ทองคำ Vol.34

Page 1
เมื่อเวลา ๑๗.๕๐ น. วันนี้ (๒๓ ม.ค.) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อม ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำเนิ น ทรงเปิ ด งาน

เทศกาลตรุ ษ จี น เยาวราช ที่ บ ริ เ วณซุ้ ม ประตู เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษาวงเวียน โอเดี ย น โดยมี พ สกนิ ก รเฝ้ า ฯ รั บ เสด็ จ อย่ า ง เนืองแน่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุ ม ารี ทรงนมั ส การหลวงพ่ อ ทองคำ

วัดไตรมิตรเป็นจุดแรก จากนั้นเสด็จฯ โดยรถ กอล์ฟไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐมนตรี ช่ ว ยวัฒนธรรมจีน เอกอัครราชทูตจีนประจำ ประเทศไทย กล่าวถวายพระพรและมอบของ

ที่ระลึก พร้ อ มทอดพระเนตรการแสดงคณะ

นาฏศิลป์ทั้งจีนและไทย โดยกรมศิลปากร จากนั้ น สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ราชินีนาถ ทรงกดปุ่มเปิดงานเทศกาลตรุษจีน เยาวราช ๒๕๕๕ “มั ง กรทองเบิ ก ฟ้ า

มหาโชค” ไฟบนจอแอลอี ดี ป รากฏขึ้ น เป็ น

คำอวยพรตรุษจีนพร้อมภาพมังกร สง่างาม และ ได้เสด็จฯ สักการะวัดเล่งเน่ยยี่ มูลนิธิเทียนฟ้า เยี่ ย มชมการออกร้ า นในโครงการมูลนิธิต่างๆ เช่น ร้านภูฟ้า มูลนิธิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มู ล นิ ธิ แ ม่ ฟ้ า หลวง ดอยตุ ง และมหาจั ก รี

สิรินธร ตลอดจนการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ทาง วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของชาวเยาวราช จากนั้ น เสด็ จ ฯ โดยรถกอล์ ฟ ไปสั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภายในวั ด มั ง กรกมลาวาส หรื อ วั ด เล่ ง เน่ ย ยี่

และในเวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเสด็ จ ฯ กลั บ ส่ ว น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานเยาวราช อีกครั้ง


เทศกาลตรุษจีนเยาวราช ๒๕๕๕

“มังกรทองเบิกฟ้า มหาโชค”www.goldtraders.or.th

ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2555

ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนเยาวราช “มังกรทองเบิกฟ้า มหาโชค” 2 บท บ.ก. 5 คุยกับนายกสมาคมฯ : ราคาทองคำปีมังกร 9

ยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง : แวดวงทองคำ บทความ : เรื่องจากปก : อัพเดทวงการ : Gold Futures : สัมภาษณ์พิเศษ : สะเก็ดทอง : ระเบียงทองคำ :

- เตรียมมอบตราสัญลักษณ์ 12 - บรรยายความรู้เรื่องทอง 12 - ร่วมหารือแก้ปัญหาทองปลอม 13 - สัมมนาเทคนิคการลงทุน 13 สะสมความมั่งคั่งด้วยทองคำหลากรูปแบบ กูรูทองคำชี้ตรงกัน

ราคาทองคำปีนี้พุ่งทะยานทำสถิติใหม่ สมาคมฯ ผนึกกำลังตำรวจ 26

16

18

ลุยสางปัญหาทองปลอมอย่างจริงจัง วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 6 โบรกเกอร์ 34 GIT ประกาศศักดา 48 พร้อมเป็นองค์กรหลัก ผลักดันทองไทยสู่มาตรฐานสากล มหากาพย์หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้กรีซ จุดเริ่มหรือจุดจบ 52 เปิดใจเจ้าของเว็บไซต์ 54

thaigold

เน้นการเติบโตบนความพอเพียง ยกนิ้วให้ : แก้ชง ชมความงาม วัดเล่งเน่ยยี่ 2 พร้อมคล้องความโชคดีสู่ปีมังกรทอง บทความพิเศษ : เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ เทคโนโลยีล้ำสมัย 62 ในการวิเคราะห์ทองและโลหะผสม ตอนที่ 4 คุยกันท้ายเล่ม : คุยกับสมาคมฯ 66

59นักลงทุนทองคำคงได้เบิกบานรับปีมังกรทองอย่างเต็มที่ เพราะตั้งแต่เปิดศักราชมาราคาทองคำอยู่ในฝั่งขาขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดในภาพรวมจะไม่หวือหวาเหมือนอย่างปีที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่คงจะพอใจ ซึ่งใน

ปีนี้เอง น่าจะยังเป็นปีที่หอมหวานของทองคำอีกหนึ่งปี แต่เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการลงทุนก็คงขึ้นอยู่กับมุมมอง

และวิจารณญาณของแต่ละคนว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งวารสารทองคำฉบับนี้ได้นำมุมมองของกูรูจากสำนักต่างๆ มาให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบราคา ปัจจัยเสี่ยง และเทคนิคการลงทุน นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งสำคัญทีต่ อ้ งติดตามอย่างใกล้ชดิ ก็คอื เรือ่ งของการปราบปรามทองปลอม และการดำเนินการ

กับกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงบรรดาร้านค้าทองในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งหลังจากที่นายกสมาคมค้าทองคำได้ยกคณะ

ไปหารือกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้มีการจับกุมแหล่งผลิตทองปลอม รวมถึง

ทางคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอมก็ได้ตั้งกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาทองปลอมขึ้น เพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่าง จริงจัง ซึ่งเรื่องของการแก้ปัญหาทองปลอมในปีนี้ จะดำเนินการอย่างเข้มข้นและทำอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องมา ติดตามกันว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงไร หลังจากที่ธุรกิจค้าทองคำได้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพสร้างความเสียหายมาอย่าง

ต่อเนื่อง ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ในเล่มนี้ ก็ยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมากมาย ทั้งบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ขณะที่คอลัมน์ระเบียงทองคำก็จะไป พูดคุยกับเจ้าของเว็บไซต์ THAIGOLD.INFO รวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจจากคอลัมน์ยกนิ้วให้ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นและเตรียมที่จะทยอยเปิดตัวในโอกาสต่อๆ ไปด้วย

เจ้าของ : ดำเนินการโดย : ออกแบบรูปเล่ม :

สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 บริษัท วิเสจ จำกัด 23/1 ซอยอินทามระ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 บริษทั แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21 ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208
คุยกับนายกสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

นับตั้งแต่เปลี่ยนศักราชใหม่มา ราคาทองคำได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การปรับ ตัวในช่วงนี้ยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยปัจจัยหลักยังคงมาจากการเก็งกำไรของกองทุนต่าง ๆ และเป็นลักษณะการปรับตัว ของตลาด หลังจากช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาพ้นไป ซึ่งต่างชาติมักจะเข้ามาทำกำไร หลังจากที่ตลาดเอเชียได้หยุดติดต่อกันหลายวัน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ยังไม่ค่อยมีผลมากนัก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของอัตราดอกเบี้ยและการแก้ไขปัญหา เรื่องของเศรษฐกิจ ตกต่ำในสหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่กระทั่งการแก้ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิ จ ในยุ โ รปที่ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่เ ห็ น ผลที่

เป็นรูปธรรม โดยได้มีการพูดถึงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากจะ

มองถึงโครงสร้างของราคาทองคำยังถือว่าอยู่ในขาขึ้น และ ราคาจะผันผวนทันทีเมื่อมีข่าวมาช่วยสนับสนุน โดยราคาจะ สวิงขึ้นลง ทำให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นและจะค่อย ๆ ซาลงไปใน ระยะ 3-4 วัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าการปรับตัวของราคาทองคำในปีนี้ จะปรับขึ้นลงถี่กว่าปี 54 ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับตัวขึ้นลง แบบแรง ๆ หลายรอบ เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคมไปจนถึ ง

ช่ ว งปลายปี ซึ่ ง ในบางช่ ว งราคาปรั บ ตั ว ขึ้ น มาเดื อ นละกว่ า 4,000 บาท แต่ปีนี้คงจะถี่ขึ้นเพราะมีปัจจัยเรื่องของดอกเบี้ย น้ำมัน หุ้น เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการ 10 วารสารทองคำ

ลงทุน นักลงทุนชอบเพราะราคามีการขยับตัวต่อเนื่อง สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในปีนี้ อาจจะได้ เห็ น การทำลายสถิ ติ ใ นเรื่ อ งของราคาสู ง สุ ด อี ก ครั้ ง แต่เรื่อง

ของจุดต่ำสุดคิดว่าคงจะไม่มีการทำลาย โดยอาจจะได้เห็นใน ช่วงครึ่งปีแรก แต่นักลงทุนควรระมัดระวังเรื่องของการลงทุน และต้ อ งติ ด ตามข่ า วสารอย่ า งใกล้ ชิ ด ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ก ลยุ ท ธ์ ใ น

การลงทุนเชื่อว่าการทำกำไรระยะสั้นน่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่า การลงทุนระยะยาว ส่ ว นเรื่ อ งของการปราบปรามทองคำปลอม เรื่ อ งนี้ ท าง สมาคมฯ ได้ ด ำเนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ผ ลเท่ า

ที่ควร แต่จากนี้ไปจะดำเนินการอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมา

สมาคมฯ ได้ เ ข้ า ไปพู ด คุ ย กั บ ตำรวจเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ใน

การแก้ปัญหา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง ปปง. พร้อมจะเข้ามาร่วมมือด้วย โดยอาจใช้กฎหมาย ปปง. ในการยึดทรัพย์ ซึ่งจะได้มีการ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS พูดคุยกันในรายละเอียดต่อไป นอกจากนั้นทางคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม ของสมาคมฯ เตรียมประสานเรื่องแหล่งผลิตทองปลอมกับทาง ตำรวจเพื่อที่จะได้จัดกำลังเข้าไปปราบปรามต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ ถือว่าได้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจทองคำเป็นอย่างมาก ทั้ ง กลุ่ ม ผู้ ค้ า ส่ ง และค้ า ปลี ก ขณะที่ ร้ า นค้ า ปลี ก เองก็ ถู ก กลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ เข้ า ไปหลอกลวง เพราะฉะนั้ น ต้ อ งขอให้ ท างร้ า น ประสานมายังสมาคมฯ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพ แม้ว่า จะต้องเสียเวลาไปบ้าง แต่ควรต้องยอมเสียสละ เพื่อที่จะร่วม กันจัดการกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ให้หมดไป นอกจากนั้นยังมีเรื่องการเพิ่มโทษแก๊งมิจฉาชีพ ซึ่งขณะนี้ คณะอนุกรรมการติดตามเกี่ยวกับทองปลอมอยู่ระหว่างศึกษา และจะนำข้อมูลไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผมจะ หาเวลาประชุมกับตำรวจให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ทางสมาคมฯ

คุยกับนายกสมาคมฯ

และตำรวจ มีความใกล้ชิดกันและจะมีการเปลี่ยนข้อมูลกัน

มากขึ้น ส่ ว นเรื่ อ งการจี้ ป ล้ น ร้ า นทองนั้ น ก็ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น พั ก ๆ

ซึ่ ง ร้านค้าทองต้องหามาตรการป้องกัน โดยเฉพาะร้านทอง

พื้นที่เสี่ยง เช่นชานเมืองที่เปลี่ยวหน่อยสมาคมฯ แนะนำให้

ทำประกัน เพราะมองว่าการทำประกันจะปลอดภัยที่สุด อย่าง บางร้านใส่ลูกกรง มันก็มีข้อดีข้อเสีย แม้ว่าจะป้องกันโจรเข้า

มาได้ แต่หากโจรมาดูของแล้ววิ่งหนี เจ้าของร้านก็ตามไม่ทัน

เช่นกัน เพราะฉะนั้นผมว่าทำประกัน แล้วก็สร้างความสัมพันธ์

กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อช่วยกันดูแล ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยคุยมา นานแล้ว แต่ก็ยังเชื่อว่าการประกันภัยน่าจะเป็นทางออกที่ดี ที่ สุ ด และหากจะไปเปรี ย บเที ย บกั บ การจ้ า งยามแล้ ว ถื อ ว่ า

ถูกกว่า และถูกกว่าใส่ลูกกรง เพราะเสียเงินค่าประกันปีละ

ไม่กี่หมื่นบาท กับมูลค่าทองที่แขวนอยู่หน้าร้าน หรือความเสี่ยง ต่อชีวิตของเรา ถือว่าคุ้มกว่ามาก มี อี ก เรื่ อ งที่ ท างสมาคมฯ จะต้ อ งเร่ ง ทำความเข้ า ใจกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในเรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้ เ ครื่ อ งชั่ ง แบบ 3

ตำแหน่ง ซึ่งเท่าที่ทราบ ทั่วโลกยังไม่เคยเห็นมีใครใช้เครื่องชั่ง

ในลักษณะนี้ เพราะส่วนใหญ่จะใช้ในห้องแล็บ ขนาดการชั่ง

น้ำหนักเพชรยังไม่มีคนใช้เลย และหากจะนำมาใช้กับทองคำ ถื อ ว่ า ไม่ เ หมาะ เพราะการซื้ อ ขายทองคำไม่ ต้ อ งการความ ละเอียดขนาดนั้น อีกประการหนึ่งก็คือ เครื่องชั่งแบบนี้ราคา

สูงมาก ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยทบทวนและยกเลิกการออกมาตรการดังกล่าว เพราะ หากจะต้ อ งเปลี่ ย นจริ ง ๆ จะต้ อ งใช้ ง บประมาณจำนวน มหาศาล เพราะราคาเครื่องชั่งเท่าที่ทราบ ตกอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท และร้านค้าทองขณะนี้มีอยู่กว่า 7,000 แห่ง

ทั่วประเทศ ผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะสม วารสารทองคำ 11


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เตรี ยมมอบ ญลักษณ์ ตราสั

สมาคมค้ า ทองคำประชุ ม ร่ ว ม กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง

ผู้ บ ริ โ ภค หรื อ สคบ. เพื่ อ เตรี ย มความ พร้อมการจัดงานมอบตราสัญลักษณ์ให้กับ ร้านผู้ผลิตทองคำที่ผ่านมาตรฐานของ สคบ. ซึ่ ง จะมี ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม-เมษายน

ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยเบือ้ งต้นมีรา้ นผูผ้ ลิต ทองรูปพรรณที่เป็นสมาชิกของสมาคม จำนวน 64 แห่ง ได้ผา่ นการตรวจสอบ มาตรฐาน

บรรยายความรู้เรื่องทอง

12 วารสารทองคำ

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนในทองคำ และแนวโน้มตลาดทองคำในอนาคตให้กับนักศึกษา ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ (NIDA) โดยมี ผู้ ที่ ส นใจร่ ว มฟั ง เป็ น

จำนวนมาก


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

ร่วมหารือแก้ปัญหาทองปลอม

สมาคมค้าทองคำ นำโดย นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมหารือกับ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะนายตำรวจ เพื่อหาแนวทางการร่วมกัน แก้ไขปัญหา และปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงทองรูปพรรณ หรือหลอก ขายทองมาตรฐานต่ำให้กับร้านทอง

สัมมนาเทคนิคการลงทุน นักลงทุนและผู้ที่สนใจลงทุนทองคำจำนวน มาก ได้เข้าร่วมงาน “เทคนิคการลงทุนทองคำ สไตล์ THAIGOLD ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดโดยเว็บไซต์ thaigold.info ณ โรงแรมวิ น เซอร์ สวี ท โดย ภายในงานได้ มี ก ารแนะนำเทคนิ ค การลงทุ น

และคาดการณ์ตลาดทองคำในปีมังกรทอง เพื่อ ให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน วารสารทองคำ 13
บทความ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สะสมความมั่งคั่ง ด้วยทองคำหลากรูปแบบ จากการที่ ภ าวะเศรษฐกิ จ โลก ยั ง คงขาด

เสถี ย รภาพอย่ า งที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หา

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และวิกฤติหนี้สาธารณะ ที่ ยั ง คงเรื้ อ รั ง และมี แ นวโน้ ม ทวี ค วามรุ น แรงแผ่ ก ระจายเข้ า ครอบคลุมประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป อีกทั้งปัญหาความ ผั น ผวนของราคาพลั ง งาน ตลอดจนภาวะเงิ น เฟ้ อ ซึ่ ง มี ที ท่ า

ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทองคำจึงได้กลายเป็นทางเลือก ยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของนักลงทุนทั้งรายเก่ารายใหม่ที่หวัง เพิ่ ม พู น ความมั่ ง คั่ ง ผ่ า นการเก็ ง กำไรจากส่ ว นต่ า งของราคา ทองคำที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในไทยและต่างประเทศต่างเห็นพ้อง ต้องกันว่าราคาทองคำในตลาดโลกมีแนวโน้มทะยานขึ้นสู่ระดับ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ได้ภายในปี 2555 นี้ ซึ่งการ สะสมความมั่งคั่งผ่านการถือครองทองคำนั้นมีให้เลือกหลาก หลายรูปแบบตามความถนัด ความชอบ และจำนวนเงินใน กระเป๋า เช่น ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง และเหรียญทองคำ เป็นต้น

รูปแบบการสะสมทองคำ

มนุษย์เราคุ้นเคยกับการออมและการสะสมความมั่งคั่งด้วย ทองคำมาตั้งแต่ในอดีต ผ่านการสวมใส่เครื่องประดับทองซึ่งถือ เป็นวิธีการแสดงออกถึงฐานะของผู้เป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ค่าความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับทองซึ่งได้รับความนิยมและ เป็นที่ยอมรับในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป เช่น ค่า ความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับทองในตลาดจีน อินเดีย และ 16 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ตะวันออกกลาง อยู่ที่ 24, 22 และ 21 กะรัต ตามลำดับ ขณะ ที่ค่าความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่จำหน่ายในประเทศไทย คือ 23.16 กะรัต หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าทอง 96.5% เมื่ อ การสะสมความมั่ ง คั่ ง ด้ ว ยทองคำเริ่ ม เป็ น ที่ นิ ย มใน

วงกว้าง บทบาทและความสำคัญของทองคำแท่งจึงเพิ่มมากขึ้น ข้อดีของการถือครองทองคำแท่งคือ การซื้อขายสามารถทำได้ คล่องตัวกว่าทองรูปพรรณ อีกทั้งใช้เงินลงทุนต่ำกว่าเพราะไม่มี ค่ากำเหน็จ หากแต่เกิดภาระด้านการเก็บรักษา และไม่สามารถ สวมใส่เพื่อความสวยงามได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันทองคำแท่งมีให้เลือก สะสมทั้งค่าความบริสุทธิ์ 99.99% และ 96.5% อีกหนึ่งรูปแบบของการสะสมความมั่งคั่งผ่านการถือครอง ทองคำและยั ง ให้ ค วามเพลิ ด เพลิ น ในรู ป ของของสะสมคื อ เหรียญทองคำซึ่งมีทั้งเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก การ สะสมทองคำในรูปแบบนีไ้ ด้รบั ความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในเอเชีย อย่ า งอิ น เดี ย และจี น เป็ น ต้ น โดยในช่ ว ง 5-6 ปี ที่ ผ่ า นมา ประเทศแถบเอเชียตื่นตัวหันมาสะสมเหรียญทองคำกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องด้วยเป็นทองคำที่อยู่ในหน่วยย่อย เหมาะแก่ การทยอยสะสมที ล ะเล็ ก ละน้ อ ยตามกำลั ง ทรั พ ย์ หากเป็ น เหรียญที่ระลึกซึ่งผลิตจำกัดหรือตามวาระพิเศษยังอาจได้ส่วน เพิ่มจากมูลค่าหน้าเหรียญที่ทวีขึ้นตามความนิยมของเหรียญ

รุ่นนั้น ๆ โดยเหรียญทองคำที่นิยมสะสมกันได้แก่ American Eagles, South African Krugerrands, Canadian Maple Leafs และ Chinese Pandas เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการนำทองคำบริสุทธิ์มาผลิตด้วย เทคนิคการขึ้นรูปแบบ Electroforming เป็นรูปเคารพตาม

หลั ก ศาสนา ความเชื่อ รูปปีนักษัตร หรือแม้แต่สัญ ลั ก ษณ์

อันมีความหมายเป็นมงคลต่าง ๆ ทั้งรูปจำลองเทพเจ้าแห่ง

โชคลาภของชาวจีน เช่น ฮก ลก ซิ่ว และพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นต้น รวมถึงรูปจำลองเทพอันเป็นที่เคารพของชาวอินเดีย ได้แก่ พระนารายณ์ พระศิวะ และพระพิฆเณศ เป็นต้น ซึ่ง นอกจากจะเป็นการสะสมความมั่งคั่งแล้ว ยังถือเป็นการสะสม โชคลาภ สิริมงคล ตลอดจนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีกด้วย

บทความ

GIT แนะตรวจสอบก่อนซื้อทองคำ

อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ความต้ อ งการครอบครองทองคำ

ขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือได้ว่า เป็ น ช่ ว งที่ ท องคำภายในประเทศมี ค วามต้ อ งการมากที่ สุ ด

เหล่ า มิ จ ฉาชี พ จึ ง มั ก อาศั ย โอกาสดั ง กล่ า วผลิ ต ทองคำปลอม

และนำออกสู่ ต ลาด ซึ่ ง ปั จ จุ บั น การผลิ ต ทองคำปลอมมี กระบวนการที่ละเอียดและประณีตมากขึ้น เช่น นำเงิน ตะกั่ว หรื อ แม้ แ ต่ ท องกะรั ต ต่ ำ ยั ด ไส้ เ ข้ า ไปในทองคำที่ มี ค่ า ความ บริ สุ ท ธิ์ 96.5% ทำให้ ย ากแก่ ก ารสั ง เกตความแท้ เ ทียมด้วย

การพิจารณาเพียงรูปลักษณ์ภายนอก หรือแม้แต่การทดสอบ ด้วยเครื่องมือตรวจสอบขั้นพื้นฐาน ดังที่ตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) เล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า ว ตลอดจนเพื่อช่วยยืนยันความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค จึงได้เปิดให้ บริการตรวจวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า รวมถึง วิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบอื่น ๆ ได้อย่างละเอียด และถู ก ต้ อ งแม่ น ยำโดยนั ก วิ เ คราะห์ โ ลหะมี ค่ า ที่ มี ค วาม เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย เช่ น X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) โดย สามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.0017.00 น. ณ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม หรือ โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0-2634-4999 ต่อ 421 สุดท้ายนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้อ่าน

ทุกท่านร่ำรวยเงินทองและโชคลาภตลอดปีมังกรทอง ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 140,140/1-3,140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชัน้ 6 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2634-4999 โทรสาร 0-2634-4970 Website : www.git.or.th e-mail : jewelry@git.or.th วารสารทองคำ 17


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

กูรูทองคำชี้ตรงกัน

ราคาทองคำปีนี้พุ่งทะยานทำสถิติใหม่ ตลาดทองคำในปี มั ง กรทองได้ เ ปิ ด ตั ว ขึ้ น มาอย่ า ง คึกคัก โดยราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สลับกับ การปรับตัวลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะทะยานขึ้นต่อ แม้ว่า การปรับตัวขึ้นลงของราคาจะไม่รุนแรงเหมือนอย่างเช่น

ปีที่ผ่านมา แต่การลงทุนในทองคำปีนี้ก็ยังคงน่าจับตา อย่ า งยิ่ ง เพราะปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนให้ราคา ขยั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม ก็ มี ห ลาย ๆ ปั จ จั ย ที่

นั ก ลงทุ น ควรจะต้ อ งจั บ ตาอย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ่ ง ในฉบั บ นี้

กู รู ท องคำจากสำนั ก ต่ า ง ๆ จะมาแสดงทรรศนะถึ ง ทิ ศ ทางของตลาดทองคำ รวมถึ ง เสนอแนะกลยุ ท ธ์

การลงทุนทองคำในปีนี้ให้ได้รับทราบกัน 18 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วราวุธ เบญจาพุทธารักษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด แนวโน้มหลักจะยังเหมือนกับการเคลือ่ นไหวของราคาในปีทแี่ ล้ว คือปรับตัวขึน้ ลงในกรอบ กว้าง เนื่องจากอยู่ในบริบทที่ไม่ต่างกันมาก โดยเฉพาะด้านความผันผวนของตลาดการ ลงทุนโลก แต่จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงเดือนมกราคมที่ราคาปรับตัวขึ้น แม้ความเสี่ยงในยุโรปจะกดดันตลาดมากขึ้นก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี เพราะถ้าทองคำทิ้ง ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับเงินยูโร โอกาสจะปรับตัวขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมก็มีสูง สำหรับตลาดในภาพรวมปีนี้ก็จะยังเป็นปีทองของตลาดทองแท่ง สังเกตจากพฤติกรรม การลงทุนในทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศ แต่รอบการซื้อจะถี่ขึ้นเนื่องจากราคา ทองคำปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูง ทำให้ในทางจิตวิทยานักลงทุนอาจจะกังวลเรื่องโอกาสใน การปรับตัวขึ้นของราคา และถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่ได้เลวร้ายมาก ราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ 1,850-1,900 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ แต่ถ้าเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรง เป้าหมายจะอยู่ที่ 1,9502,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาในประเทศกรณีแรกมีเป้าหมายที่ 27,000–28,000 บาท ต่อทองคำหนึ่งบาท และในกรณีหลังจะมีเป้าหมายที่ 28,500–29,500 บาทต่อทองคำหนึ่ง บาท แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาเรื่องค่าเงินบาท ประกอบด้วย “กลยุทธ์ในการลงทุนทองคำปีนี้ควรเน้นลงทุนระยะสั้นและรักษาวินัยในการลงทุน ที่ สำคั ญ ราคาทองคำตลอดปี จ ะมี ค วามอ่ อ นไหว นั ก ลงทุ น ควรต้ อ งติ ด ตามสถานการณ์

การลงทุนอย่างใกล้ชิด” นายวราวุธ กล่าว

บุญเลิศ สิริภัทรวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด หลังจากที่ภาพนโยบายการเงินผ่อนคลายเริ่มชัดเจนขึ้นในเดือนมกราคม จะเป็น ปัจจัยหลักที่ทำให้เราปรับมุมมองราคาทองคำให้กลับมาเป็นบวกอย่างชัดเจนตลอดปีนี้ เนือ่ งจากภาพดังกล่าวจะดึงดูดนักเก็งกำไรกลับเข้าสูต่ ลาดสินทรัพย์ตา่ ง ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ภาพเศรษฐกิจและนโยบายการเงินทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจน ในปีนี้ อาจอ่อน ไหวต่อมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐ ได้เป็นอย่างดี ซึง่ จะช่วยให้ภาพบรรยากาศการลงทุน

มีความผันผวนได้ง่ายเป็นพิเศษตลอดปี ทั้งนี้ ออสสิริสมองว่า ราคาทองคำอาจมีโอกาสไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ ประมาณ 1,920 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ แต่ไม่นา่ ทะลุระดับราคา 2,100 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์

ได้ง่ายนัก นอกจากนี้หาก FED ไม่มีการปรับมุมมองเรื่องนโยบายการเงิน มองว่าราคา ทองคำก็ ไ ม่ มี เ หตุ ใ ห้ ส ามารถปรั บ ตั ว ต่ ำ กว่ า แนวรั บ สำคั ญ ที่ ร ะดั บ 1,480 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ สำหรับภาพของการลงทุนในปีนี้ เนือ่ งจากนักลงทุนมีเครือ่ งมือการลงทุนหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นทองคำแท่ง อีทเี อฟ ฟิวเจอร์ส และอืน่ ๆ ขณะทีภ่ าพราคาทองคำขาขึ้นติดต่อ กันหลายปีอาจไม่สามารถคงอยู่ได้นานนัก โดยเฉพาะในปีนี้ที่อาจเป็นหัวเลีย้ วหัวต่อของ เศรษฐกิจโลก ทำให้ทำกำไรได้ยากขึน้ จึงอยากเตือนให้ปรับพอร์ตการลงทุนโดยใช้กลไก

ของตลาดทองคำในประเทศทัง้ 3 ตลาด เข้ามาบริหารความเสีย่ งที่ดีขึ้น วารสารทองคำ 19


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจของโลกในปีนยี้ งั อยูใ่ นภาวะชะลอตัว จึงคาดการณ์ ว่าราคาทองคำจะยังสดใสอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาน่าจะสามารถ ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมได้ที่ระดับ 1,920 เหรียญต่อออนซ์ หรือราคาทองคำ แท่งของไทย ที่ระดับ 27,200 บาทต่อบาททองคำ และคาดว่าราคาทองคำในปี 2555 จะมีความผันผวนสูงกว่าปี 2554 ทั้งนี้ ภาวะตลาดทองคำแท่งในปี 2555 น่าจะยังสดใสได้ต่อเนื่องจากการที่ทางสหรัฐอเมริกามีมาตรการ QE3 ออกมา ทำให้ทองคำยังถือว่าเป็น Safe Haven ที่ดีสำหรับการลงทุน ทั้งนี้ คาดว่าราคา สูงสุดของปีน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2,000 เหรียญต่อออนซ์ หรือประมาณ 28,000 บาทต่อบาททองคำ ในขณะที่ด้านล่างน่าจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ ประมาณ 1,500 เหรียญต่อออนซ์ หรือที่ระดับทองไทยประมาณ 23,800 บาท ต่อบาททองคำ สำหรับข้อแนะนำการลงทุนในทองคำปีนี้ ควรจะเป็นกลยุทธ์ที่รองรับความ ผันผวนของราคาทองคำ ดังนั้นนักลงทุนจะต้องเข้าใจถึงสถานะวิธีการลงทุน

ในระยะสั้น กลาง และยาว ซึ่งจะต่างกัน โดยสรุปได้ว่า กลยุทธ์โดยภาพรวม ควรจะเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น ถ้านักลงทุนมีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง

น.พ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกลุ่มบริษัท แม่ทองสุก เอ็มทีเอส โกลด์ ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่นักลงทุนที่ไม่ถนัดในการใช้ Gold Online ก็ควรจะเป็น นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง

พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์

รองประธาน กรรมการบริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน จำกัด วายแอลจียังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำในระยะยาว ซึ่งราคาจะยังคง แกว่งตัวค่อนข้างมากจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ วิกฤติหนีส้ าธารณะในยุโรป และสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ อีกทั้งวิกฤติทางการ เมืองระหว่างประเทศ เช่น มาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ทั้ ง นี้ วายแอลจี ค าดว่ า ราคาทองคำในช่ ว ง 3 เดื อ นแรกยั ง คงอยู่ ใ นช่ ว งของ

การปรับฐานราคา ซึ่งคาดว่าราคาจะค่อย ๆ ขยับตัวขึ้นในลักษณะ sideway up จนถึงปลายปี ซึ่งประเมินกรอบราคาถึงปลายปี 2555 ที่บริเวณ 1,460–2,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ หรือ 21,400-29,370 บาทต่อบาททองคำ โดยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์

ต่อบาทอยู่ที่ 31 บาทต่อดอลลาร์ ขณะทีร่ องประธานกรรมการบริหารวายแอลจีให้ทรรศนะกับ กลยุทธ์การลงทุนในปีนวี้ า่ ให้เน้นการเข้าซือ้ เป็นหลัก โดยกำหนด จุดเข้าซือ้ จุดขายทำกำไร และจุดตัดขาดทุน

ทีเ่ หมาะสม หรือเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนในกรอบราคาเพื่อป้องกันพอร์ตการลงทุน

จากความผันผวนของราคาทองคำนัน่ เอง โดยกรอบราคา โดยรวมจะมีแนวรับบริเวณ 1,500-1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนแนวต้านจะอยู่บริเวณ 1,900-2,000 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ 20 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ธนรัชต์ พสวงศ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด

เรื่องจากปก

ทิศทางราคาทองคำในปีนี้ ในภาพรวมยังเป็นขาขึ้น โดยมีประเด็นปัญหายุโรปและ สหรัฐฯ ซึ่งปีนี้จะมีการเลือกตั้งช่วงปลายปี การดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และ ยุโรปมีแนวโน้มทีจ่ ะผ่อนคลายมากขึน้ ค่าเงินสกุลหลัก ๆ ทัง้ ดอลลาร์และยูโรจึงมีแนวโน้ม อ่อนค่าลง ซึ่งเป็นสัญญาณด้านลบต่อการลงทุนในตราสารทางการเงินอื่น ๆ แต่ปัจจัย เหล่านั้นกลับยังเป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาทอง และคาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อไป ทัง้ นี้ แม้วา่ ในช่วงทีผ่ า่ นมาจะมีตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ เข้ามาเป็นทางเลือกให้นักลงทุนได้เลือกใช้ แต่ก็ยังมั่นใจว่าทองคำแท่งจะยังได้รับความ นิยมสูงสุด และการลงทุนในทองคำแท่งได้พัฒนาให้มีความสะดวกสบายมากกว่าแต่ ก่อน โดยอาศัยระบบการส่งคำสั่งผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาท มากขึ้นในปีนี้ นายธนรัชต์ ได้มองถึงกลยุทธ์ในการลงทุนปีนี้ว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ทนี่ า่ ลงทุน เสมอ แต่ดว้ ยความผันผวนทีจ่ ะมีมากขึน้ ประกอบกับกระแสโลกาภิวตั น์ ที่จะส่งผลให้ทองคำ มีความผันผวนมากดังเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งราคาทองเคยสูงสุดที่ 1,920 ดอลลาร์ แต่ เพียง 4 สัปดาห์หลังจากนั้น ราคากลับร่วงลงเกือบ 400 ดอลลาร์ การลงทุนในทองคำ ปี 2555 นักลงทุนคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและหาแหล่งลงทุนที่สามารถตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ทันท่วงที

ณัฐฑี จุฑาวรากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาสสิกโกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ความผันผวนในช่วงปี 2011 ทั้งวิกฤติหนี้ของยูโรโซนค่าเงิน USD ค่าเงินยูโร และราคาน้ำมัน กดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรง แม้ในช่วงต้นปีนี้ราคาทองคำ จะปรับตัวสูงขึ้น แต่มีแรงขายทำกำไรเป็นระยะ เมื่อราคาขึ้นทดสอบแนวต้าน และ

มี แ รงซื้ อ เมื่ อ ราคาอ่ อ นตั ว ส่ ว นปั จ จั ย ทางเทคนิ ค ยั ง สนั บ สนุ น ทิ ศ ทางของราคา เนื่องจากราคาอยู่ในกรอบ Up Trend ระยะยาว ทางบริษัทคาดว่าจะได้เห็นราคาไป แตะที่จุดสูงสุด เดิมที่ 1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และสูงสุดของปีที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนความผันผวนของราคาอาจกดดันราคาทองคำ และทำให้มี โอกาสเห็นจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,520 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ส่วนภาวะตลาดการซื้อ-ขายทองคำแท่ง ปี 2555 เนื่องจาก ความต้องการซื้อ ทองคำในตลาดเพิ่มขึ้นมากในปีที่ผ่านมา และคาดว่าความต้องการจะยังคงปรับตัวสูง ขึ้นต่อในปีนี้ เป็นเพราะธนาคารกลางต่าง ๆ มีแนวโน้มถือครองทองคำเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการถือเงิน US dollar และการปรับลดลงแรงของราคาทองคำในช่วงปีที่ผ่านมา กระตุ้นให้ผู้บริโภค ต้องการซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คาดว่าจะได้เห็นระดับราคาสูงสุดเดิมที่ 27,100 บาทต่อบาททองคำ และสูงสุดของปีบริเวณ 29,000 บาทต่อบาททองคำ และจุดต่ำสุดที่ 23,500 บาทต่อบาททองคำ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนทองคำในปีนี้ เนือ่ งจากราคาทองคำยังอยูใ่ นช่วงขาขึน้ ในระยะยาว เมือ่ ราคาปรับตัวลดลงแรง ในแต่ละรอบ สามารถทยอยเข้าซื้อตามแนวรับหลัก และขาย เพือ่ ทำกำไร เมือ่ ราคาปรับขึน้ สูแ่ นวต้านหลัก เช่น บทวิเคราะห์ คาดว่า แนวรับหลัก ในเดือน ม.ค. อยู่ที่บริเวณ 1,520 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อราคาปรับลดลงบริเวณนี้ นักลงทุนก็เข้าซื้อสะสม แต่ถ้าในเดือน ก.พ.

คาดว่า แนวรับหลักอยู่ที่บริเวณ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อราคาถึงแนวรับนักลงทุนเข้าซื้อหรือทยอยเข้าซื้อ ตามแนวรับใน

แต่ละระดับ เพื่อขายทำกำไรเมื่อราคาปรับขึ้นสู่แนวต้านหลัก เช่น 1,750/1,800/1,920/2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นต้น วารสารทองคำ 21


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

พรชัย สุดายุวร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด เกี่ยวกับทิศทางราคาทองคำในปีนี้ โดยนายพรชัย กล่าวว่า ราคาทองคำในตลาดโลก ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นลงรุนแรงเหมือนปี

ทีผ่ า่ นมา โดยดูจากปัจจัยที่กระทบต่อราคาทอง เช่น เศรษฐกิจ ของยูโรโซน เศรษฐกิจของอเมริกา ราคาน้ำมัน เป็นต้น ซึ่ง ราคาทองคำในปี นี้ ยั ง คงอยู่ ใ นช่ ว งขาขึ้ น แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยราคา ทองคำปรับขึ้นมาเป็นปีที่ 10 แล้ว ดังนั้นโอกาสที่ราคาทองคำ จะปรับลงก็มีเช่นกัน ทางด้านขาขึ้นนั้นทางบริษัทมองแนวต้าน ที่ระดับ 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต่อไปที่มอง คือ 1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นแนว สูงสุดเดิมของปีที่แล้ว และอาจจะทะลุไปถึง 2,000 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ ก็เป็นได้ หากทาง FED ดำเนินนโยบาย QE3 ส่วน ด้ า นขาลงมองแนวราคาที่ ร ะดั บ 1,500 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์

หากผ่านลงไปได้แนวต่อไปที่มอง คือ 1,430-1,480 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ และอาจจะมีโอกาสลงต่ำไปสู่ระดับ 1,360-1,380 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับที่ควรซื้อเก็บไว้

ทวีศักดิ์ ดีมั่นคงวณิช

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

บริษัทยังมองว่าราคาทองคำปีนี้จะยังคงมีความผันผวนสูง อาจจะได้เห็นราคาทองคำวิ่งขึ้น ลงวันละกว่าร้อยเหรียญอย่างที่เคยเกิดขึ้นในปี 2554 อีกหลายครั้ง โดยปัจจัยหลักก็มาจากปัญหา เดิม ๆ คือปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้ใน เวลาอันสั้น ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งยังคงอ่อนแอก็เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำ ปรับตัวสูงขึ้น โดยตลาดจะมีความอ่อนไหวกับข่าวมาก สำหรั บ กรอบราคาทองคำในปี นี้ ยั ง มองไปในทิ ศ ทางบวก โดยน่ า จะปรั บ ตั ว สู ง เกิ น กว่ า

จุดสูงสุดเดิม คือ 1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในทางกลับกันในขาลงราคาทองคำไม่น่าจะหลุดจาก จุดต่ำสุดเดิมคือ 1,525 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยนักลงทุนควรประเมินสถานการณ์ข่าวอย่าง รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ หรืออาจจะบริหารความเสี่ยงโดยวิธี Arbitrage ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ และได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง ในยามที่ราคาทองคำผันผวนสูง

22 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

นายพรชัยยังได้กล่าวถึงการลงทุนในปีนี้ว่า ควรจะแบ่ง ออกเป็น 3 ระยะ ระยะสัน้ อาศัยจากปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละ วัน อาทิ ข่าวเศรษฐกิจรายวัน ตัวเลขทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงระดับทางด้านเทคนิคของราคาทองคำ ซึ่งมีโอกาส สามารถทำกำไรได้ 10-15 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ภายใน 1 อาทิตย์ ระยะกลางควรเข้าซื้อในช่วงที่ราคาทองคำลงต่ำถึง แนวรับ และขายในระดับที่เป็นแนวต้าน ซึ่งอาจต้องอาศัย ความสามารถในด้านการวิเคราะห์แนวโน้มและกลไลตลาด ซึ่งสามารถทำกำไรได้ 30-50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ภายใน 1-2 เดือน และระยะยาว เป็นการลงทุนเข้าซื้อในจุดที่ต่ำ เช่น ต่ำกว่า 1,500 และนำออกมาขายเมื่อราคาสูงกว่า 1,800 ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร แต่สามารถ ทำกำไรได้ ม ากที่ สุ ด หากเที ย บกั บ การลงทุ น ในระยะสั้ น

และระยะกลาง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ในการแบ่งพอร์ตการลงทุน แต่ทำนองเดียวกันก็ต้องพร้อม

ที่จะรับความเสี่ยงการขาดทุนด้วย

เรื่องจากปก

ดนุ ชาน

กรรมการผู้จัดการบริษัท จีแคป จำกัด ราคาทองคำในตลาดโลกจะปรั บ ตั ว ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง

เพราะได้รับแรงหนุนจากความต้องการโลหะมีค่าที่พุ่งสูงขึ้น และเชื่อว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนตัวลง เนื่องจาก ปริมาณสกุลเงินดอลลาร์ในระบบปรับตัวสูงขึ้น อันเป็นผล มาจากรั ฐ บาลทั่ ว โลกกระตุ้ น งบประมาณการใช้ จ่ า ยเพื่ อ รับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย อย่างไรก็ดี ในช่วง 2 ปี ที่ ผ่ า นมา ธนาคารกลางกลั บ มาเป็ น ผู้ ซื้ อ ทองคำสุ ท ธิ ทำให้ ค วามต้ อ งการทองคำในตลาดโลกปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ใน ขณะที่ปริมาณทองคำในตลาดมีจำกัด ซึ่งปริมาณทองคำ

ที่ธนาคารกลางเข้าซื้อเพิ่มก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบ กับปริมาณจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ คาดว่าราคาทองคำ

ในกลางปี 2555 อยู่ที่ประมาณ 1,800-2,000 ดอลลาร์ต่อ ออนซ์ ส่วนกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในการลงทุนปีนี้ ควรทยอยซื้อ

เข้าเก็งกำไรเมื่อเวลาที่ราคาลดลงอย่างเห็นเป้าหมายชัดเจน

มี ค วามอดทนรอคอยจั ง หวะในการเข้ า ซื้ อ และทยอย

ทำกำไรเมื่ อ ถึ ง ตามเป้ า หมาย และให้ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น

การลงทุ น ทองคำที่ ดี ไ ว้ เ ป็ น ผู้ เ สนอช่ ว งเวลาในการลงทุ น

นั้น ๆ วารสารทองคำ 23
อัพเดทวงการ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สมาคมค้าทองคำ ผนึ ก กำลั ง ตำรวจ ลุยสางปัญหาทองปลอมอย่างจริงจัง ปัญหาทองปลอมระบาดได้สร้างความเสียหาย

ให้กับร้านทองค้าปลีกและค้าส่งมายาวนาน และนับวันปัญหา ดั ง กล่ า วจะยิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น และแพร่ ก ระจายไป

ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน เหล่าบรรดา

ผู้ค้าทองคำจึงผนึกกำลังครั้งใหญ่ เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหานี้

ให้หมดไป โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ นายสมศักดิ์ ตัณฑชน ประธาน คณะอนุ ก รรมการแก้ ไ ขทองคำปลอม พร้ อ มคณะกรรมการ สมาคมค้าทองคำ ได้เข้าพบ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผูแ้ ทน พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ 26 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ผูบ้ ญ ั ชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.วินยั ทองสอง ผูบ้ ญ ั ชาการ ตำรวจนครบาล พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผู้บังคับการ ปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อหารือแนวทางการร่วมแก้ไขปัญหามิจฉาชีพปลอมแปลง

ทองรู ป พรรณ หรื อ หลอกขายทองต่ ำ กว่ า มาตรฐานให้ กั บ

ร้ า นทอง ซึ่ ง สร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ วงการค้ า ทองคำใน ประเทศเป็นอย่างมาก

ความเสียหายปีละ 2,000 ล้าน

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ในแต่ ล ะปี ร้ า นทองทั่ ว ประเทศกว่ า 7,000 แห่ ง ได้ รั บ ความ

เสี ย หายจากปั ญ หาหลอกขายทองปลอมเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้พยายาม

หาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและจัดการกับขบวนการนี้ให้หมดไป แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าทีค่ วร ซึง่ ครัง้ นีท้ างสมาคมฯ ได้เข้าหารือ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหาแนวทางจัดการกับปัญหาดังกล่าว ให้ ห มดไปโดยเร็ ว ที่ สุ ด พร้ อ มจะขอให้ จั ด กำลั ง ปราบปราม แหล่งผลิตทองปลอม จับกุมตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีจนถึง ที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของการตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมา ปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งทางสมาคมฯ ยินดีจะ สนับสนุนค่าใช้จ่าย

อัพเดทวงการ

“ปัญหาทองปลอมเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน มีการพัฒนา

รู ป แบบการปลอมแปลงที่ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น มี ก ารทำงานเป็ น ขบวนการ เริ่มจากการผลิตทองปลอม ซึ่งต้องใช้ทักษะของ

ช่ า งทองมื อ อาชี พ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการทำทองปลอมให้

มี ข นาด น้ ำ หนั ก และลวดลายให้ เ หมื อ นทองแท้ ม ากที่ สุ ด

โดยทองปลอมจะมีหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็นทองชุบ ทองยัดไส้ โลหะเงินในปล้องหรือลูกตุ้ม เมื่อโยนดูน้ำหนักในมือจะมีแรง ตกกระทบน้อยกว่าทองแท้ หรือโยนลงพื้นจะมีเสียงตกกระทบ

ที่ดังมาก เพราะผลิตจากทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ ขนาดทองปลอม จะมีขนาดใหญ่กว่าของจริงมาก หากเผาไฟจะมีสีดำหรือมีฟอง อากาศเล็กจำนวนมาก”

ต้นทุนผลิตทองปลอมแค่ 3,000 บาท

นายกสมาคมค้ า ทองคำ เผยว่ า ปั จ จุ บั น ทองปลอมที่

มิจฉาชีพนิยมผลิตมากที่สุดคือ ทองยัดไส้โลหะเงินหรือทองแดง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณลายโปร่งแล้วยัดไส้โลหะเงิน หรือทองแดงไว้ข้างในเพื่อการขึ้นรูปทอง ซึ่งทางช่างทองทั่วไป

จะทำการกัดกรดเอาโลหะเงินหรือทองแดงออกหมด แต่หากเป็น แก๊งมิจฉาชีพจะใช้เทคนิคข้ามขัน้ ตอนกัดกรดโลหะเงิน ทำให้ทอง ที่ผลิตออกมาหลังหลอมมีเปอร์เซ็นต์ทองแค่ 60-70 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ำกว่านั้น ทำให้ตรวจสอบยากมากขึ้น วิธีเดียวที่ทางร้าน วารสารทองคำ 27


อัพเดทวงการ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

จะตรวจสอบได้ชัดเจนคือการตะไบหรือตัดให้เห็นภายใน แต่ สำหรั บ ตะขอส่ ว นมากจะใช้ ต ะขอทองคำแท้ เ พื่ อ ตบตา

ร้านทองที่รับซื้อ โดยที่ตะขอหรือหัวจรวดจะปั๊มตราร้านขายส่ง ทองรายใหญ่ ซึ่งมิจฉาชีพทำเลียนแบบขึ้น โดยทองรูปพรรณ ปลอมขนาด 30.2 กรัม จะมีต้นทุนการผลิตเพียง 6,000-7,000 บาท เท่านั้น จากนั้ น มิ จ ฉาชี พ จะส่ ง ผู้ ห ญิ ง คนท้ อ ง หรื อ คนชราที่

ดูน่าสงสารนำทองปลอมไปขายให้กับร้านทอง เพื่อที่เวลาถูกจับ จะได้รู้สึกน่าสงสารและยอมความกันไปในที่สุด โดยวิธีการ ตรวจสอบทองปลอมที่ดีที่สุดในขณะนี้คือ การตะไบหรือตัดให้ เห็ น ภายในเท่ า นั้ น แต่ ท างร้ า นก็ ไ ม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ เพราะผู้ที่นำทองมาขายหรือขายฝากส่วนมากเกรงว่าทองของ ตนจะได้รับความเสียหาย ซึ่งร้านที่รับซื้อทองหากไม่มีความ เชีย่ วชาญในการดูทองปลอมจะถูกหลอก ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ปัญหาทองปลอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ซื้อทองจาก

ร้านทอง เนื่องจากทองที่ร้านทองรับซื้อมาจากลูกค้าจะถูกส่งไป หลอมผลิตใหม่ทั้งหมดไม่ได้นำกลับมาแขวนขายให้กับผู้บริโภค รายใหม่ นอกจากนัน้ ยังได้รับการตรวจสอบคุณภาพทองจาก สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

มิจฉาชีพทำงานเป็นเครือข่าย

นายสมศักดิ์ ตัณฑชน ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไข ทองคำปลอม กล่าวว่า การดำเนินการของมิจฉาชีพแต่ละครั้ง จะทำงานเป็นเครือข่ายและมีการเตรียมการมาอย่างดี โดยจะ นำทองไปหลอกขายให้กับร้านทองหลายแห่งพร้อมกันในเวลา และพื้ น ที่ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น และหากถู ก จั บ ได้ ห รื อ ถู ก ร้ า นทอง

ดำเนินคดีความจะมีทนายความมาช่วยเหลือ รวมทั้งมิจฉาชีพ มักข่มขู่ร้านทองที่ได้รับความเสียหาย ประกอบกับการดำเนิน 28 วารสารทองคำ

คดี ห ลอกขายทองปลอม ซึ่ ง เป็ น คดี ฉ้ อ โกงที่ ใ ช้ เ วลาต่ อ สู้ กั น

ในชั้นศาลนับปี ทำให้ร้านทองที่ได้รับความเสียหายส่วนมาก ถอดใจและยอมความในที่สุด การดำเนินการของสมาคมค้าทองคำ ได้หาแนวทางป้องกัน โดยได้ เ ผยแพร่ วิ ธี ก ารตรวจสอบทองปลอมและการเตื อ นภั ย

ผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น โบรชัวร์ หรือสามารถดูขอ้ มูลได้ทางเว็บไซต์ www.goldtraders.or.th ซึ่ ง ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ของกลุ่ ม

มิจฉาชีพให้กบั ร้านทองต่าง ๆ มาโดยตลอด ล่าสุดเตรียมจัดตัง้ กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ร้ า นทองที่ ป ระสบปั ญ หาทองปลอม โดย

เตรี ย มจั ด จ้ า งทนายความเพื่ อ ดู แ ลการดำเนิ น คดี ห ลอกขาย

ทองปลอมให้กับร้านทองต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อย่ายอมความ

ขณะที่ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ กล่าวภายหลังการหารือกับสมาคมค้าทองคำ ทาง ตำรวจมองว่าต้องใช้มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ ทั้งนี้ได้

สั่งการให้ตำรวจนครบาลเพิ่มความเข้มงวดกับคดีปลอมแปลง ทองคำและเร่งสอบสวน ติดตามจับกุมผู้กระทำผิด เนื่องจาก พบว่ามีการก่อเหตุเป็นขบวนการ และอ้างชื่อเป็นผู้มีอิทธิพล โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับไปดำเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งต้นตอการผลิต “อย่ า งไรก็ ต าม การปราบปรามถื อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาที่ ปลายเหตุ เนื่ อ งจากเป็ น คดีฉ้ อ โกงสามารถยอมความกันได้ การดำเนิ น คดี จึ ง ไม่ ถึ ง ที่ สุ ด จึ ง ขอร้ อ งไม่ ใ ห้ ผู้ เ สี ย หาย

ยอมความ จนกว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมา

คดีทองปลอมส่วนใหญ่ตั้งข้อหาได้แค่ฉ้อโกง และการดำเนินคดี ยุ่งยากทำให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีการยอมความกันเอง ทำให้ พนักงานสืบสวนไม่สามารถดำเนินคดีได้จนถึงที่สุด และไม่


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS สามารถสืบ หาต้น ตอขบวนการได้ ซึ่งทางตำรวจเชื่อว่ าการ หลอกขายทองปลอมมีการดำเนินการเป็นเครือข่ายและมีเพียง ไม่กี่กลุ่ม หากผู้เสียหายไม่ยอมความ ตำรวจจะสามารถสืบหา คนร้ายและสืบหาเบาะแสเพื่อโยงไปยังเครือข่ายตลอดจนแหล่ง ผลิตทองปลอมได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการสืบค้น เพื่อทลายแหล่งผลิตยาเสพติด” รองผู้ บั ญ ชาการตำรวจแห่ ง ชาติ ยั ง เผยว่ า ภายหลั ง มี

การจับกุมมิจฉาชีพจะมีทนายกลุ่มหนึ่งคอยเจรจาไกล่เกลี่ยให้

มีการยอมความกัน ซึง่ ตำรวจเตรียมขอข้อมูลจากสภาทนายความ เพื่อดำเนินการเรื่องนี้แล้ว และอยากให้ทางสมาคมค้าทองคำ ทำการขึน้ ทะเบียนช่างทองทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นการเชือ่ มโยงข้อมูล เนื่ อ งจากในการผลิ ต ทองปลอมที่ ส ามารถตบตาร้ า นทองได้

จะต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ สู ง และทำการ รวบรวมข้ อ มู ล การรั บ ซื้ อ ทองปลอม เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่

การดำเนินการ อันจะนำไปสูก่ ารจับกุมโดยเร็วทีส่ ดุ

อัพเดทวงการ

ตร.โชว์ผลงานทลายแหล่งผลิตทองปลอม

ภายหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2555 ตำรวจ นำกำลั ง บุ ก จั บ แก๊ ง ผลิ ต ทองปลอมได้ ที่ บ้ า นเลขที่ 69/16

ซ.จรัญวิลล่า 13 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุ ง เทพฯ โดยมี น ายธนากร อาภรณ์ ชั ย อายุ 37 ปี เป็น หัวหน้าขบวนการ และมีช่างทำทองร่วมขบวนการอีก 5 คน พร้อมโต๊ะทำทองจำนวน 9 ตัว พร้อมอุปกรณ์การผลิต แท่นที่ ทำทอง ตัวตอกยี่ห้อร้านค้าส่ง และสร้อยคอทองคำปลอมอยู่

ในระหว่างการผลิตจำนวนหนึ่ง จากการสอบสวนในเบื้องต้น พบว่า ผู้ต้องหาซื้อทองจริงมาแปรรูปแล้วหุ้มด้วยเงินทำเป็น สร้อยเส้นละ 1 บาท แล้วนำไปขายหรือเอาไปจำนำ โดยมี เครือข่ายร่วมขบวนการกว่า 20 คน บริเวณที่นำไปขายหรือ จำนำมักจะอยู่ในย่านบางลำภู ประชาอุทิศ และสะพานควาย

ก่อนหน้านี้ ผู้ต้องหายังเคยถูกจับกุมได้ที่ร้านทอง ข้อหาฉ้อโกง แต่มีการเจรจากับทางเจ้าของร้านทอง และเจ้าของร้านทอง

ไม่เอาเรือ่ งทำให้เกิดการยอมความกันขึน้

ตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาทองปลอม

เพื่อเพิ่มความเข้มในการแก้ไขปัญหาทองปลอม หลังจาก

มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการแก้ ไ ขปั ญ หาทองคำ โดยมี

คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน เป็นประธาน ซึ่งในวันที่ 1 ก.พ. 2555 สมาชิกผู้ผลิตทองรูปพรรณของสมาคมค้าทองคำ ทั้ง 64 ราย จึงมีมติร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนแก้ไขปัญหาทองปลอม” ซึ่งมี

การระดมเงินจากสมาชิกทั้งค้าส่งและเยาวราช กองทุนดังกล่าวจะใช้ในการแต่งตัง้ ทนายความ ดำเนินการ และเป็นธุระแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกปลอมแปลง และเป็นสินน้ำใจให้กับตำรวจหน่วยต่าง ๆ ที่ดำเนินคดี เพื่อ สร้างแรงจูงใจในการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ตลอดจนการทลาย แหล่งผลิตทองปลอมได้สำเร็จ

เร่งปราบแหล่งผลิต

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนในครั้งนี้ ถือเป็น การเริ่ ม ต้ น ที่ ดี ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาทองคำปลอม หรื อ เป็ น

การ “ตั้งไข่” ทันทีที่สามารถจับกุมหรือพบเบาะแสการผลิต

ทองปลอมและการปลอมแปลงตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องร้ า นค้า ส่ง

ทีเ่ ป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ และเข้าร่วมกองทุนดังกล่าว

จะมีทนายมาดำเนินการแทนให้ทนั ที โดยทีเ่ จ้าของร้านไม่จำเป็น ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง โดยเบื้องต้นมุ่งเน้น การจับกุมและ เชื่อมโยงเพื่อทำลายแหล่งผลิตทองคำปลอมรายใหญ่ วารสารทองคำ 29


อัพเดทวงการ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

“การเรี ย กเก็ บ เงิ น สนั บ สนุ น กองทุ น จากสมาชิ ก ไม่ ไ ด้ หมายความว่า เมื่อสมาชิกจ่ายเงินแล้วปัญหาทองปลอมหรือ การปลอมตราร้านขายส่งทองจะหมดไป เพราะการดำเนินการ จั บ กุ ม ขยายผล ตลอดจนการดำเนิ น คดี ค วามให้ ถึ ง ที่ สุ ด

อาจต้องใช้เวลานาน บางคดีนานนับปี และเงินจำนวนนี้อาจใช้ ดำเนิ น คดี ไ ด้ ไ ม่ กี่ ค ดี เพราะ 1 คดี จะใช้ ง บประมาณใน

การดำเนิ น การ 100,000 บาท ดั ง นั้ น อาจต้ อ งมี ก ารหา

งบประมาณสนั บ สนุ น เพิ่ ม จากการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษหรื อ

การปรับเงินจากคนร้ายภายหลังดำเนินคดีถึงที่สุดและขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือกับตำรวจ และทนายความ ว่า นอกจาก การจั บ และปรั บ แล้ ว จะสามารถฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หาย คนร้ายได้ด้วยหรือไม่”

เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการชดใช้

ด้านนายพรชัย สุดายุวร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า ขอให้มั่นใจว่า ภายหลังจากที่

ได้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด จะทำให้ผู้ร้าย ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ จะเริ่มกลัว และลดจำนวนลง เพราะเห็นว่าร้านค้าทองเอาจริง ไม่ ย อมความอย่ า งเด็ ด ขาด พร้ อ มทั้ ง จะเผยแพร่ ผ ลการ

จับกุมผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้สังคมรับทราบ แต่ทั้งนี้ปัญหา

ทองปลอมจะหมดไปได้ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่ ง ภายหลั ง การดำเนิ น คดี ถึ ง ที่ สุ ด ร้ า นค้ า ที่ เ ป็ น เจ้ า ของ เครื่ อ งหมายการค้ า รายนั้ น ๆ จะได้ รั บ การชดเชยเงิ น ค่ า

เสี ย หายด้ ว ยการปรั บ จากคนร้ า ยที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ เ ครื่ อ งหมาย

การค้าโดยจะต้องเรียกเก็บเงินค่าเสียหายส่วนหนึ่งเพื่อใช้ใน การดำเนินงานกองทุนต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่กำหนดว่าจะเรียก

เก็บเท่าใด 30 วารสารทองคำ

เร่งจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม กฎหมายจะดำเนินการได้เฉพาะสินค้าที่จด เครื่องหมายการค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งนายธีรเดช สินธพเรืองชัย อนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีร้าน ค้าส่งทองคำที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำเพียง 50% ที่มี การจดเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง จึงขอเชิญชวนให้

ร้านทองต่าง ๆ เร่งจดเครื่องหมายการค้า โดยสามารถติดต่อ สอบถามได้ ที่ ส มาคม ซึ่ ง จะช่ ว ยอำนวยความสะดวกในการ ดำเนินการให้ต่อไป ขณะทีแ่ นวทางการบริหารกองทุน นายกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม กล่าวว่า กองทุนดังกล่าว จะมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยในการเบิกจ่าย

จะต้องได้รบั ความยินยอมจากกรรมการ 2 ใน 3 ของอนุกรรมการ ผูม้ อี ำนาจเบิกจ่าย และจะมีการชีแ้ จงรายละเอียด การเบิกจ่ายให้ สมาชิกตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสือ่ สารของสมาคมฯ ส่วน รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนนั้น จะมีการเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของสมาคมฯ ด้วยเช่นกัน เพือ่ ให้รา้ นขายปลีกและผูบ้ ริโภค มีความมั่นใจว่าร้านค้าส่งเหล่านี้จะได้รับการดูแลจากกองทุนฯ นายสมบู ร ณ์ ภุ ช งค์ โ สภาพั น ธุ์ อนุ ก รรมการฯ และ เลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองคำปลอม กล่าวว่า นอกจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อคุ้มครองสมาชิกภายในสมาคมฯ แล้ ว ในอนาคตสมาคมฯ อาจเชิ ญ ชวนผู้ ค้ า ปลี ก ในภู มิ ภ าค

ต่ า ง ๆ เข้ า ร่ ว มด้ ว ย เพื่ อ เป็ น การร่ ว มแก้ ปั ญ หาทองปลอม

ในภาพรวมต่อไป นี่ คื อ ก้ า วสำคั ญ แห่ ง การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา

ทองปลอมให้หมดไปอย่างยั่งยืน และจะเป็นต้นแบบของการ

ร่วมฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคแก่ลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไป


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อัพเดทวงการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร. โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๓๔๖๖ ที่ ๐๐๑๑.๒๖/๔๑๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง กำชับการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา กลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงทองรูปพรรณแล้วนำมาหลอกขายร้านค้าทองคำ ผบช.น., ภ.๑-๙, ศชต., ก. เนื่องจากในปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพผลิตทองปลอม ทองชุบ ทองใส่น้ำประสานทองมากผิดปกติ ทองยัดไส้โลหะเงิน ในปล้องหรือลูกตุ้มทองด้อยคุณภาพปลอมตรายี่ห้อของร้านค้าส่งแล้วนำไปหลอกขายให้กับร้านค้าทองต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๗,๐๐๐ ร้าน โดยทำเป็นขบวนการ แทบทุกร้านเคยรับซื้อทองปลอมดังกล่าวไว้ทั้งสิ้น มูลค่าความเสียหายเฉลี่ย ร้านละ ๒๐๐๐,๐๐๐-๓๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี สร้างความเสียหายต่อประเทศปีละกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท และส่งผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้จะมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง

และมีทนายความที่ชำนาญด้านคดีคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านคดีความ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า

คดีลักษณะดังกล่าวเป็นคดีความทั่วไป ไม่ได้ให้ความสำคัญ การดำเนินคดีจึงดำเนินการตามปกติของคดีทั่ว ๆ ไป เมื่อ

มีการปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาเหล่านี้จะหลบหนีประกันแทบทุกราย จากนั้นก็จะกลับมาข่มขู่ร้านค้าทองผู้เสียหาย เจ้าของ ร้านค้าทองเกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงมักไม่ติดตามการดำเนินคดี ตร. พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การป้องกันปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงทองรูปพรรณแล้วนำมาหลอกขาย

ให้กับร้านค้าทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ทุกหน่วยยกระดับความสำคัญในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะการปล่อยตัวชั่วคราวให้พิจารณาถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น และสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ ผู้มีอิทธิพลที่ อยู่เบื้องหลังเพื่อดำเนินคดีทุกราย และให้จัดทำแผนประทุษกรรมไว้ทุกคดี จึงแจ้งมาเพื่อทราบและแจ้งให้พนักงานสอบสวนรวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พล.ต.อ. (เอก อังสนานนท์) รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

(เอกสารใช้สำหรับประกอบการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพทองปลอม)

วารสารทองคำ 31


อัพเดทวงการ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ผู้ผลิตทองรูปพรรณ ผนึกกำลัง ร่วมจัดตั้ง “กองทุนแก้ไขปัญหาทองปลอม” สืบเนื่องจากการที่สมาคมค้าทองคำ จัดการประชุมผู้ผลิตทองรูปพรรณฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา เพื่อประชุมหารือกัน ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทองปลอม ซึ่งผู้ผลิต

ทองรูปพรรณ ทั้งร้านค้าส่ง และร้านทองเยาวราช ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือกัน ในทุกภาคส่วน โดยมีสมาคมค้าทองคำ เป็นแกนกลาง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในที่ประชุมได้มีมติจัดตั้ง “กองทุนแก้ไขปัญหาทองปลอม” ขึ้น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และ

การดำเนินงานต่าง ๆ เช่น แต่งตั้งทีมทนายความเพื่อดำเนินการ และเป็นธุระแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ผู้ผลิตทองรูปพรรณที่โดนปลอมแปลง และสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน และการดำเนินคดี

ให้ถึงที่สุด รวมถึงเป็นสินน้ำใจให้กับตำรวจหน่วยเฉพาะกิจ ที่สามารถทลายแหล่งผลิตทองปลอมได้สำเร็จ ส่วนการประสานงานกับร้านค้าปลีกทัว่ ประเทศนัน้ ทางสมาคมฯ จะแจ้งข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินการ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีที่ร้านทองประสบเหตุการณ์คนร้ายนำทองปลอมมาขาย นอกจากนี้ สมาคมฯ

ยังได้ประสานงานไปยังประธานชมรมร้านทองประจำจังหวัดต่าง ๆ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไข ปัญหานี้ร่วมกันต่อไป

หากร้านทองใด พบเห็นการปลอมแปลงสินค้า หรือนำทองรูปพรรณปลอมยี่ห้อ

ผู้ผลิตฯ ที่ร่วมก่อตั้ง “กองทุนแก้ไขปัญหาทองปลอม” มาขายกับร้านทองของท่าน กรุณาแจ้งข้อมูลมายังสมาคมฯ ทันที เพื่อดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด โทร. 0-2675-8000

32 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อัพเดทวงการ

รายชื่อร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณ ที่ร่วมจัดตั้ง “กองทุนแก้ไขปัญหาทองปลอม” ลำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ชื่อร้าน ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ชั่งเซ้ง บจ.ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด บริษัท ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไท้เส็งเฮง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคว่งหลี ห้างทองอั้งเซ่งเฮง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพุดเซ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็งฮงฮวด บริษัท ขายทองแต้จิ้งเส็ง พาณิชย์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินชอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิบฮุย ห้างทอง ลี้น่ำฮวด ห้างทอง เจี้ยฮั้ว คณะบุคคล ห้างทอง ทองไพโรจน์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองก้วยเซ่งเฮง บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด บริษัท ทองเปียเซ้ง จำกัด บริษัท ที.พี.เอช (2004) จำกัด บริษัท ห้างทองนำเกียเฮง จำกัด บริษัท โกลด์สยาม จำกัด บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด บริษัท ห้างขายทอง โต๊ะกังเยาวราช จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด

ลำดับ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

ชื่อร้าน บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์ บริษัท ซินคีเชียงค้าส่ง จำกัด บริษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด บริษัท ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง จำกัด บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด บริษัท แต้จิบฮุย จำกัด บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองน่ำเชียง บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) ห้างทองเพชรทองคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองสวย บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองย่งใช้ฮวด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์ บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด บริษัท ไดนามิค ดี-พลัส จำกัด

วารสารทองคำ 33


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ภาพรวมของราคาทองในปี 2554 ที่ผ่านมา ยังจัดว่าให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ อาจดูด้อยลงหากเทียบกับปีก่อน ๆ เนื่องจากมีระดับผลตอบแทนที่เริ่มต่ำลงและมีความผันผวน มากขึ้น โดยเฉพาะในการซื้อขายช่วงปลายปีที่มีแรงขายกลับออกมามากจนราคาปิดไตรมาส 4 ของปี 2555 ปรับตัวลดลงเป็นไตรมาสแรก หลังจาก 12 ไตรมาสก่อนหน้า ราคาปิดสูง ขึ้นติดต่อกันมาโดยตลอด ปัจจัยลบที่เดิมเคยเป็นปัจจัยบวกคือประเด็น ปัญหา เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกรณีของยุโรปกลับมาเป็นประเด็นกดดันราคา ทองคำปรับตัวลดลงส่งผ่านการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ จนหลาย ท่านเริ่มตั้งคำถามว่าทองคำยังจัดเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือไม่

ในเบือ้ งต้นนีเ้ รายังมัน่ ใจว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อยู่เช่นเดิม เพียงแต่ราคาที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปี และค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับตราสารอื่น ๆ จึงย่อมต้อง

มีแรงขายกลับออกมาบ้างเป็นธรรมดา รวมทั้งการแข็งค่าของ เงิ น ดอลลาร์ ที่ เ ป็ น ไม้ เ บื่ อ ไม้ เ มากั บ ราคาทอง รวมทั้ ง สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ จึ ง ยิ่ ง กดดั น ให้ ร าคาทองปรั บ ฐาน แต่ เ งิ น ดอลลาร์เองก็ยังมีความเสี่ยงจากการอ่อนค่าลง และธนาคาร กลางหลายแห่งต่างยังส่งสัญญาณว่ากำลังหาแนวทางที่จะลด การถือครองเงินดอลลาร์ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐอาจผ่อน คลายนโยบายการเงินลงอีก

ตราสาร ราคาปิด ณ สิ้นปี 53 ราคาปิดสิ้นปี54 ทองคำ (USD) 1,419.45 1,563.8 ทองแท่ง (THB) 20,150 23,500 โกลด์ ฟิวเจอร์ส (THB) 20,250 23,760 ทองรูปพรรณ (THB) 20,550 23,900 Silver (USD) 30.86 27.69 น้ำมันดิบ WTC (USD) 91.38 98.83 เงินบาท (THB/USD) 30.14 31.54 SET (จุด) 1,0.32.76 1,025.32 SET 50 (จุด) 720.19 718.4 TDEX (THB) 7.17 7.26 Dow Jones 11,577.51 12,217.56

34 วารสารทองคำ

เปลี่ยนแปลง +144.35 +3,350 +3,510 +3,510 -3.17 +7.45 +1.4 -7.44 -1.79 +0.09 +640.05

% เปลี่ยนแปลง +10.17 +16.63 +17.33 +16.30 -10.27 +8.15 +4.64 -0.72 -0.25 +1.26 +5.53

ความผันผวน 19.2 13.23 13.91 12.99 48.26 26.31 6.17 18.57 19.85 20.63 13.62


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ภาพรวมสำหรับปี 2554 ราคาทองในตลาดโลกปรับตัวขึ้น 10% ซึ่งจัดว่าโดดเด่นกว่าตราสารอื่น ๆ มีเพียงราคาน้ำมันที่ ขยับขึ้นในระดับที่ใกล้เคียง คือราว 8% ส่วนตลาดหุ้นทั้งของ ไทยและสหรัฐฯ กลับปรับตัวขึ้นได้เพียง 4-5% สะท้อนให้เห็น ว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทนอาจไม่ได้มาคู่กันเสมอไป หลาย ครั้ ง ที่ เ ราได้ ยิ น นั ก ลงทุ น ท่ อ งกั น ติ ด ปากว่ า High Risk High Return จึงไม่ถูกต้องเสมอไป ในตำราส่วนใหญ่

อาจละเลยคำว่า Expected ที่ควรอยู่ตรงกลางระหว่าง High และ Return จากตารางที่นำมาแสดงนี้จะเห็นว่าราคาทองปรับตัวขึ้น อย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ส่วนสินทรัพย์ ปลอดภัยอื่น ๆ นั้น ก็มีแรงซื้อเข้ามามากด้วยเช่นกัน โดย สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย ตามนิ ย ามแล้ ว มี ห ลายความหมาย บ้ า ง

ก็หมายถึงปลอดภัยจากเงินเฟ้อ บ้างก็ให้ความหมายว่ารักษา เงินต้นได้ดีเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ทองคำดูจะตอบนิยามความ หมายแรกได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับนิยามความหมายหลังนั้น ช่วงปลายปี 2554 ดูเหมือนว่าราคาทองเริ่มไม่ใช่คำตอบสำหรับ การเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหากพิจารณาจากนิยามหลัง แต่หาก จะมองหาสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย ตามตำราส่ ว นใหญ่ ค งมองไปที่ พันธบัตรรัฐบาล โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ ซึ่ง

ปี 2554 ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และ เริ่มสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลก แต่ พั น ธบั ต รรั ฐบาลของสหรัฐฯ ก็ยังจัดเป็นตราสารที่ มี ความปลอดภั ย สู ง ในปี 2554 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต ร รัฐบาลของสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวลงจากสิ้นปี 2553 ที่ 3.29% มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.87% ในช่วงสิ้นปี 2554 ซึ่งอธิบาย ได้ว่าในปี 2554 มีอุปสงค์ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น มาก และเมื่อมีอุปสงค์มากขึ้น ย่อมหมายถึง ระดับราคาที่ปรับ ตัวลง แต่ในส่วนนี้อาจอธิบายได้ว่าเป็นอุปสงค์ที่มาจากการซื้อ พันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ การทำ QE นั่นเอง นอกจากพั น ธบั ต รรั ฐ บาลแล้ ว เงิ น สกุ ล หลั ก ที่ จั ด เป็ น สินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากเงินดอลลาร์แล้ว ในปี 2554 คง เหลื อ เพี ย งเงิ น ฟรั ง ก์ ส วิ ส โดยเงิ น ดอลลาร์ ข องสหรั ฐ ฯ เมื่ อ พิจารณาจากดัชนีดอลลาร์พบว่าปี 2554 เทียบกับปี 2553

พบว่าปรับตัวขึ้นมาเพียง 0.15% และสำหรับเงินฟรังก์สวิสนั้น

กลับอ่อนค่าลงจากปี 2553 ไม่ถึง 1% แต่ในระหว่างทางนั้น เงินฟรังก์สวิสเคยแข็งค่าขึ้นกว่า 20% ก่อนที่จะเริ่มอ่อนค่าลง แต่ ก ารอ่ อ นค่ า ของเงิ น ฟรั ง ก์ ส วิ ส ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากปั ญ หาของ ประเทศหรือนักลงทุนไม่มั่นใจที่จะถือครอง แต่เป็นเพราะใน ช่ ว งนั้ น เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ส ำคั ญ คื อ การลดเครดิ ต ของสหรั ฐ ฯ

GOLD FUTURES

จนราคาทองพุ่งสูงขึ้น พร้อมกับการแข็งค่าขึ้นของเงินฟรังก์สวิส จนในที่สุดรัฐบาลสวิสจึงนำเงินฟรังก์ไปผูกไว้กับเงินยูโร จึงทำ ให้เงินฟรังก์อ่อนค่าลงในท้ายที่สุด ในส่ ว นนี้ ค งเป็ น คำตอบที่ ท ำให้ ท่ า นที่ มี ท องในพอร์ ต สบายใจได้ว่าสินทรัพย์ปลอดภัย หลัก ๆ ทั้งพันธบัตรรัฐบาล สหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้นไม่มากและอาจถูกแรงกดดันจากประเด็น การเมืองในปีนี้ เช่นเดียวกับฟรังก์สวิสที่ถูกผูกไว้กับเงินยูโร

จนไม่ เ ป็ น ที่ ส นใจจากนั ก ลงทุ น ในการเลื อ กที่ จ ะถื อ ครอง

เพื่อเป็นตัวแทนของการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จากประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นค่อนข้างชัดเจนว่าลำพังเงิน ฟรังก์สวิสและพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ คงไม่เป็นที่สนใจ จากนักลงทุนมากนัก เพราะมีประเด็นลบต่าง ๆ ที่ทำให้ผล ตอบแทนไม่ค่อยน่าสนใจ โดยเฉพาะกรณีของพันธบัตรรัฐบาล ของสหรัฐฯ ที่แม้ว่าจะมีระดับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในปี 2554 แต่ก็ต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐได้ดำเนิน โครงการ Quantitative Easing ด้วยปริมาณเงินจำนวนมาก ก่อนที่จะมาสู่ Operation Twist จึงมีผลให้ระดับราคาของ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้น และอาจไม่สามารถสะท้อนถึง ความต้องการของนักลงทุนได้เท่าที่ควร และแน่นอนว่ารายงาน ข่าวจากธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่ โลกเกีย่ วกับการถือครองพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐยังมีแนวโน้มลดลงในปีนี้ จึงต้องจับตามองว่าราคา พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเคลื่อนไหวในทิศทางใด ส่วนค่าเงินฟรังก์นั้นเชื่อว่าปัญหาในยุโรปที่แม้จะไม่ได้มีผล ต่อสวิตเซอร์แลนด์โดยตรง แต่การที่ค่าเงินยูโรและอีกหลาย ประเทศในยุโรปอ่อนค่าลง ดังนั้น ราคาทองจึงยังมีแนวโน้ม ปรับขึ้นต่อในปีนี้ แต่ความผันผวนก็จะมีมากขึ้น เพราะบรรดา

กองทุ น ต่ า ง ๆ หรื อ แม้ แ ต่ นั ก เก็ ง กำไรรายย่ อ ยก็ จ ะมี ค วาม ระมั ด ระวั ง การลงทุ น ในทองคำมากขึ้ น เพราะช่ ว งหลั ง ๆ ราคาทองปรับตัวขึ้นลงแรงกว่าปีก่อน ๆ โดยมีค่าความผันผวน สูงขึ้น ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาทองในปีนี้เราจึงประเมินว่า โอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปยังจุดสูงสุดเดิมที่ทำไว้ในปีก่อนที่ บริเวณ 1,900 ดอลลาร์ก็ยังมีอยู่ เพียงแต่จะมีความผันผวน

เพิ่มสูงขึ้น

โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด สอบถามข้อมูลและการเปิดบัญชี ซื้อขาย Gold ETF เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2223-2288 www.hshfutures.com วารสารทองคำ 35


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรามองว่าราคาทองคำในปี พ.ศ. 2555 นี้ อาจสามารถแบ่ ง ทิ ศ ทางการแกว่ ง ตั ว ได้ เ ป็ น สามช่วงหลักด้วยกัน โดยเราประเมินว่าราคา ทองคำอาจแกว่งตัวรุนแรงจนสามารถทำจุด สูงสุดก่อนที่จะแกว่งตัวลดลงในที่สุด ก่อนที่จะ กลับมาซื้อขายอยู่ในช่วงแคบ ๆ โดยเราได้ ประเมินจากทางออกการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ที่เป็นไปได้ กล่าวคือ เราเห็นว่าเศรษฐกิจโลก มีการชะลอตัวอย่างชัดเจนในปี 2009 ก่อนที่ จะเริ่มกลับมาฟื้นได้ในปี 2010 โดยเราเห็นได้ ว่าประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มสามารถฟื้น ตัวจนอาจกลับมาเติบโตเร็วได้เช่นเดิม ขณะที่ ประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มว่าอาจเติบโตได้ อย่างช้า ๆ เท่านั้น

ทั้งนี้ เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกไม่ได้รับการ ผลั ก ดั น ด้ ว ยเศรษฐกิ จ ของประเทศพั ฒ นาแล้ ว อย่ า งเด่ น ชั ด

ดั ง เช่ น ในอดี ต แล้ ว โดยเศรษฐกิ จ โลกในช่ ว งหลั ง ปี 2000

(พ.ศ. 2543) มานี้ ได้รับแรงผลักดันโดยเศรษฐกิจประเทศ กำลังพัฒนาให้เติบโตได้อย่างรุนแรง จนเศรษฐกิจของประเทศ กำลังพัฒนาเหล่านีค้ ดิ เป็นสัดส่วนสูงถึง 36% ของเศรษฐกิจโลก ในปี 2011 (พ.ศ. 2554) ตามการคาดการณ์ของไอเอ็มเอฟ จากในอดีตที่เศรษฐกิจโลกประกอบด้วยเศรษฐกิจของประเทศ กำลังพัฒนาเพียง 24% ในปี 1980 (พ.ศ. 2523) 36 วารสารทองคำ

อย่างไรก็ตาม จากภาพเศรษฐกิจและข่าวในปัจจุบัน อาจ ช่ ว ยให้ เ ราสรุ ป ได้ ว่ า ตลาดโลกทั้ ง ประเทศพั ฒ นาแล้ ว และ ประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบันนั้นอาจไม่สามารถเติบโตด้วย อัตราสูงต่อไปได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยอาจมีปัจจัย กระทบที่หลากหลายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ หรือผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ อาจทำให้ปัญหาต่าง ๆ ยืดเยื้อนานกว่าที่คาดเอาไว้ จึงอาจ ต้ อ งอาศั ย มาตรการกระตุ้ น ช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม โดยอาจเป็ น

การช่วยเหลือแบบเกือ้ กูลด้วยการค้าระหว่างกัน หรือการช่วยเหลือ จากภาครัฐก็ได้ ส่ ว นในเรื่ อ งหนี้ สิ น นั้ น ประเทศกำลั ง พั ฒ นามี ก ารกู้ ยื ม

โดยภาครั ฐ ด้ ว ยอั ต ราที่ ค่ อ นข้ า งต่ ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยถึงแม้ ประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่าง ชัดเจนตั้งแต่ปี 2005 (พ.ศ. 2548) เป็นต้นมา แต่ก็ยังมีการ

กู้ ยื ม เงิ น เพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราที่ ต่ ำ เช่ น เดิ ม ทำให้ ป ระเทศกำลั ง พัฒนาเหล่านี้สามารถลดภาระหนี้สินได้อย่างต่อเนื่องจาก 50% ของ GDP ในปี 2000-2003 (พ.ศ. 2543-2546) จนเหลือเพียง 39% ในปี 2010 (พ.ศ. 2553) ทำให้ประเทศกำลังพัฒนา


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS เหล่านีอ้ ยูใ่ นฐานะทีส่ ามารถกระตุน้ เศรษฐกิจโดยเพิม่ การใช้จา่ ย จากภาครัฐด้วยการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องมีข้อกังวล มากนัก ในทางกลับกัน ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลด้านสวัสดิการ สังคม เหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือเหตุผลทางการเมือง เราจะเห็นได้ว่าประเทศพัฒนาแล้วมีการกู้ยืมด้วยอัตรา

ที่สูงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวลงใน

ปี 2001-2002 (พ.ศ. 2544-2545) หรือในปี 2009-2011 (พ.ศ. 2552-2554) ภาครัฐในประเทศพัฒนาแล้วก็ยังมีการกู้ยืมเงิน เพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราสูงเช่นเดิม จนทำให้ประเทศพัฒนาแล้วเหล่านี้ มี ภ าระหนี้ สิ น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จาก 72% ในปี 2000

(พ.ศ. 2543) ขึ้นมาเป็น 100% ในปี 2011 ปัจจุบัน จนเกิดเป็น วิกฤติสินเชื่อภาครัฐดังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ประเทศ พัฒนาแล้วหมดความสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบ ดั้งเดิม โดยใช้นโยบายการคลังได้ จึงเป็นการยากที่จะกระตุ้น เศรษฐกิจแบบตรงจุดด้วยวิธีการดั้งเดิม คือใช้มาตรการช่วย เหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวได้ ในอีกแง่มุมหนึ่งที่สำคัญได้แก่ เรื่องเงินเฟ้อนั้น เราเห็นว่า อัตราเงินเฟ้อของประเทศกำลังพัฒนายังอยู่ในอัตราค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายโดยทั่วไป (ระดับ 2%-4%) ทั้งนี้ เรามองว่าเหตุผลหนึ่งที่อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อดังกล่าว อยู่ในระดับสูงอาจเกิดจากเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วและการเปิด ประเทศหรือการเปิดเสรีทางการค้า พร้อมกับค่าเงินทีไ่ ม่แข็งแกร่ง ทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง เราจึงไม่เห็นธนาคารกลาง

ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงิน เข้าสู่ระบบ หรือดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายติดต่อ กันเป็นเวลานานนัก เนื่องจากเห็นว่าอัตราเงินเฟ้ออาจพุ่งสูงขึ้น จนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของประเทศ กำลังพัฒนา ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อของประเทศที่พัฒนา แล้ ว ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ มากจนสามารถดำเนิ น นโยบายอย่างอิสระได้ในปัจจุบัน แต่ก็ยังต่ำพอที่จะสามารถ อัดฉีดเงินเข้าสูร่ ะบบเป็นระยะ ๆ เพิม่ เติม เพือ่ พยุงเศรษฐกิจให้โต ต่อไปอย่างช้า ๆ ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาวะปัจจุบนั เศรษฐกิจยังอาจไม่สามารถ ฟื้นได้อย่างแข็งแกร่งเพียงลำพัง จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ โดยเราอาจเริม่ เห็นความพยายามกระตุน้ เศรษฐกิจ จากประเทศต่าง ๆ ทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและในประเทศ ที่พัฒนาแล้ว โดยอาจมีแนวโน้มว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอาจ พยุงระบบการเงินไปเรื่อย ๆ ด้วยนโยบายการเงิน ถึงแม้ว่า นโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถกระตุ้นอุปสงค์ ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ และยั่ ง ยื น ได้ จึ ง อาจต้ อ งอาศั ย

การกระตุ้ น อุ ป สงค์ จ ริ ง จากกำลั ง ซื้ อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเหลื อ ใช้

GOLD FUTURES

มาจากการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ โดยใช้ น โยบายการคลั ง หรื อ นโยบายภาครัฐในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานั่นเอง ซึ่งเรามอง ว่ า ภาพเศรษฐกิ จ ที่ ดี ขึ้ น นี้ เ อง จะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ตกต่ ำ และปั ญ หาหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น น่ า จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลบวก

จากภาพเศรษฐกิ จ ที่ ดี ขึ้ น ดั ง กล่ า วและกลั บ มาฟื้ น ได้ อ ย่ า ง แข็งแกร่งในที่สุด จากมุ ม มองทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ โลกข้ า งต้ น ประกอบกั บ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ ช่วยให้เรา ประเมินทิศทางราคาทองคำในปีนี้ได้คร่าว ๆ ว่าราคาทองคำ อาจได้รับแรงให้แกว่งตัวผันผวนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี จากมาตรการและแนวทางการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของภาค รัฐ ขณะที่แรงเก็งกำไรอาจค่อยๆ กลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

และผลักดันราคาทองคำให้สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อย่าง รุนแรงในที่สุด ซึ่งเราประเมินราคาทองคำที่เป็นไปได้ที่จะยัง

ไม่ทำให้อุปทานจากเหมืองทองคำเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ราคาสูงสุด $2,100/oz ในปี 2555 นี้ จากนั้นเมื่อภาพเศรษฐกิจโลกเริ่มเป็นบวกมากขึ้นเรื่อย ๆ จากความพยายามผลั ก ดั น ด้ ว ยการกู้ ยื ม ของประเทศกำลั ง พัฒนาก็จะส่งผลบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และ กดอัตราดอกเบีย้ ให้ตำ่ ลงเรือ่ ย ๆ พร้อมกับทิศทางเศรษฐกิจโลก ที่สดใสมากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วจะดึงดูดนักลงทุนให้ลดปริมาณ การลงทุนในทองคำเพื่อไปถือครองสินทรัพย์อื่น ๆ ที่อนาคต สดใสมากกว่า จึงเป็นจุดที่กดราคาทองคำให้เริ่มปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ในส่วนของนักเก็งกำไร เราให้ความสำคัญกับคำพูด แนวโน้มของเฟดที่ช่วยกดดันให้ไม่สามารถมีการเก็งกำไรเกี่ยว กับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ ได้อย่างชัดเจนนัก เมือ่ อัตราดอกเบีย้ ยังอยู่ในระดับต่ำ นักเก็งกำไรก็จะเป็นตัวจักรหลักที่เข้ามาผลัก ดันราคาทองคำเช่นเดิม ซึ่งก็จะช่วยให้ราคาทองคำไม่ปรับตัว ลงไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วมากนัก สรุปคือ เรามองว่าราคาทองคำในปี 2555 นี้อาจสามารถ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยความผั น ผวนจนน่าจะ สามารถขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมและอาจปรับตัวสูงถึงระดับ $2,100/oz ได้ก่อนที่ภาพเศรษฐกิจโลกที่เป็นบวกมากขึ้น จะ กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดกลับลงมาอย่างช้า ๆ และมี การซื้อขายอยู่ในช่วงแคบ ๆ ในที่สุด

โดยฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ausirisfutures.com โทรศัพท์ 0-2633-5299 วารสารทองคำ 37


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) รายงานถึงการเข้าซื้อทองคำกว่า 350 ตัน ในช่วง 11 เดือนแรก ในปี 2554 ของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ได้ทำให้

นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องใน

ปี 2555 ในขณะที่ข้อมูลล่าสุดของ World Gold Council ธนาคารกลางทั่วโลกมี

การถือครองทองคำเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 30,744.3 ตัน คิดเป็น สั ด ส่ ว น 12% ของเงิ น ทุ น สำรองระหว่ า งประเทศทั้ ง หมด โดย 10 ประเทศที่ มี

การถือครองทองคำมากที่สุด คือ

38 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

1. สหรัฐอเมริกา

8,133 ตัน

คิดเป็นสัดส่วน 74% ของเงินทุนสำรองของสหรัฐอเมริกา 2. เยอรมนี 3,396.3 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 73.7% ของเงินทุนสำรองของเยอรมนี 3. อิตาลี 2,451.8 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 73.4% ของเงินทุนสำรองของอิตาลี 4. ฝรั่งเศส 2,435.4 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 71.8% ของเงินทุนสำรองของฝรั่งเศส 5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,054.1 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 1.8% ของเงินทุนสำรอง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 6. สวิตเซอร์แลนด์ 1,040.1 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 15.3% ของเงินทุนสำรอง ของสวิตเซอร์แลนด์ 7. รัสเซีย 871 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 9.2% ของเงินทุนสำรองของรัสเซีย 8. ญี่ปุ่น 765.2 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 3.5% ของเงินทุนสำรองของญี่ปุ่น 9. เนเธอร์แลนด์ 612.5 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 61.9% ของเงินทุนสำรอง ของเนเธอร์แลนด์ 10. อินเดีย 557.7 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 9.6% ของเงินทุนสำรองของอินเดีย

GOLD FUTURES

ในขณะที่ประเทศไทยถือครองทองคำ 152.4 ตัน คิดเป็น สัดส่วน 4.6% ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย ทั้งนี้ ตลอดทั้งปี 2554 ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยได้ซื้อทองคำ จำนวนทัง้ สิน้ 52.88 ตัน สาเหตุทกี่ ารซือ้ ทองคำของธนาคารกลาง มีอทิ ธิพลต่อราคาทองคำ เนือ่ งจากการเข้าซือ้ ของธนาคารกลาง ในระยะหลังได้ไปเพิ่มความต้องการทองคำในตลาดโลก ใน ขณะที่ อุ ป ทานทองคำในตลาดมี จ ำกั ด นอกจากนี้ ปริมาณ ทองคำที่ธนาคารกลางเข้าซื้อเพิ่มก็มีปริมาณสูงเมื่อเทียบกับ ปริมาณการเข้าซื้อจากแหล่งอื่นในตลาด นอกจากนี้การเข้าซื้อ ทองคำของธนาคารกลางยั ง ส่ ง ผลต่ อ จิ ต วิ ท ยาการลงทุ น เนื่ อ งจากการเข้ า ซื้ อ ดั ง กล่ า วได้ ไ ปเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุนว่าทองคำจะสามารถขยับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้เกิด แรงซื้ อ เก็ ง กำไรอั น ทำให้ ร าคาทองคำขยั บ สู ง ขึ้ น อย่ า งก้ า ว กระโดดนั่นเอง

โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com สนใจลงทุนทองคำแท่งติดต่อ 0-2677-5520 ลงทุนโกลด์ ฟิวเจอร์ส ติดต่อ 0-2287-1155 วารสารทองคำ 39


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นวารสารทองคำทุกท่านครับ เริ่มต้นปีกันอย่างสดใสนะครับสำหรับทองคำ แม้ บรรยากาศการลงทุ น ในตลาดโลกที่ ยั ง คงอึ ม ครึ ม ต่ อ เนื่ อ งจากปี ที่ แ ล้ ว ขณะที่ กู รู ต่ า งตั้ ง

เป้าหมายราคา ซึ่งส่วนใหญ่ยังมองโลกในแง่ดีและคาดว่าราคาทองคำจะกลับมาสร้างแรงจูงใจให้ กับผู้ออมเงินอีกครั้งในปีนี้ สำหรับเราเองก็คงไม่สวนกระแส แต่ก็แนะนำให้ลงทุนอย่างระมัดระวัง ที่สำคัญคือความชัดเจนในเป้าหมายการลงทุน ส่วนกลยุทธ์ยังไม่ต่างจากปีที่แล้ว คือการลงทุน ระยะสั้น เนื่องจากราคาทองคำจะยังผันผวนตลอดปี ทำให้ลักษณะของการทำกำไรเป็นรอบยัง ใช้ได้ด ี

การลงทุนระยะสั้นยังต้องพึ่งพาเครื่องมือทางเทคนิค ส่วน ระยะยาวต้ อ งเข้ า ใจปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น การขึ้ น และลง

ของราคาทองคำ สำหรับปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญสำหรับ

การลงทุ น ทองคำปี นี้ ยั ง วนเวี ย นกั บ ประเด็ น ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจใน ตลาดการลงทุ น ในปี ที่ แ ล้ ว แต่ มี ส ภาพแวดล้ อ มบางอย่ า งที่ เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ซึ่งผมขอใช้พื้นที่ฉบับนี้ในการขยายความ ถึงภาพรวมของปัจจัย และสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ ประเด็นแรกคงหนีไม่พ้นมหากาพย์หนี้ยูโรโซน โดยเริ่มต้น มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2010 ต่อเนื่องมาจนเข้าปี 2012 ก็ยังดูว่า

จะหาตอนจบของเรื่องไม่เจอ แถมผู้สนใจเข้าร่วมกระบวนการ

ยังจะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือสเปน ซึ่งถ้ามองโครงสร้าง

ของปัญหาแล้ว ก็ต้องพูดอย่างอ่อนใจว่า “ปัญหานี้ยังอีกนาน” เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ ยู โ รโซนนั้ น มี น้ อ ย

เต็มที ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านการกำหนดค่าของสกุลเงินยูโร (เพราะใช้รว่ มกัน 17 ประเทศ) เงินช่วยเหลือจากประเทศสมาชิก ก็ดวู า่ จะมีความเป็นไปได้นอ้ ยลง เพราะประเทศขนาดใหญ่กเ็ ริม่ ทีจ่ ะมีปญ ั หาด้านดุลการคลัง ขณะทีห่ ลายประเทศได้รบั ผลกระทบ จนถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปเรียบร้อยแล้ว 40 วารสารทองคำ

ขณะที่ ห นี้ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาอยู่ ข องประเทศก็ แ ทบจะไม่ ไ ด้

ลดลงเลย การรับเงินช่วยเหลือเป็นเพียงการก่อหนี้ใหม่เพื่อ

เอาไปใช้หนี้เก่า แถมยังมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้น การ เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ (เบีย้ วหนีอ้ ย่างมีระบบ) จึงเป็นสิง่ ทีเ่ ลีย่ ง ไม่ได้ ซึ่งแม้การปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นระบบจะเกิดขึ้นกับ กรีซไปเพียงประเทศเดียว แต่นั่นก็ถือเป็นตัวอย่าง (ที่ไม่ดี) กับ ประเทศอืน่ เมือ่ จวนตัวจริง ๆ ก็จะใช้รปู แบบทีก่ รีซปฏิบตั มิ าใช้ เช่นกัน ซึ่งถ้าถึงเวลานั้นจะห้ามปรามก็คงจะไม่ได้ สงสารก็แต่ เจ้าหนี้ตาดำ ๆ ที่จำใจต้องรับการขาดทุนไปตามระเบียบ ขณะที่ ภ าคธนาคารที่ เ ป็ น ที่ จั บ ตามองมาพั ก ใหญ่ ก็ อ่ อ น เปลี้ยเพลียแรงไปกับการเก็บเงินไว้ให้เพียงพอสำหรับการฝ่า


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS วิกฤติที่กำลังนับถอยหลัง ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่เลือกที่จะขาย สินทรัพย์ที่ตนมีอยู่มากกว่าการระดมทุนเพิ่มผ่านตลาด เพราะ ต้นทุนสูงมาก ในสภาวะแบบนี้การขายสินทรัพย์จะเป็นผลลบ ต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดรวมถึงราคาทองคำ ขณะที่ปัญหาหนี้ ถ้าลุกลามมากขึ้นจนกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสกุลเงิน ทองคำก็ จ ะได้ รั บ ผลเชิ ง บวกในฐานะสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารรั ก ษา มูลค่าได้ดีกว่าสกุลเงิน ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของดอลลาร์กับทองคำ นักลงทุน

ในทองคำคงจะทราบกันดีว่า เวลาที่ทองคำขึ้นหรือลง จำเลย

ที่ ห นึ่ ง มั ก จะตกเป็ น ของดอลลาร์ ส หรั ฐ ด้ ว ยเหตุ ผ ลหลาย ประการ ซึ่งแนวโน้มสกุลเงินดอลลาร์ในปีนี้ก็จะผันผวนไม่ต่าง จากปีที่แล้วมากนัก ประเด็นสำคัญก็ยังคงมาจากความผันผวน ของสกุลเงินยูโร เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่เราดูกันเป็นหลัก

คือ US Dollar Index ซึ่งมีการถ่วงน้ำหนักในเงินยูโรมากกว่า ครึ่ง ดังนั้นถ้าเงินยูโรอ่อนค่าลง ดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งค่าขึ้น อย่างไม่ต้องสงสัย ในทางตรงข้ามถ้าเงินยูโรกลับมาแข็งค่า เงิน ดอลลาร์ก็จะอ่อนตัวลง ดังนั้นการคาดการณ์การเคลื่อนไหว ของเงินดอลลาร์สหรัฐจึงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายตัว หนึ่งในนั้น คือเศรษฐกิจของสหรัฐเอง ซึ่งถ้าวันนี้ใครบอกเศรษฐกิจสหรัฐ

GOLD FUTURES

ดีขึ้นและหมดโอกาสที่จะกลับไปถดถอยแล้ว ผมก็คงต้องเถียง คอเป็นเอ็น เพราะตัวเลขต่าง ๆ ที่ดีขึ้นยังไม่ได้สะท้อนการ

ฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ขณะที่ เ ครื่ อ งมื อ ในการฉุ ด ดึ ง เศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น แทบ

ไม่เหลือให้ใช้ทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง นโยบาย

การเงินถูกคุณเบอร์นนั เก้ใช้เป็น Package ทัง้ นโยบายดอกเบีย้ การเพิ่มสภาพคล่องและรับซื้อหนี้ ขณะที่ด้านการคลังก็กลาย เป็ น ประเด็ น ทางการเมื อ ง ทำให้ รั ฐ บาลขาดเสถี ย รภาพใน

การบริหารงานด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายที่จะมีผลต่อ คะแนนนิ ย มพรรคการเมื อ งซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการ

ถ่ายเงินที่รัฐเก็บภาษีมาสู่ประชาชน ดังนั้นถ้าเกิดวิกฤติทาง

การเงินขึ้นอีกครั้ง และมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด สหรัฐจะมี ปัญหาอย่างหนักในการหาเครื่องมือมาแก้ปัญหา ปัญหาด้านเงินเฟ้อ แม้ปีนี้จะดูน่ากังวลน้อยกว่าปีที่แล้ว

แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังคาดการณ์ไม่ได้อยู่ อย่างประเด็นปัญหา

ในอิหร่าน โดยน้ำมันกว่า 40% ที่บริโภคกันในตลาดโลกวันนี ้ มาจากอ่ า วเปอร์ เ ซี ย ถ้ า เกิ ด ข้ อ พิ พ าทจนกลายเป็ น ชนวนสู่ สงครามอย่างกรณีอริ กั ก็อาจจะทำให้ Supply น้ำมันในตลาดโลก มีปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งในมุมของสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อก็ อาจจะทำให้ราคาปรับตัวในเชิงบวกได้ ส่ ว นความต้ อ งการทองคำทั้ ง ในลั ก ษณะของการลงทุ น การใช้เป็นทุนสำรองก็ยังน่าจะปรับเพิ่มขึ้นในปีนี้ ซึ่งทำให้โดย รวมถื อ ว่ า มี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาทองคำอยู่

พอสมควร แต่การเพิ่มขึ้นจะไม่ได้เป็นแบบขึ้นต่อเนื่อง แต่อาจ จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบขึ้นสลับลง เพราะต้องเข้าใจว่าวันนี้ ทองคำถูกเข้ามาเก็งกำไรจำนวนมาก การแกว่งตัวจึงอยูใ่ นกรอบ ที่ค่อนข้างกว้างจากการทำกำไรและไล่ซื้อ ดังนั้นข้อแนะนำใน การลงทุนคงหนีไม่พน้ วลียอดฮิต

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา ข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th โทรศัพท์ 0-2673-9911 ต่อ 250

บริษัทเปิดอบรมนักลงทุนในโลหะมีค่าทุกสัปดาห์ไม่คิดค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อ GTWM

วารสารทองคำ 41


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ราคาทองคำที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น หรื อ ลดลงนั้ น นอกจากจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย ภายนอก

อาทิ ค่าเงิน US dollar, ราคาน้ำมัน และอัตราเงินเฟ้อแล้ว ราคาทองคำยังได้รับอิทธิพลจาก

อุปสงค์และอุปทานในตลาดทองคำต่างก็มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อราคาทองคำมากน้อย แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากนักลงทุนมีความเข้าใจต่อปัจจัยดังกล่าวแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถ ประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงโอกาส ในการทำกำไรที่มากขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้น ในฉบับนี้เราจะมาคุยเรื่องอุปสงค์ของทองคำกัน

ทองคำ ยังเป็นที่ต้องตาต้องใจอยู่หรือไม่? อย่างที่ทราบกันดีว่าอุปสงค์ในตลาดทองคำแบ่งออกได้ เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ความต้องการทองคำของภาค อุตสาหกรรมจิวเวลรี่, ความต้องการทองคำของภาคเทคโนโลยี, ความต้องการทองคำเพื่อการลงทุน และความต้องการทองคำ ในส่วนอื่น ๆ เช่น ความต้องการเพื่อใช้เป็นทุนสำรองระหว่าง ประเทศ

ภาพที่ 1 : เปรียบเทียบความต้องการทองคำใน 3 ประเภท คือ ภาคอุตสาหกรรมจิวเวลรี่, ภาคเทคโนโลยี และการลงทุน

จาก Chart ข้างต้นจะเห็นว่า ความต้องการทองคำของ ภาคอุตสาหกรรมจิวเวลรี่นั้น เป็นความต้องการหลัก และมี อิทธิพลต่อตลาดทองคำมาช้านาน และโดยปกติแล้ว เมื่อราคา ทองคำพุ่งสูงขึ้น ความต้องการทองคำจะลดลง แต่ในภาค อุตสาหกรรมจิวเวลรี่นั้น แม้ว่าราคาทองคำจะทะยานขึ้นไปมาก เท่าใด ความต้องการในตลาดดังกล่าวก็ไม่ได้ลดลงไปมากนัก 42 วารสารทองคำ

ดังจะเห็นได้ในช่วงปี 2009–2011 ที่ผ่านมา ที่ราคาทองคำ

ปรับตัวสูงขึ้น 20–30% แต่ความต้องการในตลาดดังกล่าวกลับ ยังคงเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่มีความต้องการทองคำ เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศอินเดีย จีน และประเทศทางแถบตะวันออกกลาง โดยในปัจจุบันจีน และอินเดีย มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ต้ อ งการทองคำเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งประดั บ และการลงทุ น เพิ่ ม

ขึ้นมาก และคาดว่าในปี 2555 จีนและอินเดียจะยังต้องการ ทองคำอย่างต่อเนื่องเช่นที่ผ่าน ๆ มา ด้วยความต้องการที่เพิ่ม มากขึ้น ก็ย่อมมีผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว อย่างแน่นอน

ภาพที่ 2 : เปรียบเทียบความต้องการทองคำ ในภาคอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ตามภูมิภาคต่าง ๆ

ในขณะที่ ค วามต้ อ งการทองคำเพื่ อ การลงทุ น ก็ เ ริ่ ม มี บทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อมีกองทุนต่าง ๆ เข้ามาซื้อขาย เก็งกำไร เช่น กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุด SPDR Gold Trust โดยในช่วงที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการลงทุนของ Gold ETF ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ในปี 2554 ที่ผ่านมา ความต้องการลงทุนใน Gold ETF จะ มี ก ารปรั บ ตั ว ลดลงบ้ า ง แต่ ก็ เ ป็ น การปรั บ ลดลงเพี ย งเพื่ อ

การขายทำกำไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยกองทุน ETF

GOLD FUTURES

ยังคงถือทองคำอยู่ในระดับที่สูงที่ระดับ 1,254.57 ตัน ทั้งยัง เพิ่มขึ้นจากปลายปี 2553 ที่ระดับ 1,280.72 ตัน ทั้งนี้ การขาย ทองคำออกเพียง 3.6% จากระดับสูงสุด กลับมีผลทำให้ราคา ทองคำปรับลดลงได้ถึง 20% จากระดับสูงสุด ณ ราคา 1,920 USD ต่อออนซ์ ฉะนั้นความต้องการลงทุนของ Gold ETF จึง เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาทองคำมาก เมื่อนักลงทุนขาย กองทุน Gold ETF ออกมา จะทำให้ราคาปรับลดลงแรง ขณะ ที่เมื่อราคาปรับพักฐานลงมา และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต กองทุน Gold ETF จะกลับเข้ามาซื้อทองคำอีกครั้งหนึ่ง โดย Gold ETF จะเข้ามาเริ่มสะสมทองคำเมื่อราคาอ่อนตัวลงนั่นเอง ส่ ว นความต้ อ งการทองคำเพื่ อ ใช้ ใ นภาคเทคโนโลยี

อย่างอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์นั้น ในช่วงที่ภาวะ เศรษฐกิ จ ดี และมี ก ารพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ความต้องการทองคำในภาคนี้จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ส่งผลให้ ราคาทองคำปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ตาม แต่ ค วามต้ อ งการในภาคนี้

มีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับความต้องการในส่วนอื่น ๆ จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาทองคำเท่าใดนัก สุดท้าย คือ ความต้องการทองคำในประเภทอื่น ๆ เช่น ความต้องการทองคำเพื่อใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ โดย การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ แม้จะมีผล กระทบต่อราคาทองคำ แต่ก็ไม่ได้มีอิทธิพลมากนัก เนื่องจาก ธนาคารต่าง ๆ ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการถือครอง ทองคำในแต่ละปีมากนัก โดยในประเทศตลาดเกิดใหม่อย่าง จี น มี ก ารถื อ ทองคำเป็ น เงิ น ทุ น สำรองระหว่ า งประเทศใน สัดส่วนที่ต่ำมาก ประมาณ 2% เท่านั้น ในขณะที่ สหรัฐฯ เยอรมนี อิตาลี และฝรั่งเศส กลับถือทองคำเป็นเงินทุนสำรอง ระหว่างประเทศถึงประมาณ 70% ซึ่งการเข้าซื้อทองคำของ ธนาคารต่าง ๆ นั้น จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

ในขณะที่ ก ารเข้ า ซื้ อ ทองคำของธนาคารต่ า ง ๆ ก็ จ ะขึ้นอยู่

กับภาวะเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงินของแต่ละประเทศ

ในช่วงนั้น ๆ ด้วย

“ร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง Gold Futures และ Silver Future ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ติดต่อได้ที่ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส” สามารถติชมหรือเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : bd_group @classicgoldfutures.co.th ทางเรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆแทนคำขอบคุณสำหรับข้อเสนอดีๆ กลุ่มบริษัท คลาสสิก โกลด์ อนาคตทอง...เรามองขาด วารสารทองคำ 43


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การลงทุนในทองคำ กับภาวะตึงเครียดทางการเงิน ของกลุ่มประเทศยุโรป จากความตึงเครียดในระบบการเงินของกลุ่มประเทศยุโรป ทำให้เกิดความผันผวนในการ ลงทุนทองคำอย่างมากในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ทองคำแกว่งตัวอย่างมากทั้งขึ้นและลง โดยเริ่ม จากการที่มีแรงเทขายกลับเข้ามาเพื่อที่จะไปถือครอง US Dollar ในฐานะ Safe Haven ในช่วง ปลายปี 2554 จนเกิดคำถามว่าทองคำจะหมดเสน่ห์ความเป็น Safe Haven แล้วหรือ อย่างไรแล้ว สิ่งที่คาดไม่ถึง จะเห็นได้ว่าปีมังกรทอง สามารถสะบั ด หางให้ทองคำที่ดีดลงช่วงวันที่ 30 ธั น วาคม

ให้ ดี ด ขึ้ น ได้ ทั น ที และปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งเดื อ น มกราคม ปี พ.ศ. 2555 ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมากว่า 12% จากระดับต่ำสุด และในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของความผันผวน และการแกว่งตัว ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท/ดอลลาร์ก็มี ความผันผวนขึ้นลงอย่างรวดเร็ว หลายครั้งที่นักลงทุนระยะหลัง เริ่มหงุดหงิด และสอบถามเข้ามาว่า ทำไมทองขึ้น แล้วเงินบาท ต้องตกลงมาด้วย ก็ต้องอธิบายว่า เรื่องราคาทองคำกับเงินบาท ในตลาดโลกจะเป็ น สิ่ ง ที่ ส วนกระแสกั น อยู่ ต ลอดเวลาตาม ลักษณะโดยพื้นฐานอยู่แล้ว นั่นหมายความว่า เป็นสภาวะปกติในภาวะการเงินของโลก ที่มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ระหว่างทองคำ ดอลลาร์ และเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เองก็กลับมาแข็งค่าอย่าง 44 วารสารทองคำ

มาก หลังจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว หลังจากวิกฤตการณ์ อุทกภัยในปี 2554 เดิมทีเงินบาทไม่ค่อยแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่า ลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ แต่ปรากฏว่าในช่วง 6 เดือนหลังทีผ่ า่ นมา เงินบาทค่อนข้างแกว่งตัวอย่างรวดเร็วรุนแรง และเริ่มสะบัด เหวี่ ย งกลั บ ตกลงมาในช่ ว งกลางเดื อ นมกราคมเป็ น ต้ น มา

เงินบาทจึงกลายเป็นหนามยอกอกของนักลงทุนทองคำเกือบ ทั้งหมดที่ต้องการเก็งกำไรกับราคาทองคำ แต่ก็มีเงินบาทมา

ฉุดยั้งอยู่ตลอดเวลา

โดยนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ MTS Gold Futures ติดต่อ Customer Service 0-2222-6222 สนใจเข้าอบรมกับ MTS Gold Academy ติดต่อได้ที่ Call Center 0-2222-5959

สัมภาษณ์พิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ประกาศศักดา

พร้อมเป็นองค์กรหลัก ผลักดันทองไทยสู่มาตรฐานสากล

ปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนทองคำมีให้เลือกอย่าง

หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการลงทุนทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง ตลอดจน Gold Futures และ Gold ETF แม้จะมีทางเลือก มากมายในการลงทุ น แต่ คุ ณ ภาพทองคำของไทยก็ ยั ง ไม่ มี

การรั บ รองมาตรฐานที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก ลงทุ น เท่ า

ที่ควร ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงผนึกกำลัง

ร่วมกัน ผลักดันมาตรฐานทองคำของไทยให้เป็นรูปเป็นร่าง

เพื่ อ สร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ กั บ อุ ต สาหกรรมทองคำ โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็น หนึ่ ง องค์ ก รหลั ก ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง การสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรม ทองคำของไทยในครั้งนี้ นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิด เผยว่ า ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ ผ่ า นมา GIT มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ สนับสนุนการรับรองคุณภาพให้กับอัญมณีและเครื่องประดับ

48 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS มี ค่ า มาโดยตลอด โดยเฉพาะการรั บ รองในส่ ว นโลหะมี ค่ า

เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (สคบ.) GIT และสมาคมค้าทองคำ พร้อมกับการ กระตุ้นให้ภาคธุรกิจและภาครัฐมองเห็นความสำคัญ การมี มาตรฐานของเครือ่ งประดับและอัญมณีภายในประเทศ โดยเฉพาะ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with confidence - BWC) “Buy with confidence” โครงการนี้ผลักดันภาคธุรกิจ

ให้เห็นความสำคัญของการมีมาตรฐานทองคำภายในประเทศ ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม จากมาตรฐานทองรู ป พรรณ ความบริ สุ ท ธิ์ 96.5

โดย สคบ. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ของผู้ค้า จะทำการออกตรวจร้านทองต่าง ๆ และเก็บตัวอย่าง ทอง ขณะที่ GIT ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการ

และสนับสนุนการตรวจสอบรับรองคุณภาพอัญมณีและโลหะ

มีค่าจะทำหน้าที่เก็บตัวอย่างทองคำจากร้านค้าทองทั่วประเทศ ซึ่ ง ร้ า นค้ า ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจะได้ รั บ ใบรั บ รองมาตรฐาน

ทองรู ป พรรณ ความบริสุทธิ์ 96.5 หรือใบรับรองมาตรฐาน BWC และตราสัญลักษณ์โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ เป็น เครื่องรับรองคุณภาพ โดยขณะนี้ร้านทองคำในย่านเยาวราช

ได้รับการอบรมและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนหัว เมืองใหญ่ ทำการตรวจสอบได้ค่อนข้างมากแล้ว” ขณะที่การจัดทำคู่มือมาตรฐานทองคำอุตสาหกรรม 96.5 เป็นการผลักดันให้ภาคธุรกิจ เห็นความสำคัญและเข้าใจการมี มาตรฐานทองรู ป พรรณ 96.5 ภายใต้ ก ารดำเนิ น โครงการ

ซือ้ ด้วยความมัน่ ใจ ซึง่ เป็นการดำเนินการอย่างแนบแน่นระหว่าง สคบ. GIT และสมาคมค้าทองคำ สามารถสร้างความรู้ความ เข้าใจมากขึ้นตามลำดับ จนได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งจากภาค ธุรกิจ ซึ่งในส่วนของผู้ค้าก็อยากให้โครงการไปตรวจสอบ เพื่อ

สัมภาษณ์พิเศษ

แสดงถึงคุณภาพในสินค้า ขณะที่ผู้ซื้อสามารถมั่นใจว่า จะได้ รับทองคำที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน พร้อมกับการร่วมมือกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการจัด ทำ “คู่มือมาตรฐานทองคำอุตสาหกรรม 96.5” เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับธุรกิจทองคำ ดังนั้น “โครงการซื้อด้วยความมั่นใจและคู่มือมาตรฐาน ทองคำอุตสาหกรรม 96.5 จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ค้าทองคำ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานทองคำ

ซึ่ ง ทองรู ป พรรณของไทยมี เ อกลั ก ษณ์ ใ นด้ า นความประณีตที่

มาจากทักษะการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือของไทย ทำให้ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ และกลายเป็นสินค้า

ส่งออกที่สำคัญที่สุดของไทย และไทยยังเป็นประเทศผู้ส่งออก เครื่องประดับทองอยู่ในอันดับ 10 ของโลก ซึ่งมีส่วนแบ่ง 3.93 อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องของราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่ม ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าทองรูปพรรณ

พอสมควร ทั้งนี้ ผอ. GIT แนะนำว่า ผู้ค้าทองคำ โดยเฉพาะ รายย่อย ควรบรรเทาปัญหาดังกล่าวด้วยการนำทองคำเก่าที่ เป็นสต็อกเดิมมาหลอมและใช้ในการผลิต รวมถึงการเน้นผลิต โดยชูในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการดีไซน์ และเพิ่มการรวม กลุ่มของผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและสนับสนุน วัตถุดิบในการผลิตมากขึ้น จะช่วยให้บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น จากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ ด้ ว ยมู ล ค่ า ทองคำที่ ท ะยานสู ง ขึ้ น ทำให้

นักลงทุนหันไปลงทุนทองคำแท่งมากขึน้ เนือ่ งจากไม่มคี า่ กำเหน็จ ทำให้สามารถสร้างผลกำไรได้มากกว่า ซึ่งทองคำแท่งมี 2 รูป แบบ คือ 96.5 และ 99.99 ซึ่งทองคำนำเข้าจากต่างประเทศ

ที่ มี ม าตรฐานสากลระดั บ โลกที่ ชั ด เจนกำหนดไว้ อ ยู่ แ ล้ ว จึ ง

ไม่น่าเป็นห่วง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ทองคำแท่ง 96.5 ซึ่งใน ประเทศไทยแม้จะสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว แต่ยังไม่มั่นใจ

ในเรื่องของมาตรฐานทองคำแท่งที่ผลิตได้ เหตุ นี้ จึ ง มี ผ ลต่ อ มาตรฐานทองคำแท่ ง ที่ จ ะเข้ า สู่ ร ะบบ ของกองทุน Gold ETF เป็นกองทุนรวมที่ตอบโจทย์นักลงทุน สมัยใหม่ที่ต้องการลงทุนในทองคำ และยังเป็นช่องทางที่ช่วย ให้นักลงทุนกระจายการลงทุนไปในทองคำ ที่มีโอกาสได้ผล ตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องมีเซฟเก็บ แม้ปัจจุบัน Gold ETF (Gold Exchange Trade Fund) จะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น แต่เนื่องจากการลงทุนในทองคำ รูปแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหม่มาก ทำให้ยังมีจุดบอดที่เป็นข้อด้อย คือ ทองคำแท่ง 96.5 ที่จะเข้าสู่ระบบของ Gold ETF ยังไม่มี วารสารทองคำ 49


สัมภาษณ์พิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน และตรวจสอบทองคำแท่ง ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงร่วมกับ GIT และ สมาคมค้าทองคำ หารือในการจัดตัง้ มาตรฐานผูผ้ ลิตทองคำแท่ง 96.5 ในประเทศที่ ชั ด เจน และเป็ น ไปตามข้ อ กำหนดและ มาตรฐานของสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน หรือ LBMA : London Bullion Market Association ซึ่งปัจจุบันผู้ค้าทองคำ แท่ ง และรู ป พรรณของไทยยั ง ไม่ มี ร ายใดที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง มาตรฐานจาก LBMA เลย ด้วยเหตุนี้ในการดำเนินการกองทุน Gold ETF สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้เฟ้นหาหน่วยงานที่เป็นกลางในการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพผู้ผลิตทองคำแท่ง 96.5 ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมาย

ให้ GIT เป็นผู้ร่างมาตรฐานผู้ผลิตทองคำ 96.5 “พันธกิจของ GIT ไม่มีหน้าที่ร่างมาตรฐานให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ได้ เพียงแต่มีบทบาทหน้าที่ในการรับรอง มาตรฐานทองคำแท่งและรูปพรรณ 96.5 ได้เท่านั้น GIT จึงได้ ให้ความช่วยเหลือในการระดมสมองของการจัดทำ “ร่างการ จั ด ทำและควบคุ ม มาตรฐานทองคำแท่ ง 96.5 สำหรั บ กองทุน Gold ETF” ซึ่งแนวทางการจัดทำร่างฯ เป็นแนวทาง การดำเนินการเดียวกันกับ LBMA ซึ่งขณะนี้จัดทำเสร็จสิ้น

และส่งมอบให้กับ ก.ล.ต. เพื่อนำไปให้หน่วยงานหรือองค์กร

ที่มีบทบาทหน้าที่ในจัดทำร่างมาตรฐานดังกล่าวนำไปใช้เป็น ทางเลือกการร่างมาตรฐานต่อไป 50 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อย่ า งไรก็ ต าม หากมี ก ารประกาศใช้ ม าตรฐานผู้ ผ ลิ ต ทองคำแท่ ง 96.5 สำหรั บ กองทุ น ETF และมี ผู้ ผ ลิ ต ที่ ไ ด้

รั บ การรั บ รองมาตรฐานดั ง กล่ า ว GIT ก็ พ ร้ อ มทำหน้ า ที่

เป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารรั บ รองมาตรฐานทองคำแท่ ง ที่ จ ะเข้ า สู่ ร ะบบ

Gold ETF “หากกองทุน Gold ETF ได้รับความนิยมมาก GIT เชื่อมั่น ว่ า จะสามารถรองรั บ ปริ ม าณความต้ อ งการในการสุ่ ม ตรวจ ตัวอย่างทองคำแท่งที่จะเข้าสู่ระบบกองทุน Gold ETF ได้อย่าง แน่นอน เนื่องจาก GIT มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก สมาพันธ์อัญมณีโลก (The World Jewellry Confederation : CIBJO) ให้เป็นสถาบันที่ให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่อง ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ปัจจุบัน GIT ยังย้ายที่ทำการใหม่ ณ ชั้น 1-4 และ 6 ของอาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ บนถนนสีลม ซึ่งเพิ่มการ บริการด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากมาย หนึ่งในนั้นคือ กระบวนการสุ่มตรวจสอบทองคำแท่ง 96.5 ที่จะ เข้ากองทุน Gold ETF รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการรับรองความ บริสุทธิ์ของทองคำ (Fire Assey) การวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐาน เฉพาะ สำหรับการหาความบริสุทธิ์ของทองคำ การแยกโลหะ

สัมภาษณ์พิเศษ

เจือปนอื่นออกจากตัวอย่าง ด้วยกรรมวิธีการหลอม (Fusion/ Cupellation) จนได้ปริมาณทองคำบริสทุ ธิ์ แล้วนำมาชัง่ น้ำหนัก เพื่ อ นำมาหาความบริ สุ ท ธิ์ ข องทองคำ กระบวนการนี้ จ ะทำ

การสุ่มตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างทองคำแท่ง ร้อยละ 5 ของแต่ละรอบการผลิต จะใช้ระยะเวลาในการตรวจ สอบและรับรองไม่ต่ำกว่า 1-2 วัน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจ วัดค่าความบริสุทธิ์ของโลหะที่ผิวของชิ้นงาน และความหนา ของการชุบโลหะได้อีกด้วย บริการการรับรองความบริสุทธิ์ของทองคำ (Fire Assey) ซึ่งเป็นบริการใหม่ ในการตรวจสอบคุณภาพทองคำแท่ง 96.5 ที่จะเข้ากองทุน Gold ETF นี้ จะเป็นหนึ่งในบริการของศูนย์ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพโลหะมีค่า ที่มีการนำเข้าเครื่องมือ วิเคราะห์ทนั สมัย เช่น Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer, Raman Spectroscope, FTIR Spectrometer ขณะเดียวกันห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและโลหะ

มีค่าของสถาบันได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็น เครื่ อ งประกั น ถึ ง ความพร้ อ มและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร มาตรฐานสากลได้อย่างแท้จริง ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีศูนย์ฝึกอบรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ มี เ ครื่ อ งมื อ การอบรมที่ ทั น สมั ย ครบถ้ ว น เพื่ อ รองรั บ ความ ต้องการที่เพิ่มขึ้นในการฝึกอบรม จึงได้จัดพื้นที่และจำนวน ห้องเรียนให้มากกว่าสถานที่เดิม รวมถึงออกแบบหลักสูตรที่ หลากหลาย ให้ผู้สนใจได้เลือกเรียนมากขึ้น อาทิ หลักสูตร

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) หลักสูตร ออกแบบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ปรแกรม Matrix หลั ก สู ต ร นานาชาติ อั ญ มณี ศ าสตร์ และศู น ย์ ข้ อ มู ล อั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง ประดั บ ที่ มี ข้ อ มู ล ด้ า นการตลาดทั่ ว โลก เผยแพร่ แ ก่ ภ าค อุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลผ่านเข้าระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์ http://gemandjewelrydb.git.or.th และ ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับที่รวบรวมหนังสือด้านอัญมณี และเครื่องประดับจากทั่วทุกมุมโลก นางวิลาวัณย์ กล่าวปิดท้ายว่า สถาบันแห่งนี้พร้อมแล้วที่ จะเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ สำหรับสนับสนุนอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก และโดย เฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมทองคำและการสนับสนุนทองคำ แท่งที่จะเข้าสู่ระบบกองทุน Gold ETF เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วม สร้างอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทยในตลาด โลกให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน วารสารทองคำ 51


สะเก็ดทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นวารสารทองคำทุกท่าน

ขอออกตัวแรง ๆ อย่างเป็นทางการกับคอลัมน์ “สะเก็ดทอง” น้องใหม่ ที่จะมาล้วง แคะ แกะ เกา ประเด็นที่ใครคิดว่าร้อน หรือปัจจัยทีค่ ณ ุ คาดว่าแรง โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งเงิน ๆ ทอง ๆ ประเดิมฉบับแรกด้วยประเด็นตลาด เพราะไม่วา่ จะเป็น หนังสือพิมพ์ฉบับไหน หรืออ่านการวิเคราะห์เศรษฐกิจของใคร ก็มักจะพบเจอเรื่องราวของยุโรปกับมหากาพย์หนี้ วันนี้จึงขอ ถอดรหัสและต่อท้ายด้วยการฟันธงแบบคนมองโลกในแง่ร้าย เกือบ 2 ปีเต็มแล้วตั้งแต่กรีซทำให้สายตาประชาคมโลก จั บ จ้ อ งภู มิ ภ าคที่ ถื อ ว่ า เป็ น ดิ น แดนอารยธรรมที่ ก้ า วหน้ า ทั้ ง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจมายาวนาน จากวันนั้นถึงวันนี้รากของ ปัญหาจริง ๆ ยังไม่ได้ถูกถอนเลยแม้แต่น้อย มีแต่ยังหยั่งราก ลึกลงไปและแพร่เชื้อเหมือนไข้หวัดที่ติดกันง่ายเพียงแค่สูดลม หายใจ หลายประเทศในกลุ่ ม ยู โ รโซนติ ด หวั ด นี้ กั น อย่ า ง 52 วารสารทองคำ

งอมแงม การกู้หนี้ยืมสินแต่ละครั้ง แทบจะกลั้นหายใจลุ้นว่าจะ ขายออกหรือไม่กันทีเดียว แค่นั้นไม่พอ ยังชักชวนแบงก์มาร่วม ปาร์ตี้หวัดด้วยอีกราย ทำให้สุดท้ายกลายเป็นประเด็นเศรษฐกิจ ที่มีบทบาทและกินพื้นที่สื่อมากที่สุดในโลกขณะนี้ก็ว่าได้ สิ่งที่เรา ๆ ท่าน ๆ ตั้งคำถามก็คือ วิกฤติหนี้นี้จะจบลง เมื่อไหร่ ทางลงของปัญหาอยู่ที่ใด และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ คืออะไร พูดอย่างคนมองโลกในแง่ร้าย ครั้งนี้คงหนักหนาไม่แพ้ Subprime อย่างแน่นอน เหตุที่พูดอย่างนี้เนื่องจาก ประการ แรก ยุโรปกำลังเป็นโรคหนัก 2 โรค โรคแรกคือหนี้ โรคที่สอง คือเศรษฐกิจถดถอย วิถีทางที่ยุโรปเลือกใช้ในการแก้ปัญหาหนี้ คือ รักษาวินัยทางการคลัง กล่าวคือ จัดเก็บรายได้เพิ่ม รัด เข็มขัดทางการคลัง ไม่ว่าจะเป็นเก็บรายได้เพิ่มหรือรัฐใช้จ่าย น้อยลง ก็เป็นผลให้เศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นเท่านั้นเอง Ratio หนึ่งที่เราใช้วัดฐานะทางการคลังที่มักจะได้ยิน


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

และถู ก อ้ า งถึ ง บ่ อ ย ๆ คือ หนี้ต่อ GDP ลองนึกภาพตาม

นะครับ ถ้าเราลดหนี้ลง ในขณะที่ GDP ลดลงด้วย ผลที่เกิด คื อ สั ด ส่ ว นนี้ ก็ แ ทบจะไม่ ข ยั บ เพราะมั น เป็ น การลดทั้ ง เศษ

และส่วนการรัดเข็มขัดที่มากไปอย่างที่บรรดาเจ้าหนี้ต้องการ

ยิ่งจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็วยิ่งขึ้น เปรียบเสมือน การลดความอ้วน ที่มุ่งแต่จะอดอาหาร สุดท้ายร่างกายก็จะรับ ไม่ไหวและล้มป่วยในที่สุด ประการที่สอง กรีซจะไม่ใช่รายสุดท้ายแน่นอนที่จะเข้าสู่ กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ ประเทศทีย่ งั ย่ำแย่อย่างโปรตุเกส ไอร์แลนด์ ที่วันนี้การระดมทุนผ่านตลาดมีต้นทุนที่สูงมาก โดย ดอกเบี้ ย ที่ จ่ า ยให้ กั บ การออกพั น ธบั ต รอายุ 10 ปี ข องสอง ประเทศนี้อยู่ที่ 13.25% และ 8.21% ตามลำดับ ขณะที่หนี้ต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ 93.0% และ 96.2% ขณะที่การเติบโตของ GDP ติดลบกันทั้งคู่ ผลกระทบจากมาตรการรัดเข็มขัด ในช่วงทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจเบาบางขนาดนี้ คำถามตัวโต ๆ ที่ต้องถามคือจะจัดเก็บรายได้ที่ไหนมาใช้หนี้ ดังนั้นโปรตุเกส และไอร์แลนด์จงึ ถือเป็นประเทศกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการ ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ เ ป็ น รายต่ อ ไป ถ้ า เอากรณี ข องกรี ซ เป็ น ตัวอย่าง ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ถ้ามีมากกว่า 1 ประเทศทีจ่ ะเข้าสู่ กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้คงไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอย่างไร ประการทีส่ าม ยุโรปขาดเครือ่ งมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา จากข้อจำกัดด้านนโยบายทางการเงินจากการรวมกลุ่มและใช้ สกุลเงินเดียวกัน แต่เชื่อไหมครับ สุดท้ายแล้วสกุลเงินยูโรนี่เอง จะเป็นพระเอกในการแก้ปัญหาในอนาคต แต่อาจจะต้องรอให้ คนทีน่ งั่ อยูบ่ นยอดหอคอยรูส้ กึ เจ็บลึก ๆ กับวิกฤติหนีค้ รัง้ นีก้ อ่ น ประการสุดท้าย ยุ โ รปกำลั ง ถู ก คุ ก คามด้ ว ยวิ ก ฤติ ค วาม

เชื่อมั่นที่มีตัวกระตุ้นโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ผมเปรียบ เสมือนพาหะที่จะนำหวัดไปติดประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อย่างอิตาลีและสเปน ซึ่งถ้าวัดกันในเชิงตัวเลข สองผู้นำใน

สะเก็ดทอง

วงการฟุตบอลนี้ก็หนักหนาใช่เล่น อิตาลีมีความเสี่ยงด้านหนี้

ที่สาหัสกว่า เนื่องจากมีระดับหนี้ต่อ GDP ประมาณ 120% ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมก็เข้าสู่ระดับที่ต้องระมัดระวัง โดย อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รอายุ 10 ปี สู ง กว่ า 7% แล้ ว

ในปั จ จุ บั น ส่ ว นสเปนแม้ ร ะดั บ หนี้ จ ะไม่ ไ ด้ สู ง มากเท่ า อิ ต าลี (ประมาณ 60% ต่อ GDP) แต่กลับมีเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่าง น่าใจหาย วันนี้ถ้าเราบอกเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอ เพราะ ตลาดจ้างงานที่ผู้ว่างงานมีกว่า 9% แต่ถ้าเทียบกับสเปนแล้ว เป็นเด็กน้อยไปเลย โดยอัตราการว่างงานในสเปนสูงกว่า 21% หมายถึง 1 ใน 5 คนของผู้ที่อยู่ในช่วงกำลังแรงงานกำลัง ตกงาน ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับใกล้ศูนย์

มีคนตั้งความหวังว่าถ้ากรีซเจรจาปรับลดหนี้ลงได้ 50% ก็จะ ทำให้ปัญหาหนี้อาจจะหยุดลุกลามและดีขึ้นตามลำดับ วันนี้ กรีซมีหนี้สินประมาณ 140% ของ GDP การปรับลดหนี้ลง 50% ประมาณกันว่าจะทำให้กรีซมีหนี้เหลือ 120% ของ GDP และ EU คาดว่าเป็นระดับที่กรีซบริหารจัดการหนี้ตนเองได้ “คุณเชื่อหรือไม่!?” ดังนั้นกล่าวอย่างสรุปได้ว่า การปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซ ครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ ยุ โ รปครั้ ง ใหญ่ ผู้ ที่ เ จ็ บ ตั ว หนี ไ ม่ พ้ น เจ้ า หนี้ โดยเฉพาะภาค ธนาคารที่ต้องก้มหน้าก้มตารับผลกระทบจากหนี้ที่ตนเองไม่ได้ ก่ อ และสุ ด ท้ า ยก็ ต้ อ งกลั บ ไปสู่ ป ระชาชนผู้ อ อมเงิ น ที่ ไ ม่ รู้ อิโหน่อิเหน่อีกเช่นเคย ทางออกอยู่ที่ไหน โดยส่วนตัวผมคิดว่า การปล่อยให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงไปเรื่อย ๆ จะเป็นการช่วย ประคั บ ประคอง โดยยุ โ รปอาจจะต้ อ งเริ่ ม หั น กลั บ มาใช้การ กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มิเช่นนั้นอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มี

โรคแทรกซ้อน โดย...จูเก๋อเลี่ยง วารสารทองคำ 53


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

kumponys

คอลัมน์ระเบียงทองคำฉบับรับปีมังกรทอง

ค่ อ นข้ า งจะแตกต่ า งกว่ า ฉบั บ ที่ ผ่ า นมา เพราะในเล่ ม นี้ เ รา

ไม่ ไ ด้ ไ ปเยี่ ย มชมการดำเนิ น งานของชมรมร้ า นค้ า ทองตาม

ต่างจังหวัด แต่จะไปพูดคุยกับผูด้ ำเนินการ และเจ้าของเว็บไซต์ www.thaigold.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับทองคำที่ได้รับ ความสนใจจากนักลงทุนและผู้ค้าทองเป็นอย่างมาก นอกจาก นั้นยังเป็นเจ้าของร้านทองใน จ.ยโสธร นั่นก็คือ คุณกัมพล

ยศเรืองสา คุณกัมพลเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเว็บไซต์ thaigold.info ว่า ในอดีตเป็นโปรแกรมเมอร์ เขียนพวกโปรแกรม พวกซอฟต์แวร์ และได้ทำร้านทองเล็ก ๆ ใน จ.ยโสธร ซึ่งก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่

ในวงการค้ า ทองที่ ท ำเว็ บ ไซต์ เ กี่ ย วกั บ ทองคำ ได้ ช วนมาทำ ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างสูง โดยมีผู้มาเข้าชม ณ เวลา เดียวกัน ประมาณ 3,000 คน แต่หากราคาทองคำมีการสวิง มาก ๆ ก็อาจจะถึง 4,000 คน แต่หากรวมต่อวัน น่าจะเป็น หลักหมื่นคน 54 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

“ผมเริ่มเว็บไซต์ thaigold.info มาตั้งแต่ปี 48 และการ เติบโตค่อนข้างเร็ว โดยได้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์มาแล้วหลายรอบ จนทุกวันนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ก็คือตัวที่สเป็กดีที่สุดในตลาด ซึ่งได้ ใช้เงินลงทุนไประดับหนึ่ง เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกที่

เข้ามาใช้งานกันอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาทองคำมี การปรั บ ตั ว ขึ้ น ลงผันผวน เพราะทำให้เว็บล่มได้ ซึ่ ง ตั ว เลข

ผู้ ที่ ม าเข้ า ชมขณะนี้ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ที่ น่ า พอใจ แต่ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ

การปรั บ ตั ว ขึ้ น ลงของราคาทองคำด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต ามเราก็

ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่ เพียงแต่ต้องการ

ตอบโจทย์ผู้ที่เข้ามาชม เนื่องจากไม่ได้ทำเป็นอาชีพ” คุณกัมพลได้กล่าวถึงจุดเด่นของเว็บไซต์ thaigold.info ว่ า น่ า จะเป็ น เรื่ อ งที่ นั ก วิ เ คราะห์ ม าช่ ว ยกั น ให้ ข้ อ มู ล ในด้ า น

ต่ า ง ๆ ไม่ ใ ช่ แ ต่ พ วกเจ้ า ของร้ า นทองเท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี ก ลุ่ ม

พวกนักลงทุนด้วย คือเว็บไทยโกลด์ จะออกแนวโซเชียลเน็ตเวิรก์ แต่เป็นรูปแบบไม่แกร่งเท่าเฟซบุ๊ก จะเป็นเฉพาะกิจมากกว่า

ซึ่งในเรื่องของเนื้อหา ในขณะนี้ยังเป็นการช่วยเหลือกันระหว่าง ผู้ทำเว็บกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ แต่แนวโน้มอนาคตอาจจะไปซื้อ

ระเบียงทองคำ

คอนเทนต์จากต่างประเทศเข้ามาใส่เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่มาใช้บริการ แต่ทั้งนี้จะต้องดูเรื่องของต้นทุนด้วย “เราต้องการให้เว็บไซต์ thaigold.info เป็นสื่อกลาง เรา ต้องการตอบโจทย์ว่า สังคมต้องการอะไร เข้ามาเว็บเราเพื่อ อะไร เพื่อลงทุนกับทองคำแล้วหาข้อมูลใช่หรือไม่ เราสามารถ เป็นศูนย์กลางได้โดยเป็นชุมชนที่มีนักลงทุนเข้ามาช่วยกันแชร์

สิ่งที่เค้ารู้ แล้วเราก็หาข้อมูลที่เค้าจำเป็นต้องใช้ในการลงทุน

เข้ามา ให้แนะนำในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก ซึง่ การทีเ่ ราทำเว็บไซต์ thaigold.info ขึน้ มา ก็ไม่ได้คาดหวังมาก ทำสิ่งที่อยากทำ ถ้าในอนาคตมันไม่ใช่ของเรา อาจจะเติบโตใน รูปแบบบริษัท ที่ไม่ใช่ตัวเราแล้ว เราก็ปล่อย” คุ ณ กั ม พลได้ พู ด ถึ ง ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานของ thaigold.info ว่า อยู่ที่การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาส ทำงานร่วมกัน ทั้งทีมงานผู้ผลิตเอง หรือแม้แต่คนที่จะเข้ามา ร่วมให้ข้อมูล ร่วมแชร์ข้อมูล ส่วนเรื่องของการขยายงาน จะ เน้ น เรื่ อ งของความพอเพี ย ง ถ้ า เราจะขยายตั ว ต้ อ งประเมิ น ก่อนว่าจะลงทุนอย่างไรที่มันไม่เกินตัว วารสารทองคำ 55


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ส่วนการเติบโตของเว็บไซต์ทองคำในประเทศนัน้ คุณกัมพล มองว่า ทองคำมันเหมือนการลงทุนที่ทั่วโลกสนใจ เพราะฉะนั้น มันยังเติบโตได้อยูพ่ อสมควร มันไม่มอี ะไรโตจนไม่หยุด สุดท้าย มันก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่นึง มันขึ้นอยู่ที่ราคาทองด้วย เมื่อไหร่ที่ ทองคำนิ่ง ทุกอย่างก็จะนิ่ง หรือถ้าเกิดเราปรับตัวตามกระแส สังคมไม่ได้ มันก็จะดาวน์ไปตามกระแส เหมือนกับชีวิตของคน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอนาคตจะมีเว็บไซต์เกี่ยวกับทองคำเพิ่ม ขึ้นมาอีก แต่จะอยู่ได้ยาวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถตอบ โจทย์สังคมได้หรือไม่เพียงไร ถ้ามาเพื่อผลประโยชน์เป็นหลัก มันก็จะไปเพราะผลประโยชน์ “สำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ thaigold.info เราไม่ ได้ ม าเพราะผลประโยชน์ เราจึ ง อยู่ ไ ด้ ผมมองถึ ง ความ

พอเพียง ความพอดี ไม่พอดีก็ไม่เอา หมายถึงว่า ผมต้องการ จะคุมมันอยู่ ถ้าเราหารายได้เข้าให้เยอะ ๆ มันก็ไม่เป็นตัว

ของตัวเอง ผมอยู่ต่างจังหวัดเป็นตัวของตัวเองมากกว่า เพราะ เราไม่ ต้ อ งหาเยอะ อย่ า งที่ ผ มพู ด เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

เราก็ปรับใช้ได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งการทำเว็บไซต์” คุณกัมพล

กล่าวทิ้งท้าย

56 วารสารทองคำ


วารสารทองคำ 57GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ยกนิ้วให้

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 -17.00 น. โทร. 0-2571-1155

วารสารทองคำ 59


ยกนิ้วให้

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ช่ ว งต้ น ปี ข องทุ ก ปี

ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ มั ก จะออกไป ทำบุญเสริมดวงชะตา เพื่อให้การดำเนินชีวิตราบรื่น ไร้โรคภัย ไข้เจ็บ คิดอะไรก็สมความปรารถนา ขณะเดียวกันผู้ที่เกิดปีชง ก็ จ ะถื อ โอกาสทำบุ ญ สะเดาะเคราะห์ เพื่ อ ผ่ อ นทุ ก ข์ ห นั ก ให้

เป็ น เบา โดยในปี นี้ ปี ช งส่ ง ผลกั บ ผู้ ที่ เ กิ ด ปี นั ก ษั ต รทั้ ง 5 ปี

คือ ปีจอ (สุนัข) ปีมะโรง (มังกร) ปีฉลู (วัว) ปีมะแม (แพะ) และ ปี เ ถาะ (กระต่ า ย) ซึ่ ง วิ ธี แ ก้ ปี ช งที่ เ ชื่ อ ว่ า สามารถปัดเป่าความโชคร้ายให้หมดไปได้ คือ การฝากดวง ชะตาของตนไว้กับ “เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย” หรือ “เทพเจ้า

ผู้ คุ้ ม ครองดวงชะตา” ซึ่ ง มี ก ารประดิ ษ ฐานอยู่ ใ นวั ด จี น

ต่าง ๆ หนึ่งในวัดที่ประดิษฐานเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ที่ชาวจีน

นิ ย มสั ก การะและฝากดวงชะตามากที่ สุ ด คื อ วั ด บรมราชา กาญจนาภิ เ ษกอนุ ส รณ์ หรื อ วั ด เล่ ง เน่ ย ยี่ 2 ตั้ ง อยู่ บ น ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 60 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ม าแก้ ปี ช งที่ วั ด แห่ ง นี้ สามารถหาซื้ อ เครื่ อ ง สักการะแก้ปีชงได้ภายในวัด ราคาไม่แพง มีพระที่เชี่ยวชาญ

ในการทำพิ ธี และเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค ำแนะนำในจุ ด ต่ า งๆ โดย เครื่องสักการะเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จะต้องมีทั้งหมด 10 ชนิด คือ ธูป 3 ดอก เทียนแดง 1 คู่ หงิ่งเตี๋ย 12 คู่ กระดาษทอง 12 แผ่ น (ตั่ ว กิ ม ) ทุ ก หลั่ ง จี๊ 12 แผ่ น เป๋ า อุ่ ง จี๊ 12 แผ่ น เผ่งอังจี๊ 12 แผ่น กระดาษแดง (อั่งเถียบ) 1 แผ่น ขนมจันอับ (จับกิ้มทึ้ง) (ถั่วเคลือบ น้ำตาลสีขาว ถั่วเคลือบน้ำตาลสีชมพู ฟักเชื่อม ถั่วตัด ข้าวพอง) และ ส้ม 4 ผล วิธีแก้ปีชง คือ เขียนชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด (และเวลาตกฟาก) กระดาษแดง (ชุ ด สะเดาะเคราะห์ )

จากนั้นนำส้ม 4 ผล และขนมจันอับ ถวายเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

และจุดเทียนแดง และธูป 3 ดอก อธิษฐานให้ท่านช่วยคุ้มครอง ให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ และประสบแต่สิ่งที่ดีตลอด

ทั้งปี หากเป็นของตนเองให้หยิบชุดสะเดาะเคราะห์ที่เตรียมไว้ ปั ด ตั้ ง แต่ ศี ร ษะลงมาจนสุ ด แขน 12 ครั้ ง แต่ ห ากไหว้ แ ทน

ยกนิ้วให้

บุคคลอื่น ไม่ต้องทำพิธีปัดตัว แต่ให้กระทำโดยปัดเสื้อของ บุคคลนั้นแทน จากนั้นนำชุดสะเดาะเคราะห์วางลงในกล่อง

รับฝาก เพื่อให้ทางวัดนำไปทำพิธีกรรมต่อไป ขณะเดียวกัน

แม้ไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบจากปีชง หากมาวัดนี้ก็สามารถมา ทำบุญเสริมดวงชะตาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นได้ นอกจากจะได้ทำบุญเสริมดวงชะตาแล้ว ผู้ที่มาที่วัดแห่งนี้ จะได้สัมผัสความงดงามจากสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

มีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมในยุคหมิง-ชิง จำลองมาจาก พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง ภายในพระอารามแบ่งเป็น สัดส่วนตามแบบวัดหลวง ตัวอาคารจะวางผังล้อมลาน เรียกว่า ซี่เตี่ยมกิม โดยมีวิหารจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก พระอุโบสถ

อยู่กลาง ด้านหลังพระอุโบสถมีวิหารบูรพาจารย์ ส่วนวิหาร

อื่น ๆ อยู่ประกอบสมดุลซ้ายขวา ด้ ว ยลั ก ษณะของตั ว อาคารหั น หน้ า ไปทางทิ ศ ใต้ ตั้ ง อยู่

ในทิศขวางตะวัน ทำให้สามารถถ่ายภาพได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก โดยมีมหาวิหารเป็นฉากหน้า หลังซุ้มประตู นั้นเรียงรายด้วยหุ่นศิลา “จับโป่ยหล่อหั่ง” หรือ 18 อรหันต์ รูปสลักลอยตัวแบบที่แกะจากหินทั้งก้อน นอกจากนี้ยังมี “วิหารจตุโลกบาล” ซึ่งเต็มไปด้วยรูป เคารพของพระอรหันต์ และพระโพธิสัตว์ รวมทั้งเทพเจ้าตาม คติความเชื่อแบบจีนสีทองอร่ามตา เป็นจุดแรกที่มีผู้คนนิยม ไหว้ขอพรกันมาก และยังมี “หอกลอง” และ “หอระฆัง” ขนาดใหญ่ยักษ์ ที่สามารถ ใช้งานจริงในฐานะที่เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณในวาระต่าง ๆ ของวั ด แต่ ล ะช่ ว งเวลาในหนึ่ ง วั น ถั ด มาเป็ น พระอุ โ บสถที่ ประดิ ษ ฐานพระประธานขนาดใหญ่ 3 องค์ ประกอบด้ ว ย

พระศรี ศ ากยมุ นี พุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง เป็ น พระพุ ท ธเจ้ า องค์ ปั จ จุ บั น

พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษชยคุรุไวฑูรยพุทธเจ้า ซึ่งเป็น พระพุ ท ธเจ้ า ในอดี ต ซึ่ ง มี ค วามสู ง จากวั ช รบั ล ลั ง ก์ ถึ ง ยอด

พระเกศา 4.02 เมตร กว้างถึง 3.08 เมตร และด้านบนเพดาน ของมหาวิ ห ารนี้ ก็ ยั ง ตกแต่ ง ลวดลายและสี สั น อย่ า งงดงาม อร่ามตาตามแบบอารยธรรมจีน ส่วน “วิหารพระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์” เป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางพันตาพันมือ ซึ่งแกะสลักจากไม้เนื้อหอมที่มีความงดงาม และน่าศรัทธาเป็นอย่างมาก ซึ่งวัดแห่งนี้พุทธบริษัทไทย-จีน ร่ ว มกั น สร้ า งถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องใน โอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 50 ปี วารสารทองคำ 61


บทความพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เอกซเรย์ฟลูออ

เทคโนโลยีล้ำสมัย ในการวิเคราะห์ การวัด/วิเคราะห์ทองหุ้มด้วยเอกซเรย์

บทความตอนที่แล้วได้นำเสนอปัจจัยสำคัญที่ทำให้การวิเคราะห์ทองคำ ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ (X-Ray) ผิดพลาด หรือไม่ตรง ในฉบับนี้จะแนะการใช้เอกซเรย์วัด ทองหุ้ม

ถ้าสังเกตบริเวณยอดตัดของชิ้นทองก็จะพบว่าสีไม่เหมือน เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันราคาทองคำปรับสูงขึ้น และยัง ทองคำแต่เป็นเงินนั่นเอง หากนำชิ้นทองชิ้นนี้ไปทดสอบด้วย คงยื น ระยะในระดั บ สู ง ดั ง นั้ น มิ จ ฉาชี พ จึ ง ประสบช่ อ งทาง เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ตัวตรวจจับสัญญาณ (Detector) ชนิด

ในการทำทองหุ้ ม หรื อ ทองยั ด ไส้ กั น มากขึ้ น และได้ มี Si-Detector ที่มีละเอียดมากขึ้นจากชนิดที่ใช้กันทั่วไป จะเห็น วิวัฒนาการมากขึ้น เช่น นำทองคำ 96.5% มารีดแบนเป็นแผ่น สัญญาณของโลหะเงินจะแสดงออกมาชัดเจน แต่หากใช้เครื่อง แล้วนำทองแผ่นเรียบนั้นมาหุ้มตัวเรือนที่ทำด้วยเงิน เป็นต้น ทีใ่ ช้ตวั จับสัญญาณชนิด PC-Tube ทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป จะไม่สามารถ โดยส่วนใหญ่จะนิยมทำกันในแบบรูปพรรณลายต้น ดังแสดง จับสัญญาณของโลหะเงินที่สอดไส้อยู่ภายในได้ชัดเจน แสดง

ในภาพด้านล่าง ดังรูปเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวจับสัญญาณทั้งสองแบบ ดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2

รู ป ที่ 1 ข้ า งบนแบบสั ญ ญาณของทองคำที่ วั ด ด้ ว ยตั ว จั บ พลั ง งานชนิ ด

PC-Tube 62 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรสเซนต์

ทองและโลหะผสม รู ป ที่ 2 ข้ า งบนแบบสั ญ ญาณของทองคำที่ วั ด ด้ ว ยตั ว จั บ พลั ง งานชนิ ด Silicon-Detector (Si-D)

จากรูปทั้งสองนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าสัญญาณที่ได้จากตัว จับพลังงานชนิด Si-D ลักษณะสัญญาณจะมีความคมชัดมาก กว่าและมีปริมาณพลังงานที่ตรวจจับได้มากกว่า จึงเป็นเหตุผล ให้เครื่องที่ใช้ตัวจับพลังงานชนิด Si-D มีความสามารถที่จะ ตรวจจับทองหุ้มได้ง่ายกว่านั่นเอง ผลการวัดด้วยเครื่องที่ใช้ Detector ชนิด Si-D แล้วจะได้ ผลดังภาพด้านล่าง

รูปแสดงตำแหน่งที่วัดด้วยเครื่องเอกซเรย์ ผลการวัดแสดงดังข้างล่าง ค่าเฉลี่ย Au 95.75% Ag 3.781% Cu 0.47% Zn 0.00% ค่าผิดผลาด 0.104 0.085 0.022 0.009

บทความพิเศษ

่ ี ท น ตอ 4

ผลการวัดค่าดังกล่าวใช้เครื่องเอกซเรย์รุ่น XDV-SDD เป็น

ค่าเฉลี่ยใช้เวลาวัด 30 วินาที วัดทั้งหมด 5 ครั้ง จากผลการวัดจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของทองคำจะต่ำกว่า มาตรฐาน 96.5% และเปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องโลหะเงิ น ก็ ม ากกว่ า มาตรฐานของทองคำรูปพรรณทั่วไป คือไม่ควรจะเกิน 3.5% และที่น่าสังเกตคือเปอร์เซ็นต์ของโลหะทองแดงนั้นจะมากกว่า มาตรฐานเช่นกัน โดยปกติจะต้องมีค่าอยู่ที่ 0.1-0.2% ของ ทองแดงที่ผสมในทองคำรูปพรรณ หรือไม่มีส่วนผสมของทองแดงเลย หากใช้ทองคำ 99.99% ผสมกับเงิน 99.99% หากท่ า นผู้ ป ระกอบการที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งเอกซเรย์ ที่ ใ ช้ ตั ว จั บ พลังงานชนิด Si-D แล้วก็สามารถตรวจจับทองหุ้มได้ง่ายขึ้น หากท่ า นผู้ ป ระกอบการท่ า นใดที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งเอกซเรย์ ที่ ใ ช้

ตัวจับพลังงานชนิด PC-Tube แล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นในการ ที่จะโดนหลอกและรับซื้อทองปลอมมาโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่มีวิธี ง่าย ๆ ที่จะช่วยป้องกันเบื้องต้น หากสงสัยว่าทองนั้นจะเป็น ทองปลอม ทองหุ้ ม ยั ด ไส้ ให้ ท่ า นใช้ ต ะไบขั ด ผิ ว ของทอง

ที่ ต้ อ งสงสั ย เพี ย งเล็ ก น้ อ ยแล้ ว ทำการวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งเอกซเรย์

อีกครั้งในบริเวณที่ตะไบนั้น ซึ่งหากเป็นทองแท้ไม่มีการห่อหุ้ม มาก่อนจะได้เปอร์เซ็นต์ทองคำในค่ามาตรฐาน 96.5% แต่หาก เป็นทองหุ้ม ยัดไส้มา หลังจากวัดด้วยเครื่องเอกซเรย์อีกครั้ง บริเวณที่ตะไบจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ทองคำและโลหะผสมเช่น เงิน และทองแดง ไม่อยู่ในค่ามาตรฐาน คือ ค่าทองลดลง และค่า เงิน และค่าทองแดงสูงขึ้นนั่นเอง

ผู้เขียน/เรียบเรียง/ทดสอบ ดอกคูณ บุญเดช DKSH Technology (Thailand) Limited Tel +66 2652 7901-10 ext 477 Fax +66 2652 9417-18, www.dksh.com Mobile +668 1 909 5359 email dokkun.b@dksh.com วารสารทองคำ 63


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด

เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,800 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 889 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 207 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488

www.goldtraders.or.th


วารสาร เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) ประเภท

ราคา

Back Cover ปกหลังแยก Inside Back Cover ปกหลังใน Inside Front Cover ปกหน้าใน Facing Inside Back Cover ตรงข้ามปกหลังใน Facing Inside Front Cover ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) Facing Contents ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) Regular Page (1/2) แบ่งเป็นครึ่งหน้าได้จำนวน 10 หน้า Facing inside President column ตรงข้ามคุยกับนายกสมาคมฯ Facing inside GTA ตรงข้ามคุยกับสมาคมฯ Regular Page หน้าธรรมดา (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) :

4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี

23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,500 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2675-8000


คุยกับสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกฯ

ช่วงที่ผ่านมา มีข่าวการเข้าจับกุมทลายโรงงานผลิตทองปลอม ย่านจรัญฯ 13 โดยการประสานงานร่วมกันระหว่างตำรวจ และสมาคมค้าทองคำ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทาง สมาคมฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอมขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2554 หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดย มองว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เป็น

สิ่งดึงดูดให้บรรดาแก๊งเหล่านี้เข้ามาดำเนินการ และอีกประการที่สำคัญคือ การไม่ จริงจังกับการดำเนินคดีเอาผิดกับคนร้าย จนทำให้คนร้ายได้ใจ และกลับมาก่อเหตุ ซ้ำๆ จากปัญหาดังกล่าว ทางสมาคมฯ จึงได้ทำหนังสือขอเข้าพบ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. เพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งท่าน ผบ.ตร. ได้มอบหมาย ให้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. กำกับดูแลในเรื่องนี้ ทั้งนี้ ได้กรุณาสั่งการ (ดูรายละเอียดได้ที่หน้า 31) ไปยังหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร และกองปราบฯ ให้ยกระดับความสำคัญของปัญหาดังกล่าว รวมถึงคัดค้านการประกัน ตัวคนร้าย และให้มีการสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่าย ทั้งนี้ ในส่วนของสมาคมฯ เอง ก็ได้ประชุมหารือกับผู้ผลิตทอง

รูปพรรณ ร้านขายส่งและเยาวราช เพื่อร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนแก้ไขปัญหาทองปลอม” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้ง

ทีมทนาย ดำเนินการแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่โดนปลอมแปลง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี (ตรวจสอบ รายชื่อผู้ผลิตฯที่ร่วมก่อตั้งกองทุนฯ หน้า 33) ทั้งนี้ หากร้านทองใดพบเห็นการปลอมแปลงสินค้าทองรูปพรรณ ยี่ห้อผู้ผลิตฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฯ ขอให้แจ้งมาที่สมาคมฯ เพื่อจะได้ประสานงานทีมทนายและตำรวจ เข้าไปดำเนินการอย่าง ถึงที่สุด ทัง้ นี้ สมาคมฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในเรือ่ งดังกล่าวในเชิงรุก โดยแบ่งเป็นการป้องปราบ และการปราบปราม สำหรับการป้องปรามนั้น จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ ไปสู่ร้านทองทั่วประเทศ โดยการจัด อบรมสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่าง ๆ ของสมาคมฯ เช่น เว็บไซต์ วารสาร อีเมล จดหมายข่าว การลงพื้นที่พบปะ สมาชิกร้านทองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดทำป้ายสติกเกอร์ติดหน้าร้านทอง แสดงถึงบทลงโทษของการนำ

ทองปลอมมาหลอกขายร้าน การออกสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการและการดำเนินคดีต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มมิจฉาชีพรับรู้ถึง การเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามทองปลอมของสมาคมฯ และร้านทองทั่วประเทศ การจัดทำคู่มือร้านทองเมื่อเกิดเหตุ โดยจะอธิบายขั้นตอนวิธีการดำเนินการ เมื่อร้านทองประสบเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ส่วนการปราบปรามนั้น ทางสมาคมฯ ได้ประสานกับทีมตำรวจชุดเฉพาะกิจ เพื่อสืบในทางลับและทลายแหล่งผลิต

เพื่ อ กำจั ด ต้ น ตอแหล่ ง ผลิ ต ทองปลอมก่ อ นจะนำออกขายสู่ ร้ า นทองทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง ที ม ทนายเฉพาะกิ จ

รับมอบอำนาจในการดำเนินการแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า ณ ที่เกิดเหตุทั่วประเทศ พร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัว

เพื่อดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ทั้งคดีฉ้อโกงและคดีปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า โดยเรียกร้องค่าเสียหายและนำเงินที่

ฟ้องร้องได้ มาสมทบเข้ากองทุนฯ เพื่อต่อยอดในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ จะมีการรวบรวมคดีความต่าง ๆ เพื่อส่งมอบ ให้ ปปง. นำกฎหมายฟอกเงินเข้ามาดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิด ในฐานฉ้อโกงประชาชน ทำให้เกิดความเสียหาย

ในภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในเบื้องต้น สมาคมฯ ได้หารือเป็นการส่วนตัวกับเลขาธิการ ปปง. เป็นที่เรียบร้อย แล้ว ซึ่งท่านเห็นด้วยกับแนวทางของสมาคมฯ และพร้อมที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการในส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมฯ ต้องขอความร่วมมือจากร้านทองทุกๆ ร้านทั่วประเทศ ใน 2 ประการที่สำคัญ คือ 1) เมื่อเกิดเหตุ

ขอให้ร้านทองแจ้งความดำเนินคดี และโปรดอย่ายอมความ 2) โปรดโทร.แจ้งสมาคมฯ เพื่อส่งทีมทนายไปดำเนินคดี

พร้อมทั้งสมาคมฯ จะประสานตำรวจกองปราบเพื่อติดตามขยายผลจับกุมเครือข่ายมิจฉาชีพเหล่านี้ต่อไป ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จได้นนั้ มีความจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั ความร่วมมือจากร้านทองทัว่ ประเทศ มิเช่นนั้น ทางสมาคมฯ ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มาก หากร้านทองจับคนร้ายได้แล้วมีการยอมความไม่เอาเรื่องกัน เพราะใน ทางคดีแล้ว สมาคมฯ ไม่ใช่เจ้าทุกข์โดยตรง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ กลุ่มมิจฉาชีพก็จะได้ใจ กลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้จะ เคยถูกจับก็มิได้เกรงกลัว เนื่องจากสามารถเคลียร์คดีกันได้ทุกราย ซึ่งจะทำให้ปัญหาทองปลอมที่ทุกร้านทองต่างอยากให้มี การแก้ไข จะยังคงเป็นปัญหาวนเวียนอยู่เช่นนี้ต่อไป จึงขอฝากให้ร้านทองร่วมมือร่วมใจกัน สะสางปัญหาภัยทองปลอม อย่างจริงจัง...ขอบคุณครับ

66 วารสารทองคำ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.