ทองคำ Vol.61

Page 1

APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำAPRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำAPRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

10

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

13


วารสารทองค�ำ

14

APRIL - JUNE 2020


วารสารทองค�ำ

APRIL - JUNE 2020

หนี้สหรัฐฯ

ต้นปี 2551 ก่อนเกิดวิกฤต

สิ้นปี 2562

%Chg

หนี้ต่อ GDP

$9.4752 ล้านล้าน (64%)

$ 23.032 ล้านล้าน (106%)

+143%

หนี้สาธารณะ

$ 9 ล้านล้าน

$ 23 ล้านล้าน

+156%

ตราสารหนี้และสินเชื่อทั้งหมด

$ 53 ล้านล้าน

$ 75 ล้านล้าน

+42%

ตราสารหนี้เอกชน

$ 3.3 ล้านล้าน

$ 6.5 ล้านล้าน

+97%

ตราสารหนี้ที่ FED ถือ

$ 7.4 แสนล้าน

$ 2.6 ล้านล้าน

+251%

หนี้ครัวเรือนต่อ GDP

$ 14.656 ล้านล้าน (99%)

$ 16.514 ล้านล้าน (76%)

+13%

15


วารสารทองค�ำ

16

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

17
Gold Special วารสารทองค�ำ

20

APRIL - JUNE 2020


วารสารทองค�ำ

29.07

THB/USD

180

33.57

2.78

SET index

180

401.84 1,830.13 1,157.59

406.22

Inflation rate

180

2.14

1.94

Export to USA

180 1,143.25 4,050.85 1,882.90

378.52

Interbank rate

180

-0.90 0.96

41.71 5.5 4.95

2.30

35

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน

30

จำ�นวน ค่าต่ำ�สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ข้อมูล

THB/USD

40

45

APRIL - JUNE 2020

2005m1

2010m1

month

2015m1

2020m1

1.05

21


วารสารทองค�ำ

-2

0

2

4

6

APRIL - JUNE 2020

2005m1

2010m1

monthly

2020m1

interbank_rate

0

1000

2000

3000

4000

in flatio n

2015m1

2005m1

2010m1

monthly

2015m1

SET_index

2020m1

Export_USA

THB/USD

SET index

Inflation rate

Export to USA

THB/USD

1.0000

SET index

-0.4659

1.0000

Inflation rate

0.1676

-0.5269

1.0000

Export to USA

-0.4292

0.7955

-0.3668

1.0000

Interbank rate

0.2821

-0.4779

0.6859

-0.3396

22

Interbank rate

1.0000


วารสารทองค�ำ

APRIL - JUNE 2020

Source

SS

df

MS

Model Residual

354.890326 1032.6271

4 88.7225816 175 5.90072628

Total

1387.51743

179 7.75149399

thb_per_usd

Coef.

set_index inflation export_usa interbank_rate _cons

-.002486 -.3209148 -.0011106 .5582532 37.93966

Std. Err. .0008196 .1358398 .0007959 .2418262 1.193247

t -3.03 -2.36 -1.40 2.31 31.80

Number of obs F(4, 175) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.003 0.019 0.165 0.022 0.000

= = = = = =

180 15.04 0.0000 0.2558 0.2388 2.4291

[95% Conf. Interval] -.0041035 -.5890099 -.0026815 .080982 35.58465

-.0008685 -.0528197 .0004602 1.035524 40.29466

23APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

25


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

26

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

27


วารสารทองค�ำ

28

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

29


วารสารทองค�ำ

APRIL - JUNE 2020

YLG Group : เรื่อง

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด www.ylgbullion.co.th 0-2687-9888

30


วารสารทองค�ำ

APRIL - JUNE 2020

Classic Ausiris : เรื่อง

ตัวเลขเศรษฐกิจรายไตรมาส GDP สหรัฐฯ ตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน การจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค ยอดการค้าปลีก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ม.ค. 63 +2.25 แสนคน +3.6% +0.1% +0.3% +131.6

Q3/62 +1.9%

Q4/62 +2.1%

Q1/63 -4.8%

ก.พ. 63 +2.73 แสนคน +3.5% +0.1% -0.5% +130.7

มี.ค. 63 -7.01 แสนคน +4.4% -0.4% -0.87% +120

เม.ย. 63 -2.05 ล้านคน +14.7% -0.8% -16.4% +86.9

บริษทั หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิรสิ จ�ำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808

31


วารสารทองค�ำ

APRIL - JUNE 2020

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

32

Gold Talk

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

36

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

37


วารสารทองค�ำ

38

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

39


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

40

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

41


วารสารทองค�ำ

42

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

43
คิดเป็นเงินเป็นทอง วารสารทองค�ำ ดร. สัตกร วงศ์สงคราม

46

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

48

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

49


Gold Trip

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

50

APRIL - JUNE 2020


APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

51


วารสารทองค�ำ

52

APRIL - JUNE 2020


Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


Gold Design วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

54

APRIL - JUNE 2020


Gold Update APRIL - JUNE 2020

วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

55

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.