Page 1

Sejemski katalog Fair Catalogue


55. Sejem Dom 8.--13. marec 2016 Gospodarsko razstavišče

črta, načrt, prostor


K A Z A L O / Index

2 U V O D N I K / Introduction Mag. Iztok Bricl: 26. Ambient Ljubljana – Vrti se! Vendar! V nove čase / 26 th Fair Ambient Ljubljana –

It is spinning! Finally! In a new era.

5

T O P I D E J E / Top Ideas

8

T O P A R H I T E K T – arhitekturna svetovalnica / Top Architect - architectural consultant

12

B R A N D S O F F R I E N D S – posebni gost pohištvene promenade / Brands of Friends – special guest of Ambient Ljubljana

14

M A O – Muzej za arhitekturo in oblikovanje / MAO – Museum of Architecture and Design

16

R A Z S T A V A – Oblikovalska ikona, fotelj Rex / Exhibition – Design icon, Rex Lounge Chair

17

N A G R A D E 2 6 . S E J M A P O H I Š T V A / 26 th Ambient Prizes

20

A R T i s h – umetniška tržnica / ARTish – Art Market

22

I T A L I J A – Izkusite italijanski dizajn / Italy: Experience Italian Design

24

V S R E D I Š Č U / Additional Programme

30

S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O A B E C E D I / List of exhibitors by alphabet

34

S E Z N A M Z A S T O P A N I H P O D J E T I J / List of represented companies by alphabet

36

N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

46

P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

60

S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H / List of exhibitors by activities

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

1


U V O D N I K / Introduction

26. Ambient Ljubljana – Vrti se! Vendar! V nove čase. Gospodarsko razstavišče s sejmom pohištva Ambient Ljubljana že desetletja v središče dogajanja postavlja pomen oblikovanja. Tu se torej ne predstavljajo le posamezni kosi pohištva, ampak prostori, ki jih kreativno, funkcionalno in estetsko navdahnejo oblikovalci, realizirajo z različnimi tehnološkimi postopki pa proizvajalci, razstavljavci 26. sejma Ambient. Letos se na njem predstavlja 158 podjetij iz 17 držav. Z nagradami in priznanji ter ostalim obsejemskim programom javnost informiramo o novostih in zadnjih trendih v pohištveni industriji pri nas in v regiji, hkrati pa jo tudi osveščamo, izpostavljamo oblikovalske presežke ter povezujemo proizvodnjo z oblikovalsko stroko. Prav s tem namenom so nastale Top ideje – razstava in borza mladih, še neuveljavljenih arhitektov in oblikovalcev. Mladim inovativnim in kreativnim idejam na sejmu Ambient ponudimo brezplačno priložnost, da predstavijo svoje znanje: ideje, projekte, modele in izdelke. Novost letošnjega sejma je arhitekturna svetovalnica TOP ARHITEKT, na kateri sodelujejo mladi arhitekti in oblikovalci, ki so se večinoma že predstavljali na Top idejah in pritegnili posebno pozornost javnosti in strokovnih krogov. Zainteresiranim vam na sejmu brezplačno svetujejo, po potrebi pa ponudijo še popustni kupon za nadaljnje svetovanje. Javnosti želimo sporočiti, da oblikovanje ni nekaj vzvišenega ali nedosegljivega. Nasprotno, je namreč del našega vsakodnevnega življenja. Ima pomembne vzvode in potencial za gospodarsko rast. Je tista kreativna nerazdružljiva komponenta vsakega proizvoda, ki naredi izdelek drugačen od drugega. Izkušnja pohištvene industrije je očitna: prepoznavni so tisti izdelki, ki so jih soustvarili kakovostni kreativni oblikovalci.

Mag. Iztok Bricl

In prav ta potencial se vse bolj izčiščuje po očitni krizi oziroma propadu domala vseh velikih podjetij v panogi. Med našimi razstavljavci so kar tri podjetja, ki so se letos jeseni kot plod slovenskega oblikovanja oziroma njegove prepoznavnosti – znamke Made in Slovenia – predstavila na sejmu 100 % Design v Londonu. To so tudi večkratni nagrajenci sejma Ambient: Mizarstvo Bolčič, Donar in Gorenje. Novost sejma pa je tudi Posebni gost Ambienta – letos so to t.i. Brands of Friends, ki želijo z izključno slovenskimi proizvodi pritegniti pozornost svežega, mladega, a nadvse obetavnega oblikovanja. Tako kot dodatke za dom na umetniški tržnici ARTish je mogoče izdelke prek 30 blagovnih znamk tudi kupiti. Tudi letos nagrajujemo najboljše kreacije razstavljavcev s priznanji Pet najboljših – TOP 5 in Najboljši med njimi – TOP OF THE TOP, ki jih je izbrala posebna mednarodna komisija. Zmagovalce si je mogoče vse dni sejma ogledati na posebni razstavi v dvorani Kupola – A.

2

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


Razstavljavci ponujajo posebne sejemske popuste, ki jih je mogoče izkoristiti še šest mesecev po sejmu. Popustom smo kot organizatorji sejma dodali razne ugodnosti ter s tem skušali prireditev še bolj prijazno približati vam, spoštovani obiskovalci. Vemo, da je vaš čas dragocen in da prihajate na sejem s konkretnim namenom. In sejem je in ostaja najboljša oblika, da tudi vi prepoznate kreativno moč slovenskega oblikovanja. Oblikovalske sladokusce vabimo na okroglo mizo, ki jo pripravlja ICE Ljubljana – Oddelek Veleposlaništva Republike Italije za gospodarsko promocijo. V sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Poljske pa je nastala razstava sodobnega poljskega industrijskega oblikovanja INDEX. Letošnji sejem Ambient je torej spodbuda slovenskemu sodobnemu oblikovanju – tradiciji, znanju, kreativnosti in inovativnosti. Navdihom, ki se zavrtijo pri ustvarjanju novih izdelkov in blagovnih znamk iz Slovenije. Tudi zato je sejem Ambient več kot razstavni prostori razstavljavcev. Tu je in ostaja odprt za prodorne spodbude. Za mlade in drzne. Vrti se. Vendar! V nove čase. Mag. Iztok Bricl Direktor Gospodarskega razstavišča

26th Ambient Ljubljana – It is spinning! Finally! In a new era. For decades now, the GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre with its Ambient Ljubljana – Furniture Fair puts at the heart of its activities the significance of design. Not only individual items of furniture are presented here; rather, there are spaces, creatively, functionally and aesthetically inspired by designers, and with various technological procedures realized by manufacturers, the exhibitors of the 26th Ambient Fair. This year, it hosts 158 companies from 17 countries. With prizes and awards as well as with accompanying programme we inform the public about the novelties and latest trends in furniture industry in Slovenia and in the whole region, at the same time raising awareness, highlighting outstanding design and connecting production with designer profession. This is why Top Ideas were born – an exhibition and exchange of young, not-yetestablished architects and designers. At the Ambient Fair we offer young innovative and creative ideas a free opportunity to present their knowledge: ideas, projects, models, and products. A novelty at this year’s fair is the Architecture consultancy TOP ARCHITECT, featuring young architects and designers the majority

of whom have already been presented in Top Ideas, attracting a special attention of potential customers and professional circles. They give free consulting to interested visitors at the fair and, if needed, they offer a discount coupon for further consultation. We want to convey a message to the public that design is nothing lofty or unattainable. On the contrary; it is part of our everyday lives. It has important leverage and potential for economic growth. It is an inherent creative component of each product which makes an item different from another. The experience of furniture industry is obvious: the products which are co-created by quality creative designers are the ones which get recognition. And this very potential is becoming increasingly clearer after the obvious crisis or downfall of almost all big companies in the industry. Among our exhibitors we are hosting three companies which this autumn as a result of the recognisability of Slovenian design – the Made in Slovenia brand – made themselves known at the fair 100 % Design in London. They have been awarded several times at the Ambient Fair, too: Mizarstvo Bolčič, Donar and Gorenje. Another novelty is a Special Guest at the Ambient Fair – this year, these are the so called Brands of Friends who want to attract the attention to fresh, young but most promising design with exclusively Slovenian products. The same as accessories for the home, products of over 30 brands at the art market ARTish can be purchased, too. This year again, we award the best creations by exhibitors with the prizes TOP 5 and TOP OF THE TOP, selected by a special international committee. Throughout the fair, the winners can be seen at a special exhibition in the Kupola Hall – A. The exhibitors offer special discounts valid until six months after the fair. As the organizers of the fair, we added various bonuses, trying to make the event even friendlier for you, dear visitors. We know that your time is precious and that you are visiting the fair with a specific purpose. And the fair remains the best way for you, too, to recognize the power of Slovenian design. We invite design gourmets to a panel discussion organized by ICE Ljubljana – the department of the Embassy of the Republic of Italy for economic promotion. And in collaboration with the Embassy of the Republic of Poland we present INDEX, the exhibition of contemporary Polish industrial design. This year’s Ambient - Furniture Fair is therefore an impetus for contemporary Slovenian design – tradition, knowledge, creativity and innovation. For the inspirations spinning at the creation of new products and brands from Slovenia. This is one of the reasons why Ambient Fair is more than exhibition spaces. It is and will remain open to vigorous incentives. For the young and the bold. It is spinning! Finally! In a new era. Iztok Bricl, MSc Director of the GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

3


IMPRESUM

Splošne informacije / General information

AMBIENT LJUBLJANA – 26. SEJEM POHIŠTVA Ambient Ljubljana – 26th Furniture Fair 17. – 22. november 2015 / 17– 22 November, 2015 Gospodarsko razstavišče d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenija tel.: +386/1/300 26 00 faks.: +386/1/300 26 49 info@gr-sejem.si www.pohistveni-sejem.si www.furniture-fair.com Recepcija in tehnični servis v času sejmov / Reception and technical service in time of fairs: 01 300 26 14 Avtobusna postaja / Bus station: 090 42 30 Adria Airways: 01 431 30 00 Letališče Jože Pučnik Ljubljana / Airport Jože Pučnik Ljubljana: 04 206 10 00 Železniška postaja / Railway station: 01 291 33 32 Taksi / Taxi: 01 234 90 00 Izdajatelj in organizator sejma / Publisher & Fair Organiser: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Vodja sejma / Project Manager: Stane Kavčič Uredili / Editing: Marjana Lavrič, Milena Pelipenko, Alja Žun Računalniško grafična priprava za tisk, načrt dvoran / Desktop publishing: Zvone Kukec Tisk / Printed by: Tontina d.o.o. Cena vstopnic: • Odrasli 9 EUR • Otroci 7–16 let, dijaki, študenti, upokojenci 7 EUR • Otroci do 7. leta starosti in invalidi na vozičkih ter njihov spremljevalec brezplačen vstop Entrance fees: • Adults 9 EUR • Children 7–16 years, school children, students, seniors 7 EUR • Children under 7 free of charge • Disabled with attendant free of charge Odpiralni čas / Open for public: 17. – 22. 11. 2015 22. 11. 2015

10:00 – 20:00 10:00 – 18:00

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, se izdajatelj ne obvezuje, da jih bo objavil. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. The editor shall not be responsible for false data and deficiencies in submitted materials. In case that the materials are received after the closing date, only the name and address of the copmany will be published. All rights reserved. Copying or using the whole catalogue or any part of it in whatever extent or process – photocopying, printing or computer saving included – without a publisher's permission is forbidden.

4

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


T O P I D E J E / Top Ideas

TOP IDEJE 2015 / borza oblikovanja Priložnost za preboj Dvorana Kocka – A2 Po šestih letih kontinuitete so TOP IDEJE nedvomno postale prepoznaven dogodek tako v okviru pohištvenega sejma kot širše. Gre za nekakšen unikum med tovrstnimi dogodki. To trdim zato, ker je sodelovanje na oblikovalski borzi popolnoma brezplačno, hkrati pa mladim arhitektom in oblikovalcem dogodek nudi enkratno priložnost, da svoje ideje predstavijo širši javnosti, obiskovalcem. Vrednosti ideje torej ne ocenjuje stroka, temveč o njej odloča končni uporabnik oziroma kupec. Na letošnji oblikovalski borzi se predstavlja prek 30 udeležencev. Svoje ideje predstavljajo kot posamezniki, skupine ali kot pravkar ustanovljeni samostojni podjetniki. To rekordno število sodelujočih udeležencev govori v prid temu, da so mladi ljudje ustvarjalni, nadarjeni, in kar je najbolj bistveno, motivirani za delo in si želijo poslovnih uspehov. Prav na tej zadnji postavki naša ekipa prepoznava in išče svojo vlogo, zato vsako leto poleg brezplačnega razstavnega prostora poskrbimo tudi za primerno medijsko prepoznavnost dogodka in ustvarjalcev. Menim, da Gospodarsko razstavišče vseskozi kaže veliko razumevanje nujnosti implementacije oblikovalske stroke v razvojne in proizvodne strukture gospodarstva. Vendar bi se morali tudi kot družba vsi skupaj zavedati vrednosti in kompetentnosti mladega kadra tudi po zaključku sejemskih aktivnosti. Dejstvo je, da šele takrat ustvarjalci s svojimi idejami resnično potrebujejo dodatno pomoč pri zagonu svojih zamisli. Ernest Nograšek u.d.i.o. Koordinator in vodja projekta

Komisijo TOP IDEJE 2015 sestavljajo / Jury TOP IDEJE 2015:

1

2

3

1. Ernest Nograšek u.d.i.o. 2. Janez Mesarič u.d.i.o. 3. Klemen Smrtnik, Desnahemisfera Design Studio

TOP IDEAS 2015 / The Exchange of Design An Opportunity of a Breakthrough After six years of continuity, the TOP IDEAS has certainly become a recognizable event at the Furniture Fair as well as in wider circles. It is actually a unique example among similar events. I would maintain that it is because participation in the exchange of design is totally free, and it offers a unique opportunity to young architects and designers to present their ideas to a wider public, to visitors. The value of an idea is therefore not determined by professionals but by the final user - the consumer. This year, over 30 participants present themselves at the Exchange of design. They present their ideas as individuals, groups or freshly established entrepreneurs. This record number of participants proves that young people are creative, talented and, most important, motivated for work and aiming at business success. The last field is where our team sees and seeks for its role: every year, in addition to a free exhibition space we provide for appropriate media visibility of the event and the creators. I think that the GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre has always shown great understanding for the need to implement professional design in development and production structures of economy. But also the society as a whole should be aware of the value and competencies of the young human resources after the conclusion of fair activities, too. The fact is that only then creators with their ideas truly need additional help for their realization. Ernest Nograšek, Graduate Design Engineer

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

5


T O P I D E J E / Top Ideas

TOP IDEJE, ena redkih odskočnih desk za mlade oblikovalce v Sloveniji Nadobudni slovenski oblikovalci brcajo in iščejo poti, kako bi s pronicljivimi idejami prodrli na tržišče. Ena redkih poti v Sloveniji je sodelovanje na Top idejah na pohištvenem sejmu Ambient Ljubljana. Katja Štok, MMC RTV SLO Kubusne police, obešala za nože, klubska mizica in mizica za kavč iz črno prašno barvane prepognjene pločevine so nekateri med izdelki, s katerimi sta se kot nadobudni oblikovalki na lanski razstavi Top ideje prvič predstavili arhitektki Lana in Kaja Strle (3sDesign) - in sklenili posel. Njuna linija kovinskega pohištva Steelline je danes na prodaj v petih trgovinah po Sloveniji. Kljub temu pa posebno poslovno vez še naprej tketa z makedonskim proizvajalcem večfunkcionalnega pohištva FEYDOM, ki jima je na sejmu ponudil roko in pomagal pri uveljavitvi na slovenskem tržišču. »Seveda so mnogi na najino delo gledali kot na ‚študentsko oblikovanje‘, a če se znaš pravilno predstaviti, dialog steče in skleneš lahko tudi kakšen posel,« pravita. Za mlade oblikovalce v Sloveniji ni veliko priložnosti ali dogodkov, na katerih bi lahko predstavili svoje delo. Poleg Meseca oblikovanja Ljubljana je ena redkih platform za predstavitev sodelovanje na Top idejah – razstavi in borzi mladih, še neuveljavljenih arhitektov in oblikovalcev (v nadaljevanju Top ideje). V sklopu pohištvenega sejma Ambient Ljubljana, ki ga je lani obiskalo 25.000 ljudi, jih Gospodarsko razstavišče za inovativne in kreativne mlade oblikovalce, arhitekte in tudi navdušence oblikovanja prireja že šesto leto zapored. Kot pravi direktor Gospodarskega razstavišča Iztok Bricl, želijo z organiziranjem Top idej po eni strani pomagati še neuveljavljenim arhitektom in oblikovalcem, »po drugi strani pa so kot borza hkrati platforma za dialog med oblikovalci in proizvajalci«. Zanimanja za izdelke mladih slovenskih oblikovalcev je vedno več, opaža Bricl, in to tako med obiskovalci pohištvenega sejma in mediji kot tudi med stroko. Industrijski oblikovalec in vodja projekta Top ideje Ernest Nograšek še posebej izpostavi pomen povezovanja mladih oblikovalcev z gospodarsko strukturo. »Top ideje so bile zasnovane zato, da bi se mladi oblikovalci predstavili v kar najširšem kontekstu, se povezali z industrijo in vključili v gospodarske strukture. Da bi se torej dejansko zaposlili v podjetjih, za katera se meni, da potrebujejo oblikovanje kot del industrijskega procesa,« pove Nograšek, ki se zaveda, da oblikovalec ne more rešiti podjetja, »je le del procesa, ki pa je nujen«. A kot kaže, težava ni le na makro-, temveč tudi na mikroravni. Na Ministrstvu za gospodarstvo priznavajo, da se država »do zdaj pomena oblikovanja oziroma kreativnih sektorjev žal ni dovolj zavedala in ga ni posebej izpostavljala v okviru svojih politik in ukrepov«. Čeprav so v preteklih letih spodbujali razvoj in inovacije z razpisi in davčnimi olajšavami, ki bi jih podjetja lahko uporabila tudi za vključevanje kreativnih sektorjev v razvoj in inovacijske procese, »se žal večina podjetij pomena in koristi oblikovalcev premalo zaveda,« pravijo na ministrstvu. Podjetja v Sloveniji iz kreativnega sektorja so v obdobju 2007–2014 na javnih razpisih prejela 25 milijonov evrov subvencij in 8,5 milijona evrov garancij.

6

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Mnogi kreativci zato operirajo s tistim, kar imajo na voljo. Svojo prepoznavnost širijo s klikanjem všečkov po družbenih omrežjih. Letos je bilo nekaj odmevnejših projektov na platformah za zbiranje zagonskih sredstev na Kickstarterju in Indiegogo. Prav tako je vedno več manjših umetniških sejmov, butičnih trgovin in spletnih prodajaln, ki prodajajo njihove izdelke. A če vse to že zadostuje za izstrel rakete v vesolje, ne zadostuje za polet vse tja do Kuiperjevega pasu. »Top ideje so edina razstava, kjer lahko mladi oblikovalci predstavijo svoje delo, pa čeprav so to le idejne zasnove izdelkov ali prototipi. To je res dobra priložnost in velika pomoč za tiste, ki se šele prebijajo na trg. Preverijo lahko, ali je izdelek porabniku zanimiv, kar je bistvenega pomena,« opažata Lana in Kaja. Samopotrditev, prepoznavnost in pridobitev verodostojnosti pa je bilo tisto, kar

Skupina Aklih in njihovo urbano pohištvo MOMENT (nagrada TOP 5), je vzbudilo veliko zanimanja v medijih. Prvo testno pametno klop so že postavili v občini Sevnica. so s sodelovanjem na Top idejah iztržili še ne tridesetletni Domen Gregorič, Jan Ravbar in Gregor Logar. Dva oblikovalca in inženir z Mirne na Dolenjskem, ki delujejo pod imenom Aklih, so za svetilko in zvočnik Wave, narejen s 3D-tiskalnikom, prejeli nagrado Top ideje. A modularna urbana oprema MOMENT je bila tista, ki je prepričala tudi strokovno mednarodno žirijo, zato jo je Gospodarsko razstavišče na ravni celotnega pohištvenega sejma Ambient nagradilo z enakovredno nagrado za Pet najboljših TOP 5. Pametna urbana klop z možnostjo polnjenja telefona, z wi-fijem, s sistemom na dotik in rotacijo barv je že na testiranju v občini Sevnica, »kjer so jo občani dobro sprejeli,« pove Domen in nadaljuje, da si boljšega začetka »skoraj da ne bi mogli želeti, saj smo v dobrem letu postali prepoznavni. Ker je udeležba na Top idejah brezplačna, nam ni bilo treba veliko vlagati v oglaševanje. Če primerjam to razstavo s podobnimi razstavnimi prostori v Milanu in Zagrebu, se


mi zdi, da so Top ideje ravno zaradi tega nekakšen endemit. Mladi oblikovalci bi morali to bolje izkoristiti – denar, ki bi ga porabili za prijavnino, bi lahko vložili v boljšo stojnico, sam izdelek in promocijo.« A zagona ob prvem ugrizu v kislo jabolko, ko je treba projekt izpeljati z zasnovo prodajne mreže in promocijo, mnogim zmanjka. Oblikovalska skupina treh arhitektov TRIpike (Tadej Podakar, Luka Fabjan in Urša Križman) – svoj preboj na Top idejah je naredila pred dvema letoma z regalom REML shelf –, je letos oblikovala zanimiv modularni okrogli kamin. Njegova posebnost je, da se ga lahko razstavi in uporabiti tudi kot žar. A zanj preprosto ne dobijo

Skupina Desnahemisfera je oblikovala kavno skodelico v obliko kozjega roga Goat Mug, ki je doživela izreden uspeh na Kickstarterju.

Do sodelovanja med proizvajalcem pohištva FEYDOM ter Kajo in Lano Strele (kovinsko pohištvo za dom Stelline) je prišlo ravno na lanskih Top idejah.

proizvajalca. »Težava je, da v Sloveniji ni nikogar, ki bi izdeloval kaminske vložke. Poskusili smo pri nekaj podjetjih v tujini, a žal nismo prejeli odgovora. Zagotovo nad projektom ne bomo obupali in bomo še naprej iskali potencialnega proizvajalca,« pove Urša. Zaradi pomanjkanja znanja iz trženja in težav pri vstopu na trg so se nekateri oblikovalci združili v skupine, da bi si s tem olajšali delo. Tako so nastale skupine, kot so; Pop-up Dom, Društvo mladih oblikovalcev in umetnikov (DOUM), Zavod Rompom, Ljudje.si in tudi Brands of Friends. ‚Blagovne znamke prijateljev‘, če bi ime zadnje prevedli v slovenščino, so nastale na pobudo oblikovalskega studia Desnahemisfera (oblikovali so skodelico Goat Mug) in skupine Wood Stock (ročno izdelana lesena očala). Pomeni pa ravno to – svojim stanovskim kolegom in prijateljem so omogočili prodajni prostor v prestolnici in posledično tudi marketing za njihove proizvode. Zgodba Damirja Islamovića, Dejana Kosa in Klemna Smrtnika (zadnja dva sta se predstavila na Top idejah leta 2012) je bila v zadnjih treh letih tako bliskovita, da bodo letos kot Posebni gostje sejma Ambient predstavili filozofijo in delo oblikovalskega studia Desnahemisfera. Ne glede na to, kaj si kdo misli o smiselnosti kavne skodelice v obliki kozjega roga Goat Mug, ki so jo oblikovali za podjetje Equa, je projekt na Kickstarterju od zastavljenih 25.000 dolarjev s 458.071 dolarji podprlo 10.617 ljudi. In prav to je osnovni namen Top idej: da mladi oblikovalci svoje izdelke predstavijo javnosti in industriji, kot bi to storili na borzi. »O vrednosti njihove ideje ne odločamo mi ali strokovna javnost, temveč uporabniki, torej končni kupci,« še pojasni Ernest Nograšek.

Skupina TRIpike je pred dvema letoma na Top idejah osvojila nagrado Top ideje za polico REML shelf.

Nekaj podobnega je izkusila skupina TRIpike, ko je lani na Top idejah predstavila prototipe modularne kletke za male živali in lesen akvarij WOOD flex home. »Pripombe so se večinoma nanašale na lesen akvarij in njegovo vodotesnost, nekateri obiskovalci so pogrešali vgrajeno luč,« priznavajo arhitekti, ki bodo letos s stanovskimi kolegi Tino Semolič in Rokom Avscem, Maticem Trevnom ter Kajo in Lano Strle na pohištvenem sejmu Ambient Ljubljana sodelovali v t. i. Arhitekturni svetovalnici Top arhitekt – te bodo za obiskovalce sejma prvih 30 minut brezplačne. Da sta po odzivu obiskovalcev nekatere izdelke popolnoma nehali izdelovati, priznavata tudi Lana in Kaja: »Smo pa razvili druge. In to je največji cilj Top idej, da lahko prilagodiš svoje izdelke trgu. Šola te nekaj nauči, življenje pa drugo. Dobro oblikovanje združuje oboje.« Tudi male živali lahko živijo v šik bivališčih – prototipa modularne kletke za male živali in lesenega akvarija WOOD flex home na Top idejah (TRIpike).

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

7


ARHITEKTURNO SVETOVANJE

Svetovanje? Super ideja! TOP ARHITEKT – arhitekturna svetovalnica Dvorana Kocka – A2 Čas je za sodelovanje! Čas je za mlade. Čas je za stroko, novosti, za ljudi in novo kulturo bivanja, ki je odsev časa, tako so v svojem manifestu zapisali Top arhitekti.

Kdo so Top arhitekti?

Ostaja dejstvo, da se splošna javnost in gospodarske strukture premalo zavedajo pristojnosti in vrednosti kadra na področju arhitekture in oblikovanja. Zato Gospodarsko razstavišče zopet nadgrajuje sejem pohištva z novimi vsebinami: TOP ARHITEKTOM ponuja brezplačno možnost, da nov, še bel list skupaj z vami, spoštovani obiskovalci, zapolnijo z revolucionarnimi idejami.

Kaj je arhitekturna svetovalnica? TOP ARHITEKT – brezplačno svetovanje za obiskovalce sejma: Čas svetovanja na sejmu je omejen na 30 minut: Svetovalci predlagajo ideje za prenovo doma. Obiskovalcem nudijo strokovno pomoč in nasvete, kako ustvariti bivalni prostor po njihovi meri. Za učinkovitejši dialog prosijo, da obiskovalci prinesejo s seboj načrte in fotografije prostora, ki ga želijo prenoviti. Od 17. do 21. novembra od 11.00 do 19.00 ure, zadnji dan,  v nedeljo, 22. novembra, pa od 11.00 do 16.00 ure. Svetovalci zainteresiranim za nadaljnje svetovanje ponudijo popustni kupon, ki je veljaven še šest mesecev po sejmu. Popustni kupon vključuje 20-odstotni  popust in znaša 7 evrov/m2 namesto redne cene 9 evrov/m2.

Tina Semolič in Rok Avsec - kreativna skupina ROPOT Rok Avsec je projektant oblikovalec in prav tako soustanovitelj kreativne skupine Ropot. Diplomiral je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Ukvarja se s projektiranjem in produktnim in grafičnim oblikovanjem. Opazneje se je javnosti prvič predstavil leta 2012 s počivalnikom Yo na TOP IDEJAH na sejmu Ambient. Omenjeni počivalnik je bil v istega leta nominiran za oblikovanje leta na Mesecu oblikovanja in prejel leta 2013 Silver A‘ Design Award v Milanu. Z mizo R5 se je s skupino Ropot predstavil na Oblikovalski okuševalnici leta 2013 in s svetilom Rondela prisostvoval na BIO 50: NOW 24 - Bienalu oblikovanja. Z omenjenim LED svetilom skupaj s pručko Luno se je nato predstavil še na TOP IDEJAH 2014 v sklopu sejma Ambient. Svetilo Rondela je bilo leta 2014

8

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


Matej Treven - M ATELJE Matej Treven dela kot neodvisni oblikovalec na področju notranje opreme in industrijskega oblikovanja. Tehnično znanje s področja obdelave lesa in lesnih kompozitov si je pridobival na srednji lesarski šoli. Študij je nato nadaljeval na Fakulteti za dizajn v Ljubljani, in sicer na smeri notranje oblikovanje.

prav tako nominirano za oblikovanje leta na Mesecu oblikovanja. Vsak projekt oz. produkt želi izpeljati do njegove popolnosti. Stremi k čistim linijam v prostoru in racionalnim funkcionalnim rešitvam po principu „Manj je več“.

Pri oblikovanju produktov ga v veliki meri spremlja les, ki je osnovni material njegovih ključnih oblikovalskih izdelkov. Med študijem dizajna je samostojno oblikoval mizico »Beri mi«, ki jo je uspešno zastopal na razstavi Čar lesa 2012. V tem letu je oblikoval tudi inovativen modularni lesen proizvod »Lestev«, za katerega je prejel Zlati znak Zveze lesarjev Slovenije.

Arhitektka Tina Semolič je soustanoviteljica ustvarjalne skupine Ropot. Diplomirala je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in ustvarja v slovenskem prostoru in v tujini. Aktivna je na večjih arhitekturnih projektih, kot so zasnove hotelskih kompleksov, kopališč, vil. Loteva pa se tudi manjših projektov, ki obsegajo zasnovo stanovanjski hiš, prenovo obstoječih objektov, celostno oblikovanje interierjev, ali oblikovanja posameznih kosov pohištva.

Leta 2012 se je skupaj z Dašo Šmid in Anžetom Staretom udeležil pohištvenega sejma Ambient v sklopu razstave TOP Ideje. Za oblikovano kolekcijo pohištva »Nostalgija« so prejeli prvo nagrado za najlepši razstavni prostor. Leto pozneje sta skupaj z Dašo Šmid na pohištvenem sejmu Ambient zastopala oblikovano kolekcijo svetil »DOMEK«. Zanjo sta prejela nagrado za najlepši razstavni prostor in nagrado TOP 10, ki jo podeljuje priznana mednarodna komisija.

Lani sta s soavtorjem Rokom Avscem sodelovala v okviru BIO 50: NOW 24 – Bienalu oblikovanja in se leta 2014 že drugič skupaj s podjetjem Fobmark in mizarstvom Stupica predstavila na sejmu Ambient v sklopu razstave in borze oblikovanja TOP IDEJE s pručko Luno in svetilom Rondela. Omenjeno svetilo Rondela pa je bilo leta 2014 tudi nominirano za oblikovanje leta na Mesecu oblikovanja.

V sklopu Meseca oblikovanja 2013 je prejel nagrado »Perspektivni na področju industrijskega oblikovanja«. Na področju notranjega oblikovanja je med študijem pridobival praktično znanje pri manjših proizvajalcih notranje opreme, s katerimi v sklopu projektov notranje opreme sodeluje še danes.

Vodilo pri oblikovanju in projektiranju je, da želi v prvem planu ustvariti prostor po meri naročnika, ki bo hkrati funkcionalen, prijeten za bivanje in estetski.

Pri oblikovanju izhaja iz funkcije, ki jo z izjemnim čutom za estetiko dopolni v kreativno celoto. Med oblikovanjem interierja in produktnim oblikovanjem ne vleče večje ločnice. V obeh primerih je mnenja, da je pogoj odlično poznavanje tehnologije, materialov, ergonomskih načel potreb uporabnikov in trendov.

„Sodelovanje v okviru svetovalnice na letošnjem sejmu Ambient je odlična priložnost, da obiskovalci stopijo v neposreden stik z oblikovalci in arhitekti, ki se dnevno ukvarjamo s prostorskimi rešitvami in se z nami posvetujejo o svojih prostorski problemih. Dom je prostor, ki predstavlja naše zavetje in prostor sprostitve. Ustvariti takšen prostor je v realnosti veliko večji izziv, kot zgleda na prvi pogled. Primerna osvetlitev, razporeditev prostorov, izbor pohištva in barv dnevno vpliva na naš način bivanja in počutja v prostoru. Vedno več ljudi se tega vedno bolj zaveda in si pri prenovah in opremljanju poišče strokovno pomoč. Velikokrat se lahko prav zaradi strokovno usposobljenega projektanta oz. oblikovalca izognete nepotrebnim stroškom in kasnejšim popravilom, s katerim se soočijo mnogi, ki se lotijo opremljanja prostora sami. Ravno zato je letošnja svetovalnica tu, da razreši kakšnega od prostorskih problemov, s katerim se ali se boste soočili v prihodnje. Sejem Ambient postaja „valilnica“ novih produktov. S programom, kot so TOP IDEJE in Arhitekturna svetovalnica, se umešča v srednjeevropski prostor sejmov in nosi pomembno in odgovorno vlogo za nadaljnji razvoj slovenske pohištvene industrije. Bolj kot bo sejemski program pester in inovativen, močnejšo vlogo si bo zagotovil v prostoru. Zato je treba pustiti krila in dati priložnost vsem, ki ustvarjajo kvalitetno in vizionarsko v našem in tujem prostoru in bi to želeli predstaviti širši javnosti.“ www.ropotgroup.com facebook.com/ropotgroup

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

9


ARHITEKTURNO SVETOVANJE

Kaja in Lana Strle - 3S design Kaja Sterle je v letih 2010–2012 študirala urbanistično planiranje na danski Univerzi v Aalborgu in pridobila naziv‚ MSc in Urban Planning. Leta 2013 je pričela delati kot tehnična sodelavka pri prof. Janezu Koželju na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Leta 2015 je zaključila študij na Fakulteti za arhitekturo in pridobila naziv m.i.a.

Tadej Podakar, Luka Fabjan in Urša Križman - TRIpike Atelje TRIpike sestavljajo mladi in nadobudni arhitekti in oblikovalci. Pri oblikovanju prostora s svojo vizijo iščejo kreativne rešitve in enostavne odgovore na vsakodnevne zahteve po kakovostni rabi prostora. Med samim procesom sodelovanja dajejo velik poudarek na kakovostnem odnosu do naročnika, kar je ključno za ustvarjanje inovativnega in premišljenega ambienta. Kot mladi arhitekti poskušajo arhitekturno oblikovanje ponovno povezati z različnimi obrtmi iz slovenske tradicije. V procesu izvedbe projekta sodelujejo z lokalnimi obrtniki. Navadno vključijo tudi lastne ročne spretnosti, s katerimi ambient povežejo v celoto. »Na sejmu Ambient smo sodelovali dve leti zapored. Prvič, leta 2013, z linijo Les Kovina Together, kjer smo v pohištvenih elementih združili les in kovino. Najodmevnejši produkt linije je zagotovo modularni regal REMLshelf, ki je poleg objav v svetovnih medijih dobil tudi kar nekaj nagrad, med drugim nagrado TOP IDEJE 2013, priznanje indijske revije Art&Design in prvo nagrado na mednarodnem projektu Red Project Award. Lani smo se sejma udeležili z linijo domovanj za male živali ”WOODflex home”, kjer smo se predstavili z lesenim akvarijem in brlogom za male živali. Pozitiven odziv obiskovalcev nas je spodbudil k nadaljnjemu razvijanju produktov. Svetovanje se nam zdi super ideja! V prvi vrsti, ker smo vedno željni novih priložnosti, poznanstev in projektov. Hkrati pa v takih svetovalnicah vidimo priložnost ljudem ponovno povrniti zaupanje v arhitekte in dokazati, da si lahko s pomočjo strokovnega pristopa stanovanje preuredijo v prijeten in topel dom. ​Je pa tudi priložnost za nas, saj se lahko letos obiskovalcem sejma predstavimo tudi po naši poklicni plati.« www.tripike.com /TRI3pike

10

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Lana Strle se je leta 2008 vpisala na Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Leta 2012 je pridobivala izkušnje na celoletni študijski izmenjavi v Stuttgartu. Leta 2013 je pričela delati kot tehnična sodelavka pri prof. Mateju Blenkušu na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Sestri sta leta 2012 skupaj z mamo ustanovili studio 3S design, ki se ukvarja z arhitekturo, zunanjo in notranjo opremo ter produktnim oblikovanjem. Studio deluje v tesnem sodelovanju z očetovo strojno delavnico in proizvodnjo. »Na sejmu Ambient, in sicer na TOP IDEJAH, smo prvič sodelovali lani (2014), ko smo predstavili dve novi blagovni znamki: Steelline, linijo kovinskega pohištva, ki je bil najin projekt s sestro, in modulno vrtno pohištvo Garden Gourmet, ki smo ga zasnovali v studiu 3S design. Zaradi izredno pozitivnega odziva na izdelke sedaj oboje proizvajamo in tržimo v podjetju 3S design. TOP IDEJE se nam zdijo unikatna priložnost za mlade oblikovalce in manjša podjetja, da svoje inovativne ideje predstavijo širši javnosti in stroki. Odzivi ljudi lahko ključno prispevajo k razvoju oz. nadaljnjemu trženju izdelkov. Za sodelovanje v arhitekturni svetovalnici sva se odločili, saj sva mnenja, da je strokovno znanje treba približati javnosti. Dobro oblikovanje tako interierja kot objektov ni nekaj, kar si


lahko privošči le peščica ljudi. Prepričani sva, da se vsak vložek, ki ga investitor nameni za arhitekta oz. oblikovalca, povrne v fazi izvedbe, pri čemer se kakovost bivanja močno dvigne, investitor pa se izogne marsikateri napaki, ki je kot laik ne morejo predvideti. Moto našega podjetja pri projektiranju in pri dizajniranju produktov je ‚ uporabniku prijazen in funkcionalen dizajn, kar si želiva sporočiti tudi širši javnosti. Prednost našega podjetja je v tem, da smo združili mladostno inovativnost in tridesetletne izkušnje najinih staršev, ki sta nama posredovala predvsem veliko tehničnega in uporabnega znanja. S produktnim oblikovanjem smo se v studiu začele ukvarjati leta 2012, ko smo ustvarile stojalo za obleke – Plutoo. Pri delu v studiu smo opazile, da na trgu manjka vsestranskih in predvsem uporabnih kosov pohištva, zato sva se s sestro odločili, da v sodelovanju z očetovo kovinarsko delavnico ustvariva linijo kovinskega pohištva. Prototipe sva pod imenom Steelline prvič predstavili javnosti na TOP IDEJAH 2014, kjer sva navezali kar precej stikov z drugimi oblikovalci in proizvajalci dizajnerskih izdelkov, lastniki salonov pohištva … Najpomembnejši kontakt sva vzpostavili z vodilnimi v slovenski podružnici podjetja FEYDOM, ki je prav takrat prodiralo na slovenski trg. Po odprtju njihovega salona smo začeli sodelovati in se kmalu odločili, da razširiva svojo linijo z izdelki, ki so ustvarjeni posebej za njihove sedežne garniture. Z njimi še vedno sodelujemo, hkrati pa smo se povezali tudi s salonom Magnet dizajn, kjer so zbrani slovenski proizvajalci. Naš dolgoročni cilj je prodreti na tuje trge, za kar si že prizadevamo s prodajo naših izdelkov na tujih in slovenskih spletnih trgovinah.« www.3design.eu

Jure Judež, Ajda Koenbrand - ekipa Celovito Celovito je ekipa, ki jo sestavljajo arhitekti, izvajalci in strokovnjaki s področja gradnje, opreme in dekoracije. So specialisti za celovite prenove stanovanj in hiš. Tako ne skrbijo le za dobre ideje, kako prostor izkoristiti, temveč tudi za celovito izvedbo prenove. Ekipa je nastala, ko sta arhitekta Jure Judež in Ajda Kolenbrand po slabem desetletju delovanja v praksi ugotovila, da je razkorak med načrtovanjem in izvedbo pogosto prevelik. Prepričana v to, da je arhitekt več kot le oblikovalec prostora in da je tisti, ki mora biti naročnikov svetovalec ter voditi celoten projekt od začetka do konca, sta po vzoru tujih design + build podjetij pričela z gradnjo lastne ekipe arhitektov, inženirjev, dekoraterjev in izvajalcev. Tako danes poskrbijo za celoten projekt: od nasvetov, kako prostor najbolje izkoristiti in oblikovati v skladu z naročnikovim življenjskim slogom, celotne organizacije in vodenja izvedbe, vse do zadnjih detajlov in dekoracije. Prav tesna povezava med izvajalci in arhitekti jim tudi omogoča, da naročnike razbremenijo pogosto problematičnega iskanja in koordinacije izvajalcev, poskrbijo, da so stroški prenove v naprej predvidljivi in pod nadzorom ter da so projekti zasnovani praktično in kakovostno izvedeni. „Naša misija je ljudem pomagati na enostaven in prijazen način prenoviti dom, naj si gre za celotno prenovo stanovanja ali pa le za stilsko osvežitev katerega od prostorov. Zato smo se tudi pridružili svetovalnici, ki poteka v okviru letošnjega sejma Ambient saj smo prepričani, da lahko z našimi izkušnjami ljudem svetujemo in tako prihranimo marsikatero težavo, povezano s prenovo in opremljanjem doma.“ www.celovito.si

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

11


POSEBNI GOST AMBIENTA

Posebni gost pohištvene promenade: Brands of Friends Prijatelji svežih in inovativnih oblikovalskih zgodb iz Slovenije Preddverje Marmorne dvorane – B2 Novost letošnjega sejma Ambient Ljubljana je Posebni gost. Tokrat se na tej promenadi predstavlja blagovna znamka Brands of Friends, ki je nastala na pobudo oblikovalskega studia Desnahemisfera in skupine Wood Stock. Na njihovem razstavno prodajnem prostoru je naprodaj več kot 30 slovenskih znamk oziroma njihovih produktov po znižanih cenah.

Vse dni sejma:

Promocije lesenih očal Wood Stock – izdelava lesenih sončnih in dioptrijskih očal v živo s predstavniki ekipe Wood Stock Oblikovalski studio Desnahemisfera z opusom svojih izdelkov, ki so jih oblikovali v sodelovanju s slovenskimi podjetji v štirih letih delovanja. Testiranje longboardov na lastno odgovornost Delavnica – izdelava lesenih prstanov: obiskovalci si iz našega polizdelka lahko zbrusijo svoj lesen prstan.

V četrtek, 19. novembra:

Networking v večernih urah do 22.00 ure

Brands of Friends – trgovina slovenskega oblikovanja Trgovina Brands of Friends ponuja samo slovensko oblikovane produkte. Stremimo k svobodnemu in kreativnemu načinu življenja za boljši vsakdan. Obstajamo za tiste, ki cenijo vrednost dobre ideje in kvalitetne izdelke, za vse, ki vodijo sproščeno, zdravo in zabavno življenje. S kupovanjem v Brands of Friends spodbujate slovensko mikroindustrijo ter mlade oblikovalce in s tem postajate pravi prijatelj Slovenije. Vse slovenske oblikovalce, ki si želijo pridružiti se zgodbi Brands of Friends s prodajo svojih izdelkov prek naše fizične in spletne trgovine, pozivamo, naj nam pišejo na info@brandsoffriends.si.

12

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Več kot le trgovina Ohranjanje in spodbujanje oblikovanja pomeni udeležbo na vsakem koraku procesa. Od ideje do prodaje izdelka v trgovini, kjer lahko cel svet sliši tvojo zgodbo. Pri Brands of Friends nudimo pomoč pri treh osnovnih korakih oblikovanja. 1. Razvoj in oblikovanje ideje Oblikovalski studio Desnahemisfera nudi storitve, ki pomagajo pri prvem koraku z oblikovanjem ideje, konceptne zasnove ter postavitvijo blagovne znamke. www.desnahemisfera.com 2. Razvoj prototipa Woodstock je najbolj priznan slovenski izdelovalec ročno izdelanih lesenih očal. V svoji delavnici vam pomagamo spraviti vašo idejo do končnega prototipa. Z uporabo laserskega razreza, 3D printerja in ostalih zanimivih igrač so možnosti neomejene. www.woodstock.si 3. Testing the market at Brands of Friends shop Če si slovenski oblikovalec z že končanim produktom, ki je inovativen, pameten, zabaven ali duhovit, nas obišči na Čopovi 5a, Ljubljana, ali piši na info@brandsoffriends, kjer se lahko dogovorimo za prodajo tvojega produkta v naši fizični in spletni trgovini, kjer lahko preveriš odzive strank in trga. www.brandsoffriends.si


DESNAHEMISFERA »Pri nas gojimo veliko strast do oblikovanja in kreativnega razmišljanja. Vedno smo navdušeni, kadar vidimo dobro oblikovan produkt. Imamo iskrene pogovore o tem, kaj je manjkalo sedežni, na kateri smo ravnokar sedeli, in velikokrat veselo zaplešemo, ko vidimo končan izdelek, ki še vedno diši po sveži barvi ali tkanini. Našim klientom pomagamo pri izgledu produkta, pomagamo pa tudi razložiti kompliciran proces za njim končnemu uporabniku. Pomagamo jim, da delajo to, kar delajo, bolje, in pomgamo njihovim klientom razumeti njihov produkt, da si ga s tem posledično bolj želijo. Ko govorimo o klientih, se nekateri ne bi strinjali, ampak smo zelo izbirčni, s kom sodelujemo. Ljubše so nam stranke z dobrimi nameni in zanimivimi izzivi, stranke, ki pripomorejo naši skupnosti. Tisti, ki izdelujejo čudovite stvari, tiste s podjetniškim duhom. Včasih je biti uspešen veliko več kot samo strategija, je tudi to, kar se zdi prav, in to, da najdemo prave ljudi. Če povzamemo svojo filozofijo: verjamemo v to, da če se zavedate svojih mej, se boste tam najverjetneje tudi ustavili. Zato imamo globoko zavezo pri iskanju inovativnih oblikovalskih rešitev prek meja stvari, ki jih poznamo in smo jih vajeni. To počnemo za ljudi, ki so nam zabavni, s produkti, v katere verjamemo, ob tem pa se poskušamo neizmerno zabavati. V naši štirih letih delovanja smo sodelovali s podjetji, kot so Kolpa, Maremico, M.Tom, mizarstvo Amek, Ringvid in Equa. Ta sodelovanja so obrodila množico produktov, ki so dosegali svetovno prepoznavnost in bili prodani v deset tisočih primerkih, kar si štejemo v veliko čast. Naši produkti so bili celo kopirani s strani velike nacije Kitajske, kar se nam zdi svojevrsten dosežek.” Ekipa: Dejan Kos / industrijski oblikovalec Klemen Smrtnik / industrijski oblikovalec Damir Islamovič / arhitekt TV omarica Tramek

WOOD STOCK »Les je material, ki je skozi zgodovino vseskozi pomemben del človekovega življenja in razvoja. Je trajnostni material z odličnimi fizikalnimi lastnostmi, ker pa je naraven, oddaja občutek topline, kar pa mu daje posebno energijo. Wood Stock je to pisano paleto lastnosti in karakteristik usmeril v izdelavo lesenih okvirjev za sončna in korekcijska očala. Vsak kos je z natančnostjo, skrbnostjo in veliko mero ročnih spretnosti od začetka do konca naredila ena oseba, kar pomeni, da ni plod serijske proizvodnje. Posledica takšnega načina izdelave je prekrasen izgled in neprekosljiva ergonomija med lesenimi očali. Pri Wood Stocku je vsak kos lesa skrbno izbran, pregledan in obdelan. Naši izdelki so narejeni tako iz avtohtonega slovenskega lesa, kot tudi iz eksotičnih vrst, ki ponujajo raznobarvnost in zanimivo strukturo. Vse komponente, ki se uporabljajo za izdelavo Wood Stock očal, so vrhunske kvalitete. Od certificiranega lesa (FSC certifikat), vzmetnih šarnirjev, ki omogočajo popolno prilagoditev in minimalen pritisk na uporabnikov obraz, do leč vrhunskih svetovnih proizvajalcev Carl Zeiss in Hoya, ki sta vodilna v svoji branži. » Vsak kos, kupljen v Wood Stocku, je izdelan po meri in je tako tudi plod kreativnosti tistega, kateremu je namenjen. Vsak tak okvir je proporcionalno izmerjen in prikrojen na obraz posameznika. To pa je le nekaj ključnih sestavin, s katerimi želi Wood Stock postati prepoznavna znamka na področju izdelave lesenih okvirjev za očala. Ekipa: Jaka Jančič / živilski tehnik Nejc Leskovar / ekonomist Tamara Jančič / optik tehnik www.woodstock.si www.facebook.com/woodstockeyewear

Nagrade pohištvenega sejma AMBIENT LJUBLJANA: 2011 - Kolpa d.d., Metlika Kopalniško pohištvo FlatForm, oblikovanje Dejan Kos 2012 - Mizarstvo Amek TV omarica Tramek, oblikovanje Dejan Kos 2013 - M-Tom Sedežna garnitura Prime, oblikovanje Desnahemisfera 2014 - Donar d.o.o. Pisarniški stol Keep it Simple, oblikovanje Desnahemisfera

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

13


MAO

Telefon, stol in kiosk Kiosk K 67, Mestna ploščad Sredi dvajsetega stoletja se je tudi v Sloveniji začelo širiti zavedanje o pomenu oblikovanja. V politično ekonomskih razmerah naše nekdanje državne tvorbe je to pomenilo, da bi v idealnih razmerah proizvodna podjetja imela tudi oblikovalske oddelke, izdelki pa, ki bi prišli na trg, bi bili kvalitetni, trajni in dostopni povprečnemu kupcu. Tako je s socialistično logiko oblikovanje v Sloveniji takrat dobilo, sicer ne brez težav, a vendar, nenavadno korekten status. K prepoznavanju je največ pripomogla stroka sama, ki se je potrudila nuditi zaledje proizvodnji, prodaji in odjemalcem s strokovno kritiko, promocijo in primerjalnimi razstavami. Najbolj izstopajoča med njimi je bila bienalna manifestacija dobrega oblikovanja, ki je domače proizvode primerjala s tujimi. Za tisti čas je bilo to toliko bolj pomenljivo, saj tujih proizvodov takrat v domačih trgovinah ni bilo moč najti. BIO, kot se je Bienale oblikovanja s kratico imenoval že takrat, se je neprekinjeno, sicer nekoliko spremenjen obdržal vse do danes. Leta 2015 smo v Muzeju za Arhitekturo in oblikovanje poleg povsem sodobno zasnovanega jubilejnega BIO 50, pripravili tudi zgodovinsko pregledno razstavo o preteklih bienalih. Ne gre samo za nostalgičen pogled v preteklost, gre predvsem za zgodovino dobrega oblikovanja. Imena, ki so bila nagrajevana že takrat, so tista, na katera se redno vračamo tudi z našimi skupinskimi in samostojnimi razstavami. Leta 2009 smo pripravili odmevno razstavo Iskra, Neuvrščeno oblikovanje na katero smo privabili številne obiskovalce, ki so ugotavljali, kako kvalitetno je bil izdelan aparat, ki ga, po npr. tridesetih letih, še vedno uporabljajo. In enega od delčkov v mozaiku kvalitete je prispeval tudi oblikovalski oddelek, ki je bil integriran v razvojno službo podjetja. O primerljivi ravni kvalitete lahko govorimo tudi v primeru vsebine treh monografskih razstav, ki smo jih nanizali v zadnjih letih.

Davorin Savnik, Družina Iskrinih telefonov, foto: arhiv Tehniškega muzeja Slovenije Splošni javnosti je le redko znano ime oblikovalca, zelo pogosto ali vedno pa bodo ljudje prepoznali stol, telefon ali trafiko svoje mladosti. In vedno bodo z veseljem slišali, da gre za oblikovalce, ki jih je Muzej moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku uvrstil v svojo zbirko. Marsikdo si bo naše razstave ogledoval zaradi nostalgije, mimogrede pa se bo seznanil z zgodovino oblikovanja. Špela Šubic Muzejska svetovalka, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Marko Turk Popolnoma drugačne vrste oblikovalec je bil Marko Turk. Velik individualist, perfekcionist, ki se je izogibal delovnim skupinam, saj je najbolj zaupal sam sebi. Mikrofoni, ki jih je oblikoval, so bili pravzaprav unikatni izdelki, pa čeprav narejeni v velikih serijah. Vsakega posebej je namreč izdelal sam v svojem »Elektro akustičnem laboratoriju«. Ta je bil butična proizvodnja z vsemi potrebnimi stroji in postopki, ki jih je obvladoval en sam mojster.

Marko Turk, Namizni kondenzatorski studijski mikrofon MKS-ekskluziv, 1987/88, foto: Domen Pal, arhiv MAO

14

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


Niko Kralj Tako smo z razstavo o oblikovalcu Niku Kralju splošno znanemu pohištvu, s katerim se še vedno srečujemo po raznih čakalnicah in pisarnah, dodali tudi ime avtorja. Verjetno gre za najprepoznavnejšega slovenskega oblikovalca, a z naštevanjem njegovih del bi se večini Slovencev verjetno zataknilo takoj po njegovem znamenitem fotelju Rex. Ta je bil zasnovan v začetku petdesetih let dvajstega stoletja, a je ostal razpoznavni znak slovenskega oblikovanja tudi za enaindvajseto stoletje. Kralj je bil prvi Slovenec, katerega službeni naziv je bil industrijski oblikovalec. Svojo kariero je začel v tovarni Stol, ki je razen Rexov proizvedla nešteto kosov pohištva za širno Jugoslavijo in za izvoz. Niko Kralj, Stol 4455, 1955, foto: Domen Pal, arhiv MAO

Saša J. Mächtig Monografska razstava, na katero vas lahko ob tej priložnosti povabimo prav zdaj, pa predstavlja avtorja sistematika, ki je svoje življenje posvetil kompleksnemu reševanju vprašanj komunalne opreme in obcestja. Razstava nosi naslov Saša J. Mächtig: Sistemi, strukture, strategije. Ali če povemo enostavneje, na ogled je razstava o človeku, ki je oblikoval vsem dobro znani kiosk K-67. Poleg teh so bili na gosto posejani tudi koši za smeti prepoznavne oranžne barve. Skupaj s kioskom so tehnološko manj kompleksni izdelki v svoji barvitosti stilno dopolnili peščev prostor v tedanji sliki jugoslovanskih mest in se naselili v našem kolektivnem spominu. Saša J. Mächtig, Kiosk K 67, 1967, foto: osebni arhiv avtorja

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje bo od 26. novembra do 3. aprila 2015 na ogled pregledna razstava Saša J. Mächtig: sistemi, strukture, strategije. Razstava bo raziskovala okoliščine in pogoje za nastanek samih izdelkov ter pregledala stopnje in sisteme, po katerih so nastajali, hkrati pa zajela strateški princip oblikovalca in arhitekta Saše J. Mächtiga.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

15


R A Z S TAVA

Oblikovalska ikona – fotelj REX Dvorana Avla

Cankarjev dom je Društvo oblikovalcev Slovenije pred letom zaprosil, da med filmskim festivalom LIFFe, ki je lani praznoval 25-letnico, opremi predprostor projekcijskih dvoran, hkrati ključno točko druženja obiskovalcev in vsega vzporednega dogajanja. Za ta okolja smo se odločili uporabiti oblikovalsko ikono – fotelj REX, ki pa naj bi za ta dogodek zaživel v popolnoma drugačni podobi. REX kot stol za gledalce, kot stol za druženje, kot stol za ... – tudi kot stol, ki le sporoča. Vse to mi, oblikovalci, poznamo in se s temi mislimi srečujemo skoraj na vsakem koraku. Želimo spremembo in te vedno predstavljajo ustvarjalni izziv. Odzvalo se je osemnajst oblikovalcev, članov DOS, ki so vsak po svoje fotelje REX popolnoma na novo interpretirali, uresničili in predstavli filmski javnosti.

16

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Projekt smo poimenovali »Režiraj REX«. Pokojni avtor prof. arh. Niko Kralj je večkrat dejal, da ni predmeta, ki ga ni mogoče izboljšati. Mi verjamemo, da je vsakega mogoče narediti bolj zanimivega in bolj trajnega. Publika ljubljanske razstave pohištva je v nekem, morda celo manjšem delu hkrati tudi filmska publika. Pomeni, da teh izdelkov marsikdo še ni videl, ker pa gre za pohištvo, smo prepričani, da je predstavitev pomembna za širšo javnost in hkrati tudi pohištvene izdelovalce. Vedno več je govora o trajnosti, trajnostnosti, pouporabah in re..., kar seveda pomeni tudi nujnost intenzivnega ustvarjanja novih pogledov na obstoječe predmete. Aktualno je, kar živi! Predstavljeni fotelji REX bodo tudi naprodaj. DOS – Društvo oblikovalcev Slovenije


N A G R A D E / Prizes

Nagrade sejma pohištva – Ambient Ljubljana Nagrade, ki jih podeljuje Gospodarsko razstavišče Prizes awarded by GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre

Prvič v zgodovini ljubljanskega pohištvenega sejma so se komisije poenotile glede oblikovalskih presežkov. Kuhinja Smreka in Terazzo se je uvrstila med prvih pet – TOP 5 in kot zmagovalka med njimi – TOP OF THE TOP ter prejela priznanje za najlepši razstavni prostor. Posebno priznanje ji je dodelilo še Društvo oblikovalcev Slovenije. Aleš Potočnik in Julijan Krapež pa sta z omenjeno kuhinjo tudi letošnja dobitnika Zlate plakete revije Naš dom časopisne hiše Večer.

For the first time in the history of Ljubljana furniture fair, juries agreed about design surpluses. The kitchen Spruce Fir and Terrazzo came among the TOP 5, became the winner – TOP OF THE TOP and got the award for the most beautiful exhibition space. The kitchen was granted a special prize by the Designers Society of Slovenia. Aleš Potočnik and Julijan Krapež with their kitchen are also this year’s winners of the Golden Plaque by the magazine Naš dom at the newspaper Večer.

Top of the Top 2014 – kuhinja Smreka in Terazzo podjetja Pohištvo Potočnik

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

17


N A G R A D E / Prizes

❚ Nagrada Pet najboljših – Top 5 za izdelke in sistemske rešitve, ki najbolje združujejo funkcionalnost s tehnološko oziroma likovno kakovostjo, in nagrada za zmagovalca med njimi The Top of The Top. Top 5 prize and The Top of The Top for products and system solutions, which best unite functionality with technological or artistic quality.

Nagrajence izbere mednarodna komisija v sestavi: The winners are selected by an international jury consisting of:

1

2

3

4

1. Janez Koželj, u.d.i.a. / BSc 2. Vladimir Pezdirc, u.d.i.o. / BA 3. Jure Miklavc, u.d.i.o. / BA 4. Marijan Orešić, u.d.i.o. / BA

❚ Nagrada Pet najboljših - Top 5 2014 • Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo, oblikovalec Julijan Krapež • Maros d.o.o., za Natuzzi Revive prilagodljivi počivalnik, oblikovalec Formway Design, Nova Zelandija • Donar d.o.o., za stol Keep it simple, oblikovalci Studio Desnahemisfera, Dejan Kos, Damir Islamović, Klemen Smrtnik • LIP Pohištvo, za večnamenske pohištvene elemente Lessi, oblikovalec Luka Bassaneze • Aklih moment, za modularno urbano opremo Moment, oblikovalci Domen Gregorič, Jan Ravbar in Grega Logar

❚ Najboljši – The Top of The Top 2014 Podjetje Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo oblikovalca Julijana Krapeža Top of the Top of 2014 Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., for the kitchen Spruce Fir and Terazzo by the designer Julijan Krapež

Mednarodna komisija je v svoji obrazložitvi za kuhinjo Smreka in Terazzo zapisala:

Top of the Top 2014 – Aleš Potočnik in Julijan Krapež ob prevzemu nagrade

18

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

»Izdelek očitno izraža, da sta pri njegovem nastajanju tesno sodelovala oblikovalec in proizvajalec. Izbrala sta primarni slovenski les – smreko, ki ga doslej nismo srečevali pri kuhinjskem pohištvu. Izhajala sta iz slovenske tradicije in jo uspešno integrirala v sodobno bivalno okolje. Les sta domiselno kombinirala s terazzom in tako ustvarila razigrano in ergonomsko delovno površino. Kljub redukciji


detajlov končni rezultat daje občutek neverjetne kakovosti. Izjemno dovršena ni le zunanjost, ampak tudi notranjost elementov. Ne glede na to je kuhinja cenovno dostopna.« Pohištvo Potočnik je podjetje s tradicijo, ki se razvija in potrjuje že od leta 1895. Kot je dejal direktor podjetja Aleš Potočnik, jim nagrade letošnjega sejma pohištva »pomenijo potrditev naših idej in spodbudo pri razvijanju teh idej do izdelave uporabnega in oblikovno zaznamovanega izdelka. Letos smo posebej želeli izpostaviti izbor razpoložljivih domačih in cenovno dostopnih materialov. Kuhinja je preplet dveh avtohtonih materialov: masivne smreke in terazza. Oba materiala se danes v notranji opremi redkeje uporabljata, zato smo ju želeli obuditi v sodobni kuhinji. Uporabljena smreka izhaja iz savinjskih gozdov, terazzo pa je izdelan po vzoru Plečnikovih terazzov iz prve polovice 20.stoletja. Poudarek je v izboru razpoložljivih domačih in cenovno dostopnih materialih.«

DOS - Društvo oblikovalcev Slovenije ❚ Priznanje za dosežke na področju oblikovanja Društva oblikovalcev Slovenije »Pohištvo leta«, ki ga podeli strokovna komisija društva, predstavlja izbor najboljšega med najboljšim na sejmu pohištva. Prize for achievements in design of the Designers Society of Slovenia »The furniture of the year« award, awardedby the expert jury of the Society., presents a selection of the best among the best at the Furniture Fair. Komisijo sestavljajo / The Jury:

1

3

2

1. Jurij Dobrila, samostojni oblikovalec / BA 2. Jožica Curk, u.d.i.a. / BSc 3. Mateja Panter, u.d.i.a., / BSc ❚ Pohištvo leta 2014 / The furniture of the year 2014 • Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo oblikovalca Julijana Krapeža Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., for the kitchen Spruce Fir and Terazzo by the designer Julijan Krapež

Zlata plaketa revije Naš dom

❚ Zmagovalci 2014 / Winners 2014 • Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo oblikovalca Julijana Krapeža Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., for the kitchen Spruce Fir and Terazzo by the designer Julijan Krapež Komisijo sestavljajo / The Jury Foto: Robert Balen / Večer

A special internationally jury TOP 5 explained their decision for kitchen Spruce Fir and Terrazzo as follows: “The product clearly shows that it is a result of close collaboration between designer and manufacturer. They chose a primary Slovenian wood - spruce fir, which hasn’t typically been used for kitchen furniture. They proceeded from Slovenian tradition and successfully integrated it in contemporary living environment. With imaginative combination of wood and terrazzo they created playful and ergonomic work surface. In spite of reduced details, the end result evokes a feeling of incredible quality. The elements are exceptionally accomplished not only on the outside but also inside. Regardless of that, the price is reasonable.”  Pohištvo Potočnik is a company with tradition, which has developed and affirmed its value since 1895. As director Aleš Potočnik said, the awards from this year’s fair “show the affirmation of our ideas and an encouragement to develop these ideas into manufacturing of a useful product with a designer’s signature. This year we especially wanted to emphasize the choice of available, reasonably priced materials. The kitchen is a combination of two autochthon materials: solid spruce fir wood and terrazzo. Both are rarely used in nowadays interiors and we wanted to revive them in a contemporary kitchen. Spruce fir wood comes from Slovenian Savinjska region, and terrazzo is modelled on famous architect Plečnik‘s terrazzos from the first half of the 20th century. The emphasis is on the selection of available Slovenian materials with reasonable prices.”

❚ Zlata plaketa revije Naš dom za pohištvo domačega proizvajalca, s katerim je mogoče najlepše in najbolj funkcionalno v celoti ali delno opremiti stanovanje. Priznanje podeljuje komisija, ki jo določi uredništvo omenjene revije. Golden plaque of the Naš dom magazine, awarded to a domestic furniture manufacturer, with whose products it is possible to best and most efficiently furnish either an entire dwelling or a part of it. A jury,named by the Editorial board of the magazine, awards the prize.

1. Dušan Waldhütter, u.d.i.p. / BSc 2. Evita Sinrajh, dipl. iur. / LL.B. 3. Robert Klun, u.d.i.a. / BSc

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

19


ARTISH

Umetniška tržnica ARTish

Dodatki za dom priznanih slovenskih rokodelcev ARTish v mestu Ljubljana poganja svežo kreativno kri in spreminja mestni utrip z načrtno pripravljenimi vrhunskimi kulturno umetniškimi dogodki, kot je umetniška tržnica, kjer se meščanom in ljubiteljem umetniških izdelkov predstavljajo najboljši slovenski in evropski umetniki. Stebrna dvorana Na sejmu Ambient 2015 se predstavljajo s prodajno razstavo dodatkov za dom:

ANDREJA TRKMAN

MIŠA SHAKER

Je rokodelka in ima Certifikat Obrtne zbornice Slovenije za umetnostno obrt. Iz modelirne mase, pol glina pol dodatki, ročno oblikuje različne podobe, ki predstavljajo slovenske kmetice pri različnih opravilih, podobe iz otroških zgodb, angele, živali, oznake za prostore in glede na dogodek, na katerem sodeluje, tudi druge motive. Potem te izdelke peče, barva, lakira in jih lepi na posebej obdelane rustikalne deščice z žico. Tako nastanejo obešanke, ki so že zelo prepoznavne v slovenskem prostoru, krasijo pa domove tudi mnogim tujcem.

20

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Andreja Trkman je kiparka-keramičarka. Keramiko se je učila na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart. Leta 2009 je dobila nagrado za najbolj izvirno delo na Ex-temporah keramike v Piranu. Sodelovala je na veliko skupinskih razstavah. Imela je dve samostojni razstavi Transitio (Galerija Herman Pečarič, Piran 2010) in Sožitje (Galerija Loterije Slovenije, Ljubljana 2012). Leta 2011 je bila izbrana za letno razstavo slovenskih likovnih kritikov kot najmlajša in edina kiparka. Letos je bila sprejeta tudi na Extempore Zagreb. Ima svoj stil. Izoblikovala ga je pred osmimi leti in ga nadgrajuje. Predvsem pa ima rada površino. Njena dela so za dotik trda, groba in masivna, kar jim daje moško stran, za oči so pa mehka in ženstvena. Navdih dobiva iz narave, tradicije in lastnega življenja. Njeno delo zajema tudi umetniška obrt. Izdeluje vaze, posode, svetilke, ročaje, stenske ure, gumbe, nakit itn. Vse izdeluje brez vretena s postopno gradnjo, vrsta po vrsto, ročno, z zelo majhno uporabo kalupov. Uporablja visoko in nizko šamotirano kamenino. Svoje izdelke tudi glazira, vedno s čopičem v dveh plasteh. Vsakem izdelku se posveča posamezno, z veliko pozornosti in ljubezni, ne glede na to ali gre za skulpturo ali majhen gumb.


SŽ-ŽIP

SŽ-ŽIP je invalidsko podjetje, ki širom Slovenije zaposluje skoraj 800 ljudi. Poleg ostalih dejavnosti, ki so primerne invalidom, ima v programu tudi ročno izdelovanje unikatnih dekorativnih izdelkov. ŽIP izdeluje glinene izdelke, tj. krožnike različnih oblik, velikosti in motivov, ogrlice, okraske, obeske, milnike in pa naravna dišeča mila. V programu so tudi ročno izdelane dekorativne dišeče sveče različnih oblik, velikosti ter za različne priložnosti. Unikatni ročno izdelani dekorativni izdelki so opremljeni z embalažo, ki je izdelana v celostni podobi lastne blagovne znamke Ročno delo.

SAMO SVETE SESTAVLJANKE

Ročno izdelane unikatne lesene sestavljanke. Umetniške sestavljanke so vez med umetnikom in uporabnikom – interaktivna umetnost – delo je končano, ko je sestavljanka sestavljena. Najlepši motivi, ujeti v razrezane koščke in ustvarjalne barve, nudijo možnost sprostitve in doživljanja novih dimenzij. In ne samo kot umetnina, ki jo občuduješ, ampak tudi kot proces sestavljanja. Sestavljanke so opremljene z magnetki in podlago/okvirjem, kar omogoča, da lahko sestavljeno sestavljanko obesite kot sliko na steno in jo kadarkoli vzamete dol in sestavljate. Ugotovili boste, da vas nekatere sestavljanke barvno in oblikovno nagovarjajo bolj kot druge. Posvetite se jim!

PRONIMA – SLIKE ZA MALE IN VELIKE

Slike Kristine Bevc prostor obarvajo pozitivno. Značilen je odmik od splošno pričakovanega posnemanja narave, od koder so sicer črpana izhodišča in motivi, ampak predelani in likovno urejeni po svoje. Slike so ustvarjene praviloma v toplih barvah v mešani tehniki na lesu in platnu z izrazitim dekorativnim pristopom v detajlu in vzorcu. Originalni, estetsko oblikovani umetniški izdelki nihajo med dekorativno umetnostjo in ilustracijo

HA HA!

Blagovna znamka HA HA! je osnovana na močno pripovedni avtorski ilustraciji, ki se razliva po papirni galanteriji, emajliranem posodju in giclee grafikah. Izdelki so prežeti z izvirnimi zgodbami, ki so večinoma odprte, da bi burile domišljijo v nedogled. Pripravila Milanka Fabjančič

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

21


I T A L I J A / Italy

Izkusite italijanski dizajn! Italijanska Agencija za gospodarsko promocijo, oddelek Veleposlaništva Italije, predstavlja Izkušnjo italijanskega oblikovanja – The Experience of Italian Design z okroglo mizo in razstavo posvečeno narejenemu v Italiji Made in Italy. Dogodek, ki se letos predstavlja že tretjič, je organiziran v sklopu Italijanskega festivala v Sloveniji 2015. Italija pripoveduje svojo zgodbo skozi oblikovane predmete, ki prikličejo italijanski življenjski slog, odsevajo tradicijo in hkrati gledajo v prihodnost. Italijanski dizajn je s svojo domiselno ustvarjalnostjo podal globalne smernice in pustil neizbrisno sled v oblikovanju. Genialnost italijanskih arhitektov in oblikovalcev se je združila z obrtniškim znanjem in spretnostmi italijanskih podjetij, ki vztrajno vlagajo v raziskave, inovacije, materiale, oblike in tehnologije, zato da bi proizvode naredili še boljše, popolnejše. Rezultat je pameten in trajen dizajn. Skupaj z Gospodarskim razstaviščem vas vabimo na okroglo mizo Oblikovanje danes, ki se osredotoča na sedanje izzive in rešitve, ter na razstavo opreme in dodatkov za dom ter fitnes, ki so oblikovani in narejeni v Italiji. Wellness Ball - žoga za aktivno sedenje, TechnoGym - ProWellness

Experience Italian Design! The Italian Trade Agency, Trade promotion section of the Italian Embassy in Slovenia, presents “The Experience of Italian Design”, with a round table and an exhibition dedicated to Made in Italy. The event, at its third edition, is organised in the framework of the Italian Festival in Slovenia 2015. Italy tells its story through the objects of design, which still evokes the Italian life style, reflects the tradition and looks to the future.

Grey 07 by Paola Navone, Gervasoni - Nova Showroom

Due to its innovative creativity, Italian design has determined the global trends and left an indelible mark in design. The genius of Italian architects and designers has combined with the trade knowledge and skills of Italian producers, which have continued to invest in research, innovation, materials, shapes and technologies, improving products to perfection. The result is smart and lasting design. Together with GR, we kindly invite you to the Round table „Design Today”, focusing on present challenges and solutions, and to the exhibition of furniture complements, accessories and gym equipment Designed and Made in Italy.

22

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


Razstava Izkušnja italijanskega oblikovanja – The Italian Design Experience od 17. do 22. novembra 2015 Preddverje dvorane Kupola (dvorana A) in Dvorana Kocka (dvorana A2)

Keplero, Miniforms - Maros

Na ogled so nekateri izdelki opreme ter dodatki za dom in fitnes naslednjih italijanskih blagovnih znamk: Cattelan Italia, Gervasoni, Miniforms, MisuraEmme, Natuzzi, Poltrona Frau, Seletti, TechnoGym že v prodaji v salonih Maros, Novae-Nova Showroom, ProWellness in Utensilia-Flat, ki so tudi partnerji dogodka.

The exhibition “The Italian Design Experience” from the 17th to the 22nd November Cupola Pavilion Lobby (Hall A) and Pavilion Kocka (Hall A2)

Revive, Natuzzi - Maros

Exhibited is a selection of furniture complements and accessories, along with gym equipment by Italian brands such as Cattelan Italia, Gervasoni, Miniforms, MisuraEmme, Natuzzi, Poltrona Frau, Seletti, TechnoGym, already distributed in Slovenia by Maros, Novae-Nova Showroom, ProWellness and Utensilia-Flat, partners of the initiative.

Okrogla miza Oblikovanje danes sreda 18. november 2015, ob 11.00 uri Galerija nad preddverjem Kupole (dvorana A) Osrednji tema: sedanji in prihodnji trendi v luči trajnostnega razvoja in migracij. Kako se oblikovanje odziva na globalne izzive in hkrati ohranja kulturne in estetske vrednote? O temi bodo razpravljali znani italijanski in slovenski govorci: • Carlo Colombo, arhitekt in dizajner, Studio Carlo Colombo • Lee Hunnisett De Beer, Retail Tools & Visual Manager, Natuzzi • Rok Kuhar, arhitekt in dizajner, Raketa Dogodek bo moderirala Nada Vodušek. Lepo vabljeni k interakciji v odprtem in sinergičnem dialogu z nastopajočimi!

Round table „Design Today“ Wednesday, 18th November 2015 at 11 AM Cupola Pavilion Gallery (Hall A) Main topic: present and future trends in the light of sustainability and migrations. How is design responding to the global challenges while preserving cultural and aesthetic values? The theme will be debated by Italian and Slovenian outstanding speakers: • Carlo Colombo, Architect and Designer for Studio Carlo Colombo • Lee Hunnisett De Beer, Retail Tools & Visual Manager for Natuzzi • Rok Kuhar, Architect and Designer for Raketa The public is warmly invited to interact with the stage in an open and synergetic dialogue hosted by Nada Vodušek.

Monkey Lamp, Seletti - Flat

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

23


V S R E D I Š Č U / Additional Programme

Trajnostni elementi bivalnega in delovnega okolja GI ZRMK na sejmu predstavlja trajnostne elemente bivalnega in delovnega okolja. Za obiskovalce in stroko so na voljo predavanja, svetovanja in delavnice na temo bivalnega in delovnega okolja. Stebrna dvorana

Vse dni sejma od 10.00 do 18.00 ure potekajo neodvisna in brezplačna predavanja in individualna svetovanja, ki jih izvajajo svetovalci GI ZRMK s partnerji in energetskimi svetovalci mreže ENSVET. Na predavanjih obravnavajo trajnostne elemente bivalnega in delovnega okolja pri obnovi in novogradnji, načrtovanju naravne osvetlitve, merilih toplotnega ugodja, mikroklimatskih parametrih in energetski prenovi stavb in stavbne dediščine, učinkoviti rabi energije v stavbah in gospodinjstvih, obnovljivih virih energije, virih ogrevanja, pripravi tople sanitarne vode, uporabi deževnice, okoljskem vrednotenju stavb, kazalniku letnega stroška energije za delovanje gospodinjskega aparata, harmoničnem bivanju v skoraj nič-energijskih hišah. Za obiskovalce so vsak dan od 13.00 do 16.00 ure na voljo individualni nasveti arhitekta o prenovi in notranji opremi. Demonstracijski primer trajnostnega bivanja: Eko srebrna hiša na Dunajski cesti v Ljubljani je demonstracijski primer trajnostne skoraj nič-energijske (sNES) večstanovanjske stavbe, ki je bila zgrajena tudi ob podpori 7. okvirnega programa Evropske skupnosti v okviru projekt EE-HIGHRISE. Poleg upoštevanja sodobnih načel načrtovanja skoraj nič-energijske stavbe, izobraževanja vseh deležnikov pri gradnji, zagotavljanju kontrole kakovosti in monitoringa so bila pri zasnovi stavbe upoštevana tudi sodobna načela zdravega in udobnega bivalnega okolja. To je mogoče doseči s premišljenim načrtovanjem ob upoštevanju lokalnega podnebja, lokacije, zasnove stavbe in razporeditve prostorov, svetlobnih odprtin – oken, upoštevanju osončenosti ter z uporabo obnovljivih virov energije, vgradnje (lokalnih) gradiv ob čim manjših vplivih na okolje. Za prijetno bivalno ugodje je treba poskrbeti tudi za primerno temperaturo notranjega zraka, vključno s temperaturnim profilom po višini, in za ustrezno temperaturo obodnih površin, saj je s tem pogojena želena občutena temperatura uporabnika prostora. V sodobnih stavbah s kakovostnim bivalnim ugodjem se ne srečujemo več s temperaturno asimetrijo zaradi različnih toplotnih lastnosti sten in oken, saj je ovoj stavbe bistveno bolj homogen. Za bivalno ugodje je ključna tudi pravšnja vlažnost in zmerno notranjega gibanje zraka - preprečiti je treba prepih - v vseh bivalni prostorih, zagotoviti je treba ustrezno izmenjavo zraka z naravnim ali umetnim prezračevanjem s sprejemljivim nivojem hrupa naprav in inštalacij v sami stavbi, med stanovanjskimi enotami in hrupom iz okolice. V Eko srebrni hiši avtomatski ali ročni način upravljanja z inteligentnim kontrolnim centrom poskrbi za zdravo in udobno bivanje. Delavnica: je namenjena vsem, ki jih zanima restavriranje starega pohištva. Postopke in pristope bodo izvajali strokovnjaki Slovenskega etnografskega muzeja. Okoljsko vrednotenje restavriranja bodo predstavili sodelavci GI ZRMK. Delavnica bo potekala od torka do petka od 10. do 12. ure. Primeri dobrih praks: duri, vrata, porton omejujejo zunanji (javni) prostor od notranjega (zasebni) prostora. Vrata so prehod iz enega prostora v drug prostor, npr. iz hodnika v sobo ali kuhinjo. Vsaka vrata imajo svoj simbolni pomen, obliko in sporočilo. Na razstavi bodo na ogled notranja vrata iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja. Med notranjo opremo že zelo dolgo sodijo slikarska dela in mali okrasni predmeti iz lesa, kamna, gline, kovine. Pladnji iz lesa za sadje, orehe ali le kot dekoracija obogatijo mize in vitrine v jedilnici. Restavrirani kosi pohištva so spomin na prednike ali le dodatek pri oblikovanju sodobnega interjerja, enako velja za replike stolov velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Okrasni izdelki iz kamna se vse bolj uveljavljajo v modernih interjerjih. Na ogled bodo dela dijakov Šolskega centra iz Nove Gorice z izdelki iz lesa in študentov Višje strokovne šola ŠC Srečka Kosovela iz Sežane z izdelki iz kamna. Strokovni javnosti so namenjena predavanja mednarodnih projektov iz programa Inteligentna energija Evropa: Yaeci, Skoraj nič-energijske hiše, Episcope in RePUBLIC ter program FP7: EE-HIGHRISE.

24

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


Kratki povzetki neodvisnih strokovnih predavanj

Stebrna dvorana, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK, št. 17, od 10h do 18h ❚ Ogrevanje sanitarne vode v gospodinjstvih Lucjan Batista - ENSVET Predavanje: torek, 17. november 2015, ob 10.00 Koliko energije porabimo za ogrevanje stavb in koliko za ogrevanje sanitarne vode? Koliko stane energija za pripravo tople sanitarne vode? Ali razmišljamo, kje, kako in koliko energije bi lahko prihranili? Kaj so to obnovljivi viri energije in ali jih lahko uporabimo? Kakšne so investicije v te namene? Ali nam Eko sklad pomaga, da lažje izvedemo načrtovano investicijo? Na ta in še ostala vaša vprašanja bomo na predavanju poiskali odgovore. ❚ Kurilne naprave na lesno biomaso Lucjan Batista - ENSVET Predavanje: torek, 17. november 2015, ob 11.00 Cene ogrevanja so visoke. Z uporabo obnovljivih virov energije, OVE, lahko te stroške občutno zmanjšamo. Kaj je lesna biomasa, uporaba v gospodinjstvu. Prikaz cenovno ugodnega in ekološko sprejemljivega energenta. V čem je razlika pri gorenju v navadni peči in gorenju lesnih plinov pri sodobnih kurilnih napravah. Razlike v letnih izkoristkih. Kurilne naprave na polena, pelete in sekance. Kaj je novega na trgu sodobnih kurilnih naprav, poudarek na kombiniranih pečeh (polena – peleti). Možnost najema kredita oz. pridobitev nepovratnih sredstev v te namene. Primeri iz prakse – predelave obstoječih peči na pelete, oz./ ali montaža hranilnika na klasično peč na polena. Odgovori na eventualna vprašanja.

❚ Preverjanje in zagotavljanje zrakotesnosti stavbnega

ovoja – praktična uporaba in vpliv na energijsko učinkovitost

Primož Krapež, ENSVET Predavanje: t orek, 17. november 2015, ob 13.00

Preskus zrakotesnosti (blower door test) postaja vedno pogostejša neporušna metoda za ugotavljanje napak stavbnega ovoja. Nujen je pri pasivni in skoraj nič energijski gradnji, v veliko pomoč pa je tudi za ugotavljenje kvalitete vgradnje stavbnega pohištva in gradnje nasploh. Stopnjo zrakotesnosti stavbnega ovoja določamo s posebno napravo (blower door test), netesna mesta pa poiščemo z anemometrom (ročni merilnik hitrosti pretoka zraka) ali z uporabo sledilnega plina. ❚ Ugotavljanje napak v stavbnem ovoju s termografijo in

preskusom zrakotesnosti

Primož Krapež, ENSVET Predavanje: torek, 17. november 2015, ob 14.00 V vsakdanji praksi je termografija najpogostejša neporušna preiskava za ugotavljanje napak stavbnega ovoja. S termografsko analizo lahko poiščemo potencialno toplotno šibka mesta, ne moremo pa neposredno opredeliti vzroka za prevelika odstopanja površinskih temperatur. Pri tem si moramo pomagati z izkušnjami iz že analiziranih podobnih primerov in seveda z znanjem s področja gradbene fizike. Termografija je tudi uporabna metoda za iskanje netesnih mest v ovoju, mest puščanja napeljav. Nikar ne izgubljajte energije in dragocenih evrov zaradi napak v ovoju stavbe!

❚ Ogrevanje in priprava tople vode s toplotno črpalko Mag. Samo Cotelj - ENSVET Predavanje: torek, 17. november 2015, ob 12.00 petek, 20. november 2015 ob 10.00

❚ Vlaga in plesen v bivalnem okolju Primož Krapež, ENSVET Predavanje: t orek, 17. november 2015, ob 15.00

Na predavanju bo predstavljena toplotna črpalka, njeno delovanje, uporaba v gospodinjstvih in izvedba za pripravo tople sanitarne vode ter ogrevanje stanovanjskih stavb. Odgovorili bomo na vprašanje, zakaj se uporaba toplotnih črpalk v gospodinjstvih nezadržno širi, kakšne toplotno-izolacijske lastnosti naj ima stavba in kakšno toplotno črpalko izbrati, da bo ogrevanje in priprava tople vode optimalna. Predstavljeni bodo primeri vključitve toplotnih črpalk v ogrevalni sistem in rezervni sistemi ogrevanja, predstavljena bo hibridna toplotna črpalka, ter priključitev toplotne črpalke na električno omrežje.

Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja - razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, so biogene poškodbe - pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

25


V S R E D I Š Č U / Additional Programme

❚ Trajnostno bivanje, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG Predavanje: od torka, 17. november 2015, do nedelje, 22. novembra 2015, ob 16.00 Na predavanjih o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše, mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu), bodo predstavljene tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije ter načrtovanje in monitoring bivalnega okolja in udobja. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. ❚ Trajnostno ogrevanje stavb Doc. dr. Henrik Gjerkeš – GI ZRMK Predavanje: torek, 17. november 2015, ob 17.00 Les je prepoznan kot nacionalni strateški vir, ki se primarno uporablja za izdelke z visoko dodano vrednostjo v lesni in zeleni kemijski industriji in kot stranski produkt za proizvodnjo energije. Predstavljene bodo sodobne tehnologije za transformacijo lesne biomase v energijo, ki presegajo stoletja porabljana oksidacijo in odpirajo nove možnosti ne samo pri pretvorbi v toplotno, ampak tudi v električno energijo, pogonska goriva in produkte zelene kemije oziroma bioekonomije. Toplotne črpalke uporabljajo energijo Sonca učinkoviteje, kot mnogi drugi sistemi za izkoriščanje OVE, npr. sprejemniki sončne energije in sončne elektrarne. So okoljsko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način ogrevanja. V predavanju bodo celovito podani trajnostni kazalci toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi najpogostejšimi energenti/sistemi za ogrevanje v Sloveniji. ❚ Stavbno pohištvo in vpliv na bivalno okolje Mag. Miha Tomšič, Mihael Mirtič – GI ZRMK Predavanje: torek, 17. november 2015, ob 17.30 Okna so najbolj vsestranski gradbeni element. Z njihovo pomočjo prostore osvetlimo in osončimo ter po potrebi zasenčimo. Nepogrešljiva so, kadar želimo prostore temeljito prezračiti. V nasprotju z masivnimi deli stavbnega ovoja pri njih ne govorimo le o toplotnih izgubah, ampak tudi o pasivnih pritokih toplote zaradi sončnega sevanja. Zagotavljajo vidni stik z zunanjim okoljem. Načrtovanje razporeditve okenskih odprtin in njihovih lastnosti mora zagotoviti skladnost med energetsko učinkovitostjo in bivalnim ugodjem. Seveda pa okna dobro opravljajo nalogo le takrat, kadar so pravilno vgrajena, ne glede na material, iz katerega so narejena, in ne glede na vrsto zasteklitve. ❚ Gradnja iz lesa ter prenova stavb z uporabo lesa -

primeri

Dr. Miha Praznik - ENSVET Predavanje: sreda, 18. november 2015, ob 10.00 Za sodobne energijsko učinkovite stavbe je v primerjavi z običajno gradbeno prakso značilno, da je v skupnem številu novogradenj vedno večji delež objektov, grajenih iz lesa. Takšne stavbe so seveda najbolj pogosto stanovanjske, pri tem prednjačijo družinske hiše. S pomočjo lesa pa se v zadnjih letih

26

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

gradijo tudi manjši ali srednje veliki večstanovanjski objekti. Dobro poznani pa so tudi primeri javnih stavb, npr. vrtcev, ki so grajeni iz lesa v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji. Nekoliko drugačni tehnološki pristopi se uporabljajo tudi pri prenovi stavb, kjer se večje stanovanjske ali javne stavbe energetsko sanirajo z uporabo lesenih montažnih, ipd. tehnologij. ❚ Energijska bilanca – načrtovanje ukrepov sanacije ter

prepoznavanje visoko učinkovitih stavb

Dr. Miha Praznik Predavanje: sreda, 18. november 2015, ob 11.00 Z izračunom energijskih tokov toplotne bilance stanovanjske stavbe pridobimo ključne informacije o njenih značilnostih oziroma energijski specifiki. V primeru obstoječih stavb lahko s pomočjo računske energijske bilance modeliramo optimalne ukrepe za njeno prenovo, saj bi jih sicer brez poznavanja energijskih tokov le stežka korektno ovrednotili. Pri novih stavbah se takšno modeliranje ukrepov uporablja za zagotavljanje čim višjega energijskega učinka izboljšav, katere običajno izvajamo z omejenimi finančnimi sredstvi. ❚ Načrtovanje energijsko visoko učinkovitih

stanovanjskih novogradnj

Dr. Miha Praznik - ENSVET Predavanje: sreda, 18. november 2015, ob 12.00 Energijsko učinkovita stanovanjska gradnja je v slovenskem prostoru postala del gradbene prakse. Poleg visoko učinkovite nizkoenergijske gradnje smo v zadnjih nekaj letih priča občutnem porastu izvedenih stavb v pasivni tehnologiji. Novost v gradbeni praksi so tako imenovane plus energijske hiše. Kako zasnovati energijsko učinkovito hišo? Kateri so ključni parametri pri oblikovanju in tehnološkem snovanju učinkovite stanovanjske hiše? Kakšne so učinkovite hiše in večstanovanjski objekti v praksi? ❚ Sodobni načini prezračevanja bivalnih prostorov v

stanovanjskih stavbah

Dr. Miha Praznik - ENSVET Predavanje: sreda, 18. november 2015, ob 13.00 Sodobne stanovanjske stavbe, tako hiše, kot tudi večstanovanjski objekti, so praviloma grajeni zrakotesno. Enako velja tudi za primere celovitejših prenov stanovanjskih stavb. Ob tem vedno bolj prihaja do izraza potreba po sistemih za prezračevanje prostorov, ki bodo s svojim enostavnim delovanjem zagotavljali stalno kakovost zraka, saj z običajnim ročnim naravnim prezračevanjem pričakovanih želja po kakovosti zraka večinoma ne moremo zadovoljiti. V predavanju bodo prikazani sodobni sistemi centralnega ali lokalnega prezračevanja stanovanjskih prostorov, ki so energijsko učinkoviti ter se lahko uporabijo tako v novogradnjah in tudi ob prenovi stavb.

❚ Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso Vladimir Bizjak - ENSVET Predavanje: sreda, 18. november 2015, ob 14.00 četrtek, 19. november 2015, ob 10.00


Daljinsko ogrevanje ima v strjenih naseljih vrsto prednosti pred ostalimi načini ogrevanja. Predvsem je prijazno do okolja, v priključenih objektih ni kurilnih naprav in posledično emisij dimnih plinov, je cenovno ugodno in stabilno, zanesljivost oskrbe je velika, je najudobnejši način ogrevanja, uporabnik prihrani pri prostoru, obratovanje in vzdrževanje sta varna. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) ima še večji pomen pred ostalimi načini ogrevanja predvsem zaradi uporabe goriva, ki je na razpolago v lokalni skupnosti bodisi kot lesni ostanki, ki nastajajo v lesno predelovalni industriji ter žagarskih obratih, spravilu lesa, negi gozda, čiščenju pašnih površin,... Je gorivo, ki ga človek uporablja najdlje ter je v primerjavi s fosilnimi gorivi manj škodljivo za okolje ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih predpisov. Poleg okoljevarstvenega pomena ima uporaba lokalne lesne biomase v DOLB-u veliko prednost zaradi vpliva na razvoj lokalnega gospodarstva ter večanje energetske neodvisnosti na lokalnem in državnem nivoju. V primerjavi z nabavo uvoženih fosilnih goriv (kurilnega olja, plina,…) sodi med največje prednosti tudi ustavitev izplačil v tujino – denar za nabavo lesne biomase ostaja v lokalnem področju. ❚ Toplotna zaščita stanovanjskih stavb Janko Rozman - ENSVET Predavanje: sreda, 18. november 2015, ob 15.00 Na predavanju bodo udeleženci v uvodu lahko nekaj slišali o predpisih, ki urejajo to področje in najpogosteje uporabljenih materialih za toplotno zaščito. V nadaljevanju pa bomo obravnavali posamezne tipične sklope konstrukcij kot so temeljenje, fasade, stropi, mansarde, balkoni in stavbno pohištvo. Kaj moramo vedeti o navedenih sestavah kadar le lotimo sanacije in kaj kadar gre za novogradnjo? Katere materiale vgrajevati in v kakšnih debelinah? Ob zaključku pa bomo pogledali za katere ob navedenih ukrepov je možno pridobiti nepovratna sredstva. ❚ Načrtovanje naravne osvetlitve Mag. Miha Tomšič – GI ZRMK Predavanje: sreda, 18. november 2015, ob 17.00 Človek prejme okoli 90 odstotkov vseh informacij iz okolice na vizualni način. Temu je prilagojen tudi človeški delovni in bivalni ritem, ki temelji na ritmu dnevne svetlobe oziroma izmenjavi temnih in svetlih ciklusov. Kljub temu namenjamo premalo pozornosti načrtovanju naravne osvetlitve, ki ni pomembna le za domače bivalno okolje, temveč ima velik vpliv tudi na delovno okolje. Na predavanju bodo predstavljena merila za načrtovanje svetlobnih odprtin – velikost in lokacija, vrsta zasteklitve, oblika špalete, izbor senčil. ❚ Toplotno ugodje Mag. Miha Tomšič – GI ZRMK Predavanje: sreda, 18. november 2015, ob 17.30 Na ugodje vplivajo toplotni, optični, akustični in biofizikalni dejavniki. K toplotnim štejemo zlasti temperaturo, zračno vlažnost, hitrost in smer gibanja zraka, vrsto dejavnosti in vrsto obleke. V povezavi z energijskimi značilnostmi stavbe se najbolj posvečamo zagotavljanju toplotnega ugodja, na katerega vplivata oddajanje toplote s telesa v (hladnejšo)

okolico in toplotni vpliv neposredne okolice na človeka. Dokler sta ta pojava vsaj v približnem ravnovesju, lahko govorimo o visoki ravni toplotnega ugodja. Ravnovesje pa se ne vzdržuje samodejno, ampak ga moramo vzpostavljati z ogrevanjem, hlajenjem, ustreznimi oblačili, pravilnim prezračevanjem in s podobnimi ukrepi. ❚ Varčevanje pri topli in hladni vodi v gospodinjstvih Patricjo Božič - ENSVET Predavanje: četrtek, 19. november 2015, ob 11.00 Premalo se zavedamo kako dragocena dobrina je voda. V kuhinji in kopalnici pogosto porabimo več vode, kot je v resnici potrebujemo. Tekom predavanja boste spoznali, kako lahko z upoštevanjem enostavnih nasvetov pričnete varčevati z vodo. Izvedli boste, na kaj morate biti pozorni pri investiranju ali nakupu naprav, ki vplivajo na porabo vode. Posebno pozornost bomo namenili varčevanju pri topli sanitarni vodi, saj nam le-ta prinaša prihranke tudi pri energiji. Ekonomika energentov in dobe vračanja. ❚ Ekonomika energentov in dobe vračanja Patricjo Božič - ENSVET Predavanje: četrtek, 19. november 2015, ob 12.00 Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma? Ni enostavno, saj obstaja veliko dejavnikov, o katerih morate razmisliti. Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti - idealnih rešitev za splošno uporabo ni. Ostane le, da poskušamo prepoznati vse dejavnike, ki vplivajo na izbiro in tako določiti najboljšo možno rešitev. ❚ Enostavni energetski ukrepi Patricjo Božič – ENSVET Predavanje: č etrtek, 19. november 2015, ob 13.00 Starejše stavbe so se gradile v času nižjih cen energentov, zato se je rabi energije namenjalo manj pozornosti. Kljub današnjim višjim cenam energentov pa se včasih izkaže, da večje investicije niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Z enostavnimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, ali pa stroški izvedbe niso visoki, lahko zmanjšamo strošek za energijo. ❚ Izbira toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske

stavbe

Vladimir Bizjak - ENSVET Predavanje: četrtek, 19. november 2015, ob 14.00 Vedno dražja in okolju škodljiva fosilna goriva spodbujajo zboljševanje obstoječih in iskanje novih virov ogrevanja. Med slednje sodijo tudi toplotne črpalke (TČ), ki izkoriščajo temperaturo vode, zemlje in zraka za proizvodnjo toplote. TČ nudijo ogrevanje in hlajenje objekta ter ogrevanje sanitarne vode. Zaradi izredno hitrega razvoja, ki povečuje učinkovitost TČ se lete v vedno večji meri uporabljajo za ogrevanje objektov. Ponudba je vedno večja, vedno več je informacij o primernosti zamenjave starih virov ogrevanj s TČ.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

27


V S R E D I Š Č U / Additional Programme

Prednosti vgradnje TČ so zaradi tega, ker nam okolje podari do 70 % potrebne energije za ogrevanje, zniža stroške ogrevanja v primerjavi s fosilnimi gorivi, zmanjša emisije CO2, ni potreben dimnik in skladiščni prostor za gorivo, zaradi tihega delovanja, nakup spodbuja država z nepovratnimi sredstvi. ❚ Energijsko učinkovita okna in njihova pravilna vgradnja Franc Šporn- ENSVET Predavanje: četrtek, 19. november 2015, ob 15.00 Predstavljene bodo osnove in elementi izbire sodobnih oken, vrste oken in načini vgradnje oken v preteklosti in sedaj ter postopki, ki zagotavljajo energetsko pravilno vgradnjo oken oz. zunanjega stavbnega pohištva. ❚ Toplotni dejavniki notranjega okolja in bivalno ugodje Mihael Mirtič- GI ZRMK Predavanje: četrtek, 19. november 2015, ob 17.00 Pri novogradnjah in energetskih prenovah stavb niso pomembni le energijski kazalniki in stroškovni vidik, ampak tudi počutje in udobje uporabnikov stavb. To je še toliko pomembnejše pri stanovanjskih stavbah, kjer preživimo dalj časa. Dojemanje bivalnega ugodja je v določeni meri subjektivne narave. Predvsem pri toplotnem dejavniku veljajo pravila za razpone vrednosti posameznih parametrov, ki jih večina uporabnikov doživlja kot sprejemljive oz. znotraj katerih ne tožijo zaradi neugodja ali slabega počutja. ❚ Energetska prenova stavb in bivalno ugodje Mag. Miha Tomšič, Mihael Mirtič – GI ZRMK Predavanje: četrtek, 19. november 2015, ob 17.30 Pri energijski prenovi stavbe niso pomembni le izboljšani energijski kazalniki in stroškovni vidik ukrepov, ampak tudi njen vpliv na počutje in udobje uporabnikov stavb. Stavbe kulturne dediščine tu niso izjema. Dojemanje bivalnega ugodja je v določeni meri subjektivne narave. Veljajo pa pravila za razpone vrednosti posameznih parametrov, ki jih večina uporabnikov doživlja kot sprejemljive oz. znotraj katerih ne tožijo zaradi neugodja ali slabega počutja. ❚ Optimalna izbira, nabava, vgradnja, delovanje,

vzdrževanje in razgradnja kurilne naprave ter primeri iz prakse

Andrej Svetina - ENSVET Predavanje: petek, 20. november 2015, ob 11.00 nedelja, 22. november 2015, ob 14.00

Ogrevanje prostorov in priprava tople sanitarne vode je v kombinaciji uporabe lesne biomase in sončne energije ekološko in ekonomsko ugodno. Celoten sistem moramo obravnavati v okviru zahtev trajnostne gradnje. Vsebina predavanja predstavlja življenjski ciklus kurilnega sistema s poudarkom na pričakovane prednosti in slabosti delov sistema.

28

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

❚ Koliko nas zares stanejo gospodinjski aparati? Mag. Miha Tomšič, Mihael Mirtič, Neva Jejčič - GI ZRMK Predavanje: petek, 20. november 2015, ob 17.00 Ali je cena gospodinjskega aparata vaše edino merilo za nakup in ali veste koliko vas bo stala uporaba aparata v enem, petih ali desetih letih? Prikazan bo praktični primer uporabe kazalnika letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov, ki nam služi kot pomoč pri nakupu, za večjo energijsko učinkovitost, prijaznost do okolja, načrtovanje gospodinjskega proračuna. Kazalniki so nameščeni na pralne, sušilne in pomivalne stroje, hladilne naprave (hladilniki, kombinirani hladilniki in zamrzovalniki), televizijske aparate in klimatske naprave. ❚ Bivalno ugodje in projekt energetske prenove stavb -

PEP

Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Luka Zupančič - GI ZRMK Predavanje: petek, 21. november 2015, ob 17.30 Kako se spopasti z vlago in s plesnimi v bivalnih prostorih in kako nam preskus zrakotesnosti in termografija pri tem pomagata, da se ju znebimo. Ti dve neporušni preiskavi sta enostavni in ne zahtevata posegov v konstrukcijo. Neporušni preiskavi sta nam v pomoč tudi pri izdelavi projektov energetske prenove stavb. Le skrbno načrtovan in premišljen projekt je prvi pogoj za prihranke pri energiji, ekonomičnosti investicije in izboljšanje bivalnega okolja. ❚ Čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev Ludvik Hriberšek - ENSVET Predavanje: sobota, 21. november 2015, ob 10.00 Vsa gospodinjstva, ki živijo na področjih brez javnega kanalizacijskega sistema (velja za gostoto manj kot 20 prebivalcev na hektar), morajo do leta 2017 poskrbeti za čiščenje svojih odpadnih vod iz gospodinjstev z malimi biološkimi čistilnimi napravami, ali z malimi rastlinskimi čistilnimi napravami. Ob izvedbi takega sistema se pri vsakem kubičnem metru porabljene vode okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zniža z 0,52 € na 0,052 €, kar pomeni nižjo položnico (ob mesečni porabi 20 m3 vode) za 9 € oziroma letno 108 € manj. Narava ima svojo samočistilno sposobnost, zato ne smemo zanemariti možnosti čiščenja odpadnih voda tudi na malih rastlinskih čistilnih napravah. ❚ Problematika in povzročanje prašnih delcev PM10 in

PM 2,5 pri kurjenju lesnih goriv

Ludvik Hriberšek - ENSVET Predavanje: sobota, 21. november 2015, ob 11.00 Kurilne naprave na lesna goriva povzročajo emisije prašnih delcev PM 10 in PM 2,5 mikronov, če je teh delcev nad 50 mikrogramov na kubični meter zraka govorimo o preseganju. To se dogaja praktično povsod po Sloveniji, predvsem v času kurilne sezone. Kaj lahko storimo, kaj so povzročitelji in kakšno škodo povzročajo, Ali je res, da človeško telo ne prepozna tako majhnih delcev in jih posledično ne more izločiti. Kaj lahko storimo sami in kakšne ukrepe lahko sprejmemo kot družba.


❚ Pravilna priprava lesa od gozda do kotla in pravilno

kurjenje v malih kurilnih napravah

Ludvik Hriberšek - ENSVET Predavanje: sobota, 21. november 2015, ob 12.00 Gozd, Slovensko veliko bogastvo, terja vsako leto človeška življenja. Grozna statistika v letu 2014 prikazuje 22 mrtvih kot posledica dela v gozdu. Ali res znamo pravilno kuriti v kurilnih napravah na lesna goriva. Lena goriva kurimo od zgoraj navzdol, ker tako ujamemo hlapne ogljikovodike v ogenj in zgorijo, drugače lahko del nezgorelih ogljikovodikov gre skozi dimnik in dodatno onesnažuje okolje. ❚ Vzroki in odprava plesni v stavbah in na stavbah Carmen Hladnik Prosenc - ENSVET Predavanje: sobota, 21. november 2015, ob 13.00 Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj. Predstavlja tako zdravstveni, kot tudi estetski problem. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke za nastanek plesni v stanovanjih, kleteh in na fasadah, pa tudi načine, kako plesen odpravimo in se jo dolgoročno znebimo. Po predavanju se boste lahko s svetovalko pogovorili o svojih konkretnih težavah s plesnijo. ❚ Učinkovita raba energije in varčevanje z električno

energijo

Carmen Hladnik Prosenc - ENSVET Predavanje: sobota, 21. november 2015, ob 13.40 Električna energija je vse bolj dragocena in draga, zato jo dobro rabiti po pameti. Zakaj bi plačevali energijo, ki zaradi naše nevednosti ali malomarnosti odteka v prazno? Dotaknili se bomo dileme, ali ogrevati z elektriko, ali ne. Veliko trgovcev nas prepričuje, da je to cenovno zelo ugodno. Kaj o tem menimo energetski svetovalci? Pomembno je, da se zavedamo, kakšne moči imajo naše električne naprave in kje v gospodinjstvih potrošimo največ električne energije. Predstavljeni bodo ukrepi, kako pri električni energiji lahko kaj privarčujemo. ❚ Priprava tople vode z obnovljivimi viri energije Carmen Hladnik Prosenc - ENSVET Predavanje: sobota, 21. november 2015, ob 15.00 Po starem smo bili navajeni sanitarno vodo ogrevati večinoma z električnim bojlerjem ali pogosto s kotlom centralne kurjave na kurilno olje. Obstajajo pa tudi okolju in denarnici prijaznejši načini priprave tople sanitarne vode. V predavanju bo podrobneje predstavljena priprava tople vode z obnovljivimi viri energije (biomasa, sončni kolektorji, toplotne črpalke). ❚ Osončenost, osvetljenost in osenčenost bivalnih in

delovnih prostorov

Mag. Miha Tomšič, Neva Jejčič - GI ZRMK Predavanje: sobota, 21. november 2015, ob 17.00 Ustrezna osončenost in osvetljenost prostorov sta ključna elementa za zagotovitev primerne ravni svetlobnega ugodja v delovnem in bivalnem okolju. Z analizami ugotovimo kakšna je dnevna osvetljenost in osončenost posameznega prostora,

izberemo najprimernejša senčila ali ukrepe za izboljšanje svetlobnega ugodja v prostorih in določitev najprimernejšega položaja za posamezno delovno mesto. Naravno osvetljenost preverjamo s količinskega, časovnega in kakovostnega gledišča. ❚ Energetska izkaznica stavbe in drugi certifikati

trajnostne gradnje - FP7: EE-HIGHRISE; IEE: Episcope in RePublic_ ZEB; Območje Alp: CABEE

doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Miha Tomšič, doc. dr. Henrik Gjerkeš, Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Gašper Stegnar, Luka Zupančič in Neva Jejčič, GI ZRMK Predavanje: sobota, 21. november 2015, ob 17.30

Na predavanju bodo predstavljene tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, demonstracijski projekti trajnostne nizkoenergijske gradnje s poudarkom na uporabi zelenih tehnologij in izrabo obnovljivih virov energije. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni projekti. program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani; program IEE, projekta Episcope (www. episcope.eu) – spremljanje energijskih prenov stanovanjskih stavb in Republic__ZEB – (http.//www.republiczeb.org/) – merila za prenovo javnih stavb v skoraj ničenergijskem standardu; program Območje Alp, projekt CABEE (www.cabee.eu) – orodje za trajnostno načrtovanje in vrednotenje stavb. ❚ Uporaba deževnice v stanovanjskih stavbah Marjan Bratkovič - ENSVET Predavanje: petek, 6. november 2015, ob 10.00 in ob 15.00 Razmišljate o uporabi deževnice? Živite v enodružinski hiši? Praktičen primer izračuna volumna hranilnika deževnice. Načrtovanje in izbira elementov sistema. Praktične izkušnje in napotki. ❚ Integralno (energijsko) načrtovanje stavb Gašper Stegnar – ENSVET Predavanje: nedelja, 22. november 2015, ob 11.00 Pri načrtovanju stavb sodelujejo skupine in posamezniki z ozko specializiranimi znanji. Pri integralnem načrtovanju ti delujejo proaktivno skozi celotni proces načrtovanja. Skupinsko delo in delovno povezovanje z različnimi deležniki, tudi z investitorjem, potencialnimi izvajalci in bodočimi uporabniki stavbe vodi od postavitve visokih, a realnih ciljev, do njihove uresničitve v načrtih in pri izvedbi, predvsem pa do izkazanih lastnosti stavbe v času njene uporabe. ❚ Skoraj nič-energijske stavbe – kako so opredeljene,

primeri iz domače gradbene prakse

Gašper Stegnar - ENSVET Predavanje: nedelja, 22. november 2015, ob 12.00 o Energetskem zakonu bodo s 1. januarjem 2021 morale biti vse nove stanovanjske stavbe skoraj nič-energijske. Na predavanju bo opredeljena skoraj nič-energijska stavba (sNES) ter kako doseči njene kriterije z obstoječimi URE in OVE tehnologijami. Predstavljene bodo prednosti in slabosti takšne stavbe, finančni vidik in bivalno udobje ter že obstoječi primeri iz domače gradbene prakse.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

29


V S R E D I Š Č U / Additional Programme

❚ Načrtovanje bivalnega ugodja v večstanovanjski

pasivni stavbi

Gašper Stegnar - ENSVET Predavanje: nedelja, 22. november 2015, ob 13.00 Bivalno ugodje lahko opredelimo kot dobro počutje človeka v določenem prostoru, zajema pa ugodno razmerje osvetlitve ter higiensko, psihološko in toplotno ugodje. Z ustrezno energijsko učinkovito zasnovo lahko vpliv dejavnikov, ki vplivajo na bivalno ugodje, obrnemo v prid uporabnikom stavbe. Pokazali bomo ustrezne rešitve in primere iz prakse na večstanovanjski pasivni stavbi. Primerno bivalno ugodje je mogoče doseči na različne načine. Z upoštevanjem spoznanj naših prednikov, kakovostno načrtovanje in za odtenek večja investicija v toplotnoizolacijske materialein/ ali okna lahko zagotovi visoke bivalne pogoje ob nizkih stroških skozi celotno življenjsko dobo stavbe.

NEODVISNA INDIVIDUALNA ENERGETSKA SVETOVANJA MREŽE ENSVET

od 10:00 do 18:00

ura  

17. november 2015

18. november 2015

19. november 2015

20. november 2015

21. november 2015

22. november 2015

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja

Lucjan Batista

Vladimir Bizjak

Patricjo Božič

Samo Cotelj

Ludvik Hriberšek

Marjan Bratkovič

Samo Cotelj

Janko Rozman

Vladimir Bizjak

Andrej Svetina

Carmen Hladnik Prosenc

Gašper Stegnar

Primož Krapež

Franc Šporn

Franc Šporn

Janko Rozman

Aleš Borut Ivanko

Andrej Svetina

od 13:00 do 16:00

INDIVIDUALNA NASVETI ARHITEKTA O NOTRANJI OPREMI BIVALNIH PROSTOROV Marko Kramar,

Marko Kramar,

Marko Kramar,

Marko Kramar,

Marko Kramar,

Marko Kramar,

Dina Mihailović,

Dina Mihailović,

Dina Mihailović,

Dina Mihailović,

Dina Mihailović,

Dina Mihailović,

Neva Jejčič

Neva Jejčič

Neva Jejčič

Neva Jejčič

Neva Jejčič

Neva Jejčič

30

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


PROGRAM STROKOVNIH IN NEODVISNIH PREDAVANJ ZA OBISKOVALCE SEJMA IN STROKOVNO JAVNOST (Stebrna dvorana) ura  

17. november 2015

18. november 2015

19. november 2015

20. november 2015

21. november 2015

22. november 2015

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja

10:00

Priprava tople sanitarne vode Lucjan Batista - ENSVET

Gradnja iz lesa ter prenova stavb z uporabo lesa - primeri Dr. Miha Praznik - ENSVET

Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso Vladimir Bizjak - ENSVET

Ogrevanje in priprava tople vode s toplotno črpalko Mag. Samo Cotelj - ENSVET

Čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev Ludvik Hriberšek - ENSVET

Uporaba deževnice v hišah – preračun in izvedba sistemov ter praktične izkušnje Marjan Bratkovič - ENSVET

11:00

Kurilne naprave na lesno biomaso Lucjan Batista - ENSVET

Energijska bilanca – načrtovanje ukrepov sanacije in prepoznavanje visoko učinkovitih stavb Dr. Miha Praznik - ENSVET

Varčevanje s toplo in hladno vodo v gospodinjstvih Patricjo Božič – ENSVET

Optimalna izbira, nabava, vgradnja, delovanje, vzdrževanje in razgradnja kurilne naprave Andrej Svetina - ENSVET

Problematika in povzročanje prašnih delcev PM10 in PM 2,5 pri kurjenju lesnih goriv Ludvik Hriberšek - ENSVET

Integralno (energijsko) načrtovanje stavb Gašper Stegnar - ENSVET

12:00

Ogrevanje in priprava tople vode s toplotno črpalko Mag. Samo Cotelj - ENSVET

Načrtovanje energijsko učinkovitih stanovanjskih novogradenj Dr. Miha Praznik - ENSVET

Ekonomika energentov in dobe vračanja Patricjo Božič - ENSVET

Toplotna zaščita stanovanjskih stavb Janko Rozman - ENSVET

Pravilna priprava lesa od gozda do kotla in pravilno kurjenje v malih kurilnih napravah Ludvik Hriberšek - ENSVET

Skoraj nič-energijske stavbe – kako so opredeljene, primeri domačih dobrih praks Gašper Stegnar - ENSVET

13:00

Preverjanje in zagotavljanje zrakotesnosti stavbnega ovoja – praktična uporaba in vpliv na bivalno ugodje Primož Krapež - ENSVET

Sodobni načini prezračevanja stanovanjskih stavb Dr. Miha Praznik - ENSVET

Enostavni energetski ukrepi – ogrevanje prostorov in topla voda Patricjo Božič – ENSVET

Preverjanje in zagotavljanje zrakotesnosti stavbnega ovoja – praktična uporaba in vpliv na bivalno ugodje Primož Krapež - ENSVET

Vzroki in odprava plesni v stavbah Carmen Hladnik Prosenc ENSVET

Načrtovanje bivalnega ugodja v večstanovanjski pasivni stavbi Gašper Stegnar - ENSVET

14:00

Ugotavljanje napak v stavbnem ovoju s termografijo in preskusom zrakotesnosti Primož Krapež - ENSVET

Daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso Vladimir Bizjak - ENSVET

Izbira toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske hiše

Ugotavljanje napak v stavbnem ovoju s termografijo in preskusom zrakotesnosti Primož Krapež - ENSVET

Učinkovita raba energije in varčevanje z električno energijo Carmen Hladnik Prosenc ENSVET

Optimalna izbira, nabava, vgradnja, delovanje, vzdrževanje in razgradnja kurilne naprave Andrej Svetina - ENSVET

Vlaga in plesen v stanovanjih

Toplotna zaščita stanovanjskih stavb Janko Rozman - ENSVET

Izbira energijsko učinkovitih oken in pravilna vgradnja Franc Šporn – ENSVET

Vlaga in plesen v stanovanjih Primož Krapež - ENSVET

Priprava sanitarne vode z obnovljivimi viri energije

Uporaba deževnice v hišah – preračun in izvedba sistemov ter praktične izkušnje Marjan Bratkovič - ENSVET

Trajnostno bivanje, Eko srebrna hiša, EE HIGHRISE Akropola, GI ZRMK, Remty, Robotina, SGG

Trajnostno bivanje, Eko srebrna hiša, EE HIGHRISE Akropola, GI ZRMK, Remty, Robotina, SGG

Trajnostno bivanje, Eko srebrna hiša, EE HIGHRISE Akropola, GI ZRMK, Remty, Robotina, SGG

Trajnostno bivanje, Eko srebrna hiša, EE HIGHRISE Akropola, GI ZRMK, Remty, Robotina, SGG

Trajnostno bivanje, Eko srebrna hiša, EE HIGHRISE

Trajnostno bivanje, Eko srebrna hiša, EE HIGHRISE

Akropola, GI ZRMK, Remty, Robotina, SGG

Akropola, GI ZRMK, Remty, Robotina, SGG

Trajnostno ogrevanje stavb

Načrtovanje naravne osvetlitve

Toplotni dejavniki notranjega okolja in bivalno ugodje

Koliko nas zares stanejo gospodinjski aparati?

Mihael Mirtič – GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič, Mihael Mirtič, Neva Jejčič – GI ZRMK

Osončenost, osvetljenost in osenčenost bivalnih in delovnih prostorov

15:00

Primož Krapež - ENSVET

16:00

17:00

Doc. dr. Henrik Gjerkeš – GI ZRMK

17:30

Stavbno pohištvo in vpliv na bivalno okolje Mag. Miha Tomšič, Mihael Mirtič – GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič – GI ZRMK

Toplotno ugodje Mag. Miha Tomšič – GI ZRMK

Vladimir Bizjak - ENSVET

Energetska prenova stavb in bivalno ugodje Mag. Miha Tomšič, Mihael Mirtič – GI ZRMK

Carmen Hladnik Prosenc ENSVET

Bivalno ugodje in projekt energetske prenove stavb - PEP Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Luka Zupančič – GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič, Neva Jejčič – GI ZRMK

Certifikati trajnostne gradnje - Episcope, RePublic_ZEB, EE-HIGHRISE, CABEE Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček, Luka Zupančič, Neva Jejčič – GI ZRMK

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

31


AMBIENT 2015

INŠPEKCIJSKI NADZOR TRGOVANJA Z LESOM IN LESNIMI IZDELKI PO ZAHTEVAH EVROPSKE UREDBE EUTR (UREDBA EU ŠT. 995/2010) PREGLED STANJA V SLOVENIJI

Vljudno vas vabimo na strokovno predavanje o aktualni tematiki, v sredo, 18. novembra 2015, ob 14. uri AMBIENT LJUBLJANA, Sejem pohištva 2015 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana Galerija nad preddverjem dvorane Kupola

PROGRAM 14:00 – 14:10

Pozdravni nagovor Tomaž Verbnik, direktor družbe Bureau Veritas d.o.o.

14:10 – 14:30

Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg EU les in lesne proizvode (Uredba EU 995/2010 in Uredba EU 607/2012) Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

14:30 – 14:50

Nadzor lesa in lesnih sortimentov, ki ga izvajajo inšpektorji FURS v skladu z Uredbo EU št. 995/2010 Ivan Zadravec, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, Sektor za finančni nadzor

14:50 – 15:10

Vzpostavitev sistema potrebne skrbnosti s strani nadzorne organizacije v praksi po zahtevah Uredbe EU št. 995/2010 Peter Bele, Bureau Veritas d.o.o., Oddelek certificiranja na področju gozdarstva in lesarstva

15:10 – 15:20

Sistem nadzorne verige v slovenskih gozdovih Niko Rainer, Zavod za gozdove Slovenije

15:20 – 16:00

Razprava za okroglo mizo Moderatorka: Iris Ksenija Brkovič, sekretarka Sekcije lesnih strok, Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije Sodelujoči pri razpravi za okroglo mizo: predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, družbe Bureau Veritas d.o.o. in Zavoda za gozdove Slovenije.

Udeležba na predavanju je brezplačna, vendar se je potrebno na predavanje prijaviti. Lepo prosimo, da nam svojo prijavo (zadostuje ime, priimek ter ime podjetja oz. organizacije) pošljete po elektronski pošti na ajda.pajor@si.bureauveritas.com ali po navadni pošti na naslov: Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 47 57 632.

32

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O A B E C E D I / List of exhibitors by alphabet

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DVORANAH LIST OF EXHIBITORS BY PAVILIONS

Dvorana Pavilion

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY

B2/3 AL- PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p., Spodnji Duplek, SLOVENIJA WOHNKORK PRODUKTIONS-UND HANDELS GmbH, Gnas, AVSTRIJA A/15 ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki, SLOVENIJA B/9 ALPOD d.o.o., Cerknica, SLOVENIJA ZU/2 ANDREJ PERKO S.P., Notranje Gorice, SLOVENIJA C/10 ARCUS PRO d.o.o., Celje, SLOVENIJA BK/21 ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA OTTO GRAF, Teningen, NEMČIJA A/11 AROSA MOBILIA d.o.o., Limbuš, SLOVENIJA A2/14 ART DIZAJN d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DE DIETRICH, Pariz, FRANCIJA FOURNIER, Thones, FRANCIJA SCHOLTES, FRANCIJA A2/10 AVENE d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA AV/5 BELINKA BELLES d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA C/20 BERNARDA d.o.o., HR-40305 Nedelišće, HRVAŠKA B/15 BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana, Slovenija BK/9 BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki, SLOVENIJA B/14 DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA A2/15 DEKORACIJE d.o.o., Maribor, SLOVENIJA C/8 DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna, SLOVENIJA OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA A2/7 DONAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BK/8 DONNERBERG MARGITA GRBIČ, DE - 80995 Muenchen, NEMČIJA AA/2 DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA A2/1 EMOK d.o.o., Cerkno, SLOVENIJA B/13 EQUEL, d.o.o., Medvode, SLOVENIJA ACTUAL GmbH, Haid, AVSTRIJA A2/18 ERALD LTD, Kruje, ALBANIJA C/7 ERGOLES d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ZU/1m ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA Zu/8a EXPO BIRO d.o.o., Hoče, SLOVENIJA A2/12 FEIDOM AA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA FEYDOM FURNITURE d.o.o., Skopje, REPUBLIKA MAKEDONIJA ZU/2 FELIKSBAU d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA BK/20 GAROS d.o.o., Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA ERMETE GIUDICI s.p.a., Milano, ITALIJA ZU/1 GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor, SLOVENIJA A/11 GORENJE KERAMIKA d.o.o., Velenje, SLOVENIJA B/6 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE, Ljubljana, SLOVENIJA BK/17 GRADBENI INŠTITUT ZRMK, Ljubljana, SLOVENIJA C/3 HAM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BK/15 HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p., Miklavž na Dravskem polju, SLOVENIJA A/4 H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH, AT - 1020 Wien, AVSTRIJA B2/2 HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA BEFAG, MADŽARSKA CHIMIVER PANSERI S.P.A., ITALIJA KARENDEN, NEMČIJA KLB-KOTZTAL GMBH, NEMČIJA PFLEIDERER HOLZWERKSTOFFE, NEMČIJA SCHEUCHER HOLZINDUSTRIE GMBH, AVSTRIJA STUFX, ITALIJA C/13 HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA WATKINS MANUFACTURING, Vista, ZDA AV/4 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., LJUBLJANA, SLOVENIJA

34

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


B/10 A/17 A/2 B/6e B/6f A/22 A/19 BK/14 A/16 B/2 C/15 C/1d B/8 B/6c BK/12a C/19 A2/3 C/1a C/11 B/6a A2/6 C/2 C/6 BK/6 BK/13 A/6 A/21 A2/13 C/1e A/18 A2/9 B/12 C/1c C/15 A/9 A/23 BK/12 B/7 BK/19 C/1b A/1 A/20 A/4a A2/2 C/18

INOTHERM d.o.o., Dolenja vas, SLOVENIJA IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA JAKOV inženiring in interieri d.o.o., Prevalje, SLOVENIJA JELOVICA HIŠE d.o.o., Preddvor, SLOVENIJA KAGER HIŠA d.o.o., Ptuj, SLOVENIJA KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA KGŽ d.o.o., Videm - Dobrepolje, SLOVENIJA KHAN TRADER'S, 75290 PAKISTAN, PAKISTAN KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA KUNC JOŽE s.p., Žiri, SLOVENIJA LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD), ITALIJA LESKO, Žiri, d.o.o., Žiri, SLOVENIJA LIP BLED, d.o.o., Bled, SLOVENIJA LUMAR IG d.o.o., Maribor, SLOVENIJA LUNOS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MAAT 1 d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KLAFS GmbH & Co. KG, 74523 Schwäbisch Hall, NEMČIJA Softub International, Kalifornija, ZDA MAGNET DESIGN d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA GIROFLEX, ŠVICA MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA MARJETKA NOVAK s.p., Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš, SLOVENIJA MAROS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA MAX-FURNITURE BT., HU - 8000 Székesfehérvár, MADŽARSKA MB-TECH, d.o.o., Ljubljana - Polje, SLOVENIJA MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici, SLOVENIJA AIRWELL SAS, Guyancourt, FRANCIJA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, TAJSKA ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje, SLOVENIJA MIZARSTVO BOLČIČ, LOREDANA MATKOVIČ s.p., Kozina, SLOVENIJA MIZARSTVO BOŠTJAN LUKEK s.p., Metlika, SLOVENIJA MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana, SLOVENIJA MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P., Selca, SLOVENIJA MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA KINGSPAN, BELGIJA LIFT MASTER, NEMČIJA MOBICOM d.o.o., Trzin, SLOVENIJA MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS, IT-34074 Monfalcone (GO), ITALIJA MOJ hobi d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer, SLOVENIJA ORTOPEDICA d.o.o., Maribor, SLOVENIJA ParkettCo HandelsGmbH, A-9170 Ferlach, AVSTRIJA KRONOTEX, Heiligengrabe, NEMČIJA MEISTER, Rüthen, NEMČIJA WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA PMF d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BLANCO, Oberderdingen, NEMČIJA POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica, SLOVENIJA POHIŠTVO ŽAKELJ d.o.o., Žiri, SLOVENIJA POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

35


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O A B E C E D I / List of exhibitors by alphabet

Dvorana Pavilion

A2/10a A2/17 C/17 B/6d B/6b B/1 BK/11 A2/16 A/3 B/11 C/12 A/5 A2/11 C/5 A/7 A/14 C/16 A2/8 C/19a BK/1 A/12 A2/19 B/5 B/3 A/10 BK/10, AA/1 C/4 B/4

36

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY PRODOMUS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA AZZURRA CERAMICA, Castel Sant'Elia , ITALIJA BOSSINI s.p., Castenedolo, ITALIJA BREM s.r.l., Osio Sotto, ITALIJA GENERAL FITTINGS s.r.l., Gussago, ITALIJA KÄHRS AB Gustaf Kährs, Nybro, ŠVEDSKA LEA CERAMICHE, Fiorano Modenese, ITALIJA PROFILITEC s.p.a., Torri di Quartesolo, ITALIJA STEKLARSTVO LUKANC, Mitja Lukanc s.p., Gomilsko, SLOVENIJA STYLNOVE CERAMICHE s.r.l., Nove, ITALIJA USPA Europe S.r.l., Novara, ITALIJA REBERLES d.o.o. Kamnik, KAMNIK, SLOVENIJA Reny24 d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ROLTEK, d.o.o., Dob, SLOVENIJA ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Murska Sobota, SLOVENIJA RUSTIK KAMEN d.o.o., HR - 10 000 Zagreb, HRVAŠKA SAVNE ŠTRUS d.o.o., Litija, SLOVENIJA SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA SOVEN d.o.o., Selnica ob Dravi, SLOVENIJA SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče, SLOVENIJA SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka, SLOVENIJA SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Postojna, SLOVENIJA STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podnart, SLOVENIJA TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje, SLOVENIJA TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA TOTUS d.o.o., LJUBLJANA, SLOVENIJA TRGO JOVAN, d.o.o., Petrovče, SLOVENIJA UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO, Ljubljana, SLOVENIJA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA VISMAPLUS3 S.r.l., IT-36016 THIENE (VI), ITALIJA VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA LALEGNO, BELGIJA MOLAND, DANSKA OSMO, NEMČIJA UNIKOLEGNO, ITALIJA VOMI INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ZAVOD BIG, LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA ŽELVA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


S E Z N A M Z A S T O P A N I H P O D J E T I J / List of represented companies by alphabet

SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ LIST OF REPRESENTED COMPANIES

B/13 BK/13 A2/10a B2/2 A/1 A2/10a A2/10a B2/2 A2/14 A2/10 BK/20 A2/12 A2/14 A2/10a A2/3 A2/10a B2/2 B/12 C/19 B2/2 B/7 B/5 A2/10a B/12 B/7 BK/13 B/5 C/8 B/5 BK/21 B2/2 A2/10a B2/2 A2/14 C/19 A2/10a B2/2 A2/10a ZU/2 B/5 A2/10a C/13 B/7 B2/3 BK/13

38

ACTUAL GmbH, Haid, AVSTRIJA (EQUEL, d.o.o.) AIRWELL SAS, Guyancourt, FRANCIJA (MINERGIA d.o.o.) AZZURRA CERAMICA, Castel Sant'Elia, ITALIJA (PRODOMUS d.o.o.) BEFAG, MADŽARSKA (HOTENJKA d.o.o.) BLANCO, Oberderdingen, NEMÈIJA (PMF d.o.o.) BOSSINI s.p., Castenedolo, ITALIJA (PRODOMUS d.o.o.) BREM s.r.l., Osio Sotto, ITALIJA (PRODOMUS d.o.o.) CHIMIVER PANSERI S.P.A., ITALIJA (HOTENJKA d.o.o.) DE DIETRICH, Pariz, FRANCIJA (ART DIZAJN d.o.o.) DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA (AVENE d.o.o.) ERMETE GIUDICI s.p.a., Milano, ITALIJA (GAROS d.o.o.) FEYDOM FURNITURE d.o.o., Skopje, REPUBLIKA MAKEDONIJA (FEIDOM AA d.o.o.) FOURNIER, Thones, FRANCIJA (ART DIZAJN d.o.o.) GENERAL FITTINGS s.r.l., Gussago, ITALIJA (PRODOMUS d.o.o.) GIROFLEX, ŠVICA (MAGNET DESIGN d.o.o.) KÄHRS AB Gustaf Kährs, Nybro, ŠVEDSKA (PRODOMUS d.o.o.) KARENDEN, NEMÈIJA (HOTENJKA d.o.o.) KINGSPAN, BELGIJA (MKL SYSTEMS d.o.o.) KLAFS GmbH & Co. KG, 74523 Schwäbisch Hall, NEMÈIJA (MAAT 1 d.o.o.) KLB-KOTZTAL GMBH, NEMÈIJA (HOTENJKA d.o.o.) KRONOTEX, Heiligengrabe, NEMÈIJA (ParkettCo HandelsGmbH) LALEGNO, BELGIJA (VOGART d.o.o.) LEA CERAMICHE, Fiorano Modenese, ITALIJA (PRODOMUS d.o.o.) LIFT MASTER, NEMÈIJA (MKL SYSTEMS d.o.o.) MEISTER, Rüthen, NEMÈIJA (ParkettCo HandelsGmbH) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, TAJSKA (MINERGIA d.o.o.) MOLAND, DANSKA (VOGART d.o.o.) OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA (DOMA-KO d.o.o. MIRNA) OSMO, NEMÈIJA (VOGART d.o.o.) OTTO GRAF, Teningen, NEMÈIJA (ARMEX ARMATURE d.o.o.) PFLEIDERER HOLZWERKSTOFFE, NEMÈIJA (HOTENJKA d.o.o.) PROFILITEC s.p.a., Torri di Quartesolo, ITALIJA (PRODOMUS d.o.o.) SCHEUCHER HOLZINDUSTRIE GMBH, AVSTRIJA (HOTENJKA d.o.o.) SCHOLTES, FRANCIJA (ART DIZAJN d.o.o.) SOFTUB INTERNATIONAL, Kalifornija, ZDA (MAAT 1 d.o.o.) STEKLARSTVO LUKANC, Mitja Lukanc s.p., Gomilsko, SLOVENIJA (PRODOMUS d.o.o.) STUFX, ITALIJA (HOTENJKA d.o.o.) STYLNOVE CERAMICHE s.r.l., Nove, ITALIJA (PRODOMUS d.o.o.) TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA (FELIKSBAU d.o.o.) UNIKOLEGNO, ITALIJA (VOGART d.o.o.) USPA Europe S.r.l., Novara, ITALIJA (PRODOMUS d.o.o.) WATKINS MANUFACTURING, Vista, ZDA (HSS BAZENI d.o.o.) WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA (ParkettCo HandelsGmbH) WOHNKORK PRODUKTIONS-UND HANDELS GmbH, Gnas, AVSTRIJA (AL- PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p.) ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMÈIJA (MINERGIA d.o.o.)

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


Vho d

40

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Vho d

/ En ter

/ En ter

Dun

ajsk

a ce

sta

Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA

Dvorana A Pavilion/ KUPOLA

Dvorana A avla Pavilion/ AVLA

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana Bk Pavilion / STEBRNA DVORANA

Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA

Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

N A Č R T D V O R A N / Hall Plan


DVORANA / PAVILION

DVORANA / PAVILION

A

A avla

DVORANA / PAVILION

A2

DVORANA / PAVILION

DVORANA / PAVILION

B

B2

KUPOLA

Kuhinje, bela tehika, ploskovno pohištvo, stoli, vgradne omare, stopnice, razstava TOP 5, založba / kitchens, kitchen appliance, flat furniture, chairs,built-in wardrobes, stairs, exhibition TOP 5, publishin

AVLA

Stoli, razstava, banka / chairs, exhibition, bank

KOCKA

Sedežne garniture, ploskovno pohištvo, stilno pohištvo, stoli, oblazinjeno pohištvo, design, kuhinje, razstava TOP IDEJE / sofas, flat furniture, period furniture, chairs, upholstered furniture, design,kitchens, TOP IDEAS exhibition

MARMORNA DVORANA

Stavbno pohištvo, montažne hiše, talne obloge, senčila / construction furniture, prefabricated houses, floor coverings, blinds

PREDDVERJE MARMORNE DVORANE Talne obloge / floor coverings,blinds

DVORANA / PAVILION (FLOOR -1)

Bk

STEBRNA DVORANA

C

STEKLENA DVORANA

DVORANA / PAVILION

ZUNANJI PROSTOR / OUTDOOR AREA

Zu

Gospodinjski pripomočki, založbe, klimatizacija in ogrevalna tehnika, prodajni program ostalo / household items, publishing, air conditioning and heating solutions, various

Oblazinjeno pohištvo, postelje, mladinske in otroške sobe, pisarniško pohištvo, pisarniški stoli, bazeni, savne, predstavitev skupine VILA BRAVUM / upholstered furniture, beds, youth and children's rooms, office furniture, office chairs, pools, saunas, VILA BRAVUM group presentation

ZUNANJI PROSTOR

Kuhinje, oblazinjeno pohištvo, kopalnice, kamini, peči, stavbno pohištvo, gostinstvo / kitchens, upholstered furniture, fireplaces, stoves, pools, construction furniture, upholstery, catering

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

41


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

A Kupola Dvorana A2 Pavilion

 12

11

14 15

9 16

17

10

T O

7

18

P

21

19

5

5

6

3

20 22

4a

4 2

23

1

 Avla / Galerija

15 11 11 4 17 2 22 19 16 6 21 18

42

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI AROSA MOBILIA d.o.o. GORENJE KERAMIKA d.o.o. H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH IZI MOBILI d.o.o. JAKOV inženiring in interieri d.o.o. KAMINI KOČEVAR d.o.o. KGŽ d.o.o. KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o. MIZARSKI ATELJE d.o.o. MIZARSTVO BOLČIČ, LOREDANA MATKOVIČ s.p. MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p.

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

9 23 1 20 4a 3 5 7 14 12 10

MOJ hobi d.o.o. MURALES d.d. Ljutomer PMF d.o.o. POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. SAVNE ŠTRUS d.o.o. SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p. STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o. TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p. VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. ZAVOD BIG, LJUBLJANA

Zasilni izhod / Emergency exit

Dvorana C Pavilion

14


KAVARNA

SVETOVALNICA

A2 Kocka

TOP IDEJE

3 14 6

15

11 7

16 17 10a

10 8

18

Vhod Vilharjeva cesta / Enter from Vilharjeva cesta

5

12

13

2

9

19

1

 Dvorana A Pavilion

14 ART DIZAJN d.o.o. 10 AVENE d.o.o. 15 DEKORACIJE d.o.o. 7 DONAR d.o.o. 1 EMOK d.o.o. 18 ERALD LTD 12 FEIDOM AA d.o.o. 5 ICE 3 MAGNET DESIGN d.o.o. 6 MAROS d.o.o.

13 9 2 10a 17 16 11 8 19

MIZARSTVO BOŠTJAN LUKEK s.p. MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P. POHIŠTVO ŽAKELJ d.o.o. PRODOMUS d.o.o. REBERLES d.o.o. Kamnik RUSTIK KAMEN d.o.o. SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. TOTUS d.o.o. VISMAPLUS3 S.r.l.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

43


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

B Marmorna dvorana

Dvorana B2 Pavilion 14

15

1

8

13

2

7

9

3

12

4 6 10

11

5

 Zunanji prostor Zu Outdoor area

9 15 14 13 6 10 6e 6f 2 8

44

ALPOD d.o.o. BLINK BLINK; KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o. DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana EQUEL, d.o.o. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE INOTHERM d.o.o. JELOVICA HIŠE d.o.o. KAGER HIŠA d.o.o. KUNC JOŽE s.p. LIP BLED, d.o.o.

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

6c 6a 12 7 6d 6b 1 11 5 3 4

LUMAR IG d.o.o. MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. MKL SYSTEMS d.o.o. ParkettCo HandelsGmbH RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o. RIKO HIŠE d.o.o. ROLTEK, d.o.o. SENČILA MEDLE d.o.o. VOGART d.o.o. VOMI INŽENIRING d.o.o. ŽIHER d.o.o.


B2 Preddverje Marmorne dvorane

4

3

Dvorana Bk Pavilion

Vhod / Enter

KAVARNA

2

1

Dvorana B Pavilion

1 3 2 4

BRANDS OF FRIENDS AL- PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p. HOTENJKA d.o.o. VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE POLJSKE

AV Avla

Dvorana A2 Pavilion

5

3

otvoritev / predavanja

otvoritev / predavanja

2

4 1

5 BELINKA BELLES d.o.o 3 DOS 4 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 2 ICE - Italian Trade Agency 1 MEDIA ELEMENT, agencija za tržno komuniciranje, d.o.o.

A-A2 Prehod

Dvorana A2 Pavilion

2

1

2 1

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.

Zunanji prostor Zu Outdoor area

 Dvorana A Pavilion

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

45


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Bk Stebrna dvorana Dvorana B2 Pavilion

3

6 1

8

17

19 9 14

12a

12 20

13

15

21

2

10

11

 Zunanji prostor Zu Outdoor area

46

3 ARTISH 21 ARMEX ARMATURE d.o.o. 9 BRALKO d.o.o. 2 ČAR LESA 8 DONNERBERG MARGITA GRBIČ 20 GAROS d.o.o. 17 GRADBENI INŠTITUT ZRMK 15 HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p. 14 KHAN TRADER'S

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

12a 6 13 12 19 11 1 10

LUNOS d.o.o. MB-TECH, d.o.o. MINERGIA d.o.o. ORTOPEDICA d.o.o. PARNAD d.o.o. ROTO SLOVENIJA, d.o.o. UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.


Zasilni izhod / Emergency exit

12

C Steklena dvorana

11

13 15

10

17

16

8

7 18

19a

Vhod / Enter

19

5

6

4

3 20

10 ARCUS PRO d.o.o. 20 BERNARDA d.o.o. 8 DOMA-KO d.o.o. MIRNA 7 ERGOLES d.o.o. 3 HAM d.o.o. 13 HSS BAZENI d.o.o. 15 LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS 1d LESKO, Žiri, d.o.o. 19 MAAT 1 d.o.o. 1a MAREMICO, d.o.o. 11 MARJETKA NOVAK s.p. 2 MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. 6 MAX-FURNITURE BT. 1e MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o. 1c MOBICOM d.o.o. 15 MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS 1b PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o. 18 POSTELJA d.o.o. 17 Reny24 d.o.o. 12 SOVEN d.o.o. 5 SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA 16 TOME d.o.o. LJUBLJANA 19a TRGO JOVAN, d.o.o. 4 ŽELVA d.o.o.

2

1d 1e 1c

1a

1b

 Dvorana A Pavilion AMBIENT L J UB L J ANA 2015

47


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Zu Dunajska ploščad

 Dvorana C Pavilion 10

9

8

7 11 6

5 1 4

Dvorana B Pavilion

2

3

 12

BLAGAJNE 7 2 5 9 6 3 1 12 8 10 11 4

48

ALPOD d.o.o. ANDREJ PERKO S.P. BLINK BLINK; KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o. DOMA-KO d.o.o. MIRNA EQUEL, d.o.o. FELIKSBAU d.o.o. GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. JAKOV d.o.o. MAREMICO, d.o.o. Reny24 d.o.o. ROTO SLOVENIJA, d.o.o. ROLTEK, d.o.o.

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

 Vhod / Enter


Zu Mestna ploščad

8 1 10 8a 6 8 3 4 11 13 12 7 5 9 2

AROSA MOBILIA d.o.o. ETIS d.o.o. LJUBLJANA EMOK d.o.o. EXPO BIRO d.o.o. FEIDOM AA d.o.o. GORENJE KERAMIKA d.o.o. Muzej za arhitekturo in oblikovanje - MAO MOJ hobi d.o.o. MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. PMF d.o.o. POHIŠTVO ŽAKELJ d.o.o. POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o. SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. TOTUS d.o.o.

 Dvorana A Pavilion

8a

9

13

10

8

11

7

12

6

5 1

2

4

3

3

BLAGAJNE

 Vhod / Enter

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

49


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

AL-PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p.

ARCUS PRO d.o.o. swiss made

Talne obloge

Dvorjane 25, 2241 Spodnji Duplek, SLOVENIJA Tel. 02/684 02 13, 031/399 544, Fax. 02/684 02 14 E-mail: alpa@alpa-sp.si, Internet: www.alpa.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: WOHNKORK PRODUKTIONS-UND HANDELS GmbH, Gnas, AVSTRIJA / AUSTRIA AL-PA TRG smo ekskluzivni zastopnik podjetja Wohnkork za Slovenijo. Na sejmu se bomo predstavili s široko ponudbo talnih oblog iz naravne plute, plute v imitaciji lesa in kamna ter s PVC vinilom za težje pohodne površine. Predstavili vam bomo tudi PVC vinil in pluto kot vodoodporno talno oblogo. Talne obloge za edinstven užitek na vsakem koraku! AL-PA TRG is the exclusive representative of the company Wohnkork for Slovenia. At the fair we present a vast array of floorings made of natural cork, cork in imitation of wood and stone, and PVC vinyl for heavily tread surfaces. We present PVC vinyl and cork as a waterproof flooring. Floorings for unique pleasure at every step!

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI Češnjica 48a, 4228 Železniki, SLOVENIJA Tel. 04/511 81 00, Fax. 04/511 81 08 E-mail: alples@alples.si, Internet: www.alples.si

Levstikova ulica 1B, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/633 911, Fax. 03/897 53 63 E-mail: info@arcus.si, Internet: www.arcus.si Masažni stoli Japonskega proizvajalca Inada. Inada massage chairs.

ARMEX ARMATURE d.o.o. Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/786 92 70, Fax. 01/786 92 66 E-mail: info@armex-armature.si Internet: www.cistilnenaprave-dezevnica.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: OTTO GRAF, Teningen, NEMČIJA / GERMANY Biološke čistilne naprave, sistemi za zbiranje in uporabo deževnice, kompostiranje. Biological treatment plants, systems for collecting and using rainwater, composting.

AROSA MOBILIA d.o.o.

Pohištvo za kuhinje, predsobe, dnevne sobe, spalnice, otroške sobe in vgradne omare po meri. Furniture for kitchens, hallways, living rooms, bedrooms, children’s rooms and tailor made built-in wardrobes.

Limbuška cesta 2 2341 Limbuš, SLOVENIJA Tel. 02/429 44 00 E-mail: info@arosamobilia.com Internet: www.arosamobilia.com

ALPOD d.o.o.

Kuhinjsko pohištvo, kopalniško pohištvo, tuš kadi in kabine. Kitchen furniture, bathroom furniture, shower tubs and shower boxes.

Podskrajnik 112, 1380 Cerknica, SLOVENIJA Tel. 01/707 14 00, Fax. 01/707 14 20 E-mail: info@alpod.si, Internet: www.alpod.si

ART DIZAJN d.o.o.

Troslojni in dvoslojni parketi. Laminati modernih izgledov površin. Zunanje lesene talne in fasadne obloge. Pluta, vinil, usnje in linolej talne obloge. Exclusive parquets in the shape of boards and of various surface treatments. Three- and double-layer parquets. Laminates in contemporary design. External wooden floor and façade coverings. Cork, vinyl, leather and linoleum floor coverings.

ANDREJ PERKO S.P. Gmajna 47, 1357 Notranje Gorice, SLOVENIJA Tel. 041/236 052 E-mail: spperkoandrej@gmail.com Ograje, vodnjaki, stebri, miza, Fontana … Dekoracije iz belega cementa. Railings, fountains, pillars, tables. Decorative items of white cement.

50

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/701 802 E-mail: info@mobalpa.si, Internet: www.beton-cire.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DE DIETRICH, Pariz, FRANCIJA / FRANCE SCHOLTES, FRANCIJA / FRANCE FOURNIER, Thones, FRANCIJA / FRANCE Kuhinja MOBALPA, gostinski aparati SCHOLTES, DE DIETRICH, kopalnica MOBALPA. MOBALPA kitchen, catering appliances SCHOLTES and DE DIETRICH, MOBALPA bathroom.


AVENE d.o.o. Tržaška cesta 134, Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/566 618 E-mail: prodaja@avene.si, Internet: www.vinskevitrine.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA / HUNGARY Vinske vitrine in leseni nosilci za steklenice. Wine glass cabinets and wooden bottle holders.

Masažni fotelji, robotska tehnika. Massage armchairs, robot technology.

DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana Mihov štradon 23 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/755 47 88, Fax. 01/755 36 64 E-mail: dekor.sencila@siol.net, Internet: www.dekor-sencila.si Notranja in zunanja senčila / Inner and external blinds.

BELINKA BELLES d.o.o. Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/588 62 99, 080 10 88, Fax. 01/588 63 03 E-mail: belles@belinka.si, Internet: www.belmojster.net Belinka Belles je vodilna slovenska proizvajalka premazov za les, ki se ponaša z več kot 45-letno tradicijo. Belinka Belles is a leading Slovenian producer of wood finishes, boasting with more than 45-year tradition.

BERNARDA d.o.o. Čakovečka 136a, Pušćine, HR-40305 Nedelišće, HRVAŠKA Tel. +385/40 895 300, Fax. +385/40 395 333 E-mail: bernarda@bernarda.hr, Internet: www.bernarda.hr

DEKORACIJE d.o.o. Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 041/674 831 E-mail: info@kuhinjska-stekla.si, Internet: www.kuhinjska-stekla.si Kuhinjska stekla, steklene kuhinje s poljubnim motivom ali barvo, fototapete. Kitchen glasses, glass kitchens with optional motives and colours, photo wallpaper.

DOMA-KO d.o.o. MIRNA Glavna cesta 14, 8233 Mirna, SLOVENIJA Tel. 07/304 77 48, Fax. 07/304 77 35 E-mail: info@optimo.si, Internet: www.optimo.si

Postelje, žimnice, garniture, vzglavniki. Beds, mattresses, sets, pillows.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA / AUSTRIA

BLINK BLINK; KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o.

OPTIMO posteljni sistemi. Ležišča iz pene, lateksa, z žičnim jedrom, vzglavniki, odeje, posteljni vložki, AUSTROFLEX spalni sistemi. OPTIMO bed systems. Mattresses made of foam, latex, with wire core, pillows, blankets, thin mattresses, AUSTROFLEX sleeping systems.

Dunajska cesta 177, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 35 83, Fax. 08/205 35 84 E-mail: info@blinkblink.si, Internet: www.blinkblink.si

DONAR d.o.o.

Prostore zaščitimo pred soncem in radovedneži. Poskrbimo da vam polna luna ne krati spanca in da nadležen mrčes nepovabljen ne brenči naokrog. Zasenčimo in hkrati olepšamo z izjemnim izborom ter vrhunsko montažo in servisom. We protect your space from sun and busybodies. We make sure that the full moon doesn’t take away your sleep, and that uninvited insects don’t buzz around. We shadow and decorate with an exceptional choice of possibilities complemented with top-notch mounting and service.

BRALKO d.o.o. Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, SLOVENIJA Tel. 03/891 55 60, Fax. 03/891 55 61 E-mail: bralcom@siol.net, Internet: www.bralko.si

Kamniška ulica 41, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/430 57 41, Fax. 01/430 57 42 E-mail: pisarna@donar.si, Internet: www.donar.si Pisarniški in konferenčni stoli. Chairs for offices and conference rooms.

DONNERBERG MARGITA GRBIČ Onyxplatz 5, DE - 80995 Muenchen, NEMČIJA / GERMANY Tel. +381/212 702 342 E-mail: messe@donnerberg.net, Internet: www.donnerberg.net Masažni aparati / Neck and shoulder massager.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

51


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA

ETIS d.o.o. LJUBLJANA

Mrharjeva 8 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 15 89, Fax. 01/512 64 89 E-mail: info@drop-shop.si, Internet: www.lachocolate.si

Tržaška 333, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 70 00, Fax. 01/200 70 01 E-mail: info@etis.si, Internet: www.etis.si

Največja ponudba čokoladnih bonbonov, oreščkov v čokoladi in gumijastih bonbonov. Velika izbira različnih lizik. The biggest array of chocolate bonbons, chocolate-coated nuts and gummy candy. A great choice of lollipops.

EMOK d.o.o. Planina pri Cerknem 44, 5282 Cerkno, SLOVENIJA Tel. 05/380 00 53, Fax. 05/380 00 50 E-mail: milan@emok.si, Internet: www.emok.si

Premium čistila CLEARWHITE - majhna poraba in vrhunska učinkovitost: komponente za strojno pomivanje posode, pralna sredstva za perilo in izdelki za nego pralnih in pomivalnih strojev. Premium CLEARWHITE cleaning products - low consumption and top efficiency: components for dishwashers, pralna sredstva za perilo and products for nego pralnih in pomivalnih strojev.

EXPO BIRO d.o.o.

Sedežne garnuiture / Sofas.

Miklavška cesta 57, 2311 Hoče, SLOVENIJA Tel. 02/480 58 00, Fax. 02/480 58 20 E-mail: info@expobiro.si Internet: www.expobiro.si

EQUEL, d.o.o.

Prireditveni šotori, industrijski šotori, tribune, odri, gradbeni odri, ponjave, membrane, PVC platno. Event tents, industrial tents, stage, scaffold…

Donova cesta 2 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 041/384 519, Fax. 01/361 38 38 E-mail: equel.doo@siol.net, Internet: www.equel.si

FEIDOM AA d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ACTUAL GmbH, Haid, AVSTRIJA / AUSTRIA Okna, balkonska vrata, panoramske stene, fiksne zasteklitve, vhodna vrata (ALU, PVC, PVC-ALU, LES, LES-ALU), garažna vrata, zunanje in notranje okenske police. Windows, balcony doors, panoramic walls, fixed panes, entrance doors (aluminium, PVC, PVC-aluminium, wood, wood-aluminium), garage doors, external and inner window sills.

Erald LTD Rruga Nacionale Tirane-Fushe Kruje, Republic of Albania Tel:0035 55 644, 00400 355 682 065 006 E-mail: info@mobilerierald.com, mobilerierald@ymail.com, Internetni: www.mobilerierald.com Mize, stoli, fotelji, sedežne garniture. Table, chairs, armchair, sofa.

ERGOLES d.o.o.

Tavčarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 82 62 E-mail: feydom.aa@gmail.com, Internet: www.feydom.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: FEYDOM FURNITURE d.o.o., Skopje, REPUBLIKA MAKEDONIJA / REPUBLIC OF MACEDONIA Pohištvo FEYDOM se odlikuje po svoji vsestranskosti in modularnosti, saj lahko svoj fotelj ali sedežno garnituro v nekaj trenutkih spremenite v posteljo, kotno garnituro ali kotiček za zabavo in še mnogo več. FEYDOM se je predstavil že na različnih svetovnih pohištvenih sejmih, kjer so prejeli že različne oblikovalske nagrade. Poleg garnitur vam FEYDOM ponuja še mize, stole, tabureje in blazine. FEYDOM furniture excels in its multifunctionality and modularity: in a few seconds, you can turn your armchair or sofa into a bed, a corner sitting piece or a place for play, and much more. FEYDOM has participated in several global furniture fairs and has got various awards for design. We also offer tables, chairs, upholstered stools and pillows.

FELIKSBAU d.o.o.

Tbilisijska 57, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 23 21, Fax. 01/423 55 70 E-mail: info@ergoles.si, Internet: www.ergoles.si

Celovška cesta 317, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/421 61 80, 041 399 727, Fax. 07/814 70 23 E-mail: info@tulikivi.si, Internet: www.tulikivi.si

Ergonomski pisarniški stoli. Ergonomic office chairs.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA / FINLAND

52

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


Smo ponosni uvozniki in zastopniki finskih akumulacijskih kaminskih peči TULIKIVI. Grajeni so iz kamna STEATIT, ki ima edinstveno lastnost absorpcije toplote. S pečmi TULIKIVI z majhno porabo polen ustvarjamo dolgotrajno in enakomerno ogrevanje bivalnega prostora, z modernim in klasičnim dizajnom pa najdemo mesto v vsakem domu. We are proud importers and representatives of Finnish accumulative fireplacesTULIKIVI. They are built of STEATITE, a stone with the unique capacity for absorbing heat. TULIKIVI stoves with low consumption of firewood provide long-term and even heating of living spaces, and with their contemporary and traditional designs they find a place in every home.

harmonious living in nearly zero energy buildings; monitoring microclimate parameters and energy renovation of buildings and architectural heritage; environmental evaluation of buildings; model of circular economy for sustainable future; consulting, training and education; research and development; international collaboration.

GAROS d.o.o.

Kopalniško pohištvo, keramične ploščice, tuš kadi in kabine. Bathroom furniture, ceramic tiles, shower tubs and shower boxes.

Cesta Goriške fronte 58, 5290 Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA Tel. 05/303 23 50 E-mail: info@garos.si, Internet: www.garos.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: Ermete Giudici s.p.a., Milano, ITALIJA Električno ogrevanje, hibridni infrardeči radiatorji. Electrical heating, hybrid infrared radiators .

GORENJE KERAMIKA d.o.o. Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SLOVENIJA Tel. 03/896 61 22 E-mail: keramika@gorenje.com Internet: www.gorenje.si/keramika

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE Sekcija SLOVENSKI PROIZVAJALCI LESENIH MONTAŽNIH STAVB Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/58 98 000, Fax. 01/58 98 100 E-mail: info@gzs.si, Internet: www.gzs.si

GLEDALIŠKA KAVARNA MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p.

Lesena montažna gradnja; stavbno pohištvo. Wooden prefabricated construction; builders’ joinery.

Slovenska 27, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/252 37 20, Fax. 02/252 37 20 E-mail: simona.acko@gmail.com

HAM d.o.o.

Praženi mandlji, mlečne karamele, sadje v čokoladi, pokovka, hot dog, česnov kruh, kava, pijača. Roasted almonds, milk toffees, chocolate-covered fruit, popcorn, hot dog, garlic bread, coffee, drinks.

Gerbičeva ulica 102, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 08 70, Fax. 01/242 08 77 E-mail: info@ham.si, Internet: www.spinalis.net

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o. Dimičeva 12, 1000 Ljubljana Telefon: + 386 01/280 81 81; Faks: + 386 01/280 81 91 E-mail: info@gi-zrmk.si Gradbeni inštitut ZRMK Trajnostni elementi bivalnega in delovnega okolja; zdravje, počutje in ugodje v stavbah; osvetljenost in osončenost; učinkovita raba in obnovljivi viri energije v stavbah in gospodinjstvih; harmonično bivanje v skoraj ničenergijskih stavbah; spremljanje mikroklimatskih parametrov in energijska prenova stavb in stavbne dediščine; okoljsko vrednotenje stavb; model krožnega gospodarstva za trajnostno prihodnost; svetovanje, usposabljanje in izobraževanje; raziskave in razvoj; mednarodno sodelovanje. ZRMK – Building and Civil Engineering Institute Sustainable elements of living and working environments; health, well-being and comfort in buildings; illumination and sunlight; efficient use and renewable energies in buildings and households;

ROLLJET RollJet je skiro, ki združuje šolsko torbo in nahrbnik. RollJet je na voljo v dveh velikostih in mnogih barvah, kombinirajo pa se lahko z različnimi modeli torb in nahrbtnikov. V torbo, ki je varno pritrjena na RollJet, spraviš vse, kar potrebuješ. Na površinah, ki niso primerne za kolesca, RollJet zložiš in ga s tem spremeniš v navaden nahrbtnik. RollJet is a scooter that combines school bag and backpack. RollJet is produced in two different sizes and many colours, excellent combination with different models of bags and backpacks. Everything you need is kept in the bag, which is safely attached to your RollJet. When the ground is not suitable for wheels, you simply fold your RollJet it into a backpack. SPINALIS STOLI Pisarniški stol SpinaliS. Zaradi gibljivega sedeža, ki sledi nagibu telesa, je hrbtenica na pisarniškem stolu SpinaliS ves čas v pravilnem položaju. Aktivno sedenje na pisarniškem stolu SpinaliS posnema aktivno sedenje na ortopedski žogi - krepi hrbtne in trebušne mišice, sili v pravilno držo in s tem preprečuje bolečine v hrbtenici. Pisarniški stol SpinaliS VARUJE ZDRAVJE Stol SpinaliS je edini stol med pisarniškimi stoli, ki omogoča aktivno gibanje.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

53


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

SpinaliS CHAIR Due to active sitting on a SpinaliS chair with a movable seat, the spinal column is constantly in a correct position. At the same time the back and abdominal muscles are being strengthened, which is a must for a healthy back. SpinaliS Chair enables active sitting and thus protects health. Flexible SPINALIS office chairs for active sitting without back pain.

HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p. Kidričeva cesta 26 2204 Miklavž na Dravskem polju, SLOVENIJA Tel. 041/368 619, Fax. 02/629 22 58 E-mail: andreja.merkur@gmail.com Izdelki za čiščenje in osvežitev prostorov, zeliščne kreme in olja, ipd. Cleaning products, air fresheners, herbal creams and oils.

H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH Engerthstraße 151/Top 1.3. AT - 1020 Wien, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/1 214 06 010, Fax. +43/1 214 06 0111 E-mail: ahead@aheadmedia.com Internet: www.home-mag.si, www.home-direkt.si Revija H.O.M.E. The H.O.M.E. magazine.

HOTENJKA d.o.o. Tržaška cesta 513b, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 76 56, Fax. 01/365 76 57 E-mail: info@hotenjka.si, Internet: www.hotenjka.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KLB-KOTZTAL GMBH, NEMČIJA / GERMANY CHIMIVER PANSERI S.P.A., ITALIJA / ITALY STUFX, ITALIJA / ITALY PFLEIDERER HOLZWERKSTOFFE, NEMČIJA / GERMANY BEFAG, MADŽARSKA / HUNGARY KARENDEN, NEMČIJA / GERMANY SCHEUCHER HOLZINDUSTRIE GMBH, AVSTRIJA / AUSTRIA Prodaja in montaža parketa, laminata, PVC talnih oblog, epoksija in zunanjih teras iz lesa. Sale and laying of parquets, laminate floorings, vinyl floorings, epoxy, and external wooden terraces.

HSS BAZENI d.o.o. Celovška cesta 336 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 041/677 005, Fax. 01/519 23 28 E-mail: info@maat1.si, Internet: www.hotspring.si

54

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: WATKINS MANUFACTURING, Vista, ZDA / USA Masažni bazeni HotSpring so na slovenskem tržišču prisotni že 18 let. Novost so masažni bazeni HighLife NXT , ki so jih za vas oblikovali BMW oblikovalci. S pomočjo inovativne tehnologije NXT odstopa od vseh do sedaj ponujenih masažnih bazenov na tržišču. Nove barve, nova brezžična nadzorna plošča, ki jo lahko imate v vodi ali jo odnesete 9 m stran od bazena,energetska varčnost, neslišno delovanje obtočne črpalke, kvalitetna izolacija, raznolikost masažnih sistemov, 24urna filtracija vode, zanesljivost delovanja in kakovost vgrajenih delov ter preprostost in cenovno ugodno vzdrževanje, so postavke, razveseljujejo številne slovenske družine. Masažni bazeni so primerni za notranjo in zunanjo postavitev. Lasten servis in hitra odzivnost servisne ekipe. HotSpring massage pools have been known on Slovenian market for 18 years. A novelty: massage pools HighLife NXT by BMW designers. Due to innovative technology NXT differs from all massage pools offered on the market so far. New colours, new wireless control panel which you can have in water or take it 9m away from the pool, energy efficiency, noiseless circulator, quality insulation, versatile massage systems, 24-hour water filtration, reliable working and quality of in-built components, and simple and low-cost maintenance – all these attributes bring satisfaction to numerous Slovenian families. Massage pools are suitable for outdoors or indoors. Our own service team is highly responsive.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Dunajska cesta 117, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/580 40 00, 01/580 44 00, Fax. 01/580 40 01 E-mail: hypo-bank@hypo.si Internet: www.hypo-alpe-adria.si Široka ponudba finančnih storitev. A vast array of financial services.

INOTHERM d.o.o. Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, SLOVENIJA Tel. 01/835 07 24, Fax. 01/835 07 50 E-mail: bojan.lavric@inotherm.si, Internet: www.inotherm.si Okna in vrata / Windows and doors

IZI MOBILI d.o.o. Vikrče 27 a, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/ 723 73 20, 030/370 701, Fax. 01/723 71 37 E-mail: jurij.b@izi-mobili.si, Internet: www.izi-mobili.si Vgradne omare, pohištvo po meri, omarne skrite postelje, individualno pohištvo izdelano po meri in željah naročnika. In-built wardrobes, tailor-made furniture, wardrobe-hidden beds, individual furniture made according to customers’ measures and wishes. Built-in closets with sliding doors, tailor-made furniture for residential and business premises, cloakroom systems, children’s and youth rooms


JAKOV inženiring in interieri d.o.o. Lese 33b, 2391 Prevalje, SLOVENIJA Tel. 041/408 920, Fax. 02/824 06 67 E-mail: info@jakov.si, Internet: www.jakov.si

Tel. 01/786 72 83, Fax. 01/780 71 23 E-mail: info@stolarna-znidarsic.si Internet: www.stolarna-znidarsic.si

Izdelki iz polarnih lišajev in kombinacija z interieri. Products from polar lichens combined with interiors.

Pisarniško pohištvo, jedilniške mize in stoli, notranja oprema (hoteli, restavracije, pisarne), storitev laserskega razreza (pločevina, cevi). Office furniture, dining tables and chairs, interior design (hotels, restaurants, offices), laser cutting services (steel, pipes).

JELOVICA HIŠE d.o.o.

KHAN TRADER'S

Hrib 1, 4205 Preddvor, SLOVENIJA Tel. 04/275 03 24, 080 23 23, Fax. 04/275 03 49 E-mail: info.hise@jelovica.si Internet: www.jelovica.si, www.jelovica-hise.si

A-112 BLOCK 14, 75290 PAKISTAN, PAKISTAN Tel. +92/21/340 14 964, Fax. +92/21/346 38 622 E-mail: info@khantraders.biz

Nizkoenergijske lesene montažne hiše, aktivne in pasivne hiše, tipske lesene hiše, individualno zasnovane lesene hiše. Low-energy wooden prefabricated houses, active and passive houses, standard wooden houses, individually designed wooden houses.

KAGER HIŠA d.o.o. Ob Dravi 4/a, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/788 93 10, Fax. 02/788 93 20 E-mail: info@kager.si, Internet: www.kager.si Hiše KAGER so domišljene do najmanjše podrobnosti in znajo zadostiti tudi najbolj zahtevne. Čeprav niti dve hiši nista enaki, je vsem skupna brezhibna temeljna konstrukcija iz lesa, vrhunska izdelava, visoka energetska varčnost in izjemno udobje. KAGER houses are designed with utmost attention to every detail and can satisfy the most demanding customers. Not two houses are the same, but they have something in common: basic structure made of wood, top quality manufacturing, high energy savings and exceptional comfort.

KAMINI KOČEVAR d.o.o. Rimska cesta 88 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 17 96, Fax. 03/700 17 97 E-mail: info@kamini.si, Internet: www.kamini.si Bogata izbira kaminov in peči na drva in pelete, strokovno svetovanje, projektiranje in obzidava kaminov. Sanacija obstoječih kaminov. A rich selection of fireplaces and wood and pellet stoves. Expert advice, designing and walling of fireplaces, repairing of existing fireplaces.

KGŽ d.o.o. Podgovrica 26 1312 Videm - Dobrepolje, SLOVENIJA

Dodatki za dom / Home accessories.

KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o. Muhaber 18, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 041/773 547 E-mail: info@pohistvokit.si, Internet: www.pohistvokit.si Sestavljiv program otroških in mladinskih sob KITKIDS odlikuje modern design, funkcijska in oblikovna dovršenost elementov, uporaba kvalitetnih, naravi in ljudem prijaznih materialov, velika možnost sestavljivosti, pestra izbira barvnih kombinacij ter individualne predelave po želji stranke. A self-assembly programme of children’s and youth rooms KITKIDS excels in contemporary design, functional and formal perfection of its components, quality, nature- and people-friendly materials, many possibilities of assembling, a vivid palette of colour combinations and individual adaptability to customers’ wishes.

KUNC JOŽE s.p. Partizanska cesta 77, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/519 16 66, Fax. 05/995 09 68 E-mail: info@stopnice-kunc.si Internet: www.stopnice-kunc.si Izdelava vseh vrst stopnišč in ograj. Manufacturing of all types of staircases and railings.

LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS Via Nazionale 86 IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD), ITALIJA / ITALY Tel. +39 0432 660573, +39 0432 66 0080 Fax. +39 0432 660 080 E-mail: info@lastile.it, Internet: www.lastile.it Klasično pohištvo - kmečko, baročno, moderno. Classic furniture - rustic, period, modern.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

55


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

LESKO, Žiri, d.o.o. Pot v skale 10, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/620 98 50, Fax. 04/510 50 51 E-mail: info@lesko.si, Internet: www.lesko.si Energetsko učinkovita okna in vrata, okna posebnih oblik, škatlasta okna (objekti pod spomeniškim varstvom). Energy efficient windows and doors. Specially shaped windows, box windows (Historic Buildings Conservation Act objects).

LIP BLED, d.o.o. Rečiška cesta 61a 4260 Bled, SLOVENIJA Tel. 04/579 50 00, Fax. 04/579 51 21 E-mail: lipbl@lip-bled.si, Internet: www.lip-bled.si Oprema za DOM od stavbnega pohištva do notranje opreme iz masivnega lesa. Everything for home - from builders’ joinery to solid wood furnishings.

LUMAR IG d.o.o. Limbuška cesta 32a 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/421 67 50, Fax. 02/421 67 57 E-mail: info@lumar.si, Internet: www.lumar.si Nizkoenergijske in pasivne hiše, plusenergijske hiše, aktivne hiše, individualna gradnja, Lumar blackline. Low-energy and passive houses, plus-energy houses, active houses, individual construction, Lumar blackline.

LUNOS d.o.o. Robbova ulica 2 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 43 00, Fax. 01/620 43 03 E-mail: info@lunos.si, Internet naslov: www.lunos.si Energetsko učinkoviti sistemi prezračevanja za hiše, stanovanja, poslovne prostore in javne objekte. Inovativni, cenovno dostopni in vrhunske kvalitete. Energy efficient ventilation systems for houses, apartments, business premises and public buildings. Innovative, with affordable prices and top quality.

MAAT 1 d.o.o. Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/510 51 81, 041/677 008, Fax. 01/519 23 28 E-mail: info@maat1.si, Internet: www.selness.si

56

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KLAFS GmbH & Co. KG, 74523 Schwäbisch Hall, NEMČIJA / GERMANY Softub International, Kalifornija, ZDA / CALIFORNIA, USA OD OMARE DO SAVNE V 20 SEKUNDAH! Prva zložljiva savna na svetu KLAFS S1. Si želite udobno savno, pa nimate prostora? Sedaj to ni več problem. Zložljiva savna vam zavzame le toliko prostora kot garderobna omara(60 cm). »SIMPLE IS BETTER« to so ogrevani masažni bazeni SofTub. So mehki, a zelo trpežni in čvrsti. Narejeni so iz avionske izolacijske pene, zato ga lahko postavite kamorkoli- tudi direktno v sneg in ga lahko prestavite ali pospravite kadarkoli –kamorkoli saj tehta le 35 kg. Vodo greje, čisti … Prepričajte se sami v SELFNESS Salonu masažnih bazenov in savn, Stegne 33, 1000 Ljubljana. FROM WARDROBE TO SAUNA IN 20 SECONDS! The first collapsible sauna in the world - KLAFS S1. Do you want a comfortable sauna but don’t have enough space? This is no more a problem. A collapsible sauna only takes as much space as a wardrobe (60cm). ’SIMPLE IS BETTER’: a heated massage pool SofTub. Soft but very durable and firm. It is made of aircraft insulation foam so you can put it everywhere, even in the snow, and move it or put it away anytime and anwywhere – it only weighs 35kg. It heats and cleans the water. Come and see for yourself: in SELFNESS Showroom of massage pools and saunas, Stegne 33, 1000 Ljubljana.

MAGNET DESIGN d.o.o. Masarykova cewsta 14 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/237 31 13 E-mail: robert.klun@klun-ambienti.com, Internet: www.magnet-design.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GIROFLEX, ŠVICA / SWITZERLAND Oblazinjeno sedežno pohištvo. Upholstered sofas and chairs.

MAREMICO, d.o.o. Šlandrova ulica 4 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 09 00, Fax. 01/561 09 05 E-mail: marketing@maremico.si Internet: www.lectus.si; www.leticia.si Na sejmu Ambient bomo predstavili inovativna personalizirana ležišča: vodne postelje Lectus in modularna ležišča Leticia, ležišča po meri telesa. Poleg personalirizanih ležišč bomo obiskovalcem predstavili nekaj novosti, ki naredijo spanje še prijetnejše: pomlajevalni vzglavnik Leticia AntiAge, pomlajevalno prevleko Leticia Antiage za vzglavnik ter blazino my7. At the Ambient Fair we will present innovative personalized beds: Lectus water beds and Leticia modular beds, tailor-made beds. In addition to personalized beds, we will present some novelties which make sleeping even more pleasurable: Leticia AntiAge pillow, Leticia Antiage pillow case and my7 pillow.


MARJETKA NOVAK s.p. Cesta v Log 15, 2345 Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 041/436 271 E-mail: marjeti73@gmail.com Izdelki za nego oblazinjenega pohištva. Cleaning and maintenance products for upholstered furniture.

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. Limbuška cesta 2 2341 Limbuš, SLOVENIJA Tel. 02/429 45 00, Fax. 02/429 46 40 E-mail: info@marles.com, Internet: www.marles.com MARLES hiše, okna, vrata Vodilni v montažni gradnji že več kot 70 let. Na področju lesenega stavbnega pohištva – oken, vhodnih vrat in senčil delujemo že več kot 30 let.Projektiranje, proizvodnja in gradnja sodobnih nizkoenergijskih, visoko učinkovitih in pasivnih lesenih montažnih objektov, tako individualnih družinskih hiš kot javnih objektov. Zanimiv in konkurenčen proizvodni program visoko učinkovitih nizkoenergijskih in pasivnih objektov izjemne kakovosti, prilagojen novim tehnološkim trendom, standardom, regulacijam in zahtevam trga. MARLES houses, windows, doors Pioneers of pre-fabricated houses in Slovenia. Modern low energy consuming and passive individual houses, terraced houses and public buildings; projects, production and building service. Interesting and competitive manufacturing programme of an exceptional quality that is constantly upgraded, supplemented and adapted to new technological trends, standards, regulations and market demands.

MAROS d.o.o. Šmartinska cesta 53 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/401 20 10, Fax. 01/401 20 20 E-mail: info@maros.si, Internet: www.maros.si Zofe, fotelji, dodatki. Sofas, armchairs, accessories.

Our own manufacturing of hand-made mattresses, spring mattresses and mattresses made of 100% natural latex. Our range offers everything for healthy sleep at one place: pillows, slats bases, solid-wood bed frames and bed cores made of natural materials.

MAX-FURNITURE BT. Kőrösi út 226, HU - 8000 Székesfehérvár MADŽARSKA / HUNGARY Tel. +367 0 316 33 17 E-mail: info@maxpelle.hu Sedežne garniture / Sofas

MB-TECH, d.o.o. Polje, cesta XVIII 1 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIJA Tel. 01/549 76 03, Fax. 01/549 76 04 E-mail: mbtech@siol.net, Internet: www.gradim.si Priročnik GRADIM za vse, ki gradijo, obnavljajo ali opremljajo svoj dom. GRADIM (I Build) manual for everyone building, renovating or furnishing their homes.

Media24 Salomon d.o.o. Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče T. 01 5880 365 E. narocnine@media24.si; Internet:www.media24.si Obiskovalcem bomo predstavili svežo številko revije Dom2 (Dom na kvadrat), v kateri mrgoli zanimivih vsebin in koristnih nasvetov, obiskovalcem sejma pa bomo predstavili tudi druge nove izdaje pod okriljem Media24, kot so Zeleni raj, Avenija in Salomonov oglasnik ter nagradno igro. We will present the latest issue of our magazine Dom2 (Home Squared), brimming with interesting contents and useful advice. Visitors of the fair will also get acquainted with other new issues by Media24, such as Zeleni raj (Green Paradise), Avenija and Salomonov oglasnik (advertisements), as well as the prize competition.

MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. Ihan, Breznikova cesta 78 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 12 18, 041/925 625, Fax. 01/620 98 38 E-mail: info@marsen.si, Internet: www.marsen.si Lastna proizvodnja ročno izdelanih vzmetnic in žimnic ter ležišča iz 100% naravnega lateksa. V naši ponudbi lahko dobite vse za zdravo spanje na enem mestu: vzglavnike, letvene podloge, masivne posteljne okvirje in posteljna jedra iz naravnih materialov.

MINERGIA d.o.o. Bevke 3c 1358 Log pri Brezovici, SLOVENIJA Tel. 01/200 99 90, 080 82 00 08 E-mail: info@minergia.si, Internet: www.minergia.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA / GERMANY AIRWELL SAS, Guyancourt, FRANCIJA / FRANCE MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, TAJSKA / THAILAND

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

57


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

Prezračevanje z rekuperacijo, klimatske naprave, toplotne črpalke, ventilatorski konvektorji, radiatorji, svetovanje, montaža, vzdrževanje. Ventilation with recuperation, air-condition appliances, heat pumps, fan coils, radiators, counselling, installation, maintenance.

MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P.

MIZARSTVO BOLČIČ, LOREDANA MATKOVIČ s.p.

Kuhinje in gospodinjski aparati / Kitchens and household appliances.

Klanec pri Kozini 5, 6240 Kozina, SLOVENIJA Tel. 05/680 01 20, Fax. 05/680 01 25 E-mail: info@bolcic.com, Internet: www.bolcic.si, www.mitja.eu Kolekcija masivnega lesenega pohištva MITJA - stol, miza in komoda za osebno in javno uporabo. MITJA, the collection of solid wood furniture - a chair, a table and a chest of drawers for personal and public use.

MIZARSTVO BOŠTJAN LUKEK s.p.

Dolenja vas 70, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/510 33 55, Fax. 04/514 14 75 E-mail: info@zupanc-mizarstvo.si Internet: www.zupanc-mizarstvo.si

MKL SYSTEMS d.o.o. Poslovna cona a 28 4208 Šenčur, SLOVENIJA Tel. 04/251 69 69, Fax. 04/251 69 68 E-mail: info@mkls.si, Internet: www.mkls.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: LIFT MASTER, NEMČIJA / GERMANY KINGSPAN, BELGIJA / BELGIUM

Berčice 5, 8330 Metlika, SLOVENIJA Tel. 041/825 307 E-mail: bostjan.lukek@siol.net

Garažna dvižna, stranska, dvokrilna, enokrilna vrata s pogonom LiftMaster, Nemčija. Industrijska vrata, nadstreški. Garage lifting doors, side doors, folding and sigle-wing doors with LiftMaster drive. Industrial doors, jutting roofs.

Kuhinja, jedilni kot s stropom, maketa gradu, rezbarjena vrata. A kitchen, a corner bench with a ceiling, a model of a castle, carved doors.

MOBICOM d.o.o.

MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o.

Borovec 23, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/561 01 50, Fax. 01/561 01 60 E-mail: info@mobicom.si, Internet: www.mobicom.si

Hotavlje 7b 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/518 15 48, Fax. 04/518 00 99 E-mail: info@stopnice-jezersek.si Internet: www.stopnice-jezersek.si

Protivlomni sistemi proizvajalcev DSC in OPTEX, video nadzorni sistemi ADS, nadzorni centri Sur-Gard in sistemi za integrirane rešitve / Anti-burglary systems by DSC and OPTEX, ADS videosurveillance systems, Sur-Gard surveillance centres, and integrated solutions systems.

Notranje lesene stopnice. Interior wood staircases.

MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. Tiranova 40, 1125 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 59 70, Fax. 01/242 59 75 E-mail: peklenk.anica@siol.net Internet: www.mizarstvo.com Kuhinje, garderobno in spalnično pohištvo, kopalnice, dnevne sobe, pisarniško pohištvo, ostalo pohištvo po meri. Kitchens, wardrobe and bedroom furniture, bathrooms, living rooms, office furniture, other furniture made to order.

MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS Via IV. Novembre No. 9, IT-34074 Monfalcone (GO), ITALIJA / ITALY Tel. +39/0481/481 765, Fax. +39/0481/712 435 E-mail: mobilidartemarangoni@gmail.com Internet: www.marangonimobili.it Klasično pohištvo - kmečko, baročno, moderno. Classic furniture - rustic, period, modern.

MOJ hobi d.o.o. Koprska ulica 74A, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/320 48 62 E-mail: prodaja@moj-hobi.si, Internet: www.moj-hobi.si Kuhinje, mize, klopi, omare, postelje, notranja vrata. Kitchens, tables, benches, wardrobes, beds, inner doors.

58

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015


MURALES d.d. Ljutomer

MURALES

Kolodvorska ulica 3 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 02/585 18 00, Fax. 02/585 18 29 E-mail: murales@siol.net, Internet: www.murales.si Jedilniško pohištvo - leseni tapecirani stoli, lesene mize, kotne klopi, komode, vitrine. Dining room furniture – wooden upholstered chairs, wooden tables, corner benches, chests of drawers, glass cabinets.

ORTOPEDICA d.o.o. Tržaška cesta 40, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/426 05 46, Fax. 02/426 05 47 E-mail: info@ortopedica.si, Internet: www.ortopedica.si Računalniška testiranja obremenitve stopal. Izdelava memory ortopedskih vložkov po meri. Computer testing of the burden on the feet. Manufacturing of memory orthopaedic tailor-made insoles.

ParkettCo HandelsGmbH Freibacherstr 14, A-9170 Ferlach AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. 031/388 440 E-mail: marjan.saje@parkettco-si.com Internet: www.parkettco-si.com Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA / AUSTRIA KRONOTEX, Heiligengrabe, NEMČIJA / GERMANY MEISTER, Rüthen, NEMČIJA / GERMANY Gotovi dvo, troslojni in masivni parket. Parketi v ladijskem in kmečkem podu, izgotovljene stopnice, podi za kopalnice, stensko-stropne obloge. Talne obloge za terase, laminati, olja, voski, čistila... Ready-made double- and triple-layer parquets. Parquets in wood block and rustic flooring, manufactured staircases, floors for bathrooms. Wall and ceiling panelling. Flooring for terraces, laminates, floor oils, waxes, cleaning products and more.

PARNAD d.o.o. Cesta v Gorice 33 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 48 10, Fax. 01/423 22 55 E-mail: parnad@parnad.si, Internet: www.parnad.si

PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o. Spodnje Gameljne 36 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/777 39 10, Fax. 01/563 39 01 E-mail: info@pirnar.si, Internet: www.pirnar.si Aluminijasta vhodna vrata . Aluminium entrance doors.

PMF d.o.o. Letališka cesta 3c 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/513 51 64, Fax. 01/513 52 08 E-mail: blanco@pmf.si, Internet: www.pmf.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: BLANCO, Oberderdingen, NEMČIJA / GERMANY Pomivalna korita za nadpultno in podpultno vgradnjo iz nerjavnega jekla, silgranita in keramike. Mešalne baterije prilagojene barvam in površinam pomivalnih korit s prho ali brez, ter sistemi za ločeno zbiranje odpadkov. Stainless steel, silgranite and ceramic sinks can be fixed above or under countertop. Kitchen mixer taps with or without spraying function, adapted to colours and surfaces of sinks; waste separation and collection systems.

POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. Koreninova ulica 13 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 67 26, Fax. 01/256 67 27 E-mail: info@kuhinje-erjavec.si Internet: www.kuhinje-erjavec.si Kuhinje, jedilnice, dnevne sobe. Kitchens, dining rooms, living rooms.

POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. Dorfarje 5, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 47 00, Fax. 04/231 47 01 E-mail: info@pohistvopotocnik.si Internet: www.pohistvopotocnik.si Sodobne kuhinje za drzne in zahtevne kupce. Contemporary kitchens for bold and demanding customers.

Na sejmu predstavljamo učinkovito delovanje čistilnega sistema VORWERK-VK 150! Okolju prijazen in varčen ter primeren za alergike (TUV certifikat). At the fair we present efficient cleaning system VORWERK - VK 150! Environmentally friendly and economical, suitable for people with allergies (TÜV certificate).

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

59


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

POHIŠTVO ŽAKELJ d.o.o. Goropeke 1, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/517 05 50, Fax. 04/517 05 51 E-mail: info@zakelj.si, Internet: www.zakelj.si Podjetje Žakelj je eden izmed vodilnih proizvajalcev sedežnih garnitur in ostalega oblazinjenega pohištva. Program podjetja Žakelj obsega sedežne garniture različnih oblik, sedežne z ležiščem in predalom, primerne za vsakodnevno spanje, sedežne garniture z vgrajenimi relax funkcijami, postelje, počivalniki, oblazinjene klopi. Podjetje je specializirano tudi za izdelavo po naročilu, kar pomeni, da se velikost in oblika lahko popolnoma prilagodi zahtevam uporabnika. Program Žakelj obsega tudi ponudbo za večje javne in zasebne ustanove, njihove reference so hoteli, bolnišnice, gostinski objekti, domovi za ostarele ter večja javna in zasebna podjetja. Njihovi izdelki so vidni v poslovalnicah Žakelj po Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Lesce, Žiri), ter na prodajnih mestih (Jomesa- Prebold, Banles-Lokev, LageaBrežice). Celotni program je viden na spletni strani www.zakelj.si Žakelj Company is one of the leading manufacturers of sofas and other upholstered furniture. The product mix consists of various types of sofas: sofas with beds with a drawer suitable for everyday sleep, sitting ranges with relax functions, beds, recliners, and upholstered benches. The company specializes in custom-made orders, so that sizes and shapes are totally in accordance with customers’ demands. Our range includes products for larger public and private institutions such as hotels, hospitals, catering premises, homes for the elderly, and bigger public and private companies. You can see our products in Žakelj offices in various parts of Slovenia (Ljubljana, Maribor, Lesce, Žiri) and sales points (Jomesa in Prebold, Banles in Lokev, Lagea in Brežice). See more at www.zakelj.si.

POSTELJA d.o.o. Zapuže 10b 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/532 57 75, Fax. 04/532 57 80 E-mail: tajnistvo@postelja.com, Internet: www.postelja.com Razvijamo in proizvajamo ležišča, vzmetnice, vzglavnike, posteljnino, posteljne okvirje. Predelujemo domačo volno in nudimo tapetniške storitve. Ležišča, postelje in posteljnino delamo v vseh možnih dimenzijah. Izdelke prodajamo pod lastno blagovno znamko – slovenska postelja. We develop and manufacture mattresses, spring mattresses, pillows, bed linen, bed frames. We process home-produced wool and provide upholstery services. We sell products with our own brand, Slovenian bed.

LEA CERAMICHE, Fiorano Modenese, ITALIJA GENERAL FITTINGS s.r.l., Gussago, ITALIJA AZZURRA CERAMICA, Castel Sant'Elia, ITALIJA KÄHRS AB, NYBRO, ŠVEDSKA PROFILITEC s.p.a., Torri di Quartesolo, ITALIJA STYLNOVE CERAMICHE s.r.l., Nove, ITALIJA STEKLARSTVO LUKANC, Mitja Lukanc s.p. Gomilsko, SLOVENIJA USPA Europe S.r.l., Novara, ITALIJA Design kopalnica (kopalniška oprema: tuš sistemi, armature, sanitarna keramika, keramika, parketi, radiatorji, talno gretje, profili, svetila, ogledala in dekorativni predmeti. Arhitekturne storitve, inženiring, oblikovalski izdelki, B2B rešitve. Design bathroom (bathroom equipment: shower systems and enclosures, sanitaryware, tiles, parquets, radiators, foor heating systems, profiles, lighting, mirrors and decorative items. Architectural services, engineering, designers’ products, B2B solutions.

REBERLES d.o.o. Kamnik Poreber 11, 1240 KAMNIK, SLOVENIJA Tel. 01/839 24 24, 041/796 324, Fax. 01/839 24 24 E-mail: reberles@gmail.com, Internet: www.reberles.si Masivna rustikalna kuhinja / Solid-wood rustic kitchen.

Reny24 d.o.o. Muljava 22a 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/787 65 10 E-mail: marko@reny.si, Internet: www.reny.si Izdelava vseh vrst vzmetnic po meri, postelje in letvena dna. Manufacturing of all types of tailor-made matresses, beds and slats bases.

RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o. Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA Tel. 03/839 04 30, Fax. 03/839 04 31 E-mail: prodaja@rihter.si, Internet: www.rihter.si Temeljne dejavnosti podjetja so projektiranje, razvoj, proizvodnja in postavitev pasivnih in nizkoenergijskih montažnih hiš. Company’s main areas of work are design, development, production and construction of passive and low-energy prefabricated houses.

PRODOMUS d.o.o. Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/597 252 E-mail: info@prodomus.si Internet naslov: www.prodomus.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: BREM s.r.l., Osio Sotto, ITALIJA BOSSINI s.p.a., Castenedolo, ITALIJA

60

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

prodomus

RIKO HIŠE d.o.o. Bizjanova 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/837 26 10, Fax. 01/836 99 36 E-mail: info@riko-hise.si, Internet: www.riko-hise.si


V podjetju Riko Hiše ustvarjamo kakovostne in individualno oblikovane lesene objekte, ki ustrezajo visokim merilom trajnostne gradnje, so energijsko učinkoviti, ekološki ter potresno in požarno varni. Vsak naš objekt je unikat in zasnovan po meri naročnika. Prefabricated houses.

V naši ponudbi najdete vse vrste savn: standardne in po meri. Infrardeče, finske, bio, kombinirane in turške savne. Vso opremo za savne, od peči, karbonskih grelcev do dodatne opreme. We offer all types of saunas: standard and made to order. Infrared, Finnish, bio, combined and Turkish saunas. All equipment for saunas: from stoves, carbon heaters to accessories.

ROLTEK, d.o.o.

SENČILA MEDLE d.o.o.

Želodnik 19, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/724 00 00, Fax. 01/724 00 10 E-mail: info@roltek.si, Internet: www.roltek.si

Podbevškova ulica 31 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 09 32, Fax. 07/393 09 33 E-mail: info@medle.eu, Internet: www.medle.eu

ROLTEK je slovenska mednarodno uveljavljena blagovna znamka za rolete, žaluzije HERO, komarnike, garažna vrata, tende in druga senčila. ROLTEK is a Slovenian internationally acknowledged brand for roller shutters, HERO venetian blinds, insect screens, garage doors, awnings and other shading systems.

ROTO SLOVENIJA, d.o.o. Gorička ulica 150, Černelavci 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/525 21 73, Fax. 02/525 21 61 E-mail: info@roto.si, Internet: www.roto.si Smo slovenski proizvajalec s 40-letno tradicijo, ki proizvaja čistilne naprave, zbiralnike deževnice, lovilce olj, lovilce maščob, jaške in greznice. Ponujamo celovite rešitve od ideje, svetovanja, ogleda na terenu, dostave vse do strokovne vgradnje ROTO čistilnih naprav in zbiralnikov deževnic. We are a Slovenian producer with 40-year tradition. Treatment plants, rainwater reservoirs, oil and grease catchers, shafts and sumps. We offer comprehensive solutions – from an idea, consulting, visit of the site, and delivery to professional installation of ROTO treatment plants and rainwater reservoirs.

RUSTIK KAMEN d.o.o. Crvenog križa 33 HR - 10 000 Zagreb, HRVAŠKA Tel. +385 1345 00 54, Fax. +385 1345 00 95 E-mail: info@rustik-kamen.hr, Internet: www.rustik-kamen.hr Proizvodnja, prodaja in montaža umetnega dekorativnega kamna za zidove in tla. Production, sales and building of artificial decorative stone for walls and floors.

SAVNE ŠTRUS d.o.o. Valvazorjev trg 25 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 059 970 788, Fax. 01/898 74 03 E-mail: prodaja@savne-strus.si, Internet: www.savne-strus.si

Notranja in zunanja senčila, komarniki. Inner and external blinds, mosquito screens.

SKUPINA VILA BRAVUM Slovenska c. 38c 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 031/517 737 E-mail: info@vilabravum.si Internet naslov: www.vilabravum.si Skupina VILA BRAVUM – zagotovilo kakovosti na področju bivanjske kulture. V skupini Vila Bravum so združena podjetja, ki gradijo odličnost ter zagotavljajo najvišje standarde pri opremljanju doma in ureditvi okolice. Njihov ugled in prepoznavno ime so jamstvo, da kupci pri članih skupine VILA BRAVUM dobite najboljše. Če zaupate enemu, lahko zaupate vsem. www.vilabravum.si VILA BRAVUM group – quality guarantee in the culture of living. VILA BRAVUM group consists of companies dedicated to excellence, which ensure the highest standards for furnishing your home. Their reputation and a well known name guarantee that VILA BRAVUM customers get the best. If you trust one member, you can trust all. www.vilabravum.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: • OBLAZINJENO POHIŠTVO NOVAK, LJUBLJANA, oblazinjeno pohištvo / upholstered furniture • POHIŠTVO BOLČIČ, KOZINA, masivno pohištvo / solid wood furniture • PIRNAR, LJUBLJANA, aluminijasta vhodna vrata / aluminium entrance doors • MOBICOM, LJUBLJANA, tehnično varovanje / technical protection • KAMINI KOČEVAR, ŠEMPETER, kamini in peči / fireplaces and stoves • STOPNICE JEZERŠEK, HOTAVLJE, lesene stopnice / wooden staircases • MAREMICO, LJUBLJANA, vodne postelje LECTUS in modularna ležišča LETICIA / waterbeds LECTUS and modular beds LETICIA • LESKO, ŽIRI, lesena okna in vrata / wooden windows and doors

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

61


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

SOVEN d.o.o. Belingerjeva 19 2352 Selnica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 02/674 05 74, Fax. 02/674 05 73 E-mail: soven@siol.net, Internet: www.soven.si

STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Otoče 9a, 4244 Podnart, SLOVENIJA Tel. 04/537 66 00, Fax. 04/537 66 21 E-mail: info@steelplast.si, Internet: www.mojspa.si

Proizvajamo Bio volneno izolacijo za ekološko varčne hiše, naravno volneno posteljnino in drugo volneno opremo za dom. We produce Bio wool insulation for ecologically economic houses, natural wool beddinf and other wool products for the home.

Savne, bazeni, vrtno pohištvo, hladilniki, kuhinjske nape, sesalniki. Saunas, pools, outdoor furniture, refrigerators, extractor hoods, vacuum cleaners.

SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p.

TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p.

Rašica 24 A, 1315 Velike Lašče, SLOVENIJA Tel. 01/788 19 77, 041/832 953, Fax. 01/788 19 76 E-mail: andraz@mizarstvo-stritar.si Internet: www.mizarstvo-stritar.si

V toplice 7, 1260 Ljubljana-Polje, SLOVENIJA Tel. 01/528 38 57, Fax. 01/549 18 58 E-mail: tapetnistvo.novak@siol.net Internet: www.novak-sp.si

Moderna zaobljena kuhinja in dnevna soba, harmonika vrata, garderobna soba. Contemporary rounded kitchen and living room, accordion doors, walk-in closet.

Sedežne garniture / Sofas.

logo_novak_CMYK_rjav.pdf

4/6/07

9:34:10 AM

C

M

SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TOME d.o.o. LJUBLJANA Kneza Koclja 57, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/519 31 37, Fax. 01/519 43 80 E-mail: tome@tome.si, Internet: www.tome.si

Zminec 23 a, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/512 01 60, 041/729 036, Fax. 04/512 01 60 E-mail: info@tapetnistvo-bokal.si Internet: www.tapetnistvo-bokal.si

Nastavljiva miza in stol, ki rasteta z otrokom. Adjustable tables and chairs which grow with your child.

Izdelava sedežnih garnitur po naročilu. Jedilni koti, mize, vzmetnice, postelje, oprema hotelov, lokalov, dvoran. Manadulis Art Team je prevzel nalogo oblikovanja na temo specifičnih izvedb miz in spremljevalnih stolov, ki poleg svoje optične komponente ponujajo največjo možno korist za njihovega kupca . We manufacture tailor-made sofas. Dining room corner benches, tables, spring mattresses, beds, furniture for hotels, restaurants, and halls.Manadulis Art Team designed specific tables and corresponding chairs which in addition to their visual component offer the highest benefit to the customer.

TOTUS d.o.o.

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA Tržaška cesta 36, 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/850 10 20, Fax. 05/726 22 20 E-mail: sgls.postojna@guest.arnes.si, Internet: www.sgls.si Sestavljiva mobilna zaprta stojnica: izdelana iz SLO lesa, SLO dizajn (MISEL d.o.o.), izdelana v delavnicah SGLŠ Postojna, naročinik občina Postojna. Modular mobile covered stand: made of Slovenian wood, Slovenian design (MISEL d.o.o.), manufactured in the workshops of SGLŠ Postojna, ordered by Postojna Municipality.

62

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

Rimska cesta 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/755 80 30, Fax. 01/755 80 35 E-mail: info@omarica.si, Internet: www.omarica.si Pohištvo po naročilu / Tailor-made furniture.

TRGO JOVAN, d.o.o. Arja vas 59, 3301 Petrovče, SLOVENIJA Tel. 041/637 208, Fax. 01/724 95 57 E-mail: parketi.jovan@siol.net Internet: www.parketi-jovan.si Izjemno velika in bogata ponudba keramičnih ploščic vseh vrst – preko 30.000 m2 vedno na zalogi. Na zalogi tudi več kot 300 vrst parketa. KONKURENČNE CENE! POPUSTI DO 50%! BREZPLAČNA DOSTAVA! Exceptionally vast and rich array of all types of ceramic tiles – over 30,000m2 in stock at all times. In stock also more than 300 types of parquet. COMPETITIVE PRICES! DISCOUNTS UP TO 50%! TRANSPORT FREE OF CHARGE!


UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/320 36 02, Fax. 01/257 22 97 E-mail: urska.kovacic@bf.uni-lj.si, Internet: www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-lesarstvo Predstavitev pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela Presentation of the scientific research program and university teaching activities

VOMI INŽENIRING d.o.o. Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 77 27, 041/782 878, Fax. 01/256 77 28 E-mail: info@vomi.si, Internet: www.vomi.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DOOR 2000 INTERNORM Notranja vrata / Inner doors.

ZAVOD BIG, LJUBLJANA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. Podlog v Savinjski dolini 60 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 14 75, Fax. 03/700 14 76 E-mail: info@hoby.si, Internet: www.plasard.si, www.hoby.si Vgradne omare, drsna vrata, garderobne sobe, otroške sobe, pisarne, kuhinje, predelne stene, dnevne sobe, spalnice, predsobe. Built-in wardrobes, sliding doors, walk-in closets, children's rooms, offices, kitchens, partition walls, living rooms, bedrooms, hallways.

VISMAPLUS3 S.r.l. Via del Costo, 25 IT-36016 THIENE (VI), ITALIJA / ITALY Tel. (+39) 0422 7849, Fax. (+39) 0422 7849 18 E-mail: info@vismaplus3.com Internet: www.vismaplus3.com Proizvodnja in prodaja italijanskega pohištva različnih stilov in materialov za hiše, stanovanja, poslovne prostore in hotele. Manufacturing and sale of Italian furniture in various styles and materials for houses, apartments, business premises, and hotels.

VOGART d.o.o. Cesta v Log 20 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 79 70, 031/610 719, Fax. 01/363 72 60 E-mail: parket@vogart.si, Internet: www.vogart.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: OSMO, NEMČIJA / GERMANY MOLAND, DANSKA / DENMARK LALEGNO, BELGIJA / BELGIUM UNIKOLEGNO, ITALIJA / ITALY Parket, kmečke deske, ladijski pod, les za terase, olje in laki za les. Parquet, rustic and wood block flooring, wood floor panelling for terraces, oils and varnishes for wood.

Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/431 22 22, Fax. 01/431 31 74 E-mail: info@zavodbig.si, Internet: www.zavodbig.com Predstavljamo se z revijo HIŠE. We present the HIŠE (HOUSES) magazine.

ZEPTER-SLOVENICA d.o.o. Pohorska cesta 12 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/884 39 01, Fax. 02/884 39 00 E-mail: info@zepter.si, Internet: www.zepter.si Zepter - globalno podjetje, ki proizvaja, svetuje, prodaja vrhunske proizvode od kuhalnih sistemov do BIOPTRON svetlobne terapije. Zepter – a global company. Production, consulting and sale of topnotch products, from cooking systems to BIOPTRON light therapy.

ŽELVA d.o.o. Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 33 00, Fax. 01/280 33 44 E-mail: info@zelva.si, Internet: www.zelva.si V invalidskem podjetju Želva d.o.o. že 22 let izdelujemo notranjo opremo po meri in želji naročnika. Otroške in mladinske sobe, kuhinje, predsobe, vgradne omare, spalnice, pisalne mize. For 22 years, Želva d.o.o., employing handicapped persons, has manufacured tailor-made furnishing according to customers’ wishes. Children’s and youth rooms, kitchens, hallways, built-in wardrobes, bedrooms, desks.

ŽIHER d.o.o. Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 02/743 08 18, Fax. 02/743 08 12 E-mail: info@ziher.si, Internet: www.ziher.si Parket; vinil talne obloge; keramika; notranja vrata in montažne hiše. Parquets; vinyle floorings; ceramics; inner doors and prefabricated houses.

AMBIENT L J UB L J ANA 2015

63


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H / List of exhibitors by activities

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES

1. POHIŠTVO ZA APARTMAJE

FURNITURE FOR APARTMENTS

1.1.

Apartmajski program - splošno Apartment furnishings - general IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled

1.2.

Pohištvo za apartmaje - ostalo Furniture for apartments - others IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled

2. POHIŠTVO ZA PREDSOBO IN GARDEROBO

VESTIBULE AND WARDROBE FURNITURE

2.1.

Predsobno in garderobno pohištvo Furniture for vestibules and wardrobes ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MOJ hobi d.o.o., Ljubljana SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

3. POHIŠTVO ZA OTROKE

CHILDREN'S AND TEEN'S FURNITURE

3.1.

Sobe za otroke in mladino Children's and teen's bedrooms ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o., Novo mesto LIP BLED, d.o.o., Bled MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MOJ hobi d.o.o., Ljubljana SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče ŽELVA d.o.o., Ljubljana

3.2.

Posamezni elementi za otroško in mladinsko sobo Individual elements for children’s and teen’s bedrooms ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o., Novo mesto LIP BLED, d.o.o., Bled MOJ hobi d.o.o., Ljubljana SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolin ŽELVA d.o.o., Ljubljana

4. DROBNO POHIŠTVO

SMALL FURNISHINGS

4.1.

Omare, regali in drugo drobno pohištvo Cabinets, shelves and other small furnishings ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki

64

AM B I E N T L J U B L J A N A 2015

IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KIT, prodaja pohištva in svetovanje, d.o.o., Novo mesto LIP BLED, d.o.o., Bled MOJ hobi d.o.o., Ljubljana PRODOMUS d.o.o., Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini VISMAPLUS3 S.r.l., IT-36016 THIENE (VI) ŽELVA d.o.o., Ljubljana

5. MASIVNO POHIŠTVO

SOLID FURNITURE

5.1.

Kmečke omare Rustic wardrobes - chests LIP BLED, d.o.o., Bled MOJ hobi d.o.o., Ljubljana

5.2.

Omare - sodobne Contemporary wardrobes IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled MOJ hobi d.o.o., Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini VISMAPLUS3 S.r.l., IT-36016 THIENE (VI) ŽELVA d.o.o., Ljubljana

5.3.

Omare - stilne Period wardrobes LIP BLED, d.o.o., Bled MOJ hobi d.o.o., Ljubljana

5.4.

Masivno pohištvo - ostalo Solid furniture - others LIP BLED, d.o.o., Bled MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje MOJ hobi d.o.o., Ljubljana

6. KUHINJE KITCHENS 6.1.

Oprema za kuhinje Kitchen furnishings ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki ART DIZAJN d.o.o., Ljubljana AVENE d.o.o., Grosuplje IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P., Selca MOJ hobi d.o.o., Ljubljana PMF d.o.o., Ljubljana POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana REBERLES d.o.o. Kamnik, KAMNIK SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče TOTUS d.o.o., LJUBLJANA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini VISMAPLUS3 S.r.l., IT-36016 THIENE (VI)


27.--30. JANUAR 2016

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE WWW.NATOUR-ALPEADRIA.SI


Gospodarsko razstavišče Prireditveni center Ljubljana

VSE SE DA DA ZA VSE 365 dni dogajanja! www.gr-sejem.si

Ambient Ljubljana 2015  
Ambient Ljubljana 2015  

Sejemski katalog / Fair Catalogue

Advertisement