ทองคำ Vol.56

Page 1

วารสารทองค�ำJANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำJANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

9


วารสารทองค�ำ

10

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

13


Gold Interview วารสารทองค�ำ

มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

14

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ

16

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

17JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

19


Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

20

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ

22

JANUARY - MARCH 2019

Gold Focus วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

26

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

27


วารสารทองค�ำ

28

JANUARY - MARCH 2019Gold Knowledge วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

30

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ

32

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

33
วารสารทองค�ำ

JANUARY - MARCH 2019

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

เดือน

เฉลี่ย 3 ปี

เฉลี่ย 5 ปี

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

4.57% 3.97% 0.02% 1.93% -2.39% 0.99% 0.71% 1.52% -1.19% -0.36% -4.92% 0.03%

5.06% 2.61% -1.11% 1.29% -1.96% 1.52% -1.56% 0.63% -2.28% -0.85% -4.15% -0.45%

36

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

37


วารสารทองค�ำ

JANUARY - MARCH 2019

Classic Ausiris : เรื่อง

บริษทั หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิรสิ จ�ำกัด www.caf.co.th 0-2618-0808

38


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

39
คิดเป็นเงินเป็นทอง วารสารทองค�ำ สัตกร วงศ์สงคราม

42

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

43


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

44

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

45Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


วิถี...คนทองค�ำ วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ

48

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

49


Gold Dish วารสารทองค�ำ สวาปามแมน

50

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

51


Gold Trip

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

52

JANUARY - MARCH 2019


JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

53


Gold Design วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

54

JANUARY - MARCH 2019


Gold Update JANUARY - MARCH 2019

วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

55

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.