ทองคำ Vol.66

Page 1

JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำJULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำJULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JULY - SEPTEMBER 2021


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิ​ิการ : เรื่​่�อง/ภาพ


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิ​ิการ : เรื่​่�อง/ภาพ

10

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

11


Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

12

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

13


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2021

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยทองคำ�

14

Gold Report วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิ​ิการ : เรื่​่�อง

18

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ

20

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ

22

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

23


วารสารทองค�ำ

24

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

25
วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิ​ิการ : เรื่​่�อง/ภาพ

28

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

29


วารสารทองค�ำ

30

JULY - SEPTEMBER 2021Gold Knowledge วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิ​ิการ : เรื่​่�อง

32

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

33


วารสารทองค�ำ

34

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

35


วิถี...คนทองค�ำ วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ

36

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

37


วารสารทองค�ำ

38

JULY - SEPTEMBER 2021Gold Talk

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

40

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

41


วารสารทองค�ำ

42

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด www.ylgbullion.co.th 0-2687-9888

43


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2021

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

44


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ Classic Ausiris : เรื่อง

บริษทั หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิรสิ จ�ำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808

45
วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

48

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

49


Gold Dish

วารสารทองค�ำ

สวาปามแมน

50

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

51


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ

52

JULY - SEPTEMBER 2021


JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

53Gold Design JULY - SEPTEMBER 2021

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิ​ิการ : เรื่​่�อง

55

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.