ทองคำ Vol.70

Page 1

วารสารทองคำำา OCTOBER - DECEMBER 2022
วารสารทองคำำา OCTOBER - DECEMBER 2022
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 7
OCTOBER - DECEMBER 2022 8 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 9
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ OCTOBER - DECEMBER 2022 10 วารสารทองคำำา
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ OCTOBER - DECEMBER 2022 12 วารสารทองคำำา
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 13
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ OCTOBER - DECEMBER 2022 14 วารสารทองคำำา
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ วารสารทองคำำา OCTOBER - DECEMBER 2022
Gold Report กองบรรณาธิิการ : เร่�อง OCTOBER - DECEMBER 2022 16 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 17
OCTOBER - DECEMBER 2022 18 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 19
OCTOBER - DECEMBER 2022 20 วารสารทองคำำา
โดย กองบรรณาธิิการ Gold Research OCTOBER - DECEMBER 2022 24 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 25
OCTOBER - DECEMBER 2022 26 วารสารทองคำำา
Gold Special กองบรรณาธิิการ : เร่�อง/ภาพ OCTOBER - DECEMBER 2022 28 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 29
OCTOBER - DECEMBER 2022 30 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 31
OCTOBER - DECEMBER 2022 32 วารสารทองคำำา
การซ้อขายเฉลียรายเดอน ของ GD ,GF10 และ GF OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 33
กองบรรณาธิิการ : เร่�อง Gold Knowledge OCTOBER - DECEMBER 2022 36 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 37
OCTOBER - DECEMBER 2022 38 วารสารทองคำำา
โดย บริษััท ฮั่�วเซ่งเฮั่ง โกลด ฟิิวเจอร์ส จำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288 Hua Seng Heng Gold Futures : เร่�อง OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 39
YLG Group : เร่�อง โดย บริษััท วายแอลจ บูลเลี�ยน อินเตอร์เนชั่�นแนล จำกัด www.ylgbullion.co.th 0-2687-9888 OCTOBER - DECEMBER 2022 40 วารสารทองคำำา
Classic Ausiris : เร่�อง บริษััทหลักทรัพยที�ปรึกษัาการลงทุน คลาสสิก ออสสริส จำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808 OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 41
ผศ.ดร.อัฐวุฒิิ ปภังกร : เร่�อง รองผู�อำนวยการศูนยวจัยทองคำ Global Gold OCTOBER - DECEMBER 2022 42 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 43
OCTOBER - DECEMBER 2022 44 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 45
Gold Interview กองบรรณาธิิการ: เร่�อง OCTOBER - DECEMBER 2022 48 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 49
OCTOBER - DECEMBER 2022 50 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 51
โกลด์เด้นบอย : เรื่อง OCTOBER - DECEMBER 2022 52 วารสารทองคำำา
OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 53
กองบรรณาธิิการ : เรื่อง Gold Design OCTOBER - DECEMBER 2022 วารสารทองคำำา 55
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.