ทองคำ Vol.52

Page 1

APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำAPRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำAPRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

9


วารสารทองค�ำ

10

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

13
Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

16

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

20

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ

22

APRIL-JUNE 2017


Gold Report APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

23


วารสารทองค�ำ

24

APRIL-JUNE 2017

Gold Interview วารสารทองค�ำ มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

28

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

29


วารสารทองค�ำ

30

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

32

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

33


วารสารทองค�ำ

34

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

35


วารสารทองค�ำ

36

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

37


วารสารทองค�ำ

38

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

39


Gold Research วารสารทองค�ำ

40

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

41
วารสารทองค�ำ

APRIL-JUNE 2017

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

44


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

45


วารสารทองค�ำ

46

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

48

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

49Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


วารสารทองค�ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

52

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

53


วารสารทองค�ำ

54

APRIL-JUNE 2017วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

56

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

57


Gold Online วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

58

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

59


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

60

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

61


Hi Life

วารสารทองค�ำ

Misstech : เรื่อง

62

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ Penquin Walker : เรื่อง

64

APRIL-JUNE 2017


APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

65


Gold Design วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

66

APRIL-JUNE 2017


Gold Update APRIL-JUNE 2017

วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

67