: Zavod kongresnoturistični urad Slovenije I CACIB Ljubljana 21. 1.–22. 1. 2017 Mednarodna razstava psov / All Breed International Dog Shows Organizator / Organizer: Kinološka zveza Slovenija / Slovenian Kennel Club I Poslovna Informativa / Business Informativa 27. 1. 2017 6. informativni dan o poslovnem in strokovnem izobraževanju / 6th Free Information on Business and Professional Education Organizator / Organizer: Proevent d.o.o. I Informativa 27. 1.–28. 1. 2017 9. sejem izobraževanja in poklicev / 9th Education and Career Fair Organizator / Organizer: Proevent d.o.o. I Arena mladih / Student Arena 27. 1.–28. 1. 2017 17. izobraževalno-sejemska prireditev za mlade / 17th Educational and Fair Event for the Young Organizator / Organizer: Proevent d.o.o. I Natour Alpe–Adria / Natour Alpe–Adria 1. 2.–4. 2. 2017 28. mednarodni sejem in borza za aktivno preživljanje prostega časa / 28th International trade show and exchange for active leisure time Organizator / Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

I Avtomobilski salon Slovenije / 24. Auto Salon Slovenia 27. 3. – 2. 4. 2017 24. mednarodni avtomobilski salon / 24rd International Auto Salon Organizator / Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o., Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS I Sejem kozmetike Love & Beauty 2017/ Cosmetics Fair Love & Beauty 2017 8. 4.–9. 4. 2017 Organizator / Organizer: LNS, Jurij Šlehta s.p. I 10. Mednarodna Tatoo konvencija / 10th International Tatoo Convention 21. 4.–23. 4. 2017 Organizator / Organizer: NJCC trgovina in storitve d.o.o. I Vino Ljubljana – 59. mednarodno ocenjevanje vin / 59th International Wine Competition 30. 6.–2. 7. 2017 Organizator / Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I Otroški bazar / Children‘s Bazaar 8. 9.–10. 9. 2017 12. sejem za družine / 12th Family Fair Organizator / Organizer: Proevent d.o.o. I EUROSON 2017 22. 9.–25. 9. 2017 29. kongres Evropske zveze društev za ultrazvok v medicini in biologiji / 29th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology Organizator / Organizer: Dekon I Clean me 3. 10. – 5. 10. 2017 Sejem čistil in vzdrževanja / Exhibition for cleaning and maintenance Organizator / Organizer: ICM d.o.o.

I GASTexpo - Sejmi okusov / GASTexpo - Fairs of Tastes 1. 2.–4. 2. 2017 11. mednarodni sejem gastronomije in gostinskohotelske opreme ter mednarodni sejem sladoleda / The 11th international fair of gastronomy and cateringhotel equipment Organizator / Organizer: Primorski sejem d.o.o.

I Narava–zdravje / Nature–Health 12. 10.–15. 10. 2017 48. sejem ponudbe izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje / 48th fair offering products, activities and ideas for healthy living Organizator / Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

I EMA 2017 – izbor za pesem Evrovizije 2017 / EMA 2017- Contest for Eurovision Song Contest 2017 17. 2., 18. 2., 24. 2. 2017 1. predizbor, 2. predizbor in finalni izbor za 62. tekmovanje za pesem Evrovizije / Semi-final 1, Semi-final 2 and Final for 62nd Eurovison Song Contest Organizator / Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. z RTV Slovenijo

I Sejem »TEČEM«, EXPO, 22. Ljubljanski maraton / Running Fair »TEČEM«, EXPO, 22nd Ljubljana Marathon 26. 10.–29. 10. 2017 Organizator / Organizer: Timing Ljubljana

I Sejem Dom / Home Fair 7. 3.–12. 3. 2017 56. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice / 56th international fair of offers for the home, building trade, doors and windows, heating and cooling engineering, interior fittings, security and landscaping Organizator / Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I Collecta 2017 17. 3.–18. 3. 2017 11. Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta / 11th International Collectors Fair Organizator / Organizer: Proevent d.o.o. I Mednarodna razstava mačk / International Cat Show Ljubljana 18. 3.–19. 3. 2017 Organizator / Organizer: Felinološko društvo Ljubljana / Feline breeders club Ljubljana

I Ambient Ljubljana – sejem pohištva / Ambient Ljubljana – Furniture Fair 8. 11.–12. 11. 2017 28. pohištveni sejem / 28th Furniture fair Organizator / Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I Sejem Dom+ / Home Fair+ 8. 11.–12. 11. 2017 2. mednarodni sejem stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike, montažnih hiš, varovanja ter urejanja okolice / 2nd International fair of offers for the home, doors and windows, heating and cooling engineering,interior fittings, security and landscaping Organizator / Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I 48. smučarski sejem Snežinka / 48th Ski Fair Snežinka 30. 11.–3. 12. 2017 Prodaja nove in rabljene smučarske opreme in sejem zimske športno-rekreacijske ponudbe / Second hand and new ski equipment and winter sports and recreation fair Organizator / Organizer: Smučarski klub Snežinka I Mineral Fest Ljubljana 7. 12. – 9. 12. 2017 Sejem mineralov, fosilov in nakita / Exhibition of minerals, fossils and jewelry Organizator / Organizer: Conventio d.o.o

DO M 2017

111


Ambient Ljubljana sejem pohištva — Sejem pohištva in druge notranje opreme

www.pohistveni-sejem.si

Vse za dom! 8.–12. november 2017, Gospodarsko razstavišče

Sejem Dom plus —

Sejem stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike, montažnih hiš, varovanja ter urejanja okolice

www.sejemdom.plus


www.avtomobilski-salon.si

Gospodarsko razstaviĹĄÄ?e 27. marec – 2. april 2017

Trendi, novosti in inovacije iz sveta osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil.


Imejte svoj pogled

Okna vrhunske slovenske kakovosti Industrijska ul. 13 SI Žiri 04 50 50 230

LetaliĹĄka c. 32b SI Ljubljana 01 54 41 310

okna@m-sora.si

www.m-sora.si

Sejem Dom / Home Fair 2017  

katalog / catalogue

Sejem Dom / Home Fair 2017  

katalog / catalogue

Advertisement