ทองคำ Vol.45

Page 1

CONTENTS วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2015

7

President Talk เร่งสานต่องานกวาดล้าง กลุ่มมิจฉาชีพ

Laws of Gold ไ ขปัญหาเรื่องน�ำทองปลอมมาขายฝาก

14

62

Gold Shared

เ ตือนผู้ค้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีสั่งจ่ายเช็คเด้งซื้อทอง แนะใช้วิธี เงินต้องมาถึงมือ จึงจ่ายทอง

58

Gold Interview

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20

Gold Health

Clean Food มื้ออร่อยของคนรักสุขภาพ

Gold Trips

ท่องเมืองกรุงเก่า แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ชมความอลังการเครื่องทองค�ำกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ

64MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

ตลาดค้าทองคำ�ผ่านครึ่งปีแรกไปอย่างเหนือความคาดหมายของกูรูหลายๆ ท่าน จากเดิมที่คาดการณ์กนั ว่า ราคาทองคำ�ในตลาดโลกจะลดต่ำ�ลงสวนทางกับเศรษฐกิจของอเมริกา แต่พอเอาเข้าจริงแล้ว ทุกอย่างก็ยังคง ชะลอไว้ โดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ทำ�ให้หลายคนเฝ้าจับตาว่าเนื้อแท้ของเศรษฐกิจอเมริกา ในขณะนี้ เป็นอย่างไรกันแน่ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรประมาท และคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะหลายคนก็ยัง มั่นใจว่าปีนี้อเมริกาปรับขึ้นดอกเบี้ยแน่นอน แต่จะเป็นช่วงเวลาไหนคงต้องติดตาม ในส่วนของราคาทองในประเทศไทย ก็ได้รับอานิสงส์จากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ทำ�ให้ราคาทองคำ�ใน ประเทศมายืนอยู่ในจุดที่เกินความคาดหมาย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรประมาทอีกเช่นกัน เพราะในภาพของสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ก็ยังมีแรงกระเพื่อมใต้น้ำ�ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะทำ�ให้ เกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายขึ้นมาได้ตลอดเวลา มาดูการเปลี่ยนแปลงของวารสารทองคำ�กันบ้าง ในช่วงหนึ่งถึงสองฉบับที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเราได้ปรับ เปลี่ยนเนื้อหาในหลายส่วน เพื่อให้ตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน โดยเฉพาะการเน้นหนักไปที่เรื่องการเตรียมความพร้อมของการเปิดเสรีอาเซียนที่จะมีผลในปีหน้า รวมถึงการ เพิ่มสัดส่วนเนื้อหาของกลุ่มผู้ค้าในต่างจังหวัดให้มากขึ้น นอกจากนั้น เรายังได้มีนักเขียนรับเชิญอีกหลายท่าน ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในมุมมองที่ ต่างออกไป ซึ่งเชื่อว่าจะทำ�ให้ผู้อ่านเพลิดเพลิน และได้ความรู้ควบคู่กันไป ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านอยากจะให้เรา เพิ่มเติมในส่วนไหน หรืออยากจะเสนอแนะ สอบถาม หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา ก็สามารถติดต่อมายังกอง บรรณาธิการได้โดยตรง...

กองบรรณาธิการวารสารทองคำ�

วารสารทองคำ� • เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ� เลขที่ 43 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 • E-mail : contact@goldtraders.or.th • Website : www.goldtraders.or.th • Facebook : www.facebook.com/ goldtraders • Twiiter : @Goldprice_GTA • ที่ปรึกษา : คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี (นายกสมาคมค้าทองคำ�) คุณจักษ์ อัศวานันท์ (ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวารสาร และเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ�) คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย (อนุกรรมการฯ) คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม (อนุกรรมการฯ) คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ (อนุกรรมการฯ) คุ ณ สั น ติ เอื้ อ อำ � นวยพร (อนุ ก รรมการฯ) ดร.พิ บู ล ย์ ฤ ทธิ์ วิ ริ ย ะผล (อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร) • กองบรรณาธิ ก าร : คุ ณ ปานะพงษ์ สุ ท ธี ว งศ์ เลขที่ 43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 55 โทรสาร. 0-2675-8488 • E-mail: panapong@goldtraders.or.th • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ : คุณพลวัตร สารวิทย์ • E-mail: pollawat@goldtraders.or.th • โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 41 • ฝ่ายสมาชิกและฝ่ายโฆษณา : คุณพลวัตร สารวิทย์ • E-mail: pollawat@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 41 • พิมพ์ที่ : บริษัท สยามศิลป์ การพิมพ์ จำ�กัดMAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

จากผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ว่า อยากให้สมาคมฯ ไปจัด สัมมนาเพือ่ ให้ความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ ซึง่ ทางสมาคมฯ ได้รบั เรือ่ งไว้ และจะเร่งดำ�เนินการต่อในเร็วๆ นี้ อีกเรื่องที่ทางคณะกรรมการชุดใหม่จะเร่งดำ�เนินการต่อ และถือว่าเป็นเรื่องที่ทางสมาคมฯ ให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด นั่ น ก็ คื อ การรั ก ษามาตรฐานทองคำ� 96.5 ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาทาง สมาคมฯ ได้ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ดำ�เนินการจนทำ�ให้มาตรฐานทองไทยเป็นที่ยอมรับ จากผู้บริโภค และหลังจากนี้ไปเราก็จะสานต่อเรื่องของการตรวจ สอบมาตรฐาน และจะทำ�ให้เข้มข้นมากขึน้ โดยจะตรวจทัง้ ต้นน้ำ� และปลายน้ำ� เพื่อให้ผู้บริโภคได้สบายใจเมื่อมาซื้อทองจาก ร้านค้าที่ได้เครื่องหมายรับรอง นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียม ความพร้อมที่จะรองรับการเปิดตลาดเออีซีด้วย ส่ ว นเรื่ อ งการเตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะรองรั บ กั บ การเปิ ด เออีซนี นั้ ทีผ่ า่ นมาต้องยอมรับว่า ผูป้ ระกอบการของไทยยังไม่ได้ ให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้มากนัก เพราะส่วนใหญ่จะเน้นหนัก การให้บริการลูกค้าในประเทศมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎ กติกาได้ถูกเปิดขึ้นมา ก็อยากให้บรรดาผู้ประกอบการได้เตรียม

เร่งสานต่องานกวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพ หลังจากที่สมาคมค้าทองคำ�ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็ได้เดินหน้าสาน ต่ อ นโยบายเดิ ม ที่ ไ ด้ ทำ � ไว้ ซึ่ ง ยั ง คงต้ อ งทำ � อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะเรื่ อ งของการปราบปรามกลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ ที่ นำ � ทองปลอมมาขายให้กับร้านค้า ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ ป ราบปรามกลุ่ ม มิจฉาชีพนี้อย่างจริงจัง รวมถึงการให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องวิธีดูทองปลอม หรือการสร้าง ช่องทางติดต่อเพื่อส่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำ�ให้ ปัญหาได้ลดน้อยลงไป แต่หลังจากที่สมาคมฯ ได้หยุดดำ�เนินการเพื่อรอมติของ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ว่าจะดำ�เนินการเรื่องนี้อย่างไร ต่อไป ทางกลุม่ มิจฉาชีพก็ได้กลับมาลงมืออีกครัง้ ทำ�ให้สมาคมฯ คงต้องเร่งรีบดำ�เนินการในส่วนนีต้ อ่ ซึง่ ขณะนีก้ ไ็ ด้มเี สียงเรียกร้อง

7


วารสารทองค�ำ

รองรับ และปรับตัวกับตลาดใหม่ๆ หรือคู่ต่อสู้ใหม่ๆ ที่อาจจะ เข้ามาทำ�ธุรกิจแข่งกัน ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของธุ ร กิ จ ค้ า ทองคำ� ภาพยั ง ไม่ ชั ด ว่ า จะมี บริษัทต่างชาติสนใจเข้ามาเปิดตลาดมากน้อยแค่ไหน เพราะ ตลาดในประเทศไทยเองก็ถือว่ามียอดขายสูง และมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมาย้อนดูตัวเราเอง ต้องยอมรับว่าแม้ฝีมือ ในการผลิตสินค้าอาจจะเหนือกว่าหลายประเทศ แต่เรื่องของ เทคโนโลยีการผลิตแล้ว ต้องยอมรับว่าเป็นรองหลายช่วงตัว ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ค้ า เองก็ ต้ อ งพร้ อ มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง ในครั้ ง นี้ ในส่ ว นของสมาคมฯ ก็ จ ะพยายามป้ อ นข้ อ มู ล ใน ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ค้าได้รับทราบ ที่ผ่านมาการผลิตและการค้าทองในประเทศไทย ถือว่า เป็นผู้นำ�ในย่านนี้ หลายประเทศต้องมาศึกษาดูงานในบ้านเรา แต่ในปัจจุบันทุกอย่างกลับกันหมด เราพัฒนาช้า โดยเฉพาะ เรื่องของเทคโนโลยีในการผลิต ส่วนใหญ่ยังทำ�เป็นอุตสาหกรรม ในครัวเรือน ขณะที่หลายๆ ประเทศ ได้นำ�เครื่องจักรเข้ามาใช้ ในการผลิ ต ทำ�ให้ ชิ้ น งานที่ อ อกมาได้ ม าตรฐานและผลิ ต ได้ รวดเร็วกว่า ซึง่ เรือ่ งนีอ้ ยากให้หน่วยงานภาครัฐ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย ส่ ว นภาพรวมของตลาดในช่ ว งครึ่ ง ปี แรก ราคาทองคำ� ยังคงผันผวน โดยในช่วงต้นๆ ปีราคาได้ปรับขึ้นมาทะลุ 1,300 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ จากนั้ น ได้ ป รั บ ตั ว ลดลงมาเรื่ อ ยๆ ก่ อ น ปรั บ ตั ว สลั บ ขึ้ น ลงในกรอบแคบๆ อย่ า งไรก็ ต าม คาดว่ า ใน 8

MAY- JUNE 2015

ไตรมาสที่ 2 ราคาอาจจะเริ่มผันผวนอีกครั้ง ซึ่งเป็นผลมาจาก เศรษฐกิจทางยุโรป คือภาวะหนี้ของกรีซ นอกจากนั้นสหรัฐฯ อาจมีการพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อราคาทองในตลาดโลกอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยู่เหนือการคาดหมายของ กลุ่มนักลงทุนทองคำ� และก็คาดว่าราคาทองคำ�หลังไตรมาสที่ 2 ไปอาจจะผันผวนมากขึ้น และมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ แต่เดือน หน้าคงต้องมีการปรับลดแรงๆ ลงสักครั้งหนึ่งก่อน ซึ่งราคาก็น่า จะอยู่ในกรอบ 1,100-1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้นักลงทุน ต้องระวังให้มากขึน้ ควรเน้นลงทุนระยะสัน้ อย่าถือยาวเพราะยัง มี โ อกาสผั น ผวน และมี โ อกาสที่ จ ะเห็ น ราคาดี ด กลั บ ไปแตะ บาทละ 20,000 บาท ขณะที่ตัวเลขการนำ�เข้า-ส่งออกทองคำ� ใน 5 เดือนแรก ของปี ติดลบเยอะ สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดค่อนข้างซบเซา ทั้งในส่วนของภาคการลงทุนทองคำ�แท่งและธุรกิจทองรูปพรรณ เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ในภาพรวมไม่ ค่ อ ยจะสู้ ดี ทำ�ให้ ผู้ บ ริ โ ภค ไม่กล้าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคำ�ในตลาดโลกมี การขยับตัวแรงๆ ก็อาจจะทำ�ให้เกิดการซื้อขายทำ�กำ�ไรบ้าง แต่หากจะให้กลับมาซื้อขายคล่องตัวเหมือนในอดีต ก็คงต้องรอ ให้เศรษฐกิจในภาพรวม และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคฟื้นคืน กลับมา ซึ่งมองว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้าไปแล้ว ต้องยอมรับว่า เศรษฐกิจโลกในภาพรวมก็ไม่ดี ประกอบกับการเมืองในประเทศ ก็ยังไม่ชัดเจน


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

• ประชุมคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ�

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ� พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ� ครัง้ ที่ 5/2558 เพือ่ ร่วมกำ�หนดแนวนโยบายการบริหารงาน รวมถึงพูดคุยถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และวางแนวทางแก้ไข ก่อนทีจ่ ะร่วมรับประทานอาหาร ค่ำ� ณ ภัตตาคารจีน เซียง ปิง เหลา ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ไชน่า ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ

9


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ร่วมหารือสมาคมค้าทองคำ�

สมาคมค้ า ทองคำ � โดยคุ ณ พิ ช ญา พิสทุ ธิกลุ อุปนายกสมาคมฯ และคุณพรชัย สุดายุวร เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้บริหารจากกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ รับฟัง ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน ของสมาคมฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ และให้ค�ำ ปรึกษา เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงาน ของสมาคมฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

• ประชุมผูป้ ระกอบการค้าส่งทองรูปพรรณ (GOWS)

ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าส่งทองรูปพรรณ จัดการ ประชุมครั้งที่ 3/2558 เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมพบปะสังสรรค์ รวมถึงหารือ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ พร้อมกับรับฟังการบรรยาย “เตรียมพร้อมกลยุทธ์ธุรกิจ สู่ AEC 2015 – ยุทธศาสตร์ผู้นำ�ธุรกิจทองคำ� สู่ประชาคม อาเซียน” โดย ดร.อิศราวดี ชำ�นาญกิจ ณ ห้องสัมพันธวงศ์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ไชน่า ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ

10


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

• งานวันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไทย 2558

นายอำ � พล วงศ์ ศิ ริ เลขาธิ ก าร คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มอบโล่ ประกาศเกียรติคณ ุ หน่วยงานทีส่ นับสนุน งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้แก่ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคม ค้าทองคำ� ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ไทย 2558 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค สำ�นักนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง Sapphire อาคารอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี

• ร่วมงานสวดพระอภิธรรมฯ

สมาคมค้ า ทองคำ � ได้ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธ รรมฯ นางอาบ๊วย แซ่ตงั้ (คุณยาย) ของคุณธีรเดช สินธพเรืองชัย รองเลขาธิการ สมาคมค้าทองคำ� และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองทองใบ เยาวราช (1988) จำ�กัด ณ วัดพลับพลาไชย ศาลา 1

11
วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

เด็กดอย : เรื่อง

เตือนผู้ค้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีสั่งจ่ายเช็คเด้งซื้อทอง แนะใช้วิธีเงินต้องมาถึงมือจึงจ่ายทองเพียงอย่างเดียว

หลังจากที่ผู้ประกอบการร้านทองต้องผจญกับกลุ่มมิจฉาชีพที่นำ�ทองปลอมมาขาย หรือขายฝาก ซึ่งได้สร้างความ เสี ย หายให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง ทางสมาคมค้ า ทองคำ � ได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในด้านต่างๆ ทั้งการร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติกวาดล้างจับกุมขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงยังได้ ร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานจัดอบรมสัมมนาเพือ่ ให้ความรู้ การสังเกต และการตรวจสอบทองปลอม รวมทัง้ แจ้งถึงวิธกี าร ดำ�เนินการหากมีกลุ่มมิจฉาชีพได้นำ�ทองปลอมมาหลอกขาย และการจัดทำ�ช่องทางการสื่อสาร ระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อให้ข้อมูลหรือการร่วมกันเตือนภัย ซึ่งผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาถือว่าน่าพอใจ แต่ ล่ า สุ ด ก็ ไ ด้ มี อี ก หนึ่ ง ภั ย ที่ บ รรดาผู้ ป ระกอบการต้ อ ง ระมัดระวังให้มาก ซึ่งคอลัมน์ “โกลด์ แชร์” อยากจะนำ�มาเสนอ นัน่ ก็คอื กลุม่ มิจฉาชีพใช้วธิ กี ารสัง่ จ่ายเช็คแบบเคลียร์รงิ่ เช็คชำ�ระ ราคาทองคำ�ที่ตกลงซื้อกัน เมื่อนำ�สมุดธนาคารไปตรวจสอบ ยอดเงินพบว่ามียอดเข้ามา แต่สดุ ท้าย เมือ่ จะไปถอนเงินกลับไม่ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับ ผูป้ ระกอบการอย่างมาก เพราะการลงมือปฎิบตั กิ ารในแต่ละครัง้ พบว่ามูลค่าที่ต้องสูญเสียไปเป็นหลักล้านบาท 14

ทั้งนี้ คดีในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นมาหลายครั้ง โดยเกิดขึ้นกับ ทั้งร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยเป็นข่าว ตามสื่อมวลชนต่างๆ จนกระทั่งเมื่อช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ก็ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนีก้ บั ร้านทองแห่งหนึง่ ในพืน้ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมือ่ คนร้ายขอซือ้ ทองคำ�แท่งน้ำ�หนัก 100 บาท ในราคาประมาณ 2.5 ล้านบาท โดยมีพฤติกรรมเหมือน ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าได้ถูกพูดถึงและมีการนำ�มาเป็น กรณีศึกษาตามสื่อต่างๆ หลายสำ�นัก ต่อมาตำ�รวจได้สืบสวน


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

จนสามารถจับกุมได้ยกแก๊ง และจากการตรวจสอบประวัติของ ผู้ต้องหาพบว่า เคยก่อคดีในลักษณะเดียวกันอีกหลายพื้นที่ ทั้ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อ.สำ�โรงเหนือ อ.บางเสาธง และอ.เมือง จ.สมุทรปราการ ล่าสุดก็ได้เกิดกรณีในลักษณะเดียวกันนี้ที่ร้านทองแห่งหนึ่ง ใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทำ�ให้สูญทองคำ�มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยวิธีการก่อเหตุของคนร้าย จะโทรศัพท์มาเพื่อสอบถามราคา ทอง โดยอ้างว่าจะต้องการจะนำ�ไปใช้งาน ก่อนจะตกลงซื้อขาย กัน โดยคนร้ายระบุว่า จะใช้วิธีโอนเงินเข้าธนาคารให้ จากนั้น ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ก็มขี อ้ ความส่งเข้ามาทางโทรศัพท์มอื ถือว่า มีเงินเข้าบัญชีตามจำ�นวนที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเบื้องต้นเจ้าของร้าน หลงเชื่อว่าลูกค้าโอนเป็นเงินสดเข้ามา ต่อมาคนร้ายให้สมาชิก อีกรายนำ�สำ�เนาใบฝากเงินและสำ�เนาเช็คของธนาคารอีกแห่ง มามอบให้ด้วย ทางร้านจึงมอบทองให้ตามที่ตกลง โดยการ ปฎิบัติการของคนร้ายเลือกจะทำ�ในช่วงที่ธนาคารใกล้ปิดทำ�การ จึงทำ�ให้เจ้าของร้านไม่สามารถตรวจสอบได้ จนกระทั่งอีกวัน ธนาคารได้โทรศัพท์มาแจ้งว่า เช็คที่นำ�เข้าถูกอายัด จึงนำ�สมุด บัญชีธนาคารไปตรวจสอบ ก็พบว่าไม่มียอดเงินเข้าบัญชี จึงได้ ไปแจ้งความเพื่อตามล่าหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำ�เนินคดี ด้านตำ�รวจอธิบายว่าจากการสอบถามกับทางธนาคารพบว่า ข้ อ ความเอสเอ็ ม เอสที่ ส่ ง เข้ า มาในโทรศั พ ท์ ข องผู้ เ สี ย หาย เพราะลู ก ค้ า ได้ ส มั ค รไว้ เมื่ อ บั ญ ชี มี ก ารเคลื่ อ นไหวก็ จ ะแจ้ ง ให้ทราบ ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายนำ�สมุดบัญชีธนาคารไปปรับแล้ว พบว่า มียอดเงินเข้าจริง แต่มีรหัสโค้ด NL (โค้ดแต่ละธนาคาร ไม่เหมือนกัน) หมายความว่าเป็นการฝากเช็คต่างธนาคารโดยไม่มี สมุด ซึง่ ทางธนาคารจะต้องรอตรวจสอบเช็คก่อนว่ามีเงินในบัญชี หรือไม่ แม้ว่าจะมียอดเงินเข้ามาแต่ยังไม่สามารถเบิกได้ และถ้า ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้ ทางธนาคารจะเรียกอายัดเช็ค และเรียกอายัดเงินในบัญชีคืน โดยจะมีอักษรย่อ RT แสดงไว้ ซึ่งเรื่องนี้ผู้ประกอบการต้องศึกษาเอาไว้ เพราะคนร้ายมักจะ ใช้วิธีนี้เพื่อทำ�ให้เหยื่อตายใจว่ามีการฝากเงินเข้าบัญชี ที่สำ�คัญ หาก เป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายลักษณะนี้ เพื่อไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อพวกแก๊งมิจฉาชีพ ล่ า สุ ด มี ร ายงานว่ า ตำ�รวจนครบาลได้ จั บ กุ ม นายรชต วิไลเจริญพงศ์ หรือนายกรณ์ แตงจุ้ย หรือ พ.ต.ท.ครรชิต แตงจุ้ย อดีต รอง ผกก.จร.สน.บางรัก อายุ 54 ปี และน.ส.บัวติ๊บ อุ่นคำ� 15


วารสารทองค�ำ

อายุ 42 ปี หลังจากชุดสืบสวนทราบว่าทั้งคู่ เป็นแก๊งต้มตุ๋น โดยได้ ล วงจ่ า ยเช็ ค เด้ ง เป็ น ค่ า ซื้ อ ทองคำ�หลายครั้ ง ในท้ อ งที่ สน.พระราชวั ง สน.สำ�ราญราษฎร์ และสน.ปทุ ม วั น โดยมี พ.ต.ท.ครรชิ ต ฯ เป็ น หั ว หน้ า แก๊ ง สร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ ร้ า นทองหลายร้ า น รวมเป็ น ทองคำ�น้ำ� หนั ก 850 บาท มูลค่า 16,059,500 บาท ทั้งนี้ พ.ต.ท.ครรชิตฯ ร่วมกับนายสุทธิวุฒิ ถวิลรัมย์ และ นายเบิ้ม ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง ร่วมกันหลอกซื้อทองคำ�จาก ห้างทอง เจียบ เซ่ง เฮง โดยสวมรอยเป็นตัวแทนของร้านทอง เฮง เซ่ง เฮง บางกะปิ สั่งซื้อทองคำ�น้ำ�หนักรวม 300 บาท มูลค่า 5,424,000 บาท แล้วจ่ายเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ของ นายสุชาติ พงษ์ธนา ซึ่งเป็นเช็คที่ถูกแจ้งหายไว้ โดยใช้วิธีการ ปลอมลายมือชื่อนายสุชาติฯ แล้วนำ�เช็คเข้าบัญชีผู้เสียหาย เมื่อ ทางผูเ้ สียหายนำ�สมุดบัญชีไปตรวจสอบยอดเงิน พบว่ามีรายการ ยอดเงินเข้ามา จึงหลงเชื่อส่งมอบทองคำ�แท่งให้ไป แต่หลัง 16

MAY- JUNE 2015

ธนาคารเจ้าของเช็คได้เคลียร์ริ่งในวันที่ 6 พ.ย. 57 จึงปฏิเสธ การจ่ายเงินเพราะลายมือชือ่ ไม่ตรงกับทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร ผูเ้ สียหาย จึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สน.พระราชวัง ต่อมา วันที่ 6 ก.พ. 58 พ.ต.ท.ครรชิต ร่วมกับนายธนบดี ดวงมาลา และหญิงไทยไม่ทราบชื่อนามสกุล ได้ร่วมกันฉ้อโกง ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ด้วยการโทรศัพท์สั่งทองคำ�แท่งน้ำ�หนักรวม 400 บาท มูลค่า 7,928,000 บาท แล้วจ่ายเช็คของธนาคาร ไทยพาณิ ช ย์ ข องผู้ เ สี ย หายรายเดิ ม เหตุ เ กิ ด ในท้ อ งที่ สน.สำ�ราญราษฎร์ และวันที่ 10 มี.ค. พ.ต.ท.ครรชิตฯ และ น.ส.บัวติ๊บฯ ร่วมกันฉ้อโกงร้านทองโต๊ะกัง สาขามาบุญครอง โดยโทรศัพท์มาสั่งทองคำ� 150 บาท ราคา 2,707,500 บาท แล้ว จ่ายเช็คของผู้เสียหายเหมือนเดิม เหตุเกิดในท้องที่ สน.ปทุมวัน จากการสอบสวนเบื้องต้น พ.ต.ท.ครรชิตฯ รับสารภาพว่า เป็นบุคคลตามหมายจับจริง โดยร่วมกับพวกฉ้อโกงร้านทอง อาศัยช่องว่างการเคลียร์ริ่งของธนาคาร เมื่อมีการสั่งจ่ายเงิน


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2015

คุณกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ

เป็นเช็ค ซึ่งผู้เสียหายจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าบัญชี หรื อ ไม่ เพราะถ้ า การตรวจสอบไม่ ล ะเอี ย ดก็ จ ะพบเพี ย งว่ า มีเงินเข้าบัญชี แต่ไม่สามารถใช้ได้ จึงเป็นช่องโอกาสให้ผู้เสียหาย หลงเชื่อส่งมอบทองคำ�ให้ ด้ า นคุ ณ กี ร ติ พ งษ์ คู ห าเปรมกิ จ บริ ษั ท ห้ า งทองจิ้ น ไถ่เฮง จำ�กัด ได้เล่าถึงประสบการณ์ว่า เหตุการณ์ในครั้งนั้น ยอมรับว่าเป็นความประมาทของทางร้าน ที่ไม่ได้ตรวจสอบ อย่างถี่ถ้วน โดยวิธีการของคนร้ายได้ทำ�ทีเป็นลูกค้าโทรมาสั่งซื้อ ทองกับลูกจ้างทีร่ า้ น โดยอ้างชือ่ ร้านทองทีพ่ อจะรูจ้ กั และมีตวั ตน จริง ก่อนที่จะตกลงเรื่องราคา โดยคนร้ายระบุว่าจะโอนเงิน มาให้แล้วจะให้เด็กมารับของ ซึ่งวิธีการเหมือนกับเหตุการณ์ ที่ผ่านมาๆ เมื่อตรวจสอบยอดเงิน พบว่ามีตัวเลขปรากฎเข้ามา ทางร้านจึงมอบทองให้ไป และเมื่อจะไปเบิกเงิน ธนาคารระบุว่า มียอดเข้ามาจริง แต่จากการตรวจสอบแล้ว มันเป็นเช็คเด้ง จึง เข้าไปแจ้งความและตำ�รวจได้ออกหมายจับในเวลาต่อมา

“มิจฉาชีพกลุม่ นีน้ า่ กลัวไม่แพ้กลุม่ ทำ�ทองปลอม มีการทำ�กัน เป็นขบวนการ และหลายๆ คดีที่ผ่านมา ก็น่าจะมาจากกลุ่ม เดียวกัน โดยมิจฉาชีพกลุม่ นีจ้ ะใช้เทคนิคทางการเงิน อาศัยความ ไม่รกู้ ระบวนการ ไม่รวู้ ธิ ใี นการตรวจสอบ และไม่ใส่ใจรายละเอียด เล็กๆ น้อยๆ ของร้านค้า ที่ผ่านมาเราได้พยายามย้ำ�กับลูกจ้าง ให้ระมัดระวังเรือ่ งนี้ แต่คนร้ายก็มวี ธิ กี ารทีแ่ ยบยล และเตรียมตัว มาอย่างดี ทั้งวิธีการเจรจา ทำ�เสมือนว่าเป็นผู้ประกอบการร้าน ทองจริงๆ และมีการอ้างชื่อเพื่อนๆ ที่อยู่ในวงการ ทำ�ให้ลูกจ้าง ก็เชื่อสนิทใจ และละเลยที่จะตรวจสอบอย่างละเอียด อย่างไร ก็ตามวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้ง่ายที่สุดก็คือ ขอเบิกเงินจากบัญชี ให้ ไ ด้ ก่ อ นจะมอบทองให้ แต่ ก็ เชื่ อ ว่ า หลายร้ า นพยายามให้ ความสะดวกแก่ลูกค้า แต่ก็ละเลยในเรื่องนี้ไป” คุณกีรติพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า “การกระทำ�ในลักษณะนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางแก้ ปัญหา เพราะที่ผ่านมา เมื่อผู้เสียหายไปแจ้งความเอาผิด ก็จะ ออกมาในคดีการฉ้อโกงในการซื้อขายสินค้า ตำ�รวจไม่ได้มองว่า เป็นเรือ่ งของกลุม่ มิจฉาชีพทีท่ �ำ เป็นขบวนการ จึงทำ�ให้ไม่สามารถ โยงไปถึงต้นตอของขบวนการนีไ้ ด้ ซึง่ ขอเรียกร้องให้ต�ำ รวจเข้ามา ดูแล และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย เพราะจะเห็นว่ามิจฉาชีพ กลุ่มนี้ ทำ�เป็นขบวนการและตัง้ ใจจะมาฉ้อโกง ทำ�ให้ผปู้ ระกอบการ เสียหาย” คุ ณ กี ร ติ พ งษ์ ฯ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “เชื่ อ ว่ า ที่ ผ่ า นมามี ผู้ประกอบการหลายร้านที่ถูกฉ้อโกงลักษณะนี้ไป ขึ้นอยู่กับว่า จะยอมเปิดเผยหรือไม่ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับกรณี 17


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี

ของกลุ่มมิจฉาชีพที่นำ�ทองปลอมมาหลอกขาย หากทุกคนช่วย กันเปิดเผย ช่วยกันแจ้งข้อมูล ช่วยกันแจ้งเตือน รวมถึงร่วมมือ กันแก้ปญ ั หาเชือ่ ว่ามิจฉาชีพเหล่านีก้ จ็ ะหมดไป ขณะเดียวกันทาง สมาคมฯ ได้ชว่ ยกระจายข่าวสารไปยังผูป้ ระกอบการให้เพิม่ ความ ระมั ด ระวั ง เพื่ อ ให้ รู้ ทั น เล่ ห์ ก ลโกงของกลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ ซึ่ ง ได้ พยายามหาช่องทางและปรับเปลีย่ นวิธกี ารทีจ่ ะเข้ามาหลอกลวง หรือสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูป้ ระกอบการ รวมถึงอาจจะต้อง เจรจากับตำ�รวจให้มาร่วมแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะมูลค่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร้าน สูงกว่าเรื่องของทองปลอมมาก” ด้านคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ� กล่าวว่า “อยากให้ผู้ประกอบการ ได้ระมัดระวังเรื่องของการซื้อขายด้วย เช็คให้มากขึน้ ซึง่ ปัญหานีอ้ าจจะดูวา่ แก้ไม่ยาก เพราะหากทุกคน ได้ตรวจสอบจากธนาคารทุกครั้ง จนแน่ใจว่ามีเงินเข้ามาจริงๆ จึงดำ�เนินการซื้อขาย แต่ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ก็จะหาแนวทางใน การป้องกันต่อไป ในเบือ้ งต้นก็อาจจะขอความร่วมมือจากบรรดา ผูป้ ระกอบการด้วยกันช่วยแจ้งเตือนหากพบเห็นความไม่ชอบมา พากล และขณะนี้ทางตำ�รวจได้ประสานงานกับทางสมาคมฯ เพื่อข้อมูลนำ�ไปวิเคราะห์ จัดทำ�แผนการป้องกันและกวาดล้าง มิจฉาชีพกลุ่มนี้แล้ว” คุณจิตติฯกล่าวเพิม่ เติมว่า “นอกเหนือจากเหตุการณ์ขา้ งต้น แล้ว อยากจะเตือนผูป้ ระกอบการทีซ่ อื้ ขายทองผ่านแคชเชียร์เช็ค หลายคนอาจจะมองว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเช็คทั่วไป แต่สิ่งที่เกิด ขึน้ คือกลุม่ คนร้ายจะใช้วธิ กี ารซือ้ แคชเชียร์เช็ค ก่อนทีจ่ ะนำ�ข้อมูล ที่อยู่หน้าเช็คของจริงมาทำ�แคชเชียร์เช็คปลอม เมื่อร้านค้าโทร 18

ไปสอบถามจากธนาคารก็จะพบว่ามีเช็คเลขที่ดังกล่าวและมี ยอดเงินตามเช็คจริง แต่เมื่อนำ�ไปขึ้นเงินกลับไม่สามารถทำ�ได้ เพราะเป็นแคชเชียร์เช็คฉบับปลอม ทางออกของปัญหานีก้ เ็ ช่นกัน คือต้องรอให้ผ่านเคลียร์ริ่งถึงจะมีการทำ�ธุรกรรมซื้อขายกัน” “เมื่อหลายปีก่อนเคยมีข่าวเช็คเลขที่เดียวกันจำ�นวนเงิน เท่ากัน ที่กลุ่มมิจฉาชีพทำ� Copy ไว้ 10 ใบ ก่อนนำ�มาซื้อทอง เมื่อร้านค้าโทรไปถามธนาคารพบว่าตัวเลขตรงกัน ก็เนื่องจากมี เงินเข้ามาจริงๆ โดยที่ร้านค้าไม่รู้ว่าเช็คที่ถืออยู่เป็นของปลอม จึงอยากให้ร้านค้าระมัดระวัง อย่าหละหลวมในการซื้อขายด้วย เช็ค ถ้ารับแคชเชียร์เช็ค ควรจะเอาไปให้ธนาคารตรวจสอบไม่ใช่ แค่โทรไปถาม และถ้าธนาคารยืนยันว่าเป็นเช็คปลอม ก็สามารถ จับตัวเพื่อดำ�เนินคดีได้ แต่ต้องยอมรับว่าการติดตามตัวกลุ่ม คนร้ายทำ�ได้ยาก ซึ่งการป้องกันตัวเองของร้านค้าจึงจะเป็น ทางออกที่ดีที่สุด อย่าเห็นเพียงแค่ว่าเสียดายลูกค้ารายใหญ่ จึงละเลยที่จะตรวจสอบเรื่องพวกนี้” คุณจิตติฯ กล่าวต่อว่า “ต้องยอมรับว่าธุรกิจค้าทองยังอยู่ในความสนใจของกลุ่ม มิจฉาชีพมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในช่วงนีร้ าคาทองยังสูงอยู่ ทั้งนี้ วิธีการของกลุ่มคนร้ายก็จะมีเข้ามาอย่างหลากหลาย ซึ่ง ผู้ประกอบการต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ทางสมาคมฯ ก็จะเฝ้าติดตาม เตือนภัย หาวิธีการป้องกันและ จัดการกับกลุ่มคนร้ายให้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการร้านทองทั่วประเทศ ให้ช่วยกันแจ้งข้อมูลต่างๆ เข้ามาด้วย” ขอขอบคุณภาพประกอบจาก www.thairath.co.thGold Interview วารสารทองค�ำ

มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20

MAY- JUNE 2015


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

เตรียมส่ง ทอง 99.99 ลงขายในตลาดโกลด์ฟิวเจอร์ส หวังยกระดับให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น

หลังจากที่สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกได้มีการปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทางฝั่ง สหรัฐอเมริกา ทำ�ให้บทบาทของทองคำ�ในฐานะ สินทรัพย์ทคี่ อยปกป้องความเสีย่ งได้ถกู ปรับเปลีย่ นไปเช่นกัน และได้สง่ ผล ต่อตลาดการค้าทองคำ�โดยเฉพาะในภาคลงทุน ซึ่งที่ผ่านมาตลาดโกลด์ฟิวเจอร์สได้รับการจับตามอง และได้รับความสนใจ จากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยในช่วงแรกตลาดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนทำ�ให้สภาพตลาด ชะลอตัวตาม ซึ่งคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ จะได้พูดคุยกับคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ถึงภาพรวมและทิศทางในอนาคตของตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ภาพรวมของตลาดโกลด์ฟิวเจอร์สครึ่งปีแรกน่าพอใจ มากน้อยแค่ไหน ในตลาดฟิวเจอร์สทั้งหมดรวมถึง index future หุ้นฟิวเจอร์ ต่ า งๆ ด้ ว ยก็ ถื อ ว่ า ยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี เ มื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา หากจะดูเฉพาะ gold futures ก็อยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมาเช่นกัน เนื่องจากปีนี้ราคาทองคำ�ดูเงียบๆ ไม่หวือหวา เหมือนช่วงที่ผ่านมา เมื่อราคามันไม่หวือหวานักลงทุนก็เลยหัน ไปลงทุนในตลาดอื่น หรือบางคนอยู่เฉยๆ ไม่ทำ�อะไร

96.5 ทางตลาดฯจึงเสนอให้เป็น 99.99 โดยใช้ราคาเดียวกับต่าง ประเทศ คือ ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แล้วก็ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม ซึ่งจะทำ�ให้เป็นสากลมากขึ้น เวลานักลงทุนจากต่างประเทศมา ซื้อขาย จะได้ไม่ต้องแปลงค่าเงินมาก อย่างไรก็ดี เรื่องดังกล่าว ก็ยังถูกกฎเกณฑ์ของแบงค์ชาติกำ�หนดว่า ต้องมาสวอปเป็น เงินไทย เช่น เราใช้ราคาซื้อขายเป็นเงินเหรียญแล้วชำ�ระราคา เป็นเงินบาท ซึ่งหากชำ�ระราคาเป็นเงินเหรียญได้เลยจะคล่องตัว กว่า แต่แบงค์ชาติอาจจะยังให้ดำ�เนินงานเป็นเฟสๆ ไป

มีแผนการกระตุ้นตลาดยังไงบ้าง จริ ง ๆ ก็ เ พิ่ ง คุ ย กั บ สมาคมค้ า ทองคำ�ไปว่ า ทาง ตลท. สนับสนุนให้ทุกคนทำ�หลายๆ เรื่อง อย่าทำ�เฉพาะอย่างเดียว ฉะนั้นโบรกเกอร์สามารถซื้อขายได้ทุกสินค้าและบริการ โดย คุยกันว่า ส่วนของทองจะทำ�อย่างไรให้มีการกระจาย ไม่ใช่ขาย อย่างเดียว เมื่อราคาทองเปลี่ยนแปลงก็ขายได้ แต่ถ้าบางช่วง ราคาหุน้ ขยับมากก็หนั ไปซือ้ ขายหุน้ เป็นการทำ�การตลาดร่วมกัน ในเชิงขยายไปให้ลูกค้า ตอนนีส้ นิ ค้าของ gold futures มีอะไรเพิม่ เติมอีกบ้างไหม ตอนนี้ มี 50 บาท กั บ 10 บาท ที่ ผ่ า นมาได้ ห ารื อ กั บ ผู้ประกอบการว่า ทางตลาดฯ อาจจะออกทอง 99.99 โดยใช้ ราคาทองที่ เ ป็ น ราคาจากต่ า งประเทศ แต่ เวลาการซื้ อ ขาย ต้องแปลงกลับมาเป็นเงินบาท ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้ธนาคารแห่ง ประเทศไทยอนุญาตก่อน จะเป็นการสนับสนุนหรืออุดช่องว่างตรงจุดไหนได้บ้าง อย่ า งแรกเลยทุ ก คนจะบอกว่ า ราคาทองในประเทศ ไม่ ส ะท้ อ นภาพตลาดสากล ซึ่ ง ต้ อ งมาคำ�นวณให้ เ ป็ น ทอง 21


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

แล้วคิดว่าจะได้รับความสนใจแค่ไหน น่ า จะได้ รั บ ความสนใจนะ คิ ด ว่ า ตลาดในประเทศกลุ่ ม ลุม่ แม่น้ำ�โขงกำ�ลังพัฒนา ความต้องการทองคำ�ยังมีอยู่ ถ้าเราทำ� ตลาดนี้ให้มีราคาใกล้เคียงกับสากล ทำ� contract ใหม่ รวมไป ถึงทำ�ให้ส่งมอบได้ด้วย ซึ่งตัวตลาดนั้นไม่มีทอง คนที่จะส่งมอบ ต้องเป็นผูป้ ระกอบการ แล้วถ้าส่งมอบทอง 99.99 มันจะสามารถ เป็นที่แพร่หลายได้ แต่ถ้าเป็นทอง 96.5 จะจำ�กัดเฉพาะไทย ซึ่งตอนนี้ถ้าใครจะเล่นตัวนี้ก็ไปฮ่องกง หรือสิงค์โปร์แทน แสดงว่าทางตลาดฯ ก็ตอ้ งไปเปิดตลาดทีต่ า่ งประเทศด้วย อาจจะไป road show หรือไปคุยกันว่าจะทำ�อย่างไร ส่วนใน ประเทศก็ทำ�ตลาดอยู่แล้ว เพราะคนชอบเปรียบเทียบราคากับ ต่างประเทศ ซึ่งมันคำ�นวณยากต้องดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย

จะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนในการเจรจากับแบงค์ชาติ เอาเป็นว่าแบบทีเ่ ป็นราคาเงินเหรียญแล้วชำ�ระเป็นเงินบาท คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ย าก ส่วนที่จะชำ�ระเป็น ดอลลาร์นั้ น ยั ง ไม่ทราบ แต่เรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลา เพราะตอนนี้ TFEX ต้อง ทำ�เรื่อง คือ ตลาดยางพาราล่วงหน้าก่อน เพราะเป็นนโยบาย ของภาครัฐ ถ้าทอง 99.99 เข้ามา จะช่วยขยายตลาดมากน้อยแค่ไหน เวลาตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ TFEX ทำ� เราคิดจะขยายกิจการ ให้ผู้ประกอบการ ที่บอกทำ�ให้เป็นสากล คือ ประเทศเพื่อนบ้าน ก็สามารถเข้ามาซื้อขายได้ ถ้าค้าขายในประเทศก็ใช้เงินบาท แต่ ห ากทำ�ให้ เ ป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานสากลมั น ก็ จ ะทำ�ให้ ง่ า ย ในการซื้อขายระหว่างประเทศ ง่ายในการเปรียบเทียบราคา ระหว่างประเทศ ที่บอกว่า จะมาทำ�ให้เกิดการแข่งขันกัน จริงๆ แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ TFEX เรามีกำ�ลังที่จะขยายกิจการ ขยายธุรกรรมไปในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแปลว่าผู้ประกอบการ ก็จะได้ประโยชน์จากการขยายกิจการออกไปด้วย 22

ความต่างของตลาดค้าทองคำ�ในประเทศไทย เมือ่ เปรียบ เทียบกับเซี่ยงไฮ้ หรือฮ่องกง เป็นอย่างไรบ้าง แตกต่าง เพราะเซี่ยงไฮ้เป็นตลาดที่อยู่ในตลาด หมายถึง ตลาดทีจ่ ดั ตัง้ เป็นทางการโดยภาครัฐเป็นคนดำ�เนินการ แล้วแบงค์ ชาติ ก็ มี ข้ อ บั ง คั บ มากมายที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นให้ ต ลาดทองคำ�เขา ไปได้ เพราะไม่มีใครซื้อนอกตลาดได้ ต้องซื้อในตลาดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ในขณะที่ฮ่องกงเป็นตลาดรายใหญ่ OTC เท่านั้น ใครจะซื้อที่ไหนก็เลือกได้ ส่วนของประเทศไทยคิดว่า น่ า จะเป็ น รายไม่ ใหญ่ ม าก คนที่ ส่งมอบคื อ ร้ า นทอง จะไม่ เหมือนทีเ่ มืองจีน ทีค่ นส่งมอบเป็นแบงค์ เนือ่ งจากองค์ประกอบ ไม่เหมือนกัน ในครึง่ ปีหลังนีค้ าดหวังกับตลาด gold futures อย่างไรบ้าง สภาพอัตราดอกเบี้ยที่ตำ�่ ทำ�ให้คนมาลงทุนกับหุ้นเยอะกว่า จะเห็นได้ว่า 2-3 ปีนี้ จะเห็นผลตอบแทนจากหุ้นอย่างเดียว เพราะหนี้ จ ากดอกเบี้ ย ที่ ก ดต่ำ� มาก ขนาดตลาดพั น ธบั ต ร ยังสูไ้ ม่ได้เลย ฉะนัน้ สภาพนีอ้ ย่างอเมริกาทีบ่ อกว่าจะขึน้ ดอกเบีย้ ก็ยังไม่กล้า เขาก็คงชะลอไปอย่างเต็มที่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไร เราอาจ จะไม่ค่อยเห็นราคาทองคำ�เคลื่อนไหวรุนแรง หรือเคลื่อนขึ้น คงจะทรงตัวแบบนี้ ต้องรับสภาพจากภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดูเป็นรอบๆ ไปAEC Focus วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

Anpower3 (@anpower3) : เรื่อง

เยือนดินแดนเศรษฐีน้ำ�มันแห่งอาเซียน อาจเป็นประเทศที่ไม่มีคนพูดถึงมากนักนะคะ สำ�หรับ “บรูไน ดารุสซาลาม” เศรษฐีน้ำ�มันแห่งอาเซียน เพราะจาก การสอบถามคนไทยหลายต่อหลายคนยังเข้าใจผิด คิดว่า “บรูไน” เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เนื่องจาก เป็นประเทศผูส้ ง่ ออกน้�ำ มัน แต่ทจี่ ริงแล้ว “บรูไน” ก็เป็นหนึง่ ใน 10 ประเทศ สมาชิกประชาคมอาเซียน เช่นเดียวกับไทย นี่ล่ะค่ะ ถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนประเทศบรูไน ดารุสซาลาม จะรับรู้ได้ว่าประเทศเล็กๆ ที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัด นครนายกของบ้านเรานัน้ มีความน่าสนใจอย่างมากค่ะ อาจเป็น เพราะบรรยากาศในประเทศทีค่ อ่ นข้างเรียบง่ายและสงบ มีตน้ ไม้ เขียวครึ้มปกคลุมพื้นที่อย่างร่มรื่นแม้อยู่ในเมืองหลวง สมกับ นโยบายของรัฐบาลบรูไนที่ต้องการให้เมืองหลวงของเขา “บัน ดาร์ เสรี เบกาวัน” เป็นเมืองสีเขียว หรือ “GREEN CITY” และด้วยประชากรในประเทศ ที่มีเพียงแค่ 400,000 กว่าคน ต่างก็อยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มี กษัตริย์เป็นใหญ่ในประเทศ ทำ�ให้การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ทำ�ได้ไม่ยาก อีกทัง้ ประชาชนในประเทศ มีความอยูด่ กี นิ ดี เพราะ มีระบบรัฐสวัสดิการคอยดูแล ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการรักษา 24

พยาบาลในโรงพยาบาลที่แทบไม่ต้องใช้เงิน บ้านที่อยู่อาศัย หลังใหญ่โต ที่รัฐบาลออกเงินช่วยซื้อเกือบๆ 50% ของราคา บ้าน ส่วนต่างที่เหลือก็ให้ประชาชนผ่อนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ� ลั ก ษณะการสนั บ สนุ น ก็ ค ล้ า ยๆ กั บ บ้ า นเอื้ อ อาทรของไทย นี่ล่ะค่ะ แต่ขอบอกเลยว่าหลังใหญ่ และสวยงามกว่ามาก ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเอง สำ�หรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง รัฐบาลก็มีกองทุน สนับสนุน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ หากวันหนึ่ง น้ำ�มันที่เคยขุดพบได้หมดไป ประชาชนจะได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง ได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐ ที่ น่ า สนใจก็ คื อ บรู ไ นเป็ น ประเทศที่ มี จำ�นวนรถยนต์ มากกว่าจำ�นวนประชากรในประเทศกว่า 2 เท่าตัว พูดง่ายๆ ก็คือ บ้านหนึ่งหลังจะมีรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 คัน ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเป็นรถยนต์ตลาดบน อย่าง mini cooper, Toyota camry และ Lexus ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะบรูไนเป็นประเทศผลิตน้ำ�มัน ส่งออก ทำ�ให้ราคาน้ำ�มันขายปลีกที่บรูไน ราคาเพียงแค่ลิตรละ 7 บาทเท่านัน้ แต่ถา้ ใครไปทีบ่ รูไน ก็จะเห็นได้วา่ ปัม๊ น้ำ�มันทีบ่ รูไน ส่ ว นใหญ่ แล้ ว จะเป็ น ปั๊ ม เชลล์ นั่ น ก็ เ พราะว่ า “เชลล์ ” ได้รับ สัมปทานขุดเจาะน้ำ�มันตัง้ แต่เริม่ ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมในบรูไน


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

สร้างรายได้จากการขายน้ำ�มันให้กับบรูไนจำ�นวนมหาศาล เรียก ได้ว่า รายได้หลักของบรูไนกว่าร้อยละ 80 มาจากการส่งออก น้ำ�มันและปิโตรเลียม เมือ่ พูดถึงเรือ่ งรถและน้ำ�มัน ก็มอี กี เรือ่ งทีอ่ ยากเล่า นัน่ ก็คอื แรงงานไทยที่ไปทำ�งานในบรูไน หลายคนคงคิดว่า จะเป็นผู้ใช้ แรงงานระดั บ รากหญ้ า แต่ ล่ า สุ ด ที่ ไ ด้ ไ ปเยื อ นบรู ไ นก็ พ บว่ า แรงงานไทยที่ไปขายแรงงานในลักษณะนี้ ลดน้อยลงเรื่อยๆ เพราะค่าแรงขั้นต่ำ�ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยเป็นวันละ 300 บาท ค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าแรงที่บรูไนจ่ายให้ ก็เลยทำ�ให้แรงงาน เหล่านี้เลือกที่จะกลับมาขายแรงงานที่บ้านเกิดเมืองนอนกัน มากขึน้ ในทางกลับกันงานทีค่ นไทยนิยมไปทำ�อาชีพช่างซ่อมรถ เพราะว่าบรูไนเป็นประเทศที่มีรถเป็นจำ�นวนมาก เพราะฉะนั้น ปัญหาจุกจิกที่มากับรถก็มีไม่น้อย ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถที่บรูไน เขาบอก ว่า ช่างซ่อมรถคนไทย ถือว่าเป็นช่างเกรดเอ เพราะนอกจาก จะมีความชำ�นาญในการทำ�งานเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนรู้ เพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่แรงงาน ช่างขาดแคลน ก็มักจะให้ช่างคนไทยที่อยู่ที่นั่นชักชวนเพื่อน หรือญาติ ที่เป็นช่างมาทำ�งานด้วยกันที่นี่เสมอ ขณะที่คนไทยที่ทำ�งานในบรูไน ต่างก็พูดตรงกันว่า การมา ทำ�งาน ที่บรูไนนั้นเป็นการมาทำ�งานเก็บเงินโดยเฉพาะ นั่นเป็น เพราะว่า ทีบ่ รูไนไม่มแี หล่งอบายมุข ไม่มรี า้ นเหล้า เพราะว่าเป็น เมืองมุสลิมที่เคร่งครัดอย่างมาก ทำ�ให้สามารถเก็บเงินรายได้ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเอง แต่สำ�หรับใครทีอ่ ยากเดินทางไปท่องเทีย่ วทีบ่ รูไน ต้องบอก เลยค่ ะ ว่ า จุ ด ขายของบรู ไ น ณ วั น นี้ ก็ คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เชิงนิเวศน์ เพราะแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของบรูไน นอกจาก จะมี กัมปง อาเยอร์ (หมู่บ้านกลางน้ำ�ที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ที่ตอน นี้เริ่มมีการปรับปรุงบ้านกลางน้ำ�จากบ้านไม้เก่าๆ ทรุดโทรม มาเป็นบ้านใหม่สวยงามที่อยู่กลางน้ำ� จากการสนับสนุนเงิน ปรับปรุงโดยรัฐบาลแล้ว ยังมีมสั ยิดทองคำ�ทีส่ วยงาม ตัง้ ตระหง่าน อยูใ่ จกลางเมือง แต่ทนี่ กั ท่องเทีย่ วต้องไปให้ถงึ ก็คอื อุทยานแห่ง ชาติเทมปูรงที่ตอนนี้ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของป่าเขา เอาไว้อย่างครบถ้วน เพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่า บรูไน ไม่ ได้เป็นแค่เศรษฐีน้ำ�มันเท่านั้น แต่ยังเป็นเศรษฐีทรัพยากรป่าไม้ และธรรมชาติทงี่ ดงาม ทีไ่ ม่ควรพลาดทีจ่ ะเดินทางไปเยือนสักครัง้ ในชีวิต... 25


Gold Research วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์สดใสรับ AEC โอกาสธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย (3) หลังจากที่เราได้ทำ�ความรู้จักกับสภาพตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ มาแล้ว 2 ตอน มาในฉบับนี้จะพา ไปดูถึงโอกาสธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย ผ่านการค้าชายแดน ซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับไทยถือเป็นอีกหนึ่ง อุตสาหกรรมทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการเติบโตของการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี หลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน เนื่องจากทั้งสองประเทศดำ�เนินมาตรการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการคมนาคมขนส่งที่ทำ�ให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น การผ่อนคลายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน รวมถึงศูนย์อัญมณีแห่งเอเชียของนครแม่สอดที่ได้จัดตั้งขึ้นให้เป็นแหล่งซื้อขายอัญมณีแห่งภูมิภาคเอเชีย สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะ ทำ�ให้วัตถุดิบจากทั้งเมียนมาร์และประเทศต่างๆ ไหลเข้ามาปริมาณมาก ส่งผลให้ไทยเข้าถึงวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น อันนำ�ไปสู่ การขยายธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีในประเทศได้ต่อไป ส่วนตลาดเครื่องประดับเมียนมาร์แม้ปัจจุบันยังมีขนาดเล็ก แต่ มี แ นวโน้ ม เติ บ โตมากขึ้ น ตามการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ส่งผลให้ประชาชนมีกำ�ลังซื้อสูงขึ้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีความ ต้องการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเครื่องประดับเพิ่มขึ้น และ ด้วยความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าไทยรวมถึงดีไซน์ที่มีความ สวยงาม ประณีต ปัจจุบันจึงพบว่า ชาวเมียนมาร์จำ�นวนไม่น้อย 26

ซึง่ ยังคงเอกลักษณ์การสวมใส่ผา้ โสร่ง และผ้าซิน่ ทาแป้งทานาคา พกเงินสดหลายแสนบาทข้ามฝั่งมาซื้อเครื่องประดับทอง และ เครื่องประดับเพชร ในอำ�เภอแม่สอด เห็นได้ชัดจากร้านค้าทอง และเครื่องประดับ ส่วนใหญ่ติดป้ายชื่อร้านเป็นภาษาเมียนมาร์ ควบคู่ภาษาไทย โดยราคาที่ซื้อมีตั้งแต่หลักหมื่นบาทจนถึงหลัก หลายแสนบาท


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

ทั้งนี้ เศรษฐีเมียนมาร์ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่เมืองเมียวดีเท่านั้น หากแต่ชาวย่างกุ้ง ก็ยังเดินทางด้วยรถยนต์ข้ามชายแดนมาซื้อ เครื่องประดับดังกล่าวในอำ�เภอแม่สอดมากขึ้น แม้จะใช้เวลา เดินทางถึงเกือบสองวันก็ตาม ยิ่งถ้าสร้างถนนจากเมียวดีไปยัง เมืองกอกาเร็กเสร็จสิ้น จะทำ�ให้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากย่างกุ้งมายังแม่สอดรวดเร็วขึ้นโดยใช้เวลาเพียง 6-7 ชั่วโมง เท่านั้น ซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เศรษฐีจากย่างกุ้งและ เมืองใกล้เคียงเดินทางไปซือ้ เครือ่ งประดับเพชรและทองรูปพรรณ ในแม่สอดเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสดีของผูค้ า้ เครือ่ งประดับไทย ที่จะใช้ช่องทางการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ขยายตลาดไปสู่ กลุ่มชนชั้นกลางและเศรษฐีเมียนมาร์ได้อีกทางหนึ่ง

แม้ว่าสินค้าไทยจะเป็นที่ชื่นชอบและเป็นอันดับหนึ่งในใจ ชาวเมียนมาร์ก็ตาม แต่ผู้ประกอบการไทยก็ควรพัฒนารูปแบบ ดีไซน์สินค้าให้สวยและทันสมัยตลอดเวลา และควรเร่งทำ�ตลาด ในเมียนมาร์ โดยอาจเริ่มต้นธุรกิจจากการค้าชายแดนแม่สอด ซึ่งอาจทำ�โดยการเปิดร้านค้าในอำ�เภอแม่สอด การฝากขาย ในห้างสรรพสินค้า การจำ�หน่ายผ่านตัวแทนการค้า และการ เข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า ทั้ ง ในเมี ย นมาร์ แ ละแม่ ส อด ซึ่ ง เป็ น ช่องทางเบื้องต้นในการเข้าถึงคู่ค้าและขยายฐานลูกค้าไปยัง เมียนมาร์ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อาจขยายตลาดไปสูเ่ มืองเศรษฐกิจสำ�คัญต่างๆ ของเมียนมาร์ ด้วยการวางจำ�หน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ในเมียนมาร์ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า อัญมณีและเครื่อง ประดับนานาชาติ Myanmar International Gems & Jewelry Expo ก็นับเป็นอีกโอกาสสำ�คัญในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 27
Gold AEC

วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อีกหนึ่งตลาดทองคำ�ที่น่าจับตา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือประเทศพม่า ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถูกจับตามากที่สุดในกลุ่มเออีซี เพราะ พื้นที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 1.3 เท่า แต่มีประชากรน้อยกว่า และที่สำ�คัญมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แร่ธาตุ ประกอบกับรัฐบาลทหารที่ได้ปกครองประเทศอย่างเข้มงวดมาอย่างยาวนาน ได้ผอ่ นคลายนโยบายในหลายๆ เรือ่ ง ทัง้ เรือ่ งการปกครองและการค้า เพือ่ ต้องการนำ�ประเทศไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจการค้าเสรี โดยอนุญาตให้เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตและการจัดการ ส่งเสริมให้มกี ารค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ พื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งเรื่องของเกษตรกรรม เหมืองแร่ (เช่น หิน สังกะสี ดีบุก ทองแดง และทองคำ� เป็นต้น) ป่าไม้ และอุตสาหกรรม อย่ า งไรก็ ต าม การทำ�การค้ า ในพม่ า ยั ง มี ข้ อ จำ�กั ด ค่ อ น ข้างมาก เนื่องจากมีสินค้าหลายรายการที่ห้ามมิให้เอกชนนำ�เข้า หรือส่งออก ยกเว้นรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเท่านัน้ ทีส่ ามารถทำ�ได้ ซึ่งทองคำ�และอัญมณีก็อยู่ในกลุ่มสินค้าต้องห้ามด้วย นอกจากนั้น รัฐบาลทหารยังเป็นผู้ผูกขาดระบบการค้า การ ลงทุน การธนาคาร ทำ�ให้ผู้ที่จะทำ�ธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออกสินค้า จะต้องยื่นขอจดทะเบียนที่กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ จำ�กัดวงเงินเปิด L/C ของผู้นำ�เข้า ไม่เกิน US$ 50,000 ต่อเดือน โดยที่ผู้นำ�เข้ า ต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ที่ Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) หรื อ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เป็ น ต้ น 30

ซึ่งธนาคารพาณิชย์ในพม่ายังผูกขาดโดยรัฐบาล และฐานะของ ธนาคารก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ทำ�ให้ระบบการเงิน ไม่มีเสถียรภาพ นอกจากนั้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินจ๊าต (Kyat) ของรัฐบาล ยังแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดมาก ส่งผลให้มี ความเสี่ยงต่อการที่จะถูกประเทศทางตะวันตกคว่ำ�บาตรทาง เศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 2556 ธนาคาร กลางพม่าจึงได้ประกาศเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีว่า มีปริมาณ ทองคำ�สำ�รองเป็นจำ�นวน 7.1539 ตัน และมีทุนสำ�รองเงินตรา ต่างประเทศเป็นจำ�นวน US$ 8.1 พันล้าน เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศ


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2015

มาดูเรือ่ งของการค้าทองคำ�ในพม่ากันบ้าง ทีผ่ า่ นมามีตลาด ค้ า ทองคำ�ที่ ไ ม่ อ้ า งอิง ตลาดต่างประเทศ มีการกำ�หนดราคา ทองคำ�แตกต่างจากมาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นผลทำ�ให้ ราคาทองคำ�อาจจะต่ำ� กว่ า หรื อ สู ง กว่ า ราคาตลาดโลก เช่ น ลอนดอน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีปัญหาหลัก คือ เรื่องความ บริสุทธิ์ของทองคำ� เพราะขาดเกณฑ์มาตรฐานในการวัด และจะ แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ ทำ�ให้การค้าทองคำ�ใน ลักษณะทีม่ กี ารนำ�เข้าหรือส่งออกเป็นเรือ่ งยาก และเป็นอุปสรรค ต่อการทำ�ธุรกิจข้ามชาติ ดังนั้น ทองคำ�จึงเหมาะที่จะเป็นเพียง สินค้าสำ�หรับคนมีฐานะในประเทศจะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำ�รอง ส่วนตัว ทองคำ�ในพม่าจะซื้อขายในหน่วยของ kyat tha หรือ tical ปกติแล้ว 1 tical = 0.576 ounces หรือเท่ากับ 16.3293 กรัม ตามข้อมูลของเว็บไซค์ http://www.naungmoon.com/p/predict. html ระบุว่าถ้าเป็นทองคำ� 99.99% (24K) แล้ว 1 tical = 16.606 กรัม ตัวอย่างเช่นในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มีอัตราแลกเปลี่ยน US$ 1 = 979 kyats แล้วทองคำ� 99.99% มีค่า US$ 42/กรัม จะหมายถึง 1 tical ของทองคำ� = US$ 697.452 เป็นต้น ปั จ จุ บั น ประเทศพม่ า มี ก ารทำ�เหมื อ งทองคำ�มากขึ้ น โดยเป็นการลงทุนร่วมกับต่างชาติ ซึ่งเป็นเหมืองขนาดใหญ่ 8 เหมื อ ง ขนาดเล็ ก อี ก หลายร้ อ ยเหมื อ ง และมี ก ฏหมาย บังคับเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ ระหว่างเอกชนกับรัฐใน อัตราส่วน 30:70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรัฐบาลทหารพม่าได้กำ�หนด

ให้สัมปทานแก่บริษัทจากประเทศจีน ไทย และเกาหลีใต้ เท่านั้น ส่วนบริษัทจากประเทศรัสเซีย ออสเตรเลีย จะทำ�เหมืองในรูป แบบของ third-party ส่วนสถานที่พบแร่ทองคำ�มากที่สุดหลังจากการสำ�รวจแล้ว อยู่ ใ นเขตสะกาย (Sagaing Division) บริ เวณตำ�บลกอลี ง (Kawlin Township) ซึ่งคาดว่าจะสามารถขุดสินแร่ทองคำ�ได้ถึง 6 ล้านตัน และในเขตมัณฑะเลย์ (Mandalay Division) บริเวณ ตำ�บลเปียนมานา หรือ ปยินมะนา (Pyinmana Township) และตำ�บลตะเบ็ดจิน (Thabeikkyin Township) และอีกหลายแห่ง ในรัฐกะฉิ่นและรัฐฉาน (ข้อมูลจาก http://www.bullionstreet. com/tag/Burma-gold/10) สำ�หรับธุรกิจทองคำ�แท่งในพม่าเริม่ เป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจัง เมื่อมีประกาศอย่างเป็นทางการในราวเดือนธันวาคม 2556 โดย Myanmar Gold Development Public Company ว่าจะ มีการขายทองคำ�บริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานสากลภาย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในลักษณะของ coins และ bars ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่นเครื่องจักรจากฮ่องกง และเทคนิคการผลิตทองคำ�จากประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ปัจจุบันนี้ ประเทศพม่ามีการขายทองคำ�บริสุทธิ์ 99.99% และใช้หน่วยกรัม แทนที่จะเป็นหน่วย tical โดยสามารถหาซื้อได้ ตั้งแต่ขนาด 2.5 กรัม ถึง 100 กรัม ในราคาเริ่มต้นประมาณ 250,000 kyats หรือ ประมาณ US$ 200 และทีน่ ้ำ�หนัก 100 กรัม มีราคาประมาณ 4 ล้าน kyats ขึ้นอยู่กับราคาในวันนั้น

ตัวอย่างการซื้อ/ขายทองคำ�ของประเทศพม่า Price MMK USD

Gold Ounce

Gram, Karat Gram, Karat Gram, Karat Gram, Karat Gram, Karat Gram, Karat 24 22 21 18 14 12 1,314,745.12 42,274.76 38,748.75 36,982.99 31,695.88 24,666.89 21,137.38 1,280.18 41.16 37.73 36.01 30.86 24.02 20.58

(Last update: 18-01-2015 01:49:04 am ข้อมูลจาก http://www.goldpricedata.com/en/gold-prices-in-myanmar.php)

31


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

ส่วนราคาทองคำ�รูปพรรณในตลาดค้าทองคำ�ของประเทศก็มคี วามไม่แน่นอน สูง ตัวอย่างเช่น ตามรายงานของสำ�นักข่าว คนเครือไท (www.khonkhurtai.org) ในวันที่ 12 มกราคม 2553 ว่าราคาทองคำ�ในพม่าพุง่ หลังทางการปรับขึน้ เงิน เดือนข้าราชการ 2 หมื่นจั๊ต หรือประมาณ 690 บาท โดยที่ราคาทองคำ�อยู่ท่ี บาทละ 599,800 จั๊ต หรือประมาณ 20,541 บาท ในขณะที่ราคาทองคำ� ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ�ของประเทศไทยในวันเดียวกันมีราคาขายออก บาทละ 18,100 บาท ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ที่ ส ามารถผลิ ต ทองคำ�แท่ ง 99.99% มี ห ลายบริ ษั ท เช่ น National Prosperity Gold Production Group Limited (NPGG), SHWE HTEE, Waminn Group of Companies (WM Gold Refinery) เป็นต้น ทีมบรรณาธิการขอขอบพระคุณ พันตำ�รวจเอกเขมรินทร์ หัสศิริ รองผู้บังคับการ ประจำ�กองการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ที่ให้ข้อมูลและความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อบทความนี้

ประเทศพม่าประกอบด้วยหลายเผ่าพันธุ์ จนได้ชื่อว่า เป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์ เช่น พม่า ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง ยะไข่ จีน มอญ อินเดีย เป็นต้น มีภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาที่ใช้งานกันอีกกว่า 18 ภาษา มีเมืองหลวงใหม่ ที่เรียกว่า กรุงเนปยีดอ (Naypyidaw) หรือส่วนมากคนจะ คุ้นกันในชื่อ เนปิดอว์ มีระบบการปกครองโดยรัฐบาลทหาร ภายใต้สภาสันติภาพ และการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council) โดยแบ่ ง เขตการปกครอง เป็น 7 ภูมิภาค (หรือบ้างก็เรียกว่า เขต) คือ เขตตะนาวศรี เขตหงสาวดี เขตมัณฑะเลย์ เขตมาเกว เขตย่างกุ้ง เขตสะกาย ประเทศพม่ามีศาสนสถานทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ และเขตอิรวดี ตามกลุ่มชาติพันธุ์พม่า และ 7 รัฐ คือ รัฐกะฉิ่น ทีม่ ตี ำ�นานอันยาวนานอย่างเช่น พระมหาธาตุเจดียช์ เวดากอง รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง รัฐฉาน (ไทยใหญ่) รัฐชิน รัฐมอญ ที่ก่อสร้างมานานกว่า 2,500 ปี ด้วยความศรัทธาที่มีต่อ พุทธศาสนา มีการหุ้มด้วยแผ่นทองคำ�โดยพระมหากษัตริย์ และรัฐยะไข่ สำ�หรับชนกลุ่มน้อย เชือ้ พระวงศ์ และพุทธศาสนิกชนชาวพม่ามาหลายยุคหลายสมัย จนมีการกล่าวขานกันว่าทองคำ�ที่โอบหุ้มพระมหาธาตุเจดีย์ เชวดากองเป็นน้ำ�หนักถึง 1,100 กิโลกรัม สถานที่อีก แห่ ง หนึ่ง ที่ช าวพุ ท ธจะต้ อ งแวะไปสั ก การะ คือ พระธาตุไจก์ ทิโย ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของพระธาตุ อินทร์แขวน ที่ต่างชาติเรียกขานกันว่าเป็น Golden Rock Pagoda เพราะอยู่บนก้อนหินสีทองขนาดใหญ่กว่า 600 ตัน ที่ ตั้ ง อยู่ บ นหน้ า ผาสู ง ชั น อย่ า งหมิ่ น เหม่ ท้ า ทายแรงดึ ง ดู ด ของโลก และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ ชาวเมียนมาร์เองต้องไปสักการะให้ได้ในรอบชีวิตของตน 32


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

เอกสารอ้างอิง องค์ ค วามรู้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น. 2558. ประเทศอาเซี ย น 10 ประเทศ. (ออนไลน์ ) . แหล่ ง ที่ ม า: http://www.thai-aec.com/ประเทศอาเซียน-10-ประเทศ. ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ลมเปลี่ยนทิศ. 2557. คนพม่าไม่มีนามสกุล. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/content/448115. ๖ กันยายน ๒๕๕๗ วิรัช นิยมธรรม. 2548. ชาติพันธุ์พม่าและชาวพม่าท้องถิ่น. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.human.nu.ac.th/ myanmar/soci/index1_6.htm. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. (2555). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์. กรุงเทพมหานคร : สำ�นักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก. Market Rates. (2015). Predict Myanmar Gold Price. (Available) : http://www.naungmoon.com/p/predict.html สำ�นักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2551. ข้อมูลพื้นฐานสหภาพพม่า. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.siamaec.com/aec/info-myan.pdf. มีนาคม ๒๕๕๑ Salweennews. 2553. ราคาทองคำ�ในพม่าพุ่ง หลังทางการปรับเงินเดือนขรก. เพิ่ม 2 หมื่นจั๊ต. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.khonkhurtai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172:-2-&catid= 34:2009-1123-07-01-45. ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ National Prosperity Gold Production Group. 2015. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.npgpg.com/product/ Waminn Group of Companies. 2015. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.waminn.com/gold-refinery/ #lightbox[260]/8/

33


Global Gold วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

เสถียรภาพตลาดทองคำ�ไตรมาสแรกยังคงแข็งแกร่งต่อเนือ่ ง สภาทองคำ�โลก ชี้ “จีน-อินเดีย” ใช้ทองรวมกันมากกว่าครึ่ง สภาทองคำ�โลกได้ออกรายงานความต้องการของทองคำ� ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 พบว่าในภาพรวมตลาดยังมี เสถียรภาพโดยความต้องการรวมอยู่ที่ 1,079 ตัน ลดลง เพียง 1% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยตลาดหลัก ยังอยู่ที่ซีกโลกตะวันออก ซึ่งความต้องการของประเทศจีน และอินเดีย รวมกันมีมากถึง 54% ของมูลค่าตลาดทั่วโลก ทั้งนี้ ความต้องการในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับใน ไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงมีสัดส่วนมากถึง 601 ตัน ลดลงกว่า ช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 3 ซึง่ มีความต้องการอยูท่ ี่ 620 ตัน โดยพบว่าตลาดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทีร่ วมถึงมาเลเซีย, 34

อินโดนีเซีย, เกาหลี, ไทย และเวียดนาม ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการเครื่องประดับในอินเดียได้ปรับตัวเพิ่ม ขึ้นถึง 22% หรือ 151 ตัน ขณะที่ตลาดในสหรัฐก็มีการขยายตัว ต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้น 4% ในทางกลับกัน ตลาดในตุรกี รัสเซีย ตะวันออกกลาง และในประเทศจีน มีความต้องการใช้ทองคำ� ในส่วนเครื่องประดับลดลง 10% หรืออยู่ที่ 213 ตัน ด้ า นความต้ อ งการในตลาดการลงทุ น ไตรมาสแรกปี นี้ พบว่ า ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 4% อยู่ ที่ 279 ตั น โดยเพิ่ ม ขึ้ น จาก ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีความต้องการอยู่ที่ 268 ตัน โดยเป็นการลงทุนเฉพาะในตลาด ETFs ถึง 26 ตัน ซึ่งเป็น


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

การเปิ ด ตั ว อย่ า งสวยงามนั บ ตั้ ง แต่ ไ ตรมาสที่ 4 ปี 2012 หลังจากทีน่ กั ลงทุนได้หนีจากความเสีย่ งในการลงทุนในตลาดหุน้ และความผันผวนของสกุลเงินในหลายประเทศ โดยเฉพาะตุรกี และญี่ปุ่น โดยสัดส่วนของนักลงทุนกลุ่มย่อยๆ ในกลุ่มประเทศ ยุโรป มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 16% หรือเพิ่มเป็น 61 ตัน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในประเทศเยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่กลุ่มธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ก็ยังคงเป็น ผู้ซื้อที่แข็งแกร่ง โดยซื้อไปทั้งสิ้น 119 ตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา นับเป็นไตรมาสที่ 17 ติดต่อกัน ที่ธนาคารกลางได้ซื้อสุทธิทองคำ� เพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มาดูทางฝั่งของอุปทานในไตรมาสแรกที่ผ่านมา ในภาพรวม ยังแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ 1,089 ตัน เป็นเพิ่มขึ้น 2% ขณะทีก่ ารผลิตเหมืองลดลง 3% เหลือ 729 ตัน และในการรีไซเคิล อยู่ที่ 355 ตัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา Alistair Hewitt, Head of Market Intelligence at the World Gold Council กล่ า วว่ า ตลาดทองคำ�ทั่ ว โลกในช่ ว ง สามเดือนแรกของปี 2015 แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของ ทองคำ� และความสามารถในการปรับสมดุล ในภาคส่วนต่างๆ ให้ มีเสถียรภาพ ทั้งในเรื่องของการลงทุน ความต้องการในส่วน อั ญ มณี และเครื่ อ งประดั บ ซึ่ ง เมื่ อ มองตลาดในภาพรวม ถือเป็นอีกครัง้ ทีผ่ บู้ ริโภคในประเทศฝัง่ ตะวันออกได้ครอบงำ�ตลาด โดยมีจีนและอินเดีย เป็นผู้นำ� เมื่ อมองในแง่ ข องมู ลค่ า พบว่ า ความต้ องการทองคำ�ใน ไตรมาสที่ 1 ปีนี้อยู่ที่ 42,000 ล้านดอลลาร์ ลดลง 7% เมื่อเทียบ กับไตรมาสที่ 1 ปี 2014 โดยราคาทองคำ�เฉลี่ยอยู่ที่ 1,218.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 6% 35


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองลดต่ำ�นักลงทุนหวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ย ศูนย์วิจัยทองคำ�ได้ออกรายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ�เดือนมิถุนายน 2558 โดยระบุว่าหลังจากที่ดัชนีเดือน เมษายน และพฤษภาคมได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 เดือนติดต่อกัน ล่าสุดดัชนีเดือนมิถุนายนได้ปรับลดลง 10.0 จุดมาอยู่ในระดับ 43.11 จุด หรือลดลง 18.83% เป็นการปรับตัวลงต่ำ�กว่าระดับ 50 จุด ซึ่งเป็นระดับอ้างอิง สะท้อนมุมมองเชิงลบต่อราคา ทองคำ�ในประเทศเดือนมิถุนายน แต่มองว่าอ่อนตัวไม่มาก เพราะค่าดัชนียังอยู่ใกล้ระดับ 50 จุด ทั้งนี้ ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าจะมีผลเชิงลบต่อราคา ทองคำ� คือ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงเน้นย้ำ�เรื่องการขึ้นดอกเบี้ย นโยบายภายในปีนี้ ส่วนปัจจัยบวกที่สำ�คัญ คือ การอ่อนตัวของค่าเงินบาท ซึ่ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ยั ง เชื่ อ ว่ า มี แ นวโน้ ม อ่ อ นค่ า ต่ อ เนื่ อ ง และที่น่าสนใจคือสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่คาดว่าจะซื้อ ทองคำ�ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้ามีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จากประมาณร้อยละ 40 ในเดือนก่อน เหลือเพียงร้อยละ 27 ในเดื อ นนี้ ซึ่ ง อาจจะทำ�ให้ ก ารซื้ อ ขายทองคำ�ในประเทศใน เดือนมิถุนายนอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควร ด้านดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ�ในระยะสามเดือนลดลง 6.06 จุด มาอยู่ที่ระดับ 49.94 จุด โดยค่าความเชื่อมั่นกลับมา ต่ำ�กว่าระดับ 50 จุดอีกครั้ง สะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะกลาง ซึ่งได้รับแรงกดดันจากประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเช่นกัน ทัง้ นี้ ผูค้ า้ ทองมองว่าราคาทองคำ�ในตลาดโลก น่าจะมีกรอบ ราคาสูงสุดอยู่ระหว่าง 1,240-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของราคาต่ำ�สุดอยู่ที่ 1,140-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ สำ�หรับราคาทองคำ�แท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่าง ให้นำ�้ หนักราคาสูงสุดที่ 19,500-20,000 บาท

36

ต่ อ หนึ่ ง บาททองคำ� และกรอบการเคลื่ อ นไหวต่ำ� สุ ด อยู่ ที่ 18,000-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ� นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยทองคำ�ยังได้จัดทำ�รายงานบทบาท หน้าที่ ในการกำ�หนดราคาทองคำ�ในประเทศ และสถิติการ เปลี่ยนแปลงราคาทองคำ�ในประเทศ พบว่าการมีราคากลาง สำ�หรับราคาทองคำ�ในประเทศ และกำ�หนดมาตรฐานการซือ้ ขาย ทองคำ�ในประเทศ ช่วยให้อุตสาหกรรมทองคำ�มีการค้าขาย ที่ง่ายขึ้น เนื่องจากการสื่อสารทำ�ได้ง่าย และผู้ค้ามีราคาอ้างอิง ที่ใช้กำ�หนดราคา ขณะที่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นราคาทองคำ�ในช่ ว งระหว่ า งปี 2549-2558 มีจำ�นวนการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย เนือ่ งจากราคาทองคำ�ในตลาดโลก และค่าเงินบาทมีความผันผวน มากขึ้น โดยปี 2554 เป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนราคาเฉลี่ยต่อวัน สูงสุดที่ 3.463 ครั้งต่อวัน จากช่วงปี 2549 ที่ประมาณ 1.490 ครัง้ ต่อวัน หรือเพิม่ ขึน้ มากกว่า 1 เท่าตัว ขณะทีช่ ว่ งเวลาเดียวกัน พบว่า เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงทีร่ าคาทองคำ� มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดGold Knowledge วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

บาทอ่อนโอกาสทองในประเทศ สวัสดีคร๊าบบบท่านสมาชิกทุกท่าน เผลอแป็บเดียวย่างเข้าสู่ช่วงกลางปีซะแล้วนะครับ สำ�หรับทองคำ�ครึ่งแรกถือ เป็นอีกหนึ่งปีที่ราคายังคงความผันผวนได้อย่างคงเส้นคงวา ทำ�เอาเราๆ ท่านๆ ปวดเศียรเวียนเกล้าไปตามๆ กัน แต่นอก เหนือจากราคาทองคำ�ที่ผันผวนแล้ว อีกหนึ่งสุดยอดความผันผวนประจำ�ปีนี้คงหนีไม่พ้นค่าเงินบาทของเรานั่นเอง หลังจาก ปรับตัวแข็งค่าในช่วงไตรมาสแรกของปี ตามความหวังทางเศรษฐกิจในเชิงบวกทั้งในเรื่องการลงทุนภาครัฐและกระแส เงินไหลเข้าจากการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป โดยเงินบาทอ่อนตัวไปใกล้ระดับ 32.20 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา ค่าเงินบาทอ่อนตัวจากระดับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ไปทำ�จุดสูงสุดใกล้ระดับ 33.80 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออ่อนค่าลงไป 4.6% ในช่วงระยะเวลา ไม่ถงึ หนึง่ เดือน ซึง่ การอ่อนตัวนีก้ ส็ ง่ ผลให้ราคาทองคำ�ในประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ในช่วงดังกล่าวราคาทองคำ�ในตลาดโลกจะ เรียกได้ว่า “ไม่ไปไหน” การอ่อนตัวของค่าเงินบาทในช่วงต่อไป 38

จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมองแนว โน้มทองในประเทศต่อไป การอ่อนหรือแข็งของค่าเงินบาทที่กล่าวถึงกัน ท่านผู้อ่าน ต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำ�ลังเปรียบเทียบค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ดังนั้นการ “อ่อน” หรือ “แข็ง” จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย ในประเทศเท่านั้นนะครับ จะต้องมองสหรัฐฯ ประกอบไปด้วย การอ่อนค่าของเงินบาทเรา บางครั้งก็เกิดจากการที่สกุลเงิน


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ นัน้ เอง หรือในทางตรงกันข้ามการแข็ง ค่ า ของเงิ น บาทเรา ก็ อ าจจะมาจากการอ่ อ นตั ว ของค่ า เงิ น ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เช่นกัน สำ�หรับปัจจัยที่มีผลต่อการแข็งค่าอ่อนค่าของค่าเงินก็จะมา จากปัจจัยสัก 3-4 ปัจจัยด้วยกัน ประการแรก คือ การปรับเปลีย่ น นโยบายทางการเงินโดยเฉพาะนโยบายดอกเบี้ยที่เป็นเครื่องมือ สำ�คัญของธนาคารกลางในการดูแลค่าเงินและเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจโดยรวม การอ่อนตัวของเงินบาทเรา ในช่วง เม.ย. ต่อเนือ่ ง พ.ค.ก็มาจากการทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบีย้ ลงจากระดับ 2.00% มาสู่ระดับ 1.50% โดยลดลงครั้งละ 0.25% ในสองครั้งการประชุม แต่ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ย (และปัจจัยอื่นๆ คงที่) ค่าเงินก็จะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนั่นเอง ตัวอย่างเช่นถ้า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยก็จะทำ�ให้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเทียบสกุลเงินอื่นรวมถึงเงินบาท ประการทีส่ อง คือ การไหลเข้าออกของเงินทุนต่างชาติ โดย เงินที่เข้ามาอาจจะมาในรูปแบบของเงินลงทุนระยะยาวอย่าง FDI หรือการลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งกำ�ไรในตลาดทุน ตลาด ตราสารหนี้ หรือทำ�กำ�ไรจากดอกเบี้ยโดยการฝากธนาคารใน ประเทศไทยก็ได้ ประเด็นนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภายในประเทศ ว่าน่าสนใจในการลงทุนหรือไม่ อย่างทิศทางของเศรษฐกิจและ การเมืองก็ถือเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ ประการที่สาม คือ แนวโน้มเงินเฟ้อ ประเทศที่มีเงินเฟ้อสูง กว่าจะมีแนวโน้มของเงินที่อ่อนค่าลง โดยเปรียบเทียบ ประการ ถั ด มาคื อ ความต้ อ งการของธนาคารกลางแต่ ล ะประเทศเอง เนื่ อ งจากหลายประเทศธนาคารกลางมี ก ลไกและเครื่ อ งมื อ ในการดู แ ลค่ า เงิ น ตั ว อย่ า งจี น ที่ ธ นาคารกลางมี บ ทบาทมาก ขณะที่ประเทศที่ลอยตัวค่าเงินหลายประเทศมีแนวนโยบายที่ ควบคุ ม ได้ อย่ า งเช่ น ไทยก็ ใช้ วิ ธี ก ารลอยตั ว แบบที่ ค วบคุ ม ได้บ้าง (managed float) โดยอาจจะมีจากเบาไปหนักอย่างการ แทรกแซงโดยปากเปล่า ไปจนถึงการทำ�สัญญา SWAP ในการ ดูแลค่าเงิน จะเห็นว่าค่าเงินบาทมีผลต่อราคาทองคำ�ในประเทศค่อนข้าง มากและในระยะต่อไปเชื่อว่าเงินบาทยังมีแนวโน้มที่ผันผวน แต่เชื่อว่าจะเป็นไปในทางอ่อนค่ามากกว่า จริงไม่จริงประการใด รอติดตามกันดูครับ วันนี้ลากันไปก่อนครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 39
วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

Ausiris Futures : เรื่อง

จับตาการเคลื่อนไหวการถือครองทองคำ�ของกองทุน SPDR สะท้อนภาพทีไ่ ด้ชะลอตัวลงมากก่อนหน้านี้ ประกอบกับรายงาน ในอัตราค่าจ้างต่อหัวนั้นยังอยู่ในระดับต่ำ� อนึ่ ง ตั ว เลขยุ โ รปนั้ น ได้ เ ริ่ ม ฟื้ น ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจากการ ผ่อนคลายเชิงปริมาณเบือ้ งต้นได้สง่ ผลให้ตวั เลขเศรษฐกิจสำ�คัญ เริ่มดีขึ้น โดยรายงานล่าสุดที่ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB จะ เพิ่มวงเงินการซื้อพันธบัตรในช่วง เดือน พ.ค. และ มิ.ย.นั้นได้ ส่งผลให้คา่ เงินยูโรอ่อนค่า ดอลลาร์แข็งค่า ราคาทองคำ�ย่อลงมา นอกจากนี้ มาตรการฯของธนาคารกลางสวิตฯ เดนมาร์ก แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สวีเดน อินโดนีเซีย ตุรกี จีน และ เกาหลี ทีต่ า่ งก็ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายฯ ของตนเอง ได้สะท้อน ภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอย่างชัดเจน ล่าสุดจีนได้ประกาศ ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู-้ เงินฝากเพิม่ เติม และได้อดั ฉีดสภาพคล่อง ของจีนในภาคธนาคาร 6.5 หมืน่ ล้าน ประกอบกับสภาแห่งรัฐจีน ได้เปิดเผยถึงแผนแม่บทระดับชาติในชื่อ “Made in China 2025” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมภาคการผลิตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาพของกองทุน SPDR ทีไ่ ด้ลดการถือครองอย่างชัดเจน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2013 ในสัดส่วนที่มากกว่าราคา ทองคำ�ที่ได้ลดลงคือภาพสะท้อนของกองทุนฯ ที่ได้เห็นถึง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สวนทางกับยุโรปที่กลับ มาชะลอตัวแทน ซึ่งได้ส่งผลต่อเม็ดเงินที่เคยไหลออกจาก ค่าเงินดอลลาร์ ตั้งแต่ช่วงวิกฤติซัปไพร์มกลับเข้ามา ทีม่ า: Reuters, Bloomberg, Kitco, Forexfactory, Aspen, ภาพของเม็ดเงินที่เคยโยกย้ายไปที่ทองคำ�ซึ่งได้ส่งผลให้ SPDR, Ausiris ราคาทองคำ�นั้นไต่ระดับไปถึง $1,920.75/oz จึงกลับกัน โดยถ้า สังเกตแนวโน้มจากนี้ไปในระยะ สั้น-กลาง ราคาทองคำ�ยังมี ทิศทางขาลง แม้ว่าราคานั้นจะวิ่งเข้าใกล้ต้นทุนหน้าเหมืองมาก แล้วก็ตาม เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นการถื อ ครองทองคำ�ของกองทุ น SPDR ในระยะตั้งแต่ต้นปี 2015 จนถึง ณ ปัจจุบัน (20 พ.ค. 2015) จะเห็นภาพการลดการถือครองทองคำ�ในปริมาณมาก เมื่อราคาทองคำ�ได้ดีดตัวขึ้น โดยกองทุนฯ ได้เพิ่มการถือครอง เหลือเพียง 9.22 ตันจากต้นปี ลดการถือครอง 23.51 ตันจาก ต้นเดือน และ 4.41 ตัน จากต้นสัปดาห์กอ่ น ซึง่ เป็นตัวแปรสำ�คัญ ในการชี้ นำ�ความมั่ น ใจในการถื อ ครองทองคำ�ของนั ก ลงทุ น Gold Price VS. SPDR Holding โดยรวมได้มาก นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูความคืบหน้าในการฟื้นตัวของ สหรัฐฯที่จะส่งผลต่อถ้อยแถลงของเฟดและประธานเฟด โดย ล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจทีส่ ำ�คัญในสหรัฐฯ ได้แก่ ตัวเลขภาคแรงงาน ที่ตัวเลข การจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐฯ ที่ได้ปรับตัว เพิ่มขึ้นเป็น 2.23 แสนตำ�แหน่งและอัตราการว่างงานนั้น ได้ลด ลงเหลือ 5.4% นั้น ยังคงสะท้อนภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausiris.co.th ที่ฟื้นตัวยังไม่มีเสถียรภาพอย่างชัดเจน หลังจากตัวเลขฯ ได้ โทร. 0-2633-5299

42


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2015

YLG Group : เรื่อง

ความต้องการทองคำ�โลกไตรมาส 1/2558

โดยปกตินนั้ สภาทองคำ�โลกจะมีการจัดทำ�ข้อมูลเกีย่ วกับ ทองคำ�ของโลกในแง่ตา่ งๆ ไว้มากมาย โดยในช่วงกลางเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผยรายงานความต้องการ ทองคำ�โลกออกมา ซึ่งข้อมูลนั้นครอบคลุมเกี่ยวกับความ ต้องการและปริมาณทองคำ� แต่ในส่วนที่กล่าวถึงเป็นข้อมูล ด้านความต้องการทองคำ�ในช่วงไตรมาส 1/2558 จากการเปิ ด เผยของสภาทองคำ�โลกปรากฏว่ า อุ ป สงค์ ทองคำ�ของโลกในไตรมาส 1/2558 อยู่ที่ 1,079.3 ตัน ปรับตัวลด ลงจากไตรมาส 1/2557 ถึง 10.6 ตันหรือปรับตัวลดลง 1% ซึ่ ง ความต้ อ งการทองคำ�ของโลกนั้ น ประกอบไปด้ ว ย ความ ต้องการใช้ในจิวเวลรี่ เทคโนโลยี การลงทุน และความต้องการ ของธนาคารกลางต่างๆ โดยในไตรมาส 1 นั้นจะเห็นได้ว่า ความ ต้องการทองคำ�ในการลงทุนนั้นเป็นส่วนเดียวที่ปรับตัวขึ้น ขณะ ที่อีก 3 ส่วนที่เหลือนั้นปรับตัวลดลงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการทองคำ�ในจิวเวลรี่ ปรับตัวลดลงถึง 19.5 ตัน ซึ่ง สาเหตุสำ�คัญนั้นมาจากความต้องการทองคำ�ในจิวเวลรี่ของจีน ได้ลดลงถึง 10% มาอยู่ที่ 213.2 ตัน จาก 236 ตันในช่วงไตรมาส 1/2557 และหากเจาะลึกเข้าไปอีกจะพบถึงสาเหตุทคี่ วามต้องการ ของจีนลดลงนั้นมีสาเหตุมาจาก การชะลอของจีดีพี การปรับขึ้น อย่างมากของตลาดหุ้นในจีน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศจีนผู้ซึ่งก้าวเข้ามาเป็นผู้บริโภค ทองคำ�อันดับหนึ่งของโลก มีความสำ�คัญกับตลาดทองคำ�อยู่

ภาพแสดงอุปสงค์ของราคาทองคำ�ในตลาดโลก

ที่มา : สภาทองคำ�โลก

อย่างมาก แม้จะไม่สามารถชีน้ ำ�ราคาทองคำ�ในระยะสัน้ ๆได้ แต่ ในระยะยาวแล้วย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการปรับขึ้นหรือลง ของราคาทองคำ� นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวจึงไม่ควร มองข้ามปัจจัยเหล่านี้

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ylgbullion.com 0-2577-5520 0-2287-1155

43


คิดเป็นเงินเป็นทอง วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

สัตกร วงศ์สงคราม

เงินทองกองรอบตัว ไฟกองน้อยๆ ในใจของผมเริม่ คุกรุน่ ขึน้ มาอีกครัง้ ก็เพียง เพราะผมได้ อ่ า นหนั ง สื อ เรื่ อ ง “เงิ น ทองกองอยู่ ทั่ ว ไป” ของนวพร เรืองสกุล ทีไ่ ด้พยายามประดิดประดอยเนือ้ หามา จากนิ ท านชาดกในพระไตรปิ ฎ ก เป็ น ไปในเชิ ง แง่ คิ ด และตัวอย่างการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างตน โดยได้รับ การสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบ ตลาดทุน ก็ด้วยเพราะประโยคเด็ด “คนมี ปั ญ ญาเฉลี ย วฉลาดย่ อ มตั้ ง ตนได้ ด้ ว ยทุ น แม้ น้ อ ย ดุจคนก่อไฟน้อยๆ ให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้น” ประโยคเดียวที่สะกดให้ผมตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเล่มนี้ ให้จบลงได้ภายในระยะเวลาเพียงงีบหนึ่งก็ถึงแล้ว เรื่องราวของ บุ รุ ษ ผู้ ย ากจนข้ น แค้ น ผู้ ห นึ่ ง สร้ า งตนจนเป็ น เศรษฐี ป ระจำ� พระนคร นามว่า “มุสิกเศรษฐี” เพียงเพราะหนูตายตัวเดียว... 44

วันหนึ่งขณะเขากำ�ลังเก็บกวาดใบไม้อยู่บริเวณถนนหลวง หน้าบ้านจุลลกะเศรษฐี เขาได้ยินเสียง เศรษฐีเปรยว่า “คนมี ปัญญาย่อมใช้หนูตวั นีใ้ ห้เป็นประโยชน์เลีย้ งลูกเมียและประกอบ การงาน” เขาฉุกคิด ได้เมือ่ เห็นหนูตายตัวหนึง่ ตรงบริเวณนัน้ พอดี เขาตั้งใจนำ�หนูตัวนั้นไปขายที่ตลาด พราหมณ์ผู้หนึ่งได้ขอซื้อหนู เพื่อนำ�ไปเป็นอาหารให้แมว ได้เงินมา “กากณึกหนึ่ง” การเที่ยว เสาะแสวงหาเศษสิ่งของเพื่อนำ�มาขายนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะจีรังยั่งยืน ความคิดใหม่โลดแล่นขึ้น เมื่อบุรุษหนุ่มสังเกตเห็นคนเก็บ ดอกไม้ อ อกจากเมื อ งไปแต่ ก่ อ นตะวั น ขึ้ น เพื่ อ ไปเก็ บ ดอกไม้ ในป่า แล้วเดินกลับเข้าเมืองมาด้วยความอิดโรย “ถ้ามีใครหาน้ำ� ให้พวกเขาดื่มสักหน่อยก็คงเป็นที่น่าพอใจนัก” เขาจึงนำ�เงิน “กากณึกหนึง่ ” นัน้ ไปซือ้ งบอ้อย หาหม้อใบหนึง่ มาตักน้ำ� แล้วไปอยู่ตรงบริเวณทางเดินที่คนเก็บดอกไม้เดินผ่าน


MAY - JUNE 2015

เป็นประจำ� เขาบริการคนเก็บดอกไม้ดว้ ยชิน้ งบอ้อยคนละหน่อย และให้ดื่มน้ำ�หนึ่งซองมือ เพื่อแลกกับดอกไม้คนละหนึ่งกำ�มือที่ พอรวมกั น แล้ ว มากพอที่ จ ะทำ�ให้ เขากลายเป็ น คนส่ ง ดอกไม้ ไปโดยปริยาย เขาทำ�เช่นนี้อยู่หลายเดือนจนเขารวบรวมเงินได้ “8 กหาปณะ” พายุฝนที่กระหน่ำ� ได้หอบกิ่งไม้และใบไม้ตกเกลื่อนกลาด ในพระราชอุทยาน นำ�ความกังวลใจมาสูค่ นเฝ้าสวนยิง่ นัก เพราะ ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับพระราชอุทยานเพื่อรับเสด็จได้เลย บุรุษหนุ่มขานอาสาเก็บกวาดพระราชอุทยานให้โดยมีข้อแม้ว่า เศษกิ่งไม้เหล่านั้นต้องตกเป็นของเขา คนเฝ้าสวน ยินดียกให้ โดยหารู้ ไ ม่ ว่ า เศษกิ่ ง ไม้ เ หล่ า นั้ น กลายเป็ น ทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ถึ ง “16 กหาปณะ” พร้อมกับภาชนะฝีมือประณีต 5 อย่าง จากช่าง หม้อหลวง ที่ขอซื้อเศษกิ่งไม้จากเขาเพื่อเอาไปทำ�ฟืนในการ เผาภาชนะดินเผาของหลวง เขานำ�ตุ่มน้ำ�ที่ได้ไปตั้งไว้ให้บริการน้ำ�ดื่มแก่คนหาบหญ้า กว่า 500 คน จนมิตรไมตรี ผลิดอก ออกผล วันหนึ่งเขาเอ่ยปาก ขอหญ้าคนละกำ�จากคนหาบหญ้า และร้องขอกับคนหาบหญ้าว่า ขอให้พวกเขาอย่าได้ขายหญ้าสักหนึง่ วัน และแล้ววันนัน้ พ่อค้าม้า ได้นำ�ม้ามาพระนคร 500 ตัว ต้องประหลาดใจ เมื่อพบว่าไม่มี พ่อค้าขายหญ้าเลยแม้แต่คนเดียว พบแต่เพียงชายหนุม่ ผูห้ นึง่ กับ กองหญ้ามหึมา พ่อค้าจึงขอร้องให้ชายหนุ่มขายหญ้าให้ เขาได้ เงินมา “1,000 กหาปณะ” พร้อมกับความรู้ใหม่ที่ว่า “ของที่หา ยากย่อมมีราคาเสมอ” แต่ก็มิได้เบียดเบียนคนขายหญ้าเลย แม้แต่คนเดียว เพราะเขาขอให้คนขายหญ้าเลิกขายหญ้าแค่เพียง วันเดียว วันต่อมาพ่อค้าขายหญ้าคนอื่นก็ยังคงทำ�กำ�ไรจากการขาย หญ้าได้เช่นเดิม เขารุดไปท่าเทียบเรือเป็นคนแรก ก่อนที่เรือ ขนสินค้าจะมาเทียบท่าเสียด้วยซ้ำ� เขาเจรจาต่อรองกับพ่อค้า ที่มากับเรือขนสินค้าชั้นเยี่ยมจำ�นวนมหาศาลด้วยการวางมัดจำ� แค่แหวนวงเดียว พ่อค้าคนกลางที่ตั้งใจจะมาซื้อสินค้าจากเรือ ต้องผิดหวังเมื่อพบว่า สินค้าเหล่านั้นได้ตกเป็นของชายหนุ่มไป เสียแล้ว ชายหนุ่มยินดีจะให้พ่อค้าคนกลางทุกคนมีส่วนร่วมใน การได้สินค้าจากเรือไปจำ�หน่าย ด้วยการให้ทุกคนร่วมหุ้นกันซื้อ สินค้า เขาได้เงินจากการทำ�ธุรกิจ “200,000 กหาปณะ” แล้วนำ� เงินกึ่งหนึ่งไปมอบให้แก่จุลลกะเศรษฐี เพื่อตอบแทนคุณที่ท่าน ได้สอนให้เขากลายเป็นผู้มีอันจะกินมาจนถึงทุกวันนี้ จุลลกะ เศรษฐียกบุตรี ให้เป็นภรรยา และได้ดำ�เนินธุรกิจในครอบครัวจน

วารสารทองค�ำ

จุลลกะเศรษฐีเสียชีวติ พระราชาจึงแต่งตัง้ เขาให้เป็น “มหาเศรษฐี แห่งพระนคร” คนต่อไปนามว่า “มุสิกเศรษฐี” “ถ้าเราเลือกบริการที่ถูกสถานที่ ถูกเวลา และถูกความ ต้องการของผู้ซื้อ เราย่อมขายได้กำ�ไร” ก็ตอนที่เขาไปบริการน้ำ� ดื่มกับช่างเก็บดอกไม้นั่นประไร “เราต้องใช้ความพยายามอีก ส่วนหนึ่ง ที่จะหาวิธีแปลงสิ่งที่เราได้มาให้เป็นสินค้าให้ได้ ถ้ามัน เป็นสิ่งของที่อยู่ในใจของเรามันก็ไม่เป็นเงิน แต่เมื่อคิดว่ามัน เป็นสินค้าเมือ่ ใด มันก็จะเป็นเงินเมือ่ นัน้ ” ก็ทง้ั หนูตาย ทัง้ เศษไม้ เหล่านั้นนั่นแหละคือเงินทอง “พอเห็นเราทำ�อะไรแล้ว ก็มักจะมี คนทำ�ตาม สุดท้ายสิง่ ทีเ่ ราทำ�ก็จะล้าสมัยไป” ถ้าต้องไปบริการน้ำ� ให้ ค นเก็ บ ดอกไม้ อ ยู่ รำ�่ ไป สั ก วั น ก็ ค งมี ค นทำ�ตามหรื อ ไม่ ก็ คนเก็บดอกไม้คงเอาน้ำ�ติดตัวไปดื่มเอง “ของไม่มีค่าสำ�หรับบางคน อาจมีค่าสำ�หรับอีกคน” “เมื่อเรามีเงินแล้ว เราก็ต้องรู้จักใช้เงิน และการใช้เงินทาง หนึ่งก็คือ การแบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้าง แม้เมื่อเรายังมีเงินน้อยอยู่ เราก็ทำ�ได้” ขอบคุณ “จุลลกเศรษฐี พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต” ที่ทำ�ให้ผมมีความคิดอยากเป็นเศรษฐี และต้อง เป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมแบบเดียวกับ “มุสิกเศรษฐี” เรื่องนี้คง ไม่ได้เป็นแค่นิทานก่อนนอนสอนลูกเท่านั้น หากไม่มีประโยชน์ จริง คงไม่มีคนเล่าต่อกันมานับพันๆ ปีเช่นนี้ ครั้งนี้ที่ผมนำ�มาเล่า มันจะยิ่งไม่มีประโยชน์อันใด หากอ่าน จบปิ ด หนั ง สื อ แล้ ว นอนหลั บ ไป จวบวั น รุ่ ง ขึ้ น ไม่ มี อ ะไรอยู่ ในสมองเลยแม้ แ ต่ น้ อ ย... ขอบคุ ณ เศรษฐี ทุ ก ท่ า นที่ อ่ า น จนจบ 45


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

ทองคำ� น้ำ�มัน เงินเฟ้อ และดอกเบี้ยสหรัฐฯ ราคาทองคำ�ในไตรมาสแรกที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ เพียงในเดือนแรกของปี แต่หลังจากนั้นในเดือน ก.พ. และ มี.ค. กลับมีแรงขายออกมามากจนปรับตัวลงไปเคลื่อนไหว ต่�ำ สุดบริเวณ 1,140 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ฟืน้ ตัวใน การซื้อขายช่วงเดือน เม.ย. และ พ.ค. คำ�ถามที่นักลงทุนหลายคนตั้งข้อสงสัยคือ ราคาทองผ่าน จุดต่ำ�สุดไปแล้วหรือยัง และแนวโน้มการเคลื่อนไหวในช่วงต่อไป จะเป็นไปในลักษณะใด ซึง่ คำ�ถามเกีย่ วกับจุดต่ำ�สุดของราคาทอง คงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะประเมินได้ เนือ่ งจากราคาทองในระยะหลังๆ แกว่งตัวผันผวนตามประเด็นข่าวต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่หากจะพิจารณาว่าประเด็นหลักประเด็นใด ที่มีนัยสำ�คัญต่อ การเคลื่อนไหวของราคาทองมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ การดำ�เนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หากจะย้อนดูจากภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ�ใน ทางเทคนิค จะพบว่าระดับราคาที่ต่ำ�กว่า 1,160 ดอลลาร์ต่อ ออนซ์ เป็นระดับแนวรับที่ดูจะมีนัยสำ�คัญ ช่วงใดที่ราคาทอง อ่อนตัวลงไปต่ำ�กว่าบริเวณดังกล่าว มักจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้ หรือแม้กระทั่ง กรณีที่ราคาทองกลับลงไปทำ�จุดต่ำ�สุดใหม่ใน รอบปีที่ต่ำ�กว่า 1,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็น่าจะเป็นโอกาส ในการกลับเข้าซื้อเก็งกำ�ไร อย่างไรก็ตาม สำ�หรับการลงทุนใน ทองคำ�คงไม่เพียงพอหากจะพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางเทคนิค คงต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไปด้วย จากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในภาค แรงงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะเอื้อให้ธนาคาร กลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ตามที่เคยส่งสัญญาณมาโดย ตลอด แต่หากจะพิจารณาจากเงินเฟ้อทีย่ งั เคลือ่ นไหวในระดับต่ำ� กลับเป็นข้อมูลที่ดูจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากมีการเร่ง ปรับขึ้นดอกเบี้ย ในทางทฤษฎีก็คงจะดูไม่สมเหตุสมผลนัก เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายท่านก็ดูจะกังวล กับประเด็นนี้ บางท่านกล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการ ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ และควรรอให้เงินเฟ้อเริ่มปรับขึ้นมาก่อน และได้ประเมินว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กว่าจะเริ่มปรับขึ้นคงอยู่ ที่ราวปี 2561 จึงยังไม่ควรเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ 46

แต่ ห ากพิ จ ารณาสาเหตุ ที่ ทำ�ให้ เ งิ น เฟ้ อ ของสหรั ฐ ฯและ ทั่วโลก ปรับตัวลงคงหนีไม่พ้นเรื่องของการปรับตัวลงของราคา น้ำ�มันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และแม้ว่าราคาน้ำ�มันจะเริ่ม ฟื้นตัวขึ้นในปีนี้แต่ก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ� ดังนั้น การที่ ธนาคารสหรัฐฯ จะรอจนถึงปี 2561 ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ และยัง เชื่อว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 3 หรือ 4 ของปีนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองอย่างแน่นอน แต่จะปรับตัวลงไป มากน้อยเพียงไรนั้น คงต้องพิจารณาราคาทองในช่วงนั้นๆ ว่า จะเคลื่อนไหวในระดับใด แต่เชื่อว่าราคาทองคำ�ได้สะท้อนปัจจัย นี้ไปแล้วพอสมควร การปรับตัวลงตอบรับการปรับขึ้นดอกเบี้ย ของสหรัฐฯ จึงน่าจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ และในอีกทางหนึ่ง การที่ธนาคารสหรัฐฯปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ เงินดอลลาร์แข็งค่าสวนทางกับเงินบาทที่จะอ่อนค่าลง ดังนั้น การปรั บ ตั ว ลงของราคาในประเทศจึ ง ไม่ น่ า จะปรั บ ตั ว ลงไป แรงจนน่ากลัวนัก

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2015

GT Wealth Management : เรื่อง

ส่องปัจจัยปี 2015 ชี้ชะตาทิศทางทองคำ� หมดไตรมาสแรกกันไปแล้วนะครับในปีนี้ ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่นักลงทุนทองคำ�หลายๆ ท่านได้สัมผัสกับทุกอารมณ์ ทั้งอารมณ์เบิกบานจากช่วงต้นไตรมาสที่ราคาทองคำ�พุ่งขึ้นกว่า US$100 ต่อออนซ์จากระดับ US$1,180 ไปสู่จุดสูงสุด ที่ US$1,300 ก่อนที่ราคาทิ้งดิ่งลงไปทำ�จุดต่ำ�สุดที่ US$1,140 ซึ่งมีหลากหลาย ปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อราคาทองคำ� สำ�หรับ คำ�ถามสำ�คัญที่นักลงทุนต่างยังคงสงสัยกันก็คือ “ราคาทองคำ�จะมีทิศทางอย่างไรในช่วงที่เหลือของปีนี้” ในบทความนี้ เราจะลองมาจำ�แนกปัจจัยต่างๆ ให้นักลงทุนได้ดูกันครับ Geopolitical Risk ปัจจัยหนุนที่คาดเดาไม่ได้ เหตุ ก ารณ์ สำ�คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาเป็ น ระยะนั บ ตั้ ง แต่ ปี ที่ แ ล้ ว อาทิ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ระหว่างรัสเซียและยูเครน ในประเด็นเรือ่ งดินแดนไครเมียการบุกอิรกั ของกลุม่ IS และล่าสุด คือการโจมตีทางอากาศต่อกลุม่ กบฎในเยเมน ของซาอุดอิ าระเบีย ซึ่ ง หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วขึ้ น จะทำ�ให้ นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ต่างกังวลถึงการเกิดภาวะสงคราม ทองคำ�ในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภั ย จะได้ รั บ แรงหนุ น ค่ อ นข้ า งมาก แต่ Geopolitical Risk หรื อ ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งประเทศ เป็นเหตุการณ์ทคี่ าดเดาได้ยากครับ การอาศัยปัจจัย ดังกล่าวอาจ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หนีส้ าธารณะใน Euro zone มหากาพย์เรือ่ งยาวทีย่ งั ไม่มบี ทสรุป ประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังจากที่กรีซภายใต้ รั ฐ บาลใหม่ ที่ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะไม่ ข อรั บ มาตรการช่ ว ยเหลื อ จาก กลุ่ม TROIKA เพื่อแลกกับการไม่ต้องดำ�เนินมาตรการรัดเข็มขัด ทำ�ให้ ต้ อ งมี ก ารเจรจาระหว่ า งเจ้ า หนี้ กั บ ประเทศกรี ซ อี ก ครั้ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก รี ซ ต้ อ งประสบกั บ การขาดเงิ น สดและออกจาก ยูโรโซน นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดจาก หนี้สาธารณะในบางประเทศ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายเกินตัว ของรัฐบาล ทำ�ให้ประเด็นดังกล่าวยืดเยือ้ กันต่อไป แม้สถานการณ์

ที่หาข้อสรุปไม่ได้ในยุโรปนี้ จะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์จากการ อ่อนค่าของเงินยูโร และกดดันราคาทองคำ� แต่หากสถานการณ์ ตึ ง เครี ย ดถึ ง ขี ด สุ ด จนทำ�ให้ บ างประเทศต้ อ งออกจากยู โร อาจทำ�ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งและหนุนราคาทองคำ�ให้ ปรับตัวขึ้นได้เช่นกัน FOMC Meeting สัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของ FED หลังจาก FED ยุติมาตรการ QE ไปในช่วงเดือน ต.ค. เมื่อปี ที่ผ่านมา ในปีนี้ ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอยู่ที่การขึ้นอัตรา ดอกเบี้ ย นโยบายครั้ ง แรกในรอบกว่ า 6 ปี ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก และกดดันราคาทองคำ�ให้ ลดตัวลงอย่างหนัก โดยหลายฝ่ายมีการคาดการณ์กันว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังนี้นั่นเอง เพดานหนี้สาธารณะ คลื่นใต้น้ำ�ที่รอวันประทุ รัฐบาลสหรัฐฯ ประสบกับปัญหาเพดานหนี้สาธารณะมา ตลอด 2-3 ปีทผี่ า่ นมา สาเหตุสำ�คัญมาจากความขัดแย้งทางด้าน แนวคิดของสองพรรคการเมือง แต่หลังจากการเลือกตั้งในช่วง พฤศจิกายนปีที่แล้ว ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของสภาคองเกรส ทำ�ให้พรรครีพับลิกัน สามารถครองเสียงข้าง มากทั้งสองสภา ทำ�ให้การขยายเพดานหนี้ที่จะครบกำ�หนด ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. ในปีนี้ อาจเป็นไปอย่างราบรื่น และหนุน ให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง กดดันราคาทองคำ�ในตลาด โลก เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ราคาทองคำ�อาจเคลื่อนไหวผันผวนอีกครั้งในปีนี้ จากปัจจัยลบ และบวกทีไ่ ด้อธิบายมาในข้างต้น ซึง่ การลงทุนในปีนอี้ าจต้องเน้น การเก็งกำ�ไรระยะสัน้ และนำ�ปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาช่วยกำ�หนด จุดซื้อขายนั่นเองครับ

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

47Gold Infographic MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ

49


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ร่วมอาลัย “ป้าเนื่อง” ฉายาช่างทองสี่แผ่นดิน สุดยอดฝีมือช่างทองโบราณ แห่งเมืองเพชรบุรี เมื่ อ ช่ ว งกลางเดื อ นเมษายนที่ ผ่ า นมา วงการทองคำ � ประเทศไทยได้สูญเสียสุดยอดฝีมือช่างทองโบราณ ฉายา “ช่างทองสี่แผ่นดิน” (รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9) และยังเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) ปี 2555 อีกด้วย บุคคลท่านนัน้ ก็คอื นางเนือ่ ง แฝงสีค�ำ โดยสิน้ ลมด้วยโรคชรา ในวัย 100 ปี 7 เดือน 7 วัน น.ส.มณฑา แฝงสีคำ� บุตรสาวนางเนื่อง กล่าวว่านางเนื่อง ป่วยเป็นโรคไตเสื่อมมานาน และได้เข้ารับการตรวจรักษาตัวที่ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีตลอดหลายปีที่ผ่านมา กระทั่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้เข้าตรวจร่างกายเหมือนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ 50

มี อ าการไข้ สู ง แพทย์ จึ ง ให้ น อนพั ก รั ก ษาอยู่ ที่ โ รงพยาบาล แต่อาการไม่ดีขึ้น จนกระทั่งวันที่ 15 เมษายน 2558 นางเนื่องฯมีอาการ ทรุดลง และถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 11.04 น. ต่อมาในวันที่16 เมษายน 2558 ณ ศาลาตั้งศพวัดป้อม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผูว้ า่ ราชการ จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ประธานอั ญ เชิ ญ น้ำ� หลวงอาบศพ พระราชทาน นางเนื่อง แฝงสีคำ� และตั้งบำ�เพ็ญกุศลเป็นเวลา 7 วัน โดยพิธีสวดศพในวันที่ 17 เมษายน 2558 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จ


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

หลังจากแต่งงานกับนายพร แฝงสีคำ� จึงได้แยกออกมาทำ� ทองเอง และยึดอาชีพทำ�ทองรูปพรรณ เครื่องประดับตามวิธี แบบโบราณสืบเนื่องมากว่า 70 ปี โดยคิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน อาทิเช่น สร้อยลายลูกสน ตุ้มหูพวงเต่าร้าง กำ�ไลลายดอกพิกุล แหวนงูลิ้นกระดก เป็นต้น จนคนรู้จักเรียกกันติดปากว่าป้าเนื่อง ปี 2531 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานเด่นทางด้าน วัฒนธรรม สาขาฝีมือช่างทอง จากสำ�นักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับการยกย่องเป็นผู้สืบสกุลช่างทอง โบราณ 4 แผ่นดิน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปิน แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) ปี 2555 นางเนื่อง แฝงสีคำ� มีบุตร 6 คนเป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน ซึ่งบุตรหญิงได้สืบทอดการทำ�ทองของป้าเนื่องฯไว้ไม่ให้สูญหาย ณภาพจาก www.manager.co.th และ https://m2.facebook.com/ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้า ขอขอบคุ artist.hall/albums/461315667267929/ ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี, พระเจ้าวรวงศ์ เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระวรราชาทินัดดามาตุ และทูล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต น์ ร าชกั ญ ญาสิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ได้ พระราชทานพวงหรีด นางเนื่อง แฝงสีคำ� เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2457 ณ จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อน้อง มารดาชื่อหลง นามสกุลชูบดินทร์ อยูบ่ า้ นเลขที่ 368 ถนนพานิชเจริญ ตำ�บลท่าราบ จังหวัดเพชรบุรี ฝึกทำ�ทองรูปพรรณ ตั้งแต่อายุ 17 ปี จากนายลิบและนางพลับ ชู บ ดิ น ทร์ ซึ่ ง เป็ น ลุ ง และป้ า โดยเริ่ ม จากการหั ด ทำ�เงิ น ก่ อ น จนเกิดความชำ�นาญจึงค่อยมาหัดทำ�ทอง

51


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

คุณฟองจันทร์ วัฒนธาดา

“ต้นมะขามช่างทอง” แห่ง อ.วิเศษชัยชาญ อีกหนึ่งตำ�นานของวงการทองคำ�ประเทศไทย ที่ผ่านมา “โกลด์ คลับ” ได้พาไปพูดคุยกับประธานชมรมร้านทองในพื้นที่ต่างๆ แต่ในฉบับนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศ พาไปทำ�ความรู้จักหนึ่งในร้านทองที่ทำ�การค้ามากว่า 110 ปี มีประวัติและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ที่สำ�คัญผลงาน ของทีน่ มี่ เี อกลักษณ์ และเป็นทีย่ อมรับจากบรรดาผูท้ ชี่ นื่ ชอบความสวยงามของเครือ่ งประดับทองคำ� นัน่ ก็คอื ร้าน “ต้นมะขาม ช่างทอง” แห่งตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร้าน “ต้นมะขามช่างทอง” เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2443 โดยนายฉึน่ กีด้ หยี่ ได้มาเริม่ ตัง้ ร้านทองเล็กๆ ใต้ตน้ มะขามใหญ่ ณ ริมฝั่งแม่นำ�้ น้อย โดยสินค้าที่วางจำ�หน่าย สร้างสรรค์ฝีมือ ด้วย ทอง นาก เงิน ด้วยเครือ่ งมือน้อยชิน้ เรียบง่าย จนมีชอื่ เสียง ไปทั่วในชื่อของช่างทองโคนมะขาม จากนั้นทุกอย่างได้พัฒนา มาเรื่อยๆ และได้ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ในการทำ�ทอง จากรุ่ น สู่ รุ่ น จนทำ�ให้ ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ด้ ว ยผลงานที่ มี เอกลักษณ์ ตั้งแต่การหลอม ตี ดึง ร้อย เชื่อมข้อ ออกแบบ ลายสลัก ขัดเงา จนทำ�ให้ขณะนี้ “ต้นมะขามช่างทอง” ก็ได้ก้าว ย่างมา ถึงรุ่นที่ 4 แล้ว 52

นางฟองจันทร์ วัฒนธาดา ประธานร้าน “ต้นมะขามช่างทอง” กล่าวถึงบรรยากาศการค้าพื้นที่ริมแม่นำ�้ น้อยบริเวณตลาดศาล เจ้าโรงทองว่า ถือเป็นจุดสำ�คัญทางการค้าแห่งหนึ่งในภาคกลาง สาเหตุที่เรียกตลาดศาลเจ้าโรงทอง เพราะในละแวกนี้มีการทำ� โรงทองกันเป็นจำ�นวนมาก โดยจะเป็นแพจอดเรียงรายอยู่ริมน้ำ� มีรา้ นค้าทองหลายสิบร้าน จะมีลกู ค้านัง่ เรือมาซือ้ ขายแลกเปลีย่ น ทองคำ�กันอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีค่ ณ ุ ตาซึง่ เป็นรุน่ บุกเบิกได้ตงั้ ร้าน และทำ�ทองกันใต้ต้นมะขาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าตราบ จนถึงทุกวันนี้


MAY - JUNE 2015

นางฟองจันทร์ฯกล่าวเพิ่มเติมว่า การค้าทองในช่วงนั้น เฟื่องฟูตามสภาวะเศรษฐกิจ จนกระทั่งราคาทองคำ�ได้ปรับขึ้น จาก 400 บาท เป็น 500-600 บาท ยอดขายก็เริ่มลดลงและเป็น ลักษณะนี้อยู่หลายสิบปี ทำ�ให้ร้านค้าหลายแห่งต้องเลิกกิจการ ไป แต่ร้านต้นมะขามช่างทองยังคงอยู่ได้ เพราะสินค้าของทาง ร้านจะเน้นงานมือ มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และ ลวดลายไม่เหมือนใคร “ในช่ ว งที่ ก ารค้ า ทองฝื ด เคื อ ง หลายร้ า นได้ ป รั บ ตั ว ไป ประกอบอาชีพอย่างอื่น แต่เพราะฉันเป็นผู้หญิงไปไหนไม่ได้ พอคุณพ่อเสียตอนอายุ 18 ปี ก็ต้องขายมาเรื่อยๆ เพราะทำ� อย่างอืน่ ไม่เป็น ก็อยูม่ าแบบเรียบๆ แต่เมือ่ ได้สะสมประสบการณ์ มาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นอะไรมามาก ประกอบกับส่วนตัวเป็น คนชอบออกแบบ ก็เลยได้ออกแบบลวดลายเอง ทำ�ให้ผลงาน ของที่นี่จะไม่เหมือนของร้านอื่น โดยงานที่ทำ�จะเป็นทองพิเศษ หรือ 99.9 และค่าแรงจะสูงกว่าที่อื่นๆ เพราะที่นี่จะมีใบรับรอง ให้กับผลงานทุกชิ้น”

วารสารทองค�ำ

นางฟองจันทร์ฯ ได้กล่าวถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ ที่นี่จะมีลายบิดแหม่ม และลายข้อมะขาม ซึ่งได้ทำ�ขายมาตั้งแต่ ต้น โดยได้ดัดแปลงมาจากลายบิดธรรมดา (ลาย บิดโป่ง) และ ลายผ่าหวาย แต่คณ ุ ตามาคิดใส่ลายลงไปในบิดนัน้ จากนัน้ มีฝรัง่ มาติด เลยเรียก ลายบิดแหม่ม ส่วนลายข้อมะขาม ทำ�ขึ้นสำ�หรับ สร้อยทองเส้นใหญ่ เพราะถ้าเป็นลายของกรุงเทพฯ เวลาใส่แล้ว จะบิดไปมาทำ�ให้เสียง่าย โดยในลายข้อมะขามทางร้านจะมัด แต่ละข้อไว้ เพือ่ ช่วยแก้ปญ ั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ลูกค้าก็ชนื่ ชอบเช่นกัน “ผลงานของที่นี่ยังคงเป็นที่ชื่นชอบ และเชื่อมั่นจากลูกค้า มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราทำ�มานาน มีเรื่องเล่าที่เป็นตำ�นาน ผลงานทุกชิ้นเน้นการทำ�ที่ปราณีต สร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว นอกจากนัน้ การทำ�การค้าของทีน่ ไี่ ม่เคยเปลีย่ นแปลง คนขาย คนเดิม คนเดียวมาตลอด ไม่ได้ไปซื้อตึกเปิดร้านใหญ่ เพิ่ม ทำ�ให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็จะกลับมาซื้ออีก” ประธาน ร้าน “ต้นมะขามช่างทอง” กล่าวทิ้งท้าย

53


Gold Talk

วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ชมรมร้านค้าทองตามแนวชายแดนยิ้มรับเปิดเออีซี เหลือเวลาอีกไม่ก่ีเดือนประชาคมอาเซี่ยนจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดน ได้เตรียมความพร้อมทีจ่ ะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในพืน้ ทีก่ นั บ้างแล้ว แต่กต็ อ้ งยอมรับ ว่านอกเหนือจากผลดีทเ่ี กิดขึน้ ก็ยอ่ มมีผลเสียตามมาเช่นกัน ขึน้ อยูก่ บั ว่าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะเตรียมการรับมือไว้อย่างไรบ้าง คอลัมน์ “โกลด์ ทอล์ค” ฉบับนีเ้ ราจะไปพูดคุยกับประธานชมรมร้านค้าทอง ซึง่ มีพน้ื ทีต่ ดิ ชายแดนประเทศเพือ่ นบ้าน เกีย่ วกับ ผลดี-ผลเสีย ทีจ่ ะเกิดขึน้ เริม่ จากที่ จ.อุบลราชธานี คุณสรายุทธ โหตระไวศยะ ประธาน ชมรมร้านทองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการรายย่อย ในพืน้ ที่ เชือ่ ว่าการเปิด AEC จะเปิดโอกาสให้มกี ารเคลือ่ นย้ายสินค้า และแรงงานได้งา่ ยขึน้ โดยในระยะแรกผูป้ ระกอบการร้านค้าทอง อาจจะยังไม่ได้รับผลดีโดยตรง แม้ราคาทองคำ�จะลงมาอยู่ท่ี บาทละหมื่น แปดพั น กว่ า ๆ แต่ ค่า ครองชี พ หนี้สิน ครั ว เรื อ น และสินเชือ่ อืน่ ๆ ทีถ่ กู ปล่อยออกมา ได้ดดู เม็ดเงินไปจนหมดแล้ว คงต้องให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีความคล่องตัวมากกว่านี้ ก็อาจจะทำ�ให้ตลาดค้าทองกลับมาคึกคักอีกครัง้ ส่วนความนิยมทองคำ�ของประเทศเพือ่ นบ้าน อย่าง สปป.ลาว จากที่เ คยไปเยื อ นในนามกลุ่ม ชมรมผู้ค้า ทองอี ส านใต้ พ บว่ า ตลาดค้าทองใน สปป.ลาว ยังคงมีสภาพเหมือนกับประเทศไทย เมือ่ 20 ปีแล้ว โดยจะมีแบบให้เลือกน้อยแต่เส้นใหญ่มากๆ และ ประชาชนในพื้นที่ชอบแบบและสีแนวโทนแดงมาก เน้นทอง

54

คุณสรายุทธ โหตระไวศยะ

คุณทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนา

เปอร์เซ็นต์สูง และมองว่ารูปแบบทองที่วางขายในประเทศไทย ไม่ ส วย ขณะที่ร้า นค้ า ที่จำ�หน่ า ยทองจะตั้ง ตู้ต ามตลาดทั่ว ไป โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นคนมีฐานะดี แต่จะข้ามมาฝั่งไทยเพื่อซื้อ งานจิวเวอร์รม่ี ากกว่าทองแท่งหรือรูปพรรณ


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

คุณพิจติ ร สินธุฉตั ร

ขณะที่ คุณทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนา ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดหนองคาย มองว่าผลดีของการเปิดเออีซี จะทำ�ให้มกี ารซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้ามากขึน้ และจะช่วยให้ชาวต่างชาติรจู้ กั สินค้า คนไทยมากขึ้น แต่จุดอ่อนของไทยก็ คือ เรื่องของการสื่อสาร โดยเฉพาะเรือ่ งของภาษา ซึง่ จะทำ�ให้เกิดการซือ้ ขายลำ�บาก ปธ.ชมรมร้านทอง จ.หนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการ ไปสำ�รวจตลาดเพือ่ นบ้านอย่าง สปป. ลาว ทำ�ให้ทราบว่าคนทาง ฝั่งโน้นมีความนิยมในทองคำ�ไทย เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ได้ มาตรฐาน และลวดลายทีส่ วยงามหลากหลาย

ส่วนการเตรียมความพร้อมของร้านค้าทอง น่าจะเป็นเรื่อง ของการระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่คาดว่าจะมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน เรื่องของการประกาศราคาขาย ก็ควรจะทำ�อย่างรวดเร็ว และ เป็นธรรม เพราะคาดว่าเมื่อมีการเปิดเสรี เป็นไปได้ว่าทองคำ� จากต่างประเทศ จะไหลเข้ามาประเทศไทยมากขึน้ ด้านคุณพิจิตร สินธุฉัตร ประธานชมรมร้านทองจังหวัด เชี ย งรายกล่ า วว่ า การเปิ ด เออี ซีจะส่ งผลดี ต่อผู้ประกอบการ ร้ า นทอง เพราะจะได้ ลู ก ค้ า จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นมากขึ้ น เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อประเทศเมียนมาร์ 55


วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

คุณสมชาย จันทฑีโร

และสปป.ลาว ซึง่ ประเทศเหล่านีย้ งั ผลิตทองคำ�ทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบการตรวจสอบผู้ผลิตที่จะเข้ามาควบคุมคุณภาพ ทองคำ� ทำ�ให้ ป ระชากรในประเทศเหล่ า นี้ ค่ อ นข้ า งจะให้ ความเชื่ อ ถื อ ทองคำ�ของไทย และได้ เข้ า มาซื้ อ ขายทองคำ� ในไทยมากขึ้น ที่สำ�คั ญ เมื่อ มี ก ารเปิ ด การค้ า เสรี ก็ จ ะทำ�ให้ การเดิ น ทางไปมาหาสู่มีค วามสะดวกมากขึ้น ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ ยอดขายเพิม่ ขึน้ ตามมา ส่วนข้อเสียนั้น คุณพิจิตรฯ กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ เรื่องทองปลอม ที่อาจจะระบาดมาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ ผูค้ า้ ต้องเพิม่ ความระมัดระวังมากขึน้ โดยเฉพาะการตรวจสอบ ทองคำ�ที่ ลู ก ค้ า นำ�มาขายหรื อ แลกเปลี่ ย น เพราะหากเกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น มาแล้ ว จะทำ�ให้ ก ารติ ด ตามตั ว ผู้ ก่ อ เหตุ ยากมากขึน้ ขณะเดียวกันสมาชิกในชมรมฯ ก็ตอ้ งช่วยกันกระจาย ข่าวสาร หากมีกลุ่มมิจฉาชีพนำ�ทองปลอมมาขาย เพื่อที่จะให้ สมาชิกคนอืน่ ๆ ได้เพิม่ ความระมัดระวัง มาดู ต ลาดทางฝั่ง ตะวั น ออกที่มีพ รมแดนติ ด กั บ ประเทศ กัมพูชากันบ้าง คุณสมชาย จันทฑีโร ประธานชมรมร้านค้าทอง จ.ตราด กล่าวว่า ในส่วนของ จ.ตราด ปัจจุบนั ได้มแี รงงานกัมพูชา 56

เข้ามาทำ�งานเป็นคนงานก่อสร้าง, ลูกเรือประมง และรับจ้างทัว่ ไป ซึ่งกำ�ลังซื้อจากคนกลุ่มนี้มีไม่มากนัก ประกอบกับคนกัมพูชา ค่อนข้างจะมีคา่ นิยมในการใช้ทองทีผ่ ลิตในประเทศ ทัง้ ทีค่ ณ ุ ภาพ ของทองและลวดลาย ก็ยังห่างกับทองในประเทศไทยอย่างมาก และราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น จึงเชื่อว่าในระยะสั้นจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากการ เปิดเออีซีมากนัก โดยตลาดส่วนใหญ่ยังคงมาจากคนในพื้นที่ มากกว่า ส่วนในระยะยาวต้องมาดูแผนการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นย่านนี้ อีกครัง้ อย่างไรก็ตาม หากทางสมาคมค้าทองคำ�ได้เข้าไปเปิดตลาด โดยไปให้ความรู้กับผู้ค้าทองในประเทศกัมพูชา ก็อาจจะทำ�ให้ ทองคำ�เป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ ส่วนข้อกังวลนัน้ ก็จะมีเรือ่ งการเข้ามาทำ�ธุรกิจร้านทองของ ผู้ประกอบการกัมพูชา ที่ขณะนี้ได้เปิดร้านขายทองตามตลาด แนวชายแดน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อม ในการรั บ มื อ เพราะคุ ณ ภาพและมาตรฐานของทองต่ า งกั น อาจจะทำ�ให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมาได้ ซึ่ง ที่ผ่า นมาทางสมาคมฯ ได้สร้างมาตรฐานทองคำ�ในประเทศไว้อย่างดีจนเป็นที่ยอมรับ จากผูบ้ ริโภคแล้วLaws of Gold วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ไขปัญหาเรื่องนำ�ทองปลอมมาขายฝาก ในฉบับที่ผ่านมา ผมได้พูดถึงวิธีการและขั้นตอนกระบวนการ หลังจากที่มีกลุ่มมิจฉาชีพได้นำ�ทองปลอมมาหลอกขาย ให้กับร้านค้าไปอย่างละเอียดแล้ว หากท่านผู้อ่านยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ สมาคมค้าทองคำ� แล้วผมจะชี้แจงอีกรอบ คำ�ตอบก็คือ ต้องพยายามรั้งตัวคนที่เอามาขายฝากไว้ให้ มาในฉบั บ นี้ ผ มจะขอพู ด ถึ ง กรณี ที่ มี ก ลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ นำ� ทองปลอมมาขายฝากกันบ้าง ซึ่งปัญหานี้ได้มีผู้ประกอบการ นานที่สุด ก่อนจะหาวิธีแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจให้มาจับกุมตัวไป ร้านทองหลายท่านได้เขียนมาถาม ในช่วงที่สมาคมฯ ได้จัด ดำ�เนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากได้มีการรับมอบทอง และ ทางร้านได้จา่ ยเงินไปแล้ว ถือว่าเป็นผูก้ ระทำ�ความผิด และ ละเมิด สัมมนารู้ทันทองปลอมสัญจร ซึ่งจะตอบเป็นประเด็นๆ ไป เริ่มจากหากผู้ประกอบการพบว่า ทองที่กลุ่มมิจฉาชีพนำ� ต่อเรา ถือว่าครบองค์ประกอบการทำ�ความผิดแล้ว ประเด็นต่อมาถามว่ากรณีของขายฝาก ผู้ประกอบการ มาขายฝากนั้นเป็นทองปลอมจะสามารถยึดไว้เลยได้หรือไม่ ประเด็นนีต้ อบได้เลยว่าไม่สามารถทำ�ได้ โดยผูท้ มี่ อี ำ�นาจยึด ไม่สามารถตรวจสอบของได้ แต่หากสงสัยว่าอาจจะเป็นของ ของกลาง (ทองปลอม) ตามกฎหมาย คือ พนักงานสอบสวนใน ปลอมจะทำ�ยังไง กรณีนี้ตามกฎหมาย ผู้ที่รับขายฝากไม่มีสิทธิ์ไปทำ�ให้ตัว คดีนั้นๆ ร้านทองไม่มีสิทธิ์ยึดไว้ ต้องมอบของกลางให้ตำ�รวจ ประเด็นต่อมาถ้าผู้ประกอบการรู้ว่าทองที่นำ�มาขายฝาก ทรัพย์สินของลูกค้าเสียหาย แต่ทว่าหากเกิดความไม่แน่ใจ ก็ สามารถตกลงกับลูกค้าว่าจะขอตรวจสอบ หากลูกค้ายินยอม เป็นทองปลอม ควรจะทำ�อย่างไร 58


MAY - JUNE 2015

ก็สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งทางผู้ประกอบการเองก็จะได้ทราบ เจตนาของผูท้ จี่ ะมาขายฝากด้วยว่าเป็นอย่างไร หากเป็นทองจริง ลูกค้าก็น่าจะพร้อมให้ตรวจสอบ แต่ในทางกลับกัน หากว่าเป็น ทองปลอมก็ยอ่ มจะต้องปฎิเสธ และอาจจะยกเลิกการทำ�ธุรกรรม กับทางร้านไป ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะเป็นผลดีกบั ตัวผูป้ ระกอบการทีจ่ ะได้ ไม่ต้องสูญเสียทรัพย์ไป ประเด็นต่อมาถ้าเรามารูภ้ ายหลังจากรับขายฝากเรียบร้อย แล้วว่าเป็นทองปลอม จะไปดำ�เนินคดีกับผู้ที่นำ�มาขายฝาก ได้หรือไม่ ถ้าตรวจเจอก็สามารถดำ�เนินคดีได้ แต่กระบวนการก็จะ แตกต่างไป อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังเรื่องการไปละเมิด ทรัพย์สินของลูกค้าด้วย แต่เราอาจแก้ต่างได้ว่า มีเหตุน่าสงสัย ให้เชื่อว่าเป็นของปลอมเราจึงได้พิสูจน์ แต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ ขอตรวจสอบตั้งแต่ตอนเริ่มทำ�ธุรกรรมไปเลย นอกจากนั้นอยาก จะแนะนำ�ให้ผปู้ ระกอบการ ถ่ายบัตรประชาชนของผูท้ มี่ าขายฝาก เก็บไว้ ซึ่งวิธีการนี้ก็อาจจะทราบเจตนารมณ์ของผู้ที่จะมาขาย ฝากได้อีกทางหนึ่ง เพราะถ้าเขาอ้างว่าเอาบัตรคนอื่นมา หรือว่า ไม่ ไ ด้ พ กติ ด ตั ว มา อั น นี้ ก็ ต้ อ งให้ ตั้ ง ข้ อ สงสั ย ไว้ ไ ด้ เ ลย ทั้ ง นี้ ทางร้านค้าอาจรูส้ กึ ว่าการขอถ่ายสำ�เนาบัตรประชาชนของผูข้ าย ฝากจะทำ�ให้ลูกค้าไม่พอใจ หรือรู้สึกว่าบริการของร้านเราไม่ สะดวก แต่ขอให้พิจารณาว่า มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงต่อทรัพย์ ที่ จ ะเสี ย ไปหรื อ ไม่ หากว่ า ทองที่ ลู ก ค้ า นำ�มาขายฝากเป็ น ทองปลอม และหากทุกร้านทำ�เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ก็เชื่อว่า ปัญหาน่าจะลดลง

วารสารทองค�ำ

ประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือ ขั้นตอนการดำ�เนินคดีกับ ผูท้ นี่ �ำ ทองปลอมมาขายฝาก ซึง่ จะเหมือนกับการนำ�ทองปลอม มาขาย เริ่มจากผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำ�รวจ จากนั้นตำ�รวจ ก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อทำ�ความเห็นเป็นสำ�นวนส่งให้ พนักงานอัยการยืน่ ฟ้องเป็นคดีตอ่ ศาล ส่วนขัน้ ตอนการพิจารณา ในชัน้ ศาล เริม่ ตัง้ แต่นดั สอบคำ�ให้การจำ�เลย เพือ่ ดูวา่ ตามทีโ่ จทก์ (อัยการ) ฟ้องมานั้นจำ�เลยจะรับหรือปฏิเสธ ถ้ารับสารภาพก็มี โทษจำ�คุก ไม่เกิน 5 ปี และกฎหมายระบุว่าไม่ต้องตามสืบพยาน ศาลสามารถพิพากษาได้เลย แต่ถ้าผู้ต้องหาปฏิเสธ ศาลก็จะให้ทั้งจำ�เลยและโจทก์หา พยานมายืนยัน แล้วกำ�หนดวันนัดสืบพยาน หลังจากนัน้ ก็จะนัด มาฟังคำ�พิพากษา ถ้าฝ่ายไหนไม่เห็นด้วยกับคำ�พิพากษาของ ศาลชัน้ ต้น ก็ยนื่ อุทธรณ์ได้ภายในหนึง่ เดือนนับแต่มกี ารพิพากษา ในชั้นศาลอุทธรณ์จะไม่มีการสืบพยานแล้ว แต่เป็นการจัดทำ� คำ�อุทธรณ์ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ว่าที่แต่ละ ฝ่ายคัดค้านมานัน้ ถูกต้องหรือไม่ และจะดูสำ�นวนของศาลชัน้ ต้น ด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยในชัน้ นีอ้ กี ก็ขนึ้ ศาลฎีกาได้ ซึง่ ก็มกี ระบวนการ เหมือนในชั้นศาลอุทธรณ์ หวั ง ว่ า ผมจะตอบคำ�ถามครบถ้ ว นตามที่ ผู้ ป ระกอบการ ได้ ถ ามมา หากยั ง มี ข้ อ สงสั ย หรื อ อยากจะสอบถามเพิ่ ม เติ ม หรืออยากจะสอบถามเรื่องอื่นๆ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่สมาคม ค้าทองคำ� แล้วผมจะมาไขข้อสงสัยในฉบับถัดไป ..แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ.. 59


Gold IT

วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ยลโฉม ไอโฟน 6 ทองคำ� สวย-สง่าสมราคา ในชัว่ โมงนีส้ นิ ค้าทีเ่ กีย่ วกับไอที ได้ทยอยวางจำ�หน่ายให้ ผู้ที่ชื่นชอบความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้เลือกซื้อมาใช้ เพื่อสนองตอบความต้องการและประดับบารมี โดยหลักๆ ก็ จะหนี ไ ม่ พ้ น กลุ่ ม โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง แต่ ล ะแบรนด์ ไ ด้ ออกสินค้าตัวใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีความ สามารถพิเศษ และราคาที่ต่างกันไป ขณะที่สินค้าในกลุ่ม “แวร์เอเบิล ดีไวซ์” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่สวมใส่ติดตัวไปไหนมาไหน ซึ่งจะสามารถ ตรวจวัดข้อมูลต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงยังสามารถต่อเชื่อมกับ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อาทิ สมาร์ทว็อช ก็ถือว่าน่าจับตามอง หลายบริษัทได้ออกสินค้าตัวใหม่ๆ ลงมาทำ�ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ซัมซุง โซนี่ การ์มิน แอปเปิ้ล แม้ว่าความนิยมยังไม่แพร่ หลายมาก แต่เชื่อว่าเมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้น ก็จะทำ�ให้ สินค้าในกลุ่มนี้จะเข้ามาแทนที่สินค้าในกลุ่มไอทีหลายๆ ตัว ได้ไม่ยาก มาเข้าเรื่อง “โกลด์ ไอที” ในฉบับนี้ จะขอแนะนำ�โทรศัพท์ มือถือที่เชื่อว่า ได้สร้างความฮือฮาให้กับสาวกไอโฟน ที่ต้องการ ความแตกต่ า งและความเป็ น ลิ มิ เ ต็ ด หลั ง จากที่ ท าง Apple ได้เปิดตัว ไอโฟน 6 และ 6 พลัส ไป แน่นอนว่าได้รับการ ตอบรับจากสาวก Apple อย่างมากมายเช่นเดิม โดยเฉพาะรุ่น ทีต่ วั เครือ่ งเป็นสีทอง ทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างมากในตลาดเอเซีย และในประเทศไทย แต่ทว่าหลายคนยังต้องการมากกว่าตัวเครื่องที่เป็นสีทอง นั่นก็คือ อยากจะได้เครื่องที่เป็นทองคำ�จริงๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็เคย มีข่าวออกมาว่า มีหลายๆ บริษัทในต่างประเทศได้ผลิตไอโฟน ที่เป็นทองคำ�ออกมาจำ�หน่ายแล้ว ซึ่งความสวยงามและรูปแบบ ก็แตกต่างกันออกไป สำ�หรับในประเทศไทย ขณะนี้ได้มีการวางจำ�หน่ายอย่าง เป็นทางการแล้วเช่นกัน โดย บริษัท ชัวร์ ไลฟ์ เทเลคอม จำ�กัด ได้นำ� Gold Elite i6 และ Gold Elite i6 Plus 24K ซึ่งเป็นสินค้า ของบริษัท Gold Elite Paris มาวางจำ�หน่ายใหักับผู้ที่สนใจ โดย มีให้เลือก 3 รุ่นด้วยกัน คือ Ultimate Gold, Veronica Pink และ Marvelous White สนนราคาก็อยู่ที่ 159,000 บาท สำ�หรับ Gold Elite I 6 และ ราคา 179,000 บาท สำ�หรับ Gold Elite i6 Plus 24K 60

ทั้งนี้ Gold Elite i6 และ Gold Elite i6 Plus 24K เป็นการ นำ� iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ตัวท็อป ไปไฟน์ จิวเวลรี่ ด้วยทองคำ�บริสุทธิ์ 24K (99.9%) ซึ่งทำ�ให้ตัวเครื่องสวยงาม ได้ความรู้สึกที่เป็นทองคำ�อย่างแท้จริง ก่อนนำ�มาบรรจุในกล่อง iPhone 6 Gold Elite ที่สวยหรู พร้อมกับมีใบ certificate รับรอง ให้ด้วย หากว่าสิ่งที่ Gold Elite i6 และ Gold Elite i6 Plus 24K เตรียมไว้ให้ยังไม่พิเศษเพียงพอ ลูกค้ายังต้องการความเป็น เฉพาะตั ว เพิ่ ม เติ ม ก็ ส ามารถออกแบบลวดลายหรื อ ตกแต่ ง เพิ่มเติมได้ ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม นอกจากนั้น ระหว่างการ ใช้งาน หากเครื่องเป็นริ้วรอยก็สามารถนำ�เครื่องไปชุบใหม่ได้ฟรี 1 ครั้ง หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายของ Gold Elite i6 และ Gold Elite i6 Plus 24K นั้น ต้องเป็นกลุ่มไฮเอ็นที่ต้องการความเป็นแตกต่าง และความพิเศษจริงๆ เพราะสเปคตัวเครือ่ ง และการใช้งานอืน่ ๆ ก็ไม่ต่างจากไอโฟน 6 หรือ ไอโฟน 6 พลัส ซึ่งสนนราคาก็ อยู่ในช่วงสองหมื่นกลางๆ ไปจนถึงสามหมื่นปลายๆ เท่านั้น หลายคนอาจจะมองว่า ราคาสูงกว่าตัวทีว่ างขายอยูเ่ กือบหกเท่า แต่ ท ว่ า เรื่ อ งความสุ ข ทางใจ บางครั้ ง ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ย ากแก่ ก าร ประเมินค่า เรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความพร้อมและความอยาก ของแต่ละบุคคลมากกว่า ขอขอบคุณภาพจากข่าวสดGold Health วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

Clean Food

มื้ออร่อยของคนรักสุขภาพ

ในกลุม่ ของผูร้ กั สุขภาพ และกลุม่ ต้องการควบคุมน้�ำ หนัก ตัวเอง ได้มีการพูดถึงอาหารคลีน หรือ Clean Food หรือ “Eat Clean” หรือ “กินคลีน” มาระยะหนึง่ แล้ว แต่กย็ งั มีหลาย คนที่ยังมีข้อสงสัย และยังมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับอาหาร คลีน คอลัมน์ “โกลด์ เฮลธ์” ฉบับนี้ จะพาไปทำ�ความรู้จัก อาหารประเภทนี้ให้มากขึ้น อาหารคลีน คือ อาหารสะอาด อาหารทีไ่ ม่ผา่ นการปรุงแต่ง ด้วยสารเคมี เครือ่ งปรุง หรือผ่านการแปรรูปให้นอ้ ยทีส่ ดุ จึงทำ�ให้ อาหารมีความสดและสะอาด หากเป็นผลไม้ก็จะรับประทาน แบบผลสด หากเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องเป็นเนื้อที่ไม่ติดมัน ที่สำ�คัญ อาหารคลีน ไม่ใช่จะกินเฉพาะผักและผลไม้เพียงอย่างเดียว 62

แต่เป็นการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ใน ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สำ�หรับผู้ที่จะเริ่มกินอาหารคลีน อาจจะต้องทำ�ความเข้าใจ กับตัวเองก่อนว่า รสชาติจะไม่อร่อยและจัดจ้านเหมือนอาหาร แบบเดิมๆ ที่เคยกินอยู่ แต่เราจะต้องไปซึมซับรสชาติความสด ความอร่อยจากตัวของอาหารเอง ดังนัน้ การกินอาหารคลีนรสชาติ จะเป็นรอง เพราะผ่านกระบวนการปรุงแต่งรสมาน้อยมาก ดังนัน้ สิ่งที่จำ�เป็นจึงขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่จะนำ�มาทำ�อาหาร หากมีความ สดใหม่และปลอดสารพิษ ก็จะยิ่งทำ�ให้อาหารที่ทำ�ออกมาอร่อย มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าคนที่มาเริ่มกินอาหารคลีน ต้อง


MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

อาศัยเวลาในการปรับตัวอยู่ระยะเวลาหนึ่ง โดยในระยะแรก อาจจะเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของอาหารคลี น เข้ า ไปในมื้ อ อาหารปกติ หรือค่อยๆ เพิม่ มือ้ อาหารคลีนเข้าไปทดแทนมือ้ ปกติในแต่ละวัน จากนั้นค่อยๆ เพิ่มไปเรื่อยๆ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ทำ� ความรูจ้ กั กับรสชาติ จากนัน้ ก็คอ่ ยๆ เพิม่ สัดส่วนของอาหารคลีน จนทำ�ให้คุ้นชิน และได้ซึมซับกับความสด ความเป็นธรรมชาติ และในที่สุดเมื่อได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และทำ�ให้ สุขภาพดีแล้ว เชื่อว่าจะทำ�ให้หลายคนติดอกติดใจไปตามๆ กัน อีกหนึง่ เทคนิคทีเ่ ชือ่ ว่าจะทำ�ให้กนิ อาหารคลีนมีความสุขมาก ขึ้ น ก็ คื อ การสรรหาเมนู แ ปลกๆ ใหม่ ๆ มาทำ�กิ น ซึ่ ง เมนู อาหารคลีนในปัจจุบนั ก็สามารถหาได้ทว่ั ไป และการทำ�ก็ไม่ยงุ่ ยาก อย่างเช่น พริกหนุ่มผัดกุ้ง ซึ่งทำ�ได้ง่ายมาก โดยส่วนผสมก็จะมี น้ำ�มันมะกอก กระเทียม หอมใหญ่ พริกหนุม่ หรือพริกชีฟ้ า้ มาหัน่ เป็นชิ้นๆ และกุ้ง วิธีการทำ� ตั้งกระทะใส่น้ำ�มันมะกอก นำ�หอมใหญ่ลงไปผัด ตามด้วยกระเทียม จากนั้นใส่พริกหนุ่มลงไป เมื่อผัดพริกพอสุก ให้ใส่กงุ้ ลงไป ผัดต่อไปอีกเล็กน้อยอย่าให้กงุ้ สุกมาก ตักใส่ภาชนะ ทานกับข้าวกล้อง พร้อมผลไม้ที่ชื่นชอบ นอกจากจะกินอาหารคลีนแล้ว สิง่ ทีไ่ ม่ควรลืม คือการดืม่ น้ำ� สะอาดให้เพียงพอ และให้เหมาะสมในแต่ละวัน หรืออาจจะดื่ม ผลไม้ หรือ infused water มาดื่มคู่กับอาหารคลีน ซึ่งการทำ� น้ำ�ชาสมุนไพรหรือชาเขียวแทนได้ โดยอาจจะใช้ผลไม้หรือมะนาว ก็แสนง่าย เพียงแค่น้ำ�สะอาดหรือน้ำ�แร่มาใส่ภาชนะจำ�พวก มาช่ ว ยปรุ ง รสชาติ โ ดยไม่ ใช้ นำ�้ ตาล หรื อ อาจจะทำ�น้ำ� หมั ก โถแก้ว จากนัน้ ให้นำ�ผลไม้ทเี่ ราชืน่ ชอบมาล้างให้สะอาด ก่อนหัน่ เป็นชิ้นเล็กๆ และนำ�ลงไปแช่ในน้ำ� ใช้ช้อนบี้ตรงผลไม้เล็กน้อย ให้กลิน่ ของผลไม้ออกมา จากนัน้ ให้ปดิ ฝาหมักไว้ ขัน้ ต่ำ� 1 ชัว่ โมง แต่หากนานกว่านั้นก็จะได้ความหอมของผลไม้ที่เรานำ�ไปใส่ ในภาชนะที่หมักได้มากขึ้น สำ�หรับผลไม้ที่มักนิยมนำ�มาหมัก ก็เลือกที่ใจชอบ และไม่ ควรเป็นผลไม้ทเี่ นือ้ เละ หรือกลิน่ แรง อย่างเช่น ทุเรียน ส่วนใหญ่ ทีน่ ยิ มใช้กนั ก็จะเป็นในตระกูลเบอร์รี่ เลมอน สับปะรด สะระแหน่ ตะไคร้ ส้ม ฯลฯ โดยก่อนจะดื่มอาจจะใส่นำ�้ แข็งลงไปเพื่อเพิ่ม ความสดชื่ น ซึ่ ง การดื่ ม น้ำ� หมั ก ผลไม้ ไ ด้ ป ระโยชน์ ม ากมาย และเป็นที่นิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก แค่นี้เราก็จะได้อาหารคลีนที่เพียบพร้อมไปด้วยความสด สะอาดและอร่อย มารับประทานหนึ่งมื้อ ซึ่งอาจจะเป็นมื้อ เริม่ ต้นของใครหลายๆ คน อยากให้ลองทานไปสักระยะหนึง่ แล้ว จะรู้ว่าสุขภาพและร่างกายของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง แน่นอน 63


Gold Trips วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ท่องเมืองกรุงเก่า แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ชมความอลังการเครื่องทองคำ�กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ “โกลด์ ทริ ป ” ในฉบั บ นี้ เรายั ง คงพาไปเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แต่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะพาไปเยี่ ย มชมถื อ ว่ า มี ค วามน่ า สนใจ แม้จะไม่ใหญ่โตอลังการมากมาย แต่โดยภาพรวมมีการจัดแสดงที่น่าชม โดยเฉพาะห้องที่โชว์เครื่องทองคำ�ที่พบในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ พิพิธภัณฑ์ที่พูดถึงก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากจะเป็นพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยทีม่ รี ปู แบบการจัดแสดง แบบใหม่ คือนำ�โบราณวัตถุและศิลปะโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา รัตนโกสินทร์มาจัดแสดงในจำ�นวนไม่มากจนเกินไป พร้อมเทคโนโลยี QR Code มาคอยบอกเล่าข้อมูล ทำ�ให้การนำ�เสนอดูน่าสนใจ โดยการจัดแสดงจะมีทั้งหมด 3 อาคาร สำ�หรับไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะอยู่ในอาคารแรกที่ชื่ออาคารเจ้าสามพระยา ในชั้น 2 จะมีห้องจัดแสดงชื่อห้องวัดราชบูรณะ เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุและ ศิลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ โดยเฉพาะเครื่องทอง อาทิ พระพิมพ์ทองคำ� และเครื่องราชูปโภคทองคำ� ทองกรพาหุรัตน์ ทับทรวง เครื่องประดับเศียรสำ�หรับชายและหญิง รวมถึงเครื่อง ทองอีกมากมาย สำ�หรับโบราณวัตถุชิ้นสำ�คัญ คือ พระแสงขรรค์ชัยศรี เครื่องราชกกุธภัณฑ์ จำ�ลอง พระปรางค์ทองคำ� และเจดีย์ทองคำ� ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในกรุ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ล้วนแต่แสดง ความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในอดีต สำ�หรับห้องที่จัดแสดงเครื่องทองเหล่านี้ แม้จะไม่กว้างขวางมากนัก แต่หากจะพิจารณาถึงความงดงามและ ศิลปะต่างๆ ที่ถูกนำ�มาใช้ในการประดิษฐ์ของแต่ละชิ้นอย่างละเอียดแล้ว ก็ต้องใช้เวลานานอยู่อักโข 64


MAY - JUNE 2015

ทั้ ง นี้ จากการพูดคุยกับเจ้า หน้ า ที่ ที่ ดู แ ลและให้ ข้ อ มู ล ทำ�ให้ ทราบว่ า ภายในพระปรางค์ วั ด ราช บู ร ณะมี ก รุ ใ หญ่ แ ละเล็ ก กรุ พ ระปรางค์ วั ด ราชบู ร ณะมี ทั้ ง หมด 4 ห้ อ งใหญ่ ๆ เรี ย งกั น ลงไปแนวดิ่ง โดยชั้นล่างสุดอยู่ในแนวระดับพื้นดิน แต่เมื่อปี พ.ศ. 2499 ถูกกลุ่มคนร้ายจำ�นวนหนึ่งลักลอบขุดกรุภายใน พระปรางค์ประธาน พบเครื่องทองและอัญมณีจำ�นวนมหาศาล แต่ทว่าฝนตกหนักและรีบเร่ง กลุ่มขโมยจึงขนของไปไม่หมด เจ้ า หน้ า ที่ ใช้ เวลาไม่ กี่ วั น ก็ จั บ และยึ ด ของกลางได้ บ างส่ ว น หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2500 กรมศิลปากรได้เข้าบูรณะขุดแต่งต่อ ภายหลั ง พบทรั พ ย์ ส มบั ติ ที่ ห ลงเหลื อ และเครื่ อ งทองจำ�นวน มากมาย

วารสารทองค�ำ

นอกจากห้องที่แสดงเครื่องทองคำ�แล้ว ฝั่ ง ตรงกั น ข้ า มยั ง เป็ น ห้ อ งวั ด มหาธาตุ ที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งขุดพบใน พระปรางค์วัดมหาธาตุ และเครื่องประกอบ พุทธบูชา สัญลักษณ์ มงคลต่ า งๆ รวมถึ ง พระพิ ม พ์ ดุ น ทองและเงิ น ที่ ท รงคุ ณ ค่ า และมีความงดงามเช่นกัน ส่วนศิลปะโบราณวัตถุที่นำ�มาจัดแสดง อาทิ พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท เ ป็ น พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ส มั ย ท ว า ร ว ดี ที่ เ ค ย ประดิษฐานในซุ้มพระสถูปโบราณ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม นับ เป็นพระพุทธรูปทีม่ คี า่ มากองค์ หนึ่ ง เพราะในโลกมี เ พี ย ง 6 องค์เท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังมี เศี ย รพระพุ ท ธรู ป สั ม ฤทธิ์ สมัยอู่ทอง ขนาดใหญ่ที่ได้ จากวัดธรรมมิกราช ที่แสดง ถึงความเก่าแก่ของวัด และ ฝีมือการหล่อวัตถุขนาดใหญ่ ในสมัยโบราณ นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงเครื่องไม้ จำ�หลั ก ฝี มื อ ช่ า งสมั ย อยุ ธ ยา แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ปั้ น ดิ น เ ผ า แ ล ะ เครื่องถ้วย รวมถึงการจัดแสดง พระพิ ม พ์ ส มั ย ลพบุ รี สุ โขทั ย อยุ ธ ยา ภาพ พระบฏสมัยรัตนโกสินทร์ ทวยเทพพากันมาบูชาพระ ธาตุจุฬามณี ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ น่าเสียดายที่การเที่ยวชมครั้งนี้หมดไปกับการดูความ สวยงามศิลปะในอาคารแรก จึงไม่ได้แวะไปชมการจัดแสดงใน อาคาร 2 และ 3 ซึ่งโอกาสหน้าหากมีโอกาสจะแวะเข้าไปดูว่า น่าสนใจมากน้อยเพียงไร สำ�หรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตั้งอยู่ที่ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรี อ ยุ ธ ยา เดิ น ทางไปมาสะดวก และเป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่ ที่ไม่ควรพลาด หากได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65


Gold Update วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2015

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

สวัสดีครับท่านสมาชิกฯ สมาคมค้าทองคำ� ได้ดำ�เนินการจัดทำ�วารสารทองคำ� โดยเริม่ ฉบับแรก ในปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 12 ปี ผ่านมาแล้ว โดยกอง บรรณาธิการวารสารทองคำ�ได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหา อยูเ่ สมอ การปรับปรุงวารสารฯ ครัง้ ล่าสุดในฉบับที่ 44 ได้มกี ารปรับเปลีย่ น รูปแบบ และเนื้อหา โดยเพิ่มสัดส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ เอ อี ซี (ประชาคม อาเซียน) รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจค้าทองรูปพรรณ และความเคลื่อนไหว มุมมอง แนวคิด ข้อเสนอแนะของชมรมร้านค้าทองในพื้นที่ต่างๆ ให้มาก ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ชิ ญ นั ก เขี ย นอี ก หลายท่ า นที่ จ ะมาถ่ า ยทอด ความรูป้ ระสบการณ์ ในมุมมองทีแ่ ตกต่างออกไป ซึง่ เชือ่ ว่าจะทำ�ให้วารสาร ทองคำ� มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นประโยชน์กับสมาชิกฯ อย่าง แท้จริง โดยปัจจุบนั ทางสมาคมฯ ได้เพิม่ ช่องทางการอ่านวารสารทองคำ� ผ่าน ช่องทางออนไลน์ หรือ E-book อีกหนึ่งช่องทางด้วย โดยใช้บริการของ “ISSUU” ซึ่งสามารถเลือกอ่านได้ทั้งทางเว็บไซต์ (www.issuu.com/ goldtraders) และแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ iOS และ Android ซึง่ ท่านสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้โดยเข้าไปที่ App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) และค้นหา App. ที่ชื่อว่า “ISSUU” เมื่อทำ�การติดตั้งและลงทะเบียนเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ค้นหาหนังสือ ด้วยคำ�ว่า “วารสารทองคำ�” ซึ่งจะแสดงรายการหนังสือวารสารทองคำ� ของสมาคมฯ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น สามารถอ่ า นย้ อ นหลั ง ได้ ตลอดเวลา อย่าลืมเข้าไปโหลดใช้งานกันนะครับ สำ�หรับฉบับนี้ ขอจบเพียงเท่านี้.... ขอบคุณและสวัสดีครับ

66


Gold Design MAY - JUNE 2015

วารสารทองค�ำ

สร้อยฟักแม้ว สร้อยฟักแม้ว เป็นการรวบรวมความลงตัวในธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ จากแรงบันดาลใจ ที่อบอวลไปด้วยความเป็นท้องถิ่นอันมีความงดงามแฝงอยู่ และสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของ ธรรมชาติในท้องถิ่น หล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คนมาหลายชั่วอายุคน การดี ไซน์ แ ละสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานสร้ อ ยฟั ก แม้ ว เริ่ ม จากการขึ้ น รู ป ให้ ไ ด้ ข นาดตามต้ อ งการ และทำ�การเคาะให้มีความนูนต่ำ� มีร่องหรือกลีบตามลักษณะรูปทรงของลูกฟักแม้ว แล้วเดินลาย เส้นบนบางส่วนของลูกฟัก อันเกิดจากการสังเกตธรรมชาติของฟักแม้ว ที่จะมีเส้นมือจับของไม้เลื้อย เป็นลายที่มีความละเอียด ประณีต และถ่ายทอดจินตนาการดูเป็นธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้ลูกฟักแม้วแต่ละลูกมาแล้ว นำ�มาประกอบต่อกันด้วยสร้อยเป็นข้อปล้อง และจบปลาย สร้อยทั้งสองข้างด้วยสร้อยหกเสาดูสวยงาม

67

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.