ทองคำ Vol.43

Page 1

วารสารทองค�ำ

NOVEMBER - DECEMBER 2014

7 58

32

64NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำNOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

9


วารสารทองค�ำ

10

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

NOVEMBER - DECEMBER 2014วารสารทองค�ำ

14

NOVEMBER - DECEMBER 2014วารสารทองค�ำ

16

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ

20

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง วิกิพิเดีย : ภาพ

22

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

23
วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง กองบรรณาธิการ / วิกิพิเดีย : ภาพ

26

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

27


วารสารทองค�ำ

28

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

29


วารสารทองค�ำ

30

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

31


Gold Talk

วารสารทองค�ำ

มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

32

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

33


วารสารทองค�ำ

34

NOVEMBER - DECEMBER 2014วารสารทองค�ำ เด็กดอย : เรื่อง

36

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

37


วารสารทองค�ำ Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

38

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

39


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

40

NOVEMBER - DECEMBER 2014


วารสารทองค�ำ

NOVEMBER - DECEMBER 2014

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausiris.co.th โทร. 0-2633-5299

41
วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

44

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

45


วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

46

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

47

NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

โดย บริษทั ชายน์นงิ่ โกลด์ บูลเลีย่ น จ�ำกัด www.shininggold.com โทร 0-2626-2222

51


Gold Research วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

52

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

53


Global Gold วารสารทองค�ำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

54

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

55Gold Infographic NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ

57


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

58

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

59


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

60

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

61


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

62

NOVEMBER - DECEMBER 2014วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

64

NOVEMBER - DECEMBER 2014


NOVEMBER - DECEMBER 2014

วารสารทองค�ำ

65


วารสารทองค�ำ

NOVEMBER - DECEMBER 2014

ธนาคาร 1 กรุงเทพ 2 ไทยพาณิชย์ 3 กสิ กรไทย 4 5 6 7 8

กรุงศรี ธนชาต กรุงไทย ออมสิน ยูโอบี

9 ทหารไทย

66

10 ซีไอเอ็มบี

Code

คำ�อธิบาย CCB ฝากเช็คเคลียริ่ง ON, QN นำ�ฝากเช็คไม่ใช้สมุด OD, QD ฝากด้วยเช็ค CC ฝากโดยเช็คเรียกเก็บนอกเขต สำ�นักหักบัญชี CL ฝากโดยเช็ครอผลการเรียกเก็บ ในเขตสำ�นักหักบัญชี HC ฝากด้วยเช็คธนาคาร CL, CLB, CLN ฝากด้วยเช็คเคลียริ่ง QDP, QDN ฝากด้วยเช็ค SDCK, SDCKT, SDTAX ฝากด้วยเช็ค QDB, QDN ฝากเช็ค C2, B2, H2 ฝากด้วยเช็ค BR ฝากเช็คต่างสาขาแบบมีสมุด NB ฝากเช็คต่างสาขาแบบไม่มีสมุด CL ฝากเช็คต่างธนาคาร แบบมีสมุด NL ฝากเช็คต่างธนาคาร แบบไม่มีสมุด AL ฝากเช็คผ่าน ATM HQD ฝากเช็คเข้าธนาคาร CQD ฝากเช็คต่างธนาคาร

โทรศัพท์ 1333 0-2777-7777 0-2888-8888 1572 1770 0-2111-1111 1115 0-2285-1555 1558 0-2626-7777


วารสารทองค�ำ

NOVEMBER - DECEMBER 2014

ธนาคาร

Code CB, CBN CL, CLN LB, LBN

11 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LC, LCN

12 ไทยเครดิต

13 เกียรตินาคิน

PD UC CLD, CLN ICD, ICN TDP

คำ�อธิบาย ฝากเช็คเคลียริ่งต่างสาขา ฝากเช็คเคลียริ่งต่างธนาคาร ฝากเช็คต่างสาขาเข้าวันทำ�การ ถัดไป ฝากเช็คต่างธนาคารเข้าวัน ทำ�การถัดไป รับฝากเช็คล่วงหน้า เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บเงินได้ ฝากเช็คต่างธนาคาร ฝากเช็คต่างสาขา ฝากด้วยเงินสด, เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์, เงินโอนจากบัญชีอื่นๆ หรือเงินโอนจากบัญชีหัก

โทรศัพท์ 0-2359-0000 0-2697-5454 0-2165-5555

67

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.