ทองคำ Vol.48

Page 1

วารสารทองค�ำJANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำJANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

9


วารสารทองค�ำ

10

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

11
วารสารทองค�ำ

14

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ

16

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

17


Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง กองบรรณาธิการ / วิกิพิเดีย : ภาพ

18

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ

20

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

21


Gold Interview วารสารทองค�ำ มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

22

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

23


วารสารทองค�ำ

24

JANUARY-FEBRUARY 2016

Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง กองบรรณาธิการ / วิกิพิเดีย : ภาพ

28

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

29


วารสารทองค�ำ

30

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

31


Gold AEC

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

32

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

33


วารสารทองค�ำ

34

JANUARY-FEBRUARY 2016AEC Focus วารสารทองค�ำ Anpower3 (@anpower3) : เรื่อง

36

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

37


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

38

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

39


Gold Research วารสารทองค�ำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

40

JANUARY-FEBRUARY 2016


วารสารทองค�ำ

JANUARY-FEBRUARY 2016

ข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศอาเซียนในปี 2557 ประเทศ

จำ�นวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (คน)

อัตราการขยายตัว ของผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ต (ร้อยละ)

อัตราการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)

สัดส่วนประชากรเทียบกับ สัดส่วนผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตเทียบกับ ประชากรโลก ผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตทัว่ โลก (ร้อยละ) (ร้อยละ)

อินโดนีเซีย

42,258,824

9.00

16.72

3.49

1.45

เวียดนาม

39,772,424

9.00

42.97

1.28

1.36

ฟิลปิ ปินส์

39,470,845

10.00

39.43

1.38

1.35

ไทย

19,386,154

8.00

28.84

0.93

0.66

มาเลเซีย

12,150,362

16.00

40.25

0.23

0.42

สิงคโปร์

4,453,859

10.00

80.73

0.08

0.15

กัมพูชา

828,317

10.00

5.38

0.21

0.03

เมียนมาร์

624,991

9.00

1.16

0.74

0.02

บรูไน 277,589 9.00 หมายเหตุ: ไม่ปรากฎข้อมูลประเทศลาว ที่มา: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com)

65.59

0.01

0.01

41
วารสารทองค�ำ

JANUARY-FEBRUARY 2016

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

44


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

45


วารสารทองค�ำ

46

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

48

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

49JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

51


วารสารทองค�ำ

52

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

53


วารสารทองค�ำ

54

JANUARY-FEBRUARY 2016วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

56

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

57


Laws of Gold วารสารทองค�ำ

โดย ทนายโอ๋

58

JANUARY-FEBRUARY 2016


เรือ่ งเล่าจากโลกออนไลน์ JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

59


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

60

JANUARY-FEBRUARY 2016Hi Life

วารสารทองค�ำ

Misstech : เรื่อง

62

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ Penquin walker : เรื่อง

64

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

65


วารสารทองค�ำ

66

JANUARY-FEBRUARY 2016


JANUARY-FEBRUARY 2016

วารสารทองค�ำ

67