ทองคำ Vol.62

Page 1

JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�าJULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำJULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

9


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2020


Gold Report JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

13


Gold Special วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

14

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ

16

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

19
Gold Talk

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

22

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

23


วารสารทองค�ำ

24

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�า YLG Group : เรื่อง

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด www.ylgbullion.co.th 0-2687-9888

25


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2020

Classic Ausiris : เรื่อง

บริษทั หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิรสิ จ�ำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808

26


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

27

JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ

32

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

33


Gold Interview วารสารทองค�า

โดย ผศ. ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร

34

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

35
Gold Knowledge วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

38

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

39


วารสารทองค�ำ

40

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

41


Gold Focus วารสารทองค�ำ

ดอกคูณ บุญเดช : เรื่อง

42

JULY - SEPTEMBER 2020


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2020

Element/ Density Melting point X ray properties (Atomic number) (g/cm3) (C) (energy line)

ทองคำ� Au(79) อีรีเดียม Ir(77) ปรอท Hg(77) ตะกั่ว Pb(82) ทังสเตน W(74) ออสเมียม Os(76) ทองแดง Cu(29) สังกะสี Zn(30) รูเทเนียม Ru(44) เงิน Ag(47)

19.32 22.56 13.53 11.34 19.30 22.59 8.96 7.14 12.45 10.49

1,064 2,446 -38.8 327.4 3,422 3,033 1,084 907 1,334 961

9,71 (L line) 9,19 (L line) 9,99 (L line) 10,55 (L line) 8,40 (L line) 8,91 (L line) 8,05 (K line) 8,64 (K line) 19,28 (K line) 22,16 (K line)

43
คิดเป็นเงินเป็นทอง วารสารทองค�ำ ดร. สัตกร วงศ์สงคราม

46

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

48

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

49


วารสารทองค�ำ สวาปามแมน

50

JULY - SEPTEMBER 2020


JULY - SEPTEMBER 2020

วารสารทองค�ำ

51


วารสารทองค�ำ

52

JULY - SEPTEMBER 2020


Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


Gold Design วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

54

JULY - SEPTEMBER 2020


Gold Update วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2020

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

ที่มารูปภาพ : facebook.com/Theuserthailand

55

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.