Familybusiness Bosch Beton

Page 1

Bosch Beton Al ruim vijftig jaar een sterk merk Seit fünfzig Jahren eine starke Marke

Duurzame herontwikkeling oude fabriekslocatie Nachhaltige Neugestaltung des alten Fabrikgeländes


Beste lezer, De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het familiebedrijf. Het zakenblad Familybusiness spoort mooie familiebedrijven op. Prachtige parels die worden gekenmerkt door een gedegen bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en een directie die het langetermijnbelang voorop stelt. Een mooi voorbeeld is Bosch Beton, sinds 1968 producent en leverancier van prefab keerwanden voor Noordwest-Europa. Met haar klantbelofte ‘Building a solid future’ wil Bosch Beton bijdragen aan een solide toekomst, voor de familie, haar medewerkers en voor de volgende generaties. Dat maakt het bedrijf een aansprekend voorbeeld van hoe familiewaarden, maatschappelijke betrokkenheid en handelsgeest hand in hand gaan. Veel leesplezier!

familybusiness Familybusiness is een uitgave van Familybusiness ist eine Publikation von Goo Media BV

T 071 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Realisatie / Vollendung

Vormgeving / Entwurf

Nima Larkani Peter Molenaar

Iris de Boer Rachelle de Boer

Productie / Produktion

Tekstproductie / Textproduktion

Ellen van Vliet

Axe media Coördinatie / Koordinierung

Paula Meijer

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Diese Veröffentlichung wurde ermöglicht durch die Zusammenarbeit von: Bosch Beton T +31 (0)342-441 050 I www.boschbeton.com Agridek  Avema  Belplast Barneveld  Bincx  BKRS Crane Systems  Buizenboer.nl  Cementbouw en VVM cement  De Keij Betonplaten  Du Mont Beton  Energie+dak  ENVO-FIX  EWAKO Wapeningscentrale  GV Middendorp Betonvloeren  Hype Automatisering  ITN Installatietechniek  Hoogwerker & kraanverhuur v/d Brink  Mibau Nederland  Netterden  Peelen  Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH  Sika  Snetselaar Constructieve Ingenieurs  UBO Engineering  Van den Bergh & Co  Van der Haar Bronbemaling  Van Harten Machinebouw  Van Mourik Bouw  Wencop Hoveniers © Goo Media BV 2021 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Nichts in dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers durch Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder auf andere Weise reproduziert und / oder veröffentlicht werden. Obwohl bei der Erstellung dieser Veröffentlichung mit größter Sorgfalt vorgegangen wird, können Herausgeber und Autoren keine Haftung für die Folgen von Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeiten übernehmen.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd Diese Ausgabe ist CO2-neutral produziert

Managementteam Bosch Beton van links naar rechts: Henk Hop (CFO), Brechtje van den Beuken-van den Bosch (CEO) en Gerard van den Bosch (CEO)


Liebe Leserinnen und Leser, seit ein paar Jahren erhalten Familienunternehmen wieder mehr Wertschätzung. Das Wirtschaftsmagazin Familybusiness stellt erfolgreiche Familienunternehmen vor, die sich durch eine gute Betriebsführung, Leidenschaft, hochmotivierte Mitarbeiter und eine langfristig planende Geschäftsleitung auszeichnen. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist Bosch Beton, das seit 1968 als Hersteller und Lieferant von Betonfertigwänden in Nordwesteuropa aktiv ist. Mit dem Kundenversprechen „Building a solid future“ möchte Bosch Beton zu einer soliden Zukunft der Familie, ihrer Mitarbeiter und der nachfolgenden Generationen beitragen. Dabei zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, wie Familienwerte, gesellschaftliche Verantwortung und Geschäftssinn Hand in Hand gehen können. Viel Spaß beim Lesen!

Management Team Bosch Beton von links nach rechts: Henk Hop (CFO), Brechtje van den Beuken-van den Bosch (CEO) und Gerard van den Bosch (CEO)

1


2


Inhoud/Inhalt 4 Bosch Beton al ruim vijftig jaar

22 Avema: hoe beton en asfalt nauw

9

25 Sika® brengt de eerste bio-gebaseerde

een sterk merk Bosch Beton Seit fünfzig Jahren eine starke Marke

ITN Installatietechniek: mensen doen zaken met mensen

10

Duurzame herontwikkeling oude fabriekslocatie Nachhaltige Neugestaltung des alten Fabrikgeländes

13

Met Bincx kun je bouwen

14

Beter ruwvoer met Agridek Lasagnekuil

14

15

16

21

BKRS Crane Systems: specialist in kranen ‘op maat’ De Keij Betonplaten: van weiland tot complete verharding Keerwanden in grond-, wegen waterbouw Stützwände im Straßen- und Tiefbau Van Mourik bouwt pand Bosch Beton binnen één jaar

samenwerken Avema: Beton und Asphalt gehen Hand in Hand

super plastificeerders op de markt

25 Hype brengt de slagkracht die bij ons nodig is

26

28

Duurzaamheid is rode draad in state-of-the-art fabriek Nachhaltigkeit als roter Faden einer ultramodernen Fabrik UBO Engineering: gelijkwaardigheid en vertrouwen UBO Engineering: Gleichberechtigung und Vertrauen

30 Buizenboer.nl: erfafspoeling en hergebruikte pvc-buizen

32

Sleufsilo's bij duizenden melkveehouders Fahrsilos bei Tausenden von Milchviehhaltern

38

Lage MKI-waarde door lage milieubelasting Niedriger MKI-Wert dank geringer Umweltbelastung

3


Bosch Beton

Al ruim vijftig jaar een sterk merk Bosch Beton is sinds 1968 producent en leverancier van prefab keerwanden voor Noordwest-Europa en heeft als familiebedrijf dan ook een rijke geschiedenis. Eind 2019 namen broer en zus Gerard van den Bosch en Brechtje van den Beuken-van den Bosch het bedrijf formeel over van hun vader Gert van den Bosch en betrok het bedrijf een nieuw en modern bedrijfspand in Barneveld, direct naast de A1.

De overname door zoon en dochter past in de strategie van Bosch Beton, het garanderen van continuïteit. Het oorspronkelijke bedrijfspand van Bosch Beton stond in een landelijke omgeving, in Kootwijkerbroek. ‘Maar binnen de ruimtelijke bestemming was daarvoor op die plek in de toekomst geen plek meer,’ vertelt Brechtje. ‘Omdat onze vader dat al vroeg zag aankomen, was hij twintig jaar geleden al begonnen met het opkopen van gronden waar het nieuwe bedrijfspand nu staat. Zijn vooruitziende blik heeft het bedrijf letterlijk en figuurlijk gebracht waar het nu staat.’

Lat ligt altijd hoog Nadat zij al ongeveer zes jaar hadden meegewerkt, namen Brechtje en Gerard het bedrijf in 2019 over. Gerard: ‘Eigenlijk hebben wij nu dezelfde rolverdeling als onze ouders. Binnen de huidige managementsetting hebben wij daar nog Henk als financiële man aan toegevoegd, onze R.A. Nu wij de directie voeren, gaat die verdeling opnieuw van nature. Natuurlijk hebben wij regelmatig overleg met pa, maar de bedrijfsvoering laat hij volledig aan ons over.’ Wat duidelijk in het DNA van de familie zit, is het streven naar kwaliteit en innovatie. ‘De lat ligt altijd hoog,’ onderstreept Brechtje. ‘Als we denken dat we het kunnen, dan voelen wij geen schroom. Dat kenmerkt ons als ondernemers en dat hebben wij geërfd van pa en ma. Als er een kans is, zeggen we hetzelfde als Pippi Langkous: ‘We hebben het nog niet eerder gedaan, maar we denken dat we het kunnen. Pa en ma zijn daarin goede voorbeelden geweest voor ons. Zij gaven ons in de loop van de jaren steeds meer ruimte, ook om fouten te maken.’

4


Bosch Beton

Seit fünfzig Jahren eine starke Marke Bosch Beton ist seit 1968 als Hersteller und Lieferant von Betonfertigwänden in Nordwesteuropa tätig und blickt als Familienbetrieb auf eine reiche Geschichte zurück. Ende 2019 übernahm das Geschwisterpaar Gerard van den Bosch und Brechtje van den Beuken-van den Bosch das Unternehmen offiziell von ihrem Vater Gert van den Bosch. Gleichzeitig erfolgte der Umzug in ein neues, modernes Gebäude in Barneveld, direkt an der A1.

Die Übernahme durch Sohn und Tochter passt zur Strategie von Bosch Beton, denn sie gewährleistet Kontinuität. Das ursprüngliche Gebäude von Bosch Beton befand sich in der ländlichen Umgebung von Kootwijkerbroek. „Aber aufgrund der Raumordnung hatte dieser Standort keine Zukunft mehr“, erzählt Brechtje. „Weil unser Vater das frühzeitig erkannte, begann er schon vor zwanzig Jahren mit dem Kauf der Grundstücke für das jetzige neue Gebäude. Seine weise Voraussicht hat das Unternehmen also in jeglicher Hinsicht dorthin gebracht, wo wir heute stehen.“

Die Messlatte liegt hoch

Henk Hop, Brechtje van den Beuken-Van den Bosch, Gerard van den Bosch

Nachdem Brechtje und Gerard rund sechs Jahre im Betrieb tätig waren, übernahmen sie 2019 die Leitung. Gerard: „Eigentlich haben wir dieselbe Rollenverteilung wie unsere Eltern. Im jetzigen Management haben wir noch Henk ins Boot geholt, unseren Finanzexperten. Seit wir die Geschäfte führen, spielt sich diese Verteilung neu ein. Natürlich beraten wir uns regelmäßig mit unserem Vater, aber die Betriebsführung überlässt er vollkommen uns.“ Was der Familie eindeutig im Blut liegt, ist das Streben nach Qualität und Innovation. „Die Messlatte liegt immer hoch“, betont Brechtje. „Wenn wir denken, dass wir etwas können, dann zögern wir nicht. Das zeichnet uns als Unternehmer aus, genau wie schon unsere Eltern. Wenn wir eine Chance sehen, sagen wir uns wie Pippi Langstrumpf: ‚Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut!‘ Unsere Eltern sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Sie haben uns im Laufe der Jahre immer mehr Freiraum gegeben, auch um Fehler zu machen.“

5


Persoonlijke aandacht

Building a solid future

Dat geldt ook voor hoe het bedrijf omgaat met zijn medewerkers, benadrukt Brechtje. ‘Allemaal willen zij een stapje extra doen, voor elkaar en voor ons. Onze ouders hebben ons geleerd: als je goed voor je mensen bent, zijn ze ook goed voor jou. Wij zorgen voor de medewerkers, soms meer dan gemiddeld, inclusief persoonlijke aandacht en steun. Als je iets nodig hebt, trek aan de bel, zeggen wij steeds.’ Aandacht voor elkaar speelt dan ook een belangrijke rol bij Bosch Beton. ‘Wij houden bovengemiddeld van goed eten en gezelligheid. Rondom de opening organiseerden wij een dag voor zakelijke relaties en een vrienden- en familiedag voor alle medewerkers. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een bedrijfsuitje en bekijken dan onze eigen projecten of bezoeken toeleveranciers. En als we aan het eind van het jaar het budget halen, organiseren wij een trip naar de sneeuw.’

Met deze betrokkenheid en passie benadert Bosch Beton ook haar klanten en toeleveranciers. ‘Wij werken met de slogan: Building a solid future. Daar zit alles in,’ zegt Gerard. ‘Wij willen het bestaansrecht van ons bedrijf waarborgen. Dat hebben onze ouders ons voorgedaan en dat geldt ook voor de mensen met wie wij samenwerken. Wij werken aan langdurige relaties, met sommige klanten en leveranciers al tientallen jaren. De basis daarvoor is dat wij zaken eerlijk en transparant willen oplossen. Alles in lijn met onze kernwaarden: duurzaam, loyaal, oprecht, daadkrachtig en vooruitstrevend.’

“Wij maken solide producten en zijn toekomstbestendig”

6

Toekomstbestendig Die aanpak heeft geleid tot een gestage uitbreiding van het productenaanbod van Bosch Beton. Gerard: ‘Wij maken solide producten en zijn toekomstbestendig. Door steeds te kijken naar innovatiemogelijkheden hebben het bedrijf en onze markten zich continu uitgebreid. Als familiebedrijf houden wij altijd de lange termijn in het vizier en wij streven naar het beste. Steeds stellen wij de vraag aan onszelf, draagt dit bij aan de toekomst van morgen? Is het op termijn houdbaar? Met andere woorden, het gaat om onze toekomst en die van de volgende generaties. Dat hebben wij meegekregen van onze vader. Hij reed lang in dezelfde auto, onder het motto ‘Een kwaliteitsauto kun je langer rijden, dus de afschrijving is dan ook gunstiger en de restwaarde hoger. Kortom, als je in iets investeert doe het dan zo goed mogelijk. Met die bril kijken wij ook. Het bedrijf voelt als ons kind en daar willen wij goed en verstandig voor zorgen.’


Persönliche Aufmerksamkeit Dasselbe gilt für den Umgang des Unternehmens mit seinen Mitarbeitern, wie Brechtje berichtet: „Alle sind zu besonderen Anstrengungen bereit, unter Kollegen und für uns. Unsere Eltern haben uns beigebracht: Wenn ihr gut zu Menschen seid, dann sind sie auch gut zu euch. Wir kümmern uns mehr als üblich um unsere Mitarbeiter, einschließlich persönlicher Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wenn ihr etwas braucht, dann meldet euch, sagen wir ihnen immer.“ Ein gutes Verhältnis untereinander wird bei Bosch Beton großgeschrieben. „Wir lieben gutes Essen und Geselligkeit. Im Rahmen der Eröffnung veranstalteten wir einen Tag für Geschäftspartner und einen Freunde- und Familientag für alle Mitarbeiter. Darüber hinaus unternehmen wir zweimal pro Jahr einen Betriebsausflug und sehen uns dann eigene Projekte an oder besuchen Lieferanten. Und wenn am Jahresende das Budget eingehalten wurde, gehen wir auf Schneeausflug.“

“Wir bieten solide Produkte und sind für die Zukunft gerüstet” Building a solid future Dieselbe Aufmerksamkeit und Begeisterung zeigt Bosch Beton gegenüber Kunden und Lieferanten. „Unser Motto lautet: Building a solid future. Das sagt eigentlich alles“, meint Gerard. „Wir möchten die Existenz unseres Unternehmens sicherstellen. Ganz nach dem Vorbild unserer Eltern. Das gilt auch für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir streben nach langfristigen Beziehungen –

manche Kunden und Lieferanten kennen wir schon seit Jahrzehnten. Die Basis dafür bildet eine ehrliche, transparente Geschäftsabwicklung. Ganz im Einklang mit unseren Grundwerten: Nachhaltigkeit, Loyalität, Fairness, Tatkraft und Innovation.“

Für die Zukunft gerüstet Dank dieser Strategie wurde das Produktsortiment von Bosch Beton kontinuierlich erweitert. Gerard: „Wir bieten solide Produkte und sind für die Zukunft gerüstet. Durch die ständige Suche nach Innovationsmöglichkeiten haben wir das Unternehmen und unsere Märkte laufend ausgebaut. Als Familienbetrieb denken wir immer langfristig und möchten unser Bestes geben. Dabei fragen wir uns stets: Trägt das zur Zukunft von morgen bei? Ist das auf Dauer tragfähig? Schließlich geht es um unsere Zukunft und die der nachfolgenden Generationen. Das hat uns unser Vater beigebracht. Er fuhr lange dasselbe Auto, ganz nach dem Motto: ‚Ein Qualitätsauto kannst du länger fahren, also ist der Wertverlust geringer und der Restwert höher.‘ Kurzum, wenn man in etwas investiert, dann richtig. Das sehen wir genauso. Wir betrachten das Unternehmen als unser Kind, für das wir gut sorgen möchten.“

7


ESSEN UND TRINKEN ETEN EN DRINKEN Gemeinsames Essen und Trinken gehören fest zur UnternehSamen eten en drinken zijn vast onderdeel van de bedrijfscultuur van Bosch Beton. Brechtje: ‘Wij zijn heel erg van een gezamenlijk hapje en drankje. menskultur von Bosch Beton. Brechtje: „Wir kommen liebend gerne bei Häppchen und Getränken zusammen. Jede Woche Sowieso sluiten we elke week af met een snack en frites. Ook de lunch wird mit einem Snack und Pommes abgeschlossen. Auch das Mitdoen we zoveel mogelijk met elkaar. Toen ik klein was, moest ik ‘s morgens vers brood en beleg halen, waarna mijn moeder borden tagessen findet soweit möglich gemeinsam statt. Als ich klein war, vol boterhammen maakte voor de medewerkers. Zij bakte er ook musste ich morgens frisches Brot und Aufstrich holen, damit meine nog een ei bij en serveerde koffie met vers gekookte melk. In Mutter stapelweise Brote für die Mitarbeiter schmieren konnte. Dazu mijn babyalbum staat een foto met medewerkers die met ons gab es Eier und Kaffee mit frisch gekochter Milch. In meinem Babyalbum mee-eten aan de keukentafel. Nog steeds hebben we elke klebt ein Foto, auf dem Mitarbeiter mit uns am Küchentisch essen. Noch dag gekookte eieren bij de lunch en zorgt ma één keer in de immer gibt es jeden Tag gekochte Eier zum Mittagessen, und meine Mutter week voor een pan soep. Dat doet ze al vanaf het begin sorgt einmal pro Woche für einen großen Topf Suppe. Das macht sie schon seit van het bedrijf.’ der Gründung des Unternehmens.“


ITN Installatietechniek:

Mensen doen zaken met mensen Ontwikkelingen als vergrijzing, digitalisering en de transitie naar nieuwe energiebronnen vragen om nieuwe technische oplossingen. ITN Installatietechniek heeft deze antwoorden en installeert innovatieve systemen op het gebied van energie, veiligheid en comfort. ITN Installatietechniek, gevestigd in Ede, is een veelzijdig installatiebedrijf dat elektrotechniek, klimaattechniek en technisch beheer biedt. Als totaalinstallateur fungeert zij als één partner die alles samenbrengt, van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en data tot brandbeveiliging en waterafvoer. ‘Dat biedt duidelijke voordelen bij complexe installaties,’ zegt accountmanager Jan Heijink. ‘Wij geloven dat gebruikers van techniek het meest gediend zijn met integratie van systemen en oplossingen. Als totaalinstallateur weten wij precies wat de consequenties per discipline zijn en stemmen alle stappen goed op elkaar af.’

willen we de wereld goed overdragen op volgende generaties. Per gebouw en per gebouwgebruik kijken wij nauwkeurig naar wat het meest efficiënt en duurzaam is. Niet in alle gevallen bieden duurzame oplossingen meerwaarde. Soms heeft het gewoon weinig zin om forse investeringen te doen voor duurzaamheid. Duurzaam staat voor ons voorop, maar het moet niet ten koste gaan van het ontwerp, het gebruik en binnen het gestelde budget blijven.’

Verantwoord gebruik Duurzaam werken betekent voor ITN ook het verantwoord gebruiken van grondstoffen en energiebronnen. ‘Bij onze inkoop houden we sterk rekening met het milieu en fair trade en kiezen wij voor producten en materieel met een lager energieverbruik en langere levensduur.’

Totaalinstallateur voor Bosch Beton Duurzaamheid ITN wil niet alleen voorop lopen in technologie, maar ook in duurzaamheid. Jan Heijink: ‘Waar mogelijk kiezen we voor duurzame oplossingen die vriendelijk zijn voor mens en milieu. Als familiebedrijf

ITN gelooft dat mensen zakendoen met mensen. ‘Transparantie en het nakomen van afspraken zijn hierin leidend. Wij werken aan langlopende relaties en zien klanten als partners. Dat kenmerkt ook onze relatie met Bosch Beton,’ benadrukt Jan Heijink. Voor het nieuwe pand van Bosch Beton nam ITN alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor haar rekening. Ook zijn er gerecyclede producten toegepast en ligt het dak vol met zonnepanelen.

Goed huwelijk ‘Al vanaf het eerste gesprek met Bosch Beton was er een duidelijke klik,’ herinnert Jan Heijink zich. ‘Niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk. We hebben dezelfde bloedgroep: no-nonsense, wat we beloven, doen we en in onze communicatie zijn we altijd open. Het is als een goed huwelijk: je doet leuke dingen samen en de mindere zaken praat je netjes uit.’ Projectleider Rensco de Vroom vult aan: ‘Beide bedrijven zijn van oorsprong een familiebedrijf. Net als Bosch Beton willen wij op lange termijn de kwaliteit borgen. Dus delen wij onze vragen met elkaar en denken wij met elkaar mee. Dat levert niet altijd financieel voordeel op, maar wij vinden het leuk om samen te werken aan de beste oplossing.’ Jan Heijink

Meer informatie: www.itn.nl

9


Duurzame herontwikkeling oude fabriekslocatie De overdracht van zijn bedrijf Bosch Beton aan zijn kinderen was voor Gert van den Bosch geen reden om achterover te leunen. Integendeel, als ondernemer zag en ziet hij nog tal van kansen en mogelijkheden. Onder de paraplu van Bosch Beheer oriënteert Gert zich, samen met zoon Brand Jan, op nieuwe en duurzame activiteiten voor energie, beton en gebiedsontwikkeling. Zo wordt de oude fabriekslocatie heringericht als een zonnepark en onderzoeken zij het hergebruik van materialen en reductie van CO2. De raakvlakken met Bosch Beton worden volop benut om elkaar te versterken. Het idee voor de aanleg van een weide met zonnepanelen op de oude fabriekslocatie ontstond al in 2016. Gert: ‘De gemeente Barneveld had daar toen concrete ideeën over. Toen ik alvast een artist impression van ons zonnepark in de lokale krant had gezet, kwam dat in een stroomversnelling. Het bleek een positieve impuls. Soms moet je risico’s nemen, dat hoort ook bij het ondernemen.’ Nadat de gemeente een beleid vaststelde, was Gert er als de kippen bij om zijn plan in de dienen. ‘Dat werd als eerste goedgekeurd doordat het voldoet aan de vier pijlers van het gemeentelijke beleid: landschappelijke inpassing, ecologie, participatie en draagvlak.’

200 jaar Het vermogen van het zonnepark wordt circa 20 megawatt. Dat is genoeg stroom voor circa 6.000 huishoudens. Brand Jan: ‘Een deel van de groene stroomopbrengst gaat naar Coöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek, zodat omwonenden en belangstellenden mee kunnen participeren. Dit is een mooi voorbeeld van een lokale ontwikkeling door nuttig hergebruik van een voormalig betoncomplex.’ Met deze plannen wil Bosch Beheer het grondgebruik op een duurzame manier voortzetten. Gert: ‘De familie boert al 200 jaar op deze grond en nu geven we de grond weer door aan de volgende generatie. We kiezen bewust voor een duurzamere invulling en worden een ‘moderne’ boer die bezig is met bodem- en energieopbrengst. Zo denken we bijvoorbeeld na over

10


Die Übergabe von Bosch Beton an seine Kinder war für Gert van den Bosch kein Grund, sich zur Ruhe zu setzen. Ganz im Gegenteil – als Unternehmer sieht er weiterhin zahlreiche Chancen und Möglichkeiten. Unter dem Namen Bosch Beheer konzentriert sich Gert nun zusammen mit seinem Sohn Brand Jan auf neue und nachhaltige Tätigkeiten im Bereich Energie, Beton und Gebietsentwicklung. Das alte Fabrikgelände wird zu einem Solarpark umgestaltet und dient für Studien über die Wiederwendung von Materialien und die CO2Reduzierung. Dabei werden die Berührungspunkte mit Bosch Beton für Synergien genutzt. Die Idee zur Einrichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem alten Fabrikgelände entstand bereits 2016. Gert: „Die Gemeinde Barneveld hatte darüber konkrete Vorstellungen. Als ich eine künstlerische Darstellung unseres Solarparks in der Lokalzeitung veröffentlicht hatte, ging alles ganz schnell. Es war ein positiver Impuls. Manchmal muss man Risiken eingehen, das gehört zum Unternehmertum dazu.“ Nachdem die Gemeinde ihre Vorschriften erlassen hatte, stand Gert sofort Gewehr bei Fuß, um seinen Plan einzureichen. „Er wurde als erster genehmigt, weil er die

vier Eckpfeiler der Gemeindevorschriften erfüllt: Landschaftsintegration, Ökologie, Einbeziehung und Akzeptanz.“

200 Jahre Die Leistung des Solarparks beträgt circa 20 Megawatt. Genug Strom für ungefähr 6.000 Haushalte. Brand Jan: „Ein Teil des erzeugten Ökostroms geht an die Genossenschaft für Nachhaltigkeit in Kootwijkerbroek, sodass Anwohner und Interessenten einbezogen werden. Die sinnvolle Wiederverwendung des ehemaligen Betonkomplexes ist somit ein schönes Beispiel für lokale Entwicklung.“ Mit diesen Plänen möchte Bosch Beheer die Nutzung des Grundstücks auf nachhaltige Weise fortsetzen. Gert: „Die Familie betreibt hier schon seit 200 Jahren Landwirtschaft und nun geben wir den Boden an die nächste Generation weiter. Wir wählen bewusst einen nachhaltigeren Zweck und werden zu ‚modernen‘ Bauern, die auf Boden- und Energieertrag achten. So erwägen wir zum

Nachhaltige Neugestaltung des

alten Fabrikgeländes

11


schaduwgewassen die onder de zonnepanelen kunnen gedijen.’ Voor de best passende invulling werken Gert en Brand Jan samen met diverse onderwijsen kennisinstellingen. De verwachting is dat het park vanaf 2022 groene stroom levert aan de naaste omgeving.

Waterstof en innovaties Gert en Brand Jan verdiepen zich daarnaast in ontwikkelingen op het gebied van de opslag van zonne-energie en het omzetten van zonne-energie in waterstof. Gert: ‘De nieuwe bedrijfshal van Bosch Beton voorziet zichzelf ruimschoots van energie met ruim 18.000 zonnepanelen. Het merendeel wordt terug geleverd aan het net. Natuurlijk is dat een prima invulling, maar je kunt met die overige energie ook wat anders doen. Denk aan het omzetten van de zonne-energie in waterstof om daar vervolgens vrachtwagens op te laten rijden. Met 400 kg waterstof kunnen bijvoorbeeld tien vrachtwagens elke dag 400 km rijden.’

DKTI De beide ‘groene’ ondernemers onderzoeken hiervoor de mogelijkheden, in nauwe samenwerking met de huidige directie, Brechtje en Gerard. Brand Jan: ‘Met dat doel hebben wij een DKTI-project opgezet, de Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). Het zou subliem zijn als Bosch Beton een deel van haar zonne-energie kan inzetten om uiteindelijk emissievrij transport te realiseren. Deze ontwikkeling is ook nodig. In steeds meer (binnen-)steden gelden milieuzones en worden voertuigen op fossiele brandstoffen geweerd.’

Beispiel den Anbau von Schattengewächsen unter den Photovoltaikmodulen.“ Für eine optimale Realisierung arbeiten Gert und Brand Jan mit verschiedenen Bildungs- und Forschungseinrichtungen zusammen. Voraussichtlich wird der Solarpark ab 2022 Ökostrom an die nähere Umgebung liefern.

Wasserstoff und Innovationen Darüber hinaus befassen sich Gert und Brand Jan ausführlich mit Entwicklungen für die Speicherung von Solarenergie und die Umwandlung von Solarenergie in Wasserstoff. Gert: „Im neuen Werk von Bosch Beton wird mit rund 18.000 Photovoltaikmodulen mehr als genug Strom für den Eigenbedarf erzeugt. Der überwiegende Teil wird an das Netz geliefert. Natürlich eine tolle Sache, aber man kann diese überschüssige Energie auch anders nutzen. Ein Beispiel ist die Umwandlung dieser Solarenergie in Wasserstoff für den Antrieb von Lkws. Mit 400 kg Wasserstoff können zehn Lkws jeden Tag 400 km fahren.“

DKTI Die beiden „grünen“ Unternehmer untersuchen diese Möglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit den jetzigen Geschäftsführern, Brechtje und Gerard. Brand Jan: „Zu diesem Zweck haben wir ein DKTI-Projekt eingerichtet, d. h. ein Demonstrationsvorhaben für Klimatechnologien und -Innovationen im Transport. Es wäre traumhaft, wenn Bosch Beton mit einem Teil seiner Solarenergie endlich einen emissionsfreien Transport realisieren könnte. Diese Entwicklung ist dringend nötig. In immer mehr (Innen-)Städten gibt es Umweltzonen, die für Fahrzeuge mit fossilen Kraftstoffen verboten sind.“

Alter und neuer Beton Nachdem die alte Fabrik vor Kurzem abgerissen wurde, prüfen Vater und Sohn die Möglichkeiten zur Wiederverwendung des dabei freigesetzten Betongranulats. Brand Jan: „Bosch Beton stellt hochwertigen Beton her und wir untersuchen, ob wir einen Teil der Zuschlagstoffe durch sauberes Betongranulat der alten Fabrik ersetzen können. Wenn wir die Zertifizierung erhalten, kann Bosch Beton das Granulat zur Herstellung neuer Stützwände verwenden. Andernfalls eignet es sich immer noch prima für den Straßenbau.“

Oud en nieuw beton Onlangs werd de oude fabriek ontmanteld en vader en zoon onderzoeken de mogelijkheden van hergebruik van de vrijkomende betongranulaten. BrandJan: ‘Bosch Beton maakt hoogwaardig beton en we onderzoeken of we een deel van de toeslagmaterialen kunnen vervangen door schoon betongranulaat van de oude fabriek. Als de certificering lukt, dan kan Bosch Beton het gebruiken in de productie van nieuwe keerwanden. Lukt dat niet, dan is het materiaal altijd nog prima geschikt als toepassing in de wegenbouw.'

12

Gert van den Bosch

Brand Jan van den Bosch


Met Bincx kun je bouwen

Bincx is totaalbouwer van agrarische en industriële projecten. Het bedrijf doet alles volledig in eigen beheer, van ontwerp tot en met oplevering, en werkt onafhankelijk van derden. ‘Door de korte lijnen binnen onze organisatie zijn onze opdrachtgevers verzekerd van een snelle doorlooptijd, korte communicatielijnen en dus een minimale bouwtijd,’ aldus directeur Wilco van den Brink. Bincx, gevestigd in Kootwijkerbroek, onderscheidt zich vooral door de productie en montage van casco staal- en betonconstructies in de agrarische- en utiliteitsbouw. ‘De prefab staal- en betonconstructies en de betonwanden werken wij gelijktijdig met het eventuele (hulp)staal in het 3D-tekenprogramma uit. Dit geeft het beste esthetische en ergonomische resultaat. Omdat wij prefab betonwanden gelijktijdig met de staalconstructie kunnen monteren, beperken wij de bouwtijd.’

Efficiënt proces Bij een staalconstructie komt het aan op precisie. Dankzij jarenlange ervaring gebeurt het produceren van maat gemaakte staalconstructies zeer efficiënt. Van werkvoorbereiding, staalproductie, conservering tot en met de montage. Wilco van den Brink: ‘Tijdens dit proces zetten wij direct onze expertise in op het gebied van betonpanelen, dakbeplating, wandbeplating, deuren en licht- en

ventilatienokken. Zo kunnen we eventuele details aanpassen vóórdat het staal wordt geproduceerd.’

Duurzaam en veilig Door de veranderende regelgeving moeten bouwwerken steeds veiliger en duurzamer worden gebouwd. ‘Daarom werken we steeds vaker met hybride constructies, waarbij staal- en betonconstructies worden samengevoegd. Dit zorgt voor betere constructieve eigenschappen met de hoogst haalbare brandveiligheid. Wij kunnen hierin meedenken voor onze opdrachtgevers doordat we alle expertise in huis hebben op het gebied van constructies en brandveiligheid.’

Machinepark Het machinepark van Bincx bestaat uit kranen, verreikers, hoogwerkers en vrachtwagens. Alle stalen en betonnen constructies transporteert Bincx dan ook zelf. ‘Daarnaast hebben wij een eigen team van ervaren bouwers en monteurs op locatie. Dit maakt dat wij de volledige planning van uw bouwproject onder controle hebben.’

Bincx-team Het team van Bincx maakt het verschil, benadrukt Wilco van den Brink. ‘Wij zeggen: met Bincx kun je bouwen. Bincx-medewerkers zijn vakkundig, betrokken en trots op de projecten die wij voor onze klanten realiseren. Als bedrijf zijn wij toekomstgericht en investeren wij veel tijd en energie in de status van ‘erkend leerbedrijf’ en bieden wij mogelijkheden voor stages en dergelijke. Door voortdurend te innoveren, willen wij als organisatie op een duurzame manier, met veel respect voor mens, dier en milieu, bouwen aan een wereld die continu open staat voor veranderingen en schaalvergroting. Op basis daarvan willen wij een betrouwbare partner zijn en de continuïteit van Bincx waarborgen.’ Meer informatie: www.bincx.nl

13


Beter ruwvoer met Agridek Lasagnekuil Kwalitatief goed ruwvoer is de basis voor een hogere melkproductie en een hoger saldo per koe. De Lasagnekuilen van Agridek zorgen hiervoor, door een betere benutting van de voedingswaarden uit de verschillende grassnedes en dus een constant voerrantsoen. Grondlegger van het familiebedrijf Agridek is Hotze Bosch, al ruim veertig jaar melkveehouder in Friesland. Hij raakte steeds meer overtuigd dat zijn melkkoeien beter zouden produceren met een constant voerrantsoen en bedacht de Lasagnekuil. Dit is een ruwvoerconcept

waarbij al het gras gedurende het hele groeiseizoen in horizontale lagen over elkaar wordt ingekuild. Zoon en mede-eigenaar Jan Sake Bosch legt uit: ‘De eerste snede bevat veel energie, de latere snedes bevatten juist meer structuur en eiwit. Daardoor is geen enkele kuil op zichzelf optimaal. In de Agridek Lasagnekuil worden alle snedes van het groeiseizoen - in lagen - evenredig over de hele oppervlakte van de sleufsilo verdeeld. Door de Lasagnekuil met voldoende voersnelheid verticaal uit te snijden, blijft het ruwvoer constant en compleet.’

Afdeksystemen Om deze kuilmethode optimaal te benutten, biedt Agridek meerdere innovatieve afdeksystemen aan. Jan Sake Bosch: ‘Elke melkveehouder is anders en dus ook elk voerconcept. De combinatie van goed advies en begeleiding naar de juiste afdekoplossing, maakt de investering rendabel. In nauwe samenwerking met Bosch Beton adviseren wij veehouders over de inhoud van de ruwvoeropslag, de sleufsilo-afmetingen en de afdekmethodes voor de bestaande of toekomstige situatie.’ Meer informatie: www.agridek.nl

Agridek Goo.indd 1

24-11-20 07:32

BKRS Crane Systems

Specialist in kranen ‘op maat’ BKRS Crane Systems in Veghel is een toonaangevende leverancier van kraansystemen ‘op maat’. Meer dan veertig jaar vakmanschap heeft geleid tot veel technische knowhow en hoge kwaliteit. BKRS Crane Systems ontwerpt en bouwt uiteenlopende kranen, van bovenloop-, hang- en portaalkranen tot zwenkkranen. Directeur Pieter Bekkers: ‘Wij werken niet met een catalogus, maar maken specials. Samen met de klant kijken wij naar het probleem, bewegen mee met de wensen en komen zo tot efficiënte en passende oplossingen. Zoals voor Bosch Beton dat op zoek was naar een manier om het betonvlechtwerk in het magazijn te verplaatsen over een baanlengte van 180 meter. Omdat wij gespecialiseerd zijn in grote en lange kranen viel de keuze op ons.’ De oplossing van BKRS bestaat uit twee kraansystemen met een overspanning van maar liefst 49,4 meter. Over deze kranen rijden twee kranen met een overspanning van 18 meter. ‘Daardoor blijft de grote kraan op een bepaalde positie en zorgen de twee kleine kranen voor het hijswerk. De grote balken rijden heen en weer als een soort verrijdbare werkplaats. Deze oplossing is logistiek heel handig.’

14

Blijven verbeteren BKRS is net als Bosch Beton een familiebedrijf en vanaf de eerste ontmoeting was er een goede klik. Pieter Bekkers: ‘We begrepen elkaar meteen. Beide bedrijven willen zichzelf blijven verbeteren om de continuïteit te waarborgen. Wij praten op hetzelfde niveau en over dezelfde dingen en uitdagingen die kenmerkend zijn voor ons als familiebedrijven. Dat geeft vertrouwen.’ Meer informatie: www.bkrs.nl


De Keij Betonplaten:

Van weiland tot complete verharding Op zoek naar een snelle en efficiënte verharding van uw kavelpad, toegangsweg, buiten- of binnenterrein van uw bedrijf? De Keij Betonplaten is gespecialiseerd in het realiseren van totaalprojecten. ‘Wij noemen dat ‘van weiland tot en met verharding’ ofwel van grondwerkzaamheden tot en met het leveren en leggen van betonplaten,’ legt directeur Klaas van Binsbergen uit. De Keij realiseert complete projecten binnen onder andere de agrarische, industriële en logistieke sector. Door dit aanbod en dienstenpakket onderscheidt De Keij Betonplaten zich van andere leveranciers. Het bedrijf, gevestigd in Dodewaard, heeft de laatste ruim twintig jaar vele vierkante kilometers in Nederland, België, Duitsland en Engeland voorzien van een efficiënte verharding. Inspelend op de groeiende vraag van klanten heeft De Keij haar activiteiten uitgebreid: ‘Sinds 2006 hebben wij ons volledig toegelegd op het leveren en aanbrengen van een duurzame erfverharding met betonplaten, keerwanden, betonblokken en realiseren betonnen sleufsilo’s. Dit doen wij in nauwe samenwerking met Bosch Beton.’

betonplaten, zegt Klaas van Binsbergen. ‘Niet alleen sterk, maar ook maatvast. Stelconplaten hebben een strakke aansluiting, vrijwel zonder richel en gleuf, zodat het verkeer er soepel overheen rijdt. Met name voor materieel met kleine wielen, zoals reach trucks.’ De stalen hoeklijnen maken de randen van de platen bovendien extra stevig. ‘Betonplaten zijn dan ook de ideale oplossing voor het verharden van erven, overdekte bedrijfsvloeren, opslagterreinen, kavelpaden en (bouw)wegen. In combinatie met een gelijkmatig dragende ondergrond leggen zij betonplaten met een hoge nauwkeurigheid. De ondergrond is namelijk dé basis voor een duurzame terreinverharding.’

Fundament Haar achtergrond in de bestrating is daarvoor letterlijk een belangrijk fundament. Klaas van Binsbergen: ‘Elke ondergrond is anders en heeft andere eigenschappen, of het nu gaat om veen, klei of zand. Daar hebben wij inmiddels veel verstand van.’ Een verharding met betonplaten zorgt voor een toegankelijk terrein naar onder andere kwekerijen, weilanden, schuren en hallen. ‘Het verkeer rijdt probleemloos over de verharding, zonder vast komen te zitten.’

Stelconplaten

Vanaf de vrachtwagen

Stelconplaten spelen hierin een belangrijke rol. ‘Stelcon is de Rolls Royce onder de

Voor een optimale ondergrond zorgt De Keij voor een perfect draagvermogen. ‘Met lasergestuurde machines maken wij de ondergrond tot op de millimeter nauwkeurig vlak. Na het egaliseren van de ondergrond brengen wij een zandbed aan en zorgen we voor een goede afwatering. Vervolgens leggen wij betonplaten met een vrachtwagen voorzien van een autolaadkraan of door middel van een shovel. Beide hebben een vacuüm hijssysteem, waarmee wij moeiteloos en vakkundig honderden Stelconplaten op één dag leggen.’ Bent u benieuwd naar de kwaliteit van betonplaten voor uw terrein? Of wilt u één aanspreekpunt voor uw gehele project? Meer informatie: www.dekeij.nl

15


Keerwanden in grond-, wegen waterbouw

De betonnen keerwand van Bosch Beton is zo sterk dat deze de zware belasting van water of grond kan weerstaan. Voor elke vraag in de grond-, weg- en waterbouwsector biedt Bosch Beton een duurzame oplossing op maat met een betonnen keerwand. Grondkeringen met talud, keringen voor lichte of zware verkeersbelasting en waterkeringen zijn de meest voorkomende toepassingen. Bosch Beton is al decennia lang succesvol actief in de agrarische sector en richt zich sinds tien jaar ook op de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). Gerard Vlastuin, salesmanager GWW Nederland, legt uit: ‘Agrariërs kennen elk jaar twee duidelijke pieken, namelijk voor de eerste grassnede en voor de maïsoogst, en bestellen dan in een korte periode veel keerwanden. Om aan die vraag te voldoen, had Bosch Beton in die periodes ineens twee keer zoveel personeel nodig. Toenmalig directeur Gert van den Bosch zei: ‘Ik kan vier maanden werk hebben voor dertig man, maar dat heb ik liever het hele jaar rond. Dat is maatschappelijk verantwoord en veel beter voor de gezinnen van de medewerkers.’ Wij waren al een tijd zijdelings actief in de GWW-sector, vooral in de onderaanneming. Keerwanden zijn namelijk ook ideaal om niveauverschillen op te vangen in het landschap, de openbare ruimte of in een bijzonder ontwerp van een architect.’

16

Talloze projecten Vanaf het moment dat de focus ook op de GWW-sector kwam te liggen, ging het snel. Inmiddels heeft het bedrijf talloze projecten voltooid, vooral in Nederland. Keerwanden worden in deze sector met name ingezet voor kerende constructies. Van een ecoduct over de N302, een duinregel langs de zee, een parkeerterrein, perrons op meerdere stations tot en met grond- en waterkeringen. Gerard: ‘Daarnaast worden onze keerwanden vaak toegepast bij het bouwen woonrijp maken van nieuwe woonwijken. Particulieren willen hun tuin natuurlijk optimaal benutten. Als de tuin een talud of zijkant heeft, kan onze gladde en strakke keerwand de perfecte oplossing zijn. En gaat er geen kostbare tuin verloren.’

Maatvastheid Naast kwaliteit en stevigheid speelt ook maatwerk een grote rol. ‘Doel is natuurlijk om geen of een minimale afwijking te hebben. Doordat wij continu fors blijven investeren in onze mallen is grote maatvastheid gegarandeerd. Bovendien tekenen en modelleren onze engineers veelal de gewenste keerwanden in BIM (Bouw Informatie Model). Met een 3D-tekening kunnen wij het resultaat vervolgens perfect visualiseren voor de klant. Werken met prefab keerwanden gaat bovendien razendsnel’, benadrukt Gerard. ‘Iedereen verwacht snel bediend te worden.


Stützwände im

Straßen- und Tiefbau

Die Betonstützwände von Bosch Beton sind so stark, dass sie sogar dem hohen Druck von Wasser oder Erde standhalten. Für jeden Einsatzbereich im Straßen- und Tiefbau bietet Bosch Beton mit seinen Betonstützwänden eine nachhaltige und maßgeschneiderte Lösung. Bodenschutz mit Böschung, Stützmauern für leichtes oder hohes Verkehrsaufkommen sowie Wasserwehre zählen zu den häufigsten Anwendungen. Nachdem Bosch Beton im Agrarbereich schon seit Jahrzehnten erfolgreich ist, wurde in den letzten zehn Jahren auch der Straßenund Tiefbausektor erschlossen. Gerard Vlastuin, Salesmanager für Straßen- und Tiefbau in den Niederlanden, erklärt: „In der Landwirtschaft gibt es jedes Jahr zwei Spitzenzeiten, nämlich der erste Grasschnitt und die Maisernte, und dann werden in kurzer Zeit viele Stützwände bestellt. Um diese Nachfrage zu erfüllen, benötigte Bosch Beton in diesen Zeiträumen plötzlich doppelt so viel Personal. Der ehemalige Geschäftsführer Gert van den Bosch meinte: ‚Ich kann vier Monate lang genug Arbeit für dreißig Leute haben, aber das sollte lieber das ganze Jahr über so sein. Dann werde ich meiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, und für die Familien der Mitarbeiter ist das viel besser.‘ Wir waren bereits seit einiger Zeit nebenbei im Straßen- und Tiefbau aktiv, vor allem als Subunternehmer. Stützwände eignen sich nämlich auch bestens, um Niveaudifferenzen in der Landschaft, im öffentlichen Raum oder in einem bestimmten Architektenentwurf auszugleichen.“

Unzählige Projekte Seit der Straßen- und Tiefbau einen weiteren Schwerpunkt bildet, verzeichnete das Unternehmen eine rasante Entwicklung. Mittlerweile wurden unzählige Projekte realisiert, hauptsächlich in den Niederlanden. Stützwände werden in diesem Sektor insbesondere zur Stabilisierung eingesetzt. Von einer Grünbrücke über die N302, einer Dünenreihe am Meer, einem Parkplatz und Bahnsteigen an mehreren Bahnhöfen bis hin zu Boden- und Wasserschutz. Gerard: „Außerdem werden unsere Stützwände häufig verwendet, um neue Wohngebiete bau- und bezugsfertig zu machen. Die Bewohner möchten ihren Garten natürlich optimal nutzen. Wenn der Garten eine

17


WATERKERING SPORTCOMPLEX DE ZILK IN NOORWIJKERHOUT Om plaats te maken voor woningen, onderging sportcomplex De Zilk in Noordwijkerhout een flinke verandering. De ligging van de voetbalvelden en het tennispark wijzigden drastisch. Ten noorden van het terrein moest een nieuwe waterleiding komen en tussen de provinciale weg N206 en de sportvelden een nieuwe sloot. Voor de waterkering werden de betonnen keerwanden van Bosch Beton gebruikt. Betonnen keerwanden hebben een langere levensduur dan houten wanden, zijn eenvoudiger te plaatsen op zandgrond dan in te trillen en geven het totaalaanzicht een strakke uitstraling. De L-keerwanden zijn over een lengte van 900 meter geplaatst, met hoogtes variërend van 2 tot 2,5 meter.

Dat doen wij met goede producten, een goede voorbereiding en korte bouwtijden. Door prefab beton toe te passen, win je veel tijd.’

Uitstraling Extra pluspunt van de keerwanden van Bosch Beton is hun strakke zichtkant en uitstraling. ‘De basis daarvoor is al vele jaren geleden gelegd in de agrarische sector,’ legt Gerard uit. ‘In zijn sleufsilo wil de agrariër gladde wanden. Dus wij zijn gewend het beton strak af te werken. Onze GWWklanten waarderen dat ook zeer. Veel keerwanden worden geplaatst in

woonwijken en publieke ruimtes en daar zijn strakke, gladde wanden meestal een must. Bouwen is en blijft een emotie. Een keerwand is niet alleen maar een keerwand, naast functioneel wil het oog ook wat. Wij gaan zelfs zover dat wij terreinafscheidingen, op vraag van een gemeente, voorzien hebben van structuren voor een chique uitstraling.’

Vraag achter de vraag Voor Gerard en zijn collega’s draait het in de GWW-sector dan ook vooral om meedenken en adviseren. ‘Steeds zijn wij op zoek naar het waarom achter een vraag. Als er sprake is van een hoogteverschil van acht meter en de klant vraagt om een keerwand van vijf meter hoog, dan is dat te weinig. Zo’n vraag komt wél ergens vandaan. Wij nemen opdrachten niet klakkeloos aan, maar verdiepen ons in de vraag van de klant.’

Wij wensen Bosch Beton nog vele succesvolle jaren op hun nieuwe productielocatie!

Mibau Nederland B.V. Celsiusweg 32 5928 PR Venlo T +31 77 3969012 mibaunl@mibau-stema.com

Opslaglocatie: Kwadrantweg 7a, 1042 AG Amsterdam Havennr. 3367

www.mibau-stema.com Grondstofpartner voor beton-, wegen-, spoor- en waterbouw.


WASSERSCHUTZ FÜR SPORTKOMPLEX DE ZILK IN NOORWIJKERHOUT Um mehr Wohnraum zu gewinnen, wurde der Sportkomplex De Zilk in Noordwijkerhout grundlegend umgestaltet. Die Fußball- und Tennisplätze wurden an einen anderen Ort verlegt. Nördlich des Geländes sollte eine neue Wasserleitung und zwischen der Landstraße N206 und den Sportplätzen ein neuer Graben verlaufen. Für den Wasserschutz wurden die Betonstützwände von Bosch Beton gewählt. Betonstützwände haben eine längere Lebensdauer als Holzwände, sind leichter auf Sandboden aufzustellen als einzurütteln und ergeben ein attraktives Gesamtbild. Die L-Stützwände wurden über eine Länge von 900 Metern platziert. Ihre Höhe variiert von 2 bis 2,5 Metern.

Gerard Vlastuin

Böschung hat oder seitlich abfällt, sind unsere glatten und ebenen Stützwände die perfekte Lösung. So geht keine kostbare Gartenfläche verloren.“

Dimensionsstabilität Neben Qualität und Stabilität spielt auch Maßarbeit eine wichtige Rolle. „Das Ziel lautet natürlich keine oder nur minimale Abweichung. Die kontinuierlichen Investitionen in unsere Gussformen gewährleisten eine hohe Dimensionsstabilität. Zudem zeichnen und modellieren unsere Ingenieure die gewünschten Stützwände oft mit BIM (Building Information Modeling). Anhand einer 3D-Zeichnung können wir dem Kunden das Ergebnis perfekt veranschaulichen. Vorgefertigte Stützwände beschleunigen die Abwicklung ungemein“, betont Gerard. „Jeder möchte heute schnell bedient werden. Das ermöglichen wir durch gute Produkte, eine gute Vorbereitung und kurze Bauzeiten. Mit Fertigbeton sparen wir enorm viel Zeit.“

Optik Ein weiterer Pluspunkt der Stützwände von Bosch Beton sind ihre gleichmäßige Sichtseite und Optik. „Die Grundlage dafür wurde vor vielen Jahren im Agrarsektor geschaffen“, erzählt Gerard. „Landwirte möchten glatte Wände in ihren Fahrsilos. Deshalb sind wir an eine sorgfältige Betonverarbeitung gewöhnt. Unsere Straßen- und

Tiefbaukunden schätzen das ebenfalls sehr. Viele Stützwände werden in Wohngebieten und öffentlichen Räumen aufgestellt, wo glatte, ebene Wände unverzichtbar sind. Bauen hatte schon immer eine emotionale Komponente. Eine Stützwand muss nicht nur funktional, sondern auch etwas fürs Auge sein. Wir gehen sogar so weit, dass wir Geländetrennungen auf Wunsch einer Gemeinde mit optisch ansprechenden Strukturen versehen.“

Anfragen hinterfragen Für Gerard und seine Kollegen kommt es im Straßen- und Tiefbau vor allem auf Mitdenken und Beratung an. „Wir fragen immer nach dem Grund einer Anfrage. Wenn ein Höhenunterschied von acht Metern vorliegt und der Kunde eine Stützwand mit fünf Metern Höhe anfragt, reicht das nicht aus. Aber so eine Anfrage kommt ja nicht von ungefähr. Wir nehmen Aufträge nicht einfach an, sondern beschäftigen uns mit dem Bedarf des Kunden.“

19


Ganzheitliche Ingenieurdienstleistungen aus einer Hand. Europaweit für Sie unterwegs. ng

Ba

us t

Tragw

ers

kp

ung rüf fp of

la

nu

Bau

grundgutacht

en

Tragwerksplanung Bauwerkserhaltung

Baustoffprüfung Baustoffüberwachung Baustoffberatung

Die Roxeler Goo.indd 1

mail@roxeler.de www.roxeler.de

13-10-20 09:33


Van Mourik bouwt pand Bosch Beton binnen één jaar

Een gestroomlijnd bouwproces en een opvallende korte bouwtijd. Dit is het handelsmerk van bouwbedrijf Van Mourik Bouw uit Ophemert en de basis voor tal van uitdagende projecten. Eén daarvan is het nieuwe bedrijfspand van Bosch Beton met een grootte van circa 33.000 m², dat Van Mourik Bouw binnen slechts 45 weken bouwtijd opleverde. De nieuwbouw vormde het begin van de relatie tussen Bosch Beton en Van Mourik Bouw. Projectleider Jacco van Dijk: ‘Vanaf het eerste contact klikte het tussen beide bedrijven. Dat we allebei familiebedrijven zijn, speelde daarbij zéker een rol. Onze culturen bleken uitstekend te matchen en we hebben dezelfde manier van werken. Wij denken niet in problemen, maar in oplossingen. Bovendien zijn we allebei sterk in het snel schakelen. Als een opdrachtgever vandaag belt, gaan we morgen aan de slag.’

Regieovereenkomst Dit, in combinatie met de uitgebreide expertise, gaf Bosch Beton het vertrouwen om met Van Mourik Bouw een regieovereenkomst af te sluiten. ‘Wij kregen de rol van coördinerende partij. Deze nieuwbouw omvatte veel specialistische en unieke onderdelen, waarbij voor Bosch Beton het resultaat belangrijker was dan de kosten. Dan is het wel belangrijk om alles tot in detail te registreren. Dat kunnen wij en daarmee onderscheiden wij ons.’

oplevering betrokken wil zijn. ‘Wij zitten het liefst al bij de start van het project aan tafel met onze opdrachtgever. Daardoor kunnen wij onze expertise meteen inbrengen en bijvoorbeeld sparren over de planning. Daarmee reduceer je bouwtijd en kosten. Die werkwijze hebben wij ook toegepast bij het project Bosch Beton.’

Samenwerken Het sleutelwoord in een regieovereenkomst is samenwerken, onderstreept Jacco. ‘Dan heb ik het niet alleen over de samenwerking van Bosch Beton en Van Mourik Bouw, maar ook over de contacten tussen Van Mourik Bouw en de onderaannemers. Daarbij ging het bijna volledig om lokale partijen die in overleg met Bosch Beton waren uitgekozen. Een aantal partijen was nieuw voor ons, maar door goede afspraken en wederzijds respect verliep de bouw harmonieus.’

Treintjesgewijze planning Het pand stond er dan ook binnen een jaar. ‘De bouwtijd hebben wij zo kort mogelijk gehouden,’ stelt Jacco. ‘Onze strakke ‘treintjesgewijze’ planning was cruciaal om de opleverdatum te halen. Aan de voorkant waren we bezig met afbouwen, terwijl we aan de achterkant nog bezig waren met de fundering. In de tussentijd werden de installaties en de betoncentrale ingepast, onder leiding van Bosch Beton zelf. Ook dat vroeg natuurlijk om continue afstemming. We zijn er trots op dat op het moment dat wij het pand opleverden, de machines al draaiden.’

Bij de start aan tafel Een ander sterk punt van Van Mourik is dat het bedrijf vanaf het ontwerp tot en met de

Meer informatie: www.mourikbouw.nl

21


Avema

Hoe beton en asfalt nauw samenwerken Door de grote belastingen en de inwerking van agressieve stoffen heeft de vloer van elke sleufsilo veel te verduren. Het asfalt van Avema en de prefab-betonplaten van Bosch Beton zijn bestand tegen uiteenlopende omstandigheden. De keuze van de silovloer, erfverharding of kavelpad hangt af van de lokale situatie. Beide bedrijven werken hiervoor nauw samen. Avema is gespecialiseerd in het asfalteren voor overheidsorganen, recreatieparken, industriële bedrijven en recreatieve organisaties. Het bedrijf legt ook regelmatig asfalt op particuliere terreinen, met name toegangswegen. Zo ontstond, ruim twintig jaar geleden, de samenwerking met Bosch Beton. Peet-Jan Hueting: ‘Avema is in dezelfde regio gevestigd, in Achterveld, en als buren help je elkaar. Sindsdien hebben we regelmatig geasfalteerd op hun groeiende bedrijfsterrein in Kootwijkerbroek. Bovendien schakelde Bosch Beton ons steeds vaker in bij haar klanten, onder andere voor het asfalteren van boerenerven en toegangswegen. Daaruit is een hecht partnerschap ontstaan dat nog steeds voortduurt.’

je het wilt vervangen, dan moet je het slopen, opnieuw storten en vier weken laten uitharden. Voor het renoveren van asfalt hoef je alleen de bovenste laag af te frezen, asfalt te leggen en een dag later is het klaar voor gebruik,’ legt Peet-Jan uit.

Superfanatiek Beide bedrijven werken met dezelfde filosofie en grote drive. ‘De betrokkenheid van alle medewerkers van Bosch Beton is groot, ze zijn superfanatiek. Aan alles merk je dat de familie bezig is met haar toekomst en die van haar klanten.’ De twee bedrijven hanteren bovendien dezelfde hoge kwaliteitseisen, onderstreept Peet-Jan. ‘Bij Bosch Beton zie je dat in alles, van productie tot en met eindproduct. Ook tijdens de bouw van het nieuwe pand was dat duidelijk. Alles liep goed, afspraken werden nagekomen en overal zag het er netjes uit. Kwaliteit en flexibiliteit gaan voor alles, dat spreekt ons zeer aan.’

Zuurbestendige ondergrond Bosch Beton betrekt Avema voornamelijk bij projecten in de agrarische sector, waarvoor moet worden geasfalteerd. ‘Voor sleufsilo’s bijvoorbeeld is een zuurbestendige ondergrond belangrijk, omdat zuren (onder andere uit gras en maïs) beton kunnen uitvreten. De boer kan dan kiezen voor een betonnen ondergrond of een asfaltlaag. Beton heeft een langere levensduur, maar als

ASFALTVERHARDING TERREIN BOSCH BETON Het nieuwe complex van Bosch Beton is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Bosch Beton en Avema. Het opslagterrein van Bosch Beton is gelegd in betonplaten, de wegen rondom de productiehal en kantoor zijn geasfalteerd. Deze deklaag, 15.000 m2, is in één dag aangelegd. Dat is met beton niet mogelijk. Bovendien koos Avema voor asfaltverharding door, vooral waar de vrachtwagens parkeren, de openingen in het asfalt te vullen met beton. Beton is harder dan asfalt en kan een zwaardere belasting van vrachtwagens aan.

22


Durch die hohen Belastungen und den Einfluss aggressiver Stoffe muss der Boden von Fahrsilos einiges aushalten. Der Asphalt von Avema und die Betonfertigplatten von Bosch Beton können unterschiedlichsten Bedingungen standhalten. Die Wahl des Silobodens, der Hof- oder Zufahrtsbefestigung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Beide Unternehmen arbeiten dabei eng zusammen.

Avema

Beton und Asphalt gehen Hand in Hand Avema hat sich auf Asphaltierungsarbeiten für Behörden, Freizeitparks, Industriebetriebe und Naherholungseinrichtungen spezialisiert. Außerdem asphaltiert das Unternehmen regelmäßig private Grundstücke, insbesondere Zufahrtswege. So entstand vor rund zwanzig Jahren die Zusammenarbeit mit Bosch Beton. Peet-Jan Hueting: „Avema hat seinen Sitz in derselben Region, in Achterveld, und als Nachbarn hilft man einander. Seitdem haben wir auf ihrem wachsenden Betriebsgelände in Kootwijkerbroek regelmäßig asphaltiert. Außerdem holte Bosch Beton uns immer häufiger bei Kundenprojekten hinzu, unter anderem zum Asphaltieren von Bauernhöfen und Zufahrtsstraßen. Daraus hat sich eine enge Partnerschaft entwickelt, die bis heute andauert.“

benötigen einen säurefesten Boden, weil Säure (unter anderem aus Gras und Mais) den Beton angreift. Der Landwirt kann einen Betonboden oder eine Asphaltschicht wählen. Beton hat eine längere Lebensdauer, aber um ihn zu ersetzen, muss er komplett entfernt und neu gegossen werden und dann vier Wochen aushärten. Bei einer Asphaltrenovierung muss nur die oberste Schicht abgefräst werden. Danach wird der neue Asphalt aufgebracht und kann einen Tag später schon genutzt werden“, erklärt Peet-Jan.

Säurefester Boden Bosch Beton bezieht Avema vor allem bei Projekten im Agrarsektor ein, die Asphaltierung erfordern. „Fahrsilos beispielsweise

Hochmotiviert Beide Unternehmen zeichnen sich durch dieselbe Philosophie und Begeisterung aus. „Alle Mitarbeiter von Bosch Beton sind hochmotiviert. Überall wird deutlich, dass sich die Familie für ihre Zukunft und die ihrer Kunden einsetzt.“ Außerdem stellen beide Unternehmen dieselben hohen Qualitätsanforderungen, betont Peet-Jan. „Das zeigt sich bei Bosch Beton in allen Bereichen, von der Produktion bis zum Endprodukt. Der Bau des neuen Gebäudes war ein weiterer Beweis dafür. Alles lief wie am Schnürchen, Zusagen wurden eingehalten und überall herrschte Ordnung und Sauberkeit. Qualität und Flexibilität genießen oberste Priorität – genau nach unseren Vorstellungen.“

ASPHALTIERUNG DES GELÄNDES VON BOSCH BETON Der neue Komplex von Bosch Beton ist ein erstklassiges Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Bosch Beton und Avema. Auf dem Lagergelände von Bosch Beton wurden Betonplatten verlegt, doch die Straßen rund um die Produktionshalle und das Bürogebäude sind asphaltiert. Diese Deckschicht von 15.000 m2 wurde an nur einem Tag aufgebracht. Mit Beton wäre das nicht möglich. Außerdem entschied Avema, den Asphalt insbesondere an den Lkw-Parkplätzen zu verstärken, indem die Öffnungen im Asphalt mit Beton gefüllt wurden. Beton ist härter als Asphalt und kann der höheren Belastung durch Lkws standhalten.

23


0342 - 44 2377 Kootwijkerbroek WWW.EWAKO.NL

Dag in dag uit worden bij EWAKO Wapeningscentrale constructies gemaakt voor betonnen funderingen, huis-, parkeer- en mestkelders, vloeren, huizen en andere bouwen. Kort gezegd: Bij EWAKO wordt wapening gemaakt voor alles wat in beton gestort wordt. Dat betekent in de praktijk dat computergestuurde machines de juiste constructies op maat knippen en buigen, om daarna in prefab in elkaar gelast te worden.

Ewako Goo.indd 1

Constructieve adviezen voor: ❚ woningen ❚ appartementen ❚ villa’s ❚ scholen

16-11-20 07:50

SNETSELAAR Constructieve Ingenieurs,

úw adviseur voor constructies in de bouw én in de industrie.

SLIMMER ONTWERPEN met als

resultaat sneller én beter bouwen! Benieuwd naar onze projecten? Kijk op snetselaar.nl.

❚ kantoren ❚ bedrijfshallen ❚ kelders ❚ enz.

Galileïlaan 36 | 6716 BP EDE 0318 62 71 62 snetselaar.nl

Snetselaar Goo.indd 1

26-10-20 10:11


Sika® brengt de eerste bio-gebaseerde

super plastificeerders op de markt Tegenwoordig worden super plastificeerders voornamelijk gemaakt van op aardolie gebaseerde grondstoffen. Sika is het eerste bedrijf dat een super plastificeerder maakt van bio-gebaseerde monomeren. Hierdoor wordt ruim 85% van de voorheen op aardolie gebaseerde grondstoffen vervangen door grondstoffen die zijn verkregen uit hernieuwbare plantaardige stoffen. Naast de ecologische voordelen heeft de bio-gebaseerde super plastificeerder van Sika ook uitstekende betontechnologische eigenschappen, zoals een sterke waterreductie en uitstekende verwerkbaarheid. Het nieuwe product heet Sika ViscoCrete®-850 Végétal. Door het gebruik van een super plastificeerder is het mogelijk om een betonmengselontwerp te maken met een geoptimaliseerde hoeveelheid bindmiddel en water / cementverhouding. Geëvalueerd volgens LCA kunnen de energiebehoefte, de CO2balans en de waterbalans met meer dan 20% worden verbeterd. Innoveren zit in het DNA van Sika. De strategie “More Value, Less Impact” focust op duurzame ontwikkeling. Voor zowel gebouwen als industriële toepassingen vergroot Sika de duurzaamheid door de energie- en materiaalefficiëntie te verbeteren. Sika blijft zich

inspannen om het verbruik van hulpbronnen te verminderen, zowel bij de fabricage van de Sika producten als voor haar gebruikers en afnemers. Meer informatie: www.sika.com

Sika Goo.indd 1

Johan van Dijk, IT-beheerder en administrateur Bosch Beton

10-11-20 14:57

“Hype brengt de slagkracht die bij ons nodig is” Onze IT-infrastructuur is door de snelle groei van Bosch Beton niet meegegroeid. In de loop der jaren zijn verschillende werkende systemen aan elkaar gekoppeld. De verhuizing naar onze nieuwe locatie was dan ook hét moment om de IT-infrastructuur te herzien en toekomstbestendig te maken. Hype Automatisering kwam met een compleet investeringsplan en een duidelijke begroting. Dat hielp ons enorm om alle opties helder te krijgen. Wat is uit de huidige situatie nog goed en kan mee naar de nieuwe structuur? Wat moeten we nieuw aanschaffen? En hoe richten we onze IT vanaf het begin slim en toekomstgericht in? Hype richtte een compleet nieuw serverpark in. Dat is nodig, omdat Bosch Beton werkt met zware tekenprogramma’s, CRM-pakketten en ERP-systemen die veel vermogen vragen. Snelheid en betrouwbaarheid van je systeem is dan erg belangrijk.

het nu gaat om een storing of complexere zaken. Zo zorgden zij er tijdens de corona-pandemie voor dat in een hele korte tijd onze medewerkers veilig, snel en goed thuis kunnen werken. Hype loopt al jaren met ons mee en kent onze systemen door en door. Precies dat zorgt voor de slagkracht die bij ons nodig is. Meer informatie: www.hype.nl

‘De slagkracht die bij ons past’ Prettig aan Hype Automatisering is de no-nonsense houding van hun specialisten. Als er iets is, hoeven we maar aan de bel te trekken en een snelle oplossing volgt. Of

25


Duurzaamheid

is rode draad in state-of-the-art fabriek De meest duurzame betonfabriek van Nederland. Zo kan de in 2019 geopende fabriek van Bosch Beton in Barneveld gerust betiteld worden. ‘Met het oog op onze circulaire toekomst willen wij als marktleider in keerwanden hoogwaardige en duurzame producten produceren. Daarvoor hebben wij het gehele productieproces zo schoon en energieneutraal mogelijk ingericht,’ stelt directeur Gerard van den Bosch.

afvalverwerking een grote rol. Het productieproces is volledig energieneutraal. Het energieverbruik wordt gecompenseerd met ruim 18.000 zonnepanelen op het dak. ‘Voor de productie van beton is veel water nodig. Het hemelwater vangen wij op in een bassin van 2.100 m3 en na filtering zetten we het water weer in als proceswater. Zo wordt het hemelwater hergebruikt. Onze bunkeropslag hebben wij uitgebreid, zodat wij meerdere recyclematerialen toe kunnen passen. Veel duurzame oplossingen hebben wij gezamenlijk met onze vader bedacht. Eigenlijk kan dit hele gebouw, inclusief veel innovatieve vondsten, voor een groot deel op zijn conto worden geschreven.’

Circulaire productie

Gerard van den Bosch

Beton is geen schoon product, ‘maar wij hebben wel alles gedaan om de productie zo schoon en duurzaam mogelijk te maken. Wij streven naar een zo laag mogelijke milieubelasting van onszelf, onze klanten en leveranciers.’ Het pand is gebouwd met duurzame materialen en gerecyclede producten en is voorzien van duurzame installaties.

BREEAM De nieuwe fabriek is gebouwd volgens de eisen van BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Outstanding. Bij deze certificering spelen onder andere energie, waterverbruik, gebruikte materialen en

26

Ook op het punt van gebruik van grondstoffen is Bosch Beton volop bezig met haar duurzame footprint. ‘Onze klantbelofte is ‘Building a solid future’. Als bedrijf willen we bijdragen aan een solide toekomst, voor ons en voor de generaties na ons.’ Bosch Beton streeft naar een volledige circulaire productie van haar keerwanden. ‘Hun levensduur moet minimaal vijftig tot honderd jaar zijn en ze moeten ook volledig recyclebaar zijn. Daarnaast zijn we overgegaan op biologisch vulmateriaal en onderzoeken we hoe we verbruikt cement kunnen hergebruiken.’

Efficiënte inrichting Bij de constructie van de nieuwe fabriek lag de nadruk op een slimme, efficiënte en schone manier van procesinrichting. Gerard: ‘Wij hebben zoveel mogelijk belemmeringen, zoals kolommen, vermeden door extreem grote kraansystemen te plaatsen. Dat zorgt voor een efficiënte productie en logistiek. Met als resultaat de vorm en indeling van de huidige fabriek. Maar als je kijkt naar het totale aantal vierkante meters productiefaciliteit, dan is dat nagenoeg gelijk gebleven.’ Een derde van het pand gebruikt Bosch Beton voor de productie, twee derde voor opslag. Omdat elke mal op een vaste plek staat, ligt daar ook alle wapening van de bekistingen opgeslagen. ‘Voordeel is dat de interne routing kort is en we nooit misgrijpen. Met dezelfde blik kijken we naar de externe logistiek en proberen we met data en technische oplossingen onze transportbewegingen te optimaliseren.’


Die niederländische Betonfabrik mit der größten Nachhaltigkeit – so darf sich das 2019 eröffnete Werk von Bosch Beton in Barneveld zu Recht bezeichnen. „Im Hinblick auf eine kreislauffähige Zukunft möchten wir als Marktführer für Stützwände hochwertige und nachhaltige Produkte herstellen. Dazu haben wir den gesamten Produktionsprozess so sauber und energieneutral wie möglich gestaltet“, erklärt Geschäftsführer Gerard van den Bosch.

Nachhaltigkeit

als roter Faden einer ultramodernen Fabrik Beton ist kein sauberes Produkt, „aber wir setzen alles daran, die Produktion so sauber und nachhaltig wie möglich zu machen. Wir streben nach einer möglichst geringen Umweltbelastung durch uns selbst, unsere Kunden und Lieferanten.“ Das Gebäude wurde mit nachhaltigen Materialien und Recyclingprodukten errichtet und mit nachhaltigen Anlagen ausgestattet.

Rolle. Der Produktionsprozess ist vollkommen energieneutral. Der Energieverbrauch wird durch rund 18.000 Solarpaneele auf dem Dach kompensiert. „Zur Betonherstellung wird viel Wasser benötigt. Wir sammeln Regenwasser in einem Becken mit 2.100 m3 und nutzen es nach der Filterung als Prozesswasser. So wird das Regenwasser wiederverwendet. Unser Bunkerlager haben wir erweitert, um mehrere Recyclingmaterialien anzuwenden. Viele nachhaltige Lösungen haben wir gemeinsam mit unserem Vater konzipiert. Eigentlich ist das gesamte Gebäude, einschließlich vieler innovativer Ideen, weitgehend ihm zu verdanken.“

BREEAM Die neue Fabrik entspricht den Anforderungen von BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Outstanding. Bei dieser Zertifizierung spielen unter anderem Energie, Wasserverbrauch, verwendete Materialien und Abfallbewirtschaftung eine wesentliche

Kreislauffähige Produktion In puncto Rohstoffeinsatz legt Bosch Beton ebenfalls hohen Wert auf Nachhaltigkeit. „Unser Kundenversprechen lautet ‚Building a solid future‘. Als Unternehmen möchten wir zu einer soliden Zukunft beitragen – für uns und für die Generationen nach uns.“ Bosch Beton strebt nach einer vollkommen kreislauffähigen Produktion seiner Stützwände. „Ihre Lebensdauer muss mindestens fünfzig bis hundert Jahre betragen und sie müssen auch vollständig recycelbar sein. Darüber hinaus sind wir auf biologische Füllstoffe umgestiegen und prüfen, wie sich verbrauchter Zement wiederverwenden lässt.“

Effiziente Gestaltung Beim Bau der neuen Fabrik wurde vor allem auf einen intelligenten, effizienten und sauberen Prozessablauf geachtet. Gerard van den Bosch: „Wir haben störende Elemente wie Stützen weitestmöglich vermieden, indem wir extrem große Kransysteme angebracht haben. Dies sorgt für eine effiziente Produktion und Logistik. Daraus sind die heutige Form und Einteilung der Fabrik hervorgegangen. Die Gesamtzahl an Quadratmetern des Produktionsbereichs ist jedoch nahezu gleichgeblieben.“ Ein Drittel des Gebäudes nutzt Bosch Beton zur Herstellung, zwei Drittel zur Lagerung. Weil jedes Modell einen festen Ort hat, wird dort auch die gesamte Bewehrung der Schalungen aufbewahrt. „Dadurch bleiben interne Wege kurz und Fehler werden vermieden. Denselben Ansatz verfolgen wir bei der externen Logistik und versuchen, mithilfe von Daten und technischen Lösungen unsere Transportbewegungen zu optimieren.“

27


UBO Engineering

Gelijkwaardigheid en vertrouwen De betonbereidingsinstallatie is de kern van de nieuwe fabriek van Bosch Beton. Voor het ontwerp, de engineering en de realisatie werd UBO Engineering ingeschakeld. Beide partijen werken al langer samen. ‘Opvallend vind ik hun voortdurende persoonlijke aandacht en interesse, in menselijke en zakelijke zin. Zij staan oprecht in het leven en vinden het écht leuk om samen te werken,’ zegt Michel Bregman van UBO Engineering. Het bedrijf uit Soesterberg bedacht het ontwerp van de betonbereidingsinstallatie gezamenlijk met Bosch Beton en voegde er vervolgens een aantal vernieuwende elementen aan toe. ‘Net iets meer en anders doen dan verwacht en afwijken van gebruikelijke paden, daar staat Bosch Beton voor open,’ zegt Michel. ‘Met het oog op duurzaamheid hebben wij bijvoorbeeld het opvoer(vul)systeem voor zand en grind uitgevoerd met een ‘dubbeldek-band’, die stof en geluid reduceert. Dit revolutionaire transportbandensysteem biedt tevens de mogelijkheid om grondstoffen verticaal en ‘schoon’ te transporteren tot een capaciteit van meer dan 400 ton/uur. Dat soort

28

innovaties wordt door een potentiële klant vaak gezien als een risico, maar Bosch Beton nam de tijd om ernaar te kijken en gaf ons steeds het vertrouwen om onze ideeën uit te voeren.’

“Alles gebeurt in een sfeer van gelijkwaardigheid” Menselijke aspect Wat Michel betreft, onderscheidt Bosch Beton zich duidelijk door het menselijke aspect. ‘Bij Bosch Beton geldt de regel dat het nakomen van de afspraken en het leveren van goed werk een basis zijn voor een gedegen samenwerking. Dit alles gebeurt in een sfeer van gelijkwaardigheid, zowel in de richting van medewerkers als leveranciers. Natuurlijk moet je als leverancier laten zien dat je er alles aan doet, maar die positieve benadering werkt erg fijn.’


UBO Engineering

Gleichberechtigung und Vertrauen

Die Betonmischanlage bildet das Herzstück der neuen Fabrik von Bosch Beton. Mit der Entwicklung, Konstruktion und Realisierung dieser Anlage wurde UBO Engineering beauftragt. Beide Parteien arbeiten schon länger zusammen. „Mich beeindrucken vor allem ihr persönliches Engagement und Interesse, in menschlicher und geschäftlicher Hinsicht. Sie verhalten sich immer fair und haben echte Freude an der Zusammenarbeit“, so Michel Bregman von UBO Engineering.

Das Unternehmen aus Soesterberg hatte die Betonmischanlage gemeinsam mit Bosch Beton entworfen und anschließend ein paar moderne Elemente hinzugefügt. „Bosch Beton ist offen dafür, gewohnte Wege zu verlassen und ein bisschen etwas anderes auszuprobieren“, meint Michel. „Im Hinblick auf Nachhaltigkeit haben wir beispielsweise das Zufuhr-/Einfüllsystem für Sand und Kies mit einem ‚Doppelband‘ ausgestattet, um Staub und Lärm zu reduzieren. Mit diesem revolutionären Förderbandsystem können Ausgangsstoffe auch vertikal und ‚sauber‘ befördert werden, wobei eine Kapazität von mehr als 400 Tonnen/Stunde erreicht wird. Solche Innovationen betrachten potenzielle

Kunden oft als Risiko, aber Bosch Beton nahm sich die Zeit, das genauer anzusehen, und schenkte uns sein Vertrauen für die Umsetzung unserer Ideen.“

“Es herrscht grundsätzlich Gleichberechtigung” Die menschliche Seite Aus Sicht von Michel unterscheidet sich Bosch Beton vor allem auf der menschlichen Seite. „Bei Bosch Beton gelten Zuverlässigkeit und solide Arbeitsergebnisse als Grundlage einer guten Zusammenarbeit. Dabei herrscht grundsätzlich Gleichberechtigung, sowohl für Mitarbeiter als auch für Lieferanten. Natürlich muss man als Lieferant ein hohes Engagement beweisen, aber dieser positive Ansatz zahlt sich aus.“

29


Buizenboer.nl

Erfafspoeling en hergebruikte pvc-buizen Buizenboer.nl is een jong en dynamisch bedrijf met veel ervaring op het gebied van pvc-buizen en - hulpstukken, duikers en leidingsystemen. Het bedrijf, gevestigd in het Friese Nij Beets, is vooral actief in de agrarische wereld, met name met het leveren en aanleggen van leidingsystemen voor erfafspoeling. Door zijn achtergrond als melkveehouder weet directeur René van Linde alles van erfafspoeling: ‘Veehouders kuilen grassoorten, mais en dergelijke in. Dat gebeurt vaak in opslagplaatsen met een verharde vloer in sleufsilo’s. Uit die gewassen kunnen perssappen, percolaat en andere verontreinigingen vrijkomen, maar die mogen niet worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het zorgt voor zuurstofgebrek in het water. Om het oppervlaktewater gezond te houden, handhaven de Waterschappen streng op een goede erfafspoeling. Dit zien wij steeds vaker in de praktijk. Ons systeem sluit daar naadloos op aan.’

Groot aanbod gebruikte buizen In het kader van onze tweede activiteit, de pvc-buizenhandel, ontdekte René een groot aanbod van gebruikte buizen. Hij zag kansen en met name door de scherpe prijs bleek daarvoor inderdaad veel interesse te zijn. ‘Door de buizen opnieuw te gebruiken, draag ik bovendien bij aan de circulaire economie. En dat werkt, gezien de sterk groeiende vraag. Om die goed te beantwoorden,

buizenboer.nl runt mijn zoon inmiddels ons landbouwbedrijf.’ Naast advies over en levering van buizen en hulpstukken legt Buizenboer.nl, naar wens, ook de complete erfafspoelingsystemen aan. Meer informatie: www.buizenboer.nl

Buizenboer.nl Goo.indd 1

09-11-20 07:43

Wij danken Bosch Beton voor de prettige samenwerking!

Wencopperweg 64

Barneveld

0342 - 416 501

Wencopperweg 64 www.wencop.nl

3771 PP Barn 0342 - 416 501 www.wencop wencop@wencop.nl

WENCOP_logo_advertenties_v4.indd 1

24-02-14

Koningsbergenweg 8  Barneveld  0342-416 501 www.wencop.nl

vd Haar Goo.indd 1

30

30-11-20 Wencop 07:49 Goo.indd 1

13-10-20 11:49


Beton, samenkomst van behoeftes

Oliemolenhof De Nieuwe Stad, Amersfoort

Beton in de openbare ruimte, meer dan al-

De Oliemolenhof in Amersfoort is een re-

leen een lust voor het oog. Het is precies

cent opgeleverd werk. Het behelst de be-

waar vorm en functie samenkomen. Tel

langrijkste publieke verblijfplaats in dit ge-

daarbij op het duurzame karakter van be-

bied. Het nieuw vormgegeven plein biedt

ton en het is duidelijk waarom het product

gebruikers en bezoekers een kalm centrum

meer en meer wordt toegepast.

in een bedrijvige, dynamische omgeving.

Een juist gebruik vraagt gedegen kennis.

We tonen u graag onze gerealiseerde projec-

Wij van Du Mont Beton delen die kennis

ten. Een deel hiervan hebben we gebundeld

graag. Daarbij zitten wij niet op de stoel

in een rijk geïllustreerd betonboek. Al vaak

van de architect, maar wel graag aan tafel.

is gebleken dat dit boek een inspiratiebron

Zodat we mee kunnen denken over haal-

voor velen is. Graag overhandigen wij u een

baarheid en kostenbesparende voordelen

exemplaar tijdens een geheel vrijblijvende

voor de opdrachtgever.

kennismaking. Bel 0342 40 62 00.

DU MONT BETON BV, MERCURIUSWEG 4, BARNEVELD, POSTBUS 340, 3770 AH BARNEVELD TELEFOON 0342 40 62 00, FAX 0342 40 62 05, INFO@DUMONTBETON.NL, WWW.DUMONTBETON.NL


Al ruim vijftig jaar voorziet Bosch Beton duizenden melkveehouders in Noordwest-Europa van sleufsilo’s. Van optimale ruwvoerconservering tot veilig in- en uitkuilen en erfafscheiding. ‘Wij hebben een goede naam in de kwaliteit en het bedrijf bestaat al tientallen jaren. Dat biedt klanten zekerheid, in binnen- en buitenland’, zegt Jacolina Mandersloot-Van Donkelaar, Salesmanager Agrarisch voor Nederland en landen als Denemarken, Duitsland, België en Frankrijk.

Sleufsilo’s bij duizenden

melkveehouders

Het samenwerken met agrariërs vraagt veel aandacht, zakelijk en persoonlijk. ‘Als een klant zich meldt met een vraag of probleem, dan willen wij graag weten waarom hij die vraag stelt. Wij gaan actief met klanten sparren en willen hem aan het denken zetten. Op die manier kunnen wij hem begeleiden met passende oplossingen. Soms is het een oplossing, waar de klant nog niet over heeft nagedacht. Wij voelen ons geen verkoper van beton, maar zijn een adviseur met een oplossing op maat. Daarmee willen wij ons onderscheiden.’

Vooruit bestellen Het koopgedrag in de agrarische sector toont verschillende gezichten, ziet Jacolina: ‘Met name de grotere agrariërs denken ver vooruit en bestellen hun silowanden een half jaar van tevoren, met name voor grotere projecten. Daarnaast is er een flinke groep klanten, veelal de wat kleinere ondernemingen, die hun silowanden op het laatste moment bestellen, bijvoorbeeld wanneer het gras hoog genoeg is. Het mooie is dat wij de wanden altijd op voorraad hebben. Wij weten precies welke producten wanneer worden besteld en stemmen onze voorraden daarop af. Klanten mogen bij ons nooit misgrijpen, dat garanderen wij. Dat overleggen wij altijd direct met onze collega’s van de planning.’

Actueel inzicht Als een agrariër een aanvraag doet, reageert Bosch Beton binnen twee dagen. ‘Dat is in onze markt snel en daar is ons geautomatiseerde systeem op ingericht. Wij hebben op elk moment een actueel inzicht in de voorraad. Dat is ontzettend fijn werken. De klant weet meteen waar hij bij ons aan toe is. Bovendien vragen we altijd of hij nog meer nodig heeft. Dat vraagt om creativiteit en dat maakt het werk extra leuk.’

32

Voeten in het beton Deze benadering hoort echt bij die van een familiebedrijf, vindt Jacolina. ‘Heeft een klant een specifieke of afwijkende vraag, dan overleg ik dat rechtstreeks met de directie, Brechtje en Gerard van den Bosch. Zij staan zelf - bij wijze van spreken - met de voeten in het beton en kunnen à la minute beslissingen nemen. Voor de klant is dat natuurlijk goud waard. Die korte lijnen, zonder dat ik door zes kamertjes hoef, helpt enorm om onze klanten te binden. Erg belangrijk, want klanten komen met uitdagende vragen, worden steeds ongeduldiger en willen dus steeds sneller geholpen worden. Als het echt nodig is, leveren wij producten die voor 11.00 uur zijn besteld, de volgende dag af. Om daarop adequaat in te spelen, geeft natuurlijk een kick.’


Fahrsilos bei Tausenden von

Milchviehhaltern

In den letzten fünfzig Jahren erhielten Tausende von Milchviehhaltern in Nordwesteuropa ein Fahrsilo von Bosch Beton. Für optimale Raufutterkonservierung, sicheres Ein- und Auslagern von Silage und zur Grundstücksabgrenzung. „Wir haben uns durch Qualität einen Namen gemacht und sind seit Jahrzehnten auf dem Markt. Das gibt Kunden im In- und Ausland die nötige Sicherheit“, so Jacolina Mandersloot-Van Donkelaar, Salesmanager Agrarisch für die Niederlande und andere Länder wie Dänemark, Deutschland, Belgien und Frankreich.

Die Zusammenarbeit mit Landwirten erfordert viel Fingerspitzengefühl – geschäftlich und persönlich. „Wenn sich ein Kunde mit einer Frage oder einem Problem meldet, wollen wir genau wissen, worum es geht. Wir diskutieren aktiv mit dem Kunden und möchten ihn zum Nachdenken bringen. Auf diese Weise können wir ihm geeignete Lösungen vorschlagen. Manchmal ist das eine Lösung, die dem Kunden selbst nicht in den Sinn gekommen wäre. Wir betrachten uns nicht als Betonverkäufer, sondern als Berater mit maßgeschneiderten Lösungen. Dadurch wollen wir uns abheben.“

Bestellungen im Voraus Das Kaufverhalten im Agrarsektor sieht ganz unterschiedlich aus, wie Jacolina erklärt: „Vor allem größere Landwirte denken weit

voraus und bestellen ihre Silowände ein halbes Jahr vorab, insbesondere für größere Projekte. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Kunden, oft kleinere Betriebe, die ihre Silowände auf den letzten Drücker bestellen, zum Beispiel wenn das Gras hoch genug steht. Zum Glück haben wir die Wände immer auf Lager. Wir wissen genau, welche Produkte in welchem Zeitraum bestellt werden, und stimmen unsere Bestände darauf ab. Kunden sollen bei uns nie ins Leere laufen, das garantieren wir. Dafür sprechen wir uns immer direkt mit den Kollegen von der Planung ab.“

33


Een duurzaam bedrijf MET EEN

GROEN DAK

Voor al uw:  Grondwerkzaamheden  Sloopwerkzaamheden  Mobiel puinbreken  Zeefwerkzaamheden

Wij wensen vele succesvolle jaren toe! Stroe Allee 3A 6732 EZ Harskamp T 06 55 765 034 of 0318-457 813 info@peelenbv.nl www.peelenbv.nl

 montage  monitoring  onderhoud

Peelen Goo.indd 1

Bosch Beton is een groen bedrijf. Onder

04-11-20 07:38

machinebouw bv

andere vanwege de 18.059 zonnepanelen die wij gemonteerd hebben. De zonnepanelen hebben een totaal vermogen van maar liefst 5.406.925 Wattpiek. Genoeg voor 1.400 huishoudens!

Keerwandklemmen

Wat kunnen wij voor u betekenen? Wij verzorgen het traject van nieuwe dak- en wandbeplating, subsidieadvies, installatie van zonnepanelen en bijbehorende service- en onderhoudswerkzaamheden! Dat geeft pas energie!

De specialist in zonne-energie voor agrarisch Nederland

Barneveld Energie+dak Goo.indd 1

KEERWANDKLEM.NL

(0342) 760 675 Van Harten 17-11-20 08:34 Goo.indd 1

27-10-20 08:52


Aktueller Überblick Auf Anfragen von Landwirten reagiert Bosch Beton innerhalb von zwei Tagen. „Das ist schnell für unseren Markt, und wir haben dafür ein automatisiertes System eingerichtet, das jederzeit einen aktuellen Überblick über den Lagerbestand gibt. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Der Kunde weiß sofort, was er von uns erwarten kann. Außerdem fragen wir ihn immer, ob er noch mehr benötigt. So wird die Arbeit kreativer und macht besonders Spaß.“

Mit den Füßen im Beton Dieser Ansatz ist typisch für einen Familienbetrieb, findet Jacolina. „Wendet sich ein Kunde mit einem speziellen oder ungewöhnlichen Wunsch an uns, beziehe ich sofort die Geschäftsführer mit ein, Brechtje und Gerard van den Bosch. Sie stehen selbst im wahrsten Sinne des Wortes mit den Füßen im Beton und können kurzfristige Entscheidungen treffen. Das ist für den Kunden natürlich Gold wert. Die kurzen Wege, ohne dass ich erst durch sechs Zimmer muss, helfen bei der Kundenbindung enorm. Ein wichtiger Faktor, denn heutige Kunden sind anspruchsvoller, ungeduldiger und erwarten immer schnellere Hilfe. Im Notfall liefern wir Produkte, die bis 11.00 Uhr bestellt werden, am nächsten Tag. Dass wir auf diesen Bedarf reagieren können, macht uns natürlich stolz.“

Denemarken

Dänemark

In Nederland is die snelheid van werken gebruikelijk, een groot verschil met andere Europese landen waar Bosch Beton actief is. Jacolina: ‘In Denemarken zijn agrariërs gewend om een maand te wachten op een offerte van een leverancier en daar kunnen wij ons natuurlijk fantastisch in onderscheiden. Als wij zeggen dat wij binnen één week kunnen leveren, denken mensen dat wij een grap maken. Ze weten niet wat ze overkomt. Dat zijn ze niet gewend. Het agrarisch klimaat in Denemarken is dan ook een stuk minder commercieel dan in Nederland.’

In den Niederlanden ist dieses hohe Arbeitstempo gang und gäbe. Nicht so in anderen europäischen Ländern, in denen Bosch Beton aktiv ist. Jacolina: „In Dänemark sind Landwirte daran gewöhnt, einen Monat auf das Angebot eines Lieferanten zu warten, sodass wir uns dort prima abheben können. Wenn wir sagen, dass wir binnen einer Woche liefern können, halten die Leute das für einen Scherz. Sie sind total überrascht, weil sie so etwas nicht kennen. Deshalb ist der Agrarmarkt in Dänemark auch etwas weniger kommerziell als in den Niederlanden.“

Binnen een week leveren In Denemarken wonen en werken veel geëmigreerde Nederlandse agrariërs. ‘Zij kennen Bosch Beton en weten ons nog steeds te vinden. Daarnaast breiden we onze klantenkringen gestaag uit met Deense agrariërs. Sinds ongeveer vijf jaar werken wij met een eigen Bosch Beton-verkoper. De transporttijd naar Denemarken is iets langer dan in Nederland, maar gemiddeld kunnen we binnen een week leveren. Voor Denen is dat ongekend.’

Financiële aspect In Denemarken speelt ook het financiële aspect een belangrijke rol. Jacolina: ‘Terwijl de Nederlandse ondernemer onze producten koopt vanaf zijn lopende rekening, lukt dat bij de Deense collega’s niet of nauwelijks. Veel agrariërs zijn fors gefinancierd door de bank en het water staat aan hun lippen. Door de

Jacolina ManderslootVan Donkelaar

familybusiness 35


De maat in bouwgrondstoffen! Azewijnsestraat 13 7081 HL Gendringen Postbus 35 | 7070 AA Ulft T 0315-696100 E info@netterden.com Betonmarkt.nl is onderdeel van Belplast® Barneveld b.v.

www.netterden.com Netterden Goo.indd 1

27-10-20 Belplas 08:37 Goo.indd 1

16-11-20 08:24

Barneveld Ba eld Tel. 0342-413068 034 342 2-4 4130 1306 68

Marginel®: de ideale (op)lossing voor keerwanden

Van den Bergh & Co B.V. Beatrixhaven 27 4251 NK Werkendam +31 (0)183 - 502111 verkoop@vdberghenco.nl www.vdberghenco.nl

www.brinkkraanverhuur.nl vdBergh&co Goo.indd 1

04-11-20 vd Brink 07:30 Goo.indd 1

24-11-20 08:49


droge zomers van de laatste jaren hebben zij nauwelijks geld om voer te kopen. Het aanvragen van extra geld bij banken is in Denemarken een langlopend proces. Daarom proberen wij de Deense agrariërs stap voor stap te overtuigen van de kwaliteit van onze producten. Een kwestie van een lange adem.’

Duitsland De situatie in Duitsland is te vergelijken met die in Nederland, ook al kent het land andere wet- en regelgeving voor sleufsilo’s. ‘Het gebruik is hetzelfde, maar de afvoer van reststoffen is anders geregeld. Duitse agrariërs kiezen voor kwaliteit en degelijkheid. Daarom zijn zij goede klanten voor ons. Bovendien klinkt Bosch al aardig Duits …’ Daarnaast bouwt Bosch Beton in België en Frankrijk volop aan een afzetgebied. ‘Eigenlijk zien wij overal in Europa groeimarkten en proberen wij onze positie in de internationale agrarische sector te versterken.’

Lieferung innerhalb einer Woche In Dänemark leben und arbeiten viele ausgewanderte niederländische Landwirte. „Sie kennen Bosch Beton und kommen wieder auf uns zurück. Außerdem erweitern wir unseren Kundenstamm kontinuierlich mit dänischen Landwirten. Seit ungefähr fünf Jahren beschäftigen wir einen eigenen Bosch Beton-Verkäufer. Die Transportzeiten nach Dänemark sind etwas länger als in den Niederlanden, aber im Durchschnitt können wir binnen einer Woche liefern. Ganz ungewohnt für die Dänen.“

Der finanzielle Aspekt In Dänemark spielt auch der finanzielle Aspekt eine wesentliche Rolle. Jacolina: „Während niederländische Betriebe unsere Produkte aus den laufenden Einnahmen bezahlen, ist das bei den dänischen Kollegen schwierig oder unmöglich. Vielen Landwirten steht das Wasser bis zum Hals, weil sie hauptsächlich von der Bank finanziert sind. Durch die trockenen Sommer der letzten Jahre haben sie kaum Geld für Futter. Weiteres Geld von der Bank zu leihen, ist in Dänemark ein langwieriger Prozess. Deshalb versuchen wir, die dänischen Landwirte schrittweise von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Hier ist ein langer Atem gefragt.“

Deutschland GOEDE KUILKWALITEIT ZORGT VOOR GEZONDE KOEIEN Klaske Faassen-Buma runt, samen met haar man en moeder, een melkveebedrijf in het Friese Sint Jacobiparochie. Hier melken zij zo’n 140 koeien. Naast melkveehouder is Klaske dierenarts. Zij is altijd bezig met de gezondheid van dieren en dus ook van haar koeien. Haar drijfveer is ‘de stal met glanzende koeien die voor jou willen produceren’. Door dit werk weet Klaske dat hoogwaardig ruwvoer dé basis is voor gezonde koeien. ‘Gezonde koeien zijn cruciaal voor de kwaliteit van de melk en voor de hoeveelheid melk die de koeien produceren.’ Om een maximale melkproductie te realiseren, slaan zij en haar man het ruwvoer op in sleufsilo’s van Bosch Beton met een Agrideksysteem (zie pag 14).

Die Lage in Deutschland ist mit der in den Niederlanden vergleichbar, obwohl andere Gesetze und Vorschriften für Fahrsilos gelten. „Die Nutzung ist gleich, aber die Entsorgung von Reststoffen ist anders geregelt. Deutsche Landwirte legen Wert auf Qualität und Robustheit. Deshalb zählen sie zu unseren guten Kunden. Außerdem klingt Bosch auch schon sehr Deutsch …“ Darüber hinaus expandiert Bosch Beton derzeit in Belgien und Frankreich. „Eigentlich sehen wir überall in Europa Wachstumsmärkte und versuchen, unsere Position im internationalen Landwirtschaftssektor auszubauen.“

GUTE QUALITÄT SORGT FÜR GESUNDE KÜHE Klaske Faassen-Buma betreibt zusammen mit ihrem Mann und ihrer Mutter einen Milchviehbetrieb im friesischen Sint Jacobiparochie mit rund 140 Kühen. Außerdem arbeitet Klaske als Tierärztin. Sie kümmert sich laufend um die Gesundheit von Tieren und damit auch die ihrer Kühe. Ihre Vision ist „ein Stall voller prächtiger Kühe, die gerne Milch geben“. Durch ihren Beruf weiß Klaske, dass hochwertiges Raufutter die Grundvoraussetzung für gesunde Kühe bildet. „Gesunde Kühe sind im Hinblick auf Qualität und Menge der erzeugten Milch entscheidend.“ Für eine maximale Milcherzeugung lagern sie und ihr Mann das Raufutter in Fahrsilos von Bosch Beton mit Agridek-System (siehe Seite 14).

familybusiness 37


Lage MKI-waarde door lage

milieubelasting De Milieukostenindicator gaat in de toekomst een steeds grotere rol spelen bij grote projecten van overheid en semioverheid. Deze MKI-waarde is een indicator van de milieu-impact van een product. ‘De toekenning van de MKI-waarde aan onze keerwanden is een belangrijke stap voor ons bedrijf. Daarnaast hebben wij, als eerste keerwandfabrikant ter wereld, een CSC Goud-certificaat behaald. Een duidelijke bevestiging dat wij op een duurzame en verantwoorde manier produceren.’

De MKI-waarde wordt voor klanten een steeds belangrijker argument om met Bosch Beton in zee te gaan. ‘De wegenbouw doet al veel met de MKI-waarde en we verschuiven dat nu ook naar de betonbranche’, zegt Frank Staal, KAM-manager/betontechnoloog bij Bosch Beton. MKI kijkt naar de hele levenscyclus van het product. Van de productie, bouw en gebruik tot aan sloop en hergebruik en weegt steeds alle relevante milieueffecten af. Vervolgens telt MKI deze effecten op tot één score.

CO2-uitstoot

De MKI-waarde is een fictieve prijs, uitgedrukt in euro’s. ‘Deze geeft aan wat het kost om de negatieve milieu-invloeden, zoals CO2-uitstoot, van dat product te compenseren. In ons geval berekenen gemeentes de MKI-waarde vaak per kubieke meter beton.’ In het Betonakkoord heeft de betonsector afgesproken de CO2-uitstoot met de helft te reduceren. Frank: ‘Dat begint al bij de samenstelling van het beton. Beton is een taart met ingrediënten, waarmee je kunt ‘spelen’. Er zijn oneindig veel soorten beton en veel verschillende mengsels voor uiteen-lopende toepassingen. Als er een vraag komt, dan puzzelen wij of wij die kunnen beantwoorden en een passend beton-mengsel kunnen maken. Met zand, grind, cementen en water, de vier standaard-grondstoffen van beton. Wij zijn continu bezig met onderzoek om reststoffen her te gebruiken.’

Vliegas Naast de gewenste sterkte van het product houden Frank en zijn collega’s ook sterk rekening met de milieubelasting van de verschillende ingrediënten. ‘Voorheen

38


Der sogenannte „Milieukostenindicator“ (Umweltkostenindikator) wird bei großen Projekten von Behörden und halbstaatlichen Einrichtungen künftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Dieser MKI-Wert steht für die Umweltauswirkungen eines Produkts. „Die Aufnahme des MKIWerts in unsere Grundwerte war ein bedeutender Schritt für unser Unternehmen. Außerdem haben wir als erster Stützwandhersteller weltweit eine CSC Gold-Zertifizierung erhalten. Ein klarer Beweis für unsere nachhaltige und verantwortungsbewusste Produktionsweise.“

Niedriger MKI-Wert dank geringer

Umweltbelastung

Kunden betrachten den MKI-Wert immer öfter als Argument für eine Zusammenarbeit mit Bosch Beton. „Im Straßenbau wird der MKI-Wert bereits häufig herangezogen und wir erweitern das nun auf die Betonbranche“, berichtet Frank Staal, Key Account Manager/Betontechnologe bei Bosch Beton. Der MKI bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus des Produkts. Von der Herstellung über Bau und Nutzung bis hin zu Abriss und Wiederverwendung werden alle wesentlichen Umweltauswirkungen ermittelt. Daraus wird ein MKI-Gesamtwert errechnet.

CO2-Emissionen

Beim MKI-Wert handelt es sich um einen fiktiven Preis in Euro. „Dieser gibt an, wie viel es kosten würde, die negativen Umweltfolgen dieses Produkts, wie etwa CO2-Emissionen, zu kompensieren. In

unserem Fall berechnen Gemeinden den MKI-Wert häufig pro Kubikmeter Beton.“ Im niederländischen Betonabkommen hat der Betonsektor vereinbart, die CO2-Emissionen um die Hälfte zu senken. Frank: „Das beginnt schon bei der Zusammensetzung des Betons. Beton ist wie ein Kuchen, mit dessen Zutaten man ‚spielen‘ kann. Es gibt unendlich viele Betonsorten und verschiedenste Mischungen für diverse Anwendungsbereiche. Wenn wir eine Anfrage erhalten, prüfen wir genau, ob wir dafür eine passende Betonmischung herstellen können. Aus Sand, Kies, Zement und Wasser, den vier Ausgangsstoffen von Beton. Wir führen laufend Studien zur Wiederverwendung von Reststoffen durch.“

Flugasche Neben der gewünschten Stabilität des Produkts achten Frank und seine Kollegen auch genau auf die Umweltbelastung der verschiedenen Inhaltsstoffe. „Früher wurde in

Frank Staal

familybusiness 39


gebruikten wij in de productie veel vliegas, afkomstig uit kolencentrales. Dat is een mooie grondstof voor beton, want het is gemakkelijk te verwerken. Omdat vliegas een restproduct is, heeft het een lage milieuwaarde en dus een lage MKI-waarde. Maar omdat steeds meer kolencentrales dicht gaan, kijken we naar nieuwe grondstoffen. Bij de productie van staal bijvoorbeeld komen slakken vrij, ook wel de Hoogovenslak genoemd. Die kunnen wij perfect gebruiken.’

der Produktion viel Flugasche aus Kohlekraftwerken eingesetzt. Ein praktischer Ausgangsstoff für Beton, der sich leicht verarbeiten lässt. Weil Flugasche ein Resterzeugnis darstellt, hat sie einen geringen ökologischen Wert und damit einen niedrigen MKI-Wert. Aber weil immer mehr Kohlekraftwerke stillgelegt werden, suchen wir nach neuen Ausgangsstoffen. Bei der Stahlherstellung wird Schlacke freigesetzt, die sogenannte Hochofenschlacke. Die eignet sich perfekt für uns.“

Hergebruik keerwanden

Wiederverwendung von Stützwänden

Bosch Beton heeft de ambitie om toekomstig 100% circulair te zijn. Frank: ‘We bekijken in hoeverre we gebruikte keerwanden kunnen hergebruiken. Als we de receptuur en ingrediënten weten, kunnen we grondstoffen mogelijk opnieuw gebruiken. Zo maken we onze eigen circulaire cirkel.’

Bosch Beton verfolgt das Ziel von 100 % Zirkularität. Frank: „Wir prüfen, wie sich gebrauchte Stützwände wiederverwenden lassen. Wenn wir die Rezeptur und Inhaltsstoffe kennen, können wir Ausgangsstoffe möglicherweise erneut nutzen. So schaffen wir unseren eigenen Kreislauf.“

Zonnepanelen

Photovoltaikmodule

Ook bij de nieuwbouw van het bedrijfspand heeft Bosch Beton goed gekeken naar de CO2-uitstoot in de productieomgeving. ‘Die hebben we onder andere verlaagd door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Hierdoor is onze energiebalans nul op de meter. 75% van de stroom leveren wij terug en wij draaien zoveel mogelijk elektrisch. Allemaal factoren die onze lage MKI-waarde bewijzen.’

Beim Bau des neuen Firmengebäudes hat Bosch Beton ebenfalls die CO2-Emissionen in der Produktionsumgebung berücksichtigt. „Die haben wir unter anderem durch Photovoltaikmodule auf dem Dach gesenkt. Dadurch steht unsere Energiebilanz bei null. 75 % des Stroms gehen ins Netz, und unser Betrieb erfolgt soweit möglich elektrisch. Diese Faktoren belegen unseren niedrigen MKI-Wert.“

BAHNSTEIGE FÜR PRORAIL PERRONS VOOR PRORAIL Behörden und halbstaatliche Einrichtungen fragen immer De MKI-waarde wordt steeds vaker gevraagd door overheid en semioverheid. häufiger nach dem MKI-Wert. Für den Neubau und die RenoVoor de nieuwbouw en renovatie van haar perrons nam ProRail niet alleen de beste prijs als uitgangspunt, duurzaamheid en lage milieukosten vierung seiner Bahnsteige suchte ProRail nicht nur den preisvormden een net zo belangrijk onderdeel van de aanbesteding. günstigsten Anbieter, sondern forderte in seiner Ausschreibung auch Nachhaltigkeit und geringe Umweltkosten. Bahnsteigwände Perronwanden waren nieuw voor Bosch Beton, maar door de lage waren für Bosch Beton eigentlich Neuland, aber durch den niedrigen MKI-waarde van de keerwanden kwam de opdracht binnen de MKI-Wert der Stützwände kam dieser Auftrag infrage. Unter anderem mogelijkheden van Bosch Beton te liggen. Door onder andere dank einer neuen nachhaltigen Betonmischung konnte Bosch Beton die gebruik te maken van een nieuw duurzaam betonmengsel Ausschreibung über den MKI-Wert für sich entscheiden. haalde Bosch Beton de opdracht op de MKI-waarde binnen.

40

familybusiness


DE ORIGINELE KWALITEIT VERBORGEN IN BETON Met een compleet en breed assortiment producten voor de bouw,

een specifieke situatie om een unieke eigenschap vraagt?

afstandhouders in het bijzonder, is ENVO-FIX al meer dan 65 jaar

Zachte ondergrond, waterdicht werk, verticale of horizontale

de gespecialiseerde totaalleverancier voor de betonverwerkende

bewapening, zware belasting of zichtwerk? De knowhow en het

industrie. Kwaliteitsproducten en goede adviezen garanderen

ruime assortiment van ENVO-FIX bieden in iedere denkbare

efficiënte verwerking van de afstandhouders. Maar wat als

situatie de verborgen kwaliteit!

100% KWALITEITSPRODUCTEN

ACCURATE LEVERING IN HEEL NEDERLAND

AL 3 GENERATIES FAMILIEBEDRIJF

BESTEL GRATIS MONSTERS OP ENVO-FIX.NL

ENVO-FIX B.V.

WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT 18

2411VV BODEGRAVEN

T: 0172 61 22 88

F: 0172 61 73 36

WWW.ENVO-FIX.NLIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.