Page 42

วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

อัญมณีและเครื่องประดับไทยส่งขายอาเซียน เสรีและปลอดภาษีจริงหรือ!!! นับตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2015 สมาชิก 10 ประเทศใน อาเซียนได้หลอมรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างสมบูรณ์ โดยมี เป้าหมายหลัก 4 ประการตาม AEC Blueprint 2015 ได้แก่ (1) การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว ที่ใหมีการ เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ รวมถึงเงิน ทุนได้อยางเสรีมากขึ้น (2) การพัฒนาไปสูภูมิภาคที่มีความ สามารถในการแขงขันสูงเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขง ขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน (3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยาง เสมอภาค มีความเทา เทียมกัน สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และลดชองวางระดับการพัฒนา ระหว่างประเทศสมาชิกใหมและสมาชิกเกา และ (4) การ บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบาย เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยปัจจุบัน ในส่วนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง ประดั บ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ บ ทข้ า งต้ น อย่ า งชั ด เจนใน 2 40

ประเด็นคือ “การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” กล่าวคือ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสามารถส่งเข้าไปจำ�หน่ายใน ตลาดอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 622 ล้านคน ซึ่งคิด เป็นสัดส่วนราวร้อยละ 9 ของประชากรโลกได้อย่างเสรีมากขึ้น โดยประเทศไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ลดภาษีการนำ�เข้าสินค้านีจ้ ากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นศูนย์ไปตั้งแต่ปี 2010 ก่อนที่กลุ่ม CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม จะได้ลดภาษีการนำ�เข้า อัญมณีและเครือ่ งประดับเป็นศูนย์สำ�หรับสมาชิกอาเซียนลงเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2015 ขณะที่ “การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ โลก” นัน้ เพือ่ ให้เท่าทันต่อกระแสการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของโลกที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาเซียนได้ จัดทำ�เขตการค้าเสรีและสร้างเครือข่ายการผลิตและจำ�หน่าย ผ่านการจัดทำ�ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจาในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ASEAN+6” โดยทั้งกลุ่มมี

ทองคำ Vol.49  

วารสารทองคำ ปีที่13 ฉบับที่49 เดือน มีนาคม-มิถุนายน 2559

ทองคำ Vol.49  

วารสารทองคำ ปีที่13 ฉบับที่49 เดือน มีนาคม-มิถุนายน 2559

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded