ทองคำ Vol.54

Page 1

JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำJANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำJANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

9


วารสารทองค�ำ

10

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

13JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

15


Gold Interview วารสารทองค�ำ

มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

16

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

JANUARY - APRIL 2018

Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

22

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

23


วารสารทองค�ำ

24

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

25


Gold Talk

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

26

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

27


วารสารทองค�ำ

28

JANUARY - APRIL 2018Gold Report วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

30

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ

32

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

33
Gold Research วารสารทองค�ำ

36

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

37


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

38

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

39


วารสารทองค�ำ

40

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

41


วารสารทองค�ำ UNSUNG HERO : เรื่อง

42

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

43
วารสารทองค�ำ

JANUARY - APRIL 2018

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

46


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

47


วารสารทองค�ำ

48

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

49


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

50

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

51Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


วารสารทองค�ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

54

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

55


วารสารทองค�ำ

56

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

57


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

58

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

59


Gold Health วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

60

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

61


เรื่องเล่า จากโลกออนไลน์ วารสารทองค�ำ

Misstech : เรื่อง

62

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ Penquin Walker : เรื่อง

64

JANUARY - APRIL 2018


JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

65


Gold Design วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

66

JANUARY - APRIL 2018


Gold Update JANUARY - APRIL 2018

วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

67