ทองคำ Vol.38

Page 1

วารสารทองค�ำJANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำJANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

7


วารสารทองค�ำ

8

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ จิรัสสา รังษี : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

9


วารสารทองค�ำ

10

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

12

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

13


วารสารทองค�ำ

14

JANUARY - FEBRUARY 2013วารสารทองค�ำ

16

JANUARY - FEBRUARY 2013วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

18

JANUARY - FEBRUARY 2013วารสารทองค�ำ

20

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

22

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

23


วารสารทองค�ำ

JANUARY - FEBRUARY 2013

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ� (Gold Price Sentiment Index) ประจำ�เดือน มีนาคม 2556 ** ประเภทดัชนี 1 เดือน 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 00.00%

44.07%

42.52%

49.57%

ดัชนีความเชื่อมั่น ดัชนีความเชื่อมั่น ดัชนีความเชื่อมั่น ราคาทองคำ� ราคาทองคำ� ราคาทองคำ� (รวม) (เฉพาะนักลงทุน) (เฉพาะผู้ค้าทองคำ�) **เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 56

24


วารสารทองค�ำ

JANUARY - FEBRUARY 2013

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ� (Gold Price Sentiment Index) ประจำ�เดือน มีนาคม 2556 ** 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 00.00%

ประเภทดัชนี 3 เดือน

75.72%

80.48% 73.29%

ดัชนีความเชื่อมั่น ดัชนีความเชื่อมั่น ดัชนีความเชื่อมั่น ราคาทองคำ� ราคาทองคำ� ราคาทองคำ� (รวม) (เฉพาะนักลงทุน) (เฉพาะผู้ค้าทองคำ�) **เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 56

25


วารสารทองค�ำ เรื่อง : มนุษย์ทองค�ำ ภาพ : ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์

26

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

27
วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

30

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ Classic Gold Group : เรื่อง

32

JANUARY - FEBRUARY 2013


วารสารทองค�ำ

JANUARY - FEBRUARY 2013

โดย กลุม่ บริษทั คลาสสิก โกลด์ www.classicgoldfutures.co.th โทร. 0-2618-0808

33


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

34

JANUARY - FEBRUARY 2013


วารสารทองค�ำ

JANUARY - FEBRUARY 2013

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausirisfutures.com โทร. 0-2633-5299

35
วารสารทองค�ำ Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

38

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

39


วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

40

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

41


วารสารทองค�ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

42

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

43
วารสารทองค�ำ จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

46

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

47


วารสารทองค�ำ เด็กดอย : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

48

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

49


วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

50

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

51
วารสารทองค�ำ

54

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

ดอกคูณ บุญเดช ผู้เขียน/เรียบเรียง/ทดสอบ DKSH Technology (Thailand) Limited www.dksh.com, www.helmut-fischer.com Mobile +668 1 909 5359 email : dokkun.b@dksh.com, dokkun69@gmail.com

55


วารสารทองค�ำ เรื่อง : รศ.ดร. จุฑา เทียนไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

56

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

57


วารสารทองค�ำ

58

JANUARY - FEBRUARY 2013วารสารทองค�ำ นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

60

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

61


วารสารทองค�ำ Yokee Palm : เรื่อง

62

JANUARY - FEBRUARY 2013วารสารทองค�ำ “ประโยคบอกเล่า” : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

64

JANUARY - FEBRUARY 2013


JANUARY - FEBRUARY 2013

วารสารทองค�ำ

65


วารสารทองค�ำ

66

JANUARY - FEBRUARY 2013