ทองคำ Vol.36

Page 1
Gold Intro วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

หลังจากที่ราคาทองค�ำในปีนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ มาเกือบทั้งปี ท�ำให้ นักลงทุนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท�ำก�ำไร พร้อมเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่การเคื่อนไหวในตลาด ทองค�ำจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมถึงผู้ที่มีทองค�ำที่ซื้อมาในราคาที่สูงในมือก็ต่างเฝ้ารอ ว่าการกลับมาของราคาทองค�ำที่เคยท�ำราคาสูงสุดเอาไว้ โดยประเด็นที่ทุกคนต่างเฝ้ารอ ก็ คือ การประกาศใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบที่ 3 หรือ QE 3 ของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด รวมถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาของยูโรโซน ทันทีที่ประธานเฟดได้ประกาศใช้ QE 3 ออกมา ท�ำให้ราคาทองค�ำได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ตลาดการค้าทองได้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง โดยในขณะนี้นักลงทุน ก็เฝ้ารอว่าราคาจะกลับขึ้นไปแตะในระดับราคาสูงสุดที่เคยท�ำไว้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้มีเพียง 2 ปัจจัยเท่านั้นที่หลายคนเฝ้ารอ ก็คือมาตรการการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ในยุโรป กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งต้องคงจับตา อย่างใกล้ชิดว่าจะลงเอยอย่างไร กลับมาว่ากันในเรือ่ งของวารสารทองค�ำ ในฉบับนีก้ จ็ ะได้ฤกษ์เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ทั้งให้เรื่องของรูปลักษณ์โดยรวม ที่ดูเรียบง่าย และสวยงาม ขณะที่เนื้อหาภายในได้มีการ ปรับเปลีย่ นให้มคี วามหลากหลาย และมีคอลัมน์นอ้ งใหม่เกิดขึน้ มากมาย เพือ่ ทีจ่ ะสนองต่อ ความต้องการของท่านผู้อ่านในกลุ่มต่างๆ รวมถึงได้เพิ่มเนื้อที่ส�ำหรับบรรดาผู้ประกอบการ ในต่างจังหวัด รวมถึงกลุ่มผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองค�ำ เราหวังว่าวารสารทองค�ำ โฉมใหม่จะถูกใจท่านผู้อ่านมากขึ้น แต่หากจะแนะน�ำหรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ มายังเราก็จักเป็นพระคุณยิ่ง... กองบรรณาธิการวารสารทองค�ำ

วารสารทองค�ำ เจ้าของ : สมาคมค้าทองค�ำ เลขที่ 889 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 207 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 E-mail : contact@goldtraders.or.th Website : www.goldtraders.or.th Facebook : www.facebook.com/goldtraders Twiiter : @Goldprice_GTA ที่ปรึกษา : คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี (นายกสมาคมค้าทองค�ำ), คุณจักษ์ อัศวานันท์ (ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวารสารและเว็ปไซด์สมาคมค้าทองค�ำ), คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย (อนุกรรมการฯ), คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม (อนุกรรมการฯ), คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ (อนุกรรมการฯ และเลขานุการฯ) กองบรรณาธิการ: คุณปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ เลขที่ 889 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 207 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 55 โทรสาร. 0-2675-8488 E-mail: panapong@goldtraders.or.th ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ : คุณจิรัสสา รังษี E-mail: jiratsa@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 51 ฝ่ายสมาชิก : คุณณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ E-mail: nathapon@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 50 ฝ่ายโฆษณา : คุณจิรัสสา รังษี E-mail: jiratsa@goldtraders.or.th โทรศัพท์ 0-2675-8000 ต่อ 51 Design : CG DESIGN Limited Partnership E-mail: cgdesign2004@gmail.com พิมพ์ที่ : บริษัท สยามศิลป์การพิมพ์ จ�ำกัดGold Issue วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

16 Gold Cover

28 Gold Forum

12 Gold Activity

22 Gold Talk

26 Gold Knowledge

32 Gold Analysis

44 Gold Article

48 Gold Shared

50 Gold Club

54 Gold Legend

56 Golden Cars

58 Gold Health

60 Gold Trips

62 Gold Article

11 กูรูฟันธงตลาดทองค�ำช่วงที่เหลือของปีมังกร

สมาคมค้าทองค�ำ จับมือสภาทนายความ ส่งหมอความมือดีลุยเอาผิดแกงค์ค้าทองปลอม

Butterfly Effect ในโลกอาหรับ

เทคโนลียีการตรวจสอบโลหะมีค่า ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูง

เปิดแนวคิด “เทรดดิ้ง ฟอร์คิดส์”

10 อันดับรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลก ตอน 1

เอเชียทีคฯ แหล่งชาร์ตพลังแห่งใหม่ของเมืองกรุง

ไปรู้จักประชาคมอาเซียนอย่างละเอียด ก่อนต้องใช้ชีวิตร่วมกันในอีก 3 ปี

มองตลาดทองค�ำ ในสไตล์ บัญชา ชุมชัยเวทย์

วิเคราะห์เศรษฐกิจและสถานการณ์ทองค�ำ กับ 5 โบรกเกอร์

เกาะติดเหตุระทึก 2 โจรวัยกระเตาะปล้นห้างทองแสงทองสุก

El Dorado นครทองค�ำ ที่นักล่าสมบัติยังคงถวิลหา...

ฝึกหายใจลึก และช้า เพื่อช่วยให้หัวใจมีสุขภาพที่ดี

การวัด/วิเคราะห์ทองค�ำที่ผสมด้วยปรอท,ตะกั่ว ด้วยเอ็กซ์เรย์ (X-Ray)

5President Talk JULY - SEPTEMBER 2012

วารสารทองค�ำ

จับตาผลกระทบ AEC ต่อตลาดทองค�ำ

หลังจากทีส่ มาคมค้าทองค�ำได้มนี โยบาย ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของขบวนการค้าทอง ปลอมอย่างจริงจัง โดยได้ร่วมมือกับส�ำนักงาน ต�ำรวจแห่งชาติกวาดล้างแหล่งผลิตทองปลอม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมือกับบรรดา ผู ้ ป ระกอบการไม่ ใ ห้ ย อมความเมื่อถูกแก๊ง ค์ มิจฉาชีพน�ำทองปลอมมาจ�ำหน่าย ทั้งนี้เพื่อ ต้องการก�ำจัดขบวนการนีใ้ ห้หมดสิน้ ไป ปรากฏว่า หลั ง จากที่ ด� ำ เนิ นการมาระยะหนึ่ ง ได้ รั บ การ ตอบรับจากบรรดาผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยการแนวทางดั ง กล่ า ว พร้อมกับมีเสียงสะท้อนกลับมาว่า ขบวนการ ค้าทองปลอมได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จะไม่หยุดการด�ำเนินงานในส่วนนี้แต่เพียงแค่นี้ โดยพยายามขอ ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ให้เข้ามาร่วมด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้เป็นไป อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ล่าสุดได้รับความร่วมมือจากสภาทนายความ ในการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการร่วมกัน 1 ชุด เพื่อหาแนวทางการท�ำงานร่วมกันในการเอาผิดกับขบวนการ เหล่านี้ เบื้องต้นสภาทนายความจะจัดหาทนายความในพื้นที่ที่เกิดเหตุมาร่วมด�ำเนินคดีกับ แก๊งค์ค้าทองปลอมเหล่านี้ เพือ่ ให้ได้รับโทษทางกฎหมายจนถึงทีส่ ดุ และยังเป็นการช่วยผ่อน เบาภาระของผู้ประกอบการในเรื่องของการด�ำเนินคดี นอกจากนั้นยังท�ำให้การด�ำเนินคดี เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่ตอ้ งรอทนายจากส่วนกลางทีจ่ ะจัดส่งไป ซึง่ จะต้องเสียเวลาในการ เดินทางไปมา และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากนั้น สมาคมฯมีแผนที่จะจัดสัมมนาทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค โดย สัญจรไปต่างจังหวัด เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาหากถูก แก๊งค์มจิ ฉาชีพเหล่านีน้ ำ� ทองปลอมมาหลอกขาย โดยได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสภาทนายความ มาพูดถึงขั้นตอน และแนวทางในการด�ำเนินการหากถูกกลุ่มมิจฉาชีพลงมือ รวมถึงโทษที่

7JULY - SEPTEMBER 2012

วารสารทองค�ำ

ท�ำให้อาจจะมีผคู้ า้ จากประเทศเพือ่ นบ้านเข้ามา ท�ำการค้าในเมืองไทย หรืออาจจะเข้ามาตั้ง โรงงานผลิตก็เป็นได้ ซึ่งทางสมาคมจะต้องมา ศึกษาและจับตาอย่างใกล้ชิดว่าตลาดค้าทองใน ประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะ ได้เตรียมรับมือได้ทัน หรือจะเร่งพัฒนาศักยภาพ แรงงานเพื่ อ รองรั บ กั บ การแข่ ง ขั น ในอนาคต นอกจากนัน้ ยังมีเรื่องของการควบคุมการค้าขาย ทองค�ำในประเทศไทยด้วย ซึง่ จะต้องเป็นมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสน ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาทองค�ำใน ปีนี้ ต้องยอมรับว่าต่างจากปีที่ผ่านมามาก โดย ราคาได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ท�ำให้การซื้อ ขายค่อนข้างซบเซากว่าปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วน ของทองแท่ง และโกลด์ฟิวเจอร์ส จะมีนักลงทุน บางส่วนที่เข้ามาท�ำราคาในช่วงสั้นๆ ขณะนี้อีก หลายกลุ่มยังคงมีทองในพอร์ทซึ่งมีต้นทุนที่สูง ท�ำให้ไม่มีการซื้อทองเพิ่มเข้าพอร์ทการลงทุน และก�ำลังรอเวลาว่าเมื่อไหร่ ราคาทองจะกลับไป ทดสอบระดับราคาสูงสุดที่เคยท�ำเอาไว้ จากการ สังเกตข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป หรือการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะมีขึ้นในช่วงปลาย ปี ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองค�ำมากนัก อย่างไรก็ตามหากดูสถิตกิ ารเคลือ่ นไหว ของราคาทองตั้งแต่ต้นปีแล้ว จะเห็นได้ว่าราคา ทองได้เคลื่อนไหวในระดับราคาบาทละ 23,600 ถึง 24,000 ต้นๆ อยู่หลายรอบ ซึ่งหากนักลงทุน ได้ปรับกลยุทธ์หันมาท�ำก�ำไรในช่วงสั้น บาทละ 200 ถึง 300 เชื่อว่าจะท�ำก�ำไรได้ระดับหนึ่งแทนที่ จะรอการท�ำก�ำไรระยะยาวในแบบที่ผ่านๆ มา ดังนัน้ ในช่วงทีเ่ หลือของปีนี้ หากนักลงทุนจะปรับ กลยุทธ์มาเล่นสั้นเข้าออกเร็วก็เชื่อว่าน่าจะสร้าง รายได้มากกว่าที่จะถือยาว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เทคนิค และกลยุทธ์ของนักลงทุนแต่ละท่านด้วย และคงจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับความถนัด ของตัวเอง และสถานการณ์การลงทุนในแต่ละ ช่วงเวลา G

9


วารสารทองค�ำ

จะได้รับ เพื่อที่จะให้การปราบปรามแก๊งค์มิจฉาชีพ เหล่านีเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้การค้าทอง ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น ส่วนเรือ่ งการค้าขายตลาดทองรูปพรรณนัน้ ต้องยอมรับว่าหลังจากทีร่ าคาทองค�ำในตลาดโลกได้ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ยอดขายในส่วนของ ทองรูปพรรณลดลงอย่างเห็นได้ชดั และยังไม่มแี นวโน้ม ทีจ่ ะกระเตือ้ งขึน้ แต่อย่างใดแต่สงิ่ ทีน่ า่ จับตามองและ อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดทองรูปพรรณเพิ่มเติม ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จับตาอย่างใกล้ชิด ก็คือเรื่องการ เปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน หรือเออีซี ที่จะมีผล ในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเรื่องนี้แม้ดูเหมือนว่าจะไม่ส่ง ผลกระทบต่อธุรกิจค้าทองค�ำมากนักแต่ความจริงแล้ว ถือเป็นเรื่องที่ต้องจับตาและศึกษาอย่างละเอียด เนือ่ งจากตลาดทองรูปพรรณในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก ของกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย ได้พัฒนารุดหน้ากว่าประเทศไทยไปมาก ทั้งในเรื่อง ของเทคโนโลยีการผลิต และความหลากหลายของ สินค้า ซึง่ ทีผ่ า่ นมาเราอาจจะไม่เห็นทองรูปพรรณจาก ต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยมากนัก เนือ่ งจากเรามีกำ� แพงภาษีทสี่ งู ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และ ยังมี VAT อีก 7 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้บริษัทจากต่างชาติ ยากที่จะเข้ามาท�ำตลาดแข่งกับผู้ประกอบการใน ประเทศไทย แต่หลังจากที่ เออีซี มีผลบังคับใช้แล้ว ก�ำแพงภาษีเหล่านี้จะหมดไป ซึ่งอาจจะท�ำให้บริษัท จากต่างชาติได้เข้ามาท�ำตลาดแข่งกับผูป้ ระกอบการ ไทยก็เป็นได้ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้บริโภคในประเทศจะนิยมสวม ใส่ทอง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ทองที่มีความลงตัวที่สุด ทั้งในเรื่องของสีของทอง และความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา แต่ ทว่าในขณะนี้ราคาทองค�ำในตลาดโลกได้ปรับตัว ขึ้นไปมาก ท�ำให้ยอดการบริโภคลดลงอย่างชัดเจน ขณะที่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่ 91.5 ซึ่งแม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าทอง 96.5 แต่ทว่าราคาก็ยอ่ มถูกกว่า นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งของ ทอง K ในเปอร์เซ็นต์ตา่ งๆ ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือก ในการเลือกซือ้ มากขึน้ เช่นกัน เพราะราคาย่อมถูกกว่า ทอง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ต้องยอมรับว่าในอดีต ประเทศไทยถือเป็น ผู้น�ำในการผลิตและค้าขายทองค�ำในย่านนี้ แต่เมื่อ ระยะเวลาผ่านไป ไม่ได้มกี ารส่งเสริมหรือการพัฒนา การผลิตทองรูปพรรณ ท�ำให้เรื่องของเทคนิค และ เทคโนโลยีในการผลิตเราล้าหลังกว่าประเทศอืน่ มาก และเมือ่ รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะเปิดการค้าเสรีอาเซียน

8

JULY - SEPTEMBER 2012


JULY - SEPTEMBER 2012

วารสารทองค�ำ

ร่วมหารือสถานธนานุเคราะห์ เรือ่ งปัญหาทองปลอม คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม พร้อมทัง้ คณะ ร่วมหารือกับส�ำนักงานธนานุเคราะห์ โดยมี คุณเจษฎา มะเยาะผูต้ รวจการ ส�ำนักงานธนานุเคราะห์และคณะ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทองปลอม และ ขยายเครือข่ายไปยังกลุ่ม โรงรับจ�ำน�ำ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ร่วมแสดงมุทิตาจิต อดีต เลขาธิการฯ สคบ. คณะกรรมการสมาคมค้าทองค�ำ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ท่าน นิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

สมาชิกสมาคมฯ รับรางวัล Platinum Award, TRUSTED BRAND 2012 คุณกรเพชร พสวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และลูกค้าสัมพันธ์กลุม่ ฮัว่ เซ่งเฮง รับรางวัล Platinum Award ในงาน TRUSTED BRAND 2012 จาก การส�ำรวจความนิยม และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ในหมวด ร้านทอง จัดโดย นิตยสาร Reader’s Digest ซึ่งทางฮั่วเซ่งเฮงได้รับรางวัล TRUSTED BRAND อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2006 เป็นต้นมา

11


Gold Society วารสารทองค�ำ จิรัสสา รังษี : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

JULY - SEPTEMBER 2012

Gold Society

แสดงความยินดี ปปง. ครบรอบ 13 ปี คุณจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี นายกสมาคมค้าทองค�ำ พร้อมด้วยคุณพิชญา พิสทุ ธิกลุ นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง เข้าร่วมแสดงความยินดี เนือ่ งในงานวันคล้ายวัน สถาปนาครบรอบ13ปี สำ� นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)และ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมบริจาคสบทบทุนให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพือ่ น�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีฯ ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมาคมฯ ออกเยี่ยมเยียนสมาชิก ตัวแทนจากสมาคมค้าทองค�ำ ได้ออกเยีย่ มเยียนสมาชิกของสมาคมฯ และ บรรดาผูป้ ระกอบการร้านค้าทองค�ำในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ พูดคุยถึงการ ด�ำเนินงาน และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการค้าขาย รวมถึงการให้บริการของสมาคมฯ เพื่อน�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

10


JULY - SEPTEMBER 2012

ภูมิภาคต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ท�ำให้กลุ่มมิจฉาชีพรับรู้การเอาจริง เอาจังกับปัญหาดังกล่าวของทางสมาคมฯ และร้านทองทั่วประเทศ โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง ชัดเจน เกี่ยวกับวิธีการรับมือขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ทั้งทางด้านการปฎิบัติ และคดีความ เพื่อให้คดีทองปลอมลดน้อยลง ขณะเดียวกันได้จัดท�ำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ แสดงถึงโทษของคดีการน�ำ ทองปลอมมาขาย เพื่อติดประชาสัมพันธ์หน้าร้านขายทองทั่วประเทศ เป็นการป้องปรามให้ บุคคลที่น�ำทองปลอมมาขายเกิดความเกรงกลัว พร้อมกับจัดท�ำคู่มือร้านทองเมื่อเกิดเหตุ โดยคู่มือดังกล่าวจะอธิบายถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ การด�ำเนินการเมื่อร้านทอง ประสบเหตุคนร้ายน�ำทองปลอมมาขาย หรือ ขายฝาก เพื่อจะได้ด�ำเนินการได้อย่างถูกต้อง ด้านการปราบปราม ได้รว่ มมือกับต�ำรวจกองปราบฯ, ต�ำรวจนครบาล และหน่วยงานต่างๆ ใน การบุกเข้าทลายแหล่งผลิตฯ เพื่อก�ำจัดต้นตอแหล่งผลิตทองปลอมก่อนจะน�ำไปขายยังร้าน ทองทั่วประเทศ พร้อมกับมอบสินน�้ำใจให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และหน่วยที่เข้าจับกุมทลาย แหล่งผลิตฯ พร้อมทั้งสืบสวนขยายผล เพื่อน�ำคดีสู่ ปปง. ยึดทรัพย์ต่อไป ส่วนเรือ่ งของการด�ำเนินคดีกบั แก๊งค์มจิ ฉาชีพนัน้ ได้จดั ตัง้ ทีมทนายเฉพาะกิจ เพือ่ รับมอบอ�ำนาจจากเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าและผูเ้ สียหายในการด�ำเนินคดีและ ลงสูพ่ นื้ ที่

วารสารทองค�ำ

เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมท�ำความเข้าใจกับ ร้านค้าให้คา้ นการประกันตัว โดยทีมทนายความ จะเป็นผู้ด�ำเนินการฟ้องร้องเอาผิดอย่างถึงทีส่ ดุ เพือ่ ไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อกี ซึง่ ในการด�ำเนินคดี นอกจากจะด�ำเนินคดีอาญาแล้ว ยังมีเรือ่ งของ คดีแพ่งโดยเฉพาะเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ถือว่ามีโทษหนักโดย มีทั้งโทษจ�ำคุกและปรับ ซึ่งเงินค่าเสียหายที่ ฟ้องร้องได้ จะน�ำมาสมทบเข้ากองทุนแก้ไขปัญหา ทองปลอมเพือ่ ต่อยอดในการด�ำเนินการต่อไป G

13


Gold Activity วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

จิรัสสา รังษี : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

สมาคมค้าทองค�ำ จับมือสภาทนายความ ส่งหมอความมือดีลุยเอาผิดแก๊งค์ค้าทองปลอม

หลังจากที่สมาคมค้าทองค�ำได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาของขบวนการค้าทอง ปลอม โดยได้วางแผนเชิงรุก ด้วยการประสานความร่วมมือกับต�ำรวจกวาดล้างแหล่งผลิต รวมถึ ง ขอความร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ป ระกอบการไม่ ใ ห้ ย อมความหากมี ก ารน� ำ ทองปลอมมา หลอกขายเพือ่ กวาดล้างกลุม่ มิจฉาชีพเหล่านีใ้ ห้หมดไป ล่าสุดเมือ่ ต้นเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการของสมาคมค้าทองค�ำ น�ำโดยนายสมศักดิ์ ตัณฑชน ได้หารือกับนายเจษฎา อนุจารี ประธานคณะกรรมการคดีทองค�ำ สภาทนายความ เพื่อหาแนวทางการด�ำเนินงาน ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อ ศึกษาถึงแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ทางสภาทนาย ความพร้ อ มจั ด ส่ ง ทนายความซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของสภาทนายความที่ ป ระจ� ำ อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ต่างๆ เข้าดูแลเรื่องคดีความทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินคดีกับกลุ่ม มิจฉาชีพเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังประหยัดเวลาและงบ ประมาณที่ไม่ต้องจัดส่งทนายจากส่วนกลางลงไปท�ำคดี ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางและ ต้องใช้งบประมาณที่สูง ส่วนมาตรการอื่นๆ คาดว่าหลังจากที่คณะอนุกรรมการจากทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมประชุมกันแล้ว ก็จะมีแผนงานส่วนอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

12

นอกจากนั้นสมาคมค้าทองค�ำยังได้ จัดท�ำแผนในการป้องปรามและปราบปรามกลุม่ มิจฉาชีพในส่วนนี้ โดยในส่วนของการป้องปราม ทางสมาคมฯ เตรียมจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรือ่ งทองปลอม ให้ร้านทองทั่วประเทศทราบ โดย ครัง้ แรกจะเริม่ ได้ในเดือนตุลาคมทีจ่ ะถึงนี้จากนัน้ จะจัดสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ อีก 4 ครั้ง คือ ที่ เชียงใหม่, อุดรธานี, นครศรีธรรมราช และ นครสวรรค์ นอกจากนั้นได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยว กับแก๊งค์ค้าทองปลอม รวมถึงความคืบหน้าใน การด�ำเนินงานในเรื่องการกวาดล้าง ผ่านทาง สื่อต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น เว็บไซต์ วารสาร ทองค�ำ อีเมล์ จดหมายข่าว การออกหน่วย เคลื่อนที่ (Mobile Units) พบร้านทองในส่วน
JULY - SEPTEMBER 2012

ดังนัน้ กลยุทธ์การลงทุนในทองค�ำสามารถ แบ่งได้เป็น ระยะสั้นและระยะยาว หากเป็นการ ลงทุนระยะสั้น นักลงทุนสามารถเข้าซื้อเก็งก�ำไร บริเวณแนวรับส�ำคัญของวัน และขายท�ำก�ำไร บริเวณแนวต้าน ขณะที่การลงทุนระยะยาวนั้น นั ก ลงทุ น อาจต้ อ งรอจั ง หวะในการเข้ า ซื้ อ อี ก ครั้ ง เมื่ อ ราคาทองค� ำ เกิ ด แรงขายท� ำ ก� ำ ไร แรงๆ จนลงมาทดสอบแนวรับส�ำคัญบริเวณ 1,620 -1,700 ดอลลาร์/ออนซ์ หรือ 23,400 - 24,550 บาท/บาททองค�ำ และท�ำการ hold position จนกว่า คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ รอง ราคาจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึน้ อีกครัง้ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น อินเตอร์-เนชัน่ แนล จ�ำกัด มองว่า ปัจจัยพืน้ ฐานโดยรวมในครึง่ ปีหลังนัน้ ก็ไม่ได้ แตกต่างกับช่วงครึง่ ปีแรกมากนัก และปัจจัยที่ ส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการเคลือ่ นไหวของราคาทองค�ำ ยังคงเป็นเรือ่ งของเศรษฐกิจโลก แม้วา่ จะเริม่ มี ความชัดเจนเกีย่ วกับมาตรการเพิม่ เติมทัง้ ของฝัง่ ยูโรโซนและสหรัฐฯ แล้วก็ตาม โดยทางยูโรโซน นัน้ ทางธนาคารกลางยุโรปได้มแี ผนมาตรการ แทรกแซงตลาดพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่ ขณะที่ คุณชยากร ดีมั่นคงวณิช รอง ร้องขอความช่วยเหลือ และทางกองทุน ESM ก็ ประธานบริ หาร บริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ จ�ำกัด สามารถด�ำเนินการได้ แต่นนั่ ก็ไม่ได้เป็นการบ่ง บอกว่าสถานการณ์ของทางยูโรโซนจะรอดพ้น (ในเครือคุณฮั้วกรุ๊ป) กลับมองว่าจากการที่ จากวิกฤติได้ เนือ่ งจากประเทศสเปนและอิตาลี ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ FED ออก ยังไม่ได้มีการร้องขอความช่วยเหลืออย่างเป็น มาตรการ QE3 เมือ่ วันที่ 13 กันยายนทีผ่ า่ นมา ทางการ ซึง่ หากมีการขอความช่วยเหลือเกิดขึน้ จะเป็นปัจจัยบวกหลักๆ ทีส่ ง่ ผลให้ราคาทองค�ำพุง่ นัน้ นักลงทุนควรจับตามองเรือ่ งเงือ่ นไข ของ ทะยานขึน้ ในส่วนทีเ่ หลือของปี แต่ระหว่างทางอาจ ความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไร มีความเข้มงวด เจอกับการปรับตัวลดลงตามสภาพตลาดทีม่ คี วาม ผันผวน เช่น ในด้านของยูโรโซน ทีเ่ กิดวิกฤติหนี้ อย่างไรเมือ่ เทียบกับของประเทศกรีซ นอกจากนี้ ความตึงเครียดของประเทศ สาธารณะขึน้ ถ้าเกิดวิกฤติขนึ้ จริง จะส่งผลลบต่อ กรีซก็ยงั ไม่คลายลง ขณะทีท่ างสหรัฐฯ นัน้ ทาง ราคาทองค�ำ เพราะนักลงทุนจะเทขายเงินยูโรออก ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (เฟด) ได้มกี ารออก มา แล้วหันไปถือเงินดอลลาร์ ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ ั หายังไม่เกิด มาตรการ QE3 ไม่จำ� กัดระยะเวลา ควบคูก่ บั สกุลหลักของโลก แต่ในปัจจุบนั นีป้ ญ Operation Twist 2 แล้ว แต่ภาวะทางการคลังของ อย่างรุนแรง เพราะทางรัฐบาลของประเทศต่างๆ สหรัฐฯ ทีก่ ำ� ลังเผชิญปัญหา Fiscal Cliff ซึง่ อาจ และธนาคารกลางได้พยายามช่วยเหลือกลุ่มยูโร เป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการชะลอ โซน หาทางรอดให้กบั วิกฤติครัง้ นี้ ซึง่ ปัจจัยปัญหา ตัวอย่างต่อเนือ่ งได้ ดังนัน้ ราคาทองค�ำก็สามารถ ทางยุโรปถือเป็นตัวกดดันราคาทองค�ำในครึ่งปี ทีจ่ ะปรับเพิม่ ขึน้ ได้ โดยแนวรับส�ำคัญของราคา หลัง ส่วนอีกปัจจัยหนึง่ ทีก่ ำ� หนดทิศทางทองค�ำ ทองค�ำจะอยูท่ บี่ ริเวณ 1,700 และ 1,620 ดอลลาร์/ คือ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบนั ค่าเงินดอลลาร์ ออนซ์ หรือคิดเป็น 24,550 และ 23,400 บาทต่อ สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจาก บาททองค�ำ ตามล�ำดับ และมีแนวต้านส�ำคัญ มาตรการ QE (Quantitative Easing ) ซึง่ มาตรการ บริเวณ 1,850 และ 1,920 ดอลลาร์/ออนซ์ หรือ นีจ้ ะท�ำให้เงินในระบบมากขึน้ อย่างมหาศาลผ่าน คิดเป็น 26,700 และ 27,750 บาท/บาททองค�ำ การรับซือ้ พันธบัตรรัฐบาลของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FED และเมือ่ FED อัดฉีดเงินเข้าสูร่ ะบบ จะ ตามล�ำดับ

วารสารทองค�ำ

ท�ำให้เกิดภาวะที่เงินดอลลาร์มีในระบบมากขึ้น และท�ำให้เงินดอลลาร์ออ่ นตัวลง สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผล ต่อราคาทองค�ำได้อย่างไร ก็เนือ่ งจากราคาทองค�ำ ใช้เป็นตัวหนุนหลังในการพิมพ์เงินออกมาใช้ หรือ เป็นสินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังในการพิมพ์เงินเข้า ระบบ ท�ำให้เมือ่ เงินดอลลาร์สหรัฐออกมาเพิม่ มาก ขึน้ ทองค�ำก็ตอ้ งมีราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามหรือมีมลู ค่า เพือ่ มารองรับการพิมพ์เงิน ขณะที่ ก รอบความเคลื่ อ นไหวราคา ทองค�ำในครึ่งปีหลังนั้น คุณชยากรฯ มองว่าจะ อยู่ในระดับ 1,700–2,000 ดอลลาร์/ออนซ์ แนว รับ 1,700/1,670 และ 1,640 ดอลลาร์/ออนซ์ แนวต้าน 1,800/1,920 และ 2,000 ดอลลาร์/ ออนซ์ ส่วนกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง แนะน�ำ ว่าเมื่อราคาปรับตัวลดลง ให้ทยอยซื้อเก็บของ ไว้ เพราะในขาขึ้นต้องมีช่วงเวลาที่ปรับตัวลดลง และไปขายท�ำก�ำไรบริเวณที่สูงกว่า อาจจะเป็น บริเวณแนวต้าน หรือเมื่อเข้าเป้าหมายก�ำไรที่ ต้องการตามความพึงพอใจ

ส่วนมุมมอง น.พ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกลุม่ บริษทั แม่ทองสุก เอ็มทีเอสโกลด์ เกีย่ วกับสภาพตลาดทองค�ำในครึง่ ปีหลัง โดยระบุวา่ จากการวิเคราะห์ถึงปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลบวก ต่อราคาทองค�ำเป็นหลักก็คือ มาตรการ QE3 รวมทั้งยังมีการท�ำมาตรการคล้ายๆ กัน ทางฝั่ง ยูโรโซน ได้แก่ อีซีบี รวมไปถึงญีป่ นุ่ และจีนเอง ก็เริ่มประกาศมาตรการดังกล่าว ภาพรวมของ มาตรการก็จะส่งผลให้มีปริมาณเม็ดเงินเข้ามา อยูใ่ นตลาดมากขึน้ ย่อมจะส่งผลบวกต่อการลงทุน ในทองค�ำตามมาด้วย MTS Gold วิเคราะห์ว่า ราคาทองค�ำต่อจากนีไ้ ปจนถึงสิน้ ปี2555มีโอกาส ที่จะปรับตัวสูง ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเดิมที่ 1,930 ดอลลาร์/ออนซ์ หรือราคาทองค�ำของไทย มี โอกาสทีจ่ ะไปทดสอบระดับ27,300บาท/บาททองค�ำ อันเป็นจุดสูงสุดเดิมเมื่อปี 2554 นั่นเอง

17


Gold Cover วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

กูรูฟันธงราคาทองค�ำครึ่งปีหลังสดใส หลังเฟดไฟเขียว QE3 และการแก้ปัญหายูโรโซนดูดีขึ้น

1

2

3

แม้วา่ สภาพตลาดทองค�ำโดยรวมในปีนี้ จะไม่คึกคักเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมา โดยใน ช่วงครึ่งปีแรกราคายังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆ และราคาทองค�ำเพิ่งจะมาปรับราคาสูงขึ้นใน ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังจากตลาด เริม่ ตอบรับกับมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจทัง้ ในฝัง่ ของยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ได้ออกมาตรการ QE3 ประกาศซื้อพันธบัตร รอบใหม่วงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน โดยมีเป้าหมายหั่นอัตราดอกเบี้ยระยะยาว พร้ อ มกั น นั้ น ยั ง ปรั บ ลดประมาณการ การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2012 ของประเทศลง โดยมาตรการดังกล่าวจะน�ำมาใช้จนกว่าพบเห็น ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป เป็ น ร่ า งในตลาด แรงงานสหรัฐฯทีเ่ วลานีต้ วั เลขคนว่างงานยังสูงถึง ร้อยละ 8.1 นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ำหนด นโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee : FOMC) ยังขยายมาตรการคงอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ ระดับเฉียดร้อยละศูนย์ ไปจนถึงช่วงกลางปี 2015 ยาวนานกว่าที่เคย ประกาศก่อนหน้านี้กว่า 6 เดือน ทั้งนี้ หากแนวโน้มตลาดแรงงานยังไม่ดี ขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่าง คณะกรรมการก�ำหนด นโยบาย ก็จะด�ำเนินการเข้าซือ้ ตราสารหนีป้ ระเภท

16

4

5

6

7

ที่มีหลักทรัพย์จ�ำนองค�้ำประกันต่อไปรวมถึงอาจ เข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และใช้เครื่องมือทาง นโยบายอื่นๆ ตามสมควร จนกระทั่งจะบรรลุ เป้าหมายพบเห็นเสถียรภาพด้านราคาดีขึ้น ในฝัง่ ของยุโรป ความเคลือ่ นไหวทีห่ ลาย ฝ่ายจับตามองก็คอื การวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ของเยอรมัน กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ ยื่น ค�ำร้องคัดค้าน กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพ ยุโรป (ESM) ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาล รัฐธรรมนูญเยอรมัน ได้ปฏิเสธค�ำร้องคัดค้าน ดังกล่าว ถือว่าแนวทางของสหภาพยุโรป เรือ่ งกลไก เสถียรภาพยุโรป ไม่ขดั ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะจะ ท�ำให้เยอรมัน สามารถทีจ่ ะระดมทุนได้ ไม่จำ� กัด กองทุนช่วยเหลือถาวรของสหภาพยุโรป และมี วงเงิน 500,000 ล้านยูโร ซึง่ จะด�ำเนินการต่อจาก กองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) ทั้งสองเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลท�ำให้ราคา ทองค�ำในตลาดโลกพุง่ สูงขึน้ อย่างไรก็ตามหลัง จากนี้ ยังคงมีอกี หลายเหตุการณ์ทตี่ อ้ งเฝ้าจับตา มองอย่างใกล้ชดิ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา การแก้ไขปัญหา เรื่องเศรษฐกิจในยุโรป รวมไปถึงปัญหาความ ไม่สงบในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทองค�ำใน ประเทศจะมาให้ทรรศนะถึงการเคลื่อนไหวของ ราคาทองค�ำในช่วงจากนีไ้ ปจนถึงสิน้ ปี 2555

8

9

10

11

1 : นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์- เนชั่นแนล จ�ำกัด 2 : นายชยากร ดีมนั่ คงวณิช รองประธานบริหาร บ. ที.ดี.ซี.โกลด์จำ� กัด (ในเครือคุณฮัว้ กรุป๊ ) 3 : น.พ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธาน กลุ่มบริษัท แม่ทองสุก เอ็มทีเอส โกลด์ 4 : นายพรชัย สุดายุวร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แอลซีเอช บูลเลีย่ น จ�ำกัด 5 : นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 6 : นายธนรัชต์ พสวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด 7 : นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จ�ำกัด 8 : นายธีรรัฐ จุฑาวรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จ�ำกัด 9 : นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต กรรมการผูจ้ ดั การ บ. โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จก. (มหาชน) 10 : นางสาวณัฐฑี จุฑาวรากุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั คลาสสิกโกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด 11 : นายดนุ ชาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีแคป จ�ำกัด


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

อย่างน้อยจนถึงกลางปี 2015 จากเดิมปลายปี 2014 ขณะทีฝ่ ง่ั ยุโรปเห็นความพยายามในการ แก้ไขปัญหาจากสมาชิกในประเทศกลุ่มยูโรโซน และธนาคารกลางยุโรป ช่วยท�ำให้นักลงทุนมี ความมัน่ ใจในค่าเงินยูโรนอกจากนีค้ วามต้องการ ทองค�ำในช่วงครึง่ ปีหลังน่าจะแข็งแกร่งกว่าครึง่ ปี แรก เนือ่ งจากไตรมาส 4 เป็นช่วงไฮซีซนั่ ของธุรกิจ เครือ่ งประดับและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ยัง ได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการทองค�ำจาก ธนาคารกลางทีย่ งั คงแข็งแกร่ง ส�ำหรับแนวรับในระยะสั้นอยู่ที่ 1,750 ดอลลาร์/ออนซ์ และ 1,735 ดอลลาร์/ออนซ์ ตาม ล�ำดับ ขณะทีแ่ นวต้านระยะสัน้ อยูท่ ี่ 1,800 ดอลลาร์/ ออนซ์ ส�ำหรับแนวรับของราคาทองค�ำในช่วง ไตรมาส 4 ของปีนอี้ ยูท่ ี่ 1,700 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนแนวต้านอยูท่ ี่ 1,850 ดอลลาร์/ออนซ์ กลยุทธ์ในการลงทุน ราคาทองค�ำปรับขึน้ ร้อนแรงทั้งเก็งก�ำไรและตอบรับข่าวมาตรการ QE3 จึงแนะน�ำนักลงทุนทองแท่งที่ทยอยสะสม ในช่วงที่ราคาทองค�ำต�่ำกว่า 1,600 ดอลลาร์/ ออนซ์ อาจขายท�ำก�ำไรเมื่อราคาทองค�ำปรับตัว ขึ้นเข้าใกล้ 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์ และทยอย สะสมเมื่ อ ราคาทองค� ำ มีก ารปรับ ฐานลงมาที่ 1,750 ดอลลาร์/ออนซ์ และ 1,735 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามล�ำดับ

ทางด้าน คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จ�ำกัด มองว่าภาพราคาทองค�ำในครึง่ ปีแรก ท�ำให้ ดูเหมือนราคาทองค�ำก�ำลังลดความผันผวนลง ซึ่งเมื่อประกอบกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR ที่ยัง อยู่สูง จึงท�ำให้ทองค�ำลดความน่าสนใจในฐานะ สินทรัพย์เก็งก�ำไรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มองว่าราคาทองค�ำที่ แกว่งตัวอยูใ่ นกรอบนัน้ ได้รบั อิทธิพลจากความไม่ แน่นอนจากหลายปัจจัยทีย่ งั ไม่สามารถประเมิน ถึงผลกระทบได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะ คลีค่ ลายหรือมีความชัดเจนมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ตามล�ำดับ โดยเฉพาะเรือ่ งการจัดการปัญหาหนีส้ นิ ภาครัฐในยุโรประยะยาวทีย่ งั ผูกติดอยูก่ บั การเมือง ประเทศเยอรมัน ขณะทีแ่ นวโน้มนโยบายการเงิน และการคลังของสหรัฐฯ อาจเริ่มชัดเจนมากขึ้น

หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เป็น กุ ญ แจส� ำ คั ญ ปลดล็ อ คให้ ร าคาทองค� ำ และ สินทรัพย์อื่นๆ สามารถแกว่งตัวอย่างมีทิศทาง ได้ ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว การจัดการประเทศหลัง เลือกตั้งจะต้องท�ำในทิศทางบวก จึงมองภาพ ราคาทองค�ำและสินทรัพย์อื่นๆ ในทิศทางบวก โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ กลยุทธ์การลงทุน บริษัทฯ ยังมองภาพ ราคาทองค�ำช่วงครึ่งปีหลังในเชิงบวก ขณะที่ ช่วงไตรมาสสามนีร้ าคาทองค�ำอาจยังไม่สามารถ แกว่งตัวอย่างมีทิศทาง เบื้องต้นราคาทองค�ำ น่าจะใช้ระดับ 1,550 ดอลลาร์/ออนซ์ เป็นฐาน ในการขึน้ ไปทดสอบระดับราคาจิตวิทยาที่ 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์ และ 1,880 - 1,900 ดอลลาร์/ ออนซ์ได้ ขณะทีแ่ นวโน้มมาตรการการเงินของเฟด และอัตราดอกเบีย้ LIBOR น่าจะเป็นปัจจัยหลัก ที่ชี้วัดว่าราคาทองค�ำจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้น ไปได้สูงเพียงใด

19


วารสารทองค�ำ

ทั้งนี้ ปัจจัยที่นักลงทุนในทองค�ำควรให้ ความส�ำคัญคือการแก้ปญ ั หาทางการเงินของกลุม่ ประเทศ PIIGS อันน�ำโดยกรีซและสเปนเป็นหลัก ว่าจะเข้าสู่ระบบขอความช่วยเหลือทางการเงิน จากกลุม่ ทรอยก้า เป็นทีเ่ รียบร้อยหรือไม่ และได้ผล ตามคาดหรือไม่อย่างไร รวมไปถึงผลการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้านายโอบามา ชนะการเลือกตัง้ ตามโพล ก็คาดว่าระบบเศรษฐกิจ โลกทุกอย่างก็คงจะเป็นไปในแนวโน้มทิศทาง เช่นเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก รวมไปถึง น่าจะต้องติดตามการอัดฉีดเม็ดเงินของจีนและ ญีป่ นุ่ ทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดการเงินเช่นเดียวกัน ส�ำหรับ การคาดการณ์แนวรับแนวต้านของทองค�ำ เชือ่ ว่า น่าจะมีแนวต้านทีเ่ หลืออีก 3-4 ระดับ คือระดับ 1,800ดอลลาร์/ออนซ์เป็นระดับแนวต้านแรกระดับ ทีส่ องคือ 1,850 ดอลลาร์/ออนซ์ และระดับ 3 คือ 1,900 ดอลลาร์/ออนซ์ และ 1,930 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่ ง เป็ น จุ ด สู ง สุ ด เดิ ม ของปี 2554 ทัง้ นี้ น.พ.กฤชรัตน์ฯ ได้แนะน�ำกลยุทธ์ใน การลงทุนไว้ว่า ยังเป็นการ Buy on dip, Sell on rallyหมายความว่าหาจังหวะเข้าซือ้ อย่างต่อเนือ่ ง และขายท�ำก�ำไรเมื่อราคารับตัวสูงขึ้น รวมไปถึง ให้มีกลยุทธ์ในการบริหารเงินลงทุนให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาวะตลาดและเม็ดเงินลงทุน อย่างมีหลักการ

ด้าน คุณพรชัย สุดายุวร กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ�ำกัด มองสภาพตลาดทองค�ำในประเทศไทยในช่วง ครึ่งปีหลังว่า ตลาดทองรูปพรรณ คงจะซบเซา ไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่าราคาทองรูปพรรณในปีนี้จะ ไม่ได้สงู เท่ากับในปีทแี่ ล้วแม้วา่ จะเป็นช่วงปลายปี ซึ่งเป็นไฮซีซั่นของทองรูปพรรณก็ตาม ขณะที่ ตลาดทองค�ำแท่ง ETF และ Futures คงจะได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งผู้ ลงทุนยังคงติดในระดับราคาที่สูงอยู่ แต่ในช่วง

18

JULY - SEPTEMBER 2012

ปลายปีคาดว่าราคาทองค�ำน่าจะมีโอกาสปรับ ตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการลงทุนมากขึ้นกว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของราคาใน ครึง่ ปีหลังนัน้ แนวต้านแรกคือ 1730 ดอลลาร์/ ออนซ์ หากราคาสามารถยืนอยูเ่ หนือราคานีไ้ ด้ ก็ อาจพุง่ ขึน้ ไปถึง 1800 ดอลลาร์/ออนซ์ และคาด หวังในช่วงแรกว่าหากออกมาตรการ QE3 อาจส่ง ผลให้ราคาสูงขึน้ ไปได้อกี โดยอาจถึงแนวสูงสุด เดิมทีร่ ะดับ 1924 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ผลการออก มาตรการ QE3 ในครัง้ นี้ มีขอ้ จ�ำกัดมาก และ วงเงินไม่สงู จึงอาจส่งผลท�ำให้ราคาทองค�ำปรับ ตัวสูงขึน้ แต่อาจไม่สงู ถึงยอดเดิมก็ได้ ทัง้ นี้ คุณพรชัยฯ ได้แนะกลยุทธ์ในการ ลงทุนไว้วา่ ควรแบ่งการลงทุนเป็น 2 ประเภท คือ ระยะสัน้ ท�ำก�ำไรประมาณ 15-20 ดอลลาร์/ออนซ์ คิดเป็นราคาประมาณ 200-300 บาท/บาททองค�ำ เนื่องจากปัจจุบันช่วงราคาสูงสุด-ต�่ำสุดต่อวัน อยูท่ ี่ 10-20 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนในระยะยาว คือ ซือ้ ในราคาต�ำ่ ว่า 1,600 ดอลลาร์/ออนซ์ เมือ่ ราคา วิ่งไปสูงกว่า 1,785 ดอลลาร์/ออนซ์ขึ้นไป จึง ค่อยน�ำมาขาย โดยมีเป้าหมายอาจจะสูงได้ถึง 1,825-1,830 เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิม่ เติม

ขณะที่ คุณวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด มองว่าตลาดทองค�ำในช่วงครึง่ ปีหลังจะยัง อยูใ่ นภาวะเก็งก�ำไรต่อเนือ่ งจากช่วงต้นปี ความไม่ แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจโลกจะท�ำให้นกั ลงทุน และนักเก็งก�ำไรเคลือ่ นย้ายเงินลงทุนและกระทบ ต่อราคาสินทรัพย์ ความผันผวนของราคาทองค�ำ จะอยูใ่ นกรอบกว้างๆ ประมาณ 350-250 ดอลลาร์/ ออนซ์ หรือทีร่ ะดับ 1,500-1,850 ดอลลาร์/ออนซ์ ปัจจัยส�ำคัญยังอยู่ที่ประเด็นยุโรปที่เริ่ม มี ก ารลุ ก ลามของปั ญ หาหนี้ สิ น เพิ่ ม มากขึ้ น สู ่

ประเทศใหญ่กว่าอย่างสเปนและอิตาลี ซึง่ จะส่งผล ต่อแนวโน้มค่าเงินและความต้องการสินทรัพย์ ปลอดภัยสูง มาตรการทางการเงินของธนาคาร กลางขนาดใหญ่อย่าง FED และ ECB ก็เป็นอีก หนึ่งปัจจัยที่ตลาดให้ความส�ำคัญและมีความ สัมพันธ์กบั ตลาดทองค�ำอย่างมาก หลังจากการท�ำ QE3 ของ FED ท�ำให้แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มีทิศทางที่อ่อนค่า และส่งผลดีต่อราคา สินทรัพย์และราคาทองค�ำ ส�ำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึง่ หลัง ของปี กรรมการผูจ้ ดั การ จีทเี วลธ์ฯ แนะน�ำให้ เน้นลงทุนระยะสัน้ สะสมซือ้ เมือ่ อ่อนตัว และแบ่ง ท�ำก�ำไรเป็นรอบ แนวรับส�ำคัญ 1,530 ดอลลาร์/ ออนซ์ แนวต้านส�ำคัญที่ 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์

ขณะที่ คุณธนรัชต์ พสวงศ์ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ฟวิ เจอร์ส จ�ำกัด มองว่าภาวะตลาดทองค�ำในครึง่ ปีหลังของปี 2555 หลังจากที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,550-1,640 ดอลลาร์/ออนซ์ ในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนือ่ ง มาถึงกลางเดือนสิงหาคม ราคาทองค�ำเปลีย่ น ทิศทางเป็นขาขึน้ อย่างชัดเจนหลังจากทีส่ ามารถ ทะลุกรอบแนวต้านที่ 1,640 ดอลลาร์/ออนซ์ ขึน้ มาได้ ท�ำให้ภาพทางเทคนิคของราคาทองค�ำ สดใสและเป็นขาขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก มาตรการต่างๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาวิกฤตหนีย้ โุ รป มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจากประเทศต่างๆ แต่ ที่นักลงทุนต่างจับตามองเป็นพิเศษและรอกัน มาตั้งแต่ต้นปีนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องการประกาศใช้ มาตรการ QE3 ของเฟดทีม่ ผี ลต่อราคาทองค�ำ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ การประชุมของเฟดได้ประกาศ ใช้มาตรการ QE3 โดยจะเข้าซือ้ หลักทรัพย์ทไี่ ด้ รับการค�ำ้ ประกันจากสัญญาจ�ำนอง (MBS) ใน วงเงิน 4 หมืน่ ล้านดอลลาร์/เดือน จนกว่าแนวโน้ม ในตลาดแรงงานจะปรับตัวดีขนึ้ และได้ยดื ระยะ เวลาการคงอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ เป็นพิเศษ 0-0.25 %


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

ปิดท้ายด้วย มุมมองของผู้บริหารจาก จีแคป คุณดนุ ชาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีแคป จ�ำกัด มองว่าแนวโน้มของราคาทองใน ครึง่ ปีหลังยังมีแนวโน้มทีป่ รับตัวสูงขึน้ อยูจากปั ่ จจัย ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจไม่วา่ จะเป็น ทางด้านยูโรโซน รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ซึง่ แม้ลา่ สุดได้มกี ารออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ รอบใหม่ (QE3) ออกมาของทางสหรัฐอเมริกา โดยการประกาศการเข้าซื้อตราสารหนี้ ที่มี หลักทรัพย์จำ� นองค�ำ้ ในวงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์/ เดือน อย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด จนกว่าตัวเลขเศรษฐกิจ ส�ำคัญของสหรัฐจะปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ

ตัวเลขการจ้างงาน ซึง่ หลังจากประกาศออกมา ราคาทองค�ำปรับตัวขึน้ มาทีร่ ะดับ 1,770 ดอลลาร์/ ออนซ์ โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวขึน้ เรือ่ ยๆ ตราบใด ที่ตัวเลขเศรษฐกิจส�ำคัญของสหรัฐยังไม่ดีขึ้น ประเด็นส�ำคัญในระยะนี้ และคาดว่า น่าจะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี คือ ความกังวลที่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก�ำลังจะตก “หน้าผาทางการ คลัง” (Fiscal cliff) ซึ่งหมายถึง การที่เศรษฐกิจ ของประเทศสูญเสียแรงขับเคลื่อนทางการคลัง อย่างฉับพลันและรุนแรง เนื่องจากมาตรการ ด้านการคลังชั่วคราวที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจใน ยามที่เกิดวิกฤตินั้นหมดลง ถ้ามาตรการนั้นๆ มี ขนาดใหญ่มากเท่าไร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ มาตรการก็จะยิ่งท�ำให้เศรษฐกิจสูญเสียแรงขับ มากขึ้นเท่านั้น โดยอาจรุนแรงถึงขั้นเศรษฐกิจ ถดถอยก็เป็นได้ ดังนั้นทองค�ำน่าจะมีโอกาส ปรับตัวขึ้นจากการเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อพิพาทในทะเล จีนใต้ ถือว่าเป็นปัจจัยอีกปัจจัยที่ท�ำให้นักลงทุน ยัง ไม่กล้าขายทองท�ำก�ำไรออกมา รวมถึงการ Open short position ในทอง แม้ราคาจะปรับ

ตัวขึ้นมา ทัง้ นี้ กลยุทธ์ในการลงทุน Technical ใน ระยะสัน้ (1-2 สัปดาห์) มองว่าแนวโน้มยังมอง เป็นบวก หลังจาก FED ออกมาตรการ QE3 ท�ำให้ ตลาดทองค�ำรับข่าวดีจากการประกาศดังกล่าว และมองว่าดอลลาร์กำ� ลังจะอ่อนตัวลงอย่างช้าๆ ท�ำให้นักลงทุนกังวลว่าปัญหาเงินเฟ้อก�ำลังจะ ตามมาโดยหันไปถือทองค�ำแทน ซึง่ เป็นเครือ่ งมือ ป้องกันความเสีย่ งอย่างดี ในทางเทคนิคมองกรอบ ไว้ที่ 1,720 - 1,820 ดอลลาร์/ออนซ์ ให้ระวังแรง เทขายจากระดับ 1,820 ดอลลาร์/ออนซ์ ลงมา โดย กรอบแนวรับ 1,720-1,700 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนในระยะกลางและระยะยาว หลัง จากทองค�ำได้ Break แนวต้านส�ำคัญๆ มาได้ หลายด่าน ประกอบกับกองทุน เข้า ซื้ อ สะสม รวมทัง้ มีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีป่ ล่อยออก มาเป็นระลอกๆ นัน้ ท�ำให้มขี า่ วไปในทิศทางทีเ่ ป็น บวกต่อทองค�ำมากขึน้ ท�ำให้มมี มุ มองต่อทองค�ำ ช่วงไตรมาสสุดท้าย มีกรอบทีร่ าคา 1,720 - 1,950 ดอลลาร์/ออนซ์ และอาจจะได้เห็นจุดสูงสุดรอบ ใหม่ในเดือน พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม นี้ G


วารสารทองค�ำ

ด้านมุมมอง อินเตอร์โกลด์ คุณธีรรัฐ จุฑาวรากุลกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินเตอร์ โกลด์ โกลด์เทรด จ�ำกัด มองว่าแม้ในช่วงเวลา ตัง้ แต่เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ราคาทองค�ำจะมีการ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนท�ำให้นักลงทุน หลายคนถึงกับถอดใจกับทองค�ำ แต่ในที่สุดแล้ว ตลาดก็เริ่มที่จะได้เห็นขาขึ้นของทองค�ำอีกครั้ง ทันทีทมี่ กี ระแสข่าวทีช่ ดั เจนของการออกมาตรการ QE3 ของ FED ท�ำให้ราคาทองค�ำได้ปรับตัว สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความคาดหมาย นอกจากนี้ สหรัฐฯ เองยังได้ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ สุด ไปจนถึงปี 2014 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า FED เองได้มี การคาดการณ์วา่ ภาวะทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกอย่างน้อย 2 ปี และ นี่เองจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งให้ราคาทองค�ำยัง จะสามารถปรับตัวสูงขึ้นไปได้อีก อินเตอร์โกลด์ฯ คาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำ ในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือนี้ จะอยู่ในกรอบราคาที่ บริเวณ 1,680-1,920 ดอลลาร์/ออนซ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาทองค�ำมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนควรทีจ่ ะติดตามข่าวสาร และข้อมูลการ ลงทุนต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ตอบสนองการเทขาย ท�ำก�ำไรระยะสั้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่นกัน ทั้งนี้ อินเตอร์โกลด์แนะน�ำให้ผู้ลงทุนคอย สังเกตแนวโน้มเพิม่ เติมทีจ่ ะส่งผลกระทบโดยตรง ต่อราคาทองค�ำโลก คือ 1.) ทิศทางเศรษฐกิจและ อัตราการว่างงานภายในประเทศของสหรัฐฯ หลังจาก การด�ำเนินมาตรการ QE3 และ 2.) ความเคลือ่ นไหว ในการถือครองทองค�ำของกองทุนประเภท hedge fund ต่างๆ เช่น Soros Fund, Paulson Fund เป็นต้นโดยเป็นทีน่ า่ สังเกตว่าทัง้ 2กองทุนนีไ้ ด้เพิม่ การถือครองทองค�ำอย่างมากในปีนี้ และทีส่ ำ� คัญ ที่สุดคือ นักลงทุนแต่ละท่านควรจะมีการก�ำหนด ราคาซือ้ และขาย ท�ำก�ำไรทีเ่ หมาะสมตามสภาวะ การลงทุน เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในการลงทุนจาก ความผันผวนของราคาทองค�ำในตลาดโลกปัจจุบนั

20

JULY - SEPTEMBER 2012

มาถึงคิวของ บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) คุณทรงวุฒิ อภิรกั ษ์ขติ กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่า หลังจาก ที่ ธ นาคารกลางสหรั ฐ ประกาศใช้ ม าตรการ ผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นครั้งที่ 3 (QE3) โดย ใช้วงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์ 40,000 ล้าน ดอลลาร์ต่อเดือน อย่างไม่จ�ำกัดเวลา ซึ่งส่งผลให้ เงินดอลลาร์ออ่ นค่าลง เป็นผลบวกต่อราคาสินค้า โภคภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงมาตรการจากธนาคาร กลางยุโรปที่ประกาศว่า จะเข้าซื้อพันธบัตรระยะ สั้นต�่ำกว่า 3 ปี ของประเทศที่มีปัญหาหนี้อย่างไม่ จ�ำกัดจ�ำนวน ก็ยงิ่ เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองค�ำ นอกจากนี้ หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ราคาทองค�ำสามารถขึน้ มายืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ 200วัน ที่1,640ดอลลาร์/ออนซ์ ได้อย่างแข็งแกร่ง จึ ง ยิ่ ง ท� ำ ให้ ร าคาทองค� ำ กลั บ มาพร้ อ มที่ จ ะ ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยในช่วงที่เหลือของปี 2555 ราคาทองค�ำน่าจะเคลือ่ นไหวในกรอบ 1,680 - 1,920 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยปัจจัยทีน่ า่ ติดตามเหลือเพียง การแก้ไขปัญหาหนี้สินของยูโรโซนในอนาคต อันใกล้ ว่าจะสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุน ได้มากน้อยเพียงใด

ขณะที่ คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาสสิกโกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด มองแนวโน้มราคาทองค�ำใน ครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าราคาทองค�ำเปลี่ยนจาก

ความเคลื่อนไหวในลักษณะ side way ในกรอบ 1,540-1,640 เป็นแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคา break ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,640/1,660 ขึ้น มาได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ราคาทองค�ำ ได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ติดต่อกัน นับจากสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม จนกระทัง่ ถึงขณะนี้ ตลาดหุน้ ทัว่ โลกปรับตัวเพิม่ ขึน้ รับข่าว QE3 รวมถึงราคาน�ำ้ มันและสินค้าโภค ภัณฑ์อนื่ ๆ ด้านธนาคารกลางยุโรป และธนาคาร กลางของประเทศต่างๆ ต้องใช้มาตรการผ่อน คลายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ค วามต้ อ งการทองค� ำ ในตลาด Physical จะสูงขึน้ นับตัง้ แต่เดือนสิงหาคมเป็นต้น ไปจนถึงต้นปีหน้า เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล แต่งงานของชาวอินเดีย ปัจจัยที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ คือ มาตรการ QE3 ซึ่งจะผ่อนคลายนโยบายการ เงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และความ คืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้ในยูโรโซน ราคาน�้ำมัน และสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง การปรับลดอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับ เครดิต และการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ สหรัฐในเดือน พฤศจิกายน ส่วนกรอบความเคลื่อนไหวนับจากนี้ไป (ก.ย.–ธ.ค.) จะอยูท่ ี่ 1,660-1,900 ราคาเคลือ่ นไหว break กรอบสามเหลีย่ มขึน้ มาได้ มีแนวต้านถัดไป ทีบ่ ริเวณ 1,800/1,850/1,900 ส่วนแนวรับบริเวณ 1,700/1,660/1,640 ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการลงทุน กรณีราคา break ขึ้น แนะน�ำ follow buy and hold และ ทยอยท�ำก�ำไรเมื่อถึงแนวต้านถัดไป บริเวณ 1,800/1,850/1,900


JULY - SEPTEMBER 2012

วารสารทองค�ำ

มาโดยตลอด ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า 11 ปี ทองค�ำ ให้ผลตอบแทนเป็นบวกติดต่อกัน แต่ปีนี้ยังไม่รู้นะ เพราะมันเกิดอะไรแปลก ๆ ขึ้นมา แต่ก็อย่างที่เรา รู้กันว่า ถ้าอะไรที่มันขึ้นอยู่ตลอดเวลา วันนึงถ้ามัน จะมีลดลง หรือปรับฐาน ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ มีขึ้นมีลง” ทองค�ำผ่านจุดสูงสุดมาหรือยัง “ผมยังมองว่าทองค�ำเป็นกรอบในการที่ จะลงทุนได้ตลอดเวลา เมื่อ 11 ปีที่แล้ว ไม่มีใครรู้ หรอกว่าถ้าซื้อทองค�ำแล้วถือมาจนถึงปัจจุบันราคา มันบวกขึน้ ทุกปีเลย และถ้าปีนมี้ นั จะเป็นศูนย์กไ็ ม่นา่ จะเป็นเรือ่ งใหญ่ เพราะช่วงทีผ่ า่ นมา ทองค�ำสร้างผล ก�ำไรมาให้อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ว่าหลายคนอาจ จะแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ” มีหลายคนเริ่มมองกันว่าอาจจะเป็น สภาวะฟองสบู่ในตลาดทองค�ำ คุณบัญชามอง อย่างไรประเด็นนี้ “ผมคิดว่าเรือ่ งบับเบิลหรือไม่บบั เบิล คือ มันต้องดูหลายๆ ด้าน ทัง้ ความต้องการของประชาชน และนักลงทุน ความต้องการใช้ทองในอินเดีย และ จีน ที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่เหมืองทอง ก็ผลิตออกมา ได้น้อยกว่าความต้องการของคนที่จะเล่นทอง คือ ถ้ามองจากเรื่องตัวเลขพื้นฐาน ผมยังเชื่อว่ายังไม่มี เรื่องฟองสบู่ แต่วันนี้ถ้าเราไปยึดอยู่แค่ราคาว่าจาก 1,900 กว่าเหรียญ วันนี้มันเหลือต�่ำกว่า 1,550 มัน หายไปถึงเกือบ 400 เหรียญ ทุกคนก็ตั้งค�ำถามขึ้น มาว่าฟองสบู่แตกแล้วใช่มั้ย ถ้ามองในแง่การลงทุน ผมยังเชื่อว่ามันอาจจะมี แต่ถ้าในแง่ความต้องการ ซื้อหาทองค�ำมาใช้ส่วนตัวยังไม่เป็น เพียงแต่ว่าสอง อย่างนี้มันเชื่อมกัน ผมมองว่าถ้ามันจะแตก คือ ราคาที่คนไปลงทุนตอนนี้กันอยู่มันแตก แต่ราคาที่ เค้าต้องการใช้ทองกันจริงๆ ก็ยังมีอยู่” คิดว่าราคามันจะกลับไปหรือไม่ “ถ้ามองช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ผมคิด ราคาจะกลับไปทดสอบที่ 1,927 เหรียญ ซึ่งถือ เป็นนิวไฮเรคคอร์ด คงเป็นไปได้ยาก เพราะถ้าเรา ถอยกลับไปดูเมื่อ 4 ปีก่อน เกิดวิกฤตแฮมเบอเกอร์ ราคาทองค�ำถูกไดร์ฟไปถึงราคาสูงสุด ส่วนหนึ่งก็ มาจากการเงินที่ใช้ในการเข้าไปซื้อหาทองค�ำ ไป กู้มาด้วยต้นทุนต�่ำซึ่งตอนนี้มันยังมีอยู่ ทั้งในฝั่ง อเมริกาและยุโรป รวมถึงเอเชีย ซึ่งขณะนี้ก็ยังตรึง เรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้ เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมี ต้นทุนการเงินต�่ำๆ กู้ต�่ำ แล้วไปเล่นทองในราคาสูง ก็ยังมีอยู่ ”

23


Gold Talk วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

จิรัสสา รังษี : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

รักษาวินหลั​ัยกยึ-เป้ า หมายชั ด เจน ดส�ำคัญของนักลงทุน

แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองค�ำ ในปีนจี้ ะไม่หวือหวาเหมือนในช่วงปีทผี่ า่ นๆ มา อย่างไรก็ตามทองค�ำก็ยงั ถูกจับตาอย่างใกล้ชดิ ในฐานะของเครื่ อ งมื อ การลงทุ น ที่ มี ค วาม ส�ำคัญซึ่งหนึ่งกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับการ เคลื่อนไหวของราคาทองค�ำ ก็คือสื่อมวลชน ที่ได้เกาะติดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ และตลาดทองค�ำอย่างใกล้ชิด

22

Gold Talk ในฉบับนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้ประกาศข่าว ช่วง "จอโลกเศรษฐกิจ" รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์, เรื่องเด่นเย็นนี้ และ เรื่อง เด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และยังเป็นคอลัมน์นิสต์ "คุย กับบัญชา" นิตยสาร 106 Magazine และจัดรายการวิทยุ ช่วง "คุยกับบัญชา" คลื่น FM 106 Mhz จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.05-14.00 น. ในฐานะของสื่อมวลชนมองบทบาทของทองค�ำในตลาดการลงทุนโลก อย่างไรบ้าง “การลงทุนในทองค�ำ ถือเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งจับตาโดยตลอด ซึง่ ถือว่าเป็นอะไรทีค่ ลาสสิก และมันอยู่ยั่งยืนตลอดเวลา ต่อให้จะย้อนกลับไปเมื่อ 100 - 200 ปีที่แล้ว หรือในอนาคต ทองค�ำก็ยังเป็นวัตถุที่มีค่าอยู่ตลอดเวลา ถึงมันจะถูกทุบ ย่อยสลาย เผาใหม่ กลับมาหลอม มันก็ยังมีค่าเหมือนเดิม ทองค�ำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงในผลตอบแทนให้กับ นักลงทุน หรืออาจจะเป็นชาวบ้านทั่วๆ ไป ถือว่าเล่นง่าย เข้าใจง่าย แล้วสร้างผลตอบแทน


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

เพือ่ รองรับกับช่องทางการลงทุนใหม่ แล้วมันก็จะแยก ลูกค้าชัด ท�ำไมผมถึงรู้สึกว่าเค้าเข้าใจทองมากขึ้น วันนีถ้ ามว่าคนทีท่ ำ� งานในออฟฟิศ มีทองอยูใ่ นพอร์ต การลงุทนทั้งหมด จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับก�ำลัง ตัวเองแล้วพฤติกรรมของคนไทยเป็นเรื่องที่แบบว่า อะไรง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน รูว้ า่ ขึน้ ลง ก�ำไรเท่าไหร่ เค้าขอแค่นี้ เพราะฉะนั้นทองแท่งมันจึงเป็นตัวที่ตอบโจทย์” สุดท้ายอยากให้คณ ุ บัญชาช่วยแนะน�ำ กลยุทธ์การลงทุนทอง ส�ำหรับผู้ที่สนใจจะเข้า มาลงทุน “ผมคิดว่าถ้าคนที่เป็นมือใหม่หัดขับเลย ดีที่สุดเลยคือการซื้อทองแท่ง หลายคนอาจจะมี ค�ำถามแย้งกลับมาว่า มันตั้งบาทละ 20,000 กว่า จะ เอาเงินที่ไหนไปซื้อ เราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องซื้อถึง 5 บาท 10 บาท แต่ให้คุณได้มีความรู้สึกเข้าไปสัมผัส กับมันก่อนการเลือกลงทุนทองค�ำแท่ง คุณใช้เงิน เยอะจริง แต่ถ้าคุณจะต้องไปซื้อโกลด์ ฟิวเจอร์ส ต้อง มั่นใจว่าคุณแกร่งพอ แต่ถ้ายังต้องอาศัยค�ำแนะน�ำ จากมาร์เก็ตติ้ง อันนั้นคุณต้องระวัง ผมคิดว่าถ้าคน ที่เริ่มอัพสเต็ปตัวเอง ค่อยเริ่มเข้ามาเข้าใจธรรมชาติ ของทองค�ำแท่ง ลองขยับไปแตะโกลด์ ฟิวเจอร์ส ลอง ขยับมาดูกองทุนทองอีทีเอฟ หรือเป็นทองประเภท

เซฟวิ่ง ซึ่งทั้ง 5 ประเภทค่อยๆ ดู เมื่อเรามีเงินมากพอ แล้วก็เริ่มที่จะขยับขยาย แต่ผมยังเชื่อ ว่าทัง้ หมดมันขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของเรา เพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา และวินัยของเรา ว่าต้องการก�ำไรมากน้อยเพียงไรต่อการลงทุนต่อรอบ จากนั้นค่อยขยายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น สกุลเงิน ตราสารหนี้ “ วินัย และกลยุทธ์ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ “ถูกต้อง ราคาทองวันนี้แม้ว่าจะห่างจากจุดที่ราคาสูงสุดอยู่มาก แต่ก็ยังไม่มี ใครบอกได้ว่ามันถึงจุดต�่ำสุดแล้วหรือยัง แต่ถ้าถามว่าต�่ำส�ำหรับคนที่ไม่เคยเล่นทองมั้ย ผมถือว่าใช่ ถ้าจะเข้าลงทุนขอให้ทยอยเข้า ไม่ใช่เข้าวันเดียว ส่วนคนที่ถือราคาที่สูงอยู่ อันนี้เป็นเรื่องยาก เค้าจะเฉลี่ยยังไง หรือถ้าเค้ามั่นใจว่า ยังไงผมก็ถือทองค�ำแท่งที่มัน หลอมได้ กลับมามีค่าได้ แต่ใครจะบอกได้ว่า 8 เดือนข้างหน้ามันจะกลับไป 1,900 เหรียญ อีกหรือไม่เพราะมันมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องมากมาย การที่ราคาจะกลับไปยืนที่ 1,900 เป็น เรื่องล�ำบากในปีนี้ แต่การจะหาจุดต�่ำสุดมันยังง่ายกว่า ผมก็เลยมองว่า ไม่ว่าคุณจะ ลงทุนประเภทไหนก็แล้วแต่ เป้าหมายต้องชัด มีวินัย รักษาแนวทางไว้ เมื่อวันที่คุณมี ก�ำไรกับเป้าหมายนั้นแล้วปิดโพรซิสชั่น อย่าไปเสียดายว่ามันจะขึ้นต่อหรือมันจะลง จาก นั้นเซ็ทเป้าหมายตัวต่อไปของคุณอันนี้ผมถือว่าเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพ ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ สิ่งที่ท�ำให้เราเขวมากที่สุดก็คือมุมมอง เอาท์ลุคของบรรดา เพื่อนๆ ทั้งหมด หรือมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดที่อยู่รอบข้าง ฟังได้ แล้วเอามาชั่งน�้ำหนัก ตัดสิน ด้วยตัวเอง แล้วถ้าจะเจ็บ จะแพง จะเสีย เราเอง เราจะไม่โทษใครเลย อันนี้ถือเป็น โปรเฟสชั่นแนลอินเวสเตอร์ แต่ถา้ เมือ่ ไหร่กต็ ามคุณเขวตามเปเปอร์ ตามเสียง ตามเอาท์ลคุ ตามคอมเมนเตเตอร์ ซึ่งคุณไม่มีข้อมูลมากพอ นั่นแหละวันที่คุณเสีย แล้วคุณจะมีความ รู้สึกว่าแบดแอตติจูดกับการลงทุนทองค�ำ เพราะฉะนั้นเป้าหมาย วินัย สองตัวนี้ รักษาไว้ ให้ดี ” G

25


วารสารทองค�ำ

เกิดอะไรขึ้นกับสินค้าคอมมูนิตี้อื่นๆ “พอมันมาถึงตรงนี้ เราพยายามจะหา เหตุผลอธิบายมันว่า ท�ำไมคนถึงกลัวหมดเลย ทิ้งทั้ง ราคาน�้ำมัน ทิ้งทั้งราคาหุ้น ทิ้งทั้งราคาทอง ทิ้งทั้ง ตราสารหนี้ แล้วทุกคนกลับไปหาดอลลาร์ ซึ่งมันก็มี นัยยะ เพราะอเมริกา 4 ปี ทีจ่ มอยูก่ บั เรือ่ งเศรษฐกิจวัน นีเ้ ศรษฐกิจเริม่ ฟืน้ ตัว ตัวเลขทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ มีแนวโน้มดีขึ้นเกือบหมด ค�ำถามก็คือว่าเกิดขึ้นได้ ไง ก็เพราะว่าตอนนี้ทุกรัฐบาล ทุกประเทศ ไม่ใช้งบ ประมาณ ตัด ลด บีบ แล้วไปเก็บภาษีสูงขึ้น โมเดล นี้ใช้ทั่วโลก ตอนนี้เกิดขึ้นกับอเมริกา แล้วมันใช้มา ตอนที่ บารัค โอบามา ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง ซึ่งตอนนี้จะ ครบ 4 ปี มันเห็นผล ฉะนั้นก็เลยท�ำให้ดอลลาร์เริ่มที่ จะแข็งค่าขึน้ คนก็เลยถอยกลับเข้าไปถือดอลลาร์ แต่ ผมก็เชื่อว่าที่สุดแล้ว มันอาจจะเป็นเพียงช่วงภาวะ ตื่นตระหนกตกใจ เช่นเดียวกับยุโรป เพียงแต่ว่า ยุโรปมีปัญหาเรื่องของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะ ที่ในเอเชียเองกลายเป็นแม่เหล็กแข็งแกร่ง มันไม่มี สูตรตัดลดงบประมาณ มันมีแต่สตู รทีจ่ ะรักษาว่าคุณ จะท�ำยังไงกับการกระตุ้น ภายในเอเชียเองแสดงว่า แต่ละภูมิภาคของโลกก็มีแนวทางการแก้ปัญหาและ การกระตุน้ เศรษฐกิจทีต่ า่ งกันไป ถ้าเราคลี่โลกออกมาเราก็จะเห็นว่า วิธี แก้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกัน แต่ อเมริกาเริ่มฟื้น เพราะทรุดก่อน ยุโรปเห็นชัดในปีนี้ และอาจจะลากยาวไม่ต�่ำกว่า 3-5 ปี เพราะฉะนั้น ทุกคนเลยโยกการลงทุนกลับไปหาดอลลาร์ วันนี้ ทุกคนมีค�ำถามว่า แล้วยูโรล่ะ ตั้งมาได้เป็นปีที่ 11 แต่วันนี้ก�ำลังล้มลุกคลุกคลานเพราะกรีซ เยนล่ะ เกิดขึ้นมาได้แล้วไม่ต�่ำกว่า 20 กว่าปี แต่วันนี้เยนก็ ไม่ไปไหน ทุกคนถามหาหยวน ซึ่งเร็วเกินไป เพราะ ว่าหยวนเอง วันนี้ก็ยังไม่สะท้อนค่าที่แท้จริง ” ย้อนกลับมาเมืองไทย ตลาดได้พฒ ั นา ไปมาก มีสนิ ค้าทีเ่ กีย่ วกับทองค�ำให้เลือกลงทุน มากมาย มองว่าคนไทยรูจ้ กั ทองค�ำดีพอหรือยัง “คนไทยกับทองค�ำผูกพันกันมาช้านาน มาถึงวันนี้เองตลาดได้พัฒนาไปมาก และเชื่อว่า นักลงทุนและประชาชน รูเ้ รือ่ งการลงทุนทองค�ำมาก ขึน้ สังเกตได้จากในฐานะสือ่ มวลชน เราไปท�ำข่าวกับ ร้านทองค�ำในเยาวราช เราก็เห็นว่านักลงทุนเข้าไป แล้วดูขอ้ มูลราคาทองค�ำจากสมาร์ทโฟน ซึง่ เป็นราคา แบบเรียลไทม์ ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าลงทุน ในขณะ เดียวกันร้านขายทองได้ปรับตัวเพื่อบริการได้เข้าถึง ลูกค้าอย่างตรงจุด ร้านทองหลายแห่งได้ ปรับตัว

24

JULY - SEPTEMBER 2012


JULY - SEPTEMBER 2012

วารสารทองค�ำ

ตามท้องถนน เมื่อมีการใช้ก�ำลังทหารก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการต่อต้านและโค่นล้ม อ�ำนาจในที่สุด ตูนีเซียประสบความส�ำเร็จในการโค่นล้มอ�ำนาจเผด็จการและกลาย เป็นต้นแบบของประชาชนอีกหลายประเทศทีเ่ พียงแต่คดิ แต่ไม่กล้าท�ำ เริม่ มีการต่อต้าน เป็นวงกว้าง อียิปต์เป็นประเทศถัดมา ซึ่งท�ำให้ผู้น�ำลงจากอ�ำนาจในที่สุด ตามมาด้วย ลิเบียที่กว่าจะปิดฉากผู้น�ำของพลเอกกัดดาฟี่ลงได้ก็เสียไปหลายชีวิต บาเรน เยเมน และซาอุดิอาระเบียสามารถหยุดกระแสในประเทศได้ ส่วนซีเรียก็เกิดการต่อต้านจาก ประชาชนอย่างหนักจนเกิดเป็นสงครามกลางเมือง นีเ่ ป็นทัง้ เหตุและผลของจุดเริม่ เพียง จุดเล็ก ๆ “การเกิดสภาวะที่แตกต่างเพียงเล็กน้อย จะท�ำให้สภาวะที่เกิดขึ้นใน อนาคตเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด” ผลกระทบของผีเสื้อตัวน้อยนี้จะจบเพียงแค่นี้หรือไม่ ก็ต้องบอกว่าคงไม่ เพราะ สภาพแวดล้อมทางด้านแนวคิดการเมืองของกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว และตามมาซึ่งการเรียกร้องสิทธิที่มากขึ้น ซึ่งก็เข้าทางชาติตะวันตกที่ดินแดนนี้เคย เป็นเสมือนพื้นที่ที่ปิดกุญแจ บัดนี้กุญแจนี้ได้คลายออกแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ เพียงแต่จะกระทบต่อประเทศในอาหรับเท่านั้น แต่ยิ่งเป็นการเพิ่มรอยร้าวบางๆ ให้ เกิดขึ้นกับชาติมหาอ�ำนาจทั้งสองขั้ว และกลับมาตอกย�้ำด้วยกรณีอิหร่านที่ท�ำให้เสือที่ เคยหลับใหลอย่างรัสเซียออกปากไม่เห็นด้วยกับการกระท�ำทีเ่ ป็นการยุง่ เกีย่ วกับกิจการ ภายในประเทศอื่นมากไปของชาติตะวันตก ตัวอย่างเช่นการคัดค้านการคว�่ำบาตร รัฐบาลซีเรีย ซึ่งจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คัดค้าน ขณะที่ชาติตะวันตกก็ตอบโต้การ คัดค้านของจีนและรัสเซียทันที ความไม่ลงรอยกันระหว่างสองแนวคิดทางการเมือง ที่เคยเป็นเพียงแค่การประชันแนวความคิดและแข่งในด้านบทบาทต่อประชาคมโลก กลับเริ่มมีการแสดงออกชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านเวทีใหญ่ในยูเอ็น และอาจจะเพิ่มแรงกดดัน จนน�ำไปสู่ความขัดแย้งที่มากขึ้น จะเห็นว่าเพียงแค่เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในจุด เล็กๆ ของโลก ก็อาจจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญในอนาคต ในตลาดน�้ำมันหรือตลาดทองค�ำก็เช่นกันการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่เราอาจจะ เห็นว่าไม่ส�ำคัญก็อาจจะเป็นจุดเริ่มที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ขึ้นกับราคา ได้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันมีสัญญาณเสมอ เพียงแต่เราจะให้ความ สนใจหรือไม่ ฉบับนี้ลากันไปก่อนครับ พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ G

27


Gold Knowledge วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

จูเก๋อเลี่ยง : เรื่อง

Butterfly Effect ในโลกอาหรับ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารทองค�ำ ทุกท่าน ได้ก้าวผ่านช่วงครึ่งปีแรกไปอย่าง รวดเร็วนะครับ ช่วงครึง่ แรกของปีมเี รือ่ งราว ในตลาดทองค�ำมากมาย ความจริงอยากจะ ขอพืน้ ทีใ่ นการเขียนบทความกับทางสมาคม ค้าทองค�ำสัก 10 ถึง 20 หน้าเพื่อที่จะได้เล่า เรื่องราวทั้งหมด แต่ท่านผู้จัดการสมาคมฯ คงล�ำบากใจ งั้นก็ว่ากันไปสองหน้าเช่นเคย แต่ถา้ จะให้เล่าประเด็นตลาดอย่างยุโรปหรือ สหรัฐฯ ผมว่าท่านผูอ้ า่ นคงเบือ่ กันเต็มที ดังนัน้ ฉบับนี้ขอหนีกระแสหลักมาขุดคุ้ยกระแส รอง แต่รับรองว่าเผ็ดมันส์เช่นเคย

26

ราคาน�ำ้ มันเป็นอีกหนึง่ ประเด็นครับทีก่ ระทบราคาทองค�ำ และถ้าเราศึกษาตลาด น�ำ้ มันในช่วงกว่า 2 ปีทผี่ า่ นมาก็รอ้ นไม่แพ้ตลาดทอง หลังจากทีเ่ กิดการสัน่ สะเทือนในโลก อาหรับที่เคยเป็นยุคทองของจอมเผด็จการมายาวนานเริ่มตั้งแต่ตูนิเซียต่อมายังอียิปต์ ร้อนสุดก็ลิเบีย บาเรนกับซาอุดิอาราเบียก็เกือบไม่รอด รายล่าสุดก็ซีเรีย เล่าถึงตรงนี้ ท่านผูอ้ า่ นคงอยากจะทราบตืน้ ลึกหนาบางของจุดเปลีย่ นการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ พร้อม นะครับ!! ท่านเคยได้ยินค�ำว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” หรือค�ำว่า “ผีเสื้อ ขยับปีกท�ำให้เกิดพายุ” (Butterfly Effect) เหตุการณ์นี้สามารถอธิบายความของ ค�ำยอดฮิตนี้ได้เป็นอย่างดี แนวคิด Butterfly Effect แท้จริงแล้วมีความหมายลึกซึ้งมี รากมาจาก Chaos theory ที่อธิบายลักษณะพฤติกรรมของระบบพลวัตที่เคลื่อนไหว แบบไม่เป็นเชิงเส้น (nonlinear system) ซึ่งส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าต่อได้นะ ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอาหรับเป็นผลต่อเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ Subprime ใน ปี 2008 ใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผีเสื้อกระพือปีก หลังจากเกิดวิกฤติทางการเงินขึ้นกับ สหรัฐฯ ท�ำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นของโลกผลที่ตามมาคือการเกิด ผลกระทบแบบต่อเนื่อง อย่างปัญหาหนี้ยุโรปเองก็เป็นผลสืบเนื่องต่อมาจากวิกฤติ การเงินเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศโลกอาหรับคือเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฝืด เคืองแบบช้าๆ จ�ำนวนผู้ว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับรูปแบบการปกครอง ที่เป็นเผด็จการท�ำให้สิทธิในการแข่งขันในตลาดแรงงานท�ำได้ไม่เต็มที่ ท�ำให้คนระดับ ปัญญาชนไม่สามารถหางานท�ำ แม้กระทั่งผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงอย่างปริญญาเอก และปริญญาโทก็ตกงานกันจ�ำนวนมาก ในมุมของผู้น�ำเผด็จการอาจจะคิดว่านี่ไม่ใช่ เรื่องใหญ่โตเพราะสามารถควบคุมส่วนส�ำคัญอย่างทหารและสื่อในประเทศได้ แต่ ปัจจุบันการเข้าถึงสื่อสามารถท�ำได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ online ท�ำให้มีการต่อต้านแบบ เงียบๆ ผ่านระบบ online และเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นกลุ่มก้อน ตามมาด้วยการลุกฮือขึ้น


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

ในระยะแรกของการเป็นสมาคมอาเซียน ผู้น�ำในประเทศเหล่านี้ก็ได้ให้ความร่วมมือกัน อย่างเต็มที่ในด้านต่างๆ จนกระทั่งในเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ.2546 ได้มกี ารเห็นพ้องต้องกัน ว่าถึงเวลาแล้วทีก่ ลุม่ ประเทศทัง้ 10 นีน้ า่ จะเสริม สร้างความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ให้ทดั เทียมกับ การรวมกลุม่ ในภูมภิ าคอืน่ ๆ เช่น สหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ฯลฯ ดังนัน้ ผูน้ ำ� ของ แต่ละประเทศจึงตกลงใจลงนามในปฎิญญา ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน หรือ “ข้อตกลง บาหลี” ให้จดั ตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นและมีเป้าหมายที่อยากจะ ให้เป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้ส�ำเร็จ ภายในปี พ.ศ.2563 หรือปี ค.ศ. 2020 ซึง่ นับเป็น ก�ำหนดเวลาเดิม ต่อมา ในการประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 12 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เหล่าผู้น�ำใน ชาติต่างๆ ได้เล็งเห็นว่าหากการรวมตัวกันตาม ก� ำ หนดเดิ ม อาจไม่ ไ ด้ รั บ ผลดี เ ท่ า ที่ ค วรโดย เฉพาะความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกันและ กันในด้านต่างๆ จึงตกลงร่นระยะเวลาให้เร็ว ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันซีกโลกต่างๆ ก�ำลังมี สภาพการแข่งขันที่รุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และในด้านอื่นๆ หากล่าช้าไป การรวมกลุ่ม จะได้ รับ ผลส� ำ เร็ จ ตามเป้า ประสงค์ที่น ้อยลง และประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น อั ต ราการเติ บ โต ของเศรษฐกิจของบางประเทศสูงมาก เช่น จีน และอินเดีย ซึ่งประชาคมอาเซียนซึ่งอยู่ใกล้ชิด สามารถที่จะแสวงหาประโยชน์และความร่วม มือในด้านต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ ดังนั้นผู้น�ำทั้ง 10 ประเทศจึงตกลงให้ร่นเวลาให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ. 2015 และเพื่อที่จะให้การ รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นจริง ในการ ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ อ�ำเภอชะอ�ำ และหัวหิน เมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ผู้น�ำทั้ง 10 ประเทศจึงได้ลงนามรับรองปฎิญญาชะอ�ำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2558 อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็น ข้อตกลงและเป็นข้อก�ำหนดให้แต่ละประเทศ รับไปด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ปัจจุบนั กลุม่ ประเทศอาเซียน ทัง้ 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 580 ล้านคน ซึง่ นับว่าจะเป็นกลุ่มประชาคมที่มีขนาดใหญ่พอ

สมควรและมีความส�ำคัญทางการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ความมัน่ คงทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนการร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงและ ความร่วมมือช่วยเหลือกันทางสังคมวัฒนธรรมที่ พึง่ พาซึง่ กันและกันในอนาคต องค์ประกอบหลักของประชาคมอาเซียน ในประเทศไทย เรามักจะได้ยินได้ฟังอยู่ เสมอว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความ ส�ำคัญมีผลกระทบในด้านต่างๆ กันมาพอสมควร จนท�ำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวกันว่าการจัด ตั้งประชาคมอาเซียนจะมีแต่ด้านเศรษฐกิจ หรือ เศรษฐกิจเป็นแกนน�ำแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ แต่อันที่จริงแล้วองค์ประกอบหลักของ ประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอีกสามปี (พ.ศ.2558) นั้น จะประกอบไปด้วยแกนหลักๆ 3 ด้านด้วยกัน ซึ่งจะเรียกว่า 3 เสาหลักก็ว่าได้ และองค์ประกอบหลักๆ ทั้ง 3 ส่วนนี้ ประกอบ ไปด้วย 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community(APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – (AEC) 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)) พันธกิจและเป้าหมายของแต่ละด้าน พันธกิจส�ำคัญของประชาคมการเมืองและ ความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political Security Community (APSC)) นัน้ จะเกีย่ วข้องกับการมุง่ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ การจัดให้มีระบบการ จัดการความขัดแย้งระหว่างกันและกัน การ ส่งเสริมให้มีเสถียรภาพด้านการเมืองและความ มั่นคง และการมีกรอบความร่วมมือเพื่อรองรับ ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูป แบบใหม่ๆ เพือ่ ให้ประชาคมมีความปลอดภัยและ มั่นคง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) นั้นมีเป้าหมายที่จะมุ่งให้เกิดการรวมตัว ทางเศรษฐกิจ และการอ�ำนวยความสะดวก ในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท�ำให้เกิด

29


Gold Forum วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

เรื่อง : รศ.ดร. จุฑา เทียนไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประชาคมอาเซี ย น )ตอนที่1( ผลกระทบต่อธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของประเทศไทย ความเป็ น มาของประชาคมอาเซี ย นและ แนวโน้มในอนาคต เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า ก่อนที่จะมี การกล่าวขานกันเรียกว่ากลุม่ ประชาคมอาเซียน นั้น เดิมทีได้มีการรวมตัวของกลุ่มประเทศ เหล่านี้ภายใต้ชื่อเรียกอื่นว่าสมาคมอาเซียนกัน มาก่อน ทั้งนี้เดิมทีการด�ำเนินการจัดตั้งสมาคม อาเซียนนั้นจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ซึ่ง ในระยะเริ่มแรกนั้น ประเทศไทยและประเทศ อื่นๆ อีก 4 ประเทศเป็นแกนน�ำรวมทั้งหมด เป็น 5 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่อมามี ประเทศบรูไน เวียตนาม ลาว พม่าและกัมพูชาได้ เข้ามาร่วมสมทบรวมเป็น 10 ประเทศ ดังทีเ่ ห็น

28

กันอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตอันใกล้ คาดว่า อาจจะมีประเทศอื่นๆ อีก 3 ประเทศ หรืออีก 6 ประเทศเข้ามาร่วมด้วย ประเทศเหล่านีป้ ระกอบ ไปด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ดังที่เรียกขานกันในนาม กลุ่ม ASEAN +3 หรือ ASEAN +6 กันตามล�ำดับ และเมือ่ เป็นเช่นนัน้ ในอนาคต ประชาคมอาเซียน จะกลายเป็น กลุม่ ประชาคมทีม่ ปี ระชากรจ�ำนวน มากกว่าครึง่ หนึง่ ของโลก หรือประมาณ 3,284 ล้านคนและท�ำให้เป็นการรวมกลุ่มที่มีสภาพ เศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่โตมากกว่าการรวมกลุม่ ของภูมภิ าคอืน่ ๆ ในโลก ดังที่มีผู้รู้หลายท่านได้ กล่าวว่าจะเท่ากับประมาณ 22% ของ GDP ของโลกทีเดียววารสารทองค�ำ

ความมัง่ คัง่ ภูมภิ าคมีความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับภูมภิ าคอืน่ ๆได้ และ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศ อาเซียน รวมทั้งมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี ของสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน การ พัฒนาทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน และความเลื่อมล�้ำทางสังคมภายในปี 2020 เรียกได้ว่าเน้นหนักไปในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเป็นส�ำคัญ ท�ำให้อาเซียนเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียว (single market and production base) อีกทั้งการให้ความช่วย เหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อ ลดช่องว่างของการพัฒนา และช่วยเหลือให้ ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทาง เศรษฐกิจของอาเซียน ประการสุดท้ายส่งเสริม ความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจ มหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกัน ภัย และภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม การพัฒนาความร่วมมือทาง ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยกระดับการ ศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงานให้พัฒนาขึ้น ส่วนองค์ประกอบของประชาคมอาเซียนองค์ สุดท้าย ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)) นั้นมี จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศ อยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มี สวัสดิการทางสังคมที่ดีและมีความมั่นคงทาง สังคม ยกคุณภาพชีวติ ของผูด้ อ้ ยโอกาสหรือไร้ โอกาส ขจัดความยากจน ส่งเสริมการเข้าถึงการ ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรฐาน คุณภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ลดความ เสีย่ งทางสังคมของ เด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ และคน พิการ ให้การดูแลด้านสาธารณสุข การศึกษา และอืน่ ๆ ส่งเสริมให้สตรีและเยาวชนเข้ามามีสว่ น ร่วมในตลาดแรงงาน ด้วยการฝึกทักษะ ให้ความรู้ รวมทั้งการเข้าถึงสินเชื่อขนาดย่อม และระบบ ข้อมูลได้ง่ายขึ้น แก้ไขปัญหาด้านการพัฒนา ระบบสาธารณสุขให้ดขี นึ้ เสริมสร้างความมัน่ คง ด้านอาหาร ป้องกันอันตรายจากการแพร่กระจาย ของโรคร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ และโรคอืน่ ๆ เช่น ไข้ หวัดนก วัณโรค เป็นต้น ป้องกันปัญหายาเสพติด และพยายามท� ำ ให้ ป ระชาคมอาเซี ย นเป็ น

30

JULY - SEPTEMBER 2012

ภูมิภาคทีป่ ลอดจากภัยคุกคามเหล่านี้ ดังนัน้ จึงเป็นทีย่ อมรับกันในประเทศไทย ว่า ประชาคมอาเซียนทีจ่ ะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 นัน้ จะมีความส�ำคัญ และมีผลกระทบกับทุกภาคส่วน ในด้านต่างๆ กันมากพอสมควร โดยเฉพาะ ที่มีการเน้นย�้ำกันเป็นพิเศษ เห็นจะได้แก่ด้าน เศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community – AEC และสิ่งนี้ท�ำให้ทุกภาค ส่วนของธุรกิจในประเทศไทยต่างหวั่นไหวไป กันตามๆ กัน แม้ว่าอันที่จริงแล้ว องค์ประกอบ หลักของประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นใน อีกสามปีนั้น จะประกอบไปด้วยแกนหลักๆ 3 ด้านด้วยกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ดู เหมือนคนจะลืมอีกสองเสาหลักไปอย่างสิ้นเชิง แต่เมือ่ มีผกู้ ล่าวขวัญกันอยูเ่ สมอโดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ซึง่ เป็นเสาหลักหนึง่ ในสาม เสากันมามาก ผูเ้ ขียนใคร่ขอแสดงข้อคิดเห็นบท วิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบทางด้านนี้เสียเลย ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบทีจ่ ะมีตอ่ ประเทศไทย เพือ่ ความกระจ่างว่าผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จะมี สิง่ ใดบ้างทีป่ ระเทศไทยจะได้รบั ผลดีและผลเสีย ในวันข้างหน้า ในฉบับนี้เราได้ท�ำความรู้จักกับประชาคม อาเซียนกันแล้ว ในฉบับหน้าเราจะมาดูถึงผลดี ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการจัดตั้งประชาคม อาเซียนกัน G


JULY - SEPTEMBER 2012

ยอดขาดดุลงบประมาณในปีนขี้ องสหรัฐฯตัง้ เป้าไว้ที่ $ 1.33 ล้านล้าน หรือ เฉลีย่ ตัง้ เป้าขาดดุลงบประมาณเป็นรายเดือนเท่ากับ $ 1.108 แสนล้าน แต่ถา้ หากจะค�ำนวณดู ระหว่างระดับเพดานหนีก้ บั ยอดหนีส้ าธารณะในปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ บารัค โอบามา เหลือ เงินไว้ใช้จา่ ยส�ำหรับนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจได้อกี ราว $ 5 แสนล้าน ซึง่ ถ้าเฉลีย่ ใช้ไปจนถึง สิ้นปีจะต�่ำกว่าเป้าที่วางไว้ หรือก็คือหากเฉลี่ยใช้ไปจนสิ้นไตรมาสแรกของปีหน้าที่จะถึง ก�ำหนดการขอมติขยายเพดานหนีใ้ นครัง้ ถัดไปได้อกี เพียงเดือนละ $ 6 หมืน่ ล้านเท่านัน้ นัน่ คือ สหรัฐฯมีแผนจะใช้จา่ ยเงินเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจมากกว่าเพดานหนีท้ ตี่ งั้ ไว้ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ถ้ามีการใช้จา่ ยตามแผน $ 1.108 แสนล้าน ปัญหาเพดานหนี้ สหรัฐฯก็จะกลับมาเป็นประเด็นร้อนในช่วงใกล้การเลือกตั้ง ซึ่งทางพรรคเดโมแครตคงไม่ ต้องการให้เป็นเช่นนัน้ ทางเลือกอีกทางทีจ่ ะช่วยบรรเทาประเด็นดังกล่าวก็คอื ต้องใช้จา่ ยเงิน น้อยกว่าทีต่ งั้ เป้าไว้ เพือ่ ไม่ให้ชนเพดานหนีใ้ นช่วงใกล้สนิ้ ปี แต่นนั่ ก็จะมีผลให้โครงการต่าง ๆ ไม่สามารถด�ำเนินการได้ทนั ภายใต้รฐั บาลของบารัค โอบามา และด้วยความขัดแย้งกันทางการเมืองระหว่าง พรรคเดโมแครต กับ พรรครีพับลิ กัน ที่ต้องการแย่งชิงความได้เปรียบจากการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ใน วันที่ 6 พ.ย. นี้ ก็อาจมีการใช้ประเด็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากวิกฤติซับไพรม์ที่ยังกระ ท่อนกระแท่นอยู่เป็นหัวข้อหลักในการต่อรองระหว่างกัน ซึ่งโอบามาและพรรคเดโมแครต ต้องการผลักดันให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวดังที่เคยให้สัญญาไว้ก่อนเข้ารับต�ำแหน่งเมื่อ เกือบ 4 ปีก่อน ด้วยการปรับสมดุลงบประมาณโดยการลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นและเพิ่มเงิน สนับสนุนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระดับประชาชนโดยตรงแทน แต่ด้วยขีดจ�ำกัด ของการก่อหนีท้ ำ� ให้เรือ่ งการเพิม่ เพดานหนีอ้ าจจะถูกหยิบยกขึน้ มาอีกครัง้ ก่อนการเลือกตัง้ ในขณะทีพ่ รรครีพบั ลิกนั ทีเ่ ริม่ ได้ผแู้ ทนมากขึน้ จากการเลือกตัง้ ท้องถิน่ ในช่วงหลังๆจากความ เสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อนโยบายของโอบามา ย่อมต้องแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย และ ขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เกิดการขยายเพดานหนี้ได้ในสมัยของโอบามา เพื่อเก็บวงเงินดัง กล่าวไว้ใช้ประโยชน์ในสมัยหน้าและยังเป็นการสกัดกั้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาน ใหญ่ที่โอบามาอาจใช้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งถ้าหากได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม ดังที่ สว.พรรครีพับลิกัน จอห์น โบห์เนอร์ กล่าวว่า “น่าจะมีการขอให้สภาอนุมัติเพิ่มเพดาน หนี้หลังการเลือกตั้ง ปธน. วันที่ 6 พ.ย. แต่ก่อนหน้าการเลือกตั้งจะต้องมีการโหวตต่ออายุ มาตรการลดภาษีคนรวยของอดีต ปธน.บุช”

วารสารทองค�ำ

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ได้ถูกจับตามองจากบริษัท จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือด้านการลงทุนชัน้ น�ำทุกแห่ง ทัง้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในและนอกประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่สหรัฐฯ ได้รับค�ำเตือนจาก S&P, Moody และ Fitch ว่าจะพิจารณาปรับลดอันดับเครดิตลง ได้ ถ้าหากรัฐบาลไม่ลดการขาดดุลการคลังให้มากกว่านี้ ซึ่งอาจท�ำให้สถานะของเงินสกุลดอลลาร์สั่นคลอนใน สายตาชาวโลก และในสถานการณ์ปจั จุบนั ตัวเลขเศรษฐกิจ หลายตัวได้บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ สามารถบอกได้ว่าเป็นการฟื้นตัวที่ยั่งยืนแค่ไหน ท�ำให้ การปรั บ เพิ่ ม เพดานหนี้ น ่ า จะเป็ น ประเด็ น ร้ อ นในโค้ ง สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปลายปีนี้ พร้ อ มกั บ การแย่ ง ชิ ง ทางการเมื อ งอาจท� ำ ให้ ส หรั ฐ มี ความเสี่ยงต่อการถูกปรับลดอันดับเครดิต และอาจมีผล ให้ราคาทองค�ำแกว่งตัวเคลื่อนไหวขึ้นลงได้แรงและอาจ กลับมาเป็น Safe Heaven อีกครั้งได้ในช่วงปลายปี G

โดย กลุม่ บริษทั คลาสสิก โกลด์ จัดสัมมนา ฟรี!!! ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

“เล่นเงิน เล่นทองอย่างไร ให้ได้กำ� ไรงาม” โทร. 0-2618-0808 www.classicgoldfutures.co.th

33


Gold Analysis วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

Classic Gold Group : เรื่อง

เพดานหนี ้ ส หรั ฐ ฯ ประเด็นร้อนใกล้เลือกตั้ง ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบของวิกฤตหนี้ยูโรโซนยังเป็นปัญหาหนักและดูน่ากลัวยิ่งขึ้นทุกที อย่างไรก็ตาม ประเด็น การเมือง เรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐฯดูจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้เข้าไปมากเท่าไร ก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นมากเท่านั้น เพื่อ เป็นการเตรียมตัวส�ำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะเริ่มร้อนแรงขึ้นในไตรมาส 3 ดังนั้น ฉบับนี้ จะขอน�ำผู้อ่านไปท�ำความรู้จักกับ “เพดาน หนี้สาธารณะ” กันบ้าง หนี้สาธารณะ (Public Debt) คือ หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมของรัฐบาล เมื่อเกิดการ ขาดดุล (รัฐเก็บภาษีได้ไม่พอรายจ่าย) ซึง่ จะท�ำการกูย้ มื จากแหล่งเงินกูภ้ ายในประเทศหรือ ต่างประเทศก็ได้ แต่การกูเ้ งินในนามรัฐบาล ก็คอื การกูเ้ งินในนามประชาชนทุกคนในประเทศ นั้นนั่นเอง ดังนั้น จึงตกเป็นภาระในอนาคตให้กับประชาชนเมื่อถึงเวลาที่รัฐบาลต้องการ ใช้คืนหนี้ดังกล่าว ด้วยการขึ้นภาษีหรือลดรายจ่ายภาครัฐ เพื่อท�ำให้งบประมาณเกินดุล แล้วน�ำเงินส่วนเกินนี้ไปช�ำระคืนหนี้ที่กู้มา เพดานหนี้ (Debt Ceiling) เป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้รัฐบาลไม่สามารถกู้ยืมมาใช้จ่าย ได้เกินจากระดับที่ก�ำหนดไว้ เพื่อป้องกันการใช้เงินเกินตัวของรัฐบาลจนท�ำให้เกิดการขาด ดุลการคลังสะสมจนเกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจ โดยต้องมีการขออนุมัติจากทางสภาก่อนการ ขยายวงเงินเพิ่ม เพดานหนี้ของสหรัฐฯถูกน�ำมาใช้เป็นครั้งแรกในปี 1917 ตาม พรบ.พันธบัตรเพื่อ เสรีภาพครัง้ ที่ 2 โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ระดมทุนให้สหรัฐฯสามารถเข้าสูส่ งครามโลกครัง้ ที่ 1 ได้ด้วยต้นทุนการกู้ยืมที่ต�่ำลง ซึ่งได้ก�ำหนดระดับเพดานการกู้ยืมไว้ที่ $ 1.15 หมื่นล้าน แต่จากการอนุมัติเพิ่มเพดานหนี้ครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2011 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 ม.ค. 2012 ได้มีการปรับวงเงินขึ้นเป็น $ 16.394 ล้านล้าน ในขณะที่ยอดหนี้สาธารณะ ล่าสุด (30 มิ.ย.) อยูท่ ี่ $ 15.856 ล้านล้าน ซึง่ มากกว่า GDP ทัง้ ปีของสหรัฐฯ ดังนัน้ รมต.คลัง สหรัฐฯ ทิโมธี ไกธ์เนอร์ส จึงออกมากล่าวเตือนเมื่อต้นเดือน มิ.ย. ว่า “เราคงต้องเผชิญกับ ปัญหาเพดานหนี้กันอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ แต่มาตรการลดภาษีคนรวยของอดีตปธน.บุช ก�ำลังจะหมดอายุลงตอนสิ้นปี ท�ำให้เราอาจมีเวลาจนถึงต้นปีหน้าก่อนที่จะเสี่ยงต่อการ ผิดนัดช�ำระหนี้”

32


JULY - SEPTEMBER 2012

ปรับตัวเพิ่มขึ้น และหลังจากที่ไม่มีการส่งสัญญาณใหม่ ๆ เพิ่ม ราคาทองค�ำก็จะอ่อนตัวลง ตามความผิดหวัง สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเปล่า เพราะว่า เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเสมอในตลาดการลงทุน แต่จะมีน�้ำหนักมากขึ้นในช่วงที่นักลงทุน ส่วนใหญ่มีความ “กลัว” สูง และไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นเช่นไร อย่างเช่นปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งถ้ามองสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นภาพใหญ่ ไม่ใช่มองเป็นเพียงจิ๊กซอว์ตัวหนึ่ง อย่างที่นักลงทุนส่วนใหญ่ท�ำกัน ก็จะเห็นว่าความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีการบอก มาล่วงหน้าและไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่ผ่านไปช่วงกลาง เดือนกรกฏาคม ในการออกรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินก็มีความคาดหวังว่า จะเห็นสัญญาณใหม่ ทั้งที่หลังการประชุมในวันที่ 19-20 มิถุนายนนั้น ได้แถลงผลการ ประชุมไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่อง QE นั้น FED ให้สัญญาณมานานมากแล้วว่าจะท�ำเมื่อ เกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจมากขึ้น นั่นหมายความว่าถ้ายังไม่เกิดก็จะยังไม่ท�ำ ด้านการ แถลงการณ์ของคุณเบน เบอร์นันเก้ ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญที่นักลงทุนให้ความ สนใจและติดตามทุกครั้งว่าจะมีสัญญาณหรือไม่ ก็ต้องเรียนให้เข้าใจว่าวันนี้นโยบายการ เงินสหรัฐฯ ต้องลงคะแนนโดยประธาน FED ที่สามารถลงคะแนนในการประชุมได้ 11 ราย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายก็จะต้องท�ำ ในการประชุม FOMC การกล่าวแสดงความ คิดเห็นของประธาน FED สาขาต่าง ๆ ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเป็นเพียงแค่การแสดงความเห็น ส่วนตัวเท่านั้น การแถลงของประธาน FED อาจจะสะท้อนมุมมองล่วงหน้า แต่ต้องเข้าใจ ว่ามุมมองก็คือมุมมองยังไม่ใช่การปฏิบัติ ด้านยุโรปก็เป็นอีกกรณีที่น่าสนใจ กล่าวคือหลังจากที่กรีซต้องเข้าขอรับเงินช่วย เหลือจาก EU และ IMF ตลาดหวาดวิตกอย่างมาก ซึง่ ผมได้ฟนั ธงตัง้ แต่ชว่ งทีก่ รีซรับเงินแล้ว ว่าไม่เพียงแต่กรีซเท่านัน้ ทีจ่ ะมีปญ ั หา แต่จะต้องมีประเทศอืน่ เข้าขอรับช่วยเหลืออีกอย่าง แน่นอน เหตุผลคือในการก�ำหนดวงเงินทีใ่ ช้ชว่ ยเหลือนัน้ สูงถึง 7.5 แสนล้านยูโร ทัง้ ๆ ทีก่ รีซ มีหนีเ้ พียง 3.5 แสนล้านยูโร นัน่ หมายความว่าผูท้ กี่ ำ� หนดวงเงินรูแ้ ล้วใช่หรือไม่วา่ จะต้องมีผู้ ขอรับเพิม่ จึงต้องก�ำหนดวงเงินเผือ่ ไว้ และถ้ากลับมาดูสถานการณ์ปจั จุบนั การจะเพิม่ เงิน ในกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินยุโรปเป็นการบอกหรือไม่ว่าเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ พอ นั่นหมายความว่าจะต้องมีผู้ขอรับเงินหรือต้องน�ำเงินไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกอีก ใช่หรือไม่ ซึง่ วันนีผ้ มขอฟันธงอีกครัง้ ว่า “ใช่” ความคล้ายกันของการด�ำเนินนโยบายโดยรัฐ หรือธนาคารกลางคือ ก่อนการท�ำมักจะมีสญ ั ญาณบอกก่อน ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นทีจ่ ะ ต้องเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ งหวาดวิตกไปกับข่าวเก็งก�ำไรจนท�ำให้เสีย

วารสารทองค�ำ

สุขภาพจิตใจและเสียสุขภาพทางการเงิน ในช่วงที่หมอกควันยังปกคลุมตลาดการลงทุน เช่นนี้ การเล่นข่าวเพือ่ เก็งก�ำไรทัง้ จากความตัง้ ใจหรือไม่รู้ ก็ตาม สิง่ ทีส่ ะท้อนกลับมาคือความผันผวนของราคา ซึง่ จะอยูก่ บั ตลาดทองไปอีกพักใหญ่ ท่านผูค้ า้ ทองรวมถึงนัก ลงทุนทองค�ำทีต่ อ้ งรับผลกระทบ รวมถึงเอาตัวเองเข้าเป็น ผู้เล่นในตลาดเก็งก�ำไรจ�ำเป็นต้องให้ความระมัดระวังใน การลงทุน และบริโภคข่าวสารอย่างไตร่ตรองเสมอ ส�ำหรับ วันนีล้ ากันไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ G

โดย บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250 บริษทั เปิดอบรมนักลงทุนในโลหะมีคา่ ทุกสัปดาห์ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

35


Gold Analysis วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

GT Wealth Management : เรื่อง

ก่อนหมอกควันจะจางไป

สวัสดีท่านสมาชิกวารสารทองค�ำทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งในฉบับนี้ ที่ จริงมีเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอยู่หลายเรื่องเพราะส�ำหรับตลาดการลงทุนช่วงนี้หันไป ทางไหนก็สามารถน�ำมาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะนอกหรือในประเทศ แต่เมื่อพิจารณาสภาพตลาดทองค�ำในตอนนี้การหยิบยกประเด็นเรื่อง “การคาดการณ์” “ความผิดหวัง” และ “ความตื่นตกใจ” น่าจะเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงมาก เพราะถ้าเรา พูดถึงหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการเก็งก�ำไรมากที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คงต้องมีทองค�ำติด อยู่ในอันดับต้นๆ การเก็งก�ำไรหมายถึงการที่นักลงทุนเข้าไปซื้อเพราะคาดว่าราคาจะขึ้น ขายเพราะคาดว่าจะลง พอมีนักลงทุนประเภทนี้จ�ำนวนมากๆ เข้า ก็ท�ำให้การ “คาด” เกิด ขึ้นและด�ำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ท�ำให้มีการซื้อและการขายต่อเนื่อง ท้ายที่สุดราคาก็ ผันผวนอย่างที่ทราบกัน เรื่องราวที่ถูกน�ำมาใช้เป็นกระแสในการเก็งก�ำไรก็มีหลายเรื่องราวในตลาดทองค�ำ ตั้งแต่วิกฤติหนี้ยุโรปที่เพิ่มประเทศได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สินก็ยิ่งท�ำให้มีเรื่องการ คาดการณ์และเก็งก�ำไรมากขึ้น น�้ำมันถือเป็นอีกหนึ่งประเด็น ถ้าจ�ำกันได้ตั้งแต่ช่วงปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในประเทศกลุ่มอาหรับ แต่ประเด็นยอดฮิตตลอดกาล คงไม่พ้น QE ของสหรัฐฯ เพราะทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) หรือการออกแถลงการณ์ของประธาน FED ก็จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการท�ำ QE (ซึ่งส่วนใหญ่ก็ผิดหวัง) แต่กระนั้นก็ท�ำให้ตลาดมีประเด็นที่จะน�ำมาใช้ประกอบการ เก็งก�ำไรทองค�ำ ซึ่งที่ผ่านมาถ้าพิจารณาความสัมพันธ์แล้วทุกครั้งที่มีการคาดการณ์ ว่าจะมีการท�ำมาตรการสภาพคล่อง หรือ QE ของสหรัฐฯก็มักที่จะท�ำให้ราคาทองค�ำ

34


JULY - SEPTEMBER 2012

กลับเปลี่ยนมาตรการมาใช้ Operation Twist แทนการใช้ QE3 ซึ่งลักษณะที่ส�ำคัญของ มาตรการนี้ก็คือ การเข้าไปแทรกแซงตลาดพันธบัตรเช่นเดียวกับมาตรการ QE แต่จะแตก ต่างกันตรงที่ว่า แหล่งเงินที่น�ำมาใช้ในการแทรกแซง โดยมาตรการ Operation Twist นั้น จะเป็นการน�ำเงินจากการขายพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ และมาซือ้ พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว ซึ่งผลกระทบดังกล่าวย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร รัฐบาลทั้งระยะสั้นและยาว คือ เมื่อทางเฟดมีการขายพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นในตลาด มากขึ้น ย่อมส่งผลให้ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมีจ�ำนวนมากกว่าความต้องการที่มี อยู่ในตลาด และนั่นก็จะท�ำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นต้องเพิ่มสูง ขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาซื้อ ในขณะที่ทางเฟดก็มีการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ระยะยาว ก็ได้ส่งผลต่อราคาของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวให้ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามความ ต้องการ และเมื่อราคาซื้อของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น ก็จะท�ำให้อัตราผลตอบแทน ของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวลดลง จากการที่พันธบัตรรัฐบาลจะมีลักษณะได้ คืนเงินต้นและผลตอบแทนตามมูลค่าที่ได้มีการตราไว้ในพันธบัตร ครั้นแล้วเมื่ออัตรา ผลตอบแทนระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนระยะยาวได้ลดลง ก็จะท�ำให้ ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนทั้งสองย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก เนือ่ งจากมาตรการ Operation Twist ได้สง่ ผลให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะยาวปรับตัวลดลง ย่อมเป็นการส่งสัญญาณให้ตลาดการเงินได้รับทราบถึงต้นทุน ทางการเงินในระยะยาวควรที่จะมีการปรับลดลงตามไปด้วย ท�ำให้เกิดการขยายสินเชื่อ ของภาคธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง ได้ประสบปัญหาอย่างหนักจากวิกฤตซับไพรม์ในปี 2008 เป็นต้นมา และได้กระทบต่อเนือ่ ง มายังภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งในตลาดแรงงานที่มีการว่างงานจ�ำนวนมากด้วย ซึ่งผล ของมาตรการ Operation Twist จึงได้รับการคาดหวังจากเฟดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์และ แรงงานซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในช่วงไม่กเี่ ดือนทีผ่ า่ นมา ยังคงสะท้อนปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหามากนัก ท�ำให้นักลงทุนต่างคาดการณ์ว่าทางเฟดจะมีการใช้ มาตรการ QE3 เข้ามาแทนมาตรการ Operation Twist ที่เดิมจะมีก�ำหนดสิ้นระยะเวลา การด�ำเนินการในเดือนมิถุนายนนี้ แต่สุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ทางเฟดได้ มีการตัดสินใจขยายระยะเวลามาตรการ Operation Twist ให้มีการครบก�ำหนดในสิ้นปี

วารสารทองค�ำ

2012 เท่านั้น จากการตัดสินใจดังกล่าวก็ย่อมส่งผลต่อราคา ทองค�ำอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนือ่ งจากเสมือนเป็นการได้ รับการยืนยันจากทางเฟดว่ามาตรการ Operation Twist สามารถช่วยแก้ปญ ั หาเศรษฐกิจของสหรัฐฯได้เป็นอย่างดี ท�ำให้สง่ ผลต่อความเชือ่ มัน่ ในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมาก ขึน้ และแน่นอนย่อมเกิดการโยกย้ายสินทรัพย์ออกจาก ตลาดทองค�ำมากขึน้ ท�ำให้ราคาทองค�ำได้ปรับตัวลดลงจาก การต่อมาตรการดังกล่าว ดังนัน้ แล้วการด�ำเนินนโยบาย ทางการเงินของสหรัฐฯนัน้ ได้มผี ลกระทบต่อราคาทองค�ำ อย่างมีนัยส�ำคัญ จึงไม่น่าแปลกอะไรที่การแถลงการณ์ ของประธานเฟดและการประชุมของเฟดทุกครัง้ จะได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนทัว่ ทุกมุมโลก G

โดย บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ylgbullion.com สนใจลงทุนทองแท่ง ติดต่อ 0-2677-5520 ลงทุนโกลด์ ฟิวเจอร์ส ติดต่อ 0-2287-1155

37


Gold Analysis วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

YLG Group : เรื่อง

Operation Twist

โดยลักษณะเด่นอย่างหนึง่ ของทองค�ำทีเ่ ริม่ โดดเด่นมากขึน้ ในปัจจุบนั ก็คอื การท�ำ หน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ เช่นเดียวกันกับเงินตราสกุลหนึ่งของโลก อันเนือ่ งมาจากเศรษฐกิจโลกในทุกวันนีต้ า่ งเผชิญความเสีย่ งในการชะลอตัวมากขึน้ ท�ำให้ เกิดการโยกย้ายการถือเงินสกุลตราต่างๆ ไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากความเสี่ยงอย่าง ทองค�ำ และด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐฯนัน้ ถือได้วา่ เป็นเงินสกุลหลักของโลก ดังนัน้ แล้วความ สัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐฯกับราคาทองค�ำมักจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรง กันข้ามอยูบ่ อ่ ยครัง้ นัน่ คือ เมือ่ เศรษฐกิจของสหรัฐฯมีสภาวะการชะลอตัว ความเชือ่ มัน่ ใน การถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็นอ้ ยลงตามไปด้วย ขณะทีน่ กั ลงทุนจะเริม่ มองหาสินทรัพย์ที่ ปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และทองค�ำก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้าง เหมาะสมด้วย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ของรัฐก็ยอ่ มต้องหาทางในการแก้ปญ ั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถผ่านทางนโยบายการคลังและ นโยบายการเงิน ซึง่ ในส่วนของนโยบายการเงินนัน้ มักจะได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากประชาชนใน การแก้ปญ ั หา อันเนือ่ งมาจากเป็นการท�ำหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีใ่ นธนาคารกลางของประเทศ ซึง่ ค่อนข้างจะเป็นกลางและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองนัน่ เอง ทางประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีธนาคารกลางของสหรัฐฯที่มีชื่อเป็นทางการว่า Federal Reserve หรือทีเ่ รียกกันคุน้ หูวา่ “เฟด” ในการก�ำหนดนโยบายการเงินของประเทศ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารออกมาตรการทางการเงินมากมาย รวมทัง้ มาตรการ Qualitative Easing (QE) และ Operation Twist โดยมาตรการ QE นัน้ จะเป็นการพิมพ์เงินเพิม่ เพือ่ อัดฉีดเงิน เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ ผ่านทางตลาดพันธบัตร ซึ่งจากวิกฤตซับไพรม์ในสหรัฐฯ ท�ำให้มี การใช้มาตรการดังกล่าว 2 ครั้งแล้ว แต่หลังจากมาตรการ QE2 ได้สิ้นสุดลงนั้น ทางเฟด

36
วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

ได้นอกจากตัวเราทีเ่ ป็นคนตัดสินใจซือ้ ขายเอง ดังนัน้ นักลงทุนต้องประเมินระดับความเสี่ยง ที่ตนเองสามารถยอมรับได้ น�ำมาคิดประกอบกับผลตอบแทนที่มีโอกาสได้รับทุกครั้ง จึงจะ สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การซื้อขายในตลาดทองค�ำหรือไม่ว่าในตลาดใดๆ ก็ตาม สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวท่านเอง เพราะถึงแม้โบรคเกอร์จะสามารถให้ข้อมูลท่านได้ หลากหลายมากมายกว่าคนอื่น หรือจะฟันธงว่าให้ท่านท�ำอะไรซื้อขายอย่างไร แต่ก็ไม่มี ใครสามารถการันตีได้ว่าจะช่วยให้ท่านสามารถท�ำก�ำไรจากตลาดทองค�ำได้เสมอ มีเพียง กลยุทธ์การซื้อขายของตัวท่านเองเท่านั้นที่เมื่อน�ำมาประกอบกับการเลือกเฟ้นข้อมูล มหาศาลที่มีอยู่ และนิสัยหรือความสามารถส่วนตัวของท่านเอง จึงจะสามารถช่วยให้ท่าน ท�ำก�ำไรได้ในระยะยาว ค�ำว่ากลยุทธ์นี้ ไม่ได้หมายถึงจุดตัดสินใจในการซือ้ ขายแต่ละครัง้ เพียงอย่างเดียว นะครับ แต่กลยุทธ์ตอ้ งเริม่ จากนิสยั พืน้ ฐานก่อน ก่อนทีจ่ ะไปรบกับใคร เราต้องรูจ้ กั ตัวเอง ก่อนจริงมัย้ ครับ เช่น เราชอบบริโภคข่าวขัน้ ไหน วิเคราะห์ขา่ วและเหตุการณ์ตา่ งๆ เป็นมัย้ ชอบข่าวทีย่ อ่ ยส�ำเร็จแล้ว, ชอบเล่นข่าวลือ หรือว่าไม่ชอบไม่มเี วลาติดตามข่าวสาร เราดู ราคาบ่อยแค่ไหน สามเดือนครัง้ เดือนละครัง้ สัปดาห์ละครัง้ วันละครัง้ หรือนัง่ เฝ้าหน้าจอ ทัง้ วัน เราพร้อมทีจ่ ะสูก้ บั ตลาดกลางคืนมัย้ เราตัดสินใจเด็ดขาดหรือเปล่า เราเชือ่ คนง่ายมัย้ หรือชอบเชือ่ ตัวเองมากกว่า เราเปลีย่ นความคิดตัวเองบ่อยมัย้ ความจ�ำดีมยั้ มีวนิ ยั มากน้อย แค่ไหน ชอบคุยกับคนเรือ่ งอะไร มีความโลภความกลัวรุนแรงแค่ไหน รับฟังความคิดเห็นคน อืน่ ได้ดรี เึ ปล่า แล้วตัวเราเองรูจ้ กั ทองค�ำดีแค่ไหน วัดยังไง เปรียบเทียบกับใคร ทัง้ หมดนีแ้ ค่ตวั อย่างเล็กๆ น้อยๆ ของการรูจ้ กั ตัวเองนะครับ เริม่ เชือ่ ผมรึยงั ว่ากลยุทธ์ของแต่ละคนไม่เหมือน กัน พอเรารู้จักตัวเองแล้ว ก็มาส�ำรวจสิ่งที่มีอยู่ในตลาดว่าโบรคเกอร์แต่ละแห่งให้ อะไรเราบ้าง ตรงกับที่เราอยากได้แค่ไหน จริงใจมั้ย แล้วปฏิบัติกับเรายังไง เลือกวิธีการที่ เหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับ บางท่านอาจเลือกแห่งเดียว บางท่านอาจเลือกหลายแห่ง ไม่ ว่ากัน ขอให้เหมาะกับนิสัยส่วนตัวก็พอ อย่าไปเชื่อใครว่าท�ำยังไงแล้วจะก�ำไร เค้าท�ำอย่าง นั้นแล้วก�ำไร ก็ไม่ได้หมายความว่าเราท�ำแบบเดียวกันแล้วจะได้เหมือนเค้า นอกจากเอา เงินไปให้เค้าตัดสินใจบริหารให้เลย ถึงจะได้เหมือนกัน

ยกตัวอย่างเช่น ช่วงนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ จะเห็นตรงกันว่าราคาทองค�ำแกว่งตัวในกรอบกว้างๆ ระยะกลาง ขณะที่กรอบอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ท�ำให้ ค�ำแนะน�ำส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะ ซื้อขายตาม ทิศทางแนวโน้มสั้นๆ หรือ ซื้อเมื่อย่อ หรือ ขายเมื่อ ขึ้น ซึ่งค�ำแนะน�ำทั้งสามนี้อาจเหมาะกับนักลงทุนต่าง ประเภทกัน ดังนั้น เราจึงต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราเล่น แบบไหน ชอบตามเทรนด์ หรือชอบเล่นสวนทางสัน้ ๆก�ำไร เยอะๆ ติดฝั่งซื้อหรือชอบขาย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับ ว่าค�ำแนะน�ำนั้นๆ อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่น่าเชื่อถือ มากน้อยแค่ไหน สุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ว่า ไม่มีใครล่วงรู้อนาคต ได้ว่าราคาทองค�ำจะเป็นอย่างไร ทุกอย่างเป็นเพียงการ คาดการณ์ตามสถิติเท่านั้น สิ่งส�ำคัญคือการก�ำหนด กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับนิสัยและลักษณะความสามารถ พื้นฐานของตนเอง ซึ่งจะได้ผลดีที่สุดก็คือ จะต้องท�ำตาม กลยุทธ์ที่เราก�ำหนดไว้นั่นเอง G

โดย บริษทั ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.ausirisfutures.com โทร. 0-2633-5299

41


Gold Analysis วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

Ausiris Futures : เรื่อง

บทวิเคราะห์ ร าคาทองค� ำ กับการท�ำก�ำไรของนักลงทุน

ท่านนักลงทุนทั้งหลายที่คลุกคลีอยู่ในตลาดทองค�ำมานานแสนนาน เปิดบัญชีซื้อ ขายมาหลายที่ เพื่อเฟ้นหาคนที่รู้ราคาทองค�ำได้ล่วงหน้าหรือมีความสามารถพยากรณ์ ราคาทองค�ำได้นั้น อาจมีการสรรหาทั้งการเลือกจากค�ำโฆษณาเล่าอ้างว่าสามารถมอง ราคาทองค�ำได้ล่วงหน้า เลือกจากข้อมูลแน่นปึ้กมหาศาลที่โบรคเกอร์ต่างๆ สัญญาว่าจะ ให้ เลือกจากการฟันธงให้สามารถท�ำตามได้ง่ายโดยไม่ต้องคิดเองมากนัก หรือแม้แต่เลือก จากเพื่อนที่เข้าไปเทรดแล้วก�ำไรครั้งละมากๆ มาบอกต่อๆ กัน สุดท้ายพอเข้าไปเทรดเอง แล้วก็ไม่เหมือนกับคนอื่นๆ หรือไม่เหมือนกับค�ำเล่าอ้างโฆษณาที่หอมหวานในครั้งแรก หรือว่าอาจเล่นได้ประเดี๋ยวประด๋าวสลับกับการเจ็บตัว ได้แต่ความสนุกตื่นเต้นเท่านั้น เพราะมีหลายครั้งที่นักลงทุนอ่านแค่ค�ำแนะน�ำจากบทวิเคราะห์โดยไม่ดูเหตุผลหรือความ เสี่ยง จนน�ำไปสู่การขาดทุนย่อยยับ สุดท้ายก็กลับมากล่าวโทษโบรคเกอร์ว่าแนะน�ำการ ซื้อขายไม่ดีท�ำให้ขาดทุน ขณะที่ไม่ดูตัวเราเองว่าเราไม่มีความเข้าใจเลยว่าค�ำแนะน�ำที่ ส�ำนักหรือโบรคเกอร์ต่างๆ ให้มานี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร มีเหตุผลอะไร เอามาจากไหน มี เงื่อนไขอะไร มีอะไรต้องจับตามอง และมีความเสี่ยงด้านใดมากน้อยแค่ไหน ก่อนอื่นผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าจริงๆ แล้ว เรื่องของอนาคต ไม่มีใครล่วงรู้ ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับ แม้แต่ผู้ที่อยู่ในวงการหรือผู้ที่เป็นรายใหญ่จริงๆ ก็ยังไม่สามารถ คาดเดาหรือก�ำหนดอนาคตได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ท�ำได้คือการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์และประมวลผล น�ำมารวบรวมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละด้านประกอบกับ ผลตอบแทนที่คาดหวังได้ แล้วจึงสรุปผลให้ค�ำแนะน�ำที่ประเมินแล้วว่ามีผลตอบแทนคุ้มค่า กับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญหรือไม่ โดยจะมีการอธิบายลักษณะและความรุนแรงของความ เสี่ยงประกอบด้วยทุกครั้ง

40

อย่างไรก็ตามในการอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปของการอธิบายเหตุการณ์หรือ ข้อมูลส�ำคัญในรูปแบบต่างๆ ทีเ่ ป็นมูลเหตุให้ตดั สินใจให้คำ� แนะน�ำนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นปัจจัยพืน้ ฐานหรือปัจจัยจากการ วิเคราะห์ทางเทคนิค ล้วนอยูใ่ นรูปแบบเดียวกันนีท้ งั้ สิน้ คือ ให้คำ� แนะน�ำตามเหตุผลทีอ่ ธิบายประกอบ พร้อมกับบอกถึง ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จึงจะเรียกว่าเป็น บทวิเคราะห์ที่ น�ำมาใช้ประโยชน์ได้ครบถ้วน ดังนั้น บทวิเคราะห์ต่างๆ จึงเป็นเพียงการให้ ข้อมูลและเสนอความเห็น หรือเป็นเครื่องอ�ำนวยความ สะดวกให้กับนักลงทุนเท่านั้น ในขณะที่ การตัดสินใจ ลงทุนต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักลงทุนเอง จึงท�ำให้หน้าทีอ่ นั ดับแรกของนักลงทุนคือ พิจารณาข้อมูล ตามค�ำอธิบายว่ามีแหล่งที่มาเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด สมเหตุผลแค่ไหน และได้มีการพิจารณาความเสีย่ งอย่าง ครบถ้วนหรือไม่ ขณะที่ถึงแม้ว่าค�ำแนะน�ำต่างๆ จาก นักวิเคราะห์จะเป็นค�ำแนะน�ำที่คิดรวมความเสี่ยงไปด้วย แล้ว และค�ำแนะน�ำจากมาร์เก็ตติ้งก็เป็นค�ำแนะน�ำที่น่า จะเหมาะสมกับผู้ลงทุน แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าไม่มีใครรู้จัก เราดีเท่าตัวเราเอง และก็ไม่มใี ครมา รับผิดชอบก�ำไรขาดทุน


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

ราคามาเป็นเงินบาทสามารถน�ำไปใช้เพือ่ บริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงิน หรือ บางท่านทีม่ นั่ ใจว่าสามารถคาดการณ์การเคลือ่ นไหวของค่าเงินได้แม่นย�ำก็อาจน�ำตราสาร

ชนิดนี้มาใช้เพื่อการเก็งก�ำไรได้เช่นกัน ในเบื้องต้นเราคง ต้องมาท�ำความรูจ้ กั กับตราสารชนิดนีก้ อ่ น

รู้จักกับ USD Futures ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจกันก่อนดอลลาร์ล่วงหน้าหรือ USD Futures มีลักษณะ สัญญาอย่างไร การซื้อขาย USD Futures 1 สัญญาเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า สัญญาจะตกประมาณ 30,000 บาท Futures ทุกชนิดที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ปัจจุบัน ก�ำหนดราคาซื้อขายเป็นเงินบาทและ ช�ำระราคาเป็นเงินบาท ส�ำหรับ USD Futures ก�ำหนดราคาซื้อขายเป็นบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและราคาขยับขึ้นลงช่องละ 1 ส.ต. เพราะ ฉะนั้นราคาซื้อขายในตลาดอนุพันธ์จะใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงิน ดอลลาร์ที่เราคุ้นเคย อย่างเช่น 30.10, 30.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตัวย่อที่ใช้ในตลาด อนุพันธ์ก�ำหนดไว้คือ USD ตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุ สัญญาของ USD Futures มี 4 series ให้ซื้อขาย มี 3 เดือนที่ใกล้ที่สุดติดกัน และเดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป อีก 1 เดือน อย่างเช่น ตอนนี้เป็นเดือนมิถุนายน สัญญาของ USD Futures ที่ซื้อขายมี เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนสุดท้ายของไตรมาส 3 คือเดือน กันยายน ผ่านไป 1 เดือนเป็นเดือนกรกฎาคม มี Series เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนสุดท้ายของไตรมาส 4 คือเดือนธันวาคม เดือนที่สัญญาครบ ก�ำหนดจะสามารถซื้อขายวันสุดท้ายคือวันท�ำการก่อนหน้าวันท�ำการสุดท้ายของเดือน แต่ จะซื้อขายได้จนถึง 11.00 น.เท่านั้น วันที่หมดอายุราคาของ USD Futures จะไม่ใช่อัตรา แลกเปลี่ยนในอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ตลาดอนุพันธ์ก�ำหนดให้ ใช้อัตรา Fixing ของ Thomson Reuters เวลา 11.00 น. ค่าเงินบาทขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง • ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ถ้าดุลการค้าและดุลบริการมีแนวโน้มเกินดุลมาก ขึ้น เงินดอลลาร์จะไหลเข้าประเทศมากขึ้นและเงินดอลลาร์จะถูกแลกเป็นเงินบาท ท�ำให้มี ความต้องการซื้อเงินบาทมากขึ้นและค่าเงินบาทแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกันถ้าดุล บัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงหรือขาดดุล ค่าเงินบาทก็จะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง • เงินทุนไหลเข้าออกในตลาดการเงินและตลาดหุน้ ของนักลงทุนต่างชาติ ต้องบอก ว่าเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้คา่ เงินบาทผันผวนในระยะสัน้ มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีการไหลเข้าออกเร็ว เงินทุนของนักลงทุนต่างชาติทไี่ หลเข้าตลาดหุน้ และตลาดพันธบัตรของไทยถ้าไหลทะลักเข้า มาไม่หยุด ค่าเงินบาทก็จะมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่เมือ่ ไรทีน่ กั ลงทุนต่างชาติเริม่ ขายหุ้นเหมือนอย่างเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตรงนี้ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นคงต้องไป คาดการณ์วา่ ถ้านักลงทุนต่างประเทศ Net buy อยู่ ยังซือ้ ต่อไปอีกหรือไม่ หรือเตรียมจะขาย Net Sell อยู่ ยังจะขายต่อหรือไม่ หรือพร้อมทีจ่ ะเข้ามาซือ้ แล้ว วิเคราะห์เกีย่ วโยงไปถึงตลาด หุน้ ไทยแพงไปหรือยัง แนวโน้มผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนในไทย ปริมาณการซือ้ สุทธิขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในอดีต รวมไปถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง ในต่างประเทศ โดยสรุปต้องวิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยไปด้วย • นโยบายการเงินของ ธปท. หลักๆ คงเป็นเรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ย อัตรา ดอกเบีย้ ขาขึน้ จะเป็นปัจจัยหนึง่ ทีเ่ ร่งให้มเี งินไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรและท�ำให้คา่ เงินบาท มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกันอัตราดอกเบี้ยต�่ำหรือดอกเบี้ยขาลงก็อาจจะท�ำให้เงิน ไหลออกจากตลาดพันธบัตรในไทยไปเข้าตลาดพันธบัตรประเทศอืน่ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่า • ค่าเงินสกุลหลักแข็งค่าหรืออ่อนค่าลง อัตราแลกเปลี่ยนเป็นการก�ำหนดค่าเงิน สกุลท้องถิน่ เทียบกับเงินสกุลต่างๆ โดยส่วนใหญ่เทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพราะเป็นเงิน สกุลหลักที่ใช้ในการค้าและช�ำระเงินระหว่างประเทศ ดังนั้น ถ้าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลง ใช้ USD Futures เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เราสามารถเทรด USD Futures เพือ่ เก็งก�ำไรในทิศทางค่าเงินบาท เหมือน โกลด์ ฟิวเจอร์ส

ทีเ่ ก็งก�ำไรในทิศทางราคาทองค�ำ แต่ขอแนะน�ำให้ใช้ USD Futures เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส�ำหรับนักลงทุนทองค�ำจะเหมาะสมกว่า แทนที่จะมา เก็งก�ำไรในทิศทางค่าเงินบาทที่มีปัจจัยให้วิเคราะห์หลาย ปัจจัย เคยได้ยินว่าวิเคราะห์แนวโน้มค่าเงินบาทเป็นการ คาดการณ์ทยี่ ากทีส่ ดุ ดังนัน้ ถ้าเป็นนักลงทุนทีเ่ ชีย่ วชาญ เรือ่ งทองค�ำอยูแ่ ล้ว คาดการณ์แต่ทศิ ทางราคาทองค�ำอย่าง เดียวก็เหนื่อยพออยู่แล้ว เพราะล�ำพังราคาทองในตลาด โลกตอนนีผ้ นั ผวนสูงมาก มีปจั จัยทีต่ อ้ งคาดการณ์มาจาก ทั่วโลกทีเดียว การค�ำนวณว่าจะต้องใช้ USD Futures จ� ำ นวนกี่ สั ญ ญาเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลก เปลีย่ นจากโกลด์ ฟิวเจอร์ส ทีเ่ ราถือครองสถานะอยู่ และ เราจะป้องกันความเสีย่ งได้อย่างไร มีคำ� ตอบดังนี้ จ�ำนวน USD Futures ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง = เงิ นลงทุนในทองแท่งหรือมูลค่าสัญญาของโกลด์ ฟิวเจอร์ส มูลค่าสัญญาของ USD Futures ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนมีเงินลงทุนในทองแท่ง อยู่ 1.2 ล้านบาท ต้องขาย USD Futures จ�ำนวน 40 สัญญาเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ส่วน นักลงทุนในโกลด์ ฟิวเจอร์ส ให้นำ� มูลค่าของสัญญาโกลด์ ฟิวเจอร์ส หารด้วยมูลค่าของสัญญาของ USD Futures เน้นว่าไม่ใช่เงินลงทุน ตัวอย่างเช่น นักลงทุนเปิดสถานะซือ้ โกลด์ ฟิวเจอร์สขนาด 10 บาท จ�ำนวน 3 สัญญา มูลค่าสัญญาของโกลด์ฟวิ เจอร์ส คือ 24,000 x 10 x 3 = 720,000 บาท ต้องขาย USD Futures จ�ำนวน 24 สัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนที่มีสถานะ ขายในโกลด์ ฟิวเจอร์ส ปิดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยการซื้อ USD Futures นอกจากจะสามารถใช้ USD Futures เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นแล้ว ยังเหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ตราสารทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ทอี่ า้ งอิง กับราคาตลาดโลกอีกด้วย G

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด สอบถามข้อมูลและการเปิดบัญชีซอื้ ขาย โทร.0-2223-2288 www.hshfutures.com

43


Gold Analysis วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

เทรดทองควบคู่กับ USD Futures หลายท่านที่ซื้อขายทองค�ำคงคุ้นชินกับการเคลื่อนไหวของราคาทองในประเทศว่า มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคาทองในต่างประเทศ แต่ต้องมีการแปลงราคาจาก เงินดอลลาร์มาเป็นเงินบาท พร้อมด้วยแปลงความบริสทุ ธิจ์ าก 99.99 % หรือ 99.5 % มาเป็น 96.5 % โดยในส่วนของการแปลงความบริสุทธิ์นั้น ดูจะไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับการลงทุนใน ทองค�ำแท่งในประเทศ แต่ในส่วนของค่าเงินบาทนัน้ เป็นประเด็นทีม่ ผี ลต่อการเคลือ่ นไหวของ ราคาทองในประเทศมากพอสมควร จนท�ำให้หลายท่านที่ซื้อขายทองค�ำแท่งไม่สบายใจ เมื่ อ เห็ น ว่ า สั ด ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงของราคาทองแท่ ง ในประเทศอาจผิ ด เพี้ ย นไม่ ไ ด้ สัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค�ำในต่างประเทศ แต่หลังจากมีการเปิดซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของทองค�ำไปได้ระยะหนึ่ง ก็ท�ำให้หลายท่านเริ่มเข้าใจว่าการปรับ ขึ้นลงของราคาทองในประเทศไม่ได้มีสัดส่วนที่ผิดเพี้ยนไปมากนัก เนื่องจากราคาของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของทองค�ำซึ่งมีการเคลื่อนไหวตามกลไกราคาก็ไม่ได้มีสัดส่วน แตกต่างไปจากราคาทองแท่งในประเทศมากนัก เพียงแต่ว่าราคาทองค�ำแท่งในประเทศ นั้นต้องรอการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองค�ำ ซึ่งต้องมีการพิจารณาในหลายประเด็น ทั้งเรื่องของแรงซื้อแรงขายที่มีเข้ามาในขณะนั้นๆ ซึ่งเชื่อว่าท่านที่เห็นราคาของสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้ากับราคาทองค�ำแท่งในประเทศคงจะเริ่มสบายใจขึ้น แต่ส�ำหรับเรื่องของค่า เงินบาทนั้น ก็ยังเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองในประเทศ ซึ่งโดย รวมแล้วค่าเงินบาทมีผลต่อราคาซื้อและราคาขายทองค�ำในประเทศในทางที่ท�ำให้ราคา ซื้อแพงขึ้นในช่วงที่ราคาทองในตลาดโลกปรับตัวลง แต่จะมีผลให้ราคาขายคืนถูกลงใน ช่วงที่ราคาทองในตลาดโลกแพงขึ้น สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็คงเป็นเพราะนักลงทุนทองค�ำในบ้านเรามี บทบาทต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทบ้างพอสมควร โดยในช่วงที่ราคาทองปรับตัวลง จะมีนักลงทุนจ�ำนวนมากกลับเข้ามาซื้อทองค�ำ และการซื้อทองค�ำซึ่งต้องใช้เงินดอลลาร์

ในการช�ำระราคา ผู้ค้าทองในประเทศก็ต้องส่งค�ำสั่งขาย เงินบาทเพื่อซื้อเงินดอลลาร์ไว้เพื่อช�ำระราคาทอง และ เมื่อมีแรงขายบาทออกมามากค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่า ลง เมื่อราคาทองปรับลงแต่เงินบาทอ่อนค่า ราคาทองใน ประเทศก็ปรับลงน้อยกว่าปกติ ในทางตรงข้ามหากราคา ทองปรับขึน้ มาแรงก็จะมีนกั ลงทุนจ�ำนวนมากเช่นกันทีน่ ำ� ทองมาขายคืนเพื่อท�ำก�ำไร และผู้ค้าทองต่างก็จะน�ำทอง ไปขายต่อในตลาดต่างประเทศ และการช�ำระราคาให้กับ นักลงทุนในประเทศก็ตอ้ งใช้เงินบาทในการช�ำระราคา ผูค้ า้ ทองก็จะส่งค�ำสั่งขายเงินดอลลาร์ที่ได้รับจากการน�ำทอง ไปขายเพือ่ ซือ้ เงินบาทมาจ่ายคืนให้กบั นกั ลงทุนในประเทศ ที่น�ำทองค�ำแท่งมาขายคืน และเมื่อมีค�ำสั่งซื้อเงินบาท เข้ามามาก ย่อมส่งผลให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้น จน ท�ำให้ราคาทองในประเทศปรับตัวขึ้นได้น้อยลง ผลกระ ทบในลักษณะเช่นนี้เชื่อว่าท่านที่ซื้อขายทองค�ำคงคุ้น ชินและเป็นเรื่องที่รบกวนความรู้สึกในการลงทุนหรือเก็ง ก�ำไรในทองค�ำมากพอสมควร ในอนาคตตลาดอนุพันธ์ของไทยได้เตรียมที่จะ เปิดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของค่าเงิน บาทหรือที่ USD Futures ซึ่งท่านที่ต้องเข้าไปมีสถานะ ในการลงทุนทั้งในทองค�ำแท่งหรือแม้แต่สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าของทองค�ำ รวมไปถึงสินค้าอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งมีการแปลง

ผลตอบแทนของทองตลาดโลก vs. ทองแท่งในประเทศ

ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

35.0

%

ทองตลาดโลก ทองในประเทศ

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

42

2545

2546 2547

2548 2549 2550 2551 2552 2553

2554

ผลตอบแทนของทองตลาดโลกเทียบกับผลตอบแทนของทองแท่งในประเทศ

2550

2551

2552

2553

2554

เฉลี่ย 5 ปี

ทองตลาดโลก

30.9

5.4

24.8

29.6

10.1

20.2

ทองในประเทศ

21.7

6.1

23.9

16.1

16.6

16.9


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบเครื่ อ งประดั บ และโลหะมี ค ่ า ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วิทยาศาสตร์ระดับสูง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทองค�ำบริสุทธิ์ 99.99 % เทคนิคการตรวจโลหะเจือสารอันตรายในเครื่องประดับ เทคนิคการหาธาตุองค์ประกอบของโลหะผสมของเครื่องประดับ เทคนิคการตรวจวัดความหนาของโลหะที่ชุบเครื่องประดับ เทคนิคการตรวจค่าความบริสุทธิ์เครื่องประดับเงิน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่ใช้ในงานวิเคราะห์เหล่านี้ได้แก่ 1. Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer เป็น เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุต่างๆ กว่า 70 ชนิด โดยสามารถบอกผล ได้ว่าประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง มีปริมาณเท่าไร เหมาะส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์ เครื่องประดับหรือโลหะมีค่าที่ต้องการความละเอียดสูงเช่น เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ทองค�ำบริสุทธิ์ 99.99 % เทคนิคการตรวจโลหะเจือสารอันตรายในเครื่องประดับ เช่น ตะกั่ว นิกเกิล เป็นต้น 2. Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer เป็น เครือ่ งมือวิเคราะห์สว่ นประกอบของโลหะมีคา่ หรือเครือ่ งประดับว่ามีธาตุองค์ประกอบ อะไรบ้าง และสามารถระบุองค์ประกอบในเชิงกึ่งปริมาณวิเคราะห์ คือสามารถระบุ ค่าความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับหรือโลหะมีค่าได้โดยประมาณเท่านั้น นอกจากนี้ เครือ่ ง X-ray Fluorescence Spectrometer ยังสามารถตรวจวัดความหนาของการชุบ เครือ่ งประดับ เช่น เครือ่ งประดับทองเหลืองชุบเงิน 5 ไมครอน เทคนิคนีส้ ามารถตรวจ สอบได้วา่ การชุบนัน้ มีความหนาเป็นไปตามทีต่ อ้ งการหรือไม่ 3. Auto Titration หรือ Potentiometric Titrator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ค่า ความบริสุทธิ์เครื่องประดับหรือโลหะเงิน โดยสามารถบอกค่าปริมาณของโลหะเงิน ได้อย่างแม่นย�ำและรวดเร็วเมื่อเทียบกับเทคนิคในการไตเตรตโดยเครื่องมือในอดีต อีกทั้งยังใช้ปริมาณตัวอย่างในการวิเคราะห์น้อยมาก ชัยชนะของการผสมผสานเทคโนโลยีการวิเคราะห์ตรวจสอบและประสบการณ์ ความสามารถในการประยุกต์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูงจัดเป็น เทคโนโลยีการวิเคราะห์เครือ่ งประดับและโลหะมีคา่ อันเป็นความส�ำเร็จอย่างหนึง่ ของ นักวิเคราะห์โลหะมีคา่ ทีส่ ามารถใช้ประสบการณ์ทางด้านเคมีและโลหะวิทยาเอาชนะ เทคนิคการผลิตทีม่ หี ลากหลายรูปแบบและนับวันจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ช่วยสร้าง ความมั่นใจให้แก่ผู้ผลิตในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมทัง้ ผูบ้ ริโภคเองก็จะมีความเชือ่ มัน่ ว่าสินค้าทีผ่ า่ นการตรวจรับรองแล้ว นัน้ มีคณ ุ ภาพทีด่ แี ละมีความปลอดภัย ป้องกันการถูกหลอกลวงจากการซือ้ สินค้าทีไ่ ม่ได้ คุณภาพมาตรฐาน ท้ายสุดการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์คณ ุ ภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้าเครือ่ งประดับต้องด�ำเนินต่อไปเพือ่ สามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับเทคโนโลยี ของโลกในปัจจุบนั เพือ่ รับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลต่อไป

Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer หรือ ICP-OES

Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer หรือ EDXRF

Auto Titration หรือ Potentiometric Titrator

G

โดย ห้องปฎิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.0-2634-4999 โทรสาร 0-2634-4970 www.git.or.th

45


Gold Article วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี : เรื่อง และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เทคโนโลยีการตรวจสอบโลหะมีค่า ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูง

ปัจจุบันการผลิตเครื่องประดับมีกระบวนการผลิตที่มีความหลากหลายและ ทันสมัยมากกว่าในอดีต จึงท�ำให้ได้เครือ่ งประดับท�ำจากโลหะมีคา่ ทีส่ วยงามโดดเด่น อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องประดับ เช่น การผลิตทองค�ำให้มีสีสันต่างๆ ตาม ความต้องการเพื่อตอบสนองผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการผลิตทองค�ำให้มีสีขาว เขียว ชมพู แดง หรือแม้การที่ท�ำให้มีสีม่วง นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีการเติมโลหะเพื่อ เพิ่มคุณสมบัติที่ดีต่างๆ ให้กับเครื่องประดับ เช่น การท�ำให้โลหะทองค�ำสามารถทน ต่อการขูดขีดไม่เป็นรอยได้ง่าย หรือการลดความหมองของเครื่องประดับเงิน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นเทคนิคการชุบเครื่องประดับยังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะราคา โลหะมีค่าเช่น ทองค�ำ แพลทินัม ที่น�ำมาท�ำเครื่องประดับปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ดัง นั้น ผู้ผลิตจึงจ�ำเป็นต้องหาวัสดุทดแทนที่มีความสวยงาม และตอบสนอง ความ ต้องการผู้บริโภค จะเห็นได้จากการน�ำเครื่องประดับทองเหลืองมาชุบทองค�ำหรือชุบ เงินเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเครื่องประดับทองเหลืองและได้ราคาถูกกว่าเครื่อง ประดับแท้หลายเท่าตัว ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา และมีความ หลากหลายดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างมากในการทีจ่ ะตรวจสอบเครือ่ งประดับ เหล่านั้น ว่ามีคุณภาพและความบริสุทธิ์เป็นอย่างไร โดยในการตรวจวิเคราะห์เพื่อ จะให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ และตอบสนองความต้องการของข้อก�ำหนดคุณภาพ การผลิตและการน�ำเข้าส่งออกว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นั้น มีความจ�ำเป็น ที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่อาศัยเทคนิคและวิทยาการระดับสูงเข้ามา ช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง มั่นใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีผลในการช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากในการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งช่วยในการ ศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าอีกด้วย

44
วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

เจ้าของห้างทองแสงทองสุกกล่าวให้มมุ มองว่าในปัจจุบนั พวกโจรทีป่ ล้นร้านทองนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภท แรก คือ กลุม่ คนทีไ่ ปกูย้ มื เงินจากคนปล่อยเงินกูร้ อ้ ยละ 20 พอไม่มเี งินจ่ายหนีก้ จ็ ะถูกบังคับให้มาปล้น และกลุม่ คนอีกประเภท หนึง่ ก็คอื กลุม่ ผูเ้ สพยาเสพติด แต่ไม่มเี งินไปซือ้ ยา ก็จะถูกบังคับให้มาอีกเช่นกัน ส�ำหรับกลุม่ โจรทีเ่ ข้าปล้นร้านตนนัน้ เป็น ประเภทผูเ้ สพยาเสพติด โดยพวกนีเ้ ริม่ หัดขโมยกันตัง้ แต่อายุ 13-14 ปี ปัจจุบนั โจรกลุม่ นีอ้ ายุ 19 ปี ปกติกอ่ คดีอยูแ่ ถวจังหวัด นครปฐม – จังหวัดอยุธยา ซึง่ ก่อนหน้านีไ้ ด้ถกู จับคดียาเสพติดถึง 3 ครัง้ แต่กส็ ามารถประกันตัวออกมาได้ทงั้ 3 ครัง้ คุณไพวุฒิ กล่าวต่อไปว่า หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทางร้านได้ท�ำการติดลูกกรงเหล็กขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัย รูส้ กึ อุน่ ใจและปลอดภัยมากขึน้ พร้อมกับฝากบอกเพือ่ นชาวร้านทองว่าการติดอุปกรณ์ลกู กรงเหล็ก, กล้องวงจรปิด, ประตู อัตโนมัติ สามารถช่วยได้จริงๆ และยังฝากเตือนชาวร้านทองทุกท่านให้ระวังตัวไว้ เพราะภัยสามารถมาได้ทุกเวลา จากเหตุการณ์ทไี่ ด้รบั การแชร์จากเจ้าของห้างทองแสงทองสุกในครัง้ นี้ สามารถสะท้อนให้เห็นได้วา่ สังคมไทยในสมัยนี ้ ค่อนข้างอันตรายเอามากๆ อยากให้เพือ่ นๆ ร้านทองได้นำ� ไปเป็นอุทาหรณ์ หรือจะไปปรับปรุงติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกันภัยเพิม่ เติมก็ น่าจะเป็นเรือ่ งดี ส่วนฉบับหน้าเราจะพาไปแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจจากร้านใด หรือหากท่านต้องการจะแชร์เรื่องราวที่คิดว่าจะเป็น ประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการในวงการค้าทองค�ำด้วยกัน ก็สามารถติดต่อมายังกองบรรณาธิการวารสารทองค�ำ หรือ จะติดต่อมายังคุณเกม โดยตรงได้ที่ E-mail : jiratsa@goldtraders.or.th ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้านะค่ะ สวัสดีคะ G

49


Gold Shared วารสารทองค�ำ จิรัสสา รังษี : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

JULY - SEPTEMBER 2012

เรื่องเล่ า ร้ า นทอง ห้างทองแสงทองสุก

“Gold Shared” คอลัมน์นอ้ งใหม่ทจี่ ะมาพบกับท่านสมาชิกของสมาคมค้าทองค�ำ ชือ่ คอลัมน์กพ็ อจะบอกลักษณะ ของคอลัมน์นไี้ ว้บา้ งแล้วนะค่ะ เราจะน�ำเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับร้านทองมาแบ่งปันกัน ทัง้ เรือ่ งของการจีป้ ล้น การน�ำทอง ปลอมมาหลอกขาย เพือ่ ทีจ่ ะได้รวู้ ธิ สี งั เกต ป้องกัน ให้เหตุการณ์รา้ ยๆ ลดลงไป ส�ำหรับในฉบับนี้ เราจะพาไปร่วมแชร์เรือ่ งราว จากร้านทองแสงทองสุก ย่านท่าดินแดง กรุงเทพฯ นีเ่ อง หากจะพอจ�ำกันได้ ร้านทองแห่งนี้ถูกปล้นอย่างอุกอาจ เมื่อปลายปี 2554 โดยคุณไพวุฒิ ปริสุทธิพงศ์ เจ้าของร้าน ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดย คุณไพวุฒิ เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างละเอียดว่า ในวันเกิดเหตุทางร้านได้เปิดบริการตาม ปกติ โดยตนได้อยู่หน้าร้าน 2 คนกับภรรยา จากนั้นได้มีโจรเข้าปล้นรวม 4 คน มีผู้หญิง 1 คน คอยดูลาดเลา ผู้ชายขับ มอเตอร์ไซค์คุมเชิง 1 คน และบุกเข้าปล้นร้านทอง 2 คน โจรแต่งกายด้วยชุดด�ำและสวมหมวกนิรภัยแบบคลุมทั้งศีรษะ ซึ่ง ช่วงนั้นเป็นช่วงน�้ำท่วม ทางร้านได้มีการก่อก�ำแพงไว้หน้าร้านด้วย ณ วินาทีนั้น 2 คนนี้ ก็ได้พุ่งข้ามก�ำแพงมา ส่องปืนไปทั่ว ร้าน ตนและภรรยาตกใจและกลัว จึงได้แต่บอกโจรไปว่ายอมแล้วและหมอบลงกับพื้น แต่ด้วยพื้นที่ในร้านที่จ�ำกัดประกอบ กับมีตู้โชว์ทองกีดขวางทางเดินจึงท�ำให้พื้นที่คับแคบ โจรทั้ง 2 เดินเข้าไปกวาดทองล�ำบาก และยังกลัวตนจะสู้ขัดขืนจึงได้ ยิงตนและภรรยา จนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแก้ม แขน ล�ำตัว และขา อีกทั้งยิงใส่ตู้โชว์ทอง และบริเวณต่างๆ ภายในร้านเพื่อ ที่จะกวาดเอาทองรูปพรรณไป

48


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

เสี่ยงเพิ่มขึ้น และทิศทางตลาดโลกไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ แม้แต่วิเคราะห์ทางเทคนิค ถ้าจะให้ พูดตรงๆ ก็คือสมัยก่อนพวกเราค้าขายอยู่ดีๆ แล้วก็ถูกดึงเข้าไปเล่นการพนันโดยที่ไม่รู้ตัว แม้ว่ามุม มองนี้จะเป็นในแง่ลบ แต่เท่าที่เห็นหลายท่านเทรดในวงการทอง มองดูแล้วก็ไม่ต่างจากการเล่น พนัน แต่เป็นการพนันที่ถูกกฎหมาย ส่วนอนาคตของตลาดทองรูปพรรณนั้น มองว่าเปอร์เซ็นต์ทองที่จะน�ำมาท�ำจะต้องลดลง เป็นลักษณะทองเค เหมือนฮ่องกง หรืออิตาลี เพื่อให้ราคาลดลงตาม เพราะเมื่อทองค�ำราคาสูง ขนาดนี้การขายทองเปอร์เซ็นต์สูงก็จะท�ำได้ยาก อย่างไรก็ตามเชื่อว่ากลุ่มที่นิยมใส่ทอง 96.5 ก็ยังมี อยู่ ขณะที่ทองแท่ง 96.5 และ 99.99 ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเต็มตัว คุณยอดชายฯ ได้กล่าวถึงเรือ่ งปัญหาการด�ำเนินงานในพืน้ ทีว่ า่ หลังจากทีส่ มาคมฯ ลงมา จัดการเรือ่ งของทองปลอมอย่างจริงจัง ถือว่าได้ผลเป็นอย่างดี เพราะทีผ่ า่ นมาในพืน้ ทีแ่ ปดริว้ ก็มกี ล่มุ มิจฉาชีพมาลงมืออยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะในกลุ่มร้านเปิดใหม่ หรือร้านที่คนขายมีประสบการณ์ น้อยๆ กลุม่ มิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสเข้าลงมือ แต่ถา้ เป็นร้านเก่าๆ จะรูท้ นั ทีวา่ คนไหนเป็นโจร คนไหน เป็นลูกค้า ในสมัยที่ตนเปิดสาขาที่บางพลีก็โดนลองของหลายครั้ง จนบางทีต้องยกมือบอกว่าวันนี้ ขอละกัน เพราะลูกค้าแน่นเต็มเคาเตอร์ ถือว่าเป็นวันดีไม่อยากมีเรือ่ ง ส่วนเรื่องของการจี้ปล้นก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง และทุกวันดูเหมือนสถานการณ์จะ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในอดีตอย่างมากคนร้ายก็แค่เอาปืนปลอมมาขู่ แล้วก็ฉกทองไป 2-3 เส้น แต่ ปัจจุบันใช้ปืนจริง บางรายเป็นอาวุธสงคราม ท�ำให้ร้านทองต้องค�ำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยให้ มาก โดยเฉพาะความปลอดภัยส่วนบุคคล เพราะหากโจรฉกทองไปยังสามารถตามคืนได้ แต่ถ้าถูก ท�ำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มันจะไม่คุ้มกัน เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันเบื้องต้น จึง เป็นเรื่องส�ำคัญ ร้านค้าทองจะต้องประเมินว่าท�ำอย่างไรถึงจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และอุปกรณ์ การป้องกันเบื้องต้นจ�ำเป็นต้องลงทุนท�ำ หรือติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ประตูนิรภัย หรือ บางร้านจะติดลูกกรงก็ต้องยอม “จุดส�ำคัญที่ผมอยากจะฝากร้านทองด้วยกัน เรื่องความปลอดภัย เพราะพวกมิจฉาชีพ จะ เลือกร้านทีค่ วามปลอดภัยน้อยสุด แต่รา้ นผมมีครบหมด คือถ้าจะเข้ามาก็ตอ้ งคิดหลายเรือ่ ง วงจรปิด ก็มี ลูกกรงก็มี ประตูลอ็ คออโต้กม็ ี ต�ำรวจก็มี คนหน้าร้านก็มี ปัจจัยเหล่านีท้ ำ� ให้พวกโจรต้องคิดหนัก และในทีส่ ดุ ก็จะหันไปเลือกร้านอืน่ แทน ดังนัน้ ทุกร้านจะต้องประเมินความเสีย่ งของตัวเอง และเรือ่ ง ของสถานทีต่ งั้ ก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญ คือปัจจุบนั จะไปเปิดร้านทองในพืน้ ทีห่ า่ งไกลผมถือว่ายาก ถ้าจะใช้ ทฤษฎีใครมาก่อนได้กอ่ น ผมว่าเสีย่ งมากและไม่คมุ้ ” ส่วนเรือ่ งของการลงทุนทองในเมืองแปดริว้ นัน้ คุณยอดชายฯ มองว่ามีจำ� กัดอยูเ่ พียงกลุม่ หนึง่ เท่านั้น เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไปเปิดบัญชีกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในกรุงเทพเกือบหมด

ท�ำให้ร้านทองเกิดปัญหามากแต่ก็เป็นกฎของ ธรรมชาติที่ปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็ก แต่ถงึ จุดหนึง่ ถ้าร้านปลีกรายได้ลดลงร้านส่งก็อยูไ่ ม่ได้ เช่นกัน ขณะนีห้ ลายคนเริม่ เบือ่ เพราะท�ำธุรกิจไป แล้วไม่คอ่ ยเหลือก�ำไร แต่ตอ้ งมานัง่ เฝ้าร้านเสีย่ ง อันตราย ท�ำให้หลายคนเริม่ หันไปลงทุนในธุรกิจ อืน่ ทีส่ ำ� คัญการเกิดขึน้ ของ gold online ถือเป็น จุดส�ำคัญ เป็นจุดเปลีย่ น เป็นเทรนใหม่ ซึง่ ใน ช่วงแรกๆ ร้านค้าเล็กๆ ต้องได้รบั ผลกระทบอย่าง หลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่ทงั้ นีย้ งั มองว่าจะเป็นเพียง ผลกระทบช่วงสัน้ ๆ เพราะมันเป็นวงจรธุรกิจ พอ ถึงจุดๆ หนึง่ คนทีข่ าดทุนกับทองออนไลน์ ก็ตอ้ ง กลับมาเหมือนเล่นฟิซคิ ลั โกลด์เหมือนเดิม “จากมุมมองของผมที่เคยเทรดมาหมด แล้ว ทัง้ สัน้ กลาง ยาว หากลองมาพิจารณาแล้ว ผมว่ามันไม่คมุ้ ทีจ่ ะต้องมานัง่ เฝ้าราคา เพราะ ส่วนใหญ่มองไว้วา่ ถ้าเทรนของทองในปีนจี้ ะใกล้ เคียงกับทีค่ ดิ ก็กลางกับยาวไปเลย ไม่ตอ้ งไป นัง่ เดย์เทรด ให้ตาช�ำ้ เป็นแพนด้า สังเกตดูได้รา้ น ทองต่างๆ เถ้าแก่จะนัง่ ดูราคาผ่านโน้ตบุค๊ ตลอด นั่นเป็นสิ่งที่ผมลองมาแล้ว และรู้สึกว่ามันผิด เพราะเวลาของครอบครัวหายไปหมด ขนาดลูก มาชวนคุยยังไม่อยากคุยเลย แต่เดีย๋ วนีไ้ ม่เป็น แล้ว ผมเทรดอย่างสบายๆ พอมองเทรนออก ว่าระยะกลางประมาณไหน ก็จะเข้าลงทุนแค่นี้ จบ ซือ้ แล้วถือขึน้ ลงไม่สำ� คัญ สมัยก่อนเคยเปิด พอร์ตใหญ่แต่ระยะหลังเปิดพอร์ตเล็กลง เล่น แบบสบายๆ ไม่เครียด ขอให้รจู้ กั ตัวเอง เมือ่ นัน้ แหละ เราจะเทรดได้อย่างสบาย มีความสุข โอกาสขาดทุนน้อย” G

51


Gold Club วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

“ช้างเท้าหน้า” : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

เปิดแนวคิ ด ใหม่ เทรดดิ ้ ง ฟอร์ ค ิ ด ส์ ปลูกฝังลูกหลานให้ซึมซับการลงทุนเพื่ออนาคต

หลังจากที่วารสารทองค�ำเราได้น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจทองค�ำในต่าง จังหวัดผ่านทางคอลัมน์ “ระเบียงทองค�ำ” มาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยกับประธาน ชมรมร้านค้าทองในพืน้ ทีต่ า่ งๆ มาถึงฉบับนีเ้ ราได้ปรับเปลีย่ นจากคอลัมน์ “ระเบียงทองค�ำ” มาสู่ “โกลด์ คลับ” โดยเนือ้ หาหลักยังคงเป็นการสะท้อนความคิดเห็นในการประกอบการในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวม ถึงไปพูดคุยกับผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองค�ำ ในแง่มมุ ต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ เพือ่ น�ำมา ถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูอ้ า่ น ซึง่ ในฉบับนีข้ อประเดิมด้วยหนึง่ ในสมาชิกของสมา คมฯ ทีท่ ำ� ธุรกิจค้าทองค�ำในจังหวัดฉะเชิงเทรามากว่า 20 ปี นัน่ ก็คอื คุณยอดชาย ภาสุรกุล ซึง่ ได้ สะท้อนมุมมองทีน่ า่ สนใจในการด�ำเนินธุรกิจค้าทองค�ำในปัจจุบนั โดยเฉพาะในยุคทีร่ าคาทองค�ำแสน แพง และได้มเี รือ่ งของการลงทุนในทองค�ำเข้ามาเป็นอีกตัวแปรทีส่ ำ� คัญ คุณยอดชาย ภาสุรกุล กล่าวว่า “การค้าทองในแปดริ้ว ไม่หวือหวาเหมือนอย่างเช่นพื้นที่ใน ปริมณฑลโซนอื่นๆ เพราะเมืองแปดริ้วเป็นเมืองเล็ก ประกอบกับรายได้ของคนส่วนใหญ่มาจาก เกษตรกรรม เพิ่งจะพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ทว่าคนงานในโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ ก็ไม่ได้เดินทางมาซือ้ ทองค�ำในตัวเมือง เพราะทีพ่ กั อาศัยจะไปอยูอ่ กี โซน ส่วนใหญ่ จะเป็นชาวไร่ชาวนามากกว่า ดังนั้นหากปีไหนผลผลิตดี ราคาดี ยอดขายก็ดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตามจากสภาพของธุรกิจค้าทองในปัจจุบัน ไม่สดใสเท่าที่ควร ไม่เหมือนกับเมื่อ ช่วง 10 กว่าปีก่อน ซึ่งถือว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดของธุรกิจค้าทองค�ำ แต่มาถึงวันนี้เมื่อราคาทองได้ปรับ ตัวสูงขึ้นมาก ท�ำให้ยอดขายตกลงมาก บรรดาผู้ประกอบการต้องปรับตัว โดยหารายได้จากส่วนอื่น เข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายฝากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกว่าจะท�ำให้ลูกค้ายอมรับได้ ต้อง ใช้เวลาในการสั่งสมชื่อเสียง และความไว้วางใจมานานพอสมควร ซึ่งร้านของเราค่อนข้างมีชื่อเสียง ที่อยู่ในจังหวัดนี้ ซึ่งลูกค้าของทางร้านเรามีจ�ำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจ�ำ นอกเหนือ จากเรื่องการหารายได้เสริมแล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องมาพิจารณา คือเรื่องรายจ่ายประจ�ำ ซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องหาทางลดลงให้ได้ เพราะถือเป็นต้นทุนหลัก อีกเรื่องก็คือความหลาก หลายของสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องหมั่นส�ำรวจตลอดเวลาว่า มีความหลากหลายและตรงใจ ผู้บริโภคมากน้อยเพียงไร”

50

“ผมมองว่าทองค�ำได้เข้าสู่ยุคของการ ลงทุนอย่างเต็มตัว ร้านค้าต่างจ�ำเป็นต้องปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แต่ถ้าจะให้ร้านค้า ย่อยไปท�ำโกลด์ออนไลน์แข่งกับผู้ประกอบการ รายใหญ่คงเป็นไปได้ยาก แต่ไอเดียผมอยาก จะเปิดสถาบันที่สอน “เทรดดิ้ง ฟอร์คิดส์” คือ การสอนการลงทุนทองค�ำให้กับเด็กๆ เพื่อเป็น การปูพื้นฐานด้านการลงทุน ให้เหมือนกับการ สอนเปียโนให้กบั เด็กๆ โดยเริม่ สอนได้ตงั้ แต่ 5 ขวบ ขึน้ ไป ทัง้ นีเ้ ราไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เด็กสามารถ เทรดทองได้เลย เพียงแต่ตอ้ ง การให้เด็กได้ซมึ ซับ ภาคการลงทุน โดยให้เด็กมองว่ามันเป็นเกมส์ ชนิดหนึง่ เพราะปัจจุบนั เด็กสามารถใช้เทคโนโลยี ได้คล่อง และสามารถเลือกสรรข้อมูลได้มากมาย แต่ไม่ควรมองว่าเค้าจะเก่งตั้งแต่เด็ก แค่ให้เค้า รูจ้ กั บริหาร ความเสีย่ งกับบริหารตัวเอง นอกจาก นั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ลกู ๆ เข้ามา สานต่อกิจการในอนาคต” คุณยอดชายฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ การค้าทองในช่วงทีร่ าคาปรับตัวสูงขึน้ และราคา ได้สวิงขึน้ ลงอย่างต่อเนือ่ งว่า ได้สร้างปัญหากับ ร้านค้าทองมาก ในอดีตราคาทองจะนิง่ ๆ การ ซือ้ ขายจะง่าย โอกาสทีจ่ ะขาดทุนจะน้อยมาก แต่สมัยนี้ร้านทองมีโอกาสที่จะขาดทุนสูง ความ
วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

เชื้อกษัตรย์ของชาวอินคาที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็พยายาม รวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราชหลายต่อหลายครั้ง แต่กไ็ ม่เคยเอาชนะชาวสเปนได้ ไม่นานนักจักรวรรดิ อินคาอันยิ่งใหญ่เดินทางมาถึงกาลอวสาน ขณะที่ เซบาสเตียน เดอ เบลาลกาซาร์ หลัง จากได้ยินเรื่องนี้ และเกิดความเชื่อว่านครทองค�ำ มีจริง ประกอบกับได้ยินค�ำบอกเล่าจาก ชนเผ่า พื้นเมือง ที่ว่า “จงสดับเถิด นายข้า ณ ดินแดนแห่ง หุบเขาและป่าลึกไกลโพ้น ราชะอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยโภคทรัพย์ย่อมสถิตอยู่เหนือบัลลังก์ทองแห่ง นครลับแล อันยากจะมีใครฝ่าไปถึง...สดับเถิด นายข้า ทองทั้งนั้น เนืองนองเต็มไปทั่วทั้งนคร แห่งราชะนิรนาม จึงได้รับสมญาว่า นครทอง และ องค์ราชานั้นย่อมได้รับสมญานามว่าสุวรรณราช เป็นแน่แท้ อย่าได้นึกเดาไปเลยว่า ราชส�ำนักแห่ง พระองค์ก็ล้วนแล้วไปด้วยทองค�ำเพียงใด พึงสดับ เพียงว่า ท้องถนนทุกสายแห่งนครทองนั้น ดาด ผิวด้วยทองค�ำ ตามหุบเขา ตรวยโตรกชะโงกผา อันรายรอบนครทองนั้น ล้วนแล้วด้วยเพชรนิล จินดามหาศาลนัก มรกตขนาดเล็กที่สุดเท่าไข่ไก่ เกลื่อนกล่นอยู่ตามท้องธารมิมีผู้ใดในนครทองจะ สนใจ ด้วยว่าเห็นกันอยู่ทุกวันจนคุ้นเคยเสียแล้ว พึงสดับเทอญ โอ...ข้าแต่ทา่ นชาวผิวขาวผู้ เจริญ อันว่าราชะสุวรรณราชนัน้ ไซร้ พระองค์ยอ่ ม เคารพสุริยเทพอย่างเคร่ ง ครั ด ทุ กถ้ ว นขวบปี พระองค์จกั เสด็จไปยังริมท้องธารใหญ่เพือ่ ประกอบ พิธบี ดั พลีกรรมบูชาแด่สรุ ยิ ะ เทพเป็นเจ้า พระองค์ จักประดับเครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้วนไปด้วย เครือ่ งทองแลเพชรนิล จินดา เสด็จสูช่ ายฝัง่ นทีธาร ณ ทีน่ นั้ พระองค์จะเปลือ้ งเครือ่ งวราภรณ์ออกจน หมดสิน้ แล้วชุบชโลมวรกายด้วยฝุน่ ทองเอิบอาบ ทัว่ ทั้งองค์ จนแลดูสุกสะพรั่งดั่งหนึ่งฉวีวรรณนั้นเป็น ทองแท้ทวั่ ทัง้ องค์ แล้วจึงเสด็จลงประทับในแพทอง แล่นออกสูใ่ จกลางท้องนทีแต่ลำ� พัง ณ ใจกลางท้อง ธารนัน้ เอง พระองค์ยอ่ มประกอบพิธบี ดั พลีบชู าแด่ สุรยิ เทพ แล้วจึงโยนเครือ่ งใช้ในพิธกี รรมอันล้วนไป ด้วยทองค�ำทัง้ สิน้ ลงสูก่ น้ ธารใหญ่นนั้ แลลงสรง สนานในนทีจนฝุ่นทองหลุดจากวรกายหมดสิ้นจึง กลับคืนสูม่ หานคร” ท�ำให้ เซบาสเตียน เดอ เบลาลกาซาร์ ยิง่ เชือ่ เรือ่ งนครแห่งทองค�ำมากขึน้ เนือ่ งจากอินเดียนแดง ผู้นั้นจัดว่าเป็นปรมาจารย์ทางความรู้ศาสตร์เก่า แก่ ทัง้ ต�ำนานนีย้ งั ได้รบั การยืนยันจากอินเดียนแดง เจ้าถิ่นแถวเอกวาดอร์อีก เบลลาลกาซาร์จึงเชื่อว่า เรือ่ งราวทีอ่ นิ เดียนแดงผูน้ นั้ เล่าเป็นความจริง และ เรียกกษัตริยแ์ ห่งนครในต�ำนานว่า “เอล โดราโด”

ซ้ายบน : งานศิลปะจากทองค�ำ ของช่างทองชาวอินคา ซ้ายล่าง : สภาพเมืองอินคา ณ ปัจจุบัน ขวาบน : Sapa Inca หรือกษัตริย์แห่งชาวพื้นเมืองอินคา

ทีแ่ ปลว่า สุวรรณราช หรือบุรษุ ทอง (Golden Man) และเริม่ ต้นออกค้นหาดินแดน เอลโดราโด แต่เพราะ มีเรื่องอื่นมาขัดขวาง เบลลาลกาซาร์จึงไม่ได้ออก ค้นหานครลับแลนี้ แต่ผู้ที่ได้เบาะแสเกี่ยวกับนคร นี้ กลายเป็นเกวซาดา ข้าราชการชาวสเปนทีเ่ ดิน ทางบุกลงใต้ จนได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจากชาว อินเดียนแดงเผ่าชิบช่า ซึง่ มัง่ คัง่ ร�ำ่ รวยจนน่าพิศวง ในวิหารใจกลางเมืองชิบช่ามีมัมมี่ของกษัตริย์ที่ สิน้ พระชนม์ไปแล้วนับสิบๆ องค์นอนเรียงราย ทุก องค์ประดับประดาด้วยเครือ่ งทองมากมาย ส่วน เทวรูปในวิหารนัน้ มีพระเนตรทีฝ่ งั ด้วยมรกตเม็ดเท่า ไข่ไก่ทงั้ สองข้าง ชาวชิบช่าบอกเกวซาดาว่า ทอง และมรกตเหล่านี้ได้มาจากการค้าขายกับชนเผา ลึกลับทีอ่ ยูล่ กึ เข้าไปในใจกลางป่าดิบ เกวซาดาจึง ออกค้นหาตามค�ำบอกเล่า จนได้พบกับทะเลสาบ กัวตาวิตา ทะเลแห่งต�ำนานที่องค์เอลโดราโดได้ เสด็จมาท�ำพิธบี ชู าสุรยิ เทพตามต�ำนาน แต่กพ็ บแค่ นั้น ไม่ได้มีวี่แววของนครทองหรือชาวเมืองลับแล เลย เกวซาดาจึงถอยกลับ นักแสวงโชค ที่ออกติดตามหาขุมทอง เอล โดราโด นั้นมีมากมาย แต่ทุกคณะล้วนประสบแต่ ความล้มเหลว แม้วา่ บางคณะจะได้พบเครือ่ งทอง รูปร่างแปลกๆ อายุเก่าแก่มากจากชาวอินเดียนแดง เผ่าต่างๆ ของอเมริกาใต้ แต่ก็ไม่มากพอที่จะเชื่อ ว่ า ดิ น แดนที่ พ บนั้ น เป็ น ขุ ม ทองเอลโดราโดจริ ง แต่สิ่งที่กระตุ้นความปรารถนาให้ลุกโชนขึ้นมาก็

เพราะว่าชาวอินเดียนแดงเจ้าของเครื่องทองเหล่า นั้นล้วนเอ่ยอ้างแบบเดียวกันว่า ปู่ย่าตายายได้มา จากเมืองลับแลที่เต็มไปด้วยทองนั่นเอง แม้จะผ่านมานานกว่าร้อยปี เรื่องราวของ ขุมทองเอลโดราโด้ก็ยังคงเย้ายวนใจของกลุ่มนัก ล่าสมบัติอยู่เสมอ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1969 ความ เชื่ อ เกี่ ย วกั บ เมื อ งลั บ แลนี้ ก็ ท� ำ ท่ า ว่ า จะเป็ น จริ ง ขึ้นมา เนื่องจากการขุดพบเครื่องทองอันลือชื่อ ริ ม ฝั ่ ง ทะเลสาบเชี ย ช่ า ในประเทศโคลอมเบี ย เครื่องทองนั้นท�ำด้วยทองค�ำธรรมชาติโซลิดโกลด์ เป็ น รู ป สลั ก ฝี มื อ ประณี ต ของบุ รุ ษ ผู ้ ซึ่ ง คงเป็ น กษัตริย์ ทรงประทับอยู่บนพระแท่นกลางแพใหญ่ แวดล้อมไปด้วยคณะนักบวชและเครื่องสักการะ ต่างๆ แน่นอนว่ามันต้องเป็นรูปสลักของกษัตริย์ แห่งเอลโดราโด้ขณะประทับบนแพทองค�ำ เพื่อไป ถวายเครื่ อ งสั ก การะแด่ สุ ริ ย เทพตามต� ำ นาน แน่นอน ซึ่งหลักฐานที่ได้พบก็เป็นเพียงแค่หลักฐาน ชิ้นหนึ่งที่คาดว่าได้มาจากนครทองค�ำเอลโดราโด แต่ก็แค่นั้น การค้นพบนี้อาจจะยืนยันการมีอยู่จริง ของนครเอลโดราโดในต�ำนาน แต่การค้นหาต�ำแหน่ง ที่แน่นอนของนครแห่งนี้ ก็ยังคงความลึกลับให้นัก ส�ำรวจได้มีงานท�ำกันต่อไป G

55


Gold Legend วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

ที่มาข้อมูล :

http://punica.co.th/bbs/viewthread.php?tid=8622

El Dorado

นครทองค�ำ ที่นักล่าสมบัติยังคงถวิลหา...

ซ้าย : แผนที่ที่เชื่อกันว่าจะน�ำทางไปสู่นครแห่ง ทองค�ำ El Dorado ขวากลาง-บน : นครแห่งทองค�ำ ในจินตนาการ กลางล่าง : ฟรังซิสโก ปิซาร์โร ผู้น�ำกลุ่มนักส�ำรวจ ดินแดนชาวสเปน ขวาล่าง : ภาพวาดนักรบของชาวอินคา

“เอลโดราโด” (El Dorado) หรือหมายถึง “นครทองค�ำ” เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมา บ้าง ในฐานะเมืองแห่งทองค�ำที่พวกนักล่าทองค�ำ ต่างใฝ่ฝนั ถึง และมีภาพยนตร์หลายเรือ่ งทีไ่ ด้หยิบยก เรื่องดังกล่าวไปพูดถึง แต่ยังไม่มีใครได้เคยสัมผัส กับของจริงสักครัง้ ว่ามันยิง่ ใหญ่เพียงไรเพราะว่ากันว่า ทุกอย่างในเมืองนี้ล้วนแต่เป็นทองค�ำ แต่ประเด็น ส�ำคัญก็คือ เมืองนี้มันมีจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียง แค่เรื่องเล่าเท่านั้น ส�ำหรับชื่อเอลโดราโดนั้น เซบาสเตีย เดอ เบลาลกาซาร์ บุรุษผู้สามารถพิชิตชนอินคาแห่ง อเมริกาใต้ แล้วเป็นผูก้ อ่ ตัง้ เมืองควิโต้ ทีป่ จั จุบนั เป็น เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ และเป็นบุคคลที่ ตามหานครแห่งนี้ ได้เรียกว่า El Dorado แต่ความจริง แล้วต้นตอของเอลโดราโด เกิดมาจาก ฟรังซิสโก ปิซาร์โร ซึ่งเป็นคนน�ำกลุ่ม นักส�ำรวจดินแดนชาว สเปน เดินทางจากปานามาเพือ่ ส�ำรวจดินแดนทาง ใต้ และค้นพบจักรวรรดิอนิ คาในปี ค.ศ.1526 ก่อนที่ พวกเขาเห็นโอกาสที่จะได้ค้นพบมหาสมบัติในดิน แดนแห่งนี้ จึงกลับมาส�ำรวจอีกครั้งในปี ค.ศ.1529 และเดินทางกลับไปสเปนเพื่อขอพระราชานุญาต และก�ำลังสนับสนุนเพื่อยึดครองดินแดนอินคา

54

เมื่อพวกเขากลับมายังเปรู ในปี ค.ศ.1532 บ้านเมืองอินคาก�ำลังวุ่นวายและอ่อนแอ เนื่องจาก สงครามแย่งชิงบัลลังก์ระหว่าง อวสการ์ กับ อาตา อวลปา เพิ่งจบลง และเกิดโรคฝีดาษที่แพร่ระบาด มาจากอเมริกากลาง นับเป็นโชคร้ายของชาว อินคาที่มีข้าศึกบุกมาในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้ ปีซาร์โรมีกองก�ำลังทหารเหนือกว่าชาว พื้นเมืองมาก กองทัพสเปนปะทะกับพวกอินคาที่ เมืองกาคามาร์กา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1532 และสามารถจับตัวอาตาอวลปาไว้เป็นตัวประกัน อาตาอวลปาเห็นว่าชาวสเปนสนใจทองค� ำและ เงินมาก จึงเสนอค่าไถ่เป็นทองปริมาณมากพอที่ จะเติมห้องขนาดกว้าง 4.8 เมตร ยาว 6.2 เมตร ให้สูงถึง 2.5 เมตร และเงินปริมาณสองเท่าของ ห้องนั้น แต่เมื่อชาวอินคาสามารถหาค่าไถ่มาได้ ปีซาร์โรกลับไม่ยอมปล่อยตัวประกันตามสัญญา ระหว่างที่อาตาอวลปาถูกกักขัง อวสการ์ถูกลอบ สังหาร โดยที่ชาวสเปนอ้างว่าเป็นค�ำสั่งของอาตา อวลปา และพวกสเปนก็ใช้เหตุนี้มาเป็นข้อกล่าว หาในการประหารอาตาอวลปา ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1533 ก่ อ นที่ ใ ห้ ก องก� ำ ลั ง ทหารออกโจมตี และปล้นสะดมชาวอินคา จนในที่สุดก็ครอบครอง

อาณาจักรอินคาไว้ได้ทั้งหมด อาณาจักรอินคายัง ย่อยยับ ว่ากันว่าบรรดาโบราณสถาน ศิลปกรรม ศิลปวัตถุอันล�้ำค่า วิหาร และสิ่งปลูกสร้างที่ส�ำคัญ และงดงามของชาวอินคา ถูกเผาท�ำลายวอดวาย เสียราบเป็นหน้ากลองขณะทีข่ า้ วของมีคา่ ที ่ ทำ� จาก เงินและทองปริมาณมหาศาล ก็ถูกปล้นและน�ำมา หลอมให้เป็นแท่งเพื่อขนขึ้นเรือส่งกลับไปยังสเปน หลังจากกองก�ำลังของสเปนเข้าครอบครอง อาณาจักรอินคา ชาวอินคาบางส่วนถูกจับไปเป็น ทาสและบีบบังคับขืนใจให้ชาวอินคาเปลีย่ นไปนับถือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนเลือดเนื้อ


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

อันดับที่ 8 เฮนเนสซี่ย์ เวนอม จีที (Hennessey Venom GT) $ 1,000,000 รถสปอร์ตสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อคล้ายบรั่นดีคันนี้ ตั้งค่าตัวไว้ราว $ 1,00,000 หรือกว่า 30 ล้านบาท สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ โลตัส อีลิส (Lotus Elise) โดยมีความพิเศษตรงที่เป็นรถยนต์ประกอบขึ้นด้วยมือ มีอัตราการผลิต เพียงปีละ 5คัน โดยแต่ละคันใช้เวลาในการสร้างทั้งสิ้น 6 เดือน ขุมก�ำลังเป็น เครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด 6,200 ซีซี เทอร์โบคู่ จากเชฟโรเลต สร้างก�ำลัง ออกมาได้ถึง 1,200 แรงม้า สามารถท�ำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 2.5 วินาที และ 0-200 กม./ชม. ในเวลา 7 วินาที ไม่เพียงเท่านั้นยังท�ำเวลา 0-320 กม./ชม. ในเวลาเพียง 15.9 วินาที ซึ่งท�ำเวลาได้ดีกว่า บูกัตติ เวย์รอน ซูเปอร์สปอร์ต ที่เคยท�ำความเร็ว 0-320 กม./ชม. ในเวลา 24.2 วินาที และ ท�ำความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม./ชม. อันดับที่ 7 ปากานิ ฮูไอร่า (Pagani Huayra) $ 1,300,000 ซูเปอร์คาร์สัญชาติอิตาลีที่มีชื่อแปลว่าเทพเจ้าแห่งสายลมคันนี้ตั้ง ค่าตัวไว้ที่ $ 1,300,000 หรือกว่า 39 ล้านบาท เป็นผลงานมาสเตอร์พีซชิ้นที่ 2 ต่อ จากปากานิ ซอนด้า (Pagani Zonda) ทีเ่ คยโด่งดัง่ มาแล้ว ของโฮราซิโอ ปากานี่ (Horacio Pagani ) ชายที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง ชาวอาร์เจนตินา ผู้ที่มี ความใฝ่ฝันตั้งแต่วัยเด็กว่าซักวันหนึ่งเขาจะต้องผลิตรถแบรนด์ ปากานี่ เป็น ของตัวเอง ถูกออกแบบโครงสร้างด้วยตัวถังแบบโมโนค็อกขึ้นรูปทั้งล�ำด้วย คาร์บอนไทเทเนียม โดยมีน�้ำหนักรวมเพียง 1,350 กิโลกรัม ขุมก�ำลังเป็น เครื่องยนต์เบนซิน V12 เทอร์โบคู่ ขนาด 5,980 ซีซี จากเมอร์เซเดส เบนซ์ สร้าง ก�ำลังได้ 730 แรงม้า และปลดปล่อยแรงบิดมหาศาลถึง 1,000 นิวตั้นเมตร ส่ง ก�ำลังสู่ล้อหลังด้วยเกียร์กึ่งอัตโนมัติ 7 สปีด โดยมีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายในเวลา 3.5 วินาที และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีค่าการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ต�่ำกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ V12 ในทุกแบรนด์ อันดับที่ 6 มายบัค 62เอส แลนเดาเล็ต (Maybach 62S Landaulet) $ 1,400,000 รถเปิดประทุนรับลมสุดหรูภายใต้ชายคาของ เมอร์เซเดส เบนซ์ ที่ตั้ง ราคาไว้สูงถึง $ 1,400,000 หรือราว 42 ล้านบาท โดยค�ำว่า แลนเดาเล็ต (Landaulet) คือ รถม้าที่มีหลังคาทางด้านหลังพับได้ ซึ่งสื่อให้เห็นถึงรูปแบบ ของตัวรถอย่างชัดเจน โดยระบบหลังคาอ่อนสามารถพับเก็บได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียง 16 วินาที ตัวรถได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของรุ่น 62 ซึ่ง เป็นท็อปออฟเดอะไลน์ของมายบัค (Maybach) โดยเป็นรุ่นสปอร์ตที่มาพร้อม กับตัวถังซึ่งมีความยาว 6.2 เมตร อันเป็นที่มาของชื่อรุ่น 62 ขุมก�ำลังเป็น เครื่องยนต์ V12 ขนาด 5,980 ซีซี เทอร์โบคู่ มีก�ำลัง 612แรงม้า และแรงบิด มหาศาลถึง 999 นิวตั้นเมตร ภายในมีการตกแต่งในโทนสีขาวสลับกับด�ำเพื่อ เพิ่มความหรูอย่างเต็มพิกัด และยังติดตั้งระบบความบันเทิงครบครันเสมือน อพาร์ตเมนท์ติดล้อ รวมถึงตู้แช่แบบแยกส่วน โต๊ะพับได้และที่วางแชมเปญไว้ เพื่อฉลองความความส�ำเร็จของผู้ที่ได้มาครอบครอง ส�ำหรับฉบับนี้ขอหยุดความร้อนแรงไว้ที่อันดับ 6 ก่อนครับ ส่วนในฉบับหน้าเราจะมาติดตาม 10 อันดับรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลก (ตอนที่2) กัน ต่อ ซึ่งเจ้าของต�ำแหน่งรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกจะเป็นใคร จะใช่คันที่อยู่ในใจกันหรือไม่ ห้ามพลาดครับ ร่วมติดต่อติชม-เสนอแนะ และเรือ่ งราวทีส่ นใจในโลกยานยนต์ มาได้ทกี่ องบรรณาธิการ หรือติดต่อมาโดยตรงทีอ่ เี มลล์ by_tum@hotmail.com G

57


Golden Cars วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

10 อันดับรถยนต์ตอนที ที่แ่ 1พงที่สุดในโลก หลังจากที่เตรียมตัวมานานในที่สุด คอลัมน์ «Golden cars» ก็ได้ถือก�ำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราจะน�ำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการ รถยนต์จากทั่วโลกมาน�ำเสนอกับท่านผู้อ่านเป็นประจ�ำทุกฉบับ เมื่อพูดถึงรถยนต์แล้ว เชื่อได้ว่าสิ่งแรกๆ ที่ตามเข้ามาในความคิดต่อจากรูปลักษณ์อัน สวยงาม และสมรรถนะอันเร้าใจแล้ว สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั้นคือเรื่องของราคาค่าตัว ซึ่งในฉบับนี้จะพาท่านมาพบกับ 10 อันดับรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลก ประจ�ำปี 2012 กัน อันดับที่ 10 ปอร์เช่ 918 สไปเดอร์ (Porsche 918 Spyder) $ 845,000 รถยนต์สปอร์ตสายพันธุ์ไฮบริด จากเมืองสตุ๊ตการ์ทคันนี้ถูกตั้งราคา ไว้สูงถึง $ 845,000 หรือราว 25 ล้านบาท ถือว่าเป็นรถปอร์เช่ที่แพง ที่สุด เท่าที่เคยมีมา ขุมก�ำลังเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด 4,600 ซีซี แบบวางกลางล�ำตัว ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ที่ตัวหนึ่ง เป็นโมดูลไฮบริดบนเพลาหลังเชื่อมกับระบบส่งก�ำลัง และมอเตอร์ไฟฟ้าอีก ตัวบนเพลาหน้าแยกอิสระ รวมแล้วมีก�ำลังมากกว่า 770 แรงม้า ท�ำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ภายในเวลาเพียง 3.0 วินาที ความเร็วสูงสุดท�ำได้กว่า 325 กม./ชม. แต่มีอัตราสิ้นเปลืองเพียง 3 ลิตร/100 กม. หรือราว 33 กม./ลิตร และ ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�่ำกว่า 70 กรัม/กม. หรือน้อยกว่ารถยนต์ อีโคคาร์เสียอีก อันดับที่ 9 เอสเอสซี ทัวทาร่า (SSC Tuatara) $ 970,000 รถสปอร์ตสัญชาติอเมริกันค่าตัว $ 970,000 หรือราว 29 ล้านบาท คันนี้ก�ำเนิดมาเพื่อล้างแค้นกับค่ายบูกัตติ (Bugatti) ในศึกทวงบัลลังค์สุด ยอดรถยนต์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลก ทีร่ นุ่ พีอ่ ย่าง เอสเอสซี แอโร่ เคยท�ำสถิตไิ ว้ ที่ 413 กม./ชม. ในปี 2007-2008 ก่อนทีจ่ ะเสียแชมป์ให้กบั บูกตั ติ เวย์รอน ซูเปอร์สปอร์ต ในเวลาต่อมา การกลับมาครัง้ นีจ้ งึ ไม่ธรรมดาเพราะใช้เครือ่ งยนต์ V8 ขนาด 7,000 ซีซี เทอร์โบคู่ สร้างขุมก�ำลังได้มากถึง 1,350 แรงม้า ท�ำอัตรา เร่ง 0-100 กม./ชม. ภายในเวลา 2.5 วินาที ตัวเลขความเร็วสูงสุดยังไม่มกี ารเปิด เผยอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะสูงกว่า 430 กม./ชม. ซึง่ เป็นตัวเลขที่ บูกตั ติ เวย์รอน ซูเปอร์สปอร์ต ท�ำสถิตโิ ลกไว้กอ่ นหน้านี้

56


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

หายใจเข้า 3 วินาที หายใจออก 6 วินาที ทําซ�้ำ สลับไปมาต่ออีก 10 นาที ในช่วงเริ่มต้นทําแค่นี้ เป็น ประจําทุกวันจนครบ 1-2 สัปดาห์ ถ้ารู้สึกทํา แล้วสบายๆ ไม่อึดอัด ในสัปดาห์ถัดไปฝากหายใจ ให้ช้าขึ้นอีกโดยหายใจเข้า 4 วินาที และหายใจ ออก 8 วินาที เป็นเวลา 15 นาทีตดิ ต่อกัน และถ้ารู้ สึกสบายๆ ทําได้คล่องดีแล้วต่อ ไปฝึกหายใจเข้า 5 วินาที และออก 10 วินาที วันละ 15 นาทีเป็น ประจําทุกวัน พึงระลึกไว้เสมอว่าให้เลือกช่วงจังหวะ การหายใจของเราเอง โดยทาํ แล้วรูส้ กึ สบายไม่อดึ อัด โดยทัว่ ไปฝึกหายใจเข้า 3 วินาที หายใจออก 6 วินาที ก็ถอื ว่าประสบความสําเร็จและได้ ประโยชน์แล้ว เทคนิคที่ 2 เม่ื่อฝึกเทคนิคท่ี่ 1 จนคล่อง ดีแล้ว ลองเริม่ ฝึกหายใจช้าและลึกให้มปี ระสิทธภาพ เพิม่ มากขึน้ โดยสูดหายใจ เข้าทางจมูก 3 วินาที กลัน้ หายใจ 1-2 วินาที แล้วหายใจออกทางจมูก 6 วินาที เป็นเวลา 15 นาทีตอ่ เนือ่ งไป เมือ่ ทาํ จนคล่อง และไม่อึดอัดฝึกหายใจให้ช้าขึ้นอีกโดยหายใจเข้า 4 วินาที กลัน้ หายใจ 1-2 วินาทีแล้วหายใจออก 8 วินาทีเทคนิคนี้ ดัดแปลงมาจากการฝึกหายใจตาม แนวชีก่ ง การกลัน้ หายใจช่วงสัน้ 1-2 วินาที จะช่วย ท�ำให้การแลกเปล่ยี่ นก๊าซ บริเวณ alveoli ดีขนึ้ และ

ช่วยให้การหายใจเข้าถัดไปลึกยิง่ ขึน้ ทัง้ 2 เทคนิคที่ กล่าวมานีเ้ มือ่ ทาํ จนคล่องดีแล้วสามารถฝึกหายใจ เข้า ออกทางจมูกตามปกติได้เลยเพียงแต่ควบคุม จังหวะให้ได้ชา้ และลึกตามเทคนิคทัง้ 2 แบบ เทคนิคทที่ 3 เป็นการฝึกหายใจสลับเข้า ทางจมูก โดยใช้นิ้วโป้งซ้ายปิดรูจมูกซ้าย แล้ว หายใจเข้าทางจมูกขวา 3 วินาที กลั้นหายใจ 1-2 วินาที แล้วหายใจออกช้าๆ 6 วินาที จากนั้นใช้นิ้ว นางซ้ายปิดรูจมูกขวา แล้วหายใจเข้าทางรูจมูกซ้าย ด้วยอัตรา แบบเดียวกัน ทําสลับซ้ายขวาจนครบ 15 นาที เมื่อทําจนคล่องแล้วอาจยืดเวลาหายใจให้ นานขึ้นเป็นเข้า 4 ออก 8 หรือเข้า 5 ออก 10 วินาที จะทําให้มีประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น แต่ส�ำหรับ ผู้ที่เป็นหวัด หรือมีติ่ง เนื้อในโพรงจมูกอาจฝึกวิธีนี้ ไม่ได้ ซึ่งเทคนิคนี้ ดัดแปลงมาจากการฝึกลมปราณ ของโยคะ เทคนิคง่ายๆ 3 แบบนี้ ฝึกฝนได้ไม่ยากเลย ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าโปรแกรมฟืน้ ฟูหวั ใจ จะได้รบั การ ฝึกหายใจช้าและลึก ควบคูไ่ ปกับการออกกาํ ลังกาย ตามแผนการฟิน้ ฟูหวั ใจใน phase I และ phase II แล้วหากลองน�ำเทคนิคข้างต้นไปลองฝึกด้วยตัวเอง แล้วจะรูว้ า่ มันคือมหัศจรรย์แห่งลมหายใจ G

หมายเหตุ ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ


Gold Health วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

ฝึกหายใจลึ ก และช้ า เพื่อช่วยให้หัวใจมีสุขภาพที่ดี

คนเราสามารถอดข้าวได้ 2-3 สัปดาห์ก็ยังมี ชีวิตรอดได้ อดน�้ำสัก 2-3 วันก็ยังอยู่ได้ แต่ถ้าหยุด หายใจแค่ 2-3 นาทีก็อาจไม่รอดชีวิต ลมหายใจ ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตาย อัตราการหายใจเป็น หนึ่งในสัญญาณชีพพื้นฐาน เพื่อเฝ้าดู สุขภาพทาง ร่างกาย แต่บางครั้งแพทย์ก็ยังละเลยในการตรวจ ประเมินสิ่งนี้ นอกเสียจากว่าผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย หอบอย่างเห็นได้ชัดแล้วจึงทําการตรวจประเมิน ระบบทางเดินหายใจอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้น ผูใ้ หญ่ปกติหายใจประมาณ 12-20 ครัง้ ต่อ นาที ปัจจุบนั เริม่ มีการนําเทคนิคการหายใจช้าและ ลึกมาฝึกในผูป้ ว่ ย โรคหลอดเลือดหัวใจ ผูป้ ว่ ยหัวใจ ล้มเหลว และผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง จากการศึกษา ของ Bernardi และคณะตีพมิ พ์ใน BMJ.2001 พบ ว่าการฝึกหายใจลึก และช้าด้วยอัตรา 6 ครัง้ ต่อ นาที ในคนปกติทาํ ให้ชพี จรเต้นช้าลงโดยไปเพิม่ baroreflex sensitivity และ heart rate variability ท�ำให้ para-sympathetic ท�ำงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ ชีพจรเต้นช้าลง นอกจากนี้ Joseph และคณะได้ทาํ การฝึก ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงด้วยอัตราการหายใจ ควบคุมที่ 6 ครัง้ ต่อนาที นาน 15 นาทีทกุ วันต่อเนือ่ ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าผูป้ ว่ ยมีความดันซีสโตลี

58

ลดลงเฉลีย่ 10 mmHg และความดันไดแอสโตลี ลดลงเฉลีย่ 4 mmHg การศึกษานีล้ งตีพมิ พ์ใน วารสาร Hypertension 2005 งานวิจยั ทีน่ า่ สนใจอีก เรือ่ งคือการนาํ เทคนิค การหายใจช้าและลึก ไปฝึก ในผูป้ ว่ ย chronic heart failure โดย Bernardi และ คณะ ลงตีพมิ พ์ในวารสาร Circulation 2002 พบ ว่าการหายใจที่ 6 ครัง้ ต่อนาทีจะช่วยเพิม่ arterial baroreflex sensitivity ยังมีอกี หลายการศึกษาทีช่ ว่ ย สนับสนุนถึงประโยชน์ของการฝึกหายใจช้าและลึก สรุปได้ดังนี้ 1. ลดความดันโลหิต (Schein 2001, Grossman 2001 , Carlos 2007) 2. เพิ่ม baroreflex sensitivity ( Bernardi L 2002 ,Joseph CN 2005) 3. ชีพจรเต้นช้าลง (Radcelli A 2005) 4. เพิ่ม O2 satulation ในผู้ป่วย chronic heart failure (Bernardi L 1998) 5. ลด cardiac events (Dixhoorn JV 2005 ) ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าปัจจุบันได้ นําเทคนิคการฝึกหายใจช้าและลึกมาใช้ในการ ฟื้นฟูหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผู้ป่วย chronic heart failure และผู้ป่วยความดัน โลหิตสูง ลองมาเริ่มฝึกกันง่ายๆ สักวันละ 15 นาที ให้เป็นประจ�ำทุกวัน โดยฝึกในท่านั่ง ยืน เดิน วิ่ง ก็ทําได้ทั้งนั้น สําหรับผู้ที่เริ่มต้นอาจฝึกในท่านอน หรือนั่งพิงเก้าอี้ สบายๆ ก่อนดีกว่า เทคนิคที่ 1 สูดหายใจเข้าทางจมูก 2 วินาที แล้วหายใจออกทางปากช้าๆ 4 วินาที ทําซ�้ำสลับ ไปมาประมาณ 5 นาที แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาเป็น


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

แนวๆ ทีห่ าซือ้ ได้ยาก รวมถึงศิลปะตระการตาราวกับเดินอยูใ่ น “อาร์ตแกเลอรี”่ , หุน่ ละครเล็ก “โจหลุยส์” และปลายปีนเี้ ตรียมพบกับโชว์ตนื่ ตาตืน่ ใจสุดอลังการระดับโลก “คาลิปโซ่ คาบาเรต์” ยิง่ เมือ่ ประตู อาเซียนเปิดอ้าออกโดย AEC ในปี 2558 คาดหวังว่าการแสดงอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะสามารถ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้ไม่นอ้ ยทีเดียว ต่อมาเดินเข้าสู่ “ย่านกลางเมือง” ประกอบด้วยโซน “International Food Circus” ศูนย์รวม แหล่งอาหารการกินนานาชาติ ทัง้ ไทย จีน ญีป่ นุ่ อิตาเลียน อินเดีย และของหวานนานาชนิด พร้อม เอาใจคนรักฟองเบียร์ที่ Brew House และยังมีลานจัดกิจกรรมกลางแจ้งพืน้ ทีก่ ว่า 2,000 ตารางเมตร ทีร่ อให้บริการ ถัดมาเป็น “ย่านโรงงาน” จุดนัดพบแห่งใหม่ที่ได้รวบรวมร้านอาหาร ผับหรูมีสไตล์ภายใต้ บรรยากาศโรงเลือ่ ยเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี พาย้อนวันวานแหล่งพบปะสังสรรค์ตามวิถขี องคนท�ำงาน ในอดีต และโซนสุดท้ายคือ “ย่านริมน�ำ้ ” เป็นบรรยากาศทีเ่ หมาะกับเดินเล่น ถ่ายรูป เลียบแม่นำ �้ รับ ลมเย็น ๆ ชืน่ ชมทัศนียภาพเจ้าพระยาและบรรยากาศส่วนหนึง่ ของกรุงเทพฯในยามค�ำ่ คืนทีส่ วยงาม และหาดูได้ยากอีกด้วย ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากลองไปเทีย่ ว สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงทีส่ ถานีสะพานตากสิน แล้วต่อด้วยรถแท็กซี่ รถโดยสารประจ�ำทาง หรือเลือกนั่งเรือของเอเชียทีค แต่ขอแนะน�ำให้นั่งเรือ องเอเชีคทีคจะสะดวกและรวดเร็วกว่า ยังจะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหา ที่จอดรถ โดย เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ตั้งอยู่ตรงข้ามซอยเจริญกรุง 93 โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 17.00 – 24.00 น. เป็นประจ�ำทุกวัน G

61


Gold Trip วารสารทองค�ำ “ประโยคบอกเล่า” : เรื่อง ณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ : ภาพ

JULY - SEPTEMBER 2012

เอเชี ย ที ค ฯ แหล่งชาร์ตพลังแห่งใหม่ของเมืองกรุง

คอลัมน์ Gold trip แม้วา่ จะชือ่ ใหม่แต่ความจริงแล้ว ได้กลายร่างมาจาก «คอลัมน์ยกนิว้ ให้» เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ วารสารทองค�ำ ซึ่งในฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับ แหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของคนกรุง ซึ่งจะต่างกับที่มีอยู่ แต่ยังคงคอนเซ็ปหลักๆ ที่หลายคนชื่นชอบ คือบรรยากาศสบายๆ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา มีร้านอาหารหลากหลายให้ได้ลิ้มลอง และมีมุมถ่ายรูป เก๋ๆ ให้ได้น�ำไปอวดกันในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค นั่นก็คือ “เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์” นอกเหนือจากความงดงามและความสะดวกสบายทีเ่ ราจะได้สมั ผัสแล้วสถานทีต่ งั้ ของเอเชียทีค ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานทีแ่ ห่งนี้เคยเป็นท่าเรือขนส่งถ่ายสินค้า เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับต่างชาติโดยการค้าขาย สินค้ากัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปจุดค้าขายที่มั่งคั่งได้ถูกย้ายไปยังพื้นที่อื่นๆ ท่าเรือและโกดังสินค้า แห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้าง และผุพังตามกาลเวลา เดิมทีท่าเรือและโกดังสินค้าแห่งนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อีสต์ เอเชียติก ก่อนที่ในเวลา ต่อมาจะถูกเปลี่ยนมือมาเป็นของ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ “เจ้าพ่อเบียร์ช้าง” ซึง่ ได้เปลีย่ นทีร่ กร้างแห่งนีใ้ ห้กลับมาคึกคักอีกครัง้ โดยการเปลีย่ นจากท่าเรือ และโกดังขนส่งสินค้าเป็น เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ แต่ยงั คงเอกลักษณ์เดิมๆ ไว้หลายจุด เพือ่ ให้ คนรุน่ หลังได้ศกึ ษา ซึง่ ก็ได้รบั ผลตอบรับทีด่ เี กินคาดจากทัง้ นักท่องเทีย่ วในประเทศไทยและต่างชาติ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ แบ่งโซนเป็น 4 ย่านหลักๆ ในแต่ละย่านก็จะมีการจ�ำลองบรรยากาศ ของโกดังหมายเลขต่างๆ ตัง้ เรียงราย แต่ละโกดังจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นตรอกบรรจุรา้ นค้าหลายสไตล์ ตามแต่ละบุคลิกของย่านนั้นๆ เริ่มต้นตะลุยย่านแรกที่มีชื่อว่า “ย่านเจริญกรุง” แหล่งรวบรวม สินค้านานาชนิดมากกว่า 1,000 ร้านค้า ทั้งของฝาก, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, งานขายไอเดียเก๋ๆ

60


วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

ผลการวิเคราะห์ของ Spectrum โดยใช้ โปรแกรม WinFTM V6 ได้ผลดังนี้

FISHERSCOPE X-RAY XDV -SDD

จากการค� ำ นวณของโปรแกรมจะเห็ น ได้ชัดเจนว่า “สัญญาณ ทองค�ำ Au (สีแดง) และ สัญญาณ ปรอท Hg (สีฟ้า)” นั้นใกล้กัน มาก แต่โปรแกรม WinFTM V6 ก็ยังสามารถจะ วิเคราะห์ได้ทั้ง ค่า ทองค�ำ (Au) และ ค่าปรอท (Hg) และหากโปรแกรมไม่ มี ก ารค� ำ นวณค่ า ปรอท (Hg) ซึ่งมีอยู่ในตัวอย่างของชิ้นทองค�ำ แล้ว ก็จะท�ำให้ค่าทองค�ำ (Au) ที่วัดได้สูงขึ้น เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่สูงขึ้น ก็จะเท่ากับปริมาณ ปรอท (Hg) ที่ผสมอยู่ในตัวอย่างทองค�ำ (Au) นั้นเอง ดังที่แสดงไว้ดา้ นล่าง

จาก Spectrum ในตารางจะท�ำให้คา่ ทองค�ำ (Au) สูงขึน้ 4 % กล่าวคือ ค่าจริงทองค�ำ (Au) 55 % (Absolute) แต่ จ ากการที่ โ ปรแกรมไม่ ไ ด้ ค� ำ นวณ ค่าปรอท (Hg) ท�ำให้ค่าทองค�ำ (Au) สูงขึ้นที่ 59 %

กล่าวโดยสรุป 1. เครือ่ ง X-Ray ทีใ่ ช้จะต้องมีความสามารถ ที่จะแยกแยะธาตุที่มีสัญญาณใกล้เคียงกันได้ (Detector) 2. โปรแกรมการใช้งานจะต้อง รองรับการ ค�ำนวณได้ (Program) G

หมายเหตุ ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยอัญมณีแห่งชาติ (GIT) ที่เอื้อเฟื้อ สถานที่ และ เครื่อง X-Ray ในการทดสอบ ผู้เขียน/เรียบเรียง/ทดสอบ ดอกคูณ บุญเดช / Dokkun Bundet DKSH Technology (Thailand) Limited Tel: + 66 2652 7901-10 ext. 477 Fax: + 66 2652 9417-18, www.dksh.com Mobile: + 668 1 909 5359 email dokkun.b@dksh.com , dokkun69@gmail.com

63


Gold Article วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

ดอกคูณ บุญเดช : เรื่อง เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ ตอนที่ 6

การวัด-วิเคราะห์ทองค�ำ ที่ผสมด้วยปรอท ตะกั่ว ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์

ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้น�ำเสนอการวิเคราะห์ ทองค�ำ (Au) ทีผ่ สมด้วยโลหะบางชนิดทีจ่ ะท�ำให้ เครือ่ ง X-Ray วัดแล้วได้คา่ เปอร์เซ็นต์ทองทีส่ งู ขึน้ เพราะโลหะอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ทองค�ำ ท�ำให้ได้คา่ สูงขึน้ อยู่ในมาตรฐานที่ก�ำหนด แต่แท้ที่จริงแล้วเป็น เพียงการพยายามปลอมปนโลหะอื่นเข้าไปใน ทองค�ำ ท�ำให้เครือ่ ง X-Ray ค�ำนวณผิด คิดว่า โลหะอืน่ เป็นโลหะ ทองค�ำ (Au) หากเครือ่ งไม่ สามารถแยกแยะ (Distinguish) ได้ดพี อ ในฉบับนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสทดสอบงาน ทองค�ำที่มี ปรอท (Hg) และ ตะกั่ว (Pb) ผสม อยู่ในวัตถุโบราณ ประเภท พระเครื่อง และวัตถุ มงคล แสดงดังรูปด้านล่าง

62

หลั ง จากท� ำ การวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยเครื่ อ ง Fischer Scope X-Ray รุน่ XDV-SDD ที่ สถาบันวิจยั อัญมณีแห่งชาติ (GIT) พบว่า วัตถุ โบราณ ประเภททองค�ำมีการผสมโลหะปรอท และ ตะกัว่ อยูด่ า้ นใน จากการตัง้ โปรแกรมวัดซ�ำ้ ๆ กัน 10 ครัง้ ผลการวัดค่า ดังตารางด้านล่าง

ทองค�ำ (Au) ที่ได้สูงกว่าความเป็นจริง เพราะ ว่าเครื่องจะน�ำสัญญาณของสารปรอท (Hg) ไปรวมกับค่า ทองค�ำ(Au) เนื่องจากคุณสมบัติ ด้านพลังงาน (Energy) ของ ทองค�ำ(Au)และ ปรอท(Hg) เมื่อวัดด้วย X-Ray จะมีค่าใกล้เคียง กันมาก ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในด้านล่าง

Element Au Ag Hg Pb Mean 65.60 % 4.95 % 10.31 % 0.03 % S.D 0.32 % 0.09 % 0.10 % 0.02 %

79 197,0 80

ผลการวัดค่าแสดงว่ามี ปรอท (Hg) ผสมอยู่ สูงมากถึง 10 % และมีทองค�ำ (Au) อยูท่ ี่ 65 % ของปริมาณทัง้ หมด

68,79 9,71 70,82 9,99 77,97 11,44 80,26 11,82 2,12 13,38 2,20 13,83

การทดสอบสาร ปรอท (Hg) ด้วยเทคนิค X-Ray เป็นวิธีไม่ท�ำลายผิว สะดวก ง่าย รวดเร็ว ราคาไม่แพงในการทดสอบ หากใช้เครือ่ ง X-Ray ทีม่ คี วามสามารถ แยกแยะ สารปรอท (Hg) และ โลหะทองค�ำ (Au) ได้ “ดีพอ” ก็จะท�ำให้งา่ ยและได้คา่ ทองค�ำ (Au) ทีถ่ กู ต้อง แต่หากใช้เครือ่ งทีไ่ ม่สามารถแยกแยะ ได้ดี และ โปรแกรมทีใ่ ช้ “ไม่ดพ ี อ” ก็จะท�ำให้ค่า

จากตาราง ค่าพลังงานในวงรีสแี ดง นัน้ แสดงให้เห็นว่า ธาตุทงั้ สอง คือ ธาตุทองค�ำ (Au) และ ปรอท (Hg) ใกล้เคียงกันมาก แตกต่างกันแค่ จุดทศนิยม เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า ค่าพลังงานของ ทองค�ำ (Au) และปรอท (Hg) นัน้ ใกล้กนั เพียงใด ให้ใช้ฟังก์ชั่น Spectrum จะเห็นภาพได้ชัดเจน มากขึ้น จาก Spectrum ในรูปถัดไป

200,6 Gold Mercury

Au Hg

Gold Update วารสารทองค�ำ

JULY - SEPTEMBER 2012

คุยกับสมาคมฯ สวัสดีครับท่านสมาชิกฯ วารสารฉบับนี้ ถือได้วา่ มีการปรับเปลีย่ นมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากมี การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการผลิตทัง้ หมดเลยก็วา่ ได้ ทุกท่านทีไ่ ด้ อ่านกันมาจนถึงคอลัมน์นี้ ซึง่ เป็นคอลัมน์ปดิ ท้ายเล่มหากมีขอ้ ติชม ประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพือ่ เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไปครับ ส�ำหรับสื่ออีกชนิดหนึ่งที่สมาคมฯ ได้จัดท�ำขึ้นในช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมา ก็คือ “จุลสาร” ซึ่งก็ได้จัดส่งให้สมาชิกฯ เป็นประจ�ำทุก ต้นเดือน โดยที่มาของการจัดท�ำ “จุลสาร” นั้น เนื่องจากเดิม สมาคมฯ เคยจัดท�ำสรุปราคาทองประจ�ำเดือน เพื่อใช้ในการ ค�ำนวณภาษี จัดส่งให้สมาชิกฯ ทุกเดือน ดังนั้นจึงเห็นว่า ควร สอดแทรกข่าวสารอื่น ๆ ให้สมาชิกด้วยในคราวเดียวกันเพื่อความ สะดวกรวดเร็วและประหยัด จึงพัฒนากลายมาเป็น “จุลสาร” ใน ที่สุด ซึ่งจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้สมบูรณ์ มากขึ้นในอนาคต อีกประการหนึง่ ทีส่ มาคมค้าทองค�ำ ได้ดำ� เนินการไปนัน้ คือ การประชาสัมพันธ์ชอื่ ร้านทองทีเ่ ป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้ลกู ค้า รูจ้ กั และตรวจสอบข้อมูลได้งา่ ย ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ ซึง่ มีสถิตผิ เู้ ข้าใช้งานมากกว่าหนึง่ แสนรายต่อวัน ดังนัน้ จึงถือเป็น สือ่ ทีจ่ ะช่วยในการประชาสัมพันธ์ธรุ กิจของท่านได้เป็นอย่างดี โดย สามารถเข้าชมได้ที่ www.goldtraders.or.th/MemberZones.aspx ทัง้ นี้ ขอให้ทา่ นสมาชิกฯ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานประกอบการของท่านทีแ่ สดงอยูบ่ นเว็บไซต์เพือ่ ทีส่ มาคมฯ จะ ได้ทำ� การปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ ครบถ้วนต่อไป หรือ หากท่าน ต้องการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ หรือ อีเมลล์ สามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ได้ทนั ที ทัง้ นี้ หากท่านต้องการให้ใส่โลโก้, แผนทีร่ า้ น ฯลฯ ก็สามารถแจ้ง ความประสงค์มาได้เช่นกัน สุดท้ายนี้ คงไม่พ้นต้องขอกล่าวถึงเรื่องทองปลอม ตามที่ ทราบกันมาแล้วก่อนหน้านี้ถึงการด�ำเนินการอย่างจริงจังของ สมาคมฯ ในเรื่องดังกล่าว และท�ำให้เหล่ามิจฉาชีพเงียบหายไป ได้สักระยะ จึงขอฝากถึงสมาชิกทุกท่าน ให้ช่วยกันแจ้งข้อมูล เบาะแสคนร้ายมาที่สมาคมฯ เพื่อสมาคมฯ จะได้ประสานงาน ทีมต�ำรวจเฉพาะกิจ เข้าไปด�ำเนินการจับกุม และขยายผลไปยัง ตัวการใหญ่ เพื่อให้ปัญหาทองปลอมหมดไป ขอบคุณครับ

66

¨ØÅÊÒà ·Í§¤Ó S GOLD TRADER

2555 »ÃШÓà´×͹ ÊÔ§ËÒ¤Á

2555 »ÃШÓà´×͹ ÊÔ§ËÒ¤Á

¨ØÅÊÒà ·Í§¤Ó GOLD TRADERS

“ÁØÁ¢‹ÒÇÊÒÔ Ò Ò·ÕèÌҹ·Í§ áÅТ §»ÅÍÁ·ÑèÇ»ÃÐà·È ÃÒÁµÑé§áµ‹¼ÙŒ¹ÓÁÒ¨Ó˹‹ § ÊÑÁÁ¹Òá¡Œ»˜ÞËÒ·Í «Öè§ä´Œ·Ó¡ÒûÃÒº» §Ë¹‹Ç§ҹ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ ÊÁÒ¤ÁÏ àµÃÕÂÁ¨Ñ´ Œä¢»˜ÞËҷͧ»ÅÍÁ Ò¹·Í§·ÑèÇ»ÃÐà·È ÃÇÁ¶Ö ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá¡ Ò¨ÃÔ§àÍҨѧ ÃÐËÇ‹Ò§ÊÁÒ¤ÁÏ áÅÐÃŒ áÅÐàÍ µÒÁ·ÕèÊÁÒ¤ÁÏ ä´Œ Í ÁÁ× Ç ‹ ÁÒªÔ ¡‹ºÃôÒÊ ¡ ÃѺÃÙŒ¶Ö§¤ÇÒÁÃ Í ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒá ·ÓãËŒàËÅ‹ÒÁÔ¨©ÒªÕ¾ ¤× µ ¹ ¼ÅÔ µŒ § ¹ §»ÃÒÁ ໚ áËÅ‹ Í Ò § »‡ ÂÑ àËÅ‹ ÇÒÁ º Ñ ¼Åä» ¹Ò¤ ¹¢ÂÒ¡Òà ÃǨáË‹§ªÒµÔ ÊÀÒ· ¸Õ¡ÒÃ㹡ÒôÓà¹Ô¹¡Òá ÞËҷͧ»ÅÍÁã¹Ê‹Ç Ò㨠¶Ö§¢Ñ鹵͹ áÅÐÇÔ ¨Ð¨Ñ´·Óá¼¹ ¡Ó˹´¡Òà äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹Êӹѡ§Ò¹µÓ ÁÏ ÂѧÁÕá¼¹§Ò¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃᡌ䢻˜ èÍãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁࢌ ÁÏ ã¹¡ÒùÕé ÊÁÒ¤ Ñި÷ÑèÇ»ÃÐà·È à¾× é§ 5 ÀÒ¤ «Öè§ÊÁÒ¤ èѴ·Óâ¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÊ ´ËÁعàÇÕ¹¡Ñ¹ä»ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ãËŒ¤Ãº·Ñ â´Â¡Ò ä» Ç è Ñ ·Í§· Ò Í嬄 ¹¤Œ áÅÐÃŒÒ ¹ â´Â·Â áÅÐ໚¹ÃٻẺà´ÕÂÇ¡Ñ ÁÔ¨©ÒªÕ¾Í‹ҧ¨ÃÔ§¨Ñ§ µ‹Íä» Ò§ æ ãËŒÊÁÒªÔ¡·ÃÒº áÅÐᨌ§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µ‹ ¹·Í§¢Í§ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ Ô¡¢Í§ÊÁÒ¤ÁÏ ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ÃŒÒ ŒÒ¹¤ŒÒ·Í§ «Öè§à»š¹ÊÁÒª Ò§ æ ÊÓËÃѺʋǹ¢Í§¡ ¡ÒûÃѺ»ÃاãËŒÊÁºÙó áÅÐÊǧÒÁ ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ à µ‹Í¡ÒÃ㪌§Ò¹ã¹´ŒÒ¹µ‹ Ò§ºÒ§Ê‹Ç¹ «Ö觨ÐÁÕ ºä«µ ãËÁ‹à¾×èÍÊдǡ àÇç § »ÃØ º ÃÑ ªÔ¡Ï ¡ÃسҵÃǨÊͺ 䫵 ¢Í§ÊÁÒ¤ÁÏ ä»ºŒ ÊÁÒ¤ÁÏ ä´Œ·Ó¡Òû px ·Ñ駹Õé ¢ÍãËŒ·‹Ò¹ÊÁÒ à»ÅÕè¹á»Å§¢ŒÍÁÙÅ àº×éͧµŒ¹¼‹Ò¹Ë¹ŒÒàÇçº Å es.as ÁÙ Í ¢Œ rZon ÓàÊ¹Í ¹ embe ä´Œ Á ¹ Ñ rs.or.th/M áÅл˜¨¨Øº ͧ¡ÒÃà¾ÔèÁàµÔ ÃÐʧ¤ ÁÒ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§´Óà¹Ô¹¡Òà 䴌·Õè www.goldtrade ó ¤Ãº¶ŒÇ¹µ‹Íä» ËÃ×Í ËÒ¡·‹Ò¹µŒ Ò¹ÊÒÁÒöࢌÒ仪Á ÊÁºÙ ÕèÌҹ ¡çÊÒÁÒöᨌ§¤ÇÒÁ» ÁÒ¡¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ â´Â·‹ »ÃСͺ¡Òâͧ·‹Ò¹ à¾×èͨѡ䴌ᡌä¢ãËŒ áÅÐËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃãËŒãÊ‹âÅâ¡Œ á¼¹· ÁÙÅʶҹ ä´Œ·Ñ¹·Õ ǹ ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ¢Í§¢ŒÍ §à¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèÊÁÒ¤ÁÏ ¢ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§Í‹ҧà˧´‹ ·‹Ò¹ÊÒÁÒöᨌ§ÁÒÂÑ Õèä´Œ·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃá¡Œä µÒÁ· § »ÃØ º àÇçºä«µ ËÃ×Í ÍÕàÁÅÅ »ÃÑ º ÃÕ Âŋǧ˹ŒÒ áÅШР·Ò§ÊÁÒ¤ÁÏ ¢ÍÍÀÑ ä´Œàª‹¹¡Ñ¹ ´¾ÅÒ´»ÃСÒÃã´ ËÒ¡¢ŒÍÁÙÅà´ÔÁÁÕ¢ŒÍ¼Ô µ‹Íä»... ******

****************

¶ ¹ ¹ Ê Ò · à 㵠é á¢ Ó Ê Á Ò ¤ Á ¤ Òé · Í § ¤ Õ «Õ · Ò Ç àÇ Í Ã ì ª ¹éÑ 2 0 Ë Íé § 2 0 7 « 8 8 9 Í Ò ¤ Ò Ã ä· Â 2675 - 8000 â· Ã È ¾Ñ · ì 0 – 8 8 4 8 – 675 á¿ ¡ «ì 0 – 2 .th ct@goldtraders.or E-Mail : conta traders.or.th .gold Website : www

Ç § Â Ò ¹ ¹ Ò Ç Ò à¢ µ

1 01 20 Ê Ò · à ¡ à §Ø à· ¾ Ï ÊÁÒ¤Á¤ŒÒ·Í§¤Ó...1...

ÊÁÒ¤Á¤ŒÒ·Í§¤Ó...8...

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.