ทองคำ Vol.58

Page 1

7


8


กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

9


10


11


12


1315


Gold Special กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

16


17


18


19


20


2123


Gold Research

24


25


26

Gold Knowledge กองบรรณาธิการ : เรื่อง

30


31


32


33
Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

36Classic Ausiris : เรื่อง

บริษทั หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิรสิ จ�ำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808

38


YLG Group : เรื่อง

39
คิดเป็นเงินเป็นทอง สัตกร วงศ์สงคราม

42


43


วิถี...คนทองค�ำ กองบรรณาธิการ

44


45Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

48


49


Gold Dish สวาปามแมน

50


51


Gold Trip กองบรรณาธิการ : เรื่อง

52


53


Gold Design กองบรรณาธิการ : เรื่อง

54


Gold Update ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

55

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.