ทองคำ Vol.49

Page 1

CONTENTS วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

07

20

14 64

56

07 President Talk

46 คิดเป็นเงินเป็นทอง

20 Gold Interview

58 Gold Health

เร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ค้า รับมือนโยบายกรมสรรพากร

ยืนยันไม่ได้รีดภาษี แต่ต้องปรับระบบให้เข้าสู่สากล

30 Gold AEC มารู้จักประเทศมาเลเซีย เสือเหลืองแห่งอาเซียน

โบราณสอนไว้ให้ “เก็บหอมรอมริบ”

5 เหตุผลชวนเดินออกก�ำลัง 9,900 ก้าวต่อวัน

62 Hi Life

Mobile Jacket สุด Cool!!MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาคลุกคลีกับวงการค้าทองคำ�ในประเทศไทย ดูเหมือนจะมีไม่กี่เหตุการณ์ที่จะส่งผล กระทบต่อการดำ�เนินงานของผู้ประกอบการค้าทองคำ� อย่างล่าสุดก็เป็นเรื่องของนโยบายของกรมสรรพากร ที่ต้องการให้ร้านค้าทองทั้งหมดเปลี่ยนจากการทำ�ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล และให้ทุกร้านค้า ทำ�บัญชีที่ถูกต้องในลักษณะบัญชีเดียว ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ ค้าทองคำ�เพราะเป็นการยกเครื่องระบบการบริหารงานที่ทำ�กันมาอย่างยาวนาน หากจะพิจารณาถึงเหตุผลของการปรับปลี่ยนจากกรมสรรพากรแล้ว ถือว่าเป็นการยกระดับทำ�ให้ธุรกิจค้าทอง ของประเทศไทยมีระบบเป็นสากล และได้รับการยอมรับมากขึ้น ทั้งเรื่องการบริหารงานและการตรวจสอบ ในด้านต่างๆ ก็ฟงั ดูดี แต่ตอ้ งยอมรับว่าการจะเปลีย่ นวิถกี ารดำ�เนินธุรกิจทีท่ ำ�มานานหลายสิบปี อาจจะต้องใช้เวลา และอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆ ส่วนตามมา เรื่องนี้ทางสมาคมค้าทองคำ�และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามเข้ามาช่วยเหลือและติดตามการเปลี่ยนแปลง อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องการให้ข้อมูลผ่านทางช่องทาง และวิธีการต่างๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เกิดปัญหา และส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการน้อยที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คงจะต้องถูกหยิบมานำ�เสนออย่างต่อเนื่องอีกระยะ จนกว่า ทุกอย่างจะเริ่มใช้งานอย่างจริงจังในต้นปีหน้า…

กองบรรณาธิการวารสารทองคำ�

วารสารทองคำ� • เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ� เลขที่ 43 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 • E-mail : contact@goldtraders.or.th • Website : www.goldtraders.or.th • Facebook : www.facebook.com/ goldtraders • Twiiter : @Goldprice_GTA • ที่ปรึกษา : คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี (นายกสมาคมค้าทองคำ�) คุณจักษ์ อัศวานันท์ (ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวารสาร และเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ�) คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย (อนุกรรมการฯ) คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม (อนุกรรมการฯ) คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ (อนุกรรมการฯ) คุ ณ สั น ติ เอื้ อ อำ � นวยพร (อนุ ก รรมการฯ) ดร.พิ บู ล ย์ ฤ ทธิ์ วิ ริ ย ะผล (อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร) • กองบรรณาธิ ก าร : คุ ณ ปานะพงษ์ สุ ท ธี ว งศ์ เลขที่ 43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 55 โทรสาร. 0-2675-8488 • E-mail: panapong@goldtraders.or.th • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ : คุณพลวัตร สารวิทย์ • E-mail: pollawat@goldtraders.or.th • โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 41 • ฝ่ายสมาชิกและฝ่ายโฆษณา : คุณพลวัตร สารวิทย์ • E-mail: pollawat@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 41 • พิมพ์ที่ : บริษัท สยามศิลป์ การพิมพ์ จำ�กัดMARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

เร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ค้า รับมือนโยบายกรมสรรพากร 7


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

“จากที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการ ก็ได้รับทราบปัญหากลับ มามาก ส่วนใหญ่จะเป็นความกังวล เพราะธุรกิจร้านทองทีท่ �ำ กัน มาแบบง่ายๆ เป็นครอบครัว จะต้องเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคล และต้ อ งมี ก ารทำ � บั ญ ชี อ ย่ า งละเอี ย ด ต้ อ งมี ค นทำ � บั ญ ชี แล้วต้องมีสำ�นักงานบัญชีตรวจสอบและเซ็นรับรอง ซึ่งน่าจะ ทำ�ให้การทำ�การค้ามีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แล้ว ธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ตามต่างจังหวัดจะมีเงินเพียงพอในการใช้ จ่ายตรงนี้หรือไม่ ที่สำ�คัญคงจะหาคนมาทำ�บัญชี หาคนมาตรวจ สอบบัญชีได้ยากและค่าใช้จ่ายน่าจะสูง ขณะที่ผู้ประกอบการ รายใหญ่ คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาไปอยู่ที่ วิธีการดำ�เนินธุรกิจมากกว่า” หากจะมาพิจารณาจากการทำ�ธุรกิจส่วนตัว ซึง่ ได้เข้าสูร่ ะบบ มานานแล้ว ในภาพรวมถือว่าเป็นประโยชน์ และดูเหมือนจะ เสียภาษีน้อยกว่าด้วย แต่มันมีปัญหาในเรื่องการลงบัญชี ของ ลู ก ค้ า หรื อ โรงรั บ จำ�นำ�ที่ นำ�ทองเก่ า ของเรากลั บ มาขายคื น เพราะการลงบัญชีและเสียภาษีของโรงรับจำ�นำ�กับร้านค้าทอง เป็นคนละระบบกันทำ�ให้ต้องเสียภาษีในส่วนนี้ หากเป็นการ ทำ�ธุรกรรมร้านทองต่อร้านทองมันไม่ตอ้ งเสีย มันได้รบั ข้อยกเว้น ประเด็นทีม่ กี ารพูดถึงในวงการค้าทองคำ�ในขณะนี้ คงจะ ซึ่งเชื่อว่าในช่วงแรกๆ ผู้ประกอบการหลายรายจะต้องมีปัญหา เป็นเรื่องนโยบายของกรมสรรพากรที่จะให้ผู้ประกอบการ ทำ�บัญชีทถี่ กู ต้องในลักษณะบัญชีเล่มเดียวและให้เปลีย่ นจาก กิจการแบบบุคคลธรรมดามาเป็นแบบนิติบุคคล ซึ่งหาก ทุกคนทำ�ได้ก็จะเป็นเรื่องดี แต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากสำ�หรับ ผู้ประกอบการหลายคนที่เคยชินกับการทำ�การค้าในรูปแบบ เดิมมาอย่างยาวนาน ซึ่งการจะให้ปรับเปลี่ยนภายในไม่ กีเ่ ดือนมันก็ตอ้ งมีอปุ สรรค แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ผูป้ ระกอบการก็ตอ้ ง เข้าระบบ เพราะเป็นนโยบายของภาครัฐ แนวทางการแก้ปัญหาในขณะนี้ ทางสมาคมฯได้ส่งตัวแทน เข้าไปพูดคุยกับกรมสรรพากรถึงรายละเอียดของการเปลี่ยน แปลงทัง้ หมด เนือ่ งจากธุรกิจค้าทองคำ�ค่อนข้างจะมีรายละเอียด ปลีกย่อยจำ�นวนมาก และเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหลาย ภาคส่วน ซึ่งแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลและจุดที่จะเป็นปัญหา เพื่อที่จะไปแก้ไข สิง่ ทีต่ อ้ งเร่งดำ�เนินการโดยเร็วก็คอื การให้ความรูค้ วามเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดสัมมนา เอกสาร คู่มือ และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร รวมถึง นักบัญชีมาให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการโดยตรง 8


MARCH-MAY 2016

เรื่องการลงบัญชีอย่างแน่นอน แต่ถ้ามองในระยะยาว เชื่อว่า ระบบและวิธีการนี้มันดี มันถูกต้องและสง่างามด้วย ที่สำ�คัญ ทุกคนจะเสียภาษีตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ต้องขอชี้แจงว่า แนวความคิดในเรื่องนี้ ไม่ได้ มาจากสมาคมค้าทองคำ�เป็นคนคิด และที่ผ่านมาได้พยายาม เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ ชี้แจงถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ต่อกรมสรรพากรไปแล้ว แต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นนโยบาย เป็น กฎหมาย จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา จะไม่เกิดปัญหาอย่าง แน่นอน และในท้ายที่สุดแล้วจะทำ�ให้ธุรกิจค้าทองมีมาตรฐาน ดีขึ้น และทุกคนได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน สิ่ ง ที่ เ ป็ น ห่ ว งก็ คื อ เรื่ อ งของค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ทาง สมาคมฯ ก็จะหาแนวทางที่จะช่วยเหลือต่อไป เพราะเข้าใจดีว่า ธุรกิจร้านทองปัจจุบันไม่ดีเหมือนในอดีต ประกอบกับเศรษฐกิจ ไม่สู้ดีนัก ทำ�ให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่มีกำ�ไรมากมาย ทั้งนี้ จะพยายามขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมศึกษา

วารสารทองค�ำ

มาดูเรื่องของราคาทองคำ�ในปีนี้ ยังมีการเคลื่อนไหวขึ้นลง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ นั ก ลงทุ น ซึ่ ง ตั้ ง แต่ ช่ ว งต้ น ปี ที่ผ่านมา ราคาทองได้ปรับตัวขึ้นลงในระดับ 300-400 บาท น่าจะมีถึงสิบกว่าครั้ง และทำ�ให้นักลงทุนมีกำ�ไร และตลาด คาดการณ์ได้ง่ายกว่าในช่วงที่ผ่านมา ส่วนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้น จากปีที่ผ่านมา เฟดได้ออกข่าวว่า จะขึ้นดอกเบี้ยตลอดทั้งปี แต่สุดท้ายแล้ว ก็ขึ้นเพียงร้อยละ 0.25 ซึ่งแนวโน้มในปีนี้ก็เหมือนเดิม หรืออาจ ไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำ�เพราะเศรษฐกิจไม่ดี อาจจะทำ�ให้ทองคำ�ปรับ ลงมาไม่มาก ซึ่งในปีนี้ ยังคาดการณ์ราคาทองคำ�ต่ำ�สุดที่ 1,050 เหรียญ และสูงสุดอย่างมากก็ไม่เกิน 1,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบว่าทองคำ�มีความเสี่ยง น้อยและง่ายต่อนักลงทุน โดยให้ใช้กลยุทธ์เข้าออกเร็วเช่นเดิม แต่สำ�หรับตลาดทองรูปพรรณก็ยังต้องทำ�ใจต่อไป โดยเฉพาะ ในภาวะเศรษฐกิ จ เช่ น นี้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำ�ลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค โดยตรง 9


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

ศูนย์วิจัยทองคำ�แถลงผลดัชนี ราคาทองคำ�

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้า ทองคำ� พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย ดร.พิ บู ล ย์ ฤ ทธิ์ วิ ริ ย ะผล ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั ทองคำ� และนายอภิสทิ ธิ์ ภัทรสกลเกียรติ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บริษทั จีที เวลท์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด ร่วมแถลง ข่าวดัชนีเชื่อมั่นทองคำ�ประจำ�เดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน ชั้น 9 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์

10

MARCH-MAY 2016


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีครั้งที่ 1/2559

นายจิ ต ติ ตั้ ง สิ ท ธิ์ ภั ก ดี นายกสมาคมค้ า ทองคำ � พร้ อ มคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิ ก ฯเข้ า ร่ ว ม การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้อง ประชุ ม อายั ท อบาโลน คอนเวนชั่ น ฮอลล์ ชั้ น 9 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ มี ว าระการประชุ ม สำ � คั ญ มากมาย อาทิ การพิจารณารายงานประจำ�ปี แสดงผลการ ดำ�เนินกิจการของสมาคมในปี 2558 รวมถึงร่วมกันหารือ เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของสรรพากรต่อภาษีร้านทอง

Grand Opening แอพพลิเคชั่น “THAICHAROEN”

บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำ�กัด จัดงานเปิดตัว แอพพลิเคชั่น “THAICHAROEN” ณ โรงแรมทวินโลตัส โดยมีคุณชาติชาย อัครวิบูลย์ รองประธานศาลฎีกาและคุณพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงาน มี การบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การทำ�กำ�ไรในช่วงเศรษฐกิจถดถอย” โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

11
Gold Special วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

จับตา..การพลิกโฉมครั้งสำ�คัญวงการค้าทองคำ�ในไทย เรื่องร้อนๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านค้า ทองคำ�ในช่วงนี้ คงจะหนีไม่พ้นนโยบายของกรมสรรพากรที่ จะให้รา้ นค้าทองทัง้ หมด เปลีย่ นจากการประกอบธุรกิจแบบ บุคคลธรรมดามาเป็นแบบนิติบุคคล โดยจะเริ่มในเดือน มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ยังต้องการให้ร้านค้าทองคำ�มี การทำ�บัญชีที่ถูกต้องในลักษณะบัญชีเล่มเดียว ทัง้ นี้ สมาคมค้าทองคำ�ได้รว่ มกับสมาคมเพชรพลอยเงินทอง จั ด สั ม มนาเกี่ ย วกั บ ภาษี ร้ า นทองขึ้ น ภายใต้ ชื่ อ “นโยบาย ของสรรพากรต่ อ ภาษี ร้ า นทอง” เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจให้ แ ก่ ผู้ประกอบการค้าทองคำ�เกี่ยวกับกฎหมายของภาษีร้านทอง และนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ 14

กระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน และ คุณประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง “นโยบายของสรรพากรต่อภาษีร้านทอง” คุณอภิศกั ดิฯ์ กล่าวว่ากระทรวงการคลังแนะนำ�ให้รา้ นค้าทอง จัดทำ�บัญชีเล่มเดียวตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ระบบร้านค้า ทองคำ�มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ และเข้าระบบภาษี อย่ า งมี ศั ก ยภาพมากขึ้ น นอกจากนี้ ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน ที่จะถึงนี้ รัฐบาลจะเริ่มการทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (National E-payment) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบ การต่างๆ หันมาใช้ระบบและลดการใช้เงินสดมากขึ้น ซึ่งจะช่วย ลดต้นทุนการผลิตธนบัตรในประเทศ ขณะที่อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า เรื่องภาษีสินค้าทองคำ�


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

นั้น ขณะนี้เก็บภาษีเฉพาะแวตจากส่วนต่างค่ากำ�เหน็จเท่านั้น เมื่อไปดูถึงตัวเลขการเสียภาษีของร้านค้าทองพบว่า มีการแจ้ง ยอดขายเพียงวันละ 1-2 สลึงเท่านัน้ ซึง่ ต่ำ�กว่าความเป็นจริงมาก และส่วนใหญ่จะเสียภาษีแบบเหมาจ่ายคือ 25% ของยอดขาย ซึง่ กรมสรรพากรได้ปรับเปลีย่ นนโยบายใหม่ โดยจะให้รา้ นค้าทอง ทั้งหมดเปลี่ยนจากการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา มาเสียแบบ นิ ติ บุ ค คล โดยจะให้ เริ่ ม ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 นี้ เ ป็ น การ นับรอบการเสียภาษีนิติบุคคลครึ่งปีหลัง การดำ�เนินงานในลักษณะนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบ การ เพราะการเสียภาษีในลักษณะเหมาจ่าย คิดอัตรากำ�ไรสูง กว่าอัตรากำ�ไรที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ยังต้องการให้ร้านค้า ทองคำ�มีการทำ�บัญชีที่ถูกต้องในลักษณะบัญชีเดียว หากร้านค้า ใดเข้ามาทำ�ให้ถูกต้องในปีนี้ สรรพากรยืนยันว่าจะไม่มีการตรวจ สอบ ภาษีย้อนหลัง อธิ บ ดี ก รมสรรพากรกล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในเบื้ อ งต้ น จะนำ� รายชื่อผู้ค้าทองคำ�รายใหญ่ 75 ราย ที่ขายส่งทองคำ�ให้ร้านค้า ทั่วประเทศ เข้ามาอยู่ในสำ�นักผู้เสียภาษีขนาดใหญ่ (แอลทีโอ) ซึ่ ง ต่ อ ไปการขายทองคำ�ให้ ร้ า นค้ า ปลี ก ต้ อ งออกใบเสร็ จ รั บ เงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย

คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คุณประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร

15


วารสารทองค�ำ

ที่ผ่านมา ได้เชิญผู้ค้าทองคำ�มาร่วมหารือเพื่อหาแนวการ แก้ไขการเสียภาษีซื้อขายทองคำ�ให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายใต้ ระบบบัญชีเล่มเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การลงบัญชีมีความถูกต้อง ทั้งรายรับและรายจ่าย คุณประสงค์ฯกล่าวว่า ธุรกิจทองคำ�ในประเทศที่มีความ ซับซ้อนมาก เพราะไม่ได้ซื้อ-ขายทองคำ�เพียงอย่างเดียว แต่ยัง ทำ�ธุรกิจรับขายฝากอีกด้วย ทำ�ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมืออยู่ ตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะจดทะเบียน เป็นบุคคลธรรมดา เพราะสะดวกและไม่ต้องลงบัญชี แต่เมื่อ รัฐบาลนำ�นโยบายเรื่องการชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ทำ�ให้ การเสียภาษีรูปแบบเดิมไม่สามารถทำ�ได้อีกต่อไป และการปรับ เปลี่ยนครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายจะเพิ่มรายได้จากร้านค้าทองคำ� แต่อย่างใด ด้านคุณพรชัย สุดายุวร เลขาธิการ สมาคมค้าทองคำ� 16

MARCH-MAY 2016

กล่ า วภายหลั ง การหารื อ กั บ ผู้ บ ริ ห ารกรมสรรพากรว่ า ตาม นโยบายทางกรมฯ ต้องการให้ผู้ประกอบการทุกคนเข้าสู่ระบบ โดยจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม แต่สมาคมฯ ขอให้มีการยืดหยุ่นให้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยน ครั้งสำ�คัญ และผู้ประกอบการหลายคนยังไม่เข้าใจ ทางกรม สรรพากรจึงขยายเวลาให้ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม ปีหน้า ส่ ว นระยะเวลาที่ เ หลื อของปี 2559 ผู้ ประกอบการต้อ ง เร่งทำ�ความเข้าใจ และศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง โดยที่ภาครัฐ จะไม่เข้ามาเข้มงวดมาก และจะให้สรรพากรของแต่ละพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ�ไปจนถึงสิ้นปี หลังจากนั้นทุกอย่างต้อง เข้าสู่ระบบบัญชีเล่มเดียว คุณพรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่ เรื่องใหม่ เพราะเคยพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงการยกเว้น VAT แล้ว


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

แต่ตอนนั้นยังคงอนุโลมให้ใช้ภาษีแบบเหมาจ่าย แต่เมื่อมีการ ปรับระบบโดยนำ� e-payment เข้ามา ทำ�ให้ผู้ประกอบการจำ�เป็น ต้องปรับเปลี่ยนระบบการค้าขายตาม ซึ่งระบบดังกล่าวจะแสดง กระบวนการซื้อ-ขาย รายรับรายจ่ายของทั้งสองฝั่ง ซึ่งข้อมูล ทั้ ง หมดจะมี ผ ลต่ อ การทำ�ธุ ร กรรม และการตรวจสอบของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถอธิบาย ที่มาที่ไปของเงินเหล่านั้นได้หากถูกเรียกตรวจสอบ ซึ่งเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องของ การเสียภาษีอาจจะจ่ายน้อยลง เพราะผู้ประกอบการสามารถ หักต้นทุนได้เต็มที่

17


วารสารทองค�ำ

ส่ ว นรู ป แบบการค้ า ขายทองคำ� คงไม่ เ ปลี่ ย นแปลงจน กระทบผู้ บ ริ โ ภค แต่ ก ลุ่ ม ผู้ ค้ า ที่ ยั ง คงเคยชิ น กั บ ระบบเดิ ม ๆ อาจจะมี ปั ญ หาบ้ า งเล็ ก น้ อ ยในช่ ว งแรกที่ เ ริ่ ม เข้ า สู่ ร ะบบ หลังจากนั้นเชื่อว่าคงจะปรับตัวได้ ยกเว้นในกลุ่มผู้ท่ีมีเจตนา ไม่บริสุทธิ์ แต่สำ�หรับผู้ที่ทำ�มาค้าขายแบบตรงไปตรงมา เชื่อว่าจะเป็น ผลดี ต่ อ การทำ�ธุ ร กิ จ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งเครดิ ต จากธนาคาร การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ ปปง. ซึ่งเชื่อว่า 18

MARCH-MAY 2016

แนวคิดการเข้าระบบเป็นนิติบุคคลนี้ อาจจะมาจาก ปปง. ที่ ต้องการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินทุนต่างๆ ส่วนข้อเสีย น่าจะเป็นความยุ่งยากในการทำ�บัญชี เพราะ รายละเอียดทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ จากการค้า จะต้องถูกบันทึกทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของเข้า การขายของออก ค่าจ้าง ค่าเช่า เพื่อนำ�ไปคำ�นวณเป็นรายรับรายจ่ายก่อนที่จะเสียภาษี สุดท้ายก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการตรวจสอบบัญชี เพิ่มเติม กล่าวโดยสรุป ข้อเสียคือ ความยุ่งยากที่มากขึ้น ต้องมีการ จัดทำ�บัญชี ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี ต้องชี้แจงรายได้ที่สูงขึ้น เป็นการเอารายได้ทงั้ หมดออกมาแสดง ส่วนข้อดีคอื มีรายได้จริง ไปตอบคำ�ถามหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ ไม่ตอ้ งกังวลว่าสรรพากร จะมาขอตรวจบัญชีเพราะเป็นการบันทึกรายได้ตามจริงอยู่แล้ว ต่อไปในระยะยาวถ้าถูกบีบจากกฎหมายต่างประเทศ ทีจ่ ะบังคับ ให้ทกุ คนเข้าระบบ จะทำ�ให้สามารถชีแ้ จงได้ในทุกเรือ่ ง โดยไม่มา ตรวจสอบย้อนหลัง คุณพรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องยอมรับว่าการค้าทองคำ� ในประเทศไทยที่ ไ ด้ มี ม ายาวนานและที่ ผ่ า นมาก็ เ ป็ น ระบบ บุคคลธรรมดามาโดยตลอด ซึง่ หากเป็นคนรุน่ เก่าจะยังคงเคยชิน


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

กั บ ระบบเดิ ม ๆ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เวลาในการเปลี่ ย นผ่ า น ซึ่ ง ทาง สมาคมฯ จะต้องประสานกับผู้ที่มีความรู้ หรือมีระบบเข้ามา ช่ ว ยเหลื อ บรรดาผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง ในช่ ว งนี้ ค งจะต้ อ งช่ ว ย อธิบายให้ความรู้กับทางผู้ค้าปลีกเป็นพิเศษ พร้อมยอมรับว่า ที่ผ่านมาได้มีสมาชิกฯอยากให้สมาคมฯขอให้สรรพากรยกเลิก นโยบาย แต่จากการชี้แจงของอธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่าไม่ สามารถทำ�ได้ เพราะเป็ น กฎหมายต่ อ เนื่ อ งจากนโยบาย e-payment และ ปปง. ส่ ว นผู้ ค้ า ที่ คิ ด ว่ า จะยั ง คงใช้ ร ะบบเดิ ม ตามกฎหมายไม่ มี ความผิด แต่จะถูกเพ่งเล็งและถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดทีส่ ำ�คัญ การทำ�ธุรกิจก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ e-payment ได้ ซึ่งทางสมาคมฯ เข้าใจและเห็นใจผู้ประกอบการหลายรายที่ ไม่พร้อม และพยายามประสานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาให้ความรู้กับสมาชิกที่เป็นผู้ค้าปลีก และค้าส่ง ทั้งนี้ เชื่อว่าในอนาคตจะมีกฎหมายอีกหลายๆ ส่วน ที่จะเข้ามาเกี่ยวพันกับธุรกิจค้าทองคำ� ซึ่งหากผู้ประกอบการ ไม่ปรับเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงแรกก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้

19


Gold Interview วารสารทองค�ำ มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

คุณประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร 20

MARCH-MAY 2016


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

ยืนยันไม่ได้รีดภาษี แต่ต้องปรับระบบให้เข้าสู่สากล หลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้ง อัตราการเสียภาษีสงู สุด ของบริษทั มันเสียแค่ไม่เกิน 20% ในขณะ สำ�คัญครั้งหนึ่งในธุรกิจค้าทองในประเทศไทย ลองมาฟังมุม ทีบ่ ุคคลธรรมดาเพดานอยู่ที่ 35% มองและแนวคิดโดยตรงจากคุณประสงค์ พูนธเนศ อธิบดี กรมสรรพากร ถึงผลดีผลเสียทีผ่ ปู้ ระกอบการค้าทองคำ�จะได้ โฉมหน้าธุรกิจค้าทองคำ�จะเปลีย่ นไปมากน้อย รับจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพียงไร ในส่วนของร้านค้าส่งก็ยังคงเหมือนเดิม ทำ�ธุรกิจได้เหมือน การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง นี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ การ เดิม ตอนนำ�เข้าก็ลงไปตามหลักฐานที่มีอยู่ เวลาขายก็ออกบิล ประกอบธุรกิจการค้าทองคำ�อย่างไรบ้าง ไปให้ครบ กำ�ไรมาก็คิดต่ำ�ๆ จะสบายใจขึ้น ไม่มีปัญหาเรื่อง ร้านค้าทองอยู่คู่กับประเทศไทยมานานมาก และรูปแบบ ลงสต็อก ลงบัญชี และมีความโปร่งใสจากการออกใบเสร็จขาย การประกอบธุรกิจไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ร้านทอง 7,000 ราย เพราะไม่มี VAT ซื้อขายก็ไปได้ปกติ ทั่วประเทศ เสียภาษีในนามบุคคลธรรมดามาตลอด แล้วก็จ่าย ส่ ว นร้ า นค้ า ปลี ก อาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพราะต้ อ งมี ไปโดยไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือ การบันทึกบัญชี แต่มันก็คงไม่ใช่ภาระอะไรมาก เนื่องจากมัน เสี ย แบบเหมา และทำ�ตามกั น มาตั้ ง แต่ รุ่ น พ่ อ ซึ่ ง บางที มั น เป็นระบบมาตรฐานอยูแ่ ล้ว ซือ้ มาขายไป โปรแกรมบัญชีกล็ งยอด เสียไปมากกว่าที่ต้องเสียตามความเป็นจริง ขณะที่กลุ่มที่นำ�เข้า ซื้อขายได้อยู่แล้ว ทุกอย่างบันทึกตามความเป็นจริง ที่สำ�คัญ และค้าส่ง บอกว่าเขามีหลักฐานการนำ�เข้า เพราะกรมศุลกากร ยังนำ�ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาหักลบกับส่วนที่เป็นรายได้ บันทึกไว้หมดแล้ว แต่พอเวลาขายออกไปบอกว่าร้านค้าปลีก ขณะทีร่ ะบบการบริหารงานก็จะมีมาตรฐาน พนักงานมีสวัสดิการ ไม่ยอมเอาใบกำ�กับภาษี ขณะที่ร้านค้าปลีกก็ระบุว่าร้านค้าส่ง ที่มั่นคงมากขึ้น ใช้สวัสดิการจากรัฐได้ คือทุกอย่างเป็นระบบ ไม่ยอมออกให้ เกิดการโทษกันไปมา สุดท้ายเวลางบการเงินออก หมดเลย รายงานการขายก็ไม่ตรงกัน ราคาก็ไม่ตรงกัน ทุกๆ ปี มีมลู ค่าการนำ�เข้าทอง 400,000-500,000 ล้านบาท และที่ เ ห็ น ในตลาดคื อ ยอดส่ ง ออกส่ ว นหนึ่ ง ยอดขายปลี ก ส่ ว นหนึ่ ง โดยเท่ าที่แ สดงยอดขายปลีกแค่ 12,000-20,000 ล้านบาท ต้องย้อนไปถามว่าทองที่เหลือหายไปไหน ที่เป็น แบบนีเ้ พราะระบบมันไม่ถกู ต้อง แต่สงิ่ ทีจ่ ะดำ�เนินการหลังจากนี้ คือการนำ�ระบบที่ถูกต้องเข้ามาควบคุม

ผลดีที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง

ประโยชน์อันดับแรกคือ GDP ประเทศจะดีขึ้น การบริหาร งานจะมีมาตรฐานมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการทำ�ธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่วนสรรพากรไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะได้ ภาษีเพิ่มขึ้น เพราะตัวเนื้อทองคำ�จริงๆ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีเฉพาะค่ากำ�เหน็จ และไม่เป็นภาระของผู้ประกอบการ เพราะ ไปเก็บจากลูกค้ามานำ�ส่ง หรือถ้ามีค่ากำ�เหน็จจากการซื้อจาก ผู้ ผ ลิ ต ก็ ม าขอคื น จากสรรพากรได้ ที่ สำ�คั ญ หากทุ ก อย่ า ง เข้าสู่ระบบบริษัทอาจจะทำ�ให้เสียภาษีน้อยลงก็เป็นได้ และการ เสียภาษีระบบนิติบุคคลถูกกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา เพราะ 21


วารสารทองค�ำ

จะมีความยุ่งยากมากน้อยเพียงไร โดยเฉพาะ ร้านค้าปลีกที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบมาก่อนเลย

MARCH-MAY 2016

แล้วอย่างนี้ระบบเหมาจ่ายยังมีอยู่ไหม

ไม่มี จะหายไปหมดเลย ผมว่าระบบนี้มันส่งเสริมให้เกิด ในช่วงแรกอาจจะมีความวุ่นวายบ้าง แต่เชื่อว่าสักระยะก็ การทุจริต ถ้าอยากให้โปร่งใสก็ไม่ควรจะมีพวกนี้ ในอนาคต จะดีขึ้น ซึ่งกรมสรรพากรพร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ และ ถ้าเราขายส่งตามชายแดนหรือไปเปิดสาขาทีล่ าว กัมพูชา ก็ทำ�ได้ มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น มีโปรแกรมบัญชีแจกฟรี มีการ หมดเลย แนะนำ�เรือ่ งการลงบัญชี มีเจ้าหน้าทีค่ อยให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ� เรื่องของการลงสต๊อกทองคำ�เบื้องต้น จะต้อง การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่ อ สอดรั บ กั บ ระบบ E-Payment ซึ่ ง รั ฐ บาลใช้ ร ะบบนี้ เ พื่ อ ถูกนำ�มาคำ�นวณภาษีหรือไม่ ไม่ต้องเลย ไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังด้วย มองง่ายๆ คือ ดู แ ลสวั ส ดิ ก ารของประชาชน และช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า งถู ก จุ ด นอกจากนี้ยังช่วยลดระบบการค้าที่ไม่ถูกกฎหมาย เพราะเวลามี สต็ อ กเหมื อ นเป็ น ทรั พ ย์ ส่ ว นตั ว จะทำ�อะไรก็ ไ ด้ เอามาให้ การดำ�เนินธุรกรรมใดๆ ระบบนี้มันจะรายงานไปยังหน่วยงาน บริ ษั ท ยื ม หรื อ จะใช้ เ ป็ น ทุ น จดทะเบี ย นก็ ไ ด้ ไม่ มี ค วามผิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และทุ ก อย่ า งจะถู ก ตรวจสอบ สามารถชี้ แจงถึ ง เพราะกฎหมายยังยกเว้นอยู่ว่า การขายสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้ เรื่องที่มาที่ไป แต่หากทุกอย่างทำ�ถูกต้องตามระบบ เชื่อว่าจะ มุ่งหวังผลทางการค้าไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าหมกเม็ดสต๊อกนั้นไว้ ส่ ง ผลดี ม ากกว่ า ผลเสี ย อย่ า งแน่ น อน ซึ่ ง ระบบนี้ จ ะช่ ว ยลด โดยไม่แจ้ง แล้วเอาไปขาย เมื่อมีเงินเข้าบัญชีส่วนตัวมันก็เกิด คำ�ถามตามมาอยู่ดีว่าตัวเลขมันมาจากไหน ฉะนั้น ทุกอย่างให้ ความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ถูกต้องดีกว่า นอกจากจะไม่เอาเงินเข้าระบบธุรกรรมแต่เอาไป เก็บไว้เอง ถ้าร้านค้าไม่เข้าร่วมมีความผิดหรือไม่ ไม่ มี เพราะมั น ผิ ด ด้ ว ยตั ว เองอยู่ แ ล้ ว กล่ า วคื อ ถึ ง เวลา แล้วเรื่องการขายฝากจะทำ�อย่างไรดี เพราะก็ สรรพากรจะเข้าไปตรวจสอบ ทั้งเรื่องของสต๊อกสินค้า ตรวจ เป็นรายได้หลักอีกทางของร้านค้าปลีก statement หากไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็มีความผิด เข้ามาในระบบได้เลย ทางร้านเอาเฉพาะดอกเบีย้ มาลงเป็น รายได้เพื่อเสียภาษี แล้วมีภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% แต่สมมติ คนมาขายฝากเบี้ยวไม่จ่ายดอกเบี้ย ของที่นำ�มาทำ�ประกันไว้ก็ หลุดอยู่ดี ทางร้านก็สามารถเอาทองนั้นไปขายต่อได้ ซึ่งถ้าขาย ต่อแล้วขาดทุน ในนามบริษัทก็สามารถลงว่า ขาดทุนได้ แต่ถ้า เป็นบุคคลธรรมดาลงไม่ได้

ขณะนี้สรรพากรวางระบบไว้สมบูรณ์หรือยัง

ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว จะเริม่ ออกใบกำ�กับภาษีทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และระบบเต็มรูปแบบจะออกประมาณ เดือนมกราคม 2560 ซึ่งมันดูเหมือนว่ายังมีเวลา แต่อยากให้ ร้านค้ารีบดำ�เนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะถ้ารอไปเปลี่ยน ตอนที่ระบบมันสมบูรณ์พร้อมตรวจสอบแล้วค่อยมาทำ� มันอาจ จะเกิดปัญหาได้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ

สรรพากรวางแผนการปรับเปลีย่ นไว้อย่างไรบ้าง

ในช่วงกลางปีนี้ สรรพากรจะนำ�ร้านค้าส่งทั้ง 75 ราย เข้าสู่ ระบบให้หมด ส่วนพวกที่ค้าส่งโดยกระเป๋าหิ้วซึ่งมีอยู่ไม่กี่ราย ก็จะเชิญให้เข้ามาอยู่ในระบบ แต่สำ�หรับพวกร้านค้าปลีกจะให้ 22


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

การรับซ่อมหรืออะไรก็ถือว่าอยู่ในส่วนของค่าบริการ นอกนั้น ไม่เกี่ยวเลย แล้วกำ�ไรผู้ประกอบการมีไม่มาก คือแค่ทำ�บัญชี รายรับ รายจ่ายให้มันสมดุล แล้วพอถึงเวลา ระบบแสดงข้อมูล ให้ครบถ้วน เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถชี้แจงได้ว่าที่มาที่ไปของ ตัวเลขดังกล่าวคืออะไร ทุกอย่างก็ไม่มปี ญ ั หา แต่ถา้ ตอบไม่ได้วา่ เงินมาจากไหน คุณก็ลำ�บากเอง

หลายๆ คนสงสัยว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ี จะ ส่งผลในระยะยาวหรือไม่

ทุกวันนี้ภาษีที่ต้องเก็บมันก็มีเท่าที่เห็น พอถึงเวลาวันหน้า มันก็เก็บเหมือนเดิม สรรพากรไม่ได้ซ่อนเร้นอะไรไว้ หลายๆ คน สงสัยว่าสรรพากรสับขาหลอกหรือเปล่า บอกเลยว่าไม่ ทีผ่ า่ นมา ได้ ไ ปชี้ แจงในหลายเวที ก็ พ บว่ า มี ผู้ ป ระกอบการหลายคนที่ เวลาตั้งบริษัทให้เสร็จในปี 2559 นี้ และระหว่างนี้จะศึกษา อยากทำ�ให้มันถูกต้อง หาข้อมูลทำ�ความเข้าใจก่อนก็ได้ พร้อมเมื่อไรค่อยมาเข้า แต่ คาดหวังว่าร้านทอง 7,000 รายจะเข้าสู่ระบบ อย่างช้าที่สุด 1 มกราคม 2560 ต้องเข้าระบบแล้ว

ถ้าไม่เข้าจะเกิดอะไรขึน้

ไม่เข้าก็ไม่เป็นไร แต่คนกลุม่ นีจ้ ะถูกเพ่งเล็งและถูกตรวจสอบ มากขึน้ เพราะถือว่าอาจจะมีเจตนาทีไ่ ม่บริสทุธิ์ ซึง่ ก็จะต้องชีแ้ จง ในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ให้ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถขอตรวจ สอบข้อมูลต่างๆ ได้ทงั้ หมด ทัง้ บัญชีรายรับรายจ่าย การเดินบัญชี สต๊อกสินค้า ซึ่งจริงๆ แล้ว เราไม่อยากทำ�

จากทีข่ อ้ มูลข้างต้นดูเหมือนจะไม่เกิดปัญหากับ กลุม่ ทีท่ �ำ ธุรกิจอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา

กรมสรรพากรรู้ลึก เข้าใจธุรกิจร้านทองพอสมควร แต่ไม่ได้ คิดในแง่ลบเลย ทำ�ทุกอย่างด้วยความปรารถนาดี ไม่ได้คิดจะ เอาเรื่องใคร แต่ถ้าปล่อยให้การทำ�การค้าโดยไม่ใช้มาตรฐาน เดียวกัน มันก็เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกวันนีท้ เี่ หมือนไม่ได้ เปรียบเสียเปรียบกันเพราะทั้ง 7,000 รายเป็นบุคคลธรรมดา ด้วยกันหมด ไม่มีระบบด้วยกันทั้งหมด แต่ถ้ามีสัก 6,700 ราย เป็นนิตบิ คุ คลมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบ ซึง่ ทีเ่ หลืออีก 300 ราย ควรต้องได้รับบทลงโทษจากคนส่วนมาก

ทั้งหมดหรือไม่

ผมว่ า เข้ า หมด คื อ ผมมี ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ว่ า ตอนจดแจ้ ง มี ผู้ประกอบการอยู่ประมาณ 430,000-440,000 ราย แม้ว่าตอน ที่ผมให้สัมภาษณ์นักข่าวจะบอกไปว่าแค่แสนราย แต่ในใจผม คิดไว้ 300,000 ราย ถ้าเข้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งละ แต่สุดท้าย มันเข้ามา 99.98% เลย เกินคาดมาก และคนที่เข้ามามีทั้งคน ที่คิดว่าทำ�ผิด 100% และบางคนคิดว่ามั่วนิ่มเข้ามาก่อนดีกว่า ยืนโดดเดี่ยวให้เป็นเป้าง่าย ผมยืนยันว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกัน ในการดูแลทุกคน คือให้ความรู้ ให้คำ�แนะนำ� แม้ว่าท่านจะยังไม่ เต็มร้อยก็ตาม

อยากจะฝากอะไรกับผูป้ ระกอบการร้านค้าทองบ้าง

ขอให้เข้าใจ ไว้ใจกรมสรรพากร เราเชือ่ ว่าทุกคน คือสุจริตชน นักธุรกิจไม่ใช่คนผิดกฎหมายอะไร เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงใน ครั้งนี้อาจจะใหม่สำ�หรับหลายๆ คน จึงทำ�ให้เกิดความกลัวใน การเปลี่ยนแปลง แต่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรจะเป็นพี่เลี้ยง ประคองให้และจะเดินไปด้วยกัน และขอยืนยันว่าไม่ได้ต้องการ มารีดภาษี แต่การเข้าสู่ระบบจะทำ�ให้ทุกคนรู้จักตัวเอง รู้ว่า รายได้หลักมาจากไหน งบกระแสการเงินเป็นอย่างไร หนีเ้ สียเยอะ ตอนนีส้ รรพากรยังห่วงส่วนไหนเพราะธุรกิจค้า หรือไม่ รู้ว่าทำ�แบบไหนดีแบบไหนไม่ควร สุดท้ายแล้วผลดี ทุกอย่าง จะตกมาอยู่กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องของ ทองคำ�มีหลายส่วนมาก จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นทอง 90 หรือกรอบพระ ก็ไม่ได้เก็บภาษี การบริหารงานที่ได้มาตรฐาน หากจะขยายงาน เพิ่มเติมหรือ ส่วนเนื้อทองเหมือนกัน เก็บเฉพาะแค่ค่ากำ�เหน็จ ค่าบริการ ขยายไปยังต่างประเทศก็จะเป็นที่ยอมรับ 23


Gold Talk วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ผู้ประกอบการพร้อมตบเท้าเข้าร่วม ขอเพียงความชัดเจน หลังจากที่ได้ฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ของกรมสรรพากรที่ต้องการให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และให้เข้าสู่ระบบบัญชีเล่มเดียว โดยคุณธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานชมรมร้านทองจังหวัดอุดรธานี กล่าว ยอมรั บ ว่ า เกิ ด ความเครี ย ดหลั ง ได้ ยิ น นโยบายดั ง กล่ า ว เพราะที่ผ่านมา ผู้ประกอบการก็ค้าขายแบบง่ายๆ กันมา จนเคยชิน ซึ่งมองว่ามันจะกระทบวงการค้าทองในวงกว้าง กลุ่มผู้ค้าทองในต่างจังหวัดแทบทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ มี ใ ครรู้ จั ก หรื อ เข้ า ใจคำ�ว่ า “นิ ติ บุ ค คล” เคยแต่ เ สี ย ภาษี ตามที่ ส รรพากรระบุ ม า ทำ�บั ญ ชี ไ ม่ เ ป็ น พร้ อ มกั น นั้ น อยาก จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ทองคำ�และอั ญ มณี นั้ น คื อ สิ น ทรั พ ย์ และเป็ น สินทรัพย์ที่มีการขึ้นลงและส่งผลต่อกำ�ไรขาดทุนด้วย สรรพากรพยายามเร่ ง ให้ จ ดนิ ติ บุ ค คลภายในปี นี้ ซึ่ ง ถ้ า พร้อมก็คงไม่มีปัญหาอะไร หรือถ้าไม่พร้อมก็คงต้องจดทะเบียน ไปก่อนทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่า นิติบุคคลคืออะไร ที่สำ�คัญประเด็น 24

เรือ่ งของสินทรัพย์ทเี่ หลือในสต๊อกทีจ่ ะต้องเปลีย่ นเป็นนิตบิ คุ คล ก็ยงั ไม่ชดั เจนว่าจะดำ�เนินการอย่างไร  ซึง่ ยังมีปญ ั หาอีกหลายๆ จุดที่รอคำ�ตอบอย่างเป็นทางการ เพราะเกรงว่าหากเปลี่ยนตัว อธิบดีฯ และนโยบายเหล่านี้จะสานต่อหรือไม่อย่างไร นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้ว ในส่วนที่เป็นออนไลน์หรือขาย ทองแบบเป็นตั๋วจะดำ�เนินการอย่างไร เพราะตัวเลขการซื้อขาย จะสูงมาก ฯลฯ ดั ง นั้ น จึ ง ขอเสนอให้ ม องว่ า ทองคำ�เป็ น สิ น ทรั พ ย์ แ ละ ต่ อ ไปก็ ก ลายเป็ น มรดก ไม่ ใช่ ว่ า อยากจะจดหรื อ จะเลิ ก เป็ น นิติบุคคลเมื่อไรก็ได้เหมือนธุรกิจอื่นๆ และสิ่งที่อยากขอตอนนี้ คือขอความรู้ ขอคำ�ตอบ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะได้เข้าใจอย่าง กระจ่าง ทีส่ ำ�คัญขอเวลาในการทำ�ความเข้าใจ เพราะมันคือความ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นมรสุมของวงการผู้ค้าทอง มันกระทบ ร้านค้าทอง กระทบครอบครัวที่อยู่ในธุรกิจนี้ทั่วประเทศ “ผมคิดว่าถ้าเราได้คิดทบทวนกันอย่างรอบคอบโดยไม่มี


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

คุณธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานชมรมร้านทองจังหวัดอุดรธานี

คุณภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกุล ประธานชมรมร้านทองจังหวัดปทุมธานี

ข้อจำ�กัดเรื่องเวลา มันจะทำ�ให้เราเข้าใจและหาทางออกได้ดี กว่านี้ ดีกว่ามาให้ความรู้กัน แบบเร่งๆ ปรุงสุกแล้วแต่ทานไม่ได้” ประธานชมรมร้านทองจังหวัดอุดรฯกล่าว ด้านคุณภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกุล ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นว่า แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนจาก บุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ถ้ามองระยะยาวถือเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของการหักค่าใช้จ่าย และอัตราการเสียภาษี แต่สิ่งที่กังวลคือ เรื่องความชัดเจน โดยเฉพาะการตรวจสอบ ภาษีย้อนหลัง เพราะการให้เปลี่ยนในครั้งนี้ มันมีข้อยกเว้นใน การไม่ตรวจภาษีย้อนหลัง ภายใต้เงื่อนไขต้องแจ้งยอดขายที่ สะท้อนความเป็นจริง และต้องไม่ใช้ใบกำ�กับภาษีปลอม รวมถึง ต้ อ งไม่ ล งค่ า ใช้ จ่ า ยอั น เป็ น เท็ จ ซึ่ ง จะกลายเป็ น ช่ อ งว่ า งให้ ข้าราชการบางคนทำ�ทุจริตได้ “จริงๆ แล้วร้านทองก็พร้อมจะเข้าระบบ แต่มันจะมีปัญหา เรื่ อ งว่ า ถ้ า ทำ � ตามนี้ จ ริ ง แล้ ว ร้ า นค้ า ส่ ง จะออกใบกำ � กั บ ภาษี ทุกใบหรือไม่ มีการเหลื่อมล้ำ�หรือไม่ คือถ้าอยากจะเข้าระบบ ทุกฝ่ายก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดก่อน” อีกประเด็นที่อยากพูดถึงคือ รายได้จากธุรกิจค้าทองคำ�คือ ค่ากำ�เหน็จ ไม่ควรเอามูลค่าทรัพย์สินของทองคำ�ที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงมาเป็นกำ�ไรขาดทุนของร้าน เพราะอันนัน้ มันเป็นทรัพย์สนิ ในการบริการลูกค้า ซึง่ ในการบริหารสต๊อกนัน้ ขายได้เท่าไรก็ตอ้ ง ซื้อมาใส่คืนเท่านั้น ไม่ได้กำ�ไรส่วนต่างอยู่แล้ว เพราะสต๊อกต้อง มี ม าตรฐาน จะมาบอกว่ า ให้ คิ ด ตามระบบโดยมี ร ายได้ จ าก

ค่ากำ�เหน็จอย่างเดียว หรือรับซื้อทองเก่ามา ก็เอากำ�ไรจาก ค่าส่วนต่าง แล้วยังให้คำ�นวณมูลค่าทองคำ�ต้นปีปลายปี ซึง่ มูลค่า ต่างกัน เช่น ปีที่แล้ว 18,000 บาท ปีนี้ 20,000 บาท แบบนี้ มั น ไม่ ยุ ติ ธ รรม กลายเป็ น ว่ า ทองอยู่ ใ นตู้ เ ฉยๆ ยั ง ไม่ ไ ด้ ข าย ก็ต้องเสียภาษีแล้ว 20% ที่ถูกต้องมันควรจะคิดตามกำ�ไรที่ได้ จริงๆ จากการทำ�ธุรกิจ เอารายได้ทั้งหมดจากค่ากำ�เหน็จมา ลงบั ญ ชี หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยแล้ ว คิ ด เป็ น ภาษี แค่ นี้ ถึ ง จะเรี ย กว่ า เข้าระบบและสะท้อนความเป็นจริงได้จริงๆ

25


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

คุณมนัส มนัสปิยะเลิศ ประธานชมรมร้านทองจังหวัดกาญจนบุรี

คุณวัฒนา เลิศวุฒิวิวัฒน์ ประธานชมรมร้านทอง อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ขณะที่คุณมนัส มนัสปิยะเลิศ ประธานชมรมร้านทอง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ระบุ ว่ า แนวคิ ด ดั ง กล่ า ว ภาพรวมถื อ ว่ า ดีที่สรรพากรรับนโยบายมา แล้วทำ�ให้เป็นระบบมากขึ้น แต่ต้อง ยอมรับว่าร้านทองส่วนใหญ่ทำ�บัญชีไม่เป็น และเป้าหมายของ ภาษีมันคือจะหลบหรือไม่หลบอยู่ที่ภาษีเขาตั้งเป้าเท่าไร แล้ว สรรพากรขอเท่าไร แม้ว่าทางผู้บริหารจะออกมาระบุว่าหลังจาก นีจ้ ะคิดภาษีตามบัญชีทลี่ งไว้ แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้วยังไม่ชดั เจนว่า จะเป็นเหมือนที่ออกมากล่าวไว้หรือไม่ แต่ถ้าทำ�อย่างนั้นได้ จริงก็ถือว่าดีไป

นายมนั ส ฯ กล่ า วต่ อ ไปว่ า แนวคิ ด ของระบบนี้ ถื อ ว่ า ดี แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการปรับตัว เชื่อว่ามีผู้ประกอบการ จำ�นวนมากที่ยังไม่เข้าใจเรื่องระบบภาษี เพราะฉะนั้นต้องให้ เวลาในการปรับตัว ส่วนเรื่องการนิรโทษกรรม หรือการไม่ตรวจ สอบภาษีย้อนหลังก็เช่นกัน จะต้องมีประกาศออกมาให้ชัดเจน จะมาพูดลอยๆ หรือรับปากด้วยวาจาไม่ได้ ต้องมีหนังสือออก มารองรับ ปิดท้ายทีค่ วามเห็นของ คุณวัฒนา เลิศวุฒวิ วิ ฒ ั น์ ประธาน ชมรมร้านทอง อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึง่ ระบุวา่ ถ้าจะให้ ร้านทองจดเป็นนิติบุคล และเสียภาษีตามความจริงเป็นเรื่องที่ ยอมรับได้ เพราะขายได้มากก็จ่ายมาก ขายได้น้อยก็จ่ายน้อย ซึ่งมันกลายเป็นภาษีเล่มเดียวแล้วไง ไม่ใช่สองสามเล่ม หรือ การเหมาจ่ายเหมือนแต่ก่อน แต่ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ารายละเอียดในการทำ�บัญชีมีมาก และต้องศึกษากันอย่างจริงจัง เหมือนเช่นตอนที่เสนอให้เข้า ระบบ VAT ในช่วงแรกร้านค้า ก็ยังไม่ยอมเข้ากัน แต่เมื่อเห็นว่า ระบบมันดี ทุกร้านก็เข้าระบบนี้กันหมด เพราะคิดภาษี 7% จากต้นทุนแรงงานไม่ใช่คิดจากต้นทุนทองเหมือนเมื่อก่อน สำ�หรับกฎหมายที่ออกมา ผู้ค้ารุ่นเก่าๆ อาจจะยังตั้งแง่ เป็นเพราะไม่เข้าใจมากกว่าว่ามันต้องทำ�หรือต้องดำ�เนินการ อย่างไร แต่คนรุ่นใหม่ๆ ที่ผ่านการเข้าระบบมาแล้ว เชื่อว่าเข้าใจ ได้ง่ายๆ และทำ�ได้อยู่แล้ว และมองว่ามันน่าจะเป็นผลดีใน อนาคต เพราะมีรายได้เท่าไรก็จ่ายภาษีตามนั้น

26

Gold AEC

วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

มารู้จักประเทศมาเลเซีย เสือเหลืองแห่งอาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) ถือว่า เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม AEC ที่ประสบความสำ�เร็จจากการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต ซึ่งเดิมเป็นฐานการผลิต ขนาดใหญ่ด้วยค่าแรงที่ถูกไปอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่อาศัย เทคโนโลยีขั้นสูง ด้านกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่ เน้ น นโยบายเศรษฐกิ จ ที่ ยื ด หยุ่ น และเคลื่ อ นไหวไปตาม กระแสเศรษฐกิจโลก เช่น สนับสนุนการค้าเสรี ปรับโครงสร้าง ภาษี เปิดรับการค้าการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก ตะวันตก โดยให้ไปสูเ่ ป้าหมายของการพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืน คงทน และมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้า ในยุคหลังของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม จะพบว่าอุตสาหกรรม เหมืองแร่ในอาเซียนเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมแนวหน้าของหลาย ประเทศ เพราะสามารถดึงเงินทุนจากต่างชาติเข้าประเทศ ใน มาเลเซียเองก็มีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกที่มีบทบาทมากต่อ เศรษฐกิจของประเทศ และยังเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของ โลกมาแล้ว ส่วนเหมืองแร่ทองคำ�แม้ว่าจะยังไม่เป็นตลาดทุนหลักของ มาเลเซีย แต่กอ็ ยูใ่ นระดับทีก่ ำ�ลังเติบโต เห็นได้จากการทีม่ บี ริษทั ต่างชาติ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เข้ามาลงทุน ทำ�เหมือง ในรัฐกลันตัน ปะหัง ตรังกานู ซาบาห์ และยะโฮร์ จนเรียกกันว่าเป็น Golden Belt ของประเทศ การลงทุ น ในทองคำ�แท่ ง สามารถทำ�ได้ 2 รู ป แบบ คื อ Paper Gold และ Physical Gold การลงทุนแบบ Paper Gold หมายถึง การตกลงกันระหว่างนักลงทุนและธนาคาร ซึ่งแต่ละ 30

ธนาคารก็จะเป็นผู้กำ�หนดราคาทอง นักลงทุนจะถือ Passbook ที่ออกให้โดยธนาคารและสามารถ ซื้อ/ขาย กับธนาคารนั้นๆ ได้ตลอดเวลา แต่จะไม่มที องคำ�แท่งจริงให้กบั นักลงทุน มีธนาคาร หลายแห่งที่เสนอรูปแบบการลงทุนแบบ Investment Gold นี้ เช่น Public Bank, Maybank, CIMB Bank, UOB Bank, Kuwait Finance House, Al Rajhi Bank เป็นต้น ส่วนการลงทุนแบบ Physical Gold นั้นนักลงทุนสามารถ ซื้ อ /ขายทองคำ�แท่ ง 99.99% ได้ โ ดยตรงกั บ ธนาคารทั่ ว ไป หรือบริษัทเอกชน (Gold Trading Companies) ที่มีอยู่หลาย แห่ง เช่น ธนาคาร Maybank, UOB Bank, Bank Negara Malaysia และ Public Gold (Trading Company) เป็นต้น ธนาคารหรือบริษัทเอกชนเหล่านี้จะเป็นผู้กำ�หนดราคา ซึ่งก็จะ แตกต่างกันบ้าง ตามตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 Paper Gold Comparison - price RM per gram Public Bank Maybank CIMB UOB Bank Kuwait Finance House

Selling 168.27 167.38 171.30 164.50

Buying Difference %Difference 161.76 6.51 4.02% 160.34 7.04 4.39% 156.70 14.6 9.32% 162.40 2.10 1.29%

168.14

155.60

12.54

8.06%


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

99.99% Gold Bullion Coins - 1 Troy Ounce (31.105g) Maybank Kijang Emas UOB Gold Maple Leaf Bank Negara Malaysia Kijang Emas

Selling (RM)

Buying (RM)

Difference % (RM) Difference

5,371.00 5,148.00

223.00

4.33%

5,319.00 5,119.00

200.00

3.91%

5,371.00 5,148.00

223.00

4.33%

99.99% Gold Bullion Coins - (50g) Selling (RM)

Buying Difference % (RM) (RM) Difference

Public Gold 8,777.00 8,206.00 571.00

6.96%

เป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้วที่ทองคำ�ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุม ของมาเลเซีย ประชาชน/ผู้ทำ�ธุรกิจเครื่องประดับสามารถซื้อหา ทองคำ�แท่ ง ได้ จ ากบริ ษั ท เอกชนได้ โ ดยตรง ทำ�ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ทางเลือกมากขึน้ ระหว่างธนาคารหรือบริษทั ค้าทองคำ�แท่งเอกชน ในยุคทีผ่ า่ นมา ราคาทองคำ�แท่งนัน้ ถูกกำ�หนดโดย 2 สมาคมใหญ่ ที่เป็นที่รู้จักกันในวงการค้าทองคำ�แท่งและจิวเวลรี่ (เพราะมี สมาชิก มากกว่า 6,000 บริษัท) คือ Federation of Goldsmiths and Jewellers Associations of Malaysia (FGJAM) และ Gold Bullion Entrepreneurs Association of Malaysia (GBEAM) แต่หลังจากทีม่ าเลเซียมีกฏหมายเรือ่ งการแข่งขันทางการค้า ประกอบกั บ ข้ อ กำ�หนดต่ า งๆ ของธนาคารแห่ ง ชาติ Bank Negara Malaysia เกี่ยวกับทองคำ�แท่ง เป็นผลทำ�ให้สมาคมใหญ่ ทั้ ง สอง ต้ อ งระงั บ การกำ�หนดราคาทองคำ�แท่ ง ไปตั้ ง แต่ ปี

พ.ศ. 2555 พร้อมโต้แย้งว่าการกำ�หนดราคาในลักษณะนี้ เป็นการ ชี้นำ�ตลาด ซึ่งไม่เหมาะกับตลาดทองคำ�แท่งในประเทศที่มีการ แข่งขันสูง แต่ตอ้ งการให้อปุ สงค์และอุปทานของตลาดทองคำ�แท่ง เป็นตัวกำ�หนดทิศทางราคาทองคำ�ในประเทศ ทั้งนี้ ชาวมาเลเซียในปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูง เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน มีกำ�ลังซื้อค่อนข้างสูง ส่งผลให้ตลาด ทองรูปพรรณและเครือ่ งประดับอัญมณีมขี นาดใหญ่ คือประมาณ 25 ตันต่อปี ส่วนใหญ่นิยมเครื่องประดับประเภททองคำ� เพื่อ การเก็บออมหรือเป็นของขวัญ ความต้องการอัญมณีและเครื่องประดับทองคำ� 99.99% (24K) หรือ 91.6% (22K) ในมาเลเซียมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ เชื้ อ ชาติ แ ละศาสนา เช่ น ชาวมาเลเซี ย เชื้ อ สายมลายู เ ป็ น ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ท่ีสุด นิยมเลือกซื้อเครื่องประดับทองคำ�และ เข็มกลัดลวดลายดอกไม้ ใบไม้ เพื่อไว้ใช้ประดับเสื้อและผ้าคลุม ศีรษะฮิญาบ แต่จะไม่นิยมรูปสัตว์ เพราะตามหลักข้อบังคับ การแต่งกายของศาสนาอิสลามที่เรียกว่า “ออรัต (Aurat)” นั้น จะห้ามนำ�รูปสัตว์ใหญ่มาตกแต่งร่างกาย อีกกลุ่มหนึ่งที่มีขนาดรองลงมาแต่มีกำ�ลังซื้อที่สูงกว่าคือ ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน กลุ่มนี้จะนิยมเครื่องประดับทองคำ� เพื่อการออมและสวมใส่ คล้ายคนไทย ขณะที่คนรุ่นใหม่จะชอบ เครื่องประดับแนวตะวันตกที่เป็นทองคำ�ขาวและเพชร นอกจาก นี้ ก็ ยั ง มี พ วกที่ นิ ย มพระเครื่ อ งไทยเลี่ ย มกรอบทองเพื่ อ ไว้ ยึ ด เหนี่ยวจิตใจและเสริมสิริมงคลในการดำ�เนินธุรกิจ กลุม่ สุดท้ายมีขนาดเล็กทีส่ ดุ คือ ชาวมาเลเซียเชือ้ สายอินเดีย ซึ่งนิยมเครื่องประดับทองคำ�เช่นกัน แต่เน้นการออกแบบและ การแกะสลักลวดลายแบบอินเดีย ที่มีตัวเรือนประดับด้วยเพชร ทับทิมหรือมรกต โดยรวมแล้วตลาดทองรูปพรรณประเภท 22K จะเป็นทีต่ อ้ งการมากกว่า เช่นเดียวกับตลาดส่งออกเครือ่ งประดับ 31


วารสารทองค�ำ

ทองคำ�ของมาเลเซี ย ซึ่ ง มี ข นาดประมาณ 50 ตั น ต่ อ ปี ก็เป็นทอง 22K สำ�หรับสถานทีจ่ ดั จำ�หน่ายเครือ่ งประดับอัญมณีและทองคำ� มีทั่วไป เช่น ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีห้างสรรพสินค้า Surai KLCC ใกล้กับตึกแฝดปิโตรนาส และห้าง Sunway Pyramid อยู่ใน เขตบันดาร์ ซันเวย์ นอกจากนีย้ งั มีบริษทั ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม อัญมณีเครื่องประดับทองคำ� ที่มี in-house brands เป็นของ ตัวเอง อีกหลายบริษัท เช่น Poh Kong Holding Bhd, Tomei Group, Niche Capital Emas Holdings Bhd, DeGem Bhd, Habib Jewels Sdn Bhd เป็นต้น บริ ษั ท ผู้ ค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในมาเลเซี ย ก็ มี ม าก เช่ น Emas Sri Pinang Gold Shop, Kedai Emas Sri Harmoni, Diamond and Platinum, Wah Chan, Lazo Diamond, The Carat Club และ My Diamond เป็นต้น ส่วนบริษัทต่างชาติก็มี เช่น Tiffany & Co จากสหรัฐอเมริกา และ Pranda Jewelry จากไทย เป็นต้น ในอดีตเครื่องประดับทองคำ�อัญมณีในมาเลเซียถูกจัดให้ เป็นสินค้าประเภท duty free ภายใต้นโยบาย tax free policy สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) หรือที่ หลายคนรู้จักในฉายาเสือเหลืองแห่งอาเซียน เนื่องจากมี เสือโคร่งมาลายูเป็นสัตว์ประจำ�ชาติ มาเลเซียเป็นประเทศที่ ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตกบน คาบสมุทรมลายูตดิ กับไทยและสิงคโปร์ และมาเลเซียตะวันออก บนเกาะบอร์ เ นี ย ว ดิน แดนทั้ง สองส่วนนี้แ บ่ง แยกกั น โดย ทะเลจีนใต้ เป็นระยะทางกว่า 650 กิโลเมตร พื้นที่ประเทศ จะเล็ ก กว่ า ไทยอยู่ เ กื อ บสองแสนตารางกิ โ ลเมตร และมี ประชากรน้อยกว่าไทยอยู่ราว 30 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม รองลงมาก็จะเป็นพุทธ คริสต์ ฮินดู และศาสนา อื่นๆ อีกตามลำ�ดับ ในประเทศมาเลเซียมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ คือ มาลายู จีน อินเดีย และคน พื้นเมืองดั้งเดิมที่เรียกว่า โอรัง อัสลี เช่นชาวซาไก เนกริโต เป็นต้น สำ�หรั บ ประวั ติ โ ดยย่ อ ของดิ น แดนแห่ ง นี้ มี ว่ า ในช่ ว ง พุทธศตวรรษที่ 14 เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย ที่เก่าแก่ของอินโดนีเซีย จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 1944 จึงเป็นจุดเริ่มของอาณาจักรต้นกำ�เนิดมาเลเซียที่มีผู้ปกครอง คนแรกคือเจ้าชายปรเมศวร ซึ่งได้สร้างหมู่บ้านประมงเล็กๆ ให้ ก ลายเป็ น อาณาจั ก รและศู น ย์ ก ลางการค้ า ระหว่ า ง 32

MARCH-MAY 2016

นั่นคือ ไม่มีภาษีนำ�เข้า ภาษีขาย และ surcharge tax แต่ปัจจุบัน รัฐบาลกำ�หนดให้เรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการของทองคำ� เครื่องประดับทอง หยก เพชร ที่เรียกว่า GST (Goods and Services Tax) ในอัตรา 6% ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้า ค่อนข้างมาก

อาณาจักรทีเ่ รียกว่า มะละกา โดยเริม่ การค้าขายอย่างจริงจัง กับชาวจีนในราชวงศ์หมิง หลังจากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2054 มะละกาก็ตกไปอยู่ ในการปกครองของโปรตุเกส เป็นเวลานานกว่า 130 ปี ภาย หลังได้ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในการปกครองของชาวดัตช์อีกกว่า 80 ปี สุดท้ายอังกฤษได้ขยายจักรวรรดิอาณานิคมแผ่อำ�นาจ ครอบครองทั้งมะละกา ปีนัง และสิงคโปร์ บังคับให้อยู่ใน การปกครองของอังกฤษ นานกว่า 140 ปี หลังจากที่มาเลเซียได้รับเอกราชก็มีการปกครองแบบ สหพันธรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีรัฐบาลกลางทำ� หน้าทีด่ แู ลเรือ่ งสำ�คัญต่างๆ ในระดับนโยบายและความมัน่ คง ขณะที่ แต่ ละรั ฐ ก็ จะมี รั ฐ บาลของตั ว เองดู แลด้ า นศาสนา ประเพณี สังคม เกษตรกรรม การคมนาคม เป็นต้น ในสหพั น ธรั ฐ จะมี ส มเด็ จ พระราชาธิ บ ดี เ ป็ น ประมุ ข ที่ เลือกตัง้ จากกลุม่ เจ้าผูป้ กครองรัฐสุลต่าน ทัง้ 9 รัฐ (จริงๆ แล้ว มาเลเซียมี 13 รัฐ แต่มีเจ้าผู้ปกครองเพียง 9 รัฐ) ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกัน และดำ�รงตำ�แหน่งวาระละ 5 ปี หัวหน้ารัฐบาล สหพันธรัฐดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีมีวาระ 4 ปี มาเลเซียใช้หน่วยเงินตราเป็น ริงกิต สัญลักษณ์ย่อคือ RM และรหัสเงินตราคือ MYR (โดยประมาณ 1 ริงกิต = 8.50 บาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559)


MARCH-MAY 2016

อย่างไรก็ตาม มาเลเซียก็มีกฏหมายยกเว้นภาษี GST ให้กับ ทองคำ�แท่ง โดยมีข้อกำ�หนดให้ เป็น Investment Precious Metals (IPM) ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นทองคำ�แท่งที่รับรอง คุณภาพจาก London Bullion Market Association มีความบริสทุ ธิ์ อย่างน้อย 99.5% และเป็นองค์ประกอบของการลงทุน ซึ่ง กฏหมายนีม้ ีผลตั้งแต่เมษายน 2558 ทำ�ให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรม เครื่องประดับทองคำ� และอัญมณีต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ ในระบบภาษี GST ปัญหานี้ยังส่งผลไปถึงผู้ผลิตทองคำ�แท่งใน ประเทศที่ยังไม่มีการรับรองคุณภาพจาก LBMA ดั ง นั้ น FGJAM และสมาคมใหม่ Malaysia Gold Association จึงพยายามเจรจาต่อรองกับรัฐบาลและศุลกากร มาเลเซีย เพื่อชี้แจงถึงผลกระทบนี้ต่ออุตสาหกรรมโลหะมีค่า เหมืองแร่ ช่างทอง และกลุ่มผู้ค้าอัญมณีเครื่องประดับ และ อยู่ในขั้นตอนนำ�เสนอแนวทางเกี่ยวกับการยกเว้น หรือหลัก การคิดภาษี GST ทีจ่ ะแบ่งเบาภาระให้กบั ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภค โดยให้รัฐเสียประโยชน์น้อยที่สุด จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า มาเลเซียเป็นประเทศที่มี เศรษฐกิจเปิดและประสบความสำ�เร็จ ในการดึงทุนจากต่างชาติ เข้าประเทศได้มากเป็นอันดับสามในอาเซียน แม้ว่าในปี 2558 อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของมาเลเซี ย จะลดลงไปบ้ า ง รวมถึงการลงทุนอาจต้องมีตน้ ทุนทีส่ งู กว่าประเทศอืน่ ในภูมภิ าค ขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง และปัจจุบันยังมีปัญหาวิกฤติ

วารสารทองค�ำ

แรงกดดันของนายกรัฐมนตรี ราจิบ ราซัค เกี่ยวกับเงินก้อนโต ในกองทุนพัฒนามาเลเซีย 1 MDB แต่ทงั้ นี้ ต้องถือว่า มาเลเซียเองยังคงความได้เปรียบในหลาย เรื่องเช่น มาเลเซียมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมากจนจัดได้ว่าเป็น ประเทศที่มีระบบสาธารณูปโภคดีที่สุดในเอเชีย รวมถึงระบบ โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ มีแรงงานคุณภาพดี และมีระเบียบ วิ นั ย มี น โยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ชั ด เจน เพื่อผลักดันและยกระดับประเทศให้อยู่ในกลุ่ม High-Income Country เป็นต้น มาเลเซียจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งในกลุ่ม AEC ที่น่าสนใจ และไม่ ค วรมองข้ า มสำ�หรั บ นั ก ลงทุ น และเป็ น โอกาสของ ผู้ประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอัญมณี เครื่อง ประดับทองคำ�ที่ต้องการจะไปขยายตลาดและการบริการใน มาเลเซีย

เอกสารอ้างอิง สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์. 2558. รายงานตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในมาเลเซีย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.ditp. go.th/contents_attach/136288/136288.pdf. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. 2555. คู่มือ การค้าและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.aecthaibiz.com/aecadmin/uploads/20150506_102633.pdf. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ Choong En Han. 2012. At least 5 gold mines in Malaysia are under foreign listed companies. [online]. Available: https://mediachecker.wordpress.com/2014/03/16/at-least-5-gold-mines-in-malaysia-are-under-foreign-listedcompanies/. March 16, 2014 Gold Mining and Prospecting in Malaysia. [online]. Available: http://raregoldnuggets.com/blog/?p=1734. September 14, 2015 Investment Precious Metals will be GST-Exempted - Association. [online]. Available: http://www.theborneopost. com/2015/03/26/investment-precious-metals-will-be-gst-exempted-%C2%AD-association/. May 26, 2015 Essays, UK. 2013. The Threat of New Entrant Marketing Essay. [online]. Available: http://www.ukessays.com/ essays/marketing/the-threat-of-new-entrant-marketing-essay.php. November, 2013 33


Gold Research วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

ดัชนีเชื่อมั่นทองคำ�เดือน พ.ค.กระเตื้องหลังเงินบาทอ่อนค่า ศูนย์วจิ ยั ทองคำ�ได้เปิดเผยดัชนีความเชือ่ มัน่ ราคาทองคำ� ในเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.05 จุด หรือเพิ่มขึ้น 14.57% สู่ระดับ 55.45 จุด สูงกว่า ระดับ 50 จุดอีกครั้ง สะท้อนทัศนคติต่อราคาทองคำ�เชิงบวก ซึ่ ง ความเห็ น สอดคล้ อ งกั น ทั้ ง ผู้ ค้ า ทองคำ � และนั ก ลงทุ น โดยปัจจัยหนุนสำ�คัญอยู่ที่การอ่อนค่าของค่าเงินบาทรวมถึง แรงซื้อเก็งกำ�ไรที่กลับเข้ามาอีกครั้ง หลังจากที่ราคาทองคำ� ปรับตัวลงไปในเดือนที่ผ่านมา

34

ดร.พิ บู ล ย์ ฤ ทธิ์ วิ ริ ย ะผล ผู้ อำ�นวยการศู น ย์ วิ จั ย ทองคำ� กล่าวถึงปัจจัยลบสำ�คัญอยู่ที่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์และ แรงขายเก็งกำ�ไร ด้านการตอบแบบสอบถามเรื่องความต้องการ ซื้อทองคำ�ในช่วง 1 เดือนข้างหน้าพบว่า สัดส่วนผู้ที่คิดจะซื้อ ทองคำ�ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 มีถงึ 40.26% ขณะทีส่ ดั ส่วน ผู้ที่ไม่คิดจะซื้อทองคำ�ในเดือนนี้ลดลงมาอยู่ที่ 27.27% ของ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ�ในระยะสาม เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น 4.33 จุด มาอยู่ที่ระดับ 58.35 จุด ยังสะท้อนมุมมองเชิงบวก


MARCH-MAY 2016

กราฟเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ� กับค่าเฉลี่ยราคาทองคำ�ในประเทศ

การซื้อทองคำ�ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559

วารสารทองค�ำ

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ� (Gold Trader Consensus) จากผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ�รายใหญ่ ผู้ค้าส่งทองคำ� และ ผู้ ป ระกอบกิ จ การนายหน้ า ซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้างอิงกับราคาทองคำ� จำ�นวน 7 ตัวอย่าง พบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ เชื่อว่าราคาทองคำ�ในประเทศเดือนพฤษภาคม 2559 จะปรับตัว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยมีผู้ค้าถึง 5 รายมองราคา เฉลีย่ ทองคำ�ในประเทศจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในเดือนพฤษภาคม และ มีเพียง 2 รายมองราคาทองเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับเดือนเมษายน และไม่ มี ร ายใดเชื่ อ ว่ า ราคาทองคำ�เฉลี่ ย จะปรั บ ตั ว ลดลงใน เดือนพฤษภาคม โดยผู้ค้ามองว่าราคาทองคำ�ในตลาดโลกน่าจะมีกรอบราคา สู ง สุ ด อยู่ ร ะหว่ า ง 1,280-1,300 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯต่ อ ออนซ์ ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของราคาต่ำ�สุดอยู่ที่ 1,200-1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ สำ�หรับราคาทองคำ�แท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ำ�หนักราคาสูงสุดที่ 21,500-22,000 บาทต่ อ หนึ่ ง บาททองคำ� และกรอบการ เคลื่อนไหวต่ำ�สุดอยู่ที่ 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ�

35


AEC Focus วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

Anpower3 (@anpower3) : เรื่อง

ส่องศักยภาพเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปัจจุบันมูลค่าตลาดเบียร์ของ สปป.ลาว จะอยู่ที่ประมาณ สะบายดี ได้เห็นคำ�ทักทายแบบนี้ ก็คงจะรู้แล้วว่า วันนี้ “AEC FOCUS” จะพาทุกๆ ท่านไปที่ไหน..แน่นอนจะเป็นที่ ปีละ 2 ล้านล้านกีบ หรือราว 7,874 ล้านบาท แต่เบียร์ลาวไม่ใช่ ได้รับความนิยมเฉพาะใน สปป.ลาวเท่านั้น อย่างที่ทราบกัน อื่นไปไม่ได้เลยนอกจากบ้านพี่เมืองน้อง อย่าง สปป.ลาว หลายๆ ท่านอาจจะเคยเดินทางไปเยือนประเทศที่ร่ำ�รวย ชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ก็ชื่นชอบเบียร์ยี่ห้อนี้ ด้วยวัฒนธรรมที่เรียบง่ายแห่งนี้กันบ้างแล้ว บางคนอาจประทับ ใจในวิ ถี ชี วิ ต ของชาวลาว ขณะที่ บ างคนอาจจะติ ด ใจรสชาติ อันนุม่ นวลของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทคี่ นไทยเรียกกันติดปากว่า “เบยลาว” ซึ่งก็คือ เบียร์ลาว เรียกได้ว่า เป็นสินค้าขึ้นชื่อที่ คนไทยที่ไปเที่ยวลาวมักจะไม่พลาดลิ้มลอง ทำ�ไม??? เบยลาว (เบียร์ลาว) ถึงได้รับความนิยมจนมี ชื่อเสียงโด่งดัง และสามารถกินส่วนแบ่งการตลาดได้ถึง 98% ของตลาดเบียร์ใน สปป.ลาว ก็คงต้องบอกตรงนีว้ า่ โดยธรรมชาติ ของพี่น้องชาวลาวนั้น เวลามีงานเลี้ยงสังสรรค์ เครื่องดื่มที่ได้รับ ความนิยมมากทีส่ ดุ ก็คอื เบียร์ ส่วนเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ประเภท อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ หรือบรั่นดี ก็จะได้รับความนิยมเฉพาะใน กลุ่มผู้มีฐานะในสังคมไม่กี่กลุ่มเท่านั้น 36


MARCH-MAY 2016

อยู่ไม่น้อย จนทำ�ให้เบียร์ลาวมีกำ�ลังการผลิตถึง 210 ล้านลิตร ต่อปีจากโรงงานที่มีอยู่ 2 แห่งในทุกวันนี้ไม่เพียงพอต้องขยาย กำ�ลังการผลิตเพิ่มอีก 150 ล้านลิตร และแบรนด์ “เบียร์ลาว” กำ�ลังถูกพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์สากลเป็นที่รู้จักกัน ในระดับโลกมากขึ้น และยังมีสโลแกนที่น่าสนใจ “เบียร์ลาว เบียร์ของคนลาว คนจริงใจ” นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้โลกสนใจ

วารสารทองค�ำ

และรู้จัก สปป.ลาว และสโลแกนที่ว่านี้ ก็สะท้อนบุคลิกสำ�คัญ ของคนลาวได้เป็นอย่างดี แต่ว่า สปป.ลาว ไม่ได้มีดีที่เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่านั้น แน่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แหล่งรวมวัฒนธรรม ที่งดงามใน สปป.ลาว ก็ยังโดดเด่น แต่ถ้าพูดถึงความมั่นคง ในแง่ของเศรษฐกิจและพลังงานแล้ว เรียกได้ว่า สปป.ลาว ได้ กำ�หนดจุดยืนของตัวเองว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียอีกด้วย ปัจจุบัน สปป.ลาว กำ�ลังมีการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงาน น้ำ� 10 โครงการตามแผนทำ�ให้ สปป.ลาว เป็นแบตเตอรีแ่ ห่งเอเชีย และยังมีโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่อยู่ ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้อีกประมาณ 144 โครงการ สปป.ลาว มีเป้าหมายที่จะผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ�ให้มากที่สุด แต่ ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ ใช้ เ องในประเทศจำ�นวนไม่ ม ากนั ก ส่ ว นใหญ่ จ ะ ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น การลงทุนในด้านไฟฟ้าพลังน้ำ�ก็ยังมีศักยภาพสูงอยู่ มาก และรัฐบาลก็มีส่วนเกื้อหนุนเต็มที่ท่ีจะให้ต่างชาติเข้าไป ลงทุน และต้องบอกว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าพลังน้ำ� ถือเป็น หนึ่งในรายได้หลักของ สปป.ลาว รัฐบาลสามารถนำ�เงินไปใช้ ปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในประเทศได้อย่างดี และยังช่วย เกือ้ หนุนความต้องการของประเทศเพือ่ นบ้านด้วย เป็นการลงทุน ในลักษณะ วิน-วิน โซลูชั่น ที่สำ�คัญโครงการด้านพลังงานไฟฟ้า ได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคของ สปป.ลาว ที่จะมีผลต่อ การนำ�เข้าอุปกรณ์ด้านการก่อสร้างจากประเทศไทยจำ�นวนมาก อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของ สปป.ลาวก็คือ เป้าหมาย ทีล่ าวจะพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน ภายในปี 2563 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า แนวโน้ม สปป.ลาว จะ ทำ�ได้หรือไม่ และทำ�ได้อย่างไร มาคุยกันต่อในฉบับหน้า 37


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

จ้าว จื่อหลง : เรื่อง

Overload Information: อย่าให้ข้อมูลทำ�ร้ายคุณ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำ�ให้ โลกของการลงทุนเปิดกว้างมากขึ้น โอกาสในการลงทุนเปิด กว้างจากเดิมที่จำ�กัดเพียงเฉพาะชนชั้นสูง การเข้าถึงข้อมูล ที่ง่ายแสนง่าย สมัยก่อนกว่าจะได้งบการเงินหรือรายงาน ประจำ�ปีของแต่ละบริษัทต้องเสียต้นทุนมาก หรือจะหาข่าว เกี่ยวกับบริษัทที่สนใจก็ต้องกางหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ยิ่ง ลงทุนทองคำ�แล้วต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯไปด้วย ยิง่ แล้วใหญ่ อ่านกันจนแทบไม่ตอ้ งไปทำ�อย่างอืน่ ไม่เหมือน สมัยนี้ใช้ Internet ผ่าน Smartphone หรือ Notebook เครื่อง เดียวก็รู้ข่าวคราวเกือบจะทั้งโลกแล้ว ดังนัน้ ข้อจำ�กัดในการเข้าถึงข้อมูลในยุคนีเ้ รียกได้วา่ ลดลงจน แทบไม่มี แต่กแ็ ลกมาด้วยภาวะทีเ่ รียกว่า Overload Information Overload Information หรือภาษาไทยเรียกว่า ภาวะข้อมูล ท่ ว มท้ น เป็ น ภาวะที่ ผู้ ค นบริ โ ภคข้ อ มู ล ข่ า วสารมากเกิ น ไป จนไม่สามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดง่ายๆ 38

ก็คือ รับข้อมูลมากไปจนเบลอ ซึ่งภาวะนี้บางครั้งมีอันตรายกว่า การไม่รู้ข้อมูลเสียด้วยซ้ำ� เพราะเมื่อรับข้อมูลมามากและไม่มี “ตาข่าย” ในการกรองข้อมูลที่ดี อาจนำ�ข้อมูลที่ผิดหรือเป็นเท็จ ไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจจนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ผลเสี ย ตามมา เรียกว่าไม่รู้ยังดีซะกว่า เพราะอาจเสียแค่โอกาสในการได้รับ ผลประโยชน์ แต่อาจไม่เกิดความเสียหายจากการใช้ข้อมูลที่ผิด ในตลาดหุ้ น ก็ เช่ น กั น สมั ย นี้ ต้ น ทุ น ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ค่อนข้างถูก และมีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย จึงไม่แปลกที่ในแต่ละวันจะรับข้อมูลข่าวสารมากมาย บางครั้ง ข่าวเก่ายังอ่านไม่ทันจบ ข่าวใหม่ก็เข้ามาแล้ว หากรับมาหมด โดยไม่มี “ตาข่าย” มาช่วยกรอง ก็ทำ�ให้เบลอจนไม่รู้จะทำ�อะไร และเสี ย โอกาสในการซื้ อ ขายหุ้ น ไป หรื อ ที่ ห นั ก กว่ า นั้ น ก็ คื อ ดันไปใช้ข้อมูลผิดๆ ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นในตลาด สุดท้าย ก็ขาดทุน คำ�ถามต่อมาก็คือ เราควรทำ�อย่างไร?


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

เราต้องมี “ตาข่าย” ไว้กรองข้อมูลเหล่านั้นครับ ซึ่งก็คือ ความรู้ ใ นการลงทุ น นั่ น เอง ความรู้ เ หล่ า นั้ น จะช่ ว ยคั ด กรอง และตั้งคำ�ถามถึงความสมเหตุสมผลต่อข้อมูลนั้นๆ นอกจากนี้ ยังต้องดูถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ หากแหล่งที่มาขาดความ น่าเชื่อถือหรือขาดการยืนยัน ก็เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนักที่จะนำ� ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ ความรูย้ งั ช่วยให้เรากำ�หนดขอบข่าย และทิศทางในการหาข้อมูล ไม่ให้เกิดการหาข้อมูลที่สะเปะสะปะอีกด้วย หรือทำ�ให้เรารู้ถึง สิ่งที่จะต้องหาต่อเพื่อมายืนยันถึงความถูกต้องของข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น เราได้รับข้อมูลมาว่า FED จะขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยในเดือนเมษายนนี้ สิ่งที่เราต้องหาต่อก็คือ ใครเป็น คนพูด และทิศทางความเห็นของประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างไร หากความเห็ น ส่ ว นใหญ่ ยั ง มองว่ า ควรขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย ใน ครึ่งปีหลัง บวกกับผู้พูดเป็นเพียงสมาชิก FOMC ที่ไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ย งกำ�หนดนโยบาย คำ�พู ด หรื อ ความเห็ น ก็ แ ทบจะไร้ น้ำ�หนักไปเลยทีเดียว หรืออย่างในตลาดหุ้น เราได้รับข้อมูลมาจากแหล่งหนึ่งว่า อุ ต สาหกรรมของหุ้ น สองตั ว นั้ น ว่ า อุ ต สาหกรรมไหนจะได้รับ หุ้น A น่าสนใจ อีกแหล่งหนึ่ง บอกว่า หุ้น B น่าสนใจกว่า หาก ประโยชน์จากเศรษฐกิจในขณะนีไ้ ด้มากกว่ากัน (ในกรณีทที่ งั้ สอง เรามีความรู้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เราอาจเปรียบเทียบ อยู่ ค นละกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม) รวมถึ ง การเปรี ย บเที ย บผลการ ดำ�เนินงานว่า กำ�ไรแต่ละตัวเป็นอย่างไร เติบโตต่อเนื่องหรือไม่ มีหนี้มากหรือเปล่า มีเงินสดเพียงพอไหม? รวมทั้งเปรียบเทียบ กลยุทธ์และแนวทางการขยายกิจการของหุ้นทั้งสองเพื่อดูว่า แท้จริงแล้ว หุ้นตัวไหนที่ดีที่สุดสำ�หรับเรา “แต่ เรามี นั ก วิ เ คราะห์ หรื อผู้ แนะนำ�การลงทุ น อยู่แล้วนะ ไม่ ต้ อ งมี ค วามรู้ ก็ ไ ด้ นี่ น า” ก็ ถู ก ครั บ มี นั ก วิ เ คราะห์ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ความรูจ้ ะช่วยให้เรากรองข้อมูล และใช้ขอ้ มูลจากนักวิเคราะห์ หรือผู้แนะนำ�การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากนัก วิเคราะห์มองว่าราคาทองคำ�จะขึ้นถึงระดับ US$ 1,300 สิ่งที่ ต้องถามต่อก็คือเหตุผลสนับสนุนต่อความเห็นนั้นๆ บวกกับ คิดเองต่อว่าความเห็นนั้น สมเหตุสมผลหรือไม่ “แล้วถ้ามีความรู้แล้วก็ไม่ต้องฟังนักวิเคราะห์น่ะสิ…”อันนี้ ก็อาจสุดโต่งไปนิด ควรเปลี่ยนเป็นว่าไม่ต้องเชื่อนักวิเคราะห์ ไปหมดจะดีกว่า การฟังนักวิเคราะห์นั้นหากเรามีความรู้ติดตัว จะช่ ว ยให้ ตั้ ง คำ�ถามต่ อ มุ ม มองของนั ก วิ เ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งตรง ประเด็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด และทำ�ให้เรา ได้รู้ด้วยว่า ในช่วงนั้น หุ้นตัวไหนกำ�ลังเป็นที่นิยมครับ การหาความรู้ก็ไม่ยากครับ ทุกวันนี้แหล่งความรู้ใน Internet มีเยอะแยะ แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีความรู้ที่ผิด ก็ควรศึกษาจาก แหล่งที่เชื่อถือได้ หรือศึกษาจากหลายๆ แหล่งครับ 39


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

อัญมณีและเครื่องประดับไทยส่งขายอาเซียน เสรีและปลอดภาษีจริงหรือ!!! นับตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2015 สมาชิก 10 ประเทศใน อาเซียนได้หลอมรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างสมบูรณ์ โดยมี เป้าหมายหลัก 4 ประการตาม AEC Blueprint 2015 ได้แก่ (1) การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว ที่ใหมีการ เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ รวมถึงเงิน ทุนได้อยางเสรีมากขึ้น (2) การพัฒนาไปสูภูมิภาคที่มีความ สามารถในการแขงขันสูงเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขง ขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน (3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยาง เสมอภาค มีความเทา เทียมกัน สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และลดชองวางระดับการพัฒนา ระหว่างประเทศสมาชิกใหมและสมาชิกเกา และ (4) การ บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบาย เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยปัจจุบัน ในส่วนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง ประดั บ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ บ ทข้ า งต้ น อย่ า งชั ด เจนใน 2 40

ประเด็นคือ “การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” กล่าวคือ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสามารถส่งเข้าไปจำ�หน่ายใน ตลาดอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 622 ล้านคน ซึ่งคิด เป็นสัดส่วนราวร้อยละ 9 ของประชากรโลกได้อย่างเสรีมากขึ้น โดยประเทศไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ลดภาษีการนำ�เข้าสินค้านีจ้ ากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นศูนย์ไปตั้งแต่ปี 2010 ก่อนที่กลุ่ม CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม จะได้ลดภาษีการนำ�เข้า อัญมณีและเครือ่ งประดับเป็นศูนย์สำ�หรับสมาชิกอาเซียนลงเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2015 ขณะที่ “การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ โลก” นัน้ เพือ่ ให้เท่าทันต่อกระแสการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของโลกที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาเซียนได้ จัดทำ�เขตการค้าเสรีและสร้างเครือข่ายการผลิตและจำ�หน่าย ผ่านการจัดทำ�ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจาในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ASEAN+6” โดยทั้งกลุ่มมี


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

จำ�นวนประชากรมากถึง 3,470 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนราว ร้อยละ 48 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลก อีกทั้งชน ชัน้ กลางในประเทศกลุม่ นี้ (อาเซียน จีน อินเดีย) กำ�ลังเพิม่ จำ�นวน และกำ�ลังซื้อขึ้นเรื่อยๆ ตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ จึงนับ เป็นหนึ่งในช่องทางสำ�คัญที่ช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้แก่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม แม้จะทราบกันดีว่า AEC ได้เริ่มต้นขึ้นอย่าง เต็ ม รู ป แบบแล้ ว ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ธั น วาคมที่ ผ่ า นมา และโดยทั่ ว ไป มักเข้าใจกันว่าการส่งสินค้าไปจำ�หน่ายระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนเป็นไปโดยเสรี ปราศจากข้อกีดกันทางการค้าใดๆ นั้น แต่ ใ นทางปฎิ บั ติ แ ล้ ว ยั ง คงมี ก ฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บปฎิ บั ติ อีกมากมายที่ผู้ส่งออกไทยต้องทำ�ความเข้าใจให้ถ่องแท้และ ปฎิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก การรวมกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่

ทางภาษีตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในการ ส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติ ตามกฎว่าด้วยแหล่งกำ�เนิดสินค้าข้อใดข้อหนึ่งจึงจะได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าจะเป็น (1) สินค้าที่กำ�เนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained) หรือ (2) มีกระบวนการผลิตทีผ่ า่ นการแปรสภาพอย่างเพียงพอใน ประเทศตามเกณฑ์การเปลีย่ นพิกดั (Change in Tariff Classification) ในระดับ 4 หลัก หรือ (3) มี ก ารใช้ วั ต ถุ ดิ บ ภายในภู มิ ภ าคทั้ ง ไทยและอาเซี ย น (Regional Value Content: RVC) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่า FOB ที่ส่งออกจากไทย หรือกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules) สำ�หรั บ สิ น ค้ า บางรายการที่ มี รายละเอียดระบุไว้ต่างหาก กรณี อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ มี สิ น ค้ า ที่ ถู ก จั ด ให้ อ ยู่ ใ น กฎแหล่งกำ�เนิดสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้ารวมทั้งสิ้น 25 รายการ1 ที่ผู้ส่งออกจะต้อง หนึ่งในประเด็นสำ�คัญที่ผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ปฏิบัติตาม อาทิ ไข่มุกธรรมชาติในพิกัดศุลกากร 7101.10 ระบุ ไทยต้องทำ�ความเข้าใจให้ถ่องแท้ก็คือ การใช้สิทธิประโยชน์ ว่าจะต้องได้มาหรือผลิตขึน้ โดยใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศผูส้ ง่ ออก ทัง้ หมด หรือกรณีของเครือ่ งประดับเงินในพิกดั 7113.11 จะต้อง มีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีแหล่งกำ�เนิดจากประเทศสมาชิกนั้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือผ่านกระบวนการแปรสภาพโดยเปลี่ยน พิกัดฯ ในระดับ 6 หลัก เป็นต้น นอกจากนี้ ในการส่งสินค้าไปยังตลาดอาเซียนและต้องการ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวข้างต้นจะต้องนำ�หนังสือ รับรองแหล่งกำ�เนิดสินค้า “ฟอร์มดี” (Form D) ที่กรมการค้าต่าง ประเทศออกให้ ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำ�เข้า หรือ ใช้วิธี รับรองถิ่นกำ�เนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)2 ภายใต้ ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) โดยผู้ส่งออกที่ผา่ นการขึ้นทะเบียนเป็น “Certified Exporter” สามารถทำ�การรับรองถิ่นกำ�เนิดสินค้าได้ด้วยตนเอง ลงบนใบกำ�กับราคาสินค้า (Invoice) หรือบนเอกสารอื่นๆ ตาม กำ�หนด ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากบทความ “สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละ เครื่องประดับในกรอบ AEC” (http://www.git.or.th/gem) หรือหัวข้อ “เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)” กรมการค้าต่างประเทศ (http://www.dft. go.th/Default.aspx?tabid=161&ctl=DetailUserContent&mid=683&contentID=285) 1

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ http://www. dft.go.th/Default.aspx?tabid=161&ctl=DetailContent&mid=683& contentID=4194 2

41
วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

Gold never gets old ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ตามหน้าสื่อต่างๆ มีการพูดถึงการ ก้าวเข้าสู่สังคมวัยชรา ทั้งในประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว ดังกรณีของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ประเทศกำ�ลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงไทยด้วย ในอดีตประชากรในยุคหนึ่งมีน้อยจนเริ่ม เกิดปัญหา รัฐบาลของหลายประเทศจึงมีนโยบายในลักษณะ ทีส่ นับสนุนให้มกี ารเพิม่ ของประชากร ในทางประชากรศาสตร์ เรี ย กประชากรที่ เ กิ ด ในยุ ค นั้ น ว่ า เป็ น ประชากรยุ ค Baby Boom ประชากรในกลุ่มดังกล่าว ก็เป็นแรงงานสำ�คัญใน การพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน จนในขณะนี้ ประชากรชาว Baby Boom กำ�ลังจะเข้ าสู่ วัยเกษียณ และด้วยลักษณะนิสัยของประชากรกลุ่มนี้ ต่างมี ลักษณะนิสัยที่คล้ายกันคือ มีความขยัน อดทน และมีอัตราการ ย้ายหรือเปลีย่ นงานค่อนข้างต่ำ� ทำ�ให้หลายสิบปีทผ่ี า่ นมาประชากร กลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ แรงงานสำ�คัญทีแ่ บกภาระในการเลีย้ งดูประชากร ในยุคก่อนซึ่งเป็นวัยชราในขณะนั้น รวมทั้งรับภาระในการดูแล ประชากรรุน่ หลังหรือเป็นลูกหลานของประชากรชาว Baby Boom ในทางประชากรศาสตร์เรียกกลุ่มประชากรที่เป็นรุ่นลูกของ ชาว Baby Boom ว่าเป็น กลุ่ม Generation X : Gen X และเรียก กลุ่มประชากรยุคถัดไปว่าเป็น Generation Y: Gen Y ลักษณะ นิสัยของประชากร 2 กลุ่มนี้แตกต่างไปจากกลุ่ม Baby Boom อันเป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โดย สิ่งที่ต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดคือ เรื่องการเก็บออมที่ลดลง และระยะเวลาในการทำ�งานอยู่กับองค์กรที่สั้นกว่าชาว Baby Boom มาก โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ที่โดยส่วนใหญ่ต้องการ เป็นเจ้าของกิจการมากกว่าที่จะเลือกเป็นพนักงานในองค์กร ด้วยประชากรชาว Baby Boom จำ�นวนมากที่กำ�ลังจะเข้าสู่ วัยเกษียณ เมื่อเทียบกับชาว Gen X และ Y ที่อยู่ในวัยแรงงานที่ มีน้อยกว่าในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในภาคเอกชนอาจมี ปัญหาเรือ่ งการขาดแคลนแรงงานหรือมีอตั ราการย้ายงานมากขึน้ ส่วนในเรือ่ งเศรษฐกิจ สิง่ ทีห่ ลายฝ่ายเริม่ แสดงความกังวลคือ เรื่องการแบกภาระของวัยแรงงานต่อกลุ่มประชากรวัยพึ่งพิง ซึ่งมีทั้งประชากรในวัยเกษียณ และประชากรกลุ่มใหม่ที่อยู่ใน วัยเด็ก เราจึงเริ่มเห็นนโยบายจากภาครัฐ ทั้งในเรื่องของความ พยายามจั ด ทำ�รั ฐ สวั ส ดิ ก าร หรื อ การจั ด ตั้ ง กองทุ น การออม เพื่อจูงใจให้ประชาชนมีการออมมากขึ้น 44

อย่างไรก็ตาม หากเรามีทางเลือกอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนดี กว่าการออมผ่านกองทุนที่ภาครัฐจัดตั้ง ก็จะเป็นทางเลือกที่ น่าสนใจ โดยในปัจจุบันการออมผ่านตลาดการเงินมีค่อนข้าง หลากหลาย แต่ความผันผวนก็เป็นสิง่ ทีผ่ อู้ อมหรือผูต้ อ้ งการลงทุน ต้องยอมรับ โดยเฉพาะกรณีของการลงทุนระยะสั้น แต่หาก เป็นการออมหรือการลงทุนระยะยาว ความผันผวนในช่วงสั้น คงมีผลค่อนข้างน้อย และหากพิจารณาทางเลือกในขณะนี้ ดู คล้ายกับว่าทองคำ�จะกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากขึ้น เพราะด้วยราคาที่ปรับลงมามาก และว่ากันว่าเป็นระดับราคาที่ ใกล้กับต้นทุนการผลิตทอง โอกาสที่ราคาทองจะทิ้งตัวลงไปลึก กว่าราคาปัจจุบันคงมีไม่มาก หรือหากเกิดขึ้นก็เป็นโอกาสใน การกลับเข้าซื้อสำ�หรับท่านที่ต้องการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น สำ�หรับท่านที่ต้องการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อม สำ�หรับการเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต ทองคำ�จึงยังเป็นทางเลือก อันดับต้นๆ และด้วยลักษณะของทองคำ� ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ มี ค วามคุ้ น ชิ น มากกว่ า ตราสารในการลงทุ น ในรู ป แบบอื่ น ๆ การออมเงินผ่านทองคำ� ก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนการออมได้มากขึ้น ส่วนเรื่องของปัญหาด้านแรงงานนั้นคงเป็นปัญหาที่แต่ละ องค์กรต้องหาแนวทางในการแก้ไข ทัง้ เรือ่ งการยืดอายุการเกษียณ ของแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลน หรือการพยายามหาวิธีในการ ดึงดูดแรงงานให้อยู่กับองค์กรนานขึ้น ในปี 2558 มีภาพยนตร์ เรือ่ ง The Intern ซึง่ เป็นภาพยนตร์เรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ล่าถึงอดีตผูบ้ ริหาร วัย 70 ปี ที่ต้องกลับมาร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่อายุต่างกัน และนอกจากอายุทตี่ า่ งกันแล้ว เรือ่ งของประสบการณ์หรือสภาพ แวดล้อมในการทำ�งานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปย่อมนำ�มา ซึ่งปัญหา แต่ในภาพยนตร์ก็ได้นำ�เสนอถึงวิธี ในการแก้ไขได้ อย่างอบอุ่น และน่าจะสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับองค์กรใน บ้านเรา หากเกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นในอนาคต

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

ปี 2016: ทิศทางราคาทองคำ�กับปัจจัยที่ต้องเผชิญ คำ�ถามตัวโตๆ ของนักลงทุนทองคำ�ก็คือ “ปีนี้ราคา ทองคำ�จะเป็นอย่างไร” ซึ่งความเห็นต่อคำ�ถามดังกล่าวก็มี หลากหลายทิศทางกันไป เรื่องราวในฉบับนี้ขออนุญาตจำ�แนกเป็นปัจจัยบวกที่จะ หนุนราคาทองคำ� รวมถึงปัจจัยลบที่จะกดดันราคาทองคำ�ในปีนี้ กันครับ ปัจจัยบวกสำ�คัญสำ�หรับราคาทองคำ�ในปีนี้ยังอยู่ที่ความ ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภูมิภาคสำ�คัญอย่าง จีนที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลก ที่เผชิญกับผล ข้างเคียงจากการเติบโตอย่างไร้รากฐานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทัง้ การพึง่ พาการส่งออก การลงทุนจากภาครัฐฯ ทีไ่ ร้ประสิทธิภาพ บวกกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติที่ลำ�บากของธุรกิจขนาด กลางและเล็ก จนทำ�ให้ต้องไปพึ่งการลงทุนแบบพิเศษที่อิงกับ อสังหาฯที่เริ่มเกิดภาวะฟองสบู่ ก็ต้องมาดูกันว่าทางการจีนจะมี มาตรการจัดการอย่างไร รวมถึงภูมิภาคยุโรปที่แม้มหากาพย์หนี้สินของกรีซจะจบลง ไปแล้ว แต่ตราบใดที่วิกฤตยังไม่จบ มาในปีน้ีเราอาจได้เห็น เรื่องยาวของประเด็นนี้อีกครั้ง และจะเป็นการเจรจาที่ลำ�บาก มากขึ้นหลังจากที่กรีซไม่ยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดอีกต่อไป อีกประเด็นสำ�คัญอยู่ที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่จะมีมาเรื่อยๆตลอดทั้งปี ซึ่งจะ หนุนราคาทองคำ�ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ความ วุ่ น วายจากฝั่ ง ยุ โรปเองก็ เ ป็ น อี ก ปั จ จั ย หนุ น สำ�คั ญ ทั้ ง เรื่ อ ง ประเด็นหนี้สาธารณะของกรีซ ที่เริ่มกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลใหม่ของกรีซ ไม่ยอมรับเงื่อนไขการรัดเข็มขัด เพือ่ ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือ ทำ�ให้ตอ้ งมาคุยกันถึงเรือ่ งแผนปฏิรปู เศรษฐกิจของกรีซ เพื่อให้ได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกลุ่ม IMF และ EU ซึ่งดูแนวโน้มแล้วคงจะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องยาว นอกจากนี้ กลางปีนี้ยังมีกำ�หนดการลงประชามติเพื่อขอ ออกจากกลุ่ม EU ของสหราชอาณาจักร หรือ Brexit ซึ่งหาก สหราชอาณาจักรแยกตัวกับกลุม่ EU จริง จะยิง่ ทำ�ให้สถานการณ์ ในกลุ่มย่ำ�แย่ลงไปอีกและหนุนราคาทองคำ�ในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัย

ปัจจัยบวกอีกหนึง่ ปัจจัยจะอยูท่ คี่ วามเสีย่ งทางภูมริ ฐั ศาสตร์ หรือ Geopolitical Risks ซึง่ เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความขัดแย้ง ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในตะวันออกกลางและความขัดแย้ง ระหว่างประเทศมหาอำ�นาจนั่นเอง ส่วนปัจจัยลบสำ�คัญยังคงอยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะ มีผลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ FED หลังจากที่มี การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในครัง้ แรกไป ในการประชุม ครัง้ สุดท้าย ของปีที่ผ่านมา แม้รายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด (กลาง เดือนมีนาคม) จะมีความเห็นเชิงผ่อนคลายต่อการขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย แต่ความเห็นที่ขัดแย้งก็เริ่มชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทำ�ให้ คาดการณ์ ได้วา่ หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง บวกกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มลดลง เราอาจ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำ�เนินนโยบายการเงินของ FED อีกครั้ง ส่วนปัจจัยลบอีกหนึ่งปัจจัยอยู่ที่ทิศทางราคาน้ำ�มันที่ด่ิงลง อย่างหนักในช่วงก่อนหน้า หนุนราคาทองคำ� โดยหากราคาน้ำ�มัน ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว (หนุนให้ อุปสงค์ของน้ำ�มันเพิ่มขึ้น) จะเป็นผลลบต่อราคาทองคำ�

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

45


คิดเป็นเงินเป็นทอง วารสารทองค�ำ สัตกร วงศ์สงคราม

โบราณสอนไว้ให้ “เก็บหอมรอมริบ” เมื่อนานมาแล้ว ทองคำ�บาทละประมาณ 4,000 บาท แม่ผมสอนผมว่า “หาเงินเก่งไม่เท่ากับเก็บเงินเก่งนะลูก ถ้ า หาเงิ น มาได้ แ ล้ ว เก็บเงินไม่อยู่ก็ซื้อทองเก็บเอาไว้ บ้ า ง เพราะทองมันขึ้นตามกาลเวลา” ผมเป็นคนรักงานจิวเวลรี ผมเก็บในรูปแบบของแหวน กำ�ไล ข้ อ มื อ ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ปอร์ เซ็ น ต์ ท องที่ เ ต็ ม ตามที่ ค วรจะเก็ บ นั ก ส่วนใหญ่เป็นทอง 90 เปอร์เซ็นต์ เก็บเป็นของสะสมเพราะรัก เพราะชอบมากกว่า ที่จะเก็บเพื่อเก็งกำ�ไร ถึงวันนี้นึกเสียดาย ไม่น้อยที่ไม่ได้เก็บทองเอาไว้ตอนมันราคายังไม่ถึงหมื่น ถ้าวันนี้ ทองบาทละประมาณ 20,000 บาท แล้ววันข้างหน้ามันจะราคา เท่าไหร่ ที่ดินแถวบ้านนอกเกือบ 7 ไร่ ที่เป็นบ้านเกิดผม ราคา ประมาณ 500,000 บาท กาลเวลาผ่านไป 20 ปี มัน กลายเป็น 20 ล้านบาท ก่อนโน้นก็ไม่เคยคิดทีจ่ ะซือ้ เก็บไว้บ้าง ถึงวันนี้ยังรู้สึกปวดใจอยู่เลย หากจะเก็ บ เงิ น เป็ น บ้ า เป็ น หลั ง หามาได้ เท่าไหร่ก็เก็บ พอถึงเวลาค่าเงินมันลดลงทุกทีไปตาม กาลเวลา ควรพิจารณาใหม่ ควรเก็บเป็นรูปแบบทรัพย์สินจะดี ไหม ทรัพย์สนิ ทีเ่ สือ่ มถอย เช่น รถก็ซอื้ ไว้ ใช้ ก็ พ อ แต่ ค วรเก็ บ ส่ ว นทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มูลค่าเพิ่มเช่น ที่ดิน ทองคำ� จะดีกว่า ไม่ เ คยคิ ด จะเอาประเทศไทยไป เปรี ย บกั บ ประเทศอื่ น ๆ ที่ เขาเจริ ญ มากๆ สวัสดิการดีสดุ โต่ง เพราะประเทศ เหล่ า นี้ มี ส วั ส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ใ น ย า ม แ ก่ เ ฒ่ า ย า ม ตกงาน เจ็บไข้ได้ ป่วย แต่บ้านเรา ยั ง ไม่ ถึ ง ระดั บ นัน้ เราจึงจำ�เป็น ต้ อ ง เ ก็ บ ห อ ม รอมริ บ แม้ เรา จะไม่ รู้ อ นาคต 46

MARCH-MAY 2016


MARCH-MAY 2016

แต่เราสามารถวางแผนอนาคตได้เพื่อป้องกันภัยที่ไม่คาดคิดอัน อาจจะเกิดขึ้น ความคิ ด แวบหนึ่ ง ในหั ว ผมก็ คื อ “ขณะนี้ ค นไทย (ไม่ ใช่ ทั้งหมด) กำ�ลังทำ�ตัวเป็นลูกเศรษฐี” ฟุ่มเฟือยยิ่งกว่าลูกพระยา ทั้ ง ๆ ที่ มี ปั ญ ญาหาปลาได้ แ ค่ ค รึ่ ง ข้ อ งเท่ า เดิ ม มื อ ขวาถื อ Smart Phone มือซ้าย ถือ Taplet ห้อยคอด้วยโทรศัพท์มือถือ รือ้ กระเป๋าดูมแี ต่บตั รเครดิตทีเ่ ต็มทุกใบ คนไทยเคยมีประสบการณ์ ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ำ� ในราวๆ ปี พ.ศ. 2539-2540 หลาย บริ ษั ท ปิ ด ตั ว ธนาคารบางแห่ ง ล่ ม สลาย คนฆ่ า ตั ว ตายมาก กว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ จนฝรั่งเอาไปล้อว่า นี่คือ “วิกฤต ต้มยำ�กุ้ง” เกิดเพราะคนไทยประมาท ประกาศตัวเป็น NIC (Newly Industrialized Country) หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย ซึ่งตอนนั้นมีเสือแห่งเอเชียอยู่ 4 ตัว คือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ด้วยความที่ฐาน ทางการเงินของไทยไม่แข็งแรง รวยเพราะเงินกู้ ฟุ้งเฟ้อ ฟองสบู่ ก็เลยแตก อดเป็นเสือตัวที่ 5 อดเป็น NIC ตามใจปรารถนา ฐานการเงินและทรัพย์จึงจำ�เป็นที่สุดต่อการพัฒนาองค์กร และ ชีวิตให้ยั่งยืนได้ในอนาคต เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้เงินเกินตัว เราจึงไม่ออม พอถึงภาวะฉุกเฉิน เลยต้องเอาเงินในอนาคตมาใช้ ไม่กไ็ ม่ตอ้ งรอให้ฉกุ เฉิน อยากได้ โน่นอยากได้นี่ เลยต้องหยิบยืมวงเงินเครดิตมาใช้ก่อน การเป็น หนี้ที่พัวพันทำ�มนุษย์เดินต่อไปข้างหน้าลำ�บาก เป็นหนี้ท่ีไม่ก่อ ให้เกิดรายได้ จะใช้จ่ายอะไร จะลงทุนก็ห่วงหน้าพะวงหลังว่า จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายหนี้ หมุนเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้น เราจึ ง ควรวางแผนทางการเงิ น ให้ ดี เพราะ เหตุผลประการสำ�คัญคือ “โลกเปลีย่ นแปลงแบบ สุดขั้ว” อายุเราจะยืนยาวมากขึ้นแต่เต็มไปด้วย โรคภั ย จึ ง ต้ อ งเตรี ย มเงิ น ไว้ สำ�หรั บ การ บำ�รุงสุขภาพร่างกาย และรักษาโรคภัยไข้ เจ็บที่แพงจนหูฉี่ ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของ คนไทยคือ 69-75 ปี นั่นหมายถึง อาจจะ มีชวี ติ ในวัยทีไ่ ม่มกี ารจ้างงานหลังเกษียณ ต่อไปอีก 15 ปีหรือมากกว่านั้น คนจะปากกั ด ตี น ถี บ กั น มากขึ้ น เพราะสภาพสังคมที่เป็นครอบครัวเดี่ยว มากขึ้น สังเกตได้จากลักษณะที่อยู่อาศัย

วารสารทองค�ำ

ในเมื อ งหลวงแบบตึ ก สู ง ระฟ้ า ห้ อ งแคบๆ เล็ ก ๆ ที่ อ ยู่ กั น เป็นครอบครัวเล็กๆ พอมี พอกิน เดือนชนเดือนจนไม่มเี งินเหลือ พอที่ จ ะนำ�ไปเลี้ ย งดู ผู้ อ าวุ โ ส ดั ง นั้ น จะหวั ง พึ่ ง ลู ก หลานนั้ น ยากเต็มที ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกปีแบบไม่มีถอย อีกสิบปีข้างหน้าข้าว กะเพราไข่ดาวข้างถนน อาจจะจานละ 80-100 บาทก็ได้ เงิน 100 บาทต่างอะไรกับแบงค์ใบละ 20 บาทในปัจจุบนั หรือ แล้วค่ารักษา พยาบาลล่ะ ถ้าเป็นหวัดเจ็บคอไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน คงเป็นหมื่นกระมัง ไม่แน่ใจในรัฐสวัสดิการว่าจะสามารถเป็นทีพ่ งึ่ พาคนในสังคม มากน้อยเพียงใด ในเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่การคุมกำ�เนิดทำ�ให้ คนรุน่ ใหม่นอ้ ยลง จึงทำ�ให้คนในวัยทำ�งานลดลง การจัดเก็บภาษี ก็จะน้อยลง มีเหตุผลที่ทำ�ให้เชื่อได้ว่า สวัสดิการสำ�หรับผู้คน ในสังคมก็จะน้อยไปด้วย อย่างทีเ่ ห็นๆ อยูใ่ นปัจจุบนั เพราะหาก มากกว่านี้นั้นก็หมายความว่าการพัฒนาประเทศในส่วนอื่นๆ ก็จะถูกตัดทอนออกไป การออมที่ดีคือ ต้องเอาเงินมาต่อเงิน หาทางลงทุนเพื่อให้ เงินงอกเงย เราเห็นกันอย่างชัดเจนว่า ดอกเบี้ยเงินฝากนั้น น้อยมาก ดังนั้น การฝากเงินกับธนาคารจึงไม่ถือเป็นแรงดึงดูด ให้ ค นหั น มาเก็ บ ออม และแนวโน้ ม ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบของ สถาบันทางการเงินต่อเงินฝากก้อนใหญ่จะลดลง เช่น อาจจะ รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะการฝากเงิ น ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ล้ า นบาท เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น กองทุ น ทั้ ง หลายยั ง ถื อ เป็ น ความเสี่ ย ง มุ ม มอง ของผมคิดว่า การทำ�ประกันชีวิตแบบการออมระยะสั้น ให้ผล ตอบแทนที่คุ้มค่ามาก ทั้งดอกเบี้ยสูงและเคลมได้เมื่อเจ็บป่วย และเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คนที่เรารักจะอยู่ต่อไปได้ อย่างไม่ขัดสน ผมจึงแนะนำ�ว่า คนไทยควรทำ�ประกันชีวิตและ ประกันสุขภาพควบคู่กันไปอย่างน้อยคนละ 1 กรมธรรม์ การเก็บออมแต่เนิน่ ๆ รูต้ วั ก่อน เก็บออมก่อนก็มผี ลดอกเบีย้ สูงขึ้น เพราะทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆ ฝากเหตุผล 6 ข้อไว้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เก็บออม ตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า คนโบราณคิดลึกกว่าคนในปัจจุบนั มากนัก สำ�นวน “เก็บหอม รอมริบ” ซึ่งแปลว่า “เก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็จะกลาย เป็นจำ�นวนมาก” ไม่เชื่อลองเก็บแบงค์ 50 บาทดูครับ เจอเมื่อ ไหร่เก็บเอาไว้ ผ่านไปสักปีสองปี แล้วลองเอามานับดูนะครับ อาจซื้อทองได้ 2 บาทเลยทีเดียว 47


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

Ausiris Futures : เรื่อง

ภาพของการลงทุนทองคำ�โดยรวม ตั้งแต่ต้นปี 2559 ภาพของราคาทองคำ�ได้เริ่มกลับมา เป็นทิศทางขาขึน้ และยังคงมีแนวโน้มทีจ่ ะเคลือ่ นไหวผันผวน ในทิศทางขาขึ้น ตามปัจจัยที่สำ�คัญต่างๆ โดยรวมทั่วโลก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ยุโรป อังกฤษ และสหรัฐฯ ที่สำ�คัญๆ เช่น ธนาคารกลางจีนได้อัดฉีดเงิน 1 แสนล้านหยวน หรือ 1.54 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตร โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) อายุ 7 วัน ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ให้ความคิดเห็นถึงนโยบาย ผ่อนคลายการเงินขนานใหญ่ของ BOJ นั้นไม่มีการจำ�กัดใน เชิงปริมาณ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ให้ความคิดเห็นที่จะยังไม่ รีบขึน้ อัตราดอกเบีย้ ฯ ซึง่ เป็นความคิดเห็นทีส่ วนทางกับเจ้าหน้าที่ เฟดส่วนมาก อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาดูปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆ ที่สำ�คัญของโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณคาบสมุทรเกาหลี ทั้งนี้ ยังคงให้น้ำ�หนักกับสถานการณ์ท่าทีในความตึงเครียด ของนั ก ลงทุ น ที่ มี ต่ อ การทดสอบเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ ของเกาหลีเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มจะนำ�มาสู่ภาวะการต่อต้านที่จะ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยหนุนต่อ ราคาทองคำ�ที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นโดยภาพรวมนับจากต้นปี 2559 นอกจากนี้ การถือครองทองคำ�เพิ่มขึ้นของกองทุน SPDR อย่างต่อเนื่อง นับจากต้นปี 2559 โดยล่าสุด (ณ 31 มี.ค. 59) ได้ถือครองที่ระดับ 819.28 ตัน จากต้นปี 2559 ที่ถือครอง ที่ระดับ 642.37 ตัน ซึ่งได้เพิ่มขึ้นถึง 176.91 ตัน หรือ 27.54% ซึ่งจะเป็นตัวแปรหลักสำ�คัญต่อปัจจัยเชิงจิตวิทยา (Sentiment) ที่ ไ ด้ ชี้ นำ�นั ก ลงทุ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง ต้ อ งติ ด ตามท่ า ที ใ นการ ถือครองทองคำ�ของกองทุน SPDR อย่างต่อเนื่องไปตลอด ทั้งปี 2559 จากนี้ไป นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูความคืบหน้า ในการ ฟื้นตัวของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อถ้อยแถลงของเฟด และประธาน เฟดที่ มี แ นวโน้ ม ของการขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สวนทางกับเม็ดเงินในการกระตุน้ เศรษฐกิจ ของธนาคารกลางจีน ญี่ปุ่น ธนาคารกลางแห่งยุโรป และภาพของเศรษฐกิจที่ยังคง ชะลอตัว ซึง่ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลให้ราคาทองคำ�ขึน้ จากค่าเงิน ของประเทศตนที่ต่างจะอ่อนค่าลง 48

ปัจจัยภัยคุกคามทางจิตวิทยา โดยเฉพาะจากภูมิรัฐศาสตร์ นั้น มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ�ให้ขึ้นได้มากขึ้น โดยถ้าเหตุการณ์รนุ แรงขึน้ จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ มากขึน้ จะเกิดแรงซือ้ หรืออุปสงค์อย่างมีนัยสำ�คัญ และส่งผลบวกต่อราคาทองคำ�ใน สมมติฐานที่ทองคำ�เป็นสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำ� กรอบของเม็ดเงินทีใ่ ช้ลงทุน และการจัดสรรพอร์ตการลงทุน ในช่วงที่ราคาทองเป็นเช่นนี้ ในช่วงทีร่ าคาทองคำ�ปรับตัวลดลงมามากในระยะเวลาสัน้ ๆ หรือเมื่อเกิดแรงขายทำ�กำ�ไรจากนักลงทุนที่มีต้นทุนต่ำ�จนราคา ทองคำ�ทดสอบบริเวณแนวรับที่สำ�คัญ การเข้าซื้อทองคำ�แท่งยัง เป็นสิ่งที่แนะนำ� โดยเฉพาะในสภาวการณ์ของราคาทองคำ�ที่มี แนวโน้มแกว่งตัวขึ้นในระยะสั้น-กลางนี้ แนะนำ�ให้ทยอยซื้อ ณ บริเวณแนวรับที่สำ�คัญก่อน จนกระทั่งจะสังเกตเห็นสัญญาณที่ แน่ชัดว่า ราคาทองคำ�เริ่มที่จะเกิดแรงขายทำ�กำ�ไรได้ ซึ่งอาจ กำ�หนดกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางถึงยาว ตามตัวเลขของกรอบ กำ�ไรที่อาจปรับขึ้นตามสภาวะของราคาทองคำ�ในช่วงเวลานั้นๆ สำ�หรับเทคนิคและเคล็ดลับทีข่ อแนะนำ�นักลงทุนทีส่ ำ�คัญ คือ ควรรอซื้อ ณ แนวรับที่สำ�คัญ และรอขาย ณ แนวต้านที่สำ�คัญ และสิ่งสำ�คัญที่จะจำ�กัดความเสี่ยงของนักลงทุนได้ คือ วินัย ในการลงทุน โดยทุกๆ ครั้งของรายการ นักลงทุนควรตั้งทั้ง จุดทำ�กำ�ไร และจุดตัดขาดทุนควบคู่ไปด้วยทุกครั้ง โดยให้มอง ที่ผลตอบแทนโดยรวมที่มีแนวโน้มว่าจะดี โดยเฉพาะในสภาวะ ที่แนวโน้มความผันผวนของราคาทองคำ� ที่น่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ น่าจะสร้างโอกาสในการให้เงินทำ�งานอย่างแท้จริง ซึ่งการลงทุน ในทองคำ�นั้ น เป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ บริ ห ารความมั่ ง คั่ ง ได้ เ ป็ น อย่างดี

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausiris.co.th โทร. 0-2633-5299


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ�ในรอบเดือนมีนาคม 59 ราคาทองพุ่งขึ้น 16% ในไตรมาสแรกปีนี้ ซึ่งเป็นการ พุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 1986 ขณะที่ความวิตก เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกได้ลดการคาดการณ์ที่ว่าสหรัฐฯ จะ ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีกในปีน ี้ ขณะทีก่ ารดิง่ ลงของตลาดหุน้ ทั่วโลกและดอลลาร์ได้กระตุ้นแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัย โดยราคาทองคำ�ในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมานับ ว่ามีความผันผวนค่อนข้างมาก และมีกรอบการแกว่งตัวจาก ราคาต่ำ�สุดถึงราคาสูงสุดอยู่ที่ 74.36 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่ง ตลอดทั้งเดือนมีปัจจัยที่เข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ ราคาทองคำ�ทั้งปัจจัยบวกและลบ ทางทีมงานได้สรุปภาพรวมของราคาทองคำ�ตลอดทั้งเดือน มีนาคม เพื่อเป็นแนวทางในการกำ�หนดกลยุทธ์การลงทุนใน เดือนถัดไป ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ธนาคารกลางยุโรปหรืออีซีบีได้ ประกาศนโยบายที่ถือได้ว่า เป็นมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ครั้งใหญ่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสกัดกัน้ ภัยคุกคามจากภาวะเงินฝืด โดยปรับลดอัตราดอกเบีย้ และเพิ่มวงเงินซื้อสินทรัพย์ รายเดือนเป็น 8 หมื่นล้านยูโร จากเดิม 6 หมื่นล้านยูโร หลังการประกาศมาตรการผ่อนคลาย ทางการเงิน ทำ�ให้ค่าเงินยูโรดิ่งลง ส่งผลกดดันราคาทองคำ�ให้ ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดเปลี่ยนทิศทางในเวลาต่อมา หลังจาก นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซบี ี ส่งสัญญาณว่า “อีซบี จี ะไม่ปรับ ลดอัตราดอกเบีย้ ลงอีก และอีซบี จี ะไม่ใช้โครงสร้างอัตราดอกเบีย้ เงินฝากหลายอัตรา” ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายดรากีฯ ส่งผลให้ค่าเงินยูโรพุ่งขึ้น ส่งผลบวกต่อราคาทองคำ� โดยราคาทองคำ�พุง่ ขึน้ ทำ�ระดับสูงสุด ที่ 1,282.51 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใน รอบ 13 เดือนในช่วงเช้าวันที่ 11 มี.ค. ด้านการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่เสร็จสิ้นไปใน วันที่ 17 มี.ค. ซึ่งคณะกรรมการกำ�หนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9-1 ให้คงอัตราดอกเบี้ย ระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ นอกจากนี้ เฟดยังระบุ​ุว่าสหรัฐฯยังคงเผชิญความเสี่ยง จากเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน และการคาดการณ์ครั้งใหม่จาก ผู้กำ�หนด นโยบายบ่ ง ชี้ ว่ า เฟดจะปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย สอง ครั้งๆ ละ 0.25% ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งผลการประชุมส่งผลให้ดัชนี

ดอลลาร์ดงิ่ ลงแตะระดับต่ำ�สุดในรอบ 1 เดือน ในระหว่างช่วงการ ซื้อขายและเป็นปัจจัยหนุนที่ทำ�ให้ราคาทองคำ�พุ่งขึ้นแตะระดับ 1,270.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะถูกขายทำ�กำ�ไรลงมา อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำ�ในช่วงเวลาต่อมากลับปรับตัวลง อย่างหนักหลังจากเจ้าหน้าทีเ่ ฟดหลายคนส่งสัญญาณว่าเฟดอาจ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ในระดับที่มากกว่าที่ตลาดได้คาด การณ์ไว้กอ่ นหน้านี้ ส่งผลกดดันราคาทองคำ�ให้ปรับตัวลดลงแตะ จุดต่ำ�สุดรอบ 1 เดือนที่ 1,208.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และราคาทองปิดตลาดสัปดาห์วันที่ 21-25 มี.ค. ด้วยการดิ่งลง 3.04 % จาก สัปดาห์ก่อนหน้า (14-18 มี.ค.) ซึ่งถือเป็นการดิ่งลง รายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ เดือน พ.ย. 2015 ปัจจัยล่าสุดที่เข้ามาผลักดันให้ราคาทองคำ�พุ่งขึ้นอีกครั้งใน ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน หลังนางเจเน็ต เยลเลน ประธาน เฟดเน้นย้ำ�ว่าเฟดควรดำ�เนินการอย่างระมัดระวัง ขณะพิจารณา ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งได้สกัดกั้นโอกาสที่เจ้าหน้าที่เฟด คนอื่นๆ ระบุก่อนหน้านี้ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างเร็วที่สุดในเดือนเม.ย. ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลง และผลักดันราคาทองคำ�ให้พุ่งขึ้นทำ�ระดับสูงสุดที่ 1,242.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หลังร่วงลงในสัปดาห์ก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าในเดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำ�มีความอ่อนไหว ต่อนโยบายการเงินของประเทศชั้นนำ�ของโลกเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ประเด็นนีย้ งั เป็นประเด็นสำ�คัญทีจ่ ะส่งผลต่อการเคลือ่ นไหว ของราคาทองคำ�ตลอดปีนี้ สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งจับตาคือรายงานตัวเลข ในตลาดแรงงานของสหรัฐ รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดย เฉพาะเศรษฐกิจจีนและสถานการณ์ราคาน้ำ�มัน เพราะปัจจัย เหล่านีจ้ ะส่งผลต่อการพิจารณาปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของเฟดได้ หากมี ก ารคาดการณ์ ว่ า เฟดจะยั ง คงเดิ น หน้ า ปรั บ ขึ้ น อั ต รา ดอกเบี้ยในปีนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ�ให้ปรับตัวลดลง ได้ แต่หากคาดว่า เฟดน่าจะยังชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ออกไปก่อน ก็จะส่งผลบวกต่อราคา ทองคำ�เช่นกัน

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ylgbullion.com 0-2577-5520 0-2287-1155

49Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


Gold Report วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ตลาดโกลด์ออนไลน์ตามหัวเมืองหลักคึกคัก ผู้ค้าใช้หมัดเด็ดมัดใจลูกค้าเก่าพร้อมสร้างนักลงทุนหน้าใหม่ โกลด์ ออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึง่ รูปแบบการลงทุนทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมาก และตลาดในส่วนนี้ได้ขยายตัวอย่าง ต่อเนือ่ ง โดยมีผปู้ ระกอบการหลายรายได้เข้ามาเปิดให้บริการ ทำ�ให้การแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่เว้นแม้แต่ตามหัวเมืองต่างๆ ก็มีผู้ประกอบการหลายรายได้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งแต่ละราย ก็มีแนวทางการดำ�เนินงานที่ชัดเจน คุณโชคดี อัครวิบลู ย์ ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำ�กัด ผู้ค้าทองออนไลน์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตลาดโกลด์ออนไลน์ ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ในต่างจังหวัดอย่างมาก เนือ่ งจากมีความสะดวกสบาย นักลงทุน ไม่ต้องออกมาซื้อทองตามร้านต่างๆ ประกอบกับราคาทองที่มี ความเคลือ่ นไหวทีค่ อ่ นข้างรวดเร็วระบบโกลด์ออนไลน์จะเข้ามา เติ ม เต็ ม และช่ ว ยบริ ห ารต้ น ทุ น หรื อ เก็ ง กำ�ไรทองคำ�ได้ เ ป็ น อย่างดี ในส่วนของนักลงทุนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ หรือมีความรู้ เรื่องการลงทุนในทองคำ�ยังไม่มาก ทางบริษัทได้จัดอบรมและ สัมมนาให้ความรู้ ทัง้ เรือ่ งของ fundamental และ Technical graph อย่างต่อเนื่อง คุณโชคดี อัครวิบูลย์

“ตลาดโกลด์ออนไลน์ ยังคงขยายตัวต่อเนือ่ ง เพราะปัจจุบนั ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนได้ปรับเปลี่ยนไปตามการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ช่วยให้การลงทุนทำ�ได้ง่ายและสะดวก มากขึ้ น ทั้ ง นี้ มองว่ า ตลาดในส่ ว นนี้ จ ะมี อั ต ราการขยายตั ว ประมาณ 5-7 เปอร์เซนต์ต่อปี” ส่วนกลยุทธ์ที่ทางบริษัทได้นำ�มาใช้ในการแข่งขันนั้น จะใช้ 4Cs ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่เป็นหัวใจสำ�คัญ ทั้งใน เรื่องของการนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาด้านบริการแก่ลูกค้า รวมถึงมีฝ่ายสนับสนุนที่คอยให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังได้ทำ�ช่องทางในการติดต่อซือ้ ขายทองคำ� เพือ่ เพิม่ ความ สะดวกให้กับลูกค้า ทั้ง Call Center การซื้อขายผ่านระบบ ออนไลน์ www.tcgoldsmith.com และแอพพลิ เ คชั่ น “THAICHAROEN” โดยใช้ระบบ Finger Scan เป็นเจ้าแรกของ เมืองไทย 52


MARCH-MAY 2016

ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท มี แ บรนด์ ท องคำ�แท่ ง ภายใต้ ชื่ อ “ไทยเจริญ โกลด์สมิท“ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าด้วย ส่วนเรื่อง ของช่องทางการให้บริการ บริษัทมีสาขาอำ�นวยความสะดวก ให้ลูกค้า ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายของร้านทองใน ต่างจังหวัดได้มากยิง่ ขึน้ ส่วนเรือ่ งของราคาจะเป็นราคาเรียลไทม์ จากต่างประเทศ ทำ�ให้ได้ราคาที่ดีที่สุดทั้งฝั่งซื้อ และฝั่งขาย และสามารถซื้อขายทองคำ�แท่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาดูผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้าง คุณวรชัย โอวิทยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ย่งเชียงล้งโกลด์ จำ�กัด กล่าวถึงการลงทุนในทองคำ�แท่งในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ในอดีต จะเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยสภาวะราคา ที่ มี ค วามผั น ผวนสู ง จึ ง เกิ ด กระแสตื่ น ทองและเกิ ด นั ก ลงทุ น หน้าใหม่เข้ามาเก็งกำ�ไรระยะสั้นในตลาดทองคำ�แท่งเพิ่มขึ้น เป็นจำ�นวนมาก คุณวรชัยฯ กล่าวต่อไปว่า เพื่อรองรับปริมาณของนักลงทุน และจำ�นวนธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้เปิดให้ บริการซื้อขายทองคำ�แท่งออนไลน์ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัด ซึง่ ปัจจุบนั มีนกั ลงทุนหันมาสนใจซือ้ ขายทองคำ�ออนไลน์มากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะนอกจากจะช่วยในเรือ่ งของความสะดวกสบายแล้ว

วารสารทองค�ำ

ยังสามารถลงทุนได้ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มโอกาส ในการทำ�กำ�ไรมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯมองว่าตลาดโกลด์ออนไลน์ ยังมีแนวโน้ม การขยายตัวต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับ การเคลื่อนไหวของราคา หากราคายิ่งผันผวนมาก นักลงทุน ก็เห็นโอกาสในการเก็งกำ�ไร ก็จะเข้ามาลงทุนเพิ่ม นอกจากนั้น ยังมีฐานลูกค้าในกลุ่มร้านทอง และช่างทองที่จะมาสั่งซื้อทอง เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารสต๊ อ ก และนำ�ไปใช้ ใ นการแปรรู ป เป็ น ทองรูปพรรณ “กลยุทธ์หลักที่บริษัทฯใช้ก็คือ ให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้า ทั้งในเรื่องการซื้อขาย การชำ�ระเงิน การส่งมอบสินค้า ความเป็น กันเอง รวมถึงการบริการทีใ่ ห้ความสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทัง้ สร้างความมั่นใจในสินค้าทองคำ�แท่ง โดยอาศัยความน่าเชื่อถือ ในชือ่ ห้างทองย่งเชียงล้ง ทีก่ อ่ ตัง้ มายาวนานกว่า 60 ปี นอกจาก นั้น ยังได้นำ� Social Media มาใช้เป็นเครื่องมือสร้าง Brand Awareness กับ Brand Loyalty อีกด้วย” สำ�หรับแผนงานในอนาคต บริษัทฯจะเปิดตัวทองคำ�แท่ง คอลเล็คชั่นใหม่ ที่มีลักษณะภายนอกสวยสะดุดตา เพื่อเพิ่ม ความดึงดูดใจแก่ลกู ค้า โดยยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของ สคบ.

53


วารสารทองค�ำ

ด้านผู้ค้าทองออนไลน์ในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่าง ห้างทอง บุญครองพร ทพ.สุเทพ ทัศนานุตริยกุล ประธานกรรมการ กล่ า วว่ า ปั จ จุ บั น ได้ มี นั ก ลงทุ น ทองคำ�ให้ ค วามสนใจซื้ อ ขาย ผ่ า นระบบ Gold Online ผ่ า นทาง www.bkpgold.com กันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีหลัง และคาดว่าแนวโน้ม การขยายตัวในส่วนนี้จะมีมากขึ้นต่อเนื่อง ในส่วนของห้างทองบุญครองพร มีอัตราการเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง มากกว่า10-15% ต่อปี เนื่องจากราคาทองในตลาดโลก มีความผันผวน ซึ่งการซื้อขายผ่านระบบ Gold Online จะเข้ามา

54

MARCH-MAY 2016

ช่วยเหลือนักลงทุนได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถซื้อขายได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถทำ�กำ�ไรได้ดี และหนีการ ขาดทุนได้อย่างทันท่วงที ทพ.สุ เ ทพฯ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า บริ ษั ท ได้ เ น้ น เรื่ อ งของ การให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า เป็ น พิ เ ศษ ทั้ ง เรื่ อ งของการให้ ค วามรู้ โดยนักลงทุนทองคำ�ของห้างทองบุญครองพรจะได้รับทราบ ราคาทองตั้งแต่ 9.00-24.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดยผ่าน Official Line : ห้างทองบุญครองพร พร้อมกันนั้นได้ทำ� VDO วิเคราะห์ข่าวสารทางเศรษฐกิจผ่านทาง Youtube : ห้างทอง บุญครองพร วันละ 2 รอบ คือเวลา 10.30 น. และ 17.30 น. ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ที ม Marketing คอยให้ คำ�ปรึ ก ษาใน เรื่ อ งของการลงทุ น และมี แ ผนกทองคำ�แท่ ง คอยรั บ บริ ก าร ลู ก ค้ า ทองแท่ ง โดยเฉพาะ แยกจากแผนกขายทองรู ป พรรณ อย่างชัดเจน “การบริการด้านการซื้อ-ขายทองคำ�แท่งต้องมีการบริการ ที่รวดเร็ว ทันใจ และมีทีมงานบริการที่พร้อมเพียง และสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ถึงจะประสบความสำ�เร็จในการลงทุน ด้าน Gold Online ให้กับลูกค้า” ประธานกรรมการ ห้างทอง บุญครองพร กล่าวทิ้งท้ายวารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

กลุ่มร้านทองใน จ.นนทบุรี เตรียมผนึกเป็นหนึ่งเดียว ผูป้ ระกอบการร้านค้าทองในจังหวัดนนทบุรี เป็นอีกพืน้ ที่ ที่มีความแปลกกว่าจังหวัดอื่นๆ เพราะในพื้นที่ได้แบ่งออก เป็นกลุม่ ย่อยๆ ตามแต่ละพืน้ ทีอ่ กี 4-5 กลุม่ อาทิ บางบัวทอง บางใหญ่ ปากเกร็ด เพื่อความสะดวกในการประสานงาน แต่มาถึงวันนี้ประธานในแต่ละกลุ่ม มีความคิดที่จะรวมกัน เป็นหนึ่งเดียว นายวั ฒ นา เลิ ศ วุ ฒิ วิ วั ฒ น์ ประธานชมรมร้ า นทอง อำ�เภอเมือง จ.นนทบุรี กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มี ร้านค้าทองกว่า 100 แห่ง กระจายไปตามอำ�เภอต่างๆ ซึ่งใน แต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี ป ระธานกลุ่ ม และประธานของแต่ ล ะกลุ่ ม จะพบปะกันทุกเดือน เพื่อแบ่งปันความรู้การค้าขายหรือส่งต่อ ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าทอง ล่าสุดก็มี แนวคิดที่จะรวมตัวกัน เพื่อเลือกเป็นประธานจังหวัด ซึ่งข้อดี ก็คือง่ายต่อการติดต่องานกับหน่วยงานราชการ โดยประธาน จั ง หวั ด จะเป็ น คนกลางคอยกรองข่ า วสารก่ อ นกระจายไปยั ง สมาชิก 56

“คาดว่าการคัดเลือกน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยจะให้ แต่ละกลุ่มส่งรายชื่อมาเพื่อร่วมกันลงคะแนน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับ คัดเลือก ก็จะเข้ามาเป็นรองประธาน และคณะกรรมการบริหาร ของชมรม และจะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นประธานจังหวัด ตามวาระที่กำ�หนดไว้ นอกจากนั้น กรรมการก็จะกำ�หนดอีกครั้ง ว่าในส่วนของจังหวัดจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง หลักๆ แล้วก็จะ คล้ายกับการบริหารงานในแต่ละพื้นที่ ” นายวัฒนาฯกล่าว สำ�หรับภาพรวมการค้าทองของจังหวัดนนทบุรี ก็ได้พัฒนา ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตามการขยายตัวของเมือง ซึง่ ขณะนีค้ วามเจริญ ได้เข้ามาเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยได้เข้ามาแทนพื้นที่ การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายตัวของโครงการ ข่ายคมนาคม ทั้งทางด่วน รถไฟฟ้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทำ�ให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ลักษณะ ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ก็ยังคงแตกต่างกันไป บางพื้นที่ก็ยังเป็น กลุ่มเกษตรกร บางพื้นที่ก็เป็นกลุ่มแรงงาน และบางพื้นที่ก็เป็น กลุ่มผู้พักอาศัย


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

ในส่วนของชมรมร้านทองอำ�เภอเมืองนนทบุรี ก่อตั้งมา ประมาณ 10 ปี ขณะนีม้ สี มาชิกอยูป่ ระมาณ 40 ร้านค้า ส่วนใหญ่ จะกระจุ ก ตั ว อยู่ แ ถวท่ า น้ำ� นนท์ ซึ่ ง สมาชิ ก แต่ ล ะรายเปิ ด ให้ บริการมายาวนานหลายสิบปี ทำ�ให้ลูกค้ามีความเชื่อถือและ ไว้ใจเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำ�ที่พักอาศัยในละแวกนี้ “กลุ่มลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจและมีการขยายตัวมากจะเป็น ต่างชาติ เช่น พม่า ซึง่ ค่อนข้างจะมีก�ำ ลังซือ้ ซึง่ ในเขตอำ�เภอเมือง แม้จะไม่มีโรงงาน แต่ก็จะมาขยายแรงงานตามร้านค้าต่างๆ แม้ว่าได้ค่าแรงไม่มาก แต่เมื่อมีเงินก้อนก็จะมาซื้อทองเก็บไว้ ก่อนทีจ่ ะนำ�กลับไปบ้านเกิด หรือหากช่วงไหนขัดสน ก็ยงั นำ�กลับ มาขายเป็นเงินสดได้ หรืออาจจะนำ�มาขายฝาก ทำ�ให้ธุรกิจค้า ทองในพื้นที่เกิดการหมุนเวียนอย่างมาก” สำ�หรับกิจกรรมสมาชิกของชมรมฯก็จะมีการพบปะสังสรรค์ กันทุกเดือน และจะมีงานใหญ่ปลี ะครัง้ ซึง่ การพบปะกันบ่อยครัง้ จะได้พูดคุยกันในประเด็นต่างๆ ทั้งเรื่องของส่วนตัวและการค้า ทำ�ให้เกิดความคุ้นเคย และการทำ�การค้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้ น ก็ จ ะมี ก ารแจ้ ง ข่ า วสารเรื่ อ งต่ า งๆ ผ่ า นวิ ท ยุ

เครื่องแดง ทั้งข่าวสารทางราชการ การเคลื่อนไหวของกลุ่ม มิจฉาชีพ หรือข่าวสารอื่นๆ ของชมรมฯ แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยน มาใช้ไลน์ ถือว่าสะดวกและรวดเร็วมาก ส่วนเรือ่ งของกลุม่ มิจฉาชีพในพืน้ ทีอ่ ำ�เภอเมืองก็จะมีปญ ั หา อยู่ บ้ า ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมาในลั ก ษณะของเอาทองยั ด ไส้ ม า ขายฝาก แต่จะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นลูกค้าประจำ� เมือ่ มีลกู ค้าแปลกหน้าหรือหน้าใหม่ๆ เข้ามา แต่ละร้านก็จะเพิม่ ความระมัดระวัง และจะติดต่อประสานงานกัน เพื่อสอบถามข้อมูล หากพบก็จะส่งข่าวต่อถึงกันทันที ทำ�ให้ การทำ�งานของกลุ่มมิจฉาชีพเป็นไปอย่างยากลำ�บาก คือถ้า ชมรมฯเข้มแข็ง พวกมิจฉาชีพก็เข้ามายาก “จุ ด นี้ ถื อ เป็ น จุ ด สำ � คั ญ เพราะหากร้ า นค้ า แต่ ล ะพื้ น ที่ มี การรวมตัวอย่างเข้มแข็งแล้ว เชื่อว่ากลุ่มมิจฉาชีพต้องเกรงกลัว ที่จะนำ�ทองปลอมเข้ามาขาย เนื่องจากทุกคนในชมรมฯจะช่วย กันดูและร่วมกันแจ้งข่าวสาร เมือ่ มีคนแปลกหน้าเข้ามา” ประธาน ชมรมร้านทองอำ�เภอเมือง จ.นนทบุรี กล่าวทิ้งท้าย 57


Gold Health วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

5 เหตุผลชวนเดินออกกำ�ลัง 9,900 ก้าวต่อวัน ออกกำ�ลังกายด้วยการเดินเป็นวิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ไม่วา่ จะอยู่ วั ย ไหนก็ ส ามารถเดิ น ออกกำ � ลั ง กายได้ ที่ สำ � คั ญ ยั ง ทำ � ให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส เพราะเมื่อเรา ออกกำ�ลัง ร่างกายจะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งเป็นสารเคมี ธรรมชาติทมี่ ฤี ทธิบ์ รรเทาอาการปวด คลายเครียด ทำ�ให้รสู้ กึ สบายและมีความสุข และยิ่งถ้าเดินให้ได้วันละหมื่นก้าว ก็ บอกลาหลายโรคภัยไข้เจ็บได้จริงๆ เพียงแค่เดินให้ถูกวิธี มาดูกันว่าการเดินที่ถูกวิธีเป็นอย่างไร การเดินที่เหมาะสมสำ�หรับแต่ละเพศแต่ละวัยนั้น มีอัตรา การเดินที่ไม่เท่ากัน เช่น คนปกติในวัยทำ�งานเฉลี่ยแล้วควร จะเดินให้ได้วันละประมาณ 7,000-10,000 ก้าว ส่วนคนที่มี โรคประจำ�ตั ว ก็ ค วรจะต้ อ งระมั ด ระวั ง มากขึ้ น ซึ่ ง การเดิ น ให้ ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการป้องกันโรคและในด้านการรักษา หากเราเดิน 12,000-15,000 ก้าวต่อวัน จะช่วยควบคุม น้ำ�หนักตัว ทำ�ให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิม่ ขึน้ น้ำ�หนัก

58

ตัวจึงลดลง และช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและ กล้ามเนื้อ หากเราเดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในอัตราความเร็วทีท่ ำ�ให้หวั ใจเต้นเร็วขึน้ จัดเป็นการออกกำ�ลังกาย แบบแอโรบิก ช่วยให้การทำ�งานของหัวใจและปอดดีขนึ้ ซึง่ อวัยวะ ทั้ง 2 นี้มีความสำ�คัญต่อเซลล์ต่างๆ ทุกส่วนของร่างกาย จำ�เป็น ต้ อ งได้ รั บ เลื อ ดที่ นำ�เอาออกซิ เจนมาหล่ อ เลี้ ย งตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียา หรือสารอาหารใดที่จะทำ�ให้หัวใจและปอด มีความแข็งแรงทนทานได้เท่าการออกกำ�ลังกาย หากเราเดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน หรือ 70,000 ก้าว ต่ อ สั ป ดาห์ จ ะช่ ว ยควบคุ ม ความดั น โลหิ ต ได้ ดี ขึ้ น ในผู้ ป่ ว ยที่ มีโรคความดันโลหิตสูง เมือ่ ร่างกายเราแข็งแรงมีนำ�้ หนักทีส่ มั พันธ์ กับส่วนสูง มีการเผาผลาญพลังงานที่ดี ผลที่ตามมาคือโอกาส ที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง หรือในผู้ป่วยที่เป็นโรค


MARCH-MAY 2016

ความดันสูง ก็จะสามารถควบคุมความดันได้ดีขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ออก กำ�ลังกาย นอกจากนั้น ยังจะช่วยควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด ทำ�ให้ คนปกติเป็นเบาหวานได้ยากขึน้ ส่วนผูท้ เี่ ป็นโรคเบาหวานอยูแ่ ล้ว ก็จะทำ�ให้ควบคุมน้ำ�ตาลได้ง่ายขึ้น ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานที่มี การทำ�งานของฮอร์โมนอินซูลนิ ลดลงนัน้ พบว่าการออกกำ�ลังกาย อย่างสม่ำ�เสมอ จะช่วยให้อินซูลินทำ�งานดีขึ้น ร่างกายสามารถ นำ�น้ำ�ตาลไปใช้งานได้ดีขึ้น หมายถึงสามารถควบคุมเบาหวาน ได้ดีขึ้นนั่นเอง ไม่เพียงแค่นั้นยังช่วยเพิ่มไขมันดีหรือ HDL ที่ทำ�หน้าที่ เก็บขยะหรือเก็บคราบไขมันตามผนังเส้นเลือดไปตับและขับออก ทางน้ำ�ดี ดังนั้น จึงเป็นการลดไขมันตัวร้าย หรือ LDL โดยใน ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูงอาจจะไม่ต้องรับประทานยา หรือใช้ ในปริมาณที่ลดลง

วารสารทองค�ำ

เมื่อเห็นประโยชน์ของการเดินอย่างนี้แล้ว เราควรมาทำ�ให้ เรื่องเดินเป็นเรื่องง่ายๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำ�วันของเรา วันหนึ่งๆ อาจเดิ น ในสำ�นั ก งาน เดิ น ไปที่ จ อดรถ เดิ น ช้ อ ปปิ้ ง ช่ ว งพั ก กลางวันก็สามารถเพิ่มจำ�นวนก้าว โดยเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์ ขึน้ บันไดเลือ่ นมาเป็นเดินขึน้ บันได เปลีย่ นจากการนัง่ รถในระยะ ใกล้ๆ มาเป็นการเดินให้ถึงที่หมายแทน และอาจเพิ่มการเดิน พักผ่อน คลายเครียด หลังเลิกงานด้วยการเดินในสวนสาธารณะ การเดินจัดเป็นการออกกำ�ลังทีม่ ตี น้ ทุนต่ำ� ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยของ อุปกรณ์ใดๆ เพียงแต่ต้องสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการเดิน และสวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี ไม่จำ�เป็นต้องราคาแพง ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

59


Gold Online วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

คิดอย่าง “แจ็ค หม่า” ในยุ ค นี้ น้ อ ยคนนั ก จะไม่ รู้ จั ก ชื่ อ ของ “แจ็ ค หม่ า ” มหาเศรษฐี อั น ดั บ 1 ของจี น ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น มู ล ค่ า 1.95 หมืน่ ล้านเหรียญ และผูก้ อ่ ตัง้ Alibaba กลุม่ ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ยิ่งใหญ่ของจีน เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลของจีนและของโลก สาเหตุทที่ �ำ ให้ชายวัย 50 ปีผนู้ ปี้ ระสบความสำ�เร็จ ก็คอื ความ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใจกล้ า ไม่ ท้ อ ต่ อ ความล้ ม เหลว ทำ � ตามฝั น ลองผิด ลองถูก เป็นนักสู้ รู้จักคว้าโอกาสที่เข้ามาต่อยอด ไปจนประสบความสำ�เร็จ เรื่องเล่าจากโลกออนไลน์ในฉบับนี้ จะขอนำ�คมความคิด บางส่วนของ แจ็ค หม่า ที่ได้ถูกนำ�เสนอในโลกออนไลน์มา นำ�เสนอ แจ็ ค หม่ า ระบุ ว่ า ให้ บ อกกั บ บุ ต รหลานของคุ ณ ว่ า ทุ ก วั น นี้ โ ลกได้ เ ปลี่ ย นไปแล้ ว ไม่ มี ใ ครที่ จ ะมารอคุ ณ ที่ รั้ ง ท้ า ย อยู่ข้างหลัง เมื่อหลอดไฟได้ถูกคิดค้นขึ้น ไม้ขีดไฟก็ไม่ค่อยได้รับความ นิยม เมื่อกล้องดิจิตอลได้ถูกดีไซน์ขึ้น กล้องที่ใช้ฟิล์มก็อยู่ไม่ได้ เมื่อการตลาดแบบขายตรง/การขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เกิดขึ้น การขายแบบเดิมๆ ก็เริ่มลดลง เมื่อสมาร์ทโฟน 4G ได้ ถู ก เปิ ด ตั ว ขึ้ น บนโลก ก็ ไ ม่ มี ใ ครต้ อ งการจะกลั บ ไปเปิ ด คอมพิวเตอร์ที่บ้าน อย่ากล่าวว่า “มันไม่ใช่เรื่องของคุณ” นั่นเป็นเพราะว่า คนเราสามารถปรับตัว ทำ�ให้มไี อเดียใหม่ๆ ตามการเปลีย่ นแปลง ของโลก บางคนถาม แจ็ค หม่า ว่า “คุณมีเคล็ดลับอะไร ที่ทำ�ให้ คุณประสบความสำ�เร็จ?” เขาตอบว่า “มันง่ายมาก...ผมลงมือทำ� ในขณะทีค่ ณ ุ กำ�ลัง มองผมอยู่” ได้โปรดจำ�ไว้ว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ถ้า คุณไม่เปลี่ยน คุณจะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลัง คุ ณ หว่ า นอะไรลงไป คุ ณ ก็ จะได้ สิ่งนั้ น กลั บมา เพียงแค่ ต้องใช้เวลาเท่านั้นเอง ถ้าคุณใช้เวลาไปกับการดื่มเหล้า คุณก็ จะกลายเป็นคนทีต่ ดิ เหล้า ถ้าคุณใช้เวลาไปกับการแต่งสวย/หล่อ คุณก็จะกลายเป็นคนที่สวย/หล่อ ถ้าคุณใช้เวลาไปกับการดูแล สุขภาพคุณเอง คุณก็จะมีชีวิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ถ้าคุณ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียน คุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ถ้าคุณใช้เวลาไปกับครอบครัว คุณอาจจะส่งต่อความอบอุ่น และความรัก ไปถึงคนที่รักคนอื่นๆ 60Hi Life

วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

กองบรรณาธิ การ : เรื่อง Misstech

Mobile Jacket สุด Cool !! ในยุค IOT หรือ Internet of Things อย่างทุกวันนี้ ปัจจัยที่ 5 ของการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ คงจะหนีไม่พ้น โทรศัพท์มือถือที่ทุกคนต้องมีติดตัวคนละเครื่องสองเครื่อง และสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ ก็เปรียบเสมือนเครื่องบ่งชี้ ฐานะ ช่วยยกระดับทางสังคมได้ในอีกทางหนึ่ง แต่ Hi Life ฉบับนี้คงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของสมาร์ทโฟน หรือว่าโทรศัพท์รุ่นไหนๆ แต่จะมานำ�เสนออุปกรณ์คู่ใจสมาร์ท โฟนราคาแพง นั่นก็คือ Mobile Jacket หรือว่า เคส สำ�หรับ ปกป้องสมาร์ทโฟน เคสมือถือ ที่จะมาพูดถึงกันในฉบับนี้ไม่ใช่เคสธรรมดาๆ แต่เป็นเคสทองคำ� 24K เรียกได้ว่า ใส่โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนๆ 62

ก็ทำ�ให้ดูหรูหราขึ้นมาชนิดที่ว่า ลืมราคาของโทรศัพท์กันไปเลย เจ้าเคสมือถือที่ว่านี้ หาซื้อได้ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากนัก บางที อาจได้ เ ห็ น เคสแบบนี้ ในร้ า นขายเคสโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สุ ด ชิ ค ในย่านการค้าชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น และเคสโทรศัพท์ทองคำ�นี้ ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ที่มีชื่อว่า HAKUICHI ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแผ่นทองที่มีชื่อเสียง ของญี่ปุ่น (ผู้ที่สนใจประวัติของบริษัทฯนี้ หาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.hakuichi.co.jp) จุ ด เด่ น ของมั น ก็ คื อ ผลิ ต จากแผ่ น ทองคำ� 24K และมี ลวดลายทีแ่ สดงถึงศิลปะดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ ให้เลือกเป็นเจ้าของได้ ไม่ว่าจะเป็นลายคลื่นยักษ์สึนามิ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ


MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือจะเป็นแบบไล่โทนสี เขียน ลวดลายต่างๆ ไปจนถึงแบบเรียบๆ โชว์ความหรูหราของทองคำ� ใส่กรอบและกล่องแพคเกจ ลายไม้สวยงาม และเข้าใจว่า ขณะนี้ เคสมือถือแบบนี้ และยี่ห้อนี้ มีขายแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หรือไม่ก็สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ได้เช่นกัน สำ�หรับราคานั้นถ้าดูจากเว็บไซต์ก็มีตั้งแต่ 350 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราวๆ 12,000 บาท แต่สำ�หรับร้านที่ไปเจอ ในญี่ปุ่นตั้งราคาไว้ที่ 16,200 เยน หรือคิดเป็นเงินไทย ประมาณ 5,100 บาทเท่านั้น ขึ้นอยู่กับลวดลายและความยากง่ายใน การผลิต และ เจ้าเคสมือถือทีว่ า่ นี้ นับได้วา่ เป็นงานศิลปะชัน้ เลิศ ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว 63


Gold Trips วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

Penquin Walker : เรื่อง

“SNOW VS. SAKURA” โรแมนติคทริป อิน เจแปน EP.2 みなさん、 こんばんは

มินะชัง...คอมบังวะ

สวัสดีจ้า...Penguin Walker ตัวน้อยๆ แบกเป้กลับมา แล้ว หลังจากไปส่องกล้อง ดูความสวยงามของดอกซากุระ กับสาวๆ ในชุดกิโมโน มาได้พักใหญ่ บอกเลยว่าสวยงาม จับใจจริงๆ และแน่นอนว่า ไม่ลืมเก็บภาพสวยๆ มาฝาก เพื่อนๆ ทุกคนด้วย... ฉบั บ ที่ แ ล้ ว คุ ย กั น ไปพอสมควรสำ�หรั บ ความงดงามของ หิมะในฤดูหนาวของญี่ปุ่นที่ฮอกไกโด แต่คราวนี้ขอพาไปดูอีก ความงดงามหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งก็คือ ดอกไม้ประจำ�ชาติญี่ปุ่น นั่นก็คือดอก “ซากุระ” นั่นเอง 64

ญี่ปุ่นเขามีเทศกาลชมดอกซากุระ เรียกกันว่า เทศกาล “ฮานามิ”... คำ�ว่า ฮานะ ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า ดอกไม้ ปกติแล้ว ดอกซากุระในญี่ปุ่นจะเริ่มบานเต็มที่ในช่วงต้นเดือนถึงกลาง เดือนเมษายน แต่ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน โลกร้อนขึ้น ทุกวันก็เลยทำ�ให้ดอกซากุระผลิดอกเร็วกว่าปกติ ช่วงปลาย เดือนมีนาคม ก็เริ่มเห็นออกมาอวดโฉมกันบ้างแล้ว ส่วนสถานที่ชมซากุระยอดฮิตจริงๆ ก็มีมากมายเลยนะคะ แต่จุดใหญ่ๆ เด่นๆ เลยก็คือที่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) ที่โตเกียว แต่ว่าทริปนี้ Penguin Walker ขอพาทุกๆ คน ไปชม ซากุระ ในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นกันในภูมิภาคคันไซ จุดแรกเลยก็คือ ปราสาทโอซาก้า...เดินทางง่ายๆ จากตัว เมืองโอซาก้า นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสาย Chuo Line ไปลงที่สถานี


วารสารทองค�ำ

MARCH-MAY 2016

Tanimachi-Yonchome (สถานี C18) พอลงรถไฟปุ๊บ จะมีป้าย บอกทางชัดเจนว่าไปปราสาทโอซาก้า เมือ่ ขึน้ มาถึงริมถนนก็เดิน อีกประมาณ 10 นาที ก็ถึงทางเข้าปราสาทแล้ว รับรองว่าถ้า เดินไปถึงแล้วจะได้เห็นต้นซากุระกำ�ลังผลิดอกเรียงรายอยู่เต็ม ไปหมด เห็นแล้วหายเหนื่อยเลย ถ้าเพื่อนๆ เดินทางไปวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ จะได้เห็นครอบครัวคนญีป่ นุ่ มาปูเสือ่ นัง่ รับประทาน อาหารกันใต้ต้นซากุระ แต่หลังๆ มานี่ นักท่องเที่ยวก็ไปปูเสื่อ ปาร์ตี้จิบสาเก ชมความงดงามของซากุระกันไม่น้อยเลย และ แน่นอน Penguin Walker ก็ไม่พลาดโอกาสนี้เหมือนกัน

จุ ด ถั ด มาที่ อ ยากแนะนำ�ก็ คื อ ที่ จั ง หวั ด เกี ย วโต ซึ่ ง อยู่ ห่างจากโอซาก้า นั่งรถไฟไปแค่ 40 นาที สามารถเดินทาง ได้โดยนั่งรถไฟ JR หรือจะนั่งรถไฟของเอกชนก็ได้ สำ�หรับ Penguin Walker ลงทุนซื้อตัว Kansai Thru Pass สะดวกสบาย คนไม่เยอะด้วย เรานั่งรถไฟ Keihan Main Line จากสถานี Yodoyabashi ในตั ว เมื อ งโอซาก้ า เลื อ กแบบ Ltd.Express ไปลงที่ ส ถานี Thambabashi แล้วต่อรถ Keihan Local ไปลงเกียวโต เลือกลง ที่สถานีวัดน้ำ�ใส หรือวัดคิโยมิตสึ ลงจากสถานีปุ๊ป เดินตามป้าย บอกทางเลย ประมาณ 15-20 นาที ก็ถึงถนนทางเข้าวัด ที่เต็ม ไปด้วยร้านค้ามากมาย จนไม่รู้จะแวะช้อปก่อน หรือไปไหว้พระชมซากุระ ก่อนดี... นักท่องเที่ยวหลายคน เลือกที่จะแวะร้านเช่ากิโมโน เพื่อที่ จะได้ถ่ายรูปกับดอกซากุระในชุดกิโมโน ค่าเช่าเริ่มต้นที่ 3,500 เยน จนถึง 5,500 เยนโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกชุดแบบ ไหน ลายอะไร ทำ�ผม แต่งหน้าด้วยหรือเปล่า วั น นี้ เราโชคดี เพราะนอกจากจะได้ ชื่ น ชมความงดงาม ของซากุ ร ะพร้ อ มกั บ ไหว้ พ ระในวั ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละอลั ง การ นอกจากนี้ ยั ง ได้ สั ม ผั ส กั บ วั ฒ นธรรมของญี่ ปุ่ น อย่ า งเต็ ม ที่ เพราะตรงกั บ วั น เทศกาลน้ำ� ของวั ด คิ โ ยมิ ต สึ พอดี ซึ่ ง ตรง กับวันที่ 3 เมษายน ก็เลยได้มโี อกาสเห็นการแห่มงั กรเดินรอบวัด สุ ด อลั ง การ รวมถึ ง การแสดงตี ก ลองของญี่ ปุ่ น แบบเต็ ม ๆ สวยงามมาก แต่จุดชมซากุระในคันไซยังมีอีกมาก เรียกได้ว่า ผู้ที่ไปเที่ยวในช่วงซากุระบาน สามารถที่จะหยุดถ่ายรูปสวยๆ กับซากุระได้ทุกที่ แต่ต้องเตือนกันไว้ว่าคนญี่ปุ่นเขาถือกันมากกับการถ่ายรูป ซากุระ นั่นคือ เราสามารถชมความงดงามได้ด้วยตาเท่านั้น ไม่ควรไปจับ ดึง หรือเด็ดดอกไม้ ไม่เช่นนั้นอาจถูกตำ�หนิลับหลัง จากชาวญี่ปุ่น เพราะเท่าที่ Penguin Walker ไปเจอก็มีนัก ท่องเที่ยวต่างชาติ (ขอไม่เอ่ยว่าเป็นชาติใด) หลายราย ที่ทั้งดึง ทั้งเด็ด ดอกซากุระ มาถ่ายรูป... วันนี้เล่าเรื่องราวในญี่ปุ่นมาเยอะแล้ว ไว้พบกันใหม่ ฉบับหน้า จะพาไปเที่ยวที่ไหน อย่าลืมติดตาม... おやすみなさい

โอะยะสุมินะไซ - ราตรีสวัสดิ์ 65


Gold Design วารสารทองค�ำ

ปะวะหล่�ำ และปะวะหล่�ำ ทรงเครือ่ ง

MARCH-MAY 2016

ปะวะหล่ำ�เป็นลวดลายทองซึ่งช่างได้รังสรรค์โดยเลียนแบบจากโคมจีน ปะวะหล่ำ�มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก โปร่งหกเหลีย่ ม ลวดลายต่างๆ ทำ�ด้วยลวดทองบิดเกลียว เป็นรูปดอกจันและมีเกสรทำ�ด้วยไข่ปลาตีแบนประดับ อาจประดับ เกสรเพียงดอกเดียวหรือประดับเกสรดอกจันทุกดอกในแต่ละด้านก็ได้ ช่างนิยมใช้ปะวะหล่�ำ ในการทำ�สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และสายสะพายแล่ง ตลอดจนดัดแปลงทำ�เป็นต่างหูอีกด้วย ความหมายดีๆ ของปะวะหล่ำ� คือ แสงสว่างที่ช่วยนำ�ทาง ไปสู่เป้าหมายและความรุ่งโรจน์

66


Gold Update MARCH-MAY 2016

วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

สวัสดีครับท่านสมาชิกฯ ตามที่มีข่าว “กรมสรรพากร” ออกมาระบุว่า วงเงินผู้กระทำ� ผิดทางภาษีตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะถือว่าเข้าข่ายความผิด กฎหมายอาญาและกฎหมายฟอกเงิน และ ปปง. มีอำ�นาจอายัด ทรัพย์สินได้ ซึ่งทางนิติกรชำ�นาญการ กรมสรรพากร ได้ออกมา ให้ข่าวว่า “การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากรที่ กำ � หนดให้ อ ธิ บ ดี กรมสรรพากร มีอำ�นาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นการชั่วคราว สำ�หรับการกระทำ�ความผิดอาญาฐานหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี ในทำ�นองเดียวกันกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน สำ�หรับการ กระทำ�ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จะทำ�ให้ผู้ที่กระทำ�ผิดทางภาษี ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป เข้าข่ายความผิดอาญาและกฎหมายฟอกเงิน” ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอร่างแก้ไขเพิม่ เติม ประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการ เงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่ ง ไทยจะรั บ การประเมิน ดัง กล่าวในปีนี้ โดยข้อ แนะนำ�ของ FATF ได้เสนอให้กำ�หนดอาชญากรรมเกี่ยวกับภาษี (Tax Crimes Related to Direct Taxes and Indirect Taxes) เป็นความผิด มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน ซึ่งจะทำ�ให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับ การป้องปรามการฟอกเงินและการทำ�ลายระบบภาษีที่ได้รับ การยอมรับจากนานาประเทศยิ่งขึ้น “ตามปกติแล้วการหลีกเลีย่ งภาษี การขอคืนภาษีอนั เป็นเท็จ และการใช้ ใ บกำ � กั บ ภาษี ป ลอม ถื อ เป็ น ความผิ ด อาญาตาม ประมวลรั ษ ฎากรอยู่ แ ล้ ว แต่ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยของ Financial Action Task Force (FATF) ที่กำ�หนดให้อาชญากรรมภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม (Tax Crimes Related to Direct Taxes and Indirect Taxes) เป็นความผิด ตามมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน”

ในร่ า งแก้ ไขประมวลรั ษฎากรดั งกล่ า ว จะกำ�หนดวงเงิน การกระทำ�ความผิ ด ที่ เข้ า ข่ า ยตามร่ า งแก้ ไขกฎหมายฉบั บ นี้ ซึ่งเป็นการกระทำ�ทำ�นองเดียวกับการฟอกเงิน กล่าวคือ 1. การหลีกเลีย่ งภาษี โดยการกระทำ�ให้รายได้นอ้ ยกว่าปกติ เพื่ อ ให้ เ สี ย ภาษี น้ อ ยลง ซึ่ ง กรณี นี้ ห ากมี ย อดสะสมของการ หลีกเลี่ยงภาษีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จึงจะเข้าข่ายความผิด ตามกฎหมายนี้ 2. กรณี ก ารขอคื น ภาษี อัน เป็ น เท็ จ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ถือว่าเข้าข่ายตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งกรณีการขอคืนภาษี อันเป็นเท็จ กำ�หนดวงเงินความผิดค่อนข้างต่ำ� เพราะถือเป็น การล้วงเงินในกระเป๋าจากรัฐโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพากร เคยมีกรณีการขอคืนภาษีอันเป็นเท็จ ซึ่งสร้างความเสียหาย ให้แก่รัฐไปกว่า 4 พันล้านบาท 3. กรณีการออกใบกำ�กับภาษีปลอม โดยมีวงเงินรวมใน ใบกำ�กับภาษีปลอมที่นำ�ไปใช้เพื่อทำ�ให้เสียภาษีน้อยลง ตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป เข้าข่ายตามร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ ร่างแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว จะให้อำ�นาจอธิบดีฯ อายัดทรัพย์เป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบความผิด แต่การ ที่เจ้าหน้าที่จะระบุความผิดของผู้กระทำ�ความผิดนั้น จะต้อง มี ห ลั ก ฐาน โดยระยะเวลาในการตรวจสอบจะอยู่ ที่ 90 วั น ซึ่งร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะต้องนำ�เข้าสู่การพิจารณาของ กฤษฎาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

67

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.