Page 1

Formularz 1

PUP GOLUB-DOBRZYŃ ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN stan w końcu miesiąca lipiec 2012 roku L.p

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych Ogółem

1 Miasto Golub-Dobrzyń 2 Miasto Kowalewo Pomorskie obszar wiejski 3 Gmina Ciechocin 4 Gmina Golub-Dobrzyń 5 Gmina Radomin 6 Gmina Zbójno Ogółem PUP Zamieszkali na wsi w PUP

1 182 342 543 257 710 311 451

3796 2272

Kobiety

690 177 310 148 405 191 246

2167 1300

Bezrobotni z prawem do zasiłku Razem Kobiety

227 75 85 42 103 48 41

621 319

127 38 50 28 48 26 18

335 170

Lipiec%202012201208271032  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/f88b5f93-5e1e-430b-92f7-ce2c62e9ac8e/Lipiec%202012201208271032.pdf