ทองคำ Vol.33

Page 1
พสกนิกรร่วมใจ จุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา มหาราชา

น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ได้ เ ป็ น ประธานในพิ ธี ถ วายเครื่ อ งราชสั ก การะจุ ด เที ย นชั ย พร้ อ มกล่ า วพระราชสดุ ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ ถวายพระพรชั ย มงคลพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในวโรกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา

ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นอกจากนี้ สำนักพระราชวังร่วมมือกับรัฐบาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2554 บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ด้วย
www.goldtraders.or.th

ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพบรรยากาศงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา 2 บท บ.ก. 5 คุยกับนายกสมาคมฯ : ตลาดทองปี 54 เป็นปีแห่งการทำลายสถิติ คาดราคาทองปีหน้าผันผวนต่อเนื่องแนะเกาะติดข้อมูลใกล้ชิด 9 : - สมาคมค้าทองคำบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 12 แวดวงทองคำ - อลังการ Thailand Smart Money ครั้งที่ 2 13 - เอ็มทีเอสเผยแผนปีมังกรลุยตลาดออนไลน์ 13 เรื่องจากปก : ธุรกิจค้าทองสะดุดมหาอุทกภัย

16

ฉุดกำลังซื้อผู้บริโภค หวังรัฐอัดฉีดเงินกระตุ้นรายได้พร้อมฟื้นเศรษฐกิจกลับคืน อัพเดทวงการ : ทองสีม่วง 24 นวัตกรรมของวงการเครื่องประดับทอง กระดานนักเรียน : เบบี้ โกลด์ 26 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ : จับตา ปีมังกรไฟ 28 ดวงเมืองยังน่าห่วง อาจเจอภัยธรรมชาติผสมโรง Gold Futures : วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 6 โบรกเกอร์ 32 บทความพิเศษ : เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ เทคโนโลยีล้ำสมัย 44 ในการวิเคราะห์ทองและโลหะผสม ตอนที่ 3 เล่าขานตำนานทอง : การเททองหล่อพระแบบโบราณ 48

งานศิลปะชั้นสูงที่นับวันจะไร้ผู้สืบทอด

ระเบียงทองคำ : กะเทาะความคิดประธานชมรมค้าทองอุดรฯ 60 ธุรกิจค้าทองเป็นของร้านทองไม่ใช่สถาบัน ยกนิ้วให้ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์ 4 มิติ

ย้อนอดีตสู่วันวาน ชะตา-ราศี คุยกันท้ายเล่ม

58

: ตรวจดวงชะตา ครอบคลุมทุกเรื่อง ครบทั้ง 12 ราศี 61 : คุยกับสมาคมฯ 66ร่วมก้าวผ่านมหาวิกฤตด้วยความเข้มแข็ง มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับชาวไทยในปี 2554 จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกอีกครั้ง เพราะนอกเหนือจาก มวลน้ำปริมาณมหาศาล จะสร้างความเสียหายอย่างย่อยยับให้กับประชาชนคนไทยที่มันไหลผ่านแล้ว นักลงทุนจาก ทั้งในและต่างประเทศ ที่มาสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลางยังพลอยได้รับความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นยังส่งผลพวงไปยังพื้นที่การผลิตในส่วนต่าง ๆ ของโลก ทำให้อุตสาหกรรมหลายภาคส่วน

ในหลายพื้นที่ทั่วโลกต้องหยุดชะงักไป ขณะเดียวกันทั่วโลกยังได้จับตาถึงผลกระทบที่จะตามมาอีกหลายด้านใน อนาคต โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของครัวโลก ในส่ ว นการฟื้ น ฟู ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ยั ง ต้ อ งดำเนิ น ต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แม้ ว่ า หลายสิ่ ง หลายอย่ า ง

จะสามารถใช้เงินมาเยียวยาได้ แต่เรื่องของจิตใจเชื่อว่าเป็นเรื่องยาก เชื่อว่าหลายคนต้องจดจำเหตุการณ์เหล่านี้

ไปจนตาย แต่ทว่าชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไป และเชื่อว่าเมื่อทุกคนผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้ก็จะมีความแข็งแกร่ง มากขึ้น มาดูในส่วนของอุตสาหกรรมทองคำกันบ้าง ต้องถือว่าได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยไม่น้อยหน้าธุรกิจอื่นๆ แม้ว่าตัวสินค้าจะไม่ได้รับความเสียหาย แต่สภาพร้านค้าก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ ที่สำคัญก็คือ เรื่องของการเสียโอกาส และการได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่เหือดหายไป ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าธุรกิจ จะฟื้นตัวได้ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการ วารสารทองคำ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้กับผู้ที่ประสบภัยในทุกภาคส่วนให้สามารถ

ก้าวข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายไปได้ ขอภาวนาให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาแทนที่ มีชีวิตความเป็นอยู่ และ

การทำธุรกิจค้าขายเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิม เจ้าของ : ดำเนินการโดย : ออกแบบรูปเล่ม :

สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 บริษัท วิเสจ จำกัด 23/1 ซอยอินทามระ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 บริษทั แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21 ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208คาดราคาทองปีหน้าผันผวนต่อเนื่องแนะเกาะติดข้อมูลใกล้ชิด


คุยกับนายกสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ราคาทองคำในช่วง ปลายปี มักจะสร้างความฮือฮาอยูเ่ สมอ แต่ถา้ มองย้อนไปทัง้ ปีแล้ว จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ราคา ปรับตัวขึ้นลงรุนแรง อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของ อุตสาหกรรมทองคำทั้งในและต่างประเทศ โดยราคาทองพุ่งไป

ทำสถิติที่ประมาณ 1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเฉพาะในเดือน กรกฎาคมถึ ง เดื อ นสิ ง หาคมที่ ผ่ า นมา ราคามี ก ารปรั บตัวขึ้น

ถึงบาทละ 4,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงมาก โดยเฉลี่ยแล้วในช่วงนั้น ราคาทองคำผั น ผวน ในระดั บ 1,000-2,000 บาทต่ อ เดื อ น

ขณะที่ ใ นรอบวั น ราคาทองก็ มี ก ารสวิ ง ขึ้ น ลงสู ง เกื อ บทั้ ง วั น

บางวันสมาคมต้องปรับราคาทองถึง 20 กว่าครั้งต่อวัน จึง ทำให้ตลาดทองคำแท่งคึกคักและปริมาณ การซื้อขายขยายตัว ม า ก ขึ้ น ข ณ ะ ที่ ยอดขายของทอง รู ป พรรณกั บ ซบเซา เหมือนเช่นเคย

10 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เนื่องจากนักลงทุนได้เข้ามาเก็งกำไรทองคำแท่งกันอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ เพราะถ้าราคาอยู่นิ่ง ๆ จะ ไม่มีนักลงทุนสนใจ ถ้าราคาผันผวน จะมีการเข้ามาซื้อขายเป็น จำนวนมาก เพราะมีโอกาสจะทำกำไรได้ เพราะฉะนั้นจึงทำให้ ธุรกิจค้าทองคำแท่งปีนี้ถือว่าดี ปัจจัยหลัก ๆ ทีท่ ำให้ราคาทองคำผันผวน ยังเป็นผลมาจาก วิกฤตเศรษฐกิจทั้งอเมริกาและยุโรป ซึ่งจนถึงขณะนี้ปัญหาที่ เกิดขึ้นยังไม่ดีขึ้น และปัญหายังได้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง ทำให้นักลงทุนมีโอกาสในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นเข้ามาเก็งกำไร

ซึ่งทำให้ราคาทองดีดตัวขึ้น ขณะที่ ตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ในภาพรวมแล้ว ถือว่าเติบโต ในระดับทีน่ า่ พอใจ เพราะราคามีการปรับตัวขึน้ ลงอย่างต่อเนือ่ ง ทำให้นกั ลงทุนเข้าไปลงทุนอย่างคึกคัก อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ เกิดสัญญาณที่ไม่ดี เมื่อมีการเบี้ยวหนี้ของนักลงทุน บางรายที่ ขาดทุน เนื่องจากในการซื้อขายได้วางเงินมัดจำในระดับที่ต่ำ เพื่อหวังจะเพิ่มปริมาณนักลงทุน แต่ความเสี่ยงกลับตกอยู่กับ โบรกเกอร์ ซึ่งเรื่องนี้ผมพูดมานานแล้วว่ามันควรจะเพิ่ม ใน

ต่างประเทศได้ปรับเพิ่มกันไปในระดับที่ 12 เปอร์เซ็นต์ เพราะ ว่าราคาทองผันผวนไม่เหมือนสมัยก่อน โดยราคาขยับตัวตั้งแต่ ตลาดเปิด เพราะราคาตลาดโลกเคลื่อนไหวเร็วมาก หากไปดู การซื้ อ ขายในประเทศจี น เคยมี 1 ล้ า นบั ญ ชี ที่ เ ปิ ด ตลาด ฟิ ว เจอร์ ส วั น แรก จากนั้ น 8-12 เดื อ นที่ ผ่ า นมาโบรกเกอร์

สิบกว่ารายต้องล้มละลายเพราะลูกค้าทำการซื้อขาย แต่ไม่จ่าย เงิน ทำให้เงินไม่เพียงพอ โบรกเกอร์ต้องรับผิดชอบจ่ายแทน จึงต้องปิดตัวไปโดยปริยาย ส่วนตลาดโกลด์ฟิวเจอร์ส ยังคง ซบเซา ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเท่าที่ควร ขณะที่ตลาดโกลด์อีทีเอฟ ก็ยังเงียบๆ มีการเปิดตัวของ กองทุนต่างๆ ไม่กี่แห่ง และผู้บริโภคยังไม่เข้าใจการลงทุน เนื่องจากลักษณะของการลงทุนในแต่ละกองทุน จะต่างกัน

คุยกับนายกสมาคมฯ

ทำให้ นั ก ลงทุ น ค่ อ นข้ า งจะสั บ สน บางรายไปลงทุ น ในต่ า ง ประเทศ มีเพียงเคแบงก์กับบัวหลวง ที่อ้างอิงราคาจากสมาคม

ค้าทองคำและก็ซื้อขายในตลาดทองคำ ผมว่าอันนี้น่าลงทุน มากกว่ า เพราะเห็ น ราคาขึ้ น ลงได้ ชั ด เจน ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา ทาง สมาคมฯคาดว่ า อี ที เ อฟจะส่ ง ผลต่ อ การซื้ อ ขายทองคำ

ในประเทศ แต่ จ นถึ ง ขณะนี้ ยั ง ไม่ ส่ ง ผลกระทบ อาจจะเป็น เพราะว่ า ในประเทศไทยมี ท างเลื อ กการลงทุ น ทองคำใน

หลายรูปแบบ โดยเฉพาะมีร้านค้าทองจำนวนมากทำให้มีความ คล่องตัว ลงทุนได้สะดวกและได้ทองกลับไป ไม่ใช่ได้เพียง

แค่กระดาษ ส่ ว นราคาทองคำในปี ห น้ า หลั ง จากที่ ร าคาทองคำได้

ปรับตัวขึ้นมาหลายปีติดต่อกัน ถึงตอนนี้คาดว่าไม่น่าจะปรับขึ้น มากนักเพราะราคาปรับขึ้นมาเยอะแล้ว เมือ่ ขึน้ มาถึงระดับหนึง่ ก็ต้องระมัดระวัง คนที่จะปั่นราคาให้สูงขึ้นเค้าก็มีความเสี่ยง เหมือนกัน ฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังตัว อย่างมาก จะ ต้ อ งติ ด ตามข่ า วสารอย่ า งใกล้ ชิ ด เพราะเราคงไม่ ส ามารถ ประเมินในระยะยาวได้ ซึ่งการลงทุนก็ควรจะเป็นการลงทุน ระยะสั้น และเชื่อว่าราคาคงจะไม่ปรับตัวขึ้นลงเร็วและรุนแรง เหมือนช่วงที่ผ่านมา

วารสารทองคำ 11


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สมาคมค้าทองคำบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สมาคมค้ า ทองคำ ขอร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน การให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถผ่าน วิ ก ฤตครั้ ง นี้ ไ ปด้ ว ยกั น พร้ อ มกั น นี้ โ ดยคุ ณ จิ ต ติ

ตั้งสิทธิ์ภักดี และคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ได้ ร่ ว มกั น บริ จ าคเงิ น ส่ ว นตั ว เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ประสบอุทกภัย “ผ่านครอบครัวข่าว 3” จำนวน 1,250,000 บาท โดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และคุ ณ โก๊ ะ ตี๋ อารามบอย เป็ น ผู้ แ ทนรั บ มอบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3

เยี่ยมร้านทองประสบอุทกภัย สมาคมค้ า ทองคำได้ อ อกเยี่ ย มร้ า นทอง ที่ ป ระสบมหาอุ ทุ ก ภั ย ในครั้ ง นี้ โดยได้ เ ข้ า พบ คุ ณ เชิ ด เกี ย รติ อนุ ส นธิ์ พั ฒ น์ ประธานชมรม ร้ า นค้ า ทองจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ คุณสว่าง ชัยสุริยะพันธ์ ประธานชมรมร้านค้า ทองจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ สอบถามถึ ง สภาพ ปัญหาความเดือดร้อน 12 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

อลังการ Thailand Smart Money ครั้งที่ 2

งาน Thailand Smart Money ครัง้ ที่ 2 จัดขึน้ ภายใต้แนวคิด “Smart & Sustainable: การลงทุนทีช่ าญฉลาด และยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดประโยชน์และกำไรสูงสุดอย่างมั่นคง และยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานได้รวบรวมองค์กรและสถาบันให้บริการธุรกรรมทางธนาคาร การเงิน การ ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันภัย อย่างครบวงจร กว่า 40 สถาบัน โดยมี กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอสโกลด์ แม่ทองสุข และกลุ่มบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส ร่วม ออกบูธในงานครั้งนี้ด้วย

เอ็มทีเอสเผยแผนปีมังกรลุยตลาดออนไลน์

กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอสโกลด์ แม่ทองสุขผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำแบบครบวงจร แถลงผลประกอบการปี 2554 เติบโต 100% จากปี

ที่แล้ว ในระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน พร้อมลงทุนกว่า 20 ล้านบาท เพื่อวางระบบไอที แนะนำโกลด์ ออนไลน์ พลัส (Gold Online Plus) เพื่ อ การลงทุ น ทองคำอย่ า งชาญฉลาด เสนอการทำธุ ร กรรมแบบเรี ย ลไทม์ 24 ชั่ ว โมง เพื่ อ เสริ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถใน การแข่งขันในระดับอาเซียน ในปี 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท วารสารทองคำ 13
เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ธุรกิจค้าทองสะดุดมหาอุทกภัย หวังรัฐอัดฉีดเงินกระตุ้นรายไ

เหตุมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 นับว่าได้สร้างความเสียหาย

ให้กับประเทศไทยอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

บ้านเรือนไร่นาของประชาชนไล่มาตั้งแต่จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ

จนมาถึงจังหวัดที่อยู่ติดกับอ่าวไทยซึ่งเป็นช่องทางที่มวลน้ำก้อนมหึมา ขนาดกว่า 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายลงสู่ทะเล นอกจากนั้น

ยั ง ได้ ส ร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ตั้ ง อยู่ ใ นนิ ค ม อุตสาหกรรม ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปุทมธานี โดยมวลน้ำ ได้ฝ่าพนังกั้นที่จัดเตรียมไว้ ก่อนไหลเข้าท่วม พื้นที่ของโรงงานต่าง ๆ ทำให้เครื่องจักรเสียหายย่อยยับ และโรงงานต้องหยุดการผลิตนานนับ เดือนทำให้ห่วงโซ่การผลิตในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ต้องหยุด ชะงักตาม ที่สำคัญทำให้แรงงานนับแสนคนต้องหยุดงาน ทำให้สูญเสีย รายได้ ทั้งที่ในช่วงปลายปี จะเป็นช่วงเวลาแห่ง การทำเงิน และจับจ่าย ใช้สอย 16 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

ยฉุดกำลังซื้อผู้บริโภค ได้พร้อมฟื้นเศรษฐกิจกลับคืน

ทั้ ง นี้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารรองรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น กรมป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภั ย และศู น ย์ ส นั บ สนุ น การอำนวยการและ

การบริ ห ารสถานการณ์ อุ ท กภั ย วาตภั ย และดิ น โคลนถล่ ม รายงานว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” ทำให้ ประเทศไทยมี ฝ นตกหนั ก ต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด น้ ำ ล้ น ตลิ่ ง ตั้ ง แต่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับผล กระทบและประกาศเป็ น พื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด 660 อำเภอ รวมผู้เสียชีวิต 698 ราย สูญหาย 3 ราย ส่ ว นความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ภาคเศรษฐกิ จ นั้ น

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (ศสค.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวิกฤตอุทกภัยใน

ปี 2554 ได้ ส ร้ า งความเสี ย หายต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทยด้ า น

ภาคการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ภาคการเกษตรอุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว สศค.ได้ประเมินมูลค่าความเสียหาย เบื้ อ งต้ น ประมาณ 127,162-254,324 ล้ า นบาท และส่ ง ผล กระทบต่อภาวะการจ้างงาน สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้รายงานวิกฤตอุทกภัย ทำให้อัตราการ

ว่างงานในไตรมาสที่ 4 อยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 1.8-2.3 หรือประมาณ 730,000-920,000 คน และส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลง

ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มาดูในเรื่องของการฟื้นฟู คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ที่มีนายวีรพงษ์

รามางกูร อดีตรองนายกฯ เป็นประธานได้เห็นชอบให้กำหนด กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งอนาคตประเทศใน 4 วารสารทองคำ 17


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ยุทธศาสตร์คือ การปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศไทย, การพัฒนาพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาธุรกิจประกันภัยเพื่อให้การพัฒนาประเทศใน อนาคตมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ทั้งนี้การปรับโครงสร้าง การผลิ ต ของประเทศใหม่ ก็ เ พื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ต่ า ง ประเทศในระยะยาวทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดวิธีการดำเนินการก่อน โดยเฉพาะภาค อุตสาหกรรม เพราะที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่าง หนัก จึงต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบและอยู่

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นเจ้าอุตสาหกรรมต่อไป เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการพัฒนาพื้นที่เมืองเศรษฐกิจใหม่โดยการขยายพื้นที่ อุ ต สาหกรรมให้ เ ชื่ อมโยงในภูมิภาคมากขึ้น ทั้งแนวระเบี ย ง เศรษฐกิจเหนือ-ใต้, ตะวันออก-ตะวันตกและพื้นที่ตอนใต้เชื่อม ต่อไปยังสหภาพพม่า รวมถึงการพิจารณาพื้นที่ชายแดนด้วย เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ของประเทศ ทั้ ง

เส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง ทางถนนเชื่ อ มโยงเส้ น ทางรถไฟใน ประเทศการคมนาคมในพื้นที่ กทม.เชื่อมเมืองหลักเส้นทาง วงแหวนอุตสาหกรรม เส้นที่ 3 การคมนาคมขนส่งทางอากาศ ทางเรือความมั่นคงทางพลังงานและโครงข่ายโทรคมนาคม ส่ ว นสุ ด ท้ า ยคื อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย จะต้ อ งสร้ า ง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือภาคอุตสาหกรรม ประกันภัยที่สร้างภาระไว้ 300,000 ล้านบาท ต้องสร้างความ มั่ น ใจโดยเฉพาะบริ ษั ท รั บ ประกั น ต่ อ ที่ ผ่ า นมาได้ ส อบถาม

ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ต่ อ ชั้ น นำของโลกแล้ ว ก็ ไ ด้ รั บ การ

18 วารสารทองคำ

ยืนยันว่ายังรับประกันต่อไป และในเร็ว ๆ นี้ จะมีการแปลเผย แพร่แนวทางการฟื้นฟูภาครัฐออกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ สู่ตา่ งประเทศให้เอกชนด้วย, การประกันมหันตภัยซึง่ คณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คงต้อง ทำการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป ส่วนกรณีของผู้เอา ประกันทั้งผู้ที่มีประกันและไม่มีประกัน ในส่วนผู้มีประกันจะเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมให้อย่างเร็ว ที่สุด โดยตั้งเป้าไว้ภายใน 6 เดือน ภาคอุตสาหกรรมจะจ่ายค่า สินไหมได้ 75% หรือประมาณ 150,000 ล้านบาท ขณะทีค่ รัวเรือน ต้องเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนผูท้ ไี่ ม่มปี ระกันโดยเฉพาะรถยนต์ คปภ.ได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือแล้ ว และด้านผู้รับประกันก็คงต้องเข้าไปดูแลฟื้นฟูโดยสร้างความ

ยืดหยุน่ เช่น การยืดเวลาส่งรายงาน การปรับกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยดูเหมือนไม่น่าจะ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าทองมากนัก แต่ความเป็นจริงแล้ว บรรดาผู้ประกอบการทั้งในกรุงเทพฯและพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมได้รับ ผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องของการสูญเสียโอกาสทางการค้า ซึ่งเรื่องนี้ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำกล่าว ว่ า แม้ ว่ า นอกเหนื อ จากบรรดาผู้ ป ระกอบการต่ า งๆ ที่ ต้ อ ง

เสียเงินในการซ่อมแซมร้านค้าที่เสียหายจากการแช่น้ำในระยะ เวลานาน ขณะที่บรรดาร้านค้าผู้ประกอบการส่วนกลาง ได้รับ ผลกระทบตามไปด้ ว ย เพราะในช่ ว งน้ ำ ท่ ว มลู ก ค้ า ไม่ ไ ด้ ม า ติดต่อซื้อขาย และได้ส่งผลไปถึงกลุ่มช่างทำทองที่ต้องขาด

รายได้จากยอดการสั่งซื้อที่หดหายตามไปด้วย นายจิตติกล่าวต่อไปว่า ธุรกิจค้าทองจากนี้ไปคงจะต้อง โฟกัสไปที่กลุ่มร้านค้าตามต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมายอดขายทอง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS รูปพรรณถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องจากราคาที่สูงขึ้น และยิ่งมี เหตุการณ์อุทกภัยมาซ้ำเติม ก็ยิ่งทำให้กำลังซื้อของลูกค้าหดตัว ลงอย่างชัดเจน แม้ในช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปี ถือเป็นช่วงที่มี การซื้อขายสูงมาก แต่ในปีนี้ก็คงจะต้องชะลอตัวลงไป เพราะ ลู ก ค้ า ต้ อ งนำเงิ น ไปซ่ อ มแซมบ้ า นเรื อ นที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย

แต่อาจจะเป็นผลดีต่อกลุ่มที่ทำธุรกิจขายฝาก ที่ลูกค้าต้องการ ใช้เงินมากในช่วงนี ้ “แม้ที่ผ่านมาราคาทองคำได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขาย ทองรูปพรรณลดลง แต่ในระยะหลังผู้บริโภคเริ่มปรับตัวและ ยอมรับกับราคาทองในปัจจุบันได้และหันมาซื้อมากขึ้นแต่พอมา เจอเหตุอุทกภัยก็เลยทำให้ทองรูปพรรณต้องมาสะดุดอีกครั้ง แต่ในเรือ่ งของการลงทุนทองคำในช่วงทีผ่ า่ นมา ได้รบั ผลกระทบ น้อยมาก” นายจิตติกล่าว

เชิดเกียรติ อนุสนธิพ์ ฒ ั น์ ประธานชมรมร้านค้าทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องจากปก

ส่ ว นเรื่ อ งการฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ นั้ น คาดว่ า ต้ อ งใช้ เ วลา

และเม็ดเงินมหาศาล แต่จะทำให้ธุรกิจคล่องตัวขึ้น ในกลุ่ม อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ มี ป ระกั น ภั ย คงจะเป็ น แค่ ก ารเสี ย โอกาสทางการค้าเท่านั้น หลังจากน้ำลดก็จะต้องเร่งซ่อมแซม เพื่ อ ให้ โ รงงานดำเนิ น การผลิ ต ได้ ต่ อ และการจ้ า งงานก็ จ ะ

เพิม่ ขึน้ จากนัน้ วงจรธุรกิจก็จะค่อย ๆ เคลือ่ นต่อไป แม้ในช่วงแรก อาจจะไม่ไหลลื่นเหมือนเก่า ไปดูความเสียหายในพื้นที่ที่ถือว่าวิกฤตที่สุด อย่างพื้นที่ จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ า นนายเชิ ด เกี ย รติ อนุ ส นธิ์ พั ฒ น์ ประธานชมรมร้านค้าทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือว่าสาหัสที่สุดตั้งแต่ประสบมา โดยระดับ

น้ำสูงกว่าน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2538 ประมาณ 60 เซนติเมตร และครั้งนี้กินระยะเวลากว่าเดือนครึ่งกว่าจะแห้ง ถือว่าใช้เวลา นานกว่ า ครั้ ง ที่ ผ่ า น ๆ มามาก โดยสภาพความเสี ย หาย นอกจากเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ในร้านแล้ว

ก็น่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าการค้าขาย เพราะก่อนหน้าที่พื้นที่

ตัวเกาะเมืองจะท่วมพื้นที่โดยรอบก็ท่วมมาระยะหนึ่งแล้ว ทำให้ ร้านค้าขาดรายได้ เพราะไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ขณะที่ ประชาชนก็ไม่มีเงินมาใช้สอย ทั้ ง นี้ เ ศรษฐกิ จ ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มาจาก 3 ส่ ว นหลั ก ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรม การเกษตร และท่ อ งเที่ ย ว

ซึ่ ง ผลพวงจากน้ ำ ท่ ว มถื อ ว่ า เสี ย หายหนั ก ทุ ก ภาคส่ ว น โดย โรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น สหรัตนนคร บางปะอิน โรจนะ ไฮเทค ต้องหยุดดำเนินการและหยุดจ้าง งาน ทำให้กำลังซื้อในกลุ่มของแรงงาน ซึ่งถือเป็นลูกค้าราย สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งต้องหยุดชะงัก แต่เชื่อว่ากลุ่มนี้จะสามารถ ฟื้นคืนกลับมาได้โดยเร็ว และจะช่วยให้เศรษฐกิจของอยุธยา กลับคืนมาในไม่ช้า โดยคาดว่าในช่วงหลังกลางเดือนมกราคม ถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ กำลังซื้อในส่วนนี้น่าจะกลับคืนมา “ในปีทผี่ า่ นมาช่วงเวลานีเ้ ศรษฐกิจใน จ.พระนครศรีอยุธยา จะคล่องตัวมาก เพราะโรงงานจะเริ่มแจกเงินโบนัส พนักงาน จะเริ่มซื้อของ แต่ปีนี้ต้องหยุดชะงักหมด พนักงานก็ต้องเจียด เงินไว้ซ่อมแซมและซื้อเครื่องใช้ที่จำเป็นที่เสียหายจากน้ำท่วม

ซึ่งไม่ใช่เครื่องประดับ ก็จะทำให้การค้าขายทองซบเซาลงไปอีก อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้ประกอบการขอเพียงให้โรงงานได้เดิน เครือ่ งผลิตและให้เกิดการจ้างงานตามมา เพือ่ ให้ธรุ กิจได้ขบั เคลือ่ น อีกครัง้ ” ประธานชมรมร้านค้าทอง จ.พระนครศรีอยุธยากล่าว ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวและการเกษตรเอง ก็ต้องใช้ วารสารทองคำ 19


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สว่าง ชัยสุริยะพันธ์ ประธานชมรมร้านค้าทอง จ.ปทุมธานี

เวลาในการฟื้ น ฟู อี ก ระยะ แต่ เ ชื่ อ ว่ า ในช่ ว งปี ใ หม่ เ ลยไปถึ ง

ตรุ ษ จี น และสงกรานต์ จะมี ป ริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วหลั่ ง ไหล

เข้ามาเที่ยวเข้ามาไหว้พระขอพรมากขึ้น ซึ่งจะทำให้รายได้จาก ส่วนนี้มากขึ้นตาม นายเชิ ด เกี ย รติ กล่ า วถึ ง การช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ชมรม

ร้านค้าทอง ว่าได้พยายามเข้าช่วยเหลือบรรดาสมาชิกที่ได้รับ ความเดือดร้อน ทั้งในช่วงน้ำเข้ามา โดยพยายามแจ้งข่าวสาร ต่ า งๆ รวมถึ ง ช่ ว งหลังน้ำลด ได้พยายามให้ผู้ประกอบการ

ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความ ปลอดภัย เนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไม่เพียงพอ ตอน

น้ำท่วมมีกำลัง 400-500 นาย มาทำงานจริง ๆ ไม่ถงึ 100 นาย แล้วก็ช่วงหลังน้ำลดต้องไปให้บริการในส่วนต่าง ๆ ชั่วโมงนี้ก็ คงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ การค้าขายอย่านำทองขึ้นไปแขวน โชว์มากนัก เอาแค่พอรู้ว่าร้านยังคงเปิด แต่ไม่ค่อยมีใครซื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นการรับฝากเท่านั้นเอง ที่สำคัญ เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากจะมีส่วนลดจาก

ค่าบริการขายก็จะเป็นเรื่องที่ดี นอกเหนือจากพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาแล้ว อีกพื้นที่

ที่ถูกน้ำท่วมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ก็คือ จ.ปทุมธานี นายสว่าง ชัยสุริยะพันธ์ ประธานชมร้านร้านค้าทอง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ปทุมธานีถือว่าเกือบจะเท่ากัน 20 วารสารทองคำ

หมด ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะท่วมขังเกินกว่า 1 เมตร ในตลาด รังสิตซึ่งมีร้านทองอยู่ 22 ร้าน ถือว่าเสียหายอย่างหนัก แม้ว่า จะมีระบบการป้องกันที่ดี แต่ก็ไม่สามารถรับมือได้ ต้องจมน้ำ อยู่เดือนเศษ ๆ ทำให้การค้าขายต้องหยุดชะงัก สร้างความ

เสียหายให้กับผู้ประกอบการอย่างมาก แต่พื้นที่ที่น่าเป็นห่วง

ก็คือ ในย่านเมืองเอกและนวนคร ซึ่งระดับน้ำสูงมาก ส่วนร้าน ในย่านคลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม ก็ต้องเจอกับปริมาณ น้ำที่มหาศาลเช่นกัน ส่วนการฟื้นตัวของธุรกิจค้าทองคำในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

คาดว่ า จะต้ อ งใช้ เ วลาอี ก ระยะ อาจจะเป็ น ช่ ว งกลางปี ห น้ า

กว่าที่คนจะเริ่มกลับมาซื้อทองอีก เพราะต้องนำเงินไปซื้อของ

ที่มีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมบ้านให้เรียบร้อยก่อน

ถึงจะไปซื้อเครื่องประดับ ส่วนเรื่องทองเพื่อการลงทุน อย่าง ทองคำแท่ง หรือโกลด์ ฟิวเจอร์ส ก็ยังไม่หวือหวามากนัก “สิ่งที่ผู้ประกอบการทำอยู่ขณะนี้ คือการเตรียมความพร้อม เพื่อรอให้ทุกอย่างกลับคืนมาเป็นปกติ ซึ่งเชื่อว่าจะเหมือนกับ หลายพื้นที่ ซึ่งก่อนน้ำท่วมภาพตลาดซื้อขายทองเริ่มกลับมา เพราะคนเริ่มจะรับกับราคาทองที่เพิ่มสูงขึ้นได้ โดยเห็นว่าแม้ ราคาจะสูงแต่หากซื้อไว้ก็ไม่ขาดทุน ราคามันมีแต่ขึ้นกับทรง เค้ารับได้ ซึ่งความจริงช่วงต้นปีน่าจะเป็นช่วงที่ดี แต่ก็มาเจอ กับเหตุการณ์น้ำท่วมก่อน” นายสว่างกล่าวทิ้งท้าย


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 21
อัพเดทวงการ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองสี ม ว ่ ง : นวัตกรรมของวงการเครื่องประดับทอง หากเอ่ยถึงทองคำ หลายคนคงนึกถึงโลหะสีเหลืองทอง

มีความวาว อ่อนนุ่ม ทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ดี

จึงถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านทันตกรรม และ อุตสาหกรรม เช่น การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นโลหะที่ มีค่าในตัวเอง จึงถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ตลอดจนนำไปใช้ใน

การผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ซึ่ ง เป็ น ที่ ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคทุ ก ยุ ค

ทุกสมัยจวบจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทราบหรือไม่ว่าอันที่จริงทองคำไม่ได้ถูก จำกัดอยู่เพียงแค่สีเหลือง (Yellow Gold) เท่านั้น ยังมีสีขาว (White Gold) สีชมพู (Pink Gold) รวมถึงสีอื่น ๆ ไม่ว่าจะ เป็นสีฟ้า เขียว ดำ และม่วง เป็นต้น โดยสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก การผสมธาตุ ห รื อ โลหะอื่ น ลงไปในทองคำด้วยสัดส่วน ที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจาก 24 วารสารทองคำ

จะทำให้เกิดสีต่าง ๆ แล้ว ยังเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของ ทองคำให้มีความแข็งเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ หากย้อนไปเมื่อราว 2-3 ปีที่ผ่านมา ทองคำประเภท หนึ่งที่มีการกล่าวถึงกันค่อนข้างมากคือ “ทองสีม่วง” (Purple Gold) ซึ่งเป็นนวัตกรรมและได้สร้างความแปลกใหม่ที่ช่วยแต่ง แต้มสีสันให้แก่วงการเครื่องประดับทองได้เป็นอย่างดีในระยะ หนึ่ง แต่เพราะเหตุใดกระแสทองสีม่วงจึงค่อย ๆ เลือนหาย ออกไปจากแวดวงเครื่องประดับไทย มาถึงจุดนี้หลายคนคงสงสัยว่า ทองสีม่วง คืออะไร ทอง

สีม่วง (Purple Gold) ไม่ใช่ทองที่ถูกชุบด้วยสีม่วงบริเวณผิว


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แต่ เ ป็ น โลหะผสมระหว่ า งทองคำและ อะลูมิเนียมในสัดส่วนประมาณร้อยละ 75:25 จึงมีค่าความบริสุทธิ์ของทองคำ อยู่ที่ราว 18 กะรัต (หรือไม่ต่ำกว่า 750 ส่วน ต่อ 1,000 ส่วน) ทั้งนี้ การได้มาซึ่งทอง

สี ม่ ว งถื อ เป็ น การพลิ ก หน้ า ประวั ติ ศ าสตร์

เครื่องประดับทองคำในตลาดโลก ซึ่งได้รับการกล่าวถึงสีสัน

ที่ ส วยงาม แปลกใหม่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยสร้ า ง

มูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องประดับทอง ตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้แก่

ผู้บริโภคอีกด้วย โดยทองสีม่วงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการตกแต่งร่วมกับวัสดุชนิดอื่น เช่น ทอง ทองขาว เพชร และอัญมณีชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันประเทศที่ สามารถผลิ ต ทองสี ม่ ว งได้ เ ป็ น ผลสำเร็ จ มี เ พี ย ง 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อิตาลี แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์

และไทย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทองสีม่วงจะมีสีสันสวยงาม แต่เครื่อง ประดั บ ทองสี ม่ ว งก็ มี ร ะดั บ ราคาที่ สู ง กว่ า เครื่ อ งประดั บ ทอง

สีเหลือง สีขาว และสีชมพู ด้วยเหตุผลด้านต้นทุนการผลิตที่

สูงกว่า กอปรกับขั้นตอนการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนและ ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เพราะแม้ว่าอะลูมิเนียม จะทำให้ เ กิ ด สี ม่ ว งในทองคำ แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ส่ ง ผลให้

ชิ้นงานเครื่องประดับทองมีความเปราะและแตกหักง่าย ยากต่อ การขึ้นรูป อีกทั้งการนำชิ้นงานซึ่งไม่สมบูรณ์จากกระบวนการ ผลิตมาหลอมเพื่อนำกลับมาผลิตใหม่นั้นมีต้นทุนค่อนข้างสูง จึงอาจส่งผลให้การผลิตและการบริโภคเครื่องประดับทองสีม่วง ยังอยู่ในวงจำกัด ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผู้คิดค้น

อัพเดทวงการ

การผลิตทองคำสีม่วงได้เป็นผลสำเร็จคนแรกของไทย กล่าวว่า ขณะนี้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สมบั ติ

ทางกายภาพของทองสี ม่ ว งให้ เ หมาะสมกั บ การผลิ ต เครื่ อ ง ประดับ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดคือ สามารถลดความเปราะ

และเพิ่มความอ่อนนุ่มให้แก่ทองสีม่วงได้มากขึ้น และมีแผน

ที่ จ ะต่ อ ยอดไปสู่ ภ าคการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งประดั บ

ในอนาคต ทัง้ นีง้ านวิจยั ดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่ออุตสาหกรรม การผลิตเครื่องประดับทองของไทย แต่การจะพัฒนางานวิจัยนี้ จากกระบวนการที่เกิดในห้องปฏิบัติการไปสู่โรงงานผลิตเครื่อง ประดับ จนกระทั่งได้สินค้าออกสู่ตลาด ต้องอาศัยความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน ทั้งคณะผู้วิจัย บริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การให้ความรู้ แก่ผู้บริโภคจำเป็นอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้เครื่องประดับทอง

สี ม่ ว งเป็ น ที่ รู้ จั ก จนกลายเป็ น สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ ต้ อ งการในหมู่

ผู้บริโภคเครื่องประดับทองของไทย จากทฤษฎีของ Michael E. Porter ศาสตราจารย์ด้าน การบริหารกลยุทธ์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งได้กล่าวไว้

ในหนังสือเรื่อง “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” ว่าการผลิตสินค้าที่มี ความแตกต่ า งจากของคู่ แ ข่ ง (Differentiation Strategy)

ถื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น (Competitive Advantage) ทั้งนี้เครื่องประดับทองสีม่วงถือ เป็นสินค้าที่ค่อนข้างใหม่และแตกต่างจากเครื่องประดับทอง

ที่พบเห็นโดยทั่วไปในตลาดโลก และเมื่อวิเคราะห์การแข่งขัน ภายในอุตสาหกรรม ตามทฤษฎี Five Forces Model พบว่า แรงกดดันภายในอุตสาหกรรมการผลิตทองสีมว่ งอยูใ่ นเกณฑ์ตำ่ อันเนื่องมาจากการมีจำนวนคู่แข่งขันน้อยราย ดังนั้น หาก ประเทศไทยมุ่งที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่การเป็นหนึ่งในประเทศ

ผู้ส่งออกเครื่องประดับทองสีม่วงที่สำคัญในตลาดโลก ภายใต้ การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ใช่ เรื่องที่ไกลเกินเอื้อม

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 140,140/1-3,140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2634-4999 โทรสาร 0-2634-4970 Website : www.git.or.th e-mail : jewelry@git.or.th วารสารทองคำ 25


กระดานนักเรียน

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวั ส ดี ค่ ะ

ท่ า นผู้ อ่ า นวารสาร ทองคำทุกท่าน ก่อนอืน่ ต้องขอให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยกับมหาอุทุกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ในประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยครั้ ง นี้ ด้ ว ย

แต่เบบี้ โกลด์ เชื่อว่า “หลังเรื่องร้าย ๆ มักจะมีเรื่องดี ๆ เข้ามาค่ะ” เอาละค่ะ กลับเข้าสูก่ ระดานนักเรียน โดยเบบี้ โกลด์ กั น ดี ก ว่ า เนื่ อ งด้ ว ย สถานการณ์ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของราคาทองที่ทำเอาตื่นตาตื่นใจไม่มากก็น้อย จะไม่ให้

ตื่นเต้นได้ยังไงกันคะ ก็เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ราคาปรับอยู่ระหว่าง 27,000 กว่าบาท อยู่ดี ๆ เผลอแป๊บเดียว....23,400 ซะหละ ทำเอานักลงทุนชาวไทยแห่เข้าซื้อทองคำแท่ง กันมากมาย เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกผันแปรไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทำเอานักลงทุน ต้องคอยติดตามข่าวสารและราคาทองแบบนาทีต่อนาทีเลยทีเดียว มาถึงเรือ่ งทีเ่ บบี้ โกลด์ แอบสงสัยอยูไ่ ม่มากก็นอ้ ยคะ เมือ่ สมัยก่อน....ก่อนทีท่ องคำแท่ง

ยังไม่บูมขนาดนี้ ก่อนที่ยังไม่มีการลงทุนเกี่ยวกับทองคำที่หลากหลายขนาดนี้ ยังคงมี ทองที่มีค่าอีกประเภทหนึ่งคือ “ทองรูปพรรณ” อาทิเช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไล แหวน ฯลฯ แต่ในปัจจุบัน ทำมั้ย....ทำไมการซื้อ ขายทองรูปพรรณถึงได้ดูเหมือนซบเซา ลงกว่าแต่ก่อนเยอะ คำตอบทีเ่ บบี้ โกลด์ นึกคิดมาได้วา่ อาจเป็นเพราะพฤติกรรมในการ

สวมใส่ทองรูปพรรณลดน้อยลง และในปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องประดับ นั้นหลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น ทองคำขาว ที่มีดีไซน์ทันสมัย สีของตัวเรือน ที่ดูไฮโซหรูหรากว่า หรืออาจเป็นไปได้ว่า ผู้คนสมัยนี้สนใจในการลงทุนกัน มากขึ้น เนื่องด้วยวิวัฒนาการการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนมีหลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการอบรมสัมมนา สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ

26 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

กระดานนักเรียน

ทำให้บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนมีเพิ่มมากกว่าแต่ก่อน แล้วยังมีความหลาก หลายในการลงทุ น ที่ มี ก ารพั ฒ นากั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ผู้ ล งทุ น นั้ น มี สิ ท ธิ เ ลื อ กใน

การลงทุนนั้น ๆ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งเสริมพฤติกรรมการซื้อ-ขายทองคำใน ปัจจุบันที่แตกต่างออกไป แต่ถึงกระนั้น ทองรูปพรรณก็ยังเป็นที่นิยมกันในเรื่องของประเพณีต่าง ๆ คุณค่า การให้ของขวัญตอบแทนหรืออื่น ๆ อย่างเช่น ในพิธีบวชนาคยังคงมีผู้คนนิยมซื้อ ทองคำรู ป พรรณประเภทสร้ อ ยคอมอบให้ เ ป็ น ของขวั ญ รั บ นาคใหม่ หรื อ จะเป็ น

พิธีแต่งงานที่ใช้ทองรูปพรรณประเภท สร้อยคอ กำไล แหวนทอง เป็นของหมั้นใน

การแต่งงาน หรือจะเป็นงานฉลองต่าง ๆ ตามโอกาส ก็ยัง ได้ รั บ ความนิ ย มจากทองรู ป พรรณซึ่ ง มี ค วามสวยงาม

เหมาะแก่การสวมใส่หรือสะสม ปัจจุบันพฤติกรรมในการ ซื้อ-ขายทองคำได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงทำให้ร้านค้า ทองต้องปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของลูกค้าด้วย ถึง แม้ ว่ า โลกจะเปลี่ ย นไปแค่ ไ หน วิ วั ฒ นาการทางด้ า น

ต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม แต่มีสิ่งเดียวนี้ ที่ยังคงมีมูลค่าไม่เสื่อมคลาย นั่นก็คือ “ทองคำ” เบบี้ โกลด์ เชื่อว่า ทุกท่านที่ได้อ่านวารสารทองคำใน ฉบับนีจ้ ะสนุกไปกับความคิดเล็กคิดน้อยแบบเพลิน ๆ ส่วนในฉบับหน้านัน้ เบบี้ โกลด์ จะมี เ รื่ อ งสงสั ย แบบไหนมาเล่ า สู่ กั น ฟั ง ให้ กั บ ผู้ อ่ า นทุ ก ๆ ท่ า นได้ ติ ด ตามกั น

โปรดติดตามกันในฉบับหน้านะคะ ส่วนฉบับนี้ใกล้ปีใหม่แล้ว ก็ขอให้ท่านผู้อ่าน วารสารทองคำทุก ๆ ท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกับปีมะโรง 2555 โดยทั่วกัน

นะคะ

เบบี้ โกลด์

วารสารทองคำ 27


TALK OF THE TOWN GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จับตา...

เหตุมหาอุทกภัยที่ ผ่านมา ถือว่ามีความรุนแรง

มากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ ซึ่งได้สร้างความเสียหายเกือบ จะทุกภาคส่วน แม้ว่าพืน้ ทีท่ ี่ ถูกน้ำท่วมจะครอบคลุมพื้ น ที่ เพียงบางส่วน แต่ได้สง่ ผลกระทบ อย่างมหาศาลทั้งสภาพจิตใจและวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่ องประชาชน ส่วนหนึง่ ได้สร้าง ความย่อยยับแก่นักลงทุนจากต่างชาติรวมถึงนัก ธุรกิจของไทย แม้ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่หลากจาก ภาคเหนือลงมายังภาคกลางก่อนไหลลงเจ้าพระยา จะใช้เวลา 2-3 เดือน แต่ร่องรอยความเสียหายที่ ต้องใช้เวลาฟื้นฟูนนั้ คาดว่าจะต้องกินเวลาอีกนาน ทีส่ ำคัญจะเกิดการเปลีย่ นแปลงตามมาในสังคมอีก มากมาย เพราะผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบยั ง ไม่ มั่นใจว่า

ในปีหน้าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกหรือไม่ และ แผนการรั บ มื อ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะดี

เพียงใด โดยเฉพาะกลุม่ ของนักลงทุนที่ยังคงเผชิญ ความเสีย่ งอีกหลายรูปแบบ ซึง่ รวมถึงความไม่แน่นอน ทางการเมืองในประเทศอีกด้วย ที่สำคัญในปีนี้นักทำนายจาก หลายสำนักออกมาพูดถึงกรณีโลกแตก ทำให้หลายฝ่ายต่าง ประหวั่นพรั่นพรึงว่าจะมีความเป็นไปได้เพียงใด และจะแตก 28 วารสารทองคำ

ด้ ว ยฝี มื อ ของธรรมชาติ หรื อ เป็ น การห้ ำ หั่ น กั น ระหว่ า ง บรรดามนุษยโลกด้วยกันเอง โสรั จ จะ นวลอยู่ นั ก พยากรณ์ ชื่ อ ดั ง คนหนึ่ ง ของ

เมืองไทย ซึ่งได้พยากรณ์ประจำปีมะโรง พ.ศ. 2555 ในหนังสือ พยากรณ์ประจำปีศาสตร์แห่งโหรโดย โสรัจจะ ได้ตั้งคำถามไว้ ว่าโลกจะถึงกาลแตกดับฤา โดย โสรัสจะได้ทำนายว่าโลกจะ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS TALK OF THE TOWN

สิ้ น สุ ด ก็ เ พราะไฟ ไฟจะ ทำลายทุกสิง่ ทุกอย่างให้พนิ าศสูญ ไป แต่ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือไฟ จากกิเลสตัณหาของมนุษย์ทกี่ ำลังแผดเผา ผู้คนให้ย่อยยับไปทุก ๆ ขณะอยู่แล้วเพราะ บัดนี้ผู้ปกครองประเทศและประชาชนไม่ตั้งมั่น ในศีลธรรมและกุศลจิตของชนทัง้ หลายเสือ่ มคลายลง ก็จะเกิดความเดือดร้อนกันไปทัว่ ข้าวยากหมากแพง เกิด การรบราฆ่าฟันกันและเกิดภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติครัง้ ใหญ่ ทีส่ ดุ ทีม่ นุษย์ไม่สามารถจะดำรงเผ่าพันธุต์ อ่ ไปได้

ตั้งแต่ต้นปี พระอังคารหัวหน้าใหญ่บาปเคราะห์เดินขบวน อยู่ราศีสิงห์ ราศีกันย์ เกตุ ราศีตุลย์ ดาวเสาร์ ราศีพิจิก ราหู

ล้ ว น เ ป็ น ข บ ว น ด า ว บ า ป เ ค ร า ะ ห์ ทั้ ง สิ้ น

นับเป็นขบวนผีห่าซาตานเข้ามาคร่าผลาญ ชีวิตชาวโลก ดาวพฤหั ส บดี ดาวฝ่ า ยคุ ณ ธรรม ความดี ย้ า ยเข้ า สู่ ร าศี พ ฤษภในวั น ที่

15 พฤษภาคม 2555 เล็ ง พระราหู

ฝ่ า ยอธรรมซึ่ ง สถิ ต ราศี พิ จิ ก แบบนี้

คงได้ เ ห็ น ลางว่ า จะมี ก ารสั ป ระยุ ท ธ์ ใหญ่เกิดขึ้น พระราหูสถิตอยู่ราศีพิจิก จนกระทั่ ง วั น ที่ 10 ธั น วาคม 2555 ย้ า ยเข้ า สู่ ร าศี ตุ ล ย์ เ ล็ ง ลั ค นาดวงเมื อ ง ราศีเมษเข้าร่วมพระเสาร์ ดาวคู่มิตรจึง ช่วยกันเข้าถล่มเมืองไทยอย่างแท้จริง แต่ ดวงดาวของโลกในปี ม ะโรง 2555 ที่

น่ า เอาใจใส่ แ ละเป็ น ห่ ว งที่ สุ ด ก็ คื อ ประเทศไทยเรานี่แหละ ไม่ต้อง ไปดูอะไรให้ไกลตัว ประเทศไทยในปี 2555 นี้ มี สิ่ ง ที่ น่ า จะเพ่ ง เล็ ง คื อ ประเทศไทย เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เริ่ม เกิ ด ความวิ บั ติ ท างภาค เหนือและภาคตะวันออก เฉี ย งเหนื อ โดยพายุ โ ซน ร้อนหลายระลอก เป็นสิ่ง วิ ป ริ ต อาเพศเพราะช่ ว ง เวลาดังกล่าวไม่เคยเกิด ขึ้นเลย น้ำท่วมจังหวัด ในภาคเหนืออย่างรุนแรง เป็นแรมเดือนแล้วก็ ลามลงมาภาค กลางไปจน ทัว่ ประเทศ และรวม ทัง้ ภาคใต้ วารสารทองคำ 29


TALK OF THE TOWN GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ด้ ว ยสู ญ เสี ย ผู้ ค นจำนวนมากและเสี ย หายเงิ น เหลื อ คณานั บ

ไร่นา ปศุสัตว์ล่ม กรุงเทพฯก็จมอยู่ในน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวฝั่งธนบุรี และเหตุการณ์เช่นเดิมนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือน มิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม ชาวไทยที่ยากจนจำต้องเผชิญ กับความทุกข์ยากที่หนักและรุนแรงกว่าปีก่อน ๆ เสียหายยับ เยินไปทั่วทุกจังหวัดและทั่วทั้งประเทศ เฉลี่ยไปโดยทั่วถึงกัน เป็ น ทุ พ ภิ ก ขภั ย โดยแท้ อาถรรพ์ ข องดวงดาวบาปเคราะห์

เสาร์อริอย่างเต็มที่ บ่งถึงว่าสภาวะของประเทศเกิดความแตก ร้าวอย่างรุนแรง ไม่อาจจะผสานกันได้ แสดงให้เห็นจุดยุ่งยาก ของหัวหน้ารัฐบาลจะต้องเผชิญ ดวงเมื อ งแห่ ง ยุ ค การคลั่ ง ไคล้ ป ระชาธิ ป ไตยครึ่ ง ใบนี้ ใ น เดือนมีนาคม 2555 ดาวอาทิตย์ (คือประมุขของรัฐบาล) กำลัง โคจรเข้าสู่ภพวินาศนะของราศีเมษพอดีและถูกบาปเคราะห์ทำ มุมกากบาด แล้วยังโดนดาวเสาร์เล็งแบบหัวไม่วางหางไม่เว้น เท่านี้จะมีอะไรเหลือ ขณะเดียวกันความยุ่งยากทางการเมือง 30 วารสารทองคำ

ภายในจะก่อความร้าวฉานทวีขึ้นอย่างไม่มีจบสิ้น แล้วยังมีเหตุ อั น ร้ า ยแรงแก่ พ รรคการเมื อ งที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ ก่ า แก่ พ รรคหนึ่ ง ของ ประเทศไทย ซึ่งมีลัคนาของดวงพรรคอยู่ราศีกันย์กำลังโดนเกตุ บาปเคราะห์ทับและโดนดาวบาปเคราะห์ เสาร์กับอังคารบีบ

ข้างหน้าและข้างหลังก็ย่ำแย่เฉกเช่นกัน อาจถึงขั้นพรรคแตกล่ม สลายไป หมดทางแก้ไข เป็นระยะของการปลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เคยยึดเหนี่ยว เพราะความเสื่อมของผู้คนในพรรคนี้ก็เป็นได้ที่ ไม่จริงใจต่อประเทศชาติซ่อนเร้นมาตลอด เดือนเมษายน ประชาธิปไตยของไทยจะพบความประหลาดใจ ว่าดาวเจ้าเรือนภพที่ 11 (คือประมุขของรัฐบาล) อันเป็นดาว เสาร์ ซึ่งดาวเสาร์ประมุขรัฐบาลกำลังเดินถอยหลังกรูด ซ้ำร้าย ดาวมฤตยู ด าวแห่ ง การปฏิ วั ติ รั ฐ ประหารยั ง คงเดิ น โคจรอยู่

ในภพวินาศนะต่อราศีเมษแห่งไทยสยาม เป็นการยืนยันให้เห็น ความเชื่อมโยงถึงการเสื่อมอำนาจของผู้นำโดยแท้ ทุกอย่าง สอดคล้องกันอย่างซับซ้อนให้เห็นเช่นนี้ จึงสำแดงให้เห็นถึง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS TALK OF THE TOWN สภาวการณ์ตึงเครียดและการเดินขบวนต่อต้านหัวหน้ารัฐบาล กั บ ปรากฏการณ์ ที่ ส่ อ เค้ า แห่ ง การเสื่ อ มอำนาจวาสนาของ

ผู้ปกครองประเทศ ในระยะนี้ประมุขรัฐบาลจึงต้องออกจาก ประเทศไป เหตุการณ์ทุกอย่างจึงสงบและทุเลาลง แม้จะมี รัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้ง มีคณะรัฐมนตรี มีสภาผู้แทนราษฎร

มีศาลและมีพรรคการเมืองล้วนมีขึ้นเพียงรูปแบบของระบอบ ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเท่านั้น แต่จิตวิญญาณยังมิได้

เป็นประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริงเลย อำนาจทางการเมืองผลัดเปลีย่ น หมุนเวียนกันอยู่ในกำมือของทหารกลุ่มต่าง ๆ ในระบบอำนาจ นิยมและได้พัฒนาต่อ

ตามดวงเมืองต้องปกครองด้วยทหาร

ตามโบราณของการก่อตั้งดวงเมือง ท่านโหราจารย์ผูกดวง บ้านเมืองไว้กับผู้มีอำนาจในสมัยนั้น เพื่อปกป้องบ้านเมืองให้ รอดพ้นจากศัตรูผู้มีอำนาจ ในสมัยโบราณก็คือทหารนั่นเอง เพราะฉะนั้นประเทศไทยคงหนีไม่พ้นสิ่งนี้ไปได้ นี่คือข้อเท็จจริง ดังนั้นไม่ต้องมาอ้างว่าเราเป็นประชาธิปไตย เลิกหลอกตัวเอง

ซะที และเชือ่ ไปตามทีต่ วั เองหลอก เป็นความบ้าคลัง่ ประชาธิปไตย แบบผิด ๆ ปีนี้ควรจะหันมามองความจริงและเผชิญกับมันแต่ อย่างไรเสียประเทศก็มีดวงดาวที่แข็งกว่า มีอะไรที่เหนือกว่า ดวงนักการเมืองชั่วเหล่านี้ประเทศไทยก็จะมีการพัฒนาไปตาม ขบวนการหรือจะเรียกว่าการเดินทางของดวงดาวที่จะมาช่วย บ้านเมืองเอาไว้ได้เราไม่สิ้นชาติหรอกแต่เราก็บอบช้ำจากน้ำมือ ผู้นำชั่วเหล่านั้นไปมากเหมือนกัน เราจะไม่ขอให้ใครหยุดทำ เพือ่ ประเทศอีกต่อไปแล้ว ให้มนั เป็นไปตามดวงดาวลิขติ ไว้เช่นนีล้ ะ ดาวของผู้นำประเทศในปี 2555 จะเป็นดวงที่แตก ไม่ สามารถที่จะเข้ามาประสานต่อไปได้แล้ว ผู้คนทั้งประเทศสิ้น ศรัทธาและเกลียดชัง เพราะฉะนั้นผู้นำที่เลวและไม่หวังดีต่อ ประเทศ คิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องก็ต้องเป็น ไปตามดวงดาวที่โคจรเข้ามาบรรจบกันพอดี อีกตำราหนึง่ กล่าวว่า ปีมะโรง 2555 นี้ ปรากฏว่าบาปเคราะห์ ใหญ่ยังคงเล็งกันอยู่ในราศีทวาร ล้วนเป็นบาปเคราะห์เบิ้ม ๆ ด้วยกันทั้งนั้น เราก็ยังคงจะต้องได้ฟังปัญหาของประเทศไทย อันขัดแย้งกันอย่างน่ากลัวต่อไป ส่วนดาวในฝ่ายคุณธรรมคือ ดาวพฤหัสบดีก็คงโคจรเล็งกับดาวเสาร์บาปเคราะห์อันมีสภาพ ตรงกันข้ามกับดาวพฤหัสบดีทุกอย่าง การผสานกลมกลืนกัน ย่ อ มจะเป็ น ไปได้ ย ากอีกประการหนึ่ง คู่พฤหัสบดีกั บ เสาร์ ที่ เปรี ย บเสมื อ นคู่ ขั ด แย้ ง กั น โดยธรรมชาติ ไ ด้ ท ำมุ ม อั บ กั บ ดาว อังคาร (ดาวเลือดสีแดงก่ำ) อยู่ด้วย เห็นเค้าของความรุนแรง ปรากฏให้เห็นทุกแง่ทกุ มุมอาการประนีประนอมกันคงมองไม่เห็น การทำสงครามระหว่างสีต่าง ๆ อาจจะบานปลายกลาย

เป็นสงครามชนชั้น กลายเป็นคนจนจะลุกขึ้นฆ่าคนรวยเพราะ ความกดดัน ความคับแค้นที่สั่งสมมานานในช่วงที่นักการเมือง ชั่วสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครองประเทศตลอดมาอย่างไร้ คุณธรรม สงครามกลางเมืองเป็นสงครามต่อเนื่องกันไปโดย ไม่มีวันจบสิ้น ปี 2555 นี้นับเป็นปีของอะไรต่อมิอะไรผยองขึ้น มาโดยขาดคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง จะไปหวังอะไรที่เป็นของ

ดีงามเข้ามาช่วยเหลือหรือคุม้ ครองมิได้เลย บุคคลในเครือ่ งแบบ ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ร่วมมือกับสมุนทำการย่ำยีประชาชน อย่างโหดเหี้ยมทารุณ เป็นที่ครหาไปทั่วโลก ตรงนี้เป็นจุดเปราะ บาง เพราะองค์กรของโลกเช่นสหประชาชาติทนต่อพฤติกรรม เลวร้ายและรุนแรงเช่นนี้ไม่ไหว ต้องส่งกำลังทหารจากทั่วโลก เข้ า มากวาดล้ า ง ทำให้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ไปเป็ น จำนวนมหาศาล

และบ้ า นเมื อ งที่ ส วยงามของเราก็ พั ง พิ น าศลงไป ดู แ ล้ ว

น่าอเนจอนาถเป็นที่ยิ่ง ประเทศไทยซึ่งหวังกันว่าจะเริ่มสันติสุขปรองดองกันเสียที ก็ดูจะเลวร้ายยิ่งไปกว่าเดิม ดาวพฤหัสบดีอยู่ในมุมบังคับเป็น กากบาทซึ่งอังคารทับเสาร์ เป็นเรื่องที่มิอาจมีการออมชอมกัน ได้ง่าย ๆ ฝ่ายรัฐบาลก็มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งกันภายในและ รวมทั้งกับพรรคที่มาร่วมรัฐบาลด้วย ปี 2555 นี้ ประเทศไทยระวังสุขภาพของบุคคลสำคัญ

ต่ า ง ๆ เกิ ด การเจ็ บ ไข้ อ ย่ า งรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น แก่ ผู้ เ ป็ น ใหญ่ ใ น ประเทศและเกิดการสูญเสีย เกิดเขื่อนยักษ์ใหญ่แตกทั้งหมด 2 เขือ่ นใหญ่ เป็นคลืน่ ยักษ์เข้าถล่มสูเ่ บือ้ งล่าง ท่วมไร่นาทีอ่ ยูอ่ าศัย สิ่งก่อสร้างทั้งเล็กและใหญ่และประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนแบบไม่รู้ ตัวจมน้ำหายไป หลายหมู่บ้าน ตำบลและหลายจังหวัดเสียหาย ต่อเนื่องมาถึงกรุงเทพมหานครมีผู้คนล้มตายหลายหมื่นคนพื้น ดินถล่มและทรุดตัวไปทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เรา อาจจะต้ อ งสู ญ เสี ย แผ่ น ดิ น แถบชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ตั้ ง แต่ จั ง หวั ด ระนองลงมา และจมลงสู่ ใ ต้ ท ะเลแถบชายฝั่ ง ทะเล อันดามันตั้งแต่เกาะภูเก็ต กระบี่ พังงา ถูกคลื่นยักษ์สึนามิ

พุ่งเข้าถล่มครั้งใหญ่กว่าปี 2547 กวาดผู้คนทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ รวมทั้งบ้านเรือนยานพาหนะลงทะเลเกือบหมดสิ้น นี่คือคำทำนายจากนักทำนายที่มีชื่อเสียง ซึ่งหากมองใน ภาพรวมแล้วถือว่าน่ากลัว แต่คำทำนายก็คอื คำทำนาย หากเรา จะเชื่ อ และเตรี ย มตั ว ป้ อ งกั น เตรี ย มทางหนี ที ไ ล่ เ อาไว้ ก็ จ ะ เป็นการดี เพราะถ้าไม่เกิดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหาย แต่หาก เกิดตามที่ทำนายจริงก็จะช่วยผ่อนเบาความเสียหายที่อาจจะ เกิดไม่ให้หนักหนาสาหัส เพราะต้องยอมรับว่าทุกอย่างอยู่เหนือ การคาดการณ์ โ ดยเฉพาะเรื่ อ งของธรรมชาติ แ ละจิ ต ใจของ มนุษย์ แต่ทั้งนี้หากเรายังมีความเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลกัน เชื่อว่า ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างเช่นปีที่ผ่านมา วารสารทองคำ 31


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองคำ สกุลเงิน และเศรษฐกิจโลก ความสัมพันธ์ที่ต้องเข้าใจ ราคาทองคำ ช่ ว งปลายฝนต่ อ ต้ น หนาวของปี นี้

เคลื่อนไหวหวือหวากว่าหลายปีที่ผ่าน ๆ มา ปกติแล้ว ราคา ทองช่วงปลายปีหากดูเป็นภาพรวม มักเป็นช่วงที่ราคาทองจะ ฟื้นตัวกลับ และในช่วงไตรมาส 2 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 3 ก็คงจัดว่าเป็นช่วงทยอยซื้อเพื่อเก็งกำไรในช่วงปลายปี แต่ อาจยกเว้นสำหรับไตรมาส 3 ของปีนี้ และช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ซึ่งราคาทองปรับตัวขึ้นโดยแทบไม่มีการปรับฐานสลับออกมา เนื่องมาจากประเด็นปัญหาเศรษฐกิจที่สลับกันสร้างความวุ่น วายต่อตลาดทั้งจากยุโรปและสหรัฐ จนนักลงทุนไม่มั่นใจใน สถานการณ์และเพิ่มการถือทองเพื่อชดเชยความเสี่ยง โดยราคา ทองโลกปรับตัวขึ้นสูงสุดในไตรมาส 3 ที่ 1,920 ดอลลาร์ต่อ ออนซ์ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และทำให้ราคาทองปรับตัว เพิ่มสูงขึ้นมาติดต่อกัน 12 ไตรมาส คงต้องเรียกว่าเป็นการ สร้างสถิติการปรับขึ้นของราคาทองที่ยาวนานที่สุดเมื่อเทียบเป็น รายไตรมาส แต่จนถึงขณะนี้เชื่อว่าหลายคนเริ่มมีคำถามว่า ราคาทองกำลังเข้าสู่ยุคฟองสบู่แล้วหรือยัง เพราะราคาทอง กลับปรับฐานลงแรงในเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากจุดสูงสุดที่ 1,920 ดอลลาร์ กลับลงมาทำจุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนที่แล้ว ราว 1,520 ดอลลาร์ โดยจุดสูงสุดและต่ำสุดห่างกันเพียง 3 สัปดาห์ จนการซื้อขายทองคำในช่วงนั้นคึกคักมากเป็นพิเศษ เมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหากเทียบ กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลกครั้งก่อนที่ถูกขนาน นามว่ า Great Depression แต่สำหรับปัญหารอบนี้ ที่ มีทั้ ง Hamburger Crisis อันเป็นที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐ ตามมาด้วยปรากฏการณ์หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐที่ถูก ขนานนามอย่ า งน่ า กลั ว ว่ า COMA อั น เป็ น ชื่ อ ย่ อ ของเมื อ ง California Oregon Michigan และ Arizona ซึ่งมีปัญหาเรื่อง รายรับและรายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น ตามมาด้วยปัญหาของ กลุ่ม PIIGS ซึ่งที่หนักหน่อยคงหนีไม่พ้นกรณีของกรีซ ที่กำลัง เป็นปัญหาเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ให้ต้องจับมือกัน ช่ ว ยเหลื อ ผ่ า นการจั ด ตั้ ง กองทุ น ฉุ ก เฉิ น และหากปั ญ หาที่ ลุกลามมาจากสหรัฐเข้าสู่ยุโรป เริ่มเข้าสู่เอเชียที่ถูกฝากความ หวั ง ว่ า จะเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โลกให้ ผ่ า นพ้ น ปั ญ หา

รอบนี้ คงจะทำให้ปัญหาครั้งนี้รุนแรงกว่า Great Depression

หลายเท่า ปั ญ หาเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ที่เริ่มจากสหรัฐไปยัง ยุ โ รปคง เหมือนพายุ 2 ลูกที่ก่อตัวขึ้นแล้ว ส่วนเอเชียคงเป็นเหมือน

เรือประมงลำหนึ่งที่กำลังหนีออกจากทางเดินของพายุ และจะ ออกมาได้ทันหรือไม่ คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม แต่คงต้องเรียน 32 วารสารทองคำ

ว่าเราในฐานะหนึ่งในประเทศของสมาคมเศรษฐกิจโลก คงยาก ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งผลกระทบจากปั ญ หาที่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ้ น ไม่ทางใด

ก็ทางหนึ่ง จากการที่ปัญหาเกิดขึ้นทั้งในยุโรปและสหรัฐ ผลกระทบ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตราสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจึงมีความ รุ น แรงมากขึ้ น กว่ า ในอดี ต และในช่ ว งปลายเดื อ นกั น ยายน

ที่ ผ่ า นมา ราคาทองที่ เ คยขึ้ น ไปทำจุ ด สู ง สุ ด เหนื อ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ กลับปรับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งที่รายงานข่าวด้านลบเกี่ยวกับประเด็น ปัญหาในยุโรปและสหรัฐออกมาเป็นระยะ ๆ ย่อมกดดันให้

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ แน่นอนว่าย่อม

มีผลให้ราคาทองปรับฐานลง เพียงแต่การปรับลงรอบนี้ราคา ทองปรับลงมาแรงมาก จนหลายคนเริ่มตั้งคำถามเรื่องการเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย หรือที่เราเรียกกันว่า Safe Haven ราคาทองในช่วงที่ผ่านมา การที่ราคาปรับขึ้นไปแรงในช่วง ต้นเดือนสิงหาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนั้น จะเริ่มเห็น ว่าการปรับขึ้นลงของราคาทองในประเทศที่มีจำนวนครั้งมาก ขึ้น ถ้าลำพังมีแต่ขึ้น การเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ยังคงมีอยู่

ในคุณสมบัติของราคาทอง แต่เมื่อขึ้นไปแรงแล้วกลับลงมาเร็ว บ่อยครั้งเข้า ความมั่นใจว่าการที่เราจะนำเงินไปพักไว้ แล้ว อำนาจซื้อหรือเงินต้นที่ใส่เข้าไป จะได้กลับคืนมานั้น ก็เริ่มเป็น ข้อสงสัย นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจ ดังนั้นเงินทุนจึงต้องหันไปพัก

ในแหล่งเงินที่ปลอดภัยกว่าทั้งด้านการรักษาเงินต้นและอำนาจ ซือ้ ทีจ่ ะยังคงอยู่ ซึง่ คำถามก็จะเกิดตามมาว่า แล้วเงินทุนจะไหล ไปพักที่ไหน ในอดีตเงินสกุลฟรังก์ของสวิตเซอร์แลนด์ แต่การทีธ่ นาคาร กลางสวิสหันมาใช้วิธีการผูกค่าเงินไว้ (ชั่วคราว) กับเงินยูโร และเมื่อแนวโน้มว่าเงินยูโรยังจะอ่อนค่าลงต่อ หากนักลงทุนนำ เงินมาพักไว้ในเงินฟรังก์ จึงเท่ากับว่าจะไม่ได้รับส่วนต่าง หาก ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง ฉะนั้นการถือครองตราสารที่ปลอดภัย ที่สุดจึงเหลือเพียงการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ แม้ S&P จะปรับลดความน่าเชื่อถือจาก AAA มาอยู่ที่ AA+ แต่ยัง จัดเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่สูงมาก อาจเทียบกับทองคำที่มี ความผันผวนมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เพราะสหรัฐยังสามารถ

กู้ยืมเงินมาใช้หนี้เก่าได้ตราบเท่าที่รัฐสภาของสหรัฐจะยินยอม ให้ ค วามเห็ น ชอบ สำหรั บ การถื อ ครองพั น ธบั ต รรั ฐ บาลของ สหรั ฐ นั้ น แม้ จ ะค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า จะได้ รั บ เงิ น ต้ น คื น แต่ ก็ มั ก มี คำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการรักษาอำนาจซื้อ หรืออธิบาย ง่ า ย ๆ ได้ ว่ า ต้ อ งให้ ร ะดั บ ผลตอบแทนสู ง กว่ า เงิ น เฟ้ อ ของ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ประเทศนัน้ ๆ ดังจะเห็นได้จากกรณีทธี่ นาคารแห่งประเทศไทย พยายามรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย และนโยบายให้อยู่ในระดับ ที่ เ พี ย งพอที่ จ ะดึ ง ให้ ด อกเบี้ ย ในระบบบางชนิ ด สู ง กว่ า ระดั บ เงินเฟ้อ เพื่อไม่ให้อำนาจซื้อของผู้มีเงินออมหดหายไป กรณีของสหรัฐเองก็คล้ายกันกับบ้านเรา เพียงแต่เงินเฟ้อ ของสหรั ฐ ปั จ จุ บั น ยั ง อยู่ ต่ ำ กว่ า 1% และยั ง ไม่ มี ที ท่ า ว่ า จะ กระเตื้องขึ้นแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับขึ้นมาบ้างแล้วก็ตาม ใน ทางทฤษฎีกล่าวไว้ว่า เงินเฟ้ออย่างอ่อน ๆ จะเป็นผลดีต่อ ภาวะเศรษฐกิจ เพราะระดับราคาที่ค่อย ๆ ขยับสูงขึ้น จะเป็น แรงดึงดูดใจให้ผู้ผลิตหันมาลงทุนผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นและเป็น ปัจจัยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัว และในทางตรงกันข้าม หากเงิ น เฟ้ อ ต่ ำ หรื อ เลยเถิ ด ไปกลายเป็ น เงิ น เฟ้ อ ติ ด ลบก็ จ ะ หมายถึงระดับราคาสินค้ากลับลดลง และแน่นอนว่าเมื่อราคาที่ ขายได้มีแต่ต่ำลงก็จะไม่ดึงดูดให้มีการผลิตสินค้าหรือขยาย โรงงาน เศรษฐกิจของประเทศนัน้ ๆ ย่อมเข้าสูช่ ว่ งชะลอตัวหรือ อาจเป็น ภาวะถดถอยที่ รุ น แรงกว่ า และยิ่ ง กรณี ข องสหรั ฐ

ที่นอกจากเงินเฟ้อจะต่ำกว่า 1% แล้ว อัตราการว่างงานที่ 9% ก็ยังเป็นแรงกดดันต่อการทำงานของธนาคารกลางสหรัฐมาก พอสมควร เพราะเมื่อมีทั้งการว่างงานแถมเงินเฟ้อต่ำ จนอาจ กลับไปติดลบ จะเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังจะเข้าสู่ภาวะที่ เรียกว่า “เศรษฐกิจชะงักงัน” หรือ Stagflation ธนาคารกลางของสหรัฐจึงเลือกที่จะเริ่มแก้ปัญหาจากเรื่อง ของการจ้างงานเป็นอันดับแรก โดยการเลือกใช้มาตรการซื้อ พันธบัตรรัฐบาลด้วยวงเงินมหาศาลหรือที่เรียกกันว่า QE รอบ 1 และ 2 แม้ว่าการแก้ปัญหาไม่ได้ผล และกังวลว่ายาอาจมีผล ข้างเคียงจึงใช้เงินก้อนเดิมครบกำหนดจากการถือครองพันธบัตร ผ่านโครงการ QE ทั้ง 2 รอบ ซึ่งเดิมเป็นการถือครองพันธบัตร ระยะสั้น มาเป็นการถือครองพันธบัตรระยะยาวตั้งแต่อายุ 10 ปี ขึ้นไป โดยหวังว่าดอกเบี้ยในระยะยาวจะลดต่ำลง และ กระตุ้นให้มีการปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อหาบ้านมากขึ้น และจะเป็น จุดเริ่มต้นที่ทำให้ปัญหาต่างๆ เริ่มคลี่คลาย แต่ทว่าหลังจาก QE ทั้ง 2 รอบดูจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ธนาคารกลางของสหรัฐ จึงจำเป็นต้องออกมาตรการใหม่ภาย ใต้ชื่อปฏิบัติการ Operation Twist คือการที่ธนาคารกลาง สหรัฐจะนำเงินที่ได้คืนจากการถือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ จากการทำ QE ทั้ง 2 รอบ มาซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุมาก กว่า คือตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ตามที่นำมาเรียนไปแล้วข้างต้น และเมื่อมีความต้องการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้น ไปเพิ่มมากขึ้น ราคาของพันธบัตรเหล่านั้นก็ต้องเพิ่มขึ้นตามอุป สงค์ที่มีเข้ามา แต่อีกด้านหนึ่ง ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนการถือ ครองพั น ธบั ต รก็ จ ะปรั บ ตั ว ลง และจะตรงข้ า มกั บ กรณี ข อง พันธบัตร รัฐบาลอายุสั้นที่จะเริ่มถูกเทขายกลับออกมา แล้ว อาจมี ร ะดั บ ดอกเบี้ ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในส่ ว นนี้ เ อง อดี ต ประธาน

GOLD FUTURES

ธนาคารกลางของสหรัฐท่านก่อนเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อใดก็ตามที่ ระดับดอกเบี้ยของพันธบัตรอายุมากกลับลงมาต่ำกว่าดอกเบี้ย ของพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้น จะเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลัง มี ปั ญ หา ซึ่ ง ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ท่ า นปั จ จุ บั น ท่ า น

เคยให้ความกระจ่าง แก่สงั คมไปแล้วว่า ท่านไม่เห็นด้วยว่าการ เคลื่อนไหวของดอกเบี้ย ในลักษณะดังกล่าวจะเป็นปัญหาแต่ อย่างใด มองว่าเป็นเพียงแนวความเชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ เก่าเท่านั้น จึงไม่ได้ให้ความสนใจกับรายละเอียดในประเด็นนี้ มากนัก เมื่ อ ธนาคารกลางสหรั ฐ เริ่ ม เข้ า ซื้ อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ

ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐ ก็เริ่มปรับตัว ลงและดูเหมือนว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ธนาคารกลางของสหรัฐ ต้องการเห็น เพียงแต่การที่ดอกเบี้ยระยะยาวต่ำลงนั้นเป็นการ ส่งสัญญาณต่อสาธารณชนว่าธนาคารกลางสหรัฐมีมุมมองว่า เงินเฟ้อระยะยาวจะยังอยูใ่ นระดับต่ำ และการถือครองสินทรัพย์ ปลอดภัย เพื่อป้องกันเงินเฟ้อ จึงไม่มีความจำเป็น แต่ด้วย ระดับความผันผวนของประเด็นเศรษฐกิจจากหลายประเทศ จึงทำให้ความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อการรักษา เงินต้นยังเป็นสิ่งสำคัญกว่า เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่าง ทองคำและพั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ จะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ทองคำที่จัดเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเรื่องการป้องกันเงินเฟ้อหรือ รักษาอำนาจซื้อจะยังมีความสามารถด้านนี้อยู่ แต่เมื่อเงินเฟ้อ ในระยะยาวยั ง ไม่ น่ า จะเกิ ด ขึ้ น ความต้ อ งการถื อ ทองจาก ประเด็นนี้จึงด้อยลง แต่เมื่อกลับไปพิจารณาความต้องการถือ สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย เพื่ อ รั ก ษาเงิ น ต้ น กลั บ กลายเป็ น ว่ า ราคา ทองคำช่วงนี่เหวี่ยงขึ้นลงแรงมากจนไม่น่าจะมีคุณลักษณะการ เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย ด้ า นนี้ ดั ง เช่ น ที่ ผ่ า น ๆ มา และเมื่อ เปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐด้วยแล้วจะเห็นว่าทั้ง ด้านการรักษาเงินต้นที่แม้จะถูกลดความน่าเชื่อถือลง แต่ก็ยัง อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยสูงมาก โอกาสที่จะผิดนัดชำระ หนี้มีน้อยมาก จึงยังมีคุณสมบัติด้านการรักษาเงินต้นได้เป็น อย่างดี และสำหรับการป้องกันเงินเฟ้อแม้ว่าจะดูเสียเปรียบ กว่าการถือทองคำ แต่เมื่อธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณให้ เห็นแล้วว่าปัญหาเงินเฟ้อยังไม่ใช่ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ มากนักในช่วงนี้ ตลาดจึงเลือกที่จะถือครองพันธบัตรรัฐบาล ของสหรั ฐ ในฐานะสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย มากกว่ า ที่ จ ะเข้ า มาถื อ ทองคำ เราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่ราคาทองร่วงลงแรงติดต่อกัน หลายวันในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด สอบถามข้อมูลและการเปิดบัญชี ซื้อขาย Gold ETF เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2223-2288 www.hshfutures.com วารสารทองคำ 33


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

ก่อนอื่นต้องขออภัยก่อน

เพราะฉบับที่แล้วสัญญา ไว้ว่าจะเล่าเรื่อง Gold/Silver ต่อให้จบ แต่สถานการณ์ปัจจุบัน นั้น ดูเหมือนว่า Gold/Silver จะเอาใจยากกว่าทองคำซะแล้ว ดังนั้นจึงถือโอกาสนี้อธิบายเรื่องทองคำให้ท่านผู้อ่านชัดเจน ก่อน และในโอกาสหน้าถ้าภาพเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น จึงค่อยมา ต่อเรื่อง Gold/Silver กัน จะได้มีแบบฝึกหัดที่ชัดเจน เห็นหัวข้อครั้งนี้แล้ว บางท่านอาจจะเริ่มเบื่อ เพราะใคร ๆ ก็พูดถึง รู้ ๆ กันอยู่ว่ายังไงซะ ทองคำก็เป็น “Safe Haven” แต่ถ้าถามต่อไปว่า “Safe Haven” ในที่นี้หมายถึงอะไร และ นำไปประยุกต์ใช้อย่างไร ฉบับนี้จะมาดูพร้อม ๆ กันดีกว่าว่า จริง ๆ แล้วหมายถึงอะไรกันแน่

ทองคำกับการเป็น HEAVEN แปลว่า สวรรค์ หรือคือที่อยู่ของเทวดาหรือพระเจ้า หรือที่ที่ให้ความรู้สึกดี

HAVEN

Haven

แปลว่า สถานที่ปลอดภัย ที่สงบ หรือที่ที่คนหรือสัตว์สามารถเข้าไป อยู่ได้เพื่อความปลอดภัย Safe Haven

แปลว่า ที่ที่เข้าไปอยู่แล้วปลอดภัยจากอันตราย ซึ่งหมายถึงหลุมหลบภัยนั่นเอง

(รวบรวมและสรุปจาก Cambridge Dictionary, Longman Dictionary,Merriam-Webster Dictionary)

34 วารสารทองคำ

กล่าวโดยสรุปแล้ว คำว่า Safe Haven (เซฟ เฮ เว่น) นี้ หมายถึงหลุมหลบภัยนั่นเอง โดยคุณสมบัติของหลุมหลบภัย ทั่วไป คือปลอดภัยจากสงคราม ปลอดภัยจากการเมือง และ ไม่มีการแบ่งประเทศหรือชนชาติแต่อย่างใด จุดนี้เองที่ตรงกับ พื้นฐานของทองคำ คือทองคำเกินครึ่งหรือส่วนใหญ่ในโลกนี้

อยู่ในรูปเครื่องประดับ ซึ่งอยู่ในมือประชาชนทั่วไป ในขณะที่ ครึ่งหนึ่งของทองคำที่ขุดขึ้นมาได้แต่ละปีก็จะนำมาแปรรูปเป็น เครื่องประดับขายต่อให้กับประชาชน ดังนั้นเจ้าของทองคำใน โลกนี้ที่แท้จริงก็คือประชาชนทั่วโลกนั่นเอง เราจึงกล่าวได้ว่า ทองคำไม่มีการแบ่งแยกชนชาติหรือการเมือง นอกจากนี้ ทองคำยั ง มี ก ารซื้ อ ขายกั น ได้ โ ดยทั่ ว ไปใน ปัจจุบัน และยังได้รับการยอมรับจากคนทุกมุมโลกว่าเป็นโลหะ ที่มีค่า มีมาตรฐานการตีราคาที่ค่อนข้างชัดเจน (โดยใช้น้ำหนัก และความบริสุทธิ์) มูลค่าของทองคำที่แท้จริงจึงเป็นอิสระจาก ค่าเงินและเป็นอิสระจากสถานที่ซื้อขายอีกด้วย ดังนั้นทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จึงได้ชื่อว่าเป็น Safe Haven หรือเป็นหลุมหลบภัย หรือเป็น สถานที่ปลอดจากอันตราย หรือปลอดภัยจากการเมืองและการ ตัดสิ นใจของมนุษย์ “...เถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ ไม่คด เหมือนหนึ่งในน้ำใจคน” ทั้งนี้คำอธิบายข้างต้น เราจะเห็นว่าไม่มีการพูดถึงในแง่มุม การลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากทองคำเป็น Safe Haven ด้วย ภาวะพื้นฐานของทองคำเองที่ไม่ได้เลือกข้างและปลอดภัยจาก การแทรกแซงทางการเมืองหรือแม้แต่ความมั่นคงทางการเมือง ของประเทศใด ๆ ในทางกลับกัน การลงทุนในทองคำ ดอกเบีย้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ กิ จ การรองรั บ ที่ ท ำเงิ น ก็ ไ ม่ มี เงิ น ปั น ผลก็ ไ ม่ มี

แถมต้องเสียค่าเก็บรักษาอีกต่างหาก คาดหวังอะไรไม่ได้เลย คาดหวั ง ได้ อ ย่ า งเดี ย วคื อ ไม่ ถู ก การเมื อ งแทรกแซงและไม่

สูญค่าไปเท่านั้น ดังนั้นการนำคำ Safe Haven ไปใช้ในการ ลงทุนนี้ต้องระวังให้ดี อย่าใช้ผิดเป็น Heaven (เฮฟ เว่น) หรือ สวรรค์ที่ใคร ๆ ก็อยากเข้าไปพึ่งพิง พอเข้าใจตรงกันเรื่องคำศัพท์อย่างนี้แล้วก็น่าจะเข้าใจตรง กันว่าหลุมหลบภัยจะเข้าไปอยู่เมื่อเห็นหรือเริ่มกลัวว่าภัยจะมา และไม่มีทางเลือกอื่น จึงเลือกเข้าไปอยู่ในนี้ สำหรับกรณีของ ทองคำที่เป็นหลุมหลบภัยของความมั่งคั่ง คนจะเข้าไปอยู่เมื่อ ไม่เห็นทางเลือกหรือไม่มีโอกาสไปใช้บริการความมั่งคั่งอื่นที่ ชัดเจนกว่านี้นั่นเอง

GOLD FUTURES

ถึงตรงนี้แล้ว อย่าเพิ่งด่วนสรุปคำว่า “ทองคำเป็น Safe Haven” ในโลกของการลงทุนนั้น ขอให้ทำความเข้าใจเหมือน คำว่ า “แกงส้ ม มี ร สหวาน” หรื อ “จอดรถไว้ ใ นบ้ า นแล้ ว ปลอดภัย” จริง ๆ แล้วก็คือ “ทองคำเป็น Safe Haven” “ทองคำเป็นสินทรัพย์ลงทุน” “ทองคำเป็นสินทรัพย์เก็งกำไร” “ทองคำเป็นสินทรัพย์กระจายการลงทุน” เช่นเดียวกัน “จอดรถ ไว้ในบ้านปลอดภัย” “จอดรถไว้ในบ้านมีความเสี่ยง” “จอดรถ ไว้ในบ้านสะดวกดี” “จอดรถไว้ในบ้านบางคันก็ดี” “แกงส้มมี

รสหวาน เปรี้ยว เค็ม เผ็ด” กล่าวคือ ทั้งทองคำและการจอดรถไว้ในบ้านนั้นไม่ได้มี สถานะที่ตายตัวทีเดียว จริง ๆ แล้วทั้งคู่มีสถานะทั้งหมดที่ กล่าวมา แต่ในสถานการณ์แตกต่างกันก็ทำให้เรามองสถานะ บางอย่างเด่นชัดขึ้นมา ทำให้สถานะอื่น ๆ ดูด้อยความสำคัญ ลงไปจนเราไม่สามารถสังเกตได้ ถ้าการเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็นแบบ ค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียว เราก็คงสังเกตเห็นการเปลี่ยน แปลงของสถานการณ์ได้ไม่ยาก ดังเช่นในกรณีของอุทกภัยใหญ่ ที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ส่วนของประเทศ ทำให้คำว่า “จอดรถไว้ ในบ้านปลอดภัย” ค่อย ๆ ลดน้ำหนักลงเรื่อย ๆ แต่ถ้าการ เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแบบรวดเร็วโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว เราอาจ ไม่ได้สงั เกตการเปลีย่ นแปลงนัน้ และทำให้เราไม่รสู้ าเหตุทแี่ ท้จริง ดังเช่นสถานการณ์การลงทุนในทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ แม้ แ ต่ ฤ ดู ก าลที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในปี นี้ จากปกติ ที่

ฝนตกสม่ำเสมอในฤดูฝน กลายเป็นต้นปีน้ำแล้งและปลายปี

น้ำหลาก ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถปรับการวางแผนน้ำในเขือ่ น ได้อย่างทันท่วงที เกิดเป็นปัญหาอุทกภัยรุนแรง จนกลายเป็น ข้อโต้แย้งทางการเมืองเรื่องการบริหารจัดการดังกล่าว เป็นต้น สุ ด ท้ า ยนี้ ข อฝากกั บ ท่ า นนั ก ลงทุ น ให้ จ ำไว้ อ ยู่ เ สมอว่ า

ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลง กฎธรรมชาติมีข้อยกเว้นแล้วยกเว้น

อี ก เรื่ อ ย ๆ จิ ต ใจมนุ ษ ย์ ก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา เมื่อสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็น ที่ทองคำหรืออะไรจะประพฤติตัวเหมือนเดิมดังที่เราเคยรู้จักมา ในการบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจและโอนอ่อน ผ่ อ นปรน ปรั บ ความคิ ด ตั ว เองให้ เ ป็ น ไปตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามควร จึงจะสามารถอยู่รอดในโลกของการ ลงทุนได้ และก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วย

โดยฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ausirisfutures.com โทรศัพท์ 0-2633-5299 วารสารทองคำ 35


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สภาวะเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นักลงทุนหลายต่อหลายท่านอาจรู้สึกถึง ความไม่มั่นคงต่อความมั่งคั่งของตนเอง ยิ่งด้วยความผันผวน ความผันแปรและความไม่แน่นอนจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่

นับวันจะยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยปัญหาจากภูมิภาคหนึ่งมักลุกลามไป อีกภูมภิ าคหนึง่ อย่างรวดเร็ว จนกระทัง่ กลายเป็นปัญหาระดับโลก และส่งผลกระทบกระจายไปทั่วทุกครัวเรือน ในขณะสกุลเงินทีเ่ ราเก็บไว้สำหรับสะสมความมัง่ คัง่ ในวันนี้ เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามแก่เฒ่าหรือไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานนั้น นับวันก็ยิ่งเสื่อมถอยด้อยค่าลงทุกวัน ทั้งจากปัญหาเงินเฟ้อที่ เกิดขึ้นเป็นปกติทุกปี หรือจากการดำเนินนโยบายทางการเงิน เพือ่ แก้ไขวิกฤติตา่ ง ๆ โดยการพิมพ์ธนบัตรใหม่ออกมาครัง้ แล้ว

36 วารสารทองคำ

ครั้งเล่าอย่างที่สหรัฐดำเนินในช่วงที่ผ่านมา หากจะจินตนาการเปรียบเทียบสกุลเงินทุกวันนี้ก็เสมือน หนึ่งธนบัตรที่ถูกกัดกร่อนให้เหลือขนาดที่เล็กลงตลอดเวลา นั่น หมายความว่า ความมั่งคั่งที่เก็บไว้ในรูปของสกุลเงินเหล่านั้น

ก็พลอยเสื่อมถอยด้อยค่าลงไปด้วยเช่นกัน ดั ง นั้ น การถื อ สกุ ล เงิ น เป็ น แหล่ ง สะสมความมั่ ง คั่ ง จึ ง

ไม่ต่างอะไรกับการถือกระดาษ และคงไม่มีใครที่ปรารถนาให้ ความมั่งคั่งของตนต้องด้อยค่าไปตามกาลเวลา หรือให้ความ มั่งคั่งของตนมีมูลค่าไม่แตกต่างกับกระดาษอย่างแน่นอน ครั้น จะเก็บสะสมความมั่งคั่งไว้ในรูปหลักทรัพย์อย่างหุ้น ในสภาพ ปัจจุบันเราก็ต้องเจอความผันผวนอย่างมาก แน่นอนว่า หากโชคดีความมั่งคั่งของเราอาจเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทำให้ความมั่งคั่งของเราลดลงอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน ซึ่งวิกฤต ต้มยำกุ้ง (Tum-yam-kung Crisis) และวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ทีผ่ า่ นมานัน้ ได้แสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ ชัดแก่สายตานักลงทุนแล้วว่า ความมั่งคั่งของเราสามารถที่จะ ลดลงไปมากกว่าครึ่งเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้น ซึ่งนั่น อาจทำให้ทรัพย์สินที่ทุกท่านเก็บหามาได้มีมูลค่าลดลงเร็วยิ่ง

ไปกว่าการถือสกุลเงินเสียด้วยซ้ำไป แน่นอนว่ายังมีนักลงทุน

บางท่ า นอาจชอบที่จะเก็บสะสมความมั่งคั่งของตนเองไว้ ใ น

รูปของที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แต่ผลของภัยธรรมชาติ อย่างแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็ได้ สะท้ อ นภาพความเสี ย หายให้ ติ ด ตาอยู่ ไ ม่ จ างหาย จึ ง เป็ น

การยากไม่ น้ อ ยที่ จ ะนำทรั พ ย์ สิ น ที่ ห ามาได้ ไ ปฝากไว้ กั บ สิ่ ง

ไม่แน่นอน เหล่านี้เพียงอย่างเดียว

GOLD FUTURES

ด้วยเหตุข้างต้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมทองคำจึง ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นสินทรัพย์เพื่อการสะสมความ มั่งคั่งที่สามารถส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง พร้อม ๆ กับ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาในขณะที่สินทรัพย์เพื่อการสะสม ความมั่งคั่งอื่นกลับด้อยค่าลง โดยเฉพาะเงินตราต่าง ๆ ที่แทบ จะไม่เหลือมูลค่าเมือ่ เวลาผ่านไป ดังนัน้ หากจะกล่าวว่าทองคำ คือสกุลเงินทีแ่ ท้จริงของทุกๆ ประเทศ ก็คงไม่แปลกแต่อย่างใด สำหรับมุมมองต่อกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำใน สัปดาห์นี้ มองว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 1,680-1,800 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ ทั้ ง นี้ แ นะนำให้ นั ก ลงทุ น ระยะกลางกลั บ

เข้ า มาสะสมทองคำอี ก ครั้ ง บริ เ วณ 1,680-1,700 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com สนใจลงทุนทองคำแท่งติดต่อ 0-2677-5520 ลงทุนโกลด์ ฟิวเจอร์ส ติดต่อ 0-2287-1155

วารสารทองคำ 37


GOLD FUTURES

Gold ETF

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รู้รอบคอบ

สวัสดีท่านสมาชิกวารสารทองคำทุกท่านครับ ฉบับนี้ขอ เกาะกระแสไปกับความแรงของ Gold ETF ซึ่งข้อมูลข่าวสาร เบื้ อ งต้ น ในการลงทุ น ใน Gold ETF ท่ า นผู้ อ่ า นคงพอจะ

ทราบกั น บ้ า งพอสมควร เนื่ อ งจากมี ก ารถ่ า ยทอดผ่ า นสื่ อ

กันมาพักใหญ่ ทั้งในด้านของวิธีการซื้อขาย ประโยชน์ของ Gold ETF ในการเป็นทางเลือกในการลงทุนทองคำ ซึ่งก็ต้อง ยอมรับว่าสำหรับผู้ที่ซื้อขายทองคำเพื่อการลงทุน Gold ETF น่ า จะเป็ น ทางเลื อ กที่ ส ามารถตอบโจทย์ ไ ด้ ค่ อ นข้ า งดี

จากลั ก ษณะการซื้ อ ขายที่ มี ค วามสะดวกสบายที่ ซื้ อ ขายผ่ า น กระดานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยเฉพาะการซื้ อ ขายในลั ก ษณะ

ของหน่ ว ยลงทุ น เองก็ ท ำให้ ก ารซื้ อ แบบสะสมซื้ อ หรื อ เทคนิ ค

ที่เป็นที่นิยมกันอย่าง Dollar Cost Averaging (DCA) ทำได้ ง่ายขึ้น

ในฐานะผู้ ค้ า ต้ อ งยอมรั บ ว่ า อาจจะกระทบบ้ า ง แต่กลุ่ม ลูกค้าที่ลงทุนใน ETF และซื้อทองคำแท่งนั้นมีความต่างกันอยู่ บ้าง ทำให้เชื่อว่าธุรกิจตู้แดงก็ยังคงอยู่กับสังคมไทยได้แน่นอน แต่ ก ารพั ฒ นารู ป แบบการค้ า ทองคำใหม่ ๆ ก็ ใ ช่ ว่ า จะเป็ น อุปสรรคต่อผู้ค้าทองคำสักทีเดียว เนื่องจากการเพิ่มช่องทางใน การลงทุนโดยเฉพาะเข้าสู่ตลาดที่เป็นทางการ การซื้อขายผ่าน ตลาดหลักทรัพย์จะทำให้ข้อมูลข่าวสารด้านทองคำเข้าสู่กลุ่ม ลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น และทำให้ตลาดทองคำขยายตัวทั้ง แนวราบและแนวดิ่ง ตัวอย่างการซื้อขาย Gold Futures ที่

คาดการณ์กันไว้ว่าจะแย่งลูกค้าทอง แต่ผลที่เกิดขึ้นจริงกลับ เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน สร้างกระแสตื่นทองดังช่วงที่ ผ่ า นมา คำถามวั น นี้ จึ ง อยู่ ที่ ว่ า เราจะหาโอกาสบนความ เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรกับการเกิดขึ้นของ Gold ETF

เปรียบเทียบการลงทุนทองคำแท่งกับ Gold ETF

ทองคำแท่ง

ช่องทางการซื้อขาย

ติดต่อซื้อขายโดยตรงกับร้านค้าทอง

ข้อมูลราคาซื้อขาย

ประกาศติดที่หน้าร้านทอง โดยราคา เป็นไปตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศ ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย แต่มีส่วนต่าง ระหว่างราคาขายและราคาซื้อคืน • กำไรขาดทุน ตามราคาทองคำตลาดโลก และค่าเงิน THB/USD • ไม่มีเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ผลตอบแทนการลงทุน

มูลค่าซื้อ/ขาย ขั้นต่ำ

น้ำหนักทองคำ 1/8 บาท, 1/4 บาท**

สถานที่จัดเก็บทองแท่ง

ทองคำแท่ง: บ้าน/เช่าเซฟธนาคาร ตั๋วทอง: ร้านทองคำ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **เพิ่มเติมจากข้อมูลตลาด

38 วารสารทองคำ

Gold ETF

ซื้อขายผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (ผ่านโบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์) เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) • กำไรขาดทุน ตามราคาทองคำตลาดโลก และค่าเงิน THB/USD • อาจมีการจ่ายปันผล ขึ้นกับนโยบาย ขั้นต่ำ 100 หุ้น (มูลค่าขึ้นอยู่กับราคา ETF/หน่วย) ตู้เซฟธนาคาร หรือสถาบันที่ทำหน้าที่ จัดเก็บโลหะมีค่า


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS สำหรับวิธีการในการซื้อขาย ผมขออนุญาตที่จะไม่ลงราย ละเอียด เนื่องจากคงพอทราบกันบ้างแล้ว แต่จะขอใช้พื้นที่ใน การอธิ บ ายถึ ง Gold ETF ในประเทศ เนื่องจากวัน นี้ เ รามี กองทุน Gold ETF ให้เลือกลงทุนถึง 4 กอง คือกองทุนเปิด เคแทม โกลด์อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) กองทุนเปิดไทยเด็กซ์

ผู้ออก นโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ เงินปันผล การป้องกัน FX ตัวชี้วัด การจัดเก็บทองคำ Tracking error

GOLD FUTURES

โกลด์ อี ที เ อฟ (GOLD99) กองทุ น เปิ ด เคโกลด์ อี ที เ อฟ (KG965) และกองทุนเปิดบัวหลวง เชโกลด์อีทีเอฟ (BCHAY) แต่ละกองก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ที่ศึกษาหรือลงทุนเกิดความสับสน อยู่พอสมควร ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างที่สำคัญได้ดังนี้

GLD บลจ.กรุงไทย เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุน SPDR (Gold ETF) ในต่างประเทศ Passive Management*

GOLD99 บลจ.วรรณ เน้นการลงทุนในทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.5% มาตรฐาน LBMA Passive Management* ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี London Gold A.M. Fixing London Gold A.M. Fixing

KG965 บลจ.กสิกรไทย เน้นการลงทุน ในทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 96.5% Passive Management* ไม่มี ไม่มี London Gold A.M. Fixing

ไม่มี ไม่เกินร้อยละ 3.0**

มี ไม่เกินร้อยละ 3.0**

มี ไม่เกินร้อยละ 2.5**

BCHAY บลจ.บัวหลวง เน้นการลงทุน ในทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 96.5% Passive Management* ไม่มี ไม่มี ราคาทองคำในประเทศ ทีป่ ระกาศโดยสมาคม (รับซื้อ) มี ไม่เกินร้อยละ 5.0 ต่อปี (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 3.0)**

*จัดการแบบเชิงรับผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหรือสินทรัพย์อ้างอิง (ราคาทองคำตามนโยบายการลงทุนหลังปรับค่าเงิน) **Tracking error หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากตัวชี้วัดไม่เกินร้อยละเท่าใด จะเห็ น ว่ า ในแต่ ล ะกองทุ น ก็ มี ลั ก ษณะของนโยบายใน

การลงทุ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ขึ้ น อยู่ กั บ นั ก ลงทุ น จะเลื อ ก ลงทุน แต่ท้ายที่สุดแล้ว ทิศทางของการเคลื่อนไหวจะไม่แตก ต่างกัน เนื่องจากมีนโยบายการลงทุนในทองคำเช่นเดียวกัน โดยการซื้ อ ขายนั ก ลงทุ น จะทำการซื้ อ ขายผ่ า นโบรกเกอร์ เนื่องจาก ETF จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถ เปิ ด บั ญ ชี ก ารซื้ อ ขายเหมื อ นการเปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ขายหุ้ น นั่ น เอง

ส่วนการส่งคำสั่งซื้อขายก็สามารถทำผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดที่ ดูแลหรือส่งผ่าน Internet ก็ได้เช่นกัน

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th โทรศัพท์ 0-2673-9911 ต่อ 250

บริษัทเปิดอบรมนักลงทุนในโลหะมีค่าทุกสัปดาห์ไม่คิดค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อ GTWM

วารสารทองคำ 39


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

ตั้ง แต่ เดื อ นตุลาคม

และเดื อ นพฤศจิ ก ายน ราคาทองคำมี ก ารปรั บ ตั ว ลดลงใน

ช่ ว งต้ น เดื อ นตุ ล าคม หลั ง จากที่ ขึ้ น ไปทำจุ ด สู ง สุ ด ที่ ร ะดั บ

1,920 เหรียญ และกลับมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,661 เหรียญ ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ความผันผวนหลักใน ช่ ว งสองเดื อ นนั้ น มาจากเรื่ อ งวิ ก ฤตหนี้ ส าธารณะของกลุ่ ม ประเทศยุโรป ซึง่ ทำให้เกิดแรงเทขายทองคำเข้ามาค่อนข้างมาก เพื่อรักษาสภาพคล่องของธนาคารในยุโรป รวมทั้งเป็นการขาย เพื่อไปถือครอง US Dollar ในฐานะ Safe Haven และในช่วง ดังกล่าวที่นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจกับสภาวะเศรษฐกิจของยุโรป 40 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS โดยเริ่มมาจากประเทศกรีซที่มีหนี้สาธารณะสูง และต้องลดดุล งบประมาณการใช้ จ่ า ยลงเพื่ อ พยายามที่ จ ะสามารถเข้ า สู่ เงื่ อ นไขของไอเอ็ ม เอฟในการกู้เงินได้ เรียกว่าหลังจากผ่ า น สภาลงมติแล้ว นายกรัฐมนตรี นายจอร์จ ปาปันเดรอู ยัง ต้องการที่จะทำประชามติเพื่อให้ประชาชนมาโหวต ซึ่งกลับ

เป็นเรื่องสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับกลุ่มอีซีบีอย่าง มาก เพราะเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยในการบริหารประเทศ จนในที่สุด นายกรัฐมนตรี นายจอร์จ ปาปันเดรอู ก็ต้องแพ้ภัยตัวเอง และ ขอลาออกไป จากนั้นภายในช่วงสองเดือนก็ได้นายกรัฐมนตรี ใหม่ ข องกรี ซ ซึ่ ง ก็ คื อ นายลู คั ส ปาปาเดมอส โดยต้ อ ง

ทำการโหวตในสภาเพื่อที่จะรับรองการตัดงบต่าง ๆ ให้เข้า

ตามเงือ่ นไขการกู้เงินของไอเอ็มเอฟ แต่ก็เรียกว่าสามารถผ่าน ไปได้อย่างทุลักทุเล และหลายครั้งที่มีข่าวออกมารายวันทั้งดี และไม่ ดี ก ลั บ ไปกลั บ มา จากสภาพดั ง กล่ า วที่ เ ล่ า มาก็ เ กิ ด เหตุการณ์ในข่าวเช่นเดียวกันกับประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศ ที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป และมีหนี้สาธารณะ สูงถึง 120 เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี เป็นประเทศที่สองที่สร้างความ วิตกกังวลและเกิดความผันผวนในระบบการเงินของยูโร เรื่อง ดังกล่าวทั้งหมดทำให้เกิดแรงซื้อและขาย US Dollar สลับไป สลับมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากการแกว่งตัวของราคาทองคำ เช่นเดียวกันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้า และกลับมาปรับตัวลดลง ในช่วงดึก เป็นเช่นนี้ในช่วงระยะเวลากว่า 7 สัปดาห์ ทำให้

นั ก ลงทุ น ในทองคำต่ า งมึ น งง โดยเฉพาะนั ก ลงทุ น ในระดั บ วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนค่าของความ คิดโดยตลอดเวลา อันนำไปสู่การขึ้นและลงของราคาทองคำ เป็นรายวันหรือรายสองวันเลยก็ว่าได้ เหตุการณ์วกิ ฤตหนีส้ นิ ของยุโรปดูจะยังไม่จบไปอย่างง่าย ๆ และในท้ า ยที่ สุ ด ก็ มี พี่ ใ หญ่ คื อ เฟดของสหรั ฐ อเมริ ก าต้ อ ง

ยื่ น มื อ เข้ า มาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยมี ก ารแถลงการณ์ ร่ ว ม ระหว่ า งเฟดกั บ อี ซี บี เ พื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยอั ด ฉี ด สภาพคล่ อ งให้ กั บ

กลุ่มประเทศยุโรป และข่าวนี้มีผลอย่างมากทั้งต่อตลาดหุ้น

และตลาดทองคำ โดยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว และ รุนแรง เนื่องจากมีการวิเคราะห์ว่าต่างมีเงินก้อนใหญ่อัดฉีด ยุโรป เพื่อเสริมสภาพคล่องของภาวะหนี้สินของกรีซ อิตาลี และสเปนต่ อ ไป โดยภาพรวมชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ตลาดเงิ น แม้ ใ น ประเทศที่เจริญแล้วหรือพัฒนาอย่างยุโรปก็ตาม จำเป็นต้อง

มีวินัยทางการเงินที่ดี หากประเทศหรือธนาคารใดขาดวินัย ทางการเงิ น ย่ อ มนำมาซึ่ ง ความหายนะ และในท้ า ยที่ สุ ด ก็ มี ความวุน่ วายตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น อันนำมาสูว่ กิ ฤตการณ์

GOLD FUTURES

ทางการเงินที่แก้ไขกันไม่จบสิ้น หรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกา เองที่เรียกว่ายังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจยังต้องได้รับการฟื้นฟู แก้ไข ก็ยังไม่จบสิ้นเช่นเดียวกัน ประธานาธิบดี นายบารัค

โอบามา มี ค วามพยายามตั ด ลดงบประมาณและเพิ่ ม ภาษี

แต่ เ นื่ อ งจากปั ญ หาการเมื อ งภายใน ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถทำให้

ความต้ อ งการดั ง กล่ า วลุ ล่ ว งไปได้ เ ช่ น เดี ย วกั น สรุ ป ได้ ว่ า

การมีวินัยทางการเงินที่ดีในระดับประเทศ รวมทั้งการควบคุม

การตรวจสอบสภาวะการเงิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผู้ น ำจะ

สามารถช่วยนำพาให้ประเทศไม่ต้องพบกับภาวะวิกฤตการณ์ ทางการเงิน

การลงทุนในทองคำกับวินัยของการลงทุน

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ เงินลงทุนเองก็หนีไม่พ้นที่นักลงทุนจะต้องมีวินัยในการลงทุน ของตนเอง เพื่อให้สามารถอยู่ในตลาดที่มีความผันผวนอย่าง ทุกวันนี้ได้อย่างรอดปลอดภัย โดยเฉพาะในสองเดือนที่ผ่านมา ที่ตลาดทองคำมีความผันผวนอย่างมาก นักลงทุนจำนวนมาก ในตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ล้มเหลวหรือขาดทุนจากการลงทุน เรี ย กได้ ว่ า ถึ ง กั บ ต้ อ งออกไปจากตลาดด้ ว ยซ้ ำ ทำให้ ส ภาพ ตลาดโดยรวมมีปริมาณการซื้อขายต่ำลงจากเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา โดยลดลงถึง 3 เท่า จากสภาวะปกติ จะเห็นได้ว่า สภาพของการมีวินัยการลงทุนที่ดีเท่านั้นที่จำเป็นกับนักลงทุน

ที่ ส ามารถเอาชนะกั บ ตลาดที่ มี ค วามผั น ผวนได้ และวิ นั ย ที่ สำคัญคือ การบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพตลาด เพราะว่ า การที่ เ ราจะขาดทุ น จำนวนมากแล้ ว กำไรแต่ น้ อ ย

เป็นสิ่งที่นักลงทุนโดยทั่วไปจะประสบ อย่างไรก็ตาม หากนัก ลงทุนเข้าใจวินัยและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีแล้ว จะต้อง สามารถทำกำไรได้มาก และเมื่อขาดทุนจะต้องหยุดขาดทุน

ได้อย่างรวดเร็ว หรือขาดทุนแต่น้อย ดังนั้นแม้จะมีภาวะตลาด

ที่ ผั น ผวนก็ จ ะสามารถประคองตั ว เองอยู่ ใ นตลาดได้ อ ย่ า ง

ชาญฉลาด

โดยนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ MTS Gold Futures ติดต่อ Customer Service 0-2222-6222 สนใจเข้าอบรมกับ MTS Gold Academy ติดต่อได้ที่ Call Center 0-2222-5959

วารสารทองคำ 41


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จากความผันผวนของราคาทองคำทีบ่ างวันปรับตัวขึน้

ไปแรงมาก ขณะที่ อี ก วั น นึ ง กลั บ ดิ่ ง ลงมาอย่ า งไม่ ค าดคิ ด ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งบวกและลบคละกันไปมาอยู่

ทุ ก วั น ทำให้ นั ก ลงทุ น หลายท่ า นลั ง เลสงสั ย ว่ า ทิ ศ ทางของ

ราคาทองคำจะไปทางไหนกันแน่ !!!! แม้ว่าในขณะนี้ราคาทองคำเริ่มกลับมาปรับตัวดีขึ้น หลัง จากทีด่ งิ่ ลงอย่างแรงในช่วงกันยายน ความผันผวนเช่นนี้ จึงย่อม ส่งผลให้หลายคนเริ่มตะขิดตะขวงใจ และเริ่มไม่มั่นใจว่าราคา

จะทะลุ 2,000 USD ต่อออนซ์ อย่างทีเ่ คยคาดการณ์กนั เอาไว้จริง 42 วารสารทองคำ

หรือ?? ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า จะมีแนวโน้มมากน้อย

แค่ไหนที่ราคาทองคำจะไปต่อได้ถึง 2,000 USD ต่อออนซ์

ในปีหน้า แต่แน่นอนว่าราคาทองคำคงไม่ยอมลดลงมาง่าย ๆ ตราบใด ทีส่ หรัฐยังคงพิมพ์แบงก์ออกมาใช้เองไม่หยุดไม่หย่อน แต่ทวี่ า่ ไม่ ลดลงมาง่าย ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ไต่ขึ้นต่อ โดยส่วน ใหญ่คาดว่า ราคาทองคำในปีมงั กรจะยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และอาจจะเพิม่ ขึน้ ไปถึง 1,950 USD ต่อออนซ์ ในปลายมีนาคม ก็เป็นได้ เนือ่ งจากมาตรการอัดฉีดเงินรอบ 3 ของสหรัฐ (QE3)


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

และการคงอั ต ราดอกเบี้ ย ของสหรั ฐ ที่ ร ะดั บ ต่ ำ ต่ อ ไป อี ก ทั้ ง วิกฤตการณ์หนีใ้ นยุโรปทีย่ งั คงไม่ได้รบั การแก้ไข หลายสำนักจึง การันตีได้ว่าความต้องการถือครองทองคำจะเพิ่มขึ้นแน่นอน และประกอบกับความต้องการของธนาคารกลางในประเทศ

ต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งการสะสมทองคำเพื่ อ เป็ น ทุ น สำรองระหว่ า ง ประเทศมากขึ้น มาตรการของจีนที่ให้กองทุนรวมในประเทศ สามารถไปลงทุนในกองทุน ETF ทองคำในต่างประเทศได้ ความ ต้องการทองคำเพือ่ เป็นเครือ่ งประดับ เพือ่ การลงทุน และความ ต้องการทองคำเพื่ออุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงไม่น่า

จะเกินความคาดหวังที่จะได้เห็นราคาทองคำทะลุ 2,000 USD ต่อออนซ์ ฉลองปีมงั กรทองนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำได้สง่ สัญญาณการปรับฐาน และ อาจเปลีย่ นแนวโน้มจากขาขึน้ เป็นขาลงอีกครัง้ จากการแกว่งตัว แบบ Side way เพื่ อ สร้ า งฐาน เนื่ อ งจากความกั ง วลว่ า

ค่าเงิน USD จะแข็งค่าขึน้ ต่อไป จากการแทรกแซงของธนาคาร กลางญีป่ นุ่ ดังนัน้ ในช่วงเวลาทีร่ าคาทองคำอ่อนค่าลง อาจเป็น จังหวะทองที่จะเก็บของไว้ ก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะ ถัดไป โดยราคาทองในระยะสัน้ นีม้ แี นวโน้ม Side way จากแรง ซือ้ ของกองทุน ETF(+) และการแข็งค่าของเงิน USD (-) ดังนัน้ คาดว่าราคาทองคำอาจอ่อนตัวลง ในส่ ว นของระยะกลาง-ยาว แนวโน้ ม ราคาทองคำเป็ น

Sideway up จากการที่มีปัจจัยสนับสนุนจากนักลงทุนที่ยังคง เข้ า ซื้ อ ทองคำอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในฐานะของสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย

GOLD FUTURES

ประกอบกับการคาดการณ์ว่าความต้องการทองคำจะเพิ่มขึ้นใน ไตรมาสที่ 4 เนือ่ งจากเป็น high season สรุปแล้ว ราคาทองคำมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในลักษณะ

Sideway up และผันผวนตามค่าเงิน US dollar และวิกฤตหนี้ ของยุโรปทีเ่ กิดขึน้ อย่างไรก็ตามเราอาจเห็นราคาทองมายืนอยูท่ ี่ ระดับ 1,950 USD ต่อออนซ์ ได้ในช่วงต้นปีหน้า ด้วยปัจจัยบวก ทีก่ ล่าวมาข้างต้น และภาพทางเทคนิครายเดือนก็แสดงให้เห็นว่า ราคาสามารถยืนเหนือเส้น Moving Average 9 วัน และ MADC ทีม่ คี า่ เป็นบวกอย่างแข็งแกร่ง น่าจะพอช่วยให้หลายคน ที่ถือทองอยู่โล่งใจอีกนิด เพราะราคาทองคำมีแนวโน้มที่สดใส

ในระยะยาวอย่างแน่นอน และในครัง้ หน้า กลับมาพบกันได้ใหม่ ทีจ่ ะทำให้คณ ุ ไม่พลาด ทุกจังหวะทอง และยังคงเจาะลึกเรื่องทองเช่นเคย แต่จะเป็น เรือ่ งอะไรนัน้ อย่าลืมพลิกมาอ่านกัน

“ร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง Gold Futures และ Silver Future ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ติดต่อได้ที่ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส”

วารสารทองคำ 43


บทความพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์

่ ี ท น อ ต 3

เทคโนโลยีล้ำสมัย ในการวิเคราะห์ทองและโลหะผสม บทความตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอปัจจัยสำคัญที่ทำให้ การวิเคราะห์ทองคำ ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ (X-Ray) มีความ คลาดเคลื่อนสูง หรือไม่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่ความต้องการของ ผู้ทำทองประเภทนี้คือ ต้องการให้ค่าที่อ่านได้จะเอนเอียงไปใน ทางที่สูงกว่าความไปจริง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พยายามจะ ทำทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ หรือทองปลอม หรือทองหุ้ม เพื่อแสวงหา กำไรจากการทำทองดังกล่าว ปั จ จั ย ข้ อ ที่ 2 (ต่ อ จากฉบั บ ที่ แ ล้ ว ) หากทองคำมี ก าร

ชุบเคลือบผิว หุ้ม สอดไส้ หรือภาษาตลาดเรียก ทองหุ้ม ทอง ยัดไส้ ทองชุบ ซึ่งการเรียกนั้นแบ่งไปตามกรรมวิธีในการผลิต ดังนั้นผู้เขียนขออธิบายทางหลักวิชาการว่า ทำไมเครื่อง เอกซเรย์ จึ ง ไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ค่ า ทองคำได้ ถู ก ต้ อ ง หาก

มีการชุบเคลือบด้วยทองคำ/ทองหุ้ม/ทองยัดไส้อยู่บนโลหะอื่น โดยหลั ก การของเทคนิ ค เอกซเรย์ ฟ ลู อ อเรสเซนต์ นั้ น จะวั ด

และนำพลั ง งานที่ ไ ด้ จ ากการกระจายออกมาจากวั ต ถุ ที่ เ ป็ น โลหะที่ ผ สมในชิ้ น งานทองคำหรื อ ทองคำเคลื อ บอยู่ ด้ า นบน

44 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เครื่องเอกซเรย์รุ่น XDV-SDD

ไปประมวลผล โดยแท้จริงแล้วเครื่องจะไม่รู้ว่าสัญญาณหรือ พลังงานที่ตรวจจับได้นั้น มาจากชิ้นงานที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จริง ๆ หรือมีการเคลือบ หุ้ม ยัดไส้ มาก่อน ด้วยการพัฒนา โปรแกรมให้มีความทันสมัยต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับ ความต้องการ จึงทำให้เครื่องเอกซเรย์สามารถวัดเปอร์เซ็นต์ ทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถวัดความหนา ของทองคำที่เคลือบอยู่บนโลหะอื่น เช่น ทองชุบบนตัวเรือนเงิน ทองเหลือง ทองแดง ตะกัว่ และตัวเรือนประเภทโลหะอืน่ ๆ ได้ แต่ความลึกหรือความหนาที่สามารถวัดได้นั้นค่อนข้างจำกัด เนื่องด้วยทองคำเป็นโลหะที่มีความหนาแน่นของอะตอมเทียบ ต่อหน่วยพื้นที่สูงมากคือ19.32g/cm3 จึงทำให้เครื่องเอกซเรย์วัดความหนาทองคำได้เพียงไม่กี่ “ไมครอน” แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยในกรรมวิ ธี ก ารชุ บ ทองเข้ า ไปใน

ตัวเรือนต่าง ๆ นั้นก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด (ปลอมให้เหมือน) คือ ต้องมีการเตรียมผิวก่อนการชุบ และใช้เวลานาน ซึ่งยากและใช้ ต้นทุนสูงในการชุบ เพียงเพื่อให้เครื่องเอกซเรย์วัดได้ค่าสูงกว่า

บทความพิเศษ

ผลวิเคราะห์ทองชุบ บน ตัวเรือนทองเหลือง (Au/Ni/CuZn) ทองคำ Au% นิกเกิล Ni% ทองแดง Cu% สังกะสี Zn% 13.78% 10.70% 70.50% 5.02% ค่าความเป็นจริง ถ้าหากนำชิ้นงานทองคำชุบ/เคลือบผิวมาวัด เปอร์เซ็นต์ทองคำ ค่าที่แสดงออกมานั้นจะสัมพันธ์โดยตรงกับ ความหนาของทองคำที่เคลือบอยู่บนชิ้นงาน กล่าวคือ ชุบทอง บาง ๆ เครื่องจะแสดงเปอร์เซ็นต์ทองต่ำ ชุบทองหนา เครื่อง จะแสดงเปอร์เซ็นต์ทองสูง ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะชุบ ทองให้หนา ๆ เพื่อหวังว่าเครื่องจะวัดเปอร์เซ็นต์ทองสูงขึ้น แต่ ยังมีปัจจัยอื่นที่ควบคุมได้ยากในขบวนการชุบ ทำให้วิธีการนี้

ไม่นิยมแพร่หลายในการทำ “ทองปลอม” และเครื่ อ งเอกซเรย์ ยั ง สามารถตรวจจั บ / วัดผลได้ เพียงแต่ผู้ใช้งานจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ ทองคำชุบมากขึ้น ส่วนการวิเคราะห์ทองหุ้มผู้เขียนจะนำเสนอ ฉบับต่อไป ผู้เขียน/เรียบเรียง/ทดสอบ ดอกคูณ บุญเดช DKSH Technology (Thailand) Limited Mobile +668 1 909 5359 email dokkun.b@dksh.com วารสารทองคำ 45GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บทความพิเศษ

วารสารทองคำ 47


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร พระพุทธรูปทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

“การเททองหล่อพระแบบโบราณ” งานศิลปะชั้นสูงที่นับวันจะไร้ผู้สืบทอด ในสมัยโบราณนอกจากจะใช้

“ทองคำ” เพื่อแสดงถึง ยศถาบรรดาศั ก ดิ์ แ ละความมั่ ง คั่ ง ทางฐานะแล้ ว ยั ง นิยมนำ “ทองคำ” ซึง่ เป็นโลหะล้ำค่ามาเป็นวัสดุในการปัน้ หล่อพระพุทธรูป อีกด้วย เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทั้งของบ้านเมือง และความศรั ท ธาอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ข องพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ มี ต่ อ พระพุทธศาสนา ที่ ผ่ า นมา คอลั ม น์ “เล่ า ขานตำนานทอง” ได้ น ำเสนอ

เรื่องราวเกีย่ วกับพระพุทธรูปทองคำสำคัญ ๆ ในประเทศไทยไป 48 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

แล้ว มาถึงฉบับนี้เราจะนำเสนอวิธีการจัดสร้างพระพุทธรูปและ การเททองหล่อพระ ที่นับวันจะหาคนสืบทอดได้ยากเต็มที แม้ จะมีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 700 ปีแล้ว แต่เพราะกรรมวิธีการหล่อพระพุทธรูปเป็นกรรมวิธี ที่ยุ่งยาก มีขั้นตอนมากมาย จึงทำให้นับวันจะหาคนสืบทอด

ได้ยาก แต่ได้หันไปใช้เครื่องจักรมาช่วยทำงานแทน จึงทำให้ กรรมวิธี หล่อพระพุทธรูปแบบโบราณค่อย ๆ เลือนหายไป การหล่อพระพุทธรูปแบบโบราณ ต้องใช้กำลังคนในทุกขัน้ ตอน ฉะนั้นกว่าที่จะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้บูชาได้ต้องใช้ เวลานานแรมเดือนแรมปี นับเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีต ความชำนาญ ความอดทนสูง และที่สำคัญ คนที่ทำจะต้องมี ความศรัทธาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และด้วย ความสลับซับซ้อนของขัน้ ตอนทีม่ มี ากมายหลากหลาย งานหล่อ พระพุทธรูปจึงเป็นประติมากรรมที่รวมเอาช่างฝีมือในหมวด

ช่างสิบหมู่ไว้แทบทุกแขนง ทั้งช่างปั้น ช่างหล่อหรือช่างเททอง ช่ า งขั ด และช่ า งลงรั ก ปิ ด ทอง โดยการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป นั้ น

แบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

การปั้นหุ่น

ขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูปโลหะหรือทองคำนั้น เริ่มจาก การปัน้ หุน่ องค์พระซึง่ จะเป็นแกนในของแม่พมิ พ์โดยใช้ดนิ เหนียว คุณภาพดีมีสีเหลืองที่เรียกว่า “ดินขี้งูเหลือม” ผสมขี้เถ้าแกลบ ปั้นให้เป็นก้อนกลมรีแล้วนำมาขึ้นรูปบนกระดานหุ่น ช่างจะวาง ดินก้อนแรกตรงตำแหน่งศูนย์กลางด้านหน้าขององค์พระ แล้ว วางก้อนอื่น ๆ เรียงซ้อนกันไปตามความสูงที่กำหนดไว้ โดยใช้ ไม้เป็นแกนยึดดิน จากนั้นอัดดินให้แน่น ตกแต่งให้เป็นรูปร่าง

องค์พระแล้วทาผิวด้วยดินมอม (ขี้เถ้าแกลบผสมน้ำโคลนของ ดินเหนียว) เพื่อให้ผิวของหุ่นเรียบละเอียด ไม่หลุดร่วง ซึ่งจะ ช่วยให้ทองวิ่งได้สะดวกในขั้นตอนการเททอง

การเข้าขี้ผึ้งและการตัดแบ่งหุ่นพระแกนใน

เมื่อได้หุ่นพระแกนในแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเข้าขี้ผึ้ง ซึ่งต้องใช้เทือก (ขี้ผึ้งที่เคี่ยวกับน้ำมันยางจนเหนียวเหมือนกาว) ทาให้ทั่วหุ่นพระแกนใน แล้วจึงนำแผ่นขี้ผึ้งมาติดหุ้มหุ่นพระ

ให้ทวั่ ทัง้ องค์ จากนัน้ ตกแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ของพระพุทธรูป ให้สมบูรณ์บนเนื้อขี้ผึ้ง โดยลักษณะที่ปรากฏบนขี้ผึ้งนี้จะไป ปรากฏที่เนื้อทองภายหลัง สำหรับพระพุทธรูปขนาดใหญ่เมือ่ เข้าขีผ้ งึ้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องตัดแบ่งหุ่นพระออกเป็นส่วน ๆ เพื่อทำแม่พิมพ์สำหรับหล่อ วารสารทองคำ 49


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แต่ละส่วนแยกจากกัน เพราะหากหล่อเป็นชิ้นเดียวที่มีขนาด ใหญ่จะเกิดปัญหาเททองให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ยาก

การทำแม่พิมพ์

การทำแม่ พิ ม พ์ ส ำหรั บ หล่ อ พระพุ ท ธรู ป เริ่ ม จากการติ ด

สายชนวนซึง่ ทำด้วยขีผ้ งึ้ เข้ากับจุดต่าง ๆ ของหุน่ พระทีเ่ ข้าขีผ้ งึ้ แล้ว เพื่อเป็นเส้นทางนำร่องให้ทองไหลไปยังส่วนต่าง ๆ ได้ สะดวก รวมทัง้ ทำทางให้ขผี้ งึ้ ไหลออก เรียกว่า “กระบวน” จากนัน้ จึงตอกทอยซึ่งเป็นแท่งเหล็กขนาดเล็กลงบนหุ่นพระโดยรอบ เพื่อเป็นตัวยึดติดกับโครงดินของแม่พิมพ์ที่จะพอกหุ้มต่อไป การพอกดินชั้นแรกเรียกว่า ทับดินนวล ใช้น้ำขี้วัวผสมดิน อ่อนทาทับชั้นผิวขี้ผึ้งให้ทั่ว 3-4 ครั้ง เพื่อให้เนื้อของแบบพิมพ์ เรียบสนิท ที่สำคัญคือ ช่วยรักษาความชัดเจนของรูปร่างและ ลวดลายขององค์พระไว้อย่างดีด้วย (ส่วนผสมที่เรียกว่ามูลวัว คือ การนำมูลวัวสด ๆ มาคั้นเอาแต่น้ำ กรองด้วยผ้าขาวบาง จากนัน้ นำมาผสมกับดินนวล) เมือ่ ดินนวลแห้งแล้วจึงเข้าดินอ่อน โดยใช้ดนิ อ่อนผสมทรายแปะทับบนดินนวล ต่อด้วยการเข้าดินแก่ โดยใช้ดินเหนียวผสมน้ำขี้วัวและทรายพอกทับดินอ่อนอีกชั้น แล้วจึงรัดปลอก ซึ่งในสมัยโบราณใช้ไม้ไผ่ดัดเป็นโครงตาข่าย รัดรอบแม่พิมพ์จนแน่นหนา จากนั้นพอกดินแก่ทับอีกครั้ง กรรมวิธตี อ่ ไป คือ การเข้าลวด ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นอีกขัน้ ตอนหนึง่ ที่สำคัญ เพราะลวดที่พันรอบหุ่นคือเกราะป้องกันการแตกตัว

ของดินเมื่อได้รับความร้อน หุ่นพระจะเสียหายและอาจต้องเริ่ม ต้นนับหนึง่ ใหม่หากดินแตก เมือ่ ผูกเหล็กเรียบร้อยแล้ว นำดินเหนียว พอกทับแม่พิมพ์อีกครั้งให้มิดลวด ขั้นตอนนี้เรียกว่า ทับปลอก จากนั้นจึงปั้นปากจอกหรือชนวนปิดบริเวณปากทางที่จะเททอง 50 วารสารทองคำ

การหล่อ

ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่ง พระพุทธรูปจะ สำเร็จได้หรือไม่นั้นอยู่ในขั้นตอนนี้ โดยขั้นตอนการหล่อนั้น

ในภาษาช่างเรียกขั้นตอนนี้ว่า “การเททอง” หมายถึง การสุม ทองหรือหลอมโลหะ เช่น ทองคำบริสุทธิ์ ทองเหลือง ทองแดง ทองสัมฤทธิ์ ให้ละลายเป็นของเหลวแล้วเทโลหะหรือทองนั้น

ลงในแม่พิมพ์ การหลอมโลหะนับเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย เวลาและความอดทน โดยเฉพาะทองแดงต้องใช้เวลาหลอม ละลายไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง ซึ่งในการหล่อพระพุทธรูป ช่างจะ ใช้ทองปริมาณ 10 เท่าของขี้ผึ้ง ซึ่งการหล่อพระนิยมใช้ฟืน

เป็นเชื้อเพลิงเผาหุ่นและใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงในการหลอมโลหะ ก่ อ นเททองต้ อ งทำการสุ ม ไฟหุ่ น ให้ ร้ อ นจั ด เพื่ อ สำรอกขี้ ผึ้ ง

ที่ปั้นเป็นหุ่นอยู่ภายในหลอมละลายไหลออกมาจากแม่พิมพ์

ทางช่ อ งชนวนจนหมด และเผาแม่ พิ ม พ์ ต่ อ ไปจนสุ ก พร้อมที่

จะเททองหล่ อ พระได้ การหล่ อ พระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ่ ต้ อ ง

ทำนั่งร้านสำหรับเททอง พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่หรือมีความ สู ง มาก ๆ จะใช้ วิ ธี ห ล่ อ เป็ น สองท่ อ นแล้ ว นำมาประกบกั น

เมื่อเผาแม่พิมพ์ได้ที่ ขณะเดียวกับทองที่หลอมในเบ้าละลาย ดีแล้ว ก็เตรียมยกเบ้าทองไปเทลงในแม่พิมพ์ได้เลย การเททอง ต้องเทติดต่อกัน มิฉะนั้นจะไม่ต่อเป็นเนื้อเดียว ภายหลังการเททองเสร็จแล้วต้องปล่อยให้ทองในแม่พิมพ์ เย็ น ตั ว จึ ง จะจั ด การทุ บ แม่ พิ ม พ์ ดิ น ออกได้ รื้ อ แก้ ล วดที่ รั ด

แม่พิมพ์ออกให้หมด ถอนหรือตัดทอยออกแล้วใช้ตะไบหยาบ ขั ด ให้ ทั่ ว ทุ ก มุ ม พระพุ ท ธรู ป สำเร็ จ ก็ จ ะปรากฏให้ เ ห็ น อย่ า ง

เด่นชัด ในปั จ จุ บั น การหล่ อ พระพุ ท ธรู ป ทั้ ง องค์ โ ดยใช้ ท องคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ไม่ค่อยนิยมมากนัก เพราะทองคำมีราคาสูง ต้องใช้ทุนทรัพย์ ในการจั ด สร้ า งเป็ น จำนวนมาก ส่ ว นใหญ่ จึ ง ใช้ ท องคำหล่ อ

แค่ส่วนสำคัญอย่าง พระเกศ เป็นต้น

ขั้นตอนการขัดแต่งพระพุทธรูป

หลังจากเสร็จขั้นตอนการเททองแล้ว ช่างจะทำการทุบ

แม่พิมพ์ออกแต่ผิวพื้นขององค์พระจะไม่เรียบ มีคราบเผาไหม้ ปรากฏอยู่โดยทั่ว ดังนั้น เมื่อทำการหล่อแล้วจึงต้องมีการขัด แต่งผิวให้มันเงา ขั้นตอนการขัดมันในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องขัด กดจี้กับองค์พระจนผิวเรียบเกลี้ยง จากนั้นเปลี่ยนผ้าขัดเงาให้ เป็นผ้าที่มีความนิ่มปุยขัดต่อโดยใช้ยาขัดเงาสีแดงเป็นตัวเพิ่ม ความแวววาว ตามมาด้วยการลงรักปิดทองด้วยการนำองค์

พระล้างน้ำให้สะอาดก่อนลงรัก ใช้น้ำรักผสมสมุกบดให้เข้ากัน จนข้นแข็งไม่ติดมือ นำน้ำรักมาเกลี่ยให้ทั่วองค์พระ ปล่อยทิ้ง ไว้ประมาณ 10-20 วัน เมื่อรักแห้งสนิท ขัดอีกครั้งด้วยกระดาษทรายลบสันคม

และรอยคลื่นออกให้เกลี้ยงเกลา ล้างน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง

เมื่อองค์พระแห้งแล้ว ช่างจะใช้แปรงจุ่มลงทาให้ทั่ว ผึ่งลมรอ

จนแห้งแล้วใช้น้ำรักทาทับอีกครั้ง จากนั้นคลุมองค์พระด้วย

ผ้าชุบน้ำทิ้งไว้ประมาณ 10 ชั่วโมง แล้วเปิดออกดู เมื่อน้ำรัก

ไม่ติดมือก็ถือว่าสามารถนำแผ่นทองมาปิดที่องค์พระได้แล้ว เมื่อปิดทองเสร็จ ช่างทำการเกลี่ยทองให้ทั่วตลอดองค์พระ สุดท้ายจะเป็นพิธีการเบิกพระเนตร สำหรับตาดำนิยมใช้ นิลดำทำเป็นรูปทรงไข่ ตาขาวใช้เปลือกหอยมุกไฟ ปอกเปลือก นอกออก แต่งด้วยตะไบแล้วนำไปติดโดยใช้น้ำรักผสมสมุก (ใบตองแห้งเผาแล้วนำมาร่อนจนละเอียด) ตาหนึ่งข้างจะติดที่

เล่าขานตำนานทอง

หัวตา 1 อัน และหางตาอีก 1 อัน ขณะใส่ตานิลต้องท่องคาถา คำว่า “ทิพจักขุ จักขุ ปะถัง อาคุจฉาติ” เป็นอันเสร็จพิธีการปั้น และหล่อพระพุทธรูป ในสมัยหนึ่งหากมีการหล่อพระด้วยทองคำ มักจะมีการ พอกปู น ทั บ และลงรั ก ปิ ด ทองเพื่ อ ให้ ดู เ หมื อ นพระพุ ท ธรู ป ธรรมดาทั่ ว ไป ซึ่ ง น่ า จะเป็ น การอำพรางมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดทราบว่ า

เป็นพระพุทธรูปทองคำล้ำค่า เพื่อให้รอดพ้นจากข้าศึกศัตรู

โดยช่างโบราณจะมีวิธีการพอกปูนหุ้มพระพุทธรูป โดยขั้นตอน แรกช่ า งจะลงรั ก ไปบนผิ ว องค์ พ ระก่ อ นที่ จ ะพอกปู น ลงไป สันนิษฐานว่าเพื่อให้ปูนยึดเกาะองค์พระได้ดี อีกทั้งรักยังจะช่วย ป้องกันมิให้เนื้อทองคำถูกความเค็มของปูนกัดกร่อน เนื่องจาก ปูนสมัยโบราณทำจากหินปูนหรือเปลือกหอยทะเลนำมาเผา

ซึ่งมักมีความเค็มอยู่มาก สำหรับปูนที่ใช้ในการพอกและปั้นพระพุทธรูปต้องมีความ เหนียว คงตัวอยู่ได้ขณะปั้น และจับตัวแข็งแกร่งเมื่อแห้งสนิท โดยทั่วไปช่างโบราณนิยมใช้ปูนขาวกับทรายละเอียด ตำรวม

กับวัสดุเส้นใย เช่น กระดาษฟาง และผสมกาวหนังสัตว์กับ น้ำตาลอ้อยเข้าไปด้วย หลังจากพอกและปั้นปูนเสร็จจึงลงรัก ปิ ด ทองทั บ อี ก ชั้ น เพื่ อ ความสวยงามตามแบบแผนการสร้ า ง พระพุทธรูปทั่วไป

นี่คือมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญซึ่งสืบทอดกันมา หลายร้อยปี ที่เหล่าช่างทั้งหลายบรรจงสร้างขึ้นเพื่อสืบทอด พระพุทธศาสนาของชาติ ให้เป็นเสมือนดั่งเครื่องเตือนใจ ให้พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และให้ มรดกอันล้ำค่านี้ยังอยู่เคียงคู่ประเทศชาติต่อไปตราบนาน เท่านาน

วารสารทองคำ 51


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

“น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม ในจังหวัดอุดรธานี 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศ คุณธีระ กล่าวว่า ชมรมร้านค้าทองที่อุดรฯ ได้ก่อตั้งมา

ลั ก ษณ์ ก ล้ ว ยไม้ ห อมอุ ด รซั น ไฌน์ ” นี่ คื อ คำขวั ญ ประจำ ร่วม ๆ 30 ปี แต่ว่าเป็นการรวมตัวแบบหลวม ๆ ประมาณ

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็นอีกหัวเมืองหลักในภาคอีสาน และ ไม่เกิน 30 ร้าน เวลามีปัญหาจึงมาคุยกัน การรวมตัวที่จังหวัด เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งคอลัมน์ อุดรธานี เริ่มต้นด้วยดี ในยุคนั้นการค้าทองยังค่อนข้างลำบาก ระเบียงทองคำ ฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายธีระ ตั้งหลัก เพราะการติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยเฉพาะโทรศั พ ท์ ยั ง ไม่ เ จริ ญ การ มั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธาน ติดต่อระหว่างจังหวัดกับกรุงเทพฯ เป็นเรือ่ งยาก ต้องมีการตัง้ เวร ชมรมร้านค้าทอง จังหวัดอุดรธานี ถึงธุรกิจการค้าทองคำ คือให้สมาชิกแต่ละร้านมาสลับเปลี่ยนแจ้งราคาทองให้กับสมาชิก

52 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

คนอื่น คล้ายกับแมสเซนเจอร์สมัยนี้ แต่เมื่อในระยะหลังการ สือ่ สารพัฒนามากขึน้ รูปแบบการแจ้งข่าวสารก็ทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว มากขึ้ น ตาม แต่ ใ นปั จ จุ บั น มี ร้ า นมาร่ ว มชมรม ประมาณ 50 กว่าร้าน จากร้านทองที่มีอยู่ประมาณ 80 ร้าน กิจกรรมหลัก ๆ ก็จะมีการประชุมพูดคุยแจ้งข่าวสารที่ สำคัญ โดยเฉพาะการแลกข้อมูลกับทั้งช่วยหน่วยราชการ กรณี ของหาย ทรัพย์สินถูกประทุษร้าย ถูกโจรกรรม เป็นต้น เมื่อมี เหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง เพราะราคาทองแพงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของทองปลอม ทองยัดไส้ ซึง่ นอกจากการแจ้งข่าวสารให้กบั สมาชิกในพืน้ ทีแ่ ล้ว ในบางครั้งยังแจ้งไปยังจังหวัดข้างเคียงเพื่อให้ร่วมกันตรวจสอบ ด้วย เพราะธุรกิจค้าทองต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่กำไรไม่มาก

ดังนั้นจึงต้องช่วยกันป้องกัน คุณธีระ ได้กล่าวถึงสภาพการค้าทองคำใน จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า ซบเซามาก ตัง้ แต่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุง้ คนทีม่ ที องส่วนหนึง่ จำใจต้องขายทองเพื่อรักษาสภาพคล่องของตัวเอง อีกเรื่องหนึ่ง ก็ คื อ พอมาช่ ว งเศรษฐกิ จ ดี คนที่ คิ ด จะซื้ อ ทอง ความตั้ ง ใจ

หายไปเลย เป็นต้น หรือบางครั้งคิดจะหมั้นสาวจาก 5 บาท

ก็เหลือ 3 บาท หรือคนที่หวังเก็งกำไรก็ทยอยขายจนไม่มีขาย เพราะราคามันยั่วยวนเหลือเกิน “ผมกล้าพูดเลยว่า ผู้ประกอบการค้าทอง ไม่ว่าต่างจังหวัด แม้แต่พวกผู้ค้าส่งมีสักกี่คนที่กล้าคิดว่าวันนี้ราคามันจะมาถึง ขนาดนี้ มีแต่คาดการณ์ว่าอาจจะ อาจจะ แต่บางคนคิดได้ก็ ไม่ใช่เวลานี้ ไม่ถึงเร็วขนาดนี้ นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์ แต่ ว่าสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งนี้ผมกลับคิดย้อนไป แปลก ๆ หน่อย หลวง ตามหาบัว ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ระดับทั่วโลกรู้จัก โครงการ

ช่วยชาติของท่านที่ว่าบริจาคทอง บริจาคดอลลาร์ตั้งแต่สมัยนั้น ทองกิ โ ลนึ ง แค่ 500,000-600,000 เท่ า นั้ น เอง จนมาถึ ง ที่

ท่านมรณภาพ พินัยกรรมของท่านก็เขียนไว้ รวบรวมได้ว่าใน ช่วงงานศพ ถ้ามีเงินบริจาค ก็ให้รวบรวมเงินซื้อเป็นทองคำ

ช่วงนั้นนะผมยังบอกเลย ซื้อตอนนี้แพง กิโลนึงล้านสามกว่า

หารู้ไม่ว่า แค่ไม่ถึง 100 วัน ที่หลวงตาจากไป ราคาทองขึ้นไป ตั้งเท่าไหร่ แล้วเนี่ยเป็นทุนสำรองที่มหัศจรรย์ ทั่วโลกกำลังวิ่งหา ทองคำ เพราะว่าเงินดอลลาร์มันตกต่ำ” คุณธีระกล่าว ส่วนการปรับตัวของร้านค้าทอง ต้องยอมรับว่าเหนื่อย และ ยิ่งนานวันจะลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะต่างอำเภอเริ่มมีการ

ปิดตัวบ้างแล้ว เพราะรายได้ไม่สมดุลกับการลงทุน ร้านค้าต้องมี วารสารทองคำ 53


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การบริหารจัดการที่ดี ต้องดูแลสต็อกให้ดี ทองคุณขึ้นราคาสูง ใช่ว่าขายอย่างเดียวโดยไม่ซื้อเข้า วันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าทองคุณ น้อยลง ๆ และในท้ายที่สุดจะไม่เหลืออะไรเลย ส่วนเรื่องของ การหารายได้จากส่วนอื่น ก็น่าห่วง อย่างเช่น การขายฝาก เพราะทองในมือชาวบ้านไม่มีแล้ว นับวัน ๆ มันน้อยลง ในขณะ ที่ส่วนกลางกำลังหลงใหลได้ปลื้มกับการลงทุนแบบใหม่ ๆ อย่าง โกลด์ ฟิวเจอร์ส แม้ว่านักลงทุนจะมีทางเลือกมากขึ้น แต่ว่าใน ความเป็ น จริ ง คนที่ ม าซื้ อ ทองในรู ป แบบเก่ า ที่ ซื้ อ มาแล้ ว

ขายไป มั น จะเริ่ ม น้ อ ยลง แม้ ว่ า การลงทุ น ใหม่ ๆ ทำผ่ า น สถาบันการลงทุนจะเป็นไปตามกระแสโลก แต่ร้านทองเยาวราช ร้านทองตู้แดงมันก็คือร้านทอง ไม่ใช่สถาบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะ ต้องรักษาไว้ ไม่ใช่ให้สถาบันเค้าทำแล้วกัน ซึ่งอยากให้ทุกฝ่าย ช่วยกันดูแลในจุดนี้ด้วย “ร้านค้าต้องปรับตัว เพราะมันเริม่ มองเห็นแล้วว่า ทองน้ำหนัก เส้นใหญ่ คุณก็ต้องขายน้อยลง ในอนาคตทองเส้นใหญ่ ๆ ต่อ ไปที่เคยซื้อกันเส้นละ 20 บาท 10 บาท หรือ 5 บาท มันอาจจะ เป็นเรื่องเดิม ๆ ต่อไปจะพูดกันแค่ไม่กี่บาท ไม่กี่กรัม และ อนาคตข้างหน้า บทบาทของการเป็นทองที่ไม่ใช่ 96.5 ก็จะกลับ

54 วารสารทองคำ

มา คำว่า ทองเคจะมาแล้ว แม้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะ เพราะ ตัวเลขราคาทองในระดับนี้มันเป็นตัวกระตุ้นแน่นอน และจะมอง ไปในอนาคตว่า ธุรกิจตรงนี้มันจะยืนได้ยังไง ต่างจังหวัดตอนนี้ พวกนึงก็ประทังตัวพออยูไ่ ด้ บางคนก็ไปหาซือ้ ทีด่ นิ เก็งกำไรทีด่ นิ บางคนก็ ไ ปลงทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บางคนก็ ล งทุ น การซื้อหุ้น อะไรหลาย ๆ อย่าง แล้วส่วนนึงก็คอื ลูกหลานเรียนสูง คนที่จะ

มารับมือต่อก็น้อยลง ผมถึงบอกว่า อนาคตอีกประมาณ 10 ปี ข้างหน้า ร้านทองของประเทศไทยเหลือไม่ถงึ ครึง่ ผมกล้าฟันธง” คุณธีระ ได้กล่าวถึงตลาดการลงทุนทองคำที่ จังหวัดอุดรธานี ว่า ก็มีนักลงทุนส่วนหนึ่งสนใจ แต่การซื้อขายทองคำแท่งทุกวัน นี้ สมาคมต้องแก้ไข เพราะราคาเคลื่อนไหวเร็วมาก บางวัน เปลี่ยนแปลง 19 ครั้ง บางวันเปลี่ยนแปลง 11 ครั้ง แต่คิดราคา ส่วนต่างแค่ 100 บาท เป็นไปไม่ได้ ต้องมีช่องว่างมากกว่านี ้ อาจจะเป็น 200 บาท เพื่อให้ร้านทองต่างจังหวัดอยู่ได้ เพราะ อย่ า ลื ม ว่ า ร้ า นค้ า ต้ อ งมี ส่ ว นลดให้ ลู ก ค้ า อี ก นอกจากนั้ น ยั ง มี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ จาก ภาครั ฐ ทำให้ นั ก ลงทุ น หนี ห มด ในที่ สุ ด ร้ า นค้ า ทองก็ อยู่ไม่ได้ และร้านค้าส่งก็จะอยู่ลำบากเช่นกัน

ยกนิ้วให้

ในยุคที่ตลาดค้าทองคำผันผวนขึ้นลงตลอดเวลา

การท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน ๆ คงเป็นเรื่องยาก คงจะดีหากมี สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ให้ทั้งสารประโยชน์และความเพลิดเพลินได้อย่างไม่รู้เบื่อได้ในที่เดียวกัน นั่นคือ “นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์” พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่บอกเล่าความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ราชธานีแห่งที่ 4 ของไทย ที่มีการจัดแสดงโดยใช้สื่อผสม เสมือนจริง 4 มิติ ในลักษณะ Interactive Self-learning ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจและสัมผัสได้ทั้งรูป รส กลิ่นและเสียง ที่ผู้เข้าชม สามารถได้รับความรู้ได้ครบทุกซอกทุกมุมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สร้างมากว่า 200 ปี ภายใน 1 วัน ตรงตามสโลแกนที่ว่า “คุณค่าแห่ง

ยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน” แต่ ท ว่ า ก่ อ นจะได้ เ ข้ า ชมในส่ ว นต่ า งๆ ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผู้ เ ข้ า ชมจะได้ สั ม ผั ส กั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องนิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ นั่ น คื อ

“ดอกมณฑารพ” เป็นดอกไม้ที่เชื่อว่าจะพบเห็นได้เฉพาะในสวรรค์ นำมาออกแบบเป็นรูปทรงไทยประยุกต์ ผสมผสานระหว่างลายประจำ ยามและมีปลายยอดแหลมแบบรัตนโกสินทร์ ดอกไม้ชนิดนี้จะมี 9 สี อันเป็นสีของอัญมณีนพรัตน์ ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ เพื่อสื่อถึงนิทรรศการทั้ง 9 ห้อง คือ

58 วารสารทองคำ


ยกนิ้วให้ ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ (Remarkable Entertainments) เป็นการรวบรวมมหรสพสำคัญของไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ หนังใหญ่ โขน รำ ละครและหุ่นต่างๆ ที่มีแตกสลาย และบูรณาการจนมีความงามและมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน ไป ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองในมุมมอง 360 องศา และเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ แอนิ เ มชั่ น ลายไทย ที่ ถ่ า ยทอดเรื่ อ ง

รามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ภาษาท่าทางโขนกับ 4 ตัวละครหลัก พระ นาง ยักษ์ และลิง และทดสอบฝีมือการ

เชิดหุน่ กระบอก โดยการสร้างเรือ่ งราวให้กบั เจ้าจุกและเจ้าแกละ

ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ (Grandeur Rattanakosin) ที่ได้จัดแสดงพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่ การเริ่มสถาปนา ซึ่งจะมีภาพยนตร์สื่อผสม 4 มิติที่ฉายแสง สาดออกมาทั้ง 3 ด้านของผนังห้อง เสมือนเราทะลุเข้าไปใน สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจริงๆ นอกจากภาพที่น่า ตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังมีเอฟเฟกต์อื่นๆ เช่น ที่นั่งระบบไฮดรอลิก ที่มีกลไกยกคนนั่งให้ลอยขึ้นมาเพื่อให้ความรู้สึกที่ลึกเข้าไปอีก ระดับหนึ่ง และยังมีละอองฝนที่โปรยลงมาในช่วงที่เปลี่ยนเป็น ฉากฝนตก ให้ผู้ชมได้เย็นฉ่ำกันเลยทีเดียว

ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม (The Prestige of the Kingdom) หากใครที่เคยเข้าไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วรู้สึก ตื่นตาตื่นใจกับความวิจิตรอลังการแต่ยังไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไป

ก็ลองเข้ามาสัมผัสกับห้องนี้ ซึ่งมีการจำลองพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งยังรวบรวมคติความเชื่อในความเป็นสมมติเทพของ พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ส ะท้ อ นผ่ า นงานด้ า นสถาปั ต ยกรรม ศิลปกรรม ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง เช่น พระที่นั่ง พระมหาปราสาท นอกจากนี้ยังมีตำนานพระแก้วมรกต ใน

รูปแบบแอนิเมชั่น พร้อมชมการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต ทั้ง 3 ฤดูในคราวเดียว นอกจากนี้ยังสามารถลัดเลาะผ่าน ประตูย่ำค่ำ เข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน เขตต้องห้ามสำหรับ ผู้ชาย สถานที่รังสรรค์ศิลปวิทยาการแห่งยอดกุลสตรี ที่ครั้งนี้ ผู้ชายก็มีสิทธิ์เข้าชม

ห้องลือระบิลพระราชพิธี (Renowned Ceremonies) ห้องที่รวบรวมพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่ โบราณกาลที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญขึ้นหลายพระราชพิธี เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง โบราณราชประเพณี อั น เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาของ

บรรพชนไทย อาทิ พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อบูชาขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยผู้เป็นกระดูกสันหลัง ของชาติ และชื่นชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคใน

รูปแบบ 3 มิติ และตำนานช้างเผือกคู่พระบารมี

สง่าศรีสถาปัตยกรรม (Graceful Architectures) ห้องนี้จะได้สัมผัสเอกลักษณ์อันงามสง่าของวัด วัง และ บ้านเรือน พร้อมวิถชี วี ติ คนไทยทีเ่ ริม่ ปะปรนกับวัฒนธรรมจากจีน

วารสารทองคำ 59


ยกนิ้วให้ ล่องเรือ (จำลอง) ชมวิถีชีวิตริมสายน้ำ และนั่งรถราง (จำลอง) ชมวิถีชีวิตชาวสยามสองฝั่งถนนเจริญกรุง ถนนสายแรกอันเป็น จุดเริ่มต้นแห่งพัฒนาการต่างๆ พร้อมเดินชมร้านรวง และ สัมผัสวิถีชีวิตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือที่เรียกว่า

ยุ ค ซิ ก ตี้ ที่ ผู้ ช มสามารถเต้ น รำหลากจั ง หวะผ่ า นระบบ

อิ น เตอร์ แ อกที ฟ ในบรรยากาศคึ ก คั ก เสมื อ นจริ ง พร้ อ มทั้ ง สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้า และทรงผมตามยุคสมัย ถูกใจตัวเอง

ห้องดวงใจปวงประชา (The Heart and Soul of Nation) ดื่มด่ำย่านชุมชน (Impressive Communities) ห้องที่ย่อชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้ง 12 แห่งไว้ในที่ เดียวกัน พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตทำกินและความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ ผ่านวีดิทัศน์และของจัดแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน เพียงแค่ก้าวเท้าไปยังจุดที่ตั้งของชุมชน ลวดลายที่สวยงามจะ ปรากฏขึ้ น เพื่ อ นำท่ า นไปทำความรู้ จั ก ชุ ม ชนเสมื อ นกั บ ได้ เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่จริง รวบรวมผลงานการรังสรรค์ของ คนในชุมชนซึ่งหาชมได้ยากมาไว้ให้ชมกันอย่างครบครัน

เยี่ยมยลถิ่นกรุง (Sight-Seeing Highlights) เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ การท่ อ งเที่ ย วบนเกาะรั ต นโกสิ น ทร์

สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มของทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ แหล่งรวมสถานที่น่าเยี่ยมชมหลายรูปแบบ ทั้งสถาปัตยกรรม สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ อาหารการกิน จับจ่ายสินค้า และ สี สั น ยามค่ ำ คื น อย่ า งเช่ น ตลาดนางเลิ้ ง ท่ า พระจั น ทร์ เยาวราช ซึ่งแต่ละสถานที่ก็มีบรรยากาศและกลิ่นอายที่ชวน หลงใหลในแบบฉบับของตัวเอง ประสบการณ์ใหม่ที่ผู้เข้าชมจะ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแอนิเมชั่นการท่องเที่ยวสุดน่ารัก

ชมวิวจากหน้าต่างที่เปิดสู่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วเกาะรัตนโกสินทร์

ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย (The colorful Thai way of Living) จัดแสดงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการเที่ยวชมในห้องนี้เริ่มต้นด้วยการ

60 วารสารทองคำ

ห้องที่รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ใน พระบรมราชจักรีวงศ์ ทั้ง 9 รัชกาลที่แสดงให้ประชาชาวไทยได้ เห็ น ถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพในการนำพาประเทศให้ ร อดพ้ น จาก วิกฤตการณ์และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่พสกนิกร ตั้งแต่การ ฟื้นฟูความรุ่งเรืองของสยามประเทศ การฝ่ามรสุมมหาอำนาจ นำชาติสู่ศิวิไลซ์ ความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินมาสู่สยาม เพื่ อ เรื อ งนามเสมออารยประเทศ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ ประชาชนผ่านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานอันนำไปสู่การพัฒนา ประเทศในทุก ๆ ด้าน และร่วมตราตรึงไปกับภาพยนตร์ใน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว อานั น ทมหิ ด ล และพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงประกอบพระราช กรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร นำความอุดมสมบูรณ์ จากดินสู่ฟ้า...จากป่าสู่เมือง ในบรรยากาศที่โอบล้อมตัวคุณ เสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่ปกแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ นิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าตร์ 4 มิ ติ

ที่ จ ะบอกเล่ า ทุ ก เรื่ อ งราวของยุ ค สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ หรื อ กรุ ง เทพมหานคร ในปั จ จุ บั น ที่ จ ะทำให้ เ ราทุ ก คน “รู้ จั ก ”

ตัวตน รากเหง้าของเราเองอย่างลึกซึ้งในเวลาเพียง 1 วัน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ด้ า นข้ า งลานพลั บ พลามหาเจษฎาบดิ น ทร์ เยื้ อ งกั บ หอศิ ล ป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคิดอัตรา

ค่าเข้าชม คนละ 100 บาท เด็กที่สูงไม่เกิน 160 ซม. นักเรียน และนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเข้าชมฟรี โดยจะเปิดให้เข้า ชมทุกวันเว้นวันจันทร์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.nitasrattanakosin.com


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ชะตา-ราศี

ตรวจดวงชะตา 12 ราศี หลั ง จากที่ ค อลั ม น์ ดู ด วงได้ รั บ ใช้ ท่ า นผู้ อ่ า นในการทำนายทายทั ก ในลั ก ษณะราย 2 เดื อ นมา โดยตลอด แต่ ใ นช่ ว งนี้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น รอยต่ อ ช่ ว งส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ดั ง นั้ น เนื้ อ หาในฉบั บ นี้ จึ ง มี ความพิเศษ ซึ่งเราจะมาดูกันว่า ในปีหน้าดวงชะตาราศีของแต่ละท่านจะเป็นเช่นไร

ราศีมังกร

ตั้งแต่ต้นปีจะเริ่มดี ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะดีมาก แต่ภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบก็จะหนักตามมาด้วย โดยเฉพาะเรื่องเอกสารข้อมูล แต่ต้องระวังการมีปัญหากับเจ้านาย และบาง คนจะมีปัญหาเรื่องการดิวกับนายหน้าค้าที่ดิน ฉะนั้นจะต้องเพิ่มความรอบคอบในการทำงาน แต่ก็จะมีรายจ่าย เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมบ้าน หรือการซื้อของใหม่ ๆ เข้าบ้าน ส่วนเรื่องสุขภาพร่างกาย ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดลม เกี่ยวกับเรื่องความดันต่ำ แล้วก็เรื่องน้ำในหูไม่เท่ากัน

คนที่ปวดหัวบ่อย แล้วก็หูอื้อ พยายามหาหมอเช็ก ปล่อยไว้อาจจะมีอาการหนักขึ้น

ราศีกุมภ์

ยังต้องระวังเรื่องการถูกโกงหรือฉ้อฉลเกี่ยวกับเรื่องของงาน นอกจากนั้นยังต้องหนักใจกับเรื่องของบริวาร ชาวราศีกุมภ์จะต้องรัดกุมเกี่ยวกับเรื่องการใช้คนมาก ๆ ส่วนเรื่องของธุรกิจยังคงทรง ๆ ไปจนถึงกลางปี

แล้ว ทุกอย่างจะดีขึ้น ผู้ที่จะลงทุนโปรเจ็กต์ใหญ่ ขอให้รอให้พ้นช่วงกลางปีไปก่อน แต่ชาวราศรีกุมภ์จะได้ กัลยาณมิตรที่ดีที่จะช่วยเกื้อหนุนให้การทำงานประสบความสำเร็จ สิ่งที่ต้องระวังคือ การมีปากเสียงกับคนใน ครอบครัว ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เหมือนกับว่าราศีกุมภ์ตั้งแต่ต้นปีจะหงุดหงิดง่าย แล้วก็คอนโทรลตัวเองยาก ฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนา นั่งสมาธิ ช่วยได้ แล้วก็ทำจิตใจให้สบาย ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

ราศีมีน

ตั้งแต่ต้นปีการใช้ชีวิตจะเป็นไปอย่างเรื่อย ๆ ทั้งเรื่องธุรกิจ การลงทุน แล้วก็เรื่องการเงิน ถือว่ายังมีเข้ามีออก

แต่ไม่ถึงกับดูแลเรื่องเงินไม่ได้ แต่ปีนี้ชาวราศีมีนจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้น 2 ครั้ง ตลอดทั้งปี 1. โชคจากการลงทุน

2. โชคจากการเสี่ยง สิ่งที่ต้องระวังคือ การค้าขายกับชาวต่างชาติ อาจจะเสียเปรียบจากการตกลงทางการค้า นอกจากนั้นให้ระวัง

เรื่องการตกปากรับคำหรือการที่ให้คำสัญญาว่าจะช่วยเหลือคนรอบข้าง ซึ่งจะกลายเป็นภาระในภายภาคหน้า ส่วนเรื่องของความรัก ถือว่ามีความเปราะบาง คนที่มีคู่รักอยู่แล้ว ระวังการเลิกรา การแยกทางกัน ความ ระแวง ความสงสัย ความรักไม่ค่อยดีสำหรับปีหน้าต้นปี แล้วก็ระวังการทะเลาะกับคนใกล้ชิด คนสนิทเอาไว้ด้วย เพราะว่าช่วงปีหน้าเป็นช่วงอารมณ์ขึ้นลงเหมือนกัน

วารสารทองคำ 61


ชะตา-ราศี

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ราศีเมษ

ในช่วงต้นปีการค้าจะดี แต่ก็ต้องหนักใจเรื่องของบริวาร เรื่องการลงทุน การเงินจะเริ่มคล่อง หนี้สินทุก อย่างจะเริ่มเคลียร์ได้สำหรับคนที่เป็นหนี้ก้อนใหญ่ คนที่ลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมจะมี ลูกค้ารายใหญ่เข้ามา และจะได้เงินก้อนใหญ่จากลูกค้าใหม่ ๆ สิ่งที่ดีที่สุดของชาวราศีเมษจะมีพลังชีวิตหรือ พลังหยินหยางดี ทำให้เวลาทำอะไรแล้วคล่องตัวไปหมด ทั้งนี้ชาวราศีเมษอย่าทำงานอยู่กับที่ ให้เดินทาง บ่อย ๆ จะได้พบโชคแบบแปลกประหลาด และมีโชคดี ๆ เกิดขึ้นจากมิตรภาพใหม่ ๆ สิ่งที่ต้องระวังคือ เรื่องของความใจดีเกินไป และความใจร้อนเกินไป จะทำให้เกิดอุปสรรคในเรื่องของ การดำเนินชีวิตบางอย่าง แต่ก็ไม่ถึงกับร้ายแรงมากนัก

ราศีพฤษภ

ปี ห น้ า เป็ น ปี ข องการลงทุ น ถ้ า ใครคิ ด จะลงทุ น ทำธุ ร กิ จ ของตนเองให้ ล งทุ น ได้ เ ลยตั้ ง แต่ ต้ น ปี

และจะประสบความสำเร็จ แต่ห้ามหุ้นกับใครเด็ดขาด เพราะจะมีปัญหา ปีหน้าชาวราศีพฤษภจะได้ อสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ แล้วถือเป็นเครื่องประดับที่เสริมบารมี ส่วนเรื่องของการเงิน จะต้องเอาเงินหมุน

ช่วยครอบครัวมาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัว เรื่องหนี้สินบริวาร เรื่องพี่น้องมากกว่า แต่ว่า สิ่งที่ดีก็คือ ไม่ว่าใครจะทำบุญอะไรก็ตาม สิ่งที่คุณทำจะได้กลับคืนทันที แนะนำให้ทำบุญโลงศพหรือ

พวกสัตว์ อาทิ ไถ่ชีวิตโค กระบือ

ราศีเมถุน

ตั้งแต่ต้นปีมีค่าใช้จ่ายมาก และจะเป็นปีของการเสียเงินมากกว่าได้เงินมา คนที่ทำมาค้าขายหรือคนที่ ลงทุนอาจจะต้องเสียเงินไปโดยใช่เหตุกับการลงทุน ดังนั้นไม่ควรลงทุนก้อนใหญ่ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของ ธุรกิจ แต่คนที่ทำงานประจำ ปีหน้าอาจจะได้โบนัสขึ้น แล้วก็อาจจะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งงาน เรื่อง ของความรักอาจจะมีปัญหาบ้าง โดยเฉพาะเรื่องการระแวงหึงหวง คนที่เป็นโสดก็จะได้คู่ชีวิตที่ดีเกิดขึ้น เหมือนมีคนแนะนำให้รู้จัก สำหรับคนที่ทำงานในลักษณะของการค้าขาย หรือลงทุนกับชาวต่างชาติถือว่า

ไปได้ดี จะมีผลตอบแทนกลับมาอย่างน่าพอใจ

ราศีกรกฎ

ปี ห น้ า เป็ น ปี ข องโชค จะมี โ ชคดี ๆ เกิ ด ขึ้ น หลั ง มี น าคมไปแล้ ว คนที่ จ ะทำธุ ร กิ จ กั บ เพื่ อ นรู้ สึ ก ว่ า

การประสบความสำเร็จจะมาถึง โดยเฉพาะทำธุรกิจกลุ่มยานยนต์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่สำคัญด้วย ความเป็นคนเจ้าเสน่ห์ จะช่วยส่งเสริมให้ชาวราศีกรกฎประสบความสำเร็จเรื่องของการติดต่อประสานงาน ในการค้าขาย ส่วนเรื่องของชีวิตรักยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ไม่หวือหวา หากใครที่คิดจะตกลงปลงใจก็คือ เป็นช่วงเวลาที่ดี

ราศีสิงห์

ปีหน้าเหนื่อยกับการที่ต้องทำงานกับคนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าคนนายคน เพราะต้องดูแล รับผิดชอบแทนลูกน้อง ต้องไปเคลียร์งานทุกอย่างที่ติดต่อไว้แทน หรืออาจจะต้องคลาดเคลื่อนออกไป

โดยเฉพาะราศีสิงห์ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านอาหารการกิน เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ สิ่งต้องระวังที่สุดคือ เรื่องเอกสารสำคัญ ถ้าเป็นไปได้ให้จัดการด้วยตัวเอง อย่าให้ลูกน้องจัดการ เพราะว่าเอกสารอาจจะมีปัญหา และทำให้เกิดการผิดพลาดได้ 62 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ชะตา-ราศี

อีกอย่างปีหน้าเป็นปีของเรื่องสุขภาพ ราศีสิงห์จะป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับช่องท้อง เกี่ยวกับไต คนที่มีปัญหา เกี่ยวกับไตให้ระวัง มันจะกำเริบและรุนแรง อาจจะมีการสูญเสียเครือญาติหรือผู้ใหญ่ที่เคารพในปีหน้าได้ เหมือนกัน

ราศีกันย์

ราศีกันย์เป็นราศีที่ชอบเอาชนะ ฉะนั้นให้ระวังความดื้อของตัวเอง จะเป็นดาบสองคม ดังนั้นการทำธุรกิจ ให้ระวัง อย่าชะล่าใจ หาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยดู อย่าพยายามทำคนเดียว งานอาจจะมีผิดพลาดได้ คนที่ทำ ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรม เรื่องอาหารการกิน ปีหน้าต้องละเอียดและระมัดระวัง เพราะความผิดพลาด เพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้เป็นเหตุลุกลามใหญ่โต ปีหน้าราศีกันย์อาจจะต้องทุ่มเทในสิ่งที่ทำให้มาก เพราะ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นในปีหน้าทั้งหมด คนที่มีหรือจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่ม จะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจ หรือสร้างรายได้เพิ่มได้

ราศีตุลย์

จะเป็นปีแห่งความเป็นมงคล จะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว คนที่มีความรัก มีคู่ เป็นปีของความ สุกงอม จะสามารถมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นจะมีมิตรภาพใหม่ ๆ ที่ดี คนที่ทำธุรกิจร่วมกับชาวต่าง ชาติจะได้ลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่ม นอกจากนั้นเป็นปีของการรับทรัพย์ในสิ่งที่ลงทุนไว้ คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การเกษตร รถยนต์ ปีหน้าถือว่าเงินเข้ากระเป๋าแน่นอน แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ เรื่องการใจดีเกินไปกับบริวาร บางครั้งบริวารจะสร้างความทุกข์ใจในเรื่องเงินให้กับคุณในช่วงท้ายปี แต่ว่าสิ่งที่ดีของชาวราศีตุลย์ปีหน้า คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรงมาก แล้วก็มีพลังขับเคลื่อนที่ดี

ราศีพิจิก

ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจ ในภาพรวมทั้งปีแล้วรู้สึกว่าไม่ดีมากนัก คิดอะไร คาดหวังอะไร มักจะ คลาดเคลื่อน และจะเหนื่อยหนักกับบริวารหรือคนที่ทำงานด้วย เฉพาะกับคนที่ต้องติดต่อประสานงานกับ ลูกค้า หรือคนที่ทำงานลักษณะงานขาย จะมีปัญหากับลูกค้าบ่อย ชาวราศีพิจิกจะต้องใช้ความอดทนสูงถึงจะ ผ่านไปได้ แต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วย เป็นที่ปรึกษาที่ดี อีกสิ่งหนึ่งต้องระวังเพราะคุณใจร้อนเกินไป ระวังเรื่องการ ตัดสินใจในการทำธุรกิจใหม่ ๆ อย่าลงทุนอะไรคนเดียว เพราะว่าอาจจะล้มละลายหรือเสียหายได้ ส่วนเรื่อง ของสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต เพราะอาจจะมีเกิดขึ้น มีสัญญาณเตือน

ราศีธนู

ชาวราศีธนูจะเด็ดเดี่ยวมากขึ้น ความมั่นคงในชีวิตจะมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการงาน สิ่งที่ลงทุนมาตลอด ตั้งแต่ปีที่แล้วจะตอบโจทย์ในปีนี้ ราศีธนูจะอยู่แบบเป็นสุขมากขึ้น แต่ก็จะเหนื่อยเรื่องของการจัดการตัวเอง

ไม่ได้ตามที่วางไว้ ส่วนเรื่องของคนที่ทำธุรกิจ หรือว่าคนที่เป็นเจ้าคนนายคน ปีหน้าจะได้บริวารที่ดีเข้ามาช่วย เหลือ ถือว่าเป็นปีดีมากของราศีธนู การเดินทางหรือการทำงานกับชาวต่างชาติ จะถือว่าเป็นการพัฒนา ศักยภาพมากขึ้น และจะได้มิตรภาพในการทำงานกับชาวต่างชาติ และอีกอย่าง สิ่งที่ต้องระวังคือ เรื่องของ การใช้จ่าย แต่ว่าไม่ใช่เป็นการใช้จ่ายเกินกำลังแต่เป็นการใช้จ่ายเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม เพื่อหน้าตา ต้องระวัง เพราะว่ารู้สึกเงินจะไหลออกไปทางนั้น คนที่จะเก็บเงินสร้างบ้านในปีหน้า เก็บเงินสร้างบ้านได้เลย ซื้ออะไรที่ เป็นของตัวเองได้เลย แต่ว่าเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ ต้องอยู่เป็นโสดไปก่อน ปีถัดไปถึงจะมีคู่ แล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้น ส่วนคน ที่มีคู่อยู่จะต้องรักษาระดับความสัมพันธ์เอาไว้ วารสารทองคำ 63


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด

เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 หรือที่ www.goldtraders.or.th


วารสาร เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) ประเภท

ราคา

Back Cover ปกหลังแยก Inside Back Cover ปกหลังใน Inside Front Cover ปกหน้าใน Facing Inside Back Cover ตรงข้ามปกหลังใน Facing Inside Front Cover ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) Facing Contents ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) Regular Page (1/2) แบ่งเป็นครึ่งหน้าได้จำนวน 10 หน้า Facing inside President column ตรงข้ามคุยกับนายกสมาคมฯ Facing inside GTA ตรงข้ามคุยกับสมาคมฯ Regular Page หน้าธรรมดา (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) :

4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี

23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2675-8000


คุยกับสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก

ฉบับนีเ้ ป็นฉบับสุดท้ายของปี 54 มีความรูส้ กึ เหมือนเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน ปีน ี้ เราเสียเวลาไปกับปัญหาน้ำท่วม 2 เดือน แม้ว่าสมาคมค้าทองคำจะรอดจากการถูก

น้ำท่วม แต่บรรดาสมาชิกร้านทองหลาย ๆ แห่งก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ มีเสี่ยร้านทองท่านหนึ่งบอกกับผมว่า

“ผมเป็นเสี่ยร้านทอง ต้องมารับถุงยังชีพซะเอง แต่ก่อนมีแต่เอาถุงไปแจกคนอื่น” พูดจบก็หัวเราะ บอกได้เลยว่างานนี้

ภัยธรรมชาติไม่เลือกยาก ดี มี จน คนเหมือนกัน โดนเหมือนกัน สำหรับสมาคมค้าทองคำเองก็ได้ทำการรวบรวมเงินบริจาค ส่วนตัวจากคณะกรรมการของสมาคมฯ จำนวนทัง้ สิน้ 1,250,000 บาท โดยมอบผ่านคุณสรยุทธ์ฯ ทางช่อง 3 เพือ่ ส่งไปช่วย เหลือผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทกุ ท่านทัง้ ผูป้ ระสบภัยเอง และผูท้ เี่ ข้าไปช่วยเหลือ ถึงแม้วา่ ขณะนีน้ ำ้

ลดแล้ว แต่การฟืน้ ฟูยงั คงต้องใช้เวลาซักระยะ ธุรกิจร้านทองเองคงต้องรอให้นคิ มอุตสาหกรรมทีจ่ มน้ำ กับมาเปิดสายการผลิต อีกครัง้ แรงงานต่าง ๆ กลับไปทำงาน มีรายได้ไปซ่อมแซมบ้านเรือน มีเงินเหลือ ร้านทองจึงจะค่อยฟืน้ ตัวอีกครัง้ สำหรับการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำ ในปี 2555 สมาคมฯ ได้จดั ทำแผนงานประจำปี โดยแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ หลักคือ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำ การส่งเสริม

ภาพลักษณ์ทดี่ ี การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาด้านงบประมาณ ซึง่ ทัง้ 6 ส่วนทีก่ ล่าวมานัน้ ทางสมาคมฯ ก็ได้จดั ทำ

รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเป็นแนวทางทีด่ ใี นการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ สร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมและร้านค้าทองสมาชิกสมาคมค้าทองคำทัว่ ประเทศต่อไป และเช่นเคยครับ หากท่านสมาชิกท่านใด มีขอ้ สังสัย แนะนำ ติชม การทำงานของสมาคมค้าทองคำ สามารถติดต่อมา พูดคุยกับผมได้โดยตรงที่ 0-2675-8000 ต่อ 55 หรืออีเมลล์ panapong@goldtraders.or.th สำหรับฉบับนี้ คงต้องจบเพียง

เท่านี้ ขอให้ทกุ ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดปี ตลอดไป สวัสดีครับ

66 วารสารทองคำGLOBAL GOLD

68 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.