Page 1

Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Mała gastronomia i catering” w ramach projektu „Moja praca – moją szansą” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wyboru oferty Ośrodka Kształcenia i Promocji „EDUKATOR”, ul Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń Oferta spełnia warunki określone w specyfikacji i przedstawia najkorzystniejszy bilans jeśli chodzi o liczbę punktów przyznanych w oparciu o podane w SIWZ kryteria. Nazwa instytucji

UNIWERSYTET Ośrodek Kształcenia Ośrodek Kształcenia i Akademia Kształcenia „EUR”, ul. 11 Zawodowego KURSAL, Zawodowego Sp. z o. o., Promocji Nako nad Notecią, ul. Straganiarska 20/22, Listopada 28/3, 82-500 „EDUKATOR”, ul Kwidzyn Oddział w Bydgoszczy, ul. 80-837 Gdańsk, Plac 1000-lecia 22a, Nad Torem 78, 85-409 Placówka, ul Szosa 87-400 GolubBydgoszcz Chełmińska 26, 87-100 Dobrzyń Toruń

Kryteria oceny

Koszt szkolenia

46,05

46,19

30,64

60

Program szkolenia Kwalifikacje kadry dydaktycznej Baza lokalowa i wyposażenie

10

9,33

9,33

9,67

5

8

8

4

19,67

16,33

19,67

19,33

80,72

79,85

67,64

93

Razem

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

10.08.2012r. Beata Kremer z-ca Dyrektora PUP

Ma%C5%82a%20gastronomia%20i%20catering%20-%20informacja%20o%20wyborze201208101129  
Ma%C5%82a%20gastronomia%20i%20catering%20-%20informacja%20o%20wyborze201208101129  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/769a249a-659f-4556-90a2-f23dfff74125/Ma%C5%82a%20gastronomia%20i%20catering%20-%20informacja%...

Advertisement