ทองคำ Vol.60

Page 1

JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำJANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำJANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

9


วารสารทองค�ำ

10

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

11


วารสารทองค�ำ

12

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

13
Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

16

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ

คุณธีรรัฐ จุฑาวรากุล

20

JANUARY - MARCH 2020

คุณพีรพันธ์ วชิรคพรรณ

คุณดนุ ชาน

คุณธราภุช คูหาเปรมกิจ


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ

22

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

23
Gold Talk

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

26

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

27JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

29


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

30

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ

32

JANUARY - MARCH 2020

Gold Focus วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

36

JANUARY - MARCH 2020


วารสารทองค�ำ

JANUARY - MARCH 2020

Country Brunei

population 2019 (million)

GDP per capita, Int$ (2019)

Gold Reserve (Tonnes), Sep 2019

% of total reserves

Export ($bn), 2016-2017

Import ($bn), 2016-2017

0.44

86,480

4.5

NA

5.2

2.7

Cambodia

16.497

4,322

12.44

3.8%

9.3

12.7

Indonesia

266.998

13,969

78.54

2.9%

169

157

6.874

8,571

0.9

NA

3.4

4.7

Malaysia

32.801

32,502

38.88

1.7%

218

195

Myanmar

53.019

7,387

7.27

5.8%

9.1

12.8

Philippines

108.732

9,538

197.93

10.6%

62.9

92.9

Singapore

5.681

102,027

127.40

2.1%

396

311

Thailand

67.913

20,268

153.96

3.2%

235

203

Vietnam

95.494

8,060

10

NA

215

212

Laos

37
วารสารทองค�ำ

JANUARY - MARCH 2020

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

40


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

41


วารสารทองค�ำ

JANUARY - MARCH 2020

Classic Ausiris : เรื่อง

บริษทั หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิรสิ จ�ำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808

42


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

43


คิดเป็นเงินเป็นทอง วารสารทองค�ำ ดร. สัตกร วงศ์สงคราม

44

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

45Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

48

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

49


Gold Trip

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

50

JANUARY - MARCH 2020


JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

51JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

53


Gold Design วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

54

JANUARY - MARCH 2020


Gold Update JANUARY - MARCH 2020

วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

55

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.