ทองคำ Vol.65

Page 1

APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำAPRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำAPRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

9


วารสารทองค�ำ

10

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ


Gold Report วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

12

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

13


วารสารทองค�ำ

14

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ

16

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

19
Gold Talk

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

22

APRIL - JUNE 2021วารสารทองค�ำ

24

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

25


วารสารทองค�ำ โดย กองบรรณาธิการ

26

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

27
Gold Knowledge วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

30

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ

32

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

33


Global Gold วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

34

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

35


วารสารทองค�ำ

36

APRIL - JUNE 2021วารสารทองค�ำ

APRIL - JUNE 2021

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

38


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด www.ylgbullion.co.th 0-2687-9888

39วารสารทองค�ำ

APRIL - JUNE 2021

Classic Ausiris : เรื่อง

Supply (Tonnes)

Q4/20

Q1/21

CHG

Mine production

900.0 851.0 -49.0

Net producer hedging

-28.1 -25.0 3.1

Recycled gold

325.9 270.2 -55.7

บริษทั หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิรสิ จ�ำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808

41


คิดเป็นเงินเป็นทอง วารสารทองค�ำ ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

42

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

43
วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

46

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ

48

APRIL - JUNE 2021


Gold Trip APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ

49


วารสารทองค�ำ

50

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

51


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ

52

APRIL - JUNE 2021


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

53


Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


APRIL - JUNE 2021

วารสารทองค�ำ

55

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.