Page 1

Vrtimo nove ambiente Giving furniture a new spin

Dr탑ava partnerica

Partner

Medijski partnerji

Design Week Ljubljana


KUHINJE ERJAVEC Koreninova 13, 1000 Ljubljana T 01 256 04 26, 01 256 67 26 F 01 256 67 27 E info@kuhinje-erjavec.si www.kuhinje-erjavec.si Salon kuhinj je odprt od ponedeljka do petka od 11.00 do 17.30 ure.


K A Z A L O / Index

Splošne informacije / General information

AMBIENT LJUBLJANA – 25. SEJEM POHIŠTVA Ambient Ljubljana – 25th Furniture Fair 7. – 12. oktober 2014 / 7– 12 October, 2014 Gospodarsko razstavišče d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenija tel.: +386/1/300 26 00 faks.: +386/1/300 26 49 info@gr-sejem.si www.pohistveni-sejem.si www.furniture-fair.com

Avtobusna postaja / Bus station: 090 42 30 Adria Airways: 01 431 30 00 Letališče Jože Pučnik Ljubljana / Airport Jože Pučnik Ljubljana: 04 206 10 00 Železniška postaja / Railway station: 01 291 33 32 Taksi / Taxi: 01 234 90 00 Izdajatelj in organizator sejma / Publisher & Fair Organiser: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Vodja sejma / Project Manager: Stane Kavčič Uredili / Editing: Marjana Lavrič, Milena Pelipenko Računalniško grafična priprava za tisk, načrt dvoran / Desktop publishing: Zvone Kukec Tisk / Printed by: Tontina d.o.o. Cena vstopnic: • Odrasli 9 EUR • Otroci 7–16 let, dijaki, študenti, upokojenci 7 EUR • Otroci do 7. leta starosti in invalidi na vozičkih ter njihov spremljevalec brezplačen vstop Entrance fees: • Adults 9 EUR • Children 7–16 years, school children, students, seniors 7 EUR • Children under 7 free of charge • Disabled with attendant free of charge Odpiralni čas / Open for public: 7. – 11. 10. 2014 12. 10. 2014

Mag. Iztok Bricl: 25. Ambient Ljubljana – prostori oblikovanja/ 25th Fair Ambient Ljubljana - the spaces of design

4 DESIGN WEEK - teden oblikovanja 8 N I Z O Z E M S K A - D r ž a v a p a r t n e r i c a / The Nederlands - The Partner Country

Pieter Jan Langenberg: Nizozemsko oblikovanje in arhitektura v Slovenji / Dutch design and architecture in Slovenia Nizozemsko oblikovanje kot gonilo inovacij / Dutch design as innovation motor

Recepcija in tehnični servis v času sejmov / Reception and technical service in time of fairs: 01 300 26 14

2 U V O D N I K / Introduction

10:00 – 20:00 10:00 – 18:00

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, se izdajatelj ne obvezuje, da jih bo objavil. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. The editor shall not be responsible for false data and deficiencies in submitted materials. In case that the materials are received after the closing date, only the name and address of the copmany will be published. All rights reserved. Copying or using the whole catalogue or any part of it in whatever extent or process – photocopying, printing or computer saving included – without a publisher's permission is forbidden.

Razstava: Znanilci nizozemskega oblikovanja @ BIO 50 / Exhibition: Dutch Design Ambassadors @ BIO 50

1 2 P O L J S K A / Poland

Polska Folk / Polska folk exhibition

1 4 I T A L I J A / Italy Izkusite italijanski dizajn / Experience Italian Design 1 7 T O P I D E J E / Top Ideas 20 NAGR ADE 25. SE JMA POHIŠT VA / 25 th Ambient Prizes

2 2 K R E AT I V N O S T N E P O Z N A M E J A 2 2 V S R E D I Š Č U / Additional Programme 2 6 P O P U S T I Z A O B I S K O V A L C E / Discounts for the visitors 2 8 S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I / List of exhibitors by alphabet 3 2 S E Z N A M Z A S T O P A N I H P O D J E T I J / List of represented companies by alphabet 3 4 N A Č R T D V O R A N / Hall Plan 4 4 P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V / Presentation of exhibitors 6 0 S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O D E J A V N O S T I H / List of exhibitors by activities

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

1


Foto: Mateja Jordovič

U V O D N I K / Introduction

25. Ambient Ljubljana – prostori oblikovanja Spoštovani obiskovalci in razstavljalci Ko odpiramo vrata 25. mednarodnega sejma Ambient, jih tokrat ne le figurativno, ampak v resnici puščamo odprta za vrsto dogodkov, ki se sicer odvijajo zunaj Gospodarskega razstavišča, a so sestavni del sejemske ponudbe. Povezujemo prostore – ambiente, katerih rdeča nit je oblikovanje kot način življenja vseh nas. Design naj ne bo le storitev ali izdelek privilegiranih, ampak pobuda, možnost in priložnost za celovite medgeneracijske, medkulturne in interdisciplinarne rešitve. Združeni v novo blagovno znamko – teden oblikovanja Design Week – vam od 7. do 12. oktobra odpiramo vrata z znižano vstopnico na vse prireditve sejma Ambient in Meseca oblikovanja v prostorih nekdanje tiskarne Mladinska knjiga. Med obema lokacijama vam je z vstopnico ene ali druge prireditve na voljo avtobus Ljubljanskega potniškega prometa. Hkrati vas vabimo, da v rezidenci nizozemskega veleposlanika obiščete razstavo modernega nizozemskega oblikovanja. V dopoldanskem času vam z Gospodarskega razstavišča nudimo organiziran brezplačen prevoz. Vrata medkulturnim navdihom in povezovanju pa na Ambientu odpiramo še z razstavami, ki jih poleg nizozemske letos ponovno prispevata italijanska in poljska ambasada. Razstave vsaka v svojem kontekstu poudarjajo značilne, a hkrati edinstvene presežke omenjenih nacionalnih dizajnov: Izkušnja italijanskega oblikovanja keramike s kombinacijo elegance, preprostosti in udobja; moderno nizozemsko oblikovanje, tudi stoli Tulipi na Mestni ploščadi, s pragmatičnostjo, inovativnostjo in minimalizmom ter razstava mladih poljskih oblikovalcev z iskanjem lastne identitete, kulturne drugačnosti in unikatnega preoblikovanja ljudske tradicije. Vsem trem pa so skupni tradicija, znanje, kreativnost in inovativnost kot razmislek in izziv pri ustvarjanju novih izdelkov ali blagovnih znamk. Zato prav vsi potrebujemo dobro oblikovanje, visoko razvito industrijo pohištva in notranje opreme z izdelanim konceptom podjetništva, ki se zna uspešno prilagajati novim izzivom tržišča.

2

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

Mag. Iztok Bricl

Da bi spodbudil razvoj uspešnega in konkurenčnega kreativnoinovativnega gospodarstva, Regionalni center kreativne ekonomije organizira dogodek Kreativnost ne pozna meja. V sodelovanju z Agencijo ICE, z Veleposlaništva Republike Italije, se bo odvila okrogla miza Izkušnja italijanskega oblikovanja z arhitektko Barbaro Delucca in oblikovalcem Massimom Ioso Ghinijem. Verjamemo v inovativne pristope in sveža, nova oblikovalska razmišljanja, zato so vrata Gospodarskega razstavišča odprta tudi mladim. Z razstavo in borzo Top ideje letos že petič omogočamo mladim oblikovalcem in arhitektom, tokrat tudi iz sosednje Hrvaške, javno predstavitev njihovega dela, vsem udeležencem sejma pa nujen dialog med oblikovalsko stroko, slovenskimi in tujimi proizvajalci elementov bivanjske kulture ter končnim uporabnikom – kupcem. V okviru sejma Ambient Ljubljana si na Gospodarskem razstavišču prizadevamo, da bi opazne oblikovalske dosežke prepoznal kar najširši krog ljudi. Tudi letos podeljujemo nagrade in priznanja za najboljše stvaritve razstavljavcev oziroma jih še posebej izpostavimo: nagrajene izdelke z nagradami Pet najboljših – Top 5 in Top of the Top za najboljšega med njimi si je mogoče po izboru mednarodne komisije (Barbara Delucca, Italija, Rianne Makkink, Nizozemska, Jure Miklavc, Vladimir


Pezdirc, predsednik, Slovenija) ogledati vse dni sejma na posebni razstavi. Ker spodbujamo ambientalni duh sejma, podeljujemo trem razstavljavcem posebno priznanje za najlepši razstavni prostor. Na sejmu Ambient gre tudi v resnici za prave ambiente – take, kot si jih želimo zasnovati v zasebnem ali poslovnem okolju. Tu se ne predstavljajo le posamezni kosi pohištva, ampak prostori, ki jih kreativno, funkcionalno in estetsko navdahnejo oblikovalci, realizirajo z različnimi tehnološkimi postopki pa proizvajalci, razstavljavci 25. sejma Ambient. Letos na sejmu sodeluje 206 podjetij iz 20 držav. Kar nekaj jih ponuja posebne sejemske popuste, ki jih je mogoče izkoristiti še pet mesecev po sejmu. Na največji razstavi notranje opreme z zadnjimi trendi v regiji med Milanom in Dunajem se predstavljajo vse vrste pohištva, svetila, dekorativne tkanine, razni dodatki idr. Ambient torej ostaja prostor oblikovanja, kje se srečujejo različne ideje, trendi, pa tudi okusi. Sejmi so in ostajajo najpristnejša oblika promocije. Tu se soočajo različne zamisli v neposrednem in odprtem dialogu na različnih ravneh in med različnimi skupinami ljudi. Naj ustvarjalni vrvež teh in onih – še zlasti zahvaljujoč vsem trem involviranim ambasadam in njihovim znanilcem – vrti nove ambiente. Naj zaveje svež veter v vse naše prostore! Mag. Iztok Bricl Direktor Gospodarskega razstavišča

25th Fair Ambient Ljubljana - the spaces of design When opening our door for the 25th international Ambient Fair, not only figuratively but quite literally we are letting it open for an array of events which are part of our fair’s offer although they take place outside the GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre. We connect spaces with a common thread - design as a way of everybody’s life. Design is not only supposed to be a service or a product for the privileged few; it should be an initiative, possibility and opportunity for integral intergenerational, intercultural and interdisciplinary solutions. United under a new brand, Design Week, from 7 to 12 October we open the doors with a reduced-price ticket to all events of the Ambient Fair and The Month of Design on the premises of exprinting house Mladinska knjiga. Between the two locations you can use Ljubljana city buses with a ticket for one of these two events. You are also invited to attend the exhibition of modern Dutch design in the residence of the Netherlands Ambassador. In the morning, we organize free transfer from GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre. The Ambient fair also opens the door for intercultural inspirations and connections with exhibitions; this year, in addition to the Nederlands Embassy, there are again the contributions of the Italian and Polish embassies. Each in its own context, the exhibitions emphasize typical but at the same time unique highlights of these

three national designs: The experience of Italian ceramics design with a combination of elegance, simplicity and comfort; modern Dutch design, with Tulpi seats at the City platform, among others, with its pragmatism, innovation and minimalism; and the exhibition of young Polish designers with their searching for their own identity, different culture and a unique transformation of folk tradition. Their common denominators are tradition, knowledge, creativity and innovation as consideration and challenge of creating new products or brands. This is why every one of us needs good design, highly developed industry of furniture and furnishing with a well-conceived concept of entrepreneurship, which is able to successfully adapt to new market challenges. To encourage the development of successful and competitive creative-innovative economy, the Regional Centre of Creative Economy organizes the Creativity Knows No Borders event. In collaboration with the Agency ICE from the embassy of the Republic of Italy, we will host the round table discussion The Experience of Italian Design with the architect Barbara Delucca and the designer Massimo Iosa Ghini. We believe in innovative approaches and fresh, new designers’ thinking, and that’s why the door of the GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre is also open for young generations. For the fifth year in a row, we have organized the exhibition and exchange Top Ideas, which enable young designers and architects, also from neighbouring Croatia, a public presentation of their work, and all participants at the fair the highly necessary dialogue among designers’ profession, producers of objects for living from Slovenia and abroad, and the end user - consumer. Within the fair Ambient Ljubljana the GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre tries to make noticeable designers’ achievements to the widest circle of people. This year we again grant awards and prizes for the best achievements of the exhibitors, giving them an extra attention: the awarded Top 5 and Top of the Top according to the selection of international jury (Barbara Delucca, Italy, Rianne Makkink, the Netherlands, Jure Miklavc, Vladimir Pezdirc, Slovenia) can be seen all days of the fair at a special exhibition. Since we want to promote the aesthetic atmosphere of the fair, three exhibitors are granted a special award for the most beautiful exhibition space. The Ambient Fair is also about real spaces - the spaces we want to design in our home or business environment. The exhibits are not limited to individual pieces of furniture; you can see spaces which are creatively, functionally and aesthetically inspired by designers and by means of various technological procedures realized by producers, the exhibitors at the 25th Ambient Fair. In 2014, 206 companies from 20 countries participate at the fair. Quite a few of them offer special fair discounts which are valid up to five months after the fair. At the biggest exhibition of furnishing with latest trends in the region between Milan and Vienna one can see all kinds of furniture, lighting, decorative textiles, accessories etc. So Ambient remains the space of design, a meeting point of various ideas, trends, as well as tastes. Fairs continue to be the most authentic form of promotion. Different ways of thinking meet in a direct, open dialogue at different levels and among different groups of people. May creative hustle and bustle - especially thanks to all three involved embassies and their heralds - spin new spaces. Let the fresh wind blow through all our spaces! Iztok Bricl, MSc Director of GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

3


DESIGN WEEK LJUBLJANA 2014 6.–12. OKTOBER / PROGRAM 6. oktober 6. 10., 11.00–15.00 Oder 180° – produktno oblikovanje Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 6. 10., 15.00–17.00 Kontaktne mize: produktno oblikovanje Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 6. 10., 20.00–23.00 Otvoritev Meseca oblikovanja s podelitvijo nagrad Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

7. oktober 7. 10., 14.00 Okrogla miza »Izkušnja italijanskega oblikovanja« Lokacija: dvorana Galerija, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Registracija udeležencev ob 13.30 Organizatorja: Agencija ICE Oddelek Veleposlaništva Republike Italije za gospodarsko promocijo in Gospodarsko razstavišče

7. 10., 12.30–14.00 Kontaktne mize: moda Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 7. 10., 14.30–16.00 Oder 180° – moda Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 7. 10., 16.15–17.15 Okrogla miza: moda / identiteta Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 7. 10., 20.00–21.00 Otvoritveni dogodek mednarodne razstave modnega oblikovanja IDENTITETA Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

8. oktober 8. 10., 10.00–13.00 Okrogla miza: Znamke kot odsev tradicije, sodobnosti in povezovanja znanj S prorektorico prof. Majo Makovec Brenčič in prof. Sašo J. Mächtigom Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana 8. 10., 10.00–13.00 Design management v pohištveni industriji Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 8. 10., 11.00 Predavanje »Lesene obloge, certificiran les in preprečevanje eksplozij v lesni industriji« Lokacija: dvorana Galerija, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Predhodna prijava na: ajda.pajor@si.bureauveritas.com Organizator: Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana


8. 10., 14.00–16.00 Oder 180° – interierji JV Evrope Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 8. 10., 16.00–19.00 Oder 180° – Oblikovanje digitalne izkušnje Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 8. 10., 19.00–20.00 Otvoritev samostojne razstave hrvaške umetnice Staše Čimbur, Rapsodija v belem Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Staše Čimbur 8. 10., 20.00–22.00 Znamke in znamenja 2014: podelitev oblikovalskih nagrad JV Evrope in otvoritev razstave Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

9. oktober 9. 10., 10.00–16.00 Konferenca Big arhitektura 14: Mala lesena arhitektura. Turizem. Posel. Užitek. Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 9. 10., 10.00 »Kreativnost ne pozna meja« Predstavitev nagrajenih TOP 5, predstavitev slovensko–hrvaškega sodelovanja (kreativni center Poligon), predstavitev projekta Musguard. Lokacija: dvorana Galerija, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Organizator: Regionalni center kreativne ekonomije v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem 9. 10., 18.00–19.00 Okrogla miza: Dober tek – slovensko oblikovanje za hrano Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

9. 10., 20.00–22.00 Oblikovalska okuševalnica Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 9. 10., 19.00 Podelitev nagrad NETKO Lokacija: Dvorana A na GZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana Organizator: GZS

10. oktober 10 .10., 9.00–15.30 3 bistvene sestavine za uspeh vašega podjetja Lokacija: GZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana Organizatorja: GZS in agencija POTI 10. 10., 10.00.–14.00 Konferenca in okrogla miza Les v mestu Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 10. 10., 16.00.–21.00 Dan arhitektov Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: ZAPS


Razstave in večdnevni dogodki 6. 10.–6. 11. Mednarodna razstava produktnega in modnega oblikovanja JV Evrope, Znamke in znamenja Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 6. 10.–6. 11. Plus Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja 6. 10.–6. 11. TAPAS Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizatorja: Acción Cultural Española (AC/E) in Mesec oblikovanja v sodelovanju z Veleposlaništvom Španije v Sloveniji 6. 10.–6. 11. Muze Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizatorji: Mesec oblikovanja v sodelovanju z Galerijo sloART.si in Galerijo Ažbe iz Ljubljane 6. 10.–6. 11. Les v mestu Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

6. 10.–6. 11. Mala arhitektura Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

6. 10.–6. 11. Rapsodija v belem Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Avtorica: Staša Čimbur

6. 10.–6. 11. Interierji JV Evrope Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

6. 10.–6. 11. SHIRTING 02 Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Avtorica: Elena Fajt

6. 10.–6. 11. Dober tek – slovensko oblikovanje za hrano Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

7. 10.–6. 11. Razstava IDENTITETA 2 Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: Mesec oblikovanja

6. 10.–6. 11. IDEM preteklost–sedanjost– prihodnost Razstava je del aktivnosti ob 30 obletnici študija oblikovanja in vključena v BIO 50 ZDAJ Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizatorji: IDEM KARST – Connectivity group & IDEM Art+Design Univerza v Ljubljani – ALUO Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje. 6. 10.–6. 11. Razstava Slovenska arhitektura in prostor 2014 Lokacija: Mesto oblikovanja – nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana Organizator: ZAPS

7.–12. 10. Top ideje Razstava domiselnih, inovativnih in kreativnih oblikovalskih rešitev mladih, perspektivnih arhitektov in oblikovalcev. Lokacija: dvorana Kocka (A2), Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Organizator: Gospodarsko razstavišče 7. 10.–12. 10. Razstava »Polska Folk« Lokacija: Levi prizidek avle dvorane Kupola, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Organizator: Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani


7.–12. 10. Top 5 Razstava nagrajenih izdelkov, ki izstopajo z oblikovalskimi dosežki na področju funkcionalne, tehnološke in likovne kakovosti. Lokacija: dvorana Kupola (A), Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Organizator: Gospodarsko razstavišče 7.–12. 10. Razstava »The Ceramics' Design Experience« Lokacija: Preddverje Marmorne dvorane (B2), Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Organizator: Agencija ICE – Oddelek Veleposlaništva Republike Italije za gospodarsko promocijo v sodelovanju s slovenskima podjetjema Kersan in Krisma 7.–12. 10. Razstava Znanilci nizozemskega oblikovanja & BIO 50 Lokacija: Rezidenca nizozemskega veleposlanika, Draga 52, Ljubljana Organizator: Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v Sloveniji 7.–12. 10. Predstavitev Srednje lesarske šole (ŠC Ljubljana) Lokacija: Dvorana Povodni mož (B2 klet), Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Organizator: ŠC Ljubljana in Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana

7.–12. 10. Predstavitev Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani Lokacija: Dvorana Povodni mož (B2 klet), Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Organizator: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 7.–12. 10. Predstavitev ročno tesane brunarice Lokacija: Mestna ploščad, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Organizator: Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana, Lessimond s.p. 9.–11. 10. MAGNET DESIGN – SHOWROOM KREATIVNE POHIŠTVENE INDUSTRIJE Svetovanje priznanih strokovnjakov s področja oblikovanja, opremljanja prostorov in arhitekture. Lokacija: Masarykova ulica 14, Ljubljana Organizator: Razvojni center kreativne pohištvene industrije, RC31

MESEC OBLIKOVANJA LJUBLJANA 2014 6. 10.–6. 11. 2014 www.mesecoblikovanja.com AMBIENT LJUBLJANA 7. 10.–12. 10. 2014 www.pohistveni-sejem.si


N I ZO Z E M S K A - D R Ž AVA PA R T N E R I C A

Nizozemsko oblikovanje in arhitektura v Sloveniji Foto: Ana Kovač, MAO

Dragi obiskovalec in obiskovalka, najprej bi se rad zahvalil Gospodarskemu razstavišču za povabilo, da Kraljevina Nizozemska postane država partnerica letošnjega pohištvenega sejma Ambient Ljubljana. Povabilo ni naključje. V Sloveniji je bilo vedno veliko zanimanja za nizozemsko oblikovanje in arhitekturo, opažam pa, da celo narašča v zadnjih dveh letih. Zato smo se odločili, da vam predstavimo nekaj novega, nekaj, česar v Sloveniji še nismo videli. S pomočjo naših partnerjev smo pripravili razstavo sodobnega nizozemskega dizajna Znanilci nizozemskega oblikovanja @ BIO 50, ki je postavljena v bivanjsko okolje, prebivališče nizozemskega veleposlanika v Kosezah v Ljubljani. Razstava daje močan nizozemski poudarek letošnjemu pohištvenemu sejmu Ambient Ljubljana, saj predstavljamo oblikovalske izdelke najboljših nizozemskih oblikovalcev današnjega časa. Naj jih omenim le nekaj: Studio Job, Richard Hutten, Scholten & Bajings, Marcel Wanders, Maarten Baas, Bertjan Pot, Dirk Vander Kooij, Aldo Bakker, Hella Jongerius, Ineke Hans, Studio Makkink & Bey in mnogi drugi. Vabim vas, da izkoristite priložnost in se pridružite vodenim ogledom po razstavi, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje. Prijavite se lahko na spletni strani nizozemskega veleposlaništva: https://slovenia.nlembassy.org. Razstava, ki jo je postavil znani nizozemski oblikovalski Studio Makkink & Bey, je del programa BIO 50 in sejma Ambient Ljubljana. Naj se na koncu zahvalim vsem partnerjem, s pomočjo katerih je razstava ‚ Znanilci nizozemskega oblikovanja @ BIO 50 bila postavljena: MAO, BIO 50, Ambient Ljubljana, Studio Makkink & Bey, Prooff, Moooi (Strlesvetila), t.e., Arco, Weltevree, Vatovec. Dobrodošli, Pieter Jan Langenberg Veleposlanik Kraljevine Nizozemske v Sloveniji

Nizozemski veleposlanik Pieter Jan Langenberg s soprogo

Dutch design and architecture in Slovenia Firstly, I would like to express my sincere gratitude to the organisers of the furniture fair Ambient, Gospodarsko razstavišče, to invite the Kingdom of the Netherlands to become the partner country this year. Secondly, this is not a coincidence. In Slovenia there was always a lot of interest for Dutch design and architecture and we are noticing that it is even growing in the past two years. For this reason we have decided to present something new, something that was never done before. With the help and efforts of our partners an outstanding exhibition of Dutch contemporary design Dutch Design Ambassadors & BIO 50 was set up in the living environment of the residence of the Netherlands Ambassador. With this exhibition we are adding a strong Dutch dimension to this year’s furniture fair Ambient, as items of the best Dutch designers of our time are presented. Let me mention few: Studio Job, Richard Hutten, Scholten & Bajings, Marcel Wanders, Maarten Baas, Bertjan Pot, Dirk Vander Kooij, Aldo Bakker, Hella Jongerius, Ineke Hans, Studio Makkink & Bey and many others. The exhibition, curated by Studio Makkink & Bey, presents a link between BIO 50 and Ambient. Thus, I am inviting you to take this opportunity and visit the exhibition, as we have organized special guided tours for you. You can register at our web page https://slovenia.nlembassy.org . Last but not least let me thank our partners, without whom this exhibition would not be possible: MAO, BIO 50, Ambient, Studio Makkink&Bey, Prooff, Moooi (Strlesvetila), t.e., Arco, Weltevree, Vatovec. Yours sincerely, Pieter Jan Langenberg Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Slovenia

8

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014


The Nederlands - The Partner Country

Razstava Znanilci nizozemskega oblikovanja @ BIO 50 17. september 2014 – 12. oktober 2014 Rezidenca nizozemskega veleposlanika, Draga 52, Ljubljana Razstava je del programa BIO 50 in pohištvenega sejma Ambient. Kustos: Studio Makkink & Bey Rianne Makkink, arhitektka in kustosinja razstave, je ustvarila fascinanten pogled na sodobno nizozemsko oblikovanje v resničnem bivanjskem okolju hiše, ki je znana po svoji izjemni arhitekturi. Ko potujemo po svetu, gnani od radovednosti in nenehnega raziskovanja, spraševanja in povezovanja, se počutimo kot raziskovalci, poslani na misijo. Da pridemo nazaj z zgodbo, ki nam jo pripoveduje dizajn. Oblikovalski Studio Makkink & Bey sta leta 2002 ustanovila arhitekta in oblikovalca Rianne Makkink (1964) in Jurgen Bey (1965). Med oblikovalci ne najdemo pogosto združevanja kustostva in oblikovanja, kar je njuna posebnost. Oblikovalske izdelke izdelujeta sama v studiu, a tudi v znanih podjetjih, kot so Droog, Royal Tichelaar Makkum, Moooi in Prooff. Studio Makkink and Bey je do sedaj prejel številne nagrade. Na primer nagrado za kulturo Princa Bernharda leta 2005 ter nagrado Živi pošteno leta 2008. Izdelki in instalacije Rianne Makkink in Jurgena Beya so del zbirk Centralnega muzeja v Utrechtu. Na primer: EarChair (2003), Delovna svetloba (2009) in Stranski stol (2013). Rianne Makkink je od leta 2012 tutor magisterskega programa Social Design na Akademiji za oblikovanje v Eindhovnu na Nizozemskem.

collections of the Central Museum in Utrecht, as EarChair 2003, the Work Light from 2009, and the Side Seat from 2013 . Since 2012 Makkink is the tutor of the Master program Social Design at the Design Academy Eindhoven in the Netherlands.

Vodeni ogledi (7. –11. oktober) v času sejma Ambient – organizirani odhodi z Gospodarskega razstavišča: ob 10.00 uri za poslovno javnost ob 12.00 uri za širšo javnost Guided tours (7 - 11 October) during the Ambient Fair organized departures from GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre: at 10:00 AM for business public at 12:00 AM for general public

Razstava stolov Tulpi Mestna ploščad Tulpi-design je nizozemski oblikovalski studio, ki prinaša inovativen in igriv dizajn za interierje in eksterierje. Pred tremi leti je stol Tulpi prejel nagrado za najbolj originalno oblikovanje in industrijski design na Nizozemskem tednu oblikovanja. Tulpi-design is a Dutch Industrial Design Studio with a flair for innovative and playful design for indoor and outdoor environments in Nieuwegein, The Netherlands. During Dutch Design Week 2011, an independent jury awarded the Tulpi-seat the coveted Award for Most Original Design and Good Industrial Design (GIO). www.tulpi.nl

Exhibition Dutch Design Ambassadors @ BIO 50 17 September 2014 – 12 October 2014 Residence of the Netherlands Ambassador, Draga 52, Ljubljana Rianne Makkink has succeeded to provide a fascinating look at the Dutch contemporary design in a real living environment of a house known for its outstanding architecture. We feel like explorers, traveling around the world either driven by curiosity or sent on a mission, constantly investigating, inquiring and associating. To come back with stories that are told through design. The exhibition is a part of BIO 50 and Ambient furniture fair programs. Design Studio Makkink & Bey was founded in 2002 and is led by architects and designers Rianne Makkink (1964) and Jurgen Bey (1965). Studio Makkink & Bey is one of the few design firms who combine curatorship and design when creating products, furniture, interior design and design for public spaces. Its design items are produced either by the studio themselves or by companies such as Droog, Royal Tichelaar Makkum, Moooi and Prooff. Studio Makkink has won several awards, including the Prince Bernhard Culture Award in 2005 and the Living Fair Spin in 2008. Products and installations of Makkink and Bey are included in the

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

9


N I ZO Z E M S K A - D R Ž AVA PA R T N E R I C A

Nizozemsko oblikovanje kot gonilo inovacij

Foto: Ana Kovač, MAO

Ikone, kot so slikar Van Gogh, arhitekt Rem Koolhaas in oblikovalec Marcel Wanders, ponazarjajo glavne značilnosti nizozemskega oblikovanja: odprtost za novosti, konceptualnost in zvestoba načelu „manj je več“. Dejstvo je, da so podjetja, ki vključujejo kreativnost, bolj inovativna, konkurenčna in uspešna.

Nizozemci imajo že po tradiciji veliko zaupanje v sposobnost oblikovanja in izgradnjo trajnostne družbe. Nizozemska ustvarjalnost navdušuje že stoletja. Geniji, kot sta nizozemska mojstra Rembrandt in Van Gogh, so preoblikovali svet. Med današnje mojstre vključujemo ikone, kot so modna oblikovalca Viktor & Rolf, arhitekt Rem Koolhaas, oblikovalec Richard Hutten, ilustrator Dick Bruna ter DJ Armin van Buuren in Tiësto. Ti ponazarjajo značilnosti nizozemskega oblikovanja: pragmatičnost, odprtost do Nizozemsko oblikovanje: novih idej, konceptualnost, 47.810 grafičnih oblikovalcev nestereotipno razmišljanje 6.050 produktnih oblikovalcev in sledenje načelu «manj 3.745 notranjih oblikovalcev je več». Nizozemsko 10.500 arhitektov oblikovanje je sinonim za 1.300 modnih podjetij inovativnost, kreativnost in poslovnost. Ustvarjalna miselnost, ki jih preveva, razodeva, da so podjetja, ki vključujejo ustvarjalnost, bolj privlačna, inovativna, konkurenčna in uspešnejša. Nizozemski oblikovalci združujejo visokotehnološke inovacije s skrbnim mojstrstvom in rokodelstvom, radikalno estetiko s socialno angažiranimi vsebinami, eksperimente s pragmatizmom, premišljeno analizo z energično rešitvijo.

Nizozemsko oblikovanje velja za enega najbolj prepoznavnih v svetu oblikovanja. Predstavlja drznost in izvirnost. Vendar pa ni nekaj, kar bi lahko oblikovalec naredil na silo. Dejansko gre za nizozemski način iskanja rešitev v sodelovanju z naročnikom. Tako ni naključje, da najdemo med vodilnimi oblikovalci avtomobilskih znamk večinoma Nizozemce. Pomembneje od nacionalnega ‚brendinga‘ pa je dodana vrednost, ki jo kreativnost prinese drugim gospodarskim panogam. Močna kreativna industrija je pomembno gonilo inovacij. Foto: Ana Kovač, MAO

Foto: iz kataloga razstave

Drznost in izvirnost Do leta 2020 naj bi bilo nizozemsko gospodarstvo najbolj kreativno v vsej Evropi. Kreativne centre stimulirajo oblikovalci, podjetniki in raziskovalci v največji možni meri.

EARChair, 2003 - oblikovalec: Studio Makkink & Bey - EarChair je prvi izdelek v zbirki PROOFF in prinaša prelomnico v ustvarjanju zasebnega in zvočno izoliranega prostora v javnem okolju.

10

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014


Foto: Ana Kovač, MAO

Foto: Ana Kovač, MAO

The Nederlands - The Partner Country

They exemplify the strengths of Dutch design: pragmatic, openminded, conceptual, out-of-the-box, and adhering to the principle ‘less is more’. Dutch design also embodies innovation, creativity and business acumen. Dutch creative thinking demonstrates that creativity can make businesses more innovative, attractive, competitive and prosperous. Dutch designers combine high tech innovation with careful craftsmanship, radical aesthetics with social engagement, experiment with pragmatism, thoughtful analysis with energetic resolve.

That’s Dutch design: 47,810 graphic and interaction designers 6,050 product designers 3,745 interior designers 10,500 architects 1,300 fashion companies

Foto: iz kataloga razstave

Oblikovalski studii na Nizozemskem niso več pojmovani le kot češnja na torti, ki naj zagotovi prijetno predstavitev izdelka, pripravljenega za uporabo. Izobraževalni in vladni programi priznavajo podjetja, ki so ustvarjalna, inovativna in podjetna. Podjetja, ki vključujejo oblikovalce, beležijo višje dobičke. Nizozemska ima v kreativnem sektorju več pomembnih podjetij: Endemol, G-Star, OMA, Droog Design in druge. A večina 97.000 ustvarjalnih podjetij so mala in srednja podjetja, ki ne želijo postati prevelika, ker menijo, da bi s tem izgubila kreativni naboj. Alternativno raje združujejo moči.

By 2020, the Netherlands could be the most creative economy in all of Europe. Creative centres are stimulated by designers, entrepreneurs and researchers to the greatest extent possible. Dutch design is already a concept abroad. It represents boldness and originality. Dutch design is, however not something that is imposed by a designer by force. It is, in fact, very much the Dutch way to find local solutions, in consultation with the principal. There is a reason, after all, that Dutch individuals head the design departments for major vehicle brands. Even more important than nation branding however is the added value of creativity for other sector. A strong creative industry is an important vehicle for innovation.

Dutch design as innovation motor Icons like Van Gogh, Rem Koolhaas, Marcel Wanders exemplify the strengths of Dutch design: open minded, conceptual and adhering to the “less is more” principle. The Dutch prove that creativity makes business more innovative, competitive and prosperous. Traditionally, the Dutch have a strong faith in the capacity of design to build a sustainable society. For centuries, the Dutch creativity has inspired. Geniuses, such as Dutch Masters Rembrandt and Van Gogh transformed the world around them. Today’s masters include iconic figures such as fashion designers Viktor & Rolf, architect Rem Koolhaas, illustrator Dick Bruna and DJ/producers Armin van Buuren and Tiësto.

Design studios in the Netherlands are no longer viewed as the cherry on the cake, ensuring a pleasant presentation of a readyto-use product. The educational and government programmes acknowledge the importance of companies that are creative, innovative and enterprising. Companies that incorporate designers, book demonstrably more profit. The Netherlands has several large companies in the creative sector, such as Endemol, G-Star and various architects ‘offices, but the majority of the 97,000 creative businesses are SME’s. And they do not want to grow too much, as by becoming big the creative potential could be less. However, they prefer to join forces.

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

11


P O L J S K A / Poland

Polska Folk

Razstava mladih poljskih oblikovalcev Na razstavi Polska Folk je na ogled 19 predmetov 17 poljskih ustvarjalcev ali oblikovalskih skupin. Rdeča nit razstave so izdelki, ki se navezujejo na ljudsko tradicijo, obrt in uporabno umetnost. Ta zanimiv trend poljskega oblikovanja govori o iskanju lastne identitete, kulturne drugačnosti in unikatnega, kar se izraža v delih mladega rodu poljskih oblikovalcev. Veliko predstavljenih avtorjev je na začetku svoje oblikovalske poti, nekateri še izpopolnjujejo svoje znanje na podiplomskem študiju ali pa pridobivajo prve izkušnje v podjetjih, drugi (kot npr. Malafor in Aze) pa so že svetovno priznani oblikovalci, prejemniki mednarodnih nagrad, ali pa so bili njihovi projekti izbrani za širšo produkcijo (Fabriqa, Rygalik). Oblikovalci, ki se tukaj predstavljajo, na različne načine navdihujejo tradicija, ljudski motivi in dekor. Brez dvoma poznajo in cenijo zgodovino tekstilij iz poljskih regij, iz katere črpajo navdih. Rokodelske načine znajo izkoriščati pri ustvarjanju sodobnih predmetov. Cenijo naravo naravnih materialov: lesa, filca, lana in keramike. Nekateri se ne posvečajo analizam tradicije in industrijskega oblikovanja, temveč se opirajo na preproste asociacije, iz česar nastajajo presenetljivi in zabavni izdelki (Mucha, Wiślicka, Patanowska). Preprosto kmečko orodje je zanje nekaj, kar ima zelo veliko vrednost, »zakoreninjena modrost«, ki jo je vredno prenesti v vsakodnevno življenje (Malafor, Rygalik). Na kulturno dediščino gledajo z distanco in humorjem, brez patosa in resnobnosti. Drugi projekti se naslanjajo na dobro razumljeno in predelano tradicijo (Murlak, Mucha-Wiśniewska, Barbórka Design). Vsa predstavljena dela pa med seboj povezujejo čustva in humor. Razstava se sprva zdi zbirka preprostih barvnih predmetov. Vsak pa je sodoben, enostaven za uporabo in izdelan iz naravnih materialov. Večino predmetov so v celoti izdelali avtorji sami. Predstavljajo unikatne izdelke ali pa serije v omejeni količini, narejene po naročilu in po starih obrtniških postopkih. Vsak izdelek je nekaj posebnega, vsi skupaj pa imajo radosten, pisan, dekorativen izraz, ki je blizu ljudski obrti. Ko pa jih postavimo v en prostor, postanejo družina, vstopili so v odnos. Zakaj? Na prvi pogled gre za stilizacijo. Vesele »ljudske« barve. Tradicionalne kite in vzorci, pentlje, petelini. Naravni materiali in orodje, ki ga uporabljamo vsak dan. Ščetke in lopate, lestev, kljukice za sušenje perila. Sprva tega ne opazimo. Vidimo zanimiv koncept, humor, funkcijo. Ne gre za ljudsko oblikovanje, čeprav se oblikovalci ne odpovedujejo navezavam na tradicijo. Niti si ne prizadevajo, da bi jih prikrili.

12

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

Razprava o identiteti oblikovanja in smislu iskanja narodnega sloga ni od danes. Najbolj ustrezna se zdi teza, da kaj takega ne obstaja. V času globalizacje in interneta so vse inspiracje dostopne vsem, identiteta oblikovanja pa je seštevek njegovih izkušenj. Zato predmeti, predstavljeni na razstavi Polska Folk, niso tradicionalni, ljudski, ukoreninjeni. V različnih postavitvah ilustrirajo raznovrstne probleme sodobnega oblikovanja. Tako razvrščeni in izbrani pa kažejo na to, da poljski oblikovalci radi črpajo iz lokalne tradicije, obrti in obdelave lesa. Da poznajo zgodovino materialov ter regije in ju cenijo. Znajo raziskovati in predelati načine ljudske obrti, pri čemer izbirajo druge materiale in namen. Cenijo značilnosti lesa, filca, lana in keramike. Na kmetijsko orodje gledajo kot na ukoreninjeno modrost, ki jo je mogoče prilagoditi novim potrebam. V stari tradiciji vidijo uporabnost za nove navade. Mladi oblikovalci ne delujejo niti

Avtorica razstave: AGNIESZKA JACOBSON-CIELECKA www.agnieszka-jacobson.com Kustosinja številnih razstav, poznavalka in promotorka sodobnega oblikovanja na Poljskem in v svetu. Od leta 2008 umetniški vodja in kustosinja razstav na Festivalu oblikovanja Lodz Design (www.lodzdesign.com), od leta 2011 predavateljica na šoli za oblikovanje School of Form v Poznanju (www.sof.edu.pl). Sodeluje s številnimi kulturnimi ustanovami na Poljskem in v tujini, organizira razstave poljskega in svetovnega oblikovanja, npr.: Unpolished – Young design from Poland v sodelovanju s Pawłom Grobelnym (2009), Naturalne zasoby polskiego designu (2009), Polska folk (2010), Materia Prima (2010), Dziecinada (2010), Just a thing (2011). Ukvarja se tudi s promoviranjem oblikovanja in oblikovalcev. V letih 2000—2007 odgovorna urednica poljske izdaje Elle Decoration. Diplomirala je na slikarskem oddelku Akademije za umetnost v Gdansku.


pod pritiskom politične primernosti niti vrednosti za narod. Črpajo iz izkušenj prejšnjih generacij, pri tem pa izbirajo to, kar je zanimivo danes. Ne bojijo se opazk, da bi bili njihovi izdelki označeni kot nekaj, kar je preživeto, narejeno iz pomanjkanja ustvarjalnosti in epigonizem. Vedo, kakšna je njihova vrednost in vrednost njihove zgodovine, cenijo posebnost, odgovorajajo na današnje potrebe. In kar je morda najpomembnejše, pri življenju ohranjajo tradicijo lokalnego rokodelstva. Razstava je gostovala v tujini v okviru 100 % Design London (2009) ter galeriji PS2 v Belfastu (2010), Narodnem muzeju v Bukarešti (2013), na tednu oblikovanja v Sofiji (2013) ter v Litvi. Oblikovalci: Aze Design, Barbórka Design, Agnieszka Czop in Joanna Rusin, Fabriqa, Katarzyna Herman-Janiec, Pani Jurek, Agnieszka Lasota, Malafor, Karina Marusińska, Bartosz Mucha, Katarzyna Mucha-Wiśniewska, Karol Murlak, Alicja Patanowska, Mateusz Przybysz, Studio Rygalik, Bożena Wiślicka.

Polska folk exhibition The traditional patterns used in Polish decorative arts make Polish design unique. Materials and local crafts say a lot about Polish tradition and background. As a result of this, Polish design has a clear identity and meaning while being at the same time a part of the European design mainstream. This is confirmed by the international awards won by some of the works exhibited here. Polska! Folk presents products manufactured in limited editions, one-off designs and prototypes, designs waiting to be discovered as well as a selection of well known Polish designs. Some of the exhibits presented have already achieved international acclaim, while others are still waiting for their turn. All of them deserve to be appreciated not only by the art connoisseurs but also by the public at large. The 19 objects from the exhibition are inspired from the Polish traditional art, handicrafts and decorative art, with the materials used by the designers being genuine and local. In recent years, Polish design has quite visibly searched its roots for inspiration. In these days of globalization and easy access to practically everything, uniqueness and local value have become priceless. Commonly sought-after. The winners are those who, other than overall quality, are able to combine details in their projects that are individual, unusual and do not disturb the project’s universal qualities. The most natural method of attaining uniqueness is reaching back to your roots and cultural context. Polish designers get inspiration from local resources in various ways.

The most obvious is to reach for ornamentation, colour scheme, decorational motifs. Traditional patterns are re-worked and newly interpreted. Although they are recognizable and well-known, they surprise or reveal themselves only when juxtaposed with something else. A change of scale, change of context, change of meaning and function. This is clearly seen when these objects are placed together, even though individually they are simply modern objects that are not necessarily associated with folk art. Is this traditional or contemporary? Is this a longing for rural life, and its nearness to nature, and technological backwardness? Rather, it’s a perfect symbiosis, an appetite for the new without having to foresake the old. Artists hire local craftsmen, guardians of a dying art. They create jobs and unleash the need to return to the source. And they are aware that the old ways of doing things can benefi t from new materials, that wicker has been replaced by plastic string because it’s stronger and cheaper, that “at the source” machine-woven embroidery is more favored than hand-sewn. Designers make different choices, sometimes in defense of technology, other times in defense of the material. They always speak with their own voice. Coming back to our roots and traditional techniques of production has been a strong trend in the last decade, not only in Poland but in all of Europe. It’s about looking for your own identity, diversity and uniqueness, coming back to the local and regional at the time of globalization and mass media. This phenomenon can be observed not only in industrial design - but also in fashion, music and cuisine – says the curator of the exhibition, Agnieszka JacobsonCielecka – At the exhibition, we present the most interesting works inspired by Polish culture and crafts, especially by their simple folk roots. The artists are fascinated by rural ornamental motifs – laces, colourful stripe patterns, paper cuts, aprons, traditional forms and natural materials. However, they look at their heritage with irony and humour, with no excessive solemnity. The exhibition presents achievements of designers belonging to the 30-something generation. This is the most interesting group of Polish designers. Educated after the transformation in Poland, the majority of them also produce and promote their own work. The common features of the selected objects are, most of all, the emotion and humour they display. The exhibition, curated by Agnieszka Jacobson-Cielecka, has on display the following artists Aze Design, Barbórka Design, Agnieszka Czop si Joanna Rusin, Fabriqa, Katarzyna Herman-Janiec, Pani Jurek,  Agnieszka Lasota, Malafor, Karina Marusińska, Bartosz Mucha, Katarzyna Mucha-Wiśniewska, Karol Murlak, Alicja Patanowska, Mateusz Przybysz, Studio Rygalik and Bożena Wiślicka. The exhibition was presented all over Europe: on 100% Design London (2009) and in PS2 GALLERY in Belfast (2010), National Romanian Peasant Museum in Bucharest (2013), during Sofia Design Week (2013) and Lithuania.

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

13


BA

ATA D’I SCI TA

LI

A

LI

01

IT

4

A

AM

I T A L I J A / Italy

2 AA SLOV E NI

DALL’ITALIA: TRADIZIONE E MODERNITÀ

Izkusite italijanski dizajn Izkušnja italijanskega oblikovanja

ICE – Agencija za promocijo v tujini in internacionalizacijo italijanskih podjetij, Oddelek Veleposlaništva Republike Italije za gospodarsko promocijo, predstavlja Izkušnjo italijanskega oblikovanja (The Experience of Italian Design) z okroglo mizo in razstavo, posvečeno promociji italijanske blagovne znamke Made in Italy. Dogodek, ki se letos predstavi drugič, je organiziran v sklopu Italijanskega festivala v Sloveniji 2014.

Okrogla miza torek, 7. oktober 2014 ob 14.00 uri dvorana Galerija

Italija pripoveduje svojo zgodbo skozi oblikovane predmete, ki prikličejo italijanski življenjski slog, odsevajo tradicijo in hkrati gledajo v prihodnost. Italijanski dizajn je s svojo domiselno ustvarjalnostjo podal globalne smernice in pustil neizbrisno sled v oblikovanju. Genialnost italijanskih arhitektov in oblikovalcev se je združila z obrtniškim znanjem in spretnostmi italijanskih podjetij, ki vztrajno vlagajo v raziskavo, inovacijo, materiale, oblike in tehnologije, zato da bi proizvode naredili še boljše, popolnejše. Rezultat je pameten in trajen dizajn. Skupaj z Gospodarskim razstaviščem vas vabimo na okroglo mizo Izkušnja italijanskega oblikovanja, ki je posvečena oblikovanju – od serijskega do po meri narejenega izdelka prek maloprodaje, ter na razstavo dizajna Made in Italy, ki se letos predstavlja s kopalniško keramiko in opremo.

Razstava Izkušnja italijanskega oblikovanja keramike – The Italian Ceramics' Design Experience Preddverje Marmorne dvorane (dvorana B2) Na ogled so nekateri izdelki kopalniške keramike in opreme naslednjih italijanskih blagovnih znamk: Arbi, Catalano, Fincibec, Florim, Gessi, Gsi, Jacuzzi, K8,  Ritmonio in Samo. Razstava je nastala v sodelovanju s slovenskima podjetjema Kersan in Krisma.

Barbara Delucca Gostja okrogle mize je italijanska arhitektka Barbara Delucca, odgovorni vodja projekta v biroju Iosa Ghini Associati v Milanu, ki združuje inženirje in oblikovalce različnih narodnosti in okolij. Poleg obsežnih oblikovalskih izkušenj za pomembne italijanske blagovne znamke s področja proizvodnje pohištva se biro ponaša z obsežnim portfeljem projektov trgovinskih in muzejskih objektov, prostorov in zgradb, namenjenih mestnemu in letalskemu prevozu, hotelov, prodajnih mest in trgovin s konceptom, zgrajenih v Evropi, Ameriki in Aziji za pomembne mednarodne skupine: Ferrari, Capital Group, IBM Italia, CMC Group Miami, Seat Pagine Gialle, Alitalia in mnoge druge. Massimo Iosa Ghini, ustanovitelj skupine Bolidismo, se je izobraževal na politehniki v Milanu. Od leta 1985 sodeluje v avantgardi italijanskega oblikovanja s skupino Memphis z Ettorem Sottsassom. Massimo Iosa Ghini je mednarodno priznan, saj se je v svetu zapisal s svojimi oblikovalskimi in arhitekturnimi projekti in prejel številne pomembne nagrade kot Good Design Award, ki jo podeljuje Massimo Iosa Ghini Chicago Athenaeum, Red Dot Award in iF Product Design Award v Nemčiji, Roscoe Award v ZDA, IAI Award Green Design Global Award in IAI Awards v Šanghaju. Leta 2013 je najpomembnejša institucija italijanskega projekta, Triennale v Milanu, posvetila celotno antologijo njegovi 30-letni profesionalni karieri, od začetkov do današnje trajnostnosti, ki jo danes ponovno predstavlja MAMbo – Muzej sodobne umetnosti v Bologni. Okrogla miza bo potekala v odprtem in sinergičnem dialogu s pomembnimi predstavniki slovenskega oblikovanja kot je biro Bevk Perović arhitekti in Miha Klinar, Gigodesign ter Nado Vodušek v vlogi moderatorke.

14

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014


Kopalniško pohištvo proizvajalca ARBI arredobagno, model: Prive laminam e palisandro comp. 23, oblikovalec: Barazzuol / Malisan - Ufficio tecnico Arbi - Kersan

Masažni mini bazena JACUZZI, model City Spa, dimenzija: 150x160x75 cm, oblika: Kaluderovic& Condini - Krisma

Experience Italian Design

Round table: „The Experience of Italian Design“

The Italian Trade Agency, Trade promotion section of the Italian Embassy in Slovenia, presents “The Experience of Italian Design”, with a round table and an exhibition dedicated to Made in Italy. The event, at its second edition, is organised in the framework of the Italian Festival in Slovenia 2014. Italy tells its story through the objects of design, which still evokes the Italian life style, reflects the tradition and looks to the future. Due to its innovative creativity, Italian design has determined the global trends and left an indelible mark in design. The genius of Italian architects and designers has combined with the trade knowledge and skills of Italian producers, which have continued to invest in research, innovation, materials, shapes and technologies, improving products to perfection. The result is smart and lasting design. Together with GR, we kindly invite you to the Round table The Experience of Italian Design, focusing on design expressions from a serial to tailored product through retail, and to the exhibition of Made in Italy design, this year focusing on ceramics and bathroom ware.

The exhibition “The Italian Ceramics' Design Experience” Marble Hall Lobby (Hall B2) Exhibited is a selection of sanitary ceramics and bathroom ware by Italian brands such as Arbi, Catalano, Fincibec, Florim, Gessi, Gsi, Jacuzzi, K8, Ritmonio, Samo, already distributed in Slovenia by Kersan and Krisma, partners of the initiative.

Tuesday, 7th October 2014 at 2 PM – Galerija Hall The main topic of the debate will be the countless expressions of design, from serial to tailored product through retail. The guest of the round table is the Italian acrhitect Barbara Delucca, Head and Project Manager at Iosa Ghini Associati in Milan, which brings together engineers and designers of various nationalities and backgrounds. In addition to an intense experience as a designer for major Italian brands in the furniture industry, the company has an extensive portfolio of commercial and museum projects, areas and facilities dedicated to urban and air transport, hotels, retail and concept stores built in Europe, America and Asia for important international groups such as Ferrari, Capital Group, IBM Italy, CMC Group Miami, Seat Pagine Gialle, Alitalia and many others. Founder of the group Bolidismo, Massimo Iosa Ghini graduated from Politecnico in Milan and from 1985 he has participated at the Italian design forefront, including the Memphis group with Ettore Sottsass. Massimo Iosa Ghini is internationally known and his architectural and design projects have received major endorsements all over the world, among those: the Good Design Award from the Chicago Athenaeum, the Red Dot Award and the iF Product Design Award in Germany, the Roscoe Award in the USA, the IAI AWARD Global Green Design Award and the IAI Awards in Shanghai. In 2013, the most important institution of the Italian project, the Triennale in Milan, has devoted an entire anthology to his 30-years long professional career, from the beginnings to the present sustainability, currently revived by MAMbo – Museum of Modern Art in Bologna. The round table will take place in an open and synergic dialogue with prominent Slovene representatives of the design world, such as Bevk Perović arhitekti and Miha Klinar of Gigodesign, and hosted by Nada Vodusek.

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

15


foto arhiv/RCKE,  Poligon,  GR  

VABILO  NA  DOGODEK         Kreativnost  ne  pozna  meja  -­‐  Kreativne  industrije  kot  nove  priložnosti  čezmejnega  sodelovanja     Kdaj:  četrtek,  9.  oktober  2014,  ob  10.  uri   Kje:  Galerija  nad  preddverjem  dvorane  Kupola  na  Gospodarskem  razstavišču  v  Ljubljani   Organizator:  Regionalni  center  kreativne  ekonomije  (RCKE)      

Regionalni center  kreativne  ekonomije  (RCKE)  katerega  glavni  cilj  je  ustvarjanje  in  spodbujanje  kreativnih   projektov  organizira  dogodek  KREATIVNOST  NE  POZNA  MEJA,  s  katerim  želi  predstaviti  aktivnosti   čezmejnega  povezovanja.  Na  pohištvenem  sejmu  Ambient  Ljubljana  bo  namreč  potekala  že  peta  razstava   TOP  IDEJE,  kjer  se  vsako  leto  z  inovativnimi  idejami  in  izdelki  predstavijo  oblikovalci  in  arhitekti.  Tokrat   bo  imela  razstava  mednarodno  noto,  se  bo  predstavilo  tudi  5  ustvarjalcev  iz  sosednje  Hrvaške,  ki  se  bodo   razstave  udeležili  v  okviru  projekta  'Creative  Startup',  katerega  partner  je  tudi  RRA  LUR  /  RCKE.     Vabimo  vas  na  predstavitev  nagrajenih  projektov  TOP  IDEJE  ter  primere  dobrih  praks  generiranja   razvoja  prostorov  so-­‐dela  (t.  i.  coworking  prostorov),  uspešnega  slovensko  hrvaškega  sodelovanja  in   primera  enega  izmed  najuspešnejših  projektov  množičnega  financiranja.       Program:   10:00  –  10:10   Uvodni  govori:           Stane  Kavčič,  vodja  pohištvenega  sejma  Ambient  Ljubljana       mag.  Lilijana  Madjar,  direktorica  RRA  LUR   10:10  –  10:30   Predstavitev  nagrajenih  projektov  v  okviru  razstave  TOP  IDEJE   10:30  –  11:20   Predstavitev  slovensko  hrvaškega  sodelovanja:  Luka  Piškorič,  Kreativni  center       Poligon,  Slovenia  Coworking  in  Matija  Raos,    Coworking  Croatia   11:20  –  11:40   Predstavitev  projekta  Ondu,  Elvis  Halilović   11:40  –  12:20   Druženje  z  novinarji  in  udeleženci  ob  pogostitvi   12:20  -­‐    13:00   Ogled  razstave  TOP  IDEJE   17:00  –  18:00   Obisk  Kreativnega  centra  Poligon  

Udeležba  na  dogodku  je  možna  samo  ob  predhodni  prijavi  na:  barbara.boh@ljubljana.si,  do  torka  7.  oktobra  2014.    

SVETOVALNICA  REGIONALNEGA  CENTRA  KREATIVNE  EKONOMIJE    

V času  sejma  Ambient  bodo  na  razstavnem  prostoru  TOP  IDEJE  potekala  brezplačna  svetovanja  s   področja:    

Množičnega financiranja   Zaščite  intelektualne  lastnine   Trženja  novih  produktov    

Svetovanja so  namenjena  udeležencem  razstave  TOP  IDEJE.     Seznam  in  termini  rednih  brezplačnih  svetovanj  je  objavljen  na  www.rcke.si.    

   

           

     

                       

 


T O P I D E J E / Top ideas Peta borza oblikovanja v Sloveniji

Nove vizije v kulturi bivanja Razstava Top ideje v okviru pohištvenega sejma Ambient Ljubljana letos poteka že petič. Podobno kot v podjetništvu je peto leto tisto prelomno, kjer se velja ustaviti in pregledati rezultate preteklega dela. S ponosom lahko rečemo, da razstava Top ideje predstavlja eno pomembnejših vsebin za popestritev in nadgradnjo pohištvenega sejma – Ambient Ljubljana in pogled v prihodnost oziroma v nove vizije večinoma mladih oblikovalcev ali arhitektov na področju ambientalne kulture. V preteklih letih se je na razstavi vsako leto predstavilo približno 20 sodelujočih. Letos je bila želja po sodelovanju še večja. Povečuje se število ustvarjalcev, ki so prepoznali ponujeno priložnost, predvsem kot prvi korak do uresničitve, prepoznavnosti ali potrditve svojega dela. Nedvomno drži trditev, da lahko govorimo o produktih in storitvah z dodano vrednostjo šele takrat, ko postanejo tržno uspešni. Prav zato Gospodarsko razstavišče na borzi idej oblikovalcem ponuja brezplačno predstavitev oziroma neposreden stik tako s proizvajalci kot z 30.000 uporabniki, ki vsako leto obiščejo sejem.

TOP IDEJA: Neuporabno je uporabno

TOP IDEJA: Reml shelf

The fifth design exchange in Slovenia

New Visions in the Culture of Living The exhibition Top ideas, part of the furniture fair Ambient Ljubljana, is held for the fifth time this year. Like in entrepreneurship, the fifth year is a milestone where one should stop and have a look at the results so far. We can proudly confirm that Top ideas exhibition represents one of the more significant contents which enrich and upgrade this furniture fair, and it offers a look into the future and new visions of mostly young designers or architects in the field of interior culture.

TOP IDEJA: Usedi se Končni cilj oblikovalske borze je uspešnost sodelujočih ustvarjalcev. Pomeni, da želimo s tem dogodkom prispevati predvsem k integriranju oblikovalske stroke v gospodarske strukture. Nenazadnje pa si želimo tudi, da bi se danes še neuveljavljeni ustvarjalci z novimi konkurenčnimi izdelki vračali na naše razstavne prostore bodisi kot uspešni samostojni podjetniki ali v okviru večjih podjetij. Letos dogodek poteka v mednarodni konkurenci, saj se na razstavi predstavljajo tudi ustvarjalci iz sosednje Hrvaške. Ernest Nograšek, u.d.i.o. Komisijo TOP IDEJE 2014 sestavljajo / Jury TOP IDEAS 2014:

1

2

1. Dr. Dominika Batista u.d.i.a. 2. Janez Mesarič u.d.i.o. 3. Ernest Nograšek u.d.i.o.

3

In previous years, approximately 20 participants introduced themselves each year. This year even more candidates wanted to collaborate. The number of creative people who have recognized the opportunity offered to them, especially as the first step towards realization, recognition or affirmation of their work, is increasing. Undoubtedly, we can only speak of products and services with an added value when they succeed on the market. This is exactly why GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre offer designers a free presentation at the exchange of ideas, where they can have an immediate contact with manufacturers as well as with 30,000 users who visit the fair every year. The final goal of the design exchange is the success of its participants. This means that with this event we want to contribute above all to the integration of designers’ profession into economic structures. Last but not least, we want creative individuals, who haven’t won recognition yet, to come back to our exhibitions with new competitive products either as successful sole traders or as members of larger companies. This year’s event is marked by international competition from neighbouring Croatia. Ernest Nograšek, BSc in industrial design

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

17


N A G R A D E / Prizes

Nagrade sejma pohištva – Ambient Ljubljana Nagrade, ki jih podeljuje Gospodarsko razstavišče Prizes awarded by GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre

❚ Nagrada Pet najboljših – Top 5 za izdelke in sistemske rešitve, ki najbolje združujejo funkcionalnost s tehnološko oziroma likovno kakovostjo, in nagrada za zmagovalca med njimi The Top of The Top. Top 5 prize and The Top of The Top for products and system solutions, which best unite functionality with technological or artistic quality. Nagrajence izbere mednarodna komisija v sestavi: The winners are selected by an international jury consisting of:

1

2

3

4

1. Vladimir Pezdirc, u.d.i.o. / BA 2. Jure Miklavc, u.d.i.o. / BA 3. Rianne Makkink, u.d.i.a. / BSc 4. Barbara Delucca, u.d.i.a. / BSc

❚ Najboljši – The Top of The Top 2013 Podjetje Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Les oblikovalca Julijana Krapeža

The winners, Aleš Potočnik, director of Pohištvo Potočnik, and designer Julijan Krapež: »The award is a confirmation and a strong impetus to continue our designers’ work ... The basic idea was to make a kitchen as a composition of two local woods, accentuated with local stone. We used natural ash and steamed acacia. At the moment, both woods are neglected and kept in the background. We wanted to confirm the hypothesis that compositions of autochthon types of wood can be visually interesting and functional. When we refine their surface by hand brushing and oiling, their structure is accentuated and gets a new, richer look. Ash’s gentle and clear structure is complemented by mosaic-like glued board from acacia. The cubic construction of the kitchen island follows the surface structure of the counter-top which is based on free construction. Stone inserts were used as a composition “spice” which is a finishing element and upgrades the two basic woods. The beauty of wood and stone stems from their natural look and primeval structure. Natural materials and hand treatment provide a specific note. Here natural beauty meets our rich artisan tradition.«

Pohištvo Potočnik, direktor Aleš Potočnik, univ.dipl.ing.les., in oblikovalec Julijan Krapež: »Priznanje nam pomeni potrditev in veliko spodbudo za nadaljnje delo na področju oblikovanja … Osnovna vodilna ideja je bila izdelati kuhinjo kot kompozicijo dveh domačih lesov z akcenti iz avtohtonega kamna. Uporabljena sta naravni jesen in parjena akacija. Obe vrsti lesa sta v današnjem času zapostavljeni in potisnjeni v ozadje. Želeli smo potrditi tezo, da so lahko kompozicije iz avtohtonih lesov likovno zanimive in funkcijsko uporabne. Ko za njihovo oplemenitenje uporabimo ročno ščetkanje in oljenje, izstopijo in dobijo novo bogatejšo podobo. Lepljenec iz akacije kot mozaik oblikovno dopolnjuje jesenovo nežno in jasno strukturo. Kubusna konstrukcija otoka sledi ploskovni strukturi lepljenca, ki temelji na prosti sestavi in zamikih. Kamniti inserti so bili uporabljeni kot kompozicijska »začimba«, ki zaključuje in nadgrajuje osnovna lesova. Lepota lesa in kamna izhaja iz njune naravne podobe in prvobitne strukture. Specifičen pridih jima dodamo z naravnimi materiali in ročno obdelavo. Prav v tem se stika lepota narave z našo bogato obrtniško tradicijo.«

20

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

Foto: Luka Kos

Top of the Top of 2013 Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., for the kitchen Les (Wood) by the designer Julijan Krapež

Top of the Top 2013 – Julijan Krapež in Aleš Potočnik ob prevzemu nagrade iz rok Janka Vebra, predsednika Državnega zbora RS


Foto: Luka Kos

❚ Posebno priznanje za najlepši razstavni prostor Komisija izbere na podlagi meril izvirnosti, oblikovne dovršenosti in estetskega vidika tri enakovredna priznanja za najlepši razstavni prostor.

Foto: Luka Kos

Top of the Top 2013 - nagrajena kuhinja Les, Pohištvo Potočnik.

Special prize for the best exhibition space Based on criteria of originality, design excellence and aesthetics,the jury selects the best exhibition space and awards the exhibitor a special prize. ❚ Zmagovalci 2013 / Winners 2013 • Strle svetila, Marko Strle s.p. • Razstavni prostor DOS - Društva oblikovalcev Slovenije • Razstavni prostor Pro-tim / Cubit Strle svetila, Marko Strle s.p.

Razstavni prostor DOS

Komisijo sestavljajo / The Jury:

1

2

1. Jani Bavčer, u.d.i.o. / BA 2. Mladen Treppo, u.d.i.a. / BSc 3. Damjan Uršič, u.d.i.a. / BSc

3

Razstavni prostor Pro-tim / Cubit

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

21


N A G R A D E / Prizes

Ostale nagrade / Other prizes

❚ Zlata plaketa revije Naš dom za pohištvo domačega proizvajalca, s katerim je mogoče najlepše in najbolj funkcionalno v celoti ali delno opremiti stanovanje. Priznanje podeljuje komisija, ki jo določi uredništvo omenjene revije.

❚ Priznanje za dosežke na področju oblikovanja Društva oblikovalcev Slovenije »Pohištvo leta«, ki ga podeli strokovna komisija društva. Prize for achievements in design of the Designers Society of Slovenia »The furniture of the year« award, awardedby the expert jury of the Society.

Golden plaque of the Naš dom magazine, awarded to a domestic furniture manufacturer, with whose products it is possible to best and most efficiently furnish either an entire dwelling or a part of it. A jury, named by the Editorial board of the magazine, awards the prize.

Foto: Luka Kos

❚ Zmagovalci 2013 / Winners 2013 • MIZARSTVO JEZERŠEK za stopniščni regal

Foto: Luka Kos

❚ Zmagovalci 2013 / Winners 2013 • PIRNAR d.o.o. za vhodna vrata Ultimum Pure, model 609 PIRNAR d.o.o. for the front door Ultimum Pure, model 609

Foto: Luka Kos

Obrazložitev komisije: Dinamični regal iz masivnega lesa obenem duhovito zapolnjuje prazen stopniščni prostor in povezuje dve etaži. S svojim minimalizmom in transparentnostjo je primeren tako za dnevne prostore, kot za dvoetažne spalnice, otroške sobe, pisarne ...

Komisijo sestavljajo / The Jury: 3

1

2

1

Komisijo sestavljajo / The Jury 1. Lili Vrtovec, predsednica, u.d.i.a. / Chairwoman, BSc 2. Evita Sinrajh, dipl. iur. / Member, LL.B. 3. Dušan Waldhütter, u.d.i.p. / Member, BSc

22

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

2

3

1. Mateja Panter, u.d.i.a., predsednica sekcije za industrijsko oblikovanje DOS / BSc 2. Jurij Dobrila, samostojni oblikovalec / BA 3. Jana Mršnik, soblikovalka/ designer


6. oktober – 6. november 2014 Mesto oblikovanja

www.mesecoblikovanja.com

Foto: Primož Korošec

nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana


SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. PE LIP POLJČANE

www.lip-poljcane.si


V S R E D I Š Č U / Additional Programme

Predstavitev prvega slovenskega specializiranega spletnega portala za sistematično pridobivanje novih strank Mizarstvo.si dvorana Galerija

Sreda, 8. 10. 2014 ob 14.00 Četrtek, 9. 10. 2014 ob 14.00 Petek, 10. 10. 2014 ob 11.00

Predhodna prijava na http://www.mizarstvo.si/prijava-predstavitev/

Razstavni prostor - Srednja lesarska šola Ljubljana IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - obdelovalec lesa - mizar - lesarski tehnik - lesarski tehnik PROJEKT KANU Tradicionalni kanadski kanu, ki je nastal v sodelovanju z Anžetom Logarjem, izdelovalcem blejskih pletenj in protokolarne lesene ladjice na Ljubljanici. EKO UČILNICA Lesena učilnica kot primer dobre prakse uporabe naravnih materialov – skupni projekt Srednje lesarske šole Ljubljana in Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete v sodelovanju s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. DELO S PROGRAMOM INVENTOR

Ugodnosti za obiskovalce Parkiranje vključeno v ceno vstopnice Za obiskovalce sejma Ambient Ljubljana 2014 je parkiranje na parkirišču Emonika do zapolnitve parkirnih mest vključeno v ceno vstopnice. Parkirni listek je potrebno potrditi na blagajni sejma.

Cenejše vstopnice znotraj Design Weeka Ljubljana Za obiskovalce, ki se nameravajo udeležiti več dogodkov na Tednu oblikovanja Ljubljana, je ob nakupu vstopnice za en dogodek vstopnica za drug dogodek cenejša za 30 %. Dogodki znotraj Tedna oblikovanja Ljubljana: •  Ambient Ljubljana – sejem pohištva •  Mesec oblikovanja

Brezplačen prevoz z mestnim avtobusom v okviru Design Weeka Med obema lokacijama – Gospodarskim razstaviščem in nekdanjo tiskarno Mladinska kniga – vam je z vstopnico ene ali druge prireditve na voljo avtobus Ljubljanskega potniškega prometa.

Brezplačen prevoz na organiziran ogled razstave Znanilci nizozemskega oblikovanja & BIO 50

Lesene obloge, certificiran les in preprečevanje eksplozij v lesni industriji

V dopoldanskem času vam z Gospodarskega razstavišča od torka do sobote nudimo organiziran brezplačen prevoz: • ob 10.00 uri za poslovno javnost •  ob 12.00 uri za širšo javnost

Vljudno vas vabimo na informativno strokovno predavanje o aktualni tematiki, ki je v sredo, 8. oktobra 2014, s pričetkom ob 11. uri v dvorani Galerija nad Preddverjem dvorane Kupola. Program: 11:00 - 11:05 11:05 - 11:20 11:20 - 11:35 11:35 - 11:50 11:50 - 12.05 12:05 - 12:15 12:15 - 12:30

Pozdravni nagovor, Borut Kričej predsednik DitlesLj Predstavitev standarda SIST EN:2013, Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa (CE označevanje), Nace Kregar, Bureau Veritas, d.o.o. Uredba EUTR: Preverjanje legalnega izvora lesa v praksi, Peter Bele, Bureau Veritas, d.o.o. Certifikacija PEFC v zasebnih gozdovih, Mihael Koprivnikar, Zavod za certifikacijo gozdov - PEFC Slovenija Preprečevanje eksplozij na odpraševalnih sistemih v lesni industriji, Franc Udovč, Bureau Veritas, d.o.o. Predstavitev gradnje ročno tesane brunarice, Simon Drnovšek, Lessimond s.p. Razprava in zaključek predavanja

Udeležba na predavanju je brezplačna, vendar se je treba na predavanje prijaviti. Lepo prosimo, da nam svojo prijavo (ime, priimek ter naziv organizacije) pošljete po elektronski pošti na ajda.pajor@si.bureauveritas.com ali po navadni pošti na naslov: Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 47 57 632.

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

25


P O P U S T I Z A O B I S K O V A L C E / Discounts for the visitors

Sejemski popusti Razstavljavci so za vas pripravili številne sejemske popuste. Razstavljavec vam na sejmu izda kupon, s katerim lahko še pet mesecev po sejmu ob nakupu njihovih izdelkov uveljavite sejemski popust!

MARSEN PETERKA MARKO, s.p. (C-11)

Razstavni program: postelje, mreže iz letvic, okvirji, žimnice, slovenska proizvodnja postelj, vzmetnic, jogijev, latex ležišč po meri. Na zalogi imamo tudi veliko izbiro anatomskih vzglavnikov. Spletna stran: www.marsen.si Sejemski popust:

TAPETNIŠTVO NOVAK, s.p. (A-4)

Razstavni program: sedežne garniture - sodobne Spletna stran: www.novak-sp.si Sejemski popust:

15 % na vse izdelke

25 % na vse izdelke EQUEL, d.o.o. (A2-4)

POSTELJA d.o.o. (C-7)

Razstavni program: postelje, mreže iz letvic, okvirji, žimnice, proizvodnja žimnic, latex ležišč, postelje, posteljnina, predelava domače volne, tapiciranje. Spletna stran: www.postelja.com Sejemski popust:

25 % na vse izdelke

ROTO d.o.o. (BK-16) Razstavni program: okolica hiše, drugo pohištvo, pohištvo za zunanje površine, ROTO - vrtne garniture, cvetlična korita, zbiralniki deževnice, čistilne naprave, vrtne črpalke, hišne črpalke. Spletna stran: www.roto.si Sejemski popust:

Sejemski popust: 20 % na savne blagovne znamke DELTA SPA

MIZARSTVO STRITAR s.p. (B-4) Razstavni program: kuhinje - ostalo, oprema za kuhinje, dnevne sobe - sodobne, predsobno in garderobno pohištvo, stavbno pohištvo Spletna stran: www.mizarstvo-stritar.si

Sejemski popust:

15 % ob nakupu oken, vrat, senčil Actual

MINERGIA d.o.o. (BK-24)

Razstavni program: oprema za vse vrste ogrevanja in hlajenja, prezračevanje z rekuperacijo, klimatske naprave, toplotne črpalke, ventilatorski konvektorji, radiatorji, svetovanje, montaža, vzdrževanje. Spletna stran: www.minergia.si Sejemski popust:

15 % na vse izdelke

20 % na čistilno napravo EKO BOX

SAVNE ŠTRUS d.o.o. (B2-3) Razstavni program: oprema za kopalnice, kopalnice - ostalo, infra savne, bio zeliščne savne, finske savne, turške savne, savne po meri, zunanje savne, wellness, masažni bazeni. Spletna stran: www.savne-strus.si

Sejemski popust:

Razstavni program: stavbno pohištvo, okna, vrata, senčila, vhodna vrata, okenske police, garažna vrata. Spletna stran: www.equel.si

7 % na 3D oblikovanje kuhinje, stanovanja ali poslovnega prostora*

DEKOR SENČILA d.o.o. (A2-5) Razstavni program: stavbno pohištvo, drugo, zunanja in notranja senčila: krpan žaluzije, rolete, zunanji screen roloji, komarniki, plise zavese, notranji roloji, panelne zavese, notranje žaluzije, tende. Spletna stran: www.dekor-sencila.si   Sejemski popust: 

10 % na senčila z montažo 5 % na senčila brez montaže

HOBY LES, d.o.o. (C-18) Razstavni program: sobe za otroke in mladino, omare - sodobne, oprema za kuhinje, spalnice - sodobne, dnevne sobe - sodobne, pisarniško pohištvo. Pohištvo po naročilu - svetovanje, izdelava po vaših željah, merah in funkcionalnosti, kombinacije barv in prilagajanje obstoječemu pohištvu - vgradne omare, otroške in dnevne sobe, spalnice, kuhinje, poslovni prostori, nastanitveni objekti. Spletna stran: www.hobyles.si

*Paket vsebuje: izmere, izris predloge + ena stopnja popravkov

Sejemski popust:

26

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

5 % na vse izdelke


OMEGA d.o.o. (BK-12)

Razstavni program: čistilna tehnika Centralni sesalni sistemi. Spletna stran: www.omegadoo.si Sejemski popust:

10 % na vse stroje iz programa

BLINK BLINK - KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o. (A2-9) Razstavni program: stavbno pohištvo, pester izbor, profesionalna montaža in servis vseh vrst senčil vrhunskih proizvajalcev. Spletna stran: www.blinkblink.si Sejemski popust:

profesionalne čistile tehnike

REMAX d.o.o. (BK-12)

Razstavni program: bazeni Spletna stran: www.remax.si Sejemski popust:

10 % na vse izdelke

RAVNIKAR POTOKAR d.o.o. (A-14)

Razstavni program: arhitektura, načrtovanje Spletna stran: www.ravnikar-potokar.si Sejemski popust:

10 % na vse storitve

PIRC INTERNATIONAL d.o.o. (BK-4)

Razstavni program: talne obloge, gotovi dvoslojni in troslojni parketi, laki za parket BONA, čistilni in negovalni program za parket BONA. Spletna stran: www.pirc-int.si Sejemski popust:

10 % na vse izdelke

POHIŠTVO POTOČNIK s.p. (B-11) Razstavni program: omare, regali in drugo drobno pohištvo, kuhinje - ostalo, dnevne sobe - sodobne, sodobne kuhinje za drzne in zahtevne kupce. Spletna stran: www.pohistvopotocnik.si Sejemski popust:

5 % na notranja vrata

KAMINI KOČEVAR d.o.o. (C-1)

Razstavni program: oprema za vse vrste ogrevanja in hlajenja Bogata izbira kaminov in peči na drva in pelete, strokovno svetovanje, projektiranje in obzidava kaminov, sanacije obstoječih kaminov. Spletna stran: www.kamini.si Sejemski popust: 

10 % na kurišča PIAZZETTA

REBERLES d.o.o. Kamnik (B-18) Razstavni program: oprema za kuhinje, stavbno pohištvo, masivna rustikalna kuhinja in notranja vrata. Spletna stran: www.reberles.si Sejemski popust:

5 % na izdelavo kuhinje po meri

8 % na vse izdelke

ETT LIGHTING d.o.o. (C-17)

Razstavni program: svetila Spletna stran: www.ett-lighting.com Prodaja preko spleta: www.ett-lighting.si Sejemski popust:

7 % na vse izdelke*

*ob nakupu nad 100 EUR. Popust velja tudi za vse akcijske cene na spletni strani. Popust ne velja za izdelke v razprodajnih akcijah.

ROBODOM d.o.o. (BK-6)

Razstavni program: kuhinje - ostalo, drugo, robot za čiščenje steklenih in vseh ostalih gladkih površin - HOBOT. Robot za mešanje med kuhanjem na štedilniku - STIRIO. Spletna stran: www.robodom.si Sejemski popust:

6 % na vse izdelke

VOGART d.o.o. (BK-2) Razstavni program: talne obloge (drugo), parketi, lesene talne obloge za terase, kmečke deske, ladijski pod, gotovi parketi, intarzije. Spletna stran: www.vogart.si Sejemski popust:

5 - 25 % – odvisno od izdelkov in količine

MIZARSTVO M.A.R. d.o.o. (C-8) Razstavni program: posamezni elementi za otroško in mladinsko sobo, omare, regali in drugo drobno pohištvo. Naša posebnost je multifunkcionalen kos pohištva, ki ga lahko poljubno sestavljate in uporablajte. Na sejmu se vam predstavljamo z mobilno posteljico in previjalno mizo za novorojenčka ter kompatibilno sobico. Spletna stran: www.mizarstvo-mar.si Sejemski popust:

5 % na vse izdelke

HSS BAZENI d.o.o. (ZU-4)

Razstavni program: bazeni – masažni bazeni HotSpring nova kolekcija 2014 s povsem novo linijo NXT, ki je dizajnarsko oblikovana s pomočjo BMWgroup designworks USA. Bazeni se odlično skladajo s sodobnim interjerjem, ohranjajo svojo visoko stopnjo kvalitete in energetske učinkovitosti. Ponašajo se z nizkimi vzdrževalnimi stroški in 7-letno garancijo. Spletna stran: www.hotspring.si Sejemski popust:

10 % na vse izdelke

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

27


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O A B E C E D I / List of exhibitors by alphabet

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DVORANAH LIST OF EXHIBITORS BY PAVILIONS

Dvorana Pavilion

A/12 A/5a C/9 BK/9 BK/10 BK/17 B/7 C/5 B2/2 C A2/9 A2/10 B/19 A2/5 A2/13 ZU/8 A-A2 A2/4 C/6 B/2 C/17 BK/19 ZU/12 B2/5 A2/6 A2/1a C/1 ZU/9

28

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki, SLOVENIJA AMBIUS POHIŠTVO, PROIZVODNJA, PRODAJA, INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ARCUS PRO d.o.o., Celje, SLOVENIJA INADA Co. JP, Osaka, JAPONSKA ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA OTTO GRAF G.m.b.H., Teningen, NEMČIJA ART DIZAJN d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DeDietrich, Pariz, FRANCIJA MOBALPA, Thones, FRANCIJA SCHOLTES, Paris, FRANCIJA ATOM d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA AVENE d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA B STUDIO d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA BLUEsleep, NEMČIJA MultiFLEX, SLOVENIJA BATTISTONI GIANFRANCO SNC DI BATTISTONI GIANFRANCO & C. , 33050 GONARS (UD), ITALIJA BENEDICT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BLINK, BLINK - KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DOHE, SALON KERAIKE IN KOPALNIŠKE OPREME (DACOMM d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA) CASA BATH s.n.c DI CASALINI ALESSANDRO E NICOLA, Perignano, ITALIJA CERAMICA CIELO s.p.a., Viterbo, ITALIJA MARAZZI GROUP S.p.a., Modena, ITALIJA NOVELLINI s.p.a., Borgo Virgilio, ITALIJA RUBINETTERIE ZAZZERI s.p.a., Incisa Val d'Arno, ITALIJA STEINBERG GmbH, Duesseldorf, NEMČIJA VISMARA VETRO S.r.l., Mariano Comenese, ITALIJA DAN-KÜCHEN Möbelfabrik M. Danzer Ges. m. b. H, A - 4040 Linz, AVSTRIJA DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA DONAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA HERMAN MILLER, ZDA DONUM +, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA EQUEL, d.o.o., Medvode, SLOVENIJA ACTUAL GmbH, Haid-Linz, AVSTRIJA ERGOLES d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA ETT LIGHTING d.o.o., Dobrna, SLOVENIJA LEDS C4, ŠPANIJA SLV GmbH, NEMČIJA TRIDONIC GmbH, NEMČIJA VERBATIM , NEMČIJA EURONATURA DI COTIC BRUNO, IT - 34170 Gorizia, ITALIJA EXPO BIRO d.o.o., Hoče, SLOVENIJA FELIKSBAU d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää?, FINSKA TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA FEYDOM FURNITURE d.o.o., 1000 Skopje, REPUBLIKA MAKEDONIJA FG d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DOOR2000, Pordenone, ITALIJA LIGHTS & LAMPS, Ljubljana, SLOVENIJA FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o., Maribor, SLOVENIJA FOUR SEASONS SUNROOMS, Holbrook, ZDA FREEDOM CENTER CELJE (TB d.o.o.), Celje, SLOVENIJA CAMP-LENT, DANSKA HOBBY, NEMČIJA ISABELA, DANSKA

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014


A/7 ZU/10 AV/1 BK/11, ZU/7 A2/1 C/18 A/13 BK/22 ZU/4 A/18 ZU/2 A2/2 A/8 A/11 C/1 ZU/3 BK/14 C/10 B/13 BK/16 BK/13 A/5 C/1 BK/25 C/1 Bk/11a A2/12, A2/11 C/11 C/13 BK/23a ZU/11 BK/24 B/8 A2/14 C/12

GLASBILA storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA YAMAHA MUSIC EUROPE GmbH, Dunaj, AVSTRIJA GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor, SLOVENIJA HAM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p., Miklavž na Dravskem polju, SLOVENIJA NOX INTERIER, HIT PRELESS d.o.o., Medvode, SLOVENIJA DAVIDE GROPPY, Piacenza, ITALIJA LIMITED EDITION, Mouscron, BELGIJA NOMON, Barcelona, ŠPANIJA POLIFORM, Milano, ITALIJA VARENNA, Milano, ITALIJA HOBY LES d.o.o., Škofja vas, SLOVENIJA H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH, AT - 1020 Wien, AVSTRIJA HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA BEFAG, MADŽARSKA KLB KOTZTAL, NEMČIJA SCHEUCHER, AVSTRIJA HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA WATKINS MANUFACTURING, Vista, ZDA ILES Lesna industrija d.o.o., Spodnja Idrija, SLOVENIJA IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA PALAZZETTI Spa, Porcia, ITALIJA INOTHERM d.o.o., Dolenja vas, SLOVENIJA IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA JAKOV inženiring in interieri d.o.o., Ravne na Koroškem, SLOVENIJA KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o., Sežana, SLOVENIJA KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju, SLOVENIJA TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA WEITZER, Weiz, AVSTRIJA KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA GTV, Pruszków, POLJSKA KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota, SLOVENIJA KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina, SLOVENIJA KSL - STUDIO ZA SVETLOBNO IN ZVOČNO OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE d.o.o., LJUBLJANA, SLOVENIJA CALEX, NIZOZEMSKA LESKO, Žiri, d.o.o., Žiri, SLOVENIJA LUNOS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA LUNOS GmbH, Berlin, NEMČIJA MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA MARJETKA NOVAK S.P., Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA MAROS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA Calligaris, ITALIJA Natuzzi, ITALIJA MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA MAX-FURNITURE BT., HU - 8000 Székesfehérvár, MADŽARSKA MB-TECH, d.o.o., Ljubljana - Polje, SLOVENIJA MEBOR, PROIZVODNJA LESNO OBDELOVALNIH STROJEV, d.o.o., Selca, SLOVENIJA MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici, SLOVENIJA AIRWELL SAS, Guyancourt, FRANCIJA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, TAJSKA ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje, SLOVENIJA MIZARSTVO AMEK ANDRIJA ĐALIĆ s.p., Vrhnika, SLOVENIJA MIZARSTVO ČUK, GREGOR ČUK s.p., Logatec, SLOVENIJA

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

29


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O A B E C E D I / List of exhibitors by alphabet

Dvorana Pavilion

C/1 C/8 A/3 A/15 B/6 B/1 B/10 C/1 A/9 A/10 B/5 A/1 BK/12 BK/18 BK/3 BK/23 BK/4 C/1 B/16 B/15 B/11 A2/16 C/7 A/14 A/2 B/18 C/1 C/14 BK/6 A/16 B2/3 A2/3 C/1 C/3 B/4 C/19 B/9 A2/9a B/12 A/4 B2/4 C/16 B/14 B2k/1 C/1

30

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA MIZARSTVO M.A.R. d.o.o., Postojna, SLOVENIJA MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana, SLOVENIJA MIZARSTVO PETERNELJ & KRŽIŠNIK MIHA PETERNELJ s.p., Poljane nad Škofjo Loko, SLOVENIJA MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P., Selca, SLOVENIJA MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MOBICOM d.o.o., Trzin, SLOVENIJA MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o., Podnanos, SLOVENIJA MONTAŽA STAVB.POHIŠTVA, STROPNIH IN STENSKIH LESENIH OBLOG KUNC JOŽE s.p., Žiri, SLOVENIJA MRAVLJA d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA SILESTONE, ŠPANIJA STONE ITALIANA, ITALIJA MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer, SLOVENIJA OMEGA d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA ORTOPEDICA d.o.o., Maribor, SLOVENIJA ParkettCo HandelsGmbH, A-9170 Ferlach, AVSTRIJA KRONOTEX, Heiligengrabe, NEMČIJA MEISTER, Ruthen, NEMČIJA WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VORWERK International, Wollerau, ŠVICA PIRC INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA PMF d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BLANCO GmbH, Oberderdingen, NEMČIJA POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica, SLOVENIJA POHIŠTVO ŽAKELJ d.o.o., Žiri, SLOVENIJA POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA RC 31 d.o.o., Železniki, SLOVENIJA REBERLES d.o.o. Kamnik, KAMNIK, SLOVENIJA REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA Reny24 d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA ROBODOM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SALOMON d.o.o., Ljubljana, Ljubljana - Polje, SLOVENIJA SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice, SLOVENIJA SAVNE ŠTRUS d.o.o., Litija, SLOVENIJA SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA SATTLER, Graz, AVSTRIJA SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš, SLOVENIJA SOVEN d.o.o., Selnica ob Dravi, SLOVENIJA SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče, SLOVENIJA SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka, SLOVENIJA STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podnart, SLOVENIJA STRLE SVETILA, MARKO STRLE s.p., LJUBLJANA, SLOVENIJA FLOS, ITALIJA LITHOSS, BELGIJA MODULAR, BELGIJA TOBIAS GRAU, NEMČIJA STV GLOBAL d.o.o., Dob, SLOVENIJA TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje, SLOVENIJA TERSUS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ATLANTIC, FRANCIJA BEHA, NORVEŠKA EBECO, ŠVEDSKA PANASONIC, JAPONSKA TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA TOTUS d.o.o., LJUBLJANA, SLOVENIJA UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO, Ljubljana, SLOVENIJA VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014


A/6 B2/7 BK/5 A/17 B/3 BK/2 BK/15 AV/3 BK/8 C/2 BK/1

VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA RAUMPLUS, Bremen, NEMČIJA VEPLAS TRŽENJE d.o.o., Velenje, SLOVENIJA VEPLAS d.d., Velenje, SLOVENIJA VERTEKS TG d.o.o., Celje, SLOVENIJA FORMIDRA, ITALIJA MARQVIS, ZDA NOVABELL, ITALIJA SUNDANCE, ZDA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA VISMA ARREDO 3 S.R.L., IT-35013 - CITTADELLA (PD), ITALIJA VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA MOLAND, DANSKA OSMO, NEMČIJA TER HURNE, NEMČIJA UNIKOLEGNO, ITALIJA WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH, A-8342 Gnas, AVSTRIJA ZAVOD BIG, Ljubljana, SLOVENIJA ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA ŽELVA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA

45. sejem Narava--zdravje

wellness zdravje zeleno sobivanje naravna kozmetika www.narava-zdravje.si

Redna vstopnica: 7,00 € 5,00 € Vstopnica s popustom: 5,00 € 3,00 € D ka vstopnica: 15,00 € 10,00 €

Živimo vitalno!

gibanje

S tem kuponom imate mo k Kupon predlo te na blagajni Gospodarskega razsta

Zdravo, sveže, lokalno Vabljeni na degustacije Nasveti za obdelavo vrta Graditi in bivati naravno Obnovljivi viri energije Ukrepi za ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti Posvetujte se s priznanimi strokovnjaki s področja zdravja Opravite preventivne preglede Izberite zdravilišče zase Preizkusite naravno kozmetiko Rekreativna vadba po vaši meri Uporaba konoplje Možganski fitness

S popustom na sejem!

• • • • • • • • • • • • •

prehrana

45. sejem Narava-zdravje

Poudarki iz vsebine:

topnice za sejem Narava-zdravje a ob nakupu vstopnice.

13.--16. november, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

31


S E Z N A M Z A S T O P A N I H P O D J E T I J / List of represented companies by alphabet

SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ LIST OF REPRESENTED COMPANIES

Dvorana Pavilion

A2/4 BK/24 B2/4 BK/22 B2/4 B/16 C/5 A/5 A2/12 ZU/9 A2/10 A2/10 A2/1 BK/10 A2/1a B/7 B2/4 A2/9a BK/5 C/1 C/10 A2/13 ZU/9 B2/5 C/9 BK/22 BK/3 C/17 A2/1a A2/1 A2/9a BK/25 A2/10 BK/5 BK/3 BK/24 BK/10 A2/9a BK/2 C/5 A2/12 A2/1 BK/5 A2/10 BK/2 BK/9 ZU/2 B2/1 A2/1 A/6 A2/10 A2/3 BK/22 BK/10 B/5 C/17 A2/10

32

ZASTOPANO PODJETJE REPESENTED COMPANY ACTUAL GmbH, Haid-Linz, AVSTRIJA (EQUEL, d.o.o.) AIRWELL SAS, Guyancourt, FRANCIJA (MINERGIA d.o.o.) ATLANTIC, FRANCIJA (TERSUS d.o.o.) BEFAG, MADŽARSKA (HOTENJKA d.o.o.) BEHA, NORVEŠKA (TERSUS d.o.o.) BLANCO GmbH, Oberderdingen, NEMČIJA (PMF d.o.o.) BLUEsleep, NEMČIJA (B STUDIO d.o.o.) CALEX, NIZOZEMSKA (KSL - STUDIO ZA SVETLOBNO IN ZVOČNO OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O.) Calligaris, ITALIJA (MAROS d.o.o.) CAMP-LET, DANSKA (FREEDOM CENTER CELJE) CASA BATH s.n.c DI CASALINI ALESSANDRO E NICOLA, Perignano, ITALIJA (DACOMM d.o.o.) CERAMICA CIELO s.p.a., Viterbo, ITALIJA (DACOMM d.o.o.) DAVIDE GROPPY, Piacenza, ITALIJA (HIT PRELESS d.o.o. NOX INTERIER) DeDietrich, Pariz, FRANCIJA (ART DIZAJN d.o.o.) DOOR2000, Pordenone, ITALIJA (FG d.o.o.) DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA (AVENE d.o.o.) EBECO, ŠVEDSKA (TERSUS d.o.o.) FLOS, ITALIJA (STRLE SVETILA, MARKO STRLE s.p.) FORMIDRA, ITALIJA (VERTEKS TG d.o.o.) FOUR SEASONS SUNROOMS, Holbrook, ZDA (FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o.) GTV, Pruszków, POLJSKA (KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o.) HERMAN MILLER, ZDA (DONAR d.o.o.) HOBBY; NEMČIJA (FREEDOM CENTER CELJE) HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää?, FINSKA (FELIKSBAU d.o.o.) INADA Co. JP, Osaka, JAPONSKA (ARCUS PRO d.o.o.) KLB KOTZTAL, NEMČIJA (HOTENJKA d.o.o.) KRONOTEX, Heiligengrabe, NEMČIJA (ParkettCo HandelsGmbH) LEDS C4, ŠPANIJA (ETT LIGHTING d.o.o.) LIGHTS & LAMPS, Ljubljana, SLOVENIJA (FG d.o.o.) LIMITED EDITION, Mouscron, BELGIJA (HIT PRELESS d.o.o. NOX INTERIER) LITHOSS, BELGIJA (STRLE SVETILA, MARKO STRLE s.p.) LUNOS GmbH, Berlin, NEMČIJA (LUNOS d.o.o.) MARAZZI GROUP S.p.a., Modena, ITALIJA (DACOMM d.o.o.) MARQVIS, ZDA (VERTEKS TG d.o.o.) MEISTER, Ruthen, NEMČIJA (ParkettCo HandelsGmbH) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, TAJSKA (MINERGIA d.o.o.) MOBALPA, Thones, FRANCIJA (ART DIZAJN d.o.o.) MODULAR, BELGIJA (STRLE SVETILA, MARKO STRLE s.p.) MOLAND, DANSKA (VOGART d.o.o.) MultiFLEX, SLOVENIJA (B STUDIO d.o.o.) Natuzzi, ITALIJA (MAROS d.o.o.) NOMON, Barcelona, ŠPANIJA (HIT PRELESS d.o.o. NOX INTERIER) NOVABELL, ITALIJA (VERTEKS TG d.o.o.) NOVELLINI s.p.a., Borgo Virgilio, ITALIJA (DACOMM d.o.o.) OSMO, NEMČIJA (VOGART d.o.o.) OTTO GRAF G.m.b.H., Teningen, NEMČIJA (ARMEX ARMATURE d.o.o.) PALAZZETTI Spa, Porcia, ITALIJA (IMAG d.o.o.) PANASONIC, JAPONSKA (TERSUS d.o.o.) POLIFORM, Milano, ITALIJA (HIT PRELESS d.o.o. NOX INTERIER) RAUMPLUS, Bremen, NEMČIJA (VENGE d.o.o. Ljubljana) RUBINETTERIE ZAZZERI s.p.a., Incisa Val d'Arno, ITALIJA (DACOMM d.o.o.) SATTLER, Graz, AVSTRIJA (SENČILA MEDLE d.o.o.) SCHEUCHER, AVSTRIJA (HOTENJKA d.o.o.) SCHOLTES, Paris, FRANCIJA (ART DIZAJN d.o.o.) SILESTONE, ŠPANIJA (MRAVLJA d.o.o.) SLV GmbH, NEMČIJA (ETT LIGHTING d.o.o.) STEINBERG GmbH, Duesseldorf, NEMČIJA (DACOMM d.o.o.)

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014


Svetila Strle: Najlepši razstavni prostor

B/5 BK/5 BK/14 BK/2 A2/9a C/17 B2/5 BK/2 BK/14 A2/1 B2/7 C/17 A2/10 BK/23 ZU/4 BK/14 BK/3 A/7 BK/24

STONE ITALIANA, ITALIJA (MRAVLJA d.o.o.) SUNDANCE, ZDA (VERTEKS TG d.o.o.) TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA (KEMOPLAST d.o.o.) TER HURNE, NEMČIJA (VOGART d.o.o.) TOBIAS GRAU, NEMČIJA (STRLE SVETILA, MARKO STRLE s.p.) TRIDONIC GmbH, NEMČIJA (ETT LIGHTING d.o.o.) TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA (FELIKSBAU d.o.o.) UNIKOLEGNO, ITALIJA (VOGART d.o.o.) UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA (KEMOPLAST d.o.o.) VARENNA, Milano, ITALIJA (HIT PRELESS d.o.o. NOX INTERIER) VEPLAS d.d., Velenje, SLOVENIJA (VEPLAS TRŽENJE d.o.o.) VERBATIM , NEMČIJA (ETT LIGHTING d.o.o.) VISMARA VETRO S.r.l., Mariano Comenese, ITALIJA (DACOMM d.o.o.) VORWERK International, Wollerau, ŠVICA (PARNAD d.o.o.) WATKINS MANUFACTURING, Vista, ZDA (HSS BAZENI d.o.o.) WEITZER, Weiz, AVSTRIJA (KEMOPLAST d.o.o.) WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA (ParkettCo HandelsGmbH) YAMAHA MUSIC EUROPE GmbH, Dunaj, AVSTRIJA (GLASBILA storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.) ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA (MINERGIA d.o.o.)


34

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

Vho d

/ En ter

Dun

ajsk

a ce

sta

Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA

Dvorana A Pavilion/ KUPOLA

Dvorana A avla Pavilion/ AVLA

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana Bk Pavilion / STEBRNA DVORANA

Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA

Dvorana B2k Pavilion / POVODNI MOŽ

Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

N A Č R T D V O R A N / Hall Plan


DVORANA / PAVILION

DVORANA / PAVILION

A

A avla

DVORANA / PAVILION

A2

DVORANA / PAVILION

B

KUPOLA

ploskovno pohištvo, stoli, vgradne omare, stopnice, kuhinje / flat furniture, chairs, built-in wardrobes, stairs, kitchens

AVLA

stoli, razstava / chairs, exhibition

KOCKA

sedežne garniture, ploskovno pohištvo, stilno pohištvo, stoli, oblazinjeno pohištvo, design, stavbno pohištvo, senčila, razstava TOP IDEJE / sofas, flat furniture, period furniture, chairs, upholstered furniture, design, construction furniture, blinds, TOP IDEAS exhibition

MARMORNA DVORANA

kuhinje, bela tehnika / kitchens, kitchen appliance

DVORANA / PAVILION

B2

PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

DVORANA / PAVILION (FLOOR -1)

Bk

STEBRNA DVORANA

DVORANA / PAVILION (FLOOR -1)

B2k

DVORANA / PAVILION

ZUNANJI PROSTOR / OUTDOOR AREA

C

Zu

kopalniška oprema, kamini, peči, savne / bathroom projects, fireplaces, stoves, saunas

talne obloge, stenske obloge, gospodinjski pripomočki, založbe, klimatizacija in ogrevalna tehnika, prodajni program ostalo / floor coverings, wall coverings, household items, publishing, air conditioning and heating solutions, various

POVODNI MOŽ

predstavitev in razstave izobraževalnih ustanov / educational institutions' presentations and exhibitions

STEKLENA DVORANA

oblazinjeno pohištvo, postelje, mladinske in otroške sobe, pisarniško pohištvo, pisarniški stoli, predstavitev skupine VILA BRAVUM / upholstered furniture, beds, youth and children's rooms, office furniture, office chairs, curtains, VILA BRAVUM group presentation

ZUNANJI PROSTOR

kamini, peči, bazeni, stavbno pohištvo, gostinstvo / fireplaces, stoves, pools, construction furniture, upholstery, catering

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

35


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

A Kupola Dvorana A2 Pavilion

5a

5

9

4

10

6 12 11

4 RAZSTAVA TOP 5

Dvorana C Pavilion

14

Zasilni izhod / Emergency exit

8

7

13

3

15

2 18

16 1 17

 Avla / Galerija

12 5a 7 13 18 8 11 5 3 15

36

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI AMBUS d.o.o. GLASBILA storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o. H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH ILES Lesna industrija d.o.o. IZI MOBILI d.o.o. JAKOV inženiring in interieri d.o.o. KSL - STUDIO ZA SVETLOBNO IN ZVOČNO OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE d.o.o. MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. MIZARSTVO PETERNELJ & KRŽIŠNIK MIHA PETERNELJ s.p.

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

9 10 1 14 2 16 4 6 17

MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o. MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, STROPNIH IN STENSKIH LESENIH OBLOG KUNC JOŽE s.p. MURALES d.d. Ljutomer RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro d.o.o. RC 31 d.o.o. SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p. VENGE d.o.o. Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o.


A2 Kocka

RAZSTAVA TOP IDEJE 9a

9 5

10

11 4

12

2

3 13

1a

1

14

16

Vhod Vilharjeva cesta / Enter from Vilharjeva cesta

KAVARNA

6

15

 Dvorana A Pavilion

10 5 13 4 6 1a 1

DOHE, SALON KERAMIKE IN KOPALNIŠKE OPREME (DACOMM d.o.o.) DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana DONAR d.o.o. EQUEL, d.o.o. FEYDOM FURNITURE d.o.o. FG d.o.o. NOX INTERIER HIT PRELESS d.o.o.

2 9 11,12 14 16 3 9a

INOTHERM d.o.o. BLINK, BLINK - KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o. MAROS d.o.o. MIZARSTVO AMEK ANDRIJA ĐALIĆ s.p. POHIŠTVO ŽAKELJ d.o.o. SENČILA MEDLE d.o.o. STRLE SVETILA, MARKO STRLE s.p.

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

37


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

B Marmorna dvorana Dvorana B2 Pavilion

16

1

17 2

9 14

15

10

18

8

7

5

19

12

13

11

3

6 4

 Zunanji prostor Zu Outdoor area

7 19 2 13 8 6 1 10 5

38

AVENE d.o.o. DAN-KÜCHEN Möbelfabrik M. Danzer Ges. m. b. H ETIS d.o.o. LJUBLJANA KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. MIZARSKI ATELJE d.o.o. MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o. MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P. MLINAR & MLINAR d.o.o. MRAVLJA d.o.o.

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

16 15 11 18 4 9 12 14 3

PMF d.o.o. POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. REBERLES d.o.o. Kamnik SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p. STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o. STV GLOBAL d.o.o. TOTUS d.o.o. VISMA ARREDO 3 S.R.L.


B2 Preddverje Marmorne dvorane

3

5

4

Zasilni izhod / Emergency exit

7

 Dvorana B Pavilion

2 5 1 3 4 7

Dvorana Bk Pavilion

2

1

BATTISTONI GIANFRANCO SNC DI BATTISTONI GIANFRANCO & C. FELIKSBAU d.o.o. RAZSTAVA THE CERAMICS DESIGN EXPERIENCE SAVNE ŠTRUS d.o.o. TERSUS d.o.o. VEPLAS TRŽENJE d.o.o.

B2k Dvorana Povodni mož

2

 Dvorana Bk Pavilion

1 2

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETAODDELEK ZA LESARSTVO ŠC LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA IN DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESARSTVA

Dvorana B2 Pavilion

1

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

39


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Bk Stebrna dvorana Dvorana B2k Pavilion

 2

1

16

3 23a

15

14

17

4 23

18

19 5

12 11a

6

13 11

25

9

24

20

10

22

8

 Zunanji prostor Zu Outdoor area

9 10 17 19 11 22 14 16 13 25 11a 23a

40

ARMEX ARMATURE d.o.o. ART DIZAJN d.o.o. ATOM d.o.o. EURONATURA DI COTIC BRUNO HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p. HOTENJKA d.o.o. KEMOPLAST d.o.o. KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p. KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p. LUNOS d.o.o. MARJETKA NOVAK s.p. MB-TECH, d.o.o.

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

24 12 18 3 23 4 6 5 2 15 8 1

MINERGIA d.o.o. OMEGA d.o.o. ORTOPEDICA d.o.o. ParkettCo HandelsGmbH PARNAD d.o.o. PIRC INTERNATIONAL d.o.o. ROBODOM d.o.o. VERTEKS TG d.o.o. VOGART d.o.o. WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH ZEPTER-SLOVENICA d.o.o. ŽIHER d.o.o.


Zasilni izhod / Emergency exit

C Steklena dvorana

10

12 11

9

13

Vhod / Enter

8

16

14 7 6

17

18

5 4

3 2

19

9 5 6 17 1 18 1 10 1 1 11 13 12 1 8 1 1 7 1 14 1 3 19 16 1 2

ARCUS PRO d.o.o. B STUDIO d.o.o. ERGOLES d.o.o. ETT LIGHTING d.o.o. FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o. HOBY LES d.o.o. KAMINI KOČEVAR d.o.o. KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o. LESKO, Žiri, d.o.o. MAREMICO, d.o.o. MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. MAX-FURNITURE BT. MIZARSTVO ČUK, GREGOR ČUK s.p. MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o. MIZARSTVO M.A.R. d.o.o. MOBICOM d.o.o. PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o. POSTELJA d.o.o. REMAX d.o.o. Reny24 d.o.o. SKUPINA VILA BRAVUM SOVEN d.o.o. SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. TOME d.o.o. LJUBLJANA VAL MARKETING d.o.o. ŽELVA d.o.o.

1

 Dvorana A Pavilion AMBIENT L J UB L J ANA 2014

41


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Zu Mestna ploščad

 Dvorana C Pavilion

8 7 9

6 5

4

Dvorana B Pavilion

3

2

1

10

BLAGAJNE

Glavni vhod z Dunajske ceste / Enter

42

6 8 9 10 7 4 2 3 1 5

DIT LESARSTVA DONUM +, d.o.o. FREEDOM CENTER CELJE (TB d.o.o.) GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p. HSS BAZENI d.o.o. IMAG d.o.o. KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o. KAVAL GROUP - GOSTINSTVO SENČILA MEDLE d.o.o.

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014


AV Avla

Dvorana A Pavilion

1 2 3

HAM d.o.o. RAZSTAVA POLSKA FOLK ZAVOD BIG

1

1

2 3

3

Zunanji prostor Zu Outdoor area

Zu Mestna ploščad

 Dvorana A Pavilion

13

12

11

BLAGAJNE

12 11 13

EXPO BIRO d.o.o. MEBOR, d.o.o. RAZSTAVA NIZOZEMSKEGA OBLIKOVANJA

Glavni vhod z Dunajske ceste / Enter

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

43


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI

ART DIZAJN d.o.o.

Češnjica 48/b, 4228 Železniki, SLOVENIJA Tel. 04/511 81 00, Fax. 04/511 81 08 E-mail: alples@alples.si Internet naslov: www.alples.si

Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 040/417 199 E-mail: skonic@mobalpa.si, Internet naslov: www.beton-cire.si

Kuhinje, vgradne omare, spalnice, dnevne sobe Kitchens, built-in wardrobes, bedrooms, living rooms

AMBIUS POHIŠTVO, PROIZVODNJA, PRODAJA, INŽENIRING, d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 198, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/679 115 E-mail: info@ambius-pohistvo.si Internet naslov: www.ambius-pohistvo.si Pohištvo po meri, oprema za dom (kuhinje, jedilnice, vgradne garderobne omare, dnevni prostori, otroške sobe), oprema javnih prostorov (pisarne, restavracije, trgovine), notranja vrata. Custom furniture, accessories for the home (kitchen, dining room, fitted wardrobes, living rooms, children's rooms), furniture of public spaces (offices, restaurants, trade), interior doors.

ARCUS PRO d.o.o. Levstikova ulica 1B, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/633 911, Fax. 03/897 53 63 E-mail: info@arcus.si, Internet naslov: www.arcus.si Na sejmu zastopamo / Representing: INADA Co. JP, Osaka, JAPONSKA / JAPAN Masažni fotelji idr. Massage armchairs and more

ARMEX ARMATURE d.o.o. Ljubljanska cesta 66 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/786 92 70, Fax. 01/786 92 66 E-mail: info@armex-armature.si Internet naslov: www.cistilnenaprave-dezevnica.si Na sejmu zastopamo / Representing: OTTO GRAF G.m.b.H., Teningen, NEMČIJA / GERMANY Biološke čistilne naprave, sistemi za zbiranje in uporabo deževnice Biological treatment plants, systems for collecting and using rainwater

44

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

Na sejmu zastopamo / Representing: SCHOLTES, Paris, FRANCIJA / FRANCE MOBALPA, Thones, FRANCIJA / FRANCE DeDietrich, Pariz, FRANCIJA / FRANCE Kuhinje Mobalpa in gospodinjski aparati DeDietrich in Scholtes, kopalnice Mobalpa in dekorativni beton Kitchens Mobalpa and household appliances DeDietrich and Scholtes, bathrooms Mobalpa and decorative concrete

ATOM d.o.o. Zamarkova 1A, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/621 77 79, Fax. 02/621 77 79 E-mail: polona@atom.si, Internet naslov: www.atom.si Pripomočki za nego doma in stanovalcev Utensils for home and personal care

AVENE d.o.o. Zgornje Duplice 10, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 041/566 618 E-mail: prodaja@avene.si, Internet naslov: www.vinskevitrine.si Na sejmu zastopamo / Representing: DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA / HUNGARY V podjetju AVene ponujamo največjo izbiro vinskih vitrin priznanih blagovnih znamk. Izbirate lahko med prosto stoječimi, podpultnimi in popolnoma vgradnimi vinskimi vitrinami s kapaciteto od 8-200 steklenic. We offer the biggest selection of wine glass cabinets by renowned brands. You can choose among free-standing, under-counter and entirely in-built wine glass cabinets with the capacity from 8 to 200 bottles.

B STUDIO d.o.o. Cesta talcev 6a, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/517 08 04, 040/508 404, Fax. 04/517 08 03 E-mail: info@mojavodna.si, Internet naslov: www.MojaVodna.si Na sejmu zastopamo / Representing: MultiFLEX, SLOVENIJA BLUEsleep, NEMČIJA / GERMANY Vodne postelje BLUEsleep in nastavljiva ležišča MultiFLEX Water beds BLUEsleep and adjustable beds MultiFLEX


BATTISTONI GIANFRANCO SNC DI BATTISTONI GIANFRANCO & C. Via Vittorio Veneto 169, 33050 GONARS (UD), ITALIJA / ITALY Tel. 0039 338 428 46 77 E-mail: info@sassianticati.it, Internet naslov: www.sassianticati.it Smo priznano italijansko podjetje, ki je specializirano za področje zaključnih notranjih in zunanjih del ter izdelavo patentiranih, unikatnih, varčnih kamnitih grelnih teles. We are a renowned Italian company specialized for finishing interior and exterior works and for production of patented, unique, economical heating units made of stone.

BENEDICT d.o.o. Mestni trg 11, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 86 60, Fax. 01/620 86 63 E-mail: info@benedict.si, Internet naslov: www.benedict.si Prodaja bonbonov lastne proizvodnje The sales of confectionery from our own production

Inner and external blinds: Venetian blinds Krpan, roller blinds, external screen roller blinds, mosquito screens, plisses, inner roller blinds, panel curtains, internal Venetian blinds, awnings

DOHE, SALON KERAMIKE IN KOPALNIŠKE OPREME

Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059928831 E-mail: info@dohe.si Internet naslov: www.dohe.si Na sejmu zastopamo / Representing: STEINBERG GmbH, Duesseldorf, NEMČIJA / GERMANY NOVELLINI s.p.a., Borgo Virgilio, ITALIJA / ITALY MARAZZI GROUP S.p.a., Modena, ITALIJA / ITALY VISMARA VETRO S.r.l., Mariano Comenese, ITALIJA / ITALY CASA BATH s.n.c DI CASALINI ALESSANDRO E NICOLA, Perignano, ITALIJA / ITALY RUBINETTERIE ZAZZERI s.p.a., Incisa Val d'Arno, ITALIJA / ITALY CERAMICA CIELO s.p.a., Viterbo, ITALIJA / ITALY Keramične ploščice in sanitarna oprema ter armature Ceramic tiles, bathroom equipment and fittings

BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 35 83, Fax. 08/205 35 84 E-mail: info@blinkblink.si, Internet naslov: www.blinkblink.si Pester izbor, profesionalna montaža in servis vseh vrst senčil vrhunskih proizvajalcev Vast selection, expert installation and service of various blinds by topmost manufacturers

DAN-KÜCHEN Möbelfabrik M. Danzer Ges. m. b. H Leonfeldnerstraße 273, A - 4040 Linz, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43 664 816 28 96 E-mail: matjaz.seslar@dan.at, Internet naslov: www.dan.at Kuhinjsko pohištvo / Kitchen furniture

DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana

DONAR d.o.o. Kamniška ulica 41, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/430 57 41, Fax. 01/430 57 42 E-mail: info@donar.si Internet naslov: www.donar.si Na sejmu zastopamo / Representing: HERMAN MILLER, ZDA / USA Pisarniški in konferenčni stoli Chairs for offices and conference rooms

DONUM +, d.o.o. Breg 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/425 01 59, Fax. 01/236 20 27 E-mail: prija@siol.net Internet naslov: www.restavracija-namaste.si Postrežba indijske kulinarike Indian cuisine

Mihov štradon 23, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/755 47 88, Fax. 01/755 36 64 E-mail: dekor.sencila@siol.net Internet naslov: www.dekor-sencila.si Zunanja in notranja senčila: žaluzije Krpan, rolete, zunanji screen roloji, komarniki, plise zavese, notranji roloji, panelne zavese, notranje žaluzije, tende

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

45


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA

ETT LIGHTING d.o.o.

d.o.o. Dobrna 7, SI - 3204 Dobrna Telefon: +386 (0) 3 780 10 70, +386 (0) 3 780 10 72, +386 (0) 3 780 10 74 Fax: +386 (0) 3 780 10 78, E-mail: info@ett-lighting.com Internet: www.ett-lighting.com, www.ett-lighting.si

Mrharjeva 8 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 15 89, Fax. 01/512 64 89 E-mail: info@lachocolate.si, Internet naslov: www.lachocolate.si

Dobrna 7, 3204 Dobrna, SLOVENIJA Tel. 03/780 10 70, Fax. 03/780 10 78 E-mail: info@ett-lighting.com Internet naslov: www.ett-lighting.com

Čokoladna poslovna darila, različni oreščki pakiranja, praženi mandlji, prodaja čokoladnih fontan. Business presents made of chocolate, assorted nuts in various packagings, roasted almonds, chocolate fountains.

Na sejmu zastopamo / Representing: SLV GmbH, NEMČIJA / GERMANY LEDS C4, ŠPANIJA / SPAIN TRIDONIC GmbH, NEMČIJA / GERMANY VERBATIM , NEMČIJA / GERMANY

EQUEL, d.o.o. Zbiljska cesta 53, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 041/384 519, Fax. 01/361 38 38 E-mail: equel.doo@siol.net, Internet naslov: www.equel.si Na sejmu zastopamo / Representing: ACTUAL GmbH, Haid-Linz, AVSTRIJA / AUSTRIA Okna, vrata, senčila, vhodna vrata, okenske police, garažna vrata Windows, doors, blinds, entrance doors, window sills, garage doors

ERGOLES d.o.o. Tbilisijska 57, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 23 21, Fax. 01/423 55 70 E-mail: info@ergoles.si, Internet naslov: www.ergoles.si

Predstavili bomo zunanjo in notranjo dekorativno razsvetljavo, regulacije razsvetljave, osvetlitve z AL profili in LED izvori svetlobe. We will present exterior and interior decorative lighting, the ways of regulating light, lighting with AL profiles and LED sources of light.

EURONATURA DI COTIC BRUNO Strada della Mainizza 409, IT - 34170 Gorizia, ITALIJA / ITALY Tel. +39/0481 39 10 99, Fax. +39/0481 39 10 99 E-mail: euronatura@hotmail.it Internet naslov: www.euronatura.it Olive, posušeni paradižniki, vložena zelenjava Olives, dried tomatoes, pickled vegetables

GRADBENI ODRI PONJAVE

Pisarniški stoli, pisarniško pohištvo Office chairs and other office furniture

EXPO BIRO DRUŽBA ZA IZGRADNJO OBJEKTOV, PROIZVODNJO IN STORITVE D.O.O.

ETIS d.o.o. LJUBLJANA

Miklavška cesta 57, 2311 Hoče, SLOVENIJA Tel. 02/480 58 00, Fax. 02/480 58 20 E-mail: info@expobiro.si Internet naslov: www.expobiro.si

Tržaška 333, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 70 00, Fax. 01/200 70 01 E-mail: info@etis.si, Internet naslov: www.etis.si

Prireditveni šotori, industrijski šotori, tribune, odri, gradbeni odri, ponjave, membrane, PVC platno. Event tents, industrial tents, stage, scaffold…

Podjetje Etis se na letošnjem sejmu predstavlja s celovito ponudbo s področja bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov, pomivalnih korit, mešalnih baterij, nap in pribora priznanih blagovnih znamk. Za vse inovacij željne obiskovalce bo na sejmu na ogled tudi inovativna rešitev prezračevanja kuhinjskih prostorov. V drugem delu pa podjetje Etis predstavlja celostne rešitve za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. V ospredju so toplotne črpalke, ki so rezultat domačega znanja, projektirane po meri kupca in v skladu z visokimi standardi kakovosti. At 2014 fair we present a comprehensive offer of major appliances, small household appliances, sinks, mixer taps, extractor hoods and accessories by renowned brands. For all visitors eager for innovation we present an innovative solution for ventilation of kitchens. Etis company also presents integrative solutions for heating, cooling and ventilation. We place special emphasis on our heat pumps which are the result of domestic know-how, designed according to customers’ needs and high quality standards.

46

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

www.expobiro.si

FELIKSBAU d.o.o. Celovška cesta 317, 1210 Ljubljana Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/421 61 80, 041 399 727, Fax. 07/814 70 23 E-mail: info@tulikivi.si Internet naslov: www.tulikivi.si, www.honka.si Na sejmu zastopamo / Na sejmu zastopamo / Representing: TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA / FINLAND HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää?, FINSKA / FINLAND SALON / SHOWROOM: Log 50, 8294 Boštanj Finsko podjetje Tulikivi Oyj proizvaja toplotnoshranjevalne kaminske peči izključno iz vulkanske kamenine steatit. Delujejo


po principu krušne peči in imajo zaradi kvalitete kamenine in dovršene notranje sestave izredno lastnost absorbcije in akumulacije toplote. Kot uvozniki in zastopniki vam ponujamo široko paleto kakovostnih kaminskih peči. Zadovoljile bodo vaše oko, vam omogočile neodvisnost, obvarovale okolje in vašo denarnico. Podjetje Honkarakenne Oyj, bolje poznana kot Honka je svetovni proizvajalec masivnih lesenih hiš iz finskega bora. Kot uvozniki in zastopniki nagovarjamo stranke slovenskega trga, da spoznajo in doživijo moč lesa, ki s svojo naravnostjo ustvarja zdravo, toplo in sproščujoče vzdušje. Bivanje v lesenih masivnih hišah je najbližje sobivanju z naravo. Finnish company Tulikivi Oyj manufactures heat-preserving stoves exclusively from steatite, a volcanic stone. They function by the principle of a bread stove and have, due to quality stone and faultless inner composition, an exceptional ability to absorb and accumulate heat. As the importer and representative we offer a wide assortment of quality stoves. They will meet your aesthetical standards, bring you more independence, protect the environment as well as your wallet. Company Honkarakenne Oyj, a.k.a. Honka, is a worldwide manufacturer of massive wooden houses made of Finnish pine. As the importer and representative we invite Slovene customers to get acquainted with and experience the power of wood which with its natural qualities creates a healthy, warm and relaxing atmosphere. Living in wooden massive houses is the closest to co-existing with nature.

FEYDOM FURNITURE d.o.o. Str. 1550 no. 52. iz Vizbegovo, 1000 Skopje, REPUBLIKA MAKEDONIJA Tel. +389 255 11 891, Fax. +389 255 11 891 E-mail: kristijan.feydom@yahoo.com Internet naslov: www.feydom.com Večnamensko pohištvo: sedežne garniture, fotelji, postelje Multifunctional furniture: sofas, armchairs, beds

FG d.o.o. Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 064 195 512 E-mail: tssfederico@gmail.com, Internet naslov: www.f-g.si Na sejmu zastopamo / Representing: LIGHTS & LAMPS, Ljubljana, SLOVENIJA / SLOVENIA DOOR2000, Pordenone, ITALIJA / ITALY FG d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA / SLOVENIA Proizvodnja pohištva za dom in pisarne (osnova za izdelavo je stiropor, ki se premaže s poliestrom). Predstavitev kvalitetnih/ luksuznih vrat podjetja DOOR 2000. Manufacturing of home and office furniture on the basis of styropor covered with polyester. Presentation of quality / luxury doors by the company DOOR 2000.

FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o. Gregorčičeva 19 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/234 18 00, Fax. 02/234 18 07 E-mail: info@four-seasons.si Internet naslov: www.four-seasons.si Na sejmu zastopamo / Representing: FOUR SEASONS SUNROOMS, Holbrook, ZDA / USA Zimski vrtovi FOUR SEASONS Sunrooms / conservatories FOUR SEASONS

FREEDOM center CELJE (TB d.o.o.) Mariborska cesta 200a, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 064 119 100, 041 739 688 Fax. 059 032 145 E-mail: info@freedom-center.si Internet naslov: www.freedom-center.si Na sejmu zastopamo / Representing: HOBBY, NEMČIJA / GERMANY ISABELLA, DANSKA / DENMARK CAMP-LET, DANSKA / DENMARK FREEDOM center CELJE, strokovnjaki za kamping in karavaning. Generalni zastopnik za vodilnega svetovnega proizvajalca počitniških vozil HOBBY in druge evropske proizvajalce (T@B, CAMP-LET, COMANCHE) ter serviser za vse vrste prikolic in avtodomov (Adria, Knaus, Tabbert ...). V svojem centru na Mariborski 200/a v Celju (ob avtocestnem priključku Celje center) imajo največjo razstavo novih in rabljenih počitniških ter vse popularnejših šotorskih ("brako") prikolic, v trgovini pa vam nudijo opremo za kamping in karavaning. Ne manjka niti pestra ponudba tend in baldahinov (ISABELLA, Ventura, Thule, Fiamma, Dwt, Herzog) in vsega, kar spada h kampiranju (zložljivo kamp pohištvo, prtljažniki, klime, antene, toalete, ogrevanje, kuhališča, tepihi ...). NOVO: prodaja staro za novo (tudi menjave staro za staro), Freedom kreditiranje nakupa počitniških vozil (do 10 let) in brezobrestni nakup opreme na 10-12 obrokov (v vrednosti nad 1000 €). FREEDOM CENTER CELJE, experts in camping and caravanning. General representative for the world's leading manufacturer of holiday vehicles HOBBY and other European manufacturers (T@B, CAMP-LET, COMANCHE) and repairman of all types of caravans and motorhomes (Adria, Knaus, Tabbert…). In their center on Mariborska 200/a in Celje (right by the motorway junction Celje-center) they hold the largest exhibition of new and used caravans as well as more and more popular tent trailers and the store offers camping and caravanning equipment. There is no shortage of awnings and canopies (ISABELLA, Ventura, Thule, Fiamma, Dwt, Herzog) nor anything needed for camping (folding camp furniture, racks, air-conditioners, antennas, toilets, heating, hobs, carpets…).

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

47


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

GLASBILA storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o. .o.o.

Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/755 48 01, 031/733 416, Fax. 01/755 48 01 E-mail: glasbila-storitve@siol.net Internet naslov: www.glasbila-storitve.si Na sejmu zastopamo / Representing: YAMAHA MUSIC EUROPE GmbH, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIA http://europe.yamaha.com/en/products Električni klavirji YAMAHA / Electrical pianos from YAMAHA

GLEDALIŠKA KAVARNA MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. Slovenska 27, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/252 37 20, Fax. 02/252 37 20 E-mail: simona.acko@amis.net Praženi mandlji, mlečne karamele, sadje v čokoladi, hot dog, preste, česnov kruh, kava, pijača, pokovka Roasted almonds, milk toffees, chocolate-covered fruit, hot dog, pretzels, garlic bread, coffee, drinks, popcorn

HAM d.o.o. Gerbičeva ulica 102, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 08 70, Fax. 01/242 08 77 E-mail: info@spinalis.net Internet naslov: www.spinalis.net Gibljivi pisarniški stoli SPINALIS za aktivno sedenje brez bolečin v hrbtu Flexible SPINALIS office chairs for active seating without back pains

Pohištvo po naročilu - svetovanje, izdelava po vaših željah, merah in funkcionalnosti, kombinacije barv in prilagajanje obstoječemu pohištvu - vgradne omare, otroške in dnevne sobe, spalnice, kuhinje, poslovni prostori, nastanitveni objekti. Tailor-made furniture – counselling, manufacturing according to your preferences, sizes and function, colour combinations and adjustment to existing furniture: built-in wardrobes, children’s rooms and living rooms, kitchens, business premises, residential houses.

H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH Engerthstraße 151/Top 1.3., AT - 1020 Wien, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/1 214 06 010, Fax. +43/1 214 06 0111 E-mail: ahead@aheadmedia.com Internet naslov: www.home-mag.si, www.home-direkt.si Revija H.O.M.E. The H.O.M.E. magazine

HOTENJKA d.o.o. Tržaška cesta 513b 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 76 56, Fax. 01/365 76 57 E-mail: info@hotenjka.si, Internet naslov: www.hotenjka.si Na sejmu zastopamo / Representing: SCHEUCHER, AVSTRIJA / AUSTRIA BEFAG, MADŽARSKA / HUNGARY KLB KOTZTAL, NEMČIJA / GERMANY Talne obloge, parketi, laminati, dekorativne vinilne obloge, epoxi, laki, lepila. Floorings, parquets, laminate floorings, decorative vinyl floorings, epoxy, varnishes, glues

HSS BAZENI d.o.o. HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p. Kidričeva cesta 26, 2204 Miklavž na Dravskem polju, SLOVENIJA Tel. 041/368 619, Fax. 02/629 22 58 E-mail: andreja.merkur@gmail.com Izdelki za čiščenje, osvežilci prostora, zeliščne kreme in olja Cleaning products, air fresheners, herbal creams and oils

HOBY LES d.o.o. Škofja vas 3/b, 3211 Škofja vas, SLOVENIJA Tel. 03/425 17 00, Fax. 03/425 17 13 E-mail: hobyles@siol.net, Internet naslov: www.hobyles.si

48

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

Celovška cesta 336, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 041/638 019, Fax. 01/361 18 68 E-mail: info@jobplus.si, Internet naslov: www.hotspring.si Na sejmu zastopamo / Representing: WATKINS MANUFACTURING, Vista, ZDA / USA Masažni bazeni HotSpring, nova kolekcija 2014 s povsem novo linijo NXT, ki je dizajnersko oblikovana s pomočjo BMW Group Designworks USA. Bazeni se odlično skladajo s sodobnim interjerjem, ohranjajo svojo visoko stopnjo kvalitete in energetske učinkovitosti. Ponašajo se z nizkimi vzdrževalnimi stroški in 7-letno garancijo. Massage pools HotSpring: a new collection with a brand new NXT line with a special design by BMW Group Designworks USA. The pools harmonize beautifully with contemporary interiors, maintaining high quality and energy efficiency. They excel in low maintenance costs and 7-year warranty.


ILES Lesna industrija d.o.o. Spodnja Kanomlja 23/a 5281 Spodnja Idrija, SLOVENIJA Tel. 05/372 50 00, Fax. 05/377 66 04 E-mail: iles@iles.si, Internet naslov: www.iles.si Otroške in mladinske sobe MALI PRINC. Spalnice, vgradne omare, celovito svetovanje pri opremljanju vašega doma. Rooms MALI PRINC (LITTLE PRINCE) for children and youth. Bedrooms, built-in wardrobes, comprehensive counselling for furnishing your home.

IMAG d.o.o. Cesta v Log 17, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 50 50, Fax. 01/363 70 70 E-mail: info@imag.si, Internet naslov: www.imag.si

Dekorativni izdelki iz polarnega LIŠAJA, kombinacije z interieri , kombinacije z svetili, vzorci barv. Decorative products from Cladonia rangiferina (a type of lichen that grows in polar regions), a combination of interiors, a combination of lighting, color samples.

KAMINI KOČEVAR d.o.o. Rimska cesta 88, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 17 96, Fax. 03/700 17 97 E-mail: info@kamini.si, Internet naslov: www.kamini.si Bogata izbira kaminov in peči na drva in pelete. Strokovno svetovanje, projektiranje in obzidava kaminov. Sanacije obstoječih kaminov. A wide selection of fireplaces and wood and pellet stoves. Expert advice, designing and walling of fireplaces, repairing of existing fireplaces.

Na sejmu zastopamo / Representing: PALAZZETTI Spa, Porcia, ITALIJA / ITALY Sobni kamini, toplozračna kaminska kurišča s kamnitimi oblogami, samostoječe peči Room fireplaces, hot air fireboxes with stone walling, free-standing stoves

INOTHERM d.o.o. Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, SLOVENIJA Tel. 01/835 07 10, Fax. 01/835 07 50 E-mail: bojan.lavric@inotherm.si, Internet naslov: www.inotherm.si Vhodna vrata iz aluminija / Aluminium entrance doors

KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o. Povir 54b, 6210 Sežana, SLOVENIJA Tel. 05/731 19 20, Fax. 05/731 19 21 E-mail: kamnosestvo.tavcar@siol.net Internet naslov: www.kamnosestvo-tavcar.com Pridobivanje, obdelava in montaža naravnega kamna repen POVIR. Kamen pridobivamo iz lastnega kamnoloma na Krasu. Vsi kamniti izdelki so lahko narejeni po naročilu. Nudimo vam tudi projektiranje, arhitekturno in gradbeno svetovanje in z vami smo od ideje do izvedbe. Extraction, cutting and installation of a natural stone Repen POVIR. We acquire the stone from our own quarry in Kras, Slovenian karst region. All stone products can be tailor-made. We also offer designing, architectural and building consulting; we accompany our customers from the idea to its implementation.

IZI MOBILI d.o.o. Vikrče 27 a, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/ 723 73 20, 030/370 701, Fax. 01/723 71 37 E-mail: jurij.b@izi-mobili.si, Internet naslov: www.izi-mobili.si Vgradne omare z drsnimi vrati, pohištvo po meri za opremo stanovanjskih in poslovnih prostorov, garderobni sistemi, otroške-mladinske sobe Built-in closets with sliding doors, tailor-made furniture for residential and business premises, cloakroom systems, children’s and youth rooms

JAKOV inženiring in interieri d.o.o. Dobja vas 185, 2390 Ravne na Koroškem, SLOVENIJA Tel. 041/408 920, Fax. 02/824 06 67 E-mail: info@jakov.si, Internet naslov: www.jakov.si

KEMOPLAST d.o.o.

www.kemoplast.si

Drofenikova ulica 7, 3230 Šentjur pri Celju, SLOVENIJA Tel. 03/746 42 00, Fax. 03/746 42 15 E-mail: info@kemoplast.si, Internet naslov: www.kemoplast.si Na sejmu zastopamo / Representing: TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA / SERBIA WEITZER, Weiz, AVSTRIJA / AUSTRIA UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA / BELGIUM Gotovi parketi, laminatni parketi, gumijaste talne obloge, LVT plošče, tekstilne talne obloge, iglane talne obloge, PVC homogene talne obloge, preproge, lepila in pribori, svetovanje in vgradnja talnih oblog Ready-made parquets, laminate parquets, rubber flooring, LVT flooring(Luxury Vinyl Tiles), textile flooring, needlepunch textile flooring, PVC homogeneous flooring, carpets, glues and tools, expert advice and fitting of floorings

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

49


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

KIT, PRODAJA POHIŠTVA IN SVETOVANJE, d.o.o. Muhaber 18, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 040 480 822 E-mail: info@pohistvokit.si, Internet naslov: www.pohistvokit.si Na sejmu zastopamo / Representing: GTV, Pruszków, POLJSKA / POLAND Pohištveno okovje ponudnika GTV: vodila predalov MODERN BOX SISTEM in MODERN SLIDE SISTEM, odmične spone, oprema za vgradne omare, ročaji in LED luči za pohištvo, segeratorji ... GTV - kvaliteta, ki navdušuje z visoko obremenitvijo, eleganco, funkcionalnostjo in izredno tihim delovanjem. Furniture hardware by GTV company: slides for drawers MODERN BOX SISTEM and MODERN SLIDE SISTEM, hinges, equipment for in-built wardrobes, handles and LED lamps for furniture, separate containers for waste and more. GTV: a winning quality due to high load capacity, elegance, functionality and extremely low noise.

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA Tel. 01/709 51 00, Fax. 01/705 84 66 E-mail: info@kovinoplastika.si; info@alveus.si Internet naslov: www.kovinoplastika.si, www.alveus.si Prodajni program: Kuhinjski pomivalniki ALVEUS iz nerjavnega jekla,kompozitnih materialov Algranit in Granital ter kombinacije kaljenega stekla in nerjavnega jekla; kuhinjske armature ALVEUS, posode za ločeno zbiranje odpadkov Sales program: ALVEUS kitchen sinks made of stainles steel, composite materials Algranit and Granital, and a combination of hardened glass and stainless steel; ALVEUS kitchen fittings, waste collection containers

INOX notranje in zunanje ograje, stopnice, jaški, kovane notranje in zunanje ograje, pasarski izdelki po naročilu. Inox indoor and outdoor fences, stairs and staircases, shafts, various metal products to order.

KSL - STUDIO ZA SVETLOBNO IN ZVOČNO OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O. Celovška cesta 172, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/510 44 50, 041/624 528, Fax. 01/510 52 10 E-mail: bostjan@ksl-studio.si, Internet naslov: www.ksl-studio.si Na sejmu zastopamo / Representing: CALEX, NIZOZEMSKA / NEDERLAND Svetila / Lights

LESKO, Žiri, d.o.o. Pot v skale 10, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/510 50 50, Fax. 04/510 50 51 E-mail: info@lesko.si, Internet naslov: www.lesko.si Energetsko učinkovita okna in vrata, okna posebnih oblik, škatlasta okna objekti pod spomeniškim varstvom) Energy efficient windows and doors. Specially shaped windows, box windows (Historic Buildings Conservation Act objects)

LUNOS d.o.o. Robbova ulica 2 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 43 00, Fax. 01/620 43 03 E-mail: info@lunos.si, Internet naslov: www.lunos.si

KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p.

Na sejmu zastopamo / Representing: LUNOS GmbH, Berlin, NEMČIJA / GERMANY

Temlinova 4, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/525 21 73, Fax. 02/525 21 61 E-mail: info@roto.si, Internet naslov: www.roto.si

Prezračevalni sistem Lunos učinkovito in trajno odpravlja težave z vlago in plesnijo, varčuje z energijo, deluje povsem neslišno in je enostaven za vgradnjo. Več na www.lunos.si. Lunos ventilation system efficiently and permanently eliminates problems with damp and mould, is enerrgy-saving, entirely noiseless and simple to install. For more information see www.lunos.si.

ROTO - vrtne garniture, cvetlična korita, zbiralniki deževnice, čistilne naprave, vrtne črpalke, hišne črpalke. ROTO – garden furniture, plant containers, reservoirs for rainwater, water treatment systems, garden pumps, house pumps

MAREMICO, d.o.o. KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p. Goriška cesta 53b, 5270 Ajdovščina, SLOVENIJA Tel. 041/660 797, Fax. 05/366 37 97 E-mail: darko.pecnik@siol.net Internet naslov: www.ograje-pecnik.si

50

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 09 00, Fax. 01/561 09 05 E-mail: marketing@maremico.si, Internet naslov: www.lectus.si; www.leticia.si Vodne postelje LECTUS, modularna ležišča LETICIA, vzglavniki LETICIA, pohištvo za spalnice


Water beds LECTUS, modular beds LETICIA, modular pillows LETICIA, bedroom furniture

Revija/priročnik GRADIM za vse, ki gradijo, obnavljajo ali opremljajo svoj dom. GRADIM (I Build) magazine / manual for everyone building, renovating or furnishing their homes.

MARJETKA NOVAK S.P. Cesta v Log 15, 2345 Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 041/639 421 E-mail: marjeti73@gmail.com Izdelki za nego oblazinjenega pohištva Cleaning and maintenance products for upholstered furniture

MAROS d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/401 20 10, Fax. 01/401 20 20 E-mail: info@maros.si, Internet naslov: www.maros.si Na sejmu zastopamo / Representing: Natuzzi, ITALIJA / ITALY Calligaris, ITALIJA / ITALY Sedežne garniture, jedilnice, mize, stoli - Italian Design Sofas, dining rooms, tables, chairs – Italian Design

MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.

MEBOR, PROIZVODNJA LESNOOBDELOVALNIH STROJEV, d.o.o. Sveti Lenart 17, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/510 32 00, Fax. 04/510 32 01 E-mail: mebor@mebor.si, Internet naslov: www.mebor.eu Horizontalna tračna žaga, transporter za deske, večlistna krožna žaga, brusilni stroj Horizontal band-saw machine, transporter for boards, multiblade circular saw, grinding machine

MINERGIA d.o.o. Bevke 3c, 1358 Log pri Brezovici, SLOVENIJA Tel. 01/200 99 90, 080 82 00 08 E-mail: info@minergia.si, Internet naslov: www.minergia.si Na sejmu zastopamo / Representing: ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA / GERMANY AIRWELL SAS, Guyancourt, FRANCIJA / FRANCE MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, TAJSKA / THAILAND

Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 12 18, 041/925 625, Fax. 01/620 98 38 E-mail: info@marsen.si, Internet naslov: www.marsen.si

Prezračevanje z rekuperacijo, klimatske naprave, toplotne črpalke, ventilatorski konvektorji, radiatorji, svetovanje, montaža, vzdrževanje Ventilation with recuperation, air-condition appliances, heat pumps, fan coils, radiators, counselling, installation, maintenance

Slovenska proizvodnja postelj, vzmetnic, jogijev, latex ležišč po meri. Na zalogi imamo tudi veliko izbiro anatomskih vzglavnikov. Made in Slovenia: beds, mattresses, spring mattresses, tailor-made latex mattresses. Vast selection of anatomic pillows.

MIZARSKI ATELJE d.o.o.

MAX-FURNITURE BT.

Lava 7, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/492 10 60, Fax. 03/492 10 61 E-mail: ambienta@siol.net Internet naslov: www.mizarstvo-ambienta.si

Kőrösi út 226 HU - 8000 Székesfehérvár, MADŽARSKA / HUNGARY Tel. +367 0 316 33 17 E-mail: info@maxpelle.hu Sedežne garniture / Sofas

MB-TECH, d.o.o. Polje, Cesta XVIII 1, 1260 Ljubljana Polje, SLOVENIJA Tel. 01/549 76 03, Fax. 01/549 76 04 E-mail: mbtech@siol.net, Internet naslov: www.gradim.si

Rustikalne kuhinje, jedilnice in ostalo rustikalno pohištvo Rustic kitchens, dining rooms and other rustic funiture

MIZARSTVO AMEK ANDRIJA ĐALIĆ s.p. Velika Ligojna 5a, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/750 22 58, Fax. 01/750 22 60 E-mail: amek@siol.net; mizarstvoamek@amis.net Internet naslov: www.amek.si Izdelava masivnega hrastovega pohištva po meri Solid wood oak furniture, tailor-made

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

51


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

MIZARSTVO ČUK, GREGOR ČUK s.p.

MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o.

Gozdna pot 2, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 051/389 427, 041/756 921 E-mail: info@mizarstvo-cuk.si Internet naslov: www.mizarstvo-cuk.si

Hotavlje 7b 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/518 15 48, Fax. 04/518 00 09 E-mail: info@stopnice-jezersek.si Internet naslov: www.stopnice-jezersek.si

Stavbno pohištvo, okna, balkonska vrata, panoramske stene, vhodna vrata, polkna, notranja vrata, kuhinje, dnevne sobe, mize Builders' joinery, windows, balcony doors, panoramic walls, entrance doors, window shutters,interior doors, kitchens, living rooms, tables

Notranje lesene stopnice / Interior wood staircases

MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. MIZARSTVO M.A.R. d.o.o. Veliki Otok 44C, 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/726 55 81, Fax. 05/720 38 81 E-mail: info@mizarstvo-mar.si Internet naslov: www.mizarstvo-mar.si Naša posebnost je multifunkcionalen kos pohištva, ki ga lahko poljubno sestavljate in uporabljate. Na sejmu se vam predstavljamo z mobilno posteljico in previjalno mizo za novorojenčka ter kompatibilno sobico. Our speciality is a muntifunctional piece of furniture which can be assembled and used at will. At the fair, we present a mobile bed and diaper changing table for a newborn baby and a compatible little room.

Tiranova 40, 1125 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 59 70, Fax. 01/242 59 75 E-mail: peklenk.anica@siol.net Internet naslov: www.mizarstvo.com Kuhinje, spalnice, kopalnice, garderobno pohištvo, otroške sobe, dnevne sobe, ležišča, posteljni sistemi Kitchens, bedrooms, bathrooms, wardrobe furniture, children’s rooms, living rooms, beds, bed systems

MIZARSTVO PETERNELJ & KRŽIŠNIK MIHA PETERNELJ s.p. Hotovlja 24, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, SLOVENIJA Tel. 04/518 55 04, 041/494 019, Fax. 04/518 55 04 E-mail: info@stopnice.net Internet naslov: www.stopnice.net Lesene stopnice, stopniščne ograje Wooden staircases, stair railings

MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o. Gorenja Dobrava 40, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 041/877 529, Fax. 04/515 65 59 E-mail: info@mizarstvopeternelj.com Internet naslov: www.mizarstvopeternelj.com Kuhinje / Kitchen

MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P. Dolenja vas 70, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/510 33 55, Fax. 04/514 14 75 E-mail: info@zupanc-mizarstvo.si Internet naslov: www.zupanc-mizarstvo.si Kuhinje in gospodinjski aparati Kitchens and household appliances

52

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014


MLINAR & MLINAR d.o.o. Župančičeva 18 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 05/373 47 31, Fax. 05/373 47 38 E-mail: tinca.mlinar@mlinar-mlinar.si Internet naslov: www.mlinar-mlinar.si Kuhinje, jedilnice / Kitchens, dining rooms

MONTAŽA STAVB. POHIŠTVA, STROPNIH IN STENSKIH LESENIH OBLOG KUNC JOŽE s.p. Partizanska cesta 77, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/519 16 66, Fax. 05/995 09 68 E-mail: info@stopnice-kunc.si Internet naslov: www.stopnice-kunc.si Izdelava samonosnih stopnišč, oblog betonskega stopnišča, ograj Manufacturing of self-supporting staircases, walling of concrete staircases, railings

MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o. Podnanos 19 5272 Podnanos, SLOVENIJA Tel. 05/996 25 30, 041/506 442, Fax. 05/996 25 34 E-mail: info@modul-design.si Internet naslov: www.modul-design.si Spalnica, postelje, nočne omarice, vgradne omare Bedroom, beds, nightstands, in-built wardrobes

MOBICOM d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/561 01 50, Fax. 01/561 01 60 E-mail: info@mobicom.si Internet naslov: www.mobicom.si Sistemi za tehnično varovanje objektov, protivlomni alarmni sistemi DSC, video nadzorni sistemi ADS - analogni, IP megapixel in HD-SDI sistemi, sistemi kontrole pristopa in protipožarni sistemi. Systems for technical protection of buildings, anti-burglar alarm systems DSC, video surveillance systems ADS - analogue, IP megapixel and HD-SDI systems, access control systems and firefighting systems.

MRAVLJA d.o.o. Hotavlje 65, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/510 76 00, Fax. 04/510 76 01 E-mail: info@mravlja.si, Internet naslov: www.mravlja.si Na sejmu zastopamo / Representing: STONE ITALIANA, ITALIJA / ITALY SILESTONE, ŠPANIJA / SPAIN Kuhinjski in kopalniški pulti iz granita in kvarca, notranje in zunanje okenske police iz granita in kvarca, tlaki iz kvarca, kamnite stopnice, kamniti portali. Granite and quartz counter tops for kitchens and bathrooms, granite and quartz interior and exterior windowsills, quartz pavings, stone stairs, stone portals

MURALES MURALES d.d. Ljutomer Kolodvorska ulica 3, 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 02/585 18 00, 02/58 51 806, Fax. 02/585 18 30 E-mail: murales@siol.net, Internet naslov: www.murales.si Kuhinjsko-jedilniški program: stoli, mize, kotne klopi, vitrine Kitchen-dining room program: chairs, tables, corner benches, glass cabinets

Ponujamo vam veliko izbiro: stolov, miz, kotnih klopi in vitrin. Smo tudi specializiran ponudnik opreme objektov.

Murales d.d. Ljutomer

Kolodovorska ulica 3, 9240 Ljutomer

Tel: 02 585 18 06, 02 585 18 07

email:murales@siol.net http//www.murales.si

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

53


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

NOX INTERIER, HIT PRELESS d.o.o.

PARNAD d.o.o.

Celovška cesta 469, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 95 02, Fax. 01/200 95 01 E-mail: info@noxinterier.si, Internet naslov: www.noxinterier.si

Cesta v Gorice 33 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 48 10, Fax. 01/423 22 55 E-mail: parnad@parnad.si Internet naslov: www.parnad.si

Na sejmu zastopamo / Representing: POLIFORM, Milano, ITALIJA / ITALY LIMITED EDITION, Mouscron, BELGIJA / BELGIUM VARENNA, Milano, ITALIJA / ITALY DAVIDE GROPPY, Piacenza, ITALIJA / ITALY NOMON, Barcelona, ŠPANIJA / SPAIN Kuhinje, sedežne garniture, notranja oprema, garderobe, spalnice, jedilnice, preproge, svetila, dodatki Kitchens, sofas, furniture, cloakrooms, bedrooms, dining rooms, carpets, lighting, accessories

OMEGA d.o.o. Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/561 17 62, 051/300 033, Fax. 02/561 15 24 E-mail: info@omegadoo.si, Internet naslov: www.omegadoo.si

Na sejmu zastopamo / Representing: VORWERK International, Wollerau, ŠVICA / SWITZERLAND Na sejmu predstavljamo učinkovito delovanje čistilnega sistema VORWERK, ki je okolju prijazen in varčen, primeren za alergike, s 5-letno garancijo. We present the efficiency of VORWERK cleaning system, which is environmentally friendly and economical, suitable for people with allergies, with a 5-year warranty.

PIRC INTERNATIONAL d.o.o.

Centralni sesalni sistemi / Central vacuum systems

Gorjupova ulica 8a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 80 69, Fax. 01/423 22 58 E-mail: info@pirc-int.si Internet naslov: www.parketi-pirc.si

ORTOPEDICA d.o.o.

Gotovi dvoslojni in troslojni parketi, laki za parket BONA, čistilni in negovalni program za parket BONA. Ready-made double- and triple-layer parquets, BONA parquet varnishes, BONA cleaning and maintenance program for parquet.

Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/426 05 46, Fax. 02/426 05 47 E-mail: info@ortopedica.si, Internet naslov: www.ortopedica.si Brezplačna računalniško diagnostična testiranja obremenitev stopal, izdelava memory ortopedskih vložkov za vse vrste obutve Free computer diagnostic testing of feet, manufacturing of memory orthopaedic shoe socks for all kinds of shoes

ParkettCo HandelsGmbH Freibacherstr 14, A-9170 Ferlach, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. 031/388 440 E-mail: marjan.saje@parkettco-si.com Internet naslov: www.parkettco-si.com Na sejmu zastopamo / Representing: KRONOTEX, Heiligengrabe, NEMČIJA / GERMANY WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA / AUSTRIA MEISTER, Ruthen, NEMČIJA / GERMANY Gotovi dvo, troslojni in masivni parket. Parketi v ladijskem in kmečkem podu. Parketi za kopalnice. Stensko-stropne obloge. Talne obloge za terase, laminati, talna olja, voski, čistila ... Ready-made double- and triple-layer parquets, solid wood parquets. Parquets in wood block and rustic flooring. Parquets for bathrooms. Wall and ceiling panelling. Flooring for terraces, laminates, floor oils, waxes, cleaning products and more.

54

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o. Spodnje Gameljne 36, 1211 Ljubljana Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/777 39 10, Fax. 01/563 39 01 E-mail: info@pirnar.si, Internet naslov: www.pirnar.si Aluminijasta vhodna vrata Aluminium entrance doors

PMF d.o.o. Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/513 51 64, Fax. 01/513 52 08 E-mail: blanco@pmf.si, Internet naslov: www.pmf.si Na sejmu zastopamo / Representing: BLANCO GmbH, Oberderdingen, NEMČIJA / GERMANY Pomivalna korita iz nerjavnega jekla, silgranita in keramike. Kuhinjske mešalne baterije, sistemi za ločeno zbiranje odpadkov. Stainless steel, silgranite and ceramic sinks. Kitchen mixer taps, waste separation and collection systems


POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o.

RC 31 d.o.o.

Koreninova ulica 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 67 26, Fax. 01/256 67 27 E-mail: info@kuhinje-erjavec.si Internet naslov: www.kuhinje-erjavec.si

Češnjica 48 4228 Železniki, SLOVENIJA Tel. 04/5118167 E-mail: info@rc.31.si, Internet naslov: www.rc31.si

Kuhinje / Kitchens

Leseno pohištvo za jedilnice, sodobne dnevne sobe Wood furniture for dining rooms, contemporary living rooms

POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p.

REBERLES d.o.o. Kamnik

Dorfarje 5, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 47 00, Fax. 04/231 47 01 E-mail: info@pohistvopotocnik.si Internet naslov: www.pohistvopotocnik.si

Poreber 11, 1240 KAMNIK, SLOVENIJA Tel. 01/839 24 24, 041/796 324, Fax. 01/839 24 24 E-mail: reberles@gmail.com Internet naslov: www.reberles.si

Sodobne kuhinje za drzne in zahtevne kupce Contemporary kitchens for bold and demanding customers

Masivna rustikalna kuhinja in notranja vrata Solid-wood rustic kitchen and interior doors

POHIŠTVO ŽAKELJ d.o.o.

REMAX d.o.o.

Goropeke 1, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/517 05 50, Fax. 04/517 05 51 E-mail: info@pohistvo-zakelj.si, Internet naslov: www.zakelj.si

Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/300 00 70, Fax. 02/300 00 71 E-mail: info@remax.si, Internet naslov: www.remax.si

Sedežne garniture Sofas

Svetovanje, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje bazen, savn, whirpoolov in fontan vseh tipov, oblik in dimenzij. Prav tako oprema za bazene, savne, whirpoole in fontane. Consulting, design, fitting and maintenance of swimming pools, saunas, whirpools and fountains of all types, shapes and sizes. Also, equipment for pools, saunas,whirlpools and fountains.

POSTELJA d.o.o. Zapuže 10b, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/532 57 75, Fax. 04/532 57 80 E-mail: tajnistvo@postelja.com Internet naslov: www.postelja.com Proizvodnja žimnic, latex ležišč, postelje, posteljnina, predelava domače volne, tapeciranje Manufacturing of mattresses and latex mattresses, beds, bed linen, processing of domestic wool, upholstering

RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro d.o.o. Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/422 47 40, Fax. 01/422 47 44 E-mail: biro@ravnikar-potokar.si Internet naslov: www.ravnikar-potokar.si Arhitekturne storitve, inženiring, makete, oblikovalski izdelki. knjige, revije, ostale publikacije Architectural services, engineering, models, designers’ products.

RENY24 d.o.o. Muljava 22a, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 041/614 590 E-mail: marko@reny.si, Internet naslov: www.reny.si Ležišča RENY, postelje / Mattresses RENY, beds

ROBODOM d.o.o. Ulica bratov Učakar 60, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/511 10 24, Fax. 01/511 12 24 E-mail: robodom.si@gmail.com Internet naslov: www.robodom.si Robot za čiščenje steklenih in vseh ostalih gladkih površin HOBOT. Robot za mešanje med kuhanjem na štedilniku - STIRIO. A robot cleaner for glass and all other smooth surfaces - HOBOT. A robot for stirring during cooking on the stove - STIRIO.

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

55


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. PE LIP POLJČANE Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane, SLOVENIJA Tel. 02/802 51 21 E-mail: info@lip-poljcane.si Internet naslov: www.lip-poljcane.si Otroško pohištvo iz bukovega lesa za dojenčke in male otroke, otroške postelje, zibelke, previjalne komode, otroške sobice. Za popolno udobje in miren spanec vašega malčka. Beech furniture for babies and toddlers – beds for children, cots, diaper changing chests of drawers, children's rooms. For perfect comfort and sound sleep of your child.

SAVNE ŠTRUS d.o.o. Valvazorjev trg 25, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 059 970 788, Fax. 01/898 74 03 E-mail: prodaja@savne-strus.si Internet naslov: www.savne-strus.si Infra savne, bio zeliščne savne, finske savne, turške savne, savne po meri, zunanje savne, wellness, masažni bazeni. Infra saunas, bio herbal saunas, Finnish saunas, Turkish saunas, tailor-made saunas, external saunas, wellness, massage pools.

SENČILA MEDLE d.o.o. Podbevškova ulica 31 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 09 32, Fax. 07/393 09 33 E-mail: info@medle.eu Internet naslov: www.medle.eu Na sejmu zastopamo / Representing: SATTLER, Graz, AVSTRIJA / AUSTRIA Notranja in zunanja senčila, komarniki. Inner and external blinds, mosquito screens

SKUPINA KRATER / KRATER GROUP Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIJA Tel. 01/588 04 00, Fax. 01/585 88 88 E-mail: pr@kratermedia.si Internet naslov: www.kratermedia.si Obiskovalcem bomo predstavili revijo Pri nas doma, ki postreže z nasveti za dom ter opremo in idejami za ureditev. Prisotni bomo tudi z dnevnim časopisom Svet24 in pestro nagradno igro. We will present the visitors the magazine Pri nas doma (In Our Home) which brings advice for home and equipment as well as ideas for interior design. We will also present the daily Svet24 and an interesting prize competition.

56

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

SKUPINA VILA BRAVUM Slovenska c. 38c, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 031/517 737 E-mail: info@vilabravum.si Internet naslov: www.vilabravum.si Skupina VILA BRAVUM – zagotovilo kakovosti na področju bivanjske kulture. V skupini Vila Bravum so združena podjetja, ki gradijo odličnost ter zagotavljajo najvišje standarde pri opremljanju doma in ureditvi okolice. Njihov ugled in prepoznavno ime so jamstvo, da kupci pri članih skupine VILA BRAVUM dobite najboljše. Če zaupate enemu, lahko zaupate vsem. www.vilabravum.si VILA BRAVUM group – quality guarantee in the culture of living. VILA BRAVUM group consists of companies dedicated to excellence, which ensure the highest standards for furnishing your home. Their reputation and a well known name guarantee that VILA BRAVUM customers get the best. If you trust one member, you can trust all. www.vilabravum.si Na sejmu razstavljajo / Members present at the fair: • OBLAZINJENO POHIŠTVO NOVAK, LJUBLJANA, oblazinjeno pohištvo / upholstered furniture • POHIŠTVO BOLČIČ, KOZINA, masivno pohištvo / solid wood furniture • PIRNAR, LJUBLJANA, aluminijasta vhodna vrata / aluminium entrance doors • MOBICOM, LJUBLJANA, tehnično varovanje / technical protection • KAMINI KOČEVAR, ŠEMPETER, kamini in peči / fireplaces and stoves • REMAX, MARIBOR, bazeni in wellness / pools and wellness • FOUR SEASONS, MARIBOR, zimski vrtovi / conservatories • STOPNICE JEZERŠEK, HOTAVLJE, lesene stopnice / wooden staircases • VAL MARKETING, LJUBLJANA, protivlomna vrata / anti-burglary doors • MAREMICO, LJUBLJANA, vodne postelje LECTUS in modularna ležišča LETICIA / waterbeds LECTUS and modular beds LETICIA • LESKO, ŽIRI, lesena okna in vrata / wooden windows and doors Nerazstavljajoči člani skupine / Other members: • STEKLAR OMAHEN, LJUBLJANA, steklarstvo / glassworks • ALPOD, CERKNICA, parketi, laminati in druge talne obloge / parquets, laminates and other floorings • EKEY, LJUBLJANA, biometrični sistemi / biometric systems • KUHINJE ERJAVEC, LJUBLJANA, kuhinje po meri / tailor-made kitchens • KAMPO, LJUBLJANA, notranja vrata / inner doors • ES, LJUBLJANA, vse za osvetlitev in elektroinštalacije / lighting and electrical fittings

SOVEN d.o.o. Belingerjeva 19, 2352 Selnica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 02/674 05 74, 040/860 165, Fax. 02/674 05 73 E-mail: soven@siol.net Internet naslov: www.soven.si Proizvajamo Bio volneno izolacijo za ekološko varčne hiše, naravno volneno posteljnino in drugo volneno opremo za dom. We produce Bio wool insulation for ecologically economic houses, natural wool beddinf and other wool products for the home.


SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p. Rašica 24 A, 1315 Velike Lašče, SLOVENIJA Tel. 01/788 19 77, 041/832 953, Fax. 01/788 19 76 E-mail: andraz@mizarstvo-stritar.si Internet naslov: www.mizarstvo-stritar.si Vrhunska kuhinja po meri Top-notch tailor-made kitchen

SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p.

STV GLOBAL d.o.o. Breznikova ulica 15 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 67 20, Fax. 01/722 68 68 E-mail: stv.global@siol.net Internet naslov: www.kuhinjskenape.si Na sejmu zastopamo / Representing: APELL s.r.l. EKOTECH s.r.l. FABER s.p.a. Kuhinjske nape FABER, pomivalna korita APELL, armature APELL, koši za ločevanje odpadkov EKOTECH Extractor hoods FABER, kitchen sinks and fittings APELL, containers for separated waste collection EKOTECH logo_novak_CMYK_rjav.pdf

Zminec 23 a, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/512 01 60, 041/729 036, Fax. 04/512 01 60 E-mail: info@tapetnistvo-bokal.si Internet naslov: www.tapetnistvo-bokal.si Izdelava sedežnih garnitur po naročilu. Jedilni koti, mize, vzmetnice, postelje, oprema hotelov, lokalov, dvoran. We manufacture tailor-made sofas. Dining room corner benches, tables, spring mattresses, beds, furniture for hotels, restaurants, and halls.

4/6/07

9:34:10 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p. V toplice 7, 1260 Ljubljana-Polje, SLOVENIJA Tel. 01/528 38 57, Fax. 01/549 18 58 E-mail: tapetnistvo.novak@siol.net Internet naslov: www.novak-sp.si Sedežne garniture / Sofas

STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Otoče 9a, 4244 Podnart, SLOVENIJA Tel. 04/537 66 00, Fax. 04/537 66 21 E-mail: info@steelplast.si Internet naslov: www.steelplast.si Vse za domači velnes, gospodinjski aparati LIEBHERR, DYSON, ELICA Everything for home wellness; household appliances LIEBHERR, DYSON, ELICA

STRLE SVETILA, MARKO STRLE s.p. Mašera-Spasićeva ulica 8, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/565 47 44, 041/614 287, Fax. 01/565 47 42 E-mail: info@strlesvetila.com Internet naslov: www.strlesvetila.com Na sejmu zastopamo / Representing: TOBIAS GRAU, NEMČIJA / GERMANY LITHOSS, BELGIJA / BELGIUM FLOS, ITALIJA / ITALIY MODULAR, BELGIJA / BELGIUM Svetila in stikala. Lights and switches.

TERSUS d.o.o. Švarova 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/235 200, Fax. 01/257 42 10 E-mail: tersus@siol.net, Internet naslov: www.tersus.si Na sejmu zastopamo / Representing: ATLANTIC, FRANCIJA / FRANCE EBECO, ŠVEDSKA / SWEDEN BEHA, NORVEŠKA / NORWAY PANASONIC, JAPONSKA / JAPAN Distribucija, montaža in servis toplotnih črpalk, električnih radiatorjev, talnega ogrevanja, klima naprav. Svetovanje in projektiranje. Distribution, installation, and maintenance of heat pumps, electric radiators, floor heating, air-condition systems. Counselling and designing.

TOME d.o.o. LJUBLJANA Kneza Koclja 57,1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/519 31 37, Fax. 01/519 43 80 E-mail: tome@tome.si Internet naslov: www.tome.si Mize in stoli, ki rastejo z otroki. Tables and chairs which grow with your children.

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

57


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

TOTUS d.o.o. Rimska cesta 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/755 80 30, Fax. 01/755 80 35 E-mail: omarica@siol.net Internet naslov: www.omarica.si Pohištvo za kuhinje po meri / Tailor-made kitchen furniture

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/320 36 02, Fax. 01/257 22 97 E-mail: urska.kovacic@bf.uni-lj.si Internet naslov: http://les.bf.uni-lj.si/

and combined saunas as well as designers' furniture and solar showers renowned for beautiful design and quality. A novelty in our sales program is Italian ceramic NovaBell.

VENGE d.o.o. Ljubljana Opekarska cesta 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/428 97 25, Fax. 01/428 97 26 E-mail: info@venge.si Internet naslov: www.venge.si Na sejmu zastopamo / Representing: RAUMPLUS, Bremen, NEMČIJA / GERMANY Drsna vrata RAUMPLUS, vgradne omare, pohištvo po meri Sliding doors RAUMPLUS, built-in wardrobes, tailor-made furniture

Predstavitev pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela Presentation of the scientific research program and university teaching activities

VEPLAS TRŽENJE d.o.o.

VAL MARKETING d.o.o.

Cesta Simona Blatnika 11, 3320 Velenje, SLOVENIJA Tel. 03/898 58 56, Fax. 03/898 58 30 E-mail: nina.ledinek@veplas.si Internet naslov: www.veplas.si

PROTIVLOMNA VRATA VAL Langusova 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 080 12 12, Fax. 01/241 98 19 E-mail: gregor.vrhovnik@vrataval.si Internet naslov: www.valmarketing.si Varen, miren in topel dom. Vhodna protivlomna vrata VAL zagotavljajo varnost in mir, kot ju doslej še niste poznali. Obiščite nas in vprašajte svetovalca za nasvet. Safe, quiet and warm home. Anti-burglary entrance doors VAL ensure security and tranquillity you have never known. Visit us and ask our expert advisor for more information.

VERTEKS TG d.o.o. Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 031/423 433, 031/353 524 E-mail: info@spambient.si Internet naslov: www.spambient.si Na sejmu zastopamo / Representing: NOVABELL, ITALIJA / ITALY SUNDANCE, ZDA / USA MARQVIS, ZDA / USA FORMIDRA, ITALIJA / ITALY Ukvarjamo se s prodajo vrhunskih ogrevalnih masažnih bazenov, znamke Sundance Spas, Marquis in Arctic Spas, plavalnomasažnih bazenov, infrardečih, finskih in kombiniranih savn, dizajnerskega pohištva ter solarnih tušev, ki so znani po lepem dizajnu in kakovosti. Novost v našem prodajnem programu pa je prodaja italijanske keramike NovaBell. We sell top-notch heated massage pools by Sundance Spas, Sun Spas and Arctic Spas, swimming-massage pools, infrared, Finnish

58

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

Na sejmu zastopamo / Representing: VEPLAS d.d., Velenje, SLOVENIJA / SLOVENIA Kombinirana kad Twinline, kombinacija tuša in kadi Twinline combined bathtub, a combination of shower and a tub

VISMA ARREDO 3 S.R.L.

w w w. v i s m a r r e d o 3 . i t

Via dell' industria 42, IT-35013 - CITTADELLA (PD), ITALIJA / ITALY Tel. 0039 348 900 49 41, Fax. 0039/0422 78 49 18 E-mail: visma3@vismarredo.com Internet naslov: www.vismarredo3.com Kuhinja, dnevna soba, sedežna garnitura, spalnica Kitchen, living room, sofa, bedroom

VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. Podlog v Savinjski dolini 60, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 14 75, Fax. 03/700 14 76 E-mail: info@hoby.si Internet naslov: www.plasard.si, www.hoby.si Vgradne omare, drsna vrata, garderobne sobe, otroške sobe, pisarne, kuhinje, predelne stene, dnevne sobe, spalnice Built-in wardrobes, sliding doors, walk-in closets, children's rooms, offices, kitchens, partition walls, living rooms, bedrooms


VOGART d.o.o. Cesta v Log 20 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 79 70, Fax. 01/363 72 60 E-mail: parket@vogart.si, Internet naslov: www.vogart.si Na sejmu zastopamo / Representing: UNIKOLEGNO, ITALIJA / ITALY MOLAND, DANSKA / DENMARK TER HURNE, NEMČIJA / GERMANY OSMO, NEMČIJA / GERMANY Parketi, lesene talne obloge za terase, kmečke deske, ladijski pod, gotovi parketi, intarzije Parquets, wood floor panelling for terraces, rustic and wood block flooring, ready-made parquets, inlays

WOHNKORK PRODUKTIONS- U HANDELS GmbH Gnas 203, A-8342 Gnas, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. 0043 03151/2760 E-mail: office@wohnkork.at Internet naslov: www.wohnkork.at Talne obloge iz plute, vinilne talne obloge. Cork flooring, vinyl flooring. Slovenski partner: AL-PA TRG Saša Paluc Kekec s.p. Dvorjane 25 2241 Spodnji Duplek www.alpa.si, E-mail:alpa@alpa-sp.si tel: 031/399-544, 041/641-047

Manufacture of all kinds of saunas, steam saunas, glass showers and home Wellness. All products are Slovenian product and can be custom-made. Our company can produce spatial plans, we have a wide selection of trendy materials. Listed can be installed in the basement, attic, balcony, garage, room or yard. Thanks for your visit to the fair Ambient Ljubljana.

ZEPTER-SLOVENICA d.o.o. Pohorska cesta 12 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/884 39 01, Fax. 02/884 39 00 E-mail: info@zepter.si Internet naslov: www.zepter.si ZEPTER INTERNATIONAL je globalno podjetje, ki proizvaja, prodaja in distribuira ekskluzivno blago visoke kakovosti, v direktni prodaji, kakor tudi v prodajalnah. Zepter si že od samega začetka prizadeva, da bi izboljšal življenjski slog vsepovsod po svetu in postal nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Zepter je s široko paleto visoko kakovostnih proizvodov, organiziranih v petih prodajnih programih ustvaril varen most med človeštvom in naravo ter nas usmeril v zdravo življenje. ZEPTER INTERNATIONAL is a global company which produces, sells and distributes exclusive HQ goods in direct sale as well as in stores. From the very beginning Zepter has aimed at improving of lifestyle all over the world and becoming an indispensable part of everyone’s life. With its wide range of HQ products, organized in five product lines, Zepter has built a safe bridge between man and nature and led people toward a healthy life.

ŽELVA d.o.o. ZAVOD BIG, LJUBLJANA Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/431 22 22, Fax. 01/431 31 74 E-mail: info@zavodbig.si Internet naslov: www.zavodbig.com Predstavljamo se z revijo Hiše. We present magazine Hiše (Houses).

Samova ulica 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 33 00, Fax. 01/280 33 44 E-mail: info@zelva.si, Internet naslov: www.zelva.si Postelja, miza, omara z drsnimi vrati, pisalna miza, regal, predalnik Bed, table, wardrobe with sliding doors, desk, shelving unit, chest of drawers

ŽIHER d.o.o. ZEMLJIČ BOGDAN s.p.

Goriška cesta 19 b, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 041547 825 E-mail: oprema.wellness@gmail.com Izdelava vseh vrst Finskih savn, parnih savn, steklenih tušev in hišnih Wellnessov. Vsi izdelki so Slovenski proizvod in vam jih lahko izdelamo po meri. Naše podjetje Vam lahko izdela prostorske načrte, na izbiro imamo širok izbor trendovskih materialov. Naštete objekte lahko vgradite v kleti, mansardi, balkonu, garaži, sobi ali na dvorišču. Hvala za vaš obisk na sejmu Ambienta.

Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 02/743 08 18, Fax. 02/743 08 12 E-mail: info@ziher.si, Internet naslov: www.ziher.si Parket, vinil talne obloge, lesene terase in fasade; montažne hiše, keramika. Parquets, vinyle floorings, wooden terraces and wooden façade coverings; prefabricated houses, ceramics

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

59


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H / List of exhibitors by activities

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES

1. POHIŠTVO ZA APARTMAJE

FURNITURE FOR APARTMENTS

1.1.

Apartmajski program - splošno Apartment furnishings - general IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno

1.2.

Pohištvo za apartmaje - ostalo Furniture for apartments - others IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

2. POHIŠTVO ZA PREDSOBO IN GARDEROBO

VESTIBULE AND WARDROBE FURNITURE

2.1.

Predsobno in garderobno pohištvo Furniture for vestibules and wardrobes ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

3. POHIŠTVO ZA OTROKE

CHILDREN'S AND TEEN'S FURNITURE

3.1. Sobe za otroke in mladino Children's and teen's bedrooms ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki HOBY LES d.o.o., Škofja vas ILES Lesna industrija d.o.o., Spodnja Idrija IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini ŽELVA d.o.o., Ljubljana 3.2. Posamezni elementi za otroško in mladinsko sobo Individual elements for children’s and teen’s bedrooms IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO M.A.R. d.o.o., Postojna SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana ŽELVA d.o.o., Ljubljana

4. DROBNO POHIŠTVO SMALL FURNISHINGS 4.1. Omare, regali in drugo drobno pohištvo Cabinets, shelves and other small furnishings IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO M.A.R. d.o.o., Postojna MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o., Podnanos POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica

60

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš ŽELVA d.o.o., Ljubljana

5. MASIVNO POHIŠTVO SOLID FURNITURE 5.2. Omare - sodobne Contemporary wardrobes AMBUS d.o.o., Ljubljana HOBY LES d.o.o., Škofja vas ILES Lesna industrija d.o.o., Spodnja Idrija MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o., Podnanos SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini 5.4. Masivno pohištvo - ostalo Solid furniture - others MIZARSTVO AMEK ANDRIJA ĐALIĆ s.p., Vrhnika SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

6. KUHINJE KITCHENS 6.1. Oprema za kuhinje Kitchen furnishings ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki AMBUS d.o.o., Ljubljana ART DIZAJN d.o.o., Ljubljana AVENE d.o.o., Grosuplje DAN-KÜCHEN Möbelfabrik M. Danzer Ges. m. b. H A 4040 Linz ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana HOBY LES d.o.o., Škofja vas IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje MIZARSTVO ČUK, GREGOR ČUK s.p., Logatec MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o., Gorenja vas MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P., Selca MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana MRAVLJA d.o.o., Gorenja vas PMF d.o.o., Ljubljana POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana REBERLES d.o.o. Kamnik, KAMNIK SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče TOTUS d.o.o., LJUBLJANA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini 6.2. Kuhinje - ostalo Kitchens - others ART DIZAJN d.o.o., Ljubljana DAN-KÜCHEN Möbelfabrik M. Danzer Ges. m. b. H A 4040 Linz ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P., Selca


MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana NOX INTERIER, HIT PRELESS d.o.o., Medvode PMF d.o.o., Ljubljana POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica ROBODOM d.o.o., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podnart STV GLOBAL d.o.o., Dob TOTUS d.o.o., Ljubljana

7. KOPALNICE BATHROOMS 7.1. Oprema za kopalnice Bathrooms cupboards ART DIZAJN d.o.o., Ljubljana DOHE, SALON KERAMIKE IN KOPALNIŠKE OPREME DACOMM d.o.o., Grosuplje IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno SAVNE ŠTRUS d.o.o., Litija SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VEPLAS TRŽENJE d.o.o., Velenje 7.2. Kopalnice - ostalo Bathrooms - other ART DIZAJN d.o.o., Ljubljana DOHE, SALON KERAMIKE IN KOPALNIŠKE OPREME DACOMM d.o.o., Grosuplje MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana SAVNE ŠTRUS d.o.o., Litija SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podnart VEPLAS TRŽENJE d.o.o., Velenje

8. OBLAZINJENO POHIŠTVO

UPHOLSTERED FURNITURE

8.1.

Sedežne garniture - sodobne Contemporary seating groups MAROS d.o.o., Ljubljana NOX INTERIER, HIT PRELESS d.o.o., Medvode POHIŠTVO ŽAKELJ d.o.o., Žiri SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje

8.2. Sedežne garniture - stilne Period seating groups SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka 8.3. Oblazinjeno pohištvo - ostalo Upholstered furniture - others SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka

9. SPALNICE BEDROOMS 9.1. Spalnice – sodobne Contemporary bedrooms B STUDIO d.o.o., Škofja Loka HOBY LES d.o.o., Škofja vas ILES Lesna industrija d.o.o., Spodnja Idrija IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o., Podnanos Reny24 d.o.o., Ivančna Gorica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, 9.2. Spalnice - stilne Period bedrooms Reny24 d.o.o., Ivančna Gorica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 9.4. Postelje Beds B STUDIO d.o.o., Škofja Loka FEYDOM FURNITURE d.o.o., 1000 Skopje IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o., Podnanos POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka 9.5. Mreže iz letvic, okvirji, žimnice Wooden grids, bedsteads MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka

10. JEDILNICE DINING-ROOMS 10.1. Jedilnice - sodobne Contemporary dining-rooms AMBUS d.o.o., Ljubljana MAROS d.o.o., Ljubljana MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer RC 31 d.o.o., Železniki SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 10.2. Jedilnice - stilne Period dining-rooms MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

61


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H / List of exhibitors by activities

0.3. 1

Jedilnice - ostalo Dining-rooms - others MAROS d.o.o., Ljubljana MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer

11. MIZE, STOLI TABLES AND CHAIRS 11.1. Jedilne mize Dining tables MAROS d.o.o., Ljubljana MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer RC 31 d.o.o., Železniki SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 11.2. Stoli - sodobni Contemporary chairs ARCUS PRO d.o.o., Celje DONAR d.o.o., Ljubljana MAROS d.o.o., Ljubljana MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer RC 31 d.o.o., Železniki SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 11.3. Stoli - stilni Period chairs MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka 11.4.

Klubske mize Coffee and side tables IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

12. DNEVNE SOBE LIVING-ROOMS 12.1. Dnevne sobe - sodobne Contemporary living-rooms ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki FEYDOM FURNITURE d.o.o., 1000 Skopje HOBY LES d.o.o., Škofja vas IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO ČUK, GREGOR ČUK s.p., Logatec MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica RC 31 d.o.o., Železniki SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini 12.4. Dnevne sobe - ostalo Living-rooms - others IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

62

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

13. PISARNIŠKO POHIŠTVO OFFICE FURNITURE 13.1. Pisarniško pohištvo Offi­ce furniture AMBUS d.o.o., Ljubljana DONAR d.o.o., Ljubljana ERGOLES d.o.o., Ljubljana FG d.o.o., Ljubljana HAM d.o.o., Ljubljana HOBY LES d.o.o., Škofja vas IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

14. DRUGO POHIŠTVO OTHER FURNITURE 14.1. Pohištvo za zunanje površine Outdoor furniture KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 14.3. Drugo pohištvo - ostalo Other furniture - others FG d.o.o., Ljubljana KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota MIZARSTVO ČUK, GREGOR ČUK s.p., Logatec SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

15. DESIGN STUDIO DESIGN STUDIO 15.1. Design studio Design studio IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

16. SVETILA LIGHTING 16.1. Svetila Lighting ETT LIGHTING d.o.o., Dobrna NOX INTERIER, HIT PRELESS d.o.o., Medvode KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o., Novo mesto KSL - STUDIO ZA SVETLOBNO IN ZVOČNO, Ljubljana OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O., SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STRLE SVETILA, MARKO STRLE s.p., Ljubljana

17. POHIŠTVENO OKOVJE FURNITURE MOUNTINGS AND FITTINGS 17.1. Pohištveno okovje Furniture mountings and fi‑ttings KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o. Novo mesto SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš


18. TKANINE FABRICS 18.1. Zavese Drapery SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto 18.2. Pregrinjala Bedspreads and tablecloths RENY24 d.o.o., Ivančna Gorica 18.3. Preproge Carpets NOX INTERIER, HIT PRELESS d.o.o., Medvode KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju 18.4. Tkanine - ostalo Fabrics - others Reny24 d.o.o., Ivančna Gorica SOVEN d.o.o., Selnica ob Dravi

19. DODATKI ZA DOM ACCESSORIES 19.1. Dodatki za dom Accessories SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

20. OKOLICA HIŠE OUTDOOR AND GARDEN 20.1. Okolica hiše Outdoor and garden ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VERTEKS TG d.o.o., Celje

21. STAVBNO POHIŠTVO WOODWORK 21.1. Stavbno pohištvo Woodwork AMBUS d.o.o., Ljubljana DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana, Ljubljana EQUEL, d.o.o., Medvode FG d.o.o., Ljubljana FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o., Maribor INOTHERM d.o.o., Dolenja vas KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina LESKO, Žiri, d.o.o., Žiri MIZARSTVO ČUK, GREGOR ČUK s.p., Logatec MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas MONTAŽA STAVB.POHIŠTVA, STROPNIH IN STENSKIH Žiri LESENIH OBLOG KUNC JOŽE s.p. PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana - Šmartno REBERLES d.o.o. Kamnik, KAMNIK SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana ŽIHER d.o.o., Gorišnica

22. MONTAŽNE HIŠE PRE-FABRICATED HOUSES 22.1. Montažne hiše Pre-fabricated houses FELIKSBAU d.o.o., Ljubljana - Šentvid

23. OPREMA ZA VSE VRSTE OGREVANJA IN HLAJENJA AIR CONDITIONING 23.1. Oprema za vse vrste ogrevanja in hlajenja Air conditioning BATTISTONI GIANFRANCO SNC DI BATTISTONI 33050, GONARS (UD), GIANFRANCO & C. FELIKSBAU d.o.o., Ljubljana - Šentvid IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TERSUS d.o.o., Ljubljana

24. STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA SERVICES, ENGINEERING AND LITERATURE 24.3. Arhitektura, načrtovanje Architecture and home plans ILES Lesna industrija d.o.o., Spodnja Idrija 24.4. Strokovna literatura, revije, založbe Professional literature, magazines, publishing H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH, AT - 1020 Wien MB-TECH, d.o.o., Ljubljana - Polje 24.6. Storitve, inženiring in literatura -ostalo Services, engineering and services - other LUNOS d.o.o., Ljubljana

25. ZDRUŽENJA IN USTANOVE ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS 25.1. Združenja in ustanove Associations and institutions UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Ljubljana ODDELEK ZA LESARSTVO

26. DRUGO OTHER 26.1. Drugo - neimenovano Other - unlisted ARCUS PRO d.o.o., Celje ATOM d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, BATTISTONI GIANFRANCO SNC DI BATTISTONI, 33050 GONARS (UD), GIANFRANCO & C.

AMBIENT L J UB L J ANA 2014

63


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H / List of exhibitors by activities

BENEDICT d.o.o., Ljubljana DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana, Ljubljana DONUM +, d.o.o., Ljubljana DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid EXPO BIRO d.o.o., Hoče FG d.o.o., Ljubljana FREEDOM CENTER CELJE - TB d.o.o, Celje GLASBILA storitveno in trgovsko podjetje, Ljubljana d.o.o. GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p., Miklavž na Dravskem polju HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana - Šentvid KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o., Sežana KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina MARJETKA NOVAK S.P., Bistrica ob Dravi

10.–15. marec 2015 Gospodarsko razstavišče

64

AM B I E N T L J U B L J A N A 2014

MEBOR, PROIZVODNJA LESNO OBDELOVALNIH, Selca STROJEV, d.o.o. MIZARSTVO PETERNELJ & KRŽIŠNIK MIHA PETERNELJ s.p., Poljane nad Škofjo Loko MONTAŽA STAVB.POHIŠTVA, STROPNIH IN STENSKIH, Žiri LESENIH OBLOG KUNC JOŽE s.p. OMEGA d.o.o., Gornja Radgona ParkettCo HandelsGmbH, A-9170 Ferlach PARNAD d.o.o., Ljubljana PIRC INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana ROBODOM d.o.o., Ljubljana SALOMON d.o.o., Ljubljana, Ljubljana - Polje SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podnart VERTEKS TG d.o.o., Celje VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH, A-8342 Gnas ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec


Dnevna soba, lepo opremljena

Poiščite ali prodajte

Cena: 600,00 €

Uredite ambient z bolha.com Bolha d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana. www.bolha.com

www.bolha.com/dom Prodajalec Uporabnik janeznovak Naslov: 1000 Ljubljana Pošlji elektronsko sporočilo Prodamo odlično ohranjeno, moderno pohištvo za dnevno sobo. Pohištvo sestavljajo: nizke omarice in omara za televizijo, sedežna in klubska miza.

Vse s področja doma poiščite ali prodajte na bolha.com Prenavljate kopalnico? Opremljate kuhinjo in dnevno sobo? Adaptirate stanovanje? Urejate vrt? V kategoriji Dom najdete vse: dnevne sobe, spalnice, kopalnice, otroške sobe, gospodinjske aparate, ...

Objava oglasa

Ne mečite proč Na bolha.com lahko prodate opremo za dom, ki je ne potrebujete več. Tako boste prijazni okolju, podaljšali boste uporabnost izdelkom, pa še družinski proračun vam bo hvaležen.

Za vsa vprašanja vam je na voljo naša prijazna ekipa za podporo uporabnikom: 01 420 1640 info@bolha.com


VSE SE DA DA ZA VSE 365 dni dogajanja! www.gr-sejem.si

Ambient Ljubljana 2014  
Ambient Ljubljana 2014  
Advertisement