Page 1

คนพายเรือจึงพาลัดเลาะไปตามทาง (ที่แอบเปลี่ยว) เพือ ่ กลับ House Boat ระหวางทางเรือหลายลําเริ่มเปดไฟ ทําใหสวยไปอีกแบบ

ลองเรือชิคารา (Shikara)

รานอาหารลอยน้ํา

วิวทิวทัศน

เรือขายของมาจอดเทียบ

Mobile Café


เรือชิคาราจอดรอนั่งทองเที่ยวที่เนรูปารค

เรือขายอาหารขางๆเนรูปารค

เนรูปารค (Nehru Park)

ตลาดน้ํา (Floating Market)


รานขายของระหวางทางที่เรือจอดใหแวะ

บานเรือยามดึก

อาหารมื้อดึก มาถึง Houseboat เขาเตรียมอาหารไวใหเราแลว อาหารโอเคใชไดเลย มีขา วสวย, แกง, โรตี,มีไกดว ย เรากินอาหารเย็นดวยความหิวโหย ....สวนฝรั่ง 2 คนนั้นนั่งเลนดนตรี (ใหเราฟง) อยูดานนอก ฝรั่งผูชายทีด ่ ูตส ิ ๆ มึนๆเอาแซกโซโฟนมาเลนดวย แอบงงวา...นี่แสดงวามาอยูนานเลยนะเนี่ย ถึงขนาดเอาแซกโซโฟนมาดวย สวนผูหญิงเลนกีตา รได เพราะหยิบเอากีตารในเรือมาเลนกับฝรั่งผูชาย ผูหญิงจะดูเออๆหนอย จากลักษณะการ พูดคุย แถมเขาจะใสหมวกปูสีแดงตลอดเวลา... ฝรั่งผูชายก็ดม ู ึน สวนผูหญิงก็ดูงงๆ .... แตกอนไปนอน เราขอติดตอกับโลกภายนอกหนอย เราเดินไปบอกกับนองชายคนเล็กวา เราอยากเลน เนต ไหนโนตบุคที่คุณบอกละ ตอใหเราเลนหนอยสิ มันก็อ้ําอึ๊งๆ เราคิดในใจ รูแลวละวาไมมใี หเลนใชไหม ถึงมี เขาก็คงขี้เกียจตอให (เออ...นะ ดีแตพด ู จริงๆ หึม!) นองชายคนเล็กอิดออดอยูสก ั พัก จนเราถามตอวา งั้นแถวนี้ มีรานเนตไหม พาไปหนอย นองชายคนเล็กเลยพาเราเดินไปหลังเรือตามทางเดิน ขึน ้ บนบก เดินไปสักพักมีราน เนตโทรมๆอยูรานหนึ่ง นากลัวๆหนอย มีคนนั่งคุย+สูบบุหรี่กันอยูห  นาคอม เครื่องคอมที่นี่เหมือนจะพังไดทุกเมื่อ เราสงเมลไปติดตอกับ Hotel Swiss ที่ตอนแรกเราจะไปพัก เพื่อ cancel ที่จะพักวันนี้ พรอมบอกวา เราจะ พยายามออกจากที่นี่เพือ ่ ไปพักที่โรงแรมคุณ เราขอโทษที่ไมไดไปพักที่โรงแรมคุณตามทีต ่ กลงไวในอีเมล ตั้งแตแรก เราขอโทษจริงๆ... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับผูท  ี่ตอ  งการสัมผัสบรรยากาศการนอนบนบานเรือ (Houseboat) ที่ทะเลสาบ ที่นี่มีบานเรือให เลือกมากกวา 1,000 หลัง ในศรีนาคามี 2 แหง คือ 1.ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เปนสถานทีท ่ ี่คนสวนใหญมาพักกัน อยูใ กลถนนใหญ 2.ทะเลสาบนากิ้น (Nagin Lake) สําหรับคนชอบความสงบ จะเงียบสงบกวาทีท ่ ะเลสาบดาล ขอไมแนะนํา Houseboat ที่ไหนเปนพิเศษ แตทเี่ ห็นมีนก ั ทองเที่ยวชาวไทย โพสไวในเวบบอรดสวน ใหญก็มี


-

Chicago Group of Houseboats (in Dal Lake) : ติดตอ Mr. Ajaz โทร.09419061430 เวบไซด www.chicagohouseboats.com Email : chicagodallake@hotmail.com , chicagodallake@yahoo.co.in Peacock Houseboats (in Nagin Lake): เวบไซด www.peacockhouseboats.com Email : peacockhouseboats@gmail.com

ลองติดตอจากในเวบไซดและเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสมไดคะ สําหรับในเวบไซด www.tripadvisor.com เขามีจัดอันดับ (Ranking) ที่พก ั Houseboat ในศรีนาคาตามคะแนนที่ไดจาก นักทองเที่ยวที่มา Review ไวดังนี้ #1 : Chicago Group of Houseboats #2 : Peacock Houseboats #3 : Butt's Clermont Houseboats #4 : Persian Palace Houseboats #5 : United Continents Group of Houseboats (จากในเวบเมือ ่ วันที่ 12 ต.ค.2554 อยางไรก็ตามตรวจสอบ Ranking จากในเวบ Review อีกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ราคาบานเรือโดยประมาณ (Houseboat Prices) ประเภท ราคาทางการ (รูป) ราคาชวงฤดูรอน (รูป) Category Official Cost (Rs.) Typical Cost in summer (Rs.) Deluxe 3,600 1,200 A 2,500 800 B 1,500 600 C 1,000 500 D 700 400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปญหาการถูกโกงโดยบานเรือ (Houseboat) เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะผูที่ซอ ื้ แพคเกจจากนิวเดลี แลวจายเงินไปกอน มีขอควรทีต ่ องระวังอื่นๆ ดังนี้ - ไมควรซื้อแพคเกจ Houseboat จากที่นวิ เดลี - ระวังการได Houseboat ต่ํากวาเกรดทีต ่ กลงไวตอนแรก - ระวังการชารทเพิ่มที่ปด  บังไว (Hidden Charges) - Houseboat ที่หา งไกลมากๆ จะยากแกการที่คุณจะปลีกตัวออก - นํา passport ติดตัวไวเสมอ และอยาทิ้งสิ่งของมีคาไวที่ Houseboat - ระวังในการกดดันเพือ ่ ใหบริจาค หรือ เซ็นสัญญาในแพคเกจที่ราคาเกินความเปนจริง - ระวังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงิน - การลวงละเมิดโดยพนักงาน สําหรับผูหญิงทีเ่ ดินทางคนเดียว - อยาจายเงินหรือมัดจําเงินใดๆ กอนที่คุณจะไดเห็น Houseboat และสภาพหองพัก - มี Houseboat ใหเลือกที่นี่มากมาย มาถึงศรีนาคาแลวคอยเลือกวาจะพักที่ไหนก็ได - ระวัง ผูมาเสนอที่พัก Houseboat ใหระหวางเดินทางมาศรีนาคา หรือทีส ่ นามบิน - ถาติดตอ Houseboat จากเมืองไทย ใหลองอาน Review จากตามเวบบอรด หรือ เวบทองเที่ยว ตางๆเพื่อดู feedback, comment จากนักทองเที่ยวทีเ่ คยไปพักมากอนกอนตัดสินใจ เชน www.trekkingthai.com , www.pantip.com/cafe/blueplanet, www.tripadvisor.com , www.virtualtourist.com (การเช็คความนาเชื่อถือจากในเวบรีววิ ควรอานจากหลายๆรีวิว, หลายๆ เวบ และเช็คสัดสวนจํานวนคน Review กับคะแนนทีอ ่ อกมา เพราะเคยเจอที่เวียดนาม ปรากฏวา เจาของโรงแรมเปนคนโพสเอง!) ถาพบปญหาใหตด ิ ตอ Houseboat Owners Association (Residency Rd.) เปด 8.00 น. – 18.00 น. โทร. 2450326


Day 8 - Snow Sonamarg วันที่ 8 – แหวกหิมะที่โซนามารค สําหรับการเที่ยวใกลๆเมืองศรีนาคามี 3 จุดหลักๆ ที่สามารถไปเที่ยวไดแบบไป-กลับ ใชเวลาวันละแหง คือ 1.Pahalgam (พาฮาลแกม) 2.Gulmarg (กุลมารค) 3.Sonamarg (โซนามารค) ถามีเวลาไมพอไป ทั้งหมดสามแหง ตองเลือกที่ใดที่หนึ่ง -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------พาฮาลแกม (Pahalgam) เปนเมืองสรวงสวรรคของแคชเมียร นักทองเที่ยวตางยกยองใหกับความ สวยงามของดินแดนแหงนี้ จนไดรับสมญานามวาเปน "สวิสเซอรแลนดแหงอินเดีย" คําวา พาฮาลแกม หมายถึง หมูบ  านของคนเลีย ้ งแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ โดยเมืองพาฮาลแกมอยูห  างจาก เมืองศรีนาคา ของจัมมูและแคชเมียร ไปทางทิศตะวันออก โดยตั้งอยูที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,740 เมตร (8,989 ฟุต) เปนสถานที่ทอ  งเที่ยวยอดนิยมแหงหนึ่งที่ใกลเมืองศรีนาคา ซึ่งในทุกปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากแวะ เวียนมาเที่ยวอยูเ สมอ ดวยทัศนียภาพอันสวยงาม ดินแดนแหงนี้จึงไดรับความสนใจจากนักสรางภาพยนตร จน กลายเปนสถานที่มีชอ ื่ เสียงของอุตสาหกรรมภาพยนตรของอินเดีย สําหรับที่พาฮาลแกมมีธรรมชาติของปาสน และหมูบา นที่มวี ิถีชวี ต ิ พื้นบานของชาวแคชมียร มีทิวทัศนสวยงาม ซึ่งเราสามารถขีม ่ าเพือ ่ ชมทัศนียภาพได นอกจากนี้จากพาฮาลแกรม เรายังสามารถไปยังถ้ําอมานารท (Holy Amarnath Cave) ซึ่งเปนสถานที่สาํ คัญที่ อุทิศแกพระศิวะ

พาฮาลแกม (Pahalgam)

Amarnath Yatra


แผนที่ถ้ําอมานารท (Holy Amarnath Cave Map) จากพาฮาลแกม (Pahalgam)

กุลมารค (Gulmarg) หรือ ทุงหญาแหงดอกไม (Meadow of Flower) ชื่อเดิมของ Gulmarg คือ Gaurimarg เปนชือ ่ ของภรรยาของพระศิวะ เปนเมืองที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวในการเดินทางมาเลน สกีในฤดูหนาว ในชวงฤดูรอน ที่นี่มีสนามกอลฟไวคอยใหบริการ และเปนที่ตั้งของสนามกอลฟทีส ่ ูงที่สด ุ ในโลก มีระดับความสูงเฉลี่ย 2,690 เมตร (8,825 ฟุต) มีปา สนและวิวทิวทัศนทส ี่ วยงาม ตลอดเสนทางสูก  ุลมารคจะ ผานทุงนาขาว หมูบา นชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขาและเทือกเขาหิมะสลับซับซอนสวยงาม โดยที่กุลมารคมี บริการกระเชาลอยฟา ทีเ่ รียกชื่อกันวา กอนโดลา (Gondola) ที่จะคอยบริการพานักทองเที่ยว หรือนักเลนสกีขึ้น ไปยังยอดเขาของเมือง

กุลมารค (Gulmarg)


แผนที่กุลมารค (Gulmarg Map)

โซนามารค (Sonamarg) หรือ ทุงหญาทองคํา (Meadow of Gold) ไดรับสมญานามนี้ เนื่องจาก ระหวางทางเราจะผานทุงดอกมัสตารดสีเหลืองสวยงาม โซนามารคตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ศรีนาคา มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทส ี่ วยงามของกราเซียรน้ําแข็ง (Glacier) ผานปาวอลนัตใหญทป ี่ ลูก เรียงรายตลอดสองขางทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตา เปนเสนทางที่มวี ิวทิวทัศนทส ี่ วยงามเสนหนึ่งของ แคชเมียร เปนที่รูจักกันในนาม "ประตูสูลาดักห" จุดสุดทายกอนที่จะมุงหนาไปยังเมือง เลห ของลาดักห โดย ขามภูเขาโซจิ ลา (Zoji La) เสนทางที่ไปโซนามารคนี้จะขนานไปกับ แมน้ําสินธุ (Sindhu River) ตนกําเนิด ของแมน้ําศักดิ์สท ิ ธิห ์ ลายสายในอินเดีย

โซนามารค (Sonamarg)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เชาแลว...วันนี้เราจะไปโซนามารค (Sonamarg) กัน เราแจงกับนองชายคนเล็กไววา เราจะตัดสินใจอีก ทีตอนเรากลับมาจากโซนามารค วาจะพักตอหรือยายไปพักในเมือง (แตจริงๆเราเตรียมจะยายออกแลว) เรามา นั่งกินอาหารเชาในเรือ Lucky Peacock อาหารเชามีไขเจียว, ขนมปงแบบแคชเมียร, เนย, น้าํ ชากลิ่นเครื่องเทศ

ภายในบานเรืออีกหลัง

อาหารเชาแบบแคชเมียร

วันนี้ฝนตกปรอยๆ อากาศเย็นเขาไปใหญ แลวดวยความเปนคนที่จะหนาวมากกวาคนอื่นประมาณ 1 step คือ ถาคนอื่นๆรูสก ึ เย็นๆ...จะรูสึกหนาว คนอื่นใสเสือ ้ หนาว...เริ่มใสเสื้อโคท คนอื่นใสเสื้อโคท...ใสเสื้อ แบบอยูอะแลสกาไปเลย! พีช ่ ายคนโตบอกวาที่โซนามารคหนาวมาก เสือ ้ แคนี้ไมพอหรอก (แตเราก็ใสเสื้อ long john ซึ่งรานที่ซื้อมาบอกวากันไดถึง 0 องศาไปแลวนะ) เขาเลยจะใหยืมเสือ ้ หนาวของแฟนเขา เขาพาเราเดิน ไปบานเขาทีอ ่ ยูบนบกดานหลังเรือ ไปถึงทีบ ่ าน เจอแฟนเขากับลูก ลูกเขานารักเลย หนาตาฝรั่งมาก เพราะแฟน เขาเปนคนสวิตเซอรแลนด เขาบอกวาเขาอยูที่นี่ 6 เดือน อยูสวิต 6 เดือน ที่สวิตแฟนเขาก็มก ี ิจการโรงแรม เหมือนกัน เขาชวนเราไปพักดวย แฟนเขาหยิบ sweater ให 1 ตัวเพื่อไปโซนามารค สักพักรถก็มารับเราไป ใชเวลาเดินทางไปโซนามารคประมาณ 3 ชม. เราแวะพักระหวางทางเปนระยะ จุดแวะพักจะมี รานอาหาร ชารอนๆและอุปกรณกันหนาวขาย คนอินเดีย(ที่อยูตา งเมืองและมีฐานะ) มาเที่ยวที่โซนามารคกัน เยอะเลย คนทองถิ่นที่แคชเมียรนิยมใสเสือ ้ คลุมสไตลแคชเมียร หรือ “เปรัน” (Pheran) เปนเสื้อคลุมตัวยาวถึง นอง มีแขนยาว เปนเครื่องแตงกายตามแบบประเพณีนิยมของชาวแคชเมียรโดยเฉพาะผูชาย

รถที่พาเราไปโซนามารค (Sonamarg)

บรรยากาศขางทาง


อากาศหนาวมาก

จุดพักที่ 1

บานเรือนที่นี่จะนิยมมุงหลังคาสังกะสีสีเงิน

เสื้อคลุมสไตลแคชเมียร

จุดพักที่ 2

กําแพงน้ําแข็ง


ลานหิมะ

ถนนหนทาง

ลําธาร

ปาสน

เราเดินทางมาถึงโซนามารคพรอมกับความเมือ ่ ยลา พอลงจากรถเราตองเปลี่ยนรองเทาเปนรองเทาบูท กอน ซึ่งจะตองเสียตังคกันอีกแลว สวนคนลากเลือ ่ นจะตามเราแบบแนบชิด เพื่อเสนอราคาในการลากเราขึ้นไป บนเขาแลวปลอยใหสไลดตวั ลงมา สวนราคานั้นแลวแตตอรอง เราตอรองกับคนลากเลือ ่ นจนไดราคาเปนที่ พอใจจึงตกลง คนลากคอยๆลากเราขึ้นไป พอชวงทางชัน เราตองลงเดินบางเพราะมันชันมาก เขาลากไมไหว เขาบอก เราวาเราจะถายรูปกับหิมะไหม เราก็บอก..ถายสิ สักพักเขาลงไปนั่งแลวโกยหิมะขึ้นมาจากพื้น (เฮย!) เพือ ่ ให เราถายรูปแลวเหมือนหิมะกําลังตกลงมา (ไมตองขนาดนานก็ได...) สรุปเปยกเปอนกันไปหมด เราเห็นคนเลนสกีอยูล  ิบๆ แตเราคงเดินไปไมไหว อยูชมบรรยากาศแคแถวนี้แลวกัน เราไปนั่งพักเหนื่อย จากการเดินขึ้นเขาที่จุดพักบนเนิน ซึ่งมีซุมขายของอยู สั่งชารอนมากินแกหนาว นั่งคุยกับคนทีล ่ ากเลื่อน เขา บอกวาเขาไมไดเรียนในโรงเรียน เขาเลยตองมาหาเงินโดยการลากเลื่อนใหกับนักทองเที่ยว เขาพูดได 5 ภาษา (เพราะอินเดียมีภาษาทองถิน ่ เยอะมาก) เขาเรียนภาษาอังกฤษจากการพูดคุยประจําวัน ซึ่งก็เกงนะเพราะเขาพูด ฟงประโยคประจําวันรูเรื่องหมด แตเขาเขียนไมไดเพราะไมไดเรียน เราคุยไปคุยมาจนขอยืมเสื้อคลุมแคชเมียร เขามาถายรูป เขาถอดมาใหเราใสถายรูปเลย เสือ ้ ตัวใหญมาก ใสเสร็จแขนไมโผล (หรือ เราแขนสั้นเกิน) จากนั้นเราลงจากเนินดวยการสไลดเลื่อนลงมา เนื่องจากผูรวมทริปตัวใหญไปหนอย ชวงสไลดตวั ลงมาทําใหที่ ลากเลื่อนไมพังไป 1 อันเลย (ซะงั้น)


จุดเปลี่ยนรองเทา

ผูรวมทริปโดนรุม

ลากเลือด เอย! ลากเลื่อน

ฮุยเรฮุย

ซุมขายอาหาร

หิมะขาวๆ


โปรยหิมะ

นั่งชมบรรยากาศ

ในชุดแคชเมียร

คนเลนสกี

เพื่อนกันๆ

รถลากเลื่อนพังไปหนึ่ง


เริ่มหิวโหย เราแวะกินอาหารกลางวันที่โรงแรมโซนามารคพาเลซ (Sonamarg Palace Hotel) ใน ละแวกนั้น ในเมนูมอ ี าหารเชน (Jain Food) ดวย เราเลยลองสั่งมาดู (ศาสนาเชนเปนศาสนาหนึ่งในอินเดีย เขมงวดเรื่องอาหารมาก) เราสั่งมา 2 อยาง เปนแกงที่รสชาติแปลกดี ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาหารเชน (Jain Food) เปนมังสวิรัติอยางสมบูรณ ไมรับประทานหัวหอมและกระเทียม อาหารเชนที่ เขมงวดจะไมรับประทานมันฝรั่งและรากพืชอื่นๆ เพราะเมื่อรากถูกดึงขึ้น ตนพืชจะตาย เนือ ่ งมาจากความเชือ ่ ของศาสนาเชนทีถ ่ ือวาทุกอยางมีวญ ิ ญาณ เชนจะไมใชความรุนแรงในระดับที่เขมงวดมากและเคารพตอชีวต ิ ของพืชดวย พวกเขาตองแนใจวาการดําเนินชีวิตของพวกเขาจะไมทําใหเกิดการบาดเจ็บตอสิ่งมีชวี ิตใดๆ ทําให อาหารเชนประกอบดวยธัญพืช เชน ขาวสาลี ขาว เพราะพืชเหลานี้จะใหผลก็ตอ  เมือ ่ อายุของมันสิ้นสุดลง ผัก และผลไมที่รับประทานไดจะตองสุกบนตนและรวงหลน นอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงสุรา เพื่อใหพวกเขาสามารถมี ชีวต ิ อยูไดอยางมีสติ ปรัชญาอาหารดานอื่น ๆ คือ ใหอาหารแกคนยากจนเปนประจํา ไมทิ้งอาหารใด ๆ ดื่มน้าํ ที่ กรองแลว และกินอาหารหลังจากพระอาทิตยขึ้นและกอนพระอาทิตยตกดิน (เพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานแมลง ที่อาจจะมาตอมอาหาร ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงแรมโซนามารคพาเลซ (Sonamarg Palace Hotel)

เมนูอาหาร

After Mint แบบกระปุก


อาหารเชน (Jain Food) หลังจากนั้น เราเดินชมวิวสักพัก จึงเดินทางกลับศรีนาคา เราบอกใหคนขับแวะ Hotel Swiss กอนกลับ House Boat เขาตอบโอเคๆ แตมีการยกโทรศัพท โทรกลับไปที่ House Boat แลวหันมาบอกกับเราวาเขาไมรู ทางไป ยังไงเดี๋ยวเขากลับไปที่ Houseboat กอน เดี๋ยวนองชายคนเล็กจะพาไป เราก็แบบ เออ...ทําไมตอง กลับไปที่ Houseboat ดวยอะ เดี๋ยวเราบอกทางก็ได เรามีแผนที่อยู ที่ตั้ง Hotel Swiss หางายมาก มันอยูใกลๆ เนรูปารค (Nehru Park) เลย แตคนขับยังยืนยันขอกลับไปที่ Houseboat กอน (หึๆ มีเลสนัยจริงๆ อยางนี้มันไม จริงใจนี่หวา..) ดวยความที่เราเหนือ ่ ย ขี้เกียจเถียงแลว อีกทั้งพวงมาลัยก็อยูในมือคนขับอยูดี....สรุปคนขับก็พา เราไปแวะรับนองชายคนเล็กกอนไป Hotel Swiss จริงๆ My God! นี่จะไมปลอยฉันไปจริงๆใชไหมเนี่ยยยย พอ นองชายคนเล็กขึ้นรถปป  ก็ถามเราเลยวาพรุงนี้จะไป city tour กี่โมง เราบอกวา 9.00น.มั้ง แตเราขอคิดดูกอน แลวเราจะบอกคุณอีกที เราอาจจะไมไปกับทัวรของคุณตอแลว ไปถึง Hotel Swiss เราไดพด ู คุยกับเจาของโรงแรม (ที่เราเมลมาจองไวแลวแตไมไดมาพัก) เจาของ โรงแรมแอบโกรธเราเลย แลวเขาก็บอกดวยวา ผมนะ เชื่อคุณนะ เพราะผมใหคุณจองโดยไมตองมัดจําดวย แลว ทําไมถึงเลือ ่ นโดยไมบอกลวงหนา เราขอโทษขอโพยกันใหญเลย แลวก็สัญญาวา พรุงนี้เราจะมาพักที่นี่ใหได วันนี้เราอาจจะยายมาพักที่นไ ี่ มไดจริงๆ เพราะ Houseboat คงไมปลอยเราไปแน ดูส!ิ ขนาดมาที่ Hotel Swiss เขายังตามเรามาดวยเลย! (เซ็ง!) แตเราจะพยายามมาพักที่นี่ ถาสามารถมาพักได เราเลยขอจายมัดจําเลย เพือ ่ ยืนยันวาเราจะมาพักที่นี่ใหไดจริงๆ (ที่จริงเขาไมไดรอ  งขอใหเราจายมัดจําแตอยางใด...ตอนนั้นรูสึกผิดมาก ทํา ใหไดขอคิดวา ถาเราสัญญาอะไรกับใครไว ควรทําตามสัญญานั้น) พอเดินออกมาจาก Hotel Swiss เราบอกกับ นองชายคนเล็กวา ยังไงเราก็จะมาพักที่นี่ เรามัดจําไปแลวดวย นองชายคนเล็กทําหนาเสียเลย พอกลับมาถึงบานเรือ เราบอกกับนองชายคนเล็กวา เราไมไป city tour พรุงนี้กับคุณแลวนะ พรุงนี้เชา เราจะ check out จากบานเรือคุณ เทานั้นและ! นองชายคนเล็กบอกวา ไมไดแลว เรา confirm รถไปแลว (เฮย! บาแลว อะไรมันจะ confirm อะไรเร็วขนาดนั้น แลวก็บอกไปแลววา เดี๋ยวฉันจะบอกอีกที! ฉันยังไมทันไดยืนยัน อะไรเลย โห...เซ็ง! อยากกระโดดฟรีคิกสักที) แลวนองชายคนเล็กและพีช ่ ายคนกลางก็ไมยอมใหเรา cancel ...เราเถียงกันจน เลือดตาแทบกระเด็น จนเหนื่อย เราบอกไปวางั้นเราขอออกจากที่นี่คืนนีเ้ ลย ก็มีการขู วาจะไปฟองตํารวจ เพราะวาคุณเซ็นสัญญาซื้อทัวรในใบที่เขียนไวแลว แลวมันก็ชี้ๆที่ใบสัญญา (โห..เลนยังงี้ เลย...แลวเราไมไดมเี ขียนให cancel ไดไว การ cancel ไดนั้นเราตกลงกันเพียงปากเปลา) เราพักยกการฉะปะดะในชวงเย็นลงกอน เพราะเราเถียงไมชนะ เดี๋ยวเรามีแรงแลว คอยเริ่มสูใหม ถึงคืน นี้เราตองพักอยูที่นี่ แตเราไดยายไปพักบนเรืออีกลํา Lucky Peacock ที่สภาพดีกวา เรายายของมาเรือลําใหม เสร็จ นั่งพักผอนทีเ่ รือลําใหม ชมวิวทะเลสาบ สวนนองชายคนเล็ก ตอนนีเ้ ลิกยุงกับเราไปชวงหนึ่ง เพราะได เหยื่อรายใหม...


ทางเดินขึ้นบานเรือทางบก

ภายในบานเรือที่ตกแตงอยางสวยงาม

ใชแกสในการตมน้ําอุนอาบน้ํา

ที่นอนดานนอก

นองชายคนเล็กเลิกสนใจเราไปหาเหยื่อรายใหม


เรานั่งสงบทีห ่ นาเรืออยูไ  ดไมนาน ก็มเี รือพอคาขายเครือ ่ งประดับขึ้นมาบนเรือเราทันที! (เฮย! นี่ฉันตอง ฉะปะดะกับพอคาอีกแลวหรือนี่) พอคาพยายามเชือ ้ เชิญใหเราซื้อสินคาดวยวิธีการตางๆนานา ทั้งยื่นหนังสือ สารานุกรมดานอัญมณีใหเราดู แลวคอยๆแกะซองเครื่องประดับในกลองทั้งหลายออกมา (ขอเนน!วาทั้งหมด) เราพยายามบอกวา คุณไมตอ  งแกะออกมาหรอก ยังไงเราก็ไมซอ ื้ เดี๋ยวคุณจะเก็บลําบากเปลาๆ แตเขายังไมยอ ทอในการแกะหอออกมาทุกหอใหเราดู (คงพยายามทําใหเราเกรงใจ จนถึงทีส ่ ุด) แตดวยความทีเ่ ราเริ่มผานมา เยอะ เราจึงไมตองมีการเกรงใจแตอยางใด เรายืนยันในความมั่นคงที่จะไมซื้อ พรอมกับชวยเขาหอเก็บลงกลอง ไป!

พอคาแกะทุกหอ จบจากการเก็บอัญมณีลงกลอง พี่ชายคนกลางมาเรียกเราใหไปดูรานขายพรม ที่เมือ ่ วานเราไมแวะ ซึ่ง เจาของรานนั้นไดรอเราอยูบนเรือแลว (โห!) เราอิดออดไมอยากไป แตเขาคะยั้นคะยอจนเราตองไป เพราะ รําคาญ อีกใจก็ เอาวะ ไหนๆก็ไดนั่งเรือชิคาราชิวๆ ไปทีร่ านขายพรม นั่งชิวๆไปเรื่อยๆแลวกัน ถาเราใจแข็งซะ อยาง เจารานคงทําอะไรเราไมได ฮะฮะฮา 555 (เจอแขกจนบาไปแลว) เจาของรานพายเรือพาเราไปจนถึงราน เขาพาเราไปดูการสาธิตวิธก ี ารถักพรม ซึ่งคนถักพรมจะถักตาม pattern บนกระดาษ ที่มีตวั หนังสือบอกลาย (ที่ดูยากมาก คนถักพรมเขาสามารถจริงๆ) จากนั้นเขาพาเราไป เลือกซื้อพรม (โอว!) หองแสดงพรมเหมือนที่อค ั รา เขาพยายามกางพรมทั้งหลายออกมาใหเราดู พรอมบอก รายละเอียดความปราณีตของพรมแตละลาย จนเราบอกอีกเหมือนเดิมวา เรายังไมสนใจ ไมตองกางออกมาแลว เขาก็ไมยอทอ จนสุดทายเขารูวาเราไมเอาแลวจริงๆ เขาก็มีแผนสอง ใหเราไปดูหองขางลางที่ขายของที่ระลึก สวนใหญจะเปนเปเปอรมาเชเอามาทําเปนสินคาตางๆ เยอะมาก เขาเสนอเราชิ้นใหญๆกอน จนสุดทายเรายืน กรานไมเอา เขาจึงเริ่มเสนอของชิ้นเล็กลงเรื่อยๆ (ตองบอกวาพยายามขายตั้งแตเรือรบยันไมจิ้มฟนเลยทีเดียว) แตเราก็ผานมาไดโดยไมมอ ี ะไรติดมือกลับมา (เยๆ)


รานขายพรมและของที่ระลึก

คนถักพรม

Pattern การถักพรมบนกระดาษ

หองแสดงพรม

พรมแคชเมียร

แจกันเปเปอรมาเช


เรากลับมาอยางหิวโหย ทางบานเรือไดเตรียมอาหารไวใหเราแลว แต...พอเราเปดหมอออกมา เอะ! มัน มีเทคนิคอะไรบางอยางอีกแลว เราพบวาอาหารลดนอยลง 1 อยาง รวมทั้งอาหารแตละอยางไมมเี นื้อเลย ซึ่ง แตกตางจากเมือ ่ วานอยางเห็นไดชัด (หืมม...รายจริงๆ ลด cost กันเห็นๆ) กินเสร็จ เราเริ่มมีแรง ไมวายไปฉะปะ ดะฝปากตอสูก  ับพี่ชายคนกลางตอ เพื่อเจรจาเรื่องวันพรุงนี้ และถกเถียงในสิ่งทีเ่ ขาทํากับเราที่ผานมา เถียงกัน จนนึกภาษาอังกฤษแทบไมทัน สรุปเราฉะฝปากแพอก ี แลว เฮออออ....ไปนอนดีกวา

อาหารค่ําวันนี้

โดนลด cost โดยไมมีเนื้อเลย

The Adventure in India - Part 4  

บอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวในอินเดีย

Advertisement