Page 1

g wyl ˆ gerdded

walking festival June 2012


2

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


Welcome to the 2012 Gower Walking Festival Welcome to the 8th Gower Walking Festival, with 73 walks over 16 days. We offer you opportunities to delve into history, be awestruck by unique landscapes, eat gorgeous local food, explore archaeological sites, see the coast from the sea, or just meander beside sparkling rivers, paddle on sandy beaches, listen out for choughs and see buzzard soar over woodland. There are gentle strolls and strenuous walks, up hills and down valleys. You can even walk forty miles over two days, taking in the Gower coast from Bracelet Bay to Penclawdd. We have a wonderful team of local volunteers ready to introduce you to the magnificent scenery and wildlife of the Gower Peninsula, Britain’s first Area of Outstanding Natural Beauty.

Wales’s own ‘Weatherman Walking’

Derek Brockway will open the festival on Saturday 9th June at Rhossili at 11.00am

“I love the Gower Peninsula and it’s one of my favourite places in Wales. I filmed a walk for Weatherman Walking a few years ago from Worm’s Head to Whiteford Point. I am looking forward to returning to Rhossili in June to open the Gower Walking festival for the second time. Hopefully the weather will be fine so people will enjoy the wonderful view”

BOOKING WALKS: Each walk costs £3 per person, or £1 for under-14s, although some specialist walks and activities cost more, as indicated in the walk descriptions. Bookings are not refundable unless a walk is cancelled. Places are limited, so book by: • • • •

Calling into the Mumbles Tourist Information Centre (TIC) Writing to the TIC using the booking form in the brochure and enclosing a cheque Emailing your booking and, after we have responded, telephoning to pay by debit card Telephoning to book and pay by debit card Mumbles Tourist Information Centre at the Mumbles Methodist Church, (opposite Boots) Swansea, SA3 4DH

T: 01792 363392 E: info@mumblestic.co.uk Mumbles TIC is a volunteer-led not-for-profit organisation and the proceeds of the Walking Festival help its continuance. We are grateful for your support.

4

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


Walk Grading & Symbols

WHAT YOU NEED TO KNOW

1. Wear suitable footwear and clothing and be prepared for unpredictable weather. 2. Some walks are suitable for dogs on short leads but remember there are ponies, sheep and cattle roaming on Gower.

1

Easy; mainly flat walking on paths with good surfaces. No steep hills or stiles, minimal steps.

2

Fairly easy: gentle rolling landscapes, footpaths with generally good surface. Some gentle inclines, stiles or steps.

3

Moderate: varied landscapes, possibly with more challenging slopes. Stiles and steps expected. Suitable for keen walkers and anyone who is reasonably active.

4

Fairly strenuous: a challenging walk suitable for fit walkers with some experience. Steep gradients, stiles and steps and uneven surfaces.

8. Young walkers aged 16 or younger should be accompanied by an adult.

5

9. Cars should be parked sensibly and locked with no valuables on show.

Strenuous: long walk over varied terrain, suitable for fit and experienced walkers.

1

Gentle pace

11. Walks will start promptly.

2

Leisurely pace

12. Participants in the Gower Walking Festival do so at their own risk.

3

Moderate pace

4

Brisk pace

3. Walk leaders and back markers are volunteers. 4. All walks are circular unless otherwise stated. 5. Remember to bring any medication you may require on the walk and it is always advisable to have your own First Aid kit. 6. It is always advisable to bring a drink and sun protection. 7. Some walks suggest a packed lunch. Bring snacks if you feel you may need them.

10. Duration and length of walks are approximate.

No dogs Suitable for wheelchairs Toilets

Wales Coast Path and Gower 40-Miler 2012 sees the completion of the Wales Coast Path and to mark this we are having an inaugural forty-mile walk, over two days, along the Coast Path around Gower. Day One starts from Bracelet Bay and covers 15 miles, finishing in Port Eynon. Day Two’s walk is 25 miles, from Port Eynon to Penclawdd. This is an excellent challenge for the dedicated walker which we hope will prove popular. There is optional Saturday night accommodation for a limited number of people at the National Trust’s new Bunkhouse at Cwm Ivy. (Walks 37 and 40)

1

Castle Stile Water Activity Family Friendly

Collect a Castle

To celebrate both the Queen’s Jubilee and the re-opening of the renovated Oystermouth Castle, we are having a ‘Collect a Castle’ theme. All walks which pass a castle are marked with the Castle symbol (as shown above). There are twelve walks passing four castles in the area, and while you don’t get a prize, you can ask your walk steward for a CaC card to mark them off as a memento of a Jubilee year. See the website for an article about the castles. (Walks 2, 16, 32, 38, 40, 46, 48, 56, 64, 66, 68 and 70) Mumbles Tourist Association (MTA) Ltd trading as Mumbles Tourist Information Centre acts as a facilitator in producing a programme of walks for the Walking Festival. MTA does not accept responsibility for walker’s safety or personal property while taking part in the Walking Festival. Walkers are therefore advised to arrange their own personal insurance to cover risks.

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

5


Croeso i Gŵyl  Gerdded Gŵyr 2012 Croeso i 8fed Gŵyl Gerdded, Gŵyr gyda 73 taith dros 16 diwrnod. Rydym yn cynnig cyfleoedd i ymchwilio i hanes, rhyfeddu at dirweddau unigryw, bwyta bwyd lleol hyfryd, archwilio safleoedd archeolegol, gweld yr arfordir o’r môr, neu gerdded wrth ymyl afonydd pefriog, padlo ar draethau tywod, gwrando ar frân goesgoch a gweld boncath yn symud dros y coetir. Mae yna deithiau hamddenol a theithiau cerdded egnïol, i fyny bryniau ac i lawr dyffrynnoedd. Gallwch hyd yn oed gerdded 40 milltir dros ddau ddiwrnod, ar hyd arfordir Gwyr o Fae Bracelet i Benclawdd. Mae gennym dîm gwych o wirfoddolwyr lleol yn barod i’ch cyflwyno i’r golygfeydd godidog a bywyd gwyllt Penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf Prydain.

Cymru ‘Weatherman Walking’ eu hunain

Bydd Derek Brockway agor yr ŵyl Sadwrn 9 Mehefin Rhosili 11:00 “Rwyf wrth fy modd ym Mhenrhyn Gŵyr ac mae’n un o’m hoff lefydd yng Nghymru. Ffilmiais i daith ar gyfer “Weatherman Walking” ychydig flynyddoedd yn ôl o Ben Pyrod i Whiteford Point. Rwy’n edrych ymlaen at ddychwelyd yn ôl i Rosili ym mis Mehefin i agor gŵyl Gerdded Gŵyr am yr ail dro. Gobeithio bydd y tywydd yn dda i’r bobl fwynhau’r olygfeydd wych “

ARCHEBU TEITHIAU CERDDED: Mae pob taith gerdded yn costio £3 y person, neu £1 am unigolion dan-14 blwydd oed, er bod rhai teithiau cerdded a gweithgareddau arbenigol yn costio mwy, fel y nodir yn y disgrifiadau taith. Nid oes ad-daliad ar ôl i chi archebu oni bai bod taith yn cael ei chanslo. Mae llefydd yn brin, felly archebwch drwy: • Galw mewn i Ganolfan Groeso’r Mwmbwls (TIC) • Ysgrifennu, gan amgáu siec, at y Ganolfan Croeso trwy ddefnyddio’r ffurflen archebu yn y llyfryn • E-bostio eich archeb ac ar ôl derbyn ymateb, ffonio i dalu gyda cherdyn debyd • Ffonio i archebu a thalu gyda cherdyn debyd Canolfan Croeso’r Mwmbwls o fewn Eglwys Fethodistaidd y Mwmbwls, (gyferbyn â Boots) Abertawe SA3 4DH

T: 01792 363392 E: info@mumblestic.co.uk Mae Canolfan Groeso’r Mwmbwls yn sefydliad nid er elw a arweinir gan wirfoddolwyr ac mae incwm Gŵyl Gerdded Gŵyr yn helpu ei barhad. Rydym yn ddiolchgar am eich cefnogaeth.

6

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


Beth Sydd Angen i Chi Wybod

1. Gwisgwch esgidiau a dillad addas a byddwch yn barod am dywydd anwadal. 2. Mae rhai teithiau cerdded yn addas ar gyfer cŵn ar dennyn byr ond cofiwch fod merlod, defaid a gwartheg yn crwydro ar y Gŵyr. 3. Mae arweinwyr y daith gerdded a marcwyr yn wirfoddolwyr. 4. Mae pob taith yn gylchol oni nodir yn wahanol. 5. Cofiwch ddod ag unrhyw feddyginiaeth y bydd ei angen arnoch ar y daith gerdded ac mae bob amser yn synhwyrol dod â’ch pecyn Cymorth Cyntaf eich hun. 6. Mae bob amser yn synhwyrol dod â diod ac eli haul. 7. Mae rhai teithiau cerdded yn awgrymu dod â phecyn bwyd. Dewch â byrbrydau os ydych yn teimlo y bydd eu hangen. 8. Dylai cerddwyr sy’n 16 oed neu’n iau fod yng nghwmni oedolyn. 9. Dylid gadael ceir wedi parcio’n synhwyrol ac wedi’u cloi heb unrhyw bethau gwerthfawr i’w gweld. 10. Mae amser a hyd y teithiau cerdded yn fras. 11. Bydd teithiau cerdded yn cychwyn yn brydlon. 12. Mae cyfranogwyr yng Ngŵyl Gerdded Gŵyr yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain..

Anhawster y Teithiau Cerdded 1

2

3

4

Eithaf hawdd: tirweddau esmwyth, cerdded ar lwybrau ag arwynebau da ar y cyfan. Rhai llethrau graddol, camfeydd neu risiau ar y llwybr Cymedrol: tirweddau amrywiol, rhai llethrau mwy heriol yn bosib. Dylid disgwyl camfeydd a grisiau ar hyd y llwybr. Addas ar gyfer cerddwyr brwd ac unrhyw un sy’n weddol actif. Eithaf egnïol: taith gerdded heriol yn addas ar gyfer cerddwyr heini â pheth profiad, llethrau serth, camfeydd a grisiau ac arwynebau anwastad.

5

Egnïol: taith hir dros dirweddau amrywiol, yn addas ar gyfer cerddwyr heini a phrofiadol

1

Cyflymdra Ysgafn

2

Cyflymdra Hamddenol

3

Cyflymdra Cymedrol

4

Cyflymdra Bywiog Dim cŵn

Llwybr Arfordirol Cymru a Thaith 40 Milltir Gwyr

Yn 2012 bydd Llwybr Arfordir Cymru yn cael ei gwblhau, ac i ddathlu hyn byddwn yn cynnal taith gerdded deugain milltir agoriadol, dros ddeuddydd, ar hyd Llwybr yr Arfordir o gwmpas Gwyr. Bydd y diwrnod gyntaf yn dechrau o Bae Breichled ac yn 15 milltir o hyd, gan orffen ym Mhort Einon. Bydd daith yr ail ddiwrnod yn mynd o Borth Einon i Benclawdd ac yn 25 milltir o hyd. Mae hwn yn her ardderchog ar gyfer cerddwyr ymroddedig a gobeithiwn y bydd yn boblogaidd. Mae llety opsiynol ar nos Sadwrn ar gyfer nifer cyfyngedig o bobl yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Byncws newydd yng Nghwm Ivy. (Teithiau Cerdded 37 a 40)

Hawdd: cerdded ar dir gwastad ag arwynebau da ar y cyfan. Dim tyle serth na chamfeydd, dim llawer o risiau

Yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn Toiledau ar y daith

1

Castell ar y daith Sticil Gweithgaredd dŵr Cyfeillgar i’r teulu

Casglwch Gastell I ddathlu Jiwbilî’r Frenhines ac ail-agor adnewyddiad Castell Ystumllwynarth, rydym yn cael thema ‘Casglwch Gastell’. Mae’r holl deithiau cerdded sy’n pasio castell yn cael eu marcio gyda’r symbol Castell (fel y dangosir uchod). Mae deuddeg o deithiau cerdded yn mynd heibio i’r pedwar castell yn yr ardal, ac er nad ydych yn cael gwobr, gallwch ofyn i’ch stiward taith gerdded am gerdyn CC i nodi i gofio am y flwyddyn Jiwbilî. Gweler y wefan am erthygl am y cestyll. (Teithiau Cerdded 2, 16, 32, 38, 40, 46, 48, 56, 64, 66, 68 a 70) Mae Cymdeithas Twristiaeth Mwmbwls (CTM) yn gweithredu fel Canolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr Mwmbwls ac yn hwyluso rhaglen o deithiau cerdded ar gyfer Gŵyl Gerdded. Nid yw CTM yn derbyn cyfrifoldeb am ddiogelwch neu eiddo personol y cerddwyr wrth gymryd rhan yn yr Ŵyl Gerdded. Felly, cynghorir cerddwyr i drefnu yswiriant personol eu hunain ar gyfer risgiau.

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

7


01 Early Birds Dawn Chorus

Saturday 9 June

Join us on a VERY early morning dawn chorus walk. We’ll be taking a gentle walk around some of the area’s natural hotspots, listening out for the beautiful song of some of our local resident and migrant birds. The early start will guarantee that you get to hear and potentially see a range of species with very little background noise. No dogs. Start Time

3.30 AM

Leader

Alex Pollard (RSPB)

Start Point

Bishop’s Wood Countryside Centre, Caswell SS 594 877

Nearest Bus Service

No suitable service

Distance/Duration

2 miles / 2 hours

Parking

Free at this time

Cost

£3 (and donation to RSPB on the day welcomed)

3

1

02 Highlights of North Gower

1 Saturday 9 June

Join us on a circular trip around the beautiful Llanrhidian coastline, taking in the sights and history of Weobley Castle, Landimore and the Loughor Estuary before heading inland to appreciate the famous Gower hills of Ryers Down and Cefn Bryn. We’ll then make our way back to Llanrhidian via the Greyhound Inn - somewhere to quench our thirst. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.00

Leader

Peris Cale (Swansea Outdoor Group)

Take B4295 travelling west to Llanrhidian then first right to Mill Lane and proceed to green area by Church. SS 498 923

Nearest Bus Service

First Cymru 116 to Llanrhidian Cross

Distance/Duration

7 miles / 4.5 hours

Parking

Street Parking by Church Green

Cost

£3.00

Start Point

3

3

Sponsor: Tircoch Farm Holiday Cottages, Tircoch Isaf Farm, Penuel, Llanmorlais, Swansea SA4 3UQ 01792 850567 www.tircochfarmholidaycottages.co.uk

8

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


03 Introduction to Stand Up Paddling 1

Saturday 9 June

S U P is very easy to learn and with only an hour’s instruction you can be standing on a board and paddling and cruising along. SUP also does wonders for the mind as you paddle through gorgeous scenery and see familiar sights from an unfamiliar perspective! Expert tuition and boards provided. Suitable for beginners, but you must be able to swim. To ensure you get the right size wetsuit, after booking please contact Matt on 07799 062 447 or mail@ standuppaddleboarding.co.uk Maximum 8 participants No dogs. Start Time

10.00

Leader

Matt Barker-Smith

Start Point

By the Y slip opposite the Pilot pub near Verdi’s in Mumbles SS 626 876

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Knab Rock

Distance/Duration

2 hours

Parking

Pay & Display & street parking

Cost

£ 28.00 (includes £3.00 booking fee)

Sponsor: CD – Traveller. www.cd-traveller.com

04 Weatherman Walking at Rhossili

Saturday 9 June

Derek Brockway, BBC’s Weatherman Walking, will open the Festival and join the walk to Llangennith via the Rectory, returning along the beach to Rhossili. Bring packed lunch. No dogs Start Time

11.00

Leader

Norman Sanders

Start Point

The village green at Rhossili SS 417 881

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Rhossili Terminus

Distance/Duration

4.5 miles / 3 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

2

2

Sponsor : Pitton Cross Camp & Caravan Park/Gower Kite Centre, Rhossili, SA3 1PH 01792 390593

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

9


05 Only Dogs Allowed

Saturday 9 June

Despite the title, owners are permitted and other humans are also welcome. Daisy will lead us from Llanmadoc to Whiteford Sands, passing an old iron lighthouse and the Burry inlet. We then follow a winding route over the Whiteford Burrows through forestry and back via Cwm Ivy freshwater marsh. We can then visit the Britannia Inn for bowls of water and human refreshment (optional). Bring a packed afternoon tea. Dogs on short leads. Start Time

14.00

Leader

Daisy (with Lisa Skyrme)

Start Point

Cwm Ivy car park, in field on right as you descend into Cwm Ivy, Llanmadoc. SS 440 935

Nearest Bus Service

First Cymru 116/115 change at Llanrhidian to Llanmadoc Terminus

Distance/Duration

5 miles / 4 hours

Parking

Honesty Box

Cost

£3.00

3

2

06 The Inaudible World of Bats

Saturday 9 June

An evening walk up the Clyne Valley cycle path to the lake and back to detect Bats with Steve Lucas, Bat Conservation Trust’s Wales Officer. Bat detectors will be available for use. This walk is suitable for the Visually Impaired. No dogs. Start Time

21.30

Leader

Steve Lucas ( Bat Conservation Trust’s Wales Officer)

Start Point

Clyne Valley Country Park car park, on Mumbles Road between bottom of Derwen Fawr Road and Mill Lane, Blackpill - end of cycle track. SS 619 908

Nearest Bus Service

First Cymru 2/2A/2B/3A/14 to Blackpill Lido Buses return up to 23.00

Distance/Duration

1 mile / 1.5 hours

Parking

Free at this time

Cost

£3.00

2

1

Sponsor: Glenview Guest House, 140 Langland Road, Mumbles SA3 4LU 01792 367933 glenview@btinternet.com

07 Parkmill Cudd, Hidden Parkmill

Sunday 10 June

Taith gerdded trwy Green Cwm tawel hyd at Llethrid i ddarganfod rhai o’i drysorau cudd - daeareg, hanes, flora a ffawna. Wrth ddod yn ôl byddwn yn mynd wrth odre Cefn Bryn ac aros i gael cinio ac edrych ar y golygfeydd godidog cyn dychwelyd i Parkmill a’r hyd hen lwybr y porthmyn. Bydd cyfle i glywed ac ymarfer eich Cymraeg. Cŵn ar denynnau byr. A walk through quiet Green Cwm as far as Llethrid to discover some of its hidden treasures - geology, history, flora and fauna. We will come back to skirt the edge of Cefn Bryn, stopping for lunch with glorious views before taking the old drovers’ path back to Parkmill. A chance to hear Welsh being spoken and to join in. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.30

Leader

Grace Birt

Start Point

Outside Gower Heritage Centre, Parkmill SS 543 892

Nearest Bus Service

Gower Sunday Explorer 118 to Parkmill Shepherds

Distance/Duration

5 miles / 4 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

3

3

Sponsor: Parc le Breos Guest House & Trekking Centre, Parkmill, Gower SA3 2HA 01792 371636 info@parclebreos.co.uk

10

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


08 Kilvey Hill

Sunday 10 June

A gradual climb to the summit of Kilvey Hill (approx 650ft) taking a stop to talk about the history of what was once the world’s largest copperworks. We’ll see a 3500-year-old Celtic Burial Chamber and at the summit we’ll enjoy a coffeebreak (bring your own) while taking in the spectacular views of the Brecon Beacons on one side and the panoramic view of Swansea Bay on the other side. Then a walk to the famous quarries and lunch looking down towards Tir John. Back home through the forest. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. 11.00

Leader

Mike Lewis (Gower Society/ Ramblers)

Pentrechwyth car park, on right of A4217 Foxhole/Pentrechwyth Road at Cross Valley link road SS 665 950

Nearest Bus Service

First Cymru 31 to Pentrechwyth.

Distance/Duration

7 miles / 5 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

Start Time Start Point

3

2

p

09 Rosehill Quarry and Parks

Sunday 10 June

A relatively gentle urban walk through many green spaces. From Swansea seafront, the walk takes you uphill through Singleton Park to the Hillside wildlife corridor with its spectacular views of Swansea Bay, and then down through Rosehill Quarry, passing Constitution Hill and Dylan Thomas’s house and back to the seafront via Cwmdonkin and Brynmill Park.The majority of the walk will be on made-up paths or side roads, though there are some steep steps. No dogs. Start Time

14.00

Leader

Emma North

Singleton Park, bottom entrance on Mumbles Road/ Brynmill Lane at archway of gatehouse SS 634 919

Nearest Bus Service

First Cymru 2A, 3A or 4 to Singleton Park/ Brynmill Lane

Distance/Duration

3-4 miles / 2-3 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

Start Point

3

10 Sunset at Rhossili

2 Sunday 10 June

A stunning walk along the coast from Mewslade to Rhossili village, with wonderful views and excellent photo opportunities. We plan to reach the Worm’s Head Hotel in time to buy some refreshment (optional). Food served up to 9pm. We hope to see the sun setting about 10pm. Then there is a 15-minute walk back to the Car Park at Pitton Farm. Dogs on short leads. Start Time

18.00

Leader

Dr Isobel Williams

Start Point

Pitton Farm car park at Mewslade SS 427 876

Nearest Bus Service

First Cymru 114 to Pitton Crossroads. No return service

Distance/Duration

4.5 miles / 4 hours

Parking

Honesty Box

Cost

£3.00

3

2

Sponsor: Dynamic Rock, Swansea Indoor Climbing Centre, 16-18 Hebron Rd, Clydach, Swansea SA6 5EJ info@dynamicrock.co.uk

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

11


11 The Bounds of Clyne Valley

Monday 11 June

The walk begins at the southern end of the valley and takes us around the boundary of Clyne Valley, passing through several sites of historic interest. Mainly on public bridleways which may be muddy in places. The valley contains ancient woodland with the Clyne River flowing through it and has a surprising industrial history. There are wonderful views over the Valley and Swansea Bay. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. 10.00

Leader

Keith Fuller (Clyne Valley Community Project)

Car park adjacent to the Civic Amenities site off Derwen Fawr Road, Sketty. (Blackpill) SS 616 915

Nearest Bus Service

First Cymru 2/2A/2B/3A/14 to Blackpill Lido

Distance/Duration

5 miles / 4 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

Start Time Start Point

3

3

Sponsor: Dick Barton Fish & Chip Shop, Alderwood Rd, Westcross, Swansea SA3 5JD 01792 404793

12 Copperopolis

Monday 11 June

In the shadow of Kilvey Hill, discover secrets and retrace Copper Masters’ & workers’ steps – White Rock Quay climbing up to Morris Castle & back. Find a canal tunnel, bridges, houses for engines & houses for people. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.00

Leader

Neil Thomas

Directions from Swansea: Take A 4217 N E side of River Tawe. At the 1st roundabout take the 1st narrow turning off roundabout (look out for the footpath sign) The area is S.E of the Liberty Stadium & just before the Park & Ride SS 664 950

Nearest Bus Service

First Cymru ftrmetro 4 to Liberty Stadium

Distance/Duration

7 miles / 4 .5 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

Start Point

3

3

Sponsor: Newburys Pharmacy, 35 – 37 Newton Road, Mumbles SA3 4BD 01792 366120

13 A Walk with Literature

Monday 11 June

The walk will include sections of the Dylan Thomas Trail in the city and in the Uplands. Swansea’s rich literary history will be explored at various points along the route, with readings from A Swansea Anthology (compiled by James A Davies, Seren 2006). We return to the Dylan Thomas Centre to view the exhibition on Dylan Thomas and Vernon Watkins. Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

10.00

Leader

Roger Williams (Mumbles TIC)

Dylan Thomas Centre Somerset Place, Swansea SS 661 929

Nearest Bus Service

Any bus to Swansea City Bus Station (10 min walk)

Distance/Duration

4 miles / 5 hours Parts of the route will be covered by service bus (fare payable)

Parking

Pay & Display opposite Dylan Thomas Centre

Cost

£3.00

Start Point

12

Gower Walking Festival

1

1

www.gowerwalkingfestival.org


14 Canoe the Tennant Canal

Monday 11 June

A delightful evening canoe ride along the still waters of the Tennant canal. Paddle a Canadian Canoe solo, or with a partner. We will be sitting down for the duration of the trip with a break midpoint to stretch our legs. No previous experience or swimming ability needed. Instruction and all safety equipment is provided. Don’t wear your best clothes and bring a change of clothing (just in case). Contact Steve Porter on 07962 665030 or enquiries@breakout-adventure. org for more details. People with disabilities/ small children should contact Steve to discuss how they can participate. Maximum 16 participants. No dogs. Start Time

18.00

Leader

Steve Porter

Start Point

Outside the Methodist Church, Jersey Marine Village SS 711 939

Nearest Bus Service

First Cymru 158 to Jersey Marine (return buses at 2012 & 2142)

Distance/Duration

2 hours

Parking

Street Parking

Cost

£ 22.00 (includes £3.00 booking fee) £ 10.50 (includes £1.00 booking fee) for accompanied children under the age of 14

Sponsor: 1940’s Swansea Bay Museum, Baldwin’s Crescent, Crymlyn Burrows, Swansea SA1 8WQ www.1940sswanseabay.co.uk 01792 458864 15 The Archaeology of Port Eynon Point

Monday 11 June

A walk across the beach to visit the Salt House, and then on up the point to look at the archaeology of limestone quarrying at Port Eynon. We will then scramble down the rocks to look at Culver Hole, a natural cave turned into a pigeon-house, before returning to Port Eynon village. If conditions are right, we may be able to see the prehistoric forest in the bay. No dogs. 18.30

Leader

Dr Edith Evans, Glamorgan-Gwent Archaeological Trust

The information board outside the public conveniences at Port Eynon SS 468 851

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Port Eynon Terminus. No suitable return service

Distance/Duration

2 miles / 1.5 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

Start Time Start Point

4

4

1 Tuesday 12 June

16 North Gower Church Jewels

Visiting St Rhidian’s at Llanrhidian with Leper’s stone and parson’s bed, and Cheriton’s St Cadog’s - the cathedral of Gower, the walk fringes the intricately patterned salt marshes of North Gower on time-trodden paths. Then we enter the secluded Cheriton valley with its Pack Horse bridge before returning via Bovehill Tor, skirting Weobly Castle, to the little hamlet of Leason before returning to start point. A walk with history and majesty combined. Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

10.00

Leader

Adele Cunningham

Start Point

Take B4295 travelling west to Llanrhidian then first right to Mill Lane and proceed to green area by Church. SS 497 923

Nearest Bus Service

First Cymru 116 to Llanrhidian Cross

Duration

6 miles / 4 hours.

Parking

Street Parking

Cost

£ 3.00

3

2

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

13


Let your eyes do the walking at  Cover to Cover  58 newton road  Mumbles  tel 01792 366363  www.cover­to­cover.co.uk  Proud to be independent  You can now order online with us too!

17 Orchids at Oxwich

Tuesday 12 June

A leisurely walk to appreciate the beauty of the wild flowers at Oxwich. The leader is not a botanist, but is an enthusiastic novice. The walk will cover 5 different habitats - sand dune, sea shore, salt marsh, woodland and freshwater marsh - ensuring a good diversity of floral species, and end with an optional afternoon tea at the Oxwich Bay Hotel. Bring a packed lunch. No Dogs. Start Time

11.00

Leader

Hil Werker

Start Point

Entrance to Oxwich Bay Hotel car park. SS 502 863

Nearest Bus Service

First Cymru 116/117 change at Killay to Oxwich Cross

Distance/Duration

3.5 miles / 3.5 hours

Parking

Free at Oxwich Bay Hotel.

Cost

£3.00

2

18 Flora, Fauna and Forts of Mumbles Hill

1 Tuesday 12 June

Mumbles Hill Local Nature Reserve has a long quarrying, mining and farming history, but is now a haven of tranquillity and a home for wildlife. A talking walk with excellent views over Swansea Bay and Mumbles, pointing out the work in progress to restore the threatened limestone grassland and to uncover remnants of WW2 defences. An oyster midden has been discovered on the hill and there are plans for it to be examined and dated; we hope to have information about this on the walk. Dogs on short leads. Start Time

14.00

Start Point Distance/Duration Cost

Steps next to Coach Parking bays in Bracelet Bay car park SS 627 872 2 miles / 2.5 hours

Leader

Sean Hathaway(SCC), John Powell (OHA), Paul Huckfield (GGAT)

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Limeslade

Parking

Pay and Display

3

£3.00

1

19 Kilvey Hill(a shorter evening version)

Tuesday 12 June

A gradual climb to the summit (approximately 650ft) with a short talk on what was once the world’s largest copper works. Reaching the summit we enjoy panoramic views - to the south our city by the sea, to the north views of the majestic Brecon Beacons. On to the old windmill built c1680, then walk down the concrete ‘cement run’ and through the forest, back to the start. Bring a snack.Dogs on short leads. Start Time

18.00

Leader

Mike Lewis (Gower Society/ Ramblers)

Pentrechwyth car park, on right of A4217 Foxhole/Pentrechwyth Road at Cross Valley link road SS 665 950

Nearest Bus Service

First Cymru 31/32/33 to Pentrechwyth. Return buses every hour to 2240

Distance/Duration

3 .5 miles / 4 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

Start Point

14

Gower Walking Festival

3

2

www.gowerwalkingfestival.org


20 Mumbles Lighthouse and the Coastguard Station

Tuesday 12 June

An evening walk led by a Swansea Coastguard volunteer. The walk will go out to the Mumbles Lighthouse which has guided ships safely into Swansea Bay past the hazardous Mixon Shoal for over 200 years. The light was once powered by coal fires and by oil but is now powered by solar panels. The tide should be low enough to see Bob’s Cave. Returning inland there will be a guided tour inside Mumbles Coastguard Station No Dogs. Start Time

18.00

Leader

Marc Lancey (Swansea Coastguards)

Start Point

Knab Rock, Mumbles SS 626 876

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Knab Rock. Return buses 2A every hour to 22.45

Distance/Duration

2 miles / 2-3 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

2

2

Sponsor: PA’s Wine Bar, 95 Newton Rd, Mumbles SA3 4BN 01792 367723 www.paswinebar.co.uk

21 Gower Coast Adventure by Boat and Foot

Wednesday 13 June

A safe and exhilarating boat trip aboard the Sea Serpent, boarding in shallow water (small towel required). Your walking clobber will be placed in waterproof bags and you will be put ashore at Pwll Du, in knee – deep water. An experienced walk leader will guide you back to Mumbles via a coastal route. Changes may be made due to weather conditions. Warm clothing and waterproofs essential as it can be cold on the boat. Maximum 12 participants. Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

9.30

Leader

Dave Tonge & Norman Sanders

Start Point

Knab Rock, Mumbles SS 626 876

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Knab Rock

Distance/Duration

1 hour on boat + 5 miles / 3 hours on foot

Parking

Pay & Display

Cost

£ 20.00 (includes £3.00 booking fee)

3

3

Sponsor: Newburys Pharmacy, 35 – 37 Newton Road, Mumbles SA3 4BD 01792 366120

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

15


22 Bones, Blues and Burrows

Wednesday 13 June

A walk past the flower-rich Cwm Ivy Tor, out through the dunes and onto the beach. We head across Broughton Bay towards the tidal island of Burry Holms, above the magical Blue Pool and bone caves where ancient remains have been found. With Worm’s Head in view, we head along the beach to Diles Lake and back around the edge of the Burrows. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.00

Leader

Claire Hannington (National Trust Warden)

Cwm Ivy, Llanmadoc, car park in field on right as you descend into Cwm Ivy SS 440 935

Nearest Bus Service

First Cymru 116/115 change at Crofty to Llanmadoc Terminus

Distance/Duration

6 miles/ 4 hours

Parking

Honesty Box

Cost

£3.00

Start Point

3

3

Sponsor: Norton House Hotel, Norton Road, Mumbles, Swansea SA3 5TQ 01792 404891 enquiries@nortonhousehotel.co.uk

23 Clyne Gardens – its Past, Present and Future

Wednesday 13 June

A botanical ramble through one of Swansea’s most spectacular landscapes with Head Gardener, Teifion Davies, including visiting a former private chapel and the unforgettable Japanese Bridge. Dogs on short leads. Start Time

11.00

Leader

Teifion Davies (City & County of Swansea)

Start Point

Woodman pub car park, Blackpill SS 618 904

Nearest Bus Service

First Cymru 2/2A/2B/3A/14 to Blackpill Lido

Distance/Duration

1 mile / 2 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

2

2

24 Beyond Barlands; Biodiversity at the Dranges

Wednesday 13 June

Beyond Barlands Common lies a hidden wilderness. The Dranges is an area of unimproved grasslands, oak woodlands, wet woodland, ponds and streams – a haven for wildlife. This land has been in private ownership for many years and has been managed primarily for biodiversity. Now leased by The Wildlife Trust of South and West Wales, the Dranges is managed as a nature reserve. The walk will focus on observing the flora and fauna of the reserve where you will possibly see butterflies and moths, dragonflies, wildflowers and grasses, a variety of bird life and maybe even signs of otters. This walk will take you around the reserve and also to some places where public access is normally not allowed. Please be aware that whilst this walk is not strenuous it will be very muddy in places, and the paths are not surfaced and often uneven and overgrown. You will need to be relatively agile to enjoy this walk. Bring a packed lunch. No Dogs. Start Time

11.00

Leader

Rebecca Killa/Paul Thornton (Wildlife Trust of South and West Wales)

Start Point

Car parking area at Barlands Common; travelling from Bishopston on B4436 , park on right-hand side before Kittle (near sign for Boarding Kennels) SS 578 896

Nearest Bus Service

First Cymru 14 to Kittle Beaufort Arms

Distance/Duration

2 miles / 3 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

16

Gower Walking Festival

3

2

www.gowerwalkingfestival.org


25 Nordic Walk at Port Eynon and Horton Beach

Wednesday 13 June

Following a Walk Brief, we will head across the burrows (parallel to beach) on board walks and sand based tracks towards Horton Green. From here, down onto the beach and walk to the Salt House.Then up to Port Eynon Point for superb views of both villages and Overton Mere. We return to Port Eynon on a different route for a deserved cuppa. Nordic Poles will be available for those who do not have their own. Suitable for novices and the experienced Nordic walker. No dogs. Start Time

13.00

Leader

Steve Lancey

Start Point

Meet at Captain’s Table Café, Port Eynon, on the seafront SS 468 852

Nearest Bus Service

First Cymru 118/115 change at Scurlage to Port Eynon Terminus

Distance/Duration

3 miles / 2.5 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

3

26 Introduction to Stand Up Paddling 2

1 Wednesday 13 June

S U P is very easy to learn and with only an hour’s instruction you can be standing on a board and paddling and cruising along; you can excel right from the first sweep. SUP also does wonders for the mind as you paddle through gorgeous scenery and see familiar sights from an unfamiliar perspective! Expert tuition and boards provided. Suitable for beginners, but you must be able to swim. To ensure you get the right size wetsuit, after booking please contact Matt on 07799 062 447 or mail@standuppaddleboarding.co.uk Maximum 8 participants. No dogs. Start Time

14.30

Leader

Matt Barker-Smith

Start Point

By the Y slip opposite the Pilot pub, near Verdi’s in Mumbles SS 626 876

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Knab Rock

Distance/Duration

2 hours

Parking

Pay & Display & street parking

Cost

£ 28.00 (includes £3.00 booking fee)

27 Copperopolis - Walk on Water

Wednesday 13 June

An amazing ‘walk then canoe’ around and on the River Tawe which aims to investigates this ‘growing vibrant [aerated] riverside’ in the Lower Swansea Valley near the Liberty Stadium. This double water activity helps us see where and why Swansea was Copperopolis, amongst the Morrises, Vivians and Grenfells. Paddle a Canadian Canoe solo, or with a partner. No previous experience or swimming ability needed. Instruction and all safety equipment is provided. Don’t wear your best clothes and bring a change of clothing (just in case). Contact Steve Porter 07962 665030 or enquiries@ breakout-adventure.org for more details. No dogs. 18.00

Leader

Neil Thomas & Steve Porter (Breakout Adventure)

Car park - A4217 roundabout at Cross Valley Link - A4067; immediate 1st Left after Foxhole/Pentrechwyth Road SS 664 950

Nearest Bus Service

First Cymru 31/32/33 to Pentrechwyth. Return buses every hour to 22.40

Distance/Duration

1 mile each land & water / 2.5 hours

Parking

Free

Cost

£ 22.00 (includes £3.00 booking fee)

Start Time

Start Point

4

3

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

17


28 South Gower Church Jewels

Thursday 14 June

Visiting two jewels in the Gower Churches’ crown, St Nicholas at Nicholaston and St Illtyd’s at Oxwich, this walk reveals heavenly views of Oxwich and Three Cliff Bays from the foothills of Cefn Bryn, passes through magical Nicholaston woods to enter the flower-filled Nature Reserve at Oxwich and eventually returns to Penmaen after crossing the gloriously scenic Oxwich beach. Bring a packed lunch. No Dogs. Start Time

10.00

Leader

Adele Cunningham

Start Point

Take A4118 from Parkmill to Penmaen and second right to parking place at SS 526 886

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Penmaen Church

Distance/Duration

5-6 miles / 4 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

4

29 Highways and Byways and Skyways

3 Thursday 14 June

Starting at the King Arthur pub, Reynoldston, we climb to the top of the Cefn Bryn ridge, possibly via King Arthur’s Stone. Then we follow the road down to Cilibion and pick up the Gower Way, walking via Green Cwm, Parc woods and Penmaen and back to the ridge. Great views over peninsular Gower, Burry Inlet and the Bristol Channel. Bring a packed lunch.. Dogs on short leads. Start Time

10.00

Leader

Start Point

Outside King Arthur pub, Reynoldston SS 483 900

Nearest Bus Service

Distance/Duration

8 miles / 5 hours

Parking

Cost

£3.00

Roger Button First Cymru 116/115 change at Llanrhidian to Reynoldston Green Free

4

3

Sponsor : Pitton Cross Camp & Caravan Park/Gower Kite Centre, Rhossili, SA3 1PH0 1792 390593

Entry: £5.90 adults, £4.90 children, £20 family

18

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


VILLAGE health & fitness Swansea 25m pool Over 70 pieces of gym equipment Sauna/Steam Room & Whirlpool Extensive range of studio classes including the fantastic Les Mills BTS classes  Healthy lifestyle activities and clubs  Hotel discounts for all members    

01792 479954

he

Please call for more information on

a

VILLAGE Hotel & Leisure Club Swansea, Langdon Road, Swansea SA1 8QY

30 Morfa and More

lt h

ss

Fantastic new equ now at the ipment Health and VILLAG E Leisure Clu b Swan Come and sea. tr y o ur new Power pla te TRX and , Kettle bells, much mo re. Please 01792 47 call 99 free trial a 53 for a nd m informatio ore n.

a n d fit n

e

Thursday 14 June

Shopping, supermarkets & soccer are what springs to mind with the Morfa area of Swansea – but this walk around the area takes us along lesser known quiet footpaths with wildflowers, a riverside path and a chance to see a heron by the lily ponds. Bring a snack. Dogs on short leads. Start Time

13.30

Leader

Maggie Jones

Start Point

Directions from Swansea: Take A 4217 N E side of River Tawe. At the 1st roundabout take the 1st narrow turning off roundabout (look out for the footpath sign) The area is S.E of the Liberty Stadium & just before the Park & Ride SS 664 950

Nearest Bus Service

First Cymru ftrmetro 4 to Liberty Stadium

Distance/Duration

3.5 miles / 2 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

2

1

31 A Stroll through the Dead Centres of Mumbles

Thursday 14 June

With more talking than walking, we start with a guided tour of the churchyard of All Saints, Oystermouth Parish Church. Leaving the churchyard, we continue along Overland Road to Oystermouth Cemetery, opened in 1883. Both sites contain some interesting tombstones, and some notable inhabitants, including the Rev Bowdler, self-appointed censor of Shakespeare, the crew of three lifeboat disasters, and a Welsh songstress who died young. If you enjoy a good graveyard, this is the walk for you. No Dogs. Start Time

18.00

Leader

Dr Isobel Williams

Start Point

All Saints Church porch (Turn right at the top of the steps opposite the Mumbles Tennis Courts on Mumbles Road) SS 617 880

Nearest Bus Service

First Cymru 2/2A/2B to Oystermouth Square

Distance/Duration

2 miles / 2 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

2

2

Sponsor: Whitford Footwear, 23 Newton Road, Mumbles, Swansea SA3 4AS www.whitfordleather.com

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

19


32 Quality Food and Sights

1 Friday 15 June

Connoisseurs, whet your appetites walking through top Gower sights - Britain’s Best View and Britain’s Best Beach. Marvel in and around Three Cliff Bay; Great Tor – above and below 20 metre high limestone sea cliffs ; linger on stepping stones beneath Pennard Castle; tiptoe near Pobbles, a burial chamber and a large limekiln. Taste top treats at top locations – coffee & scone at Maes Yr Haf’s boutique restaurant; a special 2-course lunch at Three Cliffs Coffee Shop – all food here is worth the walk - and back to Nicholaston Farm for fresh local strawberries & cream. No Dogs. Start Time

9.45

Leader

Neil Thomas

Start Point

Start Nicholaston Farm, From Swansea take A4118 Turn left at Nicholaston. SS 523 883

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Nicholaston Cross (arrive 0827 or 0942)

Distance/Duration

8 miles / 6.5 hours

Parking

Free

Cost

£19.00 (includes £3.00 booking fee)

3

3

Sponsor: Nicholaston Farm Caravan and Camping, Penmaen, Gower SA3 2HL 01792 371209 nicholastonfarm@googlemail.com

33 Romans, Monks and Ironworkers

Friday 15 June

A walk around the Neath Abbey area to look at nearly 2000 years of archaeology. We will visit the Roman fort, Neath Abbey itself to look at the medieval monastery and the Tudor mansion, and the Neath Abbey Ironworks, taking in the Tennant Canal on the way. Dogs on short leads. Start Time

10.00

Leader

Dr Edith Evans, Glamorgan-Gwent Archaeological Trust

Start Point

Car park on Cwrt Herbert playing fields, Neath Abbey Road SS 745 977

Nearest Bus Service

First Cymru 158 to Neath Abbey

Distance/Duration

3 miles / 3 hours

Parking

Free: Cwrt Herbert playing fields

Cost

£3.00

3

4

34 In the Footsteps of Derek

Friday 15 June

You’ve seen the TV programme, now do the walk! Hear stories of smuggling, a disastrous ship wreck and early mining. This walk follows one of Derek Brockway’s “Weatherman Walking” routes (unfortunately he can’t lead the walk this year as he did last year). It follows the coast path from Caswell Bay round to Pwll Du and then up the Bishopston Valley to see ‘Guzzle Hole’ and Longash mine. The return path diverts from Derek’s route, going across Bishopston and back to Caswell passing St Peter’s Well. Bishopston Valley can be muddy, even in June, and there are 2 steep paths at Pwll Du and Longash. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.30

Leader

Alan Bailey

Start Point

Caswell Bay Car Park SS 594 877

Nearest Bus Service

First Cymru 2C to Caswell Bay

Distance/Duration

7 miles / 5 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

20

Gower Walking Festival

4

3

www.gowerwalkingfestival.org


Booking Form 2012 Walking Festival Please complete this form in BLOCK CAPITALS and then: mail it to GWF, Mumbles Tourist Information Centre, Mumbles Methodist Church, Mumbles, Swansea SA3 4DH with a cheque made out to Mumbles TIC, or pay in person at the TIC, or telephone to pay by debit card (01792 363392), or email the form (available on our website www.gowerwalkingfestival.org) to info@mumblestic.co.uk & telephone to pay by debit card after our confirmation. NAME: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………. ADDRESS: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……… ……………………………………………………………………………………………………… POSTCODE:……. ……………………….. TELEPHONE: TEL during festival (re. booking) ……………………………………………..……… if different ……………………………………………………….…. SIGNATURE: …………………………………………………………………………………. DATE: …………………………………….

How or where did you hear about the Festival? IN CASE OF EMERGENCY ON WALK OR ACTIVITY, PLEASE CONTACT: Name:

Phone:

We would like to email you occasionally about the Gower Walking Festival and Mumbles. Please tick if Mumbles 01792Walking 363392 info@mumblestic.co.uk you do not want information on: TIC Gower Festival □ Mumbles and Gower □

21


June

Start time

Walk number and title

Cost £

No.

Sat

03.30

1

Early Birds Dawn Chorus (NB. start is a.m.)

9

10.00

2

Highlights of North Gower

10.00

3

Introduction to Stand Up Paddling 1

11.00

4

‘Weatherman Walking’ at Rhossili

£3

14.00

5

Only Dogs Allowed

£3

21.30

6

The Inaudible World of Bats

£3

Sun

10.30

7

Parkmill Cudd, Hidden Parkmill

£3

10t

11.00

8

Kilvey Hill

£3

14.00

9

Rosehill Quarry and Parks

£3

£3 £3 £28*

18.00

10

Sunset at Rhossili

£3

Mon

10.00

11

The Bounds of Clyne Valley

£3

11

10.00

12

Copperopolis

£3

10.00

13

A Walk with Literature

18.00

14

Canoe the Tennant Canal Adults Accompanied under-14s

£3 £22* £10.50*

18.30

15

The Archaeology of Port Eynon Point

£3

Tues

10.00

16

North Gower Church Jewels

£3

12

11.00

17

Orchids at Oxwich

£3

14.00

18

Flora, Fauna and Forts of Mumbles Hill

£3

18.00

19

Kilvey Hill (a shorter evening version)

£3

18.00

20

Mumbles Lighthouse and Coastguard Station

Wed

09.30

21

Gower Coast Adventure by Boat and Foot

13

10.00

22

Bones, Blues and Burrows

£3

11.00

23

Clyne Gardens – its Past, Present and Future

£3

11.00

24

Beyond Barlands: Biodiversity at the Dranges

£3

13.00

25

Nordic Walk at Port Eynon and Horton Beach

14.30

26

Introduction to Stand Up Paddling 2

£28*

18.00

27

Copperopolis – Walk on Water

£22*

10.00

28

South Gower Church Jewels

£3

Thur 14

£3 £20*

£3

10.00

29

Highways and Byways and Skyways

£3

13.30

30

Morfa and More

£3

18.00

31

A Stroll through Dead Centres of Mumbles

Fri

09.45

32

Quality Food & Sights (inc. coffee, lunch, tea)

15

10.00

33

Romans, Monks and Ironworkers

10.30

34

In the Footsteps of Derek

14.00

35

Dylan Thomas’s Uplands (inc afternoon tea)

£3 £19* £3 £3 £6*

19.00

36

Beach, Brandy and Bones

Sat

10.00

37

Gower Forty-Miler (Linear): Day 1

16

10.00

38

The Mumbles Way

£3

£3 £3/22*

10.15

39

Ilston Valley and Cathole

£3

Sun

10.30

40

Gower Forty-Miler (Linear): Day 2

£3

17

10.15

41

Passionate Pilgrims Progressing

£3

22

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org

Total £


Mon 18

Tues 19

Wed 20

14.00

42

Penllergare Valley Woods

15.00

43

Kayaking at Mumbles

09.45

44

Walk to the Worm

£3 £3

£3 £28*

10.30

45

Three Crosses to Gowerton

13.30

46

The Sands of Time: Archaeology of Penmaen

18.00

47

Coasteering

18.00

48

Photography on Gower

£3

09.30

49

Gower Art Walk

£3

£3 £28*

10.00

50

Whiteford National Nature Reserve.

£3

10.00

51

Foel Fynyddau and Buarth Y Gaer Fort

£3

14.00

52

Fairwood Lake

£3

19.15

53

Around the Marina

£3

10.00

54

Gower Gazing from Cefn Drum

£3 £3

10.00

55

Geology and History in the Vale of Neath

13.00

56

Oxwich to Horton

18.00

57

Kayak along Gower from Bracelet Bay

Thur

10.30

58

Wildlife of Oxwich Shore and Dunes

£3

21

10.30

59

Green Lanes and Great Views

£3

14.00

60

Lives and Lifeboats

£3

£3 £28*

17.30

61

Summer Solstice by the Sea

£3

Fri

09.30

62

Dunvant’s Industrial Archaeology

£3

22

11.00

63

Blackpool Illuminations

£3

11.00

64

Bygone Days and Leafy Ways: Oxwich & Mill Woods

£3

14.00

65

The Captain Scott Connection

£3

18.00

66

A Hill, the Sea and a Castle

£3

Sat

10.30

67

Explore the Forgotten NE Corner of Gower

£3

23

10.00

68

Views, Vistas and Varying Landscapes

£3

19.00

69

Twmpath (inc. supper)

Sun

08.00

70

Three Cliff SUP Coastal Cruise

£30*

24

10.00

71

Singing Walk

£15*

10.30

72

Lliw Reservoirs to Penlle’r Castell

£3

10.30

73

Tankeylake Moor & More

£3

£8

* Includes non-refundable booking fee (£3)

info@mumblestic.co.uk

www.gowerwalkingfestival.co.uk

GowerWalking

£

01792 363392

Gower Walking Festival

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

23


PHOTO COMPETITION

2011 Winner – Paul Branchflower

The 2012 GWF Photography Competition is once again being run in partnership with the South Wales Evening Post. They will be publishing the shortlisted photographs, and selecting the winning photograph. The GWF is also delighted to welcome the RSPB who are providing the prizes for the winner. This year we are simply looking for your best and most creative photographs. The photographs must be taken on a 2012 Festival walk or event and you can enter up to five photographs. The closing date is 8 July 2012, and only digital photographs can be accepted.

Full details on how to enter, and terms and conditions, can be found on www.gowerwalkingfestival.org or obtained on request at the TIC.

24

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


35 Dylan Thomas’s Uplands

Friday 15 June

Dylan Thomas’s work contains many references to his childhood and growing up in the Uplands, and this walk brings those to life. It includes a climb to the top of Cwmdonkin Park and at various points there will be a brief introduction and literary context following a short reading from one of his works. Entry to Dylan Thomas’s birthplace and afternoon tea is included in the price. No dogs. Start Time

14.00

Leader

Roger Williams (Mumbles TIC)

Start Point

Uplands Crescent at the bottom of Uplands Terrace SS 640 929

Nearest Bus Service

First Cymru 15/20/21/29 to Uplands Post Office

Distance/Duration

1 mile / 2 hours

Parking

Street Parking

Cost

£ 6.00 (includes £3.00 booking fee)

1

1

Sponsor: Birthplace of Dylan Thomas, 5 Cwmdonkin Drive, Uplands, Swansea SA2 0RA 01792 405331 www.5cwmdonkindrive.com

36 Beach, Brandy and Bones

Friday 15 June

A short evening walk through fields, woodland and across cliff-tops giving stunning views over Pwll Du Bay and across to the Devon coast. Discover a bay famous for Brandy and Bones! Bring a snack. Dogs on short leads. Start Time

19.00

Leader

Maggie Jones

Start Point

By Post Office at Pyle Corner, Bishopston SS 580 883

Nearest Bus Service

First Cymru 14 to Pyle Corner (return buses at 21.42 & 23.37)

Distance/Duration

2.5 miles / 1.5 hours

Parking

Street parking

Cost

£ 3.00

2

1

Sponsor: The Joiners Arms , Bishopston, Gower SA3 3EN 01792 232658

 

                                                                                                                                  I t a l i a n   R e s t au r an t   & C a f é  B a r     

     

A La Carte Italian Restaurant serving Lunchtime Specials 7 days a week! 2 Courses for £9.95

Dine overlooking Bracelet Bay & Mumbles Lighthouse. Café Bar serving stone baked pizzas, snacks, breakfasts, coffees, ice-creams and more. Function room for up to 50 people, ample car & coach parking, family friendly, disabled access.

BRACELET BAY, MUMBLES, SWANSEA, SA3 4JT www.castellamare.co.uk

Tel:

01792 369408

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

25


37 Gower Forty-Miler 2-day challenge (linear): Day 1

Saturday 16 June

12 bays, 10 headlands, 8 tors, 2 days, 1 overnight (optional). Celebrate the completion of the Wales Coast Path by walking the whole length of the spectacular Gower Coast Path from Mumbles to Penclawdd over two days. Walk the first half from Bracelet Bay to Port Eynon on the Saturday. There is an optional Saturday night stay at Cwm Ivy Lodge, the National Trust’s new bunkhouse near Llanmadoc. Transport for over-nighters is provided from Port Eynon to Cwm Ivy on Saturday, with stop off for evening meal at Scurlage (additional charge), and returning to Port Eynon on Sunday morning. Maximum 10 people at Cwm Ivy bunkhouse. Bring packed lunch. Sleeping bags etc will be transported from start to Bunkhouse by GWF committee. No dogs. Start Time

10.00

Leader

David Whitehead

‘Bracelet Bay car park just below the coastguard station.’ SS 626 871

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Limeslade

Distance/Duration

15 miles (40 miles over 2 days)

Parking

Pay & Display

Cost

£ 3.00 plus £16.00 for optional overnight stay, Sunday breakfast & packed lunch

Start Point

5

4

Sponsor: Three Cliffs Coffee Shop, 68 Southgate Road, Southgate, Gower 01792 233885 www.threecliffs.com

38 The Mumbles Way

1 Saturday 16 June

Discover Mumbles’ hidden gems. From Bracelet Bay we ascend Mumbles Hill, making our way through to the cemetery and onto Oystermouth Castle. We wend our way for a picnic lunch in Clyne Gardens, stroll down the Clyne Valley returning along the promenade. Along the way we stop for a cuppa at Tides Reach Guesthouse. Please bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.00 ‘Bracelet Bay car park just below the coastguard station.’ SS 626 871

Start Point Distance/Duration

8 miles / 6 hours

Cost

£3.00

Leader

Stephanie & Tony Cuff

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Limeslade

Parking

Pay and Display

4

3

Sponsor: Tides Reach Guest House, 388 Mumbles Road, Mumbles, Swansea SA3 5TN 01792 404877 www.tidesreachguesthouse.com

39 Ilston Valley and Cathole

Saturday 16 June

A walk up the Ilston valley, passing the John Myles memorial, to visit the Woodland Trust’s Quarry Reserve, through Lunnon and woodland to Cathole Cave, and back on a path above the main road. Bring a packed lunch Dogs on short leads. Start Time

10.15

Leader

Gary Gregor

Start Point

Gower Inn, Parkmill: far end of car park - ask permission at Inn SS 551 892

Nearest Bus Service

First Cymru 116/117 change at Killay to Gower Inn

Distance/Duration

4 miles / 3 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

4

3

Sponsor: BayTrans, 7 PineTree Court, Sketty, Swansea SA2 9AF 01792 205071 www.baytrans.org.uk

26

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


Lose those spare tyres....... at

The Langrove Health Club Fairwood, Gower Tel: 01792 232410

www.langrovecountryclub.co.uk

1 Sunday 17 June

40 Gower Forty-Miler 2- day Challenge (linear): Day 2

This is Day 2 of the Gower Forty-Miler, which celebrates the completion of the Wales Coast Path by walking the whole length of the spectacular Gower Coast Path from Mumbles to Penclawdd over two days. You will join the group at Port Eynon to walk the second half of the Gower Coast Path, continuing along the South Gower Cliffs to Rhossili and Llangennith, and then following the north coast to Penclawdd. Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

10.30

Leader

David Whitehead

Start Point

Port Eynon by Captain’s Cabin Café SS 468 852

Nearest Bus Service

Gower Sunday Explorer 118 (arrives 1024)

Distance/Duration

25 miles

Parking

Pay & Display

Cost

£ 3 .00

5

4

Sponsor: The Countryman, Scurlage, Gower SA3 1BA 01792 390597

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

27


Local Volunteers Working to Bring New Projects & Activities to Mumbles  Mumbles Local Produce Market  Mumbles Movies  Oriel Bach Art Gallery  Mumbles Matters Online  Mumbles Village Diary  Oystermouth Radio

 Mumbles Jazz & Blues Festival /

Mumbles Musical Mile Festival  Beach Clean  Mumbles Way Walk  Woodland Management  Recycling

To find out more or to become a member, please call in to see us. 4 Dunns Lane, Mumbles, Swansea, SA3 4AA T: 01792 361 012 E: mdtmumbles@btinternet.com www.mumblesdevelopmenttrust.org

The TWINNING ASSOCIATION of MUMBLES, in association with MDT, is pleased to support the Gower Walking Festival by bringing over a large French group to participate in many walks (as in 2010). Mumbles is twinned with HENNEBONT, BRITTANY and KINSALE, IRELAND and is always looking for new members. Contact Julian Smith, T: 404 815; E: julian.c.smith@btinternet.com

41 Passionate Pilgrims Progressing

Sunday 17 June

Starting with a brief optional walkers’ service at Reynoldston Methodist Church, we ascend along the Cefn Bryn ridge via Red Pool, the Gower Way, Arthur’s Stone Burial Chamber, Holy Well and many cairns. Our descent towards the Walterston Farms brings us to the remains of Neath Abbey’s Cistercian Walterston Grange, on a possible ancient Drovers route. From Cefn Bryn, we hope to view the panorama of Oxwich Bay before our very our special link through the incredible Chapel at Nicholaston House. Let this be a different Pilgrim’s Progress, another source of spiritual inspiration! Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

10.15

Leader

Neil Thomas

Start Point

Reynoldston Methodist Church SS 481 901

Nearest Bus Service

Gower Sunday Explorer 118 to Reynoldston Police Station

Distance/Duration

8 miles / 5 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

3

3

42 Penllergare Valley Woods

Sunday 17 June

An exploration of this ‘secret and magical place’, a beautiful hidden valley in an urban environment once owned by John Dillwyn Llewelyn, the renowned 19th century Swansea horticulturalist, philanthropist and pioneering photographer. The woods are currently undergoing restoration as a woodland park and garden with a major grant from the Heritage Lottery Fund (Parks for People). Dogs on short leads. Start Time

14.00

Leader

Jennie Eyers

Start Point

Kissing-gate on council office car park, Penllergare. SS 623 991 (SA4 9GH)

Nearest Bus Service

No suitable service

Distance/Duration

3 miles / 3 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

28

Gower Walking Festival

3

3

www.gowerwalkingfestival.org


43 Kayaking at Mumbles

Sunday 17 June

An introduction to exploring the Gower coast in our special ride-on-top kayaks, ideal for exploring the coastline. This session is suitable for people who have not kayaked before, but it is fairly strenuous and confidence in or on the water is needed. All safety equipment including wetsuits will be provided. Please contact Breakout Adventure after booking to ensure you get the right size wetsuit. Contact Steve Porter on 07962 665030 or enquiries@breakout-adventure.org for more details. Maximum 10 participants. No dogs. Start Time

15.00

Leader

Steve Porter (Breakout Adventure)

Start Point

Knab Rock Car Park, Mumbles. The far end near the long slip. SS 626 876

Nearest Bus Service

First Cymru 2A/3A to Oystermouth Square (1/4 mile walk)

Distance/Duration

3 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£ 28.00 (includes £3.00 booking fee)

Sponsor: Bryn Lewis Menswear, 11 Newton Rd, Mumbles, Swansea SA3 4AR 01792 366447

44 Walk to the Worm

Monday 18 June

Discover the wonders of Worm’s Head, the tidal island at the end of Rhossili. Enjoy spectacular views and find out about the island’s human history and its wildlife. It’s quite a scramble out over the causeway, some people like to wear gardening gloves and have a stick! Please note: to prevent disturbance to nesting birds, going onto the far end of the Outer Head is not permitted by the National Trust at this time of year. Bring a packed lunch. Dogs on short leads.. Start Time

9.45

Leader

Claire Hannington (National Trust Warden)

Start Point

Outside the National Trust Shop at Rhossili SS 413 881

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Rhossili Terminus

Distance/Duration

4 miles / 5 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

4

3

Sponsor: Rotary Club of Morriston, Sherwoods, Morriston 01792 771477

45 Three Crosses to Gowerton (Gower Way)

Monday 18 June

Starting near Three Crosses school, we follow part of the Gower Way, passing industrial archaeology, mining, railways, and steel production. There is abundant flora and fauna as we follow green lanes and old track-ways. Can be muddy in places. Bring a packed lunch and short stop at pub. Dogs on short leads. Start Time

10.30

Leader

Roger Button

Start Point

On the green by road junction above Three Crosses Primary School. SS 573 942

Nearest Bus Service

First Cymru 21 to Three Crosses Chapel Road

Distance/Duration

5 miles / 4 hours

Parking

Street Parking

Cost

£3.00

3

3

Sponsor: The Poundffald, Tirmynydd Road, Three Crosses SA4 3PB 01792873428 www.poundffald.com

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

29


1 Monday 18 June

46 The Sands of Time: Archaeology of Penmaen

Join us for a walk around Penmaen and Pennard Burrows to see the remains of two castles, two churches, a Neolithic chambered tomb, a limekiln and more! Bring a snack. No dogs. Start Time

13.30

Leader

Dr Edith Evans, Glamorgan-Gwent Archaeological Trust

Start Point

Take A4118 from Parkmill. Go through Penmaen and after church: Rose Cottage car park is on left by post box. SS 526 884 Additional parking available off the previous turn right SS 527 885

Nearest Bus Service

First Cymru 116/117 to Penmaen Church

Distance/Duration

4 miles / 4 hours

Car Park

Free

Cost

£ 3.00

3

4

47 Coasteering

Monday 18 June

An opportunity to try this increasingly popular activity and get a unique ‘seal’s eye’ view of the beautiful Gower coast with very experienced local guides. . The activity is fairly strenuous and involves swims of up to 50 metres and walking over very uneven rocky surfaces. Swimming ability essential. All safety equipment including wetsuit provided. Please contact Breakout Adventure after booking to reserve right size wetsuit. Contact Steve Porter on 07962 665030 or www.breakoutadventure.org for more details. Maximum 12 participants. No dogs Start Time

18.00

Leader

Steve Porter(Breakout Adventure)

Start Point

Bracelet Bay Car Park, just below the coastguard station. SS 627 871

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Limeslade. Return buses 2A every hour to 22.43

Distance/Duration

3 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£ 28.00 (includes £3.00 booking fee)

48 Photography on Gower

1 Monday 18 June

An evening walk through the valley from Parkmill to Three Cliff Bay – one of the most photographed beaches in the UK - with award winning photographer, Graham Smith, from ‘All About The Image’, in Killay. There will be a chance to follow up the evening with Graham’s expertise guiding you through printing etc. Bring a torch. No dogs. Start Time

18.00

Leader

Graham Smith

Start Point

Gower Inn car park (far end) Parkmill SS 551 892

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Gower Inn. No suitable return service

Distance/Duration

3 miles /4.5 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

2

2

Sponsor: Eco Cabs www.mumblesecocabs.co.uk 01792 369122

30

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


49 Gower Art Walk

Tuesday 19 June

Join us for this walk along the coast, including Caswell beach, to see and hear lively new views of current and famous ‘Gower artists’ including Alfred Sisley, the French-born English Impressionist landscape painter who, in 1897, moved with his wife Eugénie to Rotherslade Bay where he produced many oil paintings including Rothers Tor.  We plan to link actively with Sisley and with highly respected modern artists, Anna and Sarah Noel, amongst their work in their studios at Hareslade Farm, Brandy Cove.  A fascinating rural round return, via a Round House, will show more aspects of art both man-made and God-made! Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

Distance/Duration

9.30 Surf Side Café, Rotherslade, Bottom of Rotherslade Road, Langland SS 610 874 5 miles / 5 hours

Cost

£ 3.00

Start Point

Leader

Neil Thomas

Nearest Bus Service

First Cymru 2/2B to Langland Corner

Parking

Street parking but limited

3

3

Sponsor: Surfside Cafés, Caswell, Langland, Rotherslade 01792 367797 www.surfsidecafe.com

50 Whiteford National Nature Reserve

Tuesday 19 June

A hundred years of movement and change at Whiteford focusing on human impact on the site, grazing and the habitats and wildlife such as rare beetles, butterflies and birds that make the reserve one of the best sand dunes in the UK. Plus an insight into our current management and future objectives for the reserve. Walkers may wish to make use of the Britannia Pub for toilets and food after. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.00

Leader

Gareth Dockerty (C C W)

Start Point

Cwm Ivy car park, in field on right as you descend into Cwm Ivy, Llanmadoc. SS 440 93

Nearest Bus Service

First Cymru 116/115 to Llanmadoc Terminus

Distance/Duration

5 miles / 4 hours         

Parking

Honesty box

Cost

£3.00

3

2

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

31


51 Foel Fynyddau and Buarth Y Gaer Fort

Tuesday 19 June

A walk in the Afan valley featuring wide forest paths and the railway and viaduct bridges of Pontrhydyfen, birthplace of Richard Burton. The walk will be for people who are not in a rush and enjoy talking to companions, taking photographs or just admiring the views.   Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

10.00

Leader

Harry Lewis (U3A)

Start Point

On the green adjacent to The Rolling Mill, public house at Cwmafon. From A48 at Port Talbot ( M4 Junction 41) follow B4286 to Cwmafan for 2.5 miles SS 788 928

Nearest Bus Service

First Cymru X3/23 change at Port Talbot to Cwmafan Community Centre

Distance/Duration

8-9 miles / 6 hours

Parking

Street Parking

Cost

£3.00

3

3

52 Fairwood Lake

Tuesday 19 June

Fairwood Lake is the largest body of water on Gower. A stone’s throw from suburban Swansea, it is tucked away in woodland and is best discovered on foot. This is a fairly easy walk with a few stiles, taking in woodland and wetland, with the chance for a coffee stop at the Gower Wildflower Centre. Dogs on short leads. Start Time

14.00

Leader

Jo Shercliff (Ramblers, Gower Society)

Start Point

Recreational Hall on Fairwood Lane at Upper Killay, just before the end of the 30mph limit on the Gower Road SS 585 926

Nearest Bus Service

First Cymru 20/118 to Upper Killay Community Centre

Distance/Duration

3 miles / 2-3 hours

Parking

Street Parking

Cost

£3.00

2

1

Sponsor : Wildflower Centre, Blackhills Lane, Fairwood, Gower, SA2 7JN www.gowerwildflowercafe.co.uk

judith roberts opticians Providing the Highest Standards of Eye Care

We aim to be Wales’s premier provider of quality eye care We strive to achieve the highest standards of customer satisfaction through: • Team Work • Friendly caring environment • Courteous and knowledgeable staff

• Clinical excellence • Quality service and products • Continuing Care

8 Newton Road, Mumbles, Swansea, SA3 4AT T: 01792 363353 E: enquiries@judithroberts-opticians.co.uk

www.judithroberts-opticians.co.uk

32

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


53 Around the Marina

Tuesday 19 June

A flat stroll past the Dylan Thomas Centre, over the Sail Bridge in to SA1 and around the Marina hearing about J.H.Vivian and Baron Spolasco. Views of Swansea Bay as the walk passes new developments. Dogs on short leads. Start Time

19.15

Leader

Gary Gregor (Gower Society)

Start Point

On the steps outside Swansea Museum SS 659 927

Nearest Bus Service

Any bus to Swansea City Bus Station (10 min walk)

Distance/Duration

3.5 miles / 2 hours

Parking

Pay & Display, some street parking

Cost

£3.00

1

1

54 Gower Gazing from Cefn Drum

Wednesday 20 June

A moorland walk around Cefn Drum which rises above Pontarddulais, affording fabulous Panoramic views of the surrounding countryside including the entire north Gower coastline, the hugely tidal Burry inlet and the meandering River Loughor with its eleven arch railway viaduct as well as the villages nestled in the glorious countryside. A magnificent Google Earth vista. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.00

Leader

Adele Cunningham

Start Point

Take A48 west to Pontardulais, turn right at 1st set of traffic lights on to Alltiago Rd. Take 3rd turn right on to Dantwyn and almost immediately turn right on to Upper Mill Road. Park near the little bridge over the river. SS 599 038

Nearest Bus Service

First Cymru X13 to Pontarddulais St Teilo St

Distance/Duration

5 miles / 3-4 hours.

Parking

Street Parking

Cost

£3.00

3

2

55 Geology and History in the Vale of Neath

Wednesday 20 June

Assemble at Aberdulais Falls and walk to Tonna to take the bus to Melin Court (fare payable). Ascend to the waterfall (a 200ft climb) and the old iron works. Return via the Neath Canal towpath to end at the Aberdulais Tin Works and Waterfall Centre (optional visit – fee payable). Bring a packed lunch. No dogs. Start Time Distance/Duration

10.00 Aberdulais Falls National Trust SS 772 994 5 miles / 4 hours

Cost

£ 3.00 (+bus fare on the day)

Start Point

Leader Nearest Bus Service Parking

Roger Williams & Howard Lewis First Cymru 158 to Aberdulais Falls Street Parking

3

3

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

33


1 Wednesday 20 June

56 Oxwich to Horton

From Oxwich to Horton, initially passing though ancient woodland, up a good number of steps. This walk threads its way between towering limestone cliffs and the sea following a raised beach on a plateau. You may see cormorants or a seal. Led by enthusiastic experts who work to conserve Gower, the walk returns inland via ancient tracks, more ancient woodland, through small hamlets, and past a castle. Bring a snack.. Dogs on short leads. Start Time

13.00

Leader

Gareth Dockerty (C C W) & Huw Lloyd (AONB Ranger)

Start Point

Oxwich car park. Meet near the attendant’s booth. SS 502 865

Nearest Bus Service

First Cymru 116/117 change at Killay to Oxwich Cross

Distance/Duration

5.5 miles / 4 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

3

3

57 Kayak along Gower from Bracelet Bay

Wednesday 20 June

A journey along the stunning South Gower coast in our special ride-on-top kayaks, ideal for exploring the coastline. All safety equipment including wetsuits will be provided. Some previous experience or confidence in and on the water is needed. Please contact Breakout Adventure after booking to ensure you get the right size wetsuit. Contact Steve Porter on 07962 665030 or for more details enquiries@breakout-adventure.org Maximum 10 participants. No dogs. Start Time

18.00

Leader

Steve Porter (Breakout Adventure)

Start Point

Bracelet Bay Car Park, Mumbles, just below the coastguard station. SS 627 871

Nearest Bus Service

First Cymru 2B to Limeslade. Return buses 2A every hour to 22.43

Distance/Duration

2-3 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£ 28.00 (includes £3.00 booking fee)

Sponsor : Mark Evans Plumbing Heating & Gas Services 07973500297 www.markevansplumbing.co.uk

34

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


58 Wildlife of Oxwich Shore and Dunes

Thursday21 June

We will first walk across the sand dunes to look at the plants growing there - about 1½ hours. We will then go down to the shore to look at the animals and plants living there. Finish by about 15.00. I will be wearing walking boots in the morning and Wellington boots in the afternoon. Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

10.30

Leader

Dr Michael Isaac

Start Point

Oxwich car park. Meet near the attendant’s booth. SS 502 865

Nearest Bus Service

First Cymru 116/117 change at Killay to Oxwich Cross

Distance/Duration

2 miles / 5 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

2

1

59 Green Lanes and Great Views (Gower Way)

Thursday21 June

Crossing open farmland to join the Gower Way at Old Henllys, we follow a green lane taking us to Rhossili Down – a wonderful viewpoint on a clear day. Then retracing our steps to join Keen Moor Lane taking us back to Pitton Cross. Lots of flora, fauna and stunning views. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.30

Leader

Roger Button

Start Point

Pitton Cross caravan park, Rhossili SS 434 878

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Pitton Cross

Distance/Duration

5 miles / 4 hours

Parking

£2 donation to Air Ambulance

Cost

£3.00

3

3

Sponsor : Pitton Cross Camp & Caravan Park/Gower Kite Centre, Rhossili SA3 1PH 01792 390593

60 Lives and Lifeboats

Thursday21 June

Follow the brave lifeboat men of Mumbles above and below the rocks, and relive Gower coast storms through three terrible disasters. Discover the intrepid daughters of the lighthouse, and visit graves, lifeboat, crew and cottage. Greed, grief and gallantry! No dogs. Start Time

14.00

Leader

Neil Thomas

Distance/Duration

Knab Rock, Mumbles SS 626 876 4 miles / 3.5 hour

Nearest Bus Service Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

Start Point

First Cymru 2B to Knab Rock

3

3

‘Thank you’ to all our volunteers, sponsors and advertisers, without whom this festival would not be possible. We are also grateful for the support we have received from:

Councillor Miles Thomas Councillor Tony Colburn Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

35


Email/Ebost: bayrooms@swansea.ac.uk Phone/Ffon: 01792 295665

As a base to explore the stunning Gower beaches, the rugged West Wales coastline or the Brecon Beacons, Swansea Bay Rooms can offer outstanding value accommodation during April and between July and September that won’t break your budget and with the convenience of an automated online booking system. We have something for everyone; from individual travellers to families and large groups – head to

Os am rywle i aros er mwyn ymweld â thraethau trawiadol Gwyr, arfordir garw Gorllewin Cymru, neu Fannau Brycheiniog, Gall Ystafelloedd Bae Abertawe gynnig llety sy’n rhoi gwerth anhygoel am arian i chi yn ystod Ebrill a rhwng Gorffennaf a Medi, na fydd yn rhoi twll yn eich poced, a gyda system archebu ar-lein awtomataidd a hwylus. Mae gyda ni rywbeth i bawb; o deithwyr unigol i deuluoedd a grwpiau mawr - ewch i

www.swanseabayrooms.com

www.swanseabayrooms.com

61 Summer Solstice by the Sea

Thursday21 June

A summer evening walk along a beautiful stretch of Gower coastline between Limeslade and Caswell Bay. Stop for an ice cream or cup of tea at Caswell Bay and then return via Bishops Wood and the cliffs above the coast path. Wonderful views should be enjoyed of the Gower Coastline, Caswell Bay and across the channel to Devon and Exmoor. Dogs on short leads. Start Time

17.30

Leader

Steve Hawkes (Swansea Ramblers)

Start Point

Opposite Fortes Café, Limeslade SS 625 871

Nearest Bus Service

First Cymru 2/2A/2B/2C to Oystermouth Square (20 minute walk)

Distance/Duration

6 miles / 3 hours

Parking

Bracelet Bay car park Pay and Display (5 minutes from start) or street parking

Cost

£3.00

3

3

62 Dunvant’s Industrial Archaeology

Friday 22 June

Discover hidden evidence of Dunvant’s industrial past. Remains of railways, mining, brick manufacture and quarrying are all uncovered on this saunter through time. There are even remnants of wartime defences. The substantive walk uses well-surfaced tracks for the most part, but includes some rural footpaths which are often muddy underfoot. Boots are required. Closer examination of some remains will require negotiation of light-to-moderate undergrowth – this section is optional. Bring light refreshments if required.. Dogs on short leads. Start Time

Distance/Duration

9.30 Killan Colliery Disaster Memorial – Dunvant Square Car Park SS 594 938 3 miles / 3-4 hours

Cost

£3.00

Start Point

36

Gower Walking Festival

Leader

John Maudsley

Nearest Bus Service

First Cymru 21 or 116 to Dunvant Square

Parking

Free

2

2

www.gowerwalkingfestival.org


Your holiday.Your home.

Our Wales.

We’ve over 150 fabulous homes on the Peninsula from contemporary marina apartments to cosy cottages and large family houses. We’re here to help so call us for friendly, knowledgeable advice. View all our properties online, or get in touch and we’ll send you our 2012 brochure.

Tel +44 (0) 1792 360624 | enquiries@homefromhome.com | www.homefromhome.com

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

37


63 Blackpool Illuminations

Friday 22 June

A talking walk along spectacular coastline and through ancient woodland. Discover and be inspired by the landscape of the area, how it was formed, and its subsequent history. Enjoy your picnic in the unique Pwll Du Bay, once a haunt for smugglers. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

11.00

Leader

Huw Lloyd (AONB Warden)

Duration

Southgate, National Trust car park SS 554 874 4 miles / 3.5 hours

Nearest Bus Service Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

Start Point

First Cymru 14 to Pennard Cliffs

4

3

Sponsor: Three Cliffs Coffee Shop, 68 Southgate Road, Southgate, Gower. 01792 233885 www.threecliffs.com

1 Friday 22 June

64 Bygone Days and Leafy Ways Around Oxwich and Mill Woods

Leaving the pretty village of Oxwich we take the ancient path up towards Penrice, pausing to admire the coastal views. At Penrice we can see the murder stone at the church before descending through a deeply wooded vale into Millwoods. We stop at the Mill ruins for lunch and more local history. After densely wooded paths, we emerge abruptly to go over a stile and onto a green lush meadow with views of Llanmadoc Hill and beyond. Bridleways take us to Hangman’s Cross, on to Slade and Oxwich Castle and then we disappear down the very ancient Gander Street to Oxwich. Bring a packed lunch. Quiz for children. Dogs on short leads. Start Time

11.00

Distance/Duration

Oxwich Car Park, (by the Attendant’s booth) SS 500 865 5 miles / 3.5 hours

Cost

£3.00

Start Point

Leader

David Workman (Llanelli Ramblers)

Nearest Bus Service

First Cymru 116/117 change at Killay to Oxwich Cross

Parking

Pay & Display

3

3

Sponsor: Woodside Apartments, Oxwich Bay, Gower SA31LS 01792 390791 dianeworkman@hotmail.co.uk

38

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


65 The Captain Scott Connection

Friday 22 June

In the year of the centenary of Edgar Evans’s death, hear about the man who sailed with Captain Scott. Walk through Middleton and over part of Rhossili Down and along the Headland towards the Worm. No dogs. Start Time

14.00

Leader

Gary Gregor (Gower Society)

Start Point

Outside St Mary’s Church , Rhossili SS 416 881

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Rhossili

Distance/Duration

4 miles / 2 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

3

3

1 Friday 22 June

66 A Hill, the Sea and a Castle

An evening walk from Mumbles village via Mumbles Hill Nature Reserve to the beautiful coast path at Limeslade. We return to explore other parts of Mumbles Hill and on to Oystermouth Castle and woods. Magnificent views of Swansea Bay and Mumbles Lighthouse will be enjoyed from the top of Mumbles Hill with great photographic opportunities. Please be aware that the walk to the top of the hill is steep with a large number of steps. Dogs on short leads. Start Time

18.00

Leader

Steve Hawkes (Swansea Ramblers)

Start Point

Steps at front of Mumbles Tourist Information Centre, Methodist Church, opposite Boots, SS 616 880

Nearest Bus Service

Nearest Bus Service First Cymru 2/2a/2b/2c/ to Oystermouth Square

Distance/Duration

3 miles / 2 hours

Parking

Pay & Display

Cost

£3.00

3

2

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

39


Est. Since 1988

In store Bakery, Butchery, National Lottery, Chilled Beers & Wines, Snacks, Fresh Produce. Café

OPEN 7 DAYS

Monday to Saturday 7AM - 10PM. Sunday 10AM - 4PM

For further information & locations of CK Foodstores please visit our website www.cksupermarkets.co.uk where contact numbers for each store are available

Ck Foodstores have 23 stores situated in various Cities, Towns and Villages throughout Wales G U E S T A C C O M M O D AT I O N

& A P A R T M E N T S

Superior accommodat ion available at compet iti ve prices. Ideal base at t he Gat eway to the GOWER PENINSULA

67 Explore the Forgotten N E Corner of Gower

Saturday 23 June

Enjoy some wonderful views from the top of Ryers Down and Llanmadoc Down over the Loughor Estuary. The route takes us over the oldest bridge in Gower, past the old village school at Llanmadoc, and through the Bulwark on top of Llanmadoc Hill. We can also enjoy some tea and cakes at the community shop in Llanmadoc (the chocolate brownies are my favourite!). Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

10.30

Leader

Alan Bailey (Gower Society)

Start Point

After Llanrhidian, at Oldwalls, turn right towards Llanmadoc. Turn right at the signpost to Landimore. Drive half a mile through the village and continue until you reach the marsh road. Just past a cottage on the left, there is a small car park SS 465 935

Nearest Bus Service

First Cymru 116/115 change at Llanrhidian to Landimore

Distance/Duration

7 miles / 5 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

4

2

‘Countryside Connections is part-funded through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Government and the European Union’.

40

Gower Walking Festival

www.gowerwalkingfestival.org


1 Saturday 23 June

68 Views, Vistas and Varying Landscapes

A clockwise walk from Penmaen via cliff tops passing a burial chamber, an iron age fort and then descending to Nicholaston burrows before ascending to Cefn Bryn with its majestic views. The walk will be for people who are not in a rush and enjoy talking to companions, taking photographs or just admiring the views. Bring a packed lunch. No dogs. Start Time

10.00

Leader

Harry Lewis (U3A)

Start Point

As you approach Penmaen, turn right just before the church, over the cattle grid and park on the right. SS 533 887

Nearest Bus Service

First Cymru 118 to Penmaen Church

Distance/Duration

6 miles / 5 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

3

2

Sponsor: Theo’s Coffee Shop, Methodist Church, Mumbles Rd, Mumbles SA3 4DH 01792 363803

69 Twmpath

Saturday 23 June

The closing weekend of the Festival sees a foot-stomping social evening of Welsh barn dancing. New to ‘Country Dancing’? Don’t worry, most of us are. The ‘Caller’, Huw John, calls out the moves and we all try to follow the instructions. Bring a sense of humour! Light supper included and a bar will be available in our fabulous new location, the Pier Ballroom, donated to us for the evening by the Pier Management. No dogs. Start Time

19.00 – 22.30

Leader

Huw John + GWF Committee

Start Point

The Pier Ballroom, Mumbles SS 630 874

Nearest Bus Service

First Cymru 2A or 2B to the Big Apple. Return buses 2A every hour to 2243

Distance/Duration

3.5 hours

Parking

Free

Cost

£ 8.00 (including supper)

70 Three Cliff Stand Up Paddling Coastal Cruise

1Sunday 24 June

See familiar sights from an unfamiliar perspective! We take in the spectacular scenery of Pennard Burrows stand up paddling down the Pennard Pill, past Pennard castle, and into Three Cliff Bay. The meandering stream is an easygoing paddle and there is plenty of time to chat away and spot the wildlife. Expert tuition given. Boards provided. After booking, to ensure you get the right size wetsuit, please contact Matt on 07799 062 447 or mail@ standuppaddleboarding.co.uk Maximum 8 participants Must have been on previous introduction SUP course. No dogs. Start Time

8.00 AM (prompt)

Leader

Matt Barker-Smith

Start Point

Shepherd’s Shop, Parkmill SS 544 891

Nearest Bus Service

No suitable service

Distance/Duration

2 hours

Parking

Pay in the shop (Shepherd’s)

Cost

£ 30.00 (includes £3.00 booking fee)

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

41


71 Singing Walk

Sunday 24 June

First, we meet for a workshop in St Teilo’s Church Hall to learn songs for the walk – refreshments provided. Then we will go on an enchanting circular walk through Bishopston Woods, down to the sea at Pwll Du singing in stunning locations on the way. Terrain includes a rocky, dry stream-bed and a steep climb up from the beach but is otherwise easy walking. No singing or musical experience necessary. Bring a packed lunch. No dogs Start Time

10.00

Leader

Stuart Jones

Start Point

St Teilo’s Church Hall, The Glebe, Bishopston SS 582 893

Nearest Bus Service

Gower Sunday Explorer 114 to Bishopston Valley Hotel

Distance/Duration

6 miles / 7 hours, ( including singing workshop in St Teilo’s)

Parking

Free car park

Cost

£ 15.00 (includes £3.00 booking fee)

3

Sponsor: The Valley Hotel, 41 Bishopston Rd, Swansea SA3 3EJ

2

01792 234820

72 Lliw Reservoirs to Penlle’r Castell (Gower Way)

Sunday 24 June

Meet at the Lower Lliw Reservoir for an eight mile casual walk, passing the Upper Lliw Reservoir, through a pine forest and up to Penlle’r Castell. This was once a Celtic Iron Age fort, featuring a circular, dry moat. It was later turned into a Drover’s Village – and on to the last stone of the Gower Way. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. Start Time

Mike Lewis (Gower Society/ Ramblers)

10.30

Leader

Leave M4 at junction 46 follow signs to Felindre & the Brown Country park signs. At Felindre village sign turn right along Heol Penfidy to Lliw Reservoirs Meet by café in car park. SS 649 033

Nearest Bus Service

No suitable service

Distance/Duration

8 miles / 6 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

Start Point

3

2

73 Tankeylake Moor and More

Sunday 24 June

A short climb up Llanmadoc Hill is rewarded with perhaps the best panorama of Gower. After a descent to Llanmadoc, walk through mixed woodland rich with native flowers, and on to the old sea wall with magnificent views of the Loughor Estuary; then between the stately conifers of Cwm Ivy Wood. Through dunes we emerge onto the vast sands of Broughton Beach. We return via a track, a road and a path with grand views of Worm’s Head. Bring a packed lunch. Dogs on short leads. 10.30

Leader

John Rock (Reynoldston Ramblers)

On the grass verges on the side of the Llanrhidian to Llangennith road. Near Llangennith 100m past the cattle grid and past the “Tankeylake Livery “ sign. SS 435 916

Nearest Bus Service

No suitable service

Distance/Duration

7.5 miles/ 5 hours

Parking

Free

Cost

£3.00

Start Time

Start Point

42

Gower Walking Festival

3

3

www.gowerwalkingfestival.org


Beautiful Properties, Local Knowledge & Unforgettable Gower Getaways.

Gower Getaways offer a wide selection of beautiful 4 & 5 star holiday cottages throughout Swansea, Mumbles and the glorious Gower Peninsular.

Windy Ridge Holiday Home, Oxwich (£995 - £1795pw).

www.gowergetaways.co.uk 01792 369694 info@gowergetaways.co.uk

GETAWAYS

Mumbles TIC 01792 363392 info@mumblestic.co.uk

43


59

15, 25, 40

67

17, 56, 58, 64

2, 16

32

63

28, 46, 68

7, 39, 48, 70

45

Walk numbers 33, 51, 54, 55, 72 are off this map. See walk details for directions.

10

4, 44, 65

29, 41

73

5, 22, 50

Walk Start Points 52

24, 36, 71

62

35

1, 34

49

18, 37, 47, 57, 61

8, 12, 19, 27, 30

14

20, 21, 26, 43, 60, 69

3, 31, 66,

53, 13

6, 11, 23, 38

9

42

Gower Walking Festival 2012  

Welcome to the 8th Gower Walking Festival, with 73 walks over 16 days. We offer you opportunities to delve into history, be awestruck by uni...