ทองคำ Vol.53

Page 1

วารสารทองค�ำOCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำOCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

OCTOBER - DECEMBER 2017วารสารทองค�ำ

10

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

13


วารสารทองค�ำ

14

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ

16

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

17


Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

18

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ

20

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ

22

OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

26

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

27


วารสารทองค�ำ

28

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

29


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

30

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

31
วารสารทองค�ำ

34

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

35


Gold Research วารสารทองค�ำ

36

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

37OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

39


วารสารทองค�ำ UNSUNG HERO : เรื่อง

40

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

41


วารสารทองค�ำ

42

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

43


Hi Life

วารสารทองค�ำ

Misstech : เรื่อง

44

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

45
วารสารทองค�ำ

OCTOBER - DECEMBER 2017

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

48


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

49


วารสารทองค�ำ

50

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

51


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

52

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

53Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


วารสารทองค�ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

56

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

57


วารสารทองค�ำ

58

OCTOBER - DECEMBER 2017วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

60

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

61


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

62

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ Penquin Walker : เรื่อง

64

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ

65


Gold Design วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

66

OCTOBER - DECEMBER 2017


OCTOBER - DECEMBER 2017

วารสารทองค�ำ ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

67

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.