ทองคำ Vol.63

Page 1

OCTOBER - DECEMBER 2020 กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ราคาทองคำ�ปีวัว อาจจะไม่ดุดันเท่าปีที่ผ่านมา

7


OCTOBER - DECEMBER 2020

8


OCTOBER - DECEMBER 2020

9


OCTOBER - DECEMBER 2020

10Gold Special OCTOBER - DECEMBER 2020 กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

12


OCTOBER - DECEMBER 2020

13


OCTOBER - DECEMBER 2020

14


OCTOBER - DECEMBER 2020

15


Gold Talk OCTOBER - DECEMBER 2020 กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

16


OCTOBER - DECEMBER 2020

17


OCTOBER - DECEMBER 2020

18


OCTOBER - DECEMBER 2020

19
Gold Report OCTOBER - DECEMBER 2020

22


OCTOBER - DECEMBER 2020

23


OCTOBER - DECEMBER 2020

24


OCTOBER - DECEMBER 2020

25


Gold Interview OCTOBER - DECEMBER 2020 โดย กองบรรณาธิการ

26


OCTOBER - DECEMBER 2020

27


OCTOBER - DECEMBER 2020

28


OCTOBER - DECEMBER 2020

29
OCTOBER - DECEMBER 2020

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

32OCTOBER - DECEMBER 2020 Classic Ausiris : เรื่อง

บริษทั หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิรสิ จ�ำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808

34


OCTOBER - DECEMBER 2020 YLG Group : เรื่อง

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด www.ylgbullion.co.th 0-2687-9888

35


Gold Knowledge OCTOBER - DECEMBER 2020 กองบรรณาธิการ : เรื่อง

36


OCTOBER - DECEMBER 2020

37


OCTOBER - DECEMBER 2020

38


OCTOBER - DECEMBER 2020

39


Gold Focus OCTOBER - DECEMBER 2020 ดอกคูณ บุญเดช : เรื่อง

40


OCTOBER - DECEMBER 2020

41
OCTOBER - DECEMBER 2020 โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

44


OCTOBER - DECEMBER 2020

45


OCTOBER - DECEMBER 2020

กองบรรณาธิการ

46


OCTOBER - DECEMBER 2020

47


OCTOBER - DECEMBER 2020

สวาปามแมน

48


OCTOBER - DECEMBER 2020

49


OCTOBER - DECEMBER 2020

กองบรรณาธิการ

50


OCTOBER - DECEMBER 2020

51


OCTOBER - DECEMBER 2020

52


Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


Gold Design OCTOBER - DECEMBER 2020 กองบรรณาธิการ : เรื่อง

54


Gold Update OCTOBER - DECEMBER 2020 ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

55