ทองคำ Vol.32

Page 1

www.goldtraders.or.th

ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2554

บท บ.ก. คุยกับนายกสมาคมฯ : : แวดวงทองคำ เบบี้ โกลด์ :

5

ปรากฏการณ์ “เหนือความคาดหมาย” ในวงการค้าทองคำ 7 - 12 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1 0 - ป.ป.ส. เรียนรู้เทคนิคลงทุนทองคำ 12 - การจัดสัมมนากฎหมายการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีฯ 13 กระดานนักเรียน 16

Gold ETF

กองทัพ เตรียมบุกตลาดทองไทย เรื่องจากปก

:

18

กูรูชี้ ช่วยให้การลงทุนทองมีความสมบูรณ์ 27 อัพเดทข่าวทอง : แบงก์ชาติไทยขึ้นอันดับ 25 ตุนทองคำมากสุดในโลก Global Gold : ข่าวคราวความเคลื่อนไหวแวดวงทองคำในต่างประเทศ 30 Gold Futures : วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 6 โบรกเกอร์ 32 สัมภาษณ์พิเศษ : TFEX ปรับเพิ่มมาร์จิ้น โกลด์ ฟิวเจอร์สอีกครั้ง 44 บทความ : เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ เทคโนโลยีล้ำสมัย 47 ในการวิเคราะห์ทองและโลหะผสม ตอนที่ 2 เล่าขานตำนานทอง : เปิดตำนาน

50

พระพุทธรูปทองคำ ในประเทศไทย

ยกนิ้วให้

:

ชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน

กราบสักการะร่างหลวงพ่อขันธ์ ระเบียงทองคำ : ชะตา-ราศี : คุยกันท้ายเล่ม :

58

ที่วัดพระศรีอารย์แห่งเมืองโพธาราม ธุรกิจค้าทองคำ อ.หาดใหญ่ ยังฉลุย นักลงทุนตื่นตัวหันเทลงทุนในทองคำแท่ง 60 ตรวจดวงชะตา ครอบคลุมทุกเรื่อง ครบทั้ง 12 ราศี 62 คุยกับสมาคมฯ 66เห็นราคาทองแล้วน่าหวาดเสียวแทนจริง ๆ

เห็นการปรับตัวขึ้นลงของราคาทองคำในช่วงปลายเดือน ส.ค. แล้ว น่าหวาดเสียวแทนนักลงทุนเหลือเกิน

เพราะช่วงนี้ราคาทองคำขยับไปทางไหนก็ล้วนแต่เป็นนิวไฮทั้งสิ้น จนบรรดากูรูที่อยู่ในวงการนี้มานานงงเป็น

ไก่ตาแตกกันทีเดียว หลาย ๆ สำนักปรับแนวรับแนวต้านกันแทบไม่ทัน เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอให้ลงทุนกัน

อย่างระมัดระวัง และจับตาข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด เชื่อว่านักลงทุนคนไหนละสายตา อาจถึงขั้นเจ็บตัวหนักก็เป็นได้ นอกเหนือจากเรื่องของราคาทองคำแล้ว ในช่วงนี้วงการค้าทองก็จะมีเครื่องมือในการลงทุนชนิดใหม่เกิดขึ้น

นั่นก็คือ Gold ETF หรือ Exchange Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผูลงทุนจะไมมีภาระในเรื่องการถือครองทองคำแทง แต่ยังคงไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนจะผันแปรไปตาม ราคาทองคำแท่งในตลาดโลก ดังนั้น Gold ETF จึงเป็นเครื่องมือการลงทุนในทองคำที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของ

ผูลงทุนทองคำสมัยใหมที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว มั่นใจในระบบการซื้อขาย และการชำระราคาของตลาด หลักทรัพย ซึ่งในฉบับนี้เรามีรายละเอียดของ Gold ETF มานำเสนอกันอย่างละเอียด เพื่อเป็นการให้ความรู้กับ

นักลงทุนที่สนใจ ขณะเดียวกันก็อยากจะฝากเตือนนักลงทุนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายของ ปปง. ฉบับใหม่ ที่กำหนดไว้ หากซื้อขายเกิน 7 แสนบาท ต้องมีการแสดงตน และหากเกิน 2 ล้านบาทด้วยเงินสด ต้องแจ้งการทำธุรกรรมต่อ

ปปง. ซึ่งแม้ว่าจะทำให้เกิดความยุ่งยากกับทั้งสองฝ่าย แต่ก็ขอความเห็นใจให้กับผู้ค้าด้วย เพราะบทลงโทษของ กฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียว ส่วนเรื่องราวอื่น ๆ ก็ยังมีมาให้ติดตามเช่นเคย ผ่านทางคอลัมน์ต่าง ๆ ในวารสารทองคำ หากท่านผู้อ่าน

มีข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติม ทางกองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดี เจ้าของ : ดำเนินการโดย : ออกแบบรูปเล่ม :

สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 บริษัท วิเสจ จำกัด 23/1 ซอยอินทามระ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 บริษทั แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21 ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

ปรากฏการณ์

“เหนือความคาดหมาย” ในวงการค้าทองคำ

วารสารทองคำ 7


คุยกับนายกสมาคมฯ

ช่วง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

นีใ้ นแวดวงการค้าทองคำมีเรือ่ งราวมากมาย

ที่จะต้องหยิบยกมาพูดถึง ซึ่งแต่ละเรื่อง

ล้ ว นแต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ แทบทั้ ง สิ้ น เริ่ ม จากเรื่ อ งของราคา ทองคำที่เคลื่อนไหวผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากจะมองถึง เหตุผลของการขยับราคาที่ทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องแล้ว ปัญหา หลัก ๆ ก็คือ เรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐที่ถูกลดความน่าเชื่อถือ โดยมีเรื่องปัญหาทางการเงินของประเทศในทวีปยุโรปอย่างกรีซ ฝรัง่ เศส อิตาลี เข้ามาเป็นส่วนประกอบ ซึง่ ความจริงแล้วปัญหา เหล่านีเ้ กิดขึน้ มานานพอสมควร และไม่ได้เหนือความคาดหมาย มากนั ก แต่ ก ารขยั บ ของราคาทองที่ เ ป็ น อยู่ ใ นขณะนี้ น่ า จะ

มาจากพวกที่เข้ามาเก็งกำไรทองคำ ซึ่งราคาทองคำที่พุ่งขึ้นมา คิดว่าไม่ใช่ภาวะปกติ เพราะหากจะมองย้อนไปถึงเหตุการณ์

ทีส่ ำคัญ ๆ ในอดีตอย่าง สงครามอ่าวเปอร์เซีย หรือการถล่ม

ตึกเวิลด์เทรด ราคายังปรับแค่ไม่กี่สิบเหรียญ แต่ในครั้งนี้ราคา ปรับมา 400 กว่าเหรียญ ช่วงระยะประมาณเดือนกว่า ถือว่า

มากพอสมควร และตัง้ แต่อยูใ่ นวงการมาก็ยงั ไม่เคยเจอมาก่อน 8 วารสารทองคำ

นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งของการปรับตัวขึน้ ลงของราคาทองคำ

อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้เมืองไทยต้องปรับราคาวันหนึ่ง

สูงสุดถึง 22 ครั้ง ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เช่ น กั น รวมถึ ง พฤติ ก รรมของนั ก ลงทุ น ไทยก็ เ ปลี่ ย นไปด้ ว ย แทนทีร่ าคาปรับตัวเพิม่ ขึน้ คนจะเอาทองมาขาย แต่กลับกลาย เป็นมาซือ้ เพิม่ อีก นักลงทุนบางคนถึงขัน้ นำเงินมานัง่ เฝ้าหน้าร้าน ขายทองและรอทำกำไรจากส่วนต่างของราคาในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านีถ้ อื เป็นประวัตศิ าสตร์หน้าสำคัญของ วงการค้าทองคำ และเชือ่ ว่าไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะเมืองไทย แต่ได้ เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก ที่ ส ำคั ญ ทองคำเป็ น โลหะมี ค่ า ชนิ ด เดี ย วที ่ ปรับตัวอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับราคาซิลเวอร์ หรือแพลทินัม กลับไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม ในบางช่วงเวลาราคาทองปรับตัว สู ง กว่ า ราคาแพลทิ นั ม ซึ่ ง ปรากฏการณ์ เ ช่ น นี้ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น

มาก่อน และถือว่าฝืนธรรมชาติเป็นอย่างมาก สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะนี้ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากสภาวะ เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง แต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นความเก่ง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ของกลุ่มกองทุนต่าง ๆ ที่สามารถใช้การประชาสัมพันธ์จน สามารถเปลีย่ นความคิดคนทัว่ โลกให้หนั มาลงทุนในทองคำมากขึน้ และจวบจนถึงขณะนี้ก็ยังปลุกกระแสให้เห็นว่าทองมีแนวโน้มที ่ จะขึน้ ไปถึงบาทละ 30,000 บาท ในขณะเดียวกันก็มนี กั วิเคราะห์ ออกมาสนั บ สนุ น ว่ า ราคาทองคำจะพุ่ ง ไปถึ ง 2,000-2,500 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ ซึง่ ส่วนใหญ่เมือ่ ราคาทองสูงขึน้ มาก ๆ จะต้อง มีการชะลอ มีการปรับฐาน แต่ในครัง้ นีม้ กี ารปรับฐานน้อยมาก แต่กลับทะยานขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมองว่ามันน่ากลัวมาก ฉะนั้น

นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดี เพราะหากนักลงทุนหลงทาง

อาจจะทำให้เจ็บตัวได้งา่ ย ๆ ส่วนคำแนะนำสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้ เนือ่ งจากราคาทอง ได้สูงเกินความจริงไปมาก ทำให้ไม่กล้าวิเคราะห์ว่าแนวโน้ม

มันจะไปทางไหน เพราะต้องมีเหตุผลมาสนับสนุน แต่เชื่อว่า

โอกาสทีจ่ ะขึน้ ไปยังคงมีอยู่ แต่จะไปอีกมากน้อยเพียงไร ต้องดู สถานการณ์โลก ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรทีร่ นุ แรงมากพอทีจ่ ะทำให้

ราคาทองคำพุ่งไปอีก แต่ตอนนี้เตือนได้อย่างเดียวคือ ขอให้ ระมัดระวังในการลงทุนให้มาก เรื่องต่อมาก็คือนโยบายของรัฐบาลใหม่ในการปรับค่าแรง

ขั้ น ต่ ำ 300 บาทต่ อ วั น ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ทองคำ เนื่องจากช่างทองที่มีอยู่ไม่ได้กินเงินเดือน แต่จะใช้

ในลักษณะการคิดค่าชิ้นงาน ประกอบกับในขณะนี้ราคาทอง

สูงขึ้น ทำให้ยอดขายของทองรูปพรรณลดลงอย่างมาก จน

ช่างไม่มีงานทำ ส่วนพนักงานขายหน้าร้านส่วนใหญ่ก็จะได้

ค่าจ้างสูงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการเพิ่มค่าจ้างอาจจะส่งผลดี

คุยกับนายกสมาคมฯ

ต่อการค้าทองคำในทางอ้อม เนื่องจากการที่ลูกจ้างมีรายได้

มากขึ้นก็อาจจะแบ่งเงินเก็บมาซื้อทองเพิ่มขึ้นบ้าง เรือ่ งสุดท้าย ก็คอื การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ของ ปปง. ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 25 ส.ค. ทีผ่ า่ นมา ถือว่า เป็ น กฎหมายฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง หลายคนอาจจะยั ง ไม่ เ ข้ า ใจดี พ อ เพราะฉะนัน้ อยากจะให้ทกุ คนศึกษาให้ละเอียด และปฏิบตั ติ าม เพราะว่ า กฎหมายมี บ ทลงโทษที่ รุ น แรงมาก โดยมี โ ทษปรั บ 500,000 บาท และจะเสียวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบตั ิ ได้ถูกต้อง เรื่องนี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ราคา ทองแพงและมีการปรับตัวขึ้นลงมากในแต่ละวัน ทำให้เกิดการ ซื้อขายในปริมาณมาก แต่บรรดาผู้ประกอบการไม่ควรละเลย กฎหมายฉบับนี้อย่างเด็ดขาด โดยขอให้จำว่า การทำธุรกรรม

ที่เกิน 700,000 บาท ต้องให้ลูกค้าแสดงตนและผู้ค้าต้องเก็บ

หลักฐานไว้ 5 ปี แต่หากการทำธุรกรรมด้วยเงินสดเกินกว่า 2,000,000 บาท ต้องแจ้งต่อ ปปง. หากไม่เข้าใจหรือไม่มนั่ ใจใน เรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใด ขอให้โทร.มาปรึกษาได้ทสี่ มาคมค้าทองคำ ในส่วนของการรายงานขณะนีข้ อให้ใช้เอกสารทีเ่ ป็นกระดาษ ไปก่อน ซึง่ ทางสมาคมฯ อยูร่ ะหว่างการหารือกับสมาคมอืน่ ๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดทำรายงานที่เป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะช่วยให้การดำเนินงานทำได้สะดวกมากขึน้ โดยความจริงแล้วอยากจะเสนอรัฐบาลให้เจียดงบประมาณมา ช่วยทางนีบ้ า้ ง เพราะแต่ละธุรกิจปฏิบตั ติ ามกฎหมายของรัฐบาล ฉะนัน้ น่าจะมีเงินส่วนหนึง่ มาจัดการทางนีบ้ า้ ง ให้ผปู้ ระกอบการ มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

วารสารทองคำ 9


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

12 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำพร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ครบรอบ 12 ปี โดยมีพันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ รักษา ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้แทนรับมอบดอกไม้ ภายในงานนอกจากจะมีผู้แสดงความยินดีอย่างคับคั่งแล้ว ยังมีการจัดแสดงผลการดำเนินงาน ปปง. ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งดำเนินงานควบคู่ไปทั้งด้านป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินมาตรการใหม่ ๆ ให้เป็นไปตามหลักการสากลและให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สถาบันทางการเงิน และผู้ประกอบการต่าง ๆ ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน ด้านการ

ปราบปราม ปปง. ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ รวมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท และมีคดีที่รอ พิจารณาจากคณะกรรมการอีก 147 คดี สำหรั บ ทิ ศ ทางการดำเนิ น งานของ ปปง. ในอนาคต จะดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการ

ฟอกเงินอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความมั่นใจใน

การทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการฟอกเงิน ที่จะนำเงินไปกระทำความผิด อันเป็น

ภัยต่อความมั่นคงของชาติ และนำไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ เพื่อความสงบสุขของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

ดั่งคำนิยามของสำนักงาน ปปง. ที่กำหนดไว้ คือ กล้าหาญ มุ่งมั่น สุจริต มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม 10 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

ซึ่ ง ภายในวั น เดี ย วกั น นั้ น มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ MOU กับ 20 ผู้แทนของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานธุรกรรมทางการเงิน โดยคุณจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี นายกสมาคมค้าทองคำ เป็น 1 ในจำนวน 20 ผู้แทนองค์กร

ที่เข้าข่ายต้องรายงานธุรกรรมทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ ยื น ยั น ว่ า ผู้ แ ทนทางสถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ที่ มี

หน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินจะต้องทำตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16

ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

วารสารทองคำ 11


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ป.ป.ส. เรียนรู้เทคนิคลงทุนทองคำ

เมื่ อ วั น ที่ 21 ก.ค. 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ

ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายก สมาคมค้าทองคำ และคุณกมลธัญ พรไพศาลพิจิต ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับเชิญ จากสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปราม

ยาเสพติ ด สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) บรรยายพิเศษเรื่อง “การวางแผนบริหารเงิน และการออม” ทั้ ง นี้ ก ารจั ด งานครั้ ง นี้ ยั ง ได้ ส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง ป.ป.ส. ภาคอื่น ๆ ด้วยระบบ VDO Conference เพื่อให้ บุคลากร ของ ป.ป.ส. ตระหนักถึงความสำคัญของการออมภาย ใต้ ห ลั ก การปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต่ อ การพั ฒ นาระบบ เศรษฐกิจทั้งในระดับตนเองและระดับชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ

12 วารสารทองคำ

เกี่ยวกับการออมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การลงทุนทองคำ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน วางแผนบริหารการ ออมเงิน และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงาน ได้มีการถาม-ตอบ ในเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับ ทองคำแท่ง และรูปพรรณ การลงทุน Gold Futures และ

การลงทุ น เกี่ ย วกั บ ทองในรู ป แบบต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ข้ อ ดี ข อง

การลงทุนทองคำ และทิศทางราคาทองคำในอนาคต ซึ่งทาง ด้านบุคลากรของ ป.ป.ส. ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการลงทุน ทองคำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งข่าวสารการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลก ที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ ความรู้และวิธีการลงทุน Gold Futures การซื้อ-ขายทองคำผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ เป็นต้น


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

การจัดสัมมนากฎหมายการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย และทองคำ

เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา สมาคมค้าทองคำ สมาคม ผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และสมาคมเพชรพลอย เงิน ทอง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การรายงานธุรกรรม และจัด ให้ลูกค้าแสดงตนของผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย และทองคำ” ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ (รองเลขาธิการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งวิทยากรอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ญาดา กาศยปนันทน์ (ที่ปรึกษาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และคุณวิทยา นิติธรรม (นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ ส่วนกฎหมายปฏิบัติหน้าที่สำนักกฎหมาย) ซึ่ ง การบรรยายภายในงานได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความสำคั ญ ของ

การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่งหากลูกค้ามีการทำธุรกรรมซื้อ-ขาย สินค้าด้วยเงินสด จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไปทางผู้ประกอบการ จะต้องรายงานต่อ ปปง. (โดยมีเอกสารแบบฟอร์มแนบไปกับ เอกสารที่แจกภายในงาน) อีกกรณีหนึ่งคือ ลูกค้าทำธุรกรรม

ซื้ อ -ขายสิ น ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น เงิ น สด เช็ ค เงิ น โอน หรื ออื่น ๆ จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป (ในครั้งแรก) จะต้องให้ลูกค้าแสดง ตน โดยทางผู้ประกอบการทำการบันทึกและเก็บข้อมูลไว้เป็น เวลา 5 ปี แต่ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง. และหากผู้ประกอบการ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใน การบันทึกข้อมูล หรือการรายงานธุรกรรมต่อ ปปง. ถือว่ามี ความผิด ซึ่งมีบทลงโทษค่อนข้างหนัก ดังนั้นหากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้ า เว็ บ ไซต์ ข องสมาคมฯ www.goldtraders.or.th หรื อ โทร.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2675-8000 ทางสมาคมฯยินดี ตอบทุกข้อซักถาม วารสารทองคำ 13
GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เบบี้ โกลด์

สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับท่านผู้อ่านวารสารทองคำ ทุ ก ท่ า นเข้ า สู่ บ ทความหน้ า ใหม่ ใ สกิ๊ ง กั บ บทความ กระดานนักเรียน โดย “เบบี้ โกลด์” เนือ้ หาในบทความ นี้ จ ะขอพู ด ถึ ง แนวคิ ด มุ ม มองของเด็ ก หน้ า ละอ่ อ น หัวใจสะออน ทีร่ สู้ กึ ร้อน ๆ กับข่าวทองคำ และความ อยากรู้ อยากเห็นเรื่องทองคำ สุดยอดเทรนด์ใหม่ท ี่ น่าจับตามอง โดย “เบบี้ โกลด์” ผู้นี้ขอเป็นตัวแทน

เล่าเรื่องผ่านความคิด เรียบเรียงออกมาให้ทกุ ๆ ท่าน ได้เพลิดเพลิน กับความคิดของกลุ่มคนอีกวัยหนึ่ง ใน อีกแง่มุมหนึ่งได้ทราบกัน จากที่ได้เปิดตัวกันไปอย่างสวยงามกับบทความ กระดานนั ก เรี ย น โดย “เบบี้ โกลด์ ” ผู้ นี้ กั น เป็ น ที่

เรียบร้อยแล้ว ไม่นา่ เชือ่ เลยว่า “ทองคำ” ในขณะนีจ้ ะ สามารถ กระตุกต่อมความอยากรู้อยากเห็นของกลุ่ม วัยรุน่ อย่างเราได้ แสดงว่า “สภาวะทองคำ” ได้แทรกซึม ไปสูผ่ คู้ นทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชือ้ ชาติแล้วจริง ๆ เรามา

16 วารสารทองคำ

ดูกันสิว่า “ทำไมทองคำ” ถึงได้เป็นที่ดึงดูดผู้คนเข้ามา สนใจได้มากขนาดนี้ ขอกล่าวย้อนไปเมื่อตอนที่ “เบบี้ โกลด์” ยังเป็นเด็ก วัยเดียงสา จะชอบได้ยินผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องทองคำกันอยู่ บ่อย ๆ จึงเป็นเรื่องฉงน สงสัย จาก “เบบี้ โกลด์” ผู้น ี้ เสียเหลือเกิน “ทำมั้ย...ทำไม ทองคำสีเหลืองอร่ามถึงได้ สำคัญมาก ขนาดให้เลือกระหว่าง “เพชร กับ ทอง” ของ ทั้ ง สองสิ่ ง นี้ จ ะเลื อ กสิ่ ง ไหน?”...คำตอบที่ ไ ด้ ก ลั บ มา

ร้อยทั้งร้อยเลือกตอบว่า...“ทอง” ทั้งที่ปัจจุบันรูปแบบการ ลงทุ น มี ล ะลานตาให้ เ ลื อ กสรร ไม่ ว่ า จะเป็ น การลงทุ น อสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในตลาดหุน้ ต่าง ๆ หรือการทำธุรกิจ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ก็ยงั ไม่ฮติ ติดชาร์ตครองความเป็น พระเอกเท่ากับ “ทองคำ” ได้อีกแล้ว จากในอดีตจนถึง ณ ปัจจุบัน ด้วยเรื่องนี้ทำให้เกิดแผลคิดสะกิดอยู่ในใจ จึงนำ นิ้วพลันไปสัมผัสกับปุ่มกด Power บน Laptop เครื่อง เก่งของเรา เพื่อสอบถามอาจารย์ Google ไม่นานก็ได้

คำตอบกลับมาโดยเร็ว ทำให้ “เบบี้ โกลด์” ถึงกับโอ้โห... อะเมซซิง่ !! ประวัตทิ องคำอันยาวนานมีมาแต่โบราณ ไม่วา่ จะเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ที่ ย อดเยี่ ย มในตั ว คุ ณ ค่ า ความงาม และที่ ส ำคั ญ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ วั ฒ นธรรมไทยมาช้ า นาน

เมื่อมารู้แบบนี้แล้ว ทำให้หายข้องใจไปหนึ่งเปลาะ แต่ก็ยัง ไม่วายทีจ่ ะหมดเพียงเท่านี้ เมือ่ ไม่นานมานีเ้ กิดปรากฏการณ์ “ซูเปอร์ช็อก” ข่าวคราวของพี่ทองมีการปรับราคาภายใน วันเดียวถึง 19 ครั้งด้วยกัน ไม่ได้หยุดที่สถิตินี้เท่านั้น

มีการทำลายสถิติการปรับราคาของตัวเองสูงถึง 22 ครั้ง ต่อวันด้วยกัน


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

มาถึงจุดนี.้ ..“เบบี้ โกลด์” อยากจะร้องว่า “OMG!!!...

โอ้มายก๊อด” มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมราคาถึงได้เด้งดึ๋ง อย่างกะลูกปิงปองขนาดนี้ เพราะเกิดปรากฏการณ์นแี้ หละ ทำให้ ป ระชาชนชาวไทยตามถนน ตรอก ซอก ซอย

แห่กันเข้าซื้อ-ขายทองคำจนเกือบจะทะลักออกนอกร้าน ทอง ทำเอาร้านทองไม่ได้กินไม่ได้นอน ขวัญผวากับผู้คน ทีเ่ ข้ามาแห่แหนซือ้ -ขายทองกันจ้าละหวัน่ (พอพูดถึงตรงนีแ้ ล้ว เชื่อว่าท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่านพอจะนึกภาพเหล่านี้ออก

นั บ เป็ น ความวุ่ น วายระดั บ ยุ่ ง เหยิ ง เลยก็ ว่ า ได้ ) อี ก ทั้ ง บรรดาบริ ษั ท ที่ ซื้ อ -ขายทองคำก็ พ ากั น ออกมา คิดค้นระบบลูกเล่นใหม่ ๆ ของการลงทุน ทองคำ ไม่ ว่ า จะเป็ น Gold Online, หรือการออมทองนั้น และเชื่อว่าอนาคต ต่อไปอาจจะมีการพัฒนาไปอีกเรื่อย ๆ ประเด็นนี้แหละที่คอยล่อตาล่อใจเหล่า บรรดานั ก ลงทุ น ทั้ ง หน้ า เก่ า หน้ า ใหม่

เบบี้ โกลด์

เข้ามาสนใจ “ทองคำ” กันมากขึ้น จะว่าไปแล้วเพียง ปรากฏการณ์วันนั้นวันเดียว ทำเอาผู้คนอยู่ในสภาวะ “ตึ่ง ตึ่ง ทองพุ่งแล้ว” หรือสภาวะตื่นทองนั่นเอง เป็น ใคร...เค้ า จะไม่ ต กใจกั บ ราคาที่ พุ่ ง พรวดขึ้ น ขนาดนี ้ เค้าก็พากันแห่เข้าซื้อ เพราะเชื่อว่าราคาทองในอนาคต จะมีค่าสูงมากขึ้นไปอีก ทำเอาสาว ๆ ผู้ไร้คู่ ถึงขั้น น้ำตาเล็ด ซาบซึ้งกับทองคำที่สูงเอ๊า...สูงเอา ให้ความ รู้สึกได้ไปนั่งอยู่บนคานจริง ๆ ถึงจะเป็นอย่างนัน้ ก็เถอะ ไม่ว่าจะตื่นหรือหลับขนาดไหน ก็ ค วรที่ จ ะศึ ก ษาหา ข้อมูลในการลงทุนให้ดีเสียก่อน นิยามของการลงทุน

ไม่ได้มแี ต่ “กำไร” เสมอไป มาพร้อมกับคำว่า “ขาดทุน” ด้วยเช่นกัน สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ใสกิง๊ ทุก ๆ ราย ก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลและพิจารณาให้ดีก่อน มิเช่นนั้น พี่ทองตัวดีอาจจะหักอกจนเจ็บแปล๊บก็เป็นได้ค่ะ เอาเป็นว่า “ทอง” ในตอนนี้ผันผวนมากเกินจะ คาดเดา ขนาดหมอลั ก ษณ์ ฟั น ธงยั ง มิ ก ล้ า ฟั น ทิ้ ง อนาคตต่ อ ไปของ “ทองคำ” พระเอกผู้ ค รอบครอง ตำแหน่ ง ขวั ญ ใจนั ก ลงทุ น น้ อ ย-ใหญ่ ทั้ ง หลายจะเป็ น อย่างไรต่อไป “เบบี้ โกลด์” คนนี้จะมาถ่ายทอดในแบบ ฉบั บ ของตนเอง และแนวคิ ด มุ ม มองของเด็ ก วั ย รุ่ น

เจ้าปัญหาคนนึงให้ผู้อ่านทุกท่านได้พินิจกันในฉบับหน้า นะคะ ตอนนีข้ อขอบพระคุณท่านผูอ้ า่ นทีน่ า่ รักทุก ๆ ท่าน งาม ๆ สัก 1 กระบวนท่า ก่อนจะจากกันในฉบับนี ้ อย่าลืมดูแลสุ ข ภาพร่ า งกายให้ แ ข็ ง แรงกั น ด้ ว ยนะคะ ด้วยรักและห่วงใย

เบบี้ โกลด์

วารสารทองคำ 17


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในระยะหลังมานีใ้ นวงการค้าทองคำประเทศไทย ได้

มีเครื่องมือการลงทุนใหม่ ๆ ให้ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ทั้ง Gold Futures, Gold Online ล่าสุดชื่อของ Exchange Traded Fund หรือ ETF ซึ่งนักลงทุน ส่ ว นใหญ่ จ ะได้ ยิ น และรู้ จั ก มาระยะหนึ่ ง แล้ ว และในขณะนี้ Gold ETF ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการลงทุ น ทองคำใน ประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยเปิดตัว และเตรียมที่ จะเทรด รวมถึงเทรดกันไปบ้างแล้ว และมีบริษัทหลักทรัพย์

อีกหลายแห่งเตรียมที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ เช่นกัน ซึ่งแต่ละ กองทุนจะมีเป้าหมาย และกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงพันธมิตรที่

เข้ามาร่วมงานที่ต่างกันไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนได้ เลือกใช้บริการ

ที่ผ่านมา กองทุนเปิดเคแทม โกลด อีทีเอฟ แทรกเกอร (KTAM GOLD ETF TRACKER : GLD) ถือเปน Gold ETF

กองแรกในไทย และได้เปิดซื้อขายกันไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2554 โดยมี บลจ. กรุงไทย (KTAM) เปนผูจัดการกองทุน ซึ่งกองทุน ดังกล่าวเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับราคากองทุนทองคำ มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท กองทุนมีนโยบายเน้นการ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust กองทุนอีทีเอฟทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวม (บลจ.)

บัวหลวง จำกัด ได้จบั มือลงนามบันทึกข้อตกลงกับพันธมิตรใหญ่ ร้านทองคำแท่งรายใหญ่ของประเทศไทย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ

กองทัพ

Gold ETF เตรียมบุกตลาดทองไทย กูรูชี้ชัด ช่วยให้การลงทุนทองมีความสมบูรณ์

18 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS จำกั ด , บริ ษั ท ออสสิ ริ ส จำกั ด และบริ ษั ท วาย แอล จี

บู ล เลี่ ย น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำกั ด เพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น เปิ ด

บัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ (BCHAY) โดยคาดว่าจะสามารถเปิด ไอพีโอได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ ทั้งนี้กองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนอีทีเอฟทองคำ ประเภท รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ลงทุนตรงในทองคำแท่งภายในประเทศ และถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ชอบลงทุนในทองคำ ทั้งนี้ กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกลด์ อีทีเอฟ ซึ่งจะลงทุนและถือครอง ทองคำแท่งในประเทศ ต่างจากกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทน อ้ า งอิ ง กั บ ราคาทองคำที่เสนอขายในประเทศ ส่วนมากเป็ น

กองทุ น ที่ น ำเงิ น ไปลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม

ต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจะมีขนาดมูลค่าโครงการ ประมาณ 4,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้วา่ วงการค้าทองคำจะได้เครือ่ งมือชนิดใหม่ ที่เรียกว่า Gold ETF แต่หลายคนยังไม่รู้ว่า ETF คืออะไร ต่างจากการลงทุนทองคำแท่งอย่างไร และจะมีประโยชน์ต่อ การลงทุ น ทองคำอย่ า งไร กล่ า วคื อ ETF คื อ นวั ต กรรม ทางการเงินที่ได้มาจากแนวคิดริเริ่มของการรวมแนวความคิด ระหว่างหุ้น Stock + กองทุนรวม mutual fund ส่วนกองทุน

เรื่องจากปก

รวมอีทีเอฟทองคำ หรือ Gold ETF คือกองทุนรวมเปิดที่ จดทะเบียนซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพย มีนโยบายลงทุนใน สิ น ทรั พ ย ที่ อ้ า งอิ ง กั บ ทองคำ หรื อ อาจจะลงทุ น โดยตรงใน ทองคำแท่งก็ได ผูล งทุนทีล่ งทุนใน Gold ETF จะไมมภี าระ ในเรื่องการถือครองทองคำแทง แต่ยังคงไดรับผลตอบแทนจาก การลงทุนในทองคำ ซึ่งผลตอบแทนของ Gold ETF จะ ผันแปรและเปลี่ยนแปลงไปตามราคาทองคำแท่งในตลาดโลก กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำจึงนับเป็นเครื่องมือการลงทุนใน ทองคำที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผูลงทุนสมัยใหม ที่ต้องการ ลงทุนในทองคำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มั่นใจในระบบการซื้อ ขายและชำระราคาของตลาดหลักทรัพย และเป็นช่องทางที่

ช ว ยผู ล งทุ น ได ก ระจายการลงทุ น ไปในทองคำได ส ะดวกขึ้ น นอกเหนือไปจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย การซื้อขาย Gold ETF จะซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย หรื อ ซั บ โบรกเกอร อี ที เ อฟทองคำ เหมื อ นหุ้ น ตั ว หนึ่ ง โดย

ผูลงทุนที่ต้องการซื้อขายหน่วย Gold ETF จะสงคำสั่งซื้อขาย ผ่านโบรกเกอรที่ผูลงทุนเปิดบัญชีในราคาและจํานวน (Board Lot) ที่ต้องการ และมีคา Commission เชนเดียวกับหุ้น ขึ้นกับ แตละโบรกเกอร

ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในทองคำแท่งกับ Gold ETF

ทองคําแทง Gold ETF ช่องทางการซื้อขาย ติดตอซื้อขายโดยตรงกับร้านคาทอง ซื้อขายผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (แจ้งผ่านโบรกเกอรหรือซับโบรกเกอร) ขอมูลราคาซื้อขาย ประกาศติดที่หนาร้านทอง โดยราคา เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามรายการ เปนไปตามที่สมาคมฯ ประกาศ ซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจริง คาธรรมเนียมการซื้อขาย ไมมีคาธรรมเนียมการซื้อ-ขาย มีคาธรรมเนียมการซื้อ-ขาย แตมีส่วนตางระหวางราคาขาย และราคาซื้อคืน ผลตอบแทนการลงทุน กําไรขาดทุนตามราคาทองในตลาดโลก กําไรขาดทุนตามราคาทองใน และค่าเงิน THB/USD ตลาดโลกและค่าเงิน THB/USD ไมมีเงินปันผล อาจมีเงินปันผล ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของกองทุน มูลค่าซื้อ/ขายขั้นต่ำ น้ำหนักทองคำ 5 บาททองคําแท่ง ขั้นตํ่า 100 หุน (มูลคาขึ้นอยูกับ (1 บาท, 2 บาท ซื้อขายในบางร้าน) ราคา ETF/หนวย) สถานที่จัดเก็บทองคำแท่ง บาน/เชาเซฟธนาคาร หองมั่นคงของธนาคารหรือสถาบัน ตั๋วทอง รานทองคํา ที่ทําหน้าที่จัดเก็บโลหะมีค่า วารสารทองคำ 19


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูล ผ่าน Settrade Blog ว่า ปัจจุบันกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ (Gold ETF) กำลังมาแรงในตลาดต่างประเทศ สาเหตุสำคัญ เป็นผลจากราคาทองคำที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทำให้ ความต้องการลงทุนในทองคำได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง ในตลาดโลกและในประเทศไทย รวมถึงธุรกรรมการซื้อขายใน ตลาดต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยนั้น

มีปริมาณซื้อขายติดอันดับโลก ทั้งทองคำแท่งที่ติดอันดับสาม รองจากตลาดอินเดียและจีน และโกลด์ ฟิวเจอร์สของตลาด อนุพันธ์ (TFEX) ที่ติดอันดับห้า รองจากตลาดนิวยอร์ก ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน การที่ทองคำได้แสดงศักยภาพของความเป็นสินทรัพย์ที่

ไม่เสื่อมค่าไปตามกาลเวลาและสถานการณ์ พร้อม ๆ กับผล ตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ต้องมีไว้ในพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุน และผู้ลงทุนทั่วไป สำหรับผู้ลงทุนชาวไทยนั้นมีความคุ้นเคยกับ การลงทุนในทองคำแท่ง แต่ในตลาดต่างประเทศ การลงทุนใน

เกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 20 วารสารทองคำ

ทองคำแท่งเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกหลายประการ และมีต้นทุนสูง มากในการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัย นวัตกรรมที่เรียกว่า “กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ” จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับ ความนิยมอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เนือ่ งจากผูจ้ ดั การกองทุน จะเป็นผู้ไปซื้อทองคำแท่งและบริหารการเก็บรักษาในห้องมั่นคง ของสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และมีการรักษาความปลอดภัย ทีด่ ี ขณะทีผ่ ลู้ งทุนแต่ละรายไม่มภี าระในเรือ่ งการถือทองคำแท่ง แล้วยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำอีกด้วย กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำจึงนับเป็นเครื่องมือในการลงทุน ทองคำที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ลงทุนสมัยใหม่ ที่ต้องการ ซื้อขายทองคำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มั่นใจในระบบการซื้อ ขายและชำระราคาตามตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถ ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสาร และราคาได้ จ ากโบรกเกอร์และสื่อ Online ในลักษณะ Real Time ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมอีทีเอฟ ทองคำจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประเทศตะวันตก และมี

นโยบายลงทุนทองคำในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำจดทะเบียน อยูใ่ นตลาดมากทีส่ ดุ ถึง 14 กองทุนด้วยกัน ตลาดหุน้ ในลอนดอน และแคนาดามีจำนวน 9 กองทุน และ 5 กองทุน ตามลำดับ ส่วนประเทศในแถบเอเชียนั้น อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในช่วง

เริ่มต้นของการพัฒนากองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ เช่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ส่วนใหญ่เป็นการจดทะเบียนข้ามตลาด ของกองทุน จากประเทศที่พัฒนาแล้วข้างต้น แต่ในอินเดียและจีนนั้นมีการ จัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำภายในประเทศของตนเองด้วย ด้าน คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด เปิดเผยว่า พฤติกรรม ของคนไทยซื้อทองคำส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะความคุ้นเคย แต่ เพราะจากความใกล้ชิด ทองคำไม่ใช่เงินแต่สามารถจับต้องได้ และในความคิ ด ของคนไทย ทองคำคื อ เงิ น ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้

เราจะเห็ น ได้ ว่ า คนไทยมั ก จะซื้ อ ทองรู ป พรรณเก็ บ ไว้ ต่ อ มา

ก็มีทองคำแท่ง และมีการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น โกลด์ ฟิวเจอร์ส และอีทีเอฟตัวใหม่ ซึ่งจะทำให้มีความเป็น สากลมากยิ่งขึ้น คุณบุญเลิศฯ กล่าวต่อไปว่า การซื้อทองอีทีเอฟ ผู้ซื้อจะ

ไม่ได้ทองคำ แต่จะได้หน่วยลงทุนเสมือนได้ทอง โดยที่ทองจะ ถูกนำไปเก็บในสถานทีเ่ ก็บเฉพาะ ซึง่ หน่วยลงทุนจะเล็กหรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารกองทุนนั้นจะกำหนด สามารถทำให้มูลค่า เป็นหลักหน่วยก็ได้ หลักสิบก็ได้ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนเข้าถึง ตลาดทองคำได้ง่ายขึ้น และการจัดพอร์ตการลงทุนก็จะทำได้


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด

สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น “จริง ๆ แล้ว อีทีเอฟเหมาะกับกลุ่มที่ต้องการซื้อทองคำที่ เป็นการลงทุน ที่มีการซื้อขายกันตลอด ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ซึ่งอีทีเอฟอยู่ตรงกลางระหว่างทองแท่งกับ โกลด์ ฟิวเจอร์ส ถ้าวัตถุประสงค์การลงทุนซื้อทองได้ทองก็ต้อง ซื้อทองคำแท่ง ถ้าลงทุนในทองคำแต่ไม่อยากถือทองคำแต่ เสมือนได้ทอง ก็ซื้อโกลด์อีทีเอฟ ซื้อทองไม่อยากได้ทอง แล้ว ไม่อยากจะเก็บทองไว้นานก็ไปลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ส เพราะ ฟิ ว เจอร์ ส มาร์ เ ก็ ต มี ก ารกำหนดอายุ เ วลา ซึ่ ง กลุ่ ม นี้ ก็ เ หมาะ

ทีย่ อมรับความเสีย่ งสูงได้ แต่ได้รบั ผลกำไรสูงพร้อมกับขาดทุนสูง เช่นกัน เมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทออสสิริส กล่าว พร้อมกันนั้นยังได้แนะนำกับบรรดาผู้ประกอบการในวงการ ค้าทองคำที่จะใช้ประโยชน์จากโกลด์อีทีเอฟว่า สิ่งแรกที่ต้องทำ คือการปรับตัว เพราะอุตสาหกรรมทองคำได้ก้าวเข้าสู่กระแส การลงทุนของโลก ณ ปัจจุบัน สถานะของทองคำได้เปลี่ยนไป เป็นเงินตรา ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้ามีการคาดการณ์ว่าราคา ทองคำจะปรับตัวสูงไปถึง 2,000 เหรียญ 3,000 เหรียญใน

เรื่องจากปก

อนาคต ทุกอย่างเป็นไปได้ แต่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างเมื่อมีขึ้น

ก็ย่อมมีลง ทุ ก วั น นี้ นั ก ลงทุ น ใช้ ท องคำในฐานะที่ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ แ ทน

เงินตรา โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความผิดปกติ ไม่ สมดุล นักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นในระบบเงินตราก็หันมาลงทุน ในทองคำ และเมื่ อ ทองคำอยู่ ใ นระบบเงิ น ตราก็ จ ะมี ค วาม ผันผวนมาก จะเห็นได้ว่าราคาได้ปรับตัวขึ้นทำสถิติใหม่เป็น

ว่าเล่น แต่ในทางกลับกัน โอกาสที่ราคาทองจะลดลงกลับไปที่ ราคา 1,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็เป็นไปได้ หากทองคำถูก

ลดความสำคัญลง ซึ่งผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจว่า ที่ ผ่านมาเราเคยอยู่แค่บทบาทเดียว คือใช้ทองเป็นเครื่องประดับ เป็นการออม แต่ในปัจจุบันทองคำได้ก้าวข้ามเข้ามาอยู่ในอีก บทบาทนึงแล้ว เมื่อทุกคนเข้าใจว่าโลกของทองคำได้เปลี่ยนไป รายได้ที่ เกิดจากการขายทองรูปพรรณลดลง ผลประกอบการหรือความ สามารถในการทำกำไรของตัวธุรกิจทองคำไม่เหมือนแต่ก่อน เพราะฉะนั้นถ้ามีช่องทางทำรายได้อื่น ไม่ว่าจะเป็นอีทีเอฟ หรือ โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ก็ ส ามารถเข้ า มาสู่ ธุ ร กิ จ ตรงนี้ ไ ด้ ทั้ ง การ

เข้ามาเป็นโบรกเกอร์ เป็นคนแนะนำผู้ลงทุน การที่รูปแบบการ ลงทุนมีหลายตลาด ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหาร ต้นทุนและบริหารความเสี่ยงของตลาดทองที่มีอยู่ หรือเลือก ลงทุนเพื่อปกป้องความเสี่ยงของตัวเอง ในจุดที่มีประสิทธิภาพ สูงสุด หรือการเข้าไปหาประโยชน์จากการเหลื่อมล้ำของราคา ทองในตลาดต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่า การปรับตัว อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ เจ้ า ของร้ า นทองจะไม่ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งแค่

ผู้ประกอบการ ต้องปรับตัวให้เข้ามาสู่เรื่องของการลงทุนด้วย และถือว่าได้เปรียบกว่านักลงทุนรายอื่น เพราะมีความคุ้นเคย และมีความกล้าที่จะกระจายความเสี่ยงของตัวเองในการบริหาร การลงทุ น แต่ ล ะครั้ ง เพราะทองคำมี ส ต็ อ กอยู่ ก็ ส ามารถ

บริหารได้ ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่โกลด์อีทีเอฟเกิดขึ้น นั้น เกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและลบ มุมมองในแง่บวกก็คือความ สมบูรณ์ของตลาดเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นในแง่ ล บ อี ที เ อฟถื อว่าเป็น สินค้าทดแทน เพราะใกล้เคียงกับการซื้อขายทองมาก แต่ต้อง มองว่านี่คือวิธีคิดของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องยอมรับว่า ใน อดีตทองคำแท่งไม่มีการลงทุนด้วยซ้ำ ทองรูปพรรณคือทั้งหมด เป็ น ทั้ ง การลงทุ น เป็ น ทั้ ง การออม เป็ น ทั้ ง เครื่ อ งประดั บ เนื่องจากนักลงทุนหรือลูกค้ารายย่อยไม่มีทางเลือกอื่น การซื้อ วารสารทองคำ 21


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ขายทองคำแท่งในอดีตอยู่ในแวดวงผู้ค้าทองเท่านั้น หรือคนที่ เข้าใจ คนที่รู้จักร้านทองแล้วเข้าใจว่าสามารถลงทุนได้ แต่ ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป ทุกคนมีสิทธิเข้ามาลงทุนได้ ซึ่งอีทีเอฟ อาจจะมองได้ว่าเป็นสินค้าทดแทนก็ได้ หรือไม่ใช่ก็ได้ ขึ้นอยู่ กับการมองและวัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรั บ อี ที เ อฟ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ลงทุ น ในต่ า ง ประเทศ เก็บทองในต่างประเทศ ลงทุนในไทย เก็บทองในไทย ซึ่งแต่ละกองทุนก็ต้องมีสีสัน เพื่อจะบอกว่าของตัวเองเหมาะกับ นั ก ลงทุ น แบบไหน การออกแบบหน่ ว ยลงทุ น ของแต่ ล ะคน

ก็ เ หมาะสมแตกต่ า งกั น ไป ซึ่ ง อี ที เ อฟจะช่ ว ยให้ ก ารลงทุ น ทองคำง่ายขึ้น แต่ต้องระวังตลาดจะโตขึ้นในแง่ของคนลงทุน เมื่อมีช่องทางหลายช่องทาง คนก็จะมาเกี่ยวข้องมากขึ้น แต่

สิ่งที่อยากเตือนอุตสาหกรรมทองหรือร้านทอง ว่ามันไม่ได้มี

แค่คนซื้อมากขึ้นแต่คนขายก็มากขึ้นด้วย คุณบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า สรุปโดยรวมก็คือ ในอนาคต

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในเชิงของทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือโปรดักส์ทางการเงิน ผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนแปลง อย่ า งมาก ไม่ ส ามารถรอให้ มั น เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ค่ อ ยดู ว่ า มั น จะ

เป็นยังไง จากนั้นจึงค่อยปรับตัว หากเราเรียนรู้ไม่ทันก็ต้อง

หาคน ไม่ ว่ า รุ่ น ลู กรุ่นหลานที่มีความรู้ความเข้าใจรี บ เข้ า มา ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ โ ดยด่ ว น เพื่ อ ที่ จ ะเอาตรงนี้ เ ข้ า ไปพั ฒ นาธุ ร กิ จ

ตัวเอง แล้วหาความได้เปรียบทางการแข่งขันในการทำกำไร

22 วารสารทองคำ

กับธุรกิจให้มากขึ้น ความได้เปรียบของผู้ประกอบการร้านค้า ทองก็ คื อ การรู้ จั ก และเข้ า ใจสิ น ค้ า ทองคำอย่ า งแท้ จ ริ ง

แม้ ว่ า ตอนนี้ ใ นตลาดจะมี เ ครื่ อ งมื อ ในการลงทุ น อยู่ ม ากมาย

แต่เชื่อว่าทองคำที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งยังคงอยู่ ขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว อื่ น ๆ จะเข้ า มาช่ ว ยให้ ต ลาดขยายตั ว

มากขึ้ น แม้ จ ะมี ก ารแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง ไปบ้ า งเล็ ก น้ อ ย ทั้ ง ทอง

รูปพรรณ ทองคำแท่ง อีทีเอฟทองคำ และก็ฟิวเจอร์ส เพียง

แต่ว่าสัดส่วนจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง แต่พอถึงจุด ๆ หนึ่ง นักลงทุนจะมีสมดุลในตลาดเอง โดยจะต้องให้ความรู้ความ เข้าใจของตัวโปรดักส์ที่หลากหลายเหมาะกับวัตถุประสงค์ใน การลงทุน “ผมขอฝากว่า ขอให้ผู้ประกอบการร้านทองภูมิใจได้เลยว่า เราอยู่ในธุรกิจที่ถูกข้าง ถูกต้อง โลกทุกวันนี้เอียงมาทางทองคำ แล้วเชื่อว่า อีก 10 ปี 20 ปี ธุรกิจทองคำส่งถึงลูกหลานได้

แน่ ๆ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนอย่าประมาท เพราะว่าโลก มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของวิวัฒนาการ ของราคาทองคำเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกิดเครื่องมือ ใหม่ ๆ ในการลงทุนอยู่เสมอ อย่าคิดว่าทำธุรกิจเดิม ๆ แล้ว อยู่ได้ดี อยู่ได้รอด มันไม่จริง มันต้องปรับตัวในระดับที่เรียกว่า มาก ที่สำคัญ ต้องมุ่งมั่น จริงจังกับเรื่องนี้ มิฉะนั้นการเติบโต ในอนาคตก็ จ ะไม่ ส ดใส” ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ออสสิริส กล่าวทิ้งท้าย


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 23
อัพเดทข่าวทอง

26 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อัพเดทข่าวทอง

แบงก์ชาติไทยขึน้ อันดับ 25 ตุนทองคำมากสุดในโลก

สภา

ทองคำโลก เผย ไทยมีทองคำในคลัง

เพิ่มมากขึ้นอันดับ 2 ของโลก ทำให้รั้ง อันดับ 25 ประเทศที่ถือครองทองคำมากที่สุดในโลก จากรายงานของสภาทองคำโลกฉบับเดือนสิงหาคม ระบุว่า ประเทศไทยมีทองคำเพิ่มในปริมาณมากขึ้น 18.7 ตัน ถือเป็น อันดับ 2 ของโลก และหากรวมปริมาณทองคำที่ประเทศไทยถือ ครองไว้ในขณะนี้จะอยู่ที่ 127.5 ตัน มากเป็นอันดับ 25 ของ กลุ่มประเทศที่ถือครองทองคำมากที่สุดในโลก สำหรั บ ประเทศที่ เ ป็ น แชมป์ ก ารถื อ ครองทองคำเพิ่ ม ขึ้ น

ได้แก่ประเทศเกาหลีใต้ โดยถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 25 ตัน

ตามมาด้วยประเทศไทย 18.7 ตัน ส่วนประเทศรัสเซียได้อนั ดับ 3 เพิม่ ขึน้ 5.8 ตัน รวมเป็นทองคำทีม่ อี ยู่ 836.7 ตัน

ส่วนประเทศที่ถือครองทองคำมากที่สุดในโลกเป็นอันดับ 1 ยังเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา 8,133.5 ตัน คิดเป็นสัดส่วนถึง 74% ของเงินทุนสำรองของสหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยเยอรมนี 3,401 ตัน อันดับ 3 ไอเอ็มเอฟ 2,814 ตัน อันดับ 4 อิตาลี 2,451.8 ตัน อันดับ 5 ฝรัง่ เศส 2,435.4 ตัน ส่วนอันดับ 6 เป็นจีน 1,054.1 ตัน ขณะทองคำที่ไทยถือครอง 127.5 ตัน คิดเป็น สัดส่วนเพียง 3.3% ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย สำหรับสัดส่วนการถือครองทองคำอย่างเป็นทางการขององค์กร และประเทศต่าง ๆ นัน้ สภาทองคำโลกระบุวา่ จนถึงสิน้ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 มีปริมาณรวมทัง้ สิน้ 30,700.1 ตัน หรือคิดเป็น สัดส่วน 12% ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทัง้ หมด เพิม่ ขึ้น

16.5 ตัน จากระดับ 30,683.6 ตัน เมือ่ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา วารสารทองคำ 27


อัพเดทข่าวทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

นอกจากนั้นสภาทองคำโลก ยังได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจ คือ เพียงแค่ 6 เดือนแรกของปีนี้ ธนาคารกลางทั่วโลก ได้มีการ เข้าซื้อทองคำเพิ่มเติมถึง 208 ตัน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นกว่า 100% จากรอบ 6 เดือนหลังของปี 2553 โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะใน เดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารกลางเกาหลีใต้ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 25 ตัน ซึ่งเป็นการซื้อเพิ่มครั้งแรกในรอบ 13 ปี ในขณะที่ ประเทศไทยก็มีการซื้อเพิ่มถึง 18 ตัน ทำให้ในรอบ 6 เดือน แรกของปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อทองคำเพิ่มเข้าเป็นเงิน สำรองระหว่างประเทศแล้วถึง 28 ตัน สาเหตุที่การซื้อทองคำของธนาคารกลาง มีผลกระทบอย่าง มีนัยสำคัญต่อราคาทองคำ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ธนาคาร กลางจะเป็ น ผู้ ข ายทองคำสุทธิออกมาสู่ตลาด ทำให้ ป ริ ม าณ ทองคำในตลาดโลกมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความ ต้องการในตลาด ราคาทองคำจึงมีการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็น

28 วารสารทองคำ

ค่อยไป อย่างไรก็ดี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางกลับมา เป็นผู้ซื้อทองคำสุทธิ ทำให้ความต้องการทองคำในตลาดโลก ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณทองคำในตลาดมีจำกัด นอกจากนี้ ปริมาณทองคำที่ธนาคารกลางเข้าซื้อเพิ่มก็มี ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับปริมาณจากนักลงทุนทั่วไป จึง กระทบกับปริมาณความต้องการทัว่ โลกอย่างมีนยั สำคัญ รวมไปถึง การที่ธนาคารกลางเข้าซื้อทองคำเพิ่ม ก็เปรียบเสมือนการเพิ่ม ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ที่ มี ใ นทองคำขึ้ น ไปอี ก จึ ง ส่ ง ผล กระทบต่อราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้น ประเด็นที่น่าสนใจคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบัน เป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก กลับมีการถือครอง ปริมาณทองคำคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 1.6% ของทุนสำรอง ระหว่างประเทศเท่านั้น เมื่อพิจารณาว่า จีนเป็นประเทศที่มีเงิน ทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดในโลก โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ จากแนวโน้มที่ค่าเงินดอลลาร์ยัง คงอ่อนค่าลงเรื่อย ๆ จึงมีแนวโน้มที่จีน (รวมถึงธนาคารกลาง อื่น ๆ ทั่วโลก ที่มีการถือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในสกุล ดอลลาร์เป็นหลัก) จะมีการปรับเพิ่มการถือปริมาณทองคำขึ้น โดยครั้งล่าสุดที่ธนาคารกลางจีนได้เข้าซื้อทองคำ คือในปี 2552 ซึ่งหากจีนเข้าซื้อทองคำเพิ่มอีกเมื่อใด น่าจะส่งผลบวกต่อราคา ทองคำอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทำ หนังสือถึง พระสุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เรื่อง

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับมอบทองคำแท่ง ความว่า ตามที่ ธปท. ได้รับมอบทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนักรวมประมาณ 920.5 กิโลกรัม ตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อนำเข้าคลังหลวงในบัญชีสำรองพิเศษของ ทุนสำรองเงินตรา ธปท. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 นั้น ธปท. ได้ชงั่ น้ำหนักและวิเคราะห์ความบริสทุ ธิข์ องทองคำแท่ง โดยการเจาะทองคำแท่งเพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่าความบริสุทธิ์

อัพเดทข่าวทอง

ตามมาตรฐานการขึน้ ทะเบียนทองคำของ ธปท. แล้ว การดำเนินการ ดังกล่าวทำให้สญ ู เสียน้ำหนักทองคำไปบางส่วน คงเหลือน้ำหนัก ทองคำแท่งหลังเจาะและตัวอย่างทองคำหลังการวิเคราะห์ เทียบค่า ความบริสทุ ธิแ์ ล้วรวมทัง้ สิน้ 920,512.876339 กรัม ซึง่ ได้นำเข้า บัญชีสำรองพิเศษของทุนสำรองเงินตรา โดยมีผลตั้งแต่วันที่

7 พฤษภาคม 2554 ทำให้สนิ ทรัพย์ในบัญชีสำรองพิเศษเฉพาะใน ส่วนนีม้ คี า่ เพิม่ ขึน้ 1,334,203,435.34 บาท ทั้ ง นี้ เมื่ อ รวมการรั บ มอบครั้ ง ล่ า สุ ด นี้ แ ล้ ว ยอดทองคำ บริสุทธิ์ที่ ธปท. ได้รับมอบจากโครงการช่วยชาติโดยหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน และนำเข้าบัญชีสำรองพิเศษของทุน

สำรองเงินตรา มียอดรวมทั้งสิ้น 13,000,061.941985 กรัม หรือ ประมาณ 13 ตัน ด้านนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธปท. เปิดเผย ก่อนหน้านี้ว่า เมื่อรวมทองคำจากโครงการช่วยชาติโดยหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน แล้ว ประเทศไทยมีทองคำเป็นทุนสำรอง ทัง้ สิน้ 130 ตัน หรือคิดเป็น 3% ของทุนสำรองทัง้ หมด

วารสารทองคำ 29


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตลาดอินเดียและจีนโตไม่หยุด

หนุนปริมาณทองคำในตลาดโลกพุ่ง World Gold Council หรือ สภาทองคำ

โลก ได้รายงานตัวเลขความต้องการทองคำทั่วโลกในไตรมาส

ที่ 2 ของปีนี้ พบว่ามีปริมาณ 919.8 ตัน จากรายงานแนวโน้ ม ความต้ อ งการของตลาดทองคำใน ไตรมาส 2 ปี 2011 ของสภาทองคำโลก พบว่าความต้องการ ทองคำในช่วงครึ่งหลังของปี 2011 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความต้องการของอินเดียและจีน ที่ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 38% และ 25% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วง เดี ย วกั น ของปี 2010 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้ อ ที่ สู ง ขึ้ น รวมไปถึงเทศกาลต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี ซึ่งต้อง

ใช้ ท องคำเป็ น จำนวนมาก นอกจากนั้ น ผลกระทบจากวิ ก ฤต เศรษฐกิจที่เกิดในประเทศต่าง ๆ ของทวีปยุโรป รวมถึงปัญหา เรื่องหนี้สินของสหรัฐ ยังคงมีความเปราะบางอยู่ ทำให้นักลงทุน ได้ลงทุนทองคำมากขึ้น Marcus Grubb กรรมการผู้จัดการ World Gold Council ให้ ค วามเห็ น ว่ า ความต้ อ งการทองคำในประเทศอิ น เดี ย

และจี น รวมถึ ง การลดลงในกิ จ กรรมการรี ไ ซเคิ ล ทองคำใน ไตรมาสนี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคได้ ป รั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ราคา ทองคำในปั จ จุ บั น และยั ง มั่ น ใจว่ า แนวโน้ ม ราคาจะสู ง ขึ้ น 30 วารสารทองคำ

นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งความไม่ แ น่ น อนของเศรษฐกิ จ โลกใน

ภาพรวม และแรงกดดันจากเงินเฟ้อจะส่งผลให้ตลาดทองคำใน ช่วงที่เหลือของปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรั บ สถิ ติ ค วามต้ อ งการทองคำในไตรมาสที่ 2

พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 919.8 ตัน ลดลง 17% เมื่อเปรียบเทียบ กั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง มี ป ริ ม าณ 1,107 ตั น

แต่ ห ากเที ย บในแง่ มู ล ค่ า ของราคาแล้ ว พบว่ า เพิ่ ม ขึ้ น 5%

หรือคิดเป็น 44,500 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในระดับ 42,600 ล้านดอลลาร์ ตัวเลข

ดังกล่าวถือว่าสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากช่วงไตรมาส

ที่ 4 ของปี 2010 ซึ่งในครั้งนั้นมีมูลค่าสูงถึง 44,700 ล้าน ดอลลาร์ ขณะเดียวกันราคาทองคำในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 26% สูงเป็นประวัติการณ์ที่ระดับราคา 1,506.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการลงทุน

ทั่วโลกไตรมาสที่ 2 ของปี 2011 ลดลง 359.4 ตัน ลดลง

จากปี ที่ ผ่ า นมา 37% โดยปี ที่ แ ล้ ว ความต้ อ งการอยู่ ใ นระดั บ 574.2 ตัน มาดูความต้องการใช้ทองคำของตลาดอัญมณีในไตรมาสที่ 2 ของปี 2011 พบว่าอยู่ในระดับ 442.5 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

ชาวอินเดียโชว์รวย

ใส่คอนแทคเลนส์ทองคำสุดหรู

เดียวกันของปีที่ผ่านมา 6% โดยในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 416.7 ตัน และหากเปรียบเทียบเป็นมูลค่าพบว่า เพิ่มขึ้น 34% หรือ คิดเป็นมูลค่า 21,400 ล้านดอลลาร์ โดยประเทศ อินเดีย จีน และตุรกี เป็นผู้ที่ใช้มากที่สุด คิดเป็น 59% จากความต้องการ ในตลาดอัญมณีทั่วโลก ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2011 ซึ่งอยู่ใน ระดับ 260.1 ตัน ส่วนความต้องการเทคโนโลยี พบว่าเพิ่มขึ้น 2% หรือคิด เป็น 117.9 ตัน ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีความ ต้องการในระดับ 116.1 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ อุ ป ทานทองคำในไตรมาสที่ 2 ของปี นี้ สู ง ถึ ง

1,058.7 ตัน ลดลง 4% ซึ่งในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 1,108.3 ตัน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นในการซื้อสุทธิโดยธนาคารกลาง การผลิตเหมืองแร่ซึ่งเพิ่มขึ้น 7% คิดเป็น 708.8 ตัน ซึ่งใน

ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นหน้ า นี้ อยู่ ที่ ร ะดั บ 659.4 ตั น โดย ธนาคารกลางได้ซื้อทองคำไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับระดับ ของไตรมาสที่ 2 ในปี 2010 ส่ ว นกิ จ กรรมรี ไ ซเคิ ล อยู่ ใ น

ระดับ 429.3 ตัน ลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ ในระดับ 444.3 ตัน

มี ร ายงานว่ า ที่ ป ระเทศอิ น เดี ย ได้ เ กิ ด กระแสใหม่ สำหรับผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์ ซึ่งไม่เพียงแต่นำมาช่วย ทำให้ ก ารมองเห็ น ชั ด เจนมากขึ้ น แต่ ไ ด้ ก ลายมาเป็ น แฟชั่น ทำให้ตาดูเป็นประกายด้วยทองคำ และเพชร เลนส์สายตาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ของภรรยาจักษุแพทย์ท่านหนึ่ง

ที่ไปทำฟัน แล้วคุณหมอใส่ฟันทองให้ จากนั้นจึงมีความ คิดว่า หากนำทองคำมาทำเป็นคอนแทคเลนส์แล้วจะ เป็ น อย่ า งไร ปรากฏว่ า ถู ก ใจบรรดาผู้ ที่ ชื่ น ชอบแฟชั่ น และผู้ที่มีฐานะดี เพราะใส่แล้วตาดูกลมโต นอกจากนั้น ยังมีประกายแวววาว อย่างไรก็ตาม คอนแทคเลนส์ประเภทนี้ จะถูกนำ มาใส่ เ พื่ อ รั ก ษาอาการสายตาบางอย่ า ง จึ ง ทำให้ เ กิ ด กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในความเหมาะสมและความจำเป็น เพราะราคาที่ขายสูงถึงคู่ละ 15,000 เหรียญสหรัฐ ทำให้ ผู้สวมใส่เมื่อถึงเวลาจะต้องเปลี่ยน รู้สึกเสียดาย และอาจ จะไม่ทิ้งเหมือนกับคอนแทคเลนส์ธรรมดาที่มีราคาไม่สูง มาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาต่อดวงตาได้

วารสารทองคำ 31


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บทบาท กับการลงทุนทองคำในเมืองไทย

ขอ

อนุญาตย้อนความหลังกลับไปทีว่ ารสารทองคำ เงินของท่านไปลงทุนในหน่วยลงทุนทีน่ ำเงินไปลงทุนต่อในทองคำ เมือ่ ฉบับทีผ่ า่ นมา ซึง่ ได้นำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับ แท่งจริง ๆ จึงให้ผลตอบแทนคล้ายกับกองทุนทองอืน่ ๆ ทีเ่ ปิดซือ้ ตราสารทางการเงินในตลาดล่วงหน้า รวมทัง้ การเปิดซือ้ ขายช่วงค่ำ ขายในตลาดการเงินบ้านเรา กองทุนในบ้านเราทีม่ นี โยบายนำเงิน ระหว่างเวลาตัง้ แต่สองทุม่ ครึง่ จนถึงสีท่ มุ่ ครึง่ ในปีนยี้ งั จะมีตราสาร ไปลงทุนในทองคำมีหลายชนิด กองที่น่าจะคุ้นเคยมากคงหนีไม่ ใหม่ ๆ ให้ทา่ นได้ทำความรูจ้ กั ซึง่ มีทองคำเข้าไปเกีย่ วข้องและเปิด พ้นกองทุนทีน่ ำเงินไปลงทุนในทองคำโดยให้ผลตอบแทนล้อไปกับ ซือ้ ขายไปเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา ตราสารทีเ่ ราจะนำมาให้ ราคาทองในตลาดโลก เพียงแต่บางกองอาจมีการทำประกันอัตรา ท่านได้ทำความรูจ้ กั ในวันนีค้ อื ETF ทองคำหรือชือ่ ในตลาดทีจ่ ะ แลกเปลี่ยน บางกองอาจไม่มี หรือบางกองทำประกันไว้เป็น

เป็นสัญลักษณ์ในการส่งคำสัง่ ซือ้ ขายคือ GLD บางส่วน ถ้าท่านเลือกลงทุนในกองทุนทีน่ ำเงินไปลงทุนในทองแล้ว ETF เป็นชือ่ ทีย่ อ่ มาจาก Exchange Traded Fund ซึง่ กองทุน มีการทำประกันอัตราแลกเปลีย่ นไว้ทงั้ หมด ผลตอบแทนหรือราคา ชนิ ด นี้ เ ป็ น กองทุ น ที่ มี ลั ก ษณะของการตั้ ง รั บ ซึ่ ง หมายถึ ง ผล ของกองทุนทีท่ า่ นซือ้ ขายก็จะเคลือ่ นไหวตามราคาทองในตลาดโลก ตอบแทนหรือราคาของหน่วยลงทุนชนิดนี้จะมีระดับที่ใกล้เคียง เป็นหลัก โดยไม่มผี ลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป กับราคาของสินค้าทีก่ องทุนนำเงินไปลงทุน โดยกองทุนชนิดนีจ้ ะ เข้ามากระทบ แต่กองทุนก็จะมีคา่ ดำเนินการในการประกันอัตรา

จดทะเบียนและเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ แลกเปลี่ยนและทำให้ผลตอบแทนของกองทุนนั้นต่ำลงกว่าปกติ

ราคาสะท้อนการเคลือ่ นไหวในช่วงเวลาต่าง ๆ และตรงกับความ ส่วนกองทุนที่ไม่มีการประกันอัตราแลกเปลี่ยน ท่านก็จะต้องรับ เป็นจริงมากทีส่ ดุ โดยทีก่ ารเคลือ่ นไหวของราคากองทุนทีซ่ อื้ ขายนัน้ ความเสีย่ งในกรณีทคี่ า่ เงินเคลือ่ นไหวไปแล้วแต่กรณี ถ้าเงินบาท ส่วนหนึ่งจะมาจากอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนที่ส่งคำสั่ง แข็งขึน้ ผลตอบแทนของกองทุนก็จะต่ำลงและผลตอบแทนจะกลับ เข้าไปในระบบ แต่การเคลือ่ นไหวของราคาจะไม่แตกต่างไปจาก สูงขึน้ หากเงินบาทอ่อนค่า ซึง่ เชือ่ ว่าท่านทีล่ งทุนในทองคำแท่งอยู่ การเคลือ่ นไหวของราคาสินค้าอ้างอิงมากอย่างมีนยั สำคัญ เพราะ แล้วคงจะทราบและเข้าใจผลกระทบของการอ่อนค่าหรือแข็งค่า จะมีผคู้ อยดูแลราคาไม่ให้เคลือ่ นไหวต่างจากราคาอ้างอิง และจะ ของค่าเงินว่าจะเข้าไปมีผลต่อราคาทองอย่างไร ทำให้กองทุนนีม้ ลี กั ษณะการเคลือ่ นไหวของราคาล้อไปกับดัชนีหรือ ไม่วา่ จะเป็นกองทุนทองทีน่ ำเงินไปลงทุนแล้วมีการทำประกัน อัตราแลกเปลีย่ นหรือไม่มกี ารประกัน รวมทัง้ ชนิดทีท่ ำประกันไว้ ราคาของสินค้าทีอ่ า้ งอิงอยู่ สำหรับ ETF ทองคำหรือตัว GLD จะให้ผลตอบแทนเทียบเท่า เพียงบางส่วน การซือ้ ขายหน่วยลงทุนของท่านแม้วา่ จะสามารถทำ หรือใกล้เคียงกับราคาทองคำในตลาด ไม่มากหรือไม่นอ้ ยกว่าอย่าง ธุรกรรมได้สะดวกทัง้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือเพียงแค่เข้าไปส่ง มีนยั สำคัญ ส่วนต่างอาจมาจากค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย ค่าการ คำสัง่ ผ่านเจ้าหน้าทีข่ องธนาคารพาณิชย์ได้ทกุ สาขา แต่สงิ่ ทีท่ า่ น บริหารกองทุน หรือบางกรณีถา้ เป็นกองทีม่ กี ารจ่ายเงินปันผลอาจ ไม่สามารถทราบได้คอื ราคาซือ้ หรือราคาทีท่ า่ นขายว่าจะซือ้ ขายได้ ทำให้ราคาเคลื่อนไหวแตกต่างกับราคาสินค้าอ้างอิงเป็นบางช่วง ราคาใด เช่น ท่านเห็นว่าราคาทองในตลาดโลกเช้านีป้ รับลง ท่าน

บางเวลา แต่สำหรับกองทุน GLD ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มองว่าราคานีน้ า่ สนใจเข้าซือ้ จึงสัง่ ซือ้ กองทุนทองผ่านเจ้าหน้าที่ ดังนัน้ ราคาของ GLD ทีจ่ ะซือ้ ขายในตลาดก็นา่ จะล้อไปกับระดับ ของธนาคารพาณิชย์ทที่ า่ นเปิดบัญชีไว้ หรือบ่ายวันหนึง่ ราคาทอง ราคาสินค้าอ้างอิง แต่ในเบือ้ งต้นขอเรียนว่ากองทุนนีม้ นี โยบายนำ ขึ้นมามาก ท่านมองว่าราคานี้ท่านพึงพอใจ ท่านจึงตัดสินใจสั่ง

32 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้ขายหน่วยลงทุนของท่านเพื่อรับเงินคืน แม้ว่า ท่านจะสามารถซือ้ หรือขายได้ตามเวลาทีท่ า่ นต้องการ แต่ราคาซือ้ หรือราคาขายจะไม่ใช่ราคาทองในตลาดโลกในขณะนัน้ แล้วแปลง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท ณ ขณะนั้น แต่จะใช้ราคา

หลังจากตลาดปิดไปแล้วหรือต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาที่กองทุน กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะราว ๆ ห้าถึงหกโมงเย็น ซึ่งท่านก็ไม่ สามารถทราบได้ว่าราคาทองในช่วงเย็นนั้นราคาอาจดีดตัวกลับ หรือร่วงลงต่ำกว่าช่วงเวลาทีท่ า่ นเลือกส่งคำสัง่ ซือ้ หรือขาย กองทุนทองอีกชนิดหนึ่งที่ดูจะได้รับความนิยมมากขึ้นเป็น ลำดับ คือกองทุนทีน่ ำเงินไปลงทุนในทองคำและเป็นกองทุนทีใ่ ห้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือทีเ่ รียกว่า RMF โดยกองทุนชนิดนีจ้ ะให้ สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีแก่ผซู้ อื้ หน่วยลงทุนด้วยการลดหย่อนภาษี เงินได้เมือ่ ลงทุนในสัดส่วนไม่เกินวงเงินทีก่ ำหนด แม้วา่ กองทุนนีจ้ ะ ให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นภาษี แต่การไถ่ถอนเงินต้นคืนก็จะได้รบั คืน เมือ่ อายุของผูถ้ อื หน่วยครบตามทีก่ ฎหมายกำหนด กองทุนทองคำกองล่าสุดทีเ่ รียกว่า ETF ทองคำ หรือชือ่ ทีเ่ ป็น สั ญ ลั ก ษณ์ ส ำหรั บ การซื้อ ขายในตลาดหุ้น ไทยคื อ GLD เป็ น

กองทุนที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย โดยมี

นโยบายทีจ่ ะนำเงินลงทุนจากผูล้ งทุนไปซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR ที่จะนำเงินลงทุนจากนักลงทุนไปซื้อทองแท่งอีกทอดหนึ่ง จากนั้นกองทุน SPDR ก็จะบริหารจัดการให้หน่วยลงทุนมีมูลค่า ใกล้เคียงกับราคาทอง โดยไม่ได้หมายความว่าราคาทองและราคา หน่วยลงทุนจะต้องมีราคาเท่ากัน เช่น ราคาทองอยู่ที่ 1,660 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ ราคาของหน่วยลงทุน SPDR ต้องอยูท่ ี่ 1,660 ดอลลาร์ต่อหน่วยด้วย แต่จะมีการบริหารให้หน่วยลงทุนมีอัตรา การขึน้ ลงในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน การบริ ห ารกองทุ น ในเรื่ อ งของราคาหน่ ว ยของ GLD นี้

ผูล้ งทุนสามารถดูราคาในตลาดว่าต่างไปจาก NAV มากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ราคาตลาดก็ไม่ได้แตกต่างไปจาก NAV หรือ มูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุนมากนัก โดยมีมาร์เก็ตเมกเกอร์คอยทำ หน้าที่ส่งคำสั่งเพื่อให้ราคาของหน่วยลงทุน GLD ไม่แตกต่างไป จาก NAV และการเคลือ่ นไหวของราคาจะนำราคาทองในตลาดโลก ในขณะนัน้ ๆ มาแปลงเป็นทองคำทีม่ คี วามบริสทุ ธิ์ 96.5% และ

GOLD FUTURES

แปลงราคาจากดอลลาร์ต่อออนซ์ มาเป็นน้ำหนักหนึ่งบาททอง

ต่อบาท จากนัน้ จะนำราคาทีไ่ ด้มาหารด้วย 10,000 เพือ่ ให้ราคา ของหน่วยลดลงและสามารถซือ้ ขายได้สะดวกขึน้ ประเด็นทีห่ ลายคนตัง้ ข้อสังเกตว่า ทำไมทองโลกขึน้ แล้วทอง ไทยยังไม่ยอมขึน้ ตาม บ้างก็วา่ ทองโลกลงมาแล้วทองไทยยังไม่ลง คำอธิบายที่คุ้นหูคงเป็นเรื่องของค่า Premium หรือ Discount แล้วแต่กรณีไป แต่สำหรับกรณีของ GLD จะไม่มปี ญ ั หาเหล่านี้ เหนือสิง่ อืน่ ใดการซือ้ ขายของกองทุนนีส้ ามารถซือ้ ขายได้ตามเวลา ที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการ ราคาที่ซื้อขายก็จะเป็นราคาทองใน ตลาดโลก ณ ขณะนัน้ แปลงเป็นรูปไทยบาท โดยไม่ตอ้ งรอเวลา ตลาดปิดดังเช่นกรณีกองทองอืน่ ๆ ทีเ่ คยมีมา กองทุนนีค้ าดว่าจะเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนในทองคำที่ จะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในอนาคต เพราะการลงทุนในตลาดหุน้ นัน้ มักจะมีการโยกย้ายเงินจากกลุม่ หุน้ ต่าง ๆ หากนักลงทุนไม่ มัน่ ใจในสถานการณ์เศรษฐกิจก็อาจเคลือ่ นเงินเข้ามาพักในทองคำ ซึง่ แต่เดิมอาจทำได้ไม่สะดวก เพราะเป็นการโยกย้ายเงินข้ามตลาด แต่เมือ่ ทองคำถูกนำมาซือ้ ขายในตลาดหุน้ การพักเงินไหลเข้าออก ก็คงจะสะดวกสบายยิ่งขึ้น และการที่ทองคำถูกนำมาซื้อขายใน ตลาดหุ้นจนหลายคนกังวลว่าจะมีความเสี่ยงเหมือนกรณีของ ฟิวเจอร์สหรือไม่ ด้วยเนือ้ ทีท่ จี่ ำกัด ขออนุญาตเรียนว่าความเสีย่ ง ต่าง ๆ ของ GLD นีไ้ ม่ได้แตกต่างไปจากการลงทุนในทองคำแท่ง แต่อย่างใด มีเพียงเรือ่ งค่าคอมมิสชัน่ เท่านัน้ ทีบ่ วกเพิม่ เข้ามา แต่ก็ ชดเชยไปกับเรือ่ งส่วนต่างของราคาซือ้ คืนและขายออกของทองคำ แท่งทีม่ กั จะต่างกันอยูท่ ี่ 100 บาท ดังนัน้ กลไกและกระบวนการ เคลือ่ นไหวของราคาทีไ่ ม่ได้แตกต่างไปจากราคาทองแท่ง แต่ราคา จะเคลื่อนไหวตอบสนองราคาทองในตลาดโลกและอัตราแลก เปลีย่ นในขณะนัน้ ๆ ทันทีทนั ใด ก็นา่ จะเป็นตราสารอีกชนิดหนึง่ ทีข่ ออนุญาตนำเสนอให้ทา่ นลองศึกษาและทำความรูจ้ กั

โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด สอบถามข้อมูลและการเปิดบัญชี ซื้อขาย Gold ETF เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2223-2288 www.hshfutures.com วารสารทองคำ 33


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

Silver และ

Gold/Silver Ratio

ตลาด TFEX

เปิดซือ้ ขายซิลเวอร์ ฟิวเจอร์ส

มาได้ระยะหนึง่ ได้เริม่ ซือ้ ขายกันมากน้อยเพียงไร ซึง่ ซิลเวอร์มี ปัจจัยมากระทบมากมาย นอกจากจะต้องดูราคาทองคำแล้ว ยัง ต้องดูตลาดหุน้ ดูแนวโน้มเศรษฐกิจ แถมยังจะต้องดูคา่ เงินบาทอีก ไอ้เจ้าซิลเวอร์บางครั้งก็แกว่งตัวผันผวนมากจนอยากจะ เรียกมันว่าเป็น "เวอร์" เฉย ๆ หรือบางครั้งก็ทำตัวชิล ๆ ไม่ สนใจใคร ทองจะขึน้ หรือหุน้ จะลง ซิลเวอร์กอ็ ยูเ่ ฉย ๆ ไม่สนใจใคร กว่าจะสรุปได้ว่าซิลเวอร์กำลังทำตัวเป็น "ชิล" หรือเป็น "เวอร์" มันก็แปลงร่างตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว คิดอยู่หลายตลบกลับมา เทรดทองเหมือนเดิมดีกว่า สบายใจกว่ากันเยอะ ในฉบับนี้ไม่ได้มาชวนเชื่อว่าเทรดซิลเวอร์ดีกว่าทองอย่างไร แต่ว่าอยากให้ท่านทราบถึงความแตกต่าง ยอมรับมัน และนำ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 34 วารสารทองคำ

ซิลเวอร์หรือโลหะเงิน นอกจากเรื่องภาษีและความสวยงาม ที่เราเห็นกันชัด ๆ แล้ว มีข้อเหมือนและข้อต่างกับทองคำอยู่ มากทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งโดยสรุปแล้ว ปัจจัยที่ส่ง ผลต่ อ ราคาซิ ล เวอร์ ก็ มี เ รื่ อ งของการลงทุ น และเรื่ อ งของ อุตสาหกรรม โดยในการพิจารณาราคาซิลเวอร์นั้นสามารถ ทำได้ง่าย ๆ โดยการพิจารณาด้านการลงทุนด้วยปัจจัยเช่น เดียวกับทองคำ และพิจารณาด้านอุตสาหกรรมซึ่งดูคร่าว ๆ ได้จากภาพเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นนั่นเอง ในขณะที่เราต้องจำ ไว้เสมอว่าราคาซิลเวอร์ต่างกับทองคำตรงที่ไม่มีปัจจัยเรื่องแรง ซื้ อ เก็ บ เมื่ อ ราคาตกหรื อ แรงขายเมื่ อ ราคาขึ้ น มาจำกั ด การ ผันผวนของราคา ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าในบางครั้งราคาโลหะเงินก็ทำตัวเป็น "เวอร์" คือวิ่งแรงกว่าราคาทองคำโดยได้รับแรงบวกจากทั้งราคา


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองคำและแรงบวกจากภาพแนวโน้มตลาดหุ้น ประกอบกับไม่มี คำว่าแรงขายเครื่องเงินเก่า ราคาซิลเวอร์จึงวิ่งได้ "เวอร์" ในบางครั้งเราอาจสังเกตว่าราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นใน ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ซิลเวอร์ซึ่ง ได้รับแรงบวกจากราคาทองคำและแรงลบจากตลาดหุ้นจึงแกว่ง ตัว "ชิล" อยู่ในช่วงแคบไม่สนใจใครนั่นเอง ถ้าใครถามว่าจะลงทุนซิลเวอร์ต่างจากทองอย่างไร ก็ตอบ ได้ว่าลงทุนในซิลเวอร์จะมีการเก็งกำไรแนวโน้มเศรษฐกิจโลกได้ อย่างคร่าว ๆ เข้ามาร่วม ถ้ายังสงสัยต่อไปว่าแล้วจะเก็งกำไร แนวโน้มเศรษฐกิจโลกได้ยังไง เราก็ลงทุนซิลเวอร์แล้วก็ตัดส่วน ที่เป็นทองออกไป กล่าวคือ เราก็ใช้วิธีการลงทุนทั้งซิลเวอร์และ ทองคำพร้อม ๆ กัน โดยเก็งกำไรในทิศทางตรงข้ามกัน ก็จะ ช่ ว ยให้ เ ราเก็ ง กำไรแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ได้ การลงทุ น แบบนี้ มี เทคนิคที่สำคัญในการกำหนดปริมาณอยู่สองแบบด้วยกันคือ แบบเดลต้า และแบบอัตราส่วน แบบเดลต้าหรือแบบเบต้านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับ นักลงทุนมืออาชีพที่มีเครื่องมือ มีเวลาศึกษา มีเวลาซื้อขาย ติดตามอย่างใกล้ชิด และต้องมีความรู้มากอีกด้วย โดยวิธีนี้จะ กำหนดสัดส่วนปริมาณการถือทองคำและซิลเวอร์โดยใช้วิธีการ วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เพื่อให้แน่ใจว่าผลรวมของ พอร์ ต การลงทุ น จะมี ก ารตั ด ปั จ จั ย เรื่ อ งการลงทุ น ไปได้ เ กื อ บ ทั้ ง หมด อย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี ก ารนี้ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามอยู่ ตลอดเวลาและต้องมีการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เช่น ในช่วง เวลาหนึ่ ง อาจเหมาะสมที่ จ ะถื อ ซิ ล เวอร์ ต่ อ ทองในอั ต ราส่ ว น มูลค่า 3:1 หรือในบางช่วงเวลาอาจเหมาะสมถือในอัตราส่วน 1:1 ก็เป็นได้ วิธีนี้จึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไป อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ได้ มี ป ระวั ติ ก ารใช้ ม าค่ อ นข้ า งยาวนาน คื อ ลงทุนในอัตราส่วนโดยตรง ซึ่งเราก็สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ ได้ในแบบเดียวกัน วิธีนี้จะใช้อัตราส่วนมูลค่าคงที่คือ 1:1 เราจึง สามารถพิ จ ารณาในเรื่องราคาต่อออนซ์เพียงอย่างเดี ย วก็ ไ ด้

GOLD FUTURES

โดยเอาราคาทองคำตัง้ หารด้วยราคาซิลเวอร์ได้โดยตรง ทำให้ได้ เป็นอัตราส่วนทีเ่ รียกว่า GOLD/SILVER Ratio นัน่ เอง ทำให้รวู้ า่ ณ เวลาหนึง่ ๆ นัน้ ทองคำ 1 ออนซ์ จะเอามาแลกเป็นซิลเวอร์ ได้กี่ออนซ์ นอกจากนี้เนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวได้มาจากการตั้ง

น้ำหนัก 1:1 และลงทุนโดยเน้นให้มลู ค่าเท่ากัน จึงไม่จำเป็นต้อง สนใจเรื่องค่าเงินบาทและไม่ต้องสนใจหน่วยน้ำหนักมากนัก ขอให้ เ ป็ น หน่ ว ยเดี ย วกั น ก็ พ อ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในวั นหนึ่งที่ GOLD/SILVER = 42 หมายความว่าเอาทองคำ 1 ออนซ์ ไป แลกซิลเวอร์ได้ 1 ออนซ์ ไม่ว่าประเทศนั้นจะมีการซื้อขาย ทองคำกับซิลเวอร์เป็นสกุลเงินใดก็ตาม ดังนั้นหากจะพิจารณา แนวโน้มโดยดูจากเส้นแนวโน้ม ก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้อง เปลี่ยนหน่วยสกุลเงินแต่อย่างใด ในขณะที่วิธีการส่งคำสั่งซื้อ ขายนั้นสามารถคิดมูลค่าให้เท่ากันได้โดยตรง ซึ่งจะอธิบาย

รายละเอียดให้ฟังในฉบับต่อไป สรุปการซือ้ ขาย GOLD/SILVER Ratio ก็คอื พิจารณาเฉพาะ ปัจจัยเฉพาะตัวของซิลเวอร์ในการกำหนดทิศทางแนวโน้มเท่านัน้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสนใจปัจจัยเรื่องการโยกย้ายเงินลงทุนหรือ ปัจจัยเรื่องความผันผวนค่าเงินอย่างใกล้ชิดมากนัก เนื่องจาก

ไม่ได้สง่ ผลต่อ GOLD/SILVER Ratio โดยตรงนัน่ เอง นีเ่ ป็นพืน้ ฐานโดยสรุป ฉบับหน้าจะเจาะลึกลงไปอีกครัง้ หนึง่ ว่าเวลาลงทุนจริงจะต้องทำอย่างไร คิดคำนวณราคาอย่างไร และคิดผลกำไรอย่างไร สำหรับฉบับนี้อยากให้ท่านเริ่มติดตาม อัตราส่วน GOLD/SILVER Ratio ไว้บ้าง จะได้คุ้นเคยกับมัน และช่วยให้จัดพอร์ตการลงทุนได้ง่ายขึ้น จะได้ไม่ขาดทุนจาก ความเข้าใจผิดของตัวเรา

โดยฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ausirisfutures.com โทรศัพท์ 0-2633-5299 วารสารทองคำ 35


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

โกลด์ อีทีเอฟ

นวัตกรรมลงทุนทองระดับโลก ถ้า

พูดถึงกองทุนรวมโกลด์ อีทีเอฟ ในระดับ

สากล เชื่ อ ว่ า นั ก ลงทุ น หลายคนจะนึ ก ถึ ง กองทุนสไปเดอร์ โกลด์ (SPDR Gold Trust) เป็นอันดับแรก และยังเชื่ออีกว่าในจำนวนนี้มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ตื่นขึ้นมา ตอนเช้ า ต้ อ งหาคำตอบต่ อ คำถามที่ ว่ า คื น ที่ ผ่ า นมากองทุ น

สไปเดอร์ โกลด์ ทำอะไรบ้าง มีซื้อ มีขาย จำนวนเท่าไหร่ ทั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนบางรายอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบซื้อขาย ตามการซื้อขายของกองทุนนี้ ด้วยเหตุที่ว่า กองทุนสไปเดอร์ โกลด์ เป็นกองทุนอีทีเอฟทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีการ บริหารกองทุนโดย World Gold Trust Services, LLC ซึ่งถือหุ้น 36 วารสารทองคำ

สู่ตลาดทุนไทย

โดย World Gold Council (WGC) ที่เป็นองค์กรร่วมระหว่าง บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ทองคำของโลก โดยล่าสุดกองทุนมีทองคำอยู่ใน ครอบครองถึง 1,286 ตัน จากจำนวนทองคำที่กองทุนรวมโกลด์

อี ที เ อฟ ทั่ ว โลก ถื อ ครองอยู่ ทั้ ง สิ้ น 2,225 ตั น หรื อ คิ ด เป็ น สัดส่วนถึง 58 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว ดังนั้นการซื้อขายของ

กองทุนจึงส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุนทองคำในระดับที่มากพอ จะทำให้นักลงทุนบางรายใช้กลยุทธ์ซื้อขายเลียนแบบกองทุน

ดังกล่าว ในส่วนของนโยบายการลงทุน กองทุนก็จะเน้นการ สร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ ราคาทองคำแท่งในตลาดลอนดอน คือ London Gold PM Fix


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS Price โดยมีผู้เก็บรักษาทองคำแท่งให้กับกองทุนก็คือ ธนาคาร ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ สหรัฐอเมริกา (HSBC Bank USA) ในขณะที่ กองทุนได้จดทะเบียนซือ้ ขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่งด้วยกัน นั่นก็คือ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก, ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์, ตลาดหลักทรัพย์ฮอ่ งกงและตลาดหลักทรัพย์เกียวโตของญีป่ นุ่ ซึง่ นีก่ ็ คือภาพรวมของกองทุนรวมโกลด์ อีทเี อฟ ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก เป็นที่ทราบกันดีว่า ความต้องการลงทุนในทองคำนั้นเพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการขยาย ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ของประเทศเศรษฐกิ จ เกิ ด ใหม่ ในขณะที่ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลาย ๆ ประเทศยังไม่มีเครื่องมือ การลงทุนประเภทนี้ ทำให้มองว่าภายในอนาคตอันใกล้ กองทุน รวมโกลด์ อีทีเอฟ จะเข้าไปมีบทบาทในตลาดทุนของหลาย ๆ ประเทศมากยิ่งขึ้น และนั่นก็จะส่งผลให้ปริมาณการถือครอง ทองคำของกองทุนประเภทนี้เพิ่มขึ้น อันจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน

ราคาทองคำที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่ มีการรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้มีแผนที่จะนำกองทุน รวมโกลด์ อีทีเอฟ เข้าซื้อขายในตลาด หลังจากความต้องการ ลงทุนทองคำภายในประเทศได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ประเด็นนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อแนวโน้มราคาทองคำในอนาคต อย่างมาก และจะเป็นอีกปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่ม สูงขึ้นในระยะยาว สำหรับนักลงทุนทีย่ งั ไม่รจู้ กั จึงขอโอกาสนีอ้ ธิบายถึงกองทุนรวม โกลด์ อีทีเอฟ อย่างคร่าว ๆ โดยกองทุนรวม โกลด์ อีทีเอฟ นั้ น ก็ คื อ กองทุ น รวมเปิ ด ที่ มี น โยบายการลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล ตอบแทนเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคำ และทีส่ ำคัญก็คือ

GOLD FUTURES

มี ก ารจดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นั ก ลงทุ น จึ ง สามารถซือ้ ขายกองทุนรวม โกลด์ อีทเี อฟ ผ่านโบรกเกอร์ตา่ ง ๆ ได้ เ หมื อ นการซื้ อ ขายหุ้ น ทั่ ว ไป ในขณะที่ นั ก ลงทุ น สามารถ

เปรียบเทียบราคาตลาดของกองทุนรวม โกลด์ อีทีเอฟ ที่มีการ ซื้อขายอยู่ในขณะนั้น กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย หรือที่ เรียกว่า Indicative NAV (i-NAV) ซึ่งมีการคำนวณตลอด

ช่วงเวลาซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยแตกต่างกับการซื้อขาย ของกองทุนรวมทองคำทั่วไปที่มีการคำนวณเพียงครั้งเดียว ณ สิ้นวัน ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของกองทุนรวม โกลด์ อีทีเอฟ สำหรับกองทุนรวม โกลด์ อีทีเอฟ ในบ้านเราที่จะมีการ ซื้อขายนั้น มีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรก เป็นกองทุนรวม โกลด์ อีทีเอฟ ที่ไปลงทุนใน กองทุนรวมของต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในทองคำ (อย่าง สไปเดอร์ โกลด์) ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการขออนุมัติวงเงินจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ สำหรับกองทุนรวม โกลด์ อีทีเอฟ ประเภทนี้ ได้มีการเปิดตัว และมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กันไปแล้ว รู ป แบบที่ ส องคื อ กองทุ น รวม โกลด์ อี ที เ อฟ ที่ ล งทุ น โดยตรงในทองคำแท่งในประเทศ ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีผู้รับรอง คุ ณ ภาพและผู้ เ ก็ บ รั ก ษาทองคำแท่ ง ที่ มี ค วามสามารถ ความ ชำนาญและระบบงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐาน คุณภาพและสามารถเก็บรักษาทองคำแท่งได้อย่างปลอดภัย โดย ล่ า สุ ด ได้ มี ก ารจั บ มื อ กั น ของพั น ธมิ ต รระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ค้ า ทอง

รายใหญ่กบั บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในการจัดตัง้ กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกลด์อที เี อฟ (BCHAY) ซึง่ ได้ เปิดตัวเมือ่ ไม่กวี่ นั ทีผ่ า่ นมา จากการขับเคลื่อนของตลาดหลักทรัพย์และการสนับสนุน ของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คาดว่าอีกไม่ช้านวัตกรรมลงทุนทอง ระดับโลกนี้ก็จะเป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนทั่วไป คำถามก็คือ วันนี ้ นักลงทุนได้จัดเตรียมปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรองรับนวัตกรรม ลงทุนทองระดับโลกตัวนี้กันแล้วหรือยัง

โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com สนใจลงทุนทองคำแท่งติดต่อ 0-2677-5520 ลงทุนโกลด์ ฟิวเจอร์ส ติดต่อ 0-2287-1155 วารสารทองคำ 37


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ราคาทองคำ

กับ “การเงินเชิงพฤติกรรม” สวัสดี

ท่านผู้อ่านทุกท่าน สำหรับฉบับนี้ ขออนุญาตเข้าประเด็นกันเลย เพราะเนื้อหาจะยาว พอสมควร แต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์และตอบคำถาม การเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำได้เป็นอย่างดี หลังจากได้มีเวลาไปค้นตำราเศรษฐศาสตร์เก่า ๆ ที่ เคยศึกษาก็ค้นพบแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจสามารถที่จะ บรรยายการปรั บ ตั ว ของราคาและเศรษฐกิ จ ใน ปั จ จุ บั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี หลั ง จากที่ แ นวคิ ด ทาง เศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ ทุกวันนี้มีทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ที่มี สมมติฐานว่านักลงทุนมีเหตุผลในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งในมุมมองของผมที่อยู่ในวงการการลงทุนทฤษฎีนี้ มีขอ้ บกพร่องอยูห่ ลายจุด อย่างแรกคือ เชือ่ ว่าในโลก ของความเป็นจริง น้อยมากที่จะมีนักลงทุนที่เข้าข่าย นั ก ลงทุ น อย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลตามทฤษฎี และ ประการสำคัญคือผู้บริโภคข่าวสารมักมี bias ทำให้ การรั บ รู้ โ อนเอี ย งไปในแนวทางที่ ผู้ วิ เ คราะห์

เชือ่ มัน่ ในความเป็นจริงการตัดสินใจต่อข้อมูลทีไ่ ด้รบั เรามักไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ เรามักจะมีข้อมูลเดิมที่ อ้างอิงข้อมูลที่เรารับมาโดยไม่รู้ตัว

38 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เวลาฤดูหนาวเมื่อเราเดิน เข้าห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เราจะรู้สึกว่าห้องนั้นอุ่น ขณะใน ช่วงฤดูรอ้ นเมือ่ เราเดินเข้าห้องทีม่ เี ครือ่ งปรับอากาศ เราจะรูส้ กึ ว่า ห้องเย็นสบายดี ถ้าเราเปรียบเทียบกับการซื้อขายทองคำจาก การพูดคุยกับนักลงทุนไม่เว้นแต่ละวันก็เห็นจุดอ้างอิงในตลาด ทองเช่นกัน เนื่องจากราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันใน ช่วง 8 ปีทผี่ า่ นมา โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา ราคาปรับตัว ขึ้นอย่างมาก ทำให้นักลงทุนคาดว่าราคาจะปรับตัว “ขึ้นต่อไป เรื่ อ ย ๆ” เนื่ อ งจากมั น ไม่ เ คยลง เมื่ อ นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ คิ ด เหมือนกันก็จะเกิดพฤติกรรม “แห่ตามกัน” และแม้นักลงทุน พยายามที่จะคิดและหาเหตุผลในการตัดสินใจ ก็จะถูกกลไก ของการเคลื่อนไหวราคาทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ทำให้ต้องมี พฤติกรรม “แห่ตามกัน” อยู่ดี ขณะทีค่ วาม “ฝังใจ” โดยยึดจุดเทียบ วัดจุดใดจุดหนึง่ เป็นหลัก แม้ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป อย่างราคาทองคำปรับตัว

ขึ้นมาเหนือ 1,700 เหรียญ พอราคาปรับลงมาเหลือ 1,680 เหรียญ เราจะรู้สึกว่าราคาเริ่มถูก ทั้งที่ถ้าย้อนไปเมื่อต้นปีที่ราคา ทองอยูท่ ี่ 1,420 เหรียญ พอขึน้ มา 1,500 เหรียญ นักลงทุนก็เริ่ม

GOLD FUTURES

ขายเนื่องจากคิดว่าราคาแพง อีกกับดักหนึ่งที่พบบ่อยคือ “จุด ด้อยของนักพนัน” เหมือนกับการโยนหัวก้อย เวลาที่เหรียญออก ก้อย 2 ครั้งติดต่อกัน นักพนันจะเริ่มหันมาพนันว่าจะออกหัว เพราะออกก้อยมา 2 ครั้งแล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้วการโยนเหรียญ แต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน ทุกครั้งที่โยนเหรียญมีโอกาสในการ ออกหัวและก้อยเท่า ๆ กัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรามักได้ยิน

คำว่ารอ Rebound เพราะราคาทองปรับตัวลงมาเยอะแล้ว ในมุมมองที่สอง ถ้าเราแบ่งนักลงทุนเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก คื อ นั ก ลงทุ น ที่ มี เ หตุ ผ ล และกลุ่ ม ที่ ส องคื อ กลุ่ ม ที่ กึ่ ง มี เ หตุ ผ ล (quasi-rational) ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนกึ่งมีเหตุผลและ นักลงทุนกลุ่มนี้มองว่าราคาทองจะปรับขึ้นมากกว่าลดลง แม้ใน บางช่ ว งนั ก ลงทุ น ที่ มี เ หตุ ผ ลเห็ น ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงปั จ จั ย

พื้นฐานที่จะทำให้ราคาทองคำควรจะลดลง นักลงทุนที่มีเหตุผล จะขายทองแต่เมื่อนักลงทุนที่กึ่งมีเหตุผลยังคงซื้อก็จะทำให้ราคา ปรั บ ตั ว ลงไม่ ม าก ในความเป็ น จริ ง ตลาดการเงิ น อยู่ ในภาวะ

ไร้เสถียรภาพมากจึงทำให้นักลงทุนกลุ่มที่สองมีจำนวนมากและ มีอิทธิพลเหนือกลุ่มแรก ทำให้ราคาไม่เป็นไปตามทฤษฎีตลาด

มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ความเชื่อของนักลงทุนกึ่งมีเหตุผลว่า “ราคาทองจะวิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป” จึ ง ทำให้ ร าคาทองคำปรั บ ตั ว ลง

ได้ ย าก แต่ ต้ อ งเข้ า ใจว่ า นั ก ลงทุ น กลุ่ ม ที่ ส องเป็ น นั ก ลงทุ น

ที่เปลี่ยนใจได้ง่าย ดังนั้นเมื่อนักลงทุนกลุ่มนี้เปลี่ยนใจก็จะทำให้ ราคาปรับตัวลงแรง ๆ สรุปอย่างเข้าใจง่ายก็คอื วันนีเ้ ราอยูใ่ นตลาดทีเ่ หตุผลใช้ได้ผล อย่างจำกัด เนื่องจาก นักลงทุนส่วนใหญ่มีสองสิ่ง “ความโลภ” และ “ความกลัว” ที่ทำให้ราคามีความเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ ดังนั้นแม้เราพยายามจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจในการลงทุน มากเท่าใด ก็เป็นการยากที่จะมีผลตอบแทนที่ชนะตลาด และ สุดท้ายก็จะเข้าสู่พฤติกรรม “แห่ตามกัน” ไปในที่สุด

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th โทรศัพท์ 0-2673-9911 ต่อ 250

บริษัทเปิดอบรมนักลงทุนในโลหะมีค่าทุกสัปดาห์ไม่คิดค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อ GTWM

วารสารทองคำ 39


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ถ้า

ท่านผู้อ่านได้ใช้วิธีการผสมผสานทุกประเด็น

ที่เขียนมาตั้งแต่ก้าวแรก ก้าว 2 และก้าว 3 ถ้ า ผสมให้ ดี แ ล้ ว ก็ จ ะเกิ ด ความเข้ า ใจได้ ม ากขึ้ น ว่ า การลงทุ น

ที่ มี ค วามเสี่ ย งแต่ ก็ ใ ห้ ผ ลตอบแทนที่ ดู จ ะหอมหวาน ดั ง นั้ น

นักลงทุนที่ดีจะต้องตอบคำถามให้ได้ถึงการควบคุมความเสี่ยง ด้วยตนเอง ซึ่งผมมักจะย้ำเน้นเสมอว่า การควบคุมความเสี่ยง

ที่ดีคือ การที่นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจการลงทุนเบื้องต้น สำหรับทองคำ ท่านก็จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจว่าทองคำ ขึน้ หรือลงเพราะอะไร ปัจจัยอะไรทีจ่ ะมากระทบกับราคาทองคำ ภายในประเทศบ้าง อย่างเช่น ราคาทองคำบ้านเราทีจ่ ะมีปจั จัย เรือ่ งของค่าเงินบาททีจ่ ะมากระทบในกรณีทคี่ า่ เงินบาทแข็งค่าขึน้

ก้าวที่สาม สู่ความมั่งคั่งในทองคำ (ตอนจบ)

40 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ที่จะทำให้ราคาทองคำตกลงหรือจะเปรียบให้เห็นชัดเจนมากขึ้น คือ ทุก ๆ 10 สตางค์ ทีแ่ ข็งค่าขึน้ จะกดดันราคาทองคำปรับตัว ลดลง 60 บาทต่อบาททองคำ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเงินบาทแข็งค่า ขึน้ 30.25 บาทต่อ USD ลงมาอยูท่ ี่ 30.42 บาทต่อ USD ก็จะ ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง 60 บาท เมือ่ คำนวณเป็นค่าเงิน บาทต่อบาททองคำ อันจะเห็นได้วา่ ค่าเงินบาทนัน้ มีผลกระทบต่อ ราคาทองคำโดยตรงอย่างมาก โชคดีที่ในปีนี้ค่าเงินบาทดูจะ แกว่งในทิศทางแคบ ๆ โดยเท่าที่ดูปรับตัวแข็งค่าขึ้นบ้างแต่ไม่ เยอะเท่าปี 2553 ทีเ่ งินบาทปรับแข็งตัวมากขึน้ ถึง 9% เศษ สำหรับราคาทองคำต่างประเทศ ภาพรวมโดยทั่วไปก็จะ รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลก และไปพึ่งกับค่าเงิน USD โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูตาม USD Index ซึ่ง ณ ขณะนี้ภาพ รวมใหญ่ USA อยู่ในทิศทางขาลง หมายความว่า ราคาทองอยู่ ในทิ ศ ทางที่ จ ะปรั บ ตั ว ขึ้ น ได้ อี ก ตราบใดที่ เ งิ น USD อยู่ ใ น ทิ ศ ทางที่ จ ะอ่ อ นค่ า อยู่ รวมไปถึ ง สภาวะความตึ ง เครี ย ดใน ตะวันออกกลาง ซึ่งในช่วง 1 เดือนมานี้ก็จะเห็นสงครามที่เกิด ขึ้นโดยที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ประเทศลิเบีย

Risk Reward Ratio

อันนี้เป็นเรื่องของอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ นั ก ลงทุ น จะต้ อ งทำความเข้ า ใจในจุ ด ของการ ลงทุนมากขึ้น ฉะนั้นถ้าอัตราส่วนตรงนี้ยังน้อยก็จะถือว่าดีมาก นั่นหมายความว่า ความเสี่ยงเมื่อหารด้วยผลตอบแทนที่คาด

GOLD FUTURES

หวังอย่างน้อยที่สุดควรจะน้อยกว่า 1 และดีที่สุดก็จะเป็นได้ทั้ง 0.2 เป็นต้น 0.2 หมายความว่า ท่านมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย

2 ส่วน แต่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน 10 ส่วน อันนี้ หมายถึ ง ท่ า นจะมี โ อกาสได้ ผ ลตอบแทนมากกว่ า ความเสี่ ย ง

5 เท่า ซึ่งถือว่าดีมาก คำถามคือว่า จะรู้ได้อย่างไรว่า ณ จุดที่ เรากำลังจะทำการซื้อหรือขายมีความเสี่ยงเท่าไร และควรจะมี ผลตอบแทนเท่าไร การหาความเสี่ยงง่าย ๆ ที่ผมจะแนะนำให้ใช้ คือ การ Trend Channel ให้เจอเสียก่อน เมื่อเราสามารถทำ Trend Channel ได้ แล้วเราก็จะบอกได้วา่ แนวโน้มของราคาควรจะเป็น อย่างไร แนวโน้มของราคาทีเ่ กิดขึน้ จาก Trend Channel ก็จะ สามารถบอกแนวรับแนวต้านที่สำคัญได้ ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็จะ สามารถนำมาหาค่า Risk ในกรณีที่เกิดความผันผวนของราคา และก็สามารถ Reward ทีเ่ ราคาดหวังในเบือ้ งต้นได้เช่นเดียวกัน เห็นมั้ยครับว่า พอเราเข้าใจวิธีหาตัวเลขดังกล่าวเบื้องต้นอย่าง

ง่าย ๆ ได้แล้ว เราก็จะอยูใ่ นสถานะนักลงทุนทีม่ รี ะเบียบวินยั ที่ จะทำให้เรามีความเข้าใจชัดเจนมากขึน้ ว่า การบริหารความเสีย่ ง มีหลาย ๆ รูปแบบ ตัง้ แต่หยุดความเสีย่ ง การใช้ Stop Loss หรือเมื่อไม่แน่ใจใช้กลยุทธ์ Wait and see หรือเมื่อจะเข้า กระทำ ณ จุดหนึง่ ๆ ในการปิดสถานะก็ใช้ยทุ ธการ Risk On Reward Ratio เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ เราจะเห็นได้วา่ การลงทุน ในทองคำเป็นเรือ่ งของการใช้ความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนได้ มากขึน้ และมีเหตุผลมากขึน้ เช่นเดียวกัน จึงขอให้นักลงทุนศึกษาและวิเคราะห์ 3 ก้าวสู่ความมั่งคั่ง

ในทองคำอย่างถ่องแท้ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ของยุทธการนี ้ ได้เป็นอย่างดี โดยนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ MTS Gold Futures ติดต่อ Customer Service 0-2222-6222 Call Center 0-2222-5959

วารสารทองคำ 41


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ปัจจัยที่กำหนดราคาโลหะเงิน และแนวโน้มราคาในครึ่งหลัง (ตอนที่ 2) ของปี 2554 ในคราวที่แล้ว

เราได้มโี อกาสทำความ เข้าใจเกีย่ วกับอุปสงค์และอุปทานของโลหะเงินกันไปแล้ว คราวนี้ เราจะมาดูกันต่อว่ามีปัจจัยอื่นใดอีกบ้างที่เป็นตัวกำหนดราคา โลหะเงินในตลาด ได้แก่ 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตามวัฏจักรธุรกิจ ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาโลหะเงินในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปรับ เพิ่มสูงขึ้น โดยถ้าเศรษฐกิจของโลกขยายตัวดี จะทำให้มีความ ต้องการโลหะเงินเพิ่มขึ้น ทั้งในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป และ อุต สาหกรรมเครื่ องประดับ ส่งผลให้ราคาโลหะเงิน ปรั บเพิ่ม

สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง จะทำให้ มีความต้องการโลหะเงินลดลง และส่งผลให้ราคาโลหะเงินปรับ ตัวลดลง 2. ราคาโลหะพื้นฐานอื่น ๆ เนื่องจากโลหะเงินมีการผลิต ควบคูไ่ ปกับการทำเหมืองแร่โลหะหลายชนิด และในการใช้โลหะเงิน เพื่ออุตสาหกรรมก็มีการใช้ควบคู่กับโลหะพื้นฐานอื่น ๆ อีกด้วย เช่ น ทองแดง สั ง กะสี ตะกั่ ว นิ ก เกิ ล ส่ ง ผลให้ ร าคาของ

42 วารสารทองคำ

โลหะเงินมีความสัมพันธ์กับราคาโลหะพื้นฐาน ทั้งด้านอุปสงค์ และทางด้านอุปทาน 3. ราคาทองคำ ราคาโลหะเงิน และราคาทองคำมีความ สัมพันธ์กนั สูงประมาณ 75–85% เนือ่ งจากเป็นโลหะมีคา่ เหมือนกัน เคยใช้เป็นเงินตราเหมือนกัน นักลงทุนนิยมถือเพื่อสะสมมูลค่า ความมั่งคั่ง ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อเหมือนกัน อีกทั้งยัง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเหมือนกัน รวมไปถึงการใช้เป็น โลหะผสมอื่น ๆ ในเครื่องประดับด้วย 4. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่า ราคาโลหะเงินจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทั่วโลกขาดความเชื่อมั่นใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ จึ ง ทำให้ ป ระชาชนขายดอลลาร์ แ ละ

นำเงินมาซื้อโลหะเงินมากขึ้น ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ป้องกัน

ความเสี่ยง ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่า ราคาโลหะเงินจะลดลง 5. อัตราเงินเฟ้อ เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ค่าเงินของประเทศนั้น ๆ เสื่อมค่าลง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อคือ การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ค่าของมันไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะ เงินเฟ้อ คือทองคำและโลหะเงิน ซึง่ จากเหตุการณ์ในอดีตทีผ่ า่ นมา แสดงให้เห็นแล้วว่าในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ ราคาโลหะเงินมี ค่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่เงินเฟ้อจากทางด้าน อุปทาน (ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น) 6. สงครามหรือสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะมี ผลต่อราคาโลหะเงิน โดยเฉพาะถ้าประเทศที่มีความขัดแย้งเป็น ประเทศทีม่ กี ารผลิตน้ำมัน เนือ่ งจากจะทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับ เพิม่ สูงขึน้ และจะส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อและราคาโลหะเงินในทีส่ ดุ 7. ค่าเงินบาท เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตโลหะ เงินได้เอง จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก จึงทำให้ค่า เงินบาทมีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงินในประเทศ โดยหากค่าเงิน บาทแข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้ราคาโลหะเงินในประเทศลดลง โดย กำหนดให้ราคาโลหะเงินในตลาดโลกคงที่ ในทางตรงกันข้าม หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ราคาโลหะเงินในประเทศ เพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้ราคาโลหะเงินในตลาดโลกคงที่ ในช่ ว ง 1 ทศวรรษที่ ผ่ า นมา ราคาโลหะเงิ น ปรั บ ตั ว สู ง

ขึ้ น มาก ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากความต้ อ งการที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเอเชียมีอัตราการเติบโต ในระดับสูงโดยเฉพาะจีนและอินเดีย ทำให้มีความต้องการซื้อ โลหะเงินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมเครื่อง ประดับเพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้สะสมโลหะเงิน ในฐานะที่เป็นบทบาทของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากขึ้น ดังจะ เห็นได้จากมูลค่าการลงทุนในกองทุน ETFs ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่ อ เนื่ อ ง จากการที่ นั ก ลงทุ น ยั ง ขาดความเชื่ อ มั่ น ในสกุ ล เงิ น ดอลลาร์สหรัฐ เพราะสหรัฐฯ มีการขาดดุลแฝด ทั้งดุลการค้า และดุลงบประมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้นักลงทุนลดการ

ถือครองดอลลาร์มาถือโลหะเงินแทน อย่างไรก็ตาม หลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงกลาง ปี 2008 ราคาโลหะเงิ น ก็ ไ ด้ ป รั บ ตั ว ลดลงมาใกล้ ร ะดั บ 10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง จนถึงระดับ 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในครึ่งปีแรกของปี 2011 แต่หลังจาก

การเสียชีวิตของนายโอซามา บินลาเดน ทำให้คาดว่า การก่อ

การร้ายทั่วโลกจะลดลง ทำให้มีการเทขายทองคำและโลหะเงิน นอกจากนี้ การป้องกันการเก็งกำไรในตลาด COMEX โดยปรับ

GOLD FUTURES

ขึ้นหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ของการซื้อขายสัญญา ล่วงหน้าโลหะเงินในตลาด COMEX เพิ่มขึ้น ทำให้มีการเทขาย โลหะเงิน ราคาปรับตัวลดลงจาก 49 USD ต่อออนซ์ในเดือน เม.ย. ลงมาที่ระดับ 32 USD ต่อออนซ์ ก่อนที่จะปรับขึ้นมา เคลื่อนไหวระหว่าง 34-37 USD ต่อออนซ์ ในเดือน มิ.ย. สำหรับแนวโน้มราคาในอนาคต คาดว่าในระยะยาวราคา โลหะเงินจะยังปรับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อระบบ การเงินที่ลดลง ทั้งในส่วนของตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้ง ความเชื่อมั่นต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ลดลง เนื่องจากการ

ก่อหนี้จำนวนมหาศาลของสหรัฐ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

มีแนวโน้มที่จะเสื่อมค่าลงเรื่อย ๆ ดังนั้น นักลงทุนจึงลดการถือ ครองเงินดอลลาร์สหรัฐ ไปเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นแทน เช่น โลหะมีคา่ อย่างเช่น ทองคำและโลหะเงินเพิม่ ขึน้ มาก นอกจากนี้ บทบาทหนึ่ ง ของโลหะเงิ น คื อ ความต้ อ งการใช้ ที่ มี อ ยู่ ม ากจาก อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในขณะที่ปริมาณการผลิตโลหะเงินจาก เหมืองแร่ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพก็จะยิ่งส่งผลให้ราคาโลหะเงิน ปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นความผันผวน ของราคาโลหะเงินมีค่อนข้างสูง และมากกว่าทองคำประมาณ 2 เท่า เนื่องจากตลาดโลหะเงินมีขนาดเล็ก ราคาโลหะเงิน

ค่อนข้างต่ำ การปั่นราคาของนักเก็งกำไรทำได้โดยเงินจำนวน

ไม่มาก นักลงทุนที่จะลงทุนโลหะเงินควรคำนึงถึงความเสี่ยงด้าน ความผันผวนของราคา และควรระมัดระวังในการลงทุน คาดการณ์แนวโน้มราคาโลหะเงินในครึ่งหลังของปี 2554 ว่ า จะอยู่ ใ นกรอบ 30–50 USD/ออนซ์ โดยในบางช่วงอาจมี

ความผั น ผวนและปรั บ ตั วลดลง โดยคาดว่ า มี แ นวรั บ บริ เ วณ

30-34 USD/ออนซ์ ส่วนแนวต้านคาดว่าบริเวณ 37.8/40.5/50 USD/ออนซ์ หลังจากวันนีไ้ ป ทุกคนคงได้ทราบกันแล้วว่า มีปจั จัยใดบ้าง ที่ เ ป็ น ตั ว กำหนดราคาของโลหะเงิ น ที่ เ หลื อ เป็ น หน้ า ที่ ข อง

นักลงทุนที่จะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ดีก่อนการตัดสินใจ ลงทุน

“ร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง Gold Futures และ Silver Future ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ติดต่อได้ที่ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส”

วารสารทองคำ 43


สัมภาษณ์พิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

TFEX

ปรับเพิม่ มาร์จนิ้ โกลด์ ฟิวเจอร์สอีกครัง้

ตลาดอนุพนั ธ์เผยสำนักหักบัญชีเตรียมปรับเพิม่ อัตรามาร์จน้ิ กรรมการผูจ้ ดั การ ทีเฟ็กซ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า การปรับเพิม่ อัตรา สำหรับโกลด์ ฟิวเจอร์ส เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพความผันผวน หลักประกันในครัง้ นี้ เป็นเพราะราคาทองคำมีความผันผวนอย่าง ของตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มาก ซึง่ สอดคล้องกับสำนักหักบัญชีในต่างประเทศทีไ่ ด้ทยอยปรับ คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ตลาดอนุพนั ธ์ เพิม่ อัตราหลักประกันสำหรับโกลด์ ฟิวเจอร์ส ไปแล้ว ทัง้ นี้ ตลาด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเฟ็กซ์ เปิดเผยว่า ในช่วง อนุ พั น ธ์ แ ละสำนั ก หั ก บั ญ ชี จ ะมี ก ารติ ด ตามการเคลื่ อ นไหว

ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ราคาทองคำยังคงมีความผันผวน ของราคาทองคำอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับหลักประกันให้เหมาะสม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สำนักหักบัญชีต้องพิจารณาปรับเพิ่ม อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพตลาดทองคำในช่วงนี้มีความผันผวนมาก

อัตราหลักประกันของโกลด์ ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้นอีก โดยจะมี ดังนัน้ จึงต้องการให้ผลู้ งทุนติดตามสถานการณ์และเตรียมเงินสำรอง ผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2554 เป็นต้นไป สำหรับการวางหลักประกันด้วย ทั้ ง นี้ การปรั บ หลั ก ประกั น ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ ผู้ ล งทุ น

นอกจากนั้น ทีเฟ็กซ์ ยังได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคที

ทั่วไปต้องวางหลักประกันของโกลด์ ฟิวเจอร์สขนาด 50 บาท ซีมโิ ก้ จำกัด เป็นผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) สำหรับ ทองคำ เพิ่มขึ้นจาก 62,700 บาทต่อสัญญา มาเป็น 74,100 โกลด์ ฟิวเจอร์ส และ SET50 Options และ บริษัท คลาสสิก บาทต่อสัญญา และโกลด์ ฟิวเจอร์สขนาด 10 บาททองคำ โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็น Market Maker สำหรับโกลด์ เพิ่ ม ขึ้ น จาก 12,540 บาทต่ อ สั ญ ญา มาเป็ น 14,820 บาท ฟิวเจอร์ส และซิลเวอร์ ฟิวเจอร์ส โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่

ต่อสัญญา วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 นี้

44 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บทความ

วารสารทองคำ 45GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์

บทความ

2 ่ ี ท ตอน

เทคโนโลยีล้ำสมัย ในการวิเคราะห์ทองและโลหะผสม

จาก

บทความตอนที่แล้วผมได้นำเสนอเกี่ยวกับ

หลักการทำงานของเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมทองคำและเครือ่ งประดับ ในฉบับนีผ้ มจะขอแนะนำ ขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพทองคำด้วยเครื่องเอกซเรย์ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ จะทำอย่ า งไรที่ จ ะใช้ เ ครื่ อ งเอกซเรย์ ที่ มี

ใช้ในโรงงานหรือร้านขายทองทั่วไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ได้อย่างไร เป็นที่ทราบดีว่าทองคำ (Au) รูปพรรณ 96.5% นั้นมีส่วน ผสมของโลหะอื่น เช่น เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) ผสมอยู่ในเนื้อ ทองคำ และบริเวณน้ำประสานทองก็มีส่วนผสมของโลหะอื่น ผสมอยู่เช่น สังกะสี (Zn) ดีบุก (Sn) เนื่องด้วยความต้องการที่ จะตกแต่งขึ้นรูปให้ทองคำมีลวดลายที่สวยเป็นพิเศษ และไม่

ซ้ำแบบ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการประกอบหรือประสานทองคำ เข้าด้วยกันหลาย ๆ ส่วน แต่ดว้ ยทองคำจะหลอมละลายได้นนั้ ต้องอาศัยอุณหภูมิในการหลอมอย่างน้อย 1,064 องศา ถ้า ต้ อ งการเชื่ อ มประสานโลหะทองเข้าด้วยกัน หากใช้ อุ ณ หภู ม ิ ดั ง กล่ า วจะทำให้ ล วดลายที่ ขึ้ น รู ป ไว้ แ ล้ ว นั้ น เสี ย หาย จึ ง เป็ น เหตุผลที่จะต้องหาโลหะที่สามารถผสมในทองคำได้และเมื่อผสม

เข้าไปแล้วทำให้สีสวยตามต้องการ อีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิใน การหลอมละลายขณะเชื่อมประสานลงได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อ ให้สามารถเชื่อมประสานกันได้และได้ชิ้นงานที่ออกมาสวยตาม ต้องการ ดังนั้นในการตรวจสอบวัดปริมาณทองคำรูปพรรณ 96.5% หรื อ จิ ว เวลรี่ Carat (K) ให้ ถู ก ต้ อ ง มี ปั จ จั ย ที่ ค วรจะทราบ

เกีย่ วกับรายละเอียดของชิน้ งาน และข้อจำกัดของเครือ่ งเอกซเรย์ ดังต่อไปนี ้ 1. มีโลหะอะไรผสมในทองคำบ้าง เช่น เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) ดีบุก (Sn) ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่นั้นจะมี นิกเกิล (Ni) พาราเดียม (Pd) ผสม และโรเดียม (Rh) ชุบอยู่ 2. มีการชุบเคลือบผิว มาก่อนหรือไม่ 3. มีสิ่งสกปรก หรือโลหะปลอมปนหรือไม่ เช่น เหล็ก ตะกั่ว ปรอท (ในกรณี ซื้อขาย/คืน ทองคำ) 4. ชิ้นงานต้องเรียบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และการวาง

ชิน้ งานจะต้องตัง้ ฉากกับแสงเอกซเรย์ จึงจะได้ผลการวัดทีถ่ กู ต้อง 5. ระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับตัวรับพลังงาน (Detector) จะต้องใกล้เคียงกับขั้นตอนการปรับค่า (Calibrate) จากโรงงาน วารสารทองคำ 47


บทความ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

1. ทำไมจะต้องให้ความสนใจโลหะอื่นที่ผสมในทองคำด้วย? เนือ่ งจากโลหะเหล่านัน้ ผสมในทองคำเป็นเนือ้ เดียวกัน หากใช้ เครื่ อ งเอกซเรย์ วั ด ปริ ม าณทองคำ จำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง

วัดค่าโลหะอื่นให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากที่สุด แล้วจึงจะสามารถวัด ปริ ม าณทองคำถู ก ต้ อ งได้ เ ช่ น กั น เพราะว่ า พลั ง งานของรั ง สี เอกซเรย์ของโลหะอื่น ๆ ที่ผสมในทองคำ โดยเฉพาะทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) นัน้ จะไปรบกวนในการวัดปริมาณทองคำ เนือ่ งด้วยมีระดับพลังงานทีใ่ กล้เคียงกับทองคำมาก สัญญาณทีไ่ ด้

ก็จะทับซ้อนกัน ทำให้สัญญาณที่ส่งมาให้โปรแกรมที่ใช้คำนวณ

จะวิเคราะห์ปริมาณทองคำผิดพลาดมากขึ้น โดยเฉพาะโลหะ “สังกะสี (Zn)” นัน้ ส่งผลกระทบมากกว่าทองแดง (Cu) แต่ใน กระบวนการผลิตทองคำนัน้ จำเป็นต้องผสมโลหะเหล่านีเ้ ข้าไปด้วย เพือ่ ให้ทองคำสามารถเชือ่ มประสานกันได้ และได้สสี นั ทีส่ วยงาม ตามความต้องการ กล่าวโดยสรุปคือ ทำอย่างไรก็ได้ให้สญ ั ญาณ ของทองคำทีไ่ ด้นนั้ แยกออกจากสัญญาณของโลหะอืน่ ๆ ทีผ่ สม

ในทองคำ

วิธแี ก้ไขทีน่ ยิ มกันแพร่หลายคือ เลือกใช้ตวั จับสัญญาณหรือ ตัวจับพลังงาน (Detector) ที่ละเอียดมาก ๆ แต่ราคาก็จะ

แพงขึน้ ตามประสิทธิภาพ และหรือใช้ตัวอ้างอิง ชิ้น standard ทองคำที่ผ่านการตรวจสอบทางเคมี Fire Assay แล้วนำค่า

และชิ้ น งานที่ เ หลื อ จากกระบวนการทางเคมี เ หล่ า นั้ น มาปรั บ

ตั้งค่า (Calibration) ให้กับเครื่องเอกซเรย์ให้แม่นยำ และ

ถูกต้องมากขึ้น ค่าความถูกต้องกระบวนการ Fire Assay ให้ความละเอียดที่

+/- 0.02% (ไม่รวมค่าผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องมือ

ในการทำ) เพือ่ ความเข้าใจมากขึน้ ของผลกระทบดังกล่าว ผูเ้ ขียน ได้ทำการวัดตัวอย่างของชิ้นงานทองคำที่ผสมด้วยโลหะ เงิน ทองแดง และตะกั่ว (ไม่มีสังกะสีผสมในทอง) โดยใช้เครื่อง เอกซเรย์ ที่ ใ ช้ ตั ว จั บ พลั ง งาน (Detector) สองประเภท คื อ

(1) Proportional Counter Tube (PC-Tube) และ (2) Silicon Detector (Si-D) ผลที่ได้แสดงดังข้างล่าง (Cal Free Standard) (ICP Data, Gold=92.1%, Pb=2.25%) Detector

Au%

Ag%

Cu%

Zn%

Pb%

PC-Tube

91.7

5.42

0.13

0.27

2.48

Silicon-D

92.0

5.60

0.27

-

2.13

รูปที่ 1 ตัวอย่างทองคำใช้ทดสอบ “ไม่มีสังกะสีแต่มีตะกั่วผสม” สัญญาณ หรือพลังงานของทองคำ ที่มีโลหะ เงิน ทองแดง สั ง กะสี และตะกั่ ว ผสมอยู่ แสดงใน

รูปที่ 1.1 และ 1.2

48 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บทความ

รู ป ที่ 1.1 วั ด โดยใช้ ตั ว จั บ พลั ง งานชนิ ด Proportional Counter

รูปที่ 1.2 วัดโดยใช้ตัวจับพลังงานชนิด Silicon Detector

จะเห็นได้วา่ ค่าสัญญาณของทองคำและตะกัว่ ทีไ่ ด้จากทัง้ สอง จะได้คา่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง แม้จะมีการใช้ตวั Standard ทีด่ ใี นการปรับ เครือ่ งแตกต่างกันมาก ซึง่ เครือ่ งเอกซเรย์ทใี่ ช้ตวั Detector แบบ ตัง้ ค่าแล้วก็ตาม บางครัง้ อาจจะใช้ไม่ได้ผลและทำให้ยงุ่ ยากมากขึน้ Si-D จะแยกสัญญาณของตะกั่วและโลหะอื่นออกได้อย่างชัดเจน แต่เครือ่ งเอกซเรย์ทใี่ ช้ตวั Detector แบบ Proportional Counter ส่วนปัจจัยในข้ออืน่ ๆ ผูเ้ ขียนจะได้ลงในฉบับต่อไป ไม่สามารถแยกสัญญาณของตะกั่วออกได้ เพราะพลังงานของ DKSH Technology (Thailand) Limited ทองคำ (Au) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และตะกัว่ (Pb) นัน้

DokkunBundet ใกล้กนั มาก และโดยปกติโลหะตะกั่วไม่สามารถผสมในทองคำ

Product Manager รูปพรรณได้ จากการตรวจวิเคราะห์ให้ละเอียดมากขึน้ ด้วยเครือ่ ง Tel. +66 2652 7901-10 ext 477 เอกซเรย์ พบว่าทองคำรูปพรรณดังกล่าวเป็นทองหุม้ ด้วยโลหะตะกัว่ Fax +66 2652 9417-18, www.dksh.com หากใช้เครือ่ งเอกซเรย์ทไี่ ม่สามารถแยกแยะสัญญาณดังกล่าวได้ Mobile +668 1 909 5359 e-mail dokkun.b@dksh.com และโปรแกรมทีใ่ ช้ในการคำนวณไม่เหมาะสม ก็ยงิ่ มีความเสีย่ งที่ วารสารทองคำ 49


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เปิดตำนาน

พระพุทธรูปทองคำ

ในประเทศไทย

ทองคำถือเป็นสิ่งที่แสดงความรุ่งเรือง และความ

ล้ำค่ามาช้านาน ในอดีตนอกจากทองคำจะถูกนำมาเป็นเครื่อง ประดับของชนชั้นสูงแล้ว การนำทองมาทำเป็นพระพุทธรูป ถื อว่ า เป็ น เรื่อ งที่ มี ไ ม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นพระพุท ธรูป ที่

ศักดิ์สิทธิ์สูงค่า และเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน ซึ่งพระพุทธรูปทองคำในประเทศไทยที่ถูกค้นพบมีอยู่ไม่มากนัก และส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก ค้ น พบโดยบั ง เอิ ญ แทบทั้ ง สิ้ น เนื่ อ งจาก พระพุทธรูปทองคำส่วนใหญ่จะถูกปกปิดด้วยการนำวัสดุอื่น ๆ มาโบกปิดทับ เพื่ออำพรางจากการโจรกรรม หรือเพื่อป้องกัน ไม่ให้ข้าศึกมายึดกลับไปยังประเทศของตน สำหรับพระพุทธรูปทองคำที่ คอลัมน์ “เล่าขานตำนาน ทอง” จะขอนำเรื่ อ งราวมาถ่ า ยทอดมี อ ยู่ ทั้ ง สิ้ น 6 องค์

เริ่มจาก พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ หลวงพ่อ ทองคำ ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยา ราม เป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ทั้งองค์ หนักถึง 5.5 ตัน ถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อทองคำที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก เฉพาะมูลค่าทองคำตามที่บันทึกในกินเนสบุ๊กนั้น อยู่ที่ประมาณ 28.5 ล้านปอนด์ ทั้ ง นี้ เ ชื่ อ กั น ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในพระพุ ท ธรู ป สำคั ญ ของวั ด มหาธาตุ สุโขทัย ดังทีป่ รากฏในหลักศิลาจารึกว่า “วัดมหาธาตุ

กลางเมืองสุโขทัย มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มี

พระอัฏฐารส มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่

มีพระพุทธรูปอันราม” ซึ่งพิจารณาทั้งตามหลักฐานอื่นและ

เหตุผลประกอบแล้ว พระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นพระพุทธรูป ทององค์ดังกล่าว เพราะปริมาณทองคำแท้นี้ รวมถึงขนาด พระพุทธรูป ย่อมเกินกว่าที่สามัญชนทั่วไปพึงสร้างเป็นสมบัติ ส่วนตัว ต่ อ มาพระพุ ท ธรู ป องค์ นี้ ไ ด้ ถู ก พอกปู น ลงรั ก ปิ ด ทองทั่ ว

ทั้งองค์ เพื่อเป็นการอารักขาภัย แต่ไม่ทราบว่าตกไปอยู่ใน สถานที่ใดบ้าง ทราบแต่เพียงว่า ล่าสุดประดิษฐานอยู่ ณ วัด พระยาไกร (วัดโชติการาม) แต่ต่อมาวัดพระยาไกรกลายเป็น 50 วารสารทองคำ

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดร้าง ไม่มีผู้ดูแล ประกอบกับ บริษัท อีสต์เอเซียติ๊ก จำกัด ประสงค์ ข อเช่ า พื้ น ที่ ข องวั ด เพื่ อ ดำเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ที่ ประชุ ม คณะสงฆ์ จึ ง ให้ วั ด ไตรมิ ต รวิ ท ยาราม และวั ด ไผ่ เ งิ น

โชตนาราม อัญเชิญพระพุทธรูปสององค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ใน

วัดพระยาไกรนั้น ไปประดิษฐานไว้ตามสมควร ทางคณะของ วัดไผ่เงินฯ ได้เดินทางไปถึงก่อน จึงเลือกอัญเชิญพระพุทธรูป สำริดไป เหลือพระพุทธรูปปูนปั้นไว้ให้วัดไตรมิตร เมื่อได้อัญเชิญถึงวัดไตรมิตร ก็ได้แต่เพียงปลูกเพิงสังกะสี ธรรมดา เพื่อบังแดดบังฝนไว้ริมถนนด้านทิศตะวันออกของ

พระอุโบสถ เป็นเวลาถึง 20 ปี ด้วยยังหาที่จะประดิษฐาน

อั น เหมาะสมมิ ไ ด้ ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2497 จึ ง ทำการสร้ า ง

วิหารใหม่ ด้วยตั้งใจจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้โดยเฉพาะ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

เพื่อจะได้ทำการประดิษฐานพระพุทธรูปให้ถูกต้องตามโบราณ ราชประเพณี แต่ ใ นขณะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป เนื่ อ งจาก พระพุทธรูปมีน้ำหนักมาก สายเครื่องกว้านจึงขาดลง ทำให้ พระพุทธรูปตกกระแทกพื้น ส่งผลให้ปูนที่หุ้มบริเวณพระอุระ กะเทาะออก เผยให้เห็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึง ให้ลอกปูนออกทั้งองค์ แล้วนำขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิหารนั้น มาจนถึงปัจจุบัน องค์ต่อมา คือ หลวงพ่อทองคำ ประดิษฐานอยู่ท ี่

วัดพะเยาว์ ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำป่าสัก ด้านทิศเหนือ หมู่ ที่ 1 ตำบลศาลารี ไ ทย อำเภอเสาไห้ จั ง หวั ด สระบุรี ด้านหลังวัดมีถนนสายปากบาง-สระบุรผี า่ น โดยหลวงพ่อ

ทองคำนับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่งของ ชาติไทย ซึ่งเชื่อกันว่า สามัญชนธรรมดาไม่มีทางที่จะสร้าง พระพุทธรูปทองคำขึ้นมาได้ นอกเสียจากพระมหากษัตริย์ที่ทรง พระบุญญาบารมีเท่านั้น และเป็นพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ องค์ เ ดี ย ว ที่ เ ป็ น พระพุ ท ธรู ป สกุ ล ช่ า งอยุ ธ ยา จะเรี ย กว่ า

“สกุลช่างอยุธยาบริสุทธิ์” อันเกิดจากพุทธศิลป์อู่ทองผสม กับสุโขทัย อีกทั้งเชื่อกันอีกว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์เดียว เท่านั้น ที่รอดพ้นการเผาทำลายจากน้ำมือข้าศึก เมื่อคราว

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยหลวงพ่อทองคำ ได้ประทับนั่ง

ในปางสมาธิ แบบขัดสมาธิราบ ประทับนั่งในลักษณะที่ดูองอาจ ผึ่งผายสง่างาม หน้าตักกว้าง 110 ซม. ส่วนสูง 170 ซม.

มีทองคำบริสุทธิ์อยู่ถึงร้อยละ 70 จากการสันนิษฐานคาดว่า พระพุทธรูปทองคำน่าจะสร้าง ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2034-2072 ก่อนที่จะมีผู้อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำออก ไปไกลจากกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา เพื่อ ให้ พ้น จากเงื้อ มมือ ของข้ า ศึ ก

ในช่วงสงครามระหว่างกองทัพไทยกับพม่า ราวปี พ.ศ. 23082310 โดยได้ทำการพอกปูนหุ้มองค์พระไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจ ของคนทั่วไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2420 กลางสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวบ้าน ศาลารีไทย หมู่ที่ 3 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ ร่วมใจกัน สร้างวัดอุทิศสโมสร แต่ยังขาดพระประธาน ครั้นทราบข่าวว่า

มี พ ระพุ ท ธรู ป ปู น ปั้ น ถู ก ทิ้ ง ในวั ด ร้ า งแห่ ง หนึ่ ง ในอำเภออุ ทั ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ที่วัดอุทิศสโมสร ครั้นวัดอุทิศสโมสรกลายเป็นวัดร้าง เนื่องจาก ชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานหนีภัยแล้ง พระพุทธรูปองค์นี้จึงถูก ปล่อยทิ้งไว้อีกครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ทางวัดพะเยาว์ซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน ต้ อ งการพระประธานองค์ ใ หม่ สำหรั บ พระอุ โ บสถหลั ง ใหม่

หลวงพ่อทองคำ

วัดพะเยาว์ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้จาก

วัดอุทิศสโมสร มาประดิษฐานที่วัดพะเยาว์แต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่ ง ปี พ.ศ. 2493 พระเทพวิ ม ลโมลี (มณี สุ ว โจ)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีในขณะนั้น เห็นพระประธานในอุโบสถ ของวั ด มี พุ ท ธลั ก ษณะงดงามดี แต่ ต ามองค์ พ ระมี ร อยปู น กะเทาะดูกระดำกระด่างอยู่ทั่วไป จึงมีเถรบัญชาให้พระอธิการ เกลี้ยง มีสวัสดิ์ เจ้าอาวาสในเวลานั้น ทำความสะอาดองค์

พระให้ดูสดใสสง่างาม ขณะที่ ช าวบ้ า นช่ ว ยกั น ทำความสะอาดองค์ พ ระอยู่ นั้ น ปรากฏว่าปูนที่พอกองค์พระบางส่วนกะเทาะหลุดออกมาจน เห็นเนื้อทอง ซึ่งเป็นผิวองค์พระแท้จริงที่ถูกซ่อนไว้ จึงช่วยกัน กะเทาะปูนที่พอกองค์พระไว้เป็นเวลานานออกจนหมด และพบ ว่าพระพุทธรูปองค์นี้องค์พระเป็นโลหะทองทั้งองค์ สร้างความ ปลาบปลื้มปีติแก่ชาวบ้านในที่นั้นเป็นอย่างยิ่ง สำหรั บ หลวงพ่ อ ทองคำถื อ เป็ น พระพุ ท ธรู ป ทองคำสมั ย อยุธยาองค์เดียวที่รอดพ้นจากการสงครามกับพม่า ที่ยังเหลือ อยู่มาจนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ มากมาย ไม่แพ้พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยอย่างหลวงพ่อทองคำ

วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่กรุงเทพมหานคร เลยทีเดียว องค์ทสี่ ามเป็น พระพุทธสุโขโพธิท ์ อง หรือ หลวงพ่อ

ทองคำวัดพิพัฒน์มงคล ประดิษฐาน ณ วัดพิพัฒน์ มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นพระพุทธ

รูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว เดิมองค์พระพอกปูนลงรักปิดทองอารักขาภัยไว้ ตัวองค์

วารสารทองคำ 51


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

พระพุทธสุโขโพธิ์ทอง หรือ หลวงพ่อทองคำวัดพิพัฒน์มงคล วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

พระทองคำดังปรากฏในปัจจุบันนั้นสันนิษฐานว่าสร้างในสมัย กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สกุลช่างสุโขทัย มีอายุประมาณ 700 ปี มีประวัติความเป็นมาและอภินิหารที่น่าสนใจ พระพุทธสุโขโพธิ์ทอง เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากของ ชาวทุ่ ง เสลี่ ย ม เนื่ อ งจากเชื่ อ กั น ว่ า พระพุ ท ธสุ โ ขโพธิ์ ท อง

เป็ น พระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช่ ว ยให้ เ จ้ า อาวาสสามารถตั้ ง วั ด

และหาปัจจัยเพื่อก่อสร้างเสนาสนะให้วัดพิพัฒน์มงคลมีความ เจริญและเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำคัญของจังหวัดสุโขทัย ได้ในช่วงเวลาไม่ถึง 20 ปี พระพุทธสุโขโพธิ์ทอง ประดิษฐานอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาส วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันทาง วัดกำลังสร้างพระพุทธวิหาร เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐาน เป็น อาคารทรงหอคำหลวงแบบสถาปัตยกรรมล้านนา โดยช่างรุ่ง จันทร์ตาบุญ นายช่างใหญ่ ซึง่ เป็นคนเดียวกับผูอ้ อกแบบก่อสร้าง อาคารหอคำหลวงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 สำหรับวัดพิพัฒน์มงคล เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นสถานธรรม และเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพุทธศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อพระครูวรคุณ ประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะ อำเภอทุ่ ง เสลี่ ย ม ก่ อ ตั้ ง สร้ า งวั ด ได้ เ พี ย ง 23 ปี ได้ พั ฒ นา ถาวรวัตถุต่าง ๆ ที่จัดว่าเป็นเอกลักษณ์วิจิตรเชิงศิลปะโบราณ ทรงไทยล้านนาขึ้นเป็นจำนวนมากในวัดแห่งนี้ นอกจากนั้น

ยังได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี 2540 วัดพัฒนา ตั ว อย่ า งที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ปี 2543 เป็ น วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2543 และได้ 52 วารสารทองคำ

หลวงพ่อพระร่วงทองคำ วัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รับเสมาทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการยกย่องจากสถาบันพัฒนา และ โล่เกียรติคุณต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก องค์ ที่ 4 ได้ แ ก่ หลวงพ่ อ พระร่ ว งทองคำ เป็ น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวง

วัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ มหานคร องค์พระเป็นโลหะทองคำ (60 เปอร์เซ็นต์) เป็น

พระพุทธรูปแบบสุโขทัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 1 วา 1 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 1 วา 3 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว องค์พระเป็นโลหะ ทองคำ มีรอยต่อ 9 แห่ง โดยมีหมุดเป็นเครื่องเชื่อมที่รอยต่อ ชุกชีที่ประดิษฐานยาว 2 วา 1 ศอก 7 นิ้ว กว้าง 2 วา 2 ศอก ถั ด จากฐานขึ้ น ไปเรี ย กว่ า บั ล ลั ง ก์ ทำเป็ น ลายดอกบั ว คว่ ำ

บังหงาย และดอกไม้เครือกระจังลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระ จกสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมากองค์ หนึ่งในประเทศไทย แรกสร้าง พระร่วงทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมาร วิชัย ศิลปะสุโขทัย เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดโคกสิงคาราม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สร้างในรัชสมัยใดไม่ปรากฏ

แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมา ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระเจ้ า

บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนรังสี (พระองค์เจ้าอรรณพ)

พระราชโอรสในรั ช กาลที่ 3 ได้ ท รงสร้ า งวั ด มหรรณพาราม

เมื่อปี พ.ศ. 2393 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จ พระบรมชนกนาถ (รัชกาลที่ 3) ในขณะดำเนินการก่อสร้างวัด เป็นระยะเวลาที่พระบาท สมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงประชวร ใกล้ จ ะเสด็ จ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

พระแสนแซ่ทองคำ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สวรรคต พระองค์เจ้าอรรณพจึงทรงเร่งรัดให้มีการจัดงานเฉลิม ฉลองวัด รวมทั้งอัญเชิญพระประธานคือ “หลวงพ่อร่วง” จากเมื อ งสุ โ ขทั ย มาประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุ ศ ล ก่อนที่สมเด็จพระบรมชนกนาถจะเสด็จสวรรคต (ซึ่งรัชกาลที่ 3 ได้เสด็จสวรรคตในปีถัดมาคือ พ.ศ. 2394) แต่กระบวนอัญเชิญ หลวงพ่อร่วงจากสุโขทัยไม่สามารถดำเนินการได้ลุล่วงทันตาม ประสงค์พระองค์เจ้าอรรณพ จึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูป

ปูนปั้นในพระอุโบสถมาเป็นพระประธานแทนไปก่อน ถัดจาก นั้นอีก 3 เดือน เมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมสรรพ จึงได้

อั ญ เชิ ญ หลวงพ่ อ ร่ ว งมาประดิ ษ ฐานเป็ น พระประธานภายใน

พระวิหารได้สำเร็จดังที่ทรงตั้งพระทัยไว้แต่เดิม องค์ที่ 5 คือ พระแสนแซ่ทองคำ วัดพระเจดีย์ซาว หลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พระแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ เนื้อวัสดุทองคำ

น้ำหนัก 95.5 บาท หน้าตักกว้าง 9.5 นิ้ว สูง 15 นิ้ว ศิลปะ แบบล้านนาผสมอยุธยา สร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 เป็น พระพุทธรูปทองคำองค์แรกทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารวัดพระเจดีย ์ ซาวหลัง

“พระเจ้ า แสนแซ่ ท องคำ” “พระเจ้ า แสนแซ่ ”

เป็นคำเรียกพระพุทธรูปโบราณที่ชาวล้านนาหล่อขึ้นหลายส่วน และนำมาประกอบเข้าเป็นองค์พระ โดยใช้วิธีการยึดด้วยสลัก หรือหมุดตามข้อต่อต่าง ๆ ภาษาล้านนาเรียกสลักหรือหมุด

ว่า “แซ่ว” หรือ “แซ่” ส่วน “แสน” หมายถึง มากยิ่ง

ดังนั้น พระพุทธรูปที่ใช้หมุดหรือแซ่ยึดไว้เป็นจำนวนมาก จึงได้ ชื่อว่า “พระเจ้าแสนแซ่” เช่นเดียวกับที่คนภาคกลางเรียก

เล่าขานตำนานทอง

พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ว่า “หลวงพ่อโต” นั่นเอง วัดหลายแห่งในภาคเหนือมีพระเจ้าแสนแซ่ประดิษฐานไว้ รวมทั้ ง วั ด เจดี ย์ ซ าวหลั ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลำปาง แต่ พระเจ้าแสนแซ่ที่วัดพระเจดีย์ซาวหลังนี้ เป็นพระพุทธรูปที่มี ลักษณะพิเศษต่างจากพระเจ้าแสนแซ่โดยทั่วไป ตามประวัติ กล่ า วว่ า เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ปี 2526 ได้ มี ช าวบ้ า นขุ ด พบ

พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์องค์หนึ่งในไร่อ้อย ของนายบุญเทียม เครือสาร เป็นทองคำบริสุทธิ์และได้นำมาถวายให้เป็นสมบัติ ของวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระเจ้าแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิ ราบ เข้าลักษณะพระสีหลักษณะตามตำรับช่างโบราณเชียงแสน ศิลปะสมัยลานนา-กรุงศรีอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ขนาด หน้าตักกว้าง 9.5 นิ้ว สูง 15 นิ้ว ทำด้วยทองคำ 95.5%

น้ำหนักรวม 100 บาทกับ 2 สลึง ลักษณะกรรมวิธีการสร้าง

ตีแต่งขึ้นเป็นส่วน ๆ มิได้เป็นการหล่อ แต่ละส่วนต่อกันด้วย สลัก ถอดออกเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ 32 ชิ้น สังฆาฏิถอดได้ เป็นแผ่นยาว ที่สังฆาฏิด้านหน้าด้านหลังประดับด้วยอัญมณีที่มี ค่า ที่พระนลาฎประดับด้วยนิหล่า (พลอยชนิดหนึ่งมีสีฟ้าเข้ม อมเทา) 1 เม็ด รอบพระเมาลีอีก 4 เม็ด และที่ยอดพระเมาลี 1 เม็ด เมื่อนำชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านี้มาประกอบสวมต่อกัน ด้วยสลักใส่ไว้เป็นแห่ง ๆ จึงเข้าตำรับ “แสนแซ่” ที่สำคัญก็คือ ในช่องพระเศียรมีผอบซึ่งบรรจุพระบรมธาตุ ไว้ด้วย และสามารถถอดพระเศียรได้เป็นชั้น ๆ ที่น่าอัศจรรย์ก็ คือ ภายในองค์พระมีหัวใจ ตับ ไต ไส้ ซึ่งทำด้วยทองคำ บริสุทธิ์เช่นกัน และยังมีใบลานทองคำ 2 แผ่น จารึกคาถา อักษรพื้นเมืองพันรอบขั้วหัวใจ และที่ไตมีจารึกอักขระ 32 ตัว พระเจ้าแสนแซ่เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ และในวันที่ 15 เมษายนของ ทุกปี จะมีงานประเพณีประจำปี พิธีสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ทองคำ และในวันนั้นจะมีพิธีถอดสลักเปิดพระเศียร เพื่อนำ พระบรมธาตุจากผอบมาสรงน้ำด้วย องค์สุดท้ายที่อยากจะแนะนำในฉบับนี้ ก็คือ หลวงพ่อ อู่ทอง เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างอู่ทองโบราณ เนื้อโลหะทองคำ บริสุทธิ์ หนักกว่า 200 กิโลกรัม มีขนาดหน้าตักกว้าง 34 นิ้ว พุทธลักษณะปางมารวิชัย มีอายุกว่า 800 ปี หลวงพ่ออู่ทอง

เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดราชบุรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นพระปูนปั้นรอบระเบียงในพระอุโบสถ และต่อมา

ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานในอุโบสถวัดดงสระแก้ว จังหวัด อุตรดิตถ์ จนปูนที่หุ้มองค์พระเนื้อทองคำได้กะเทาะออกใน

ปี พ.ศ. 2508 ทั้งนี้ พระธรรมกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดดงสระแก้ว

วารสารทองคำ 53


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS นำหลวงพ่ออู่ทองมาจากวัดราชบุรณราชวรวิหาร ซึ่งถูกทำลายจากระเบิดของ

ฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2485 ด้วยวิธีจับสลาก เลื อ ก และอั ญ เชิ ญ มาลงยั ง สถานี อุ ต รดิ ต ถ์ โ ดยทางรถไฟ โดยเมื่ อ แรกนำ

มาประดิษฐานในอุโบสถนั้น ได้มาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่เทอะทะ ไม่ สมส่วน คือส่วนพระเศียรใหญ่กว่าปกติ แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ขณะช่างบูรณะ อุโบสถ ได้ทำกระเบื้องตกใส่องค์หลวงพ่อ จึงทำให้ปูนกะเทาะออก เผยให้เห็น

องค์พระทองคำข้างใน เป็นพระทองคำบริสุทธิ์ สกุลช่างอู่ทอง จึงสันนิษฐานได้ว่า สร้างในพุทธศตวรรษที่ 17-19 หลวงพ่ออู่ทอง จึงเป็นพระพุทธรูปทองคำโบราณ องค์สำคัญองค์เดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์มาตั้งแต่นั้น และเป็นพระพุทธรูปสำคัญ 1

ใน 3 องค์ ที่ได้นำขึ้นมาจากวัดราชบุรณะในคราวเดียวกัน แต่ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2520 หลวงพ่ออู่ทองได้ถูกโจรกรรมหายไปจากวัดอย่างไร้ร่องรอย และยังคงตาม คืนมาไม่ได้จนปัจจุบันนี้ พระพุทธรูปทองคำในประเทศไทย นอกจากจะสูงค่าและงดงามด้วยศิลปะใน ยุคต่าง ๆ ที่ผู้สร้างได้จัดสร้างขึ้นในแต่ละยุคสมัย หลายองค์ยังมีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์และถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

มาช้านาน ทัง้ นี้ หากท่านผูอ้ า่ นได้มโี อกาสแวะเวียนไปกราบสักการะ ก็จะถือเป็นมงคล แก่ชีวิตเป็นอย่างดี

54 วารสารทองคำ

ยกนิ้วให้

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในฉบั บ ที่ ผ่ า นมา

คอลั ม น์ ย กนิ้ ว ให้ ได้ เ ปลี่ ย น บรรยากาศด้ ว ยการพาท่ า นผู้ อ่า นไปเที่ ย วชมแหล่ ง ท่ องเที่ยว

ที่น่าสนใจในประเทศพม่ามาแล้ว มาในฉบับนี้เราจะขอพาไป ท่องเที่ยวในประเทศไทยกันต่อ โดยในครั้งนี้ได้รับการเชื้อเชิญ จากคน จ.ราชบุรี ให้ไปเที่ยวชมอุโบสถทองคำร้อยล้านของ

วัดพระศรีอารย์ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทีมงานไม่รอช้า เดินทางไปยลความสวยงามทันที ในระยะหลัง จ.ราชบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความ สนใจจากนักท่องเที่ยว เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และยังรวมแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไว้มากมาย ทั้ง แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ วัดวาอาราม โบราณสถาน รวมถึง

ของกินแสนอร่อย สำหรับวัดพระศรีอารย์ ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ แห่งหนึ่ง มีอายุประมาณ 260 ปี สร้างมาตั้งแต่สมัยปลาย

กรุงศรีอยุธยา เดิมวัดพระศรีอารย์ ชื่อ วัดสระอาน ในอดีตเป็นวัดที่ไม่มี พระภิกษุมาอยู่จำพรรษา มีผู้พบอุโบสถก่ออิฐถือปูน ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร เป็นอุโบสถมหาอุตม์ มีทางเข้า ด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีสระน้ำโบราณอยู่คู่กับอุโบสถด้าน

ทิศเหนือ ภายในอุโบสถมีพระประธานทีเ่ ก่าแก่ เป็นอิฐเผาถือปูน จนถึ ง ประมาณปี 2475 เริ่ ม มี พ ระภิ ก ษุ เ ข้ า มาพั ก จำพรรษา

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2500 ได้เปลี่ยนชื่อจาก วัดสระอาน มาเป็น วัดพระศรีอารย์ จากนัน้ ก็ได้รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง จนทำให้ วั ด แห่ ง นี้ ไ ด้ ท ำหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของชุ ม ชน ตลอดมา และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เป็นสถาปัตยกรรม

58 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ที่สวยงาม มีความวิจิตรตระการตา ประดับด้วยลายปูนปั้นใน รูปลักษณ์ต่าง ๆ อย่างงดงามลงตัว จากคำบอกเล่ า ถึ ง การก่ อ สร้ า งอุ โ บสถทองคำร้ อ ยล้ า น

พบว่า ก่อสร้างเมื่อปี 2510 โดยพระครูสิริพัฒนกิจ (หลวงพ่อ ขั น ธ์ กนฺ ต ธโร) อดี ต เจ้ า อาวาสเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม และได้ รั บ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2510 การก่อสร้างอุโบสถครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ของภิกษุสงฆ์ โดยอุโบสถทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร ประดับด้วยลวดลายรูปปั้น

เป็นฝีมือช่างพื้นบ้าน ซึ่งการสร้างเป็นไปตามแบบที่หลวงพ่อ ขันธ์ต้องการ และที่สำคัญไม่มีการตอกเสาเข็ม เพราะ ในสมัยนั้นการก่อสร้างในต่างจังหวัดยังไม่มีการตอก เสาเข็ ม เพี ย งแต่ น ำหิ น มาถมและเทคานรองรั บ

เพื่อสร้างตัวอุโบสถได้เลย การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงระยะหนึ่ง เมื่ อ หลวงพ่ อ ขั น ธ์ ม รณภาพ จากนั้ น พระครูวทิ ติ พัฒนโสภณ (สง่า ฐานิสสฺ โร) เจ้ า อาวาสวั ด พระศรี อ ารย์ รู ป ปั จ จุ บั น

ได้ เ ป็ น ผู้ ส านต่ อ งานทั้ ง หมด โดยได้

นายประเสริ ฐ อรชร เข้ า มารั บ ช่ ว งการ ก่ อ สร้ า งต่ อ จึ ง ได้ ด ำเนิ น การเทคานรอบตั ว อาคารอีกครั้ง เพื่อความมั่นคง พร้อมกันนั้น ได้ตกแต่งเพือ่ ความสมบูรณ์ เพราะโครงสร้าง ของอาคารได้เสร็จก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น งาน ใหญ่ที่สำคัญคือ การติดลายปูนปั้นต่าง ๆ ทั้งภายในและรอบนอกอุโบสถ ส่วนพระประธานในอุโบสถ เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่า

ยกนิ้วให้

สร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ โดยมี หลวงพ่ออุตตมะ (พระราช สังวรอุดม) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี เมตตาอธิษฐานจิต อั ญ เชิ ญ มาประดิ ษ ฐานไว้ ณ อุ โ บสถแห่ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 3 มกราคม 2536 ภายในติดกระจก ลงรักปิดทองบานประตู หน้ า ต่ า ง แกะสลั ก เรื่ อ งพุ ท ธประวั ติ ฝาผนั ง แต่ ง แต้ ม ด้ ว ย จิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก พระเจ้า 5 พระองค์ ท่านผู้อ่านที่สนใจไปเที่ยวชมอุโบสถแห่งนี้ สามารถเดิน ทางไปได้ที่วัดพระศรีอารย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การเดินทางทำได้โดยง่าย ทางเข้าวัดอยู่ติดกับถนนเพชรเกษม นอกจากจะได้ชมความงดงามของอุโบสถแล้ว ยังจะมีโอกาส

ได้ ก ราบสั ก การะร่ า งของหลวงพ่ อ ขั น ธ์ ที่ ไ ม่ เ น่ า เปื่ อ ยอยู่ ใ น

โลงแก้วอีกด้วย ขณะเดียวกันก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ ไกลจากวัดอีกหลายจุดด้วยกัน ถือว่าเป็น การท่องเที่ยวที่คุ้มค่า อีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียว

วารสารทองคำ 59


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ธุรกิจค้าทองคำ อ.หาดใหญ่ ยังฉลุย

นักลงทุนตื่นตัวหันเทลงทุนในทองคำแท่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถือเป็นชุมทางการค้าทีส่ ำคัญแห่งหนึง่ ของภาคใต้ แม้ในปัจจุบันการค้าโดยรวมจะไม่คึกคักเหมือนใน อดีต แต่พนื้ ทีแ่ ห่งนีก้ ย็ งั คงมีอตั ราการขยายตัวในระดับสูง ดังนัน้

ในเมืองหาดใหญ่จึงมีร้านค้าทองอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งคอลัมน์ ระเบียงทองคำในฉบับนี้ ได้มโี อกาสพูดคุยกับ คุณเริงชัย วิรยิ ะกุล ประธานชมรมร้านทองหาดใหญ่ คุณเริงชัย กล่าวว่า แม้ว่าราคาทองจะปรับตัวสูงขึ้นเพียงไร แต่การค้าทองของที่นี่ก็ยังคึกคัก ทั้งในส่วนของทองรูปพรรณ และการลงทุนในทองคำแท่ง ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาทองที่มี ความผันผวนทำให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่มองว่า ราคาทองคำน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีก ประกอบกับนักลงทุนเห็นว่า

การฝากเงินกับธนาคารได้ผลตอบแทนน้อย จึงได้โยกเงินมาลงทุน ในทองคำมากขึ้น ทำให้ร้านทองมีลูกค้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง 60 วารสารทองคำ

ส่วนทองรูปพรรณเองก็ยังคงขายได้เรื่อย ๆ เพราะลูกค้า จำเป็นต้องซื้อไปใช้สอย เช่น ในเทศกาลฮารีรายอของพี่น้อง ชาวมุสลิม หรือใช้ในงานมงคลสมรส อย่างไรก็ตามต้องยอมรับ ว่าจากการที่ราคาทองคำได้ปรับตัวสูงขึ้น ยอดขายทองรูปพรรณ

ก็อาจจะลดลงไปประมาณ 20-30% “คงปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้าหลักจะอยู่ในกลุ่มนักลงทุน โดย เฉพาะทองคำแท่ง ส่วนโกลด์ ฟิวเจอร์ส ความนิยมยังน้อยอยู่ เนื่องจากว่าราคามันแกว่งตัวเร็ว ทำให้มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นผู้ที่ เข้าไปลงทุนต้องมีความรูเ้ รือ่ งการลงทุนในส่วนนีเ้ ป็นอย่างดี เพราะ โอกาสที่จะขาดทุนหรือว่าได้กำไรสูงกว่าการลงทุนในทองคำแท่ง และในอนาคตก็จะมีเครื่องมือในการลงทุนเพิ่มขึ้นมาอีกอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะมันเป็นวิวัฒนาการ เราต้องยอมรับสิ่งใหม่ที่จะ เข้ามา” ประธานชมรมร้านทอง อ.หาดใหญ่ กล่าวและว่า


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ในส่วนของการดำเนินงานของชมรมร้านทองหาดใหญ่ ก่อตัง้ มาประมาณ 15 ปี ในช่วงแรกมีร้านทองมาร่วมกับชมรมกว่า

50 ร้าน ตอนนีม้ กี ว่า 70 ร้าน จากร้านทองทัง้ หมดร่วม 90 ร้านค้า ส่วนทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกประมาณ 20 ร้านค้า เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ ติ ด สั ญ ญากั บ ทางห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งเข้ า ไปปิ ด -เปิ ด ร้ า น ภายในเวลาที่ห้างกำหนด และจะมีร้านอีกบางแห่งที่ไม่มาร่วม เพราะอยากดูแลตัวเอง ซึ่งการเข้าร่วมชมรมเสียค่าสมาชิกปีละ ประมาณ 3,600 บาท สำหรับสมาชิกใหม่ ส่วนสมาชิกเก่าเสีย

ปีละ 2,500 บาท ซึง่ จัดว่าถูกมาก โดยสมาชิกของชมรมจะได้รับ ข่าวสารต่าง ๆ ในวงการค้าทอง ทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำการค้าทองคำ วิวัฒนาการ โกลด์ ฟิวเจอร์ส การลงทุนรูปแบบใหม่ในวงการค้าทอง การแจ้ง ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องทองปลอม การเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับ ร้านทอง อีกส่วนก็จะนำเงินไปช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ทางจั ง หวั ด , อำเภอ, ตำรวจ หรื อ ทาง สรรพากร ล่ า สุ ด ก็ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมตั้ ง โรงเรี ย นภาษี

แห่งแรกของประเทศไทยที่ จ.สงขลา การซื้อรถจักรยานยนต์ สายตรวจมอบให้กับสายตรวจจักรยานยนต์สถานีภูธรหาดใหญ่ แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจที่สถานี ตำรวจภูธรโข่ง เป็นต้น ขณะเดียวกันเราก็จะมีการดูแลสมาชิก เช่น ใครเจ็บป่วย หรือเกิดเสียชีวติ ทางชมรมก็จะเข้าไปเยีย่ มเยียน ไปเป็นเจ้าภาพ รวมถึงดูแลพ่อแม่เจ้าของกิจการ รวมทั้งใครมีเหตุร้าย เราก็

จัดทีมกฎหมายไปดูแล หรือประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่อำเภอด้วย คุณเริงชัย กล่าวต่อไปว่า อยากจะให้ทางสมาชิกให้ความ สำคัญกับทางชมรม เพราะว่าชมรมเองก็อยูก่ นั ได้ดว้ ยความร่วมมือ ของสมาชิก และก็ได้ประสานงานไปยังสมาคมค้าทองคำ และ

ระเบียงทองคำ

ชมรมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย เราอยู่กันแบบไม่มีข้อบังคับ

อยู่ ด้ ว ยความสมั ค รใจ เพื่ อ ที่ จ ะทำการค้ า ร่ ว มกั น อย่ า งเช่ น

วันอาทิตย์เราก็หยุดกัน 1 วัน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มี เวลาพักผ่อน และทางร้านค้าเองก็มีเวลาให้กับครอบครัวด้วย นอกจากนั้นในช่วงนี้ทางชมรมได้พยายามรณรงค์ให้สมาชิก ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการป้ อ งกั น เหตุ ร้ า ยจากบรรดาเหล่ า มิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองปลอม ก็พยายามเร่งกระจาย ข่าวสารทันทีเมื่อกลุ่มมิจฉาชีพออกปฏิบัติการ ซึ่งเรื่องทองปลอม ช่วงนี้เริ่มระบาดมากขึ้น ส่วนเรื่องเหตุร้าย เราก็ให้ความร่วมมือ กับทางเจ้าหน้าทีต่ ำรวจเรือ่ งมาตรการป้องกันปราบปราม ป้องกัน

ตัวเอง การจัดซื้อกล้องวงจรปิดที่มีมาตรฐาน การตรวจสอบการ ใช้กล้องวงจรปิดว่าใช้ได้ดีหรือไม่ การติดสัญญาณเตือนภัยไปที่ สถานีตำรวจแจ้งเตือนภัยหน้าร้าน ว่าจ้าง รปภ. การติดกระจก อัตโนมัติ หรือติดตั้งลูกกรงเหล็กบังร้าน แล้วก็อยากให้ทุกร้าน ทำประกันภัยเรื่องความเสียหาย คือ ทำประกันภัยร้านทองกับ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลของกระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่ อ เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

วารสารทองคำ 61


ชะตา-ราศี

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตรวจดวงชะตา 12 ราศี ราศีมังกร

ราศีเมษ

ช่ ว งนี้ ก ารค้ า การขายไปได้ ดี ธุ ร กิ จ เจริ ญ ก้ า วหน้ า โดย เฉพาะคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่ต้องระวังคือ

คำพูด คำสัญญา ช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเสียเงินโดย

ใช่เหตุ ช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะเครียดเรื่องงาน เรื่องความรัก และเงิ น จะหมดไปเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ความสุ ข เข้ า มาทดแทน ความเครียด

ช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้พบเพื่อนเก่า ซึ่งจะนำโชคลาภมาให้ด้วย ชาวราศีเมษช่วงนี้ถือว่าโชคดีในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโบนัสพิเศษ เตรียม ยิ้มรับเงินก้อนใหญ่ได้ ใครที่แต่งงานแล้วจะมีเรื่องมงคลเกิดขึ้น อาจจะมีดวงดาวของเด็กเกิดขึ้นกับคู่ชีวิตของชาวราศีเมษ ดวง เด็กจะอุปถัมภ์พวกคุณ

ราศีกุมภ์ ชาวราศีกุมภ์อยู่ในช่วงห้ามตัดสินใจในเรื่องใหญ่ ๆ ไม่ว่า จะเป็นเรือ่ งงาน เรือ่ งเงิน ทุกอย่างจะคลาดเคลือ่ นไปหมด ช่วงนี้ เหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้ดังใจ เป็นช่วงที่ต้องอดทนอดกลั้น ให้ ระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นการเข้าใจผิด ส่วน เรื่องการเงิน ช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ ขอให้อดทนรอ เลยช่วง เดือนสองเดือนนี้ไปก่อน แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

ราศีมีน ชาวราศีมีนช่วงนี้จะมีการตัดสินใจอะไรใหญ่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่ง จะเป็นผลดีต่ออนาคตของคุณ แต่ให้ระวังการมีปากเสียงกับ คนในครอบครัว อาจจะมีการทะเลาะครั้งใหญ่เกิดขึ้น ทำให้ แตกหักได้ง่าย แต่ว่าเรื่องธุรกิจการงานในช่วงนี้อาจจะได้รับ เกียรติยศ มีชื่อเสียงในที่ทำงานมากขึ้น และก็มีคนยอมรับนับ หน้าถือตามากขึ้น แต่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพที่เป็นผลมาจาก ความเครียดจากการทำงาน 62 วารสารทองคำ

ราศีพฤษภ ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะเหนื่อยใจ และทุกข์ใจเกี่ยวกับ เรื่องของหน้าที่การงาน เหมือนกับว่าทำอะไรแล้วติดขัดไปหมด แล้วก็ต้องทำเพื่อคนอื่นมากขึ้น แต่เรื่องเงินจะมีคนยื่นมือเข้ามา ช่วยเหลือ ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภให้ระวังการมีปัญหาทะเลาะกับ

คู่ครอง คู่ชีวิตด้วยเรื่องความน้อยอกน้อยใจ ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ อยู่แบบสงบปากสงบคำก็จะดีเหมือนกัน

ราศีเมถุน ช่วงนี้โชคดีเรื่องของความรัก คนที่เป็นคู่ครองกัน แต่ใน เรื่องของงาน ช่วงนี้รู้สึกว่าเรื่อย ๆ ไม่มีอะไรหวือหวา ใครที่คิด อยากจะลงทุนทำธุรกิจใหม่ ๆ ก็จะมีผู้อุปการะ คือมีคนมาช่วย ลงทุนด้วย แต่อย่าเพิ่งเปิดรับคนใหม่ อาจจะนำปัญหาเดือดร้อน มาให้ในภายหลัง โดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ราศีกรกฎ

ชะตา-ราศี

ราศีตุล

ช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเหมือนจะอิ่มสุข แต่ก็จะมีทุกขลาภเกิด ขึ้นควบคู่กันไป ช่วงนี้เป็นช่วงลุ่มหลง ใครที่ยังเป็นโสด จะได้พบ รั ก ที่ เ ป็ น รั ก ซ้ อ นซึ่ ง รั ก อั น นี้ ไ ม่ โ อ.เค. แต่ ว่ า คนที่ มี คู่ ค รอง มี ครอบครั ว แล้ ว ปี นี้ ต้ อ งระวั ง การมี บุ ค คลที่ ส ามเข้ า มาในชี วิ ต

แต่เรือ่ งของธุรกิจการงานถือว่าดีมาก จะได้ตดิ ต่อกับลูกค้าใหม่ ๆ และอาจจะได้เจอลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ ใครที่ทำงานธุรกิจ หรือองค์กรทีท่ ำงานระหว่างประเทศช่วงนีเ้ ป็นขาขึน้ ของคุณ ให้รบี หยิบฉวยโอกาสในช่วงนี้ไว้

ช่วงนี้เป็นช่วงเรื่อยเปื่อย ธุรกิจการงานก็เรื่อย ๆ ไม่มีกำไร หวือหวา แต่คนทีท่ ำธุรกิจเกีย่ วกับเรือ่ งอุตสาหกรรมถือว่าไปได้ดี อาจมีการติดต่อประสานงานกับคนต่างชาติต่างภาษาเหมือนกัน แต่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของธาตุลมในตัวเองจะแปรปรวนมาก อาจถึ ง ต้ อ งเข้ า โรงพยาบาลได้ โดยเฉพาะเรื่ อ งความดั น สู ง ระบบเลือด การหมุนเวียนในเลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ราศีสิงห์

ราศีพิจิก

ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะเหนื่อยใจกับงานทุกอย่างที่รับผิดชอบ เหมือนกับทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป แล้วคนที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัวอยู่อย่าเพิ่งหวังกำไร ไม่ใช่จังหวะที่ดี แต่หลังจาก ตุลาคมไปแล้ว เงินถึงจะดีขนึ้ และช่วงนีต้ อ้ งระวังอุบตั เิ หตุไม่คาด คิดด้วย ใครที่ต้องขับรถ หรือเดินทางไกล ช่วงนี้ให้งดขับด้วยตัว เอง ให้คนอืน่ ขับดีกว่า อุบตั เิ หตุอาจจะเกิดช่วงปลายกันยายน

ช่วงนี้ทำมาค้าขายดีมาก ธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะมีการขยับ ขยาย แต่ว่าต้องเหนื่อยใจกับบริวาร พยายามกระตุ้นให้เกิดการ ตื่นตัวมากกว่านี้ จะทำให้สิ่งที่วางแผนไว้ประสบความสำเร็จ แต่ ช่วงนี้ราศีพิจิกต้องระวังเรื่องของการสูญเสียสิ่งที่รัก สูญเสียคน ในครอบครัวที่เป็นญาติผู้ใหญ่ ให้เน้นทำบุญโลงศพให้เจ้ากรรม นายเวรหน่อย เวลาไปติดต่ออะไรจะได้คล่องมือขึ้น

ราศีกันย์

ราศีธนู

ช่วงนี้ราศีกันย์มีความสุขมาก เป็นช่วงอิ่มสุขของดวงดาว การค้ า ขายคาดหวั ง ผลกำไรอะไรมั ก จะได้ ม า แต่ ว่ า จะต้ อ ง เหนื่ อ ยกว่ า จะได้ ม า แล้ ว ก็ ค นที่ ท ำงานเป็ น เซลส์ จ ะโดดเด่ น

พอสมควร และช่วงนี้จะมีลูกค้าใหม่ ๆ รายใหญ่ ๆ เกิดขึ้น แต่ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการหน้าใหญ่ใจโต พอมีเงินเข้ามามาก ก็จะใช้มาก อาจจะทำให้หมุนเงินไม่ทัน แต่ถือว่าช่วงเดือนนี้เป็น ช่วงเดือนของชาวราศีกันย์ล้วน ๆ

ช่วงนี้เป็นช่วงรู้สึกสับสนของชาวราศีธนู ใครที่คิดจะเปลี่ยน งานขอให้ ห ยุ ด ไว้ ก่ อ น เพราะอาจจะทำให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมา มากมาย ช่ ว งนี้ ท ำอะไรก็ อึ ด อั ด ใจไปหมด โดยเฉพาะเรื่ อ ง

เงินทอง อาจจะมีคนเอาเครดิตไปใช้แอบอ้างในการทำธุรกรรม ทางการเงิน ช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบจับ หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องเงินทองแทน จะได้ไม่ต้องมาเสียรู้ในภายหลัง

วารสารทองคำ 63


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 หรือที่ www.goldtraders.or.th


วารสาร เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD)

ประเภท 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี

Back Cover ปกหลังแยก Inside Back Cover ปกหลังใน Inside Front Cover ปกหน้าใน Facing Inside Back Cover ตรงข้ามปกหลังใน Facing Inside Front Cover ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) Facing Contents ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) Facing inside President column ตรงข้ามคุยกับนายกสมาคมฯ Facing inside GTA ตรงข้ามคุยกับสมาคมฯ Regular Page หน้าธรรมดา (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) :

ราคา 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2675-8000


คุยกับสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวัสดีครับท่านสมาชิก เราได้ผ่านราคาทอง 27,000 บาท มาพร้อมกัน ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็ว ขนาดนี้ ดูแล้วมีหลายอย่างที่สะท้อนออกมาจากปรากฏการณ์นี้ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือ

การยืนยันถึงคุณค่าของทองคำที่เหนือกว่าสิ่งมีค่าอื่นใด ดังนั้น อาชีพค้าขายทองจึง

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ ผู้จัดการสมาคมค้าทองคำ

เป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นมงคล ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะว่ามีหลายคนบ่นว่าราคาทองสูงเช่นนี้ ค้าขายลำบาก ลูกค้าหายหมด ไม่รู้ร้านทองจะอยู่รอดได้อย่างไร แต่เชื่อเถอะว่าอาชีพค้า ทองคำจะยังคงอยู่คู่สังคมไทยไปอีกยาวนาน นั่นก็เพราะความทรงคุณค่าและความมีเกียรติ ของอาชีพที่บรรพบุรุษสร้างไว้นั่นเอง ถึงเวลานี้คงต้องมาช่วยกันคิดต่อไปว่า ธุรกิจค้าทองคำ จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถเข้ากับโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างไร

สำหรับกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาก็คือ การจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งมี

ผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของร้านทอง ที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อ ปปง.

ในเบื้องต้นของการบังคับใช้กฎหมายนี้ จะใช้เฉพาะผู้ที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดังนั้น ร้านทองส่วนใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดายังไม่

เข้าข่ายต้องรายงาน แต่คาดว่าในอนาคตทาง ปปง. คงจะมีการปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อขยายฐานไปยังร้านทองที่เป็นบุคคล ธรรมดาแน่นอน ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงได้เชิญสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา เพื่อทำความเข้าใจโดยเท่าเทียมกัน

และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้จัดทำซีดีบรรยายในงานสัมมนาแจกให้สมาชิก ทุกท่าน พร้อมแผ่นโปสเตอร์ติดประชาสัมพันธ์ลูกค้า โดยได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ รวมทั้งท่านสามารถรับชมทาง online ผ่านทาง YouTube ที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ ได้อีกด้วย ทั้งนี้เชื่อว่ามีหลายท่านยังคงสับสนกับวิธีปฏิบัติ จึงขอเรียนว่า ท่านสามารถ

ส่งข้อซักถามมาที่สมาคมค้าทองคำ เพื่อตอบคำถามไขข้อข้องใจให้ท่านได้เสมอ และหากเป็นประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนทาง สมาคมฯ จะประสานงานสอบถามไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อนำข้อมูลมาตอบท่านสมาชิกต่อไป นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้มีการปรับปรุงรูปแบบการส่งข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ให้เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น จากเดิม

ที่มีการส่งเฉพาะสรุปราคาทองประจำเดือนเท่านั้น ได้มีการเพิ่มเติมบันทึกการปรับราคาระหว่างวัน ข่าวสาร

เกร็ดความรู้ซึ่งจะมีเนื้อหาต่างๆ กันไปในแต่ละเดือน และเอกสารอื่นๆ ตามวาระที่เหมาะสม

โดยท่านจะสังเกตว่า มีเอกสารใบแทรกของผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง แต่ละครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ และสามารถเพิ่ม จำนวนเอกสารที่จะจัดส่งให้ท่านสมาชิกในแต่ละครั้งได้มากขึ้น จึงขอเรียนให้ทุกท่าน ทราบด้วยครับ ในช่วงนี้ราคาทองผันผวนขึ้นลงวันละหลาย ๆ ครั้ง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้ว เชื่อว่าทุกท่านคงเหนื่อยกันมากในช่วงที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ก็เช่นกัน วัน ๆ หนึ่ง

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ แทบไม่ต้องทำงานอื่นเลย หากช่วงที่ผ่านมามีการให้บริการที่ขาด

ตกบกพร่องไปบ้าง ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ และท่านสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยให้

คำแนะนำการทำงานของสมาคมฯ กับผมได้โดยตรงที่เบอร์ 0-2675-8000 ต่อ 55 ขอบคุณและสวัสดีครับ...

66 วารสารทองคำGLOBAL GOLD

68 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.