ทองคำ Vol.31

Page 1

www.goldtraders.or.th

ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2554
คุยกับนายกสมาคมฯ

6 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

วารสารทองคำ 7


คุยกับนายกสมาคมฯ

8 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

วารสารทองคำ 9


แวดวงทองคำ

10 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

วารสารทองคำ 11


เรื่องจากปก

12 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 13


เรื่องจากปก

14 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 15


คนทองคำ

16 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

วารสารทองคำ 17


สัมภาษณ์พิเศษ

22 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สัมภาษณ์พิเศษ

วารสารทองคำ 23


สัมภาษณ์พิเศษ

24 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สัมภาษณ์พิเศษ

วารสารทองคำ 25


อัพเดทข่าวทอง

ตั้ง

26 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อัพเดทข่าวทอง

วารสารทองคำ 27


GOLD FUTURES

28 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 29


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

Night Trade 30 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 31


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองคำ 32 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 33


GOLD FUTURES

34 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 35


GOLD FUTURES

36 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 37


GOLD FUTURES

38 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 39


GLOBAL GOLD

40 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

44 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

วารสารทองคำ 45


คนทองคำ

46 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

วารสารทองคำ 47


เล่าขานตำนานทอง

48 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

พานพระศรีทองคำพร้อมเครื่องครบชุด

ขันน้ำเสวยทองคำลงยา พร้อมหีบพระศรีทองคำลงยามีพานรอง

กาน้ำชาทองคำสลักลาย

กระโถน

วารสารทองคำ 49


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ขันสรงพระพักตร์พร้อมพานรองทองคำลงยา ลูกประคำทองคำ 108 เม็ด

พระธำมรงค์นพรัตน์ พระแสงดาบนาคสามเศียร พระแสงดาบญี่ปุ่นฝักทองลงยา

50 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

พระมาลาเส้าสูง

คนโท พานพระศรี

วารสารทองคำ 51


ยกนิ้วให้

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

พระมหาเจดีย์ทองคำ แห่งเมืองดากอง

52 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ยกนิ้วให้

วารสารทองคำ 53GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 55
รอบรู้เรื่องทองคำไปกับเด็กอนุGOLDTRADERS บาล 2 GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

58 วารสารทองคำ


รอบรู้เรื่องทองคำไปกับเด็กอนุบาล 2 GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เด็กอนุบาล 2

เชิญสมาชิกสมาคมค้าทองคำ รับข่าวสารผ่านอีเมลฟรี

วารสารทองคำ 59


บทความ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์

เทคโนโลยีล้ำสมัย ในการวิเคราะห์ทองและโลหะผสม เรียบเรียงโดย คุณดอกคูณ บุญเดช ผู้จัดการผลิตภัณท์ บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด dokkun.b@dksh.com หรือ dokkun69@gmail.com

60 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บทความ

ข้อเปรียบเทียบของเทคนิค Fire Assay กับเทคนิคอื่นๆ ในด้านต่าง ๆ Technique เทคนิค Fire Assay

Element โลหะธาตุ Only gold

Sample size ปริมาณของตัวอย่าง/ครั้ง ~ 250 mg

Accuracy ความถูกต้อง 0.02%

ICP

Complete analysis Complete analysis Only gold

~20 mg

0.1%

Limitations ขีดจำกัด Modifications for Ni and Pd -

Non-destructive

0.1-0.5%

Surface layer, flat samples

High $150,000 Moderate $25,000+

Almost non-destructive

1-2%

Unsuitable for high carat and white golds

Low $100

Only gold

Non-destructive

4-8%

Not consistent

Only gold

Non-destructive

Poor

Only for binary alloys

Low $200 Low $500

XRF (เอกซเรย์) Touchstone ขัดเทียบสี(เชียม) Electronic Pen (ปากกา) Density (เครื่องชั่งน้ำ)

Equipment Cost ราคา/เครื่อง Moderate $50,000

วารสารทองคำ 61


บทความ

62 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ชะตา-ราศี

วารสารทองคำ 63


ชะตา-ราศี

64 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


วารสาร เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) Back Cover Inside Back Cover Inside Front Cover Facing Inside Back Cover Facing Inside Front Cover Facing Contents Regular Page

Regular Page (1/2)

ประเภท

ปกหลังแยก 4 สี ปกหลังใน 4 สี ปกหน้าใน 4 สี ตรงข้ามปกหลังใน 4 สี ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) 4 สี ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) 4 สี หน้าธรรมดา 4 สี (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) : แบ่งเป็นครึ่งหน้า ได้จำนวน 10 หน้า

ราคา 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

10,500 บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2675-8000


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 หรือที่ www.goldtraders.or.th


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับสมาคม

วารสารทองคำ 67


GLOBAL GOLD

68 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.