ทองคำ Vol.71

Page 1

วารสารทองคำำา JANUARY - MARCH 2023
วารสารทองคำำา JANUARY - MARCH 2023
JANUARY - MARCH 2023
7
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 8
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
9
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 10
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ
วารสารทองคำำา
กองบรรณาธิิการ
เร่�อง/ภาพ JANUARY - MARCH 2023 วารสารทองคำำา 11
:
JANUARY - MARCH 2023 12
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ
วารสารทองคำำา
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ วารสารทองคำำา JANUARY - MARCH 2023
Gold Report
เร่�อง JANUARY - MARCH 2023 14
กองบรรณาธิิการ :
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 16
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
17
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 18
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
19
วารสารทองคำำา

Gold Special

JANUARY - MARCH 2023 22
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
23
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 24 วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
25
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 26
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
27
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 28
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 32
โดย
กองบรรณาธิิการ
Gold Research
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
33
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 34
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
35
วารสารทองคำำา
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง Gold Knowledge JANUARY - MARCH 2023 36 วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
37
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 38
วารสารทองคำำา
ผศ.ดร.อัฐวุุฒิิ ปภังกร : เร่�อง รองผ้�อำนวุยการศ้นยวุิจััยทองคำ
JANUARY - MARCH 2023 40 วารสารทองคำำา
Global Gold
JANUARY - MARCH 2023
41
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023 42 วารสารทองคำำา
โดย บริษััท ฮั่วุเซ่่งเฮั่ง โกลด ฟิิวุเจัอร์ส จัำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288 Hua Seng Heng Gold Futures : เร่�อง JANUARY - MARCH 2023 วารสารทองคำำา 43
YLG Group : เร่�อง โดย บริษััท วุายแอลจั บ้ลเลี�ยน อินเตอร์เนชั่�นแนล จัำกัด www.ylgbullion.co.th 0-2687-9888 JANUARY - MARCH 2023 44 วารสารทองคำำา

www.caf.co.th

0-2618-0808

Classic Ausiris : เร่�อง บริษััทหลักทรัพยที�ปรึกษัาการลงทุน คลาสสิก ออสสริส จัำกัด
ตารางที่
คาด เดิม JOLTs Job Openings (Feb) 9.931 M 10.563 M ADP Nonfarm (Mar) 145 K 200 K Nonfarm (Mar) 236 K 239 K Unemployment Rate (Mar) 3.5% 3.6% JANUARY - MARCH 2023 วารสารทองคำำา 45
1.1 ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ
Gold Interview
JANUARY - MARCH 2023 48
กองบรรณาธิิการ: เร่�อง
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
49
วารสารทองคำำา
Gold Health
JANUARY - MARCH 2023 50
กองบรรณาธิิการ: เร่�อง
วารสารทองคำำา
JANUARY - MARCH 2023
51
วารสารทองคำำา
คุณยอดชั่าย เมทนีกรชั่ัย ประธิานชั่มรมรานทอง
โกลด์เด้นบอย
JANUARY - MARCH 2023 52 วารสารทองคำำา
จั.ปราจัีนบุรี
: เรื่อง
JANUARY - MARCH 2023
53
วารสารทองคำำา
กองบรรณาธิิการ : เรื่อง
JANUARY - MARCH 2023
55
Gold Design
วารสารทองคำำา
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.