ทองคำ Vol.41

Page 1

7 56 20 64JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

สวัสดีปีม้าทองครับ ปีนี้ยังไม่รู้ว่าม้าจะพยศแค่ไหน แต่ผลพวงจากปีที่ผ่านมา พอจะเห็นเลาๆ ว่าน่ากลัว พอประมาณ ทั้งเรื่องศึกในประเทศและศึกนอกประเทศ แม้ว่าศึกในประเทศดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ตลาดทองคำ�มากนัก แต่เมื่อมาดูถึงผลกระทบทางอ้อมแล้ว ก็น่าเป็นห่วงพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินบาท เรือ่ งของความมัน่ ใจของประชาชนในการจับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงการจัดตัง้ รัฐบาลใหม่ เพราะจะได้รวู้ า่ ใครจะเข้า มาคุมเศรษฐกิจของประเทศ และเข้ามาดูการซื้อขายทองคำ� ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะทีเดียว และยังไม่รู้ ว่ากว่าจะไปถึงเวลานั้น จะมีเรื่องราวยุ่งเหยิงมากน้อยเพียงไร ในส่วนของต่างประเทศเอง ผลกระทบจากการลดมาตรการคิวอีของสหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญ ต่อการเคลื่อนไหวราคาทองคำ�ในตลาดโลก ซึ่งแนวนโยบายของประธานเฟดคนใหม่ ก็คือการลดปริมาณ การฉีดเงินเข้าระบบลงต่อเนื่อง ทำ�ให้หลายฝ่ายมองว่าปีนี้ราคาทองคำ�ยังจะเป็นช่วงขาลงอีก แต่คำ�ถามคือ จะลงไปมากน้อยแค่ไหน และจะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเข้ามา ที่อาจจะทำ�ให้ราคาทองคำ�ดีดกลับมาหรือไม่ ซึ่งนักลงทุนคงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ส่วนเนือ้ หาในฉบับนีเ้ ราได้น�ำ มุมมองของผูอ้ ยูใ่ นวงการค้าทอง รวมถึงนักวิชาการด้านเศรษฐกิจ ทีจ่ ะมาร่วม กันจับชีพจรราคาทองคำ�ในปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรให้ต้องติดตาม รวมถึงได้เสนอแนะกลยุทธ์ ในการลงทุน นอกจากนั้นยังมีบรรยากาศการจัดงานทองปลอมสัญจร ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่จังหวัดสุพรรณบุรี มาให้ได้ติดตามกัน ซึ่งยังคงมีผู้ประกอบการร้านค้าทองเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ขณะที่ โกลด์ทริปส์จะพาไปชมการร่อนทองที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งทองคำ� สำ�คัญอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย แม้ว่าวันนี้จะไม่ได้มีการร่อนทองอย่างจริงจัง แต่ได้ปรับให้เป็นสถานที่ เรียนรู้ ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาเรื่องราวในอดีตได้

กองบรรณาธิการวารสารทองคำ�

วารสารทองคำ� • เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ� เลขที่ 889 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 • E-mail : contact@goldtraders.or.th • Website : www.goldtraders.or.th • Facebook : www.facebook.com/ goldtraders • Twiiter : @Goldprice_GTA • ที่ปรึกษา : คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี (นายกสมาคมค้าทองคำ�) คุณจักษ์ อัศวานันท์ (ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวารสาร และเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ�) คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย (อนุกรรมการฯ) คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม (อนุกรรมการฯ) คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ (อนุกรรมการฯ) คุณสัน ติ เอื้ออำ�นวยพร (อนุ กรรมการฯ) คุ ณ พิ บูลย์ ฤทธิ์ วิ ริยะผล (อนุก รรมการและเลขานุก าร) • กองบรรณาธิ ก าร : คุณปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ เลขที่ 889 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 55 โทรสาร. 0-2675-8488 • E-mail: panapong@goldtraders.or.th • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ : คุณณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ • E-mail: nathapon@goldtraders.or.th • โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 50 • ฝ่ายสมาชิกและฝ่ายโฆษณา : คุณณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ • E-mail: nathapon@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 50 • พิมพ์ที่ : บริษัท สยามศิลป์ การพิมพ์ จำ�กัดJANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : เรื่อง/ภาพ

9


วารสารทองค�ำ

10

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

13


วารสารทองค�ำ

14

JANUARY - FEBRUARY 2014วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

16

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ

18

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ เรื่อง : มนุษย์ทองค�ำ

20

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ

22

JANUARY - FEBRUARY 2014Gold Activity วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

24

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

25


วารสารทองค�ำ

26

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

27Global Gold JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

29


วารสารทองค�ำ

30

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

31
วารสารทองค�ำ

34

JANUARY - FEBRUARY 2014


วารสารทองค�ำ

JANUARY - FEBRUARY 2014

Gold 18.63%

2556

Other 81.37% Gold 18.14%

Other 81.86%

2557

35


วารสารทองค�ำ

JANUARY - FEBRUARY 2014

ถือเงินสด 19% อสังหาริมทรัพย์ 12% กองทุนรวม 19%

เงินฝากธนาคาร 19% ตราสารหนี้ (พันธบัตรหุ้นกู้) 10% ตราสารทุน (หุ้น) 18%

ตราสารอนุพันธ์ 3%

36


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

37


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

38

JANUARY - FEBRUARY 2014


วารสารทองค�ำ

JANUARY - FEBRUARY 2014

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausiris.co.th โทร. 0-2633-5299

39


วารสารทองค�ำ Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

40

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

41


วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

42

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

43
วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

46

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ Classic Gold Group : เรื่อง

48

JANUARY - FEBRUARY 2014


วารสารทองค�ำ

JANUARY - FEBRUARY 2014

โดย กลุม่ บริษทั คลาสสิก โกลด์ www.classicgoldfutures.co.th โทร. 0-2618-0808

49


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

50

JANUARY - FEBRUARY 2014
JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

โดย บริษทั ชายน์นงิ่ โกลด์ บูลเลีย่ น จ�ำกัด www.shininggold.com โทร 0-2626-2222

53


วารสารทองค�ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

54

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

55


วารสารทองค�ำ เด็กดอย : เรื่อง

56

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

57


วารสารทองค�ำ Yokee Palm : เรื่อง

58

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

59
วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

62

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : เรื่อง/ภาพ

64

JANUARY - FEBRUARY 2014


JANUARY - FEBRUARY 2014

วารสารทองค�ำ

65


วารสารทองค�ำ

66

JANUARY - FEBRUARY 2014