ทองคำ Vol.55

Page 1

OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำOCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำOCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

9OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

11


วารสารทองค�ำ

12

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

13วารสารทองค�ำ

OCTOBER - DECEMBER 2018

หลายคนส่วนมากเข้ามาลงทุนในตลาดไม่ว่าจะประเภทใด ก็ตาม ลงทุนไประยะนึงรูส้ กึ ว่าเราเทรดได้บา้ งเสียบ้าง หรือบางที เทรดได้มากกว่าเสีย แต่พอร์ตก็ไม่โตสักที ปัญหาดังกล่าวนั้นก็ เป็นเพราะว่า คุณขาดการบริหารพอร์ตที่ดีไปนั่นเอง ไม่ว่าคุณจะ อ่านกราฟวิเคราะห์ได้เก่งแค่ไหน แต่ถา้ หากไม่มกี ารบริหารพอร์ต ทีด่ ี คุณอาจล้มเหลวในตลาดก็ได้ ในวันนีเ้ ราจะมาแนะนำ� Money Management (MM) หรือ การบริหารจัดการเงินทุน Money Management (MM) คืออะไร มันก็คือวิธีการบริหาร จัดการเงินทุนของคุณสำ�หรับการเทรด ช่วยให้เราบริหารเงินหรือ พอร์ตของเราได้อย่างมีระบบ เหตุที่เราต้องมีการบริหารเงินทุน ของเราเพราะ 1.) ไม่มีใครสามารถรู้ผลการเทรดล่วงหน้า ว่าผลจะออกมาใน รูปกำ�ไรหรือขาดทุน ดังนั้น การวางแผนล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝันจึงเป็นเรื่องสำ�คัญมาก 2.) เงิ น ทุ น มี จำ � กั ด มั น จะมี โ อกาสในการเทรดเข้ า มาอย่ า ง ต่อเนื่องตลอดเวลา อาจทำ�ให้ไม่สามารถเทรดได้ทุกโอกาสที่เข้ามา อย่างที่แย่สุดคือ เงินลงทุนของคุณอาจเป็น 0 ได้ภายในไม่กี่นาทีหาก ขาด MM 3.) แม้ในการเทรดครั้งนั้นของคุณจะขาดทุน แต่พอร์ตลงทุน จะไม่เสียหายหนัก 4.) หากเราขาดทุนในการเทรดนัน้ โอกาสทีจ่ ะทำ�ให้ทนุ กลับมา เท่าเดิมนั้นยากกว่า แล้ ว เราจะวางแผน Money Management อย่ า งไรดี การวางแผน MM จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ต่างกัน ออกไป แต่ละคนสามารถรับความเสีย่ งได้ไม่เท่ากัน รูปแบบการเทรด

ของแต่ละคนแตกต่างกัน และแต่ละคนต้องการกำ�ไรที่แตกต่างกัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การวางแผน MM ทีด่ คี วรคำ�นึงถึงความเสีย่ ง เป็นอันดับแรก จะเห็นได้ว่านักลงทุนจะต้องพบกับข้อจำ�กัดและ ความไม่แน่นอนต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต ทำ�ให้แนวทางในการบริหาร เงินลงทุนถูกกำ�หนดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.) เพื่อจำ�กัดความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละครั้ง ลดผลเสียหาย จากการขาดทุนต่อพอร์ตของคุณ 2.) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการเทรด 3.) เพื่อกระจายโอกาสในการเทรด ทำ�ให้สามารถลงทุนได้ หลายตัวในเวลาเดียวกัน ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว นั ก ลงทุ น ที่ เ ข้ า มาทุ ก คนล้ ว นแต่ ต้ อ งการผลที่ เป็นกำ�ไร โดยวิธกี ารทำ� Money Management นัน้ เราจะมีการกำ�หนด ในส่วนของกำ�ไรว่าต้องการที่เท่าใด หรือหากขาดทุนเราจะรับได้ แค่ไหน cut loss ที่ตรงไหน จัดสรรเงินทุนที่ต้องใช้ในการเทรดใน แต่ละครั้งเพื่อให้เทรดได้หลายๆ ตัว ทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็นเรื่องของ MM ทั้งสิ้น อย่างที่รู้ว่าการมี MM ข้อดีของมันนั้น คุณสามารถเทรดได้ อย่างปลอดภัย และโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการล้างพอร์ต และถ้า เกิดเราไม่ทำ� MM ล่ะ สำ�หรับข้อเสียของการที่เราไม่ทำ� MM ไว้นั้น คุณจะไม่มแี นวทางในการเทรด และทำ�กำ�ไรจากตลาดได้อย่างถูกต้อง คุณอาจได้กำ�ไร แต่เมื่อถึงครั้งที่คุณเสียคุณจะขาดแผนการรองรับที่ดี และเมื่อคุณขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง นั้นแหละครับมันจะส่งผล ไปถึ ง เงิ น ทุ น ในพอร์ ต ของคุ ณ เอง อย่ า ลื ม นะว่ า หากคุ ณ ขาดทุ น ไปในแต่ละครั้ง การจะทำ�ให้กลับมาเหมือนเดิมมันยากและต้องใช้ เวลาพอสมควรนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้นักลงทุนมีวินัยในการเทรด โชคดีในการลงทุนครับ

$

$

โดย บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จำ�กัด www.tcgold.com โทร. 0-2287-1777

15


Gold Interview วารสารทองค�ำ

มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

16

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ

20

OCTOBER - DECEMBER 2018

Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

24

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

25


วารสารทองค�ำ

26

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

27 27


วารสารทองค�ำ

28

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

29 29


วารสารทองค�ำ

30

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

31 31


วารสารทองค�ำ

32

OCTOBER - DECEMBER 2018

Gold Talk

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

36

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

37


วารสารทองค�ำ

38

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

39


Gold Research วารสารทองค�ำ

40

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

41
วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

44

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

45


วารสารทองค�ำ

46

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

47
วารสารทองค�ำ

OCTOBER - DECEMBER 2018

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

50


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

51


วารสารทองค�ำ

52

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

53


วารสารทองค�ำ

OCTOBER - DECEMBER 2018

Classic Ausiris : เรื่อง

U.S. Imports

U.S. Exports

China

462.88

115.72

Canada

277.89

267.01

Mexico

294.11

231.08

Germany

114.52

49.08

France

46.62

31.08

Italy

45.26

16.74 หน่วย : พันล้านดอลลาร์

54


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

55Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


วารสารทองค�ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

58

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

59


วารสารทองค�ำ

60

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

61


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

62

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

63


Gold Health วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

64

OCTOBER - DECEMBER 2018


OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

65


Gold Update วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

66

OCTOBER - DECEMBER 2018


Gold Design OCTOBER - DECEMBER 2018

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

67

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.