ทองคำ Vol.42

Page 1

CONTENTS วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

7

38 Gold Analysis

President Talk

52 Gold Knowledge

สมาคมฯเสริมเกราะป้องกันให้ร้านค้าทอง จับมือ สตช.สร้างระบบรักษาความปลอดภัยเข้มข้น

Gold Talk

สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์

22 26 Gold Special ภาคธุรกิจมั่นใจ ครม.ชุดใหม่

สานต่อ คสช.น�ำประเทศก้าวข้ามวิกฤตไปได้

30 Global Gold

FED ขึ้นดอกเบี้ยเสียวจริงไหม

54

10 Gold Society 18 Gold Report

วิเคราะห์เศรษฐกิจและสถานการณ์ทองค�ำ กับโบรกฯ ทอง

Gold Shared

ออโรร่า ยกระดับระบบป้องกันภัย เชื่อมสัญญาณตรงถึง สน. เมื่อเกิดเหตุร้าย

58 Gold IT

เจาะลึกแอพพลิเคชั่น “GOLD” คลังข้อมูลชิ้นใหม่ของคนค้าทองค�ำ

60 Gold Club

ชมรมร้านทองเมืองจันทบุรีมั่นใจ เปิดเออีซีท�ำให้ศก.ในพื้นที่หมุนเวียนมากขึ้น

62 Gold Health

มาดูกันว่าดื่มน�้ำอย่างไร จะมีประโยชน์สูงสุด

WCG คาดการณ์อุปสงค์ทองค�ำของจีน ใน 4 ปีข้างหน้า

Gold Trips

34 Gold Article ดัชนีราคาทองค�ำเดือน ก.ย.ลด

หลังสถานการณ์โลกเริ่มมีสัญญาณที่ดี

36 Gold Research

ย้อนรอย “ซิ่นทองค�ำ” ของดีแห่งสาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำ

โอกาสธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย สู่ตลาดโลกบนตลาดออนไลน์ eBay

66 Gold Update

64SEPTEMBER - OCTOBER 2014

วารสารทองค�ำ

หลังจากผ่านพ้นไป 9 เดือน ดูเหมือนสัญญาณแห่งความวุ่นวาย จากทั้งในและต่างประเทศ มีสัญญาณ คลี่ ค ลายไปในทางที่ ดี ทำ�ให้ ห ลั ง จากนี้ บ รรดานั ก ลงทุ น ทองคำ�คงจะต้ อ งมาปรั บ กลยุ ท ธ์ กั น ใหม่ อี ก รอบ อย่างไรก็ดี สัญญาณจากต่างประเทศดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำ�มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของ ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมาระยะหนึ่ง แต่สถานการณ์ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก ทำ�ให้ ความกังวลในส่วนนี้เริ่มลดน้อยลง ขณะที่ความวุ่นวายในตะวันออกกลาง หลายพื้นที่ก็ยังคงตึงเครียดอยู่ แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบเป็น วงกว้างมากนัก และสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเช่นกัน ขณะที่แนวโน้มของปัญหาด้านเศรษฐกิจ ในสหรัฐอเมริกา ก็มีสัญญาณบวกมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้หลายฝ่ายเริ่มจับตาถึงมาตรการต่างๆ ที่เฟดจะเริ่ม นำ�มาใช้ และคาดว่าจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ และราคาทองคำ�ในตลาดโลกโดยตรง มาดู ส ถานการณ์ ใ นประเทศ หลั ง จากที่ พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา หั ว หน้ า คสช. ได้ ขึ้ น นั่ ง เก้ า อี้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ พร้อมประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติไปแล้ว หลังจากนี้ต้องมาดูว่า แนวทางการขับเคลื่อนประเทศจะเป็นเช่นไร และจะสามารถแก้ไขปัญหา ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานได้อย่างไร แต่ทั้งนี้ในเบื้องต้นรายชื่อของรัฐมนตรีที่ประกาศออกมา ก็ได้รับการตอบรับ จากหลายๆ ฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ส่วนความเคลื่อนไหวในวงการค้าทองในช่วงนี้ เรื่องที่ยังคงน่าเป็นห่วง และดูเหมือนว่าจะเกิดเป็นข่าว อย่างต่อเนื่อง ก็คือเรื่องการจี้ปล้นร้านทอง ซึ่งต้องยอมรับว่า กลุ่มคนร้ายได้มีวิธีการลงมือปฎิบัติการ และ การเลือกทำ�เลที่หลากหลาย ซึ่งภาระหนักคงต้องตกไปอยู่กับเจ้าของกิจการที่ต้องเตรียมมาตรการในการรับมือ อย่างเข้มข้น เพราะจะรอให้ตำ�รวจมาช่วยดูแลคงจะไม่ทนั การณ์ แม้ทผี่ า่ นมาจะมีการลงนามในบันทึก ความเข้าใจ ระหว่างสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติกับสมาคมค้าทองคำ�ในเรื่องนี้ไปแล้วก็ตาม แต่เรื่องของการป้องกันเบื้องต้น ก็ยังเป็นสิ่งสำ�คัญ ซึ่งรายละเอียดของการทำ�งานนั้นสามารถติดตามอ่านได้ในเล่มนี้ นอกจากนี้ ยังมีภาพบรรยากาศของผู้บริหารและสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ� ที่เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ การค้าทองคำ�ในเมืองสำ�คัญๆ ของจีน และฮ่องกง ซึ่งจะได้เห็นสภาพของตลาดค้าส่ง และตลาดการลงทุน ขณะที่เนื้อหาจากคอลัมน์อื่นๆ ก็ยังมีให้ติดตามอีกเช่นเคย กองบรรณาธิการวารสารทองคำ�

วารสารทองคำ� • เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ� เลขที่ 889 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 • E-mail : contact@goldtraders.or.th • Website : www.goldtraders.or.th • Facebook : www.facebook.com/ goldtraders • Twiiter : @Goldprice_GTA • ที่ปรึกษา : คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี (นายกสมาคมค้าทองคำ�) คุณจักษ์ อัศวานันท์ (ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวารสาร และเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ�) คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย (อนุกรรมการฯ) คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม (อนุกรรมการฯ) คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ (อนุกรรมการฯ) คุณสัน ติ เอื้ออำ�นวยพร (อนุ กรรมการฯ) คุ ณ พิ บูลย์ ฤทธิ์ วิ ริยะผล (อนุก รรมการและเลขานุก าร) • กองบรรณาธิ ก าร : คุณปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ เลขที่ 889 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 55 โทรสาร. 0-2675-8488 • E-mail: panapong@goldtraders.or.th • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ : คุณณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ • E-mail: nathapon@goldtraders.or.th • โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 50 • ฝ่ายสมาชิกและฝ่ายโฆษณา : คุณณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ • E-mail: nathapon@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 50 • พิมพ์ที่ : หจก.ซีจี ดีไซน์SEPTEMBER - OCTOBER 2014

วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

7


วารสารทองค�ำ

สถานการณ์ราคาทองคำ�ในภาพรวมในช่วงนีร้ าคาไม่คอ่ ย ผั น ผวนมากนั ก โดยในปี นี้ ราคาเคยพุ่ ง ไปแตะที่ 1,390 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากนั้นก็มีช่วงที่ลดลงมาต่ำ�ที่สุดที่ 1,230 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นลง ในกรอบแคบๆ ไม่รุนแรงเหมือนบางช่วงของปีที่ผ่านมา ปั จ จั ย สำ�คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ราคาทองคำ�ในตลาดโลกหลั ก ๆ น่าจะเป็นเรือ่ งความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย นอกจากนัน้ ยังต้องจับตาประเด็นความขัดแย้งของอิรกั แต่กเ็ ชือ่ ว่าปัญหาของ อิรักคงไม่ใช่ประเด็น ใหญ่ และอเมริกาคงไม่เข้าไปมีบทบาท มากมายเหมือนในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย เพราะมันเป็นปัญหา ระดับท้องถิ่น ไม่ได้ใหญ่โต แต่ก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะจะ มีเรื่องน้ำ�มันเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจุดโฟกัสน่าจะไปอยู่ที่ยูเครน กับรัสเซียมากกว่า ถ้าเหตุการณ์บานปลายรุนแรง ก็อาจจะทำ�ให้ ราคาทองคำ�ขยับตัวสูงขึ้น ส่วนความเคลือ่ นไหวของเศรษฐกิจในอเมริกา มองว่าปัญหา ต่างๆ จะค่อยๆ ดีขึ้น ขณะที่เรื่องการใช้มาตรการคิวอี ก็เป็น ไปตามที่ทางธนาคารกลางของอเมริกาประกาศไว้ โดยเฉพาะ เรือ่ งการปรับขึน้ ดอกเบีย้ แต่ในระยะหลังไม่สง่ ผลต่อราคาทองคำ� 8

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

มากนั ก โดยนั ก ลงทุ น ยั ง เฝ้ า จั บ ตาสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ทั้ ง ในยู เ ครน และอิ รั ก มากกว่ า แต่ ข ณะนี้ ส ถานการณ์ ยั ง คง ยื ด เยื้ อ ไม่ มี อ ะไรคื บ หน้ า มากนั ก ซึ่ ง หากเป็ น แบบนี้ เชื่ อ ว่ า ทั้ ง ปี ร าคาทองคำ�อาจจะไม่ ล ดต่ำ� กว่ า 1,200 ดอลลาร์ ต่อออนซ์หรือหากหลุดต่ำ�กว่า 1,200 ก็คงไม่มากนัก ซึ่งคาดว่า ราคาจะคงอยู่ในระดับ 1,200-1,300 กว่าดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสถานการณ์เลวร้ายลง ราคาก็อาจจะทะยานขึ้นไปแตะที่ 1,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด หันมาดูตลาดโกลด์ฟวิ เจอร์สกันบ้าง ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ น่ า เป็ น ห่ ว ง เพราะที่ ผ่ า นมาราคาทองคำ�มี ความเคลื่ อ นไหว ไม่มากนัก ไม่เหมือนช่วงแรกทีต่ ลาดเปิดตัว ราคามีการสวิงขึน้ ลง อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้นกั ลงทุนได้เข้ามาซือ้ ขายกันเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ตลาดขยายตัวอย่างมาก และได้มีสินค้าตัวใหม่ ออกมาให้ ได้เลือกใช้บริการหลายตัว แต่เมื่อมาถึงในปัจจุบันสถานการณ์กลับตาลปัตร ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การดำ�เนินงานกันใหม่ ซึ่งอาจ จะต้องเปิดเจรจากับทางทีเฟ็กซ์ เพื่อหารือว่าจะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างไร เพราะที่ผ่านมาแนวทางการดำ�เนินงานของ


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

วารสารทองค�ำ

โบรกเกอร์ทม่ี าจากกลุม่ ผูค้ า้ ทองจะเสียเปรียบโบรคเกอร์รายอืน่ ๆ อยูแ่ ล้ว ทัง้ ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยไม่ตา่ งจากโบรกเกอร์รายอืน่ ประกอบกับ วิธีการซื้อขายในตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์สของไทย จะต่างจาก หลายๆ ตลาด ที่มีความมั่นคงอย่างเช่นที่ฮ่องกง เมื่อไม่นานมานี้ทางสมาคมฯได้มีโอกาสไปดูงานที่ตลาด ฮ่องกง ซึ่งตลาดที่นั่นเปิดดำ�เนินการมา 104 ปี และที่ผ่านมาได้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง จนตลาดมีความแข็งแกร่ง และเป็น ที่ยอมรับในระดับสากล ในส่วนการบริหารงานนั้นจะมีสมาคม ทองคำ�ของฮ่องกงเป็นผู้ดูแล โดยผู้ที่จะมาใช้บริการจะเป็นผู้ค้า รายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันจริงๆ ขณะที่ลูกค้ารายย่อยก็จะไป ลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ในการลงทุน จะให้โบรกเกอร์เป็น ผู้ บ ริ ห ารความเสี่ ย งการลงทุ น ไม่ ใช่ ก ารจั บ คู่ ซื้ อ ขายเหมื อ น อย่างระบบในประเทศไทย ซึง่ โบรกเกอร์ของทีฮ่ อ่ งกงจะให้บริการ ทุกอย่างทัง้ โกลด์ออนไลน์ โกลด์ฟวิ เจอร์ส ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ซึ่ ง ปั ญ หาทั้ ง หมดในตลาดค้ า ทองของไทยคาดว่ า จะต้ อ งมี การพู ด คุ ยกั น ในหลายระดั บ ก่ อนที่ จะต้ องแก้ไขในภาพรวม เพราะมิฉะนัน้ จะทำ�ให้การค้าไปต่อไม่ได้ แต่ทง้ั นีใ้ นการดำ�เนินงาน ก็ต้องมาพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นด้วย

9


วารสารทองค�ำ ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : เรื่อง/ภาพ

• สมาคมค้าทองคำ�เยี่ยมชมตลาดค้าทองเมืองมังกร

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ� นำ�คณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และประธานชมรม ร้านค้าทองคำ�ในส่วนภูมิภาค รวมถึง คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำ�เนินงานของสมาคมอัญมณีเซิ่นเจิ้น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทองคำ� และแหล่งซื้อขายทองคำ�ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมการทำ�งาน ของตลาดซื้อขายทองคำ�ฮ่องกงด้วย

10

SEPTEMBER - OCTOBER 2014


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

• เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาด Gold Futures

บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือทีเฟ็กซ์ ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าทอง เปิดให้บริการแลก ทองคำ�สำ�หรับผู้ซื้อขาย Gold Futures เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ กับนักลงทุน Gold Futures ให้สามารถแลกซื้อขายทองคำ�ได้จริง กับผู้ประกอบการร้านค้าทองที่เข้าร่วมโครงการเมื่อครบอายุสัญญา Gold Futures

12

SEPTEMBER - OCTOBER 2014


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

วารสารทองค�ำ

• ระดมสมองร่วมพัฒนา

ตลาดค้าทองในประเทศ

คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ�ร่วม ประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน ซึ่งมีวาระที่ สำ�คัญคือ การหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กับวงการค้าทอง อาทิ การป้องกันกลุ่ม มิ จ ฉาชี พ การพั ฒ นาฝี มื อ ช่ า งทองไทย การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคม เศรษฐกิจอาเซี่ยน

• ประชุมร่วมหอการค้าไทยจีน

สมาคมค้าทองคำ�ร่วมเป็นเจ้าภาพ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ ส ม า พั น ธ์ หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจ ต่ า งๆ อาทิ สมาคมนั ก ธุ ร กิ จ ฟุ เจี้ ย น ประเทศไทย สมาคมโรงเลื่ อ ยจั ก ร สมาคมเครื่ อ งเขี ย นและเครื่ อ งใช้ สำ�นักงานไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เห็น ในด้านธุรกิจ และสังสรรค์ร่วมกัน

13


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

• ร่วมหามาตรการช่วยร้านทองป้องกันภัย

คณะกรรมการบริหารสมาคมค้าทองคำ� ประชุมร่วมกับ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ คณะนายตำ�รวจชั้นผู้ใหญ่ ในการจัดทำ�มาตรการ และหาแนวทางการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาประทุษร้ายร้านค้าทอง

• ชื่นชมผลการจับผู้ร้ายชิงทรัพย์ร้านทอง

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ� มอบโล่ให้กับ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผู้กำ�กับ การ สถานีตำ�รวจภูธร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่ อแสดงความขอบคุณที่ตำ�รวจในพื้นที่ส ามารถ จั บ กุ ม และดำ � เนิ น คดี กั บ คนร้ า ยที่ บุ ก เข้ า ชิ ง ทองที่ ร้านทองซีกวง สาขา 9 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

14

• ร่วมแสดงความยินดี ปปง.ครบรอบ 15 ปี

นายจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี นายกสมาคมค้าทองคำ� และนายพิชญา พิสทุ ธิกลุ ในฐานะนายกสมาคมเพชรพลอยเงิ น ทอง ร่ ว มแสดงความยิ น ดี เ นื่ อ ง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สำ�นักงานป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิอุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวารสารทองค�ำ

• ออสสิริสเปิดตัวเแฟล็กชิพสโตร์

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออสซิริสกรุ๊ป เปิดตัว “AUSIRIS The World of Gold” แฟล็กชิพสโตร์ โลกแห่งการลงทุนทองคำ�ครบวงจร ที่ชั้น G อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม เพื่อตอกย้ำ�การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนทองคำ� แบบครบวงจร

• ศูนย์วิจัยทองคำ�แถลงผลดัชนีราคาทองคำ�

ศูนย์วิจัยทองคำ� ร่วมกับสมาคมค้าทองคำ� ได้แถลงผลการสำ�รวจ ความเชื่อมั่นราคาทองคำ�ประจำ�เดือน ที่ห้องประชุม สมาคมค้าทองคำ� โดยมีนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้ า ทองคำ � นายกมลธั ญ พรไพศาลวิจติ ร ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผูอ้ �ำ นวยการร่วมศูนย์วจิ ยั ทองคำ� เข้าร่วมงาน

16วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

สมาคมฯเสริมเกราะป้องกันให้ร้านค้าทอง จับมือสตช.สร้างระบบรักษาความปลอดภัยเข้มข้น ในระยะหลังได้เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าชิงทรัพย์ร้านทองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบและวิธีการก็มีความแตกต่างกันไป บางเหตุการณ์ได้ทรัพย์สินไปเป็นจำ�นวนมาก บางรายทำ�ร้ายเจ้าของร้านจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ในท้ายที่สุดเป็น หน้าที่ของตำ�รวจที่จะต้องตามจับกุมตัวมาดำ�เนินคดี ทั้งนี้ จากการรวบรวมสถิติการประทุษร้ายต่อร้านค้าทอง ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 - 15 มี.ค. 57 พบว่าเกิดเหตุรวม 22 ครั้ง ตำ�รวจสามารถจับกุม ผู้ก่อเหตุได้ 14 ราย โดยอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุมากที่สุดคือ อาวุธปืน และช่วงเวลาที่เกิดมากที่สุดมี 2 ช่วง คือระหว่างเวลา 09.01-12.00 น. และเวลา 12.01-15.00 น. จากสถิติที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ทั้งสมาคมค้าทองคำ�และสำ�นักงาน ตำ�รวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และหามาตรการ ในการร่วมกันป้องกัน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามบันทึกความตกลง ร่วม หรือ MOU เกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการปราบปราม

18

อาชญากรรม ทีห่ อ้ งประชุมศรียานนท์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ หลังจากที่สถานการณ์อาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบ กับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ซึ่ง อาจจะต้องประสบกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้ ดังนั้นจึง จำ�เป็นต้องสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการสืบสวนจับกุมคนร้าย โดยการนำ�เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ ทั้ ง นี้ ก ารทำ�งานต้ อ งทำ�ร่ ว มกั น ทั้ ง ทางตำ�รวจ และ ผู้ประกอบการ ซึ่งการลงนามร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงว่าด้วยการ ทำ�งานร่วมกัน เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภายใน


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

การดำ�เนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ประกอบด้วย กองบัญชาการ/ตำ�รวจภูธรภาค กองบังคับการ/ ตำ�รวจภู ธ รจั ง หวั ด และสถานี ตำ�รวจกั บ สมาคมค้ า ทองคำ� เพื่อใช้เป็นกรอบในการร่วมมือปฎิบัติการณ์ดังนี้ 1. สมาคมค้าทองคำ�และสมาชิกของสมาคมฯ จะปรับปรุง สภาพแวดล้อม และสถานที่ร้านค้าทองคำ� ให้มีความแข็งแรง แน่นหนาทำ�ให้ยากต่อการก่อเหตุ และง่ายต่อการสกัดกัน้ ควบคุม ของตำ�รวจ โดยให้ร้านค้าประสานขอรับคำ�แนะนำ�จากหัวหน้า สถานีตำ�รวจในพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ เพื่อติดตั้งเครื่องกีดขวาง และระบบนิรภัยบริเวณ ทางเข้าออกร้าน เพื่อลดแรงจูงใจใน การกระทำ�ความผิด รวมทัง้ จัดทำ�สติก๊ เกอร์ขอ้ ห้ามต่างๆ ในเรือ่ ง ของการรักษาความปลอดภัย 2. ร้านค้าทองคำ� จะติดตั้งกล้องวงจรปิดในและรอบบริเวณ สถานที่และจำ�นวนที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงคุณภาพของภาพ และดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา แต่ทั้งนี้จะต้อง ไม่เป็นการละเมิดสิทธิสว่ นตัว โดยให้ประสานหัวหน้าสถานีตำ�รวจ เพื่อขอรับคำ�แนะนำ�ในการปรับปรุงมุมกล้องให้เหมาะสมต่อ การบันทึกภาพตำ�หนิรปู พรรณ แผนประทุษกรรมได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกุมหลังเกิดเหตุ

วารสารทองค�ำ

3. หากมีเงินสดเป็นจำ�นวนมาก ร้านค้าต้องจัดให้มีวิธีการ จัดเก็บเงินสดในสถานที่ที่ปลอดภัยไม่ควรเก็บในลิ้นชัก 4. ร้านค้าและสมาคมฯต้องกำ�หนดมาตรการเพิ่มเติมตาม ความเหมาะสม เช่น การพิจารณาเวลาเปิด-ปิดในพื้นที่ที่มีความ เสี่ยงภัย กำ�หนดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 5. ร้านค้าและสมาคมฯจะติดตั้งระบบติดต่อประสานกับ ตำ�รวจประจำ�ท้ อ งที่ และสนั บ สนุ น อำ�นวยความสะดวกใน การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงจัดให้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ทุกสามเดือน 6. สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จะมีแผนและมาตรการในการ รั ก ษาความปลอดภั ย โดยจั ด ให้ มี ส ายตรวจออกตรวจตรา ในช่วงเวลาล่อแหลมหรือเหตุเกิดบ่อยครั้ง จัดทำ�สมุดลงชื่อ สายตรวจไว้ประจำ�สถานประกอบการนั้นๆ รวมถึงจัดสายตรวจ ออกสุ่มตรวจตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คนร้ายไม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหน้าได้ นอกจากนั้นจะได้จัดให้มีช่องทางการ รับแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ทันที ทั้งนี้ ทางสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้กำ�หนดมาตรการ ของตำ�รวจ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยร้านทอง ดังนี้ 19


วารสารทองค�ำ

1. ให้หัวหน้าสถานีตำ�รวจต้องประชุมฝ่ายสืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปราม เพื่อทราบสถานการณ์ในพื้นที่ทุกวัน 2. จัดสายตรวจทุกประเภทให้เหมาะสมกับห้วงเวลา และ แนวโน้ ม สถานการณ์ อ าชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะจุ ด ล่อแหลม 3. ตั้งจุดตรวจ บุคคล ยานพาหนะในเส้นทางล่อแหลม เส้นทางคนร้าย เพื่อตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และอาวุธ ทุกชนิด 4. ระดมกวาดล้ า งอาวุ ธ ปื น อาวุ ธ สงคราม และบุ ค คล ตามหมายจับ 5. ให้เจ้าหน้าที่ประสานผู้ประกอบการร้านค้าทองให้ติดตั้ง อุปกรณ์ เพื่อป้องกันการประทุษร้าย 6. ให้ทกุ สน./สภ.ซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อยเดือนละครัง้ 7. ให้ทกุ สน./สภ.จัดทำ�แผนทีก่ ล้องวงจรปิด พร้อมทำ�แผนผัง ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าประกอบ 8. หากร้านค้าทองใดตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงให้กำ�หนดมาตรการ เพิ่มเติมในการป้องกัน นอกจากนัน้ ทางตำ�รวจยังได้กำ�หนดแนวทางให้ผปู้ ระกอบการ ร้านค้าทองปฎิบัติ เพื่อป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ดังนี้ 20

SEPTEMBER - OCTOBER 2014


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

1. ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นเส้นทางที่คนร้าย หลบหนี 3. การติดตั้งสิ่งกีดขวาง 4. ประสานกับตำ�รวจท้องที่ ทำ�งานร่วมกันหาแนวทางใน การป้องกันเหตุ 5. ติดสัญญาณแจ้งเตือน โดยให้เตือนไปยังตำ�รวจ 191 และตำ�รวจท้องที่ ด้านนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ�กล่าวว่า ในระยะหลังได้เกิดเหตุคนร้ายชิงทรัพย์รา้ นค้าทองคำ�อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทีผ่ า่ นมาทางสมาคมฯ ได้ให้ขอ้ มูลถึงการระมัดระวังตัวเบือ้ งต้น แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการป้องกันตัวเองถือเป็น เรื่องที่สำ�คัญสุด เพราะหากว่าแต่ละร้านสามารถทำ�ให้คนร้าย เห็นว่า ได้มีมาตรการป้องกันอย่างดีแล้ว เชื่อว่าความมุ่งมั่นของ คนร้ายที่หวังจะเข้ามาประทุษร้ายก็ลดลง และความเสี่ยงที่จะ เกิดเหตุก็จะลดน้อยลงไปด้วย ทั้งนี้ ในเบื้องต้นอยากให้แต่ละร้านได้ประเมินความเสี่ยง ของตั ว เองว่ า มี โ อกาสที่ จ ะถู ก กลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ ลงมื อ มากน้ อ ย เพียงไร และควรจะจัดหาวิธีการป้องกันเพิ่มเติมอย่างไร ในส่วน ของสมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับตำ�รวจอย่างใกล้ชิด ในการเพิ่มมาตรการดูแลทั้งเรื่องการเพิ่มกำ�ลังในการตรวจตรา หรือระบบการเชื่อมโยงข้อมูล หากเกิดเหตุร้าย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วย ให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วารสารทองค�ำ

“ต้องยอมรับว่าทุกสถานทีม่ คี วามเสีย่ ง ขนาดเปิดร้านในห้าง สรรพสินค้า ก็ยังมีความเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละร้านจะมี มาตรการหรือวิธกี ารทีจ่ ะลดความเสีย่ งเหล่านัน้ อย่างไร ทีผ่ า่ นมา ทางสมาคมฯ ได้จัดทำ�มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในหลายเรื่อง ทั้งการติดกล้องวงจรปิด ระบบการดูแลหน้าร้าน การทำ�ลูกกรง การทำ�ประตูนิรภัย การจ้าง รปภ. การแนะนำ�ให้ทำ�ประกันภัย รวมถึงกำ�หนดเวลาเปิด-ปิด ไม่ให้เช้าหรือค่ำ�จนเกินไป เพื่อให้ สอดคล้องกับการทำ�งานของตำ�รวจ ซึ่งหากทุกคนปฎิบัติตาม เชื่อว่าจะลดความเสี่ยงลงไปได้มาก” นายจิตติกล่าวต่อว่า หลังจากนีต้ ำ�รวจก็จะเพิม่ มาตรการต่างๆ ทีจ่ ะช่วยเข้ามาดูแล ซึ่งจะให้ร้านค้ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่หากร้านค้าใดยัง คิดว่าต้องการคำ�แนะนำ� เรือ่ งระบบป้องกันภัย ขอให้ตดิ ต่อตำ�รวจ ในพื้ น ที่ หรื อ ปรึ ก ษามายั ง สมาคมฯ เพื่ อ ที่ จ ะให้ ผู้ ที่ มี ค วาม เชี่ยวชาญให้คำ�แนะนำ�ต่อไป นายจิตติฯ ยังได้กล่าวถึงการทำ�งานของสมาคมฯ ทัง้ ในเรือ่ ง ของการดูแลเรือ่ ง ความปลอดภัยของร้านค้าและการปราบปราม แก๊งมิจฉาชีพว่าทีผ่ า่ นมาได้ตงั้ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทอง ปลอมเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ และประสานงานการดำ�เนินคดี และ เอาผิดกับแก๊งมิจฉาชีพ เรื่องการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า และคดีฉ้อโกง ในการนำ�ทองปลอมมาหลอกขาย นอกจากนั้น สมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับตำ�รวจ เกีย่ วกับโครงการ Crime Zero โดยมีการแนะนำ�เครือ่ งมือเตือนภัย ที่สามารถกดเครื่องสัญญาณขอความช่วยเหลือ สำ�หรับติดตั้งไว้ ในร้านค้าทอง โดยสัญญาณจะลิงค์ไปทีต่ ำ�รวจ 191 เพือ่ ขอความ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที อย่ า งไรก็ ต าม เรื่ อ งที่ ส มาคมฯ ได้ พ ยายามรณรงค์ ม า อย่างต่อเนือ่ ง และเห็นว่าจะเป็นอีกวิธีที่ปลอดภัยและเป็นสากล นั่นก็คือการทำ�การประกันภัย เพื่อแบ่งเบาความเสียหายให้ เจ้าของร้านในกรณีท่ีร้านถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ เพราะ เมื่อเกิดเหตุข้นึ มา ความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าของร้านและ ลูกจ้างถือว่าสำ�คัญที่สุด ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆ ก็เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รา้ นค้าทอง เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้งลูกกรงเหล็ก การติ ด กล้ อ งวงจรปิ ด การทำ�ชุ ด ล็ อ คประตู ไ ฟฟ้ า อั ต โนมั ติ นอกจากนั้นสมาคมฯ ได้สร้างกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค “ร้านทองระวังภัย” และกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว 21


Gold Talk

วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์

การทำ�งานจะสัมฤทธิ์ผลสูงสุด สองฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ หลังจากที่สมาคมค้าทองคำ�ได้ลงนามร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ในการด้านการปราบปรามอาชญากรรม และ การดูแลรักษาความปลอดภัยร้านค้าทองคำ�ทัว่ ประเทศ ทางกองบรรณาธการได้มโี อกาสสัมภาษณ์ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ ดูแลรับผิดชอบงานด้านการปราบปราม ซึ่งดูแลเรื่องนี้โดยตรง หลังลงนาม MOU ระหว่างตำ�รวจกับร้านทองแล้วจะ ดำ�เนินการอย่างไรต่อไป ในการทำ�งาน ความร่วมมือจากภาคประชาชนนั้นสำ�คัญ อย่ า งยิ่ ง หลั ง จากนี้ จ ะได้ นำ�ข้ อ มู ล ในคดี ที่ ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ร้านค้าทองคำ�มาวิเคราะห์และนำ�มาปรึกษาหารือเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้จากการพูดคุยกับนายกสมาคมค้าทองคำ�ทำ�ให้ได้รับทราบ ปัญหา 2 มิติ มิติแรกคือ ปัญหาที่ร้านทองถูกคนร้ายโจรกรรม 22

ซึ่งได้หารือถึงมาตรการป้องกันที่ต้องมีเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของ ตำ�รวจก็ ไ ด้ มี ก ารให้ จั ด ทำ�แผนเผชิ ญ เหตุ แ ละเพิ่ ม มาตรการ ในการตรวจ เพราะการทีจ่ ะให้ตำ�รวจไปอยูป่ ระจำ�ร้านทองเหมือน อย่างในอดีตนั้นจะประสบปัญหาในเรื่องข้อจำ�กัดของจำ�นวน กำ�ลังพล ดังนั้นการร่วมมือกันจะทำ�ให้เกิดการพัฒนาก้าวไปสู่ การป้องกันอย่างยั่งยืน ซึ่งใช่ว่าการลงนามร่วมกันแล้วคดีเหล่านี้ จะไม่ เ กิ ด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามต้ อ งทำ�ให้ เ กิ ด น้ อ ยที่ สุ ด และให้


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

วารสารทองค�ำ

ผู้ประกอบการไม่ถูกทำ�ร้าย หรือเกิดการเสี่ยงอันตรายน้อยที่สุด เกิดคดีเกี่ยวกับการปล้นร้านทองไม่ได้ แต่ก็จะป้องกันให้ถึงที่สุด ซึ่ ง การร่ ว มมื อ กั น และการพั ฒ นาแนวทางของมาตรการ ถึงขนาดว่าถ้ายังเกิดอยู่ก็จะมีการพิจารณาข้อบกพร่อง เป็น รายๆ ไป การป้องกันต่างๆ นั้นต้องทำ�ไปอย่างต่อเนื่อง ตำ�รวจจะทำ�แผนปฏิบตั ขิ องร้านค้าทองคำ�เป็นการเฉพาะ เลยหรือไม่ ได้สั่งการลงไปให้หัวหน้าโรงพักเป็นผู้รับผิดชอบไปพบปะ พูดคุยกับแต่ละร้าน เพราะแต่ละร้านนั้นไม่เหมือนกัน ทั้งร้าน เดี่ยวและร้านในศูนย์การค้าใหญ่ จะมีการตรวจสอบตามแผน อยู่แล้ว เช่น มีกล้อง CCTV หรือไม่ และส่องไปยังมุมใดบ้าง สัญญาณกันขโมย มีหรือไม่ ซึ่งการลงนามใน MOU จะเป็น กรอบของการลงรายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ได้ กำ�ชั บ ผู้บริหารโรงพักทั่วประเทศที่ได้มาร่วมประชุม แม้จะห้ามไม่ให้

มองมาตรฐานการป้ อ งกั น ร้ า นทองในปั จ จุ บั น ว่ า เป็ น อย่างไร มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นตามลำ�ดับทั้งสองส่วน ตำ�รวจ ก็ต่ืนตัว ผู้ประกอบการก็ชัดเจน อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถิติก่อน หน้านีเ้ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แต่หลังจากมีมาตรการป้องกันทีช่ ดั เจนแล้ว สถิ ติ ก็ ล ดลง เดื อ นต.ค.-ธ.ค.ปี ที่ แ ล้ ว ตั ว เลขก็ ล ดลง อย่ า ง ร้านค้าทองคำ�ในรอบ 3 เดือนแรกของปีนี้ เมื่อเปรียบกับปีที่แล้ว ที่มี 17 คดีปีนี้ลดเหลือ 7–8 คดี และหลายคดีก็จับได้ ทั้งนี้ บทสรุ ป ก็ คื อ ถ้ า เรามี ค วามเข้ ม งวด มี ก ารร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง ผูป้ ระกอบการกับตำ�รวจในการป้องกัน เชือ่ ว่าน่าจะเป็นมาตรการ ในการระงับยับยั้ง ตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องการจับกุม และกวาดล้างพวก กลุ่มมิจฉาชีพ ที่ทำ�ทองปลอมเป็นอย่างไรบ้าง ในมิติที่ร้านค้าทองคำ�เป็นผู้เสียหาย ถ้าหากมีกรณีที่กลุ่ม มิจฉาชีพเอาทองปลอมมาขาย คิดว่าความรวดเร็วในการรับทราบ เป็นสิง่ สำ�คัญ ในเบือ้ งต้นเราได้จดั ตำ�รวจซึง่ เป็น contact person เพือ่ ทีจ่ ะรับรูข้ อ้ มูลแล้วประสานการปฏิบตั ใิ ห้เบือ้ งต้น เพราะหาก รอการแจ้งความตามระบบแล้วอาจจะไม่ทันการณ์ เนื่องจาก มิจฉาชีพกลุ่มนี้เป็นพวกมืออาชีพ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ไปกระทำ�ความผิดตามสถานที่ต่างๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ได้ รับทราบ คือส่วนใหญ่หลังจากมีการสืบสวนจับกุมได้จะเกิดกรณี ที่ เรี ย กว่ า มี ก ารสมยอมกั น โดยผู้ ป ระกอบการเองก็ จ ะได้ รั บ การชดใช้ จึงมีปัญหาในเรื่องการดำ�เนินคดีของตำ�รวจ เมื่อเกิด กรณีนี้ขึ้นบ่อยๆ แล้วตำ�รวจเห็นว่ามีการสืบสวนจับกุมได้ก็เกิด ตกลงกันได้ ก็จะทำ�ให้ไม่เกิดผลในการปราบปราม นำ�ไปสู่ความ ไม่กระตือรือร้นในการสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าว แต่เราก็ ยืนยันว่าเราก็พยายามปรับและ ณ เวลานี้ก็มีความชัดเจนขึ้น ผลการทำ�งานในภาพรวมน่าพอใจหรือไม่ ยื น ยั น ว่ า เราให้ ค วามสำ�คั ญ และก็ พ ยายามที่ จ ะสื่ อ สาร ไปยังตำ�รวจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีหนึ่งที่ต้อง มีมาตรการป้องกันและจะจับกุมให้ได้ทุกคดี 23
Gold Special วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

กองบรรณาธิการ : เรื่อง วิกิพิเดีย : ภาพ

ภาคธุรกิจมั่นใจ ครม.ชุดใหม่ สานต่อ คสช.นำ�ประเทศก้าวข้ามวิกฤตไปได้ หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ภายใต้การนำ�ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้เข้าควบคุมอำ�นาจการบริหารประเทศ พร้อมประกาศโร้ดแมฟในการนำ�พาประเทศก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ หนึ่งในนั้นก็คือการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. การสรรหานายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และการจัด ตั้งสภาปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เพื่อเข้ามาร่วมปฎิรูปประเทศ รวมถึงบริหารประเทศ ทั้งนี้ การดำ�เนินงานได้คืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่าน มาได้มกี ารจัดตัง้ สนช. รวมถึงการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นที่เรียบร้อย โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขึ้นดำ�รง ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีคนล่าสุด พร้อมทั้งควบตำ�แหน่งหัวหน้า คสช.ด้วย ตามมาด้วยการประกาศโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ ก่อนทีจ่ ะแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อทีป่ ระชุม สนช. ซึง่ จะทำ�ให้ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เริ่มเดินหน้าทำ�งานอย่างเต็มตัว หลังจากนี้ ก็ จ ะมี อี ก หนึ่ ง ภารกิ จ ที่ ต้ อ งจั บ ตาก็ คื อ การแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ทั้ง 250 คน 26

แต่ ก่ อ นจะไปดู โ ฉมหน้ า ของ สปช. มาดู ร ายชื่ อ ของ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบไปด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายก รัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พล.อ.อุ ด มเดช สี ต บุ ต ร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง กลาโหม นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง คมนาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม นายพรชั ย รุ จิ ป ระภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วารสารทองค�ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุ ธี มากบุ ญ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ไพบู ล ย์ คุ้ ม ฉายา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายรัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีชว่ ย ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้เห็นโฉมหน้าของ “ครม.ประยุทธ์” กันแล้ว มาดูความคิดเห็นของนักธุรกิจภาคเอกชนว่า จะมีความมั่นใจ ต่อการทำ�งานงานของครม.ชุดนี้อย่างไรบ้าง โดยนายบุญทักษ์ หวั ง เจริ ญ ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธาน การประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน 3 สถาบั น หรื อ กกร. กล่าวว่า จากผลงานของ คสช. ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ถื อ ว่ า มี ค วามชั ด เจน และเมื่ อ มี รั ฐ บาลก็ เชื่ อ ว่ า จะสานงาน ต่ อ ไปได้ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ด้ า นเศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ ก็ มี ค วาม เชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นบุคคลที่เคยปฎิบัติงานอยู่แล้ว ทั้งนี้ กกร. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีแรงหนุนมาจากภาคการส่งออก และการลงทุนจากภาครัฐ คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 1.5-2 เนื่องจาก ภาคการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ส่วนเศรษฐกิจปีหน้า คาดว่ า จะขยายตั ว ได้ ร้ อ ยละ 4-4.5 ซึ่ ง รั ฐ บาลใหม่ ค วรเร่ ง ผลักดันงานด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกระตุ้นการบริโภคภาย ในประเทศ ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุน ภาครั ฐ ทั้ ง นี้ ก ารมี ค ณะรั ฐ มนตรี ชุ ด ใหม่ จ ะผลั ก ดั น การใช้ ง บ ประมาณได้ เร็ ว ขึ้ น ควรเร่ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการไทยให้ มีความรวดเร็วมากขึ้น และแก้ไขระเบียบการออกใบอนุญาต ให้ทันสมัยมากขึ้น 27


วารสารทองค�ำ

ขณะที่นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ครม.ชุดใหม่ถอื ว่า มีความครบถ้วนทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและด้านสังคม เนื่องจากรัฐมนตรีหลายคน เคยทำ�งานในการวางนโยบายด้าน วิทยาศาสตร์ และมาจากสภาพัฒนาฯ ซึ่งจะเข้าใจและสามารถ สานต่องานร่วมกับรัฐมนตรีที่มาจากสายทหาร ส่วนการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจนั้น เห็นว่าสัญญาการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่เดินหน้า ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อ อยู่ในระดับต่ำ�ที่ 2.01 จากเดิมที่คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะ อยู่ที่ 2.4 แต่ขณะนี้อยู่ที่ 2.2 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยราคา พื ช ผลทางการเกษตรที่ ต กต่ำ� เช่ น ราคายางพารา รวมถึ ง การส่งออกและท่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่ฟนื้ ตัว และภาครัฐมีการเบิกจ่าย งบประมาณที่ล่าช้าทำ�ให้เงินในระบบภาครัฐไม่หมุนเวียน ทำ�ให้ เศรษฐกิจไม่ดี ผอ.ศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย ยั ง เห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ด้ า นเศรษฐกิ จ ต้องทำ�จากนี้ คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว และควบคุม ราคาสินค้าให้อยู่ในราคาถูก และดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร เร่ ง เบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจำ�ปี รวมถึ ง เร่ ง จั ด ทำ�โครงการ โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ กระตุน้ การลงทุน อย่างไรก็ตาม คงต้องรอ ดูการทำ�งานในช่วงระยะ 3-6 เดือน และผลงานที่จะดำ�เนินการ แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง มาดูผลการวิจยั ของ ศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพ โพลล์) ที่ได้สำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “โฉมหน้า ครม. พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ความเชื่ อ มั่ น และความ 28

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

คาดหวังของประชาชน” พบว่าประชาชนร้อยละ 86.5 มีความ เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ขณะที่ ร้อยละ 10.6 ไม่เชื่อมั่น ด้ า นความเชื่ อ มั่ น โดยรวมในความรู้ ค วามสามารถของ รัฐมนตรีใหม่นั้น ร้อยละ 74.4 มีความเชื่อมั่น ขณะที่ร้อยละ 19.8 ไม่เชื่อมั่น เช่นเดียวกับทีมเศรษฐกิจที่ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.2 มีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถด้วยเช่นกัน ขณะที่ร้อยละ 23.4 ไม่เชื่อมั่น ส่ ว นความคาดหวั ง ในการทำ�หน้ า ที่ ข อง ครม.ชุ ด ใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ ครม.ชุดก่อนๆ พบว่า ร้อยละ 69.3 คาดว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันจะทำ�งานได้ดีกว่า ขณะที่ร้อยละ 9.6 คาดว่า คงทำ�งานได้พอกัน และมีเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้นที่คาดว่า คงทำ�งานได้แย่กว่า และร้อยละ 16.9 ไม่ได้คาดหวังไว้ สิ่ ง แรกที่ อ ยากให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ชุ ด ใหม่ ทำ�มากที่ สุ ด นั้ น ร้อยละ 39.5 อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง สินค้า อุ ป โภคบริ โ ภคราคาแพง ร้ อ ยละ 16.8 อยากให้ แ ก้ ปั ญ หา ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ� เช่น ข้าว ยางพารา และร้อยละ 12.2 อยากให้แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นให้หมดไป ส่วนทิศทางสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย ภายหลังการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 86.3 เชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับประชาชนร้อยละ 78.8 ทีเ่ ชือ่ ว่าทิศทางเศรษฐกิจไทย จะดีขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ขอบคุณภาพจาก วิกีพีเดียGlobal Gold วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

WCG คาดการณ์อุปสงค์ทองคำ�ของจีนใน 4 ปีข้างหน้า

จากรายงานโดย World Gold Council ในหั ว ข้ อ “ตลาดทองคำ�ในจีน: ความก้าวหน้าและทิศทางในอนาคต” ชี้ให้เห็นถึงความต้องการนำ�เข้าทองคำ�ของภาคเอกชนใน ประเทศจีนจากระดับปัจจุบันที่ 1,132 ตันต่อปี และคาดว่า จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยสู่ระดับ 1,350 ตันต่อปี ภายใน ปี 2560 อีกทั้งจากรายงานการนำ�เข้าทองคำ�ของประเทศจีน ในปี 2556 นั้น แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนกลายเป็นแหล่ง ซื้อขายทองคำ�ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรายงานฉบับนี้ ชี้ให้เห็น ว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2557 นอกจากนั้ น ในรายงานได้ เจาะลึ ก ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ขั บ เคลื่ อ น ทำ�ให้ ป ระเทศจี น เติ บ โตขึ้ น กลายเป็ น เบอร์ ห นึ่ ง ในการผลิ ต และการบริ โ ภคทองคำ�นั บตั้ งแต่ เริ่ ม มี ก ารเปิ ด เสรี ท างการค้า ในการซื้อขายทองคำ�เมื่อปลายปี พ.ศ. 2533 โดยชี้ให้เห็นถึง สาเหตุของการขยายตัวของตลาดทองคำ�ในประเทศจีนที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง แม้การอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย รวมทั้ง เศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวในระยะสั้น 30


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ทัง้ นี้ ใน 6 ปีขา้ งหน้าอาจจะได้เห็นการเติบโตของชนชัน้ กลาง ของประชากรในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นถึง 60% หรือราว 200 ล้านคน ซึ่งรวมประชากรชนชั้นกลางได้ประมาณ 500 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในสหรัฐฯทั้งประเทศที่มีทั้งสิ้น 319 ล้านคน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มชนชั้นกลางเหล่านี้ที่มีฐานะ และมี กำ�ลั ง พอที่ จ ะบริ โ ภคทองคำ� รวมถึ ง มี มุ ม มองเชิ ง บวก ต่อทองคำ� จะส่งผลทำ�ให้ตลาดทองคำ�ขยายตัวอย่างมากใน อนาคต นอกจากนี้กลุ่มชนชั้นกลางรุ่นใหม่เหล่านี้ จะมีรายได้ที่เพิ่ม สูงขึ้น การออมที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำ�ให้การขยายตัวของประเทศ จีนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ว่า ภาพรวมของความต้องการทองคำ�เพือ่ สวมใส่ หรือเพือ่ การลงทุน ใน 4 ปีข้างหน้าจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง Albert Cheng กรรมการผู้จัดการของ the Far East at the World Gold Council กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดเสรีการค้า ในตลาดทองคำ�เมื่อปลายปี พ.ศ. 2533 และตามมาด้วยการ ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถขายทองคำ�แท่งได้ในปี พ.ศ. 2547

วารสารทองค�ำ

ทำ�ให้ได้เห็นความต้องการทองคำ�จากเหล่าผู้บริโภคทั่วประเทศ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างน่าอัศจรรย์ ซึง่ ความสัมพันธ์ แต่ดงั้ เดิมของชาวจีน กับทองคำ�ที่มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น นับตั้งแต่อดีต มาบวกกับการเติบโตเพิม่ ขึน้ ของประชากรชนชัน้ กลางในประเทศ จีนที่มีฐานะ และการสนับสนุนของรัฐบาลจีนด้วย สิ่งเหล่านี้ เป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ ที่ จ ะทำ�ให้ ต ลาดทองคำ�ในประเทศจี น เติ บ โต ยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันจีนได้เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายทองคำ� ของโลกไปแล้ว Albert Cheng กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะที่จีนต้องเผชิญ กับความท้าทายที่สำ�คัญ คือ การที่ต้องพยายามรักษาระดับ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ และการเปิ ด เสรี ข องระบบการเงิ น ในด้ า นการเติ บ โตของรายได้ ส่ ว นบุ ค คล และการออมของ ประชาชนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะเป็ น ตั ว ที่ จ ะสนั บ สนุ น อุ ป สงค์ ท องคำ� (ทั้งการสวมใส่และการลงทุน) ในประเทศให้เพิ่มขึ้นในระยะ กลางได้ ทั้ ง นี้ ประเด็ น สำ�คั ญ ที่ พ บได้ ใ นงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ยั ง รวมถึ ง ประเด็นต่อไปนี้

31


วารสารทองค�ำ

1. การเติบโตของเมืองต่างๆ ในจีน จนเป็นเมืองขนาดใหญ่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีเมืองใหญ่กว่า 170 เมืองที่มี ประชากรในเมืองเหล่านีม้ ากกว่า 1 ล้านคน โดยมีการคาดการณ์ เกี่ยวกับประชากรในเมืองเหล่านี้ว่าจะเติบโตจากระดับ 300 ล้านคนในปีนี้ ไปอยู่ที่ระดับ 500 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งอุปสงค์ของทองคำ�จะมีโอกาสเพิ่มขึ้น จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ของชนชั้นกลางเหล่านี้และจากทางเลือกในการลงทุนที่จำ�กัด ของชนชั้นกลาง 2. ระดับการออมของชาวจีนยังคงอยู่ในระดับที่สูง-มีเงิน ออมในบัญชีของธนาคารจีนกว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ การจัดสรรเงินไปลงทุนในทองคำ�ของชาวจีนยังคงอยูใ่ นระดับต่ำ� เพียง 3 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งจากมุมมองของชาวจีน ที่มองว่า ทองคำ�เป็นวัตถุที่คงทน สามารถลงทุนได้ง่าย รวมถึงการมี 32

SEPTEMBER - OCTOBER 2014


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

วารสารทองค�ำ

ทางเลือกลงทุนของชาวจีนเหล่านี้ ที่มีไม่มากนักทำ�ให้ชาวจีน ชอบการลงทุ น ในทองคำ�แท่ ง มากกว่ า สั ญ ญาซื้ อ ขายทองคำ� โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารลงทุ น ในทองคำ�ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาใหม่ ทำ�ให้ คาดการณ์ ไ ด้ ว่ า ในระยะกลางอุ ป สงค์ สำ�หรั บ ทองแท่ ง และ เหรียญทองคำ�จะเพิม่ ขึน้ กว่า 25% ในปีทผี่ า่ นมาสูร่ ะดับ 500 ตัน ในปี พ.ศ. 2560 3. จีนกลายเป็นตลาดอัญมณีอันดับหนึ่งของโลก โดยมี ขนาดใกล้ 3 เท่าเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีความ ต้องการกว่า 669 ตันในปี 2556 ซึ่งคิดเป็น 30% ของความ ต้องการอัญมณีของโลก ซึง่ มีการประมาณกันว่า อุปสงค์ดงั กล่าว จะเติบโตไปถึง 780 ตันในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีผู้ค้าปลีกกว่า 1 แสนราย และโรงงานผลิตกว่าพันแห่งทั่วโลก 4. ทัศนคติของผู้บริโภคชาวจีนต่อทองคำ�มีความแน่วแน่ถึงแม้ 40% ของการบริโภคอัญมณีจะเกี่ยวพันกับงานแต่งงาน แต่สิ่งกระตุ้นให้มีการซื้อทองคำ�ในจีนนั้นมีหลายโอกาสรวมถึง การให้เป็นของขวัญ โดย 80% ของผู้บริโภคที่ได้รับการสำ�รวจ ในรายงานฉบับนี้มีแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายในการซื้อทองคำ� มากขึน้ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เนือ่ งมาจากความเชือ่ ทีว่ า่ ทองคำ� เป็นสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าได้ในระยะยาว และคาดว่า รายได้ของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นได้อนาคต 5. อุปสงค์ของทองคำ�ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีน จะเพิ่มขึ้นใน 4 ปีข้างหน้า ความต้องการทองคำ�ในอุตสาหกรรม การผลิตเติบโตขึ้นโดยมีความต้องการทองคำ�ในอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก (เพิ่มขึ้นจาก 16 ตันใน ปีพ.ศ. 2546 มาอยู่ที่ 66 ตันในปี พ.ศ. 2556) นอกจากนี้จีน ยังเป็นผู้นำ�ตลาดทองคำ�เกี่ยวกับสิทธบัตรอีกด้วย เช่น การใช้ Nanogold ในทางการแพทย์ 6. การถื อ ครองทองคำ�ของธนาคารกลางจี น มี ป ริ ม าณ รวมทัง้ สิน้ 1,054 ตันในช่วงสิน้ ปี พ.ศ.2556 ทำ�ให้จนี เป็นประเทศ ที่ถือทองคำ�แท่งมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยคิดเป็น 1% ของทุนสำ�รองระหว่างประเทศของจีน ทั้งหมด (ลดลงจากระดับ สูงสุดที่ 2% ในปี พ.ศ. 2555) เป็นผลมาจากการเติบโตอย่าง รวดเร็วของการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ที่เข้าใกล้ ระดับ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ในสิ้นปี พ.ศ.2556 7. จีนเปลี่ยนจากประเทศผู้ผลิตรายเล็กมาเป็นประเทศ ที่มีเหมืองทองคำ�มากที่สุดในโลก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจาก 217 ตันไปที่ 437 ตัน 33


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ศูนย์วิจัยทองค�ำ : เรื่อง

ในเดื อ นนี้ กลั บ มาเน้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ และนโยบายทางการเงิ น ของชาติที่พัฒนาแล้ว ด้านดัชนีความเชือ่ มัน่ ราคาทองคำ�ในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวม อยูท่ รี่ ะดับ 56.65 จุด ลดลงจากการจัดทำ�เดือนสิงหาคม 2.20 จุดหรือ 3.73% โดยดัชนีความเชื่อมั่นในระยะสามเดือน ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 จุดต่อเนื่อง หมายถึงกลุ่มตัวอย่างยังคง มีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางต่อราคาทองคำ� มาดูผลสำ�รวจ เรื่องการซื้อทองในช่วงเดือนกันยายนจาก กลุ่มตัวอย่าง 458 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุน 339 ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคำ� 119 ตัวอย่าง พบว่า 37.83% คิดว่าจะซือ้ ทองคำ� ในช่ ว งหนึ่ ง เดื อ นข้ า งหน้ า ขณะที่ 32.17% คาดว่ า จะยั ง ไม่ ซื้อทองคำ�ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 30.00% ยังไม่แน่ใจ ว่าจะซื้อทองคำ�หรือไม่ ทั้งนี้ จากผลสำ�รวจข้างต้น สรุปได้ว่ามุมมองทั้งสองกลุ่ม ตัวอย่างสอดคล้องกัน โดยเกิดขึ้นจากความกังวลว่าทองคำ� จะขาดความน่าสนใจหลังการใช้นโยบายการเงิน เพื่อหนุนตลาด ของ ECB และการฟื้นตัวของตลาดการจ้างงานสหรัฐฯ ที่จะ

ดัชนีราคาทองคำ�เดือน ก.ย.ลด หลังสถานการณ์โลกเริ่มมีสัญญาณที่ดี ศูนย์วจิ ยั ทองคำ�ได้รายงานดัชนีความเชือ่ มัน่ ราคาทองคำ� (Gold Price Sentiment Index) ประจำ�เดือนกันยายน 2557 อยู่ที่ระดับ 42.61 จุด ลดลงจากเดือนสิงหาคม 13.47 จุด หรือ 24.02% โดยค่าดัชนีปรับตัวลงต่ำ�กว่าระดับ 50 จุด หลังจากทรงตัวเหนือระดับ 50 จุด สองเดือนติดต่อกัน โดย มุมมองนี้สอดคล้องกัน ทั้งกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มผู้ลงทุน เมื่อ พิจารณาแยกตามกลุ่มดัชนี ดัชนีเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนอยู่ที่ ระดับ 40.81 จุด ลดลง 12.47 จุด ส่วนดัชนีเฉพาะกลุ่มผู้ค้า อยู่ที่ระดับ 49.61จุด ลดลง 17.18 จุด สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างกลับมามีทัศนคติในเชิงลบต่อราคา ทองคำ�เชื่ อ ว่ า เกิ ด จากการส่ ง สั ญ ญาณด้ า นนโยบายการเงิ น และการตอบรับต่อความเสี่ยงในการสู้รบในตะวันออกกลางยูเครน ทีค่ ลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี นึ้ จะเห็นว่าในช่วงการสำ�รวจช่วง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม มีการให้น้ำ�หนักกับประเด็นการสู้รบ ในยูเครน และตะวันออกกลางค่อนข้างมาก แต่นำ�้ หนักของปัจจัย 34

ทำ�ให้การส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยทำ�ได้เร็วขึ้น ด้านปัจจัย หนุนเดิม อย่างความเสีย่ งด้านสงคราม คลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี นึ้ มาดู บ ทสรุ ป ความคิ ด เห็ น ผู้ ค้ า ทองคำ�รายใหญ่ และ ผู้ ป ระกอบกิ จ การนายหน้ า ซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้างอิงกับราคาทองคำ� จำ�นวน 11 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มองทองคำ�ระหว่างเดือนกันยายนน่าจะเคลื่อนไหว ในกรอบไม่สงู มาก สะท้อนผ่านช่วงห่างราคาและมุมมองต่อราคา ทองคำ�เฉลี่ ย โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 5 รายคาดว่ า ราคาทองคำ� ในประเทศเฉลี่ยเดือนก.ย.จะใกล้เคียงกับราคาทองคำ�ในเดือน ส.ค. กลุ่มตัวอย่าง 3 รายที่คาดว่าราคาทองคำ�ประเทศเฉลี่ย จะปรับตัวลดลง ส่วนอีก 3 รายเชื่อว่าราคาทองคำ�ในประเทศ เฉลี่ยในเดือนกันยายนจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนบทสรุปด้านราคาทองคำ�ในตลาดโลกกลุ่มตัวอย่างเชื่อ ว่าราคาทองคำ�ในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,200-1,350 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยกรอบการเคลือ่ นไหว


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ด้านล่าง ให้น้ำ�หนักระหว่าง 1,200-1,250 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ โดย มีคา่ ความถีห่ นาแน่นอยูบ่ ริเวณ 1,240-1,250 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ ขณะที่ ก รอบด้ า นบนให้ นำ�้ หนั ก ระหว่ า ง 1,300-1,350 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยู่บริเวณ 1,300-1,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ บ ทสรุ ป ด้ า นราคาทองคำ�แท่ ง ในประเทศ (ความ บริสุทธิ์ 96.5%) เชื่อว่าราคาน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,500 – 20,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ� โดยกรอบการเคลื่อนไหว ด้ า นล่ า งให้ น้ำ� หนั ก ระหว่ า ง 18,500-19,000 บาทต่ อ หนึ่ ง บาททองคำ� โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,900-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ� ขณะที่กรอบด้านบนให้น้ำ�หนักระหว่าง 19,600-20,600 บาทต่ อ หนึ่ ง บาททองคำ� และมี ค่ า ความถี่ หนาแน่นในช่วง 19,600-20,200 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ� ก่ อ นหน้ า นี้ ศู น ย์ วิ จั ย ทองคำ� ได้ จั ด ทำ�แบบสำ�รวจราคา เป้าหมายของราคาทองคำ�ในตลาดโลก ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ สหรัฐฯและราคาทองคำ�ในประเทศ ปรากฎว่าเป้าหมายราคา เฉลี่ยทองคำ�ในตลาดโลกช่วงครึ่งหลังของปี 2557 มีค่าระหว่าง 1,230-1,325 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 6 บริษัท

วารสารทองค�ำ

อยู่ที่ระดับ 1,286 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ส่วนเป้าหมายค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ เฉลี่ยใน ช่วงครึ่งหลังของปี 2557 มีค่าระหว่าง 32.25-32.50 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีค่าเฉลี่ย 6 บริษัทอยู่ที่ระดับ 32.43 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเป้าหมายราคาเฉลี่ยทองคำ�ในประเทศอ้างอิงทองคำ� ความบริสุทธิ์ 96.5% ช่วงครึ่งหลังของปี 2557 มีค่าระหว่าง 18,700-20,400 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ� มีค่าเฉลี่ย 6 บริษัท อยู่ที่ระดับ 19,590 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ�

35


Gold Research วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

โอกาสธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย สู่ตลาดโลกบนตลาดออนไลน์ eBay (ต่อ) หลังจากที่ในฉบับที่ผ่านมา เราได้นำ�เสนอรายละเอียด และโอกาสการทำ�ธุรกิจอัญมณีในตลาดออนไลน์ มาในฉบับนี้ จะมาศึกษาเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มจาก 10 อันดับคำ�ค้นหายอดนิยมในอเมริกา สหราชอาณาจักร และ ออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ใช้ค้นหาสินค้าดังที่แสดงในตารางด้านล่างนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สหรัฐอเมริกา Rings Earrings Necklace Ring Bracelet Hello Kitty Swarovski Jewelry Juicy Couture Guess

สหราชอาณาจักร Swarovski Necklace Monet Earrings Costume Jewellery Rings Jewellery Bracelet Pandora Bracelet Pandora Bracelets

ออสเตรเลีย Tiffanys Jewellery Pearl Rings Tiffany Co Dragon Earrings Costume Jewellery Boho Diva Jewellery Mona Lisa Sterling Silver

เครือ่ งประดับทีล่ กู ค้ามักค้นหา คือ เครือ่ งประดับเงิน 92.5% เครือ่ งประดับทอง และทองขาว 14K 18K และ 22K ส่วนอัญมณี ทีค่ น้ หากันมากเป็นอันดับต้นๆ คือ เพชรและไข่มกุ สำ�หรับสินค้า ที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ได้แก่ เครื่องประดับเงินที่ตกแต่ง ด้วยอัญมณีแท้ และแหวนเพชร ตัวเรือนทำ�จากทองและทองขาว 14K และ 18K ตั ว อย่ า งผู้ ค้ า ไทยที่ ป ระสบความสำ�เร็ จ คุ ณ ชั ญ ญาวั จ น์ วิชัยนิษฐ์ ผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับบน eBay ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เริ่มต้นอาชีพจากการเป็น นายหน้าค้าอัญมณีและ เข้าสู่การขายบน eBay เมื่อปี 2003 จนกระทั่งเปิดบริหารธุรกิจ เต็มรูปแบบปลายปี 2008 ภายใต้รา้ นค้าแรกชือ่ “egemdiamond” และในปี 2009 เปิดร้านค้าที่ 2 ชื่อ “gemsporium” ทั้งนี้ ร้าน egemdiamond ได้รับรางวัลบริการลูกค้าดีเด่นใน ปี 2009 (Out standing Customer Satisfaction 2009) และปี 2011 กับรางวัลผู้ขายยอดเยี่ยม ในระดับไททาเนียม 36

(Top Rated Seller and Titanium Power Seller Outstanding Sales 2011) เนื่องจากในปีดังกล่าว ร้านนี้มียอดขายติดอันดับ 3 ของโลก ส่วนร้าน gemsporium ได้รับรางวัลผู้ขายยอดเยี่ยม ในระดับไททาเนียม ปี 2012 (Top Rated Seller and Titanium Power Seller Outstanding Sales 2012) เป็ น ร้ า นค้ า ที่ มี ยอดขายเป็นอันดับ 6 ของโลก นโยบายการดำ�เนินธุรกิจของคุณชัญญาวัจน์ คือ ยึดมั่น ความพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด โดยให้ผู้ซื้อคืนสินค้า และรับเงินคืนเต็มจำ�นวนทันที โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ รวมถึง มี ก ารสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า อย่ า งสม่ำ� เสมอ ตลอดจนการพั ฒ นา รูปแบบ สินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้มีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ� มากกว่า 50% นอกจากนี้ยังมีผู้ค้าไทยหลายรายที่ประสบความ สำ�เร็จ โดยในส่วนอัญมณี ที่ยังไม่ขึ้นรูปที่มียอดขายสูงที่สุด ของไทย คือร้านชื่อ Thaigemstore


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

จาก 2 ตัวอย่างข้างต้น คงจะพอเป็นแรงกระตุน้ และแนวทาง ให้ ผู้ ป ระกอบการ ที่ ส นใจขายอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ บน eBay ได้ศึกษาตัวอย่างการขาย และการตั้งราคาที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ ไม่แนะนำ�ผู้เข้าตลาดรายใหม่ตัดราคาขายกันเอง เพราะจะ ทำ�ให้เสียทั้งระบบ ควรเน้นชูจุดเด่นสินค้าคุณภาพ ดีไซน์เป็น เอกลั ก ษณ์ ไ ม่ ซำ�้ ใคร จะช่ ว ยให้ ป ระสบความสำ�เร็ จ ในตลาด eBay ได้ในระยะยาว

บทสรุป

eBay ครอบคลุมตลาดกว่า 200 ประเทศทั่วโลก มีผู้ซื้อ มากกว่า 100 ล้านคน ทำ�ให้เข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลก รวมถึงตลาด เกิดใหม่ เช่น รัสเซีย บราซิล ได้โดยไม่จำ�เป็นต้อง บินไปขายสินค้า ถึงที่ หากจะเริ่มต้นขายบน eBay วันนี้ก็ยังไม่สาย ด้วยมูลค่า ตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ซึ่ ง นั่ น แสดงว่ า มี ผู้ ซื้ อ ผู้ ข ายเพิ่ ม มากขึ้ น จึงนับว่ายังมีโอกาสให้ผู้ค้ารายอื่นเข้าไปทำ�กำ�ไรได้อีกมาก อีกทัง้ การมีสมาชิกจำ�นวนมากต่างก็มคี วามชอบหลากหลาย จึงไม่ต้องกลัวว่า จะขายสินค้าไม่ได้ เพราะสินค้า 1 ชิ้นของท่าน จะต้ อ งไปตรงใจคนหนึ่ ง ใน 100 ล้ า นคน ได้ อ ย่ า งแน่ น อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะได้ รับการตอบรับที่ดีมากบนตลาดออนไลน์แห่งนี้ สำ�หรับการเริ่มต้นธุรกิจบน eBay นั้น ใช้เงินลงทุนไม่สูง แต่ผู้ขายจะต้องศึกษาระบบ รูปแบบการใช้งาน ระเบียบวิธีการ ขาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เข้าใจก่อน รวมถึงการศึกษาตลาด และคูแ่ ข่ง ซึง่ อาจจะเลือกศึกษาด้วยตนเอง โดยการหาซือ้ หนังสือ เกี่ยวกับ eBay มาอ่าน ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือ เข้ารับการอบรมกับบริษัท ซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรายในตลาด ขณะนี้ก็ได้ 37


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

ดอลลาร์แข็งบาทแข็ง ปัจจัยลบต่อราคาทองในประเทศ ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาราคาทองคำ�ให้ผลตอบแทนในระดับ ทีค่ อ่ นข้างน่าพอใจ แม้จะน้อยกว่าตลาดหุน้ แต่เมือ่ พิจารณา จากมุ ม มองของนั ก ลงทุ น และสำ � นั ก วิ เ คราะห์ ทั้ ง ในและ ต่ า งประเทศที่ ต่ า งประเมิ น ไว้ ใ นปี ก่ อ นว่ า ทองคำ � ในปี นี้ น่ า จะยั ง เคลื่ อ นไหวในทิ ศ ทางขาลง และผลตอบแทนก็ ไม่น่าจะดีดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ และคาดว่าในช่วงทีเ่ หลือของปีนเี้ งิน บาทยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น เช่นเดียวกับเงินดอลลาร์ สหรัฐที่จะแข็งค่าขึ้น ทั้งจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ของเฟดที่ลดวงเงินลงอย่างต่อเนื่อง และประเมินว่าเฟด กำ�ลังจะเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปีหน้า แต่ยังไม่ชัดเจนว่า จะปรับขึ้นในช่วงเวลาใด ปกติแล้วราคาทองคำ�และเงินดอลลาร์จะผกผันในทิศทาง ตรงข้ า ม แต่ ใ นความเป็ น จริ ง อาจมี เรื่ อ งความต้ อ งการซื้ อ หรือขายทองคำ�ในแต่ละช่วงเวลาที่จะทำ�ให้ราคาทองไม่ได้ปรับ ขึ้นหรือลงสวนทางกับเงินดอลลาร์เสมอไป ซึ่งในช่วงครึ่งหลัง 38

ของปีนี้เงินดอลลาร์ ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นต่อ โดยมีการ ประเมิ น ว่ า รายงานข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ทั้ ง อั ต ราการ ว่างงาน และรายงานข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ต่างมีสัญญาณ ฟื้นตัว จะทำ�ให้เฟดตัดสินใจลดปริมาณเงินในการซื้อพันธบัตร รัฐบาลลงต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ อย่ า งไรก็ ดี ประเด็ น นี้ ค าดว่ า คงมี ผ ลต่ อ ราคาทองคำ� ค่อนข้างน้อย เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่าประเด็นนี้ เข้าไป ในราคาทองในระดับหนึ่งแล้ว แต่กรณีเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนั้น ยังเป็นประเด็นใหม่ทน่ี กั ลงทุนให้ความสนใจ หากมีความชัดเจนว่า จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะกดดันให้ราคาทองอ่อนตัวลง ซึง่ ในขณะนีม้ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างสูงว่าเฟดจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในปีหน้า แต่จะเป็นช่วงไหนยังไม่ชัดเจน อีกสาเหตุที่ทำ�ให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นคงมาจากการอ่อน ค่าของเงินยูโร ทั้งนี้โดยในช่วงกลางปีที่ผ่านมามีการประกาศ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางยุโรป ในชื่อ ของโครงการ TLTRO หรือ “Targeted Long-term refinancing


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

operation” โดยปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินในยุโรปเพื่อนำ�เงิน ไปปล่อยกูอ้ กี ต่อหนึง่ ในระดับอัตราดอกเบีย้ ต่ำ� หลังจากรายงาน ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ของประเทศสมาชิ ก กลุ่ ม ยุ โรปส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ฟื้นตัว ในระดับที่ธนาคารกลางยุโรปต้องการ และมาตรการ ดังกล่าวในภาพรวมจะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินยูโร เข้าสู่ระบบ มีการประเมินว่าวงเงินในโครงการ TLTRO นี้ จะอยูท่ ี่ 2 ล้านล้าน ยูโร น้อยกว่าเงินจากโครงการ QE ครั้งแรกของเฟดที่มีเพียง 1 ล้านล้านดอลลาร์ และผลจากการทีเ่ งินยูโรมีมากขึน้ ก็จะส่งผล ให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและเป็นปัจจัยลบที่กดดันราคาทอง นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ยังมีข่าวเรื่องของทางการจีน มีความพยายามที่จะใช้เงินหยวนในการชำ�ระราคาสำ�หรับสินค้า ที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศ รวมถึงใช้เงินหยวนซื้อน้ำ�มัน จากประเทศผู้ผลิตน้ำ�มันบางประเทศ ซึ่งเรื่องนี้อาจส่งผลต่อ เงินดอลลาร์ในระยะยาว และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้นักวิชาการ ตามทฤษฎีสมคบคิด รวมทั้งนักวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง ประเมิ น ว่ า อาจเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการล่ ม สลาย ของเงินดอลลาร์ และน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เริ่มมีเหตุการณ์ การก่อการร้ายในเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ ซึง่ เป็นความพยายาม ดิ้นรนของ สหรัฐ เพื่อให้เงินดอลลาร์ยังคงความเป็นเงินสกุลกลาง สำ�หรับ

วารสารทองค�ำ

การค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศผู้ผลิตอาวุธ ยุทธภัณฑ์รายใหญ่ของโลก โดยประเด็นนี้ ค่อนข้างอ่อนไหว และ อาจกลับมาเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ�ได้ในท้ายที่สุด สำ�หรับท่านที่ซื้อขายทองคำ�อยู่แล้วมักจะคุ้นชินกับกรณี ที่ เ งิ น ดอลลาร์ แข็ ง ค่ า ราคาทองปรั บ ตั ว ลง และเงิ น บาทก็ จ ะ อ่ อ นค่ า ลง และมี ผ ลให้ ร าคาทองในประเทศปรั บ ตั ว ลงน้ อ ย กว่าปกติ แต่นับตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา กลับเกิดเหตุการณ์ใน ลักษณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่า ราคาทองปรับตัวลง และเงินบาท ก็ แข็ ง ค่ า ขึ้ น ด้ ว ย ยิ่ ง ทำ�ให้ ร าคาทองในรู ป เงิ น บาทปรั บ ตั ว ลง มากกว่าปกติ ซึ่งสาเหตุเกิดจากทั้งมาตรการ TLTRO และความ พยายามของทางการจี น ที่ ต้ อ งการให้ เ งิ น หยวนก้ า วขึ้ น มา มี บ ทบาทต่ อ การค้ า การลงทุ น ในเวที โ ลก และการที่ พื้ น ฐาน เศรษฐกิจในเอเชียที่ยังน่าสนใจในการลงทุน ก็ยิ่งเป็นปัจจัย ทีท่ ำ�ให้เงินยูโรไหลเข้ามายังเอเชียรวมทัง้ ไทยดังทีเ่ ราเห็นเงินบาท แข็งค่าขึน้ และตลาดหุน้ ไทยทีป่ รับตัวขึน้ ตามแรงซือ้ ของนักลงทุน ต่างประเทศ สำ�หรับกรณีที่ของบ้านเรา หลังจากที่มีการทำ�รัฐประหาร ทั้งตลาดหุ้น ทั้งเงินบาทได้สะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุน ประกอบกับเรื่องของ TLTRO และอิทธิพลของเงินหยวน ก็น่า จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำ�ให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ดังนั้น ในช่วงครึ่ง หลังของปี หากมีรายงานข้อมูลที่ทำ�ให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อ ราคาทองก็ ค งปรั บ ขึ้ น ได้ ย าก และสำ�หรั บ เงิ น บาทก็ ยั ง มี แนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเช่นกัน ราคาในประเทศก็จะได้รับผล กระทบในทางลบ อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาการเมืองใน ระดั บ ประเทศที่ ยั ง มี ค วามรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น ก็ จ ะเป็ น ปั จ จั ย บวก ที่ทำ�ให้ราคาทองคงปรับลงในกรอบจำ�กัด การเคลื่อนไหวของ ราคาทองในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี จึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเคลื่ อ นไหว ออกด้านข้างมากกว่าที่จะปรับขึ้นหรือลงในทิศทางเดียว

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

39


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

Ausiris Futures : เรื่อง

ภาพของการลงทุนทองคำ�ในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงที่ผ่านมา ภาพของราคาทองคำ�ที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวผันผวน ในทิศทางขาขึ้นระยะสั้น จากภาพ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในยูเครนบวกกับสมาคมทองคำ�จีน (CGA) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 จีนสามารถ ผลิตทองคำ�ได้ 211.073 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.47% สะท้อนถึงความต้องการบริโภคทองคำ�ที่มากขึ้น ขณะที่ ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ที่ สำ�คั ญ ในสหรั ฐ ฯล่ า สุ ด ได้ แ ก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำ�เดือน มิ.ย.จาก สำ�นักงานสถิติแรงงานแห่งชาติที่ 288,000 ตำ�แหน่ง เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าถึง 64,000 ตำ�แหน่ง บวกกับการที่ประธาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเปิดเผยว่า ตลาดแรงงานสหรัฐได้ฟื้นตัว 83% จากช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินรุนแรงสุดเมื่อปี 2008 ทั้งนี้ เรามองว่าภาคแรงงานสหรัฐฯ เริ่มมีการฟื้นตัวเป็นภาพบวก โดยตรงต่ อ เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯปั จ จั ย นี้ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ก ระตุ้ น ให้ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ อาจปรับ ลดการซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ (QE) ลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในการประชุ ม คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายครัง้ ต่อๆ ไป โดยการซือ้ สินทรัพย์ (QE) จะยุ ติ ล งภายหลั ง การประชุ ม เดื อ น ต.ค.ซึ่ ง ส่ ง ผลลบ ต่อทองคำ�ในช่วงเดือน ต.ค. โดยภาพของ Physical Demand ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาได้ เข้าซื้อทองคำ�ในสัดส่วนที่ลดต่ำ�ลง ในระดับหนึ่งนั้น ได้เป็น อีกหนึ่งปัจจัยลบในระยะสั้น ประกอบกับการลดถือครองทองคำ� อย่างมีนัยสำ�คัญของกองทุน SPDR อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้ ถื อ ครองที่ ร ะดั บ 804.84 ตั น (ข้ อ มู ล วั น ที่ 23/07/57)

และเป็นปัจจัยเชิงลบในเชิง Sentiment ต่อการถือครองทองคำ� ของนักลงทุนทั่วไป ปัจจัยที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูความคืบหน้าในการ แถลงการณ์ของนางเจเน็ต เยลเลน ที่จะมีการประชุม FOMC ครั้ งที่ 5 ที่ จ ะมี ขึ้ น ในวั น ที่ 29-30 ก.ค. 2557 การประชุม ครั้งที่ 6 ในวันที่ 16-17 ก.ย. 2557 ครั้งที่ 7 ในวันที่ 28-29 ต.ค 2557 และการประชุ ม ครั้ ง สุ ด ท้ า ยในรอบปี 2557 ในวั น ที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ซึ่ง Highlight ของการประชุมจะอยู่ที่ ครั้งที่ 5-7 เพราะนางเจเน็ตฯได้แถลงต่อสภาคองเกรสในวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านว่าเฟดจะปรับลดการซื้อสินทรัพย์ (QE) ลงอย่าง ต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการกำ�หนดนโยบาย (FOMC) ครั้งต่อๆ ไป โดยการซื้อสินทรัพย์ (QE) จะยุติลงภายหลังการ ประชุมเดือน ต.ค. ทั้งนี้ นักลงทุนต้องจับตาดูว่านางเจเน็ตฯ จะทำ�จริงอย่างที่ได้กล่าวกับสภาคองเกรสหรือไม่ ถ้าในการ ประชุม FOMC ในครั้งที่ 7 นางเจเน็ตฯยุติการซื้อสินทรัพย์ (QE) ลงจะส่งผลลบต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ครอบคลุมไปถึง ดัชนีตลาดทุน ราคาทองคำ�ปรับลดลง

นโยบายของเฟดที่ส่งผลต่อราคาทอง

40

ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน Ausiris Group


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

• เศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯที่ จะขยายตั ว ขึ้ น จากช่ ว งที่เกิด วิกฤติ การเงินรุนแรงสุดในปี 2008 จริงหรือไม่ ถ้าแข็งแกร่งขึ้นจะ ทำ�ให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนักลงทุน ถือมากขึ้นส่งให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าทองร่วง กรอบราคาทองคำ�ช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 แนวรับ 1250 1180 1120 แนวต้าน 1330 1370 1443

ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน Ausiris Group

เทรนด์ในการลงทุนในทองคำ�และปัจจัยที่น่าจับตามอง ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 ราคาทองคำ�มีแนวโน้มที่จะยังคง ในช่วงนี้ เคลื่อนไหว Sideway โดยจะมีอยู่ 2 ลักษณะดังรูปที่ 2 เหตุการณ์สำ�คัญที่มีแนวโน้มในการส่งผลกระทบต่อ รูปที่ 3 Q1’14 Gold demand overview ราคาทองคำ�ในช่วงนี้ ปัจจัยบวกมีดังนี้ • สถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในยูเครน/ฉนวนกาซา/ อิรัก ทำ�ให้ทองคำ�เกิดภาพ Safe-Haven มากขึ้น • ECB ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในยุโรปเหลือ 0.15% จาก 0.25% นั้นส่งผลกดดันต่อค่าเงินยูโรที่ได้อ่อนค่า และ ECB ยั ง ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากลงสู่ ร ะดั บ - 0.10% จาก ระดับเดิมที่ 0%ปัจจัยนี้ส่งให้เงินไหลออกจากตลาดกลุ่มยุโรป ไปสู่ตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตลาดหุ้นเอเชีย และตลาด Commodities ที่มา : World Gold Council ปัจจัยลบมีดังนี้ • การยุติ QE หลังนางเจเน็ต เยลเลน ได้แถลงต่อสภา คองเกรสในวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยการซื้อสินทรัพย์ (QE) จะยุติลงภายหลังการประชุมเดือน ต.ค. ปัจจัยนี้จะส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นกระทบถึงราคาทองคำ�จะลดลง • สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครน/ฉนวนกาซา/ โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausiris.co.th อิรักยุติลง ภาพ Safe-Haven หายไป โทร. 0-2633-5299

41
วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

YLG Group : เรื่อง

สภาทองคำ�โลก เปิดรายงาน 5 อันดับ การถือครองทองคำ�ของธนาคารกลางทั่วโลก ราคาทองคำ�ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผันผวนอย่างมาก โดยในปีล่าสุด 2557 ในช่วงครึ่งปีแรกราคาทองคำ�ปรับตัวขึ้น 117 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปี 2556 ปรับตัวลง 469 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ปี 2555 ปรับตัวขึ้น 108 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีจะมีการปรับตัวทั้งขึ้นและลงไม่ต่ำ�กว่า 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำ�ให้การลงทุนในระยะสั้น หากนักลงทุนที่มีทักษะค่อนข้างมาก จะสามารถทำ�กำ�ไรได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ขณะที่การลงทุนในระยะกลางถึงยาว ก็ยังสามารถทำ�กำ�ไรได้เช่นเดียวกัน ประเด็ น ที่ ส่ ง ผลให้ ร าคาทองคำ�เหวี่ ย งตั ว ค่ อ นข้ า งมาก คงหนีไม่พ้นประเด็นสำ�คัญไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยเฉพาะนโยบายผ่อนคลายเชิง ปริมาณ (คิวอี) รวมถึงนโยบายอัตราดอกเบี้ย และในฝั่งยุโรป คงเป็นนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) อีกทั้ง ความต้องการทองคำ�ของโลก ที่นำ�โดย ประเทศจีน และอินเดีย นอกจากนี้เรื่องของการถือทองคำ�ของธนาคารกลาง ยังเป็น อีกปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มราคาทองคำ�ในระยะยาว

44


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ซึ่งอาจแตกต่างจากประเด็นอื่นๆ ที่มักจะส่งผลต่อทิศทางของ ราคาทองคำ�ในทันที โดยปกติการถือทองคำ�ของธนาคารกลางนั้น จะไม่ได้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เก็ ง กำ�ไร แต่ มั ก จะถื อ ทองคำ�เพื่ อ กระจาย ความเสีย่ งของทุนสำ�รองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงหลาย ปี ที่ ผ่ า นมาสกุ ล เงิ น มี ค วามผั น ผวนค่ อ นข้ า งมาก ดั ง นั้ น การถือทองคำ�ผสมในพอร์ทจะส่งผลให้ความผันผวนในส่วนนี้ น้อยลง ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สภาทองคำ�โลก ได้รายงาน อั น ดั บ ธนาคารกลางของประเทศต่ า งๆ ที่ ถื อ ทองคำ�ไว้ ซึ่ ง 5 อันดับแรกเป็นไปตามตารางด้านล่าง ตารางแสดงการถือทองคำ�ของธนาคารกลาง 5 อันดับแรก อันดับ

ประเทศ

ปริมาณ(ตัน)

%ของทุนสำ�รอง จากตารางจะเห็นได้วา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงถือครอง ทองคำ�ไว้มากที่สุดในโลก ถึง 8,133.5 ตัน คิดเป็น 71.70% ของทุนสำ�รองระหว่างประเทศ รองลงมาจะเป็นประเทศเยอรมัน ถือครอง 3,386.4 ตัน คิดเป็น 67.60% ของทุนสำ�รองระหว่าง ประเทศ ตามมาด้วยประเทศอิตาลี ถือครอง 2,451.8 ตัน คิดเป็น 66.50% ของทุนสำ�รองระหว่างประเทศ อันดับสี่ ประเทศฝรั่งเศส ถือครอง 2,435.4 ตัน คิดเป็น 66.10% ของทุนสำ�รองระหว่างประเทศ อันดับห้าคือ ประเทศ รัสเซียถือครอง 1,068.4 ตันคิดเป็น 9.40% ของทุนสำ�รอง ระหว่ า งประเทศ สำ�หรั บ ประเทศไทยนั้ น อยู่ ลำ�ดั บ ที่ 23 มีทองคำ�ถึง 152.4 ตัน หรือคิดเป็น 3.70% ของทุนสำ�รอง ระหว่างประเทศ ดังนั้น จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากทองคำ�จะใช้เป็นแหล่ง ในการเก็ ง กำ�ไร การลงทุ น ยั ง มี อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ที่ ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ทองคำ�สามารถใช้เป็นแหล่งกระจายความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกัน

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ylgbullion.com 0-2577-5520 0-2287-1155

45


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

GT Wealth Management : เรื่อง

เจาะลึกแนวโน้ม ต้นทุนการผลิตทองคำ� หนึ่ ง หั ว ข้ อ สำ � คั ญ ที่ ถู ก พู ด ถึ ง และได้ รั บ ความสนใจ ค่อนข้างมาก ก็คือประเด็นเรื่องต้นทุนการผลิต นักลงทุน ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีโอกาสน้อยที่ราคาทองคำ�จะลงไปต่ำ�กว่า ต้นทุนการผลิต แต่การกล่าวถึงต้นทุนดังกล่าวหรือทีไ่ ด้ยนิ กัน ค่อนข้างหนาหูวา่ “ต้นทุนหน้าเหมือง” นัน้ ยังไม่มหี ลักฐานที่ ชัดเจนถึงที่มาของราคาหน้าเหมืองนั้นๆ บวกกับการขาด คำ�นิยามทีช่ ดั เจนถึงต้นทุนการผลิตทีพ ่ ดู ถึง ทำ�ให้นกั ลงทุนที่ ได้ยนิ อาจเข้าใจผิดและอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนในทองคำ� ได้เช่นกัน ซึง่ ในฉบับนีล้ องมาทำ�ความรูจ้ กั กับต้นทุนการผลิต อย่ า งละเอี ย ด พร้ อ มจั บ กระแสและแนวโน้ ม ของต้ น ทุ น การผลิตกัน ต้นทุนการผลิตทองคำ�นัน้ ถูกแบ่งแยกย่อยเป็นหลายประเภท ซึ่งมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องทราบถึงนิยามรวมถึงสมการ ของต้นทุนแต่ละประเภทเพือ่ ให้เกิดความถูกต้องในการนำ�ตัวเลข ดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยต้นทุนที่รายงานดังกล่าว นำ�มาใช้มีอยู่สองประเภทนั่นคือ ต้นทุนแบบ Cash Cost และแบบ All in sustaining cost โดยนำ�มาจากรายงานประจำ�ปี 2556 ของ 8 เหมืองใหญ่ท่ี มีการผลิตคิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของปริมาณการผลิตทองคำ� ทั้งหมดในปี 2556 โดยแนวโน้มที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตทองคำ� มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

46

ต้นทุนแบบ Cash Cost คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทองคำ�โดยตรงบวกกับค่าสัมปทานเหมือง และหักด้วยต้นทุน การผลิ ต โลหะอื่ น ในกรณี ที่ เ หมื อ งนั้ น ๆ มี ก ารผลิ ต โลหะอื่ น นอกเหนือจากทองคำ� (เรียกว่า By-product credit) หรือสามารถ เขียนเป็นสมการง่ายๆ ได้ว่า “ต้นทุน Cash Cost = ต้นทุนการขุด, ต้นทุนการขนส่ง, การหลอมขึน้ รูป (ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตทัง้ หมด) + ต้นทุนสัมปทาน – ต้นทุนการผลิต โลหะอื่น (กรณีเหมือง นั้นมีการผลิตโลหะอื่นด้วย) (By-product credit)” โดยลักษณะเฉพาะของต้นทุนประเภทนี้ คือเป็นต้นทุนที่ สะท้อนถึงการผลิตโดยตรง เนื่องจากทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ ได้ทองคำ�มาหนึ่งทรอยออนซ์จะถูกนำ�มาคิดรวมอยู่ใน Cash Cost ขณะที่ข้อจำ�กัดของต้นทุน Cash Cost จะอยู่ที่ต้นทุน ดังกล่าวไม่ได้นำ�ต้นทุนนอกเหมืองเข้ามารวมด้วย เช่น ต้นทุน สำ�นักงาน ต้นทุนการพัฒนาหรือต้นทุนธุรการ เป็นต้น All in sustaining cost (AISC) ต้นทุนของทั้งบริษัท เพื่อแก้ไขข้อจำ�กัดของต้นทุน Cash Cost ที่สะท้อนเพียงต้นทุน การผลิตทองคำ�โดยตรง แต่ไม่สามารถสะท้อนต้นทุนส่วนอื่นๆ ที่อยู่นอกเหมืองได้ จึงได้เกิดต้นทุน All in sustaining ขึ้นมา ในปี 2555 โดยต้นทุนแบบ AISC นั้นได้บวกค่าเสื่อมราคา ต้นทุนสำ�นักงาน ต้นทุนการสำ�รวจ และต้นทุนธุรการเข้าไป


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

เพื่อให้สะท้อนต้นทุนของเหมืองทองคำ�นั้นๆ ได้อย่างรอบด้าน โดยเขียนเป็นสมการง่ายๆ ได้ว่า “ต้นทุน All in sustaining cost = ต้นทุน Cash Cost + ค่าเสือ่ มราคาและ ตัดจำ�หน่าย + ต้นทุนสำ�นักงาน + ค่าใช้จา่ ย ในการสำ�รวจ + ต้นทุนธุรการ (G&A Expense)” ทั้งนี้ ต้นทุนที่ถูกนำ�มาหาแนวโน้มนั้นนำ�มาจากรายงาน ประจำ�ปี 2556 ของ 8 เหมืองใหญ่ (เรียงตามปริมาณการผลิต คือ Barrick, Newmont, Goldcorp, Kinross, Goldfields, Polyus, Anglo gold และ Agnico ซึ่งทั้ง 8 เหมืองใหญ่นี้ มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 744.25 ตันในปี 2556 เมื่อเทียบกับ ปริมาณการผลิตทองคำ�ทั้งหมดในปี 2556 จากรายงานของ World Gold Council ที่ระดับ 3,022.10 ตันจะคิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของการผลิตทั้งหมด ในการดูแนวโน้มต้นทุนการผลิตนัน้ ทางรายงานได้นำ�ต้นทุน Cash Cost มาใช้เนื่องจาก 1.ความต่อเนื่องของข้อมูลต่าง จาก AISC ที่เพิ่งถูกนำ�มาใช้เมื่อปี 2555 2. ต้นทุน Cash Cost เป็ น ต้ น ทุ น ที่ บ อกถึ ง การผลิ ต ทองคำ�โดยตรง ไม่ ร วมต้ น ทุ น นอกเหมืองอย่างค่าเสือ่ มราคา ต้นทุนสำ�นักงาน และต้นทุนอืน่ ๆ ซึ่งจะแตกต่างไปตามวิธีการทางบัญชีของแต่ละเหมือง เมื่อดู จากแนวโน้มตั้งแต่ปี 2550-2556 จะเห็นได้ว่าต้นทุนการผลิต ทองคำ� (แบบ Cash Cost) เพิ่มขึ้นมาตลอด โดยคาดว่าสาเหตุ สำ�คัญของการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี หรือการ เพิ่มประสิทธิภาพในการขุด เพื่อหาทองคำ�ใต้พื้นดินที่มีปริมาณ ลดลงทุกปี รวมถึงต้นทุนพลังงานและแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากผล ของเงินเฟ้อ ด้านต้นทุนแบบ Cash Cost เฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก โดยปริมาณการผลิตทั้ง 8 เหมืองจะอยู่ที่ 676.69 ดอลลาร์ ต่อทรอยออนซ์

วารสารทองค�ำ

หันมาดูที่ All in sustaining cost ซึ่งเป็นเหมือนต้นทุน รวมทั้งหมดของเหมืองทองคำ� ในปี 2556 นั้นจะอยู่ที่กรอบ 915-1,202 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ Barrick มีต้นทุนน้อยที่สุด ที่ 915 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และ Goldfields มีต้นทุนมาก ที่สุดที่ 1,202 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และเมื่อนำ�มาคิดเป็นต้น ทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักด้วยปริมาณการผลิต จะมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 1,032.61 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์

เมื่อดูจากต้นทุน All in susutaining cost ที่ปี 2556 แล้วนั้น ทำ�ให้คาดการณ์ได้ว่าราคาทองคำ�ในช่วงนี้จะมีจุดต่ำ�สุด ที่ระดับ $1,200 ซึ่งเป็นกรอบบนของต้นทุน AISC เนื่องจาก หากหลุดแนวรับดังกล่าวอาจทำ�ให้บางเหมืองทีต่ น้ ทุนสูงกว่าราคา ทองคำ�ในตลาดโลกลดการผลิตทองคำ�ลง ส่งผลให้อปุ ทานทองคำ� ในตลาดโลกลดลงและช่วยให้ราคาทองคำ�ฟืน้ มาได้อกี ครัง้ นัน่ เอง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

47

วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ชายน์นิ่งโกลด์ บลูเลี่ยน : เรื่อง

Trading Rules (1)

การหาดอกผลจากการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง การหาเครื่องมือมาช่วยลดทอนความเสี่ยงให้น้อยลง เป็นทางเลือกหนึ่ง เครือ่ งมือนัน้ อาจได้แก่การวิเคราะห์ทางเทคนิค การดูขอ้ มูลการซือ้ ขายของกลุม่ นักลงทุน อ้างอิงหรือการประเมินสถานการณ์ การลงทุนจากภาวะเศรษฐกิจนโยบายการเงินเป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นเครื่องมือในการคาดเดาทิศทางราคาว่ามีแนวโน้ม เช่นใด แต่ ก ารที่ จ ะประสบความสำ�เร็ จ ในการลงทุ น นั้ น อาจมี มากกว่าแค่การคาดการณ์ เพราะการคาดการณ์นั้น มักตามมา ด้วยความผิดพลาดและมีความเสีย่ ง การลงทุนโดยทีไ่ ม่ได้เตรียม รั บ มื อ กั บ สถานการณ์ เ ลวร้ า ย จึ ง ดู จ ะไม่ เ ป็ น การรอบคอบ สักเท่าไหร่ทำ�ให้เทรดเดอร์มักมีกฎประจำ�ตัวไว้รองรับอีกชั้น เพื่อป้องกันตัวเองจากการขาดทุนอย่างใหญ่หลวง ซึ่งอาจหมาย ถึงเงินออมทั้งหมดของคนๆ หนึ่งที่ต้องหมดไป สิ่ ง ที่ นำ�มาประกอบกั บ การคาดการณ์ เ พื่ อ เป็ น กรอบ และแนวทางเมือ่ เกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ ขึน้ ในระหว่าง การเทรดนัน้ เราเรียกว่า “วินัย” หรือจะเรียกว่า “กฎ” (Trading Rules) โดยวิ นั ย นั้ น จะเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยป้ อ งกั น เราจากความล้ ม เหลว ในการลงทุนได้ หากว่าเราตั้งใจทำ�ตามมันอย่างเคร่งครัดและ ถูกวิธี โดยมีกฎ 15 ข้อที่เทรดเดอร์ท่านหนึ่งได้ใช้อยู่จึงขอนำ�มา เป็นตัวอย่างหนึง่ ของกฎในการลงทุน ซึง่ เมือ่ มององค์รวมทัง้ หมด นั้น Trading Rules เป็นส่วนหนึ่งของ Trading Plan ในขณะที่ Trading Plan นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรด 1. Know Your Game คือ การเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุน มีความรู้อย่างเพียงพอ รู้จักนิสัย รู้จักปัจจัยที่จะส่งผลต่อทิศทาง ราคา รู้จักรูปแบบหรือความผันผวนที่มันเป็น เช่นทองคำ� 1 step ราวๆ 15 เหรียญความผันผวนต่อหนึ่งวันอยู่ที่ 10-15 เหรียญ (ช่วงมิ.ย.ถึงก.ค.) การประเมินทิศทางทองคำ�ในประเทศ นอกจากมองทิศทางราคาทองคำ�โลก ต้องคาดการณ์ทิศทาง

ค่าเงินบาท ประกอบด้วย 2. Have a Trading Plan คือ การมีรูปแบบและทางเลือก ไว้ ใ นใจ กล่ า วคื อ มี ก ารวางแผนรั บ มื อ ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ไม่ว่าจะถูกทางผิดทาง แล้วเลือกสถานการณ์ ที่ได้เปรียบให้กับ การเทรด 3. Think in Term of Probability คือ การประเมินโอกาส จากเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต 4. Know Your Time Frame คือ เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม กั บ ตั ว เราเอง บางท่ า นเหมาะสมกั บ การถื อ ครองระยะยาว บางท่านเหมาะสมกับการเข้าออกไวทำ�กำ�ไรระยะสั้น 5. Define Your Risk การแบ่งแยกความเสีย่ ง ทัง้ ความเสีย่ ง ของสิ น ทรั พ ย์ ความเสี่ ย งตลาด หรื อ ความเสี่ ย งเฉพาะตั ว เป็ น การมองหาจุ ด แปรผั น เพื่ อ ป้ อ งกั น และรั บ มื อ กั บ ความ เสี่ยงต่างๆ ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ ในฉบับนี้เราขอแนะนำ�ไว้ 5 ข้อก่อน ที่เหลืออีก 10 ข้อมา ติดตามกันต่อในฉบับหน้า

โดย บริษทั ชายน์นงิ่ โกลด์ บูลเลีย่ น จ�ำกัด www.shininggold.com โทร 0-2626-2222

51


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

FED ขึ้นดอกเบี้ยเสียวจริงไหม

สวัสดีคร๊าบบบท่านสมาชิกทุกท่าน ไม่ได้พบกันยาวนาน เลยนะครับเผลอแปบเดียวเข้าใกล้สิ้นปีอีกแล้ว สำ�หรับปีนี้ ถือว่าราคาทองคำ�ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและอุดมไปด้วย ปั จ จั ย จนกระผมปวดเศี ย รเวี ย นเกล้ า ในฐานะหนึ่ ง ในผู้ ที่ ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับทองคำ�เรื่อยมา บอกเลยไม่ไหว จะเคลี ย ร์ และก็ อ ดสงสารระคนเป็ น ห่ ว งผู้ ล งทุ น ทุ ก ท่ า น แต่กระนัน้ ก็ยงั แอบหวังลึกๆ ว่ายุคทองของทองคำ�จะกลับมา อี ก ครั้ ง ในไม่ ช้ า นี้ กลั บ มาที่ ป ระเด็ น วั น นี้ ค รั บ เนื่ อ งจาก ไม่ ไ ด้ เขี ย นมานาน (เก็ บ กด) เลยขอระบายและลดพื้ น ที่ เวิ่นเว้อลง เรื่องเด่นนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นการขึ้นดอกเบี้ย ของธนาคารกลางมะกันไม่ต่างจากปีก่อนที่เล่นเรื่องลด QE ครับ แต่ครัง้ นีอ้ าจจะมีความต่างกันไปบ้างขอเรียนพอสังเขป ดังนี้ ตามมาครับ อย่างที่ทราบกันดีว่าธนาคารกลางพี่เบิ้มใช้นโยบายผ่าน คลายแบบบ้าคลั่งหลังจากเศรษฐกิจพังชนิดที่เรียกว่าบ้านบึ้ม จากวิกฤติหนี้ด้อยคุณภาพ การใช้นโยบาย QE ส่งผลให้ราคา สินทรัพย์รวมถึงทองคำ�ปรับตัวขึ้นและเมื่อถึงคราวเขาเอาคืน ราคาทองคำ�ก็ลงตามระเบียบ แต่นโยบาย QE ไม่ใช้นโยบายเดียว 52


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ครับที่ธนาคารกลางสหรัฐฯใช้ ยังมีการใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำ� ที่ออกมาก่อนหน้า QE ซะอีกโดย FED ลดดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ ระดับ 0.00-0.25% ซึ่งถือว่าต่ำ�เตี้ยเลี่ยลาด จึงเป็นที่มาของ ความกังวลว่า FED จะตามมาเอาคืนอีกหรือป่าว ภายใต้การนำ� ของผู้นำ� FED คนใหม่ที่หน้าตาดูใจดีแต่แท้จริงก็ดุดันไม่เบา เพราะตัง้ แต่รบั ตำ�แหน่งทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม FOMC คุณเยลเลน ลด QE ลงทุกครั้งครั้งหมื่นล้านและที่สำ�คัญยังปรับแนวทางการ ให้สัญญาณของ FED โดยปล่อยให้สาวกที่ติดตามข่าวสาร FED อยู่ ใ นอาการใบ้ บ อด เพราะไม่ มี ก ารส่ ง สั ญ ญาณที่ ชั ด เจน ตามอย่ า งเช่ น สมั ย คุ ณ เบนเป็ น ประธาน หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ท่านเป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนัก กลับมาทีเ่ รือ่ งของการขึน้ ดอกเบีย้ เป็นสิง่ ทีท่ ราบกันดีครับว่า อย่างไรแล้ว FED ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเท่านั้น เนื่องจากการใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำ�เป็นระยะเวลานานจะทำ�ให้ เกิดความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น กล่าวคือระดับของ หนี้สินจะเพิ่มขึ้นและท่ามกลางสภาพคล่องที่ล้นตลาดแบบนี้ อาจจะเป็ น ตั ว เร่ ง สำ�คั ญ ให้ เ กิ ด ภาวะเงิ น เฟ้ อ ดั ง นั้ น ความ พยายามในการที่จะเริ่มหาทางออกจากนโยบายกระตุ้นตลาด

วารสารทองค�ำ

จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและทำ�ทันทีเมื่อถึงเวลา มีการ ประมาณการณ์กันไว้ว่า FED อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วง ไตรมาสสองถึงไตรมาสสามปีหน้าตามที่เคยกล่าวไว้ว่าอาจจะมี การปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจากนโยบาย QE จบลงไปแล้วเป็นเวลา 6 เดือน นั่นหมายความว่าปีหน้ามาแน่ครับ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขึ้ น ดอกเบี้ ย กั บ ราคาทองคำ� แน่ น อนว่ า เป็ น ผลกระทบในเชิ ง ลบเพราะว่ า การขึ้ น ดอกเบี้ ย จะทำ�ให้อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นเงินฝาก ตลาดหุ้น มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นและจูงใจให้คนเอาเงิน ไปลงในสินทรัพย์เหล่านั้น นอกจากนี้ยังจะทำ�ให้ค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐ ฯแข็ ง ค่ า ขึ้ น ด้ ว ยซึ่ ง ถ้ า ใครเป็ น แฟนพั น ธุ์ แ ท้ น้ อ งทองคง จะรู้ ดี ว่ า ไม่ ค่ อ ยถู ก โรคกั บ เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ สั ก เท่ า ใดนั ก โดยสรุ ป คื อ ปี ห น้ า คงยั ง เป็ น อี ก ปี ที่ ยั ง ไม่ ส ดใสมากนั ก สำ�หรั บ ทองคำ�แต่อย่างไรก็ดตี อ้ งไม่ลมื ว่าทุกวันนีโ้ ลกเราเต็มไปด้วยปัจจัย เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสงคราม วิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ โรคร้าย ซึ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาทองคำ�มีโอกาส ที่จะปรับฟื้นตัวได้เช่นกัน วันนี้ลากันไปก่อนครับ พบกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดีครับ

53


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

เด็กดอย : เรื่อง

ออโรร่า ยกระดับระบบป้องกันภัย เชื่อมสัญญาณตรงถึง สน.เมื่อเกิดเหตุร้าย ข่าวการจี้ปล้นร้านขายทองยังคงมีให้ได้ติดตามอย่าง ต่อเนื่องแทบจะทุกวัน แต่หากจะลองมองย้อนถึงสถิติที่ ผ่านมา ห้างทองออโรร่า ดูเหมือนจะถูกพูดถึงบ่อยครั้งที่สุด ซึ่ง “โกลด์แชร์” ฉบับนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณประยุกต์ ศรีรงุ่ ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ห้างเพชรทองออโรรา ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น 54

คุณประยุกต์ฯยอมรับว่าที่ผ่านมา ชื่อของออโรร่า มักจะถูก พูดถึงบ่อยครั้ง เนื่องจากออโร่ร่ามีสาขาถึง 153 แห่ง แบ่งเป็น ร้านในศูนย์การค้า 150 สาขาและอีก 3 สาขา เป็นร้านตาม ริมถนน ดังนัน้ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์กจ็ ะมากกว่าร้านอืน่ แต่ความจริงทุกร้านก็มีความเสี่ยงเท่าเทียมกัน เมื่อมาพิจารณา จากความเสี่ยงของแต่ละสาขาแล้ว ต้องยอมรับว่ามีความเป็น


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ไปได้ทงั้ หมดทีก่ ลุม่ คนร้ายคิดจะลงมือ แต่ทงั้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั มาตรการ ของทางร้าน และพนักงานในแต่ละสาขาว่าจะดูแลอย่างเข้มข้น มากน้อยเพียงไร ทุกแห่งมีความเสี่ยงเท่ากันหมด เมือ่ มาย้อนดูถงึ วิธกี ารของคนร้ายมีหลากหลาย ตัง้ แต่ถอื ปืน เข้ า มา หรื อ อาจจะมาในลั ก ษณะของแก๊ ง ตกทอง แต่ ห ลาย เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ คนร้ายค่อนข้างจะใช้วธิ กี ารรุนแรง แม้ทางร้าน จะมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดี แต่หลายครั้งก็ทำ�ให้เกิดความ สูญเสียตามมา ดังนั้น เรื่องของการป้องกันเบื้องต้นเป็นเรื่อง จำ�เป็นมาก แม้กระทั่งการเปิดร้านตามห้างสรรพสินค้า ก็ใช่ว่า จะรับประกันว่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าร้านตามริมถนน ซึ่งการ ที่คนร้ายใช้ปืนในการจี้ปล้นเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะไม่อยาก ให้เกิดการล้มเจ็บหรือการสูญเสีย คุณประยุกต์ฯได้กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของ ออโรร่ า ว่ า เนื่ อ งจากลั ก ษณะร้ า นค่ อ นข้ า งเปิ ด เข้ า ออกง่ า ย มีคนเข้าตลอด ซึง่ เรายินดีให้เป็นอย่างนัน้ สิง่ ทีท่ ำ�คือให้พนักงาน ล็อคตู้ทุกครั้งหลังปิดการซื้อขาย เมื่อว่างเว้นจากลูกค้าให้ไปยืน หน้าร้านคอยเฝ้าสังเกตุการณ์ดูคนที่พฤติกรรมแปลกๆ ก็จะ เป็นการป้องกันในระดับหนึง่ นอกจากนัน้ ทางร้านมีระบบ ติดตาม อย่างเช่น CCTV ซึ่งจะตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ มีสัญญาณ เตือนภัย เมื่อเกิดเหตุก็กดสัญญาณจะทำ�ให้ไซเลนซ์หน้าร้านดัง ก็จะดึงความสนใจจากคนที่อยู่รอบๆ ให้ช่วยกันจับ และใน อนาคตทางร้านเตรียมทำ�ระบบเชือ่ มต่อสัญญาณไปทีศ่ นู ย์รกั ษา ความปลอดภัยของทางห้าง หรือต่อไปถึง สน. ท้องที่เลย รวมถึง ฝึกอบรมพนักงานให้มีวิธีป้องกันมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องของการป้องกันภัยจากการจี้ปล้นแล้ว คุณประยุกต์ฯยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่ทางร้านประสบมา นั่ น ก็ คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ จ .สุ พ รรณบุ รี คนร้ า ยได้ ป ลอมเสี ย ง โดยหลอกว่าเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสร้างเรื่องก่อน ที่คนๆ นี้จะโทรเข้ามา พร้อมระบุว่าจะมีการซื้อทอง 250 บาท แต่ เ ป็ น ความลั บ เพราะจะเอาไปให้ นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น โดยนัดไปเจอกันเพือ่ ส่งมอบทองที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางคล้า แต่ก่อนถึงธนาคารได้แจ้งให้เปลี่ยนเส้นทาง ก่อนจะบอกให้เอา ทองโยนลงตรงริมถนน จากนั้น ให้ไปรับเช็คที่ธนาคาร ซึ่งจะมี คนรออยู่ แต่ต้องขับรถไปอีก 5 นาที และกำ�ชับว่าต้องโยนจุดนี้ เพราะเป็นความลับ คุ ณ ประยุ ก ต์ ฯ กล่ า วต่ อ ไปว่ า ตอนแรกทางบริ ษั ท ไม่ เชื่ อ คิดว่าพนักงานมีส่วนรู้เห็น แต่พอสอบสวนพบว่าเป็นแก๊ง แล้วก็

วารสารทองค�ำ

จับตัวได้ ซึ่งเอาเข้าจริงๆ ไม่ใช่แค่พนักงานของร้านที่โดนแบบนี้ เท่านั้น อย่างร้านทองหลายแห่งก็เคยโดน เช่นที่ จ.ปราจีนบุรี แต่สาเหตุทจี่ บั ตัวคนร้ายได้กเ็ พราะความโลภ เพราะช่วงต้นเดือน มาหลอกที่ ร้ า นออโรร่ า อาทิ ต ย์ ถั ด มาไปหลอกร้ า นทองที่ จ.สุพรรณบุรีอีกสองร้าน แต่บังเอิญร้านที่สองมีเจ้าของอยู่เอง จึงสงสัยว่าจะโดนหลอก จากนั้นจึงได้ซ้อนแผน และสามารถจับ ตัวกลุม่ คนร้ายได้ จากทีเ่ ล่ามาจะเห็นว่าร้านค้าทองมีภยั อยูร่ อบๆ ด้าน จึงควรคิดหามาตรการป้องกันไว้ก่อน

55
Gold IT วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

Yokee Palm : เรื่อง

เจาะลึกแอพพลิเคชั่น “GOLD” คลังข้อมูลชิ้นใหม่ของคนค้าทองคำ�

“World Gold Council” หรือสภาทองคำ�โลก ถือเป็นองค์กรหลักที่จะเผยแพร่ให้ข้อมูลและความเคลื่อนไหวในแง่มุม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการค้าทองคำ� โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.worldgoldcouncil.com หรือ www.gold.org แต่เมื่อเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารได้พัฒนาไป ทำ�ให้รูปแบบและช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลทำ�ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการนำ�เสนอก็ทำ�ให้น่าดูชมมากขึ้น ในปัจจุบนั การเข้าถึงข้อมูลผ่านแอพพลิเคเชัน่ ในสมาร์ทโฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต ถื อ เป็ น อี ก ช่ อ งทางที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสู ง ซึ่งทางสภาทองคำ�โลกก็ได้จัดทำ�แอพพลิเคชั่น “GOLD” ขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านทางแอพสโตร์ เพียง พิมพ์คำ�ว่า worldgoldcouncil ก็จะเห็นแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ขึ้นมา ก็สามารถกดโหลดได้ทันที ในเบื้องต้นเมื่อเห็นตัวไอคอน “GOLD” อาจจะดูเรียบง่าย ไม่แตกต่างจากแอพอื่นๆ มากนัก แต่หากได้ลองคลิก เข้าไป ดูรายละเอียดข้างในแล้ว ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจ สวยงาม และดู ทันสมัยทีเดียว โดยด่านแรกจะพบกับภาพเคลื่อนไหวของโลโก้ World Gold Council ซึ่ ง เป็ น สี ท อง มี ป ระกายแวววาวอยู่ บนพื้นสีดำ� พร้อมเสียงดนตรีที่ฟังดูอลังการ ชวนให้ติดตามว่า ในด่านต่อไปจะพบกับอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน หลังจากที่ฉากเปิดตัวเสร็จสิ้น ก็เข้ามาสู่หน้าหลักของแอพ ซึ่งถูกแบ่งหน้าจอไอแพดออกเป็นเจ็ดหน้าต่าง แต่ละหน้าต่าง ได้นำ�เสนอบทความเด่นของหัวข้อหลัก (section) แต่ละหัวข้อ ทั้งผลกระทบของทองคำ�ต่อทั่วโลก (Gold’s impact) (Preserving wealth) (Rising aspirations) (Scientific breakthroughs) 58

(Putting gold to work) (Boosting growth) และThe World Gold Council ถูกจัดวางไว้ในตำ�แหน่งที่ทำ�ให้ง่ายต่อการค้นหา และการอ่าน สำ�หรั บ เนื้ อ หาที่ อ ยู่ ภ ายในนอกเหนื อ จากข้ อ มู ล เรื่ อ ง การลงทุ น แล้ ว ยั ง มี เ นื้ อ หาในส่ ว นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมทองคำ� ทั้ ง ข้ อ มู ล จากเหมื อ งผลิ ต ทอง ข้ อ มู ล ด้านการใช้ทองคำ�ในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้อมูลด้านเครือ่ งประดับ สุขภาพ และความงาม การค้นคว้าวิจัย ผลการสำ�รวจในหัวข้อ


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

วารสารทองค�ำ

ต่ า งๆ รวมถึ ง ข่ า วความเคลื่ อ นไหว และกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ ทองคำ�ในด้านต่างๆ ทัง้ นี้ การนำ�เสนอเนือ้ หาในแต่ละส่วน จะนำ�เสนอในลักษณะ เชิงจุดประกายความคิด (Thought leadership) นอกจากนั้น ยั ง มี วิ ดี โ อสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งนำ�มาใช้ ประกอบ รวมถึงมีรูปภาพประกอบที่สวยงาม หากเป็นข้อมูลที่ ซับซ้อน ก็จะมีกราฟฟิคเข้ามาช่วยทำ�ความเข้าใจ และสามารถ นำ�ออก (export) ไปใช้ในโปรแกรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ QuickOffice, PDF Reader, Google Drive เป็นต้น สำ�หรับผู้ที่อยากเห็นโครงสร้างข้อมูลที่แอพฯ นำ�เสนอให้ กดที่ไอคอนแรกที่มุมบนด้านซ้ายของจอ ซึ่งจะมีสามไอคอน ให้ใช้ โดยไอคอนแรกแสดงโครงสร้างของบทความ ทุกหัวข้อ ที่ ส ามารถเลื อ กบทความที่ คุ ณ สนใจอ่ า นโดยตรงได้ เ ลยโดย ไม่ต้องเลื่อนจอซ้ายขวา ไอคอนที่สองเป็นรูปบ้าน คือปุ่มโฮม ที่ไม่ว่าคุณจะอ่านบทความใดอยู่ เข้าไปลึกในแอพฯ แค่ไหน แค่กดไอคอนนี้ก็จะกลับมาหน้าแรกที่มีเจ็ดหน้าต่างเสมอ

ไอคอนสุดท้ายบอกวิธีการใช้งานเป็นภาพเคลื่อนไหว คือ ถ้าเลื่อนจอซ้ายขวา เป็นการเปลี่ยนหัวข้อหลักจากหัวข้อหนึ่ง ไปอีกหัวข้อหนึ่ง ถ้าเลื่อนจอบนล่างเป็นการเปลี่ยนบทความ ในหัวข้อเดียวกัน เมื่อเลือกเข้ามาในหน้าต่างที่ต้องการอ่าน หน้าแรก จะเป็นบทคัดย่อที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของบทความ ทั้งหมดในหัวข้อนั้น จากนั้นให้เลื่อนหน้าจอขึ้นข้างบนเพื่อเปิด บทความ และเริ่มอ่านแต่ละเรื่อง นอกจากนั้นยังสามารถแชร์ หรือนำ�บทความออกมาใช้ได้โดยกดไอคอนมุมล่างขวา เพือ่ เลือก ที่จะแชร์ผ่านอีเมลล์ หรือนำ�บทความออกไปใช้ผ่านโปรแกรม อื่นๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ไม่เพียงแค่นั้น หน้าแรกของแอพฯ ยังสามารถตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละหัวข้อหรือแต่ละหน้าต่าง มีบทความย่อยกี่เรื่อง โดยดูจากจุดกลมๆ ที่อยู่ด้านล่างของ หน้าต่างนั้น ๆ ในฉบับนี้คงจะนำ�เสนอเรื่องราว เพียงแค่รูปร่างหน้าของ แอพพลิเคชั่น GOLD ในฉบับหน้าจะมาดูกันว่าเนื้อหาข้างใน แต่ละส่วนเป็นอย่างไร และจะมีรูปแบบการนำ�เสนอให้น่าสนใจ แตกต่ า งจากแอพพลิ เ คชั่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ทองคำ�ของบริ ษั ท หรื อ องค์กรอื่นๆ อย่างไรต่อไป 59


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

ชมรมร้านทองเมืองจันทบุรีมั่นใจ เปิด เออีซี ทำ�ให้ศก.ในพื้นที่หมุนเวียนมากขึ้น พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยถือเป็นโซนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการเติบโตในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นภาคอุตสาหกรรมการเกษตร รวมไปถึงการท่องเทีย่ ว จังหวัดจันทุบรีเป็นอีกหนึง่ พืน้ ทีส่ �ำ คัญและมีประวัตศิ าสตร์ อันยาวนาน พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นเมืองหลักทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้าน ที่สำ�คัญเคยเป็น เมืองแห่งอัญมณีของเมืองไทย ทำ�ให้สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของเมืองจันทบุรี มีความเจริญรุง่ เรืองเป็นอย่างมาก แม้วา่ ตอนนี้ปริมาณอัญมณีจะลดน้อยลง แต่ทว่าก็มีเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆ มาทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรือการท่องเที่ยว นอกจากนั้นอาณาเขตของเมืองจันทบุรียังไม่ห่างจากพรหมแดนประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำ�ให้มีแนวโน้มว่า เศรษฐกิจ จะคึกคักมากขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 นายวิชยั เอือ้ งโชคชัย ทีป่ รึกษาชมรมร้านทองจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ตอนนี้ในชมรมมีสมาชิกอยู่ 50 ร้านค้า จากร้านค้าทอง ทัง้ หมดประมาณ 70 ร้าน บรรยากาศการค้าทองคำ�โดยรวม ก็ยงั ไปได้เรื่อยๆ แต่จะไม่ขยายตัวมากเหมือนช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่ราคายังไม่สูงมาก และราคามีการเคลื่อนไหวตลอด แต่เชื่อว่า ตลาดค้าทองคำ�ก็ยังมีอนาคตที่ดี เพราะคนไทยก็ยังผูกพันกับ

60

ทองคำ� และมั ก จะใช้ ท องคำ�ในเกื อ บทุ ก โอกาส ขณะที่ ก ลุ่ ม นั ก ลงทุ น เอง ก็ พ ร้ อ มเข้ า มาซื้ อ ขายหากเห็ น ว่ า มี โ อกาสใน การทำ�กำ�ไร ที่ปรึกษาชมรมร้านทองจังหวัดจันทบุรีกล่าวถึงปัญหาที่เกิด ขึ้นในพื้นที่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการนำ�ทองปลอม หรือ ทองยัดไส้มาหลอกขายมากกว่า ในเรื่องของการจี้ปล้นไม่ค่อย


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

เกิดขึ้น เนื่องจากผังเมืองของจังหวัดค่อนข้างจะยากต่อการ ลงมือของกลุ่มมิจฉาชีพ เพราะถนนหนทางจะแคบ เมื่อเกิดการ จี้ปล้นคนร้ายมักจะโดนจับได้ ส่วนแก๊งทองปลอม ก็ยงั มีมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยกลุม่ ทีล่ งมือ ปฎิบัติการ ก็มักจะเป็นกลุ่มเดิมๆ ที่มาจากส่วนกลาง เมื่อปฎิบัติ การเสร็จก็จะถอนตัวกลับ ซึ่งพวกนี้จะมาทุกปี ทั้ ง นี้ ทางกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการก็ พ ร้ อ มรั บ มื อ อย่ า งเต็ ม ที่ โดยทางกลุ่มมีเครือข่าย การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังตกลงกันว่าหากจับได้จะพยายามไม่ให้ประกันตัว และจะดำ�เนินคดีจนถึงที่สุด เพื่อตัดวงจรพวกนี้ออกไป นอกจากนั้น ทางชมรมฯยังได้อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับพวก ลายทองปลอม ทองยัดไส้ ให้กับสมาชิกได้รับทราบว่าลวดลาย ไหนทำ�ได้ ทำ�ไม่ได้ และหากมีลวดลายไหน เข้ามาซื้อขายถี่ๆ ก็จะแจ้งให้สมาชิกระวัง เพราะส่วนมากพวกนี้จะมาในรูปแบบ ของทองใหม่ ส่วนลวดลายที่พบบ่อยก็จะมีในกลุ่มลายผ่าหวาย ทีป่ ลอมง่าย ซึง่ ความจริงแล้วกลุม่ มิจฉาชีพไม่ได้พฒ ั นาไปกว่าเก่า เพี ย งแต่ ร้ า นทองเองก็ ต้ อ งระมั ด ระวั ง มากขึ้ น และมี เ ทคนิ ค ในการตรวจสอบว่าชิ้นไหนของจริงหรือของปลอม “ที่ผ่านมาทางชมรมฯได้เรียกประชุมสมาชิกประมาณ 2-3 เดื อ นต่ อ ครั้ ง เพื่ อ ร่ ว มพู ด คุ ย และอั พ เดทข้ อ มู ล ข่ า วสารใน เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การทำ � ธุ ร กิ จ แต่ ห ากมี เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว น

วารสารทองค�ำ

เช่น เกิดอาชญากรรม ปล้นชิงวิ่งราว ก็จะประชุมเร็วกว่านั้น แต่สว่ นมากร้านทองทีจ่ นั ทบุรจี ะเป็นกิจการทีส่ บื ทอดกันมาตัง้ แต่ รุ่นบรรพบุรุษ เพราะฉะนั้นจะมีเทคนิค และความเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบค่อนข้างมาก” นายวิชัยฯได้กล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจของจังหวัด จันทบุรีในช่วงนี้ว่า สภาพคล่องหดตัวไปมาก หลังจากที่มีปัญหา เรื่ อ งการเลี้ ย งกุ้ ง เพราะปกติ แ ล้ ว เมื่ อ กลุ่ ม ผู้ เ ลี้ ย งกุ้ ง ได้ กำ�ไร ก็จะมาซือ้ ทองเก็บไว้ แต่ปนี กี้ ารเลีย้ งกุง้ ไม่ดเี หมือนช่วงทีผ่ า่ นมา ส่วนกลุ่มเกษตรที่ปลูกผลไม้ก็ยังพอไปได้ อย่างเช่น ทุเรียน แต่ ผ ลไม้ ช นิ ด อื่ น ก็ ยั ง มี ปั ญ หา อย่ า งเงาะก็ ไ ม่ ค่ อ ยดี เ ท่ า ไหร่ ขณะทีม่ งั คุดก็ราคาดีเฉพาะช่วงต้นๆ ฤดูกาล พอผลผลิตออกมา มากราคาก็ตกลงมา ส่วนผลดีจากการเปิดประชาคมอาเซี่ยนนั้น ที่ปรึกษาชมรม ร้านทองจังหวัดจันทบุรี ให้ความเห็นว่า น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจดี ขึ้นบ้าง เพราะแรงงานกัมพูชาเดินทางเข้ามาทำ�งานสะดวกขึ้น การค้ า ขายไทย-กั ม พู ช า อาจจะสะดวกขึ้ น ซึ่ ง ในช่ ว งนี้ จ ะมี ชาวกัมพูชาเข้ามาทำ�งานในจันทบุรี มารับจ้างทำ�สวนเป็นจำ�นวน มาก แรงงานในกลุ่มนี้จะไม่นิยมซื้อทอง แต่จะขนเงินกลับไป ไม่เหมือนกับแรงงานพม่าที่ชอบซื้อทองเก็บไว้ แต่การเข้ามา ของแรงงานกั ม พู ช า น่ า จะช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ มี ก ารหมุ น เวี ย น มากขึ้น 61


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

มาดูกันว่าดื่มน้ำ�อย่างไร จะมีประโยชน์สูงสุด “น้ำ�” ถือเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของร่างกายที่จะเข้า ไปทำ � ให้ ร ะบบต่ า งๆ ทำ � งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ใน แต่ละวัน เราควรดื่มน้ำ�ประมาณวันละ 2-3 ลิตร เพื่อชดเชย กับการสูญเสียน้ำ�ของร่างกาย ซึ่งถูกขับออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กั บ ลั ก ษณะการใช้ ชี วิ ต และกิ จ กรรมที่ แ ต่ ล ะคนทำ � ใน แต่ละวัน การดื่มน้ำ�มีความจำ�เป็นและมีประโยชน์มากมายมหาศาล ถ้าหากเราดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในปริมาณที่พอเหมาะ ก็ จ ะยิ่ ง ทำ�ให้ มี ป ระโยชน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น โกลด์ เฮลท์ ฉบั บ นี้ มี เทคนิคดีๆ ในการดื่มน้ำ�เพื่อสุขภาพมาแนะนำ� เริ่มจากเรื่องของเวลา เวลาที่เหมาะที่สุดที่ควรดื่มน้ำ�คือ หลังตื่นนอนตอนเช้า ควรจะดื่มน้ำ� 1 แก้ว ประมาณ 400 ซี.ซี. เพราะเป็นช่วงที่มีความเข้มข้นของเลือดสูง เลือดจะมีลักษณะ ขาดน้ำ� จากนั้นในช่วงสายๆ ประมาณ 09.00-10.00 ควรจะ ดื่มอีก 2 แก้ว เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีของเสียเกิดขึ้น หลังจาก ที่ร่างกายได้ทำ�งานไประยะหนึ่งแล้ว จึงควรดื่มน้ำ�เพื่อมาชำ�ระ ของเสียเหล่านั้นออกไป 62

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

มาในช่วงบ่าย ประมาณ 13.00-14.00 น. ควรดื่มอีก 3 แก้ว และช่วงค่ำ�ประมาณ 19.00-20.00 น. ดื่มเพิ่มอีก 3 แก้ว ปิดท้ายด้วยช่วงก่อนนอน ให้ดื่มน้ำ�อีก 1 แก้ว เพื่อให้น้ำ�ได้ ไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลำ�ไส้และกระเพาะอาหาร นอกจากช่วงเวลาทีด่ มื่ และน้ำ�ทีด่ มื่ ต้องสะอาดแล้ว ลักษณะ น้ำ�ทีด่ มื่ ก็มคี วามสำ�คัญ น้ำ�ทีด่ ตี อ่ สุขภาพต้องเป็นน้ำ�ทีม่ อี ณ ุ หภูมิ เท่ากับอุณหภูมิห้องในขณะนั้น ไม่ควรเย็น หรือร้อนจนเกินไป และหากน้ำ�แก้วแรกทีด่ มื่ ในแต่ละวันควรเป็นน้ำ�อุน่ เพราะจะช่วย ล้างสิ่ง ตกค้างในลำ�ไส้และกระเพาะอาหารได้ดี และหากดื่ม น้ำ�อุ่น ก่อนนอนก็จะช่วยให้หลับสบาย นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งเกร็ดน่ารูเ้ กีย่ วกับการดืม่ น้ำ�มาฝากกัน เช่น ดืม่ น้ำ� 1 แก้ว หลังตืน่ นอน ช่วยทำ�ให้อวัยวะต่างๆ เริม่ ทำ�งาน ดื่มน้ำ� 1 แก้ว ก่อนมื้ออาหาร ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำ�งานได้ ดีมากขึ้น และจะช่วยลดปริมาณในการทานอาหารได้ สำ�หรับ ผู้ที่ต้องการลดน้ำ�หนัก ดื่มน้ำ� 1 แก้ว ก่อนอาบน้ำ� ช่วยลดความ ดันโลหิต ดื่มน้ำ� 1 แก้วก่อนนอน ป้องกันหลอดเลือดสมอง ตีบตันและหัวใจล้มเหลว เชื่อได้ว่าความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการดื่มน้ำ� ยังมี มากกว่านี้ หากใครยังไม่เคยทำ�ก็ลองนำ�ไปทดลองดู ได้ผลเป็น อย่างไร แจ้งกลับมาบ้าง ก็จักขอบคุณอย่างสูง หรือหากใครมี เทคนิคอื่นๆ ที่ต้องการแบ่งปันก็ส่งเรื่องราวมาได้Gold Trips วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : เรื่อง/ภาพ

ย้อนรอย “ซิ่นทองคำ�” ของดีแห่งสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ� โกลด์ทริปฉบับนี้จะขอพาไปรู้จักกับผ้าซิ่นทองคำ� ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่เพียงไม่กี่ผืนเท่านั้น และผืนนี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ� ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งความจริงแล้วในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจกเก้าลายบ้าน หาดเสี้ยว ผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาคด้วยขบวนช้าง ผ้าที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยๆ ปี แต่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีผ้าทองคำ�จัดแสดงอยู่ 2 ผืนด้วยกัน นายสาธร โสรั จ ประสพสั น ติ เจ้ า ของสาธรพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ้าทองคำ� เล่าให้ฟงั ถึงทีม่ าทีไ่ ปของซิน่ ทองคำ�ว่า เดิมทีซนิ่ ทองคำ� ที่ได้มามีเพียงผืนเดียว โดยไปซื้อที่เมืองเชียงตุง ขณะเดินทาง ไปทัศนะศึกษากับคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งซิ่นทองคำ� ถือเป็นของชั้นสูงของราชสำ�นักเชียงตุง โดยจะใส่กับชุดไทยใหญ่ เวลาเจ้ า นายออกท้ อ งพระโรงหรื อ เวลามี พิ ธี เ ฉลิ ม ฉลองครั้ ง สำ�คัญๆ ซึ่งซิ่นทองคำ�ไม่ใช่เอกลักษณ์ของไทย 64

“ซิ่นผืนนี้ถือว่ามีความเก่าแก่พอสมควร และคงจะตกทอด มาหลายรุ่น เพราะสภาพที่ได้มาก็ไม่ถึงกับสมบูรณ์มากนัก โดย ซื้อมาในราคา 150,000 บาท ตอนที่ขอซื้อ ก็ไม่คิดว่าเจ้าของจะ ขายให้ แต่ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ พู ด คุ ย กั น เจ้ า ของก็ ตั ด สิ น ใจขายให้ จากนั้นก็ได้นำ�มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ เมื่อมีนักสะสมของเก่า มาเห็นให้ราคาเพิ่มเป็น 500,000 บาททันที แต่ตนไม่ได้ขายไป และยังคงนำ�มาแสดงให้ประชาชนได้ชม จนถึงทุกวันนี้”


SEPTEMBER - OCTOBER 2014

นายสาธรฯกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อได้ซิ่นทองคำ�มาจึงได้ปรับ เปลี่ยนพิพิธภัณ์ใหม่ จากเดิมที่ใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าเก่าบ้าน หาดเสี้ยว ซึ่งไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ� เพื่อเรียกความสนใจให้ผู้ที่ผ่านมาผ่านไป ได้ แวะเข้ า มาดู และจะได้ ดู ข องส่ ว นอื่ น ๆ ที่ จั ด แสดงไว้ ด้ ว ย ซึ่งได้ผลมาก อย่างไรก็ตาม ซิ่นที่ซื้อมานั้น มีส่วนผสมของเงินกับทอง อย่างละครึ่ง จึงไม่เหลืองสุกสกาว ทำ�ให้ผู้ที่เข้ามาชมเกิดความ กังขา ดังนั้นจึงตัดสินใจลงทุนทอซิ่นทองคำ�ขึ้นมาอีกหนึ่งผืน โดยผืนนีจ้ ะสวยงามมากกว่าเพราะเป็นเนือ้ ทองคำ� 90 เปอร์เซ็นต์ ในการทอซิ่นทองคำ�ผืนนี้ ใช้เส้นทองจากอินเดีย โดยให้ มารดาเป็นผู้ทอ ใช้เวลาในการทำ�ทั้งหมด 8 เดือนจึงแล้วเสร็จ ใช้เงินลงทุนไปเกือบ 400,000 บาท เพราะตอนนัน้ ราคาทองบาท

วารสารทองค�ำ

ละ 4,600 บาท และใช้ทองไป 82 บาท เมื่อผลงานออกมา ก็ถือ เป็นความภูมิใจ และเชื่อว่าในประเทศไทยยังเหลืออยู่ไม่กี่ผืน “ซิ่นทองในสมัยก่อนจะใส่เฉพาะคนที่เป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ และจะใส่เฉพาะเวลาที่ออกงานใหญ่ๆ เท่านั้น เพราะต้องใช้ การดูแลค่อนข้างมาก ซึง่ ซิน่ ทองในเมืองไทยมีอยูไ่ ม่มาก และเป็น ของเก่า ส่วนใหญ่จะใช้งานไมได้ ทั้งนี้ ซิ่นทองที่ทำ�ขึ้นมีอายุกว่า ยี่สิบปี ซึ่งเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้ และหากจะให้ทำ�ใหม่ ก็คงไม่ไหว เพราะราคาทองคำ�สูงกว่าเดิมมาก” นายสาธรฯกล่าว พิพิธภัณฑ์นี้ถือว่าน่าสนใจ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบผ้าเก่า โบราณ เพราะนอกจากจะได้ชมซิน่ ทองคำ�แล้ว ภายในพิพธิ ภัณฑ์ ยังมีของเก่าน่าสนใจจัดแสดงอยู่มากมาย ทั้งผ้าเก่าอายุกว่า 100 ปี นอกจากนั้นยังได้รวบรวมประวัติชาวไทยพวนไว้ทั้งหมด อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ�

65


Gold Update วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

เนือ้ หาในวารสารฉบับนี้ หลักๆ ได้เน้นไปทีเ่ รือ่ งของการ ป้ อ งกั น แก๊ ง มิ จ ฉาชี พ ที่ จ ะเข้ า มาจี้ ป ล้ น หรื อ ประทุ ษ ร้ า ย ในร้านค้าทอง ซึ่งผมได้รวบรวมหลากหลายวิธีการในการ ป้องกันร้านทองให้ปลอดภัย ซึ่งเชื่อว่าหลายร้านได้ดำ�เนิน การอยูแ่ ล้วแต่บางร้านก็ยงั กำ�ลังตัดสินใจอยู่ ซึง่ จะมีอะไรบ้าง ลองมาดูกันครับ 1. ติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิด ภายในร้าน และภายนอกร้ า น และหมั่นตรวจสอบคุณภาพของกล้อง และระบบบันทึกภาพ ด้วยว่าใช้งานได้หรือไม่ บางครั้งฝุ่นจับที่เลนส์กล้อง นกเกาะ 2. ติ ด ตั้ ง ลู ก กรงเหล็ ก โดยควรล็ อ คกลอนประตู เ สมอ มุ ม กล้ อ งเปลี่ ย น ต้ อ งหมั่ น ตรวจสอบเสมอ ทั้ ง นี้ แ นะนำ�ว่ า ควรหาร้านขายกล้องฯ ใกล้ร้านทองของท่าน เพื่อความสะดวก ถึ ง แม้ จ ะทำ�ให้ ค วามสวยงามลดลงไปบ้ า ง แต่ แ ลกมาด้ ว ย ในกรณีกล้องชำ�รุด เรียกซ่อมจะได้ไม่ยากลำ�บาก หากช่างอยูไ่ กล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็น่าจะคุ้มค่า 3. ติดตั้งกระจกนิรภัย จากที่ผมได้มีโอกาสไป สปป.ลาว อาจอิดออด และไม่อยากมาซ่อมให้ และได้เดินดูตลาดค้าทองคำ�ใน “ตลาดเช้า” การจัดร้านของ ร้านทองที่นั่นจะเน้นวางทองไว้ในตู้โชว์ด้านหน้าทั้งหมด จะไม่มี ตูด้ า้ นหลัง เหมือนร้านทองในไทย แต่จะใช้วธิ นี ำ�จอ LED ติดผนัง และโชว์ภาพทองในลักษณะ VDO หรือ ภาพสไลด์โชว์ และ นำ�ทองจริงใส่ตู้โชว์ด้านหน้าทั้งหมดดูสวยงามมาก ทางร้านได้ ให้ เ หตุ ผ ลว่ า ต้ อ งการให้ ลู ก ค้ า ได้ ดู ใ กล้ ๆ แต่ ผ มมองว่ า หาก ประเทศไทยใช้วิธีการจัดร้านดังที่ผมได้อธิบายไว้ และติดตั้ง กระจกนิ ร ภั ย ที่ ตู้ ก ระจกเสริ ม ด้ ว ยระบบล็ อ คที่ ร วดเร็ ว และ แน่นหนา ก็จะทำ�ให้คนร้ายมีความยากลำ�บากในการนำ�ทอง ออกจากตู้ และเมื่อไม่สามารถนำ�ทองออกมาได้ คนร้ายก็จะหนี ไปในที่สุด 4. ติ ด ตั้ ง ระบบล็ อ คประตู เพื่ อ เป็ น การสกรี น คนร้ า ย โดยแน่นอนว่าคนร้ายมักแต่งกายผิดสังเกต เช่น สวมหมวก ใส่แว่นตาดำ� สวมหมวกกันน๊อค หรือแม้กระทั่งเรายังสามารถ สั ง เกตพฤติ ก รรม จากภายนอกร้ า นได้ ว่ า พาหนะที่ ค นร้ า ย ใช้ ติ ด แผ่ น ป้ า ยทะเบี ย นหรื อ ไม่ มี ค นจอดรถรออยู่ ห รื อ ไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้สันนิษฐานว่าอาจเป็นคนร้ายไว้ก่อน 5. ติ ด ตั้ ง ปุ่ ม สั ญ ญาณเตื อ นภั ย เหตุ ร้ า ย ติ ด ไว้ ห น้ า ร้ า น อย่างน้อยจะทำ�ให้ผู้ที่สัญจรไปมาอยู่ในละแวกนั้นหันมาดู และ ช่วยเป็นพยานหลักฐานได้อีกทางหนึ่ง โดยอาจทำ�การติดตั้ง ปุ่มกดไว้ในหลายจุดทั้งด้านหน้าร้านและหลังร้าน 66วารสารทองค�ำ

6. ติดป้ายคำ�เตือน ห้ามสวมหมวก, แว่นกันแดด, หมวก กันน็อค ซึ่งอันที่จริงคงป้องกันการจี้ปล้นร้านทองไม่ได้ แต่อย่าง น้อยก็เป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจของคนร้ายในการเลือกร้าน ที่ จ ะก่ อ เหตุ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การช่ ว ยให้ ก ล้ อ งวงจรปิ ด สามารถ บั น ทึ ก ภาพสถานการณ์ ที่ เ สี่ ย งต่ อ การปล้ น ร้ า นทองหรื อ นำ� ทองปลอมมาหลอกขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 7. การทำ�ประกันภัยร้านทอง ข้อนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่กช็ ว่ ยทำ�ให้สบายใจได้เมือ่ เกิดเหตุการณ์ขนึ้ หลบอย่างเดียวที่ เหลือให้ประกันจัดการผมว่าดีนะ 8. ควรมีทางออก หรือทางหนีหลังร้าน 9. ควรหลีกเลี่ยงการปะทะกับคนร้าย โดยเฉพาะบางครั้ง คนร้ายบุกเข้ามายิง อาจนำ�มาถึงการบาดเจ็บและสูญเสียได้ 10. อย่าเรียงสินค้ามากจนเกินไป อาจเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจ คนร้ า ยให้ เ ลื อ กก่ อ เหตุ ในร้ า นที่ มี สิ น ค้ า วางเรี ย งรายมากๆ เนื่องจากคนร้ายจะได้ใช้เวลาน้อยในการปฏิบัติการ และเลือกที่ จะลงมือในร้านดังกล่าว

68

SEPTEMBER - OCTOBER 2014

11. ควรปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในท้องที่ เช่น การกำ�หนดเวลาเปิด-ปิด ร้าน หรืออื่นๆ 12. ร้านที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฯ มักจะเป็นร้านที่มีแต่ผู้หญิง คนร้ายจะไม่เลือกร้านที่มีผู้ชาย ดังนั้นควรหาวิธีแก้ไข 13. ทางร้านควรมีการจำ�ลองเหตุการณ์ปล้นร้านทอง โดยมี เจ้าของร้าน และพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อม เพื่อให้เจ้าของร้าน และพนักงานมีสติเมือ่ เกิดเหตุฯ ซึง่ เป็นการส่งเสริมให้พนักงาน มี ปฏิ ภ าณไหวพริ บ มากขึ้ น และเป็ น การวางแผนเพื่ อ ลดการ สูญเสียให้มากที่สุด 14. ควรมีเบอร์ตดิ ต่อตำ�รวจในพืน้ ที่ หรือเบอร์ตดิ ต่อผูก้ ำ�กับ สถานีนั้นๆ เพื่อแจ้งเหตุให้ได้ทันท่วงที ทั้งหมดนี้แม้จะไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าจะไม่เกิด เหตุร้ายขึ้นกับร้านทอง แต่อย่างน้อย ก็จะช่วยลดความเสียหาย ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับชีวติ และทรัพย์สนิ ได้ ซึง่ จะสร้างความสบายใจ ทั้ ง เจ้ า ของร้ า นและพนั ก งานในร้ า น โดยเชื่ อ ว่ า ลู ก ค้ า น่ า จะ เข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี สำ�หรั บ ฉบั บ นี้ ข อจบเพี ย งเท่ า นี้ ขอบคุ ณ และสวัสดีครับ
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.