ทองคำ Vol.30

Page 1

www.goldtraders.or.th

ประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2554
คุยกับนายกสมาคมฯ

6 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

วารสารทองคำ 7


คุยกับนายกสมาคมฯ

8 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

วารสารทองคำ 9


แวดวงทองคำ

10 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

วารสารทองคำ 11


รายงานพิเศษ

12 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รายงานพิเศษ

วารสารทองคำ 13


รายงานพิเศษ

14 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รายงานพิเศษ

วารสารทองคำ 15


รายงานพิเศษ

16 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รายงานพิเศษ

วารสารทองคำ 17


เรื่องจากปก

22 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 23


ระเบียงทองคำ

24 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

วารสารทองคำ 25


GOLD FUTURES

26 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 27


GOLD FUTURES

28 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 29


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

$1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 1913 1917 1921 1925 1929 1933 1937 1941 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

$0.00

30 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 31


GOLD FUTURES

32 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 33


GOLD FUTURES

34 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

วารสารทองคำ 35


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตารางที่ 1 อัตราส่วนระหว่างราคาทองคำและสินทรัพย์ต่างๆ น้ำมัน โลหะเงิน ดัชนีดาวโจนส์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร อสังหาริมทรัพย์

36 วารสารทองคำ

ราคา ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2554 13.83 39.61 0.11

ค่าเฉลีย่

สรุป

15.51 64.05 0.12

ถูกกว่า ถูกกว่า ถูกกว่า

1,017.22

393.76

แพงกว่า

2.66

1.77

แพงกว่า


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

รูปภาพที่ 2 Cash Cost และราคาทองคำ US$/oz

Cash Cost

Gold Price

Growth Cash Cost Gold Price 2006 14% 31% 2007 20% 14% 2008 18% 23% 2009 3% 11% Q3 2010 19% 23%

444 280 164

604

323 281

695 394 301

Margin 872 470 402

1227 972 485 487

585 642

ที่มา : ABN AMRO Gold Mine Cost Report และ CGF Research

Gold Price Forecast

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011f

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

วารสารทองคำ 37


GLOBAL GOLD

38 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

วารสารทองคำ 39


GLOBAL GOLD

40 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

44 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

วารสารทองคำ 45


เล่าขานตำนานทอง

46 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

วารสารทองคำ 47


คนทองคำ

48 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

วารสารทองคำ 49


คนทองคำ

50 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

วารสารทองคำ 51


วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับGOLDTRADERS Mr.PingPong GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

52 วารสารทองคำ


วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ Mr.PingPong GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

วารสารทองคำ 53


อัพเดทข่าวทอง

54 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อัพเดทข่าวทอง

วารสารทองคำ 55


เชิญสมาชิกสมาคมค้าทองคำ รับข่าวสารผ่านอีเมลฟรี

สมาคมค้ า ทองคำ ขอเรี ย นให้ ท่ า นสมาชิ ก ทราบว่ า สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งอีเมลข่าวสาร บทวิเคราะห์ราคาทองคำ รายงาน สรุ ป ราคาทองคำประจำวั น รวมทั้ ง ข่ า วสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลของสมาชิกมาเป็นระยะ เวลาหนึ่ ง แล้ ว ซึ่ ง ได้ ผ ลตอบรั บ ที่ ดี ช่ ว ยสร้ า งความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้น ทางสมาคมค้าทองคำจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่ยัง ไม่ได้รับบริการดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ

มาที่สมาคมค้าทองคำ โดยโทร.มาที่ 0-2675-8000 แจ้งชื่อร้าน เลขที่ ส มาชิ ก และอี เ มลที่ ต้ อ งการรั บ บริ ก ารกั บ เจ้ า หน้ า ที่

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) และหากมีข้อเสนออื่น ๆ เพิ่มเติม ท่าน สามารถแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อช่วยกันพัฒนา อุตสาหกรรมค้าทองคำของเราให้เข้มแข็งตลอดไป...


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 57
รอบรู้เรื่องทองคำไปกับเด็กอนุGOLDTRADERS บาล 2 GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

60 วารสารทองคำ


รอบรู้เรื่องทองคำไปกับเด็กอนุบาล 2 GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

วารสารทองคำ 61


ยกนิ้วให้

62 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ยกนิ้วให้

วารสารทองคำ 63


ชะตา-ราศี

64 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ชะตา-ราศี

วารสารทองคำ 65


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 หรือที่ www.goldtraders.or.th


วารสาร เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) Back Cover Inside Back Cover Inside Front Cover Facing Inside Back Cover Facing Inside Front Cover Facing Contents Regular Page

Regular Page (1/2)

ประเภท

ปกหลังแยก 4 สี ปกหลังใน 4 สี ปกหน้าใน 4 สี ตรงข้ามปกหลังใน 4 สี ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) 4 สี ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) 4 สี หน้าธรรมดา 4 สี (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) : แบ่งเป็นครึ่งหน้า ได้จำนวน 10 หน้า

ราคา 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

10,500 บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2675-8000


คุยกันท้ายเล่มกับนายหมึกทอง GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

68 วารสารทองคำ
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.