ทองคำ Vol.44

Page 1

วารสารทองค�ำ

7

30

64MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำMARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

7


วารสารทองค�ำ

8

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

9


วารสารทองค�ำ

10

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

11
วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

14

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ

16

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

19

MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

23


วารสารทองค�ำ

24

MARCH - APRIL 2015


วารสารทองค�ำ

MARCH - APRIL 2015

ราคาทองคำ�ปัจจุบัน ตัวอย่างทองคำ�ของ SJC รับซื้อ

ขาย

ทองคำ�แ��ท่ง� SJC 1���� ���������� cay

35,200,000

35,300,000

แหวน SJC 99,99 1 cay

32,310,000

32,610,000

ทองรูปพรรณ 99,99% 1 cay

31,910,000

32,610,000

ทองรูปพรรณ 99% 1 cay

31,587,000

32,287,000

ทองรูปพรรณ 75% 1 cay

23,310,000

24,610,000

ทองรูปพรรณ 58,3% 1 cay

17,864,000

19,164,000

ทองรูปพรรณ 41,7% 1 cay

12,450,000

13,750,000

หมายเหตุ : หน่วยน้ำ�หนักของทองคำ�ในประเทศเวียดนาม คือ ชิ (Chi) โดย 1 chi = 3.75 กรัม และ 10 chi = 1 cay (or luong) = 37.5 กรัม

25


Gold Research วารสารทองค�ำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

26

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

27


วารสารทองค�ำ

28

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

29


วารสารทองค�ำ

30

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ

32

MARCH - APRIL 2015วารสารทองค�ำ

34

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

35
Global Gold วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

38

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

39


วารสารทองค�ำ

40

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

41
วารสารทองค�ำ

MARCH - APRIL 2015

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

44


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

45


วารสารทองค�ำ

MARCH - APRIL 2015

Ausiris Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausiris.co.th โทร. 0-2633-5299

46


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

47


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

48

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

49
วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

52

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

53


Gold Talk

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

54

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

55


วารสารทองค�ำ เด็กดอย : เรื่อง

56

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

57


วารสารทองค�ำ

58

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

59Gold Infographic MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ

61


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

62

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

64

MARCH - APRIL 2015


MARCH - APRIL 2015

วารสารทองค�ำ

65