Årsrapport 2022

Page 1

Årsrapport 2022

Gorrissen Federspiel | Årsrapport 2022

Redaktion

Kasper Jessing, Katrine Prien, Gorrissen Federspiel Jakob Lund/Anslag

Layout og opsætning Denise Hennig, Gorrissen Federspiel

Foto

Kristian Holm, Rune Johansen, TRUX

Tryk

Knudtzon Graphic

Gorrissen Federspiel Axel Towers

Axeltorv 2

1609 København V +45 33 41 41 41

Prismet Silkeborgvej 2 8000 Aarhus C +45 86 20 75 00

contact@gorrissenfederspiel.com gorrissenfederspiel.com

© Marts 2023

Miljømærket tryksag 5041-0492 SVANEMÆRKET Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: Scandinavian Print Group A/S www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000157/DK

Indhold

Et uforudsigeligt år 005

2022 i Gorrissen Federspiel 011

Finansielle højdepunkter 012

Ny bestyrelse 014

Seks områder styrket med nye partnere 016

Markante sager 022

Vores organisation 025

Et stærkt momentum 027

Klienternes tillidserklæring 028

Strategiskifte: “Ét er at have et kort. Men man skal også se, hvor man træder” 030

Branchens bedste image 032

Ny strategi tager afsæt i klienternes verden 034

Strategisk udbygning af Energi & Infrastruktur-branchegruppen 038

Styrket tilstedeværelse på Grønland gennem ny strategisk samarbejdspartner 040

Bæredygtighed 043

Vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed 044

Bæredygtighedsrapport 046

Klienter søgte bistand, da Rusland invaderede Ukraine: “Retstilstanden ændrer sig hele tiden” 054

Medarbejdere droppede firmajulegaven og donerede til Røde Kors 056

Vi fremmer retssikkerheden i samarbejde med tænketanken Justitia 059

Fortsat styrkelse af inklusion og diversitet 060

Nyt udvalg skal styrke trivslen 062

En hjælpende hånd 064

Gorrissen Federspiel hjælper med at skabe åben adgang til maritime forskningsdata og teknologi 066

Prisstigninger og udfordret energiforsyning udløste tiltag 068

Flere lokale råvarer og mere økologi 070

Vi printer stadigt mindre 072

Landets dygtigste medarbejdere 075

Ny efteruddannelse gør nærmeste leder mere tilgængelig 076

Med verden som arbejdsplads 078

På skolebænken i Firenze og New York 084

Entertainmentretten udbredt og godkendt som efteruddannelse 088

Line fik sit L – nu går hun efter H’et 090

Med skat som ledestjerne 092

Uddannelseskataloget opdateret og udbredt 094

Fra Jylland til Sjælland og tilbage igen 096

50 år i Gorrissen Federspiel 098

Regnskabsberetning 100

SIDE 003 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 004 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Et uforudsigeligt år

2022 har været endnu et uforudsigeligt år – ikke blot for vores virksomhed, men for det meste af verden.

Vi tog hul på 2022 med optimisme. Vi kom ud af regnskabsåret 2021 med endnu en rekordomsætning og en lettelse over, at pandemien og de afledte effekter endelig havde sluppet grebet om vores samfund og de dynamikker, der påvirker en virksomhed som vores. Starten af 2022 var således særdeles positiv med udsigt til et marked i fortsat vækst og en stor appetit på at udvikle vores virksomhed.

I februar blev vi vidner til Ruslands invasion af Ukraine – en krig og tragedie for de mange ukrainere, som enten er drevet på flugt eller lever under umenneskel ige forhold i deres hjemland. Og en krig, som siden har haft stor indvirkning på det globale samfund, og hvor vi også har forsøgt at bidrage, hvor vi kunne.

Beskæftigelse på tværs

I første halvår af 2022 oplevede vi høj aktivitet og havde fokus på vores fremtidige strategi, mens andet halvår var præget af usikkerhed og tøven i markedet. Samlet set kommer vi styrket igennem året på især medarbejdersiden, og forretningsmæssigt har året også været tilfredsstillende set i lyset af markedets udvikling.

Den høje aktivitet i første halvår har vi mærket på tværs af vores forretningsområder, herunder særligt på transaktionssiden, hvor postcoronaeffekterne stadig slog igennem og resulterede i øget travlhed. Væksten i energisektoren og aktiviteter relateret til grøn omstilling har også givet anledning til stor travlhed og ikke mindst udvikling af vores teams og kompetencer. Ruslands invasion af Ukraine har desuden givet anledning til særlig travlhed i relation til sanktionsrådgivning, ligesom vi har mærket øget efterspørgsel inden for forsvar og sikkerhed. Endelig har vi også mærket effekterne af ny EU-regulering af ESG, ligesom emnet fylder mere på direktions- og bestyrelsesgangene hos vores klienter.

SIDE 005 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Den økonomiske afmatning ramte vores marked i andet halvår, hvor vi generelt set har oplevet et lavere aktivitetsniveau end forventet på tværs af vores forretning. Særligt transaktions- og ejendomsmarkedet har været ramt som følge af stor usikkerhed og udsigterne til potentiel recession. Det rettede sig dog noget hen mod slutningen af året, hvor vi i øvrigt også kunne sætte vores præg på en af Danmarkshistoriens største transaktioner med rådgivningen af Chr. Hansen i forbindelse med fusionen med Novozymes.

Justeret fokus og investering i talent

Vores langvarige klientrelationer og vores kapacitet som full-service advokatfirma har i endnu et uforudsigeligt år vist sin styrke. Modsat flere af vores konkurrenter, som har været nødsaget til at justere deres organisation, har vi justeret vores fokus og allokeret vores ressourcer til de områder, hvor klienterne har efterspurgt rådgivning.

På medarbejdersiden er vi vokset med 13 medarbejdere til i alt 548 medarbejdere, hvoraf 11 er nye jurister, og per årsskiftet var vi 315 jurister i alt. Partnerkredsen er også vokset, idet vi både har optaget talenter fra interne rækker og har oprustet med partnere eksternt inden for et par områder, hvor vi ser potentiale for vækst. Bl.a. kunne vi tidligere på året byde velkommen til Christian Halskov Sauer, som har været med til at imødekomme den øgede efterspørgsel og drive udviklingen inden for Energi & Infrastruktur. Vi traf også beslutning om at opruste på skatteområdet med optagelsen af Jakob Krogsøe samt på entreprise- og rådgiverretsområdet med optagelsen af Steen Hellmann. Fra internt hold besluttede vi at udvide Shipping/ Offshore/Transportation med optagelsen af Johan Casper Hennings, Proces blev udvidet med optagelsen af Søren Henriksen, og Bank & Finans blev udvidet med optagelsen af Tina Herbing.

Vi har i årets løb også investeret i et nyt ledelsesprogram i samarbejde med AVT Business School, hvor vi ønsker at klæde vores mere erfarne advokater bedre på til fremtiden og øge vores fokus på ledelse som disciplin i virksomheden. I samme ombæring har vi introduceret en ny ledelsesstruktur, hvor vi breder ledelsesrollen mere ud, så den ikke i samme omfang påhviler partnerne alene. Endelig har det også været et vigtigt fokus for os at opretholde og fortsætte med at bygge en bred pipeline af talent til fremtiden bl.a. med fortsat ansættelse af flere studenter og fuldmægtige.

Det kan synes paradoksalt, at vi i et år præget af stor så usikkerhed om fremtiden investerer så meget i nyt talent, udvikling af medarbejdere og en udvidelse af forretningsområder. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at investeringen betaler sig på lang sigt. Vi har forsøgt at stå stærkt med en sikker hånd på rattet trods de turbulente tider. Når usikkerheden aftager, ved vi af erfaring, at vores marked vender ganske hurtigt – det ønsker vi at være gearet til. Vi har også en grundlæggende tro på, at den kurs, vi har lagt for vores virksomhed, er den rette, og her ønsker vi ikke at sænke farten.

Momentum 2025

Da vi i 2019 tog hul på strategien “In a league of our own”, var det med stort fokus på at professionalisere vores forretning, accelerere vores udvikling og indstille vores ambitioner efter at være markedets absolut bedste advokatkontor. Vi definerede os selv som værende i en liga for sig, hvor vi ikke benchmarkede os op imod vores konkurrenter, men i stedet stræbte efter altid at være de bedste målt på vores faglighed og rådgivning, samtidig med at vi vil være den foretrukne arbejdsplads for landets dygtigste jurister.

I 2022 satte vi et punktum for denne strategiperiode og kan se tilbage på tre år med betydelig vækst. Vi har en klientbase, som tilvælger os for vores faglighed og kvitterer for vores arbejde med stor anerkendelse. Det er bl.a. kommet til udtryk i Prosperas markedsanalyse og i den årlige imageanalyse fra IFO – Instituttet

ÅRSRAPPORT 2022 SIDE 006 AF 124

for Opinionsanalyse. Vores medarbejdere er stolte af at arbejde hos os, de dygtig gør sig konstant og lægger al deres energi i vores klienters ambitioner og udfordringer. Engagementet i fællesskabet og i vores virksomhed har aldrig været stærkere. Med dette udgangspunkt har vi navigeret igennem ganske uforudsigelige omstændigheder – en pandemi, krig på europæisk jord, økonomisk afmatning – og alligevel står vi stærkere i dag, end vi gjorde for tre år siden. Vi er i sandhed i en liga for sig – og vores medarbejdere har kunnet se sig selv i den rejse. Det er vi taknemmelige for og stolte af.

Vores vision er fortsat at være i en liga for sig. Det er blevet en del af vores DNA, at vi tør sige højt, at vi er markedets bedste advokatkontor, og at vi hele tiden stræber efter at være nummer et. Vores position bruger vi nu som afsæt til en ny strategiperiode; vi har skabt de optimale rammer for, at vi i endnu højere grad kan levere på vores ambitioner. Vi har momentum. Det skal vi udnytte til at blive et endnu bedre advokatkontor – for vores klienter og for vores medarbejdere.

Det første halvår af 2022 har vi brugt på at lytte til vores klienter og medarbejdere for at forstå, hvordan vi kan forbedre os. I sommer inviterede vi således vores medarbejdere til kickoff på den nye strategiperiode “Momentum 2025”. Med udgangspunkt i vores klienters behov vil vi fortsætte med at tiltrække de allerdygtigste jurister, forbedre samarbejdet og blive endnu bedre til at drive vores forretning samt fastholde og udbygge vores førende position i markedet.

Årets resultat er tilfredsstillende

Vi havde en forventning om, at 2022 var året, hvor vores omsætning ville runde 1 mia. kroner – en forventning, der ikke helt er blevet indfriet. Vores omsætning landede på 986 mio. kroner svarende til en vækst på 3 pct. som følge af organisk vækst og en fortsat positiv udvikling på tværs af vores forretningsområder. Vi er overordnet set tilfredse med resultatet i et år som 2022.

Forventet udvikling

2023 bliver med al sandsynlighed et omskifteligt år for verdensøkonomien. Vi håber og forventer, at den økonomiske afmatning når sit lavpunkt, men det er umuligt at forudsige, ligesom vi endnu ikke kan se en ende på krigen i Ukraine og de geopolitiske udfordringer, den skaber. Alligevel ser vi rimeligt optimistisk på 2023. Med den udvikling, vores virksomhed har været igennem de senere år med investeringen i nyt talent og et fornyet strategifokus, står vi stærkt til at tage markedsandele, styrke vores kompetencer og rådgivning og effektivisere vores virksomhed yderligere.

Vi forventer en fortsat positiv udvikling på tværs af vores forretningsområder og en fortsat øget sagstilgang fra nye og eksisterende klienter. Vi forventer desuden fuld beskæftigelse inden for alle vores områder med den nuværende arbejdsstyrke i 2023 modsat andet halvår i 2022, hvor visse områder har været påvirket af den økonomiske afmatning. Med dette sigte forventer vi en vækst i omsætningen på ca. 5-6 pct.

ÅRSRAPPORT 2022 SIDE 007 AF 124
548 Medarbejdere i alt * 123 Advokater 105 Advokatfuldmægtige 82 Stud.jur.er 51 151 Partnere Stabe 36 Senioradvokater * Antal medarbejdere ved udgangen af 2022 412 136 Medarbejdere i København Medarbejdere i Aarhus SIDE 008 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
548 medarbejdere 251 mænd / 297 kvinder 128 mænd / 136 kvinder 264 jurister (ekskl. partnere) 43 mænd / 8 kvinder 51 partnere Udstationeringer hos klienter 29 Advokatbestallinger 16 6 Udstationeringer på internationale advokatkontorer 15 Stud.jur. på uddannelsesorlov i udlandet 35 Samlet gennemsnitsalder SIDE 009 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 010 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

2022 i Gorrissen Federspiel

SIDE 011 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Finansielle højdepunkter

2022 har været et volatilt år for vores virksomhed, hvor vi ikke helt indfriede vores økonomiske forventninger og en målsætning om at runde 1 mia. kroner i omsætning. Alligevel er vi tilfredse med årets resultat, hvor vi lander på 986 mio. kroner i omsætning svarende til en vækst på 3 pct.

SIDE 012 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

“Da vi tog hul på 2022, så vi et klart potentiale i at nå 1 mia. i omsætning – men ingen af os havde forudset de afledte effekter af krigen, herunder energikrisen og dermed den økonomiske påvirkning, som ramte vores marked. Alt taget i betragtning, har vi nået et godt resultat – og på medarbejdersiden kommer vi tillige styrket ud af året,” siger Martin Leth Povlsen, CFO i Gorrissen Federspiel.

Et år med stor aktivitet på omkostningssiden

Efter et par år med et lavere blus på marketing aktiviteter, herunder især på arrangementssiden, og med begrænsede sociale aktiviteter for medarbejderne som følge af corona med hjemsendelser og krav om afstand, har vi i 2022 atter haft et fuldt år med normaliseret drift og aktivitetsniveau. Det har været en prioritet for os at bringe de sociale rammer tilbage til et niveau, vi kendte før coronatiden.

“Man kan sige, at vi i 2022 har genetableret den sociale del af vores hverdag, som gælder alt lige fra afholdelsen af julefrokost, afdelingsmøder, fredagsbarer, deltagelse i sportsaktiviteter og så videre. Og så har vi i år investeret ekstra i et udlandsophold for alle medarbejdere i forbindelse med vores kickoff. Det har medført et øget tryk på omkostningerne,” siger Martin Leth Povlsen.

På medarbejdersiden er vi endnu engang vokset, hvor vi netto er blevet 13 flere kollegaer. Ser vi på omsætningen af medarbejderantallet, har vi i 2022 ligget relativt højt, bl.a. som følge af stigende klientefterspørgsel på indstationering af vores juridiske kompetencer, hvilket har skabt et øget behov for fleksibilitet i antallet af medarbejdere. Det er også et forhold, som har haft indvirkning på det høje omkostningsniveau.

Vækst trods et udfordret økonomisk klima

Årets vækst ses på tværs af forretningen, men der er et par områder, som særligt har givet anledning til beskæftigelse. Først og fremmest er vores fokus på energisektoren slået igennem, herunder især arbejdet med vores klienters grønne omstilling og renewables Henimod slutningen af året oplevede vi også effekterne af det stigende renteniveau, som har øget vores arbejde inden for finansiering og refinansiering af aktiver, ligesom vi også har set en større aktivitet inden for rekonstruktioner som følge af et øget gældsniveau og mulig insolvens.

Fortsat professionalisering og justering af vores organisation

Vi har i 2022 fortsat vores fokus på professionaliseringen af vores virksomhedsdrift, herunder investeringer i konsolideringen af vores it-systemer og digitaliseringen af forretningsgange med øget effektivitet for øje. Vi har også fortsat vores fokus på at udvikle og justere organisationen, så de grund læggende drifts- og support funktioner i højere grad understøtter juristerne.

“Jo stærkere et fundament, vi får skabt, og jo bedre de omkringliggende funktioner kan arbejde professionelt og effektivt, desto stærkere kan vores jurister præstere til gavn for vores klienter,” siger Martin Leth Povlsen.

Alle vores administrative medarbejdere har igen i 2022 ydet en kæmpe indsats for at levere de bedst tænkelige værdiskabende ydelser. Nogle af de største projekter har været i form af robotautomatisering, opgradering og yderligere effektivisering af vores ERP-system, ny hjemmeside samt effektivisering af processer i relation til klientonboarding og afregning.

Det er også med afsæt i en øget effektivisering og fortsat professionalisering, at CFO’en ser frem mod 2023.

“Vi har i år sat os nye, strategiske målsætninger og igangsat initiativer, som skal gøre os endnu mere attraktive for klienterne. Det når vi bl.a. ved at blive endnu dygtigere i vores virksomhedsdrift og ved fortsat at have fokus på professionali seringen af vores virksomhed.”

SIDE 013 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Ny bestyrelse

Ved generalforsamlingen i 2022 udtrådte Anders Peter G. Christoffersen, partner i Corporate/M&A (Aarhus), og Tobias Linde, partner i Bank & Finans (København) som medlemmer af vores bestyrelse efter fire års tjeneste.

Til partnermødet blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen: Anders Ørjan Jensen, partner i Corporate/M&A (København), og Lotte Eskesen, partner i Bank & Finans / Proces (Aarhus).

“I partnerkredsen er vi glade for, at Anders og Lotte har påtaget sig bestyrelseshvervet, og at de sammen med den øvrige bestyrelse dedikerer sig til udviklingen af vores virksomhed. De kommer begge med en stærk faglighed og spændende perspektiver på vores fag og marked,” fortæller bestyrelsesformand, Niels Bang.

Per 1. april 2022 består bestyrelsen af Niels Bang (formand), Martin André Dittmer (Managing Partner), Anders Ørjan Jensen, Henriette Gernaa, Kenneth Kvistgaard-Aalholm og Lotte Eskesen. Med den nye bestyrelsessammensætning nåede vi vores måltal for kønsdiversitet i vores øverste ledelses organ, som i dag udgør to kvinder svarende til 33 pct. med det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer.

SIDE 014 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

”I partnerkredsen er vi glade for, at Anders og

Lotte har påtaget sig bestyrelseshvervet, og at de sammen med den øvrige bestyrelse dedikerer sig til udviklingen af vores virksomhed.”

SIDE 015 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Seks områder styrket med nye partnere

I 2022 blev seks områder forstærket med en partner – henholdsvis Shipping/Offshore/Transportation, Proces, Bank & Finans, Skat, Fast Ejendom og Energi & Infrastruktur. Tre personer blev hentet udefra, mens tre Managing Counsels indtrådte som nye partnere.

Christian Halskov Sauer (48), Energi & Infrastruktur

Den 2. maj 2022 tiltrådte Christian Halskov Sauer som partner i branchegruppen for Energi & Infrastruktur i vores afdeling i Aarhus. Christian kom fra en stilling som partner i det specialiserede advokatfirma Energi & Miljø, hvor han rådgav aktører på alle niveauer inden for energisektoren. Med rekrutteringen styrkede vi vores strategiske indsats på området.

Christian har betydelig indsigt i og erfaring med rådgivning inden for projektudvikling både i Danmark og internationalt med fokus på onshore- og offshorevindenergi, solcelleprojekter, biogas og Power-to-X. Endvidere har Christian globalt rådgivet og forhandlet FIDIC-baserede EPC-kontrakter samt OMS-kontrakter til renewables -projekter.

“Jeg synes, området er utroligt spændende, fordi energi er fundamentalt for ethvert samfund, som vi også har kunnet se i den senere tid. Samtidig er det en meget innovativ branche, hvor man hele tiden skal tænke i nye løsninger og se muligheder frem for begrænsninger,” siger Christian Halskov Sauer.

Christian er desuden tilknyttet Gorrissen Federspiels Corporate/ M&A-gruppe og bistår særligt med rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt investeringer og finansiering inden for energi og infrastruktur.

Christian er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2001 og har både været student, fuldmægtig og kortvarigt advokat i Gorrissen Federspiel i Aarhus frem til 2004.

SIDE 016 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 017 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Johan Casper Hennings (36), Shipping/Offshore/Transportation

Johan har siden jurastudiet været en del af Gorrissen Federspiel. I afdelingen for Shipping/Offshore/Transportation rådgiver han danske og internationale klienter i den maritime industri.

Johan er specialiseret inden for shippingrelaterede transaktioner, finansieringsprojekter, regulatoriske forhold og kommercielle kontrakter. Han har opbygget branchekendskab og indsigt i klienternes kommercielle behov gennem længerevarende udstationeringer hos to af Danmarks største og førende rederier. Først i Maersk Tankers A/S og senest hos Hafnia på rederiets kontor i Singapore.

“Med kontorets historie og fundament og en tilgang til advokatgerningen, der er baseret på ordentlighed og samarbejde, er det en stilling, der forpligter. Jeg er meget bevidst om det ansvar, der følger med partnerskabet, og de krav, der stilles til, at vi løser klienternes sager konstruktivt og med den højeste grad af etik, kvalitet og ordentlighed,” siger Johan Casper Hennings.

Johan er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2013. Inden da tog han en engelsk kandidatgrad (LL.M.) i International Commercial Law på King’s College London.

Den 1. januar 2023 indtrådte han som ny partner.

SIDE 018 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Søren Henriksen (38), Proces

Søren Henriksen bistår vores klienter med alle former for rådgivning om erhvervsmæssig tvisthåndtering både inden- og udenretligt.

I Proces har Søren særlig erfaring med at tilrettelægge og føre store og komplekse sager, der er kendetegnende for Gorrissen Federspiel. Han har været dybt involveret i det retlige efterspil efter finanskrisen i relation til krakkede danske pengeinstitutter, i sager om professions- og ledelsesansvar samt i børsretlige sager. Han har rådgivet om og ført en af de længste og mest omfangsrige erstatningssager om ledelsesansvar i pengeinstitutter i kølvandet på finanskrisen og

har ligeledes været en del af forsvarsteamet i en af de første børsretlige erstatningssager i det sekundære marked.

Derudover har Søren særlig erfaring med international voldgift og med tvister inden for forsikrings-, it- og byggesektorerne. Søren har tidligere beskæftiget sig med håndhævelse af konkurrenceretlige regler.

“Selvom jeg anser vores procesgruppe for at være blandt Danmarks aller stærkeste, håber jeg, at jeg kan være med til at hæve overliggeren for vores ambitionsniveau. Derudover vil jeg have særligt fokus på talentudviklingen, som jeg også har været tæt på i mine år som Managing Counsel,” siger Søren Henriksen. Søren er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2012 med en LL.M. i konkurrenceret fra King’s College London i 2011. Efter endt uddannelse blev han ansat i Gorrissen Federspiel, og i 2019 var han udstationeret hos Mannheimer Swartling i Stockholm.

Den 1. januar 2023 indtrådte han som ny partner.

SIDE 019 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Tina Herbing (46), Bank & Finans

Tina Herbing er specialiseret inden for bank- og finansieringsret og rådgiver om alle aspekter af lånefinansiering, herunder sustainable financing. Et område, der er i vækst som følge af den øgede opmærksomhed på klima, miljø og bæredygtighed.

Derudover har Tina rådgivet på både bank- og selskabssiden på adskillige restruktureringer de senere år. Tina rådgiver også om alle forhold vedrørende afledte, finansielle instrumenter (derivater), herunder standardrammeaftaler og danske regler vedrørende netting og finansiel sikkerhedsstillelse.

“At indtræde i partnerkredsen giver mig mulighed for først og fremmest at blive en del af et stærkt fællesskab med nogle dejlige mennesker, hvor vi hele tiden søger at udvikle Gorrissen Federspiel. Samtidig får jeg mulighed for at udleve min interesse for både strategi, forretningsudvikling og ledelse – emner, som jeg har dyrket med stigende interesse de seneste år,” siger Tina Herbing.

Tina Herbing er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet i 2003 og har siden været en del af Gorrissen Federspiel. Tina var bosat i London 2007-2009, hvor hun læste en LL.M., tog engelsk advokatbestalling og var udstationeret hos det internationale advokatfirma Slaughter and May.

Hun indtrådte som ny partner den 1. januar 2023.

SIDE 020 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Jakob Krogsøe (51), Skat

I mere end 26 år har Jakob Krogsøe været advokat på skatte- og afgiftsprocesområdet, bl.a. med ti år hos Poul Schmith/ Kammeradvokaten og 13 år hos Plesner. Han er en af landets førende på sit område og er bredt anerkendt for sin erfaring, dybe faglighed og høje succesrate ved dom stolene, der spænder over alle danske instanser, Landsskatteretten og EU-Domstolen. Mange af sagerne har været principielle.

Udover at bidrage til Gorrissen Federspiels i forvejen kompetente og velrenom merede rådgiverteam på skatteområdet spiller Jakob Krogsøe en vigtig rolle i at realisere ambitionen om at gøre Gorrissen Federspiel til landets førende advokathus på skatteområdet.

“Gorrissen Federspiel er kendt for sin høje faglighed blandt både klienter og konkurrenter. Jeg glæder mig meget til at blive en del af virksomheden og skatteteamet som ny partner. Til sammen har vi kompetencer og erfaring på et niveau, hvor Gorrissen Federspiel er det helt naturlige valg til de mest komplekse sager og problemstillinger,” siger den nye partner.

Jakob Krogsøe blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1996 og har igennem årene arbejdet som advokat hos Poul Schmith/ Kammeradvokaten, Plesner og senest som partner i Bech-Bruun.

Jakob Krogsøe tiltrådte som partner i Gorrissen Federspiel den 16. januar 2023.

Steen Hellmann (50), Fast Ejendom

Inden for entreprise- og rådgiverret er Steen Hellmann kendt som en af de absolut førende i landet. Nu skal han som ny partner i Fast Ejendom bidrage til at indfri klienternes skærpede krav til vores rådgivning, som er en følge af den voksende kompleksitet i samfundet og inden for store udviklingsprojekter.

“Jeg glæder mig til at bidrage til udviklingen af Fast Ejendom med al min erfaring inden for entre -

prise- og rådgiverret. Samtidig ser jeg meget frem til at anvende og udbygge mine kompetencer i samspil med klienter og mine nye kolleger i teamet og på tværs af huset,” siger Steen Hellmann.

Afdelingen for Fast Ejendom rådgiver foruden betydelige ejendomsinvestorer en række førende projekt udviklere med udviklingen af omfattende og innovative projekter fra idé til færdig konstruktion.

Steen Hellmann blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 2000. Samme år blev han tilknyttet advokatvirksomheden Viltoft, hvor han blev partner i 2009.

Steen Hellmann tiltrådte som partner i Gorrissen Federspiel den 1. marts 2023.

SIDE 021 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Markante sager

Novo Holdings

Vi rådgav den danske life science-investor Novo Holdings i forbindelse med en række finansieringstransaktioner. Herunder serie A-finansiering af det britiske biotekselskab Centauri Therapeutics Limited, startkapitalrunde i det schweiziske biotekselskab Engimmune Therapeutics, serie B-finansieringsrunde i det danske industrielle biotekselskab Biosyntia ApS og startkapitalrunde i det danske biofarmaceutiske selskab Breye Therapeutics. Gorrissen Federspiel har også rådgivet Novo Holdings og den sektor fokuserede fond DCVC Bio II, L.P. i forbindelse med salget af den danske biotekvirksomhed BioPhero ApS, der er førende inden for bæredygtig landbrugsteknologi, til den danske plantebeskyttelses virksomhed Cheminova A/S, der er en del af den amerikanske landbrugsvidenskabsvirksomhed FMC Corporation.

Vestas

Vi rådgav Vestas Wind Systems, der leverer globale, bære dygtige energiløsninger, i forbindelse med en række vigtige projekter både i Danmark og internationalt. Herunder salget af Vestas Wind Systems’ virksomhed inden for konvertering og styring til KK Wind Solutions, der er en dansk leverandør af elektromekaniske systemer til vindmøller ejet af A.P. Møller Holding. Derudover rådgav vi på Vestas’ joint ventures med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) om udvikling og opførelse af flere projekter i Spanien. Projektet er betydningsfuldt, da det er banebrydende inden for Power-to-X i stor skala og sandsynligvis vil gøre Spanien til førende inden for teknologi til produktion af grøn brint og grøn ammoniak.

SAS I den amerikanske Chapter 11-konkursbehandling, som SAS i skrivende stund er underlagt, bistår vi Skandinaviens største luftfartsselskab som dansk rådgiver i forbindelse med alle aspekter af selskabets rekonstruktionsplan. Herunder en debtor-in-possession (DIP) finansieringskreditaftale på 700 mio. USD.

Intact Financial Corporation og Tryg

Vi rådgav det canadiske, børsnoterede forsikringsselskab Intact Financial Corporation sammen med det danske børsnoterede forsikringsselskab Tryg i forbindelse med salget af de danske aktiviteter i skadesforsikringsselskabet Codan (det tidligere danske datterselskab af det britiske, børsnoterede RSA Insurance Group) til danske Alm. Brand.

Bellakvarter

I forbindelse med salget af beboelsesbygningen Bella Tower til den tyske ejendomsinvestor DWS rådgav vi sælger, som var det danskbaserede ejendomsudviklingsselskab Bellakvarter.

SIDE 022 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Størst og historisk. Det har været kendetegnende for en række af de sager, Gorrissen Federspiels advokater og specialister i 2022 bistod vores klienter med. Her følger et udvalg af de mest markante sager fra året.

Hafnia

I forbindelse med overtagelsen af Chemical Tankers Inc. fra Oaktree Capital Management bistod vi rederiet Hafnia Limited, der har hovedsæde i Singapore. Med transaktionen blev der føjet yderligere 32 brændstofeffektive produkt- og kemikalietankskibe til Hafnias flåde. Transaktionen var af stor betydning, da den gjorde Hafnia til verdens største operatør inden for produkt- og kemikalietankskibe med en flåde på 223 tankskibe.

Maersk Drilling og Noble Corporation

Vi har bistået den danske offshoreboreoperatør Maersk Drilling i fusionen med den amerikanske offshoreboreentreprenør Noble Corporation. Efter fusionen ejer de respektive selskabers aktionærer ca. 50 pct. hver af de udestående aktier i det fusionerede selskab, Noble Corporation. Selskabet er desuden noteret på både New York Stock Exchange og Nasdaq Copenhagen. Transaktionen var betydningsfuld, da fusionen skabte én af verdens største virksomheder inden for offshoreolieborerigge.

Cadeler

Vi har rådgivet den danske havvindmølleentreprenør Cadeler, der er noteret på børsen i Oslo, i forbindelse med en række private placeringer. Herunder senest ved at rejse 1 mia. NOK gennem en accelereret book building-proces. Transaktionen er betydningsfuld, fordi det var en vigtig kapitalrejsning for Cadeler for at fremme virksomhedens vækst. Provenuet blev samtidig brugt til at finansiere virksom hedens anden nybygning af F-klassefundamentinstallationer og til generelle virksomhedsformål.

Danske Bank

I 2022 anlagde flere hundrede tidligere og nuværende Danske

Bank-aktionærer et krav mod banken på 2,1 mia. USD. Vi bistår Danske Bank i sagen, der er én af de største værdipapirretssager i Danmarkshistorien. Sagen er betydningsfuld, ikke alene på grund af dens størrelse og profil, men fordi kravene er de første af deres art i Danmark. Endelig rejser sagen flere nye og uprøvede juridiske spørgsmål ud over den betydelige procesretlige kompleksitet, der er forbundet med at håndtere sager i så stort et antal.

Schouw & Co.

Vi bistod den danske industrikoncern Schouw & Co. i forbindelse med dens aftale med det finske investeringshus Ahlström Capital om at fusionere den Schouw & Co.-ejede elektronikproducent GPV International A/S med den schweiziske elektronikproducent Enics AG. Transaktionen er den største i Schouw & Co.’s historie og er strategisk vigtig, fordi fusionen skaber den næststørste gruppe af elektronikproducenter med hovedkvarter i Europa.

Lidl

I en sag anlagt af Mærkevareleverandørerne mod den europæiske supermarkedskæde Lidls danske afdeling bistod vi Lidl med appelsagen ved landsretten, som Lidl vandt. Sagen drejede sig om hele grundlaget for sammenlignende reklame i Danmark baseret på EU-retten, efter at Lidl havde gennemført en kampagne i hele Europa, som omfattede reklame for mærker, som de forhandlede på den ene side og private label-produkter på den anden side.

Chr. Hansen og Novozymes

Vi har bistået den danske, globale bioscience virksomhed Chr. Hansen Holding i fusionen med den danske biosolutionvirksomhed Novozymes. Transaktionen var betydningsfuld, fordi den forenede to af Danmarks C25-noterede selskaber i en historisk fusion, der er den hidtil største mellem to danske selskaber.

Nordea

Da den nordiske bankkoncern Nordea tog en strategisk beslutning om at genindtræde på det danske livsforsikringsmarked, bistod vi Nordea i overtagelsen af TopDanmark Livsforsikring, der er det danske forsikringsselskab Topdanmark Forsikrings udbyder af livsforsikrings- og pensionsprodukter.

Heimstaden

Vi rådgav det danskbaserede boligselskab Heimstaden i forbindelse med dets strategiske køb for 2,5 mia. kroner af 1.473 boligenheder fra et konsortium repræsenteret af den danske ejendomsudvikler og investor Selmer Gruppen. En kompleks transaktion, der var blandt de største ejendomstransaktioner i Danmark i 2022.

SIDE 023 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 024 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Vores organisation

Kapitalejere / partnere*

Jakob Skaadstrup Andersen

Peter Appel

Niels Bang

Morten Berggreen

Morten Nybom Bethe

Lasse Skaarup Christensen

Anders Peter G. Christoffersen

Camilla C. Collet

Martin André Dittmer

Lotte Eskesen

Mikkel Fritsch

Christoffer Fode

Søren Fogh

Henriette Gernaa

Tue Goldschmieding

Jacob Gunst

Thomas Maaberg Hansen

Bo Holse

Ole Horsfeldt

Morten Hans Jakobsen

Preben Jakobsen

Anders Ørjan Jensen

Michael Steen Jensen

Hans-Peter Jørgensen

Erik Kjær-Hansen

Louise Celia Korpela

Bestyrelse

Niels Bang, formand

Martin André Dittmer, Managing Partner

Lotte Eskesen

Henriette Gernaa

Anders Ørjan Jensen

Kenneth Kvistgaard-Aaholm

Specialegrupper

Kenneth Kvistgaard-Aaholm

Alexander Troeltzsch Larsen

Gitte Dehn Lansner

Jesper Avnborg Lentz

Tobias Linde

Michael Meyer

Erik Molin

Finn Møller

Kenneth Hvelplund Pedersen

Chantal Pernille Patel Simonsen

Rikke Schiøtt Petersen

Jacob Skude Rasmussen

Jacob Sand

Christian Halskov Sauer

Mikael Philip Schmidt

John Sommer Schmidt

Peter Sjøgreen

Niclas Holst Sonne

Søren Stæhr

Klaus Søgaard

David Telyas

Søren Høgh Thomsen

Charlotte Thorsen

Michael Wejp-Olsen

Henrik Saugmandsgaard Øe

Arbejds- & Ansættelsesret

Bank & Finans

Capital Markets

Compliance & Sustainability

Corporate / Mergers & Acquisitions

Erhvervsstrafferet & Undersøgelser

EU- & Konkurrenceret

Fast Ejendom

FinTech

Internationale bygge- & anlægsprojekter

Internet of Things (IoT)

Investeringsscreening

IP & Digital Business

Maritime Disputes

Markedsføringsret

Miljø

Private Clients / Family Offices – Legal

Proces

Rekonstruktion & Insolvens

Securities Litigation

Shipping / Offshore / Transportation

Skat

Sustainable Financing & Governance

Økonomisk Analyse

Branchegrupper

Energi & Infrastruktur

Fly & Tog

Forsikring & Genforsikring

Forsvar & Sikkerhed

Life Sciences

Media & Entertainment

Private Equity

Revisions- & rådgivningsvirksomheder

Telekommunikation

* Per 31. december 2022 SIDE 025 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 026 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Et stærkt momentum

SIDE 027 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Klienternes tillidserklæring

Vi arbejder hver dag for at leve op til den tillid, klienterne møder os med, når de vælger Gorrissen Federspiel til at bistå dem i at løse komplekse juridiske problemstillinger.

Vi ønsker at blive valgt for vores dybe faglighed og ordentlighed. Det er en iboende del af vores historiske arv og vores strategi at sætte de højeste standarder i markedet – og altid at udvikle os i takt med klienternes behov og forventninger.

Klienternes feedback er uvurderlig og afgørende for vores udvikling. Feedbacken modtager vi i vores løbende dialog med klienterne og gennem eksterne analyser, hvor internationale ratingbureauer årligt gransker vores rådgivning og sammenholder den med referencer indhentet blandt vores klienter.

Vi er derfor ydmygt stolte af, at analyserne fra de toneangivende bureauer Legal 500, Chambers Europe og Chambers Global samt IFLR100 igen i 2022 har rangeret Gorrissen Federspiel blandt verdens Tier 1-advokatfirmaer.

SIDE 028 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

“Top of the class legal advice and an outstanding understanding of the business.”

“A highly skilled team with good understanding for commercial needs.”

- The Legal 500

“Great understanding of our business model. Very competent team, and service is always on top and delivered with a smile, even when busy.”

“Professional throughout the process.”

“They have consistently provided clear and pragmatic advice of very high quality.”

“There are often international elements, and Gorrissen do a great job in coordinating them.”

“They are very familiar with cross-border and international cases, providing a top professional and competent service.”

“Their knowledge within the area of international law is sublime.”

- Chambers Europe
- Chambers Global
” SIDE 029 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Strategiskifte:

“Ét er at have et kort. Men man skal også se, hvor man træder”

Managing Partner, Martin André Dittmer, ser tilbage på den afsluttede strategiperiode “In a league of our own” og frem mod afløseren “Momentum

2025”. Den nye strategi blev præsenteret på en firmatur til Kroatien i sensommeren.

Det var første gang i sin over 150 år lange historie, Gorrissen Federspiel i 2019 gik all in på at udvikle og følge en strategi, som “et redskab til at øge sandsynligheden for at nå derhen, hvor vi gerne vil,” som Managing Partner, Martin André Dittmer, udtrykker det.

“Med “In a league of our own” samlede vi virksomheden, partnere og medarbejdere om en fælles vision. Vi ville stræbe efter at blive Danmarks førende advokat firma med de mest tilfredse klienter, der vælger os for vores dybe faglighed og ordentlighed, og hvor med arbejderne er de dygtigste og mest engagerede i branchen. Vi ville sætte vores egne standarder ud fra en opfattelse af, at vi var nummer et i stedet for at benchmarke os op imod vores konkurrenter,” forklarer Martin André Dittmer.

Processen mod den færdige strategi indebar en grundig analyse af, hvor firmaet var, og tilsvarende drøftelser blandt partnerne om, hvor vi gerne ville hen. Det var en udbytterig proces. Det stod dog også klart, at strategien løbende måtte tilpasses virkeligheden, når forudsætningerne forandrer sig, sådan som det skete i foråret 2020.

“Ingen var forberedt på en global pandemi. Med corona måtte vi revidere prioriteterne i “In a league of our own”. Initiativer om opgradering af it blev fremrykket for at skabe bedre forhold til at etablere hjemmearbejdspladser. I samme ombæring prioriterede vi at understøtte trygheden i ansættelsen og trivslen midt i den tidsubestemte hjemsendelse af medarbejderne,” siger Martin André Dittmer og sammenfatter:

“Ét er at have et kort, hvor man har lagt ruten frem mod målet: at være Danmarks bedste og foretrukne

advokatfirma. Men man skal også se, hvor man træder,” siger Martin André Dittmer.

Da følgerne af Ukrainekrigen med forsinkelse ramte i efteråret 2022, var det igen nødvendigt at afvige kursen, da aktiviteterne dalede. Reaktionen blev ikke at skære ned på arbejdsstyrken, men derimod at rokere juristerne derhen, hvor klienternes behov var. Andre brugte perioden på at dygtiggøre og efteruddanne sig, indtil tingenes tilstand igen begyndte at normalisere sig sidst på året.

Gorrissen Federspiels Managing Partner ser med stolthed tilbage på flere succesfulde initiativer og en stor udvikling af virksomheden i den forgangne strategiperiode.

“Vores klare førerposition på kvaliteten af den juridiske rådgivning er noget, vi alle kan være meget stolte af. Derfor kan vi også – uden blusel – kalde os Danmarks bedste advokatfirma. Vi er i en liga for sig,” siger Martin André Dittmer. Det er bekræftet af en række målinger.

Tre år i træk har Gorrissen Federspiel indtaget førstepladsen i Prosperas analyse af de ti største advokatfirmaer i Danmark. Imagemålingen fra IFO – Instituttet for Opinionsanalyse – har også leveret topplaceringer.

I den seneste undersøgelse fra Universum har de jurastuderende udpeget Gorrissen Federspiel som deres foretrukne erhvervsorienterede advokatfirma.

På de indre linjer er der sket mærkbare forbedringer.

“Vi har professionaliseret hele vores forretningsdrift og forretningsudvikling. Trivslen er støt opadgående. Rammerne er på plads til at eksekvere på vores ambitioner og for alvor stikke af som Danmarks førende

SIDE 030 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

advokatkontor,” fortæller Martin André Dittmer. Da partnerkredsen i 2019 definerede strategien “In a league of our own”, gav vi os selv tre år til at indfri ambitionerne. 2022 var således det sidste år i den foregående strategiperiode og året, hvor indholdet til den nye strategiperiode blev formet. Mens retningen og ambitionerne i den foregående strategi blev lagt i partnerkredsen, tager den nye strategi i endnu højere grad afsæt i Gorrissen Federspiels to vigtigste målgrupper, medarbejderne og klienterne. Det første halvår af 2022 blev således brugt på at lytte til feedback, gode råd og ønsker for fremtiden fra medarbejdere og klienter – input, som udgør vigtige byggesten i den nye strategi, der for alvor vil blive udrullet fra 2023.

Evolutionære fremskridt

“Momentum 2025” er derfor ingen revolution, men en evolution. Tilbagemeldingerne fra medarbejdere og klienter var grundlæggende, at vi som arbejdsplads og juridisk rådgiver gør det rigtig godt og har den rigtige kurs. Udgangspunktet for strategien har derfor fokuseret på, hvordan vi kan accelerere den allerede positive udvikling og retning for firmaet. Og her har især klienternes feedback været overraskende ens, fortæller Martin André

“Der var enighed om, at kvaliteten i vores juridiske arbejde er enestående. Vi har en særligt høj faglighed. En bredde og dybde i vores specialer, der gør, at vi kan løse komplekse problemstillinger bedre end andre. Klienterne har samtidig efterspurgt, at vi i endnu højere grad orienterer os efter deres virkelighed og bliver mere proaktive overfor dem mellem sagerne gennem løbende dialog og ideudvikling i forhold til udfordringer og muligheder.”

Det vil fordre en endnu større forståelse af den branche og sektor, klienten tilhører og dermed, at vi bliver endnu bedre til at forstå og forudse klientens behov for vores rådgivning.

“Vi skal blive eksperter på vores klienter. Vi skal forstå deres forretning og de forskellige drivers, der betyder noget for dem. Jo mere specifikt kendskab, vi får til dem, desto bedre ydelser og mere værdi kan vi tilføre. Det stiller krav til, at vi – hvor det giver mening – i endnu højere grad fokuserer vores forretning efter sektorer frem for vores juridiske specialer. Den omstilling kommer til at fylde en del i de kommende tre år,” siger Martin André Dittmer.

Han nævner Shipping/Offshore/Transportation, der altid har været én af grundpillerne i Gorrissen Federspiel, samt Energi & Infrastruktur og Forsvar & Sikkerhed som eksempler på udvalgte sektorgrupper. Det skærpede sektorfokus er ét af en række tiltag, som køreplanen frem mod 2025 rummer.

Fire hovedtemaer i strategien

Da der var opnået konsensus om retningen, de konkrete mål og tiltag til at opnå dem, tegnede fire hovedtemaer sig for “Momentum 2025”: Klienterne først ; De bedste medarbejdere; Ét team og Det mest veldrevne

advokatfirma. Hvert tema rummer en række underliggende tiltag, men udgør samtidig forudsætninger for hinanden, uddyber Martin André Dittmer:

“Gorrissen Federspiel er, hvad vi er, på grund af vores dygtige medarbejdere. Og vi opnår ikke vores klientrettede ambitioner uden at have de bedste medarbejdere og evnen til at arbejde som ét team. Derfor kan vi til eksempel kun lykkes med Klienterne først ved også at udvikle og tilbyde de bedst mulige rammer for god trivsel og faglig udvikling.”

Kroatisk kickoff

For at strategien kan lykkes, kræver det, at alle kan se sig selv i den og trækker i samme retning. Uanset om man er fee earner eller har en anden funktion i firmaet, er man en vigtig del af et samlet hold og fællesskab. Den pointe blev understreget ved at invitere hele Gorrissen Federspiel til kombineret sommerfest og strategipræsentation i Dubrovnik i Kroatien en weekend i august 2022, hvor der både blev tid til hygge og til sammen at diskutere, hvordan man så sig selv i den nye strategi, og hvordan vi hver især kunne bidrage til den.

“Det skabte en følelse af, at alle gerne vil være med på rejsen og videreudvikle Gorrissen Federspiel, så vi kan blive en endnu bedre arbejdsplads og stadig være det advokatfirma, klienterne vælger først,” slutter Martin André Dittmer.

SIDE 031 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Branchens bedste image

I 2022 har det danske erhvervsliv og jurastuderende på de danske universiteter igen vurderet Gorrissen Federspiel til at være ét af de bedste og mest attraktive advokatkontorer.

SIDE 032 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

I Gorrissen Federspiel vil vi være erhvervslivets foretrukne rådgiver og den mest attraktive arbejdsplads. Derfor er det en stor anerkendelse af vores arbejde, når eksterne undersøgelser viser, at både det danske erhvervsliv og landets jurastuderende scorer os højt i brancheundersøgelser.

I markedsanalysen

“Prospera Tier 1 Law Firm Review 2022 Danmark” fra Kantar Sifo blev vi for tredje år i træk vurderet til at være

det bedste advokatfirma i Danmark. Markedsanalysen er baseret på dybdegående interview med 203 af de største danske virksomheder, der har vurderet de største advokatfirmaers præstation og juridiske kompetencer på en række juridiske specialeområder. Respondenterne vurderede desuden deres “villighed til at anbefale”, og her udmærkede vi os med en tydelig førsteplads.

I den årlige undersøgelse fra Universum, der udspørger danske studerende om deres foretrukne arbejdspladser, præsterede vi et højdespring i 2022. Vi rykkede fire pladser frem fra året før og placerede os helt i top som det foretrukne erhvervsorienterede advokatfirma for jurastuderende i Danmark. Helt præcist svarede 21,9 pct. af de adspurgte, at Gorrissen Federspiel var den mest attraktive arbejdsplads. Fremgangen er et tydeligt bevis på, at vores indsats for at positionere os overfor yngre jurister har virket. Undersøgelsen

viste desuden, at vores kendskab blandt de danske jurastuderende fortsat er stigende.

I 2022 angav hele 83 pct. af de studerende, at de kendte til Gorrissen Federspiel.

Hvert år undersøger IFO –Instituttet for Opinionsanalyse – 100 danske virksomheders image baseret på bedømmelser fra 2.521 erhvervsledere. Årets resultat viser, at Gorrissen Federspiel springer en enkelt plads frem og lander på en 37. plads på den samlede liste over virksomheder med det bedste image. Vores placering på listen har vist en stabil fremgang de seneste tre år, og i år går Gorrissen Federspiel bl.a. frem på parametrene troværdighed, kvalitet og kommunikation.

SIDE 033 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Ny strategi tager afsæt i klienternes verden

SIDE 034 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Midt i et turbulent 2022 udløb den forrige strategiperiode. Hvor den tidligere strategi primært satte en række interne mål, der bl.a. skulle gøre vores rådgivning bedre og dermed også komme klienterne til gode, tager den nye strategi, “Momentum 2025”, afsæt i klienternes verden. Bestyrelsesformand Niels Bang fortæller her, hvorfor Gorrissen Federspiel i de kommende tre år på en ny måde sætter klienterne først.

slår Niels Bang. “Stærke imagemålinger og kåringerne som Danmarks bedste advokatfirma tre år i træk var et par af de meget synlige sejre. Nu skal der sættes nye mål, hvor vi bliver endnu bedre til det, vi allerede er gode til. Men det handler om justeringer – never change a winning team.”

“Vores udgangspunkt kunne næsten ikke være bedre. Vi, der har stafetten nu, står på skuldrene af de forgængere, der har bygget firmaet op over mange, mange år. Det profiterer vi på, og vi har været i stand til at tage firmaet videre til et nyt niveau. Derfor ville det være dumt at lave noget helt om. Men vi må også tilpasse os en verden i konstant forandring og levere på de krav og den kvalitet, vores klienter forventer af Gorrissen Federspiel,” siger Niels Bang og forklarer, at netop klienterne derfor har fået en endnu større rolle i den nye strategi.

Klienterne først

Allerede i forarbejdet til den nye strategi blev klienterne inddraget. Udvalgte klienter blev bedt om at evaluere vores styrker og svagheder. Samtidig delte de deres behov, ønsker og opfordringer til, hvordan vi kunne skærpe vores ydelser – for de er ikke længere begrænset til juridiske rådgivning.

“Forretningsmæssigt har 2022 været et fint år.” Det er partner og bestyrelsesformand Niels Bangs korte konklusion ovenpå et turbulent 2022. Coronakrisen blev afløst af Ruslands invasion af og krig mod Ukraine, og deraf fulgte en energiforsyningskrise og inflation, som resulterede i mange klienters behov for rådgivning om sanktioner og exit fra det russiske marked. Det lykkedes dog Gorrissen Federspiel at omstille sig til klienternes behov, og ved en fælles indsats har man opsøgt og dyrket de muligheder, der var i markedet.

“Holdet har spillet godt sammen. Vi har leveret det, vi skulle. Første halvår var virkelig travlt. I andet halvår gik markedet ned i tempo, men både blandt medarbejderne og i partnerskabet har vi været opmærksomme på at lande opgaver og fordele dem til de rigtige specialister. Der har vores lige stillede partnerskabsmodel vist sig at være den rigtige struktur,” forklarer bestyrelsesformanden.

Året betød også nye forstærkninger til partnergruppen. Tre blev hentet ind udefra, og tre interne kandidater blev forfremmet.

“Det er bare glædeligt, når det lykkes for tre advokater, der har lagt hele deres karriere i huset, at blive optaget som partnere. Og så glæder jeg mig over, at vi har fået tre partnere ind udefra, som kan supplere på specialpositioner, hvor vi har behov for at styrke os. Det har været rigtig fint.”

Strategisk evolution

Vi er så velkørende, at vi rent strategisk ikke har brug for en revolution, men en evolution, hvor vi hele tiden gradvist ændrer og justerer vores forretning og arbejdsforhold. Det er også sådan, man skal forstå den nye strategi, “Momentum 2025”. Som en evolution, der bygger videre på den afsluttede strategiperiode, som bestyrelsesformanden kalder “rigtig god”.

“Vi satte os nogle konkrete og ambitiøse mål. Og dem mere end indfriede vi,” fast-

“Vi tilhører en branche, som altid har leveret på sin juridiske kunnen. Det er bare ikke nok i dag. Klienterne efter spørger mere. De forventer også processtyring, forretningsforståelse og brancheindsigt,” fortæller Niels Bang og fremhæver, hvordan advokater i USA, qua markedets størrelse, længe har kombineret deres juridiske specialisering med dyb brancheindsigt. “Det er ultimativt sådan, man bliver den bedste rådgiver.”

Det er ikke en ny – eller revolutionær –måde at arbejde på i Gorrissen Federspiel, understreger Niels Bang. Ét af de oprindelige advokatkontorer, Gorrissen Federspiel har sine rødder i, N.J. Gorrissen, var dybt specialiseret indenfor shipping.

“Det er en nedarvet specialisering, hvor man i årtier har dyrket et meget indgående branchekendskab til rederiernes og andre maritime aktørers vilkår og regulatoriske udfordringer helt ned på virksomhedsniveau. Det er en helt naturlig måde at arbejde på for vores Shipping/Offshore/ Transportation-gruppe. Det samme gælder

SIDE 035 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

i forhold til den finansielle sektor, som en anden grundlægger, Per Federspiel, var bredt anerkendt indenfor. På begge områder er vi juridisk de bedste og dem med den dybeste brancheviden i Danmark,” siger Niels Bang.

“Det er ét af hovedmålene i den nye strategi: At vi bliver endnu bedre til at dyrke brancheindsigten og vores sektorfokus i alle grupper,” understreger Niels Bang og kommer med et eksempel på, hvordan en specialiseret M&A-afdeling ultimativt er opdelt i brancheorienterede undergrupper indenfor fx tech, entertainment, forsvar, life science og finansielle virksomheders transaktioner.

Han forudser en selvforstærkende effekt ved, at man gennem flere specialister skaber flere kendte navne i de enkelte brancher, der dermed hver især bliver de mest efterspurgte rådgivere på deres felt. “Der er vi ikke endnu. Men kan vi tage det skridt, lægger vi yderligere afstand til vores konkurrenter.”

Styrket sektorfokus er et yderligere skridt i specialiseringen

Virksomhederne, vi rådgiver, har dygtige og højt specialiserede juridiske afdelinger. Vi skal kende og være på klienternes banehalvdel fra begyndelsen for at kunne rådgive dem og tilføre værdi.

“Man kan kun skabe værdi i krydsfeltet, hvor man kombinerer vores juridiske specialviden med den verden, klienterne forretningsmæssigt lever i. Det er allerede et vigtigt konkurrenceparameter, og det vil kun vokse,” forudser Niels Bang.

Derfor er sektorfokus et vigtigt element i strategipunktet Klienterne først

Specialegruppen Energi & Infrastruktur blev i foråret forstærket med partner Christian Halskov Sauer, der har en dyb viden og mangeårig erfaring inden for energisektoren, som i disse år undergår en kæmpe forandring fra sort mod grøn. I den forandringsproces er der behov for juridisk rådgivning inden for bl.a. vindmølleparker, solcelleparker, affaldsenergianlæg, Powerto-X-projekter og diverse støtteordninger.

Med et styrket sektorfokus skærper vi vores evne til at møde og forudsige klientens behov: Hvad har klienten brug for, hvornår og i hvilken form? Det handler om situationsfornemmelse, en empatisk tilgang og en meget klar forventningsafstemning, hvor man ofte tjekker ind med sin klient og lever sig fuldt ind i deres behov. Endelig skal man stille med det rigtige hold tilpasset den enkelte sag hver gang.

“Hvis klienten mangler manpower, skal vi kunne stille med et stort team. Ønsker klienten projektstyring, skal vi levere det,

fordi vi har erfaringen. Det er en kæmpe tryghed for vores klienter, at vi kan sige, lige om lidt sker der det her, og derfor skal vi være forberedt på det her. Den rolle kan vi påtage os, fordi vi har erfaringen fra en lang række transaktioner inden for deres branche.”

Vejen frem

Justeringen mod øget specialisering vil gradvist vise sig, når sagerne i højere grad håndteres af eksperter, der ikke kun defineres juridisk fagligt, men også i forhold til deres sektorfokus.

“Helt konkret skal det være sådan, at hvis jeg får en M&A-transaktion, som jeg selv ville have lavet tidligere, fordi den er inden for mit fagområde, men uden for mit branchefokus, skal jeg give den videre til hende, jeg ved, er dybt inde i præcis den branche,” uddyber bestyrelsesformanden. “Det er lige præcis det, vores partnermodel med ligedeling og fællesskab frem for fokus på egen succes understøtter. Den er det helt rigtige fundament for vores næste skridt. Lykkes vi fuldt ud med det, giver resten sig selv – så holder vi fast i at være i en liga for sig,” slutter Niels Bang.

SIDE 036 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
”Man kan kun skabe værdi i krydsfeltet, hvor man kombinerer vores juridiske specialviden med den verden, klienterne forretningsmæssigt lever i. Det er allerede et vigtigt konkurrenceparameter, og det vil kun vokse.”
SIDE 037 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Strategisk udbygning af Energi & Infrastrukturbranchegruppen

Med optaget af en specialiseret partner og tilførslen af ressourcer dedikeret til rådgivning inden for vedvarende energi sætter Gorrissen Federspiel handling bag ambitionen om at videreudvikle vores i forvejen stærke position i Energi & Infrastruktur til den stigende efterspørgsel i markedet.

SIDE 038 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Da Christian Halskov Sauer tiltrådte som ny partner i april, var det den foreløbige kulmination på en fortsat udvikling af Energi & Infrastrukturgruppen. Gorrissen Federspiel vil være på forkant med den stigende efterspørgsel på rådgivning inden for vedvarende energi, som både eksisterende og nye klienter møder os med. Transaktioner inden for vedvarende energi er i dag blevet meget mere komplekse, og det samme er reguleringen af området. Det kræver rådgivere, der besidder en lang række specialiserede kompetencer.

Pilot for sektorfokus

Med Klienterne først som én af fire ledestjerner i den nye strategi, “Momentum 2025”, bliver branchefokus styrende for, hvordan vores organisering af rådgiverressourcer vil orientere sig efter klienternes behov og egen organisering.

Energi & Infrastruktur har som et led i den strategiske retning – og som pilotprojekt – taget forskud på den nye organisering, hvor mange specialer skal tænke endnu mere branchefokuseret. Det har betydet, at flere jurister i løbet af 2022 har fokuseret deres specialer mod energisektoren – herunder renewables

I det indledende strategiarbejde blev de særlige kompetencer, vi skulle opbygge, udbygge og erhverve os, identificeret for at imødekomme vores klienters særlige rådgivningsbehov inden for vedvarende energi. Derfor har vi nu meget specialiserede rådgivere med kendskab til og kompetencer inden for bl.a. solceller, onshore- og offshorevindenergi og renewables

Med udbygningen er Energi & Infrastruktur-gruppen vokset markant i 2022.

“Vi har en strategisk fordel i den sammensætning af viden og kompetencer, vi har samlet og udbygget i løbet af det forgangne år. Vi har en skarp struktur og de rette kompetencer på plads til at rådgive i de mest komplekse projekter og transaktioner inden for renewables ,” siger partner Christian Halskov Sauer.

Fortsat vækst og udvidelse Udvidelsen af Energi & Infrastruktur-gruppen fortsætter i 2023 i både antal og bredde. Allerede i foråret tiltræder nye specialister, der har stærke kompetencer inden for offshore vind.

“Vores fokus er skarpt rettet mod den stigende globalisering inden for renewables

Og så skal vi i højere grad følge med vores klienter ud i verden, når de opererer internationalt, og sammen med lokale advoka-

ter sikre den bedst mulige rådgivning og ramme om eksekvering af projekterne,” forklarer Christian Halskov Sauer.

Endelig vil Energi & Infrastruktur – på linje med den vidensdeling, der er en grundpille i Gorrissen Federspiels udadvendte aktiviteter – dele erfaring og indsigt med klienter og samarbejdspartnere, blandt andet gennem arrangementerne “Gorrissen Federspiel Renewables Events”.

Rådgiver på flere opsigtsvækkende energiprojekter

Gorrissen Federspiel har som følge af fokuseringsindsatsen fungeret som rådgiver på en række opsigtsvækkende renewables -projekter i 2022:

Aenergia

Vi har bistået canadiske Anaergia med at udarbejde og forhandle en aftale om den årlige levering af 60.000 tons flydende CO2 . Med den flydende kuldioxid, der leveres af Anaergia, vil European Energy producere grønt e-metanolbrændstof via Power-to-X-anlæg til drift af containerskibe, som A.P. Møller - Mærsk får bygget. Aftalen er af væsentlig betydning, da den er én af de første aftaler om levering af flydende CO2 i Danmark, og den er et eksempel på, at Carbon Capture and Utilization (opsamling og udnyttelse af kulstof) i form af spildgas (CO2 ) fra biogasproduktion bliver til nyttigt biobrændsel.

GREEN2X og Vordingborg Biofuel

Vi er udpeget som rådgiver i forbindelse med opførelsen af det første biogas- og metanolanlæg på verdensplan, der etableres på havnen i Vordingborg, og bistår med udarbejdelse af relevante aftaler for projektudviklingen, offtake-aftaler og konstruktionsaftaler.

Joint venture mellem Skovgaard Energy A/S og Ørsted

Vi er udpeget som rådgivere på det potentielt største brintprojekt globalt set med planlagt etablering i Holstebro, og bistår med aftalestrukturen for samarbejdet mellem Skovgaard Energy og Ørsted.

SIDE 039 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Styrket tilstedeværelse i Grønland gennem ny strategisk samarbejdspartner

Gorrissen Federspiel har indledt et strategisk samarbejde med Arctic Law Greenland i Nuuk. Fokus for samarbejdet er udveksling af viden og styrket rådgivning af firmaernes klienter i sager relateret til Arktis og Grønland.

SIDE 040 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Gorrissen Federspiels aktiviteter i Grønland

• Gorrissen Federspiel har opbygget et indgående kendskab til de særlige forhold, både regulatoriske og forretningsmæssige, der gør sig gældende for erhvervsvirksomhed i Grønland

• Vi rådgiver klienter fra selvstyreejede virksomheder, privatejede virksomheder i og uden for Grønland samt Det Grønlandske Selvstyre

• Aktiviteterne i Grønland håndteres som udgangspunkt gennem vores Greenland Desk ledet af partnerne Michael Meyer og Morten Hans Jakobsen samt Managing Partner Martin André Dittmer

• Greenland Desk samler og koordinerer firmaets viden om grønlandske forhold og sikrer, at den er afspejlet i den juridiske rådgivning

• I efteråret 2022 indledte Gorrissen Federspiel et strategisk samarbejde med Arctic Law Greenland i Nuuk

Det arktiske område spiller en stadig større geopolitisk rolle, hvilket har øget efterspørgslen fra flere internationale klienter på specialiseret, regional indsigt i Arktis og i Grønland. Efterspørgslen bliver håndteret i Gorrissen Federspiels Greenland Desk i samarbejde med blandt andre det grønlandske advokatfirma Arctic Law Greenland i Nuuk. I oktober blev samarbejdet formaliseret.

“Det har vist sig værdifuldt for begge parter at kunne komplementere hinanden i sager relateret til Arktis og Grønland. Derfor var det naturligt at udbygge og formalisere samarbejdet, der både har en kommerciel og strategisk dimension for os,” fortæller partner Michael Meyer.

Større aftryk i Grønland og i Arktis Det strategiske aspekt indebærer mulighed for udveksling af viden, medarbejdere og fortsat håndtering af sager i samarbejde med Arctic Law Greenland. Endelig betyder aftalen, at Gorrissen Federspiel har taget

et vigtigt skridt mod at have en blivende tilstede værelse i det arktiske. Samarbejdet har allerede resulteret i øget aktivitet inden for råstofsektoren.

“Med samarbejdsaftalen sætter vi et større aftryk i Grønland og i det arktiske område. Ved at kombinere Gorrissen Federspiels erhvervsjuridiske aftryk med Arctic Law Greenlands specialiserede, regionale kapacitet og geografiske forankring kan vi sammen og hver især levere rådgivning på allerhøjeste niveau, som møder vores klienters forventninger,” siger Managing Partner, Martin André Dittmer.

Aftalen, som ikke er eksklusiv, betyder, at man kan løse juridiske opgaver og føre sager relateret til Grønland i fællesskab. Det kan fx være rådgivning af klienter i forhold til virksomhedstransaktioner, råstofudvinding, energi, infrastruktur, større bygge- og anlægsprojekter samt offshore og transport.

Som en del af aftalen er Michael Meyer indtrådt i Arctic Law Greenlands nyoprettede advisory board.

SIDE 041 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 042 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Bæredygtighed

SIDE 043 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed

I 2018 tilsluttede vi os FN’s Global Compact, og det har siden været vores rettesnor for at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed som en integreret del af vores virksomhedsdrift, vores ledelsesfokus og strategi.

Siden vores tilslutning til Global Compact i 2018 har vi arbejdet systematisk med at sikre, at de ti principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption er tænkt ind i vores drift og strategi, således at vores samfundsansvar er blevet en integreret del af vores adfærd og vores virksomheds fundament. Vi har suppleret med en prioritering af FN’s 17 verdensmål, hvor vi har udvalgt syv af målene, som repræsenterer de fokusområder, hvor vi kan gøre en forskel. Disse verdensmål er med til at synliggøre, hvor vi skal sætte ind i hverdagen.

Arbejdet har vi sikret i vores bæredygtighedsudvalg, som har båret ansvaret for, at vi lever op til gældende standarder og best practices, som har monitoreret vores progression og målopfyldelse – og som overordnet har truffet beslutning om indsats, retning og nye initiativer for vores engagement, ligesom udvalget sikrer implementering og efterlevelse af vores bæredygtighedspolitik.

Vores fokus

Som arbejdsplads for mere end 540 medarbejdere, som alle yder en stor indsats i det daglige, er det et centralt fokus for os at tilbyde gode arbejdsrammer, sikre trivsel og udvikling og fostre en mangfoldig og inkluderende arbejdskultur, hvor alle har lige muligheder og kan yde deres bedste.

Vi arbejder også for et samfund, hvor alle har adgang til uddannelse, viden og retssikkerhed. Vi tilbyder højt specialiseret juridisk rådgivning om strategisk compliance og samfundsansvar, og vi føler en forpligtelse til at dele denne viden med vores omverden. Det gør vi ved at tilbyde vores viden gennem publikationer, arrangementer og via pro bono-arbejde.

I 2016 tilsluttede vi os Danske Advokaters advokatKODEKS, hvor vi forpligter os til at arbejde med nogle pejlemærker, der bidrager til åbenhed, social ansvarlighed, etiske dilemmaer, moderne ledelse og diversitet.

Som samfundsaktør påhviler der os også et ansvar for klimaet, og vi arbejder kontinuerligt på at mindske vores aftryk – det gør vi ved at vedligeholde og optimere vores drift og ved at orientere os mod mere bæredygtige løsninger og leverandører.

SIDE 044 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Vores forretningsmodel

Gorrissen Federspiel er et førende advokatfirma i Danmark med stærke, internationale bånd. Som full-service advokatfirma leverer vi juridisk rådgivning inden for dansk og europæisk erhvervsret.

Vores klienter er typisk større danske og internationale virksomheder, som vi bistår i toneangivende transaktioner og sager. Vi har tillige et tæt samarbejde med velrenommerede internationale advokatfirmaer, som henviser deres klienter til os, når de har behov for juridisk rådgivning relateret til det danske marked eller danske interesser.

Som vidensvirksomhed med fokus på høj faglighed og etik har vi in-house de kompetencer, som vores klienter efterspørger. Ved udgangen af 2022 beskæftigede vi 315 jurister, og i løbet af året fik 29 unge jurister, der har uddannet sig til dygtige advokater hos os, udstedt deres advokatbestalling. Vores medarbejderes engagement og dedikation til arbejdet hos os er afgørende for, at vi kan levere juridisk rådgivning i særklasse til vores klienter. Af samme årsag vurderer vi risici relateret til arbejdskraft og vores medarbejdere som de mest afgørende for os at håndtere i vores bæredygtighedsarbejde. Håndteringen af disse risici er nærmere omtalt i vores bæredygtighedsrapport, der behandles i næste afsnit.

Vores metode for rapportering

I dette kapitel af vores årsrapport redegør vi for vores ambitioner, vigtigheden af fokus, målsætninger og udvikling med bæredygtighedsarbejdet inden for principperne i FN’s Global Compact, ligesom vi tydeliggør, hvilke verdensmål, vi bidrager til. Vi skriver desuden om nogle af de tiltag og initiativer, som har fyldt meget hos os som virksomhed og blandt vores medarbejdere i det forgangne år.

Bæredygtighedsudvalget

Bæredygtighedsudvalget arbejder for, at vi som virksomhed lever op til gældende regler, standarder og best practices inden for bæredygtighed.

Menneskerettigheder Arbejdskraft Miljø Antikorruption
SIDE 045 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Bæredygtighedsrapport

Menneskerettigheder

I vores arbejde med menneskerettigheder tilslutter vi os principperne i FN’s Global Compact;

Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og

Princip 2: Sørge for, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Vores ambitioner

Som samfundsaktør og som udbyder af højt specialiseret juridisk rådgivning om virksomheders arbejde med compliance og bæredygtighed påligger der os et ansvar for at beskytte og fremme basale menneskerettigheder. For os handler det især om, at alle skal have lige muligheder for at udvikle sig og til at gå på arbejde i gode og trygge rammer i et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø.

Vi bidrager ved at stille vores viden til rådighed pro bono til relevante virksomheder, interesseorganisationer og privatpersoner, som arbejder for at sikre, at der ikke sker brud på menneskerettigheder, og som ellers ville have svært ved at få adgang til juridisk viden og rådgivning. Vi fokuserer vores indsats inden for to fokusområder, hvor vi mener, vi kan anvende vores kompetencer bedst – det gælder retssikkerhed samt udvikling og uddannelse af børn og unge i Danmark og i udlandet. Desuden støtter vi interesseorganisationer med økonomiske bidrag.

Vigtigheden af fokus på menneskerettigheder

Som vidensvirksomhed ser vi ingen væsentlige risici relateret til menneskerettig heder i vores aktiviteter eller i relationen til vores forretningsforbindelser. Vi har dog en forventning om, at klienter, samarbejdspartnere og leverandører arbejder i overensstemmelse med gældende konventioner på området, og vi er til stadighed opmærksomme på vores ansvar for god etisk adfærd, når vi vælger samarbejdspartnere og leverandører og indgår relationer med klienter. Som arbejdsplads for mere end 540 medarbejdere påhviler der os et vigtigt ansvar for at skabe en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere behandles med respekt og ordentlighed og har lige muligheder for udvikling og anerkendelse.

Målsætninger for 2022

Vi havde som målsætning at fortsætte vores fokus på pro bono-arbejde inden for vores to indsatsområder retssikkerhed samt uddannelse og udvikling af børn og unge i både Danmark og i udlandet.

Desuden havde vi som målsætning at fortsætte arbejdet med at styrke diversitet og inklusion, herunder særlige tiltag for at sikre LGBTQ+-rettigheder og inklusion.

SIDE 046 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Udvikling i 2022 og forventet udvikling

Vi har igennem året engageret os i pro bono-arbejde og -projekter inden for vores to indsatsområder retssikkerhed samt uddannelse og udvikling af børn og unge i både Danmark og i udlandet.

Vi har fortsat vores støtte til tænketanken Justitia og har også i 2022 haft en medarbejder udstationeret et par dage om ugen for at understøtte tænketankens arbejde med at sikre retssikkerhed.

I august 2022 lagde vi endnu engang hus til og medfinansierede nonprofitorganisationen Project Access’ ophold i København, da de afholdt den årlige bootcamp. Projektet har til formål at hjælpe danske studerende med at komme ind på deres drømmeuniversitet.

Vi har igennem en årrække støttet Human Practice Foundation, og dette arbejde fortsatte ligeledes i 2022, hvor vi ydede økonomisk støtte til projektet Indre Styrke, der handler om at øge skoleelevers trivsel.

I 2022 har vi også støttet Røde Kors’ hjælpearbejde i Danmark og i verden med en donation, som også vores medarbejdere har bidraget til, idet de i år har fået mulighed for at afstå fra at modtage en firmajulegave og i stedet donere.

Vi har desuden i år etableret et nyt Trivselsudvalg, der har til formål at sikre trivsel, diversitet og inklusion for alle medarbejdere. Trivselsudvalget arbejder også med tiltag for at sikre LGBTQ+-rettigheder og inklusion.

I år har vi været vidne til, hvordan en pludselig opstået krig ændrer livsgrundlaget og basale rettigheder for millioner af mennesker. Vi har således ydet pro bono-bistand til ukrainske flygtninge via et fælles initiativ fra Danske Advokater og Advokatsamfundet, som har ydet støtte via Dansk Flygtningehjælp. Vi har desuden bidraget til en indsamling sammen med Juridisk Diskussionsklub, der via kaffesalg samlede penge ind til Røde Kors’ hjælpearbejde i Ukraine. Endelig har Ruslands invasion af Ukraine medført en meget stor efterspørgsel på juridisk rådgivning i relation til de sanktioner, som Rusland blev omfattet af. Sideløbende med dette arbejde for vores klienter har vi delt vores viden på området ved at skrive nyhedsbreve og ved at afholde arrangementer.

Mål for 2023

Som en del af vores strategiske arbejde med at udvikle vores virksomhed, har vi i 2023 sat os et mål om, at vi vil gentænke vores fokus på og arbejde med bæredygtighed. Vi har således nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til vores virksomheds ambitioner, fokusområder, målsætninger og governance for, hvordan vi vil bidrage til et bæredygtigt samfund i fremtiden – herunder vores fokus på FN’s Global Compacts principper for menneskerettigheder.

Verdensmål Målsætning mødt Fuldt
SIDE 047 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Arbejdskraft

I vores arbejde med arbejdskraft tilslutter vi os principperne i FN’s Global Compact;

Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;

Princip 4: afskaffelse af alle former for tvangsarbejde;

Princip 5: effektiv afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: afskaffelse af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Vores ambitioner

Vores medarbejdere er branchens dygtigste jurister og specialister, og vi ønsker at være den foretrukne arbejdsplads i vores branche. Derfor har vores medarbejderes trivsel og udvikling en høj prioritet i vores daglige virke. Arbejdet med at sikre en værdsat og bæredygtig arbejdsplads for vores med arbejdere bygger på et fællesskab, hvor alle har lige mulighed for at dygtiggøre sig, og hvor vi ikke skeler til social baggrund, kultur, køn, etnicitet, alder, hudfarve eller seksualitet.

Vi tror på, at vores medarbejderes trivsel og udvikling sikres bedst ved at skabe et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø.

Vigtigheden af fokus på arbejdskraft

Vores medarbejderes engagement og dedikation til arbejdet hos os er afgørende for, at vi kan levere juridisk rådgivning i særklasse til vores klienter. Det er således også i relation til arbejdskraft og vores med arbejdere, at vi ser de største risici for vores virksomhed.

Det er derfor også vores vigtigste opgave at sikre vores medarbejderes trivsel og udvikling. Det gør vi ved at indhente feedback fra og lytte til vores medarbejdere og via et kontinuerligt fokus på at udvikle vores arbejdsplads og ledelsestilgang, så vi imødekommer medarbejdernes behov og ønsker.

Vi er også bevidste om, at vi hele tiden skal udvikle os for at tilbyde en moderne, inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, der fortsat understøtter medarbejdernes trivsel og udvikling. Samtidig skærpes kampen om dygtige jurister og specia lister fortsat, hvilket også er med til at øge vigtigheden af vores fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, som tager ansvar for vores medarbejderne og er bevidste om deres værdi.

Målsætninger for 2022

Vores mål var et fortsat på fokus på diversitet og inklusion samt tiltag for at øge mental trivsel. Vi havde også en målsætning om at fortsætte og udbygge vores træning i unconscious bias. Vores støtte til Danske Advokaters treårige forskningsprojekt og Erhvervs-ph.d., der skal undersøge den skæve kønsfordeling i de øverste ledelseslag i advokatbranchen, fortsatte ligeledes i 2022.

SIDE 048 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Udvikling i 2022 og forventet udvikling

Vi har i 2022 fortsat vores udvikling med at skabe et mere mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

I år har vi således vedtaget en firmapolitik mod mobning og chikane på arbejdspladsen, der har fokus på, at alle skal føle sig tilpas, og at samarbejdet hos os altid sker på professionel og respektfuld vis.

Vi har i årets løb tilbudt alle medarbejdere træning i unconscious bias, så vi i højere grad kan møde hinanden, klienter og samarbejdspartnere, uden at vores forudindtagede holdninger spiller ind i vores ageren og vores beslutninger.

Vores fortsatte fokus på mental trivsel har i år givet anledning til, at vi foretager trivselsmålinger fire gange årligt, hvor målingen før forekom en gang om året sammen med vores generelle medarbejder tilfredshedsmåling. For at fokusere indsatsen mod en bedre mental trivsel i vores virksomhed har vi etableret et Trivselsudvalg, som bl.a. arbejder med indsigterne fra de kvartals vise målinger. Ét af tiltagene i år har været at udvikle et udbud af trivselsfremmende værktøjer og tilbud i samarbejde med vores sundhedsforsikringsselskab PFA.

Igennem året har vi også fortsat vores arbejde med øget ligestilling mellem kønnene og øget mangfoldighed. Blandt andet har vi indført nye barselsregler, hvor vi sidestiller kønnene, således at både mænd og kvinder har ret til 24 ugers barsel. Vi har indgået et samarbejde med barsels -

netværket Inspired Beyond Babies, hvori vores medarbejdere kan deltage. Vi har også valgt at tilslutte os Dansk Erhvervs Diversitetspagt, som supplerer vores fortsatte engagement i Diversity Council.

Endelig har vi i år også investeret i en ny ledelsesuddannelse i samarbejde med AVT Business School, som vi tilbyder til flere af vores erfarne jurister og specialister, så de kan være dygtigere ledere og mentorer for deres teams og yngre kolleger. Et formål med uddannelsen er også, at vi kan tilbyde ledelsesudvikling til endnu flere medarbejdere og dermed udbrede ledelsesrollen til flere for derved blandt andet at skabe øget nærhed og trivsel hos medarbejderne.

Mål for 2023

Som en del af vores strategiske arbejde med at udvikle vores virksomhed har vi i 2023 sat os et mål om, at vi vil gentænke vores fokus på og arbejde med bæredygtighed. Vi har således nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til vores virksomheds ambitioner, fokusområder, målsætninger og governance for, hvordan vi vil bidrage til et bæredygtigt samfund i fremtiden – herunder vores fokus på FN’s Global Compacts principper for arbejdskraft.

Verdensmål Målsætning mødt Fuldt
SIDE 049 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Miljø og klima

I vores arbejde med miljø og klima tilslutter vi os principperne i FN’s Global Compact;

Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Vores ambitioner

De stadigt stigende klimaforandringer vækker bekymring, og i 2022 blev vi også mindet om, hvordan ressourcer, vi anser for basale, pludselig kan blive knappe som følge af krig. Derfor ønsker vi at tænke bæredygtighed og omtanke for vores miljø ind de steder, hvor vi har mulighed for at påvirke.

Vi søger at minimere vores klima aftryk ved hele tiden at optimere driften og vedligeholdelsen af vores to kontor bygninger. Vi stiller også krav om bæredygtighed til vores samarbejdspartnere og leverandører. Vi søger også at dele vores viden om miljøog klimalovgivning gennem konferencer, debatter og engagement i organisationer, samt gennem pro bono-arbejde relateret til miljø og klima.

Vigtigheden af fokus på

miljø og klima

Som juridisk rådgiver påvirker vi ikke klimaet direkte gennem vores primære virksomhedsaktivitet. Vi ser derfor ingen væsentlige risici relateret til miljø og klima i vores aktiviteter eller i relationen til vores forretningsforbindelser.

Vi er dog bevidste om, at alle skal bidrage til et bedre klima gennem en bæredygtig adfærd og tilgang til alle aktiviteter i det daglige, og derfor tænker vi hensyn til klimaet ind de steder, hvor vi har mulighed, ligesom vi altid søger efter klimavenlige valg, når vi fx søger nye leverandører og samarbejdspartnere.

Målsætninger for 2022

Vores målsætning for 2022 var et fortsat fokus på, hvordan vi kan udskifte eksisterende løsninger og produkter med nye og mere klimavenlige alternativer. Desuden havde vi en målsætning om at fortsætte tiltag og initiativer i 2022, som allerede var i gang.

SIDE 050 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Udvikling i 2022 og forventet udvikling

Vi har i 2022 fortsat vores fokus på en bæredygtig virksomhedsdrift med bl.a. et vedholdende fokus på økologi, bæredygtighed og minimering af madspild i vores køkkener.

Vi har i år bibeholdt vores sølvmærke i den økologiske certificering af vores køkken i Axel Towers, hvor vi også har øget antallet af lokale leverandører yderligere.

Vi har i årets løb fortsat vores fokus på reduktion af printforbruget og en øget digitalisering af vores arbejdsgange, hvor vi også fortsætter med at gøre fremskridt.

I 2022 er vi også indtrådt som partner i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, som har til formål at gøre den globale skibsfart CO2-neutral inden 2050. Her anvender vi vores erfaring inden for shippingindustrien sammen med vores juridiske ekspertise til at løse en vigtig samfundsopgave.

Også på klimasiden har Ruslands invasion af Ukraine haft indflydelse på vores fokus, idet en truende energikrise har givet os anledning til at se grundigt efter muligheder for og være kreative i at reducere vores energiforbrug. Vi har i årets løb iværksat en række forskellige energibesparende initiativer, hvoraf nogle af dem med fordel kan forblive implementeret fremadrettet.

Mål for 2023

Som en del af vores strategiske arbejde med at udvikle vores virksomhed har vi i 2023 sat os et mål om, at vi vil gentænke vores fokus på og arbejde med bæredygtighed. Vi har således nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til vores virksomheds ambitioner, fokusområder, målsætninger og governance for, hvordan vi vil bidrage til et bæredygtigt samfund i fremtiden – herunder vores fokus på FN’s Global Compacts principper for miljø og klima.

Målsætning mødt

Verdensmål
SIDE 051 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Fuldt

Antikorruption

I vores arbejde med antikorruption tilslutter vi os princippet i FN’s Global Compact;

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

Vores ambitioner

Vi er som advokatvirksomhed særligt forpligtet til at agere ordentligt og inden for lovens rammer. Disse principper efterlever vores medarbejdere dagligt, hvor vi har politikker for antikorruption og bestikkelse. Vi har også en klar holdning til, at vi ikke ønsker at understøtte klienter, som benytter sig af uetiske metoder.

Alle nye medarbejdere får en gennemgang af vores politik for antikorruption, ligesom de bliver introduceret for vores whistleblowerordning. Med dette udgangspunkt giver vi vores medarbejdere de bedste muligheder for at agere, skulle de blive opmærksomme på et brud på antikorruptionsreglerne eller andre mistænkelige forhold.

I 2016 tilsluttede vi os advokatKODEKS under Danske Advokater, som vi fortsat støtter op om. Her forptligter vi os til at arbejde med fem pejlemærker, herunder etiske dilemmaer.

Vigtigheden af fokus på antikorruption

Vi lever af vores faglighed og høje etiske standarder, og vores klienter betror deres forretning til os i tillid til, at vi agerer inden for lovens rammer og med vores ordentlighed som kompas. Vi accepterer derfor ikke adfærd eller handlinger, som kan påvirke vores virksomheds omdømme negativt –det gælder både os selv, vore medarbejdere, men også personer, virksomheder og organisationer, vi samarbejder med.

I vurderingen af vores forretningsmodel har vi ikke fundet, at korruption er et væsentligt højrisikoområde for os, og vi har ikke identificeret væsentlige korruptionsrisici i vores aktiviteter eller i relationen til vores forretningsforbindelser, som ikke er adresseret ved vores tiltag for compliance.

Målsætninger for 2022

Vores målsætning for 2022 var fortsat udrulning og implementering af antikorruptionspolitikken, herunder yderligere træning af medarbejderne.

SIDE 052 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Udvikling i 2022 og forventet udvikling

Vi har i årets løb udbredt kendskabet til vores antikorruptionspolitik for alle vores medarbejdere, herunder alle nye medarbejdere, der, som en del af deres onboardingprogram, bliver præsenteret for virksomhedens holdning til antikorruption. Med denne træning ønsker vi, at alle medarbejdere bliver bekendte med vores holdninger til korruption, bestikkelse, smørelse og gaver, ligesom alle bliver bekendte med vores forventning til og deres muligheder for rapportering af brud på reglerne eller andre mistænkelige forhold.

Partnerbestyrelsen gennemgår hvert år vores politik for antikorruption med henblik på at vurdere, om den eventuelt skal opdateres, så vi derved kan sikre, at politikken stemmer overens med udviklingen på området. Partnerbestyrelsen har ikke fundet behov for at revidere politikken i 2022.

Vi har i år fortsat støttet op om Danske Advokaters advokatKODEKS, hvor vi også i 2022 har bidraget med input til deres rapport.

Vi vil fortsat arbejde med compliance, etik og ordentlighed som en integreret del af vores hverdag, og for antikorruptionspolitikken er det fortsat vores prioritet at udbrede kendskabet blandt vores medarbejdere og løbende revidere den, når behovet opstår.

Mål for 2023

Som en del af vores strategiske arbejde med at udvikle vores virksomhed, har vi i 2023 sat os et mål om, at vi vil gentænke vores fokus på og arbejde med bæredygtighed. Vi har således nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til vores virksomheds ambitioner, fokusområder, målsætninger og governance for, hvordan vi vil bidrage til et bæredygtigt samfund i fremtiden – herunder vores fokus på FN’s Global Compacts principper for antikorruption.

Målsætning mødt Fuldt

Verdensmål
SIDE 053 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Klienter søgte bistand, da Rusland invaderede Ukraine: “Retstilstanden ændrer sig hele tiden”

Året var knap to måneder gammelt, da Rusland invaderede Ukraine og dermed bragte krig tilbage på europæisk grund for første gang siden 1990’erne. Mange private, organisationer og virksomheder reagerede prompte på det akutte behov for hjælp. I Gorrissen Federspiel stillede vi juridisk bistand til rådighed pro bono gennem Danske Advokater og bidrog økonomisk til Røde Kors. Men krigen har også skabt efterspørgsel på rådgivning og bistand hos klienter med aktiviteter i og omkring Rusland.

Gorrissen Federspiel tog tidligt beslutningen om at indstille al bistand til russiske klienter. Til gengæld bistod vi mange danske klienter om forhold relateret til Rusland og krigen i Ukraine. Danske virksomheder stod med en række forskellige problemstillinger, fortæller Camilla C. Collet, som leder Gorrissen Federspiels Compliance & Sustainability-gruppe.

“Vi har eksempelvis bistået danske virksomheder, som ville ophøre med deres russiske aktiviteter og havde brug for rådgivning i forbindelse med salg af russiske datterselskaber. Vi har også bistået klienter, der havde brug for at blive løst fra kontrakter, der forpligtede dem i forhold til russiske kunder. Og generelt har vi hjulpet klienter med at navigere i de forskellige sanktioner, Rusland er blevet omfattet af. Retstilstanden ændrer sig hele tiden, da der løbende kommer nye sanktioner til,” fortæller Camilla C. Collet.

Klienternes behov for juridisk bistand har været nogenlunde stabilt højt over året og er blevet varetaget af en dedikeret stab på en håndfuld jurister, der har brugt en væsentlig del af deres tid på problemstillinger relateret til Ruslands krig mod Ukraine. Men en del af aktiviteterne i Camilla C. Collets gruppe handler også om vidensdeling.

SIDE 054 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

“Vi har oplevet en høj efterspørgsel på viden fra klienterne. Derfor har vi brugt meget krudt på at skrive og udsende nyhedsbreve og afholde arrangementer, hvor vi har delt vores viden på området. Og vi har holdt oplæg om juridiske udfordringer relateret til krigen i flere studenterorganisationer,” siger Camilla C. Collet. Gorrissen Federspiel har udover sine klientrettede aktiviteter engageret sig direkte og indirekte i støtten til Ukraine og ukrainske flygtninge på en række fronter:

Pro bono-bistand

Sammen med en række andre advokatfirmaer tilsluttede vi os et initiativ fra Danske Advokater og Advokatsamfundet om at yde pro bono-bistand via Dansk Flygtningehjælp. Derudover bistod vi – i begrænset omfang – med vedtægts- og GDPR-forhold overfor NGO’er.

Dobbelt op på kaffesalg

Juridisk Diskussionsklub, der er en forening for jurastuderende på Københavns Universitet, udfordrede os til at matche beløbet, de ville få ind på salg af kaffe til fordel for Røde Kors’ hjælpearbejde i Ukraine. Vi accepterede udfordringen og kunne overføre et bidrag på ca. 15.000 kroner.

Julestafet og medarbejderdonationer

I december deltog vi i Røde Kors Julestafet med en donation på 50.000 kroner. Derudover valgte flere medarbejdere at give en donation til Røde Kors i stedet for at modtage årets firmajulegave. Med den fordobling af medarbejderdonationerne, som vi desuden bidrog med, kunne vi i alt sende 161.000 kroner til Røde Kors.

“Som alle andre er vi forfærdede over Ruslands invasion af Ukraine, og vi tager skarp afstand fra Putins krig, der er et fundamentalt angreb på folkeretten.”
SIDE 055 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
-
Martin André Dittmer, Managing Partner,
udsendt på intranettet få uger efter Ruslands invasion af Ukraine

Medarbejdere droppede firmajulegaven og donerede til Røde Kors

Godt hjulpet på vej af bidrag fra medarbejdere, som i stedet for årets firmajulegave donerede det afsatte gavebeløb til Røde Kors, overførte Gorrissen Federspiel 161.000 kroner til organisationens hjælpearbejde.

SIDE 056 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Konsekvenserne af krigen i Ukraine rykkede helt tæt på i 2022. Nærområderne havde akut behov for hjælp udefra. Og herhjemme har mange familier oplevet, at privatøkonomien blev presset i bund af de stigende energipriser. Røde Kors hjælper de udsatte grupper, både ude og hjemme, med donationer fra private og virksomheder.

Da årets firmajulegaver kunne bestilles, var der sidste år også en mulighed for at takke nej til gaven og i stedet lade gavebeløbet gå til Røde Kors. 111 medarbejdere afstod fra deres julegaver og blev i stedet donorer. Deres bidrag besluttede Gorrissen Federspiel at fordoble, så vi ramte et beløb på i alt 111.000 kroner.

Julestafet

Derudover blev vi inviteret til Røde Kors Julestafet. Sammen med bl.a. Microsoft, Ørsted, Vestas og A.P. Møller - Mærsk forpligtede vi os til at levere en donation på 50.000 kroner. Som den sidste deltager i rækken modtog Managing Partner Martin André Dittmer stafetten fra Arla Foods’ administrerende direktør Peder Tuborgh.

I videoen, vi publicerede i forbindelse med julestafetten, begrundede Managing Partner vores bidrag:

“Gorrissen Federspiel er en af landets største advokatvirksomheder. Det forpligter. Med julestafetten yder vi i år et kontant beløb til Dansk Røde Kors’ vigtige arbejde for at begrænse og lindre menneskelig krise og nød.”

SIDE 057 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Managing Partner Martin André Dittmer fortæller i en video på LinkedIn om Gorrissen Federspiels deltagelse i Røde Kors Julestafet.

Tænketanken Justitia

• Stiftet i 2014 af direktør og jurist, Jacob Mchangama

• Tænketanken Justitias formål er at værne om og styrke retssikkerheden, frihedsrettighederne, basale menneskerettigheder samt retsstatslige principper, der understøtter en demokratisk retsstat

• Gorrissen Federspiel har siden 2019 ydet pro bonobistand til Justitia

SIDE 058 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

I 2022 ydede vi fortsat støtte til Justitia og tænketankens arbejde for retssikkerhed. To dage ugentligt stillede vi en udstationeret advokatfuldmægtig til rådighed pro bono. Rebecca Fink Joensen har under sin udstationering fokuseret på kunstig intelligens i retssikkerheden foruden bistand til løbende projekter.

Hvilken samfundsbetydning har Justitias arbejde?

“Justitia arbejder for at fremme fokus på og respekten for grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Når tænketanken påpeger retssikkerhedsmæssige problemer, bliver der lyttet.”

Hvilket projekt var du involveret i?

“Jeg bidrog til et konkret projekt om kunstig intelligens, mere specifikt ansigtsgenkendelse, og undersøgte de retssikkerhedsmæssige problemer for borgerne, teknologien kan skabe. Som en del af projektet har jeg været med til konferencer, hvor aktørerne på området deltog, herunder repræsentanter fra teknologivirksomheder, medier og ministerier. Den udveksling af viden og holdninger, som foregår der, er også med til at påvirke lovgivningsprocessen. Det var virkelig interessant og er ikke noget, man normalt oplever som advokatfuldmægtig.”

Hvad fik du ud af dit ophold hos Justitia?

“Det var superspændende at prøve kræfter med juraen fra en anden vinkel. Man får et andet syn på de samfundsmæssige mekanismer og sit ansvar som jurist, hvor vi er med til at sikre, at lovgivningen fungerer optimalt.”

Vi fremmer retssikkerheden i samarbejde med tænketanken Justitia
SIDE 059 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Fortsat styrkelse af inklusion og diversitet

Gorrissen Federspiel havde i 2022

fortsat fokus på inklusion og diversitet i virksomheden. HR-direktør Sara Jursic gennemgår her de vigtigste fremskridt.

Diversitets- og inklusionsdagsordenen er et indsatsområde, der har fyldt meget i Gorrissen Federspiel de senere år. Arbejdet med at flytte virksomheden er præget af et “vedholdende fokus på at rykke os”, som HR-direktør Sara Jursic beskriver det.

Hun forklarer, at det er et område, der er i konstant bevægelse, og at meningen med begreberne forandres undervejs. Diversitet er i dag eksempelvis andet og mere end kønsdiversitet. Dagsordner, lovgivning og forventninger fra de kommende generationers talentmasse betyder, at politikker løbende må justeres, og at der jævnligt er brug for nye initiativer. I den optik var 2022 business as usual –det handlede om forandring og udvikling.

“Vi skal lykkes med det, vi har sat i søen. Det kræver tålmodighed, og vi kan ikke knipse forandringerne frem. Men vi er godt på vej,” siger Sara Jursic og fortæller, at der eksempelvis er kommet nye og bedre barsels -

vilkår, der ligestiller kønnene, og som måske med tiden – det håber HR-direktøren i hvert fald – kan give en mere balanceret talentmasse af ambitiøse advokater, der har lyst til at gå hele vejen til partnerskab.

Nye barselsregler

Fra august fik alle nybagte fædre ret til 12 ugers øremærket barsel. Den ret havde Gorrissen Federspiel dog allerede tilbudt sine mandlige ansatte. Derfor blev det besluttet at udvide rettig hederne og derved ligestille kønnene, så begge nu har ret til 24 ugers barsel.

“Ved at ligestille kønnenes ret til barsel sender vi forhåbentlig et signal om, at det at få børn og komme godt i gang med forældreskabet under barslen er fuldt foreneligt med den karriere vej, man gerne vil forfølge. Da vi tidligere udvidede mulighederne for mændenes barsel, blev det taget godt imod, og det forventer jeg også, at de nye rettigheder bliver,” siger Sara Jursic.

Inspired Beyond Babies

Et andet barselsinitiativ, der så dagens lys i 2022, var Inspired Beyond Babies. Det er et community, der faciliterer spændende netværksarrangementer og foredrag, og som gør det muligt at holde sig personligt og fagligt opdateret under barslen.

“Det har længe været et ønske, at vi engagerede os i Inspired Beyond Babies. Initiativet understøtter vores ønske om at styrke tilknytningen af vores medarbejdere, hvor vi i dag har statussamtaler med medarbejderen før, under og efter barslen. Nu giver vi

SIDE 060 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

dem, der har lyst, mulighed for at søge inspiration og netværke i de måneder, hvor familiens nyeste medlem ellers er i centrum. Derudover kan tilbuddet bidrage til en nemmere overgang fra barsel til arbejde.”

Træning i unconscious bias

Hele organisationen har i løbet af 2022 fået tilbudt træning i unconscious bias. Det vil sige de forudfattede meninger eller fordomme, vi alle har med os, når vi indgår i samspil med andre mennesker både i privatsfæren og på jobbet.

“Formålet var at skærpe vores bevidsthed omkring egne bias, og hvordan de ubevidst påvirker os. Bestyrelsen, direktionen og partnergruppen gennemgik forløbet først, og resten af huset fulgte efter. Der var god tilslutning og en fin feedback på forløbet og oplæggene. Jeg oplever, at mange har fået aha- oplevelser undervejs. Mit håb er, at man vil tage dem med sig, når man rekrutterer, forfremmer og i det hele taget indgår i samspil med andre mennesker,” siger Sara Jursic.

Ny politik mod mobning og chikane

Den interne politik mod seksuel chikane fik følgeskab af en politik om mobning og chikane. Den nye politik understreger vores fokus på, at alle skal føle sig tilpas, og at samarbejdet hos os altid foregår på en professionel og respektfuld måde.

“I Gorrissen Federspiel deler vi viden, lytter til hinanden og udviser hjælpsomhed. Vi kommunikerer åbent og tillidsfuldt med hinanden, og vi accepterer ikke mobning og chikane, herunder krænkende og nedsættende humor. Derfor valgte vi af forebyggende årsager og for at bidrage

til den gode omgangstone i 2022 at opstille nogle personalepolitiske retningslinjer for mobning og chikane,” forklarer Sara Jursic.

Tilslutning til Diversitetspagten

På Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts tilsluttede Gorrissen Federspiel sig Diversitetspagten under Dansk Erhverv.

“Det var et naturligt skridt at tage, da vi har plads i The Diversity Council. Dels fordi det er det rigtige, dels for at signalere overfor vores ligesindede og konkurrenter i rådgivningsbranchen, hvor vi står. Pagten forpligter os på mål, vi allerede sigter efter eller har nået. Når vi gør det, kan vi måske påvirke andre til at følge trop.”

Øget kønsdiversitet ved et kontinuerligt fokus på pipeline

Overordnet arbejder vi med en ambition om at øge kønsdiversiteten på alle niveauer af organisationen. Vi tror på, at vi med tiden vil lykkes med ambitionen ved et kontinuerligt fokus på en balanceret pipeline af talent. Vi har i dag stor succes med at tiltrække både kvinder og mænd, når de befinder sig tidlig i karrieren – vores opgave er at forblive en attraktiv arbejdsplads hele vejen op igennem deres karriere, så vi kan forfremme dygtige ledere af begge køn.

Med tiden forventer vi, at dette fokus præger kønssammensætningen, så den er mere balanceret op igennem vores organisation. Vi forbereder os således også på at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i det øvrige ledelseslag af vores organisation fra næste år.

Kønsdiversitet i Gorrissen Federspiel

19 kvinder / 25 mænd Barselsorlov Kvinder i bestyrelsen Kvindelige partnere Kvindelige jurister (ekskl. partnere) Kvindelige seniorjurister Samlet kønsfordeling 297 kvinder / 251 mænd
2022 52 pct. 2021 51 pct. 2021 41 pct. 2022 44 pct. 2022 16 pct. 2021 16 pct. 2022 33 pct. Mål i 2022 33 pct.
SIDE 061 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Nyt udvalg skal styrke trivslen

Mental trivsel er blevet et strategisk indsatsområde for at forebygge, at medarbejdere udvikler stress. Derfor fik Gorrissen Federspiel i 2022 et trivselsudvalg, der skal rådgive ledelsen og levere konkrete redskaber til de forebyggende indsatser.

SIDE 062 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

“Vi arbejder meget, og vi har klienter med høje forventninger til os,” siger partner og medlem af trivselsudvalget, Mikael Philip Schmidt, der i foråret tog hul på arbejdet i det nye udvalg, som blev nedsat på baggrund af trivselsmålingen i efteråret 2021. Den pegede på udfordringer med den mentale trivsel.

“Advokatbranchen er et superperformance-miljø. Vi arbejder i perioder ekstremt meget. Særligt når man er ny, er det ikke altid nemt at vide, hvad der forventes af en fra klienter og kollegaer,” siger Mikael Philip Schmidt.

Trivselsudvalgets vigtigste rolle er at italesætte udfordringerne med trivsel og levere bud på løsninger og forebyggende tiltag. Det har bl.a. resulteret i en Q&A, som i dag anvendes i grupperne som redskab til at

skabe klare forventningsafstemninger i forhold til, hvordan man er til rådighed, håndtering af stort arbejdspres, og hvordan man beder om hjælp, giver feedback, lærer af fejl og understøtter en god omgangstone og arbejdskultur.

Kort vej fra beslutning til handling

“Vi kan aldrig fjerne risikoen for stress i branchen eller hos os specifikt. Men trivselsudvalget kan levere nogle forebyggende værktøjer, som reducerer risikoen for stress og bidrager til at aftabuisere samtaler om stress og dårlig trivsel,” siger Mikael Philip Schmidt, der sammen med en anden partner i trivselsudvalget er med til at sikre, at der er kort vej fra beslutningerne i udvalget til ledelsens udmøntning af initiativerne.

Udover konkrete guides har trivselsudvalget opnået at gå fra ad hoc-status til stående udvalg. Det oprindelige fokus på juristernes trivsel udbredes nu til alle medarbejdergrupper. Udvalget, der har medlemmer fra alle medarbejdergrupper, har også anbefalet hyppigere trivselsmålinger, så der fremover laves mindre målinger kvartalsvis som supplement til den årlige. Og så bliver alle nye medarbejdere introduceret til trivselsudvalget og dets arbejde som en del af onboarding-processen.

“Jeg er glad for det, vi allerede har opnået i 2022. Vi er kommet et stykke ad vejen, men har stadig meget arbejde foran os, når det handler om at understøtte den gode trivsel og sikre, at stress aldrig vil være en accepteret konsekvens af at arbejde i Gorrissen Federspiel,” slutter Mikael Philip Schmidt.

”Vi kan aldrig fjerne risikoen for stress i branchen eller hos os specifikt. Men trivselsudvalget kan levere nogle forebyggende værktøjer, som reducerer risikoen for stress og bidrager til at aftabuisere samtaler om stress og dårlig trivsel.”
SIDE 063 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

En hjælpende hånd

I 2022 fik Gorrissen Federspiel to nye

it-assistenter. De hedder Mariia og Yuliia og er rejst til Danmark fra Ukraine for at komme væk fra krigen i deres hjemland.

Der er ikke noget godt at sige om krigen i Ukraine. Men midt i de tragiske omstændigheder dukker der nogle gange menneske historier op, som tænder lys i mørket. Som den om Mariia Chentsova og Yuliia Samko, der kom til Danmark kort efter inva sionen i 2022. Mariia på 40 rejste sammen med sin søn på 12 til Frederiksværk, hvor hendes søster har boet i mange år.

Yuliia på 33 blev indlogeret hos en ven i København sammen med sin kat Murka (navngivet efter den lyd, den laver, når den spinder). I dag tænker begge kvinder tilbage på nogle kaotiske første uger i Danmark. Men også på en varm følelse af et samfund, der strakte armene ud og tog imod.

“Alle folk var så hjælpsomme. Det er de stadig. Det er vi meget taknemmelige for,” siger Yuliia Samko.

har også en juridisk uddannelse og har bl.a. arbejdet som PA for CEO’en i BDO Kyiv. Efter en rundsending af deres CV i et dansk erhvervsnetværk endte

forbundet med at udarbejde dokumentskabeloner til eksempelvis kontrakter.

“Min oplevelse af både Mariia og Yuliia er, at de arbejder godt og grundigt med deres opgaver. Selvom softwaren kan være bøvlet og drille lidt, giver de ikke op, men kører bare på,” siger Sebastian Flørnæss Peters, digitaliseringsansvarlig i Gorrissen Federspiel og nærmeste leder for de to nye ukrainske it-assistenter.

Selv er de glade for åbningen til det danske arbejdsmarked.

Kniber sig i armen Mariia Chentsova er uddannet advokat fra universitetet i Kharkiv og arbejdede før krigen som intern jurist for forskellige virksomheder. Yuliia Samko

de begge med at blive projektansat i Gorrissen Federspiel, hvor de hjælper med at implementere et internt it-projekt. Projektet skal automatisere nogle af standardprocesserne

“Jeg synes, det er utroligt. Og så arbejder vi endda på et advokatkontor som Gorrissen Federspiel. Jeg kniber mig nogle gange i armen,” siger Yuliia Samko med Mariia Chentsova nikkende ved siden af. “Vi gør

”Jeg tror, at de muligheder, jeg kan give mig selv her i Danmark, er den bedste måde, jeg kan hjælpe min familie på derhjemme.”
SIDE 064 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

vores bedste hver dag og prøver at udføre vores opgaver så effektivt som muligt.”

Det svære danske sprog

Mariia Chentsova og Yuliia Samko kendte ikke hinanden, før de kom til Danmark, men i dag er de ikke bare kolleger, men også hinandens tætte venner. De ses udenfor arbejdstid, spiser sammen og enes om at være dybt frustrerede over knuderne i det danske sprog.

“Det er så svært,” siger Mariia Chentsova og lader Yuliia Samko uddybe.

“Grammatikken er ikke særlig svær, men jeg kan ikke finde logikken. Hvornår et ‘d’ eksempelvis er stumt, og hvornår det ikke er. Og så er udtalen svær. Når nogen siger “god dag”

til mig i elevatoren, prøver jeg at sige “i lige måde”, men jeg kan se, at de ikke forstår det. Det er kun min dansklærer, der forstår, hvad jeg prøver at sige,” griner hun.

Ukendt fremtid

At planlægge for fremtiden er en luksus, man ikke har, når man er blevet tvunget til at rejse bort fra sit hjemland. Derfor fokuserer de begge på at skabe sig en god tilværelse her og nu i Danmark. For Mariia Chentsova betyder det først og fremmest at tage sig af sin søn og sørge for, at han trives så godt som muligt.

“Måske bliver vi, måske tager vi tilbage. Det afhænger af krigen, og hvor længe den varer,” siger hun.

Yuliia Samko ved heller ikke om og i givet fald hvornår, hun vender tilbage til Ukraine.

“Jeg tror desværre ikke, at krigen slutter snart. Og selv når den gør, vil landet være i store økonomiske problemer. Derfor prøver jeg at skabe et liv her i Danmark. Få et job, få venner, finde et sted at bo. Jeg tror, at de muligheder, jeg kan give mig selv her i Danmark, er den bedste måde, jeg kan hjælpe min familie på derhjemme.”

SIDE 065 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Gorrissen Federspiel hjælper med at skabe

åben adgang til maritime forskningsdata og teknologi

SIDE 066 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

I 2022 trådte Gorrissen Federspiel ind i en

som partner i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

“For det første passer centerets fokus inden for det maritime rigtig godt sammen med vores erfaring inden for shippingindustrien. Dernæst vil vi gerne gøre noget konkret for at fremme en bæredygtig udvikling og blandt andet signalere overfor nuværende og kommende medarbejdere, at vi er med til at løse en vigtig samfundsopgave. Og for det tredje har vi særlige kompetencer og unik erfaring med håndtering af de juridiske og kontraktuelle problemstillinger i forbindelse med udviklingsprojekter og -samarbejder. Det ligger dybt forankret i centerets formålsbeskrivelse, at der så vidt muligt skal sikres åbne adgange til data og teknologi for alle aktører i branchen. Der bistår vi med alt det juridiske omkring samarbejdsaftaler, regulering, rettigheder med mere.”

Efter at have bistået med juridisk rådgivning siden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping blev stiftet i 2020, er Gorrissen Federspiel blevet tilknyttet som såkaldt Knowledge Partner. Det er der tre primære årsager til, siger partner Søren Høgh Thomsen.

Fra Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shippings side er man glade for at kunne tilføje Gorrissen Federspiel til listen over Knowledge Partnere “Vores partnere tæller nogle af de allerstørste virksomheder i den globale, maritime industri, og samarbejdet er præget af stor gennemsigtighed, gensidig tillid og vilje til at dele information. Gorrissen Federspiel er dybt forankret i og har stor forståelse for skibsindustrien og har været instrumentale i at etablere det juridiske rammeværk omkring centeret helt fra start for netop at sikre grundlaget for den gensidige tillid, og at vi kan have den store gennemsigtighed,” siger Chief Strategy and Operations Officer Tanja Ebbe Dalgaard.

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shippings erklærede målsætning er, at man vil bidrage til at gøre den globale skibsfart CO2-neutral inden 2050.

ny rolle
SIDE 067 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Prisstigninger og udfordret energiforsyning udløste tiltag

Som resten af samfundet havde Gorrissen Federspiel udsigt til stigende energipriser og scenarier, der krævede forberedelser på forstyrrelser i energiforsyningen. Alt sammen udløst af krigen i Ukraine. Den nye situation betød fremrykkelse af investeringer, lavpraktiske sparetiltag og inddragelse af medarbejderne.

Slukkede facadeskilte, nye energieffektive kopimaskiner og ændrede forbrugsmønstre og vaner. Det er nogle af de konkrete tiltag, der blev gennemført i efteråret 2022 som følge af de stigende priser på el og varme –en direkte konsekvens af krigen i Ukraine.

“Vi ønsker naturligvis at begrænse de økonomiske konsekvenser af stigende energipriser mest muligt. Men det har været lige så vigtigt at sende et klart signal om det samfundsansvar, vi er bevidste om at tage på os, til både medarbejdere og klienter,” forklarer CFO Martin Leth Povlsen.

Det handler om at begrænse energiforbruget mest muligt og bruge den aktuelle situation som anledning til at fremskynde energibesparende initiativer, der allerede var under forberedelse.

“Klimadagsordenen er også vores. Vi arbejder i forvejen med at begrænse vores aftryk på klimaet gennem fx reduktion af madspild og tilvalg af økologi. Nu har energi krisen skubbet på flere nødvendige forandringer i den retning,” uddyber Martin Leth Povlsen.

Efterårets første bølge af energitiltag indebar bl.a. fremrykning af overgangen til et mere energieffektivt datacenter, tidligere opgradering af kopimaskiner til mere energieffektive modeller, en opgradering af den batteridrevne backup, hvis strømforsyningen til servere og anden kritisk infrastruktur skulle svigte, omkodning af intervallerne på automatisk slukning af lys mv. Derudover skal adfærdsændringer også bidrage til at nedbringe energiforbruget. Såsom at tage trappen i stedet for elevatoren, undgå at bruge lokale opvaskemaskiner og tage kortere bade i omklædningsrummene.

Medarbejderne blev spurgt

I anden bølge blev medarbejderne inddraget. Inflation og stigende energiprisers påvirkning på egen økonomi gav et udgangspunkt for at engagere sig, som alle delte.

“Vi ønskede at skærpe den fælles bevidsthed om vores energiforbrug, høste gode ideer til potentielle besparelser og havde også brug for hjælp til at identificere uhensigtsmæssigt energiforbrug i bygningerne. Responsen var enormt positiv. Mange kom tilbage med iagttagelser og konkrete forslag, som vi tog med i det videre arbejde,” siger Martin Leth Povlsen, der oplever, at det selvfølgelig er nemmere at gennemføre vaneændringer, når man selv har været med til at formulere dem.

Mens vanerne er under forandring, handler det også om at ramme balancen for tiltag. Og der er en grænse.

“Vi skal have en arbejdsplads, der fungerer. Det går eksempelvis ikke, at man fryser

SIDE 068 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

for meget, fordi temperaturen er kommet for langt ned,” fortæller Martin Leth Povlsen. Selvom Gorrissen Federspiel har til huse i relativt energieffektive bygninger i København og Aarhus, arbejdes der løbende på at optimere energiforbruget på begge adresser. Prismet i Aarhus er fra 2001 og står foran en omfattende renovering, der betyder genhusning af Gorrissen Federspiel til andre bygninger. I Axel Towers, der stod færdigt i 2017, har et nyligt energisyn peget

på anbefalinger til en række justeringer og forbedringer, som Gorrissen Federspiel er i dialog med udlejeren, ATP Ejendomme, om at få gennemført.

Langsigtede effekter

Det er endnu for tidligt at høste de langsigtede effekter af energitiltagene. Men energioptimeringen fortsætter. Både fordi det er en strategisk målsætning at optimere energiforbruget og begrænse klima aftrykket. Men også fordi det er forventningen blandt stadigt flere klienter.

“Vores klienter er toneangivende i dansk erhvervsliv. Alle arbejder med at blive mere bæredygtige. Det forplanter sig og resulterer i skærpede krav til underleverandører, herunder os. Uanset de forventninger og krav, vi mødes af udefra, er det også det eneste rigtige at gøre som klimabevidst virksomhed,” slutter Martin Leth Povlsen.

Gennemførte energitiltag i 2022

• Ingen ekstra tilsluttede varmekilder på kontorerne

• Lyskilder i fællesarealerne omkodet, så lyset slukker mere hensigtsmæssigt i forhold til reelt behov

• Facadeskiltene “Gorrissen Federspiel” slukkes uden for åbningstid i Aarhus og holdes helt slukkede i København

• Tvangslukning af computere hver nat

• Nyt, energieffektivt datacenter fremrykket

• Print- og kopimaskiner udskiftet til langt mere energieffektive modeller

• Investering i ny UPS (Universal Power Supply), der fungerer som backup i tilfælde af strømsvigt

• Større maskiner slukkes helt over aftenen/natten i stedet for dvaletilstand

• Opvaskemaskiner på etagerne bruges kun i off-peak-perioder

SIDE 069 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Flere lokale råvarer og mere økologi

En del af vores indsats for mere bæredygtighed i klima regnskabet går gennem køkkenet. I 2022 indgik vi aftaler med en lokal, økologisk producent af grøntsager fra jord til bord og med et slagteri, der udelukkende leverer økologisk kød fra dyr, der er opvokset og slagtet på lokale gårde.

SIDE 070 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

“Jeg bruger meget energi på at finde nye leverandører. Både for at hæve niveauet og kvaliteten på maden, vi laver, og for at inspirere mine kokke,” fortæller Stefan Hansen.

Som køkkenchef har han det daglige ansvar for driften og udviklingen af køkkenet i Gorrissen Federspiels domicil i Axel Towers i København. Med en baggrund som souschef på Michelin-restauranten Frederiksminde i Præstø har han altid kæret sig om at skaffe de bedst mulige råvarer til sit køkken.

“Vi var en af de første restauranter i landet, der anlagde vores egen køkkenhave og blev helt selvforsynende. Det betød alt for kvaliteten af den mad, vi lavede. Det at give dygtige kokke bedre og anderledes råvarer at arbejde med skærper vores kreativitet og lyst til at lave mad,” fortæller Stefan Hansen.

Frederiksminde blev da også belønnet med den første grønne Michelin-stjerne i landet.

“Egen” køkkenhave i Lejre

Nu har Stefan Hansen og kokketeamet i Axel Towers fået det tætteste på en køkkenhave, de kan komme, gennem et nyt samarbejde med den økologiske producent Godis Grønt i Lejre ved Roskilde, som ligger ca. 40 kilometer fra København. Det var et tip fra Nomas souschef, der ledte Stefan Hansen på sporet af den nye leverandør, som den tre-stjernede Michelin-restaurant var med til at grundlægge og selv er aftager af råvarer fra.

“Det, vi får fra Godis Grønt, smager af 200 pct. mere. Grøntsagerne er taget direkte op af jorden, kommet i genanvendelige kasser og bliver leveret her i køkkenet få timer senere,” siger Stefan Hansen.

Valget af en mindre, lokal leverandør giver også mulighed for at ønske, hvilke afgrøder der sættes i jorden i det tidlige forår, og som kan leveres, når sæsonen begynder i maj.

“Jeg kan være med til at påvirke, hvilken størrelse broccoli, hvilken slags spidskål og hvilke urter vi får. Det er en fordel, når vi planlægger sæsonens menuer. Jeg snakker med grøntavleren i løbet af ugen. Hører, hvordan det hele gror. Og fredag morgen ved jeg, hvad jeg kan forvente at modtage om mandagen og kan planlægge derefter.”

Siden juni aftog køkkenet i København godt to tons grøntsager fra Godis Grønt. I sæsonen 2023 kommer det til at aftage stort set alt, hvad producenten kan levere – forventeligt over fem tons. Den hidtidige leverandør vil stadig skulle levere

økologiske råvarer, når sæsonens forsyninger slipper op hos leverandøren i Lejre omkring november, eller hvis behovet for særlige råvarer opstår.

Økologi – så vidt muligt

The only way to go. Det er det meget korte svar på spørgsmålet om, hvorfor økologi er vigtigt for Stefan Hansen og den mad, han og teamet på syv kokke og en køkkenmedhjælper hver dag frembringer til kantinen, særarrangementer og take awayordningen. Sprøjtemidler har ikke noget at gøre i maden, vi spiser, siger han.

“Man behøver ikke at have set mange nyheder om udfordringerne med rester af gift i vores jord og grundvand det seneste år for at forstå pointen i, at økologi er den eneste rigtige vej at gå.”

Med en andel på mellem 60 og 90 pct. økologisk indkøbte råvarer beholder køkkenet Det Økologiske Spisemærke i sølv. Men det er svært og tæt på umuligt at få guld, fordi det kræver, at mindst 90 pct. af de indkøbte råvarer skal være økologiske.

“Nogle råvarer kan være svære eller umulige at skaffe økologisk. Derfor trumfer det konventionelle også nogle gange det økologiske, når vi skal afveje hensyn til miljø og klima. Fx i valget af en konventionelt, men fornuftigt fremstillet dansk agurk i forhold til at købe en økologisk variant fra Spanien pakket enkeltvis i plastic. Der er det ikke-økologiske valg det mindst problematiske,” siger Stefan Hansen.

Bedre kød på menuen

Køkkenet har også fået en ny leverandør af kød. Spis Min Gris er et lille slagteri, der får sit økologiske kød fra gårde, hvor dyrene har haft et godt liv, inden de slagtes på gården. Transport af levende dyr er bandlyst. Det er dyr, der har afgræsset på gården, givet masser af mælk og leveret æg, før de slagtes.

“Det giver så meget mening. Du ved, hvem landmanden er, og hvor dyrene har gået. Ingen af dyrene er opdrættet med det ene formål at skulle slagtes,” fortæller Stefan Hansen.

Modsat grøntsagerne er planlægningen af kødleverancerne en større udfordring, når tilgængeligheden bestemmes af rytmen for slagtning på gårdene. Derudover har de bedste restauranter i byen forkøbsret til kødet. Alligevel kom næsten to tredjedele af køkkenets kød fra Spis Min Gris i 2022, mens resten kom fra den sædvanlige leverandør. Mens kødet i kantinebuffeten er meget tæt på 100 pct. økologisk – vildtkød kan ikke fås økologisk og trækker derfor lidt ned i regnskabet – er økologisk sporbarhed for de fisk og skaldyr, køkkenet får fra leverandøren Fiskerikajen, en sværere størrelse. Her tilvælger køkkenchefen så vidt muligt linefanget, bæredygtig fisk over de opdrættede. Og kvaliteten er gennemgående meget høj.

“Leverandøren gør sit bedste for at gøre alle de rigtige ting i en branche, hvor det er blevet stadigt sværere. Det skal de have ros for.”

Udover den ugentlige vegetardag, der allerede er på menuen, introducerer Gorrissen Federspiel i 2023 en ugentlig dag med fisk på menuen. Dermed bliver to ud af fem dage kødfri.

Glad af gode råvarer Grøntsagerne har for alvor overtaget en hovedrolle i måltiderne og kan sagtens levere de proteiner, mange er vant til at hente i kødet eller kyllingen.

“Jeg vil gerne meget mere grønt. Folk er blevet bevidste om, at kødproduktion –uanset hvor god kvalitet, vi har adgang til –er mere belastende for klimaet,” siger Stefan Hansen og forklarer, at hans søgen efter de bedst mulige råvarer fortsætter.

“Det gør mig glad at kunne arbejde med de allerbedste råvarer. Samtidig er kokkene her i køkkenet virkeligt dygtige og specialister i at få det absolut bedste ud af de enkelte råvarer. Det, tror jeg, man kan smage i maden, vi laver.”

Kantinekøkkenet i København bruger mellem 60 og 90 pct. økologiske råvarer i sin madlavning. Derfor bærer køkkenet nu på tredje år det økologiske sølvmærke.

SIDE 071 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Vi printer stadigt mindre

På et år er antallet af tryk – print og kopi –faldet med over 30 pct. Samtidig bidrager nye print- og kopimaskiner til et markant dyk i strømforbruget.

Endnu engang faldt vores forbrug af fysiske print og kopier trods uændret aktivitet og endda en lille stigning i antallet af medarbejdere. I runde tal, som de er leveret af vores leverandør, Canon, producerede vores print- og kopimaskiner 3,5 mio. tryk i 2022 mod 5 mio. tryk i 2021. Et fald på mere end 30 pct. It-chef Niels-Jørgen Will-Nielsen kalder udviklingen overraskende og positiv. Han kan ikke identificere en særskilt årsag. Sandsynligvis bidrager flere forhold til det markante fald.

“Da mange af os arbejdede hjemmefra under corona, vænnede vi os til at undvære printeren og blev bedre til at bruge skærmen til at læse på. Den adfærd har mange nok videreført. Derudover er skærmarealet på de fleste arbejdsstationer udvidet markant de sidste år, så læseoplevelsen er blevet mere behagelig. Og endelig har vi i det forgangne år nedlagt en række printerrum, hvilket formentlig har bidraget til ændret udskriftsadfærd.”

Faldet i antallet af tryk er de senere år også hjulpet på vej med introduktionen af en stadigt mere digital håndtering af dokumenter.

Nyt it-udstyr bringer strømforbruget ned

I efteråret blev alle print- og kopimaskiner i domicilet i København udskiftet. Tiltaget var planlagt, men blev fremrykket på grund af de stigende elpriser. De nye print- og kopimaskiner bruger 85 pct. mindre strøm end de gamle. De gamle maskiner er blevet afhændet til Canon som en del af opgraderingen, hvor de indgår i Canons genanvendelsesprogram.

I Gorrissen Federspiel opgraderer vi løbende vores it-udstyr. Når mobiltelefoner, computere og skærme erstattes af nyindkøbt udstyr, bliver det gamle genanvendt hos en samarbejdspartner. Sidste år blev vores flåde af laptopcomputere udskiftet til nyere og hurtigere modeller. Overdragelsen af det pensionerede udstyr vil dog først ske i 2023, hvorfor der ikke foreligger tal på gevinsten ved genanvendelse for 2022.

Niels-Jørgen Will-Nielsen ser frem mod en række nye investeringer i 2023, der vil bidrage yderligere til at sænke virksomhedens strømforbrug. Blandt andet en overgang til nye servere.

“Med det nye datacenter vil vi kunne lukke dele af serverne helt ned, når belastningen er minimal, fx om natten. Det vil bidrage positivt til elforbruget,” siger Gorrissen Federspiels it-chef.

SIDE 072 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

”Da mange af os arbejdede hjemmefra under corona, vænnede vi os til at undvære printeren og blev bedre til at bruge skærmen til at læse på. Den adfærd har mange nok videreført.”

SIDE 073 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 074 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Landets dygtigste medarbejdere

SIDE 075 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Ny efteruddannelse gør nærmeste leder mere tilgængelig

SIDE 076 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Der er rift om de største talenter på det danske arbejdsmarked. Ikke mindst i den del af advokatbranchen, som Gorrissen Federspiel tilhører. Fremtidens advokater og stab forventer synlige og tilgængelige ledere, der løbende giver feedback, taler karriere og fokuserer på trivsel. Kan man som arbejdsplads ikke tilbyde det, søger talenterne andre steder hen.

“Det er normen i vores branche, at advokater formelt først får ledelsesansvar den dag, de bliver partnere. Men når det sker samtidig med, at man allerede bruger de fleste af døgnets vågne timer på klienter, sager og forretningsudvikling, er det begrænset, hvor tilgængelig man kan være for sine medarbejdere. Det er en konservativ og utidssvarende tilgang til ledelse, som står i skarp kontrast til, at arbejdsmarkedet i dag i udpræget grad er arbejdstagers,” forklarer HR-direktør Sara Jursic.

God ledelse afgørende for tilknytning

Vil man stå stærkt i markedet fremadrettet, må man derfor fokusere meget mere på ledelse. Det er baggrunden for, at Gorrissen Federspiel i samarbejde med AVT Business School har udviklet sin egen efteruddannelse i ledelse målrettet erfarne advokater og afdelingsledere.

Der praktiseres allerede ledelse på niveauerne under partner, men den er ikke formaliseret eller forpligtende, som den bliver nu.

“Målsætningen med den nye efteruddannelse er, at medarbejderne skal opleve, at de får ledere tættere på, der er tilgængelige i forhold til at understøtte den enkeltes udvikling, karriere og trivsel. God ledelse er simpelthen afgørende for at tiltrække og fastholde det talent, vi er dybt afhængige af for at bibeholde vores position i markedet,” siger Sara Jursic.

Bedre feedback

Som Managing Counsel, niveauet under partner, har den 32-årige advokat Andreas Hertel allerede smagt på ledelsesudfordringerne. Han var en af de første medarbejdere, der takkede ja til den nye efteruddannelse. Ét af de værktøjer, han fik med fra forløbet, var metoder til at give bedre feedback.

“Feedback bliver ofte prioriteret lavt eller givet på en uhensigtsmæssig måde, fordi arbejdsdagen kan være hektisk og under stort tidspres. Men det er uvurderligt for den enkeltes opgaveløsning og generelle udvikling, at man systematisk får feedback på sit arbejde. Samtidig har det en kolossal værdi for samarbejdet herinde – og i sidste ende vores klienter,” siger Andreas Hertel.

I 2022 påbegyndte de første 65 medarbejdere efteruddannelsen på AVT Business School.

”God ledelse er simpelthen afgørende for at tiltrække og fastholde det talent, vi er dybt afhængige af for at bibeholde vores position i markedet.”
I samarbejde med AVT Business School har Gorrissen Federspiel introduceret et tilbud om efteruddannelse i ledelse til afdelingsledere samt alle advokater med mindst fire års erfaring. Det er afgørende for tilknytningen af medarbejderne, at de har kortere vej til at drøfte performance, ambitioner og trivsel med en leder, siger HR-direktør Sara Jursic.
SIDE 077 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Med verden som arbejdsplads

Hvert år sender Gorrissen Federspiel medarbejdere ud for at høste professionelle og personlige erfaringer. Her fortæller Kathrine, Frederik og Chastine om deres udstationeringer i henholdsvis London, Milano og New York – og om britisk multikultur, italienske autoriteter og arbejdet på Twitters retssag mod Elon Musk.

Kathrine Færløv Hovelsø, 32

Advokat, Corporate/M&A og Capital Markets

Udstationeret hos Slaughter and May i London, England

Hvorfor valgte du at blive udstationeret hos Slaughter and May i London?

“Jeg har altid haft et ønske om en udstationering i udlandet og gerne på et større, internationalt advokatkontor. På trods af Brexit er London fortsat et finansielt centrum i Europa, og Slaughter and May er blandt de mest velrenommerede kontorer i byen, så da jeg blev tilbudt muligheden for en udstationering her, var jeg ikke i tvivl.”

Hvad er dit personlige og faglige mål med udstationeringen?

“Personligt har jeg haft et mål om at lære den britiske kultur bedre at kende, udnytte Londons mange kulturelle og kulinariske tilbud og skabe mig et større internationalt netværk. Vi er 10 visiting lawyers, som er udstationeret hos Slaughter and May samtidig. Det betyder, at mit internationale netværk – foruden kollegaer hos Slaughter and May – er blevet udvidet med advokater fordelt over Europa, Saudi Arabien, Japan og Argentina. Ét af mine faglige mål har været at udfordre mig selv ved at arbejde

SIDE 078 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

i en anden jurisdiktion end Danmark og med kollegaer og klienter, jeg ikke har kendt igennem flere år. Det har vist sig, at der er mange ligheder i arbejdstilgangen på et stort advokatkontor, uanset om det ligger i København eller London, men der er naturligvis også områder, hvor Slaughter and May har en anden tilgang til arbejde og sager.”

Hvad gør man eksempelvis anderledes hos Slaughter and May?

“Alene på grund af Slaughter and Mays størrelse er en del administrative arbejdsgange mere formaliserede end hos Gorrissen Federspiel, eksempelvis i forbindelse med kapacitetsstyring. Slaughter and Mays størrelse betyder også, at der er et underliggende supportsystem, som kun helt store advokatkontorer kan bære, herunder at der er sekretær support døgnet rundt og i weekender, der er ansat til at håndtere alle juridiske undersøgelsesopgaver og dedikerede medarbejdere til udvikling af under visning og innovation. Hos Slaughter and May bruges der også meget tid på at forbedre vilkårene for alle ansatte, og det er min opfattelse, at de forsøger at skubbe til standarderne i branchen. Slaughter and May har som de første introduceret en working practices code. Det er et sæt formelle retningslinjer for forventningerne til jurister og advokaters arbejde. Retningslinjerne vedrører eksempelvis, hvor hyppigt medarbejdere forventes at tjekke og besvare e-mails sent om aftenen og i weekender samt retningslinjer for afholdelse og planlægning af møder. Naturligvis er der fortsat mange sager, hvor retningslinjerne ikke kan imødekommes fuldt ud, men i så fald er der en åben dialog.”

Hvordan adskiller Slaughter and May sig fra Gorrissen Federspiel som arbejdsplads?

“Først og fremmest adskiller Slaughter and May sig ved at være en væsentligt større arbejdsplads, idet der sidder 1.200 ansatte på kontoret i London. Det betyder blandt andet, at der er længere mellem kendte ansigter i kantinen, hvor der i øvrigt er op til 12 forskellige symboler på den daglige menu, så alle kan gennemskue allergier og religiøse præferencer. Det illustrerer meget godt, hvordan London er en storby af en anden skala end København med en medfølgende diversitet blandt medarbejder staben. På den praktiske side er kontorerne fordelt meget anderledes end hos Gorrissen Federspiel, da ingen jurister

har enkelt kontorer, og alle partnere deler kontor med en trainee. Det skaber en meget åben kultur på kontoret, hvor man aldrig møder en lukket dør.”

Hvad har overrasket dig mest under dit ophold?

“Det har overrasket mig, hvor hurtigt Slaughter and May integrerede mig i det daglige arbejde, og hvor stor tillid jeg er blevet vist på sager, fordi jeg er udstationeret fra Gorrissen Federspiel. Ofte møder man fordomme om, at de helt store advokatkontorer har et hårdt arbejdsmiljø, men jeg har oplevet, at der er en uformel tone blandt kollegaer og partnere hos Slaughter and May, og det sociale vægtes meget højt. I løbet af min udstationering har vi haft faste after work-drinks en til to gange om måneden i min afdeling; jeg har deltaget i den årlige, traditionsrige gallafest med plus ones på Grosvenor House nær Hyde Park med 1.300 deltagere; min afdeling har

haft egen julefrokost i byen, og så er englænderne naturligvis vilde med at gå på pub. Det har skabt gode muligheder for at netværke og lære mine kollegaer bedre at kende.”

Hvad er dit bedste råd til kolleger, der overvejer en udstationering i udlandet?

“At man skal gøre det. En udstationering hos en klient eller i udlandet er en fantastisk mulighed for at prøve egne evner af uden for Gorrissen Federspiels trygge rammer, og det giver samtidig anledning til at reflektere over arbejdslivet og hverdagen. Det er blevet mere tydeligt for mig, hvad jeg sætter pris på i mit daglige arbejde derhjemme, herunder mine gode kollegaer og klienter, og samtidig har jeg fået perspektiver og input fra Slaughter and May, som jeg tager med tilbage.”

SIDE 079 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Frederik Løvstad, 30

Advokat, Proces/Corporate

Udstationeret hos Nunziante Magrone i Milano, Italien

SIDE 080 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Hvorfor valgte du at blive udstationeret hos Nunziante Magrone i Milano?

“Jeg ville gerne prøve noget andet end de mere traditionelle udstationeringsdestinationer. Min kæreste er halvt italiener, og vi har haft et fælles ønske om at bo i Italien, så landet var oplagt. Derudover har Gorrissen Federspiel en god relation til Nunziante Magrone.”

Hvad er dit personlige og faglige mål med udstationeringen?

“Jeg vil først og fremmest gerne styrke min internationale profil, og dernæst synes jeg, det kunne være interessant at opleve, hvordan det er at arbejde i et andet retssystem.

I Danmark har vi – i forhold til Italien – et lidt mere tillidsbaseret samfund, hvilket også afspejles i vores juridiske rets system.

I Italien er der flere formaliteter i den juridiske proces, der afspejler den forskel. Eksempelvis når man indgår aftaler. Det har været spændende at få et andet perspektiv i forhold til det, jeg selv kommer fra, og man finder ud af, at der er langt flere ligheder end forskelle.”

Hvilke sager og klienter har du været tilknyttet?

“Jeg arbejder med erhvervsrådgivning i sager, hvor der er et internationalt aspekt. Blandt andet fungerer jeg som bindeleddet mellem danske klienter og mine italienske kollegaer. Det er en lidt anden rolle, end jeg er vant til, fordi min rolle dermed primært bliver klientorienteret og formidlende, hvor mit fokus i Danmark i højere grad er fokuseret på juridiske problemstillinger. Det lærer jeg meget af.”

Hvordan adskiller Nunziante Magrone sig fra Gorrissen Federspiel som arbejdsplads?

“I Italien er der et tydeligt hierarki. For eksempel lagde jeg hurtigt mærke til, at chefen tiltales avvocato, altså med titlen. Ligesom man gjorde for mange år siden i Danmark. Jeg er nok mere en fortaler for det flade hierarki, men omvendt har det givet mig en større forståelse for, hvordan man ser autoriteter mange steder i udlandet. Det er noget, jeg kan bruge, når jeg som dansker skal arbejde sammen med internationale relationer.”

Hvad betyder det for dig, at Gorrissen Federspiel understøtter din internationale erfaring?

“Det sætter jeg stor pris på. For mig er Gorrissen Federspiels fokus på det internationale ikke bare noget, man siger man vil, men noget man gør. Min oplevelse er, at det er op til mig at finde ud af, hvad jeg vil, og så er der et fælles fokus på, hvordan vi realiserer de ambitioner.”

Hvad er dit bedste råd til kolleger, der overvejer en udstationering i udlandet?

“Det er klart det nemmeste at blive i Danmark, og det er præcis derfor, man skal tage ud. Der vil være ting, der er nye, man skal kunne begå sig på et andet sprog og så videre. Men det er det hele værd. Man får et internationalt netværk, og man udvikler sine juridiske kompetencer. En klar anbefaling.”

SIDE 081 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
”For mig er Gorrissen Federspiels fokus på det internationale ikke bare noget, man siger man vil, men noget man gør.”

Chastine Elisa Christensen Schmidt, 32

Advokat, Proces

Udstationeret hos Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK) i New York, USA

Hvorfor valgte du at blive udstationeret hos Wachtell, Lipton, Rosen & Katz i New York?

“Gorrissen Federspiel har et stort, internationalt netværk, men det skal da ikke være en hemmelighed, at en udstationering hos WLRK stod højt på min ønskeliste. For en juranørd som mig var det en helt unik mulighed for at få lov til at kigge ind i WLRK’s maskinrum og se, hvordan de gør hos ét af verdens mest velrenommerede advokatkontorer. Og så gjorde det selvfølgelig ikke noget, at kontoret ligger i New York, som er en fed by.”

Hvad var dit personlige og faglige mål med udstationeringen?

“Til sommer har jeg været i Gorrissen Federspiel i ni år. Det var rigtig sundt med et miljøskifte, en mulighed for at viske tavlen ren og kaste mig selv ud på dybt vand. Det var enormt bekræftende at rejse om på den anden side af jorden og erfare, at grunduddannelsen hos Gorrissen Federspiel har klædt mig godt på og gjort mig i stand til at bidrage på lige fod med mine amerikanske kollegaer. Vi kan sagtens være med – også når niveauet bliver meget højt. Det har rent personligt givet mig et kæmpe skub.”

Hvilke sager har du været tilknyttet?

“Jeg arbejdede blandt andet på Twittersagen mod Elon Musk. Det er sjovt, for jeg kan huske, at jeg sad hjemme i København og læste i nyhederne, at han havde købt Twitter, og et par måneder senere arbejdede jeg på sagen i New York. WLRK repræsenterede Twitter i sagen, der kort sagt gik ud på at forpligte Elon Musk til at gennemføre købet til den aftalte pris. Det var en fast track-retssag, og jeg var derfor så heldig, at jeg fik lov at være med på sagen nærmest fra begyndelsen, og til købet blev gennemført. Jeg var både en del af discovery - og depositionsporet og fik også mulighed for at skrive et par processuelle indlæg. Særligt de to første spor var enormt spændende fra et dansk perspektiv, da vi ikke har et discovery- eller deposition-system i dansk ret. Jeg brugte en del tid i San Fransisco, hvor jeg var med til at forberede ledelsesmedlemmer på deres depositions. Det var kæmpestort, sjovt og også lidt angst provokerende at lave vidneforberedelse med dele af Twitters ledelse. Jeg har lavet meget vidneforberedelse i Gorrissen Federspiel, men det her var alligevel anderledes. Det gik supergodt, og jeg blev som sagt bare bekræftet i, at selvom man ikke kender retssystemet i et andet land, kan man stadig godt udfylde en rolle på et team og levere et vigtigt stykke arbejde.”

Hvad betyder det for dig, at Gorrissen Federspiel understøtter din internationale erfaring?

“Vores internationale netværk er noget, vi vægter meget højt hos Gorrissen Federspiel. Min udstationering hos WLRK gav mig mulighed for at bidrage til og videreudvikle det netværk, og jeg har opbygget personlige relationer både til mine amerikanske kollegaer, men også til andre, inter nationale visiting attorneys under mit ophold. For nyligt var jeg på jagt efter en amerikansk ekspert i forbindelse med en af vores store retssager, og der ringede jeg til en fra WLRK, som kunne hjælpe mig videre. Jeg håber at kunne gengælde tjenesten en dag, når mine internationale kollegaer har behov for et nordisk eller europæisk perspektiv.”

SIDE 082 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Hvordan var det at bo i New York?

“Det var fantastisk. Vi boede midt på Manhattan på 6th Avenue, samme gade som WLRK ligger på. Vi jokede med, at jeg kunne leve hele mit liv på 6th Avenue – arbejde, bo, træne, købe ind og så videre. Det tog mig 22 minutter at gå på arbejde i New York, præcis ligesom det gør i København, men alligevel var der bare en verden til forskel. At gå der sammen med alle new yorkerne, som også var på vej på arbejde om morgenen, var helt specielt og enestående at være en del af. Jeg rejste derover sammen med min mand, og selvom vi har rejst meget sammen, var det en stor oplevelse at etablere en fælles hverdag i et fremmed land. Min mand skriver meget i sin fritid og deltog i en del skrivekurser både i New York og Portland, så det har også været en stor oplevelse for ham.”

Hvad er dit bedste råd til kolleger, der overvejer en udstationering i udlandet?

“Gør det. Det er en helt fantastisk oplevelse. Man kommer hele følelsesspektret igennem på en udstationering, og jeg er vokset enormt meget – både fagligt og personligt. Jeg har fået meget mere ud af det, end jeg overhovedet kunne have forestillet mig. Man skal i hvert fald ikke lade frygten for, om man nu også kan bidrage i et ukendt marked, holde en tilbage, for det kan man. Og så skal man huske, at det man ikke har i hovedet, det må man have i benene. Det kan godt være, at man ikke kender alle sammenhænge, når man lander et nyt sted, men hvis man er villig til at arbejde hårdt, skal man nok komme i mål.”

SIDE 083 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

På skolebænken i Firenze og New York

Victoria Krebs og Emilie Lund-Andersen har valgt at tage en LL.M. i henholdsvis Italien og USA. Målet for dem begge er at færdes i et internationalt læringsmiljø, hvor de får en større forståelse for juraen i andre lande, og hvor de samtidig kan skærpe deres faglige profil.

SIDE 084 AF 124 ÅRSRAPPORT
2022

Victoria Krebs

Rådgiver danske og internationale virksomheder om konkurrenceret. Udover jobbet som advokat hos Gorrissen Federspiel er Victoria ekstern lektor i Konkurrence- og Markedsføringsret på Københavns Universitet, hvor hun også tidligere har undervist i EU-ret. Victoria tager sin LL.M. på Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze.

Hvorfor har du valgt at tage en LL.M.?

“Siden jeg begyndte på jurastudiet, har jeg drømt om at læse en LL.M. De drømme blev kun forstærket, da jeg var på udveksling i Brisbane i Australien som en del af min kandidatuddannelse. Derudover er timingen god. Jeg har efterhånden arbejdet en del år med juraen i praksis. Nu vil jeg gerne dykke ned i bøgerne igen og se teorien med nye øjne.”

Hvorfor valgte du Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze?

“Jeg valgte EUI, fordi de har et unikt, internationalt forskermiljø, hvor der er fokus på juridisk research. Jeg søgte ind med et specifikt researchprojekt indenfor konkurrenceret, som jeg skal udarbejde, mens jeg er her. Min vejleder er en professor med speciale i konkurrenceret. Han var også en af årsagerne til, at jeg søgte herned. Han er meget dygtig og har omkring 15 studerende, som skriver indenfor feltet. Derfor er der rig mulighed for at spare med andre, som også har en stor interesse for konkurrenceret. Derudover er vi et sammensat felt af studerende og professorer fra mange nationaliteter, hvilket betyder, at der ikke er én bestemt form for tænkning, der dominerer undervisningen. Vi kommer fra vidt forskellige baggrunde og juridiske systemer. Det giver nogle gode diskussioner.”

Hvad forventer du af opholdet – fagligt og personligt?

“Fagligt vil jeg gerne have et bredere og mere internationalt perspektiv på mit speciale. Personligt er det en drøm at få lov til at bo i Italien og få mulighed for at lære italiensk. Italienerne er af natur virkelig venlige mennesker, og en by som Firenze er utrolig smuk. Den beskrives ofte som kunstens skatkammer, og det er ikke uden grund.”

Hvad slår dig som anderledes i forhold til den danske undervisningstradition?

“Hernede har man ikke traditionelle fag såsom konkurrenceret eller markedsføringsret. Det er i højere grad metodefag, der skal understøtte ens skriveproces. Det er en spændende og helt anden måde at beskæftige sig med jura på.”

Hvad betyder det for dig, at Gorrissen Federspiel understøtter din internationale uddannelse?

“Det betyder utrolig meget. Siden jeg begyndte som advokatfuldmægtig har partnerne i min gruppe vidst, at jeg ønskede at læse en LL.M., og vi har løbende talt om timingen. På den måde har de været medvirkende til, at det er blevet til noget. Nogle gange kommer livet i vejen for ens drømme og målsætninger, fordi der går hamsterhjul i det hele. Men Gorrissen Federspiel har meget aktivt tjekket ind og gjort deres til, at jeg realiserer mine ambitioner.”

SIDE 085 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Emilie Lund-Andersen

Advokatfuldmægtig i Gorrissen Federspiel hvor hun rådgiver danske og internationale klienter om erhvervs- og selskabsretlige forhold. Derudover bistår hun med rådgivning om investeringsscreening (FDI) og Compliance & Sustainability. Emilie tager sin LL.M. på Columbia University i New York.

SIDE 086 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Hvorfor har du valgt at tage en LL.M.?

“Jeg vil gerne specialisere mig inden for selskabsret og M&Atransaktioner. USA driver meget af den internationale udvikling på området, som også præger Danmark. Derudover har Columbia University en stærk profil som ét af de otte Ivy League-universiteter i USA og har høj anerkendelse indenfor jura. På det mere personlige plan er jeg kommet meget i New York, som jeg synes har en helt særlig ånd. Det er som om, at byen på en eller anden måde er på forkant med fremtiden.”

Hvad slår dig som anderledes i forhold til den danske undervisningstradition?

“Den amerikanske undervisningsform bygger på den sokratiske metode, hvor underviseren indgår i en dialog med de studerende. Det betyder, at man skal være godt forberedt til hver time, for man ved aldrig, om man bliver spurgt. I Danmark er man mere vant til at lytte, mens en underviser gennemgår stoffet. Derudover har man også mulighed for at opbygge en tættere relation til professorerne, fordi de har det, der hedder office hours. Det er en mulighed for at mødes personligt med en underviser og eksempelvis tale om en specifik problemstilling i undervisningen eller bredere aspekter af et fag. Professorerne er ofte enten førende akademikere eller praktikere inden for deres felt og er generelt superdygtige og brænder virkelig for det, de laver, så det har været meget givende at være i sådan et læringsmiljø.”

Hvordan kan du bruge indsigten i det amerikanske retssystem, når du kommer hjem?

“At læse en LL.M. har givet mig stor forståelse for det amerikanske retssystem, herunder tilgang til kontrakter, selskabsforhold og M&A-transaktioner både indenfor Private Equity og børsnoterede selskaber. I forhold til rollen som rådgiver er jeg blevet trænet i forhandling og i at reflektere over, hvorfor juraen er, som den er. Det er helt klart noget, der gør mig til en skarpere rådgiver i forhold til at identificere klientens behov og rådgive dem bedst muligt. Derudover har jeg fået god indsigt i, hvilke aspekter internationale klienter lægger vægt på, hvilket også kan gavne mig som rådgiver i Corporate/M&A. Og endelig har jeg opbygget et professionelt netværk af jurister fra forskellige dele af verden.”

Hvad har været det største udbytte indtil videre?

“Udover det generelt høje faglige niveau i undervisningen har det været interessant at høre de andre LL.M.-studerende fortælle om deres landes retssystemer, og hvordan juraen fungerer i deres jurisdiktion. Ved siden af studiet bistår jeg på en Law Journal, hvor jeg er med til at publicere artikler om international ret. Det har været sjovt og lærerigt. Derudover er det utroligt inspirerende at møde så mange forskellige mennesker. Campus er et stort mix af nationaliteter, etniciteter og religiøse baggrunde. Når jeg ikke sidder på læsesalen, bruger vi New York og alt, hvad den har at byde på. Universitetet ligger ikke langt fra Central Park, og jeg bruger tit parken til at løbe eller gå en tur. Jeg har også været til US Open i tennis, besøgt MoMA, været på tur i Upstate New York, hvor der er smuk natur ... der er altid noget at lave i New York.”

SIDE 087 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Entertainmentretten udbredt og godkendt som efteruddannelse

Gorrissen Federspiels podcast “Entertainmentretten” er vokset i udbredelse siden premieren i foråret 2021. Ikke mindst hjulpet på vej af en flot anmeldelse i Politiken i efteråret. Samtidig blev podcasten, der fokuserer på reguleringen af underholdningsbranchen, også godkendt som digital efteruddannelse.

SIDE 088 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

“Entertainmentrettens” værter, Managing Counsel

Jakob Plesner Mathiasen fra Gorrissen Federspiel og juraprofessor Morten Rosenmeier, havde et produktivt 2022. 15 afsnit af deres podcast fordelt på 13 timer blev det til.

Undervejs har værterne behandlet spørgsmål om lovligheden i at fremstille Den lille Havfrue som zombie med mundbind, om AI-genererede værker kan opnå beskyttelse, og i podcastens julespecial medvirkede den omdiskuterede kunstige intelligens ChatGPT.

“Udviklingen på entertainmentret-området går enormt stærkt. Tænk bare på, hvordan udviklingen med AI er eksploderet i slutningen af 2022. Gennem podcasten har vi løbende kunnet sætte fokus på de centrale spørgsmål og føre lytterne gennem både den juridiske og tekniske udvikling,” siger Jakob Plesner Mathiasen.

Anmeldt i Politiken

“Entertainmentretten” er et nichemedie. Men værterne har fra begyndelsen ønsket, at podcasten ikke kun skulle appellere til de oplagte kernelyttere – advokater og fagfolk i underholdningsbranchen. Tilfældet ville, at Politikens satireredaktør, Mads Zacho Teglskov, en dag faldt over podcasten og blev lytter. I sin avis kvitterede han med en begejstret anmeldelse og skrev:

“Det her er et eksempel til efterlevelse, når højt specialiseret viden skal gøres tilgængelig for selv den jævneste C.V. Jørgensen-lytter. (…) Der er noget saliggørende begejstret legesyge i værterne, medie- og entertainmentretsspecialist Jakob Plesner og førnævnte professor Rosenmeier, der har svar på næsten alting.”

Anmeldelsen introducerede “Entertainmentretten” til en bredere lytterskare, og det kunne aflæses i lytterinteressen.

“Vi er dybt taknemmelige for anmeldelsen. Det har netop været vores mål, at podcasten kom ud til et større publikum ved at behandle ret komplekse spørgsmål på en måde, der gør dem let tilgængelige for lytterne og gerne formidlet underholdende. Det har anmeldelsen sat ekstra skub på,” siger Jakob Plesner Mathiasen.

Podcasten opstod af Jakob Plesner Mathiasens egen begejstring for podcastmediet og hans lyst til at formidle viden og opsigtsvækkende sager fra området.

“Entertainmentret er noget, vi alle er i berøring med hver dag, selvom det måske sker ubevidst. Film, musik, computerspil og sport er kerneområder indenfor entertainmentretten. Det er en fornøjelse at dele den passion med andre, som har samme interesse,” fortæller Jakob Plesner Mathiasen, som til daglig rådgiver klienter om de juridiske spørgsmål, som opstår i underholdningsbranchen.

Gæster i “Entertainmentretten” 2022, i udvalg

TopGunn (Oliver Gammelgaard)

– producer, sangskriver og udøvende kunster

TopGunn har siden slutningen af 00’erne været en fast del den danske musikscene og er særligt kendt for sange som “Tilbud” eller “Kongens Have”, der i 2014 var den mest streamede sang på Spotify i Danmark.

Maria Fredenslund

– advokat og direktør i Rettighedsalliancen

Advokat med speciale i IP-ret og direktør i interesseorganisationen Rettighedsalliancen, der repræsenterer mere end 100.000 danske rettighedshavere inden for den kreative industri.

Tobias Lindholm

– manuskriptforfatter og instruktør

Tobias Lindholm er en af de mest succesfulde

danske manuskriptforfattere og instruktører og er hoved kraften bag spillefilm som “R”, “Kapringen” og “Krigen”. I 2020 gjorde han sig fortjent til en Oscar-statuette, da han i samarbejde med Thomas Vinterberg skrev manuskriptet til filmen “Druk”.

Podcastens medvirkende tæller nu også gæster fra branchen. Både andre eksperter, musikere og filmfolk, der bidrager med førstehåndserfaringer og viden fra deres metierer i de kreative brancher.

Godkendt som efteruddannelse Udover anerkendelsen i ét af landets største dagblade fik podcasten endnu et blåstempel, da Advokatsamfundet i efteråret godkendte “Entertainmentretten” som digital efteruddannelse for advokater, der beskæftiger sig med juridiske ydelser inden for det entertainmentretlige område. Ved at lytte til udvalgte afsnit og efterfølgende gennemføre en digital prøve kan podcasten tjene som obligatorisk efteruddannelse.

“Vi har et stort fokus på, at podcasten også skal kunne fungere som efteruddannelse. Derfor er vi meget glade for, at Advokatsamfundet omfavner den digitale udvikling ved at inkludere podcastmediet i efteruddannelsesmulighederne. I en travl hverdag giver det advokater mulighed for, på en nem måde, at holde sig opdateret på den nyeste udvikling og samtidig opnå deres obligatoriske efteruddannelse.”

Nye territorier

“Entertainmentrettens” vokseværk fortsætter i det nye år. Værterne har allerede produceret de første episoder live foran et publikum. Til sommer deltager Plesner og Rosenmeier på SPOT Festivalen i Aarhus for at lave et særafsnit med fokus på musikrettigheder.

“I 2023 kommer vi til at sætte barren endnu højere i forhold til, hvad vi kan med podcastmediet. Vi kan slet ikke vente med at indvie lytterne i alle de spændende ting, der kommer til at ske med “Entertainmentretten”. Det bliver fantastisk,” slutter Jakob Plesner Mathiasen.

SIDE 089 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Line fik sit L – nu går hun efter H’et

Efter en kompleks prøvesag med tre dages hovedforhandling, en tabsopgørelse med over 1.500 siders bilag og en overbevisende gennemførsel har Line Gritt Boel Jensen endelig fået møderet for landsretterne.

Da Line Gritt Boel Jensen var yngre, elskede hun at være på. Hun deltog i musicals, var med i bands og kunne i det hele taget godt lide at performe foran andre. Det kan synes lidt irrelevant, når der står advokat på visitkortet i dag, men det er det slet ikke, siger hun selv.

“Lidt karikeret findes der nok to typer af advokater. Dem, der bedst kan lide at sidde i maskinrummet og arbejde bag skærmen. Og så dem, der godt kan lide at gå i retten og argumentere foran et dommerpanel. Jeg hører til i den sidste kategori, og det var også derfor, jeg deltog i tre forskellige processpil i retten under studiet. Jeg synes, det er fedt at procedere, tænke over hvordan

SIDE 090 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

jeg vil formidle mine budskaber og prøve at rette dommernes opmærksomhed mod det, jeg synes, er vigtigst. Det giver mig et kick.”

30 centimeter høj tabsopgørelse

Det kick fik Line Gritt Boel Jensen brug for, da hun i 2022 skulle forsøge at erhverve sin møderet for landsretterne (L) gennem en usædvanlig kompleks og bilagstung prøvesag. Line førte sagen for en gruppe minoritetsejere mod en majoritetsejer af en virksomhed, hvor minoritetsejerne mente, at majoritetsejeren havde tilgodeset sig selv og sin familie ved administrationen af virksomhedens midler.

“Det, der gjorde sagen tung, var, at der var en omfattende tabsopgørelse med over 1.500 siders regnskabsbilag med kontoudskrifter helt ned til nogle få hundrede kroner. Bilagene fyldte så meget,” fortæller Line Gritt Boel Jensen og udmåler 25-30 centimeter med hænderne. “Der var sat tre dage af til hovedforhandling, og det var en hård omgang. Sagen betød meget for klienterne på begge sider af bordet, så der var kamp til stregen.”

Under den efterfølgende evaluering lagde dommerne ikke skjul på, at de havde stor respekt for, at Line Gritt Boel Jensen havde valgt netop denne sag som sin

prøvesag, fordi kompleksiteten var så høj og omfanget så stort.

“De sagde med det samme, at jeg var bestået, men så tilføjede de, at de havde overvejet, om min præstation undtagelsesvist kunne tælle for to prøvesager – og dermed give mig mit fulde L – og det havde de besluttet, at den kunne. Jeg blev helt lamslået og meget glad på samme tid, jeg kunne slet ikke fatte det,” siger Line Gritt Boel Jensen og fortæller, at hun endda modtog ros fra modpartens klient – og blomster og chokolade fra sin egen.

Gule lapper i Højesteret

Lige siden studietiden har det været et klart mål for Line Gritt Boel Jensen at få møderet for landsretterne og Højesteret. Derfor frustrerede det hende også, når hendes tidligere studiekammerater på mindre advokat kontorer fik deres L før hende.

“Det er sådan det er, når man arbejder på et stort kontor som Gorrissen Federspiel, hvor landsretssagerne ofte er så store, at de bliver ført af partnerne. Dertil kommer, at klienten altid er i fokus, og når der er mulighed for et godt forlig, er det selvfølgelig ligegyldigt, at mine prøvesager samtidig er blevet annulleret. Det var også derfor, jeg blev ovenud lykkelig, da det endelig lykkedes,” siger Line Gritt Boel Jensen og fortæller, at næste mål er at få møderet ved Højesteret.

“Jeg har flere gange været med mine chefer i landsretterne og Højesteret og siddet og sendt små gule sedler med input undervejs. Det er voldsomt frustrerende at kunne en sag til fingerspidserne men ikke have lov til at følge den helt til dørs. Derfor er det også en klar ambition at få mit H.”

Line Gritt Boel Jensen ved godt, at de faglige målsætninger også hænger sammen med de personlige.

“Selvfølgelig vil jeg gerne sende et signal til omverdenen og mine klienter om, at jeg er dygtig til at gå i retten. Det bevidner mit L om nu, og det vil et H i endnu højere grad gøre.”

Udover Line Gritt Boel Jensen fik også Nina Simoni Vestergaard Pedersen og Henrik Saugmandsgaard Øe fra Gorrissen Federspiel møderet for landsretterne i 2022.

SIDE 091 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Med skat som ledestjerne

SIDE 092 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Hvordan ser platonisk kærlighed til skattelovgivningen ud i kød og blod? Et godt bud er den 1,96 meter høje tidligere professionelle fodboldspiller, Christian Skaarup Nissen. Helt tilbage fra tiden på jurastudiet var der et eller andet ved det komplekse skatteområde, der fascinerede.

“Jeg kan huske, jeg på et tidspunkt havde en underviser, der indledte semesteret med at sige, at Skat II var det sværeste fag på jurastudiet, så han synes, det var dumt, at vi overhovedet sad her. Det grinede vi lidt af, men han havde ret. Det var virkelig svært. Men for mig var det også det, der gjorde det sjovt. Til eksamen var vi kun fire ud af de i alt 20 på holdet, der gik op. Resten følte sig ikke klar. Jeg røg heldigvis igennem og fik også et godt resultat med hjem.”

At arbejde med skattelovgivningen prikker til en grundlæggende retfærdighedsfølelse, fortæller Christian Skaarup Nissen.

“Som borger eller virksomhed i det her land skal man ikke automatisk acceptere, at bare fordi skattemyndighederne er af en vis opfattelse, så skal man også nødvendigvis beskattes på en bestemt måde. Deres opfattelse må gerne blive udfordret, og det finder jeg en personlig motivation i at gøre.”

Tættere på teamet Christian Skaarup Nissen blev i 2018 ansat som stud.jur. og i 2020 som advokatfuldmægtig på Aarhus-kontorets M&A-afdeling. For at komme tættere på Gorrissen Federspiels skatteteam flyttede Christian Skaarup Nissen i 2022 til København.

“Selvom det er blevet supernemt at afholde Teamsmøder med kollegaer på tværs af Aarhus og København, giver det bare en anden sparring, når man kan stikke hovedet ind ad døren og spørge, hvad en eller anden mener om det og det. Som advokatfuldmægtig har man tit brug for at stikke hovedet ind ad døren, så derfor blev vi enige om, at det var bedst, hvis jeg kom til København. Det er gået fint – jeg har en masse venner herovre og har også fået en kæreste.”

Så godt som det kan være Christian Skaarup Nissen er sønderjyde og har det derfor også svært med at prale. Men han vedkender sig, at han får et stort kick ud af at være den bedste. Om det så er på fodboldbanen eller i juraen.

“Da jeg spillede fodbold, var det aldrig det der med at tjene mange penge, der drev mig. Det handlede om at dygtiggøre mig. Være ham, der aldrig mistede bolden til træning. Være ham, der kunne score flest mål, eller hvad det måtte være. Det er det samme, der driver mig i juraen. Jeg går ekstremt meget op i, at det, jeg leverer internt og eksternt, skal være så godt, som det overhovedet kan være,” slutter han.

SIDE 093 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Christian Skaarup Nissen har skiftet hverdagen i Prismet ud med Axel Towers for at blive en mere integreret del af Gorrissen Federspiels skatteteam.

Uddannelseskataloget opdateret og udbredt

Ole Horsfeldt har været advokat i 33 år og partner i 23. I Gorrissen Federspiel er han også in-house coach for alle 2. årsadvokater og opefter. Og så er han en stærk fortaler for livslang læring. Derfor var det naturligt for ham at engagere sig i den opdatering af Gorrissen Federspiels uddannelseskatalog, som i 2022 blev igangsat i samarbejde med HR-direktør Sara Jursic, der har det daglige ansvar for medarbejdernes udvikling. For det er et strategisk fokus at sikre adgang til kontinuerlig efteruddannelse.

“Vores medarbejdere betror os deres karriere. De lægger mange timer herinde. Det, vi til gengæld gør, er at tage ansvar for at udvikle og uddanne den enkelte,” siger Ole Horsfeldt og uddyber, at et solidt og tilgængeligt uddannelseskatalog også er en væsentlig faktor, når Gorrissen Federspiel rekrutterer blandt de dygtigste jurastuderende.

“Ved at videreudvikle medarbejdernes faglighed – i bredden og i dybden og på det juridiske, personlige og forretningsmæssige område – sikrer vi, at den enkelte medarbejder står stærkt. Det gælder såvel i rådgiverrollen hos os som i med arbejdernes senere karriere udenfor Gorrissen Federspiel. Vores medarbejdere er attraktive kandidater, hvis de en dag søger videre og fx bliver ansat som General Counsels hos vores klienter. Det bidrager positivt til samarbejdet og den gensidige forståelse, når vi møder dem i deres nye rolle,” fortsætter han.

Bredt uddannelseskatalog for alle I afdækningen af behov og forventninger fortæller klienterne, at de forventer højt uddannede, forretningsorienterede advokater, der kan levere rådgivning på et konsistent højt niveau i en kommerciel kon-

tekst. Internt har advokaterne og de fuldmægtige givet udtryk for, at de forventer at få muligheden for og – ikke mindst – tiden til at uddanne sig løbende. Det samme gælder specialisterne i stabsfunktionerne, som ikke hidtil har haft adgang til systematiseret efteruddannelse.

“Vi skal tilbyde et apparat, der gør det muligt for alle at forfølge systematisk efteruddannelse på interne og eksterne kurser og uddannelser. Vores kerneydelse er juridisk rådgivning, men rådgivningen understøttes af en stab og administrative funktioner, der skal levere på det høje, internationale niveau, klienterne forventer,” siger Ole Horsfeldt.

I udviklingen af uddannelseskataloget har Ole Horsfeldt og Sara Jursic afholdt en række møder med repræsentanter fra alle medarbejdergrupper.

“Vi blev mødt af en enorm entusiasme fra deltagerne. De var fulde af ideer. Naturligvis med forskellige behov, som vi har vurderet og medtaget i betydeligt omfang. Et eksempel er Gorrissen Federspiel Campus, som er en ugelang boot camp for alle nye fuldmægtige,” fortæller Ole Horsfeldt.

Kulturprojekt at styrke efteruddannelsen

Det nye og omfattende uddannelseskatalog er på plads. Den store udfordring bliver at skabe en forandring i kulturen, hvor det får en høj prioritet at give medarbejderne tid til at efteruddanne sig, samtidig med at arbejdet for klienterne skal passes, og der skal være plads til en god work-life-balance.

“Det er et kulturprojekt mere end et uddannelsesprojekt at skabe rum og tid til den enkeltes udvikling. Det er et paradoks, vi deler med vores konkurrenter, og en svær balance at ramme. Men det er ganske enkelt nødvendigt for at værne om vores vigtigste kompetence, nemlig den dybe faglige indsigt indrammet af forståelsen af klienternes kommercielle virkelighed,” slutter Ole Horsfeldt.

Som led i den nye strategi har Gorrissen Federspiels interne uddannelseskatalog gennemgået en større opdatering og bredes nu ud til alle medarbejdergrupper – fra studenter til stabsmedarbejdere. Løbende og systematisk efteruddannelse er et ønske fra medarbejderne og en nødvendighed for fortsat at sikre dybe, faglige kompetencer, der kan leve op til klienternes forventning.
SIDE 095 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Fra Jylland til Sjælland og tilbage igen

Der blev lyttet, da Sigrid Kolstrup luftede ideen om at flytte familie- og arbejdslivet fra København til Jylland. I dag er hun beviset på, at man sagtens kan indgå i teams, der arbejder på tværs af Aarhus og København – og at der altid er arbejde til den, som har evnerne og lysten.

Sigrid Kolstrup er ét af de mennesker, der passer rigtig godt på den klassiske blækspruttebetegnelse. Hun har en cand.ling.merc. i spansk og kommunikation, hun har tidligere arbejdet med marketing, og i sin tid hos Gorrissen Federspiel har hun fungeret som PA for flere partnere og koordineret administrative opgaver på tværs af forskellige teams. En engageret kollega og et værdsat talent.

“Gorrissen Federspiel er en stor spiller på markedet, og det betyder, at jeg får lov til at arbejde sammen med ekstremt dygtige mennesker på sager, der betyder noget for samfundet,” opsummerer Sigrid Kolstrup og fortæller, at hun trives godt med de store ambitioner, det internationale udsyn og et gennemgående fokus på altid at levere høj kvalitet. “På den måde er der både fagligt og personligt et godt match mellem mig og Gorrissen Federspiel.”

Familienetværket trak

Sigrid Kolstrup kommer oprindeligt fra Østjylland men flyttede til København med sin mand og deres dengang etårige datter i 2017. Da hun under sin barsel med parrets andet barn kiggede ud ad vinduet fra 3-værelseslejligheden på Amager, kunne hun godt mærke, at tanken om hus, have og tæt kontakt til bedsteforældre trak. Så meget, at hun en dag tog fat i sine chefer og spurgte, om hun kunne beholde sin stilling og arbejdsopgaver, men flytte hverdagen til Prismet i Aarhus.

SIDE 096 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

“På det tidspunkt var der vist ikke nogen, der havde gjort det før, men de var heldigvis med på ideen, og det er jeg meget taknemmelig for. Nu har jeg fået et flot kontor med udsigt over Aarhus og nye kolleger, som jeg dog kendte lidt i forvejen, fordi vi arbejder sammen på kryds og tværs.”

Køkkenhave og mormors hentedag

Med trang til skiftende opgaver er Sigrid Kolstrup havnet et godt sted, hvor hun får lov til at udvikle sig og føje nye kompetencer til sin profil. Efter en overgang i Shared Service-enheden søgte hun tilbage til de mere forretningsnære opgaver i Corporate/M&A og er senest blevet tilknyttet Energi & Infrastruktur-gruppen. En gang imellem får hun også støvet sprogkompetencerne af, når der lander et juridisk dokument på hendes skrivebord forfattet på spansk.

“Det er virkelig fedt at være et sted, hvor man også går op i at imødekomme de administrative medarbejdere og staben. Ellers tror jeg heller ikke, at jeg havde været her så mange år. Jeg har i hvert fald lært, at hvis man har en god relation til sin chef, og hvis man er åben omkring sine karriereønsker, bliver der også lyttet.”

I dag har Sigrid Kolstrup og hendes familie købt et hus i Aarhusforstaden Galten med egen køkkenhave, og mormor har fået en fast, ugentlig hentedag.

SIDE 097 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

50 år i Gorrissen Federspiel

Tove Reinau siger pænt farvel til Gorrissen Federspiel efter 50 års tjeneste. Hun ser frem til en pensionisttilværelse med havesysler, kunst og kultur.

SIDE 098 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Tove Reinaus første arbejdsdag i Gorrissen Federspiel var den 1. december 1972. Det var samme år Kong Frederik IX døde, RUC blev oprettet, og Danmark stemte sig ind i EF. Tove Reinau har med andre ord været vidne til flere generationers udvikling af både virksomheden og samfundet fra sit kontor på skiftende adresser i Aarhus. Det har været en udvikling, hvor især digitalisering og it har spillet en central rolle for hendes job som kontorassistent og PA.

“I starten tastede vi alting ind på en skrivemaskine. Det var omstændeligt. For hver gang vi skulle rette den mindste ting, måtte vi starte forfra på et nyt stykke papir. Det var en lettelse, da vi fik de første tekstbehandlingsprogrammer i 80’erne. Derfra er det jo bare gået utroligt stærkt.”

Som et billede på forandringen kan Tove Reinau stadig høre sin gamle chef, højesteretssagfører Georg Løber, udbryde “så er freden forbi” som et velkommen til kontorets dengang nye telefax omkring 1986-87. Han havde luret, hvilket skifte i kommunikationen maskinen indvarslede.

Håndtryk fra Kronprinsen Tiden op til den 1. maj 2023, som er Tove Reinaus sidste arbejdsdag i Gorrissen Federspiel, er lagt i nogenlunde faste rammer. I begyndelsen af marts tager hun til København for at komme i audiens hos Kronprins Federik og modtage Den Kongelige Belønningsmedalje for “50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse.” Den dag skal være en festdag, så hun mødes med familien bagefter den formelle seance og får en frokost. “Jeg vil ikke sige, at jeg er royal, men når man er inviteret, dukker man selvfølgelig op.”

Derfra er det en langsom nedtælling til et vanskeligt men også afklaret farvel til venner og kollegaer.

Tove Reinaus 50-års jubilæum var egentlig den 1. december 2022, men tanken om at stoppe, når det var allermørkest, var simpelthen for deprimerende.

“Jeg vil gerne gå på pension, når der er gang i naturen, og jeg kan komme ud i haven. Det føles mere rigtigt,” siger hun og fortæller, at livet som nyslået pensionist i første omgang skal fyldes ud med masser af kunstog kulturoplevelser.

SIDE 099 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
”Jeg vil gerne gå på pension, når der er gang i naturen, og jeg kan komme ud i haven. Det føles mere rigtigt.”

Regnskabsberetning

SIDE 100 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 101 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
SIDE 102 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Virksomhedsoplysninger 104 Ledelsespåtegning 104 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 105 Ledelsesberetning (fortsat) 107 Resultatopgørelse for 2022 109 Balance pr. 31.12.2022 110 Egenkapitalopgørelse for 2022 112 Pengestrømsopgørelse for 2022 113 Noter 114 Anvendt regnskabspraksis 118 Indhold SIDE 103 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

Axeltorv 2

1609 København V

CVR-nr.: 38052497

Hjemsted: København

Regnskabsår: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bestyrelse

Niels Vahman Bang, formand

Martin André Dittmer

Henriette Kirstine Gernaa

Kenneth Kvistgaard-Aaholm

Lotte Pinstrup Eskesen

Anders Ørjan Jensen

Direktion

Martin André Dittmer

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

2300 København S

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022 for Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab.

Årsrapporten a flægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31.12.2022 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28.02.2023

Direktion

Martin André Dittmer

Bestyrelse

Niels Vahman Bang, formand

Martin André Dittmer

Henriette Kirstine Gernaa

Kenneth Kvistgaard-Aaholm

Lotte Pinstrup Eskesen

Anders Ørjan Jensen

SIDE 104 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31.12.2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan fi ndes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har ind flydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identi ficerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

SIDE 105 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modi ficere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 28.02.2023

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Jens Jørgensen Baes statsautoriseret revisor MNE-nr. mne14956

mne44182

SIDE 106 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Christina Nilsson statsautoriseret revisor MNE-nr.

Ledelsesberetning (fortsat)

Hoved- og nøgletal er defi neret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af “Anbefalinger & Nøgletal”.

Ved bedømmelse af årets resultat skal det tages i betragtning, at kapitalejerne i selskabet tillige er partnere i virksomheden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger.

Nettomargin (%): Årets resultat * 100 Nettoomsætning

Egenkapitalforrentning (%): Årets resultat * 100 Gns. egenkapital

Soliditetsgrad (%): Egenkapital * 100 Samlede aktiver

Hoved- og nøgletal 2022 t.kr. 2021 t.kr. 2020 t.kr. 2019 t.kr. 2018 t.kr. Hovedtal Nettoomsætning 986.289 959.486 804.708 762.806 683.295 Bruttoresultat 805.689 805.225 666.732 605.063 534.683 Driftsresultat 27.971 26.834 21.926 19.387 18.921 Resultat af finansielle poster (6.121) (5.624) (4.076) (2.237) (3.231) Årets resultat 21.850 21.210 17.850 17.150 15.690 Balancesum 582.640 592.012 534.541 426.328 427.185 Egenkapital 123.273 122.618 121.050 116.500 114.680 Pengestrømme fra driftsaktivitet (43.164) (7.654) (51.129) 35.357 (27.341) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.693) (13.013) (131) (130) (223) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 14.593 6.511 67.624 (11.826) (28.238) Nøgletal Nettomargin (%) 2,22 2,21 2,22 2,25 2,30 Egenkapitalforrentning (%) 17,77 17,41 15,03 14,84 13,79 Soliditetsgrad (%) 21,16 20,71 22,65 27,33 26,85
SIDE 107 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed i Danmark.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Der er ikke konstateret særlig usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling

Der er ved udarbejdelse af årsrapporten ikke konstateret usædvanlige forhold.

Finansielle risici

Gorrissen Federspiel har alene påtaget sig sædvanlige risici forbundet med drift af advokatvirksomhed og har en balanceret klientsammensætning, der begrænser risikoen for tab på debitorer. Gorrissen Federspiel har afdækket risikoen for professionsansvar ved tegning af passende ansvarsforsikringer.

Redegørelse for politik for dataetik

Gorrissen Federspiel ønsker at blive opfattet som en virksomhed, der bruger data ansvarligt og bæredygtigt, men vi har på nuværende tidspunkt valgt ikke at udarbejde og implementere en decideret dataetisk politik.

Vi vurderer, at vores nuværende brug af data i forbindelse med vores virksomhed ikke har en karakter, der vil medføre dataetiske problemstillinger. Således er avanceret dataanalyse som eksempelvis ”big data” analyser, brug af AI eller algoritmer til brug for automatiserede beslutninger eller anden brug af data, der vil kunne have væsentlige konsekvenser for samfundet eller befolkningsgrupper, ikke en integreret del af vores forretningsstrategi eller forretningsaktiviteter. I denne vurdering har vi desuden lagt vægt på, at vi som advokater foruden databeskyttelseslovgivningen også overholder de advokatetiske regler, der opstiller et generelt etisk ansvar for, hvordan vi udøver vores virke. Vores virksomheds og branches brug af data udvikler sig dog løbende, og vi vil derfor foretage en løbende vurdering af behovet for at udarbejde og implementere en dataetisk politik.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til regnskabsa flæggelsen ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

SIDE 108 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Resultatopgørelse for 2022

Note 2022 t.kr. 2021 t.kr. Nettoomsætning 1 986.289 959.486 Andre eksterne omkostninger 2, 3 (180.600) (154.261) Bruttoresultat 805.689 805.225 Personaleomkostninger 4 (775.894) (777.783) Af- og nedskrivninger 5 (1.824) (608) Driftsresultat 27.971 26.834 Andre finansielle indtægter 1.818 1.454 Andre finansielle omkostninger 6 (7.939) (7.078) Årets resultat 7 21.850 21.210
SIDE 109 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Balance pr. 31.12.2022

Aktiver Note 2022 t.kr. 2021 t.kr. Goodwill 10.339 12.163 Immaterielle aktiver 8 10.339 12.163 Deposita 20.975 19.282 Finansielle anlægsaktiver 9 20.975 19.282 Anlægsaktiver 31.314 31.445 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 383.451 362.161 Igangværende arbejder for fremmed regning 147.429 150.265 Andre tilgodehavender 10 9.581 8.061 Periodeafgrænsningsposter 11 10.729 9.680 Tilgodehavender 551.190 530.167 Likvide beholdninger 136 30.400 Omsætningsaktiver 551.326 560.567 Aktiver 582.640 592.012
SIDE 110 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Passiver Note 2022 t.kr. 2021 t.kr. Virksomhedskapital 12, 13 51.000 51.000 Øvrige reserver 50.000 50.000 Overført overskud eller underskud 423 2.658 Forslag til udbytte for regnskabsåret 21.850 18.960 Egenkapital 123.273 122.618 Andre hensatte forpligtelser 14 3.098 2.800 Hensatte forpligtelser 3.098 2.800 Bankgæld 37.762 85 Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.762 10.746 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 15 321.669 323.558 Anden gæld 16 86.076 132.205 Kortfristede gældsforpligtelser 456.269 466.594 Gældsforpligtelser 456.269 466.594 Passiver 582.640 592.012 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 18 Eventualforpligtelser 19 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 20 Transaktioner med nærtstående parter 21 SIDE 111 AF 124
ÅRSRAPPORT 2022

Egenkapitalopgørelse for 2022

Virksomhedsdeltagerne har pr. 31.12.2022 et samlet tilgodehavende hos selskabet på 321.669 t.kr., jf. note 15. Tilgodehavendet dækker dels over løbende mellemværender, og dels at virksomhedsdeltagerne har stillet likviditet til rådighed for selskabet mod en mindre forrentning.

Virksomhedskapital t.kr. Øvrige reserver t.kr. Overført overskud eller underskud t.kr. Forslag til udbytte for regnskabsåret t.kr. I alt t.kr. Egenkapital primo 51.000 50.000 2.658 18.960 122.618 Køb af egne kapitalandele 0 0 (5.589) 0 (5.589) Salg af egne kapitalandele 0 0 3.354 0 3.354 Udbetalt ordinært udbytte 0 0 0 (18.960) (18.960) Årets resultat 0 0 0 21.850 21.850 Egenkapital ultimo 51.000 50.000 423 21.850 123.273
SIDE 112 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Pengestrømsopgørelse for 2022

Note 2022 t.kr. 2021 t.kr. Driftsresultat 27.971 26.834 Af- og nedskrivninger 1.824 608 Andre hensatte forpligtelser 298 (1.400) Ændringer i arbejdskapital 17 (67.137) (28.072) Pengestrømme vedrørende primær drift (37.044) (2.030) Modtagne finansielle indtægter 1.819 1.454 Betalte finansielle omkostninger (7.939) (7.078) Pengestrømme vedrørende drift (43.164) (7.654) Køb mv. af immaterielle aktiver 0 (12.771) Køb af finansielle anlægsaktiver (1.693) (242) Pengestrømme vedrørende investeringer (1.693) (13.013) Frie pengestrømme frembragt fra drift og investering før finansiering (44.857) (20.667) Optagelse af lån 37.677 30 Afdrag på lån mv. 0 (24.072) Udbetalt udbytte (18.960) (17.500) Køb af egne aktier (5.589) (5.355) Salg af egne aktier 3.354 3.213 Forøgelse/(reduktion) af gæld til virksomhedsdeltagere (1.889) 50.195 Pengestrømme vedrørende finansiering 14.593 6.511 Ændring i likvider (30.264) (14.156) Likvider primo 30.400 44.556 Likvider ultimo 136 30.400 Likvider ultimo sammensætter sig af: Likvide beholdninger 136 30.400 Likvider ultimo 136 30.400
SIDE 113 AF 124
ÅRSRAPPORT 2022

markeder og aktiviteter afviger ikke betydeligt indbyrdes, hvorfor der ikke foretages rapportering, jf. årsregnskabslovens § 96.

2 Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter regnskabsårets omkostninger til administration, lokaler, uddannelse, markedsføring, tab på debitorer mv.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B, stk. 3, er vederlaget til direktionen ikke oplyst. Partnerselskabets bestyrelse har ikke modtaget ledelsesvederlag i regnskabsåret.

Andre

I posten ”Renteomkostninger i øvrigt” indgår forrentning på mellemregninger med kapitalejerne i partnerselskabet på 4.628 t.kr.

1 Nettoomsætning 2022 t.kr. 2021 t.kr. Årets afsluttede arbejder 989.125 939.071 Igangværende arbejder for fremmed regning 31.12. 147.429 150.265 Igangværende arbejder for fremmed regning 01.01. (150.265) (129.850) Aktiviteter i alt 986.289 959.486 Geografiske
til generalforsamlingsvalgt revisor 2022 t.kr. 2021 t.kr. Lovpligtig revision 355 355 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 62 55 Skatterådgivning 98 75 Andre ydelser 454 1.669 969 2.154 4 Personaleomkostninger 2022 t.kr. 2021 t.kr. Gager og lønninger 754.972 758.591 Pensioner 18.245 16.344 Andre omkostninger til social sikring 2.677 2.848 775.894 777.783 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 450 441
nedskrivninger 2022 t.kr. 2021 t.kr. Afskrivninger på immaterielle aktiver 1.824 608 1.824 608 6
finansielle omkostninger 2022 t.kr. 2021 t.kr. Renteomkostninger i øvrigt 6.594 4.974 Valutakursreguleringer 1.345 2.104 7.939 7.078
3 Honorar
5 Af- og
SIDE 114 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Noter

10 Andre tilgodehavender

I regnskabsposten ”Andre tilgodehavender” indgår i 2022 et nettoindestående på 1.053 t.kr. opgjort som forskellen mellem indestående på klientkonti på 1.103.764 t.kr. og klienttilsvar på 1.102.711 t.kr.

11 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af forudbetalte omkostninger.

12 Virksomhedskapital

Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder.

7 Forslag til resultatdisponering 2022 t.kr. 2021 t.kr. Ordinært udbytte for regnskabsåret 21.850 18.960 Overført resultat 0 2.250 21.850 21.210 8 Immaterielle aktiver Goodwill t.kr. Kostpris primo 12.771 Kostpris ultimo 12.771 Af- og nedskrivninger primo (608) Årets afskrivninger (1.824) Af- og nedskrivninger ultimo (2.432) Regnskabsmæssig værdi ultimo 10.339 9 Finansielle aktiver Deposita t.kr. Kostpris primo 19.282 Tilgange 1.693 Kostpris ultimo 20.975 Regnskabsmæssig værdi ultimo 20.975
Antal Pålydende værdi t.kr. Nominel værdi t.kr. Selskabskapitalen 51 1.000 51.000 51 51.000
SIDE 115 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Noter

Noter

Partnerselskabet har i regnskabsåret erhvervet egne kapitalandele som led i partneres udtræden fra partnerselskabet.

Partnerselskabet har i regnskabsåret afhændet egne kapitalandele som led i nye partneres indtræden i partnerselskabet.

14 Andre hensatte forpligtelser

I sagens natur er udfaldet af og tidspunktet for, hvornår ansvarssager afsluttes, usikkert, men forpligtelserne vurderes alle afviklet inden for de kommende tre til fire år. Forpligtelserne omfatter sagsomkostninger, herunder advokatomkostninger og eventuelle erstatninger.

15 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse er udtryk for dels løbende mellemværender med partnerne, og dels at partnerselskabet har tilbudt partnerne en mindre forrentning af mellemværender mod, at partnerselskabet kan råde over likviditeten i aftalte perioder. 16 Anden

I regnskabsposten ”Anden gæld” indgik i 2021 en nettogæld på 2.984 t.kr. opgjort som forskellen mellem indestående på klientkonti på 1.110.101 t.kr. og klienttilsvar på 1.113.085 t.kr.

Antal Nominel værdi t.kr. Andel af virksomhedskapital % Købs- og salgspris t.kr. Erhvervede kapitalandele 5 5.000 9,80 5.589 Erhvervede kapitalandele 5 5.000 9,80 Afhændede kapitalandele 3 3.000 5,88 3.354 Afhændede kapitalandele 3 3.000 5,88 Beholdning af egne kapitalandele 3 5.000 9,80 Beholdning af egne kapitalandele 3 5.000 9,80
13 Egne kapitalandele
gæld 2022 t.kr. 2021 t.kr. Moms og afgifter 57.568 54.445 Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 17.715 32.662 Feriepengeforpligtelser 9.854 33.823 Anden gæld i øvrigt 939 11.275 86.076 132.205
Ændring i arbejdskapital 2022 t.kr. 2021 t.kr. Ændring i tilgodehavender (21.029) (59.224) Ændring i leverandørgæld mv. (46.108) 31.152 (67.137) (28.072) SIDE 116 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
17

18 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt

Selskabet har indgået huslejeaftaler vedrørende lejemål i henholdsvis København og Århus. Den samlede huslejeforpligtelse udgør 248.843 t.kr. pr. 31. december 2022.

Selskabet leaser inventar, indretning af lejede lokaler samt it fra GFJURA 883 A/S, der er et helejet datterselskab af Gorrissen Federspiel Komplementar Advokatanpartsselskab. Den samlede leasingforpligtelse hertil udgør 32.606 t.kr. pr. 31. december 2022.

19 Eventualforpligtelser

Partnerselskabet har i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakter forpligtet sig til at tilbagelevere lokalerne i samme stand som ved modtagelsen. Selskabet har indgået en aftale, der indebærer en mulig forpligtelse til udbetaling af op til 6.410 t.kr. i 2025.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution på 30.000 t.kr. for bankgæld i GFJURA 883 A/S.

20 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Ingen parter har bestemmende indflydelse på selskabet.

Bestyrelsen og direktionen (ledelse) anses for nærtstående parter.

21 Transaktioner med nærtstående parter

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår. Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.

2022 t.kr. 2021 t.kr. Forpligtelser i henhold
281.449 296.468
til
SIDE 117 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er a flagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Der er foretaget enkelte tilpasninger i præsentationen af sammenligningstal for andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Tilpasningerne har ikke påvirket hverken selskabets resultat, balance eller egenkapital.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til flyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten a flægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdi fferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som fi nansielle poster.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatet, i takt med at den aftalte tjenesteydelse leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i året udførte arbejde (produktionsmetoden). Indregning til salgsværdi forudsætter, at de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og at det er sandsynligt, at betaling vil blive modtaget.

Skat af årets resultat Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor der ikke afsættes hverken aktuel eller udskudt skat af årets resultat i årsregnskabet. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskabs resultat beskattes hos partnerselskabets kapitalejere efter de i skattelovgivningen gældende regler.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter eksterne omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle aktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster og tab ved salg af immaterielle aktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre fi nansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra bankindestående samt transaktioner i fremmed valuta.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Balancen

Goodwill

Goodwill er positive forskelsbeløb mellem kostpris og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser i virksomhedsovertagelser. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. For goodwillbeløb er brugstiderne fastlagt ud fra en vurdering af, i hvilket omfang der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofi l, og i hvilket omfang goodwillbeløbet inkluderer tidsbegrænsede immaterielle ressourcer, som det ikke har været muligt at udskille og indregne som særskilte aktiver.

Brugstiderne revurderes årligt. De anvendte afskrivningsperioder udgør 7 år.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

SIDE 118 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Klientmellemværende, netto

Klientmellemværender indeholder nettobeløbet af klientkonti i pengeinstitutter og klienttilsvar. Modregning er sket ved indregning i balancen, mens bruttobeløbet er speci ficeret i noten.

Klientkonti i pengeinstitutter indeholder samtlige de betroede midler, som er indestående på særlige klientkonti i pengeinstitutter. Klientkontiene er omfattet af reglerne om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler.

Klienttilsvar omfatter samtlige de beløb, som oppebæres for tredjemands regning.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgs værdien af de på balancedagen udførte arbejder på sagerne samt de på sagerne medgåede omkostninger.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering.

Egne kapitalandele

Anska ffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Der tildeles ikke udbytte til egne kapitalandele.

Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder for fremmed regning, besluttede og offentliggjorte omstruktureringer mv.

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi.

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende arbejde.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre fi nansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og fi nansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med fi nansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende fi nansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af fi nansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

SIDE 119 AF 124 ÅRSRAPPORT 2022
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.