ทองคำ Vol.47

Page 1

OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำOCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำOCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

7


วารสารทองค�ำ

8

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

9


วารสารทองค�ำ

10

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

11
วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

14

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ

16

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

OCTOBER - DECEMBER 2015Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง กองบรรณาธิการ / วิกิพิเดีย : ภาพ

20

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ

22

OCTOBER - DECEMBER 2015


วารสารทองค�ำ

OCTOBER - DECEMBER 2015

คุณภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล

23


Gold Interview วารสารทองค�ำ มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

24

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

25


วารสารทองค�ำ

26

OCTOBER - DECEMBER 2015

Gold AEC

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

30

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ

32

OCTOBER - DECEMBER 2015วารสารทองค�ำ

34

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

35


วารสารทองค�ำ

36

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

37


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

38

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

39


Gold Research วารสารทองค�ำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

40

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

41
วารสารทองค�ำ

OCTOBER - DECEMBER 2015

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

44


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

45


วารสารทองค�ำ

46

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ

OCTOBER - DECEMBER 2015

Ausiris Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausiris.co.th โทร. 0-2633-5299

48


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

49Gold Infographic OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ

51


Gold Talk วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

52

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

53


วารสารทองค�ำ

54

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

55


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

56

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

57


เรือ่ งเล่าจากโลกออนไลน์ วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

58

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

59


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

60

OCTOBER - DECEMBER 2015Hi Life

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

62

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

64

OCTOBER - DECEMBER 2015


OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

65


Gold Design วารสารทองค�ำ

66

OCTOBER - DECEMBER 2015


Gold Update OCTOBER - DECEMBER 2015

วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

67

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.