Page 1

0

มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา BENG 3701 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


1

รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา BENG 3701 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2. จานวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 3 หน่วยกิต (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปาริชาติ ฉิมคล้าย 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปีที่ 3 6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 8. สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.........................

แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


2

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทั้งทางภาษาอังกฤษและภาษาไทย อันเป็นทักษะที่มีความจาเป็นต่อการ แปล 2. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกกลวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้การแปล งานออกมาในรูปแบบที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 3. เพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้รู้จักการปรับบทแปลได้ด้วยตนเอง อันเป็นทักษะที่มีความจาเป็นต่อการแปลให้ ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 1.เพื่อให้มีความทันสมัยหรือมีความเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะการเรียนรู้จักงานแปลที่มีอยู่หลากหลายประเภท ในปัจจุบัน 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างไกลในภาษาที่นามาใช้ในเอกสารทางธุรกิจหลากหลายประเภท

แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ 1. คาอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการแปลและทฤษฎีการแปลเอกสาร ทั้งการแปลภาษาอังกฤษและการแปลภาษาอังกฤษให้ เป็นภาษาไทย อีกทั้งนักศึกษาในหลักสูตรจะได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติในการแปลเอกสารทางธุรกิจ หลากหลายประเภทจริง เช่น ข่าวธุรกิจ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฉลาก คู่มือ ตลอดจนข่ าวสารธุรกิจทั่วไป ทางอินเตอร์เน็ต 2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ งาน การศึกษาด้วยตนเอง ภาคสนาม/การฝึกงาน บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ 6 คาบ/สัปดาห์ ภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษา เฉพาะราย 3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล - อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/ สัปดาห์

แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


4

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ มีวินัยในวิชาชีพ - พัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์ในการให้การบริการต่อผู้มารับบริการ ตลอดจนมีภาวะความเป็น ผู้นา สามารถทางานเป็นทีม - พัฒนาให้ผู้เรียนเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีค วามเป็น มนุษย์ 1.2 วิธีการสอน - บรรยายหน้าชั้นเรียน อภิปรายกลุ่ม ลงมือปฎิบัติการแปลเอกสารหลากหลายประเภท 1.3 วิธีการประเมินผล - การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินผลการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน - การทดสอบแปลเอกสารเป็นรายบุคคล 2. ความรู้ 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ ความรู้ด้านหลักการและทฤษฎีการแปล กระบวนการแปล ตั้งแต่การแปลระดับหน่วยคา วลีประโยค อนุประโยค ประโยค ตลอดจนเอกสารที่มีความยาวหลายหน้ากระดาษ ตามกลวิธีของกระบวนการแปลที่ นักศึกษาได้เรียนมา รู้จักวิเคราะห์ประโยค โครงสร้างประโยค ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และสามารถนา ความรู้มาปรับใช้กับการแปลเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจได้ 2.2 วิธีการสอน - การมอบหมายงานให้นักศึกษา - การอภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ - การนาเสนองาน แนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน 2.3 วิธีการประเมินผล - สอบกลางภาค - สอบย่อย - สอบปลายภาค แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


5

3. ทักษะทางปัญญา 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา การพัฒนาทักษะการคิดอย่างป็นระบบ มีการวิเคราะหืปัญหาและสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ 3.2 วิธีการสอน 1. การบรรยาย (Lecture) 2. กิจกรรมการฝึกแปล(Translating) 3. มอบหมายงาน แบบฝึกหัด และจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆภายในห้องเรียน (Exercise& in-class Activities) 3.3 วิธีการประเมินผล - สอบกลางภาค - สอบย่อย - สอบปลายภาค 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา - พัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน - พัฒนความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานร่วมกับผู้อื่น - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ 4.2 วิธีการสอน - รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม และการจับคู่ทางาน - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 4.3 วิธีการประเมินผล - ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด - รายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม และการจับคู่ทางาน - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา - พัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียน จากการศึกษาโครงสร้างและหลักการใช้ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติม แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


6

-

-

5.2 วิธีการสอน - มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ทาการสืบค้นข้อมูลและนามาเสนอหน้าชั้นเรียนได้ นาเสนองานพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3 วิธีการประเมิน - การทารายงาน และนาเสนอผ่านเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมในการนาเสนอ

แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


7

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 1. แผนการสอน สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ที่ 1 Orientation and warm-up Activity

จานวน กิจกรรมการเรียน ผู้สอน ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) Orientation and warm- อาจารย์ ปาริชาติ ฉิม 3 up Activity คล้าย

2

Unit 1 ประวัติการแปล

3

3

Unit 2 ปัญหาต่าง ๆ ในการ แปลอังกฤษเป็นไทย

3

4

Unit 2 ปัญหาต่าง ๆ ในการ แปลอังกฤษเป็นไทย

3

5

Unit 3 การวิเคราะห์ประโยค เพื่อช่วยในการแปล

3

6

Unit 3 การวิเคราะห์ประโยค เพื่อช่วยในการแปล

3

แบบฟอร์ม-มคอ3

-Lecture -Exercise& in-class Activities -Lecture -Exercise& in-class Activities -Lecture -Exercise& in-class Activities -Lecture -Exercise& in-class Activities -Lecture -Exercise& in-class Activities

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ปาริชาติ ฉิม คล้าย อาจารย์ ปาริชาติ ฉิม คล้าย อาจารย์ ปาริชาติ ฉิม คล้าย อาจารย์ ปาริชาติ ฉิม คล้าย อาจารย์ ปาริชาติ ฉิม คล้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


8

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ที่ 7 Reviews

8

สอบกลางภาค

9

Unit 4 การแปลสานวน

10

Unit 4 การแปลสานวน

11

Unit 5 การแปลข่าว

12

Unit 5 การแปลข่าว

13

Unit 6 ปัญหาต่าง ๆ ในการ แปลไทยเป็นอังกฤษ

14

Unit 7 การปรับบทแปลและ ตัวอย่างงานแปล

15

Reviews

16

สอบปลายภาค

แบบฟอร์ม-มคอ3

จานวน กิจกรรมการเรียน ผู้สอน ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) -Exercise& in-class อาจารย์ ปาริชาติ 3 Activities คล้าย - PresentationI อาจารย์ ปาริชาติ 3 คล้าย -Lecture อาจารย์ ปาริชาติ 3 -Exercise& in-class คล้าย Activities -Lecture อาจารย์ ปาริชาติ 3 -Exercise& in-class คล้าย Activities -Lecture อาจารย์ ปาริชาติ 3 -Exercise& in-class คล้าย Activities -Lecture อาจารย์ ปาริชาติ 3 -Exercise& in-class คล้าย Activities -Lecture อาจารย์ ปาริชาติ 3 -Exercise& in-class คล้าย Activities -Lecture อาจารย์ ปาริชาติ 3 -Exercise& in-class คล้าย Activities -Lecture อาจารย์ ปาริชาติ 3 -Exercise& in-class คล้าย Activities อาจารย์ ปาริชาติ 3 คล้าย

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฉิม

ฉิม ฉิม

ฉิม

ฉิม

ฉิม

ฉิม

ฉิม

ฉิม

ฉิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


9

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรม ผลการ วิธีการประเมิน ที่ เรียนรู้* 1 ทดสอยย่อย (Quiz) สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2

แบบฟอร์ม-มคอ3

การเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วม การเสนอ ความคิดเห็นในห้องเรียน

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สัปดาห์ที่ ประเมิน ทุกสัปดาห์ 8 16

สัดส่วนของการ ประเมินผล 30% 30% 30%

ตลอดภาค การศึกษา

10%

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. เอกสารและตาราหลัก - เอกสารประกอบการสอน 2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ (ถ้ามี) ไม่มี 3. เอกสารและข้อมูลแนะนา - Handouts on exercises - Excerpts from various texts and magazines

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา - การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา - ข้อเสนอแนะผ่าน Facebook ที่อาจารย์ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้เรียน 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน การประเมินการสอนมีกลยุทธ์การสอนดังนี้ - ผลการสอบระหว่างภาค และปลายภาค - การทบทวนผลการเรียนรู้ 3. การปรับปรุงการสอน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับขนาดผู้เรียน ห้องเรียน - การวิจัยในชั้นเรียน และนอกห้องเรียน 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา - ในระหว่างการเรียนการสอน มีการทบทวนเนื้อหาที่ได้สอนแล้วก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ - จัดทาแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปแล้ว แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


11

- มีการประเมินความรู้ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทของ โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา จากผลการประเมิน และทบทวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้รายวิชานี้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มากขึ้น ได้มีการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้ - ปรับปรุงคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา - เพิ่มเติมเนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาโครงสร้างและ การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ

แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


12

แบบฟอร์ม-มคอ3

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มคอ 3 การแปล 2555