ทองคำ Vol.40

Page 1

7

16

56 62SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำSEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : เรื่อง/ภาพ

9


วารสารทองค�ำ

10

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

SEPTEMBER - OCTOBER 2013วารสารทองค�ำ

14

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

15


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

16

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

17


วารสารทองค�ำ เรื่อง : มนุษย์ทองค�ำ ภาพ : ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์

18

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ

20

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

21
Gold Activity วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

24

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

25


วารสารทองค�ำ

26

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

27


วารสารทองค�ำ

28

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

29Global Gold SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

31


วารสารทองค�ำ

32

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

33


วารสารทองค�ำ

34

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

35


วารสารทองค�ำ

36

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

37


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

38

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2013

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausiris.co.th โทร. 0-2633-5299

39


วารสารทองค�ำ Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

40

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

41


วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

42

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

43
วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

46

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ Classic Gold Group : เรื่อง

48

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2013

โดย กลุม่ บริษทั คลาสสิก โกลด์ www.classicgoldfutures.co.th โทร. 0-2618-0808

49


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

50

SEPTEMBER - OCTOBER 2013
SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

53


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2013

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

ตารางแสดงการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลกปี 2555 สิ นค้าอัญมณีและเครื่องประดับ : มูลค่าตลาดโลก 5.54 แสนล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ ประเทศ มูลค่า 1 ฮ่องกง 77,646.75 ล้านเหรียญสหรัฐ 2 สหรัฐอเมริกา 72,958.92 ล้านเหรียญสหรัฐ 3 จีน 45,452.76 ล้านเหรียญสหรัฐ 4 อินเดีย 43,568.84 ล้านเหรียญสหรัฐ 5 สหราชอาณาจักร 29,467.62 ล้านเหรียญสหรัฐ 16 ประเทศไทย 13,130.21 ล้านเหรียญสหรัฐ พลอยเนื ้อแข็งเจียระไนแล้ว : มูลค่าตลาดโลก 2.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ ประเทศ มูลค่า 1 สหรัฐอเมริกา 811.13 ล้านเหรียญสหรัฐ 2 สวิตเซอร์แลนด์ 474.78 ล้านเหรียญสหรัฐ 3 ประเทศไทย 362.65 ล้านเหรียญสหรัฐ พลอยเนื ้ออ่อนเจียระไนแล้ว : มูลค่าตลาดโลก 1.57 พันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ ประเทศ มูลค่า 1 ฮ่องกง 424.06 ล้านเหรียญสหรัฐ 2 ประเทศไทย 216.60 ล้านเหรียญสหรัฐ เครื ่องประดับเงิน : มูลค่าตลาดโลก 6.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ ประเทศ มูลค่า 1 ประเทศไทย 1,512.24 ล้านเหรียญสหรัฐ เครื ่องประดับทอง: มูลค่าตลาดโลก 85.36 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ ประเทศ มูลค่า 1 จีน 22,209.22 ล้านเหรียญสหรัฐ 2 อินเดีย 14,161.11 ล้านเหรียญสหรัฐ 3 สวิตเซอร์แลนด์ 7,853.20 ล้านเหรียญสหรัฐ 4 สหรัฐอเมริกา 7,782.31 ล้านเหรียญสหรัฐ 5 ฮ่องกง 5,795.08 ล้านเหรียญสหรัฐ 11 ประเทศไทย 2,228.09 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่มา : Global Trade Atlas ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

54


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

55


วารสารทองค�ำ เด็กดอย : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

56

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

57


วารสารทองค�ำ Yokee Palm : เรื่อง

58

SEPTEMBER - OCTOBER 2013วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

60

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

61


วารสารทองค�ำ “ประโยคบอกเล่า” : เรื่อง facebook/วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ : ภาพ

62

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


SEPTEMBER - OCTOBER 2013

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ

64

SEPTEMBER - OCTOBER 2013


วารสารทองค�ำ

SEPTEMBER - OCTOBER 2013

Element(99.99%)

Silver Copper Gold Zinc Tungsten Iron

Electrical conductivity(M siemens/m) 62,1 58,5 44,2 16,6 8,9 10,1

ดอกคูณ บุญเดช ผู้เขียน/เรียบเรียง/ทดสอบ Helmut Fischer Thailand Co.,Ltd www.helmut-fischer.com Mobile +668 1 909 5359 email : dokkun69@gmail.com

65


วารสารทองค�ำ

66

SEPTEMBER - OCTOBER 2013