Page 1

GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

GENEZA KOZMIČKE FORMULE

E= m*c² ={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²) =kg*m²*s¯²=V*C

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 1


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

SADRŽAJ O autoru _____________________________________________________________________3 Uvod ________________________________________________________________________4 Senzacionalno otkriće: Kozmička formula ___________________________________________6 Objašnjenje I nastanak kozmičke formule ___________________________________________7 Pitagorin poučak – put ka rješenju _______________________________________________ 9 Definicija EM vala ____________________________________________________________ 10 Obrnuti inžinjering enegije bez mase______________________________________________ 11 Fotoelektrični efekt i fotoelektrični učinak _________________________________________ 11 Elektron elementarni naboj I lociranje greške ______________________________________ 15 Definicija fotona u formuli vala __________________________________________________ 16 Modificirane konstante ________________________________________________________ 19 Masa elektrona ____________________________________________________________ 21 Senzacionalno otkriće: Planckova formula koja nedostaje ____________________________ 23 Konstanta fine strukture _______________________________________________________ 24 Senzacionalno otkriće: Nova formula i iznos unificirane mase atoma ____________________ 26 Provjere rezultata kroz formule __________________________________________________ 28 Pozivanje na dokumentaciju ____________________________________________________ 31 Sva autorska prava pridržana ___________________________________________________ 33

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 2


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

O autoru knjige

Goran Ćenanović rođen 28.04.1972. godine u Zagrebu; Republika Hrvatska je samouk znanstvenik I istraživač. Svoje sklonosti I interesovanja prema prirodnim znanostima pokazuje još u svojem ranom djetinstvu kada ga počinju zaokupljati pitanja o postanku Svijeta I veličini Svemira . Isto tako pokušava naći odgovore na pitanja tko su bile drevne civilizacije na Zemlji , zašto su nestale , koja je bila svrha I potreba da grade velike piramide , da li postoje I vanzemaljski svjetovi …? Odrastanjem počinje tražiti odgovore u literaturama I televizijskim emisijama koje su mu bile dostupne. Tada se prvi put susreće sa Nikolom Teslom I njegovim veličanstvenim likom I djelom te mu postaje idol I inspiracija za njegov daljnji napredak u školi tako I u životu do danas. Nakon odlično završene osnovne škole upisuje srednju strukovnu školu u Zagrebu I završava školovanje kao stručni elektromehaničar za kućanske aparate. U tom period školovanja Goran se počinje baviti elektronikom kao hobijem I sklapa svoje prve radio odašiljače, radio prijemnike I razne elektroničke sklopove te postaje radioamater. Inspiriran radom I naprednim idejama Nikole Tesle, Goran proučava dubinu same prirode EM radio valova na svim frekventnim opsezima. Kronologija: Devedesetih godina prošlog stoljeća bavi se montažom I servisom satelitskih antenna I stjeće ogromna iskustva I postiže odlične rezultate u tom poslu. Početkom ovog stoljeća bavi se I GSM komunikacijskim uređajima koji su se tek počeli pojavljivati u Hrvatskoj tada. Zapošlajva se kao glavni serviser u jedenoj privatnoj firmi I tu postiže ogromne uspjehe ( bez prethodnih srtučnih seminara I edukacija) na području trećeg I četvrtog stupnja servisiranja mobitela. Krajem 2005. godine pa sve do danas Goran se intenzivno posvećuje znanstvenom redokazivanju mogućnosti Bežičnog prijenosa energije kroz prirodne medije . 2013. godine proračunava I konstruira uređaje za bežičan prijenos energije po Teslinom principu I uspješno izvodi eksperiment sa ostvarenim ciljem- bežičan prijenos energije kroz Zemlju. 29.04.2013 dolazi do senzacionalnog otkrića kozmičke formule.

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 3


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

UVOD

E= m*c² c=299792458m/s Džul jedinica energije J Gdje kg predstavlja kilogram, m je metar, s je sekunda, N je newton, Pa je pascal, W je watt, C je coulomb, i V je volt. A.Einsteinova formula E je energija , m je masa, c je brzina svjetlosti.

Ovako je do danas postavljena paradigma zasnovana na brzini svjetlosti kao nepromjenjivoj konstanti u čitavom svemiru i čini nam se da je sve kako treba biti no ipak nešto fali i nije uredu. Kada je 1905. godine A. Einstein predstavio svijetu svoju formulu I izložio teoriju, nauka je krenula u pravo proučavanje atoma I atomske energije i usljedila su mnoga velika otkrića. No ipak ćemo se zadržati upravo tu na toj teoriji I formuli te pronaći kjučan odgovor na pitanje što se rezultatski ne slaže a teoretski bi se trebalo slagati u gornjim jednakostima. Krenimo od samog početka I pogledajmo dva osnovna načela relativnosti: 1.Načelo relativnosti Zakoni fizike su isti u svim inercijalnim referentnim sustavima. 2.Konstantnost brzine svjetlosti u vakuumu Brzina svjetlosti u vakuumu ima istu vrijednost c u svim inercijalnim referentnim sustavima. Brzina svjetlosti u vakuumu c (299792458 m/s) je toliko ogromna da mi ne bismo primijetiti kašnjenje između prijenosa i prijema elektromagnetskih valova pod normalnim okolnostima. Brzina svjetlosti u vakuumu je zapravo jedina brzina koja je apsolutna i ista za sve promatrače kako je navedeno u drugom postulatu. Proučavao sam ove postulate i došao do zaključka da u njima ustvari nema problema kako ih neki uporno žele naći I napraviti. Upotpunit ću ovo sa definicijom fotona: Foton je elementarna čestica, kvant elektromagnetskog zračenja, koji se u vakumu giba brzinom svjetlosti c. Nema masu mirovanja, a sadrži energiju I informaciju. Prema prvom I drugom postulatu STR-a ovdje nailazimo na prvi problem : Foton nije (klasično pojmljiva) čestica I ima samo valna svojstva. Ako shvatimo to tako uvidjet ćemo da fotoni stalno putuju vakuumom i kako kaže definicija Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 4


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

nemaju masu mirovanja. Što je razumljivo i podržava oba postulata . Iz drugog aspekta pogledajmo Einsteinovu formulu i zaključit ćemo da umnožak mase ne može biti nikako umnožak dviju masa koje bi rezultirale energijom . Što je ustvari c na kvadrat u toj formuli ? Masu definiramo u kilogramima , c definiramo kao kretanje m/s. Iz ovoga možemo zaključiti da masa u formuli E=m*c² ima energiju mirovanja ali i energiju u kretanju, energija mirovanja mase proizlazi dakle umnoškom elektrona u masi i fotona koji nemaju masu I isto tako stanje mirovanja. Kada kažemo energija mase u kretanju tu podrazumjevamo još jednu vektorsku vanjsku ili unutarnju silu koja djeluje na masu. Nameće se pitanje ustvari kako se gibaju ti fotoni prema drugom postulatu STR-a? Desetljećima se nameće pitanje da li je foton čestica ili val i konačno moramo tu dvojbu rješiti kako treba . Čestice imaju dualnu prirodu kao što je na primjer elektron kojem je to dokazano 1929 godine od Louis de Broglie francuskog fizičara za što je dobio i Nobelovu nagradu. Moderna istraživanja u CERNU dokazali su da dualnu prirodu imaju svi bozoni kako i najnovije otkriven Higgsov bozon koji se raspada na dva fotona za što su Peter Higgs i Francois Englert 2013 godine dobili također Nobelovu nagradu I naravno za otkriće samog bozona. Na kraju svega foton se ne ponaša kao čestica – nema dualnu prirodu. Nastavimo dalje sa tom pretpostavkom i vratimo se na pitanje što je onda c na kvadrat u Einsteinovoj formuli . Pošto nema čestična svojstva razumljivo je da bi odgovor bio u domeni ElektroMagnetnog. No prije nego pojasnim EM svojstvo kvadrata brzine svjetlosti c, napomenut ću da je neophodno c na kvadrat smatrati i kao prostor/vrijeme (m²/ s² ) u kojem se nalazi čestica mase m . Prema Pitagorinom poučku kvadrat nad dužinom izraženoj u metrima jednak je c m², isto tako kvadrat nad vremenom s jednak je c s². Iz ovoga zaključujem da je vrijeme okomito na prostor odnosno da je nerazdvojivo jedno od drugog I da se radi u stvari o polju fotona koji je uvijek u pokretu. Albert Einstein se poslužio tom logikom i u svojoj formuli I time praktično definirao bilo koju česticu trodimenzionalnom (masom) u odnosu na foton odnosno trodimenzionalnu na fotone u koordinatnom sustavu c² ( 2D ) i predvidio da se čestica mase m može kretati od stanja mirovanja do bilo koje brzine manje od c u njemu odnosno svim inercijalnim sustavima. James Clerk Maxwell je 1864. godine razvio teoriju elektromagnetizma koja je povezala električne i magnetske pojave te predvidio postojanje elektromagnetskih valova koji se gibaju brzinom svjetlosti. Maxwellove jednadžbe temeljni su zakoni kojima se podvrgavaju sve električne i magnetske pojave. Godine 1888. Heinrich R. Hertz je eksperimentalno dokazao ispravnost njegovih teorija o elektromagnetskim valovima. Sve formule su daklem dokazane i vrijede i danas no EM valovi teoretski i matematički nisu opisani do kraja te uviđam I zašto- u nijednoj od tih formula ne postoji broj pi=3.14159 koji bi opisivao sferno prostiranje vala od izvora zračenja. Vakuum je ispunjen fotonima koji se neprestano gibaju odnosno vacuum je ispunjen EM valom/poljem. Energija mase m koja se ne giba u vakuumu rezultira njenom energijom unutarnjeg gibanja elektrona , pritom vanjski utjecaj na masu m vrši EM etersko polje/val fotona. Isto tako vrijedi i kada je masa m u gibanju kroz vacuum. Fotoni su konstitutivni čimbenici vakuuma . Prema Gaussovom zakon: Izvor Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 5


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

električnog polja je električni naboj. Sve ovo je dakle nepobitno i činjenično dokazano jedino je preostalo donjeti konačnu formula i definiciju zbog čega je to tako u stvarnosti. Kakvo je to mehaničko gibanje koje do danas nije formulirano.? Da li se radi o nečem nemogućem ili vansvemirskom djelovanju kojeg ne možemo dokučiti niti izmjeriti ili se ipak radi o nečemu prirodnom ali ne vidljivom do danas .?

Rješenje je pronađeno u jedinstvenoj

KOZMIČKOJ FORMULI koju traže svi znanstvenici na našoj planeti Zemlji .

E= m*c² ={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²) =kg*m²*s¯²=V*C

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 6


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Senzacionalno otkriće: Kozmička formula Dobro poznato je da se ElektroMagnetski (EM) val prostire slobodnim prostorom (vakuumom ) u jedinici vremena najvećom izmjerenom (konstantnom) brzinom od 299792458 m/s, što podrazumjevamo i kao brzinom svjetlosti. Svjetlost je val I njeno pravo lice je tama. Dakle svim EM valovima na svim frekvencijama odnosno valnim dužinama zajedničko je: brzina c=299972458m/s Foton kao kvant nosioc EM vala. Isto tako poznato je da se emitirani EM val širi slobodnim prostor /vremenom sferno iz izvora oscilacije kao električno polje koje je okomito (90°) na magnetsko polje u jedinici vremena kojom određujemo njegovu valnu dužinu. Sve ove dokazane činjenice i praktična upotreba EM valova danas upućuje na nedostatak u James C. Maxwellovim jednadžbama opisa EM vala i “mehaničkog” (foton nije čestica – zato je mehaničko u navodnicima. U daljnjem tekstu samo mehaničko ) gibanja samog fotona kao kvant nosioca . Iz tog razloga nepoznavanja mehaničkog gibanja fotona ( ali ne i samo fotona ) nastaje jedna od najvećih (po mom mišljenju ) zabluda koja je nauku skrenula na krivi kolosijek a zove se “Hermann Minkowski definicija prostor/vremena tzv” ili “Minkowski spacetime” publicirana 1906 godine u kojoj pokušava slikovito objasniti Albert Einsteinovu Specijalnu Teoriju Relativnosti (STR). Ovu pogrešku koju je učinio Herman Minkowski nazvao sam “"tenzorska separacija volumena u klasičnu površinu " koja je tada popularno nazvana “Minkowski tensor “.Iz tih gore navedenih razloga tvrdim da je matematički odnosno geometrijski i kvantno gledajući vrijeme okomito na prostor i nerazdvojivo je jedno od drugog zbog rotacija ili drugim riječima foton je nedjeljiv a niti se ne može zaustaviti njegova axis(0°)-radijalna (90°) rotacija. Vidljivo je dakle da pored ovakve kompleksne rotacije fotona imamo još I njegovo gibanje kroz prostor I sve tri brzine su identične c = 299792458m/s . Foton nema stanje mirovanja i nema atribute čestice. EM Val prema tome može emitirati čestica ili kad čestica nije primarni emiter EM vala nego se nalazi u (fotonskom )polju EM vala . Pogledajmo stoga “Herman Minkowski space” grafički prikaz i uočit ćemo tri bitne stvari: U ovom prikazu je vrijeme prikazano kao nezavisna dimenzija okomita na kvadrat prostora (2D) I to u dvije direkcije – budućnost I prošlost . Ovo naravno nije točno iz svih gore opisanih razloga I potpuno je neshvatljivo . Iz ovog prikaza ne vidi se valno odnosno EM svojstvo prostor/vremena ( fotona ) pa tako ni gibanje ( znači foton nema stanje mirovanja ) i ne vidi se iz tog razloga niti elektrostatski potencijal električnog polja koji djeluje na točku označenu kao posmatrač ( masa ). Posmatrač je stavljen u kvadrat samo prostora ali ne i vremena kako to Albert Einsteinova formula pokazuje . Otuda kao što je vidljivo vrijeme proizlazi kao četvrta nezavisna dimenzija – što naravno nije točno. Očigledna je zabluda u samoj postavci teorije I matematičkom pristupu riješavanja problema a to je Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 7


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

da se vrijeme definira u odnosu na promatrača koji je u prostoru (3D) i taj isti promatrač (materija) može biti pasivan ( stanje mirovanja ) u odnosu na omeđen prostor ili se gibati unutar njega ( +1D vremenska dimenzija) . Drugim riječima ispada kao da (vektorsku ) vremensku dimenziju ima samo promatrač ili materija.

Slika1 : Minkowski space – ("tenzorska separacija volumena u klasičnu površinu ") Praktično ovaj model je neprimjenjiv kako teoretski tako i matematički jer u dvodimenzionalnom prostoru opisuje promatrača kojem je dodjeljena treća dimenzija (visine npr.) i dodjeljena mu je neovisna četvrta dimenzija vremena sa različitim predznacima ( budućnost i prošlost ) zavisno od njegovog gibanja (vidi se po vektorima vremena da su suprotni) =. To je apsolutna pogreška . Postavimo se sad mi kao drugi promatrač izvana u odnosu na promatrača na slici. Rotirajmo ovu sliku tako da “future light cone” bude prema nama , kvadrat prostora u sredini i “past light cone” bude iza. Neodoljivo nas to podsjeća na TV ekran , prvi promatrač je dakle u kvadratu prostora a udaljenost do nas kao drugog promatrača mjerimo dimenzijom vremena odnosno udaljenost u jedinici vremena ili Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 8


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

jednostavnije samo brzinom svjetlosti . Sasvim pogrešan pristup. Izgleda kao da je brzina svjetlosti jedinstvena brzina u fizici koja nema isti korjen sa ostalim mjerljivim brzinama čestica ili tijela i uzima se kao zasebna jedinica i mjera. Što naravno nije točno.

Postavljam sebi pitanje ; Zar Pitagorin poučak ne vrijedi u kvantnoj fizici za kombinirane jedinice kao što su metar u sekundi na kvadrat? Kao što je poznato kvadrat prostora se opisuje u kvadratnim metrima ali kvadrat vremena je ostao nedefiniran teorijom. Zašto? Albert Einsteina I Hermanna Minkovskog tih godina (cca 1905-1906g.) mučila je zakrivljenost prostora (ogib svjetlosti - fatamorgana izazvana subatomskim česticama I atomima helija I vodika – interferencija I dualna priroda vala .)

To je jedan od glavnih razloga koji je napravio 99 godišnju pomutnju u kvantnoj fizici te odveo nauku u slijepi kolosijek. Riješenje se traži u masi I vektorskom objašnjenju prostora I sila računajući vrijeme uvijek kao zasebnu dimenziju. ( za sada beznadežno koliko uspijem medijski pratiti )

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 9


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Uviđam dakle da je Pitagorin poučak normalno primjenjiv I u ovom primjeru i jedini koji precizno i točno može matematički ( što je I Albert Einstein prikazao u formuli ) objasniti što je prostor/vrijeme u formuli E= m*c² . (Kvadratni (proizvoljno određen) prostor će dakle biti uvijek idealna ravna površina I stranice kvadrata će uvijek biti pod pravim kutom jednakih dužina. (naravno ako kvadratna površina ne zadovoljava ta pravila (+ rupe,ispupčenja I sl.) onda više ne govorimo o kvadratnoj površini.) ) Prema tome vremenska dimenzija uvijek postoji kako za "nepojamnu točku" tako i za pravac ili pak određenu površnu i isto tako i za sferu kao bilo koji omeđen (valno-nematerijalno ili čestičnomaterijalno ) prostor. To je matematički (Minkowski tensor) netočno objašnjivo kao tri dimenzije plus jedna jer i “nepojamna točka” -foton definira prostornu i vremensku dimenziju i kao takav nema stanje mirovanja. Prema tome kao što sam ranije napisao prostor je okomit na vrijeme u kvantnom, matematičkom , elektromagnetskom i geometrijskom koordinatnom sustavu-pogledu. Dokaz o tome nalazimo u formuli EM vala prema načinu njegovog prostiranja prostorom u formuli ={(c*2¯¹)*π}³ I nazvat ću to izmjenično okretno magnetno polje/val (IOMP/V ili skraćeno etersko polje fotona . Pokušat ću jednostavno objasniti ovu formulu . Kao što je vrlo dobro poznato do danas svjetlost je val I foton je kvant nosioc svjetlosti I EM vala općenito. Brzina svih EM valova koje poznamo I generiramo danas je 299792458m/s . Isto tako je poznato da svaki EM val ima izvor kako na kvantnom čestičnom tako I na makro skali uključujući ovdje i naše odašiljače i antene pa preko planeta I zvijezda itd. Spoznajom EM valova i spoznajom fotona kvant nosioca valova dolazim do sljedećeg zaključka: EM val se rasprostire brzinom svjetlosti od izvora oscilacije kružno u svim smjerovima u prostor. Što ustvari nije ništa teoretski nepoznato no cijelo stoljeće i više to gibanje EM vala nije dobilo formulu i to je ključni problem po mom mišljenju . Kako bih još jasnije objasnio formula ilustrirat ću to još rječima. Svi EM valovi dakle imaju istu brzinu propagiranja zahvaljujući fotonu . Prema tome zajednička brzina je ustvari dokaz postojanja svih valova na svim valnim dužinama i geometrijski prikaz općenito koji koristimo za EM val je sinusoida. Primjenio sam taj model I teoriju u koordinatnom sustavu i nacrtao sinusoidu , centar (ishodište) označio kao izvor zračenja I nacrtao kružnicu koja određuje jedan val maksimalne I točno određene dužine gdje god ga mjerili u prostoru na tom radijusu. Matematički to dakle izgleda vrlo jednostavno c/pola vala (grafički =sinusoida) odnosno kroz 2 (matematički) , množeno sa π 3.141592 (grafički=envelopa)… i na kubik (prostorno) ( matematički ³ ) dobivši tako trodimenzionalni sferni prostor/vrijeme iz prve (grafički=linije) dimenzije konstante brzine c gibanja fotona. Ono što je još vidljivo iz ovog a nepobitno dokazano I praktično potvrđeno je da u ovom trodimenzionalnom sfernom prikazu EM vala uočavamo ono što u prvoj dimenziji same brzine gibanja u prostoru ne vidimo a to je okomitost magnetnog polja na električno polje vala. Istu tu okomitost tek primjećujemo u Einsteinovoj formuli gdje je vrijeme okomito na prostor (c²) po Pitagorejskom tumačenju kvadrata brzine svjetlosti . To je potpuna analogija I dokaz jedna drugoj formuli u 2D i u 3D . Drugim riječima prostor/vrijeme definira foton I analogno tome prostor/vrijeme je EM val/(etersko) polje fotona u Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 10


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

kvantnoj definiciji. Obrnuti inžinjering energije bez mase dokazuje foton i elementarne subatomske čestice u Džulovoj jednadžbi energije J=V*C => E={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²) . Sukladno ovoj formuli elementarne (samostalne) subatomske čestice nadalje promatramo I računamo isključivo kao energetske (eV) geometrijske sferne oblike . (njihovu hipotetsku masu je moguće izračunati ali bitna je razlika u odnosu na atome da na njih ne djeluje gravitacija . ) {(c*2¯¹)*π}³ je jedinica kozmičke dimenzije (m³/s³) te napona (V) iz EM vala I način propagiranja fotona kojem je masa jednaka nula . Prema tome A.Einsteinova formula u ovom slučaju kod fotona ne daje rezultatski energiju (što ga razumljivo I opravdano isključuje ), dok u mojoj formuli nalazimo u potpunosti njegovu ulogu kvant nosioca EM vala , način I formu propagiranja, potencijal u voltima , potvrdu u Kulonovom zakonu elementarnog naboja , dokaz u površinskom fotoelektričnom efektu , supravodljivosti … Nastavimo dalje na ovoj spoznaji i definiciji te prisjetimo se Fotoelektričnog učinka ili efekta. Koji kaže ovako: “Fotoelektrični učinak ili fotoefekt je fizikalna pojava kod koje djelovanjem elektromagnetnog zračenja dovoljno kratke valne duljine (npr. u vidljivom ili ultraljubičastom području spektra) dolazi do izbijanja elektrona iz obasjanog materijala (obično kovine). Zračenje s valnom duljinom većom od granične ne izbija (foto)elektrone, jer elektroni ne mogu dobiti dovoljno energije za raskidanje veze s atomom.”

Ovaj učinak možemo tumačiti i kao učinak površinskog vala ili još kao i energija površinskog vala. Ako sagledamo eksperimentano dokazani učinak kojeg je primjetio Heinrich Herz 1887g. i on je otkrio ako su elektrode osvjetljene sa ultraljubičastim zračenjem, lakše stvaraju iskru. Za fotoefekt potrebni su fotoni potencijala od nekoliko elektronvolti do preko 1 MeV i kemijski elementi visokog atomskog broja. Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 11


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Kao što je vidljivo iz ove konstatacije potreban je potencijal od preko 1MeV što možemo jednostavno zaključiti I iz formule J=V*C (Džul jedinica energije J , C je coulomb, i V je volt. ) . Kao što je opće poznato danas eksperiment je izveden vanjskim djelovanjem EM zračenja na kemijski elementi visokog atomskog broja I uočen je Fotoelektrični učinak ili efekt. Energija je rezultat djelovanja potencijala na element. ( Albert Einstein će tek 1921g. taj potencijal definirati energijom . E=h*f -> hPlanckova konstanta , f je frekvencija ) Proučavanjem ove pojave zaključio sam da se isti efekt ili učinak može postići ako sam kemijski elementi visokog atomskog broja pobudimo (iznutra) visokim izmjeničnim naponom na njegovoj rezonantnoj frekvenciji. Konkretno govorim o sfernim metalnim površinama . Kako bi shvatili Džulovu jedinicu energije iz gornje formule i poveznicu sa učinkom površinskog vala ili energijom površinskog vala dolazim do jednostavnog zaključka I formule . Energija površinskog vala {(c*2¯¹)*π}³ je energija Em vala fotona koji djeluje na sfernu površinu čestice (4π*r²) i obrnuto – čestica zrači energiju čitavom svojom površinom J=V*C . Zaključujem slijedeće : foton je “nepojamna točka” π u mojoj definicij vala {(c*2¯¹)*π}³, isto tako elektron elementarna čestica naboja je π u (4π*r²) . Ovo nije samo prosto objašnjenje simbola π kako bih samo riječima opravdao I uljepšao formulu. Ilustracije radi kad bismo imali bakrenu loptu ofarbanu brončanom bojom koja je vodljiva , pod ovakvim “električnim pritiskom “ sav brončani premaz boje bi nestao , I ne samo brončani premaz veći I bakreni slojevi , pri ekstremnim “električnim pritiscima” (reda veličine munje) fotoelektroni mogu biti odbačeni tisućama metara te naposlijetku cijela bakrena lopta može trajno nestati (pa čak I u djeliću sekunde .). Prva uočljiva analgija atoma i subatomskih čestica sa kozmičkim tijelima u ovom slučaju planeta I zvijezda je u njihovom sfernom obliku. Upravo na toj analogiji su poslijednjih stotinjak godina radili svi poznati fizičari I naučnici i jedan od, po meni najzaslužnijih je Max Planck. Objasnit ću u daljnjem tekstu i zašto. Sukladno ovom zakonu svako tjelo na rezonantnoj frekvenciji i pri proporcionalnom naponu emitira fotone odnosno fotoelektrone. Upravo taj princip i zakon je primjenio Nikola Tesla 1899g u Colorado Springsu na patentiranju bežičnog prijenosa energije kroz prirodne medije o čemu ću pisati kasnije. Vratimo se dakle na formulu i energiju površinskog vala ili kako je Nikola Tesla još nazvao energijom skalarnog vala. Elementarni naboj pod djelovanjem napona daje energiju po Džulovom zakonu i prema tome svaki (n puta) elementarni naboj na površini sfernog tjela mora istodobno dobiti napon (preko 1 MeV) što je jedino moguće valnom rezonancijom tjela. Tada svi elementarni naboji na površini tjela emitiraju fotoelektrone I EM val/ polje valne dužine koja odgovara dužini opsega tjela.

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 12


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Ovo je dakle sve dokazano do danas i taj princip ću primjeniti u definiranju točne mase elektrona kao čestice kvant nosioca elementarnog naboja . Elektron je u kvantnoj fizici i općenito najbitnija čestica koju nalazimo u dva različita stanja: integriran u atomu, samostalna elementarna čestica I on je ustvari granična “matematička vrijednost “ gdje prestaju važiti zakoni materijalnog I počinju vrijediti zakoni valnog. Otuda je ustvari nastala dualnost elektrona koju sam dodatno opisao u fotoelektričnom efektu ili fotoelektričnom učinku. Iz ove spoznaje elektrona I njegove dualnosti podvlačimo crtu I radimo granicuelektron je osnovna “veličina” u subatomskom elementarnom “svijetu “ čestica. Prema njemu se dalje sve matematički određuje (eV).

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 13


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Slika: Prikazuje mjerenje energije fotoelektričnog efekta u audio dijapazonu “red laser-om” usmjerenim na kondenzatorski mikrofon . Red laser (635 nm) 5mW , kondenzatorski mikrofon .

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 14


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Elektron: Danas službeni podaci i matematička predikcija elektrona izgleda ovako: Radijus elektrona " e¯ " re= 2,817940289e-15 m Dijametar = 5,635880579e-15 m Opseg =1,770564102e-14 m Površina = 9,978684838e-29 m² Masa = 9,10938215e-31 kg E=m*c² = 8,187104382e-14 J 1e =1,602176487 e-19 C – konstanta Coulombova konstanta =8.987551787368176 e+9 N*m ²*C¯² c=299792458m/s -> c²=8.987551787368176 e+16m²/c² Usporedimo I provjerimo ove podatke kroz račun. Ako je elektronu elementarni naboj od 1e =1,602176487e-19C kulona tada nešto nije uredu sa računicom a evo I zašto : c² * 1e = 8.987551787e+16 *1,602176487e-19 = 0,014399644J (1 volt u vakuumu 1J/ 1e elementarni naboj elektrona kulon ) !? Ovo je previše. Druga provjera iz formule E={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²) => J=V*C E=1,044291492 e+26V * 9,978687838 e-29C = 0,010420659 J ! nalazim da je ovo premalo ali približno točnije. Prema ovome zaključak je slijedeći: “1e” konstanta je nerealna I potpuno netočna , a drugo –“površina” elektrona je približno vrlo precizna I zadovoljava kalkulaciju do četvrte decimale . Realnija konstanta elementarnog naboja elektrona stoga bi bila 1e=1,161930885 e-19 C I iz ove konstante se može izračunati preciznije radijus elektrona : re=2,820947793e-15 m površina =9,999999116e-29m²(pretpostavio sam da ni elektron nije savršenog geometrijskog oblika ) D=5,641895587e-15 m -dijametar O=1,772453773e-14 m - opseg Volumen e =9.403158478 e-44 m³

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 15


GNESIS OF COSMIC EQUATION 1e=

. .

²/ ²

Part 1

= 1.161930885 − 19 C

gdje moju formulu ( ∗ )³ koristimo za određivanje osnovnog potencijala u džulima J a djelitelj- kvadrat brzine svjetlosti c² za određivanje tog istog potencijala za jedan elementarni naboj (Kulon). Što znači da bi Kulonova konstanta izgledala ovako : re/π e-25 = 8.979355709 e+9 ke= 8.979355709 e+9 N*m ²*C¯² Coulombova konstanta , ( službena =8.987551787368176 e+9 N*m ²*C¯² - očita brojčana aproksimacija na kvadratu brzine svjetlosti )

Izračunajmo sada kapacitet elementarnog naboja prema gornjoj formuli: re=2,820947793e-15 m q= 8.979355709 e+9 N*m ²*C¯² π e-22pF ili 3.14159e-22pF je elementarni kapacitet za jedan elementarni naboj , π=3.14159… ( spomenuo sam π u opisu formule sjećate li se ? ) Možemo slobodno reći: EM Val ((c*2¯¹)*π³) u kvadratu prostor/vremena (c²) određuje elementarni naboj elektrona ( C ) Definirali smo elektron I sad nam ostaje da definiramo foton (π) Planckovom konstantom I Dirackovom reduciranom Planckovom konstantom. Kako bi sve imalo smisla I potvrdilo formule I daljnje računice uvrštavam kapacitet (C-Farad) hipotetske nepojamne točke foton u formulu: ( C/c)*2π=h=J*s ( primjenjujem isti princip izračuna kao I kod elektrona iz razloga dualnosti elektrona kao čestice I vala – potvrdit ću da je ovo ispravno ) Gdje je: C jednako 3.14159e-26 nF c je jednako 299792458m/s 2π je jednako 6.283185307 bezdimenzionalan broj h je jednako Planckova konstanta J je jdnako Džulova jedinica energije s je jednako sekunda

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 16


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

( C*1e-1/c)*2π=h=J*s -> (π e-26/299792458m/s)* 6.283185307=6.584291324e-34 J*s Planckova konstanta – h= 6.584291324e-34 J*s ћ=h/2π -> reducirana Planckova konstanta iznosi ћ =1.047922511e-34 J*s

Kao što sam naveo u gornjem tekstu foton foton je nedjeljiv a niti se ne može zaustaviti njegova axis(0°)radijalna (90°) rotacija. Vidljivo je dakle da pored ovakve kompleksne rotacije fotona imamo još I njegovo gibanje kroz prostor I sve tri brzine su identične = 299792458m/s . Foton nema stanje mirovanja i nema poznate atribute čestice. EM Val prema tome može emitirati čestica ili kad čestica nije primarni emiter EM vala nego se nalazi u (fotonskom )polju EM vala. Kao što je poznato iz teorije fotoelektričnog efekta I kinetičke energije izboja elektrona sa površine metala pri određenoj frekvenciji ( UV zračenje ). Ako taj uvjet nije ispunjen elektroni neće biti izbijeni sa površine metala mada će I dalje taj metal imati svoju rezonantnu frekvenciju. Dakle prema Albert Einsteinovoj teoriji foton (E=h*f -> h-Planckova konstanta , f je frekvencija ) je paketić energije I ako energija fotona ( A. Einstein tzv. Work function ili Binding energy ) nije dovoljno velika izbijanje elektrona se neće dogoditi nego će elektron jednostavno upiti tu energiju fotona I zadržati spin oko jezgre atoma. Maksimalna kinetička energija elektrona: Ke=h*f-Ø gdje je Ø potrebna energija da bi se dogodio izboj elektrona. Što je opet naposlijetku ponovo dokazano 1927 od Davisson I Germer-a pokusom propuštanja elektrona kroz kristal te potvrda dualnosti elektrona kao vala. Razmotrimo još jednom ovu valnu I energetsku formulu da nam bude što jasnija. Valovi iste valne dužine u fazi se dakle amplitudno pojačavaju (zbrajaju) dok valna dužina ostaje ista. No I ovaj podatak nije potpuno konačan zbog Dopplerovog efekta koji dokazuje da se valna dužina jednog vala smanjuje sa udaljenosti ali može se I povećavati.

Taj efekt sam osobno primjetio I u EME ( Earth-Moon-Earth) komunikaciji refleksijom EM vala od površine Mjeseca. Budući da se mjesec kreće u odnosu na Zemlju, postoji mali doppler pomak u Eme ( Earth-Moon-Earth) signalima. Iznos Dopplerovog pomaka proporcionalan je frekvenciji. To je oko 350 Hz maksimum na 144 MHz, drugačiji je na višim frekvencijama. Prilikom izlaska Mjeseca, Doppler pomak kreće prema gore u frekvenciji, dosegnuvši nulu kad Mjesec prolazi iznad glave, a onda ide negativno kad mjesec ide prema zalasku. Dakako ovo su male udaljenosti u odnosu na udaljene zvijezde koje nam šalju čitav spektar EM zračenja (signala) na daleko nižim frekvencijama odnosno ekstremno niskim frekvencijama ali ono što primamo sa njih je u oku vidljivom frekventnom spektru I iznad u x-ray, alpha I gamma . Sve nam to još jasnije potvrđuje foton kao kvant nosioc svih EM valova I amplitudno pojačanje (zbrajanje) EM valova na svim valnim dužinama. Drugim riječima možemo reći da zvijezde emitiraju Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 17


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

ekstrenmo niske frekvencije svojom ukupnom površinom gdje je svaki paketić energije u fotonu maksimalnog potencijala (eV).

Ovi podaci su vrlo biti I primjećujemo kako je ustvari velika sličnost I minutna razlika izmađu elektrona I fotona . Razlika je ustvari u brzini kretanja slobodnih elektrona u odnosu na foton zbog njegove mase I njegove uloge kod gravitacije u atomu. ( opisat ću kasnije kako I zašto ) E={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²) => J=V*C Prisjetimo se još jednom formule I protumačimo je iz još jednog aspekta: Imamo definiciju vala sa π – fotonom s jedne strane I isto tako imamo površinu čestice , konkretno govorimo o elektronu, definiranu također sa π . Ovo još jednom potvrđuje EM val – foton kao kvant nosioc. I česticu - elektron u fotoelektričnom efektu I dualnost elektrona u njihovoj međusobnoj minutnoj geometrijskoj sličnosti. Općenito: Energija (J) prostornog polja EM vala (V) djeluje na površinu elementarne čestice ( C ) (I slobodno prošireno -u izmjeničnom okretnom magnetnom polju vakuuma (4π ) ). Drugim riječima izmjeničnim okretnim magnetnim poljem brzinom svjetlosti se šire fotoni π (e-26) u slobodnom prostoru koji elementarnoj čestici π (e-25) daju naboj I rezultira energijom.

Slika: Radiometer

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 18


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

µ0 = 4π×10−7 V•s/(A•m) ≈ 1.2566370614...×10−6 H⋅m−1 or N•A−2 or T•m/A or Wb/(A•m) Permeabilnost vakuuma ili magnetna konstanta vakuuma.

Permeabilnost vakuuma ili magnetna konstanta vakuuma je izmjenično okretno magnetno polje koje stvara EM val odnosno fotoni {(c/2) *π}³ = 1.044291492e+ 26 Volti raspodjeljenih u 1.044291492e+ 26 m³/s³ vakuuma ( univerzuma). Nastavimo dalje sa proračunima I fizikalnim konstantama pošto sam definirao nove vrijednosti elektrona , fotona I Planckovu konstantu. To će pomoći da definiram masu elektrona koja će biti izmjenjena zbog ovih novih proračunskih vrijednosti . Fizikalne konstante koje Planckove jedinice normalizuju su osobine slobodnog prostora.

MODIFICIRANE KONSTANTE KOJE PROIZLAZE IZ DVIJE FORMULE E= m*c²= Kg*m²*c¯² & E={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²)=V*C ћ=1.047922511e-34 J*s - Reducirana Planckova konstanta h=6.584291324e-34 J*s - Planckova konstanta e=1.161930885e-19C eV =1.161930885e-19 J J=8.60636388e+18 eV (1/eV) ke=8.979355709 e+9 N*m²*c¯² c² * 1e=0.01044291492J ( Ove iznose smo do das vidjeli u gore opisanom postupku I krenimo dalje sa upotrebom istih Planckovim formulama …) masa eV*c¯² =1.292822464e-36 kg*m²*s¯² moment eV*c¯¹ =3.875784243e-28 kg*m*s¯¹

gdje je G gravitacijska konstanta 6.67428e-11m³*kg¯¹*s¯²

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 19


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Planckova masa mp = 2.169565295e-8 kg => 1.678161817e+19 GeV*c¯² ( mp *c² = 2.169565295e-8 kg * 8.987551787e+16m²/s²=1949908044J -> . =1.678161817e+19 ili = ) . . / ² ħ

Planck energy Ep= =mpc² = 1949908045J ili 1.949908045e+9J reducirana Planckova masa = 3.347448511e+18 GeV*c-² =>4.327656632 e-9 kg

=

ħ ³

Lp Planckova duljina = .

tp Planckovo vrijeme = 9.018802448 e-16 eV s tp planckovo vrijeme =

ħ∗ ⁵

= 5.374215024e-44 s

UDALJENOST = 2.703768954 *10-7 eV m ∆E ∆t = ħ = Energy × time ħc = Energy × time × velocity = Energy × distance=270.376 MeV fm eV*Planckova masa kg= 1.867206839 e+11 eV kg eV*Planckova reduc. masa kg=3.724538772 e+10 eV kg Ee reduc.=3.837117258e-13 kg*m²/c²

Ovdje sam promjenio nekoliko rezulta prema postojećim formulama I izrazima koji su proizišli iz novih vrijednosti. Sve ove nove vrijednosti ću upotrijebiti kako bih izračunao masu elektrona . Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 20


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Postupak izračuna mase elektrona: Koristit ću novo dobivenu Planckovu masu mp=1.867206839 e+11 eVkg ili C*kg¯¹ u formuli energije :

E=

=

E=

/ ¯∗

->

iz ovog slijedi

= = ,

²/ ² *

elektron ( eV ili e¯ ) čestica koja ima masu! ->

=

∗ ¯²

=J

( ovdje ne radim moguću pogrešku pokrate ) Prisjetimo se (o)dakle : eVkg=8.60636388e+18J * 2.169565295e-8 kg = .

+

eVkg =C*kg¯¹

Jednostavna separacija energije elektrona iz džulove energije elementarnog naboja po koligramu (eV=8.60636388e+18J ) I Planckove mase ( mp=2.169565295e-8 kg) u jediničnu energiju elektrona: E=

.

E=5.592799781e-14 J*eV¯¹*kg¯¹ = kg*m²*s¯²

.

Sukladno ovome konačna masa elektrona iznosi : Ee¯=5.592799782e-14 kg*m²/c² energija elektrona prema E=m*c² -> me¯= me¯=

.

.

∗ ²/ ² ²/ ²

²

=6.222828991e-31kg

me¯=6.222828991e-31kg masa elektrona e¯

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 21


GNESIS OF COSMIC EQUATION J.J.Thomsonova formula gasi ovako

Part 1

¯

Uvrstimo nove podatke u formulu: ¯ . =6.222828991e-31kg što je masa elektrona. = . /

Misterij elektrona i njegove mase je konačno riješen. Uviđam kako se rezultati savršeno počinju slagati i kako moja formula dokazije i Albert Einsteinovu i Planckove formule. Prisjetimo se ovog još jednom: “Fizikalne konstante koje Planckove jedinice normaliziraju su osobine slobodnog prostora.” Kao što je poznato Planckove jedinice definiraju vrijeme , duljinu, masu itd. Stavio sam sve te formule pred sebe i zaključio da nešto nedostaje . Gravitacija je tu , elektron I njegova energija je tu , svjetlost I foton je tu u formulama pa čak I cjelokupni prostor/vrijeme – no ipak nešto nedostaje !

Pogledajmo još jednom Planckove formule i zaključimo što to nedostaje

gdje je G gravitacijska konstanta 6.67428e-11m³*kg¯¹*s¯² ħ

=

tp=

³

ħ ⁵

Planckova duljina

Planckovo vrijeme

Neizbježan zaključak koji sam donio je još jedno: Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 22


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Senzacionalno otkriće: Planckova formula koja nedostaje Max Planck je uspio formulama normalizirati sve osobine slobodnog prostora, no sada ostaje da formuliramo kako taj slobodan prostor djeluje na sve čestice. Vidjeli smo do sad kako i formulirao sam te utjecaje kroz elektron . Uzevši sve u obzir i dosadašnje potvrde formula kroz rezultate koje sam dobio, zaključujem da nedostaje magnetizam u svim do sad poznatim Planckovim formulama. Naravno permeabilnost vakuuma je u pitanju kao kozmička konstanta i ona je ustvari ta koja fali u formulama. Kroz magnetnu konstantu vakuuma ću pronaći odgovor na pitanje mase nukleusa i s čime je elektromagnetizam u interakciji u atomu. µ0 = 4π×10−7 V•s/(A•m) ≈ 1.2566370614...×10−6 H⋅m−1 or N•A−2 or T•m/A or Wb/(A•m) Permeabilnost vakuuma ili magnetna konstanta vakuuma. FORMULA KOJA NEDOSTAJE – (PLANCKOVA) FORMULA MASE NUKLEUSA

ħ Pm nukleusa pmn=

= .

¯ °

Naravno pitate se odakle sad ova formula?. Do sad sam cijelo vrijeme objašnjavao I primjenjivao vanjske utjecaje EM vala/polja na elektron odnosno na česticu koja je ustvari vanjski omotač svakog atoma. Nameće se pitanje kako taj isti EM val/polje djeluje na jezgru atoma ili preciznije rečeno kako EM val/polje djeluje na samostalne čestice jezgre izvan atoma – neutrone I protone. Smatram da je ovo jedini ispravan način tzv. obrnuti inžinjering ili reverse engineering za svaku sub-atomsku česticu posebno. Prikazat ću u sljedećem primjeru da to ima smisla kada se radi o atomskoj (finoj) strukturi .

Nadopunjena definicija: Konstanta fine strukture (označena grčkim slovom α) je jedna od temeljnih fizakalnih konstanti. Spada u vezne konstante, jer opisuje interakciju, u ovom slućaju gravitacije sa elektromagnetizmom kod atoma. Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 23


GNESIS OF COSMIC EQUATION Uvrstio sam masu nukleusa pmn I pm u formulu

=

Part 1

kako bi vidjeli u kakvom su odnosu te dvije

elementarne mase:

=

.

¯ °

.

=0.007287814 => 1/α =137.215357

Konstanta fine strukture je bezdimenzionalan broj, bezdimenzionalan broj te joj je stoga iznos jednak u svim mjernim sustavima. Ovaj rezultat je vise nego odličan I potvrđuje obje elementarne mase , jednu iz gravitacije G I drugu iz magnetizma µ0.

Pm nukleusa pmn = .

¯ °

=

Planckova masa mp = 2.169565295e-8 kg

ħ

ħ

“Postoje tri ravnopravne definiceje konstante fine strukture temeljene na ostalim temeljnim fizikalnim konstantama:”

gdje je: e je elementarni naboj; ħ = h/2π je reducirana Planckova konstanta; c je brzina svjetlosti u vakuumu; ε0 je permitivnost vakuuma, tj. dielektrična konstanta vakuuma; 8.854 187 817e−12 µ0 je permeabilnost vakuuma; ke je Coulombova konstanta.

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 24


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

U ovim definicijama (tri ) vidimo pokušaje opisivanja interakcije (elementarnog naboja ) elektrona koji gravitira ili spina oko jezgre atoma približno brzinom svjetlosti I utjecaj izmjeničnog okretnog magnetnog polja jezgre na elektron. Znakovito je I to što je prema 2006 CODATA (Committee on Data for Science and Technology, Komitet za podatke za znanost i tehnologiju), preporučeni iznos konstante α na osnovu mjerena jednak iznosu od α= 0.0072973525376 ili 1/0.0072973525376 =137.035999679

Ovaj službeni podatak koji preporučuje CODATA potaknuo me na razmišljanje jer prema gore objavljenim formulama ( tri formule ) dobijam različite rezultate kad primjenjujem nove izračune do kojih sam došao. Izračuni do kojih dolazim uvrštavanjem novih vrijednosti iznose po redu : 0.003862354 za prvu, - potvrdu ovog iznosa dobijemo također iz formule qp=

gdje je : e-elementarni naboj =1.161930885e-19C qp- Planck charge =1.869623824e-18C 0.003858832 za drugu I 0.0024267889 I za treću formulu. Evidentno da su sve tri formule kompromisno napravljene na osnovu službenih podataka elementarnog naboja I Coulombove konstante . Smatram da je moja formulacija točna I najbliža usvojenom iznosu od strane CODATA.

Prisjetimo se dakle iznosa koji sam izračunao: α =0.007287814 => 1/α =137.215357 qp=

=

. √ .

=1.361073742e-18C

(još jedno )

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 25


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Senzacionalno otkriće: Nova formula i iznos unificirane atomske mase Kako bih izračunao konstantu interakcije gravitacije G I magnetizma µ0 poslužit ću se formulom : δ²=G²* µ0² gdje je δ momentum konstante fine strukture δ²=G²* µ0² => (6.67428e-11)² *(1.256637061e-6)²= (7.034424497e-33)² δ= 8.387147606e-17 kg*m*s¯¹

ħ

pma=

pma ću nazvati Planckova masa atoma koja nedostaje.

Uvrstimo dakle novi iznos u formulu Planckove mase atoma

pma=

ħ

=

.

∗ .

∗ ¯¹

∗ ∗ ¯¹

=√ .

pma=1.935386883e-5 kg*m*s¯¹ (1m*kg*s¯¹ ili N*s) pma*J=1.935386883e-5 kg*m*s¯¹ * 8.60636388e+18J=1.665664376e+14kg*m*s¯¹ *eV

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 26


GNESIS OF COSMIC EQUATION E=

∗ /

²

=

=

. .

∗ ∗ ¯¹ ∗

.

.

=6.269518728e17 kg*m³*s¯³

∗ ∗ ¯¹ ²∗ ¯²

Part 1

= 2.091286342e-25

∗ ¯¹

unificirana atomska masa = momentum pma * α konstanta fine strukture

= 2.091286342e-25 ∗ =1.526085257e-27kg

∗ ¯¹ * 0.007287814

( Ovaj matematički zahvat će izazvat najveću buru u znanstvenim krugovima )

Neke (ne)vezane kalkulacije vezane za momentum konstante fine strukture δ: δ= 8.387147606e-17 kg*m*s¯¹

.

∗ ∗ ¯¹

= 1.192300466e+16

δ¯¹*c¯²=0.132661318 =7.537992346 (Hz ? ) (0.994271565 faktor skraćenja u odnosu na f planete . Zemlje idealnog radijusa r=6366.1927724km?) ¯¹ =109192511.9 qp=

=

. √ .

=1.361073742e-18C

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 27


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Provjere novih rezultata kroz formule :

Planckov momentum mpc= .

=

=

.

ħ∗ ³

∗ ¯³

³∗

=6.504193127 kg*m*s¯¹

¯ ∗ ¯²

qp- Planck charge=√4

=

= 6.504193127 kg*m*s¯¹

.

∗ . .

ħ

=1.869623824e-18C ->

=√

=> α=0.003862354-ova konstanta će

vrijediti za ne-atomske strukture – neutronske formacije – jer ne sadrži gravitacijsku konstantu.

ħ ⁵

Planck energy Ep=

Planck energy Ep=

ħ

Planck voltage Vp=

=1.949908045e+9J = 1.678161817e+28eV

=mp*c² = 1.949908045e+9J

=

.

.

= 1.432624835e+27V

ћ=1.047922511e-34 J*s - Reducirana Planckova konstanta Lp Planckova duljina = .

tp Planckovo vrijeme = 5.374215024e-44 s

=

. .

=299792458

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 28


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Pogledajmo još jednom formulu I prostornu definiciju EM vala/polja fotona {(c*2¯¹)*π}³ i pokušajmo izračunati iz tog prostor/vremena “starost svemira” ako prihvatimo teoriju “velikog praska” za ozbiljno. 1.04291492e+26 metara = 1.102382969e+10 light years Sudeći po ovome taj kubični prostor sfere dijametra 1.04291492e+26 metara pretvoren iz metara u svjetlosne godine ( metar množimo sa 1.057020998e-16 ) iznosi 11.02382969 milijardi svjetlosnih godina. Današnja usklađivanja praktičnih mjerenja i matematike govore da je “starost svemira” nešto veća ≈13.8 Mlrd. svjetlosnih godina i ukazuju da se svemir širi. Bitna stvar u svemu tome je da se brzina svjetlosti ne mjenja – pa neka se širi. Ionako smo samo mi svojom maštom I matematički pokušali omeđiti nešto što je neomeđeno.

Iz sljedećeg niza provjera do sad dobivenih rezultata I formula izračunat ću energiju planete Zemlje I njenu masu (virtualno) usporedivši je sa idealnom sferom radijusa od 6366197.724m . Ovo izgleda kao nemoguća misija I neki nerješiv zadatak zar ne? No pokazat ću da to više nije nikakav problem jer imamo sve alate I poluge kozmičkih sila . Najosnovnije što nam treba je kozmička formula :

E= m*c² ={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²) =kg*m²*s¯²=V*C I još poneka sitnica . Pogledajmo koje su to sitnice . Uvrstit ću ih na vrh kako bismo ih imali pri ruci I na oku prilikom računanja . Dakle upotrijebit ću sve vještine , zakone I proračune za ovaj nimalo lak zadadak.

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 29


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Proračun:

Kako sam najavio na vrh ću staviti sve što nam je potrebno da izračunamo ovaj zadatak. c=299792458 m*s¯¹ r= 6366197.724m J= . + eVkg =C*kg¯¹ Planckova masa mp =2.169565295e-8 kg Planckova masa = 1.292822464e-36 eV*c¯² Planck energy Ep=1.949908045e+9J = 1.678161817e+28eV

Postupak: (r²*4π) = 6366197.724m² * 12.56637061=5.092958179e+14 m² = C (c*2¯¹*π)³ = 1.044291492e+26 m³*s¯³ = V E=V*C=5.318532897e+40 J Izračunao sam energiju po džulovom zakonu I prema tome sad možemo izračunati masu iz energije : Imajmo na umu da smo energiju dobili iz površine elementarnog naboja odnosno svih elektrona koji sačinjavaju površinu. Da bi dobio masu iz energije potrebno je dobivenu energiju pretvoriti u masu elementarne čestice na slijedeći način: = E=

=E

¯¹

energija elemetarne čestice

. .

= 2.84838979e+29 kg*m²*s¯²

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 30


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Sad imamo džulovu energiju ukupne mase mase elementarne čestice odnosno elektrona. Primjenjujemo A. Einsteinovu formulu : . = 3.16926106e+12 kg ovo je masa elektrona. =m => = ² ² . ²∗ ¯² I na kraju tu masu elektrona raspoređujemo po kilogramu C*kg¯¹ čestice ili u našem primjeru planete Zemlje. Znači pretvaram ukupnu masu elektrona u ukupnu masu tijela da bi zadovoljili džulov zakon I Einsteinovu formula: ( kao što znamo masu elektrona smo definirali izvan atoma I sad ga moramo vratiti u atom I izračunati ukupnu masu (fine structure) čestice ili tijela. ) To izgleda ovako:

Masa planete Zemlje =3.16926106e+12 kg * . E= 5.917665926e+23kg * .

+

= 5.917665926e+23kg

² ∗ ¯²= 5.318532897e+40 J

Ovim formulama, postupkom I izračunima kao što znamo Prostor i Vrijeme je odavno kvantificirano (1918g - Max Planck ) Planckovom duljinom i Planckovim vremenom (m/s=299792458) , isto tako Dđulovom jednadžbom energije je potvrđeno vrijeme i prostor (J=V*C) i na kraju A.Einsteinovom (1905g) formulom (E=m*c² ) dokazane su SVE TRI dimenzije samo sa fotonom i elektronom . No do potpune spoznaje prostora I vremena I točnih rezultata potrebna nam je : COSMIC EQUATION

E= m*c² ={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²) =kg*m²*s¯²=V*C I na kraju prvog dijela ove knjige posebnu pozornost ću staviti na: US patent 787412 - Art of transmitting electrical energy through the natural mediums. Nikole Tesle. Iz tog patenta citiram: "Treći najveći nužan uvjet je, međutim, da bez obzira na frekvencije, val ili "val vlak" (skalarni val , gravitacijski val ili stojni val ) bi trebao nastaviti za mali određeni interval vremena koji bi morao biti ne manje od dvanaestine ili 0,08484 sekunde i koji je prolaskom do i povratkom iz regije dijametralno suprotnog pola iznad površine, sa prosječnom brzinom od oko 471240 km u sekundi "NIKOLA TESLA US Patent 787.412. Ovdje Nikola Tesla objašnjava treći uvjet u nizu koji je potrebno zadovoljiti kod bežičnog prijenosa Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 31


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

energije kroz prirodne medije . Vrlo je ustvari jednostavno objasniti ovu njegovu izjavu u patentu jer je dobro poznato danas da je prostor okomit na vrijeme i vice-versa. Spoznajom te beskonačne prirodne rotacije i prostornog rasprostiranja fotona i elektrona u vremenu i prostoru (val i čestica ) odnosno rotacije električnog i magnetnog polja Tesla koristi taj princip i formulira površinski EM val (c*2¯¹)*π na drugačiji način . Što znači da je bez obzira na frekvenciju taj val prepolovio na dvije jednake amplitute- pozitivnu i negativnu odnosno kada se gleda u sfernom obliku to izgleda kao "val vlak” (wave train izvorno) odnosno izmjena polarizacija amplituda. Drugim riječima Tesla radi poremećaj u zemlji magnitude jednake amplitudi električnog pritiska nad zemljom pod okomicom. Taj EM val poništava sam sebe u tom čvoriću no ipak se iz te točke šire oscilacije koncentričnim krugovima ( valna dužina određuje te krugove ) brzinom c površinom zemlje do dijametralno suprotnog pola gdje se u potpunosti okrenuo za devedeset stupnjeva i prijemni uređaj nastavlja pojačavati (emitirati) taj val istom površinom natrag ka odašiljaču Možemo to protumačiti i kao dijametralnom prostorno vremenskom inverzijom. Prema tome prijemni uređaji mogu raditi i na višim neparnim harmonicima frekvencije odašiljača uz smanjeni efekt i naravno na frekventno uvjetovanim čvorovima (gore spomenuti krugovi) gdje se električno polje izmjenjuje sa magnetnim za 90 stupnjeva u zemlji. Ovo je Teslin ključ uspjeha kod bežičnog prijenosa energije kroz prirodne medije i ustvari ključ gravitacijskih valova kako ih danas nazivamo. Kompletnu formulu zasnovanu na ovom prostorno vremenskom zakonu propagiranja vala ne samo površinom čestice nego i vakuumom donio sam 29.04.2013g. i glasi : E ={(c*2¯¹)*π}³ *(4π*r²) =V*C=J E= m*c²=kg*m²*s¯²=J Čini se da je (elektro)magnetski puls (uzrok) adekvatno izazvan u Zemlji brži od EM vala “c ” koji se prostire (vakuumom) zrakom ( posljedica) . Što nije čudno i sam Tesla kaže " ja ne radim sa Hertzijanskim valovima" Nego sa "gravitacijskim valovima". Gravitacijske valove SPEKTAKULARNO JE OTKRIO NIKOLA TESLA još u Labaratorij Nikole Tesle Colorado Springsu 1899g a praktičnu primjenu gravitacijskih valova demonstrirao je u 1902-1917 Wardencliff tornjem na Long Islandu. U prilog ovome pozivam se I na patent: US 6300614 B1Communication system using gravitational waves Koji govori isto kao I predhodni , citiram: "Komunikacijski sustav koristi dva komada supravodljivih materijala, jednake veličine, mase i oblika, znači izmjenu gustoće prvog dijela supravodljivog materijala sa varijabilnom frekvencijom i otkrivanje sredstva za određivanje učinka gravitacijskih valnih impulsa na navedeni drugi komad supravodljivog materijala. " Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 32


GNESIS OF COSMIC EQUATION

Part 1

Kraj prvog dijela.

Zabranjeno je svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje, distribuiranje, iznajmljivanje, posudba, davanje na korištenje i javno izvođenje ovog materijala ili bilo kojeg njegovog dijela u komercijalne svrhe bez prethodne suglasnosti ovlaštene osobe Gorana Ćenanovića. Sva prava vlasnika djela su pridržana. Goran Ćenanović u Zagrebu 16.03.2014.

Autor knjige : Goran Ćenanović Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

Page 33

Genesis of cosmic equation part 1 first edition  

Geneza Kozmičke Formule Knjiga je koja objašnjava prostor/vrijeme i donosi nove formule i proračune u svijet nauke. Objedinjuje specijalnu...