ทองคำ Vol.39

Page 1

วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

CONTENTS

34

24

20

7

62

7 President Talk ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดการกลุ่มมิจฉาชีพ 9 Gold Society 12 Gold Report

38 Gold Analysis

16 Gold Talk

WGC เปิดตัวเลขตลาดทองค�ำทั่วโลก ในไตรมาสแรกปี 56

ผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมค้าทองค�ำ

เปิดใจ “จิตติ” กับต�ำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 13

2 0 Gold Research ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองยังไม่ดีขึ้น

ชี้ค่าเงินบาทเป็นปัจจัยหลักต่อราคาทองค�ำในประเทศ

24 Gold Activity ปิดฉาก “รู้ทันทองปลอม สัญจร” อย่างงดงาม

วิเคราะห์เศรษฐกิจและสถานการณ์ทองค�ำ กับ 5 โบรกเกอร์

50 Gold Knowledge โสมแดงแรงจริง บ่องตง

54 Golbal Gold 58 Gold IT

การตรวจสอบราคาทองค�ำ บนเว็บไซต์สมาคมค้าทองค�ำ

60 Gold Club

ปธ.ชมรมร้านทองนครศรีฯ ประกาศ ลุยเอาผิดแก๊งมิจฉาชีพจนถึงทีส่ ดุ

ผู้ค้าทองแห่ร่วมงานที่จ.นครศรีฯ-จ.นครสวรรค์คับคั่ง

62 Gold Trips

ตอน จับตาตลาดค้าปลีกอัญมณี และเครือ่ งประดับสิงคโปร์

64 Gold Article

32 Gold Article ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน 34 Gold Shared

สมาคมค้าทองค�ำ ผนึกก�ำลังต�ำรวจนครบาล ลุยจับแก๊งทองปลอมรายใหญ่ในเมืองกรุง

ตะลุยตลาดค้าทองค�ำเมืองลาว สัมผัสวิถีชีวิตคนเวียงจันท์กับทองค�ำ (2) การตรวจจับทองปลอม หรือทองเปอร์เซ็นต์ต�่ำMAY - JUNE 2013

วารสารทองค�ำ

รอลุ้น “รู้ทันทองปลอมสัญจร” ปีที่ 2 การจัดงานสัมมนา “รู้ทันทองปลอมสัญจร” ในปีแรก ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ก็ได้ปิดฉากลง อย่างสวยงาม ท่ามกลางการชื่นชมของผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมงาน ทั้งเรื่องเนื้อหาที่ได้นำ�เสนอ น่าสนใจ และวิทยากรได้ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ขณะที่ตัวผู้ประกอบการก็ได้มี โอกาสพบปะพูดคุยกับบรรดาผู้บริหารของ สมาคมค้าทองคำ�ที่ได้ลงพื้นที่เดินไปเยี่ยมเยียนถึงร้านค้า บรรยากาศแบบนี้แม้ว่าในปีแรก จะทำ�ได้เพียง 5 ครั้งใน 5 จังหวัด แต่เชื่อว่าจากเสียงตอบรับ และเสียงสะท้อนที่เข้ามา โครงการดีๆ แบบนี้ จะต้องมีการจัดงานในปีต่อๆ ไปอย่างแน่นอน แต่ทั้งน้ี คงจะต้องมีดูอีกครั้งว่ารูปแบบการจัดงานในครั้งต่อๆ ไปจะเป็นเช่นไร และคงต้องดูถึงผู้สนับสนุน การจัดงาน รวมถึงผลการประเมินจากการจัดงานครัง้ ทีผ่ า่ นๆ มาด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อย เพียงไร แต่มั่นใจว่าขอบข่ายการดำ�เนินงานในครั้งต่อๆ ไปอาจจะใหญ่มากขึ้น เพราะปัจจุบันการค้า ทองคำ�ได้ขยายขอบข่ายและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ มากมาย มาดูใ นเรื่อ งของทองปลอมกั น บ้ า ง หลั งจากที่ ท างสมาคมฯ ได้ จั ด การกั บขบวนการเหล่า นี้ อย่างจริงจัง ทำ�ให้กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ได้ลดน้องลง แต่ทว่าข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการจี้ปล้น ร้านทอง แก๊งตกทอง ก็ยงั คงให้มเี ห็นอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ หากใครทีไ่ ด้เข้าไปร่วมงานสัมมนาทองปลอม จะเห็นได้วา่ ทางตำ�รวจ ได้เน้นหนักเรือ่ งของการป้องกัน ทัง้ เรือ่ งของการเพิม่ กล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ หรือมาตรการอื่นๆ ที่จะทำ�ให้กลุ่มมิจาฉาชีพทำ�งานได้ยากขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันได้ในเบื้องต้น รวมถึ ง การเอาจริ ง เอาจั ง ในการเอาผิ ด กั บ กลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ เหล่ า นี้ จ นถึ ง ที่ สุ ด ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะทำ�ให้ ขบวนการนี้หมดไปอย่างถาวร งานนี้หากทุกภาคส่วนร่วมมือและร่วมกันทำ�งานกันอย่างจริงจังแล้ว เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ออกมา ในตอนท้ายสวยงามแน่นอน

กองบรรณาธิการวารสารทองคำ�

วารสารทองคำ� • เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ� เลขที่ 889 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 207 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 • E-mail : contact@goldtraders.or.th • Website : www.goldtraders.or.th • Facebook : www.facebook.com/ goldtraders • Twiiter : @Goldprice_GTA • ที่ปรึกษา : คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี (นายกสมาคมค้าทองคำ�) คุณจักษ์ อัศวานันท์ (ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวารสาร และเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ�) คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย (อนุกรรมการฯ) คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม (อนุกรรมการฯ) คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ (อนุกรรมการฯ) คุณสัน ติ เอื้ออำ�นวยพร (อนุ กรรมการฯ) คุ ณ พิ บูลย์ ฤทธิ์ วิ ริยะผล (อนุก รรมการและเลขานุก าร) • กองบรรณาธิ ก าร : คุณปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ เลขที่ 889 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 207 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 55 โทรสาร. 0-2675-8488 • E-mail: panapong@goldtraders.or.th • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ : คุณณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ • E-mail: nathapon@goldtraders.or.th • โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 50 • ฝ่ายสมาชิก : คุณณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ • E-mail: nathapon@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 50• ฝ่ายโฆษณา : คุณณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ • E-mail: nathapon@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 50 • พิมพ์ที่ : บริษัท สยามศิลป์การพิมพ์ จำ�กัดMAY - JUNE 2013

วารสารทองค�ำ

ขอบคุณทุกฝ่าย ที่ร่วมกันจัดการกลุ่มมิจฉาชีพในวงการค้าทอง ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปร่วมงามสัมมนาทองปลอมสัญจรในหลายพื้นที่ ต้องขอบคุณประธานชมรมในแต่ละจังหวัด ที่ค อยอำ � นวยความสะดวก และให้ การต้ อนรับ อย่ า งดี ยิ่ ง และต้ อ งขอบคุ ณบรรดาผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจ เข้าร่วมงานสัมมนากันอย่างคับคั่งในทุกจังหวัดที่สมาคมฯ ได้จัดงาน ซึ่งปัญหาเรื่องแก๊งมิจฉาชีพที่นำ�ทองปลอม หรือ ทองเปอร์เซ็นต์ต�่ำ มาหลอกขายให้กบั บรรดาร้านค้า ถือเป็น ปัญหาทีท่ กุ คนต้องร่วมกันจัดการ เพือ่ ให้ปญ ั หานีล้ ดน้อยลงหรือ ทำ � ให้ ปั ญ หาหมดไปโดยเร็ ว แม้ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งยาก แต่ เชื่ อ ว่ า หากทุ ก คนร่ ว มมื อ กั น แก้ ปั ญ หานี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง แล้ ว กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะลดจำ�นวนลงอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องการจัดงานสัมมนาทองปลอมสัญจรนั้น หลังจาก ที่ จัด ครบทั้ ง 5 ครั้ง แล้ว ทางคณะอนุกรรมการแก้ ไขปั ญ หา ทองปลอม ของสมาคมค้าทองคำ� ก็จะร่วมกันประเมินผลอีกครัง้ ว่า การจัดงานได้ผลมากน้อยเพียงไร และหากยังมีความต้องการ จากผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ก็อาจ จะขยายการจัดงานออกไปอีก เพราะนอกจากจะเป็นการให้ ความรู้กับบรรดาร้านค้าต่างๆ แล้ว ยังได้มีโอกาสลงพื้นที่ไป พบปะพู ด คุ ย กั บ ทางผู้ป ระกอบการในพื้น ที่ เพื่อ รั บฟั ง และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆ และนำ�มาพัฒนา ปรับปรุงการ ทำ�งานของสมาคมฯ เพื่อที่จะดูแลสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพอีกด้วย มาดูเรื่องของราคาทองคำ�กันบ้าง หลังจากที่ราคาทองได้ ทรุดตัวลงอยากหนัก ในช่วงต้นไตรมาสสอง ก่อนที่ราคาจะปรับ ตัวขึ้นลงสลับกัน ท่ามกลางข่าวคราวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีกับราคา ทองทั่ ว โลก บ้ า งก็ ว่ า จะต่ำ� กว่ า 1200 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ หรื อ ราคายั ง อยู่ ใ นช่ ว งขาลง แต่ ส่ ว นตั ว แล้ ว ผมยั ง มองว่ า 7


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

เป็นไปได้ โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นตัวด้านต่างๆ ของเศรษฐกิจ อเมริกา ซึ่งตัวเลขหลายๆ ตัวดูดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลานั้น บทบาทของทองคำ�จะต้องเปลี่ยนไป ราคาทองในตลาดโลก อาจจะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ยกเว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ ที่ เหนือความคาดหมาย ที่จะทำ�ให้เศรษฐกิจทั่วโลกดิ่งเหวลงไป พร้อมๆ กัน ทำ�ให้บทบาทของทองคำ�กลับมาเป็น หลุมหลบภัย ที่สำ�คัญอีกครั้ง และที่สำ�คัญคือต้องจับตาการเคลื่อนไหวของ กองทุนต่างๆ ที่อาจจะเข้ามาปั่นป่วนตลาดตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะทำ�ให้โครงสร้างเศรษฐกิจมีการบิดเบี้ยวไป จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น จึงอยากให้นักลงทุนที่มีทองคำ� ราคาสูงๆ อยู่ในพอร์ต ควรจะต้องพิจารณาถึงบทบาท และ ทิ ศ ทางการลงทุ น ในทองคำ� ว่ า จะดำ�เนิ น การอย่ า งไรต่ อ ไป เพราะในความเห็นส่วนตัวแล้ว เชื่อว่าปีหน้าราคาทองคำ�จะ

ราคาทองคำ�ก็ยังมีโอกาสจะดีดกลับขึ้นมา แต่คงจะไม่ทะลุไป ถึงระดับราคาบาทละ 27000 บาท แม้ว่าการคาดการณ์ครั้งนี้ จะสวนทางจากนักวิเคราะห์ หรือกลุ่มกองทุนจากต่างชาติ แต่ก็ มั่นใจในข้อมูลสถิติต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนี้ มานาน เพราะเหตุ ก ารณ์ ใ นลั ก ษณะนี้ ไ ม่ ใช่ ว่ า จะเพิ่ ง เกิ ด ที่ผ่านมาเคยเกิดมาแล้ว ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ� ในครั้งนี้ถือเป็นวัฎจักรของราคาที่วนกลับมาครบรอบ อย่างไรก็ตาม จากกระแสข่าวที่ จอร์ส โซรอส ผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพ่อมดทางการเงินออกมาให้ขา่ วว่า ราคาทองจะดิง่ ลงลึกนัน้ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นจริง เพียงแต่ระยะเวลาอาจจะยัง ไม่ ใช่ ต อนนี้ แต่ ก็ มีสั ญญาณหลายตัว ที่บ่ง ชี้ใ ห้เ ห็น ถึ งความ 8

น่ากลัวกว่าปีนี้ ดังนั้นการกำ�หนดกลยุทธ์และมุมมองการลงทุน รวมถึงวินัยของนักลงทุนถือ เป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง ในส่วนตัว แล้วมองว่าในบางครั้งหากยอมขาดทุนในวันนี้ แต่นำ�เงินทุน ที่ เ หลื อ มาเล่ น รอบสั้ น ๆ บางครั้ ง ก็ อ าจจะทำ�ให้ ก ารขาดทุ น ลดน้อยลง ดีกว่าที่จะยอมถือเอาไว้เพื่อรอเวลาให้ราคากลับมา ซึง่ ก็ยงั ไม่รวู้ า่ ต้องใช้ เวลาอีกนาน เท่าไร แต่ทงั้ นีแ้ นวทางนีก้ ใ็ ช่วา่ จะเหมาะกับทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพิจารณาตัดสินใจการ ลงทุนอย่างไร แต่อยากจะให้ทกุ คนได้เตรียมการณ์เอาไว้ และควร จะตัดสินใจก่อนที่ปีนี้จะผ่านพ้นไป ส่วนกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ คงจะต้องเน้นทำ�กำ�ไรใน รอบสั้นๆ เป็นหลักครับ


MAY - JUNE 2013

วารสารทองค�ำ ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : เรื่อง/ภาพ

ร่วมพบปะพูดคุยกับร้านค้าทอง จ.นครศรีธรรมราช

นายจิ ต ติ ตั้ ง สิ ท ธิ์ ภั ก ดี นายกสมาคมค้ า ทองคำ � พร้ อ มด้ ว ย คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการธุรกิจค้าทองคำ�ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพูดคุยถึงสภาพการค้าขายทองคำ�ในพื้นที่ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการค้าทองคำ� โดยมี นายชาตรี อัครวิบูลย์ ประธานชมรมร้านค้าทอง จ.นครศรีธรรมราช และคณะกรรมการชมรมฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้สมาคมฯ ได้นำ�วารสาร ทองคำ �และป้ายคำ �เตือนออกไปแจกจ่ายยังร้านค้าทอง ซึ่งการเข้า เยีย่ มเยียนร้านทองในจังหวัดนครศรีธรรมราชในครัง้ นี้ ได้รบั การต้อนรับ จากเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างดี

9


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

สมาคมค้าทองคำ�ร่วมกับ สคบ. ในโครงการ สคบ.สัญจร จ.กำ�แพงเพชร

นายสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ กรรมการสมาคมค้าทองคำ� เป็นตัวแทนสมาคมฯ พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมงาน “สคบ. สัญจรจังหวัดกำ�แพงเพชร” และได้ออกตรวจสอบและให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ประกอบการร้านค้าทอง ในเรื่อง กฎหมาย ให้สามารถจัดทำ�ฉลากถูกต้องตามกฎหมาย สคบ.

ร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณขึ้นรับมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐาน สคบ.

นายวราเทพ รั ต นากร รั ฐ มนตรี ป ระจำ � สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ตำ�แหน่งในขณะนั้น) เป็นประธาน ในงานมอบตราสัญลักษณ์แก่ผผู้ ลิตทองรูปพรรณ ทีผ่ า่ นมาตรฐาน สคบ. จำ�นวน 64 ราย ประจำ�ปี 2556-2557

10


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

สมาคมค้าทองคำ�ร่วมแสดงความยินดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สมาคมค้าทองคำ�ร่วมแสดงความยินดี กรมการค้าต่างประเทศ

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ � มอบดอกไม้ นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการสมาคมค้าทองคำ� เป็นตัวแทน แสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่าง สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรม ประเทศครบรอบปีที่ 61 ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้า การค้าต่างประเทศ ครบรอบ 71 ปี ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์

ศูนย์วิจัยทองคำ�แถลงผลวิจัยประจำ�เดือน

นายกมลธัญ พรไพศาลวิจิต และ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยทองคำ� แถลงผลวิจัยประจำ�เดือน ณ อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11


Gold Report วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี

คุณพิชญา พิสุทธิกุล

คุณชูศักดิ์ อัศวานันท์

คุณอุบล วิริยะผล

คุณสุพจน์ โรจนากี

คุณพรชัย สุดายุวร

คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย

คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม

คุณวิฑูร จุฑาวรากุล

คุณรุ่งสิทธิ์ เอื้ออำ�นวยพร คุณกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์

คุณวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี

คุณธนรัชต์ พสวงศ์

คุณรณยุทธ์ วิจิตรรัตนกิจ

คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

12

คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

คุณรัฐวงษ์ พสวงศ์

คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน

คุณสมศักดิ์ วชิรคพรรณ

คุณชยากร ดีมั่นคงวณิช


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

รายงานผลการดำ�เนินงาน

หลังจากที่คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ�ชุดที่ผ่านมา (วาระปี 2554-2555 ) ได้หมดวาระลง ทางสมาคมฯ จึงได้จัดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2556 ขึ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ� วาระปี 2556–2557 (วาระ 2 ปี) พร้อมรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า สมาชิกของสมาคมฯ มีมติเลือกนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี จากบริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำ�กัด ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคมฯ อีกสมัย ส่วนอุปนายกสมาคมฯ ทั้ง 4 คนประกอบ ด้วย นายพิชญา พิสุทธิกุล จากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ นายชูศักดิ์ อัศวานันท์ จากห้างหุ้นส่วน จำ�กัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง นางอุบล วิริยะผล จากห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ และนายสุพจน์ โรจนากี จากบริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำ�กัด ส่ ว นตำ�แหน่ ง เลขาธิ ก ารสมาคมฯ ได้ แ ก่ นายพรชั ย สุดายุวร จากบริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำ�กัด โดยมีนายธีรเดช สินธพเรืองชัย จากบริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำ�กัด และนายเดชนรินทร์ ภัคอธิคม จากบริษัท ซินคีเชียงค้าส่ง จำ�กัด เป็นรองเลขาธิการสมาคม และมีนายวิฑูร จุฑาวรากุล จากบริษัท จูเจียบเซ้ง จำ�กัด เป็นเหรัญญิก และนายรุ่งสิทธิ์ เอื้ออำ�นวยพร จากบริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำ�กัด เป็นรองเหรัญญิก ส่วนตำ�แหน่งนายทะเบียนสมาคมฯ ดูแลโดย นายกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ จากบริษทั ห้างทอง จิน้ ไถ่เฮง จำ�กัด ขณะที่ตำ�แหน่งประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ได้แก่ นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ จากบริษทั วาย แอลจี บูลเลีย่ น อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด และนายวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี จากบริษัท จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน จำ�กั ด โดยมี น ายธนรั ช ต์ พสวงศ์ จากบริ ษั ท ฮั่ ว เซ่ ง เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำ�กัด เป็นฝ่ายตรวจสอบ และนายรณยุทธ์ วิ จิ ต รรั ต นกิ จ จากบริ ษั ท แต้ จิ บ ฮุ ย จำ�กั ด และนาย​รั ฐ วงษ์ พสวงศ์ จากห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง ดูแลเรื่อง

ปฎิคม ขณะที่ นายสมศักดิ์ วชิรคพรรณ จากห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ทองเล้งหงษ์ ดูแลเรื่องสวัสดิการ เรื่องของกฎหมายรับผิดชอบโดย นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช จากบริษทั บ้านช่างทอง จำ�กัด และนายสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ จากห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ห้างทองน่ำ�เชียง ขณะที่นายสมศักดิ์ ตัณฑชน จากบริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำ�กัด และนายชยากร ดีมั่นคงวณิช จากห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) ดูแล เรื่องการจัดหารายได้ ส่วนผลการดำ�เนินกิจการของสมาคมค้าทองคำ�ประจำ�ปี 2555 สมาคมได้ดำ�เนินการเรื่อง การแก้ปัญหาเรื่องของทอง ปลอมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยได้จัดตั้งกองทุนแก้ไข ปัญหาทองปลอม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการแก้ปัญหานี้ อย่าง จริงจัง โดยนายกสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา ทองปลอม ได้เข้าหารือกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เพื่อหารือ การแก้ไขปัญหามิจฉาชีพผลิตทองปลอมหลอกขายร้านทอง และ 13


วารสารทองค�ำ

ยังได้เข้าพบนายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความใน พระ บรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารือและขอคำ�ปรึกษา ในเรื่องคดี เกี่ยวกับอาชญากรรม ที่นำ�ทองปลอมมาหลอกขายร้านทอง ทั่วประเทศ ณ ที่ทำ�การสภาทนายความ ก่อนที่จะลงนามใน เอ็มโอยู ร่วมกันในการจัดส่งทนายเพื่อร่วมทำ�คดีที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การดำ�เนินงานอย่างจริงจัง ทำ�ให้ สมาคมค้าทองคำ� ร่วมกับตำ�รวจ191 เข้าตรวจค้นแหล่งผลิตทองปลอม บ้านเลขที่ 69/16 ซอยจรัญวิลล่า 13 ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. นอกจากนัน้ ร่วมกับ สน.ชนะสงคราม ดำ�เนินการในกรณีทคี่ นร้าย นำ�ทองปลอมมาหลอกขายร้ า นทองประภั ส สร ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ขยายผลจับกุมไปยังโรงงานผลิตย่านภาษีเจริญ ทั้งนี้ ตลอดทั้งปี ได้ดำ�เนินคดีกับมิจฉาชีพที่นำ�ทองปลอมมาหลอกขายร้านทอง ทั่วประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 27 ราย ในปี 2555 ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ทางสมาคมฯ ได้จัดทำ�เป็น แผนเชิงรุก ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ นายกสมาคมค้าทองคำ� ให้สัมภาษณ์รายการแตกประเด็น ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในประเด็นการแก้ไขปัญหา ทองปลอม ขณะเดียวกันสมาคมได้จัดงานสัมมนา “รู้ทันทอง ปลอม สัญจร” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 5 ครั้ง โดย ครั้ง แรกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ 14

MAY - JUNE 2013

มหานาค กรุงเทพฯ ส่วน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช และครัง้ ที่ 5 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ ขณะเดียวกันยังร่วมกับสำ�นักงานธนานุเคราะห์ เรื่องการ แก้ไขปัญหาทองปลอม และการป้องกันคนร้ายที่นำ�ทองปลอม มาขายฝากด้วย ส่วนเรื่องของการพัฒนาธุรกิจการค้าทองคำ�ในประเทศ ทางสมาคมฯ​ ได้จัดประชุมผู้ผลิตทองรูปพรรณ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ปริ๊นเซส นอกจากนั้น ยังได้เสนอ ทบทวนมาตรการประกาศใช้เครื่องชั่ง ทองคำ�แท่งที่มีจุดทศนิยม 3 ตำ�แหน่ง กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ มี ผ ลให้ ก ารประกาศใช้ ม าตรการดั งกล่า ว ยกเลิกไป นอกจากนี้สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่ง เสริมและพัฒนาธุรกิจทองคำ�แท่ง โดยอ้างถึงมติที่ประชุมคณะ กรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 16 มีนาคม 2555 ดังนี้ ประธานฯ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี อนุกรรมการฯ นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์, น.พ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ, นายธนรัชต์ พสวงศ์, นายกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ, นายธีรเดช สินธพเรืองชัย, นายสุพจน์ โรจนากี, อนุกรรมการ และเลขานุการ นายบุญเลิศ สิรภิ ทั รวณิช ขณะเดียวกันยังได้ เข้าร่วมเป็นทีป่ รึกษาและประชุมเพือ่ แลก เปลีย่ นความคิดเห็นของคณะกรรมการอัญมณีและเครือ่ งประดับ หอการค้าไทย รวมถึงสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคม ธุรกิจต่างๆ โดยจะมีการประชุมในวาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่อตุ สาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับอย่างต่อเนือ่ งอยูเ่ สมอ รวมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการอำ�นวยการ จัดงานแสดงสินค้า อัญมณีไทยและเครื่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair) ส่วนการร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการค้าทอง ก็ยังดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุม เพือ่ แสดงความคิดเห็นในการจัดทำ�แนวทางปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ สำ�นักงาน ปปง. การร่ ว มประชุ ม เชิ งปฏิ บัติ ก ารเพื่ อรั บฟั งความคิด เห็น เกี่ยวกับร่างแผนการเตรียมความพร้อมของ ปปง. เพื่อเข้า สูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การเข้าร่วมสัมมนา “ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พรบ. ปปง.”


MAY - JUNE 2013

การเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ทศวรรษใหม่เศรษฐกิจไทย – อินเดีย” โดยได้รับการเรียนเชิญจากประธานคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา การเข้าร่วม ประชุมเรื่อง “การหาแนวทางสร้างความต่อเนื่องของห่วงโซ่ การผลิตทองคำ�ภายในประเทศ” ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ รวมถึงร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษใน งาน TFEX Commodity Day มหกรรมลงทุน ฟิวเจอร์ส ทองคำ� น้ำ�มัน สัมมนา “เจาะลึกปัจจัยลงทุนทอง...แนะเทคนิค Long Short โกลด์ ฟิวเจอร์ส” ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุน ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตามสมควร ตามที่ได้มีการติดต่อ ประสานงานขอความร่วมมือมายังสมาคมฯ เช่น การให้ข้อมูล ราคาทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ และกรณีการนำ�เข้า ส่งออก นอกราชอาณาจักร แก่กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจรวมถึง ความร่วมมือทางด้านพยานเอกสารและพยานบุคคลตามทีศ่ าลฯ มีคำ�สั่งเรียก และยังได้ร่วมมือกับองค์กรหรือภาคส่วนต่างๆ รวม ถึงหน่วยงานราชการ ทำ�การประชาสัมพันธ์กจิ กรรม งานสัมมนา ข้ อ มู ล วิ ช าการ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากสมาชิ ก หรื อ บุ ค คลทั่ ว ไป ประกาศ หรือคำ�สั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับ สำ�นวนคดี รวมถึงเข้า ร่วมเป็นสักขีพยานรับฟังข้อเท็จจริง กรณีไกล่เกลีย่ ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการค้าขายทองคำ� ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่ง สคบ. จะเชิญสมาคมฯ เข้าร่วม รั บ ฟั ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า ว ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ทองคำ�ไปที่ สคบ. ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม และการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ทองคำ� ก็ยงั คงดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการออกบูธ จัดนิทรรศการในงานตรุษจีนเยาวราช 2555 เพื่อ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และแนะนำ�ผลงานของสมาคมฯ แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธ สมาคมฯ ได้รับทราบ นอกจากนั้น ยังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำ�เนินการจัดสร้างแบบจำ�ลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำ� เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ขณะเดียวกัน นายกสมาคมฯ ให้สมั ภาษณ์ กับสถานีโทรทัศน์ ไทย-จี น (TCCTV) กรณี ภ าพรวมเศรษฐกิ จ และภาวะตลาด ทองคำ�ไทย รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน ในประเด็น สถานการณ์ราคาทองคำ�ทัง้ ในและต่างประเทศ ทีม่ คี วามผันผวน

วารสารทองค�ำ

และให้คำ�แนะนำ�แก่นักลงทุนให้มีความระมัดระวังในการลงทุน รวมถึ ง การศึ ก ษาข้ อ มู ล ให้ ดี ก่ อ นการตั ด สิ น ใจลงทุ น เพื่ อ ให้ ประชาชนผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง นอกจากนั้ น ยั ง ให้ ข้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ทำ� การศึกษา วิจัย เกี่ยวกับทองคำ� ซึ่งได้มีนักศึกษาจากหลาย สถาบั น รวมถึ ง ประชาชนทั่ ว ไปให้ ค วามสนใจขอข้ อ มู ล ใน ด้านต่างๆ เสมอ ในเรื่องการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ ได้พัฒนาช่องทางการส่งข้อมูล ราคาทองคำ�ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบ ไปด้วย Twitter, Facebook, Website, SMS, Google Plus เป็นต้น นอกจากนั้นได้จัดทำ� “จุลสารทองคำ�” ซึ่งเป็น การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทองคำ� โดยจัดส่งให้แก่สมาชิกฯ เป็นประจำ�ทุกเดือน รวมถึงการสรุปราคาทองคำ�ตามประกาศของ สมาคมฯ ประจำ� เดือน และข่าวสารต่างๆ อีกด้วย ส่วนการจัดทำ�วารสารทองคำ� ก็ยังคงดำ�เนินต่อไปอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งทองคำ� แก่สมาชิก ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ พร้อมทั้งมีการถามตอบจากสมาชิก เพื่อเป็นสื่อความเข้าใจในธุรกิจทองคำ� และ เป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกัน ระหว่างร้านทองทั่วประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ชมรมร้านทองต่างจังหวัดได้แสดงวิสัยทัศน์ ในการรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ประโยชน์แก่การดำ�เนินธุรกิจค้า ทองคำ� ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงรูปเล่ม จำ�นวนหน้าสี และ เนื้อหาให้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มคอลัมน์ใหม่ๆ เพื่อความ หลากหลายของเนือ้ หา โดยในปี 2555 สมาคมฯ ได้จดั ทำ�วารสาร ทองคำ� จำ�นวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ ส่วนการให้บริการเว็บไซต์ www.goldtraders.or.th ก็ได้มี การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อให้มีความ น่าสนใจมากขึ้น โดยเนื้อหาหลักๆ นอกจากจะมีการประกาศ ราคาทองประจำ�วันให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบแล้ว ยังมีการนำ� เสนอข่าวสารทองคำ� บทวิเคราะห์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สมาคมฯ ให้สมาชิกฯ และบุคคลทัว่ ไปได้ตดิ ตาม รวมทัง้ ได้จดั ทำ� ป้ายแสดงราคาทองอัตโนมัติ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริการ นี้เป็นบริการพิเศษสำ�หรับร้านทองสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งจะแสดง ชื่อร้าน พร้อมกับอัพเดท ราคาทองโดยอัตโนมัติ ทันทีที่มีการ ปรับเปลี่ยนราคาจากสมาคมฯ ในแต่ละครั้ง รวมถึงสมาคมฯ ยัง มีบริการ สอบถามราคาทองอัตโนมัติทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2675-8944 15


Gold Talk

วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

เรื่อง : มนุษย์ทองค�ำ ภาพ : ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์

เปิดใจ “จิตติ” กับตำ�แหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 13 หลังจากทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมค้าทองคำ�ชุดใหม่ ได้มมี ติให้นายจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคม ค้าทองคำ�ต่ออีกสมัย ทำ�ให้นายจิตติ ได้นง่ั เก้าอีน้ ายกสมาคมฯ มาแล้ว 13 สมัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้สัมภาษณ์พิเศษ ถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการค้าทองคำ�ในประเทศ รวมถึง เป้าหมายในการดำ�เนินงานในระยะต่อไป

รูปพรรณกับทองแท่งทำ�ให้ตลาดไม่คึกคัก ปัจจุบันการลงทุนมี ความคึกคัก มีความหลากหลาย มีกลุม่ วัยรุน่ มีนกั ลงทุนหน้าใหม่ เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้ตลาดขยายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดมีความหลากหลาย และตลาด มี ก ารเคลื่ อ นไหวค่ อ นข้ า ง จะรวดเร็ ว ทำ�ให้ ก ารลงทุ น ก็ มี ความเสี่ยง มากขึ้นตาม ทำ�ให้นักลงทุนต้องมีความรู้ ในการ ลงทุนในสินค้าแต่ละประเภท และเกาะติดความเคลื่อนไหวของ ■ กว่ า 25 ปี ที่ นั่ ง เก้ า อี้ น ายกฯ สมาคม เห็ น การ ข่าวสารในทุกด้าน เปลี่ยนแปลงของตลาดทองคำ� ในประเทศอย่างไรบ้าง ตลาดค้าทองคำ�ในประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ปัจจุบัน ■ การเคลื่อนไหวของราคาทองถูกจับตาอย่างใกล้ชิด มีสินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โกลด์ฟิวเจอร์ส ราคาทองคำ�ที่ ผ่ า นมา มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น และลดลง อีทีเอฟ โกลด์ออนไลน์ ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส สมัยก่อนมีแค่ทอง อย่างฮวบฮาบ ที่ผ่านมาเคยทำ�ราคาสูงสุดกว่า 1,900 ดอลลาร์ 16


MAY - JUNE 2013

ต่อออนซ์ หรือบาทละ 27,000 บาท และก็ลดต่ำ�ลงมาในระดับ 1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือประมาณ 17,800 บาท ซึ่ง เหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ 30-40 ปี ที่ผ่านมา ตอนนั้นราคาทอง ออนซ์ละไม่กี่ร้อยเหรียญและได้ปรับขึ้นไป กว่า 800 เหรียญ จากนั้น 10 กว่าปี ราคาก็ลดลงเหลือ 257 เหรียญ ซึ่งปัจจัยหลักมาจากปัญหาเศรษฐกิจ และฝีมือของ พวกกองทุ น แต่ จ ะต่ า งตรงที่ ใ นอดี ต ยั ง ไม่ มี ท างเลื อ กลงทุ น เหมือนในปัจจุบัน

วารสารทองค�ำ

ข่าวสารได้กระจายตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง การให้ความเห็น ของสถาบันการเงิน กลุ่มกองทุน หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาทองทั น ที ซึ่ ง ในบางครั้ ง ก็ ข าดปั จ จั ย สนับสนุน ทำ�ให้ผู้ที่ลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูง

■ สมัยที่นั่งเก้าอี้นายกฯ ช่วงแรกๆ กับปัจจุบันตลาด ขยายตัวมากขึ้นเพียงไร ปัจจุบนั ตลาดได้ขยายตัวขึน้ มาก คิดว่าเกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น นิ ย มลงทุ น ในทองคำ�มากขึ้ น สิ น ค้ า ใน ■ การปรับลดของราคาทองในอดีตกับปัจจุบันต่างกัน ตลาดทองคำ�มีมากขึ้น ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การติดต่อ มากน้อยแค่ไหน สื่อสารมีมากขึ้น หลายประเทศได้เปิดเสรีในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจี น ซึ่ ง การค้ า ทองเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช่ ว ย ถ้าพิจารณาในประเด็นของปริมาณ ปัจจุบนั อาจจะดูตนื่ เต้น ให้ดลุ การค้าของประเทศมีมากขึน้ เพราะมีการนำ�เข้าและส่งออก บางครั้งลดลงครั้งละ หนึ่งถึงสองพันบาท ขณะที่ในอดีตอาจจะ อย่างต่อเนื่อง ลงแค่ ห ลั ก ร้ อ ย แต่ ว่ า ราคาทองในอดี ต บาทละไม่ กี่ พั น บาท เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว ในอดีตสูงกว่า แต่การ ■ หลังจากที่ทองคำ�มีความหลากหลายบทบาทของ เคลื่อนไหวของราคาทองในปัจจุบันเร็วกว่ามาก เพราะเรื่องของ สมาคมฯ ในการดูแลสมาชิก มีความยากขึน้ มากน้อยเพียงไร การสื่อสารที่รวดเร็วกว่า นอกจากนั้นในปัจจุบันเรื่องของโลก ก็ยากขึ้นนะ เพราะสินค้าแต่ละอย่างมันจะเกี่ยวเนื่องกับ

17


วารสารทองค�ำ

องค์กรอื่นๆ มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสมาคมจะต้องดูแลสมาชิก อย่างทั่วถึง ขณะนี้มีสมาชิกประมาณ 900 รายกระจายอยู่ ทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีชมรมร้านทองดูแลกันอยู่ และช่วยกระจายข่าวสารต่างๆ ซึ่งสมาคมฯ ก็ได้พยายามพัฒนา การทำ�งานต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการกระจายข่าวสารที่เกี่ยว ข้องกับการค้าทองคำ� ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพ การเคลื่อนไหวของราคาทอง กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการทำ�ธุรกิจการค้าทองคำ� อย่างเช่น กฎหมายของ ปปง. กลุ่มรายชื่อผู้ที่เป็นแบล็คลิสต์ นอกจากนั้นยังได้จัดสัมมนาให้ ความรู้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ■ วงการค้าทองคำ�ในประเทศยังมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วง อีกหรือไม่ ความจริงทีผ่ า่ นมา ทางสมาคมฯ ได้เข้าไปควบคุมดูแลเกือบ จะทุกส่วน แต่เรือ่ งของตลาดออนไลน์ยงั จะต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ เพราะตลาดได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ค้ารายใหม่เกิด ขึ้นมา ซึ่งเกรงว่าบางรายอาจจะเข้ามาทำ�กิจการด้วยความไม่ บริสุทธิ์ใจและไม่มีความมั่นคงเพียงพอ หากเกิดปัญหาตามมา เกรงว่านักลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้จับตาเป็นพิเศษอยู่แล้ว 18

MAY - JUNE 2013

■ วางเป้าหมายการทำ�งานหลังจากที่ดำ�รงตำ�แหน่ง นายกสมาคมอีกสมัยไว้อย่างไรบ้าง คงจะเน้ น เรื่ อ งของการประชาสั ม พั น ธ์ และการสร้ า ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นกลางกั บ ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ม ากขึ้ น ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมา อาจจะไม่แนบแน่นเท่าที่ควร แต่หลังจาก นี้ เราจะพยายามขยายช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ม ากขึ้ น เพื่อที่จะได้กระจายข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ รวมถึงรับฟัง เสียงสะท้อนจากส่วนภูมิภาคเข้ามา เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกัน เพราะปัจจุบันธุรกิจการค้าทองได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึง มูลค่าของทองคำ�ก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้มีกลุ่มมิจฉาชีพ มากมายที่ ไ ด้ เข้ า มาสร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ และในท้ายทีส่ ดุ แล้วก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับวงการค้าทองคำ� ของประเทศ ขณะเดี ย วกั น จะพยายามขั บ เคลื่ อ นการทำ�งานของ คณะอนุกรรมการในชุดต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้เป็น รูปธรรม รวมถึงจะประสานงานกับภาคราชการ ซึ่งในระยะหลัง ก็มีหลายหน่วยงานที่ได้เข้ามาร่วมทำ�งานกับสมาคมฯ ในเรื่อง ต่ า งๆ อาทิ สำ�นั ก งานตำ�รวจแห่ ง ชาติ สภาทนายความฯ สถาบันวิจัยอัญมณีฯ ซึ่งจะช่วยให้ตลาดค้าทองคำ�ในประเทศ ขยายตัวอย่างมั่นคงGold Research วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองยังไม่ดีขึ้น ชี้ค่าเงินบาทเป็นปัจจัยหลักต่อราคาทองคำ� การจั ด ทำ � ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ราคาทองคำ � ในเดื อ น มิถุนายน 2556 พบว่าค่าดัชนี ความเชื่อมั่นราคาทองคำ� (GoldPrice Sentiment Index) ทีเ่ ก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 575 ตัวอย่าง อยู่ 32.91 จุด สะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อ ราคาทองคำ�ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมา จากการที่ราคาทองคำ�ปรับตัวลดลง 5 เดือนติดต่อกัน ทำ�ให้ ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อราคาทองคำ�จึงสะท้อนออก มาเป็นเชิงลบ แต่เมื่อแยกตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มผู้ค้า มีความเชื่อมั่นต่อราคาทองคาสูงกว่ากลุ่มนักลงทุนแต่ยังเป็น ทัศนคติในเชิงลบ โดยดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ�เฉพาะกลุ่ม นักลงทุน อยู่ที่ 31.39 จุด และดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ� 20

เฉพาะกลุ่มผู้ค้า อยู่ที่ 39.80 จุด ซึ่งปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า จะมีผลต่อทิศทางราคาทองคำ�ในเดือนมิถนุ ายน ได้แก่คา่ เงินบาท ทิศทางของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และปัญหาเศรษฐกิจยุโรป แต่ให้น้ำ�หนักค่าเงินบาทสูงสุด โดยร้อยละ 53.39 ของกลุ่ม ตัวอย่าง เชื่อเงินบาทมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ� ในประเทศ ปรับตัวลงต่ำ�กว่าระดับ 50 จุด เป็นครั้งแรกโดย ค่ า ดั ช นี อ ยู่ ที่ ระดั บ 46.25 จุ ด ลดลงจากเดื อ นพฤษภาคม 10.47 จุด การที่ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ�ในช่วงสามเดือนลง ต่ำ�กว่า ระดับ 50 จุด สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า ในระยะ สามเดือนข้างหน้า ราคาทองคำ�ในประเทศอาจจะยังไม่ฟื้นตัว แต่ เ มื่ อ แยกตามประเภทกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า กลุ่ ม นั ก ลงทุ น


MAY - JUNE 2013

มีระดับความเชื่อมั่นที่สูงกว่ากลุ่มผู้ค้า โดยดัชนีความเชื่อมั่น ราคาทองคำ�ในช่ ว งสามเดื อ นของกลุ่ ม นั ก ลงทุ น อยู่ ที่ ร ะดั บ 47.61 จุด และดัชนีความเชื่อมั่น ราคาทองคำ�ในช่วงสามเดือน ของกลุ่มผู้ค้าทองคำ�อยู่ที่ระดับ 40.63 จุด ด้านปัจจัยที่กลุ่ม เชื่ อ ว่ า กระทบต่ อ ราคาทองคำ�ในช่ ว งสามเดื อ นข้ า งหน้ า คื อ ค่าเงินบาท ทิศทางของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และการเก็งกำ�ไร จากคำ�ถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคำ�ในช่วงหนึ่งเดือน ข้างหน้าหรือไม่ ปรากฏว่า 38.85% คิดว่าจะซื้อ ขณะที่33.45% คาดว่าจะไม่ซื้อ และ 27.70% ไม่แน่ใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนน ที่ออกมาค่อนข้างจะกระจายตัวสะท้อนความไม่แน่ใจที่มีต่อ ตลาดในอนาคต โดยสรุปพบว่า ความเชื่อมั่นที่มีต่อราคาทองคำ� ในประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ค่อนข้างเป็นไปในเชิงลบ และ กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มผู้ลงทุน และกลุ่มผู้ค้า มีความ คิดเห็นที่ตรงกันประเด็นค่าเงินบาทเป็นสำ�คัญ ขณะที่ในระยะ สามเดือนข้างหน้า คาดว่าโอกาสที่ราคาฟื้นตัวยังค่อนข้างน้อย และจากระดับดัชนีความเชือ่ มัน่ ระยะสามเดือน ในช่วงการจัดทำ� 4 ครั้ ง ที่ ผ่ า นมามี ก ารปรั บ ตั ว ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสะท้ อ นว่ า

วารสารทองค�ำ

กลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นว่า ราคาทองคำ�จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้ในระยะยาวน้อยลงเรื่อยๆ นอกจากนั้ น จากการสำ�รวจสั ด ส่ ว นการลงทุ น จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดี ย วกั น พบว่ า สอดคล้ อ งกั บ ค่ า ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น โดยพบว่ากลุ่มนักลงทุนในประเทศที่สำ�รวจจากกลุ่มตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2555 มีสัดส่วนการลงทุนในทองคำ�ประมาณร้อยละ 34.33 ของเงินลงทุนทั้งหมด และคาดว่าจะลงทุนในทองคำ� ในสัดส่วนที่ลดลงในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจากการสำ�รวจรูปแบบ

21


วารสารทองค�ำ

เดี ย วกั น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ผู้ ล งทุ น คาคว่ า จะลงทุ น ทองคำ� เมื่อเทียบกับเงินลงทุนทั้งหมดประมาณร้อยละ 22.31 หรือลดลงร้อยละ 12.02 ที่น่าสนใจคือ ในกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะลงทุนในปีนี้ตำ�่ กว่า ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน กว่าร้อยละ 67.51 ของกลุ่มตัวอย่าง และร้ อ ยละ16.98 คาดว่ า จะไม่ ล งทุ น ในทองคำ�เลย ในปี นี้ ขณะที่กลุ่มผู้ค้าทองคำ�แนะนำ�ให้ลงทุนเฉลี่ยประมาณ 10-20% ของเงินลงทุน ด้านบทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ�ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556 มองทรงตัวสลับฟื้นตัว โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบ กิจการค้าทองคำ� ผู้ค้าส่งทองคำ� ประธานชมรมค้าทองคำ� และ ผู้ประกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิง กับราคาทองคำ� 15 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคำ�ในประเทศ ในเดือนมิถนุ ายน จะเคลือ่ นไหวใกล้เคียงกับราคาทองคำ�ในเดือน พฤษภาคมและอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ระหว่างเดือน โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคาดว่ า ราคาทองคำ�ในประเทศในเดื อ น มิ ถุ น ายน จะใกล้ เ คี ย งกั บ ราคาทองคำ�ในเดื อ นพฤษภาคม 22

MAY - JUNE 2013

จำ�นวน 8 ตัวอย่าง และคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 7 ตัวอย่างจาก 15 ตัวอย่าง โดยไม่มีผู้ค้าท่านใดมองว่าราคาจะปรับตัวลดลง ส่วนกรอบราคาสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,4201,500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริเวณ 1,440-1,460 ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ ออนซ์ ขณะที่ ก รอบการ เคลือ่ นไหวต่ำ�สุดให้น้ำ�หนักระหว่าง 1,300-1,380 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีค่าความหนาแน่นอยู่ที่บริเวณ 1,340-1,360 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำ�แท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ 96.5%) กลุม่ ตัวอย่างให้น้ำ�หนัก ราคาสูงสุดระหว่าง 20,000-21,500 บาท ต่อหนึ่งบาททองคำ� และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,50021,000 บาทต่อหนึง่ บาททองคำ� ส่วนกรอบการเคลือ่ นไหวต่ำ�สุด กลุ่มตัวอย่างให้ น้ำ�หนักระหว่าง 18,500-20,000 บาทต่อ หนึ่ง บาททองคำ� โดยมีค่าความถี่หนาแน่น ในช่วง 18,500-19,500 บาทต่อหนึง่ บาททองคำ�โดยมีประเด็นค่าเงินบาท และการชะลอ มาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นประเด็นสำ�คัญ ในเดือนมิถุนายนนี้Gold Activity วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

กองบรรณาธิการ : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

ปิดฉาก “รู้ทันทองปลอม สัญจร” งดงาม ผู้ค้าทองแห่ร่วมงานที่ จ.นครศรีฯ-จ.นครสวรรค์คับคั่ง ตามที่สมาคมค้าทองคำ�ได้จัดโครงการสัมมนา“รู้ทันทองปลอม สัญจร” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา และวิธีการรับมือกับกลุ่มมิจฉาชีพที่นำ�ทองปลอมมาหลอกขาย ซึ่งจะช่วย ลดความเสี่ยงและลดปัญหาทองปลอม ให้น้อยลง ซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำ�คัญ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการมาอย่างยาวนาน และ นับวันก็จะทวีความรุนแรง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเห็นได้จากข่าวการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจอย่างต่อเนื่อง แต่หากว่า ผู้ประกอบการ มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และมีการเอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพอย่างจริงจังแล้ว เชื่อว่าจะทำ�ให้ แก๊งมิจฉาชีพเกิดความเกรงกลัว และจะลดปริมาณความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ลดลงได้ ทั้งนี้ โครงการในปีแรกได้ตั้งเป้าจะสัญจรไปยังพื้นที่ต่างๆ รวม 5 ครั้ง เริ่มจากที่กรุงเทพมหานคร ก่อนไปประเดิมใน ต่ า งจั ง หวั ด ที่ จ .เชี ย งใหม่ จากนั้ น ได้ ย กพลไปให้ ค วามรู้ กั บ ผู้ประกอบการใน จ.อุดรธานี ซึ่งการจัดงานทั้ง 3 ครั้งถือว่า ประสบความสำ�เร็ จ อย่ า งสู ง โดยมี ผู้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด รวมถึงพื้นที่โดยรอบเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ขณะเดียวกัน ชมรมผู้ค้าทองในจังหวัดนั้นๆ ก็ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงาน 24

และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากนั้นทางสมาคมฯ ยังได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสำ�นั ก งานตำ�รวจแห่ ง ชาติ หรื อ สตช. และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งวิทยากรร่วมงาน ส่วนในครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นหัวเมืองสำ�คัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมอีกหนึ่งจุดในภาคใต้ โดยบรรยากาศภายในงานยังคง คึกคักเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟัง


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

คุณสัก กอแสงเรือง

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี

การสัมมนา และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ ปั ญ หาทองปลอมและการร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หา นอกจากนั้ น ทางสมาคมได้รับเกียรติ จากผู้หลักผู้ใหญ่ของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ผบก.อก.ภ.8 นายสั ก กอแสงเรื อ ง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (ตำ�แหน่ ง ในขณะนั้ น ) และนายจิ ต ติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ� ทั้งนี้ทางสภาทนายความฯ ได้ส่งคุณวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และเป็นกรรมการ ฝ่ายบริหารสภาทนายความฯ มาบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งกฎหมาย อาญา และคำ�พิ พ ากษาคดี อ าญา ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ (ทองคำ�) ขณะที่ทาง สตช. ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนากร อ่อน ทองคำ� สารวัตรกองกำ�กับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวน

พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์

สอบสวน กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ร.ต.ท.ธาดา อรรถวุฒิ ศิลป์ พนักงานสอบสวน สถานีตำ�รวจนครบาล บางโพงพาง และ ร.ต.ท.อภิวัฒน์ อาจอินทร์ พนักงานสอบสวน สถานีตำ�รวจ นครบาล ลุมพินี มาให้ความรู้ในเรื่องของวิธีดำ�เนินการจับกุม มิจฉาชีพขายทองปลอมทั่วประเทศ และการทลายแหล่งผลิต การสร้างความปลอดภัยร้านทอง ซึง่ บรรยากาศในช่วงนีก้ เ็ ป็นไป อย่างสนุกสนาน ส่ ว นสมาคมค้ า ทองคำ� ได้ ม อบหมายให้ น ายสมศั ก ดิ์ ตัณฑชน ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม ซึ่งดูแล เรื่องนี้โดยตรงมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของที่มาของปัญหา ทองปลอม และการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการแก้ ไขปั ญ หา ทองปลอมของสมาคมค้าทองคำ� นายธีรเดช สินธพเรืองชัย อนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

25


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

ทองคำ�, การตรวจสอบความบริสทุ ธิข์ องทองคำ� และนายสมบูรณ์ ภุ ช งค์ โ สภาพั น ธุ์ เลขานุ ก ารและอนุ ก รรมการแก้ ไขปั ญ หา ทองปลอม มาให้ ค วามรู้ เรื่ อ งวิ วั ฒ นาการทองปลอม และ การสั ง เกตทองปลอม โดยมี น ายกี ร ติ พ งษ์ คู ห าเปรมกิ จ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง เครือข่ายและผลการดำ�เนินคดีต่างๆ ที่ผ่านมา ปิดท้ายด้วยการเสวนา เรื่อง “แก้ไขปัญหาทองปลอม” พร้อมกับตอบข้อซักถาม ซึ่งมีวิทยากรที่อยู่ในพื้นที่ได้ขึ้นเวที เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และตอบคำ�ถามในประเด็นต่างๆ ได้แก่ พ.ต.ท.จรูญ หนูจันทร์ พนักงานสอบสวนผู้ชำ�นาญการ พิเศษ สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และนายชาตรี อัครวิบูลย์ ประธานชมรมร้านค้าทอง จ.นครศรีธรรมราช นอกเหนือจากการเสวนาแล้ว ทางคณะผูบ้ ริหารของสมาคม ค้าทองคำ� ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการในพื้นที่ อีกด้วย โดยได้มีการพูดคุยซักถามถึงปัญหาในการดำ�เนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไข นอกจากนั้นยังรับฟังข้อคิดเห็นใน เรือ่ งต่างๆ เพือ่ นำ�มาปรับ ใช้ในการดำ�เนินงานของสมาคมต่อไป ในอนาคต 26


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

จากจ.นครศรีธรรมราช ในเวลาไล่เลี่ยกัน ก็เป็นคิวของ จ.นครสวรรค์ หรือเมืองปากน้ำ�โพ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำ�คัญ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ โดยการจัดงานในครั้งที่ 5 และถือ เป็นครั้งสุดท้ายของโครงการในปีแรก มีขึ้นที่ห้องแพลทตินั่ม แกรนด์ ฮ อลล์ โรงแรม แกรนด์ ฮิ ล ล์ รี ส อร์ ท แอนด์ สปา ซึ่ ง บรรยากาศการจั ด งานของที่ นี่ ก็ มี ค วามน่ า สนใจและ มี ค วามคึ ก คั ก ไม่ แ ตกต่ า งจากครั้ ง ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ ก็ ยั ง คงได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ ห ลั ก ผู้ ใ หญ่ ใ นพื้ น ที่ เข้ า ร่ ว มงานอี ก เช่นเคย ทัง้ ​พ.ต.อ.ดำ�รงค์ เพ็ชรพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ดร.เกียรติศกั ดิ์ วรวิทย์รตั นกุล กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย และกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาทนายความฯ รวมถึงนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ� ซึ่งใน ช่วงเปิดงานทั้งสามท่านได้ขึ้นมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำ�คัญ ของปัญหาทองปลอมที่สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจค้าทอง เป็นอย่างมาก และให้คำ�ยืนยันว่าจะร่วมมือในการแก้ปัญหานี้ อย่างเต็มที่ ทั้ ง นี้ นายกสมาคมค้ า ทองคำ� ได้ ก ล่ า วว่ า ปั ญ หาเรื่ อ ง ขบวนการค้าทองปลอมได้สร้างปัญหา และความเสียหายให้ กับผู้ค้าทองคำ�ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและร้านค้าปลีก ปีละหลาย ล้านบาท ที่ผ่านมา สมาคมฯ ไม่ได้ละเลยถึงปัญหาดังกล่าว

ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล

พ.ต.อ.ดำ�รงค์ เพ็ชรพงศ์

และพยายามหาทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อที่จะดำ�เนินการจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง จึงได้ตั้ง คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอมขึ้น โดยมอบหมาย ให้นายสมศักดิ์ ตัณฑชน เป็นประธานเพื่อกำ�หนดแผนงาน และแนวทางปฎิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสำ�นั ก งานตำ�รวจ แห่งชาติเข้ามาช่วยเหลือในการทำ�ลาย แหล่งผลิตทองปลอม และจับกุมคนร้ายมาดำ�เนินคดี ซึง่ ผลงานได้ปรากฎเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทำ�ให้กลุ่มมิจฉาชีพเริ่มลดน้อยลง แต่ทว่ายังต้องหาบุคคลที่ เป็ น ผู้ บ งการให้ ไ ด้ ขณะเดี ย วกั น ยั ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาช่วยเหลือดูแล

27


วารสารทองค�ำ

เรื่ อ งของคดี ค วามด้ ว ยการจั ด ส่ ง ทนายความที่ ป ระจำ�อยู่ ใ น พื้นที่ที่เกิดเหตุเข้าไปร่วมทำ�คดี ซึ่งจะช่วยให้การทำ�งานมีความ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ที่สำ�คัญยังเป็นการอำ�นวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายด้วย ขณะทีเ่ นือ้ หาของการสัมมนาในส่วนอืน่ ๆ ทาง พ.ต.ต.ธนากร อ่อนทองคำ� สารวัตรกองกำ�กับการสืบสวน 3 กองบังคับการ สืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ร.ต.ท.ธาดา อรรถวุ ฒิ ศิ ล ป์ พนั ก งานสอบสวน สถานี ตำ�รวจนครบาล บางโพงพาง และร.ต.ท.อภิวัฒน์ อาจอินทร์ พนักงานสอบสวน สถานีตำ�รวจนครบาลลุมพินี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธี ดำ�เนินการจับกุมมิจฉาชีพขายทองปลอมทั่วประเทศ และการ ทลายแหล่งผลิต การสร้างความปลอดภัยร้านทอง ในส่วนของทีมวิทยากรของสมาคมค้าทองคำ� ได้รับเกียรติ จากนายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ� มาให้ ความรู้เรื่องของกฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้ และการจัดทำ� ฉลาก ให้ถูกต้องตามประกาศ สคบ. ส่วนนายสมศักดิ์ ตัณฑชน ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม ได้มาพูดถึงที่มา ของปั ญ หาทองปลอม และบทบาทของคณะอนุ ก รรมการ แก้ ไขปั ญ หาทองปลอม ขณะที่ น ายธี ร เดช สิ น ธพเรื อ งชั ย อนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม และนายสมบูรณ์ ภุชงค์

28

MAY - JUNE 2013

โสภาพันธุ์ เลขานุการและอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทองคำ�, การ ตรวจสอบความบริ สุ ท ธิ์ ข องทองคำ� วิ วั ฒ นาการทองปลอม และการสังเกตุทองปลอม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม สั ม มนาเป็ น อย่ า งมาก ก่ อ นที่ น ายกี ร ติ พ งษ์ คู ห าเปรมกิ จ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม ได้ขึ้นมาสรุปผลการปราบ ปรามทองปลอมที่ผ่านมา และให้ความรู้เรื่องร้านทองต้องทำ� อย่างไรเมื่อเจอทองปลอม เช่ น เคยทุ ก ครั้ ง ของการเสวนาจะเป็ น การพู ด คุ ย เรื่ อ ง “แก้ไขปัญหาทองปลอม” และตอบข้อซักถาม โดยวิทยากร


MAY - JUNE 2013

รับเชิญในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ได้แก่ พ.ต.ท.วสุพล สนธิรักษ์ พนั ก งานสอบสวนผู้ ชำ�นาญการสภ.เมื อ ง จ.นครสวรรค์ นายอะณัณ บุญอาชาทอง ประธานชมรมเพชร-ทอง ปากน้ำ�โพ ทั้ ง นี้ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารสั ม มนา ทางประธานชมรมชมรม เพชร-ทอง ปากน้ำ�โพได้พาคณะผู้บริหารของสมาคมฯ ลงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ รวมถึงพาสักการะสิ่งศักดิ์ คู่บ้านคู่เมืองของเมืองปากน้ำ�โพอีกด้วย ทั้งนี้ หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการสัมมนาทั้ง 5 ครั้งแล้ว ทาง สมาคมฯ จะได้รวบรวมข้อมูลและความเห็นต่างๆ ที่ได้จาก การสัมมนา เพือ่ นำ�มาประมวลผล และนำ�มาปรับปรุง เพือ่ ให้การ จัดงานในครั้งต่อๆ ไป มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการ ของผู้ร่วมงานมากขึ้น พร้อมกันนั้น ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มี เกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ที่เสียสละเวลา เพื่อมาเป็นวิทยากร และมาร่วมในการเสวนาในแต่ละครั้ง ขอบคุณชมรมร้านค้า ทองในแต่ละพื้นที่ ที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการจัดงาน ขอบคุณท่านผู้ประกอบการที่มาร่วมงาน และร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ซึ่ง ประกอบไปด้วย บริษัท เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จำ�กัด บริ ษั ท ดี เ คเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กั ด บริ ษั ท มานิ ต แอนด์ ทูล จำ�กัด ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ จำ�กัด บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำ�กัด, บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด บริษทั ออสสิรสิ จำ�กัด บริษัท วาย แอล จี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด บริษัท ที ดี ซี โกลด์ จำ�กัด บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำ�กัด บริ ษั ท จี แ คป จำ�กั ด บริ ษั ท ห้ า งทองซิ น เจี้ ย เชี ย ง จำ�กั ด บริษัท เต็กไถ่จิวเวลรี่ซัพพลาย จำ�กัด บริษัท พระพิราพ จำ�กัด บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง แคปปิตอล จำ�กัด และบริษัท โรบัส เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำ�กัด

วารสารทองค�ำ

สุดท้ายสมาคมฯ ขอชี้แจงกรณีที่มีข่าวการจับกุมแหล่งผลิต ทองปลอม และข่ า วเรื่ อ งทองปลอมระบาด ทำ�ให้ ห ลายคน อาจมีความกังวลว่า ถ้าไปซื้อทองแล้วจะเจอทองปลอมหรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าใจร้านทองแบบผิดๆ สมาคมฯ จึง ขออธิบายทำ�ความเข้าใจ ดังนี้ 1. ปัญหาทองปลอม คือการที่คนร้ายผลิตทองปลอมนำ� มาขายหรือขายฝากกับร้านทองเท่านั้น ไม่ได้ขายให้กับผู้บริโภค 2. เมื่อร้านทองรับซื้อทองเก่าจากลูกค้า ซึ่งอาจเป็นคนร้าย นำ�ทองปลอมมาหลอกขายนั้น ร้านทองจะไม่มีการนำ�ทองเก่าที่ รับซื้อจากลูกค้ามาขายซ้ำ�ให้กับลูกค้ารายใหม่ แต่จะนำ�กลับไป หลอมเพื่อผลิตทองรูปพรรณชิ้นใหม่แทนทั้งหมด 3. ดังนั้นลูกค้าผู้บริโภค สามารถสบายใจได้เลยว่า หากท่าน ไปซื้อทองกับร้านทองใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะร้านเล็กหรือร้านใหญ่ กรุงเทพ หรือต่างจังหวัด เยาวราช หรือรอบนอก ท่านก็จะได้ ทองคำ�แท้อย่างแน่นอน 4. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือพบเบาะแสเรื่องทองปลอม กรุณาแจ้งได้ที่สมาคมค้าทองคำ� โทร 0-2675-8000 เพื่อร่วมมือ ร่วมใจกันจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ชาวร้านทองทั่วประเทศ ทั้ ง นี้ ห ากต้ อ งการข้ อ มู ล หรื อ แจ้ ง ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือขบวนการแก๊งค้าทองปลอม แหล่งผลิต หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถต่อมาได้ทฝ่ี า่ ยประชาสัมพันธ์ สมาคมค้าทองคำ� หมายเลขโทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 51 เพื่อทีจ่ ะได้ร่วมกันแก้ปญ ั หา และจัดการกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ ให้หมดไป ส่วนเรื่องของการจัดงานสัมมนา รู้ทันทองปลอมครั้ง ต่อไป หากมีความคืบหน้าก็จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สมาคม หรือสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ 29
วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน ตอน จับตาตลาดค้าปลีกอัญมณีและเครือ่ งประดับสิงคโปร์ อาเซียน เป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยประชากรจำ�นวนกว่า 600 ล้านคน จึงกลายเป็น ตลาดดาวรุง่ ทีก่ �ำ ลังถูกจับตามองจากนานาประเทศในการทีจ่ ะเข้ามาแสวงหาโอกาสขยายฐานการผลิต การค้า และการลงทุน ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับในอาเซียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ แหล่งผลิตวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ และตลาดการค้าทีส่ �ำ คัญ ซึง่ ในฉบับนี้ ศูนย์ขอ้ มูลอัญมณีและเครือ่ งประดับ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแนะนำ�ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นตลาดที่สำ�คัญที่สุดในภูมิภาคด้วย สัดส่วนมูลค่าการค้าที่สูงถึงกว่าร้อยละ 70 ของการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมในอาเซียน ■ ศักยภาพของตลาดสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ สำ�คัญเป็นลำ�ดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากภาครัฐมุ่งเน้นนโยบาย ผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค แม้ว่า วิกฤติหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป และการฟื้นตัวของระบบ เศรษฐกิจในสหรัฐฯ ที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า จะส่งผลกระทบให้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปี 2555 เติบโต เพียงร้อยละ 1.3 หากแต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีมูลค่าสูงกว่า 3.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ ประชากรชาวสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยสูงถึงคนละ 60,900 เหรียญ สหรัฐต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก (อ้างอิงข้อมูลจาก Central Intelligence Agency) สำ�หรับการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับพบว่า ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ในปัจจุบันให้ความสำ�คัญกับการแต่งกาย และภาพลักษณ์ของตนเองเพิม่ มากขึน้ การเลือกซือ้ สินค้าอัญมณี และเครื่องประดับจึงเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมได้แก่ เครื่องประดับทอง 18 กะรัต ขณะที่อัญมณีซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดคือ เพชร สำ�หรับ เครื่องประดับทำ�จากโลหะมีค่าสีขาวและเครื่องประดับตกแต่ง ด้วยพลอยสีเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่จำ�หน่ายในตลาดสิงคโปร์ ส่วนใหญ่มาจากการนำ�เข้า ซึ่งจากข้อมูลของ Global Trade Atlas รายงานว่า ในปี 2555 การนำ�เข้าสินค้าอัญมณีและเครื่อง ประดับของสิงคโปร์ (ไม่รวมทองคำ�ที่ยังไม่ขึ้นรูป พิกัด 7108) มีมูลค่าราว 6,829.41 ล้านเหรียญสหรัฐ หากเป็นการนำ�เข้า จากประเทศไทยเพียง 56.48 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.83 ของมูลค่าการนำ�เข้าโดยรวม อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์มอี ตุ สาหกรรมการผลิตเครือ่ งประดับ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคภายในประเทศ 32

หากแต่ มี ข นาดไม่ ใ หญ่ นั ก โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การผลิ ต เครื่ อ ง ประดับทอง ทั้งนี้ เครื่องประดับ แบรนด์เนมสัญชาติสิงคโปร์ มีอยู่ด้วยกันหลายแบรนด์ อาทิ TianPo, GoldHeart, Poh Heng, Lee Hwa Jewellery และ On Cheong Jewellery เป็นต้น ■ กฎระเบียบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สิงคโปร์ไม่มกี ฎหมายควบคุมค่าความบริสทุ ธิข์ องโลหะ มีค่า รวมถึงการสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) หากแต่ใช้ระบบสมัครใจ โดย Singapore Assay Office (SAO) เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ตรวจสอบค่าความบริสุทธิ์ของโลหะ มีคา่ ในเครือ่ งประดับว่าตรงตามทีไ่ ด้ระบุไว้หรือไม่ เครือ่ งประดับ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว จะถูกสลักเครื่องหมายรับรอง SAO Hallmark ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เครื่องหมายของผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ (Jeweller’s Mark) ตัวเลขแสดงสัดส่วน ปริ ม าณโลหะมี ค่ า ของเครื่ อ งประดั บ ชิ้ น นั้ น ต่ อ 1,000 ส่ ว น (Standard Mark) และสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง Singapore Assay Office (SAO) ซึ่ งเป็ น รู ปหั ว สิ งโต โดยเครื่ องประดั บทองจะ มี สั ญ ลั ก ษณ์ SAO เป็ น รู ป หั ว สิ ง โตในกรอบสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า สำ�หรับ SAO ในเครื่องประดับเงิน และแพลทินัม จะเป็นรูป หัวสิงโตในกรอบวงกลม และสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ตามลำ�ดับ ดังแสดงในภาพ ■ ย่านการค้าที่สำ�คัญ เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยประชากรที่มี ความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมจำ�นวนกว่า 5 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนมากถึงร้อยละ 76.8 รองลงมาได้แก่ ชาวมาเลเซีย อินเดีย และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.9, 7.9 และ 1.4 ตามลำ�ดับ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ ตลอดจนรูปแบบของเครื่องประดับซึ่งเป็น


MAY - JUNE 2013

ที่นิยมในตลาดมีความหลากหลายตามไปด้วย และด้ ว ยเป็ น ประเทศปลอดภาษี สิ ง คโปร์ จึ ง กลายเป็ น จุดหมายของนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ โดยเฉพาะผู้คลั่ง ไคล้การช้อปปิ้งที่ต่างเดินทางมายังเกาะเล็กๆ แห่งนี้อย่างไม่ ขาดสาย โดยย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำ�คัญของ สิงคโปร์มีอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง ได้แก่ ย่านออร์ชาร์ด ย่านลิตเติ้ล อิ น เดี ย และย่ า นไชน่ า ทาวน์ ซึ่ ง รู ป แบบของสิ น ค้ า อั ญ มณี และเครือ่ งประดับทีว่ างจำ�หน่ายในแต่ละแห่งล้วนแตกต่างกันดังนี้ ■ ย่านออร์ชาร์ด แหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของชาวสิงคโปร์ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จำ�นวนกว่า 20 แห่ง ตั้งเรียงรายตลอดทั้งสองฝั่งถนน โดยห้าง สรรพสินค้าแต่ละแห่งได้รวบรวมร้านและเคาน์เตอร์จำ�หน่าย เครื่ อ งประดั บ แบรนด์ เ นมต่ า งๆ ทั้ ง แบรนด์ ชั้ น นำ�ระดั บ โลก เช่น Tiffany, Cartier และ Pandora ฯลฯ ตลอดจนแบรนด์ของ สิงคโปร์ อาทิ Poh Heng และ Lee Hwa Jewellery เป็นต้น ■ ห้างสรรพสินค้าบนถนนออร์ชาร์ด อย่างไรก็ตาม นอกจากห้างสรรพสินค้าที่จำ�หน่ายสินค้า แบรนด์เนมระดับบนแล้ว ถนนสายนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าที่นำ� เสนอสินค้าระดับกลางลงมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวต่างชาติ ■ ย่านลิตเติ้ลอินเดีย นอกจากชาวสิงคโปร์และแรงงานต่างชาติแล้ว ชาวอินเดีย เป็นอีกหนึง่ กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ ขี นาดค่อนข้างใหญ่โดยจะรวมตัวกัน อาศัยอยู่ในย่าน “ลิตเติ้ลอินเดีย” วัฒนธรรมการบริโภคเครื่อง ประดับของคนกลุม่ นีจ้ ะเหมือนกับชาวอินเดียทัว่ ไปทีน่ ยิ มเครือ่ ง ประดับทอง 22 กะรัต รูปแบบลวดลายพื้นถิ่นอินเดีย นอกจาก เครื่องประดับทองแล้วยังมีรูปจำ�ลองเทพเจ้าอันเป็นที่เคารพ นั บ ถื อ ของชาวอิ น เดี ย ทำ�จากทอง เช่ น พระนารายณ์ และ พระพิฆเณศ จำ�หน่ายด้วยเช่นกัน ■ ย่านไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวน์ แหล่งรวบรวมสินค้าทั้งของกินและของฝาก จำ�นวนมาก นั บ เป็น อีกหนึ่ง ย่านการค้าที่คึกคักของสิ งคโปร์ สำ�หรับอัญมณีและเครื่องประดับที่จำ�หน่ายในย่านนี้มีทั้งเครื่อง ประดับเงิน และเครื่องประดับทอง 18 กะรัต ตกแต่งอัญมณี โดยเฉพาะหยก อย่ า งไรก็ ต าม ร้ า นจำ�หน่ า ยสิ น ค้ า อั ญ มณี และเครื่องประดับในย่านนี้มีจำ�นวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับย่าน ลิตเติ้ลอินเดีย

วารสารทองค�ำ

■ ช่องทางเจาะตลาดสิงคโปร์ จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดคงจะทำ�ให้ ท่ า นได้ ม องเห็ น ถึ ง ความน่ า สนใจและความหลากหลายของตลาดอั ญ มณี แ ละ เครื่องประดับสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี สำ�หรับการรุกบุกตลาด สิงคโปร์นนั้ นอกจากผูป้ ระกอบการไทยจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ Singapore International Jewellery Show (SIJS) ซึ่งจัดขึ้น เป็นประจำ�ในช่วงเดือนกรกฎาคมของ ทุกปีแล้ว กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดทำ� โครงการ Thailand Trade Exhibition โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ� ผู้ประกอบการไทยเดินทางไปเจรจาธุรกิจและจำ�หน่ายสินค้า ในต่างประเทศรวมถึงสิงคโปร์ อีกทั้งผู้ประกอบการยังอาจสร้าง ความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ กั บ หน่ ว ยงานด้ า นอั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง ประดั บ ที่ สำ�คั ญ ของสิ ง คโปร์ เช่ น Singapore Jewellers Association เพื่อหาช่องทางการนำ�สินค้าเข้าไปวางจำ�หน่ายใน ตลาดนี้ นอกจากนี้ การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะเริม่ มีผลอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ผู้ประกอบการไทยจึงควรหาช่องทางการใช้ประโยชน์จากการ เข้าร่วมเป็นสมาชิก AEC ในการสร้างเครือข่ายการผลิตและ การค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ภายในภู มิ ภ าคเชื่ อ มโยงกั บ ตลาดโลกโดยมีสิงคโปร์เป็นฐานการกระจายสินค้า ทั้งนี้ การก้าว ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้ภูมิภาค อาเซียนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรจำ�นวนกว่า 600 ล้านคน การเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมอื ระหว่างกันสามารถทำ�ได้อย่างเสรี อันเป็นการสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิก รวมถึงเพิ่มอำ�นาจ การต่อรองกับประเทศภายนอกภูมิภาค สำ�หรับท่านผู้อ่านที่สนใจข้อมูลตลาดอัญมณีและเครื่อง ประดับอาเซียนเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับหนังสือ “ตลาด อัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน” ได้ที่ห้องสมุดอัญมณีและ เครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 1 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนน สีลม หรือสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดอัญมณีและ เครื่องประดับเพิ่มเติมได้ที่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (http:// www.git.or.th/gem)

โดย ห้องปฎิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.4999-2634-0 โทรสาร 4970-2634-0 www.git.or.th

33


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

เด็กดอย : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

สมาคมค้าทองคำ� ผนึกกำ�ลังตำ�รวจนครบาล ลุยจับแกงค์ทองปลอมรายใหญ่ในเมืองกรุง การเดินหน้ากวาดล้างจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพที่นำ�ทองปลอมมาหลอกจำ�หน่ายให้กับบรรดาร้านค้าทองคำ� ยังคงดำ�เนิน ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทาง พล.ต.ท.คำ�รณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำ�รวจนครบาล พร้อมทีมตำ�รวจชุดเฉพาะกิจ และนายสมศักดิ์ ตัณฑชน กรรมการสมาคมค้าทองคำ� ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม ได้ร่วมกัน แถลงข่าวการจับกุมนายสมบัติ พวงเพชร อายุ 41 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 388 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ, นายสายันต์ พูลเกิด อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67 ม.7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์, นายวรวุฒิ ไกรจันทร์ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84 ม.21 อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม, นายกิตติ สระปัญญา อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 ม.9 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และน.ส.อนุสรา หรือเกตุ ปั้นขุนทด อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222 ม.6 อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยจับกุมตัวนายสมบัติ นายสายันต์ และนายวรวุฒิ ได้ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี และขยายผลจับกุมตัวนายกิตติ กับ น.ส.อนุสรา ได้ทหี่ มูบ่ า้ นพุทธชาด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมของกลางสร้อยคอทองคำ�ปลอม หนัก 2 บาท 3 เส้น พล.ต.ท.คำ�รณวิทย์ กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก สมาคมค้ า ทองคำ� ได้ ป ระสานขอความร่ ว มมื อ กั บ ตำ�รวจ นครบาล ในการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพที่ผลิต ทองปลอมขึ้นมา ก่อนนำ�ไปตระเวนขายฝากตามร้านทองหรือ โรงรับจำ�นำ� ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อวงการค้าทองคำ�ใน 34

ประเทศเป็นจำ�นวนมหาศาล จึงได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนใน แต่ละพื้นที่ออกสืบสวนหาข่าว พร้อมประสานกับตำ�รวจในพื้นที่ เขตปริมณฑล จนกระทั่งทราบว่านายสมบัติเป็นหัวหน้าแกงค์ โดยจะนำ�สร้อยคอทองคำ�ปลอมที่ยัดไส้ในด้วยโลหะชนิดต่างๆ พร้ อ มประทั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องร้ า นทองชื่ อ ดั ง ก่ อ นจะให้


MAY - JUNE 2013

วารสารทองค�ำ

ทองปลอมไปขายฝาก ก่ อ เหตุ ม าแล้ ว หลายครั้ ง ทั้ ง พื้ น ที่ สน.ประเวศ สน.ลาดพร้าว สน.บางขุนเทียน และสภ.ประตูน้ำ� จุฬา จ.ปทุมธานี เบื้องต้นตำ�รวจได้แจ้งข้อหาฉ้อโกง และปลอมแปลงเครื่อง หมายการค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต ก่อนควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาทัง้ หมด ส่งท้องที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งทำ�การสืบสวน ขยายผลถึงต้นตอที่ เป็นผู้ผลิตทองปลอม เพื่อนำ�ตัวมาดำ�เนินคดีต่อไป ด้านนายสมบัติ ได้ให้การว่าสร้อยคอทองคำ�ปลอมที่นำ�ไป ใช้ในการปฎิบัติการนั้น เป็นของนายโจ้ ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง โดยนำ�มาขายให้ราคาเส้นละ 20,000 บาท ก่อนที่จะไปขายฝาก ในราคาเส้นละ 30,000-35,000 โดยเงินที่ได้จะนำ�มาแบ่งให้ กับทีมงาน โดยคนที่ทำ�หน้าที่ดูต้นทางและนำ�ทองปลอมไป ขายฝาก จะได้ค่าจ้างเส้นละ 1,500-2,000 บาท ส่วนตนได้

สมาชิกนำ�ไปขายฝากกับร้านทอง โดยได้ตระเวนก่อเหตุมาตัง้ แต่ ปี 2543 แต่ ล ะวั น จะนำ�สร้ อ ยทองปลอมไปจำ�นำ�ประมาณ 10 เส้น สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมาได้แกะรอยมิจฉาชีพ กลุ่มนี้ จากแหล่งกบดานที่ย่านบางบัวทองไปจนถึงจ.สระบุรี โดยนายสมบั ติ กั บ พวกได้ นำ�ทองปลอมไปขายฝากที่ ร้ า น ขายทองในตลาดหนองแค อ.หนองแค ตำ�รวจจึ ง แสดงตั ว เข้าจับกุมตัวพร้อมของกลางเป็นสร้อยคอทองคำ�ปลอมหนัก 2 บาท 3 เส้ น ก่ อ นขยายผลไปจั บ กุ ม ตั ว นายกิ ต ติ แ ละ น.ส.อนุสรา ที่ย่านบางบัวทอง จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาพบว่า นายสายันต์ มี หน้ า ที่นำ�ทองปลอมไปขายฝาก ก่อ เหตุมาแล้ว 3 ครั้ง ที่ จ.สุพรรณบุรี อยุ ธ ยา และสระบุรี ส่วนนายวรวุฒิทำ�หน้ า ที่ ดูตน้ ทางและนำ�ทองปลอมไปขายฝาก ก่อเหตุมาแล้วทัว่ ประเทศ ตั้งแต่ปี 2553 ขณะที่นาย กิตติ และน.ส.อนุสรา ทำ�หน้าที่นำ� 35


วารสารทองค�ำ

เส้ น ละ 10,000 บาท ซึ่ง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีนำ�ทองปลอมไป ขายฝาก เพราะร้านค้าจะทำ�ได้เพียงแค่ชั่งน้ำ�หนัก และดูสภาพ ภายนอก ไม่สามารถใช้วิธีการเผาไฟ หรือการตะไบเนื้อทอง เหมือนการขายขาดได้ เพราะจะทำ�ให้ทองเสียหาย ด้านนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางตำ�รวจที่ได้ จับกุมกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้มาได้ เพราะที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ ร้านค้าทอง ได้เสียหายจากการถูกนำ�ทองปลอมมาหลอกขาย

36

MAY - JUNE 2013

และขายฝาก ประมาณ 2 แสนบาทต่อปีต่อร้าน ซึ่งในประเทศ มีร้านทอง อยู่กว่า 6,000 ร้าน รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดก็ อยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้ พยายามแก้ ไขปั ญ หาเหล่ า นี้ ม าโดยตลอด และได้ เ พิ่ ม ความ เข้มข้นในการกวาดล้างและจับกุมมากขึ้น โดยได้ประสานใน การทำ�งานกับตำ�รวจอย่างใกล้ชิด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการทลาย แหล่งผลิตทองปลอมไปในพื้นที่ฝั่งธนบุรีไปแล้ว 2 แห่ง จับกุม ผู้ต้องหาได้หลายราย นายสมศักดิ์ กล่าวยอมรับว่าจุดอ่อนของร้านทองคือการ ขายฝาก ทำ�ให้ไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีการตะไบหรือเผาไฟ ได้เพราะจะทำ�ให้ทองลูกค้าเสียหาย ซึ่งจะต่างกับการขายขาด ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคนที่จะทำ�ทองปลอมได้ อย่างแนบเนียนจะต้องเป็นช่างทองที่มีความชำ�นาญ คนทั่วไป ไม่สามารถทำ�ได้ โดยทองปลอมทีม่ จิ ฉาชีพกลุม่ นีท้ ำ�ขึน้ ข้างนอก จะเป็นทองจริงข้างในเป็นเงินใช้วิธีการหุ้ม ซึ่งผู้ประกอบการจะ ต้องอาศัยประสบการณ์และความละเอียดอย่างมากจึงจะทราบ ว่าเป็นทองปลอมวารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

Ausiris Futures : เรื่อง

ภาพของการลงทุนทองคำ�ในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงทีผ่ า่ นมาภาพของราคาทองคำ�ทีย่ งั คงมีแนวโน้มที่ จะเคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางขาลงโดยรวม โดยผลการ ประชุมจี ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ให้ภาพของการ ยอมรับใน ทิศทางของค่าเงินเยนที่อ่อนค่า อันนำ�ไปสู่กลไก ของการคาน และส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่านั้น ได้เป็นปัจจัย ลบที่สำ�คัญต่อราคาทองคำ�ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ ต่อเนื่องจาก ผลของถ้อยแถลงของ ประธานธนาคารกลางแห่งยุโรปล่าสุด ที่ได้กล่าวถึงแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากครั้ง ล่าสุดนั้นที่ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง 0.25% ก่อนหน้านี้ [Bloomberg] โดยภาพของ Physical Demand โดยเฉพาะจากฝั่งเอเชีย ของเราในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ได้ เข้ า ซื้ อ ทองคำ�ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ใน ระดับหนึ่งนั้น ได้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกในระยะสั้น และตัวเลข เศรษฐกิจที่สำ�คัญในจีนล่าสุดที่ได้ส่งผลในเชิงบวก เช่น ตัวเลข ดุลการค้า ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม และตัวเลขยอดค้า ปลีกรายปีที่ได้ประกาศ 1.82 หมื่นล้านจาก -900 ล้าน, 9.3% จาก 8.9% และ 12.8% จาก 12.6% ตามลำ�ดับ เป็นต้น ประกอบ

38

กับแรง Technical Rebound หลังจาก ที่ราคา ทองคำ�ได้ปรับฐาน ลงมาอย่างแรงในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ในขณะ ที่มีแรงซื้อเกิดขึ้นมานั้น กองทุน SPDR ยังคงลดการถือครอง ทองคำ�อย่างต่อเนือ่ ง โดยล่าสุดได้ถอื ครองทีร่ ะดับ 1,051.65 ตัน ซึ่งได้ลดลงถึง 298.27 ตันจากต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ที่ระดับ 1,349.92 ตัน ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันเชิงจิตวิทยาอย่างน้อยแก่ นักลงทุนโดยรวมได้เป็นอย่างดี [spdrgoldshares, Forexfactory] ล่ า สุ ด นั ก ลงทุ น ทั่ ว โลกต่ า งจั บ ตาดู ค วามคื บ หน้ า ในการ แถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางแห่งสหรัฐฯ หรือเฟด โดยมีรายงานจาก Wall Street Journal ในการคาดการณ์กัน ถึ ง การที่ เ ฟดได้ เริ่ ม เตรี ย มถอนมาตรการอั ด ฉี ด เม็ ด เงิ น หรื อ ผ่อนคลายเชิงปริมาณภายในสิน้ ปีนี้ ซึง่ อาจ จะเป็นในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 ซึ่งเราต้องติดตามความคืบหน้านี้อย่างใกล้ชิดในเนื้อหา ของความชัดเจนของเงื่อนเวลาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งก็จะเป็นปัจจัย สำ�คัญต่อการกำ�หนดทิศทางราคาทองคำ� ณ ช่วงเวลานี้อย่าง มีนยั สำ�คัญ โดยเรามองว่า ถ้าเฟดได้ถอนมาตรการอัดฉีดเม็ดเงิน หรือผ่อนคลาย เชิงปริมาณเมือ่ ใด เมือ่ นัน้ ราคาทองคำ�มีแนวโน้ม


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

ที่จะลดลงได้อย่างมีนัยสำ�คัญ จากกลไกของการโยกย้ายเม็ดเงิน จากการถือครองทองคำ�ไปยังตลาดการลงทุนอื่น เช่น ตลาดทุน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เทรนด์ในการนำ�ลงทุนในทอง และปัจจัยทีน่ า่ จับตามอง ในช่วงนี้ เหตุการณ์สำ�คัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ�ในช่วงนี้ ได้แก่ ความคืบหน้า และ/หรือข้อสรุปในถ้อยแถลงประธาน ธนาคารกลางแห่งสหรัฐฯรวมไปถึงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ที่สำ�คัญ เช่น ตัวเลขอัตราการว่างงาน ตัวเลขการเปลี่ยนแปลง การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ตัวเลขจำ�นวนคนว่างงานที่ ขอสวั ส ดิ ก ารจากภาครั ฐ ในเงื่ อ นไขที่ ว่ า ถ้ า ตั ว เลขฯ โดยรวม ของสหรัฐฯดูดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ของนักลงทุนได้มากขึน้ ภาพของราคาทองคำ�โดยรวมในระยะสัน้ - กลางนี้ ก็ ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปรั บ ตั ว ลงอย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความคืบหน้าในการประชุมของธนาคารกลาง แห่งยุโรป โดยเฉพาะประเด็น เรือ่ งของอัตราดอกเบีย้ นโยบายว่า จะมี ก ารคงหรื อ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย ต่ อ เนื่ อ ง โดยต้ อ งติ ด ตาม ตัวเลขในกลุม่ ยุโรปโดยรวมว่า จะดีขนึ้ หรือแย่ลงมากน้อยแค่ไหน แต่จากรายงาน ตัวเลขฯล่าสุด เช่น ตัวเลขความเชื่อมั่นทาง เศรษฐกิจของเยอรมัน และยุโรปโดยรวมที่ 36.4 จาก 36.3 และ 27.6 จาก 24.9 ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือน ในยุโรปที่ 1% จาก 0.3% ตัวเลข ผลผลิตมวลรวมในประเทศ เบื้องต้นของเยอรมัน และอิตาลีรายไตรมาสที่ได้ประกาศ 0.1%

จาก -0.7%, -0.5% จาก -0.9% ตามลำ�ดับ ตัวเลขดัชนีราคา ผู้ ผ ลิ ต รายเดื อ นในสวิ ต ฯที่ 0.2% จาก 0% ตั ว เลขผลผลิ ต มวลรวมในประเทศรายไตรมาสของยุโรปโดยรวมที่ -0.2% จาก -0.6% เป็นต้น อาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณของความเป็นไปได้ ที่ธนาคารกลางแห่งยุโรปจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ในการประชุมฯ ซึ่งไม่น่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา ทองคำ� อย่างมีนัยสำ�คัญ [Forexfactory] กรอบเม็ดเงินทีใ่ ช้ลงทุนและการจัดสรรพอร์ตการลงทุน ในช่วงที่ราคาทองเป็นเช่นนี้ ในช่ ว งที่ ร าคาทองคำ�ปรั บ ตั ว ลดลงมาอย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ประมาณ 5% ในเวลาสั้นๆ การเข้าซื้อทองคำ�แท่งยังเป็นสิ่งที่เรา แนะนำ� อย่างไรก็ดี จากสภาวะของราคาทองคำ�ที่มีแนวโน้ม แกว่ ง ตั ว ลงในระยะสั้ น -กลางนี้ เราแนะนำ � ให้ ท ยอยขาย ทำ�กำ�ไร ณ แนวต้านทีส่ �ำ คัญก่อน จนกระทัง่ เราจะสังเกตเห็น สัญญาณทีแ่ น่ชดั ว่า ราคาทองคำ�เริม่ ทีจ่ ะยืนได้ และมีทศิ ทาง ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งอาจกำ�หนดกลยุทธ์ การลงทุ น ระยะกลางถึ ง ยาว ตามตั ว เลขของกรอบกำ � ไร ที่อาจปรับขึ้น ตามสภาวะของราคาทองคำ�ในช่วงเวลานั้นๆ สำ�หรับเทคนิคและเคล็ดลับที่เราขอแนะนำ�นักลงทุน ที่สำ�คัญ คือ ควรรอซื้อ ณ แนวรับที่สำ�คัญ และรอขาย ณ แนวต้านที่สำ�คัญ และสิ่งสำ�คัญที่จะจำ�กัดความเสี่ยงของ นักลงทุนได้ คือ วินัยในการลงทุน โดยทุกๆ ครั้งของรายการ นักลงทุนควรตั้งทั้งจุดทำ�กำ�ไร และจุดตัดขาดทุน ควบคู่ ไปด้วยทุกครัง้ โดยให้มองทีผ่ ลตอบแทนโดยรวมทีม่ แี นวโน้ม ว่ า จะดี โดยเฉพาะในสภาวะที่ แนวโน้ ม ความผั น ผวนของ ราคาทองคำ�ที่น่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ น่าจะสร้างโอกาสในการ ให้เงินทำ�งานอย่างแท้จริง ซึ่งการลงทุนในทองคำ�นั้นเป็นหนึ่ง ในเครื่องมือบริหารความมั่งคั่งได้เป็นอย่างดี

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausirisfutures.com โทร. 0-2633-5299

39


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

ทองคำ�ลงแรงกว่า 200 USD ในเดือนเม.ย. ประเด็นไซปรัสจะขายทองคำ�ในทุนสำ�รองออกมาประมาณ 400 ล้านยูโรหรือ 10 ตัน ถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้างน้อย แต่ตลาด กั ง วลว่ า จะมี ก ารเทขายทองคำ � จากประเทศอื่ น ที่ มี ห นี้ สู ง และ ต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างประเทศ ถ้าเราดู การถือครองทองคำ�ในทุนสำ�รองของประเทศกลุ่ม PIIGS รวมแล้ว 3,227 ตัน โดยอิตาลีถือครองทองคำ�มากที่สุดอันดับ 4 ของโลก ซึง่ สูงถึง 2,451 ตัน แต่ประเทศในยุโรปมีขอ้ ตกลง CBGA ทีป่ จั จุบนั เป็นฉบับที่ 3 กำ�หนดให้ห้ามขายทองออกมาเกินปีละ 400 ตัน ดังนั้นประเทศกลุ่ม PIIGS จะเทขายทองคำ�ออกมากันอย่างเต็มที่ รวมกันแล้วยังไงต้องไม่เกิน 400 ตัน สำ�หรับข้อตกลง CBGA ฉบับที่ 3 ที่เริ่มใช้ในเดือนกันยายน 2552 ในแต่ละปีพบว่ามีการขายทองคำ�นอกจากจะต่ำ�กว่าข้อกำ�หนดแล้ว ยังมีแนวโน้มว่าจะมีการขายทองคำ�ลดลง โดยในปี 2555 ขายทอง ออกมาเพียง 5.9 ตัน ส่วนปีนี้ขายทองออกมา 4.2 ตัน ส่วนประเทศ ที่ขายทองออกมาคือ เยอรมันที่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และแข็งแกร่งสุดในยุโรปส่วนกรีซขายทองออกมาเล็กน้อยปีละไม่ถึง 1 ตัน และสำ�หรับที่ว่าประเทศอื่นจะต้องมีการระดมเงินเพื่อแลก กับการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเหมือนไซปรัส คาดว่ามีความ เป็นไปได้คอ่ นข้างน้อย การทีไ่ ซปรัสต้องพบกับเงือ่ นไขมากกว่าประเทศ อื่นๆ นั้น เนื่องจากประเทศอื่นในยุโรปไม่ค่อยมี exposure ในไซปรัส แตกต่างจากประเทศกลุ่ม PIIGS ถ้ามีปัญหาจะกระทบวงกว้างต่อ ประเทศอื่นในยูโรโซน

การถือครองทองคำ�ของกลุ่ม PIIGS ในทุนสำ�รองล่าสุด อันดับ ประเทศ การถือครองทองคำ� (ตัน) % ของทุนสำ�รอง 4 14 20 33

40

อิตาลี โปรตุเกส สเปน กรีซ

2,451.8 382.5 281.6 111.9

71.3 89.6 28.2 82.0


MAY - JUNE 2013

วารสารทองค�ำ

ผลตอบแทนของทองคำ�ไตรมาส 1 ของปี 2556 ■ มุมมองของโบรกเกอร์ต่อทิศทางราคาทองคำ�ยังเป็น เชิงลบ เดือน เดือน เดือน เทียบกับ โบรกเกอร์ต่างประเทศต่างทยอยปรับลดราคาเฉลี่ยและ ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมาส ราคาทองคำ�เป้าหมายในปีนี้และปีหน้าอย่างต่อเนื่อง โกลด์แมน 56 56 56 1/55 แซคส์เป็นโบรกเกอร์รายแรกที่มีมุมมองต่อทองคำ� เป็นขาลง ทองคำ�ตลาดโลก -0.7% -5% +1.2% -4.5% ตั้งแต่ปีนี้ หลังจากเป็นขาขึ้นติดต่อกันยาวนานถึง 12 ปี แถมมี การปรับลดราคา เป้าหมายทองคำ�ถึง 3 ครั้งนับตั้งแต่ช่วงปลาย ทองแท่ง -1.8% -5% -1.1% -8.0% ปีที่แล้ว ล่าสุดมีการคาดการณ์ราคาทองคำ�ในช่วง 3 เดือน ในประเทศ 6 เดื อ นและ 12 เดื อ นข้ า งหน้ า อยู่ ที่ ร ะดั บ 1,530, 1,490 ตลาดหุ้นไทย +6.0% +4.5% +1.2% +12.1% และ 1,390 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ ตามลำ�ดับ และปรับลด (SET Index) ราคาทองคำ�เฉลี่ ยในปี 2556 เหลือ 1,545 ดอลลาร์ สหรั ฐ ต่อออนซ์ จากระดับ 1,610 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และลดราคา ตลาดหุ้นสหรัฐ +5.7% +1.4% +3.7% +11.2% (DJIA) ทองคำ�เฉลี่ยในปี 2557 เหลือ 1,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ จาก 1,490 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โกลด์แมน แซคส์ให้เหตุผล ว่า การที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น อาจทำ�ให้ความ ต้องการทองคำ� ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยลดลง ตั้งแต่ปลาย ■ ราคาทองคำ�ผ่านจุดต่ำ�สุดหรือยัง ปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้ โบรกเกอร์อื่นไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ในช่วงของราคาทองคำ�เป็นขาลงคงจะมีคำ�ถามว่าราคา บาร์เคลย์ส เครดิต สวิส โซซิเอเต เจนเนอรัล บีเอ็นพี พาริบาส์ ทองคำ�จะลงอีกหรือไม่ คงต้องยอมรับว่าราคาทองคำ�ยังอยู่ใน ดอยช์ แบงก์ ยูบีเอสก็มีการปรับลดราคาทองคำ�เป้าหมายลง ช่วงของขาลง ทำ�ให้ราคาทองคำ�ค่อนข้างเปราะบางต่อประเด็น ข่าวลบที่มีเข้ามาพอสมควร แนวรับสำ�คัญของราคาทองคำ�อยู่ที่ 1320 และ 1300 USD ประเมินว่าราคาทองคำ�ไม่น่าจะต่ำ�กว่า 1300 USD ในปีนี้ และถ้าดูจากต้นทุนของการผลิต เหมืองทองคำ� เฉลี่ ย น่ า จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 1,200 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ยู บี เ อสมี การคาดการณ์วา่ ผูผ้ ลิตทองคำ�จะปรับลดปริมาณการผลิตทองคำ� เมื่อราคาทองคำ�ดิ่งลงต่ำ�กว่า 1,250-1,280 ดอลลาร์สหรัฐ ประเมินจากต้นทุนของการผลิตเหมืองทองคำ� ดังนัน้ จุดต่ำ�สุดของ ราคาทองคำ� ไม่ควรจะต่ำ�กว่า 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

41


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

GT Wealth Management : เรื่อง

ยูโรโซนยังเป็นปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลก ปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ถูกแก้ หลังจากเริ่มต้นปัญหาหนี้สินยุโรปตั้งแต่ช่วงกลางปี 2010 ที่ลุกลามจากกรีซสู่ประเทศสมาชิกอื่น อย่างไอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน และล่าสุดไซปรัส ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา การช่วยเหลือถูกหยิบยื่นจากตัวส่วนหลักคือ อียู (EU) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผ่านการให้เงินช่วยเหลือ แต่ก็เป็นเพียงแค่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้แก้ที่ต้นตอปัญหา เพียงแต่ใช้การควบคุมการใช้จ่ายทางการคลังผ่านมาตรการรัดเข็มขัด รวมถึงการจัดเก็บภาษีเพิ่ม โดยมีเป้าหมายว่า ระดับของการขาดดุลจะลดลงและทำ�ให้ปัญหาหนี้สิ้นระยะยาวคลี่คลายไป ในทางที่ดี ขณะที่หนี้ระยะสั้น ก็ใช้เงินช่วยเหลือในการ refinance หนักเข้าก็ทำ�การ haircut หนี้บางส่วน แต่ผลข้างเคียงหนึ่งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการตั ด ลดรายจ่ า ยและเก็ บ ภาษี เ พิ่ ม เติ ม นั้ น คื อ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากในยามที่เศรษฐกิจกำ�ลังมี ปัญหา ภาคเอกชนชะลอการลงทุน การบริโภคตรึงตัว ควรจะเป็น หน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ แต่การ ใช้จ่ายของภาครัฐกลับถูกควบคุม ทำ�ให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ใน ยูโรโซนชะลอตัวลงอย่างช้าๆ ที่ผ่านมาตัวเลขที่ใช้ชี้วัดระดับหนี้ คื อ ตั ว เลขหนี้ ต่ อ GDP ซึ่ ง ถ้ า เราย้ อ นมองประเทศที่ ป ระสบ ปัญหาหนี้สินระดับหนี้ต่อ GDP กลับไม่ได้ลดลงเลย แม้วา่ หลายประเทศระดับหนีภ้ าครัฐลดลงก็ตาม ตัวอย่างเช่น กรีซ เป็นต้น ตามการรายงานของ Eurostat (update 23 Jan 13) พบว่า หนี้ภาครัฐของกรีซเมื่อเทียบในช่วงไตรมาส 3 ปี 2011 และไตรมาส 3 ปี 2012 ลดลงกว่า 4.6 หมื่นล้านยูโร (เหลือหนี้ ประมาณ 3 แสนล้านยูโร) แต่ระดับหนี้ต่อ GDP ก็ยังคง สูงกว่า 150% ในไตรมาส 3 ปี 2012 ส่วนเศรษฐกิจกรีซถดถอยลง 6.4% ในปี 2012 หลังจากหดตัว 7.1% ในปี 2011 ขณะทีเ่ ศรษฐกิจ ของ EU (27 ประเทศ) หดตัว 0.3% ในปี 2012 และ Euro area (17 ประเทศ) หดตัว 0.6% เป็นการสะท้อนว่าปัญหาหนี้ที่นำ�มา ซึ่งการตัดลดรายจ่าย กำ�ลังบั่นทอนการเติบโตทาง เศรษฐกิจ ของยุโรป และสาเหตุสำ�คัญหนึ่งก็คือการใช้ระบบสกุลเงินเดียว (Single currency) ซึ่งทำ�ให้แต่ละประเทศไม่สามารถที่จะกำ�หนด นโยบายทางการเงินได้ด้วยตนเอง ประกอบกับความต่างจาก พืน้ ฐานเศรษฐกิจ แต่ตอ้ งมาใช้สกุลเงินร่วมกันจึงทำ�ให้เกิดปัญหา ในเชิงโครงสร้างด้วย 42

ดังนั้นเมื่อมองจากแนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมาต้องเรียนว่า เป็นเพียงการซื้อเวลาและความเชื่อมั่น แต่รากของปัญหายังไม่ ได้ถูกแก้ไขอย่างแท้จริง ขณะที่วิกฤติหนี้และปัญหาการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจ กำ�ลังรุกคืบเข้าสู่ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอย่างช้าๆ ■ PIIGS ยังโคม่า ประเทศกลุ่ม PIIGS ที่ประกอบด้วย โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน ยังคงอยูใ่ นสถานการณ์ทสี่ มุ่ เสีย่ ง โดยระดับ หนี้ของประเทศเหล่านี้ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงมาก เมื่อเทียบ กับค่าเฉลี่ยทั้งกลุ่ม โดย 4 ใน 5 ประเทศที่กล่าวมาเข้าขอรับ


MAY - JUNE 2013

เงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางการคือ โปรตุเกส ไอร์แลนด์ กรีซ และสเปน ซึ่งทั้ง 4 ประเทศยังคงต้องแบกภาระในการชำ�ระหนี้ ในอนาคตจำ�นวนมาก ขณะที่ ม าตรการตั ด ลดรายจ่ า ยที่ บั ง คั บ ใช้ ไ ปแล้ ว กำ�ลั ง ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ต่อเนื่องถึงภาคการเมือง ทำ�ให้การเดินหน้า ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหยุดชะงักเป็นระยะ ขณะที่อิตาลี ถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 3 ของกลุ่มแต่เมื่อ เทียบหนี้ต่อ GDP แล้วอิตาลีถือเป็นอันดับ 2 รองจากกรีซ โดยการรายงานของ Eurostat (update 23 Jan 13) พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2012 อิตาลีมีระดับหนี้ต่อ GDP สูงถึง 127.3% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปี 2011 7.4% ขณะที่มีหนี้สิน รวมสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2012 เท่ากับ 1.99 ล้านล้านยูโร จึงอาจ จะกล่าวได้ว่าอิตาลีถือเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณหนี้สินที่มีถ้าทรอยก้าที่ประกอบด้วย อียู (EU) กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ (IMF) และธนาคาร กลางยุโรป (ECB) จะเข้าช่วยเหลือนั้นอาจจะต้องเพิ่มวงเงินอีก จำ�นวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ■ ระวังประเทศนอกสายตา นอกเหนือจากประเทศในกลุ่ม PIIGS ประเทศขนาดเล็ก หลายประเทศก็อยูใ่ นกลุม่ ทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง ตัวอย่างไซปรัสคงทำ�ให้ เราได้ทราบกันดีแล้วว่าประเทศในกลุม่ ยูโรโซนมีความเปราะบาง มาก และพร้อมที่จะก่อเกิดเป็นปัญหาได้ทุกเมื่อ สำ�หรับไซปรัส นั้นถือเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กในยูโรโซน ระดับหนี้สิน ก็ไม่ได้มากแต่อย่างไร แต่สิ่งที่น่าสังเกตุคือไซปรัสกลับมีขนาด ของภาคการเงิน หรือระบบธนาคารขนาดใหญ่ทำ�ให้เมื่อเกิด ปัญหาในภาคธนาคารจึงกลายมาเป็นวิกฤติของประเทศ นอกจากนีใ้ นช่วงระยะเวลาสัน้ ไซปรัสกลับมีระดับหนีภ้ าครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยระดับหนี้ต่อ GDP ของไซปรัสเพิ่ม ขึ้นถึง 17.5% ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2011 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2012 ทำ�ให้ระดับ หนี้ต่อ GDP ที่อยู่ระดับ 66.6% เป็น 84.0% ส่วนอีก หนึ่งประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกันคือ เบลเยี่ยม ซึ่งมีระดับหนี้ ต่อ GDP ในไตรมาส 3 ปี 2012 ประมาณ 101.6% ■ ความเข้มงวดต่อการขอรับเงินกูก้ บั วิกฤติความเชือ่ มัน่ พัฒนาการของเงือ่ นไขสำ�หรับประเทศทีข่ อรับเงินช่วยเหลือ จากทรอยก้ามีขึ้นตามลำ�ดับเริ่มตั้งแต่การควบคุมการใช้จ่าย

วารสารทองค�ำ

ภาครัฐ การให้ภาคเอกชนร่วมรับผิดชอบด้วยการตัดลดมูลค่า หนี้ และสิ่งที่นำ�เสนอในการให้เงินช่วยเหลือไซปรัส คือการให้ ประชาชนผู้ฝากเงินร่วมรับผิดชอบนี่คือพัฒนาการของความ เข้มงวดที่ทรอยก้ามี ซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยที่เงื่อนไขดังกล่าวจะถูก วิพากษ์วจิ ารณ์ เนือ่ งจากผลกระทบทีต่ ามมา เริม่ มีให้เห็นเด่นชัด ตั้งแต่ผลที่เกิดจากการต่อต้านของประชาชน เสถียรภาพทาง การเมือง การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ความเข้มงวดที่เพิ่มมากขึ้น แม้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่า กลุม่ ผูช้ ว่ ยเหลือเองก็ตอ้ งพยายามทีจ่ ะจำ�กัด ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง แต่เราจะเห็นว่าวิกฤติเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นแทบ จะเป็นเนื้อเดียวกัน การเพิ่มแรงกดดันให้กับประเทศที่ประสบ ปัญหา ทำ�ให้ความไม่เชือ่ มัน่ เกิดขึน้ ในวงกว้าง และยิง่ ทำ�ให้ความ ผันผวนในตลาดเพิ่มมากขึ้น ที่สำ�คัญคือภาคธนาคารของยุโรป นั้นมีขนาดใหญ่ และเหมือนว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น ภาคธนาคาร จะกลายเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ผลเสี ย อั น ดั บ ต้ น ๆ การเดิ น หน้ า ในการ แก้ปัญหาต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าจะใช้เวลาอีกยาวนานก็อาจจะเป็น ไปได้ทเี่ งือ่ นไขทีย่ ากลำ�บากเหล่านีจ้ ะกลับมาสร้างความเสียหาย กับเศรษฐกิจและภาคธนาคารที่อยู่ในภาวะเปราะบางและกลาย เป็นวิกฤติด้านความเชื่อมั่นในอนาคต ■ ทองคำ�กับวิกฤติหนี้ยุโรป จะเห็นว่าทีผ่ า่ นมาเมือ่ เกิดความวิตกกังวลต่อปัญหาหนีย้ โุ รป ราคาทองคำ�มักจะถูกผลักดันขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ ปลอดภัย แม้กระทั่งกรณีล่าสุดที่ไซปรัสขอรับเงิน ราคาทองคำ�ก็ ยังปรับตัวรับข่าวร้าย จนสามารถกลับขึน้ มาเหนือ 1,600 เหรียญ ดังนัน้ ถ้าความเสีย่ งเรือ่ งปัญหาหนีส้ นิ ยุโรปยังคงอยู่ รวมถึงวิกฤติ ความเชื่อมั่นต่อแนวทางแก้ปัญหาหนี้ยังดำ�เนินต่อไป ก็เป็น ไปได้ว่าในอนาคตราคาทองคำ� อาจจะทะยานรับความเสี่ยงหนี้ ที่กำ�ลังลุกลาม ดังนั้นการจับตาวิกฤติหนี้สินยุโรปอย่างใกล้ชิด จะถื อ เป็ น ประโยชน์ และทำ�ให้ นั ก ลงทุ น สามารถจั บ กระแส การลงทุนในทองคำ�ในระยะต่อไป

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

43
วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

YLG Group : เรื่อง

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ� กับความชัดเจนของมาตรการคิวอี ในช่วงปลายไตรมาส 2 กระแสของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือคิวอี ดูเหมือนจะร้อนแรงที่สุดต่อตลาด การเงินโลก ซึ่งมีการคาดหมายกันว่าจะมีการชะลอหรือยุติมาตรการคิวอีลง เนื่องจากในช่วงหลังที่ผ่านมาคณะกรรมการ เฟดยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ เกิดขึ้นจึงส่งผลต่อทิศทางของราคาทองคำ�ในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำ�หรับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นั้น สามารถสรุปได้ว่า ทางเฟดจะยังคงเดินหน้าเข้าซื้อสินทรัพย์ ทางการเงิน ภายใต้มาตรการคิวอีด้วยวงเงิน 8.5 หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือนเหมือนเดิม แต่ในรายละเอียดของ การประชุมนั้นได้มีการปรับมุมมองภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในทางที่ดีขึ้น และยังมีคาดการณ์ว่าเป้าหมายอัตราการว่างงาน ของสหรัฐฯที่ 6.5% นั้น อาจลดลงมาถึงได้ในปี 2014 จากเดิม ที่วางไว้ในปี 2015 ซึ่งบ่งบอกว่าสถานการณ์ของตลาดแรงงาน

46

ของสหรั ฐ ฯได้ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น นอกจากนี้ คำ�แถลงการณ์ ข อง ประธานเฟดภายหลังการประชุมนั้น ก็ได้มีการส่งสัญญาณที่ ค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีการปรับลดขนาดของการเข้าซือ้ สินทรัพย์ ทางการเงิน ภายใต้มาตรการ QE ได้ภายในปีนี้ และมีความ เป็นไปได้ที่จะสิ้นสุดมาตรการนี้ลงในช่วงกลางปีหน้า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กดดั น ราคาทองคำ�อย่ า งหนั ก จนส่ ง ผลให้ ราคาทองคำ�ลงทำ�จุ ด ต่ำ� สุ ด อี ก ครั้ ง ที่ บ ริ เวณต่ำ� กว่ า 1,300 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ หลั ง จากที่ ก ลางเดื อ นเมษายนได้ ไ ปแตะ


MAY - JUNE 2013

วารสารทองค�ำ

ระดับ 1,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และดูเหมือนว่ากระแสดังกล่าว ยั ง คงต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น เพราะแม้ จ ะดู เ หมื อ นว่ า จะ มีการประเมินกันว่าหากมีการปรับลดวงเงินลงจริงอาจส่งผล ให้เกิดการเคลือ่ นย้ายเงินทุนจากหุน้ สูท่ องคำ�ได้บา้ ง แต่ในสภาพ ความเป็นจริงสินทรัพย์เสี่ยงกลับปรับตัวลดลงไปพร้อมๆ กัน ซึง่ อาจมีความเป็นไปได้วา่ นักลงทุนยังคงรอประเมินสถานการณ์ ก่อนกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง ดังนั้นความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ�ต่อจากนี้ไปคงขึ้น อยู่กับการคาดการณ์ของตลาดต่อมาตรการคิวอีว่าจะมีความ ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งอาจเป็นการ ยากที่จะคาดเดา นักลงทุนจึงอาจใช้วิธีการลงทุนที่รัดกุมมากขึ้น หรืออาจใช้วิธีบริหารเงินลงทุนในการเข้าซื้อแต่ละจุด รวมถึง มีการจำ�กัดความเสี่ยงด้วยวิธีการตัดขาดทุนในการลงทุน

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ylgbullion.com 0-2577-5520 0-2287-1155

47


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

Classic Gold Group : เรื่อง

กลยุทธ์การเก็งกำ�ไรในทองคำ� (ตอนที่ 2)

พอพ้นตรุษจีนปั๊บ ทองก็ร่วงลงมาปุ๊บ แถมยังลงกัน ต่อเนือ่ งเสียจนกูรทู องคำ�หลายท่าน ฟันธงลดเป้าราคาปีนกี้ นั ยกใหญ่ ทำ � เอานั ก ลงทุ น ไทยใจฝ่ อ ห่ อ เหี่ ย วหมดแรงกั น ไปตามๆ กัน เพราะได้เห็นประกาศลดราคาซัมเมอร์เซลส์ กันทุกวัน แต่ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่า เป็นเพราะเงิน บาทที่แข็งค่าขึ้นด้วย แรงพยุงราคาทองคำ�ในประเทศจึง น้อยลง ซึ่งผิดไปจากปกติที่เวลาทองลง แล้วเงินบาทจะ อ่อนค่า ทำ�ให้ราคาทองคำ�ในประเทศไม่ตกลงไปมาก คราวนี้มาดูที่ราคาทองคำ�เป็นดอลลาร์กันบ้าง การแกว่งตัว ร่วงแรงๆ ที่เกิดขึ้นล่าสุด เป็นเรื่องปกติมากในช่วงกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา หากเราย้อนดูราคาทองคำ�ก็จะเห็นว่า มีความผันผวน ในกรอบ 1,500-1,800 USDต่อออนซ์ โดยแตะบริเวณ 1,5201,530 และ 1,800 อย่างละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งกินเวลานาน 48

ไม่เท่ากัน การลงมาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ราคาทำ�จุ ด ต่ำ� สุ ด ที่ 1,555 USDต่ อ ออนซ์ แล้ ว ดี ด กลั บ อย่างรวดเร็ว แสดงว่ายังมีแรงซื้อที่หนาแน่น เมื่อราคาลงต่ำ� ทำ�ให้ เราสามารถกำ�หนดแนวทยอยเข้ า ซื้ อ สำ�หรั บ การเก็ ง กำ�ไรในกรอบ 1,500-1,800 ที่บริ เวณ 1,575 ลงมา โดยกำ�หนด จุดตัดขาดทุน เพื่อความปลอดภัย หากราคาหลุดระดับ 1,500 ได้ด้วยแนวคิด Swing Trading ที่เคยแนะนำ�กันไว้ครั้งก่อน และแนวคิด Tape Reading กับ Pattern Recognition ที่กำ�ลัง จะนำ�เสนอในวันนี้ หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้ว 4 วิธี วันนี้เราจะมาต่อกัน อีก 3 วิธีของการเก็งกำ�ไร ในทองคำ� แต่อย่าลืมว่าทุกวิธีเป็น การอธิบายโดยรวมให้พอเข้าใจในแนวคิดเท่านั้น ว่าแตกต่างกัน อย่างไรและมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

■ Tape Reading เป็นวิธีการเก่าแก่ตั้งแต่สมัยที่ยังต้อง วาดกราฟด้วยมือ และมีเพียงรายงาน การซื้อขายส่งให้นักลงทุน ในตลาดสหรัฐฯดูแบบเรียลไทม์ในลักษณะที่คล้ายกับการส่ง โทรเลขรหัสมอสส์ คือ มีคำ�สั่งราคาและปริมาณการซื้อขายพิมพ์ ต่อเนื่องมาในกระดาษ ที่เป็นเส้นยาวๆ ดังนั้น วิธีทำ�กำ�ไรก็เพียง แค่ วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของตลาด จากข้ อ มู ล ราคา และ ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ซึ่งในปัจจุบันก็คือ การ อ่านวอลุ่มประกอบกับกราฟราคานั่นเอง ข้อดี ทำ�ให้ได้เห็น ความต้องการของตลาดที่แท้จริง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำ�คัญมาก เช่น หากราคาปรับขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่กลับไม่มวี อลุม่ จำ�นวนมาก เท่าที่ควร แสดงว่านักลงทุนในตลาดอาจเห็นว่า ราคานั้นแพง เกินไป หรือซื้อแล้วอาจขายไม่ได้กำ�ไร จึงไม่ ซื้อตาม ข้อเสีย ต้องอาศัยความเคยชินกับการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดของ ตัวผู้ลงทุนเอง แล้วจึงจับความผิดปกติ เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ก่อน ตัดสินใจซื้อขายอีกทีหนึ่ง ■ Pattern Recognition คล้ายกับ Tape Reading ตรงที่ ต้องจดจำ�รูปแบบปกติในอดีต ที่เคยเกิดขึ้นให้ได้ว่าจะทำ�ให้ เกิดผลลัพธ์อย่างไรตามมา แต่ต่างกันตรงที่วิธีนี้จะเน้น ไปที่ เรื่องรูปแบบการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาภายใต้ความเชื่อ ที่ว่า ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำ�รอยเสมอ ทำ�ให้สามารถใช้ได้กับ ทุกดัชนี โดยไม่จำ�เป็นต้องเคยติดตามดัชนี ตัวนั้นมาก่อนก็ได้ ดังนั้น วิธีทำ�กำ�ไรก็เพียงแค่วิเคราะห์รูปแบบที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น ในระยะสั้น และคาดการณ์ถึงผลที่จะตามมา หลังจากนั้น จึง

วางแผนซื้อขาย ข้อดี ใช้ได้ง่ายกว่าวิธีอื่น เพราะราคามีรูปแบบ การเคลื่อนไหวที่จำ�กัด เพียงแค่ประเมินโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ แล้ววางกลยุทธ์ให้เหมาะสมก็สามารถทำ�กำ�ไรได้แล้ว ข้อเสีย การคาดการณ์ถึงอนาคตมีโอกาสผิดพลาดได้มาก ทำ�ให้ผู้ลงทุน จำ�เป็นต้องวางแผนอย่างรัดกุม และพลิกแพลงกลยุทธ์อย่าง ทันท่วงทีด้วย ■ Electronic Trading, Program Trading เป็นการเทรด แบบอัตโนมัติ ผ่านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซึง่ ในปัจจุบนั อาจรูจ้ กั กันในชื่อที่ต่างออกไป เช่น High Frequency Trading (HFT), Algorithmic Trading, Automated Trading, Flash Trading หรือ High Speed Quantitative Trading วิธีการทำ�กำ�ไร ก็คือ ประเมินความเป็นไปได้ของตลาดไว้ล่วงหน้า แล้วจึงวางกลยุทธ์ การซื้อขายเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ (Scenario) ที่อาจ จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยอ้างอิงกับบางสิ่ง เพื่อให้สัญญาณ การซือ้ ขาย เช่น สัญญาณทางเทคนิค, การประกาศข่าวเศรษฐกิจ, อั ต ราส่ ว นราคาต่ อ ผลกำ�ไร ณ ขณะนั้ น ซึ่ ง ระบบอั ต โนมั ติ จะเป็นผู้พิจารณาในการส่งคำ�สั่ง ทั้งราคา, ปริมาณที่ต้องการ ซื้อขาย และช่วงเวลา ที่เหมาะสม โดยที่ผู้ลงทุนมีหน้าที่เพียง วางระบบและปรับปรุงการ ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน เท่านั้น ข้อดี เป็ น การเทรดโดยปราศจากอารมณ์ ข องมนุ ษ ย์ ม าเกี่ ย วข้ อ ง จึงสามารถวัดค่า ความสำ�เร็จทีป่ ระสิทธิภาพของระบบการซือ้ ขาย ได้โดยตรง ซึง่ หากเข้าใจวิธกี ารใช้งาน ระบบดังกล่าวแล้ว ผูล้ งทุน จะสามารถวางแผนการเทรดได้หลากหลาย กลยุทธ์ด้วยต้น ทุนที่ตำ�่ ข้อเสีย ผู้ลงทุนจำ�เป็นต้องเข้าใจตัวอ้างอิงทั้งหมดที่ใช้ เป็นเงื่อนไขในการส่ง คำ�สั่งอย่างถ่องแท้ รวมทั้งยังต้องประเมิน ถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต ทำ�ให้ในการออกแบบ ระบบซื้อขายและขั้นตอนการทดสอบระบบย้อนหลัง (Back Testing) ค่อนข้างใช้เวลา เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบ ก่อนนำ�มาใช้งานจริง ในครั้ ง หน้ า จะเป็ น ตอนจบของกลยุ ท ธ์ ก ารเก็ ง กำ�ไรใน ทองคำ� ซึ่งจะเหลืออยู่อีก 3 กลเม็ดที่ห้ามพลาดสำ�หรับนักลงทุน ในทองคำ�

โดย กลุม่ บริษทั คลาสสิก โกลด์ www.classicgoldfutures.co.th โทร. 0-2618-0808

49


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

โสมแดงแรงจริง บ่องตง สวัสดีคร๊าบบท่านผูอ้ า่ นทุกท่านกลับมาพบ “สะเก็ดทอง” กันเช่นเคย ฉบับนี้มาคุยกันเรื่องประเด็น คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งทุกวันนี้หลายฝ่ายก็กังวลกันว่าจะลุกลามบานปลาย และ จากท่าทีผนู้ �ำ เกาหลีเหนือ ก็ตอ้ งถือว่าครัง้ นีเ้ กาหลีเหนือเรียก ร้องความสนใจแรงเกินไปสักหน่อย ถึงจุดนีท้ ่านที่ก�ำ ลังพลิก เปลีย่ นหน้า เพราะคาดว่า สิง่ ทีผ่ มกำ�ลังพูดถึงเป็นเรือ่ งเดิมๆ แล้วละก็ท่านอาจจะคิดผิดครับ จริงอยูว่ า่ มุมมองกว้างๆ ผมก็อาจจะไม่ตา่ งจากสือ่ ทีว่ เิ คราะห์ และวิพากษ์ไว้กอ่ นหน้าแล้วว่า เหตุการณ์ในครัง้ นีไ้ ม่นา่ จะลุกลาม บานปลายเพราะเล่นเกมส์ทายใจเกาหลีเหนือว่าเอาเข้าจริงคง ไม่กล้าเพราะวิวัฒนาการด้านการสงครามล้าหลังขาใหญ่อย่าง อเมริกาหลายขุม ยกตัวอย่างให้เข้าใจคงเหมือนอย่างหนังเรื่อง Cowboys & Aliens ซึ่งถ้ารบกันจริงจุดจบคงไม่เหมือนในหนังที่ Cowboys เป็นฝ่ายชนะหรอกครับ แต่จากประเด็นเกาหลีเหนือ มีสาระสำ�คัญที่น่าสนใจและเป็นเรื่องอ่อนไหวอยู่หลายประการ ประการแรกเหตุใดผูน้ ำ�เกาหลีเหนือ คิม จอง อึน ทีส่ บื ทอด อำ�นาจจากอดี ต ผู้ นำ�ผู้ พ่ อ คิ ม จอง อิ ล จึ ง ลุ ก ขึ้ น มาแสดง ท่าทีแข็งกร้าว หลายท่านบอกว่าผูน้ ำ�คนใหม่ตอ้ งการแสดงความ เป็นผู้นำ�ต่อประชาชน และที่สำ�คัญ ต่อบรรดาผู้นำ�ทหาร การ ปกครองแบบคอมมิ ว นิ ส ต์ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามเด็ ด ขาดของผู้ นำ� การลุกขึ้นมาแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวและไม่ยอมใครอย่างน้อยก็ ไม่ยอมต่อการข่มขูข่ องชาติทเี่ ป็นอริยาวนานอย่างสหรัฐอเมริกา ได้นำ�ไปสู่การสร้างกระแสชาตินิยม (ไม่แน่ใจจริงๆ ว่าประชาชน อยากจะเอาด้ ว ย) ซึ่ ง จะทำ�ให้ ข้ อ กั ง ขาที่ มี ต่ อ อายุ ที่ ยั ง น้ อ ย ของผู้นำ�ถูกลดทอนลงไป

50

แต่ถา้ สิง่ ทีผ่ มกล่าวมาเป็นเรือ่ งทีถ่ กู ต้องจริงการสร้างกระแส ครั้งนี้ก็ต้องถือว่าผู้นำ�เกาหลีเหนืออาจจะข้ามเส้นไป เพราะ การปรับนโยบายด้านนิวเคลียร์โดยมีแนวทางที่จะให้ประเทศ เป็นรัฐที่มีการครอบครอง อาวุธนิวเคลียร์อย่างเปิดเผย ซึ่งอาจ จะทำ�ให้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นตลาดลำ�ดับกับชาติอื่นๆ ในโลกที่ ผู้พ่อ คิม จอง อิล สร้างไว้ต้องพังลง นอกจากนี้ ยังประกาศสงครามกับเกาหลีใต้รวมถึงแสดงตน เป็นปฏิปักษ์กนั สหรัฐอเมริกาทั้งหมดนีอ้ าจจะทำ�ให้เกาหลีเหนือ ลงจากหลังเสือยาก และเชื่อว่าแรงกดดันจากนานาชาติจะมีเพิ่ม มากขึน้ ตามลำ�ดับ รวมถึงพันธมิตรทีเ่ คยมีสมั พันธ์อนั ดีอาจจะลด ท่าทีในการสนับสนุนลง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือท่าทีของจีน ประการทีส่ อง เมือ่ เราพิจารณาถึงการปฏิบตั ทิ สี่ หรัฐอเมริกา


MAY - JUNE 2013

ทำ�ต่ อ ประเทศที่ เ ป็ น ภั ย ด้ า นนิ ว เคลี ย ร์ ตั ว อย่ า ง เช่ น อิ รั ก (มีจริงหรือเปล่า) หรืออิหร่าน เป็นต้น ก็ต้องบอกว่าพี่ใหญ่ ก็จัดหนักเสมอ และในความเป็นจริงผมเชื่อว่า สหรัฐอเมริกาเอง อยากที่จะปะฉะดะเกาหลีเหนือมานาน แต่เหตุที่เกาหลีเหนือ ยังลอยนวลก็เป็นเพราะมีป๋าดันที่ดี เป็นที่ทราบกันดีว่าจีน และ รัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีเหนือมายาวนาน ด้วยความเป็นชาติคอมมิวนิสต์เหมือนกัน ในครั้งสงคราม เกาหลีช่วง ค.ศ. 1950 ที่จีนและสหภาพโซเวียต ก็ให้ความช่วย เหลือเกาหลีเหนืออย่างออกนอกหน้า และท้ายสุดก็ทำ�ให้ชาติ ตะวันตกเพลามือ เพราะกลัวจะลุกลามบานปลายกลายเป็น สงครามใหญ่ หลังจากนั้นเกาหลีเหนือก็เดินตามแนวทางของ คอมมิวนิสต์ และเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐอเมริกามายาวนาน (โดยเฉพาะประเด็นนิวเคลียร์และการก่อการร้าย) เกาหลีเหนือ ถูกกดดันด้านเศรษฐกิจอย่างหนัก แม้เกาหลีเหนือจะกล่าวว่า ตนเป็นประเทศทีพ่ งึ่ พาตนเอง (เศรษฐกิจเกาหลีเหนือใช้การรวม ศูนย์จากส่วนกลาง รัฐเป็นคนแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ที่ได้ มาให้กับประชาชน) แต่ก็ไม่พ้นช่วงที่ยากลำ�บากทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการคว่ำ� บาตรหลั ง การทดลองขี ป นาวุ ธ และอาวุ ธ นิวเคลียร์ และทำ�ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ปี ค.ศ. 2006) ไม่ปลื้ม สถานการณ์ดีขึ้นตามลำ�ดับ จนเมื่อ ธันวาคมปีที่แล้ว ที่เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดอีกครั้ง นำ�มาสู่ สถานการณ์ที่เลวร้ายในปัจจุบัน ขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียม ความพร้อม เป็นเรื่องน่าคิดครับว่า ถ้าวันนี้เกาหลีเหนือไม่มีจีน และรัสเซียคอยแตะเบรกนานาชาติไว้จะเป็นอย่างไร และนี่เป็น จุดอ่อนไหวสำ�คัญ ประการที่ ส าม คื อ ท่ า ที ข องสองชาติ ค อมมิ ว นิ ส ต์ โดยเฉพาะจีนที่ถือว่าขึ้นมามีบทบาทอย่างมากในเวทีโลก ต้อง เข้าใจว่าการขยับตัวขึ้นมาผงาดในเวทีโลกของจีนไม่ได้ง่ายดาย

วารสารทองค�ำ

มากนัก โดยเฉพาะทัศนคติของนานาชาติ ในหลายมุมมอง การก้ า วข้ า มการเป็ น ชาติ ค อมมิ ว นิ ส ต์ ล้ า หลั ง ทำ�ให้ จี น ถื อ ว่ า มีต้นทุนในเวทีโลกที่สูงขึ้น ดังนั้น การจะให้ท้ายใคร หรือตัดสิน ใจเรื่ อ งราวที่ อ าจจะกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ นานาชาติ อาจจะต้องผ่านการไตร่ตรองมากขึน้ จีนทราบดีวา่ โลกได้กา้ วผ่าน ยุคสงครามทีส่ กู้ นั ด้วยลูกกระสุนไปแล้ว สงครามในวันนีต้ อ้ งสูก้ นั ด้วย order สินค้า ทรัพยากร ฯลฯ ดังนั้น การจะยอมเสียประโยชน์เพื่อรักษาอุดมการณ์ทาง การเมืองอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าปฏิบัตินัก ด้านความสัมพันธ์ แม้ คิม จอง อึน จะได้รบั การสนับสนุนจากผูใ้ หญ่ในพรรคแรงงาน แต่ในด้านบารมียังคงสู้ คิม จอง อิล ที่ได้รับการยอมรับจาก นานาชาติมากกว่า การเดินหน้าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ อาจจะ ทำ�ให้จนี เว้นระยะห่าง จากเกาหลีเหนือมากขึน้ เพือ่ รักษาบทบาท ในเวทีโลกก็เป็นได้ ประการสุดท้าย ค่อนไปในทางบวกมากกว่า ที่ผ่านมา เกาหลีเหนือ-ใต้ แม้จะมีเรื่องราวบาดหมางกันบ้าง แต่ก็มีความ คิดที่อยากรวมชาติ ต้องเรียนก่อนว่าเกาหลีเหนือและใต้นั้น ถูกแยกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่าง 2 ชาติมหาอำ�นาจคือ สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) และสหรัฐอเมริกา หลังจากทีส่ หรัฐอเมริกา เข้าไปปลดอาวุธกองทัพญีป่ นุ่ ในคาบสมุทรเกาหลี ขณะทีโ่ ซเวียต เข้ามาในดินแดนตอนเหนือ โดยทัง้ สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จึงทำ�ให้ตา่ งสนับสนุนพืน้ ทีท่ ตี่ นครอบครองอยูจ่ งึ เกิดเป็นรัฐบาล สองส่วน ถือเป็นการฝั่งรากรอยร้าวให้กับชนชาติเดียวกัน อย่าง น่าเสียดาย และจากสงครามเกาหลียิ่งทำ�ให้รอยร้าวลึกลงไป จนไม่สามารถลงรอยกันได้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาความคิดใน การรวมชาติก็ยังเกิดขึ้น จะเห็นได้จากหลายโครงการที่สองชาติ สนับสนุน อย่างการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมร่วมกัน การสนับสนุน การท่ องเที่ ย วรวมถึ งความช่ ว ยเหลื ออื่ น ซึ่ งทำ�ให้ ผมมองว่า การจะให้แตกหักระหว่างเหนือและใต้น่าจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุ อันเป็นชนวน หลายท่านถามผมว่าการเกิดความตึงเครียดแบบนีจ้ ะกระทบ ต่อราคาทองคำ�หรือไม่ ต้องเรียนว่าในกรณีที่ใช้เพียงแค่สื่อใน การสร้างกระแสกันคงไม่กระทบเท่าไหร่ครับ เพราะคนส่วนมาก ประเมินว่า จะไม่เกิดความรุนแรงอะไร แต่ถ้าเริ่มมีการโจมตี ไม่ว่าจะเริ่มจากฝ่ายใดตรงนี้ อาจจะทำ�ให้ความกังวลต่อความ เสี่ ย งจากภั ย สงคราม และเศรษฐกิ จ อาจจะกลั บ มาทำ�ให้ ราคาทองคำ�พุ่งตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีโดยส่วนตัวผมไม่อยาก ให้เกิดครับฉบับนี้ลากันไปก่อนครับ พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ 51
Global Gold วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

WGC เปิดตัวเลขตลาดทองคำ�ทั่วโลก ในไตรมาสแรกปี 56 World Gold Council (WGC) หรือสภาทองคำ�โลก ได้เปิดเผยรายงานเรื่อง Gold demand trend พบว่า ในไตรมาสแรก ของปี 2556 ความต้องการทองคำ�จากทั่วโลกอยู่ที่ 963.0 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 50.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจาก ปีที่ผ่านมา 13% ซึ่งเป็นผลมาจากการลดการถือครองของกองทุนทองคำ� ETF และความต้องการทองคำ�ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีลดลง ขณะที่ตลาดทองคำ�ในรูปแบบของเครื่องประดับ ทองคำ�แท่ง และเหรียญทองคำ� มีการฟื้นตัวโดยเฉพาะ ในตลาดอินเดียและจีน โดยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 20% เมื่อมาดูรายละเอียดความต้องการในแต่ละกลุ่ม เริ่มจาก ทองรูปพรรณได้มีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 และยาว ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยความต้องการทอง รูปพรรณ 551 ตัน คิดเป็นมูลค่า 28.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องมากจากราคาทองคำ�ที่อ่อนตัวลงและสัญญาณการฟื้นตัว ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยผู้บริโภค อินเดีย และจีน เป็ น ผู้ ซื้ อ หลั ก ของทองรู ป พรรณคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 62% ของ ปริมาณความต้องการทองรูปพรรณทั่วโลก ทำ�ให้เกิดการเติบโต (เมื่อเทียบรายปี) 15% และ 19% ตามลำ�ดับ 54

ทั้ ง นี้ ค วามต้ อ งการทองรู ป พรรณในประเทศจี น เมื่ อ คิ ด เป็นมูลค่าพุ่งทำ�สถิติของไตรมาสแรก โดยมีมูลค่า 60.3 พันล้าน หยวน โดยประชาชนได้ซื้อทองคำ�เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ เศรษฐกิ จ ของจี น ดี ขึ้ น และ ความไม่แน่นอน ในการเปลี่ยนผ่านอำ�นาจการปกครองของ ผู้ นำ�จี น เริ่ ม ลดลง โดยความต้ อ งการหลั ก ของทองรู ป พรรณ จะอยู่ที่ 24 กะรัต ขณะที่ทอง 18 กะรัต ก็มีสัดส่วนที่สูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ความต้องการทองรูปพรรณในอินเดียในไตรมาสแรก


MAY - JUNE 2013

คิดเป็นมูลค่า 453.3 พันล้านรูปี ซึ่งต่ำ�กว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2012 เพี ย ง 1% ความต้ อ งการทองคำ�ในไตรมาสแรกของปี มีสัดส่วน 10% เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละไตรมาสในรอบ 5 ปี (145 ตัน) การเพิม่ ขึน้ ของความต้องการส่วนใหญ่มาจากครัวเรือน ในย่านชนบท เนื่องจากผลผลิตในปีนี้ดีเกินคาด นอกจากนั้น ยัง เป็นผลมาจากการลดลงของราคาทองคำ�ในประเทศ ประมาณ 4% ทำ�ให้ชว่ งไตรมาสแรก เป็นช่วงเวลาทีด่ ที จี่ ะซือ้ ทองรูปพรรณ เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับฤดูกาลแต่งงานในช่วงเดือนเมษายน ไปดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ความต้องการทองรูปพรรณ ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด ในรอบ 7 ปี ทำ�ให้ ต ลาดทองรู ป พรรณ เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง จุ ด สู ง สุ ด โดยสาเหตุ ม าจากสั ญ ญาณเชิ ง บวกใน ภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศ ผนวกกั บ ราคาทองคำ�ที่ ล ดลงใน ตลอดไตรมาสที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น ปั จ จั ย บวกแก่ ผู้ ซื้ อ ทองรูปพรรณ นอกจากนั้น ชาวอเมริกันเริ่มมีมุมมองต่อทองคำ� เป็นเหมือนมรดก แต่ทว่าปัจจัยบวกในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้มีผลบวกต่อ ตลาดทองคำ�ในแถบยุโรป โดยในอิตาลีและสหราชอาณาจักร ความต้องการทองรูปพรรณลดลง 12%และ 7% ตามลำ�ดับ โดยลดลงต่ำ�สุดจากภาวะเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังมีปัญหา และ

วารสารทองค�ำ

ยังคงไม่ดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการทองรูปพรรณ เครื่องเงิน และโลหะที่ไม่มีค่าลดลง ขณะที่ความต้องการทองคำ�ที่รัสเซีย อยู่ที่ 17.3 ตัน โดยยังอยู่ในค่าเฉลี่ยรายไตรมาส 5 ปี ซึ่งการ เพิ่ ม ขึ้ น สะท้ อ นถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของความต้ อ งการทองคำ�จาก ชนชั้นกลาง และการเพิ่มขึ้นของการออกแบบเครื่องประดับให้ ตรงกับความต้องการของวัยรุ่น แม้ว่าการเติบโตที่เชื่องช้าของ เศรษฐกิ จ ในประเทศจะทำ�ให้ มี ผ ลลบต่ อ การเติ บ โตในแต่ ล ะ ภาคเศรษฐกิจก็ตาม เช่ น เดี ย วกั บ ความต้ อ งการทองคำ�ในประเทศในแถบ ตะวันออกกลางที่ได้มีการฟื้นตัวในไตรมาสแรกเช่นกัน อาทิ ต้ อ งการทองรู ป พรรณในอี ยิ ป ต์ เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 34% เมื่ อ เที ย บ กับปีที่แล้ว มาดูที่ตุรกี ความต้องการได้เพิ่มขึ้นได้เดือน ก.พ. โดยความต้องการทองคำ�อยู่ที่ 16.5 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ หลังจากที่ราคาทองคำ�ได้ปรับตัวลดลง มาดูความเคลื่อนไหวในประเทศแถบเอเชีย ส่วนใหญ่มี ความต้ อ งการทองรู ป พรรณที่ น้ อ ยลง เช่ น อิ น โดนี เ ซี ย ที่ ผู้ บ ริ โ ภคไม่ ไ ด้ เข้ า ซื้ อ ทองรู ป พรรณมากนั ก หลั ง จากที่ ร าคา ลดลง เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นที่การอ่อนค่าของเงินเยนส่งผล ให้ ราคาทองคำ�ในประเทศทีน่ ำ�เข้าเพิม่ สูงขึน้ ขณะทีป่ ระเทศทีเ่ หลือ ในภู มิ ภ าคนี้ มี ค วามต้ อ งการทองรู ป พรรณที่ ล ดลง ไม่ ว่ า จะเป็นในเกาหลีใต้ ที่สะท้อนมาจากภาวะการบริโภคที่อ่อนแอ หรือในประเทศไทยที่ได้ย้ายจากการลงทุนทองคำ� ไปลงทุนใน สินทรัพย์อื่น มาดูในเรือ่ งของการลงทุนกันบ้าง พบว่า ในช่วงไตรมาสแรก ปีนี้ การลงทุนในทองคำ�ลดลงจากปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการลดการลงทุนของกองทุน ETF แม้จะมีการเพิ่มขึ้น ของการลงทุนในรายย่อยก็ตาม ขณะทีก่ ารลงทุนทัง้ หมดทีร่ วมถึง การลงทุนแบบ OTC (Over the Counter:เป็นการลงทุนโดย ไม่ผ่านตลาดทางการ และเป็นการตกลงกันเองระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย) และการลงทุนในหุ้น ยังคงที่จากไตรมาส 1 ปี 2555 ส่ ว นความต้ อ งการทองคำ�แท่ ง และเหรี ย ญทองเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ระหว่ า งช่ ว งไตรมาส 1 พร้ อ มกั บ การเติ บ โต อย่างมากที่สุดในส่วนของอุตสาหกรรมเหรียญเงินตรา โดยทั้ง อินเดีย จีนและสหรัฐฯ มีสัดส่วนรวมกันมากถึง 60% ของความ ต้ องการทั้ งหมด โดยอุ ปสงค์ สำ�หรั บทองคำ�แท่ งและเหรียญ เงิ น ตราเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ค่ า เฉลี่ ย รายไตรมาส ตลอด 5 ปี ที่ ผ่านมา โดยช่วงไตรมาสแรกนักลงทุนจากประเทศจีน มีการลงทุน ในทองคำ�แท่งและเหรียญเงินตรา เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 109.5ตัน เทียบกับค่าเฉลี่ยรายไตรมาส 55


วารสารทองค�ำ

เป็ น เวลา 5 ปี ซึ่ ง อยู่ที่ 43.8 ตัน โดยมีปัจจัยหนุน มาจาก เรื่องของช่วงเทศกาลปีใหม่จีน หรือเทศกาลตรุษจีนซึ่งตรงกับ เดือนมกราคม นอกจากนัน้ ยังเป็นผลมาจากเศรษฐกิจในประเทศ ที่อ่อนแอ และการประกาศควบคุมฟองสบู่อสังหาฯส่งผลให้มี ความต้องการทองคำ�เพิ่มขึ้น ขณะที่ฮ่องกง และไต้หวัน อุปสงค์ ที่เพิ่มขึ้นมาจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นใน Gold passbook accounts มาดูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นประเทศ เดียวทีม่ กี ารลงทุนในทองคำ�เพิม่ ขึน้ ขณะทีน่ กั ลงทุนในเวียดนาม ต้องพบกับปัญหาเรือ่ ง ของการเพิม่ ค่าธรรมเนียม และการลดลง ของเงินเฟ้อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญ มาดูสภาพการลงทุนทองคำ�แท่งและ เหรียญเงินตราใน สหรั ฐ ฯเพิ่ ม ขึ้ น ในไตรมาสแรกหลั ง จากลดลงในช่ ว งปี 2555 เนื่องจากราคาทองคำ�ลดลงจากช่วงไตรมาส 4 เป็นโอกาสให้ นักลงทุนเข้าถือครอง รวมถึงการที่ The US mint รายงานถึง ยอดขายของเหรี ย ญ American Eagle ที่เ พิ่มขึ้น อย่ า งมาก แต่การลงทุนในยุโรปลดลงอย่างมาก โดยหลุดจากกรอบ 5 ปี ซึง่ เป็นผล มาจากปริมาณการซือ้ ทีล่ ดลงมากกว่าการขายทำ�กำ�ไร

56

MAY - JUNE 2013

และการขาดปั จ จั ย บวกใหม่ ๆ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ปั ญ หาหนี้ ยุโรป ยังคงเป็นปัญหาสำ�คัญ มาดูเรื่องของการใช้ทองคำ�ในอุตสาหกรรม พบว่าความ ต้ อ งการทองคำ�ในส่ ว นของเทคโนโลยี ใ นไตรมาสแรกลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมาอยู่ที่ 102 ตัน หรือคิดเป็น 5.4 พันล้านดอลลาร์ โดยเป็นผลมาจากภาวะการบริโภคที่อ่อนแอ จากวิ ก ฤตยุ โรปที่ ยั ง คงยื ด เยื้ อ ส่ ง ผลให้ ก ารใช้ จ่ า ยในส่ ว นนี้ ลดลง โดยความต้องการทองคำ�อุปสงค์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิก ลดลง 3% มาอยู่ ที่ 71.6 ตั น โดยเหตุ ผ ลหลั ก มาจากใน ส่ ว นของ Semiconductor fabrication ลดลง เนื่ อ งมา จากภาวะเศรษฐกิจ และการบริโภคที่ถดถอย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอิเล็กทรอนิกนี้ คาดว่าจะมีการเติบโตตามตัวเลข GDP ของโลก ซึง่ คาดว่าจะฟืน้ ตัวหลังจากหดตัวมา 2 ปีตดิ ต่อกัน โดยการเติบโตอย่างมากตามการขยายตัวของแท็ปเล็ต และ สมาร์ทโฟน ขณะเดียวกันการลดลงของตลาดสายเชือ่ มโลหะเป็นอีกหนึง่ สาเหตุ สำ�คั ญ ที่ ทำ�ให้ ค วามต้ อ งการทองคำ�ในอุ ต สาหกรรม


MAY - JUNE 2013

อิเล็กทรอนิกลดลง ทั้งนี้มีการประเมินว่าสายเชื่อมโลหะธรรมดา เพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 25% ของตลาดสายเชื่อมโลหะ รวมถึงยังมี สินค้าทดแทนจากอลูมิเนียมและโลหะเงิน มาดูความต้องการทองคำ�ในอุตสาหกรรมตกแต่ง พบว่า ลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ที่ 2% มาอยู่ที่ 21.5ตัน มีสาเหตุ สำ�คัญมาจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ขณะที่การใช้ทองใน ทันตกรรมลดลงในระยะยาว โดยลดลง 12% อยู่ที่ 8.8 ตัน เนือ่ งมาจากการหันไปใช้วสั ดุอนื่ ทีถ่ กู กว่า ผนวกกับความก้าวหน้า ในการผลิ ต ทำ�ให้ อุ ป สงค์ ท องคำ�ในส่ ว นนี้ ล ดลง ในเกื อ บ ทุกประเทศทั้ง สหรัฐฯ ญี่ปุ่นและยุโรป มาดู เรื่ อ งของการถื อ ครองทองคำ�ของธนาคารกลางใน ประเทศต่างๆ พบว่า ธนาคารกลาง ได้เพิ่มการถือครองทองคำ� เป็นทุนสำ�รอง 109.2 ตัน ในไตรมาส 1 ปี 2013 นับเป็น การซื้ อ สะสมต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลานาน 9 ไตรมาสติ ด ต่ อ กั น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 11.0% ของความต้ อ งการในไตรมาสแรกนี้ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 5.7 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ แต่ ป ริ ม าณ การซื้ออยู่ต่ำ�กว่า 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังถือว่าอยู่ใน ช่ ว งของความต้ อ งการรายไตรมาสในช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมา ที่ 70 -160 ตัน ทั้งนี้การซื้อที่สม่ำ�เสมอของธนาคารกลางยืนยัน ได้ ว่ า ทั้ ง ธนาคารกลางและสถาบั น ทางการเงิ น ยั ง คงสนใจถึ ง ประโยชน์ของทองคำ�ในการกระจายความเสี่ยง สะท้อนจาก การลดสถานะการถือครองเงินดอลลาร์และเงินยูโรในพอร์ต การลงทุ น โดยการเพิ่ ม การถื อ ครองทุ น สำ�รองทองคำ�ของ ธนาคารกลางในช่วงไตรมาสแรกของปี จะกระจายไปในประเทศ ต่างๆทั่วโลก โดยปริมาณการซื้อจะหนาแน่นในกลุ่มประเทศ เกิ ด ใหม่ ในกลุ่ ม ผู้ เ ล่ น หลั ก แล้ ว รั ส เซี ย ยั ง คงมาตรการใน การซื้อทองคำ�ที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำ�ให้สถานะทุนสำ�รอง

วารสารทองค�ำ

ทองคำ�ของรัสเซียเพิ่มขึ้น 24 ตัน ขณะที่ยูเครนและคาซัคสถาน ยังคงเพิ่มทุนสำ�รองทองคำ�ของประเทศ ในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 1 ด้ า นธนาคารกลางเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ เ พิ่ ม การถื อ ครองทองคำ�อี ก 20 ตัน ทำ�ให้เกาหลีใต้มีทุนสำ�รองทั้งหมดกว่า 104 ตัน จัดอยู่ใน อันดับที่ 34 ของโลก ขณะทีธ่ นาคารกลางอินโดนีเซีย เพิง่ จะปรับ เพิ่มสัดส่วนการถือครองทองคำ� เป็นทุนสำ�รองอีก เกือบ 3 ตัน ในช่ ว ง เดื อ นธั น วาคมและเดื อ นมกราคมที่ ผ่ า นมา นั บ เป็ น ครั้งแรกที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียมีสถานะซื้อ หลังจากที่ได้ ขายสุทธิครั้งใหญ่ 23 ตัน ในช่วงปลายปี 2006 หลั ง จากได้ ดู เรื่ อ งของอุ ป สงค์ ข องตลาดทองคำ�ไปแล้ ว มาดูในเรื่องของอุปทานกันบ้าง โดยอุปทานทองคำ�ได้เปลี่ยน แปลงเล็กน้อยในไตรมาสแรกโดยอยู่ที่ 1,051.6 ตัน โดยมีการ เพิ่มขึ้นจากการผลิตที่เหมืองแร่ แต่มีการลดลงในอุปทานของ recycled gold ทำ�ให้เติบโตเพียง 1% ทั้งนี้การผลิตในเหมือง ในไตรมาส 1 ปี 2556 อยู่ที่ 688 ตัน เพิ่มขึ้น 4% ซึ่งมากกว่า ไตรมาส 1 ในปีที่แล้ว โดยยังคงเพิ่มขึ้นมาตลอดสี่ปี หลังจาก ที่ไตรมาส 1 ในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 671.9 ตัน โดยการเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ มาจากหลายประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐโดมินิกัน เช่นเดียวกับจีนที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำ�ในเหมืองได้มากที่สุด รวมถึงจาก ประเทศบราซิล แคนาดาและ Goldcorp ในเม็กซิโก แต่ อุ ป ทานในประเทศเปรู กานาและแอฟริ ก าใต้ ก ลั บ ลดลง ระหว่าง 2-3 ตันในแต่ละประเทศ ขณะที่การปิดสถานะในการป้องกันความเสี่ยงโดยผู้ผลิต มีมากกว่าการเปิดสถานะใหม่ประมาณ 3 ตันในไตรมาสแรก โดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยมีปริมาณอยู่ที่ประมาณ 120 ตัน โดย 12 ตัน ถูกป้องกันความเสี่ยงโดย Petropalovsk ในระหว่ า งไตรมาส ซึ่ ง มี ป ริ ม าณมากกว่ า สั ญ ญาอื่ น ๆ โดย การป้องกันความเสี่ยงจะยังคงที่อยู่อย่างต่อเนื่อง จากผู้ผลิต ในเหมืองไม่ต้องการทำ�ธุรกรรมการเงินมากนัก ส่วนอุปทานของทองคำ�ที่ได้รับการรีไซเคิล หรือนำ�กลับมา ใช้ ใ หม่ ล ดลงถึ ง 4% ที่ ร ะดั บ 366.6 ตั น นั บ เป็ น การลดลง อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สาเหตุไม่ได้มาจากราคาทองคำ�แต่มา จากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือการขาดแคลนทองคำ�อย่างต่อเนือ่ ง การนำ�ทองคำ�มาใช้ใหม่ในยุโรปลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งขัดแย้ง กับปริมาณที่เพิ่มขึ้นของอุปทานในญี่ปุ่น ซึ่งราคาในประเทศ เป็นแรงหนุนในการทำ�กำ�ไร โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นเก่า โดย ทั่วไปแล้วอุปทานของการนำ�ทองคำ�กลับมาใช้ใหม่นั้น ลดลง อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในประเทศแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และตะวันออกกลาง 57


Gold IT วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

Yokee Palm : เรื่อง

การตรวจสอบราคาทองคำ�บนเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ� สวัสดีครับ เมื่อฉบับที่แล้วเราได้ไปรู้จักกับสีและเสียง ของราคาทองคำ�บนหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ กันไปแล้ว มาในฉบับนี้ยังคงเป็นเรื่องของราคาทองคำ�อีกเช่นเคย แต่ ฉบับนี้เราจะไปดูกันว่า นอกจากราคาทองประจำ�วันแล้ว เรายังสามารถเข้ามาดูขอ้ มูลราคาทองย้อนหลังได้ดว้ ยเช่นกัน แล้วต้องทำ�อย่างไร อยู่ตรงไหน เราไปดูกัน!! เว็บไซต์ www.goldtraders.or.th ของสมาคมฯ นอกจาก จะประกาศราคาทองประจำ�วัน ที่เป็นเรียลไทม์แล้ว ยังสามารถ เข้ า มาดู ข้ อ มู ล ราคาทองย้ อ นหลั ง ที่ ป ระกาศโดยสมาคมฯ รวมไปถึงข้อมูลราคาทองคำ�ปรับเปลีย่ นระหว่างวัน ราคาทองคำ� ถัวเฉลี่ย ข้อมูลคำ�นวณภาษีร้านทองรวมไปถึงกราฟต่างประเทศ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เหล่ า นี้ จะอยู่ ท างแถบด้ า นบนของเว็ บ ไซต์ สมาคมฯ จะสังเกตเห็นแถบเมนูที่เขียนว่า “ราคาทองคำ�” และ

เมื่อนำ�เม้าส์ไปชี้ที่เมนูราคาทองคำ� ก็จะเห็นแถบเมนูที่ได้พูดถึง ไปข้ า งต้ น เลื่ อ นลงมา หลั ง จากที่ เราทราบกั น ไป ว่ า ข้ อ มู ล ราคาทองต่างๆ นั้นอยู่ตรงไหน เราไปลงรายละเอียดกันว่า ในแต่ละข้อมูลนั้น บอกอะไรเราบ้าง ราคาทองประจำ�วัน เมือ่ คลิก๊ เข้ามาทีร่ าคาทองคำ�ประจำ�วัน จะเห็นตารางข้อมูลของราคาทอง ณ ปัจจุบัน (ราคา ณ ขณะนั้น) โดยจะมีข้อมูลของราคารับซื้อกรัมละ ราคารับซื้อบาทละ ราคา ขายบาทละ ของทองแต่ละชนิด แต่ละเปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงราคา เปิด-ปิด ของตลาดต่างประเทศด้วย และยังสามารถเลือกเข้าไป ดูข้อมูลย้อนหลังได้ด้วย โดยคลิ๊กที่ไอคอน “ปฏิทิน” บนตาราง ข้อมูล กดเลือก “วัน เดือน ปี” ที่ต้องการดูข้อมูล จากนั้นกด

การปรับเปลีย่ นระหว่างวัน เป็นข้อมูลราคาทองคำ�ทีม่ กี าร ปรับเปลีย่ นขึน้ -ลงในวันนัน้ ๆ ว่ามีการปรับเปลีย่ นทัง้ หมดกีค่ รัง้ แต่ละครั้งขึ้น-ลงเท่าใด Gold Spot และ Baht/USD มีการ เปลีย่ นแปลงอย่างไร และก็สามารถดูราคาปรับเปลีย่ นระหว่างวัน

ย้อนหลังได้เช่นกัน โดยใช้วธิ เี ดียวกันกับการดูราคาทองย้อนหลัง ราคาทองประจำ�วัน ราคาทองคำ�ถัวเฉลี่ย ข้อมูลราคาทองคำ�ถัวเฉลี่ยแบ่งออก เป็น 3 รูปแบบให้เลือกดู โดยแบ่งเป็นแบบรายเดือน แบบราย ไตรมาส(3 เดือน) และแบบ 1 ปี ซึง่ สามารถเลือกปี พ.ศ. ทีต่ อ้ งการ

ดูข้อมูลได้ โดยการกดเลือกปี พ.ศ. ที่ท่านต้องการดูข้อมูล ซึ่งจะ อยู่ด้านบนของตารางข้อมูลราคาทองถัวเฉลี่ย คำ�นวณภาษีรา้ นทอง ข้อมูลคำ�นวณภาษีรา้ นทองเป็นข้อมูล ที่มีไว้ให้ร้านทองมาดูข้อมูล เพื่อนำ�ไปเปรียบเทียบราคาทองรับ ซื้อและขายออก ซึ่งสามารถดูข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังได้เช่นกัน โดยการกดเลือกปีและเดือน ที่ต้องการทราบข้อมูล

น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับ ในเรือ่ งของข้อมูลราคาทองต่างๆ บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ทีม่ ไี ว้ให้ผทู้ สี่ นใจเข้ามาติดตาม หรือเข้า “ค้นหา” ก็จะปรากฏข้อมูลของวันที่ท่านต้องการ แต่ราคาทอง มาดูขอ้ มูลเพือ่ เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการซือ้ -ขายทองคำ� ประจำ�วันย้อนหลังนั้น สามารถดูได้เพียงราคาปิดของแต่ละวัน และหากมีขอ้ สงสัย ข้อชีแ้ นะ หรือติชมประการใด สามารถติดต่อ ได้ที่ 0-2675-8000 ต่อ 50 ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ.. เท่านั้น 58วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

ปธ.ชมรมร้านทองนครศรีฯ ประกาศ ลุยเอาผิดแก๊งมิจฉาชีพจนถึงที่สุด หลังจากที่สมาคมค้าทองคำ�ได้มาจัดงานสัมมนารู้ทันทองปลอมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏว่าได้รับการตอบรับ จากบรรดาสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ� และผู้ประกอบการร้านทองจากทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกัน อย่างล้นหลาม ซึ่งความสำ�เร็จส่วนหนึ่ง ต้องขอขอบคุณ คุณชาตรี อัครวิบูลย์ ประธานชมรมร้านทองนครศรีธรรมราช ที่ช่วยดูแลและอำ�นวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ เมื่อการจัดงานแล้วเสร็จทางทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับ ประธานชมรมร้ า นทองนครศรี ธ รรมราช ถึ ง การดำ�เนิ น งาน ของชมรมร้ า นทองของที่ นี่ ซึ่ ง จนถึ ง ขณะนี้ ก็ ไ ด้ ร วมตั ว กั น มาแล้วกว่า 2 ทศวรรษ โดยคุณชาตรีกล่าวว่า ชมรมร้านทอง นครศรีธรรมราช เป็นการรวมตัวกันของผูป้ ระกอบการร้านค้าทอง เฉพาะในอำ�เภอเมือง นครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในการก่อตั้งครั้งแรกก็เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของผู้ประกอบการ นอกจากนั้น ยังเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก การประสานงานในเรื่องต่างๆ กับ หน่วยงานราชการ รวมถึงให้ความช่วยเหลือสังคม ซึ่งปัจจุบัน ทางชมรมฯ มี ส มาชิ ก 67 ราย จากจำ�นวนร้ า นค้ า ทองใน อำ�เภอเมือง 72 ร้าน 60

เมื่อทางผู้ประกอบการได้มารวมตัวกัน ก็ได้จัดกิจกรรมร่วม กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมสัมมนา ซึ่งนโยบายของ ชมรมฯ ก็คือการสนองตอบทุกสิ่งที่สมาชิกต้องการ หากชมรมฯ สามารถช่ วยเหลื อได้ ก็ จะทำ�ให้ อาทิ เรื่ องการต่ อใบอนุญาต การค้าของเก่า ส่วนงานหลักและงานใหญ่ทชี่ มรมฯ ได้จดั ขึน้ เป็น ประจำ�ทุกปี ก็คือจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ บุตร หลานและพนักงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการและบุคคลที่ เคารพนับถือเข้าร่วมงาน นอกจากนัน้ หากว่าสมาชิกได้มกี จิ กรรม ส่วนตัวหรือในครอบครัว ทางชมรมก็จะเข้าไปร่วมด้วยไม่ว่าจะ เป็นเปิดร้านใหม่, ขึ้นบ้านใหม่, งานแต่งงาน รวมถึงงานศพ “เมื่อผมเข้ารับตำ�แหน่งประธานชมรมฯ สมัยแรกในปี 2552 เห็นว่าแต่เดิม การแจ้งราคาทองทางโทรศัพท์ล่าช้าและไม่ทัน


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

คุณชาตรี อัครวิบูลย์

ต่อเหตุการณ์ เนื่องจากราคาทองคำ�เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ วั น ละหลายๆ ครั้ ง จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น การส่ ง ราคาทองโดย การส่งข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ ทำ�ให้การแจ้งข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะข่าวทองปลอม เป็นไป อย่างรวดเร็ว” ประธานชมรมร้านทองนครศรีธรรมราช กล่าว ส่วนปัญหาเรื่องของการจี้ปล้น หรือการนำ�ทองปลอมมา หลอกขายนัน้ ทางชมรมฯ ได้ประสานงานกับตำ�รวจ เพือ่ มาดูแล เรื่ อ งของความปลอดภั ย และจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มยิ ง ปื น เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินปีละครั้ง อันอาจจะเป็นเหตุให้ มิจฉาชีพที่จะเข้ามาจี้ปล้นหรือหลอกขายทองปลอมไม่กล้าที่จะ ก่ อ คดี ใ นเขตพื้ น ที่ และหากมี ก ารนำ�ทองปลอมไปขายหรื อ ขายฝาก เราก็จะแจ้งข่าวโดยด่วนทาง SMS และหากพบการ กระทำ�ผิดจะแจ้งตำ�รวจให้ดำ�เนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด คุ ณ ชาตรี ฯ ได้ ก ล่ า วถึ ง ธุ ร กิ จ การค้ า ทองคำ�ในจั ง หวั ด นครศรีธรรมราชว่า คงจะเหมือนกับธุรกิจอื่นโดยทั่วไปที่เติบโต ไปตามจำ�นวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และตามสภาพเศรษฐกิ จ โดยรวม แต่โดยตัวทองคำ�อาจจะพิเศษกว่าสินค้าอื่นๆ ตรงที่ นอกจากจะเป็นเครื่องประดับแล้ว ยังเป็นสินทรัพย์มั่นคงที่มีค่า เพื่อการออมและการลงทุน ทำ�ให้ผู้บริโภคจึงไม่ลังเลที่จะเข้ามา ซื้อทองรูปพรรณและทองคำ�แท่ง สังเกตได้จากเมื่อช่วงหลัง สงกรานต์ ราคาทองคำ�อ่อนตัวลงมาก ทำ�ให้มีแรงซื้อเข้ามามาก จนทำ�ให้ทองรูปพรรณขาดตลาด

ทั้งนี้มองว่า ธุรกิจทองคำ�ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับ ประเทศ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะเจริญเติบโตต่อไป โดยรวมทัว่ ประเทศ มี ม ากขึ้ น แต่ เ ฉลี่ ย ต่ อ ร้ า นอาจจะไม่ ม ากนั ก อย่ า งไรก็ ต าม การค้ า ทองในปั จ จุ บั น มี ค วามยุ่ ง ยากมากขึ้ น มี ปั ญ หาเรื่ อ ง ทองปลอม, มีกฎหมาย ปปง., สคบ. มาบังคับใช้ นอกจากนั้น ยั ง มี น วั ต กรรมใหม่ ๆ เข้ า มาสู่ ต ลาดทองคำ� เช่ น GOLD FUTURES, กองทุนทองคำ� ETF, ราคาทองคำ�ที่ผันผวนมากยิ่ง ขึ้นและเคลื่อนไหวในตลาดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ค่าเงินบาท ทีแ่ ข็งค่าหรืออ่อนค่าลงก็มผี ลต่อราคาทองคำ� ทำ�ให้การค้าทองคำ� ยากยิ่ ง กว่ า ในอดี ต จึ ง ขอให้ เ พื่ อ นผู้ ป ระกอบการค้ า ทองคำ� ทั่วประเทศระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด “สุดท้ายนี้ผมขอสนับสนุนการดำ �เนินงานของสมาคมค้า ทองคำ� ที่ได้ทำ�แต่สิ่งดีๆ และถูกต้องให้กับองค์กรและสมาชิก เช่น การให้ข่าวสาร แนะนำ�ความรู้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงนโยบาย ปราบปรามทองปลอมที่ตรงจุดและเป็นที่ชื่นชม ของสมาชิ ก เป็ น อย่ า งยิ่ ง ทางชมรมฯ จ.นครศรี ธ รรมราช ต้องขอขอบคุณที่สมาคมฯ ได้ให้เกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการจัดสัมมนาทองปลอมสัญจรครั้งที่ 4 ซึ่งทำ�ให้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ประโยชน์มากมาย นอกจากนั้นคุณจิตติ ตั้ ง สิ ท ธิ์ ภั ก ดี นายกสมาคมค้ า ทองคำ � และคณะกรรมการฯ ยั ง ได้ แ วะเยี่ ย มเยี ย นสมาชิ ก ชมรมฯ อี ก ด้ ว ย” คุ ณ ชาตรี กล่าวทิ้งท้าย 61


Gold Trips วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

“ประโยคบอกเล่า” : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

ตะลุยตลาดค้าทองคำ�เมืองลาว สัมผัสวิถีชีวิตคนเวียงจันท์กับทองคำ� (2) หลังจากที่ฉบับที่แล้ว คุณประสิทธิ์ รุ่งโรจน์ปัญญากุล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ� ที่ชื่อ “ร้านทองแม่เลียน” ตั้งอยู่ในเมืองเวียงจันท์ ได้แนะนำ� ให้รู้ว่าคนลาวกับทองคำ�มีความผูกพันกันเพียงไร มาในฉบับนี้เราจะไปดูว่า ตลาดการค้า ทองในเมืองเวียงจันท์หน้าตาเป็นอย่างไร และมีความคึกคักเพียงใด จุดแรกที่คุณประสิทธิ์ฯ ได้พาเราไปก็คือ ตลาด Sao Mall ซึ่งเปรียบได้กับเยาวราชของเมืองลาว แต่ต่างกันตรงที่ตลาด แห่งนี้เป็นเพียงจุดรวมของการค้าขายทองเท่านั้น ไม่ได้เป็น ย่านไชน่า ทาวน์ เหมือนย่านเยาวราชของไทย โดยที่ตั้งของ ตลาด Sao Mall อยู่ในตลาดใจกลางเมืองเวียงจันท์ เมื่อได้ เดินทางมาถึงบรรยากาศจะแตกต่างกับเยาวราชอย่างสิน้ เชิง มอง เผินๆ แล้ว จะคล้ายๆ กับห้างสรรพสินค้าเจเจมอลล์ ชั้นล่าง จะเป็นร้านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านบน 62

ก็จะเป็นร้านตู้ทอง ซึ่งในช่วงเช้าๆ จะมีชาวลาว ทั้งที่เป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่มาต่อแถวซื้อทองกันอย่างเนืองแน่น ทำ�ให้ตลาด มีความคึกคัก แต่ ก่ อ นที่ เ ราจะขึ้ น ไปดู บ รรยากาศการค้ า ทองของ Sao Mall มาดูบรรยากาศโดยรอบ แทบไม่น่าเชื่อว่า พื้นที่ โดยรอบของตลาด ก็ จ ะมี ช่ า งทองมาตั้ ง โต๊ ะ เปิ ด ให้ บ ริ ก าร รั บ ทำ�ทองในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง ทำ�ตามสั่ ง การซ่ อ มแซม โดยแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์พร้อมสรรพ ทั้งโต๊ะทำ�ทองพร้อม


MAY - JUNE 2013

วารสารทองค�ำ

อุ ป กรณ์ เครื่ อ งรี ด ทอง เครื่ อ งดึ ง ลวดทอง โดยมี ช าวบ้ า น เข้ามาใช้บริการอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่า หากเป็น เมืองไทย การให้บริการในลักษณะนี้จะต้องทำ�อยู่ในสถานที่ มิดชิด แต่สำ�หรับที่เมืองเวียงจันท์ กลับเปิดให้บริการแบบตั้งโต๊ะ ข้างถนน โดยที่ไม่มีการป้องกันเหตุร้ายแต่อย่างใด ทั้งที่ราคา ทองก็เพิ่มมูลค่ามากขึ้นต่อเนื่อง นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ เป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ได้เที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบของตลาด Sao Mall แล้ว ก็ได้ขึ้นมายังชั้น 2 ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมของร้านทอง ของเมืองเวียงจันท์ ซึง่ บรรยากาศการค้าทองของทีน่ นี่ บั ว่าคึกคัก ไม่น้อย มีผู้ประกอบการมาเปิดให้บริการจำ�นวนมาก ซึ่งรูปแบบ

คิดที่น่าสนใจและแปลกตา ซึ่งร้านค้าทองในไทยก็น่าจะนำ�มาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการจี้ปล้น ขณะที่การลงทุนในส่วนนี้ก็ไม่ สูงมากนัก โดยข้อดีของการนำ�ทองมาโชว์ไว้ในตู้หน้า คือทำ�ให้ ลูกค้าได้เห็นและสามารถเลือกทองได้อย่างชัดเจน แต่ในอีกแง่มมุ เมื่อคำ�นึงถึงเรื่องความปลอดภัยแล้ว หากร้านทองในเมืองไทย นำ�รูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ และติดตั้งฟิล์มนิรภัยที่กระจก ก็ จะน่าช่วยลดความสูญเสียจากการก่ออาชญากรรมได้ดีทีเดียว และยังคงความสวยงามกว่าการติดลูกกรงอีกด้วย นอกจากนั้นยังพบว่าตัวผู้ขายเอง ก็ได้สวมใส่ทองกันอย่าง เต็ ม ที่ ส่ ว นหนึ่ ง น่ า จะเป็ น การใส่ เ พื่ อ โชว์ ค วามสวยงามของ สินค้าให้ลูกค้าได้ชม โดยให้เจ้าของร้านเป็นพรีเซนเตอร์เอง แต่

การค้าทองของที่นี่ ก็จะไม่ต่างจากเมืองไทยมากนัก ที่สำ�คัญมี บางจุดทีน่ า่ สนใจ และร้านค้าทองเมืองไทยก็นา่ จะนำ�ไปปรับใช้ได้ เราค่อยๆ มาดูกัน ไปทีละส่วนกัน คุณประสิทธิฯ์ ได้พาเราเดินเทีย่ วชมการค้าทองของในตลาด Sao Mall ซึ่งร้านขายทองของที่นี่ก็จะเป็นตู้แดงคล้ายกับใน เมืองไทย แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดของร้าน ทีอ่ าจจะไม่ใหญ่เท่า ขณะทีก่ ารจัดวางแสดงสินค้าของทีน่ ี่ จะเน้น นำ�สินค้ามาวางให้ลูกค้าได้ชมที่ตู้ด้านหน้า ซึ่งลูกค้าสามารถชม และขอทดลองสวมใส่ได้อย่างใกล้ชิด แต่สิ่งที่ต่างออกไปจาก ร้านทองในเมืองไทย ก็คือผนังด้านหลังซึ่งร้านในไทยมักจะนำ� สิ น ค้ า มาแขวนโชว์ แต่ที่นี่กลับ ใช้จอแอลซีดีมาติด ตั้ งแล้ ว นำ� รูปภาพของทองรูปพรรณสวยงามมาฉายแทน ซึ่งก็ถือเป็นความ

อีกนัยยะ ก็น่าจะเป็นการแสดงถึงความมั่งคั่งของผู้สวมใส่ คุณประสิทธิ์ฯเล่าให้ฟังว่า ตลาดแห่งนี้ถือเป็นตลาดใหม่ เดิมทีการค้าขายทองของที่นี่อยู่ในตลาดเก่า ซึ่งห่างจากจุดนี้ไป ไม่ไกลมากนัก แต่กว่าที่นี่จะได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ค้าและ ผู้ซื้อ ก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร จนกระทั่งร้านคำ�พวงซึ่งถือว่า เป็นผู้นำ�ในตลาดทองคำ�ของเวียงจันท์ได้ย้ายมาเปิดที่นี่ หลาย ร้านก็ย้ายตามมา เพราะการซื้อทองของประชาชนในลาว มักจะ ยึดถือความไว้เนื้อเชื่อใจ และความพึงพอใจของการให้บริการ ร้านนั้นๆ เป็นหลัก ส่วนเรื่องของราคาก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน ความจริ ง แล้ ว ตลาดการค้ า ทองในเมื อ งลาวยั ง มี ค วาม น่าสนใจ ซึ่งในครั้งหน้าหากได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเยือนอีกครั้ง ก็จะนำ�เรื่องราวที่น่าสนใจและมุมน่ารักๆ มาฝากกัน 63


วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

Applications of Fischer products in the field of Gold and Jewelry Analysis

การตรวจจับทองปลอม หรือ ทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ� คำ�ถามที่มักเจออยู่บ่อยครั้ง คือ “ทองแท้กับทองปลอมดูอย่างไร” ก่อนอื่นจะต้องถามก่อนว่ามาตรฐานของทองคำ� คืออะไร โดยปกติสามารถเข้าไปดูใน web site สมาคมค้าทองคำ�ที่ www.goldtraders.or.th ส่วนใหญ่มาตรฐานทองคำ�แท่ง และรูปพรรณของไทยอยูท่ ี่ 96.5% ทองคำ� (Au) และ 3.5% เป็นโลหะผสม แบ่งเป็นเงิน 3.20-3.50%(Ag) และทองแดงประมาณ 0.1-0.2%(Cu) และอีกประเภทคือทองคำ�แท่ง 99.99%(Au) แต่ทองหุ้มหรือยัดไส้หรือเปอร์เซ็นต์ต่ำ� จะมีค่าแตกต่างออกไป จากมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ในฉบั บ นี้ จ ะแนะนำ�การวั ด และวิ เ คราะห์ ท องคำ�ปลอม ประเภทยัดไส้หรือหุม้ และทองเปอร์เซ็นต์ตำ�่ จะมีจดุ ให้นา่ สังเกตุ อย่างไรบ้าง หากทดสอบด้วยเครื่อง X-Ray ■ ทองปลอมประเภทหุ้มหรือยัดไส้ด้วย โลหะเงิน (Ag) หรือ โลหะทองแดง (Cu) ส่วนใหญ่มกั จะพบทองประเภทนีท้ วั่ ไป ในท้องตลาด แต่ที่ระบาดมากคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีการสังเกตุจากผลการวัดด้วย X-Ray คือ ค่าเงิน (Ag) ที่วัดได้จะสูงกว่า 3.5% และ หากยัดไส้ หรือหุ้มด้วยทองแดงก็จะมีค่าสูงกว่า 0.3% ขึ้นไป ตามผลจาก ตัวอย่างของจริงด้านล่าง ตัวอย่างผลการวัดทองที่ยัดไส้ด้วยเงิน (Ag) แสดงด้านล่าง ผลการวัดบนผิวทองคำ� ก่อน ตะไบ Au% Ag% Cu% Zn% 94.18 5.42 0.13 0.27 ผลการวัดบนผิวทองคำ� หลัง ตะไบ Au% Ag% Cu% Zn% 68.50 27.85 3.15 0.50

ตัวอย่างผลการวัดทองที่ยัดไส้ด้วยทองแดง (Cu) ผลการวัดบนผิวทองคำ� ก่อน ตะไบ Au% Ag% Cu% Zn% Hg 88.70 2.64 2.00 1.16 5.50% ผลการวัดบนผิวทองคำ� หลัง ตะไบ Au% Ag% Cu% Zn% Hg% 28.40 2.647 60.95 2.50 5.50

ตัวอย่างทองคำ�ยัดไส้ด้วยทองแดง (Cu) และเคลือบปรอท (Hg)

ข้อสังเกตุ หากตะไบแล้ววัดด้วยเครือ่ ง X-Ray ได้คา่ เท่าเดิม ก่อนการตะไบ แสดงว่าเป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ�ไม่ได้มาตรฐาน

ตัวอย่างทองคำ�ยัดไส้ด้วยเงิน (Ag)

64

■ ทองคำ�เปอร์เซ็นต์ต�่ำ ทีผ่ สมด้วยโลหะอืน่ เช่น ทังสเตน (W) อิรีเดี่ยม (Ir) ออสเมี่ยม (Os) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) และโลหะอื่ น ๆ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค่ า ความถ่ ว งจำ�เพาะใกล้ เ คี ย ง ทองคำ� และมีจดุ หลอมละลายสูงกว่าทองคำ� เมือ่ เวลาหลังหลอม แล้วโลหะเหล่านั้นจะฝังตัวอยู่ด้านในของทองคำ�ซึ่งมองด้วยตา เปล่าไม่เห็น แต่ที่สังเกตคือทองคำ�ชิ้นนั้นจะแข็งกว่าปกติ และ


MAY - JUNE 2013

วารสารทองค�ำ

จะทำ�ให้ทองคำ�หนักขึ้นกว่าปกติ ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการ วิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray จะสูงขึ้นด้วย ส่วนมากจะพบทอง เหล่านี้ในประเทศ ลาว และเวียดนาม และได้แพร่กระจายเข้ามา ในประเทศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหากเป็นทองคำ�ที่ ผสมด้วยปรอท (Hg) ตะกัว่ (Pb) ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศพม่า และผ่ า นเข้ า มาในประเทศทางภาคเหนื อ และภาคตะวั น ตก (รูปแหวนที่ยัดไส้ด้วยทองแดง)

แท่งทองคำ�ที่มีโลหะอิรีเดี่ยม (Ir) ออสเมี่ยม (Os) รูเทเนี่ยม (Ru)

ผลการวัดทองคำ�ทีม่ โี ลหะประเภทอิรเี ดีย่ ม (Ir) ออสเมีย่ ม (Os) รูเทเนี่ยม (Ru) ผสมอยู่ อ้างอิงรูปด้านบน Au% Ir% Os% Ru% Ag% Cu% 84.29 5.50 5.58 3.55 0.73 0.35 หากวัดด้วยเครือ่ ง X-Ray ทีไ่ ม่สามารถแยกโลหะ อิรเ่ี ดียม (Ir) ออสเมี่ยม (Os) รูเทเนี่ยม(Ru) แล้วจะได้ค่าดังผลด้านล่าง Au% Ir% Os% Ru% Ag% Cu% 98.92 - - - 0.73 0.35

รูปทองคำ�ที่ผสมด้วย ปรอท (Hg) แหล่งที่มาจากภาคเหนือ ผลวิเคราะห์ หน้าองค์พระด้านบน ค่าใกล้เคียงกับทองคำ� 99.0% (Au) ซึ่งอันตรายและเสี่ยง Au% Ag Cu% Hg% Fe% มากสำ�หรับทองคำ�ประเภทนี้ สีเหมือน เมื่อมองด้วยตาเปล่า 55.56 30.74 0.28 4.80 8.61 วัดด้วยเครื่อง X-Ray ทั่วไปจะได้ค่าสูง ข้อสังเกตุ ทองคำ�ทีม่ กี ารผสมด้วยโลหะอืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้ มีน้ำ�หนักมากขึน้ และส่วนผสมทีส่ งู ขึน้ จากปกติ การวัดด้วยเครือ่ ง X-Ray ส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณ์ที่ใหญ่ผิดประเภท และผิวสีที่ ดูแล้วสะดุดตาแบบแปลกๆ และแข็งผิดปกติกว่าทองรูปพรรณ ทั่วไป

ดอกคูณ บุญเดช ผู้เขียน/เรียบเรียง/ทดสอบ Helmut Fischer Thailand Co.,Ltd www.helmut-fischer.com Mobile +668 1 909 5359 email : dokkun69@gmail.com

65


Gold Update วารสารทองค�ำ

MAY - JUNE 2013

สวัสดีครับท่านสมาชิกฯ

ตามที่ “สมาคมค้าทองคำ�” ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ และจากที่ได้มีการประชุม คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ� วาระปัจจุบันครั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ขึ้นมา 5 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิชาชีพช่างทำ�ทองรูปพรรณ • มี ห น้ า ที่ ใ นการศึ ก ษาจั ด ทำ�โครงการส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ ช่ า งทำ�ทองรู ป พรรณ เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานและ คุณภาพฝีมือช่างทองไทย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ� • มีหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ� เพื่อเป็นการคัดกรองและ ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารทองคำ� • มีหน้าทีใ่ นการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารทองคำ�ของสมาคมค้าทองคำ� เพือ่ เป็นสือ่ ทีม่ คี ณ ุ ภาพและสามารถ ใช้ เ ป็ น สื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การกระจายข่ า วสารไปยั ง สมาชิ ก ฯ และผู้ ที่ ส นใจได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ 4. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม • มีหน้าที่ดำ�เนินการในการแก้ไขปัญหาทองปลอม ทองด้อยคุณภาพที่มิจฉาชีพผลิตและนำ�มาหลอกขาย หรือขายฝากให้แก่ร้านทองทั่วประเทศ ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจากการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ 5. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทองคำ�แท่ง • มีหน้าที่ศึกษาเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทองคำ�แท่งของประเทศไทย ศึกษาถึงผลกระทบของ การแข่งขันทางธุรกิจ และหาแนวทางพัฒนาอย่างบูรณาการและการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึ่งคณะอนุกรรมการ ทั้ง 5 คณะที่แต่งตั้งขึ้นนี้ จะเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมค้าทองคำ� เพื่อให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำ�ของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีผลงานและความคืบหน้าในการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประการใด ผมจะนำ�มา ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง และหากท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการนำ�เสนอให้สมาคมฯ ดำ�เนินงาน เรื่องใดเป็นพิเศษ ก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมได้โดยตรงที่ 0-2675-8000 ต่อ 55 ขอบคุณครับ 66