ทองคำ Vol.50

Page 1

วารสารทองค�ำJULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำJULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

9


วารสารทองค�ำ

10

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

11
Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

14

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ

16

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

19


Gold Talk วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

20

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

21


Gold Report วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

22

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

23


วารสารทองค�ำ

24

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

25


วารสารทองค�ำ

26

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

27


Gold Interview วารสารทองค�ำ มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

28

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

29


วารสารทองค�ำ

30

JULY-SEPTEMBER 2016

Gold AEC

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

34

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

35


วารสารทองค�ำ

36

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

37


AEC Focus วารสารทองค�ำ Anpower3 (@anpower3) : เรื่อง

38

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

39


วารสารทองค�ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

40

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

41
วารสารทองค�ำ

JULY-SEPTEMBER 2016

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

44


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

45


วารสารทองค�ำ

46

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

48

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

49Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


วารสารทองค�ำ

52

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

53


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

54

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

55


วารสารทองค�ำ

56

JULY-SEPTEMBER 2016Gold Online วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

58

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

59


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

60

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

61


Hi Life

วารสารทองค�ำ

Miss Tech : เรื่อง Misstech

62

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ Penquin Walker : เรื่อง

64

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

65


วารสารทองค�ำ

66

JULY-SEPTEMBER 2016


JULY-SEPTEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

67

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.