ทองคำ Vol.27

Page 1
GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

2 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สมาคมค้าทองคำ ร่วมลงนามถวายพระพร สมาคมค้ า ทองคำ นำโดยนายจิ ต ติ

ตั้ ง สิ ท ธิ์ ภั ก ดี นายกสมาคม พร้ อ มคณะ กรรมการบริหารสมาคม ได้ร่วมลงนามถวาย พระพร แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว

ที่ ศ าลาศิ ริ ร าชร้ อ ยปี โรงพยาบาลศิ ริ ร าช

เพื่ อ ให้ ท รงมี พ ระพลานามั ย แข็ ง แรงสมบู ร ณ์

มี พ ระชนมพรรษายิ่ ง ยื น นาน พร้ อ มกั น นั้ น

ได้นำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายด้วย

วารสารทองคำ 3www.goldtraders.or.th

สารบัญ ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2553

บท บ.ก. คุยกับนายกสมาคมฯ : สถานการณ์ค่าเงินบาท กับราคาทองคำในประเทศ แวดวงทองคำ : ประมวลภาพงาน สัมมนา “รู้ทันทองปลอม” - จินฮั้วเฮง ออกบัตรแทนเงินสด - Ausiris เปิดตัวสาขาหาดใหญ่ - วายแอลจี จัดสัมมนา “รวยด้วยทองหลังเกษียณ” - เอ็มทีเอส อคาเดมี บทความ : เยือนนิวาสสถานสมเด็จย่า เยี่ยมถิ่นช่างทอง คนทองคำ :

7 9 12 14 14 15 15 19

ห้างขายทองทองใบเยาวราช ผุด 2 ธุรกิจเสริมความแข็งแกร่ง เปิดรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สร้างอาคารที่จอดรถ

22

เรื่องจากปก : ระดมสมองแก้ปัญหา “ทองปลอม” แบบเบ็ดเสร็จ เร่งฉีดวัคซีนความรู้ผสานเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพอย่างจริงจัง Global Gold : ข่าวคราวความเคลื่อนไหวแวดวงทองคำในต่างประเทศ Gold Futures : วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 5 โบรกเกอร์ เล่าขานตำนานทอง : ช่างทองเมืองเพชรบุรี ศิลปะแห่งนพคุณเมืองทักษิณ สัมภาษณ์พิเศษ : เร่งเพาะต้นกล้าช่างฝีมือทองลวดลายโบราณ หวังนำความงดงามหัตถศิลป์ไทยออกตีตลาดโลก ระเบียงทองคำ : ตลาดทองคำเมืองปราจีนซึมยาว เหตุโครงสร้างเมืองเปลี่ยน ผนวกราคาทองพุ่งไม่หยุด ยกนิ้วให้ : ชิมขนม ”ตระกูลทอง” เสริมสิริมงคลที่ร้านคุณแอ๋ว คุยกันท้ายเล่ม : นายหมึกทอง

31 40 52 58 61 64 68เชื่อว่านักลงทุนคงจะได้แฮปปี้กันทั่วหน้า หลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกได้ทะยานขึ้นทำสถิติใหม่ อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องเช่นกัน และหากว่าเงินบาทไม่แข็งค่าอย่าง

ทุกวันนี้ เชื่อว่าเราคงจะเห็นราคาทองคำในบ้านเราทะลุผ่านบาทละ 20,000 อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม

จากสถานการณ์ค่าเงินสกุลต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะรัฐบาลใน แต่ละประเทศก็พยายามที่จะบริหารค่าเงินสกุลของตนเองไม่ให้เสียเปรียบในการแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ซึ่ง จะทำให้เกิดการเปราะบางและอาจจะถูกกลุ่มทุนการเงินเข้าโจมตี และอาจจะทำให้เกิดวิกฤตการณ์ เศรษฐกิจรอบใหม่ขึ้นมาได้ เช่นเดียวกับค่าเงินบาทของไทยที่ได้แข็งค่าขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก

และกลุ่มเอสเอ็มอีไปแล้วประมาณแสนล้านบาท แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะได้ออกมาตรการ ต่าง ๆ เพื่อดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิด แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะค่าเงินดอลลาร์ก็ ยั ง อ่ อ นค่ า ลงต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จั ย เหล่ า นี้ ไ ด้ เ ข้ า มาเกี่ ย วพั น กั บ ราคาทองคำโดยตรง ซึ่ ง

นักลงทุนจะต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิด ส่วนเราก็จะนำบทวิเคราะห์หรือบทสัมภาษณ์จาก

ผู้รู้มาให้ได้รับทราบกัน เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการลงทุน ขณะที่ เ นื้ อ หาในคอลั ม น์ อื่ น ๆ ก็ ยั ง เข้ ม ข้ น เช่ น เดิ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น ความ เคลื่อนไหวในแวดวงทองคำจากทั้งในและต่างประเทศ แต่อยากจะโฟกัส ไปที่ปัญหาทองปลอม ซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นข่าวมากนัก แต่จาก งานสัมมนาที่ทางสมาคมค้าทองคำจัดขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานจนล้นห้องสัมมนา ก็น่าจะชี้ให้เห็นถึงความสาหัส สากรรจ์ของปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี และยิ่งราคาทองคำ

มี ร าคาสู ง ขึ้ น ก็ ยิ่ ง ล่ อ ตาล่ อ ใจเหล่ า มิ จ ฉาชี พ

บรรดาผู้ ป ระกอบการก็ ต้ อ งสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น

ให้ ตั ว เอง รวมถึ ง ร่ ว มมื อ กั น ในการแก้ ไ ข ปัญหานี้ ทางด้านสมาคมฯ ก็พร้อมที่จะ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 9/1 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศั พ ท์ 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 ดำเนิ น การโดย : บริ ษั ท วิ เ สจ จำกั ด 23/1 ซอยอิ น ทามระ 3 ถนนสุ ท ธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 ออกแบบรูปเล่ม : บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21

ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208


คุยกับนายกสมาคมฯ

8 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

วารสารทองคำ 9


คุยกับนายกสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สถานการณ์ราคาทองคำในช่วงนี้ ยังคงมีการแกว่งตัวอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีหลากหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง แต่หลัก ๆ ก็จะ เป็นเรื่องของค่าเงินในสกุลหลัก รวมถึงราคาน้ำมัน ทั้งนี้ในกลุ่ม ประเทศชั้ น นำของโลก พยายามที่ จ ะทำให้ ค่ า เงิ น ของตัวเอง

อ่อนค่าลง ไม่ว่าจะเป็นสกุลดอลลาร์ เงินเยน ขณะเดียวกันก็ พยายามบีบให้เงินหยวนซึ่งถือเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลในตลาด โลกแข็งค่าขึ้น แต่ก็ไร้ผล ทำให้รัฐบาลของแต่ละชาติต้องออก มาตรการเพื่อดูแลค่าเงินของตัวเอง เพื่อสามารถแข่งขันในตลาด ต่าง ๆ ได้ อย่างเช่นญี่ปุ่นเอง ก็กดเพดานดอกเบี้ยให้เหลือ 0% ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ทำให้การลงทุนในทองคำขยายตัวต่อเนื่อง และราคาได้ ข ยั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น การฟื้ น ตั ว ของ เศรษฐกิ จ โลก ในภาพรวมก็ ยั ง ไม่ แ ข็ ง แกร่ ง ตามที่ ห ลายคน

คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะที่สหรัฐ ตัวเลขการว่างงานก็ยังอยู่ใน อัตราที่สูง ส่วนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในยุโรป แม้ว่าจะดีขึ้นแต่ก็ยัง ไม่น่าไว้วางใจ 10 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

มาดู ส ถานการณ์ ต ลาดทองคำในประเทศไทยบ้ า ง ต้ อ ง ยอมรับว่าการที่ราคาทองไม่ขยับขึ้นตามราคาทองในตลาดโลก เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวอย่างต่อเนื่อง และทำสถิติ

แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 13 ปี โดยราคาในบางช่วงได้หลุดมายืน ต่ ำ กว่ า 30 บาทต่ อ ดอลลาร์ และดู เ หมื อ นจะยั ง คงแข็ ง ค่ า

อย่างต่อเนื่องต่อไป ทำให้ราคาทองคำยังไม่แตะบาทละ 20,000 ตามที่หลายคนคาดการณ์ ทั้งที่ราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งขึ้น ทะลุ 1,380 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ ถ้ า สถานการณ์ ยั ง เป็ น เช่ น นี้

การที่ทองจะทะลุบาทละ 20,000 บาทได้ ราคาทองในตลาดโลก จะต้องทะลุ 1,420 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งนักวิเคราะห์จากหลาย สำนักมองว่าจะเป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าจะถามว่าในสิ้นปีนี้ราคาจะเคลื่อนไป ทางไหน ก็ยากที่จะประเมิน เพราะต้องตามสถานการณ์กัน อย่างใกล้ชิด แต่ก็ยังเชื่อว่าราคายังคงเป็นขาขึ้นอยู่ แต่จะทะลุ แนวต้ า นหรื อ ไม่ ต้ อ งมาลุ้ น กั น ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งจั บ ตา

คุยกับนายกสมาคมฯ

การเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนในตลาดโลก ก็ยังคงไหลเวียนไปยัง สินค้าที่ทำรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำ ไม่ว่าจะเข้าไปเก็งกำไรใน

ค่าเงินสกุลต่าง ๆ การเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้น น้ำมัน ดอกเบี้ย รวมถึงทองคำ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูล ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ในส่วนของค่าเงินบาท แม้ว่าทางรัฐบาลจะพยายามออก มาตรการเพื่อจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า แต่ก็ยังไร้ผล ในทาง กลั บ กั น การที่ เ ศรษฐกิ จ ไทยมี ก ารขยายตั ว ที่ สู ง และอั ต รา

ดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าชาติอื่น ๆ ทำให้เม็ดเงินจาก

ต่างชาติไหลเข้าประเทศมากขึ้ น ทำให้ค่าเงินบาทยิ่ งแข็งค่า

มากขึน้ และจะมีปญ ั หาต่อการส่งออก ซึง่ สถานการณ์คา่ เงินบาท ทีเ่ ป็นแบบนี้ ไม่เป็นผลดีตอ่ การค้าขายทองคำในประเทศ โดยเฉพาะ ตลาดทองรูปพรรณ เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุน และเมื่อเศรษฐกิจโลกย่ำแย่ นักลงทุนก็ต้องหันมาปักหลักลงทุน ทองคำ เพื่อกระจายความเสี่ยง ทำให้ราคาขยับตัวขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น สิ่งที่หลายคนรอคอยว่าราคาทองจะลด เพื่อจะซื้อทอง

รูปพรรณใส่ จึงเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้น ยอดขายทองรูปพรรณ

ในช่วงปลายปีต่อช่วงต้นปีซึ่งเป็นช่วงเทศกาลหลัก ก็ยังไม่น่าจะ ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาทองในตลาดโลกด้วย ย้อนกลับมาดูปัญหาในวงการค้าทองในประเทศ โดยเฉพาะ เรื่องของทองปลอม ซึ่งต้องยอมรับว่านับวันปัญหายิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่ ว งที่ ท องราคาสู ง ทำให้ เ ป็ น แรงจู ง ใจต่ อ การ ปฏิบตั งิ านของกลุม่ มิจฉาชีพ ประกอบกับเมือ่ การค้าทองรูปพรรณ ไม่ดี ทำให้ช่างทองว่างงาน ช่างทองที่ไม่ดี บางรายก็เลยหันมา รับจ้างทำทองปลอม หรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ หรือตัดต่อหัวท้าย เพื่อออกมาจำนำ หรือหลอกขายตามร้านทอง แต่ส่วนใหญ่จะ เป็นการจำนำ ซึ่งปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบทั้งหมด ที่ผ่านมากลุ่ม ผู้ผลิตพยายามจะกำจัดพวกนี้ แต่ก็ยังไร้ผล ต้องยอมรับว่าผู้ที่ อยู่เบื้องหลังแก๊งพวกนี้เป็นผู้มีอิทธิพล และมีทีมช่วยเหลือที่เก่ง เมื่อเกิดปัญหา ทำให้การแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้น ซึ่งทางออกที่ดี

ก็คือ ตำรวจจะต้องทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยให้คดีจบ ลงอย่างง่ายดาย และจะต้องลงโทษอย่างจริงจัง ซึ่งเรื่องของ

ทองปลอมเป็นปัญหาที่น่าเหนื่อยใจ แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ทุกคน ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ กั น ทำทุ ก อย่ า งเท่ า ที่ จ ะทำได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น

การร่วมกันแจ้งเบาะแส แจ้งข้อมูล ซึ่งทางสมาคมฯก็พร้อมจะ เข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ วารสารทองคำ 11


แวดวงทองคำ

12 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

สมาคมฯสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “รู้ทันทองปลอม”

สมาคมค้าทองคำ จัดงานสัมมนาเรื่อง “รู้ทันทองปลอม” ณ ห้องรมณีย์ ชั้น 10 โรงแรม แกรนด์เดอวิลล์ (วังบูรพา)

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553 เพื่อให้ความรู้แก่บรรดาสมาชิกผู้ค้าทอง และเป็นการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ดังกล่าว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีคุณวิชัย แสงเจริญตระกูล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนั้น

ยังมีกูรูในวงการทองคำ และติดตามเรื่องของทองปลอมอย่าง คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ จากร้านทองน่ำเชียง มาเป็นวิทยากร

รับเชิญ ร่วมกับ คุณพรชัย สุดายุวร ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย รองเลขาธิการสมาคมฯนอกจากนั้น

คุณวิภาส จารุพงษ์ ที่ปรึกษากฎหมายของสมาคมฯ ยังได้มาร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมายและตอบข้อสงสัยของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา วารสารทองคำ 13


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จินฮั้วเฮง ออกบัตรแทนเงินสด

ห้างขายทองจินฮั้วเฮงจับมือ ธนาคารกรุงเทพ ออกบัตรเดบิต Purchasing Card จิ น ฮั้ ว เฮง เพื่ อ อำนวยความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ป ระสงค์ ซื้ อ ทองคำแท่ ง และทอง

รูปพรรณกับห้างขายทองจินฮั้วเฮง โดยบัตรดังกล่าวสามารถใช้แทนเงินสด ผู้ถือบัตร สามารถกำหนดวงเงินในการใช้บัตรซื้อทองคำได้สูงสุดถึง 999,999,999 บาทต่อวัน ลูกค้าและประชาชนที่สนใจต้องการเป็นเจ้าของบัตร สามารถขอใบสมัครได้ที่ห้างขาย ทองจินฮั้วเฮง หรือธนาคารกรุงเทพ สาขาสำเพ็ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการบัตร Purchasing Card (Call Center) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2638-4222 หรือห้างขายทองจินฮั้วเฮง โทร.0-2224-0077

Ausiris เปิดตัวสาขาหาดใหญ่

คุณบุญเลิศ สิริภัทรวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด และ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ร่วมกับ คุณดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท ออสสิริส หาดใหญ่ จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวสาขาใหม่ที่หาดใหญ่

ณ ห้องสุคนธาฮอลล์ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ พร้อมกับทำพิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ร่วมในพิธี ทั้งนี้ ทางออสสิริส เชื่อมั่นว่าสาขาแห่งนี้จะให้ บริการลูกค้าในโซนภาคใต้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยผลิตภัณฑ์หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ 14 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

วายแอลจี จัดสัมมนา “รวยด้วยทองหลังเกษียณ”

คุ ณ ฐิ ภ า นววั ฒ นทรั พ ย์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ร่วมเป็น วิทยากรในงานสัมมนาเชิงความรู้เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ครั้งที่ 1 “รวยด้วยทองหลังเกษียณ” ณ ห้องประชุม Auditorium อสมท ซึ่งจัดโดยรายการ Money Daily, ธนาคารกสิกรไทย, วายแอลจี และบริ ษั ท ออสสิ ริ ส จำกั ด เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้

อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเรื่อง

การซื้ อ ขายทองคำผ่ า นตลาดโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส การออมเงิ น

ผ่านโปรแกรมออมทอง และการวางแผนการเงินรับมือวัยเกษียณ

เอ็มทีเอส อคาเดมี

บริษัท แม่ทองสุก เอ็มทีเอส โกลด์ ตั้ง เอ็มทีเอส อคาเดมี เป็นสถาบันที่เปิดอบรมให้ความรู้แก่

นักลงทุนที่สนใจฟรี โดยจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนไปถึงระดับการลงทุนขั้นสูง ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรม

จะเริ่มเข้าใจในการลงทุนทองคำ จนถึงกลยุทธ์ในการลงทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม โดย จะเปิดสอนในวันอังคาร พฤหัส และเสาร์ เปิดสอนที่เซ็นทรัลเวิลด์ และ ดิ โอลด์สยาม ผู้ที่สนใจสามารถ ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.mtsgold.co.th หรือที่ Call Center 0-2222-5959

วารสารทองคำ 15


เรื่องจากปก

16 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 17


เรื่องจากปก

18 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บทความ

“...คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคน ที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉา ริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความ ทะเยอทะยานอย่ า งบ้ า ๆ แต่ พยายามทำหน้ า ที่ ข องตนให้ ดี ในขอบเขตของศีลธรรม...” พระราชดำรัส สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” ของแผ่นดิน

เยือนนิวาสสถานสมเด็จย่า เยี่ยมถิ่นช่างทอง แม้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรื อ “สมเด็จย่า” จะสวรรคตไปนานแล้ ว

แต่พระองค์ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจไทยทุกดวง ที่สำคัญ น้อยคนนักจะรู้ว่าพระองค์ก็เป็นหนึ่งใน

ลู ก หลานตระกู ล ช่ า งทองของไทย และเนื่ อ งในวั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2553 เป็ น วั น คล้ า ยวั น

พระราชสมภพสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ครบรอบ 110 ปี เพื่ อ น้ อ มรำลึ ก ใน

พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ วารสารทองคำจึ ง ขอนำเสนอพระราชประวั ติ ข องพระองค์ ท่ า นให้ ไ ด้

รับทราบกัน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ (ไม่มีนามสกุล เนื่องจาก

พระราชบัญญัตขิ นานนามสกุลเริม่ มีในปี พ.ศ. 2456) เป็นบุตรคนที่ 3 ในพระชนกชู และพระชนนีคำ พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ที่จังหวัดนนทบุรี ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่

วารสารทองคำ 19


บทความ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตรอกช่ า งทอง หรื อ ซอยสมเด็ จ เจ้ า พระยา 3 บริ เ วณหลั ง

วัดอนงคารามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ใน ปัจจุบัน โดยมีการสันนิษฐานว่าช่วงเวลาที่ประทับอยู่ในบ้าน

หลังนี้ประมาณปี 2445–2454 ในสมัยรัชกาลที่ 3 “บ้าน” ในตรอกช่ า งทองที่ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา

บรมราชชนนี ทรงเคยประทับในวัยเยาว์ แม้ปัจจุบันได้ถูกรื้อทิ้ง

ไปแล้ ว และกลายเป็ น ห้ อ งแถวสร้ า งใหม่ 2 ชั้ น ขึ้ น มาแทนที่

จนไม่ ห ลงเหลื อ เค้ า โครงแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ อย่ า งไรก็ ต าม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการจำลองบ้านที่ สมเด็จย่าเคยประทับในวัยเยาว์ ซึง่ ไม่ไกลจากทีต่ งั้ ของบ้านเดิมนัก โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเป็นอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี ซึ่ ง จั ด สร้ า งในบริ เ วณบ้ า นเดิ ม ของเจ้ า พระยา

ศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ซึ่งได้จัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ รวมถึงพัฒนาเป็นสวนสาธารณะพระราชทานแก่ชุมชนย่านนั้น ในปี 2540 จากข้ อ มู ล หนั ง สื อ แม่ เ ล่ า ให้ ฟั ง พระนิ พ นธ์ โ ดย สมเด็ จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ได้ทรงบรรยายถึงบ้านข้างวัดอนงคารามวรวิหาร ว่า “เมื่อจำความได้ แม่ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

ก็อยู่ที่ธนบุรีแล้ว ที่ตรอกซึ่งปัจจุบันเป็นตรอกวัดอนงค์ “บ้าน” นั้ น เหมื อ นห้ อ งแถวชั้ น เดี ย ว แต่ มี ห ลายห้ อ ง แทนที่ จ ะเป็ น

ห้องเดียว “บ้าน” เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งก่อด้วยอิฐ หลังคา เป็ น กระเบื้ อ งและประกอบด้ ว ยหลายชุ ด (Unit) ด้ า นหนึ่ ง

ของบ้านมี 4-5 ชุด ซึ่งมีคนอยู่ อีกด้านหนึ่งพังไปแล้วและร้าง “บ้าน” ที่อยู่นั้นเก่าพอใช้และอยู่ในสภาพที่ไม่ดี เพราะไม่มีการ ซ่อมแซมเลย บ้านนั้นเป็นบ้านเช่า แต่เช่าเพียงกำแพง ผนัง

20 วารสารทองคำ

และหลังคาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไม้ เช่น พื้นนั้น ผู้เช่านำมาเอง “บ้าน” อยู่ระหว่างบ้านพ่อชูและวัดอนงคาราม เดินสัก 5 นาที

ก็ถึงวัด และเดินสัก 10 นาที ก็ถึงบ้านเก่าพ่อชู ข้างหน้าบ้าน

มีระเบียง พื้นเป็นไม้ปิดข้าง ๆ และมีหลังคามุงจากส่วนนอก ก่อนจะถึงถนนเป็นอิฐ แล้วจึงจะถึงถนน” ภายในบ้านจำลอง บริเวณด้านในสุดจะเป็นห้องครัวยาว

สุดกำแพงกั้น ซึ่งมีเตาไฟที่สร้างขึ้นจากอิฐมอญ จุดไฟด้วยฟืน และถ้วยชาม กองฟืน และเครื่องเทศสำหรับทำอาหาร เช่น

หัวหอม กระเทียม มะขาม เป็นต้น ห้องถัดมา คือ ห้องนอน เป็นเสื่อปูกับพื้น มุ้งผ้าสีขาว สะอาดตาขึ ง สี่ ด้ า น และแส้ ป่ า นศรนารายณ์ ส ำหรั บ ไว้ ปั ด ยุ ง

ส่วนห้องบริเวณด้านนอกจะเป็นห้องสำหรับประกอบอาชีพของ พระชนกชู เป็นบุตรชายของคหบดีชุ่ม สืบเชื้อสายมาจากผู้ดีเก่า แถวตึกขาว และพระชนนีคำ ซึ่งมีอาชีพทำทอง โดยภายในห้อง บริเวณด้านขวาของผนังห้องที่ตั้งของหิ้งพระ ซึ่งในหนังสือพระ นิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง “แม่เล่าให้ฟงั ” ได้เล่าว่า “ด้ า นขวามี ย กพื้ น ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ห้ อ งพระและห้ อ งประกอบอาชี พ

ของพ่อแม่ ทุกเช้าผู้ใหญ่จะถวายข้าวพระพุทธรูป และหลังเที่ยง แม่จะเป็นผู้สวด “เสสังมังคะลังยาจามิ” เพื่อลาของถวายและนำ อาหารที่บรรจุถ้วยชามเล็ก ๆ มากิน”


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ส่วนที่พื้นห้องนั้นจะเป็นที่ตั้งของเตาถ่านที่สูบติดอยู่สำหรับ เป่าให้ถ่านร้อน ตรงกลางมีถ้วยดินเผาขนาดเล็ก สำหรับใส่ทอง สำหรับผลิตทองรูปพรรณ ซึ่งอาชีพการทำทองนี้ เป็นอาชีพ

ของพระชนกชู โดยมี พ ระชนนี ค ำ และป้ า ซ้ ว ย พี่ ส าวของ

พระชนนีคำ เป็นลูกมือในการทำทอง สำหรั บ อาชี พ ทำทองนี้ เป็ น อาชี พ ของชาวบ้ า นตรอก

ช่างทอง ในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากนโยบายการ รวบรวมของช่างทองและตรอกช่างนากของสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ขุนนางผู้ใหญ่ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สำหรับประวัติของพระชนกชูนั้น เริ่มอาชีพทำทองในตรอก ช่างทองมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ จากข้อมูลหนังสือ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า พระชนกชูเป็นบุตรชายของ คหบดี ชุ่ ม และนางใย ตั้ ง นิ ว าสสถานอยู่ ใ กล้ วั ด อนงคาราม คหบดีท่านนี้สืบเชื้อสายมาจากผู้ดีเก่าแถวตึกขาว ธนบุรี (ติดกับ ตรอกช่างทอง) ตึกขาวนี้เป็นย่านการค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ฝั่ ง ตะวั น ตก ใกล้ กั บ ตลาดสมเด็ จ (เจ้ า พระยาองค์ น้ อ ย)

มีโรงเก็บสินค้าใหญ่โต เป็นแหล่งซื้อขายผ้านุ่ง ผ้าห่ม แลของใช้ ที่ทำในเมืองแขกและเมืองฝรั่ง นับเป็นย่านการค้าสำคัญอันดับ สองรองจากย่านสำเพ็ง เป็นตลาดขายสินค้าทีม่ าจากประเทศจีน

บทความ

ส่ ว นที่ ถั ด ออกไป คื อ บ้ า น “ป้าสมบูรณ์” เพื่ อ นบ้ า น

ของพระชนกชูและพระชนนีคำ ซึ่งมีการจัดสร้างอยู่ที่อุทยาน แห่ ง นี้ ด้ ว ย โดยบ้ า นป้ า สมบู ร ณ์ เ ป็ น ร้ า นขายบุ ห รี่ แ ละร้ า น

เช่าหนังสือ ร้านต่อไปเป็นร้านจีน ขายน้ำหวาน ขนมจันอับ

และฟักหวาน และมีการรับแทงหวยที่ร้านนี้ด้วย อย่ า งไรก็ ต าม สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี

ทรงประทั บ อยู่ ที่ บ้ า นในตรอกช่ า งทองเพี ย งไม่ กี่ ปี เ ท่ า นั้ น

ซึ่ ง ระหว่ า งนั้ น พระชนกชู ไ ด้ ถึ ง แก่ ก รรมเสี ย ตั้ ง แต่ ยั ง เยาว์ วั ย

มีพระชนมายุเพียง 3 พรรษา และเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ เพียง 9 พรรษา พระชนนีคำก็ถึงแก่กรรม หลังจากนั้นทรงอยู่

ในความอุ ป การะของป้ า ซ้ ว ย จากนั้ น ถู ก นำเข้ า ถวายตั ว เป็ น ข้ า หลวงชั้ น สองในสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวง เพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ย้ายไปประทับอยู่บ้านคุณหวน หงสกุล ที่ อ ยู่ ข้ า งวั ด มหรรณพาราม ก่ อ นที่ จ ะเข้ า โรงเรี ย นแพทย์ ผดุ ง ครรภ์ แ ละหญิ ง พยาบาลแห่ ง ศิ ริ ร าชในครั้ ง นี้ นั บ ว่ า เป็ น

หั ว เลี้ ย วสำคั ญ ในชี วิ ต ของพระองค์ เพราะกาลเวลาต่ อ มา

ทรงได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทรง

พบรั ก กั บ สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมขุ น สงขลานคริ น ทร์ ซึ่ ง ต่ อ มา

ได้ มี พิ ธี อ ภิ เ ษกสมรสที่ วั ง สระปทุ ม หลั ง จากนั้ น ทรงไปศึ ก ษา

ต่อที่ต่างประเทศ ได้ประสูติพระโอรสและพระราชธิดา ประกอบ ด้วย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร

มหาอานั น ทมหิ ด ล และพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ทรงครองราชย์โดยธรรม

ในเวลาต่อมา สำหรับภายในอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังมีการจัดแสดงอีกหลายส่วนทีน่ า่ สนใจ สามารถเข้าไปเยีย่ มชม และศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ทุกวัน โดยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ตั้งอยู่ที่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ 0-2437-7799, 0-2439-0902 หรือที่ เว็บไซต์ http://www.theprincessmothermemorialpark.org/ วารสารทองคำ 21


คุณชาญศักดิ์ สินธพเรืองชัย ประธานกรรมการ บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช จำกัด


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

ชื่อของห้างขายทองทองใบเยาวราช ถือเป็นอีกตำนานหน้าหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการค้าทอง ของประเทศไทย ซึ่งกว่าที่ห้างขายทองทองใบเยาวราชจะแข็งแกร่งเช่นทุกวันนี้ และกำลังจะขยายฐานธุรกิจ เพิ่มเติม ต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มามากมาย และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือ คุณชาญศักดิ์ และ

คุณจรัสศรี สินธพเรืองชัย ตลอดทั้งลูกชายและลูกสาวได้ช่วยกัน สร้างห้างขายทองทองใบเยาวราชจนถึงทุกวันนี้ คุณชาญศักดิ์ ได้เล่าว่า คลุกคลีอยู่ในวงการค้าทองคำในประเทศไทย

มาประมาณ 50 ปี ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำทุกระยะ ตั้งแต่ทองคำ ราคาบาทละ 390 กว่าบาท จากนั้นราคาก็ได้ขยับตัวขึ้น-ลงอย่างต่อเนื่อง และ พุ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน การที่ราคาทองคำได้สลับราคาขึ้น-ลง ทำให้กลยุทธ์การค้าในแต่ละยุค

ก็จะต่างกันไป ขณะเดียวกันทองใบเองก็ได้ปรับกลยุทธ์ในเรื่องของช่องทางการ จำหน่ า ย จากเดิ ม ที่ เ ปิ ด ขายในห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชื่ อ ดั ง อย่ า งมาบุ ญ ครอง

ก็ ไ ด้ ย้ า ยเข้ า มาขายที่ เ ยาวราช ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า ทองคำที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด

ในประเทศไทย โดยเข้ามาอยู่ที่นี่มากว่า 30 ปี และได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้น

โดยปั จ จุ บั น มี 5 สาขา เป็ น ร้ า นค้ า ปลี ก 3 สาขาอยู่ บ นถนนเยาวราช

และขายส่ง 2 สาขา คือที่สี่แยกวัดตึก และตรงข้าม ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ซึ่งหากจะมองย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าได้มีการเติบโตมา อย่างต่อเนื่อง

วารสารทองคำ 23


คนทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS มีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ซึ่งขณะนี้ได้ทาบทามขอซื้อพื้นที่ อยู่ โดยจะสร้างตึกประมาณ 9 ชั้น ชั้นล่างจะทำเป็นพลาซ่า

ส่วนพื้นที่ชั้น 2-9 จะเป็นที่จอดรถ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คุ ณ ชาญศั ก ดิ์ ได้ ก ล่ า วถึ ง การทำธุ ร กิ จ ค้ า ทองคำในยุ ค ปัจจุบันว่า ในส่วนของห้างขายทองทองใบเยาวราชเน้นเรื่อง

การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ให้ ป ระทั บ ใจ รวมถึ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า

ที่จะจำหน่ายต้องมีรูปแบบที่ทันสมัยและสวยงาม ฝีมือละเอียด ที่สำคัญ เปอร์เซ็นต์ทองต้องครบ 96.5 ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะแม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น ตลาดทองรู ป พรรณมั น ซบเซาก็ ต าม

ในความเป็ น จริ ง แล้ ว ทองคำกั บ คนไทยยั ง ผู ก พั น กั น อย่ า ง แน่ น แฟ้ น ทองคำเป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น มงคลและมี คุ ณ ค่ า ในตั ว ของ

มันเอง งานมงคลสมรสก็ต้องนึกถึงทอง งานบวชนาค งาน

เข้ า พรรษา งานออกพรรษา งานปี ใ หม่ งานตรุ ษ จี น งาน สงกรานต์ ทุ ก ๆ เทศกาลคนก็ จ ะซื้ อ ทองรู ป พรรณไปใส่

เพราะฉะนั้น อนาคตทองรูปพรรณยังไปได้อีกไกล

มาวันนี้เราเองก็มีความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจ ค้าทองคำ ด้ ว ยการเปิ ด บริ ษั ท ไชน่ า ทาวน์ เอ็ ค ซเชน จำกั ด เพื่ อ เปิ ด

รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในจุดนี้จะเป็นการอำนวย ความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า ต่ า งชาติ ขณะเดี ย วกั น เราก็ เ ปิ ด

โอกาสให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปสามารถเข้ า มาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา

ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน ส่ ว นอี ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ตรี ย มจะขยายเพิ่ ม เติ ม ก็ คื อ ทำอาคาร

ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารที่ จ อดรถ เพราะเห็ น ว่ า ที่ จ อดรถในเยาวราช

24 วารสารทองคำ

วงการค้ า ทองคำในช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งรอยต่ อ ระหว่ า งยุ ค เก่ า

กั บ ยุ ค ใหม่ ซึ่ ง ร้ า นค้ า จำเป็ น ต้ อ งปรั บ กลยุ ท ธ์ จากเดิ ม เป็ น

ระบบครอบครั ว ก็ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ระบบใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ระบบสากล

ที่ทันสมัย “ข้ อ สำคั ญ หั ว ใจหลั ก ของการค้ า ทองคื อ เรื่ อ งการให้

บริการที่ดีกับลูกค้า เราต้องยิ้มกับลูกค้าเสมอ ต้อนรับลูกค้า

ด้ ว ยความเป็ น มิ ต ร มี ค วามจริ ง ใจและซื่ อ สั ต ย์ สร้ า งความ ประทั บ ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ครั้ ง ต่ อ ๆ ไปลู ก ค้ า จะซื้ อ ทองจะ

ต้องนึกถึงเราก่อนเสมอ เป็นข้อคิดสั้น ๆที่ทุกคน จะเอาไปใช้

ก็ได้นะครับ” คุณชาญศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

ระดมสมองแก้ปัญหา แบบเบ็ดเสร็จ

เร่งฉีดวัคซีนความรู้ผสานเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพอย่างจริงจัง

วารสารทองคำ 25


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

นายพรชัย สุดายุวร ประชาสัมพันธ์สมาคมค้าทองคำ

การจัดงานสัมมนาเรื่อง “รู้ทันทองปลอม” ของสมาคมค้า ทองคำ เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปรากฏการณ์ ทีต่ อ้ งบันทึกไว้ เพราะได้รบั ความสนใจจากบรรดาผูป้ ระกอบการ ร้านค้าทองเป็นจำนวนมาก ที่ต่างเข้ามาศึกษาถึงวิธีการที่กลุ่ม มิจฉาชีพได้เข้ามาสร้างความเดือดร้อนกับบรรดาห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงภาพรวมของธุรกิจการค้าทองคำในประเทศ นอกจากนั้น หลายคนได้ ร่ ว มซั ก ถามถึ ง เรื่ อ งการตรวจสอบ ข้ อ กฎหมาย

26 วารสารทองคำ

รวมถึ ง เสนอแนะแนวทางที่ จ ะร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหากวนใจของบรรดาผู้ค้า โดยเฉพาะในช่วงที่ทองคำมีราคาสูงเช่นนี้ นายพรชั ย สุ ด ายุ ว ร ประชาสั ม พั น ธ์ ส มาคมค้ า ทองคำ

กล่าวว่า การจัดงานของสมาคมฯ ในครัง้ นี้ ถือเป็นการให้ความรู้ และเป็นการคืนผลประโยชน์ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งนี้ ปัญหาทองปลอมเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นมานาน และสร้าง ความเสียหายให้กับธุรกิจการค้าทองคำน่าจะเป็นหลักพันล้าน บาท เพราะส่วนใหญ่กลุ่มมิจฉาชีพจะกระจายกันทำ และเมื่อ เกิดปัญหาก็จะเร่งปิดคดี ที่สำคัญ ร้านค้าที่ถูกหลอกส่วนใหญ่ก็ จะปิดข่าว ซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก กฎหมายไม่ ไ ด้ ใ ห้ อ ำนาจกั บ สมาคมฯ ในการดำเนิ น การกั บ

กลุ่มมิจฉาชีพ แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือ การหาทางออกร่วมกันระหว่าง ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และทางสมาคมฯ ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ เรื่ อ งการตรวจสอบทองปลอมแล้ ว จะมี ก ารจั ด ที ม กฎหมาย

เพื่อดำเนินการทางด้านคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพอย่างจริงจัง ซึ่งจะ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าด้วย


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS นายพรชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้เคย จัดทำแผนการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไว้พอสมควร อย่าง เช่น ทางสมาคมฯ เคยประสานร้านค้าส่งให้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน ขึ้นมา เพื่อจัดการกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ แต่พอทำไปจริง ๆ แล้วเกิดปัญหามากมาย อาทิ คดีมักจะจบก่อนที่กลุ่มผู้ขายส่ง

จะเข้าถึง นอกจากนั้นในบางครั้งกลุ่มค้าส่งก็ไม่สะดวกที่จะลงไป แก้ปัญหา ซึ่งสมาคมฯ พยายามหาทางออกด้วยการมอบอำนาจ ให้ทนายความลงไปดำเนินการแทน

เรื่องจากปก

ความคิ ด ร่ ว มกั น ก่ อ นที่ จ ะประกาศออกมาเป็ น แผนงานที่ ชัดเจน” นายพรชัย กล่าว จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า กลุ่มมิจฉาชีพที่ลงมืออยู่ในปัจจุบัน จะมีอยู่ประมาณ 10-15 ราย และคาดว่ามีผู้มีอิทธิพลชักใย

อยู่เบื้องหลัง การทำงานของกลุ่มนี้จะคล้ายกับผี คือจะวนย้าย

ที่ไปเรื่อย ๆ และเปลี่ยนรูปแบบการลงมือปฏิบัติการ วิธีการ ทำงานจะครบวงจร ทั้งทีมผลิต กลุ่มจำหน่าย ทีมทนาย ซึ่ง จากข้อมูลพบว่า กลุ่มที่เป็นคนทำจะเป็นช่างทองเก่า แต่ยัง

นายสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

แต่ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ประชุมพร้อมกับคิดวิธีการใหม่ โดยจะทำเป็นระบบ ถ้าร้านขายปลีกเกิดปัญหาขึ้น สิ่งที่ต้องทำก็ คือ 1. แจ้งความ และอย่าเพิ่งให้จบเรื่อง 2. ติดต่อมาทาง สมาคมฯ จากนั้นสมาคมฯ จะประสานไปยังผู้ผลิตหรือร้าน ขายส่งให้ จากนั้นจะส่งทีมทนายความลงไปจัดการ แต่ทั้งนี้ต้อง พิจารณาด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดอะไร หากเป็น ทองปลอมก็ผิดกฎหมายเรื่องการหลอกลวง และหากเป็นทอง เลียนแบบ หรือทองที่ปลอมแปลงลิขสิทธิ์ อันนั้นเป็นเรื่องต้อง พิสูจน์ต่อไป เมื่อพิสูจน์แล้วเสร็จ ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่ อ ไป แต่ ทั้ ง นี้ ขั้ น ตอนทั้งหมดจะต้องได้รับความร่ว มมื อ จาก

ร้านค้าปลีกที่จะต้องไม่ให้คดีจบลงโดยเร็ว “สิ่งที่เราจะดำเนินการในขณะนี้ก็คือ จะต้องอำนวยความ สะดวกทางคดีตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกฝ่ายต้อง

เสียสละและพร้อมจะร่วมมือ หากต้องการให้ปัญหานี้ลดน้อยลง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะนำความเห็นทั้งหมด

มาประมวลก่อนที่จะจัดขึ้นอีกครั้ง โดยจะเชิญตำรวจ สคบ. และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มด้ ว ย เพื่ อ ให้ ต กผลึ ก ทาง

ไม่ทราบถึงต้นตอที่ชัดเจนว่าใครอยู่เบื้องหลัง แต่ทราบมาว่า

ใช้ เ งิ น ลงทุ น มหาศาลเช่ น กั น ดั ง นั้ น การที่ จ ะแก้ ปั ญ หาก็ จ ะ

ต้องร่วมมือกัน ขณะที่ นายสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ จากร้านน่ำเชียง

ซึ่งได้ศึกษาและติดตามเรื่องของทองปลอมมานาน กล่าวยอมรับ ว่ า แนวทางและวิ ธี ก ารของกลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ เหล่ า นี้ ไ ด้ พั ฒ นา

ไปเรื่ อ ย ๆ จนบางครั้ ง ผู้ ที่ เ ชี่ ย วชาญในวงการก็ ต ามไม่ ทั น

โดยเฉพาะในช่ ว งที่ ร าคาทองได้ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ยิ่ ง กระตุ้ น ให้ คนร้ายอยากปลอมทองมากยิ่งขึ้น โดยคนร้ายอาจมาขายฝาก หรื อ จำนำ หรื อ ถ้ า มั่ น ใจว่ า เราดู ไ ม่ อ อก เค้ า จะขายเลย

เพราะถ้าจำนำจะได้ราคาที่ต่ำกว่า ทำให้ผู้ค้าหลายคนขาดทุน

จำนวนมาก ทั้งนี้ วิวัฒนาการของทองปลอม เริ่มแรกจะเป็นทองชุบ

ทำง่าย ๆ คือเอาโลหะเงินไปชุบทอง แล้วมาหลอกขายร้านทอง ในอดี ต ช่ ว งที่ ค้ า ขายรุ่ ง เรื อ งมี ลู ก ค้ า จำนวนมาก ก็ อ าจจะ

ไม่ทันสังเกต ซึ่งคนร้ายก็จะอาศัยช่วงจังหวะที่ร้านกำลังวุ่นวาย เอาของจริ ง ให้ ดู จากนั้ น ก็ จ ะสลั บ เอาทองปลอมมาเปลี่ ย น

วารสารทองคำ 27


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ซึ่งผู้ค้าต้องระมัดระวัง แต่ส่วนมากจะใช้วิธีจำนำ ซึ่งไม่สามารถ ที่จะพิสูจน์ได้ แต่วิธีพิสูจน์ก็คือ ถ้าไม่ให้เราใช้ไฟ ก็แนะนำ

ให้ฝนกับหินฝนทอง ประมาณ 3-4 ครั้ง ณ จุดที่เราฝนจุดเดิม ถ้ายังเป็นสีทองแสดงว่าเป็นทองแท้ ถ้าเป็นสีขาวขึ้นมาเมื่อไหร่ แสดงว่าชุบมา ต่ อ มาก็ เ ป็ น เรื่ อ งของทองยั ด ไส้ คนร้ า ยเพิ่ ม พั ฒ นาการ

ขึ้นมาหลังจากที่รู้กันว่าร้านทองสามารถพิสูจน์ทองชุบได้แล้ว

ก็จะเอาวัสดุอย่างอื่นแอบซ่อนเข้ามาในทองคำ อย่างเช่น เหล็ก ทองแดง โลหะเงิน วิธีสังเกตก็คือ จะใช้วิจารณญาณสังเกต

ในจุ ด ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนัก ซึ่งอาจจะเบาไป

หรือหนักไปกว่าที่ควรจะเป็น ทองหุ้ม จะเป็นเงินหุ้มทองบาง ๆ มีช่วงก่อนหน้านี้จะนิยม มาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแหวน กำไลมือ สร้อยทอง วิธีสังเกต อย่างกรณีแหวนเงินหุ้มทอง ดูด้วยสายตาจะดูไม่ออก แนะนำว่า ถ้าแหวนโป่ง ลองโยนดูบนตู้กระจกจะมีเสียงดังกุบ เพราะว่า ข้ า งในมั น โป่ ง แต่ ถ้ า สมมติ ว่ า เป็ น แหวนเงิ น หุ้ ม ทองโยนบน

ตู้ ก ระจกจะเป็ น เสี ย งดั ง กึ ก เพราะมั น มี โ ลหะซ่ อ นอยู่ ภ ายใน

มันจะมีมวลที่หนักกว่า

28 วารสารทองคำ

ทองปลอมตั ด ต่ อ หั ว ท้ า ยตอกตรายี่ ห้ อ ของร้ า นค้ า ส่ ง

คนร้ายจะเอาหัวท้ายที่ตอกตรายี่ห้อของร้านค้าส่งจริงใส่กับทอง ปลอมที่ ท ำขึ้ น ตรวจสอบยากมาก ต้ อ งใช้ ป ระสบการณ์

และทักษะในการสังเกตอย่างมาก สมมติว่าทอง 1 บาท มันจะ ต้องเส้นเล็ก ถ้าเป็นเงินหุ้มทองมันใหญ่กว่าเท่าตัว เพราะฉะนั้น ต้องเอาทองจริงที่อยู่ในตู้มาเทียบดู แต่ส่วนมากคนร้ายจะไม่ นิยมเท่าไหร่ เพราะยี่ห้อจริงมันทำยาก แต่หากจะไปซื้อของ

จริงมาก็คงไม่มีทุนหนามากพอ ตอนนี้ที่ระบาดมากที่สุดก็คือ ทองด้อยคุณภาพ ปลอมตรา ยี่ ห้ อ ร้ า นค้ า ส่ ง ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะในการสั ง เกตอี ก เช่ น กั น เพราะไม่ใช่ทองปลอม แต่เป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ ส่วนมากจะ โดนกันเยอะ “ต้ อ งยอมรั บ ว่ า การปลอมทองในช่ ว งนี้ ถื อ ว่ า พั ฒ นาขึ้ น

เรื่อย ๆ โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะไม่ปลอมยี่ห้อสะเปะสะปะ จะเน้น ร้านค้าส่งในสมาคมฯ ที่ผ่านการรับรองของ สคบ. เพราะขาย ง่าย ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมาพบว่า ในระยะหลังของปลอมมี ปริมาณมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละร้านว่าจะแก้ปัญหา อย่ า งไร อย่ า งไรก็ ต าม เบื้ อ งต้ น ผู้ ค้ า ปลี ก ก็ ต้ อ งเพิ่ ม ความ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ระมัดระวังในการสังเกต ซึ่งเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของร้าน ปลีก เพราะไม่มีอาชญากรรมใดที่ไม่ทิ้งร่องรอย ที่สำคัญ ผู้ค้าก็ ต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพราะเทคนิค และลวดลายที่คนร้ายทำส่วนใหญ่ก็จะวนไปวนมา และทุกคนก็ ต้องร่วมกันแจ้งข่าวเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้รับข้อมูลด้วย รวมถึง ร่วมกันในการเอาความผิดคนร้ายให้ถึงที่สุด เพื่อให้เข็ดหลาบ” ขณะเดียวกัน การจัดงานในลักษณะการให้ความรู้ การ

อัพเดทข้อมูลข่าวสารก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และหากเป็นไปได้ก็ควรจะจัดคอร์สอบรมการดูทองปลอมอย่าง จริงจัง และให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม รวมถึง

น่ า จะนำรู ป ทองปลอมมาติ ด ที่ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของหน้ า ร้ า น

เพื่อให้คนร้ายรู้ว่าเรามีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร้านค้าไปในตัว หลั ง จากที่ ฟั ง ความเห็ น ของทางฝั่ ง ผู้ ค้ า มานาน ลองมา

ฟั ง ความเห็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ของช่ า งทองกั น บ้ า ง นั่ น ก็ คื อ

คุณประสิทธิ ใจดี ประธานชมรมร้านทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้ เป็นช่างทองมาหลายสิบปีกล่าวยอมรับว่า ส่วนใหญ่คนที่ทำทอง ปลอมก็ จ ะต้ อ งมี ช่ า งทองเข้ า ร่ ว มด้ ว ย ซึ่ ง แต่ ก่ อ นแหล่ ง ผลิ ต

ใหญ่ ๆ จะอยู่แถวนครปฐม และบางแค ซึ่งในสายช่างก็พอจะ

รู้กัน เพราะข้อมูลก็จะถูกเล่าต่อ ๆ กันมา การทำงานของกลุ่ม มิจฉาชีพจะหมุนไปเรื่อย ๆ ไม่อยู่กับที่ อย่างไรก็ตามงานที่ออก มาก็ยากจะเดาว่าเป็นของกลุ่มไหน เพราะช่างสามารถทำได้ทุก รายทุกรูปแบบตามที่สั่ง ซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนาไปมาก งานมี ความละเอียด ต่างจากสมัยก่อนค่อนข้างจะดูง่าย ก็จะเป็นงาน ไมครอน เป่ า ไฟจะมองเห็ น ชั ด เจน ต่ อ มาก็ พั ฒ นาสู่ ก ารหุ้ ม

เรื่องจากปก

ยั ด ไส้ ซึ่ ง งานแบบนี้ ก็ มี ก ารพั ฒ นาจากหุ้ ม เงิ น หุ้ ม ไมครอน ทองแดง ปัจจุบันใช้น้ำประสานเงิน น้ำประสานทองเหลือง จาก นั้นก็เป็นลักษณะของการตัดต่อหัวท้าย ซึ่งงานทองปลอมหาก ทำจากช่างที่มีฝีมือและประสบการณ์สูง ก็จะดูยากพอสมควร ต้องค่อย ๆ สังเกต แต่ทั้งนี้ยังเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์มา

นาน ๆ และรักในอาชีพนี้อย่างแท้จริงก็จะไม่ทำของปลอม “ทองปลอมยังไงก็เป็นทองปลอม ยังไงก็ต้องมีจุดอ่อนให้ เห็ น ขึ้ น อยู่ กั บ ประสบการณ์ ข องผู้ ค้ า ดู น้ ำ หนั ก รู ป ลั ก ษณ์ ภายนอก สีสัน รอยต่อต่าง ๆ ต้องสังเกตเก่ง ๆ จุดเด่นของ ทองคำก็คือ น้ำหนักของทอง น้ำหนักเท่ากัน ขนาดจะไม่เท่ากัน

คุณประสิทธิ ใจดี ประธานชมรมร้านทอง จ.สุพรรณบุรี

แน่นอน ดูความแข็ง ความกระด้าง ดูโลโก้ร้าน ดูรหัสช่าง

ซึ่งแต่ละร้านจะรู้ว่าทองชิ้นนี้มาจากที่ไหน ซึ่งจุดเหล่านี้ต้อง สังเกตดูให้ครบ” คุ ณ ประสิ ท ธิ ยั ง ได้ เ ล่ า ให้ ฟั ง ถึ ง การทำงานของกลุ่ ม ทำ

ทองปลอม เท่าที่รู้ ถ้าเป็นช่างทำทองปกติ จะได้ค่าแรงวันละ ประมาณ 300-500 บาท แต่ถ้าไปทำทองปลอม จะได้เส้นละ 500 บาท ค่าเดินไปจำนำ หรือไปขายผ่าน ได้อีก 1,000 บาท อาจจะมากหรือน้อยกว่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั น้ำหนักทอง ซึง่ ถือว่าสูงมาก และในหนึ่งคนก็สามารถทำได้หลายเส้น ขณะเดียวกันหากถูก จับได้ก็จะมีทีมงานคอยช่วยเหลือ ซึ่งทำให้กลุ่มมิจฉาชีพไม่ค่อย เกรงกลัวมากนัก แต่ทว่าหากร้านค้าในแต่ละพื้นที่มีวิธีการหรือ แนวทางการจัดการที่ชัดเจน ก็จะทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเกรงกลัว อย่างที่ จ.สุพรรณบุรี หากจับได้จะไม่ยอมเคลียร์ จะเอาเรื่อง วารสารทองคำ 29


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ให้ถึงที่สุด ขณะเดียวกันร้านค้าส่งก็ต้องเข้ามามีบทบาทด้วย สุดท้ายก็ตอ้ งสร้างสามัญสำนึกของช่างทองให้รกั อาชีพทองจริง ๆ ปัญหานี้มีมานานและถือว่าเป็นอีกปัญหาสำคัญในวงการ

ค้ า ทอง ในส่ ว นที่ เ ป็ น ช่ า งทองก็ ต้ อ งบอกว่ า ช่ า งทองตอนนี้

ลำบากมาก ตอนนีช้ า่ งทองแทบจะไปไม่รอด ยิง่ ในช่วงราคาทองสูง ยอดขายทองรูปพรรณลดลงอย่างมาก กลุ่มช่างทองไม่มีโอกาส ต่อรองเลย จึงทำให้หลายพื้นที่ต้องปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ที่ สุพรรณเหลืออยู่แค่รายเดียว จากเดิมประมาณ 5 ราย ลูกน้อง เหลือ 10 กว่าคน จากเดิมมี 40-50 คน อย่างที่ อ.เสนา ซึ่งถือ เป็นแหล่งใหญ่ก็หายไปประมาณ 60% ปัญหามันเกิดหลายอย่าง จากเดิมเมื่อสัก 10 กว่าปีที่แล้ว ช่ า งไปเบิ ก ทองจากร้ า นส่ ง มาทำงาน แล้ ว เอาทองไปคื น

ได้ค่าแรงกับน้ำประสาน แต่หลังจากที่ทองราคาพุ่งขึ้นแตะบาท ละ 7,500 บาท ร้านค้าส่งจะใช้วิธีใครมีทองก็ทำมา ซึ่งช่างทอง ต้องลงทุนเอง เอาทองที่ทำไปแลกกลับมาได้เลย แต่ปัจจุบันนี้ ช่างทุกคนส่งไป อีก 3-5 วันค่อยมาเอาทอง ซึ่งช่าง 1 ราย

ส่ ง หลายเจ้ า พอเจ้ านี้ยังไม่ได้ทอง แต่รายจ่ายรออยู่ ม ากมาย

ทัง้ ค่าแรง เงินเดือน อาหาร ค่าใช้จา่ ยยังอยูค่ รบ แต่งานไม่ได้ทำ อั น นี้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ ช่ า งทองต้ อ งปิ ด กิ จ การ ซึ่ ง ช่ า ง 90%

30 วารสารทองคำ

พบกับปัญหานี้ ขณะเดียวกันแม้ว่าขณะนี้ราคาทองจะพุ่งถึงบาทละ 18,000 บาท ค่าแรงก็ยังคงเดิมเป็นอย่างนี้มาเกือบ 20 ปี ผมทำตั้งแต่ ดินประสิวที่ต้มสีดำ ยัง 200 กว่าบาท เดี๋ยวนี้ 1,300 ราคา

เราก็ยังอยู่เท่าเดิม ต้นทุนทุกอย่างเพิ่มหมด “จริง ๆ แล้วในระบบปัจจุบันนี้ ทุกคนเหนื่อยหมด ผมเอง ก็เห็นใจร้านขายส่ง รู้ว่าร้านขายส่งไม่ได้กำไรมาก ช่างก็แทบ

จะอยู่ไม่รอด ร้านขายปลีกก็ไม่ได้กำไรมาก ณ วันนี้ไม่มีใครได้ กำไรเยอะเลย ก็คือประคองไปเรื่อย ๆ จนถึงจังหวะวันนึงที่

ฟ้าใส ฟ้าสว่างขึ้น เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ทำไมเราซื้อสร้อยคอ อิตาลีเส้นนึง ค่าแรง 2,000 ซื้อได้ ทำไมเราซื้อทองบ้านเรา ค่าแรงพันนึง เราซื้อไม่ได้ เราจะซื้อได้แค่ 300 แค่นั้นเหรอ งาน เราก็ดีกว่า ของเค้าใช้เครื่องทำ ต้นทุนการผลิตเรายากกว่า

ตั้งเยอะ แต่ทำไมเราซื้อของเค้าได้” นายประสิทธิ กล่าวทิ้งท้าย ปัญหาเรื่องของทองปลอม ผู้ที่อยู่ในวงการค้าทองคำรู้ดีว่า ไม่ ต่ า งจากมะเร็ ง ร้ า ยที่ คุ ก คามผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง หากจะ พิจารณาถึงแนวทางการจัดการกับปัญหานี้ คงมีทางเดียวเท่านั้น คื อ ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งช่ ว ยกั น ไม่ ค วรมองว่ า เป็ น ปั ญ หาของฝ่ า ยใด

ฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องทำเพื่อการค้าโดยรวม


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

ถือทองติดอันดับ 33 ของโลก สภาทองคำโลก เปิดเผยในรายงานประจำเดือนกันยายน ถึงปริมาณการถือครองทองคำอย่างเป็นทางการทั่วโลก อยู่ที่ 30,535.6 ตัน เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนมิถุนายน ซึ่งมีอยู่จำนวน 30,462.8 ตัน ข้อมูลดังกล่าว ทางสภาทองคำโลกได้นำมาจากรายงานสถิติการเงินระหว่างประเทศประจำเดือนกันยายน ของกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งมีการเผยแพร่หลังการสำรวจจริง 2 เดือน ดังนั้นตัวเลขการถือครองทองข้างต้น เป็นของเดือน กรกฎาคม 2010 โดยประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่ถือครองทองคำรายใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ เยอรมนี โดยราย ละเอียดการถือครองอย่างเป็นทางการมีดังนี้

ประเทศ การถือครอง (ตัน) เปอร์เซ็นต์/ทุนสำรอง 1. สหรัฐอเมริกา 2. เยอรมนี 3. IMF 4. อิตาลี 5. ฝรั่งเศส 6. จีน 7. สวิตเซอร์แลนด์ 8. ญี่ปุ่น 9. รัสเซีย 10. เนเธอร์แลนด์ 33. ไทย

8,133.5 3,402.5 2,907.0 2,451.8 2,435.4 1,054.1 1,040.1 765.2 726.0 612.5

99.5

72.1

67.4

-

66.2

65.7

1.5

15.1

2.7

5.7

55.8

2.5

ขณะเดี ย วกั น มี ร ายงานว่ า ธนาคารบุ น เดสแบงก์ ข องเยอรมนี เปิ ด เผยว่ า ทางธนาคารจะยั ง คงขายทองในจำนวน

ที่ต่ำสุดในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยขายเพียง 6.5 ตัน ของทองที่ถือครองให้กับกระทรวงการคลัง วารสารทองคำ 31


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เชื่อตลาดทองคำยังขยายตัวในช่วง สภาทองคำโลก หรื อ WGC กล่ า วว่ า ความต้ อ งการ

ของทองคำจะยังขยายตัวต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการ เติ บ โตของตลาดทองคำในประเทศอิ น เดี ย และจี น รวมถึ ง

ภาพรวมของตลาดการลงทุนโลก ที่ยังคงผันผวน เนื่องจาก ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ จากรายงานแนวโน้มอุปสงค์ทองคำโลกของ WGC สำหรับไตรมาสที่ 2 ระบุว่า ความต้องการทองคำในช่วงเวลา

ที่เหลือของปีนี้ ถูกหนุนส่งจากปัจจัยในตลาดต่อไปนี้ ปัจจัยแรก ตลาดในอินเดียและจีน ยังคงเป็นตลาดหลัก

ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องทองรูปพรรณ และ ในระยะยาว ความต้องการของตลาดทองคำในจีน คาดว่าจะ เติบโตอย่างมาก จากรายงานโดยธนาคารประชาชนของจีนและ องค์กรอื่น ๆ อีก 5 แห่ง พบว่าจากการสนับสนุนการพัฒนา ของตลาดทองคำภายในประเทศ จะเพิ่ ม แรงกระตุ้ น ให้ กั บ

การบริโภคทองคำของชาวจีนอย่างต่อเนื่องในอนาคต ปัจจัยต่อมา ความต้องการด้านอิเล็กทรอนิกส์ น่าจะกลับ ไปสู่ ค วามต้ อ งการที่ สู ง ขึ้ น เช่ น ในอดี ต หลั ง ตลาดได้ แ สดง 32 วารสารทองคำ

สัญญาณการฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาและ ญี่ปุ่น มาร์คัส กรับบ์ ผู้อำนวยการบริหารการลงทุนของ WGC กล่ า วว่ า ความไม่ แ น่ น อนทางเศรษฐกิ จ รวมถึ ง ความกั ง วล

ที่ ยั ง เหลื อ อยู่ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ หนี้ ส าธารณะและเงิ น ยู โ ร และ

ภาคการลงทุ น ที่ ข ยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการ

ของทองคำได้ขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนรายย่อย ของยุโรปได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก “ตลอดช่ ว งไตรมาสที่ ผ่ า นมา ความต้ อ งการเครื่ อ งทอง

รูปพรรณในตลาดเอเชียที่สำคัญต่าง ๆ ได้ถูกท้าทายจากราคา ท้องถิ่นที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้อัตราการขยายตัวลดลง แต่ในอนาคต แล้ ว ยั ง เห็ น แนวโน้ ม การฟื้ น ตั ว ของตลาดในส่ ว นนี้ อ ยู่ ต่ อ ไป”

ผู้อำนวยการบริหารการลงทุนของ WGC กล่าว สำหรับความต้องการของทองคำทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2010 ได้เพิ่มขึ้น 36% เป็น 1,050 ตัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น ความต้องการของการลงทุนทองคำเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2009 โดยความต้องการด้านการลงทุนขยายตัวมากที่สุด


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

WGC คาด ตลาดทองคำใน ตอ.กลาง ขยายตัวต่อเนื่อง

เวลาที่เหลือของปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 118% หรือ 534.4 ตัน หากเทียบกับในไตรมาสที่ 2 ของปี 2009 ซึ่งเพิ่มขึ้น 245.4 ตัน และกลุ่มที่เพิ่มมากที่สุดคือ ETF ซึ่งเติบโตขึ้น 414% คิดเป็น 291.3 ตัน ไตรมาสที่สูงที่สุด เป็นประวัติการณ์ ส่วนความต้องการทองคำด้านทางกายภาพ ในตลาดอื่น

ที่ไม่ใช่กลุ่มฝั่งตะวันตก ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 19% จากไตรมาส

ที่ 2 ของปี 2009 คิดเป็น 96.3 ตัน แต่ความต้องการของ

ตลาดทองรู ป พรรณของไตรมาสที่ 2 ของปี นี้ ลดลงกว่ า ปี

ที่ผ่านมา 5% ซึ่งเป็นผลมาจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีการ บริโภคทั้งสิ้น 408.7 ตัน ขณะที่ความต้องการทองรูปพรรณ

ในอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็มีการบริโภค ลดลง 2% จากปีก่อนหน้านี้มาอยู่ที่ 123.0 ตัน ขณะที่ความ ต้องการของตลาดจีนเพิ่มขึ้น 5% เป็น 75.4 ตัน มาร์คัส กรับบ์ เสริมว่า ขณะที่นักลงทุนจำนวนมากหันไป ลงทุนในทองคำเพิ่มมากขึ้น แทนที่การถือสกุลเงินต่าง ๆ ที่ยัง คงความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นตลาด ETF ทองคำทางกายภาพ และตลาดทองคำ

อาราม ศิศมาเนียน CEO ของ WGC กล่าวภายหลังการ เดิ น ทางเยื อ นราชอาณาจั ก รซาอุ ดี อ าระเบี ย ซึ่ ง เป็ น ตลาด

ผู้ บ ริ โ ภคทองคำใหญ่ ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 4 ของโลก รองจาก อินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกาว่า ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยได้มีการพบปะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และบุคคลสำคัญ ของอุตสาหกรรมทองคำ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาต่อไปตลาด ทองคำของเขตนี้ CEO ของ WGC กล่าวว่า ความต้องการของเครื่องทอง รูปพรรณในภูมิภาคยังคงมีแนวโน้มการเติบโตต่อไป ส่วนหนึ่ง มาจากความต้ อ งการใช้ ใ นเชิ ง วั ฒ นธรรมแหล่ ง อย่ า งเช่ น

การแต่ ง งานและเทศกาลสำคั ญ ขณะที่ ผ ลกระทบจาก วิกฤตการณ์การเงินโลก ทำให้นักลงทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ทองคำมากขึ้น เพื่อสร้างความหลากหลาย ซึ่งคาดว่าสัดส่วน ของการลงทุ น จะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากในภู มิ ภ าคนี้ แต่จะต้องมี การเตรี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละทางออกของการลงทุ น ทองคำให้ เรียบร้อย ทั้ ง นี้ ในระหว่ า งการเยื อ นซาอุ ดี อ าระเบี ย CEO ของ WGC ได้แวะเยือนหอการค้าและอุตสาหกรรมของกรุงริยาด คณะกรรมการโลหะสูงค่าและอัญมณีแห่งชาติ ตลาดทองคำไตบา และฮีจ๊าบ โกลด์ ซูก ในกรุงริยาด ศูนย์การค้าและทองคำ อัลยามานาในนครเจดดาห์ หอการค้าและอุตสาหกรรมของ

นครเจดดาห์ และผู้ค้าทองคำและเครื่องทองรูปพรรณคนสำคัญ วารสารทองคำ 33


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

นักลงทุนอินเดีย

แห่ใช้บริการทองคำป้องกันการขาดทุน REUTERS INDIA รายงานว่ า นั ก ลงทุ น ในอิ น เดี ย ได้ ใ ช้

การลงทุนในทองคำ เพื่อเป็นทางออกหนึ่งในการป้องกันจาก

การลดลงในมูลค่าของเงินฝากซึ่งเป็นผลมาจากเงินเฟ้อ ทั้งนี้

ที่ ผ่ า นมาทองคำถู ก มองว่ า เป็ น เครื่ อ งแสดงถึ ง ความมั่ ง คั่ ง เพราะมั น เกี่ ย วพั น กั บ เงิ น ตราหรื อ ตลาดหุ้ น เนื่ อ งจาก ทองคำเป็ น สิ่ ง ที่ ช วนดึ ง ดู ด ใจ มี ค วามบริ สุ ท ธิ ์ และหายาก ชาร์ลส์ มอร์ริส ประธานกองทุน ASSET MANAGEMENT ABSOLUTE RETURN FUND ของ HSBC กล่ า วว่ า ความตื่ น ตระหนกที่ อ ยู่ โดยรอบการลดค่ า เงิน ทำให้นักลงทุน มองไปที่ คุ ณ ภาพ และสภาพคล่องของ ทองคำ พูดง่าย ๆ ก็ คือ ทองคำคือเครื่อง ป้ อ งกั น การขาดทุ น จากเงินเฟ้อ

แจกันทองคำโบราณจากจีน ถูกขายไป 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แจกั น ทองคำจี น ที่ ห ายากมากใบหนึ่ ง ถู ก นำไปวางขายในงานแสดงโบราณวั ต ถุ ช่ ว งฤดู ร้ อ นประจำปี ที่ บั ล ติ ม อร์

โจเซฟ เบลเปรีโอ แห่งชีมาซ กล่าวว่า การแสดงปีนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สมบูรณ์แบบ ทำเงินถล่มทลาย โดยเฉพาะแจกันทองคำ

ของจีน ที่มีอายุหลายร้อยปี ถูกนำมาแสดงและติดป้ายขายที่ราคา 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (840,000 ปอนด์) และถูกขายโดย

TK ASIAN ANTIQUES งานดั ง กล่ า วมี นักสะสมและผู้ค้าหลายหมื่นคนเข้ า ร่ ว มงาน ซึ่ ง เป็ น การแสดงในร่ ม ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ลั ก ษณะนี้ ใ นสหรั ฐ อเมริกา

มีสิ่งของมากมายให้เลือกซื้อหา ตั้งแต่ ตะเกียง ภาพเขียน เครื่องทองรูปพรรณ อัญมณี โปสเตอร์ เกราะโบราณ SEWING COLLECTIBLES ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ 34 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

“ชาวออสซี่”

นิยมใช้ทองคำในการประทินผิว

ตามทัศนะของ แมทท์ ยัง ที่เขียนให้กับหนังสือพิมพ์ ไนน์ ทู ไฟฟ์ ของออสเตรเลี ย ทองคำเป็ น หนึ่ ง ใน

บัญชีรายการความปรารถนาของผู้หญิงทุกคน เพราะ นอกจากจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความอยู่ดีมีสุข แล้ ว ทองคำยั ง เป็ น เครื่ อ งประทิ น ผิ ว ลดรอยย่ น

และตีนกา ความเสียหายจากแสงแดด และขจัดอนุมูล อิ ส ระ ตามความเห็ น ของ ยั ง ทองคำบริ สุ ท ธิ์ ถู ก ใช้

ในการรักษาผิวหนังให้อ่อนเยาว์มาตั้งแต่สมัยสมเด็จ

พระราชิ นี ค ลี โ อพั ต ราของอี ยิ ป ต์ ที่ ก ล่ า วกั น ว่ า ทรง บรรทมหลับในหน้ากากทองคำทุกค่ำคืน เมื่อต้นเดือนนี้ แมทท์ ยัง ได้พรรณนาความก้าวหน้า ครั้ ง สำคั ญ ในการดู แ ลผิ ว หนั ง ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก าร

โดยบริษัท FLEUR DE LYS MEDISPA ในออสเตรเลีย ด้วยการนำเสนอวัสดุฉาบใบหน้าทองคำ 24 เค ซึ่งกล่าว กั น ว่ า ให้ ส รรพคุ ณ HYDRATION มากกว่ า สารอื่ น ๆ

ถึง 10 เท่า วารสารทองคำ 35


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เครื่องขายทองอัตโนมัติเครื่องแรกในสเปน โรงแรมเวสติน พาเลซ ในกรุงมาดริด นครหลวงของสเปน มี เ ครื่ อ งจำหน่ า ยทองคำอั ต โนมั ติ หรื อ GOLD TO GO MACHINE ไว้บริการลูกค้า ตั้งอยู่ติดกับเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่ม อัตโนมัติ ซึ่งถือเป็น GOLD TO GO MACHINE เครื่องที่ 2 ใน ทวีปยุโรป โดยเครื่องแรกติดตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานโอรีโอ อัล เซ รีโอ ทางตอนเหนือของอิตาลี ขณะที่เครื่อง GOLD TO GO MACHINE เครื่ อ งแรกสุ ด ติ ด ตั้ ง อยู่ ใ นโรงแรม EMIRATES PALACE HOTEL ในกรุงอาบูดาบี นครหลวงของสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ หรือ UAE ทั้ ง นี้ เครื่ อ งดั ง กล่ า ว นอกจากจะจำหน่ า ยทองคำแท่ ง

น้ำหนัก 1 กรัม 5 กรัม และ 10 กรัม แล้ว เครื่องนี้ยังจำหน่าย เหรียญทองคำที่เป็นรูปต่าง ๆ อย่างเหรียญทองคำแอฟริกาใต้ หรือ KRUGERRAND ใบเมเปิลและจิงโจ้ ซึ่งจำหน่ายพร้อมกล่อง ของขวัญหรูหรา แต่ราคาตามท้องตลาด โดยมีรายงานว่าเครื่อง ในอาบูดาบีสามารถจำหน่ายทองคำได้ 40-400 ชิ้นต่อวัน ดังนั้น ทางเจ้ า ของเครื่ อ งจึ ง มี แ ผนจะเพิ่ ม เครื่ อ งนี้ ใ นสหรั ฐ อาหรั บ เอมิเรตส์อีก 10 เครื่อง

ส่วนปัญหาเรื่องของราคาทองคำที่มีการปรับตัวขึ้นลงหลาย ครั้งต่อวัน ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเครื่องดังกล่าว เนื่องจาก เครื่องนี้มีอุปกรณ์สำหรับตรวจราคาทองคำตามเวลาจริง ซึ่งจะ ทำงานทุก ๆ 10 นาที ราคาต่ำสุดของสินค้าทองคำที่เครื่องนี้ จำหน่ า ยคื อ 40 ยู โ ร หรื อ ประมาณ 53.3 ดอลลาร์ ส หรั ฐ

คิดเป็นเงินไทย 1,637 บาท

กูรูชี้ราคาทองคำอาจแตะ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ JOCHEN HITZFELD ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคาร UNICREDIT ของอิตาลี ประกาศความเชื่อที่ว่า ราคาทองคำอาจจะเพิ่มขึ้น สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ใ หม่ เพราะทองคำยั ง คงดึ ง ดู ด ใจ

นักลงทุนรายใหม่ ๆ ภายใต้ปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ ความ ต้ อ งการที่ เ ติ บ โตจากตลาดเกิ ด ใหม่ โดยเฉพาะประเทศจี น นอกจากนั้ น ยั ง มี ค วามกลั ว เกี่ ย วกั บ การพิ ม พ์ เ งิ น ในสหรั ฐ

และวิกฤต SOVEREIGN DEBT ในเขตยูโรโซน เดอะเทเลกราฟ รายงานว่า HITZFELD กล่าวว่า รัฐบาลจีน สนับสนุนผู้บริโภคให้ลงทุนในทองคำ ทำให้ความต้องการของ จีนขยายตัวเพิ่มขึ้นจนสามารถรู้สึกได้ในตลาดโลก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ กล่าวซ้ำจุดยืนของ HITZFELD โดยกล่าวเสริมว่า ทองคำมีทีท่าว่าจะยังคงมีความสำคัญอย่าง

ต่ อ เนื่ อ งอี ก หลายปี แม้ ว่ า ราคาจะพุ่ ง สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี ต ลอดช่ ว ง ทศวรรษที่ผ่านมา 36 วารสารทองคำแวดวงทองคำ

38 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

วารสารทองคำ 39


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จับตาปัจจัยรายรอบ ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

หลังจากปี 2553 ผ่านมาแล้วกว่าครึ่งปี ท่านที่ได้ลงทุน

ในตราสารต่ า ง ๆ ในตลาดการเงิ น คงมี เ วลานั่ ง สำรวจ

ผลตอบแทนของการลงทุนว่า ที่ผ่านมากว่าครึ่งปีนี้ ท่านได้

รั บ ผลตอบแทนเป็ น ที่ น่ า พอใจหรื อ ไม่ สำหรั บ การลงทุ น

ในทองคำนั้น หากพิจารณาจากระดับราคาทองในตลาดโลก ซึ่ ง มี ก ารคำนวณราคาเป็ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ถื อ ว่ า เป็ น ระดั บ

ผลตอบแทนที่น่าพอใจ แต่สำหรับท่านที่ลงทุนในทองแท่ง ซึ่งมี การคำนวณราคาเป็ น เงิ น บาท อาจจะมองว่ า มี ผ ลตอบแทน

ต่างกับราคาทองโลกพอสมควร และเมื่อเทียบกับการลงทุน

ในตราสารอื่น ๆ โดยเฉพาะกับตราสารทุน หรือการซื้อหุ้น

ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ด้ ว ยแล้ ว ก็ จั ด ว่ า การลงทุ น ในทองแท่ ง

ให้ ผ ลตอบแทนต่ ำ กว่ า มาก หากใช้ ร าคาทองและราคาของ ตราสารอื่ น ๆ มาเปรี ย บเที ย บ ณ ราคาปิ ด ช่ ว งสิ้ น เดื อ น 40 วารสารทองคำ

สิงหาคม ระดับความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำและตราสาร ทุนเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลตอบแทนมีความแตกต่างในทางทฤษฎี ซึ่งโดยทั่วไปการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรมี ระดั บ ผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง สู ง ด้ ว ย จึ ง จะ สามารถดึ ง ดู ด ใจนั ก ลงทุ น และสำหรั บ การ ลงทุนที่มีความเสี่ยงจากราคาต่ำ ไม่จำเป็น ต้ อ งมี ร ะดั บ ผลตอบแทนสู ง มากก็ ส ามารถ ดึงดูดใจนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง สำหรั บ ในปี นี้ ส าเหตุ ที่ ก ารลงทุ น ใน

ทองแท่งในประเทศให้ผลตอบแทนต่ำกว่าการ ลงทุนในตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ นั้น คงไม่ได้มีสาเหตุจากระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่เป็นเพราะค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ หากท่าน ลองย้อนนึกกลับไปเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2552 เงินบาท

ของไทยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์ แต่ ใ นช่ ว งกลางเดื อ นกั น ยายน ค่ า เงิ น บาทยั ง แข็ ง ค่ า ขึ้ น ต่ อ

โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 30.6 บาทต่อดอลลาร์ หรือแข็งค่าขึ้นจาก ปลายปี 2552 ร้อยละ 8.1 เบื้องต้นธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผลมาจากการเก็งกำไรในค่าเงินดังเช่นกรณี ของปี 2549 แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ ออกมาตรการเพื่ อ ดู แ ลค่ า เงิ น บาทไม่ แ ข็ ง ค่ า ขึ้ น จากระดั บ ปัจจุบัน ในส่วนนี้คงต้องทำความเข้าใจว่า การดำเนินนโยบาย การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ให้ความสำคัญเรื่อง เสถี ย รภาพเป็ น หลั ก ซึ่ ง เมื่ อ เงิ น บาทแข็ ง ค่ า ขึ้ น มาร้ อ ยละ 8 ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องดูว่ามากหรือน้อยเกินปัจจัยพื้น ฐานหรือไม่ หากแข็งค่าขึน้ มากเกินไป ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก็ จ ะเข้ า แทรกแซงโดยการขายเงิ น บาทออกมา แล้ ว ซื้ อ เงิ น ดอลลาร์เพื่อลดปริมาณอุปทานของเงินดอลลาร์และเพิ่มอุปทาน เงิ น บาท ซึ่ ง การดำเนิ น มาตรการดั ง กล่ า ว ไม่ ไ ด้ ห วั ง ผลให้

เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและเงินบาทอ่อนค่าลงสวนทิศทางที่ควร จะเป็ น แต่ เ ป็ น การแทรกแซงเพื่ อ ทำให้ ค่ า เงิ น ไม่ แ ข็ ง ค่ า ขึ้ น


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS รวดเร็ ว จนผู้ น ำเข้ า ส่ ง ออกหรื อ ผู้ ที่ ต้ อ งแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น

ไม่ ส ามารถกำหนดราคาในการแลกเปลี่ ย นได้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า แทรกแซงเพื่ อ หวั ง ผลให้ ค่ า เงิ น เคลื่ อ นไหวสวนทางกั บ ที่

ควรจะเป็น ส่วนราคาทอง Spot จะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าราคา ทองแท่งในประเทศ ทั้งในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม หรือแม้แต่ ช่วงกลางเดือนกันยายน คือที่ 13.3%, 7.73% และ 16.32% ตามลำดั บ ส่ ว นทองแท่ ง ในประเทศมี ผ ลตอบแทนในเดื อ น เดียวกันที่ 10%, 3.46%, 6.91% ตามลำดับ ส่วนต่างที่เกิดขึ้น มาจากค่ า Premium หรื อ Discount ตามที่ ส มาคมผู้ ค้ า

ทองกำหนด และอีกส่วนหนึ่งมาจากการแข็งค่าของเงินบาท

ซึ่ ง ในเดื อ นกรกฎาคม สิ ง หาคม และกลางเดื อ นกั น ยายน

แข็งค่าขึ้นที่ 2.8%, 6.51% และ 7.6% ตามลำดับ ในส่วนนี้ ราคาน้ำมันในประเทศก็มีการเคลื่อนไหวคล้าย ๆ กับราคาทอง ซึ่งมีการอ้างอิงตามราคาตลาดโลกและมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

รวมทั้งค่าการกลั่นเข้ามาเกี่ยวข้อง สาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมัน

มี ส่ ว นต่ า งกั บ ราคาน้ ำ มั น ดิ บ มาจากการเก็ บ ภาษี ข องรั ฐ บาล

จนทำให้ ร าคาที่ ไ ด้ เ มื่ อ คำนวณออกมาเป็ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ล้ ว

มีส่วนต่างมากพอสมควร หากพิจารณาในรูปของดอลลาร์ จะเห็นว่าราคาทองมีส่วน ต่ า งของผลตอบแทนต่ ำ กว่ า ผลตอบแทนของตลาดหุ้ น ไทย

ในช่วงกลางเดือนกันยายน ราว 10% แต่หากนำไปเปรียบเทียบ กับผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐหรือประเทศอื่น ๆ ในฝั่งยุโรป จะเห็นว่าทองคำให้ผลตอบแทนดีกว่าพอสมควร สาเหตุ ที่ ท ำให้ ท องคำซึ่ ง จั ด เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย มี ผ ล ตอบแทนสูงกว่านั้น เนื่องจากทั้งในสหรัฐและประเทศในยุโรป ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรอบสองหรือไม่ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ออกมาก็ยังคลุมเครือ กลับมาในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น คาดว่าธนาคาร แห่งประเทศไทยน่าจะเริ่มเข้าแทรกแซงตลาดเงินมาตั้งแต่ต้น เดื อ นกั น ยายน แต่ จ ะมี ม าตรการใด ๆ ออกมาหรื อ ไม่ นั้ น

คงเป็นสิ่งที่ต้องรอติดตาม แต่หากจะให้คาดการณ์แนวโน้ม มาตรการที่ จ ะมี อ อกมาคงไม่ ไ ด้ มี ค วามรุ น แรงดั ง เช่ น กรณี

ของปี 2549 คาดว่ า ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยอาจใช้ ก าร

เก็ บ ภาษี ก ารนำเงิ น เข้ า มาลงทุ น ในระยะสั้ น เช่ น 3 เดื อ น

หรื อ 6 เดื อ น รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การลงทุ น ในประเทศ เช่ น

การลงทุนซื้อสินค้าทุน เครื่องจักร พัฒนาโรงงานและอื่น ๆ

ที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้

GOLD FUTURES

เป็นการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการผลิต และเป็นการนำเงินทุน

ออกจากประเทศ และมีผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง นอกจากนี้ การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศแม้ว่าจะเป็นแนวทาง ที่ฟังดูแล้วไม่ค่อยดีนัก แต่ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เงินบาท อ่อนค่า แม้จะไม่มากก็ตาม ในส่วนนี้การซื้อทองคำซึ่งต้อง

นำเข้าจากต่างประเทศก็เป็นหนึ่งในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย หากนำแนวโน้ ม ราคาทองในอดี ต ซึ่ ง ราคามั ก ปรั บ สู ง ขึ้ น ใน

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ทั้งจากอุปสงค์ในภาคการผลิตของ โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่อง ประดับ รวมทั้งอุปสงค์จากอินเดียในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ดังนั้นการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในระยะนี้ จึงน่าจะเป็นโอกาส ดีสำหรับท่านที่กำลังจะมีข่าวดีในช่วงปลายฝนต้นหนาวของปีนี้ หรือท่านที่ต้องการซื้อไปเป็นของขวัญในช่วงสิ้นปีและเทศกาล สำคั ญ อื่ น ๆ ราคา ณ ขณะนี้ ยั ง ถื อ เป็ น โอกาสดี ส ำหรั บ

การซื้อทอง สำหรับท่านที่ลงทุนในทองคำแท่งเป็นหลัก เราขอเรียน แนะนำว่ า ท่ า นควรเริ่ ม ศึ ก ษาและทำความรู้ จั ก กั บ การลงทุ น

ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของทองคำ หรือที่เรียกกันติดปาก

ว่ า “โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ” ในส่ ว นนี้ เ ราคงไม่ ไ ด้ ห วั ง ว่ า ท่ า นจะ เปลี่ยนจากการลงทุนในทองแท่งมาลงทุนในโกลด์ ฟิวเจอร์ส แทนทั้งหมด เพราะในรายละเอียดมีเรื่องของความเหมาะสม และเงื่ อ นไขที่ ตั ว ท่ า นเองต้ อ งเป็ น คนตั ด สิ น ใจว่ า ท่ า นควรจะ

เข้ า มาสู่ ต ลาดโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส หรื อ ไม่ เพี ย งแต่ สิ่ ง ที่ ท่ า น

จะได้ ห ลั ง จากท่ า นทราบกระบวนการของตลาดอนุ พั น ธ์

โดยเฉพาะในโกลด์ ฟิวเจอร์ส แล้ว ในอนาคตหากว่าตลาด ตราสารอนุ พั น ธ์ นำอั ต ราแลกเปลี่ ย นมาเปิ ด ซื้ อ ขายได้ แ ล้ ว กรณี ที่ ร าคาทองในตลาดโลกเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ท่ า นที่ ซื้ อ ทองแท่ ง

เพื่อการลงทุนกลับได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าทองโลกพอสมควร นี้คงไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ในช่วงที่ราคาทองในบ้านเรายังไม่สูงมาก ท่ า นที่ เ ดิ น ทางมาเยี่ ย มชมหรื อ เลื อ กซื้ อ ทั้ ง ทองแท่ ง หรื อ ทอง

รูปพรรณ หากท่านมีเวลาลองสอบถามผู้ขายเกี่ยวกับการลงทุน ในโกลด์ ฟิวเจอร์ส เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในการเตรียม ความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต

โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.hshfutures.com โทรศัพท์ 0-2223-2288 วารสารทองคำ 41


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

The Futures Story

สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Futures contract) ถื อ เป็ น

เรื่ อ งแปลกใหม่ ส ำหรั บ สั ง คมไทย และต้ อ งถื อ ว่ า ตั้ ง แต่ มี

การเปิดการซื้อขาย Futures ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่

28 เมษายน 2549 โดยมีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 หลังจาก นั้นก็เป็น Single Stock Futures และล่าสุด Gold Futures

ที่เปิดซื้อขายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว มีผู้สนใจเข้ามา ทำการซื้อขายเป็นจำนวนมาก โดยเข้าใจเพียงว่าสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเปรียบเสมือนสินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่ซื้อขาย เพื่อเก็งกำไรในระยะสั้น นอกจากนี้นักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในตั ว สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ทำให้

ส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ป ระสบความสำเร็ จ ในการลงทุ น และมี ทั ศ นคติ

ในเชิงลบต่อการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าไปในที่สุด การเข้าใจ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงทุ น และรู้ จั ก สิ น ทรั พ ย์ ที่ ล งทุ น อย่ า ง

รอบด้าน จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ

Origin of the futures contract

วิวัฒนาการของตราสารอนุพันธ์สามารถกล่าวย้อนไปตั้งแต่ ยุคที่มนุษย์เริ่มทำการติดต่อซื้อขาย แต่ตราสารอนุพันธ์เริ่มที่

42 วารสารทองคำ

จะมีบทบาทอย่างชัดเจนครั้งแรก ราว ๆ ปี ค.ศ. 1630 ที่เป็น ช่ ว งที่ ช าวยุ โ รป รวมถึ ง อั ง กฤษชื่ น ชอบดอกทิ ว ลิ ป และมี ก าร

เพาะพันธุ์อย่างแพร่หลาย (Tulipmania) จนทำให้มีความ ต้องการเพิม่ ขึน้ ทำให้เกิดตราสารอนุพนั ธ์ (Options) ดอกทิวลิป ขึ้ น ในเมื อ งอั ม สเตอร์ ดั ม สำหรั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายดอกทิ ว ลิ ป

ล่ ว งหน้ า ที่ เ ป็ น Forward contract เกิ ด ขึ้ น ที่ Royal Exchange ในอังกฤษ ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ชนิดแรกเกิดขึ้นในตลาด The Yodoya Rice Market ที่ เมื อ งโอซากา ประเทศญี่ ปุ่ น โดยเกิ ด ขึ้ น จากสภาพอากาศ

ที่ ผั น ผวน ทำให้ ผ ลผลิ ต ข้ า วไม่ แ น่ น อน ทำให้ ผู้ ผ ลิ ต ตกลง

กั บ พ่ อ ค้ า ข้ า วและกำหนดการขายล่ ว งหน้ า ซึ่ ง ถู ก เรี ย กว่ า

Rice tickets ถือเป็นต้นแบบสัญญา Futures ในปัจจุบัน นั่นเอง จนถึ ง ประมาณปี ค.ศ. 1848 มี ก ารก่ อ ตั้ ง ตลาดซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้าขึ้นในเมืองชิคาโก (The Chicago Board of Trade) โดยใช้เป็นศูนย์กลางให้ผู้ซื้อขายสินค้าเกษตรได้

พบกัน โดยเริ่มจากการซื้อขายแบบทันที และเริ่มการซื้อขาย

ล่วงหน้าเกิดขึ้นภายหลัง และเป็นที่นิยมอย่างมาก ทำให้เริ่ม

มีการกำหนดมาตรฐานของสัญญา ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลา และสถานที่ในการส่งมอบ ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนา


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS มาเป็นสัญญา Futures ในที่สุด หลังจากนั้นได้ขยายสู่สินค้า หลายประเภทและมีการเปิดตลาดการซื้อขายล่วงหน้าขึ้นอย่าง แพร่หลาย อย่าง Chicago Mercantile Exchange, London International Financial Futures and Options Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange

และอื่น ๆ จะเห็ น ได้ ว่ า ที่ ม าสำคั ญ ของการเกิ ด การซื้ อ ขายสั ญ ญา

ล่ ว งหน้ า มาจากความไม่ แ น่ น อนในด้ า นของสิ น ค้ า ต่ อ ความ ต้องการสินค้า และถูกใช้เป็นเครื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็น สำคัญ อย่างไรก็ดี หลังจากตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและออกตราสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จากข้อดี ของสัญญา Futures ที่ใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากใช้หลักการ

ในการวางเงินประกัน ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนในทองคำ ในปริ ม าณสู ง บนเงิ น ลงทุ น ต่ ำ รวมถึ ง ความสะดวกสบายใน

การซื้อขาย ทำให้มีการใช้สัญญา Futures ในการเก็งกำไร นอกจากนี้การมีสัญญาที่อ้างอิงกับราคาสินค้าที่มีการซื้อขาย

ในตลาด ทำให้สินค้าชนิดเดียวกันมี 2 ราคาในการซื้อขาย

คื อ ราคาของสิ น ค้ า อ้ า งอิ ง และราคาของ Futures ทำให้ มี

โอกาสในการทำกำไรจากส่ ว นต่ า งของราคาในสองตลาด

ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนใน Futures ได้เป็น

3 กลุ่มดังนี้ 1. ผู้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedgers) คื อ ผู้ ที่ ต้ อ งการ กำหนดราคาสินค้าไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น เราคาดการณ์ ว่ า ในอนาคตทองคำอาจจะมี ก ารปรั บ ตั ว ลดลง ขณะที่ เ รา ต้องการลงทุนในทองคำในระยะยาว ทำให้เมื่อราคาลดลงจะ ขาดทุ น จากการถื อ ครองทองคำ แต่ ถ้ า ใช้ Futures ในการ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งก็ จ ะสามารถทำให้ เ ราสามารถรั ก ษาความ มั่งคั่งไว้ได้

GOLD FUTURES

2. ผู้เข้าทำกำไรโดยไม่มีความเสี่ยง (Arbitrageurs) คือ

ผู้ที่แสวงหากำไรจากภาวะไม่สมดุลของราคาสินค้าชนิดเดียวกัน ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แล้วภาวะความไม่สมดุลก็ จะหายไป

ผู้ซื้อขายเพื่อการเก็งกำไร (Speculators) คือผู้ที่คาดการณ์ ว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต และทำการซื้อหรือ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ หวั ง ผลกำไรในอนาคต ซึ่ ง แน่ น อน ในการ ลงทุนแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรที่จะมีการกำหนด นโยบายการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนควรจะต้องพิจารณาว่าตนเป็นผู้ลงทุนประเภท ไหน และกำหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจน ก็จะ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าซื้อขาย Futures ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่า การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ความเสี่ ย งที่ จ ะมี ก ารสู ญ เสี ย จากการลงทุ น ก็ ต้ อ งสู ง ตามเช่ น เดียวกัน ดังนั้น นักลงทุนควรจะศึกษาก่อนการตัดสินใจลงทุน ทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th โทรศัพท์ 0-2673-9911 ต่อ 250 วารสารทองคำ 43


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เงินบาทแข็งค่า กดราคาทองคำในประเทศ

จะเห็นว่าราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ แต่ทว่าราคาทองคำในประเทศยังนิ่ง เป็นผล

มาจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่งเป็นตัวกดราคาทองคำใน ประเทศอยู่ในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีถึง ก.ย. 53 เงิน บาทแข็งค่าถึง 7.72% เทียบกับดอลลาร์ซึ่งแข็งเป็นที่ 2 รอง

ลงมาจากริงกิตของมาเลเซีย (9.38%) และบางประเทศ เช่น

จีนที่ตรึงค่าเงินหยวนกับดอลลาร์ซึ่งแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย (1.75%) ดอลลาร์ของสิงคโปร์ (5.71%) และเยน ญี่ปุ่น (6.40%) หาก 44 วารสารทองคำ

แนวโน้มของเงินบาทยังเป็นไปในทิศทางแข็งค่าอยู่ ก็จะส่งผล กระทบต่อราคาทองคำในประเทศให้ถูกลงไป สำหรับตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดราคาทองของไทย 1. ราคาทองคำต่างประเทศ (Gold Spot) 2. Premium (ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งออก/ นำเข้าทองคำ) 3. ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 4. Demand และ Supply ของทองคำภายในประเทศ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าทองคำ จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาทองคำในประเทศ มีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคำในตลาดโลก และในส่วนของปัจจัยทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เนื่องจาก ราคาทองคำในตลาดโลกถูกกำหนด ในรู ป ของเงิ น ดอลลาร์ แ ละการ

อ่ อ นค่ า ของเงิ น สกุ ล ดอลลาร์ จึ ง ทำให้ ร าคาทองคำในรูปของเงินสกุลต่าง ๆ ถูกลงและต้องทำให้มีการกลับ มาคิดกันว่าระหว่าง ราคาทองคำใน

ตลาดโลกที่ อ ยู่ ใ น

รู ป ข อ ง เ งิ น ส กุ ล ดอลลาร์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น กั บ ราคา ทองคำที่ อ ยู่ ใ น

รูปของเงินสกุลบาท

ที่มีค่าลดลง ว่า ผลกระทบ จากด้านใดมี ค่ามากกว่ากัน ใ น ข ณ ะ ที่ ส า เ ห ตุ ข อ ง

เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ค่ า จนทำให้ ท องคำ

ในประเทศได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งมาก

ซึ่งเงินบาทที่แข็งค่าเป็นผลมาจาก ความกั ง วลในเศรษฐกิ จ สหรั ฐ หลั ง จาก ธนาคารกลาง (Fed) ออกมา แ ส ด ง ที ท่ า ต่ อ เศรษฐกิจอาจชะลอตัวมาก ขึ้น ในขณะที่แรงกดดันที่มีต่อเฟด ใ ห้ ใ ช้ น โ ย บ า ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ใ น

GOLD FUTURES

การกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีต่อไป และนั่นจะกลายมาเป็นอีก ปัจจัยหนุนหนึ่งของราคาทองคำ หากเฟดอัดฉีดเงินก้อนใหม่ เข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เงินดอลลาร์ อ่อนค่าลงและอาจจะมีกระแสเงินไหลเข้ามาเก็งกำไรในตลาด เอเชี ย รวมถึ ง ตลาดหุ้ น ไทย และหากเศรษฐกิ จ ไทยโตตาม

เป้ า ที่ ว างไว้ ก็ ยิ่ ง จะ ทำให้ นั ก ลงทุ น เกิ ด ความเชื่อมั่นและกล้าที่ จะเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นก็จะส่งผล ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเรื่อย ๆ ตามที่ นักวิเคราะห์คาดกัน และกับการใช้จ่าย ของสหรัฐมีมากเกินไป สหรัฐยังขาดดุล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เป็ น การสะท้ อ นการเกิ น ดุ ล บั ญ ชี

เดินสะพัดของเอเชีย และเมื่อเอเชียเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบกับมีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในภูมิภาค (ในประเทศ) ส่ ง ผลให้ เ งิ น สกุ ล เอเชี ย (บาท) มี แ นวโน้ ม แข็ ง ค่ า ขึ้ น

แต่ธนาคารกลางไม่อยากให้เงินแข็งค่า เมื่อเทียบดอลลาร์จึง เข้ า ไปแทรกแซงโดยการซื้ อ ดอลลาร์ ม าเก็ บ เป็ น ทุ น สำรอง

และขายเงิ น สกุ ล ของตนออกไป การซื้ อ เงิ น ดอลลาร์ ท ำให้

ค่าเงินดอลลาร์ไม่อ่อนค่า ส่วนการขายเงินสกุลของตนออกไป

ก็ทำให้เงินสกุลของตนไม่แข็งค่านั่นเอง สิ่งที่ตามมาอย่างเห็น ได้ ชั ด คื อ เอเชี ย หรื อ ในประเทศมี ทุ น สำรองที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของ

เงิ น สกุ ล ดอลลาร์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และนั่ น จะส่ ง ผลให้

ราคาทองคำในประเทศมีราคาถูกลงหรือไม่ก็ไม่ขยับขึ้นเหมือน กับราคาทองคำในตลาดโลกทีข่ ยับขึน้ ทำจุดสูงสุดเรือ่ ย ๆ อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ก ารซื้ อ ทองคำจะเป็ น ช่ อ งทางการ ลงทุ น ที่ มี ค วามน่ า สนใจ แต่ ก็ เ ป็ น การลงทุ น ที่ มี ค วามเสี่ ย ง

จากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเช่ น เดี ย วกั บ

การลงทุ น ในตราสารประเภทอื่ น ๆ ซึ่ ง นั ก ลงทุ น จะต้ อ ง พิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนเช่นกัน

โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com สนใจลงทุนทองคำแท่งติดต่อ 0-2677-5520 ลงทุนโกลด์ ฟิวเจอร์ส ติดต่อ 0-2287-1155 วารสารทองคำ 45


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในฉบับก่อนผมได้อธิบายคำที่นักลงทุน Gold Futures หรือทองคำแท่งมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ไปแล้ว 6 คำ ได้แก่

คำว่า 1. Initial Margin 2. Maintenance Margin 3. Call Margin 4. Forced Close 5. Trend 6. Risk ในฉบั บ นี้

ก็จะเขียนต่ออีก 3 คำ ที่นักลงทุนรู้แล้วจะมีประโยชน์คือ Stop Loss, Take Profit และ Leverage ซึ่งถ้าเอาทั้ง 9 คำมารวม กั น และเข้ า ใจได้ หมดก็จะเรียกว่าท่านสามารถผ่าน Gold Futures ไปได้อย่างมั่นคง 46 วารสารทองคำ

คำที่ 7 คือ Stop Loss คือ การหยุดการสูญเสียหรือการ หยุดการขาดทุน คำนี้นักลงทุนไทยมักไม่คุ้นเคย ในขณะที่การ ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคำ การที่จะได้รู้จักการ บริหารความเสี่ยงได้ดีในการลงทุนจำเป็นจะต้องรู้จักคำนี้ การ หยุดการขาดทุนเป็นหลักการเบื้องต้น ที่จะทำให้หยุดความ เสี่ ย งของการลงทุ น ได้ ให้ อ ยู่ ใ นปริ ม าณที่ เ ราสามารถรั บ ได้

โดยนักลงทุนที่ดี เมื่อเริ่มลงทุนก็จะต้องรู้ว่าจุดหยุดของการ ลงทุนควรอยู่ที่ระดับใด โดยปกติทั่วไปของการลงทุน Gold


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS Futures นั ก ลงทุ น ควรจะต้ อ งพิ จ ารณาจุ ด หยุ ด ขาดทุ น ใน

ช่วงเริ่มขาดทุน 3-5% ต่อบาททองคำ เพราะการลงทุนที่ดีต้อง มีแผนของการลงทุน นอกจากเป็นแผนของการทำกำไรแล้ว

ก็ควรจะมีแผนการหยุดขาดทุนตามไปด้วย โดยทั่วไปจุดหยุด ขาดทุ น ที่ ดี ที่ สุ ด ควรอยู่ ต่ ำ กว่ า แนวรั บ ของสั ญ ญาณเทคนิ ค

เล็กน้อย และทุกอย่างต้องเน้นการทำโดยอัตโนมัติ เรียกว่า

มีแผนอย่างรัดกุมตัง้ แต่ตน้ จึงเป็นสิง่ จำเป็นทีอ่ ยากให้นกั ลงทุนไทย ได้เข้าใจ และฝึกใช้ควบคู่ไปกับหลักการลงทุนที่ถูกต้อง คำว่า Stop Loss ซึ่งอยู่ในบทต้น ๆ ของการลงทุนที่ดีในทุก ๆ ตำรา คำที่ 8 คื อ สิ่ ง ที่ นั ก ลงทุ น ควรจะรู้ แ ละต้ อ งรู้ คื อ คำว่ า

การเก็บกำไรหรือการทำกำไร ซึ่งนักลงทุนต่างชาติ เรียกว่า “Take Profit” คำนี้ฟังแล้วดูเหมือนแปลก ๆ เพราะกำไรเป็น

สิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องการ ทำไมต้องมาสอนวิธีการทำกำไร ด้ ว ย น่ า ขำ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว เราพบว่ า นั ก ลงทุ น

หลาย ๆ ท่านก็ไม่รู้วิธีทำกำไรที่ถูกต้อง รวมทั้งหลายครั้ง ๆ นักลงทุนก็ปล่อยกำไรเป็นขาดทุนเสียอีก ฟังแล้วดูเหมือนไม่น่า เป็นไปได้ แต่นักลงทุนในตลาดหุ้นและทองคำหลายๆ คนคง ประสบปัญหานี้กันอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งจะมีหลักการโดยการใช้ทฤษฎี

เข้ามาจับ กล่าวคือ เริ่มต้นตั้งแต่บทที่ 1. นั ก ลงทุ น ที่ ดี ต้ อ งวางเป้ า หมายที่ จ ะขาย หรื อ จุ ด

ที่จะขาย คือ เป็นวิธีทำกำไรเบื้องต้นอย่างมีแผน เรียกว่ามี แผนตั้งแต่เริ่มต้นลงทุน 2. หลังจากเริ่มลงทุนไปแล้วหลายครั้ง อาจจะต้องปรับ เปลี่ ย นแผน เพราะตลาดมี ก ารเคลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอดเวลา ทฤษฎีบอกว่า ถ้าจะเปลี่ยนแผนก็ต้องมีทฤษฎีที่ถูกต้อง ไม่ใช่ ตามอำเภอใจ แล้วหลักการอะไรที่จะบอกได้ว่าการทำกำไรเป็น สิ่งที่ถูกต้อง 2.1 ปรับเปลี่ยนแผนให้อยู่บริเวณแนวต้านและแนวรับ ที่เปลี่ยนแปลงไป อันนี้เรียกว่าการทำกำไรแบบจรยุทธ์ คือ

เมื่อเป้าหมายเปลี่ยน ก็ต้องเปลี่ยนจุดทำกำไรด้วยหลักการ

แนวรับแนวต้านตามสภาพตลาด 3. การป้องกันกำไรไม่ให้หาย การทำกำไรหรือ Take Profit หลายครั้งที่เราคาดหวังราคาที่สูงแต่ตลาดขึ้นไปไม่ถึง แล้วกลับตกลงมาใหม่ คำถามคือแล้วจะขายเมื่อไหร่ เสียดาย กำไรที่หายไป คำตอบที่ถูกต้องคือ การใช้ Stop Loss โดยการ ยกระดับขึ้นสูง ตามวิธีนี้เป็นสิ่งที่ปรมาจารย์ชั้นสูงสอนไว้ว่า เมื่ อ มี ก ำไรแล้ ว ยั ง ไม่ ท ำกำไร ให้ ย กจุ ด Stop Loss ขึ้ น

เพื่อป้องกันกำไรหาย ดังนั้นถ้าท่านใช้วิธีนี้ก็จะไม่มีการเสีย กำไรจนกลายเป็นการขาดทุน แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีวินัย

GOLD FUTURES

ที่เข้มแข็งในตัวนี้ แล้วไม่มีหลักการในการคิดก็ทำให้กำไรกลาย เป็นการขาดทุน แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีวินัยที่เข้มแข็งใน

ตัวนี้ แล้วไม่มีหลักการในการคิดก็ทำให้กำไรกลายเป็นขาดทุน ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในช่วงตลาดมีความผันผวน แกว่ง ขึ้นแกว่งลงรุนแรง ดังนั้นถ้าใช้วิธีนี้ เรียกว่าการลงทุนแบบมี แผนและมีกำไรอย่างเป็นมาตรฐาน อาจจะมีกำไรไม่มากแต่จะ ไม่มีการขาดทุนแบบยับเยิน ดังนั้นวันนี้เรามาพูดถึงคำที่ 8 แล้วถ้านักลงทุนได้อ่านมาโดยตลอดเหมือนกับใช้คำทั้ง 8 คำ ในหัวใจ ผมเชื่อว่า ณ ขณะนี้ ท่านจะมีความมั่นใจในการ ลงทุนมากขึ้น คำที่ 9 คำสุดท้ายที่นักลงทุนจะต้องทราบ คือ Leverage โดยที่ศัพท์ตัวนี้อาจจะแปลกอยู่สักหน่อย นักลงทุนในฝั่งหุ้น

อาจจะไม่เคยเห็นความหมายของคำนี้คือ นักลงทุนสามารถ

ใช้เงินลงทุนปริมาณน้อย และซื้อของหรือ Gold Futures ได้ โดยมีมูลค่าสูงกว่าเงิน Margin หรือเงินค้ำประกันประมาณ

10 เท่า โดยส่วนใหญ่นักลงทุนจะมองแต่ในแง่ดี คือ นักลงทุน สามารถใช้เงินลงทุนน้อยแต่ลงทุนได้แล้ว ซึ่งต่างจากลงทุน ทองคำแท่งที่ต้องใช้เงินลงทุน 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม อย่างไรก็ดี ยังมีนักลงทุนหลายคนที่เข้าใจผิดหรือมามองเห็นความสำคัญ เมื่ อ สาย การมี Leverage เมื่ อ กำไรท่ า นก็ จ ะได้ 10 เท่า

ของเงิ น ลงทุ น แต่ ต้ อ งเข้ า ใจว่ า เมื่ อ ขาดทุ น ก็ จ ะต้ อ งขาดทุน

เป็นเปอร์เซ็นต์สูง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเงินต้น ดังนั้น

ถ้ า เราเข้ า ใจ Leverage และเห็ น ประโยชน์ ก็ ต้ อ งรู้ จั ก ใช้

เครื่องมือ และนำมาใช้ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อที่จะลดความ เสี่ยงลงมาได้ นั่นคือ การรู้จักใช้เงินลงทุนให้เหมาะสม ไม่ใช่ การใช้เงินให้พอดีกับ Margin และเมื่อถูก Call Margin ก็จะ เสี ย ใจและหงุ ด หงิ ด และนั ก ลงทุ น ต้ อ งรู้ จั ก ใช้ Stop Loss

การควบคุมความเสี่ยงของ Leverage ลงไปได้ เปรียบเหมือน เวลาท่านขับรถเร็วมาก ๆ ท่านต้องมีความระมัดระวังมากกว่า การขับช้า ๆ การตัดสินใจแตะเบรกได้เร็วก็เหมือนกับการที่ ท่านรู้จักการใช้ Stop Loss ควบคุมภาวะความเสี่ยงและสูญเสีย ซึ่งถ้าท่านเข้าใจ Leverage แล้วว่ามีทั้งผลดีและผลเสีย แต่ถ้า เราใช้ให้เป็นก็จะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนเป็นอย่างมาก สรุปจบสาม 9 สู่ความมั่งคั่งในทองคำชุดที่ 1 ก็จะทำให้ นักลงทุนลงทุนอย่างมีระบบและเข้าใจอย่างดีและถูกต้อง

โดยนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ MTS Gold Futures ติดต่อ Customer Service ที่หมายเลข 0-2222-6222 วารสารทองคำ 47


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ครั้ ง นี้ พั ก เรื่ อ งทองไว้ ก่ อ นนะครั บ

ผมว่าวันนี้เรามาพักสมอง เล่นเกมให้ รู้จักตัวเองกันดีกว่า ผมอยากให้ท่านลอง ตอบคำถามเหล่านี้ดู อย่าไปค้นคว้ามาตอบ พยายามตอบให้ครบทุกข้อ ก่อนที่จะดูเฉลย แล้วลองสำรวจ ตั ว เองด้ ว ยนะครั บ ว่า ท่านมีวิธีการหาคำตอบอย่างไร (สำหรั บ หกข้ อ แรก คิ ด คะแนนเฉพาะข้ อ คู่ ตอบถู ก

บวกลบไม่เกิน 10 ได้ 2 คะแนน บวกลบไม่เกิน 15 ได้ 1 คะแนน ตอบผิดเกิน 20 ติดลบ 1 คะแนน เกิน 30 ติดลบ 2 คะแนน ไม่ตอบได้ศูนย์) ข้อหนึ่ง ท่านคิดว่าประเทศไทย มีพื้นที่มากหรือ น้อยกว่า 90 หมื่น (9 แสน) ตารางกิโลเมตร ข้ อ สอง ท่ า นคิ ด ว่ า ประเทศไทย มี พื้ น ที่ กี่ ห มื่ น ตาราง กิโลเมตร โดยประมาณ ข้ อ สาม ท่ า นคิ ด ว่ า ประเทศอั ฟ กานิ ส ถาน มี ป ระชากร

มากกว่าหรือน้อยกว่า 66 ล้านคน ข้อสี่ ท่านคิดว่าประเทศอัฟกานิสถาน มีประชากรทั้งหมด กี่ล้านคน 48 วารสารทองคำ

ข้อห้า ให้ท่านโยนเหรียญ ถ้าออกหัว ให้ท่านตอบว่า ประเทศตุ ร กี มี ป ระชากรมากหรื อ น้ อ ยกว่ า 100 ล้านคน ถ้าออกก้อย ให้ท่านตอบ ว่ า ประเทศตุ ร กี มี ป ระชากรมากหรื อ น้อยกว่า 30 ล้านคน ข้ อ หก ท่ า นคิ ด ว่ า ประเทศ ตุรกี มีประชากรทัง้ หมดกีล่ า้ นคน เคยมีงานวิจัยทำการสำรวจ ในทำนองเดียวกันนี้ โดยแบ่งคนเป็น สองกลุ่ม กลุ่มแรกให้ทำทุกข้อ แต่ กลุ่มหลังจะให้เห็นเฉพาะข้อเลขคู่ (2, 4, 6) ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มแรกมี คำตอบในข้อคู่ค่อนข้างเกาะกลุ่ม โดยสังเกตได้ว่าผู้ตอบคำถามจะ ยึ ด แนวทางจากข้ อ คี่ ม าใช้ เ ป็ น

คำตอบในข้อคู่ ในขณะที่กลุ่มหลัง นั้ น มี ค ำตอบค่ อ นข้ า งกระจั ด กระจาย

แล้วท่านล่ะครับ เป็นเหมือนกันหรือเปล่า ไม่ต้องห่วงครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ คื อ เมื่ อ มี ข้ อ สงสัยหรือไม่เข้าใจก็พยายามจะหาหลัก ยึด โดยในบางครั้งอาจไม่สนใจว่าหลักที่ นำมาใช้ยึดนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือมี ความเกี่ยวข้องกับคำตอบที่เราต้องการ เพียงใด ดังเช่นในการทดลองข้างต้น ที่ผู้ตอบคำถามคิดไปเอง ว่ า ตั ว เลขที่ ใ ห้ ม ามี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ คำตอบที่ แ ท้ จ ริ ง

โดยผู้ตั้งคำถามอาจให้ตัวเลขมาเพื่อเป็นแนวทางอย่างใดอย่าง หนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้ว ผู้ตอบคำถามไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตัวเลขที่ ให้มานั้น มีความเกี่ยวข้องกับคำตอบที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ถ้าท่านรูจ้ กั วิธกี ารหาหลักยึดทีด่ แี ล้ว ลองทำข้อต่อไปเลยครับ ข้อเจ็ด สมมติมีถุงขนมทึบอยู่ 100 ใบ ในถุง 45 ใบ

มีลูกกวาดสีฟ้า 700 เม็ด และมีลูกกวาดสีแดงอีก 300 เม็ด

ถุงอีก 55 ใบที่เหลือ มีลูกกวาดสีฟ้า 300 เม็ด และมีลูกกวาด

สีแดงอีก 700 เม็ด ก. ถ้าเลือกถุงขนมมา 1 ใบ แบบสุ่ม (โอกาสที่จะเลือกถุง แต่ละใบมีเท่ากัน) ถามว่าโอกาสที่จะเลือกได้ถุงใบที่มีลูกกวาด สีฟ้ามากกว่าเป็นเท่าใด (ข้ อ นี้ ไ ม่ ย าก น่ า จะตอบกั น ได้ ใ ช่ มั้ ย ครั บ เฉลยว่ า 45

ใน 100 ครับ) ข. จากนั้นเปิดถุงใบที่เลือกมา และหยิบลูกกวาดแบบสุ่ม ขึ้นมาทีละเม็ด แล้วใส่คืน 12 ครั้ง ปรากฏว่าเลือกได้ลูกกวาด

สีฟ้า 8 ครั้งและลูกกวาดสีแดง 4 ครั้ง คิดว่าโอกาสที่ถุงใบนั้น จะมีลูกกวาดสีฟ้ามากกว่าเป็นเท่าใด (ข้อนี้ยากหน่อย ถ้าคิด

ไม่ออกก็ลองเดาดูก็ได้ครับ) ผลการสำรวจปรากฏว่ า คนส่ ว นใหญ่ จ ะสามารถตอบ

ข้อ ก. ได้อย่างถูกต้อง และตอบข้อ ข. โดยยึดคำตอบจาก

ข้อ ก. ทำให้ได้คำตอบออกมาไม่สูงนัก แสดงให้เห็นว่านิสัย ของคนทั่วไปก็จะยังหาหลักยึดอยู่เช่นเดิม และส่วนใหญ่ก็จะมี การปรับค่าจากเดิมไม่มากนัก ในขณะที่คำตอบที่ถูกต้องตาม หลักคณิตศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลอย่างครบถ้วนนั้น จะได้คำตอบสูง ถึ ง เก้ า สิ บ หกในร้ อ ย ซึ่ ง นั บ ว่ า สู ง กว่ า คำตอบส่ ว นใหญ่ ข อง

คนทั่วไปอยู่มาก ดังนั้นเราจึงเห็นว่าทั้งตัวเลขเศรษฐกิจและ

ผลประกอบการรายบริษัทต่าง ๆ มักมีการเปิดเผยออกมา รุนแรงกว่าการคาดการณ์อยูเ่ สมอ ๆ เนือ่ งจากนักเศรษฐศาสตร์ และนักวิเคราะห์ รวมถึงผู้บริหารส่วนใหญ่ก็ยังติดอยู่กับการหา หลักยึดดังกล่าว ข้อแปด สมมติท่านอยู่ในเกมโชว์ ถ้าต้องเปิดแผ่นป้าย

สองอัน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรางวัลอยู่ ในขณะที่อีกอันหนึ่งต้องให้

ท่านกลับบ้านมือเปล่า ถ้าท่านเลือกแบบสุ่ม ถามว่าโอกาสที่จะ ได้รางวัลเป็นเท่าไหร่ครับ (ตอบว่า หนึ่งในสอง ไม่ยากเลยใช่มั้ยครับ) ข้อเก้า สมมติว่าท่านอยู่ในเกมโชว์อีกที่หนึ่ง มีแผ่นป้าย สามอั น หนึ่ ง ในนั้ น มี ร างวั ล อยู่ ในขณะที่ อี ก สองป้ า ยให้

กลับบ้านมือเปล่า หลังจากที่ท่านเลือกแบบสุ่มแล้ว พิธีกรก็เปิด อันที่ไม่มีรางวัลให้ 1 ป้าย จึงเหลือเพียงสองป้ายท่านตัดสินใจ เปลี่ยนเป็นอีกแผ่นป้ายหนึ่งที่พิธีกรไม่ได้เปิดให้ ถามว่าโอกาส

ที่จะได้รางวัลเป็นเท่าใด

GOLD FUTURES

มาถึงข้อนี้ หลายคนก็จะยังคงตอบว่า 1 ใน 2 เหมือนเดิม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ถึ ง แม้ เ ราจะมี ห ลั ก ยึ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ ก าร

ด่วนสรุปทำให้เราได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน อย่าลืมนะครับว่า

ในการเลื อ กแผ่ น ป้ า ยครั้ ง นี้ เราเริ่ ม ตั ด สิ น ใจตั้ ง แต่ แ รกก่ อ น

ที่พิธีกรจะเปิดให้แล้ว ดังนั้นถ้าผมเปลี่ยนคำถามใหม่ว่า ในการ เปิดป้ายครั้งแรกเรามีโอกาสที่จะเลือกป้ายกลับบ้านมือเปล่า เป็นเท่าใด ก็คงตอบกันได้ว่าเป็นสองในสาม เมื่อประกอบกับ ความจริงอีกอย่างที่ว่า ถ้าเราเลือกป้ายโบ๋แล้วเปลี่ยน ก็จะได้ เป็นป้ายรางวัลอย่างแน่นอน ดังนั้น เราก็คงตอบคำถามข้อนี้

ได้ถูกต้องว่าเป็นสองในสาม (อย่าลืมเอาไปใช้นะครับ ข้อนี้) เห็นมั้ยครับ แค่คำถามง่าย ๆ เราเห็นกันอยู่บ่อย ๆ เราก็ ยั ง คิ ด ผิ ด ได้ เ ลย ถึ ง แม้ ว่ า เรามี ห ลั ก ยึ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งก็ ต าม

แต่การด่วนสรุปทำให้เราพลาดข้อมูลสำคัญไปได้ง่าย ๆ ใน โลกการลงทุ น ก็ เ ช่ น กั น ครั บ นอกจากจะต้ อ งหาหลั ก ยึ ด ที่

เหมาะสมแล้ ว เราควรจะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั้ ง หมดมา ประกอบกันอย่างครบถ้วน โดยที่ไม่มีการด่วนสรุป เราจึงจะ สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ถ้าเราไม่มีหลักยึด

ที่มีเหตุผลเพียงพอ การลงทุนของเราก็ไม่ต่างจากการพนัน

ซึ่งทางที่ดีก็คือ ไม่ควรเข้าไปยุ่งนั่นเอง เอาละครับ หลังจากที่เราเล่นเกมวันนี้แล้ว ผมก็หวังว่า

ทุกท่านคงจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะครับ ถ้าพร้อมแล้ว ลองตอบคำถามข้ อ สุ ด ท้ า ยกั น ดู น ะครั บ วั น ไหนที่ ท่ า นตอบ คำถามนี้ได้ด้วยความมั่นใจมากกว่า 55% ท่านค่อยเอาเงิน เข้าไปลงทุน อย่าลืมคำเตือนของผมข้างต้นนะครับ ข้ อ สุ ด ท้ า ย ท่ า นคิ ด ว่ า ราคา GFZ10 จะปรั บ ตั ว ไปใน ทิศทางใดใน 1 สัปดาห์ถัดจากนี้ และท่านคิดว่า GFZ10 จะ ปิดวันสุดท้ายที่ราคาประมาณเท่าใด

เฉลย [Source : CIA] ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ประมาณ 5 แสนตารางกิ โ ลเมตร อั ฟ กานิ ส ถานมี ประชากร 29 ล้านคน และตุรกีมีประชากร 78 ล้านคน

โดยฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ausirisfutures.com โทรศัพท์ 0-2633-5299 วารสารทองคำ 49
เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ช่างทองเมืองเพชรบุรี ศิลปะแห่งนพคุณเมืองทักษิณ

52 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ฝี มื อ การผลิ ต ทองรู ป พรรณของไทย ขึ้ น ชื่ อ ว่ า มี ค วาม งดงาม ซึ่งลวดลายต่าง ๆ ได้ถูกสืบทอดมาจากช่างทองสกุล ต่ า ง ๆ ของไทย ถื อ เป็ น รากฐานสำคั ญ ในการพั ฒ นางาน ทองคำมาจวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งลวดลายแต่ละลาย นอกจากจะ เป็ น งานศิ ล ปหั ต ถกรรมที่ ง ดงามวิ จิ ต รบรรจงแล้ ว ยั ง เป็ น เอกลักษณ์ของช่างทองสกุลต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์

ในภูมิภาคนั้นได้อย่างชัดเจน โดยสกุลช่างทองของไทยมี 3 สกุลหลัก ประกอบด้วย สกุลช่างทองสุโขทัย สกุลช่างทอง

เมืองเพชร และสกุลช่างถมนคร ซึ่งเรื่องราวของแต่ละสกุล ก็ จะมีจุดเด่นและความน่าสนใจที่ต่างกันไป ซึ่งจะทยอยนำมา เสนออย่างต่อเนื่อง

เล่าขานตำนานทอง

สำหรับในฉบับนี้ขอนำเสนอ ช่างทองสกุลเพชรบุรี หรือ

ช่างทองเมืองเพชร ผู้ผลิตทองรูปพรรณที่มีรูปทรงและลวดลาย ดั ด แปลงมาจากธรรมชาติ และสิ่ ง ของที่ อ ยู่ ใ กล้ ๆ ตั ว ใน

ชีวิตประจำวัน เช่น ลูกสน เต่าร้าง ดอกพิกุล ดอกมะลิ ปลา เป็ น ต้ น ซึ่ ง ต้ น กำเนิ ด สั น นิ ษ ฐานว่ า สื บ ทอดฝี มื อ มาจาก

ช่างทองหลวง หนึ่งในสิบช่างสิบหมู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ ง ขณะนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลต่ า ง ๆ

ทรงโปรดให้มีการก่อสร้างพระราชวังต่าง ๆ ขึ้นในจังหวัด เพชรบุ รี นั บ ตั้ ง แต่ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า

เจ้ า อยู่ หั ว โปรดเกล้ า ฯ ให้ ก่ อ สร้ า งพระราชวั ง พระนครคี รี

(เขาวั ง ) รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระราชวังรามราชนิเวศน์ และก่อสร้าง พระราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวั น รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้ทำให้ช่างสิบหมู่ในพระราชสำนักได้มารวมตัว กันอยู่ที่เมืองเพชรบุรี และงานศิลปะชั้นสูงจากวังหลวง จึงหลั่ง ไหลมาสู่เมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ศิลปะการทำขนมไทย รวมถึงศิลปะการผลิตทองคำ ที่ช่างทอง พื้ น บ้ า นเพชรบุ รี ไ ด้ มี โ อกาสเป็ น ลู ก มื อ หรื อ ผู้ ช่ ว ยช่ า งหลวง

ส่ ง ผลให้ ฝี มื อ ช่ า งทองพื้ น ฐานของเพชรบุ รี ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา

จนทำให้เครื่องทองเมืองเพชรกลายเป็นศิลปหัตถกรรมล้ำค่า

ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว ยากจะหาจากที่ใดเสมอเหมือน เพราะเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ผสมผสานความงดงาม ของธรรมชาติ และประโยชน์ใช้สอยของทองไว้อย่างกลมกลืน เครื่ อ งทองเมื อ งเพชรบุ รี ถื อ เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม

อันล้ำค่ายิ่งของชาติ และได้ถูกสืบทอดมายังรุ่นต่อรุ่น พร้อม กันนั้นได้มีการพัฒนาลวดลายและรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของทองคำสกุลเพชรบุรี ประกอบด้วย “ขัดมัน” เป็นชื่อสร้อยคอ มีลักษณะเป็นห่วงกลมเกี่ยวกัน เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกัน โดยช่างจะใช้ตะไบลบเหลี่ยมห่วงของ สร้อยตลอดเส้น “สี่เสา หกเสา และแปดเสา” เป็นลวดลาย

การถักห่วงกลมขนาดเล็ก ๆ จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำ เป็นสร้อยคอและสายสะพายแล่ง สร้อยสี่เสาจะมีขนาดเล็ก สร้อยหกเสามีขนาดปานกลาง ส่วนสร้อยแปดเหลี่ยมจะมีขนาด ใหญ่ “สมอเกลียว” เป็นสร้อยที่ทำจากลวดลายทองคำขดเป็น ห่ ว งแล้ ว เชื่ อ มต่ อ กั น เป็ น ลู ก โซ่ ป ะวะหล่ ำ หรื อ ปะวะหล่ ำ ทรง เครื่อง ซึ่งเลียนแบบมาจากโคมจีน วารสารทองคำ 53


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สร้อยมือ ปะว่ะหล่ำทรงเครื่อง

ต่างหูปะวะหล่ำทับทิม

ต่างหูผีเสื้อพลอย 3 สี

“ลูกสน” มีลักษณะคล้ายลูกสนทะเล ประกอบด้วยโครง ลวดทองขนาดเล็กต่อประกอบกัน “เต่าร้าง” เป็นชื่อเรียกตุ้มหู

มีลักษณะคล้ายพวงของผลเต่าร้าง “ลูกไม้ปลายมือหรือเล็บมือ” เป็ น ทองรู ป พรรณประเภทสร้ อ ยข้ อ มื อ ประกอบด้ ว ยทรง กระบอกขนาดเล็กคั่นด้วยทอง ทำเป็นรูปดอกพิกุลหรือเป็นรูป ห้าแฉก คล้ายฝ่ามือและฝ่านิ้ว “ดอกพิกุล” เป็นลวดลายทอง นิยมใช้ตกแต่งหรือประกอบทองรูปพรรณลวดลายอื่น “ดอก มะลิ” เป็ น ทองรู ป พรรณมีลักษณะคล้ายดอกมะลิกำลั ง บาน โดยกลีบดอกมะลิแต่ละดอกจะประดับเพชรซีก ยาวรี ด้วยวิธี การตีขอบ “ก้านบัว” กำไลข้อเท้าสำหรับเด็กในสมัยก่อน มีลักษณะ เป็นห่วงขนาดใหญ่ กลมเกลี้ยง “บัวสัตตบงกช” เป็นลายทอง

รูปพรรณ เลียนแบบบัวสัตตบงกช มีชื่อเรียกในหมู่ช่างทอง

เมืองเพชรบุรีว่า กระดุม “บัวจงกลและมณฑป” เป็นลวดลาย ของช่ า งเขี ย นลายไทย ซึ่ ง ช่ า งทองได้ น ำมาออกแบบเป็ น

ปิ่นปักผม “ประจำยาม” ช่างทองได้ดัดแปลงลายประจำยามมา ทำเป็นจี้ มีสองชนิดคือ จี้ตัวผู้กับจี้ตัวเมีย “เสมหรือปลา” เป็น ลวดลายที่ช่างทองสมัยโบราณนิยมทำเป็นแผ่นทอง และดุนให้ เป็นลวดลายเสมหรือปลา “ผีเสื้อ” เป็นทองรูปพรรณที่มีรูปแบบการสร้างสรรค์จาก โครงสร้างของผีเสื้อ “งู พญานาค และมังกร” เป็นลวดลายทอง ซึ่งดัดแปลงจากสัตว์ประเภทงู ช่างนิยมทำเป็นแหวนงูประเภท ต่ า ง ๆ โดยเป็ น การแกะสลั ก ผสมผสานการเคาะและดุ น ลวดลายลงบนแผ่นทองคำ ซึ่งตีขึ้นเป็นรูปกำไล “ตะขาบ” เป็น ลวดลายทองรูปพรรณที่เลียนแบบตัวตะขาบ นิยมทำเป็นสร้อย ข้อมือ 54 วารสารทองคำ

พญานาคลงยาฝังเพชรซีก

พญานาคนพรัตน์

“พิรอด” ในสมัยโบราณพิรอดเป็นแหวนซึ่งถักด้วยผ้ายันต์ หรื อ ด้ า ยดิ บ นิ ย มใช้ เ ป็ น เครื่ อ งราง ช่ า งทองได้ ดั ด แปลง

ลวดลายมาทำเป็นแหวนพิรอด “ตะไบ” เป็นแหวนฝังพลอยหรือ เพชรซีกทั่ว ๆ ไป แต่ช่างทองเมืองเพชรบุรีใช้วิชาการสลัก ลวดลายสร้างเอกลักษณ์เฉพาะยิ่งขึ้น ด้วยการตะไบทั้งสองข้าง ของแหวนให้เป็นร่องลึก เป็นที่มาของชื่อแหวนตะไบ เมื่องานฝีมือจากช่างทองหลวงได้ไหลรวมกับศิลปะทองคำ พื้นบ้าน ก่อให้เกิดสกุลช่างทองเพชรบุรี และเริ่มผลิตทองคำ

ทั้ ง ในรู ป แบบของทองรู ป พรรณและภาชนะทองคำต่ า ง ๆ

โดยมี ช่ า งทองคนแรกของเพชรบุ รี คื อ นายหวน ตาลวั น นา ข้อมูลจากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางสาว ไกร ทองสัมฤทธิ์ ผู้เป็นทายาทตระกูลทองสัมฤทธิ์ ระบุว่า

นายหวน ผูเ้ ป็นหลานของพระยาตาลวันประเทโศ อดีตเจ้าเมือง เพชรบุ รี และได้ ถ วายตั ว เป็ น มหาดเล็ ก ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรักษาพระราชวังพระนครคีรี และเมื่อรัชกาลที่ 5

เสด็จประทับแรม ณ จังหวัดเพชรบุรี ท่านต้องมารับราชการ

เป็นประจำ นอกจากนีน้ ายหวนยังมีความสามารถในการทำทองรูปพรรณ แกะสลักลวดลายได้ทุกอย่าง แม้แต่สร้อยเพชร ทองรูปพรรณ สมัยใหม่ ท่านก็ทำได้ โดยใช้เครื่องมือสมัยโบราณ รวมทั้ง

ท่านเป็นช่างทองที่ซื่อสัตย์ จึงเป็นที่เชื่อถือของคนทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตาม นายหวน ประกอบอาชีพช่างทองประมาณ 30 ปี ก็ต้องเลิกอาชีพนี้ไป เพราะนัยน์ตาไม่ดีพอที่จะทำทองฝังเพชร พลอยได้ สำหรั บ การทำทองรู ป พรรณในสายนายหวน

ไม่ ป รากฏมี ผู้ ใ ดสื บ ทอดการทำทองรู ป พรรณในตระกู ล ช่ า ง

สายนี้เลย


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า สกุล ช่างทองเพชรบุรี ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 4 ตระกูล ซึ่งปรากฏ ต่อมาภายหลังจากนายหวน เสียชีวิตลง คือ ตระกูลสุวรรณ ช่าง และตระกูลทองสัมฤทธิ์ ตระกูลชูบดินทร์ และช่างทอง ร้านซุ่นเซ็ง ช่างทองชาวจีน ที่ไม่ปรากฏว่าเป็นตระกูลใดอีก ด้วย ตระกูลช่างทองทั้ง 4 อาศัยอยู่แถบหัวถนนพาณิชย์เจริญ ตั้งแต่บริเวณวัดเกาะและศาลเจ้าบ้านปืน จนถึงบริเวณตรอก

ท่ า ช่ อ ง บ้ า นเรื อ นในย่ า นดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะเป็ น ห้ อ งแถวไม้

2 ชั้น สร้างทอดยาวไปตามถนน สำหรั บ ช่ า งทองตระกู ล สุ ว รรณช่ า ง ต้ น ตระกู ล ของช่ า ง ตระกูลนี้ คือนายโช สุวรรณช่าง มีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ. 24162490 นายโช เรียนวิชาช่างทองจากนายต่าย เทศศิริ ซึ่งเป็น

ชาวบ้านท่าช่อง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อฝึกทำทองจนคล่องดีแล้ว จึงรับงานอยู่ที่บ้าน งานที่รับทำ

ได้แก่ สร้อย ปิ่น แหวน และเครื่องประดับต่าง ๆ ที่ลูกค้า

สั่ ง ทำ เมื่ อ นายโชถึ ง แก่ ก รรม นางทองคำ (สุ ว รรณช่ า ง)

เกษนรา จึ ง รั บ ผิ ด ชอบควบคุมการทำทองเอง มีช่า งอื่ น ๆ

และนายชุ่ม สุวรรณช่าง สืบทอดเป็นรุ่นสุดท้าย ส่วนช่างทองตระกูลทองสัมฤทธิ์ ช่างทองสายนี้ เดิมเป็น ชาวทองเหลืองข้างวัดป่าแป้น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่ ม จากนายเกษ เกษตรี ก ร ซึ่ ง เป็ น ปู่ ท วดของตระกู ล

ทองสัมฤทธิ์ และเป็นต้นตระกูล เกษตรีกร นายเกษเป็นทหาร ช่ า งในพระบรมมหาราชวั ง กรุ ง เทพมหานคร มี ห น้ า ที่ เ ป็ น

ช่ า งทหาร ทำเครื่ อ งทองเหลื อ ง ประเภทกระดุ ม ชั้ น ยศ

ยอดหมวก และเครื่องประดับของทหาร เป็นต้น ต่อมาลูกสาว คื อ นางแก้ ว ได้ แ ต่ ง งานกั บ นายจ้ อ ย ถมปั ด ซึ่ ง ก็ เ ป็ น ช่ า ง

ทองเหลืองเช่นกัน ต่อมาลูกหลานของนายจ้อย และนางแก้ว

ได้อพยพบ้านจากวัดป่าแป้น มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ถนนพาณิชย์ เจริ ญ โดยลู ก สาวของนายจ้อยและนางแก้ว คือนางเสงี่ ย ม ถมปัด ได้แต่งงานกับนายใหม่ ทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นช่างเขียน และช่างทอง และปู่ก็เป็นช่างทอง 2 คน คือ นายเทพ และ นายผ่าน มีฝีมือในการการทำแหวนงู และสร้อยประจำยาม

ที่เป็นที่เลื่องลือ ต่อมานายใหม่ และนางเสงี่ยม (ถมปัด) ทองสัมฤทธิ์ ได้ หันมาทำทองรูปพรรณที่ถนนพาณิชย์เจริญ และตั้งชื่อร้านว่า

ทองสัมฤทธิ์ แต่ปัจจุบันทุกท่านที่กล่าวมาได้ถึงแก่กรรมแล้ว เหลื อ เพี ย งลู ก ศิ ษ ย์ ซึ่ ง ได้ เ คยฝึ ก ทำทองกั บ นางพั บ ได้ แ ก่

นางเนื่อง นางฉิว นางปรุง นางหลิน นางเลียบ ซึ่งยังคงมี

ชี วิ ต อยู่ โดยเฉพาะนางเลี ย บได้ ชื่ อ ว่ า มี ค วามประณี ต ใน

เล่าขานตำนานทอง

การทำสร้ อ ยอย่ า งยิ่ ง ส่ ว นนางเนื่ อ ง และนางฉิ ว มี ค วาม สามารถในการทำทองรูปพรรณทุกแบบ แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏ ว่าทั้งนางฉิวและนางเลียบยังมีการทำทองหรือมีผู้สืบทอดหรือ ไม่ รวมทั้งร้านซุ่นเซ็งซึ่งเป็นช่างทองชาวจีน ไม่มีผู้สืบทอดงาน ช่างทองด้วยเช่นกัน ส่วนตระกูล “ชูบดินทร์” ซึ่งเกี่ยวดองกับตระกูล “ทอง

สั ม ฤทธิ์ ” ได้ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นงานช่ า งทองแก่ ลู ก หลาน

และศิษย์ไว้หลายคน แต่ส่วนใหญ่เสียชีวิตไปเกือบหมดแล้ว บางคนก็อายุมากและสุขภาพไม่ดีจึงเลิกทำทอง มีแต่นางเนื่อง แฝงสี ค ำ (นามสกุ ล เดิ ม ชู บ ดิ น ทร์ ) อายุ 96 ปี ช่ า งทอง

เชื้อสายตระกูล “ชูบดินทร์” เพียงคนเดียวที่ยังคงทำทองอยู่ จนถึงปัจจุบัน โดยขณะนี้นางเนื่อง มีผู้สืบทอดคนเดียว ซึ่งเป็น ลูกสาวของนางเนื่อง คือ นางสาวมณฑา แฝงสีคำ ทั้งนี้ นางเนื่อง เริ่มฝึกวิชาช่างทำทองรูปพรรณมาตั้งแต่ อายุ 17 ปี กับลุงลับ และป้าพับ ชูบดินทร์ เมื่ออายุ 29 ปี

ได้สมรสกับนายพร แฝงสีคำ และได้ยึดอาชีพทำทองตลอดมา ตราบจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าป้าเนื่องจะมีอายุมากแล้ว แต่ยังคง ทำทองอยู่ ทุ ก วั น โดยไม่ มี วั น หยุ ด และตั้ ง ใจว่ า จะทำต่ อ ไป

เรื่อย ๆ จนกว่าสังขารจะไม่อำนวย โดยใช้กรรมวิธีทำทอง

รู ป พรรณและเครื่ อ งประดั บ ตามแบบโบราณ คื อ เป็ น งาน

“ศิ ล ปหั ต ถกรรม” อย่ า งแท้ จ ริ ง ตามวิ ธี แ บบโบราณ โดยใช้

เครื่องมือทำทอง ได้แก่ ปากคีบ ไม้พัน (พันลวดทอง) เครื่อง ชักลวด คีม ตาเต็ง ที่เป่า แล่น ไม้หักชั้น ทั่ง ค้อน บ่อทอง เหลือง ตะไบเล็ก ตะไบใหญ่ เบ้าหลอมทอง ตะเกียง โต๊ะทำ ทอง เครื่องเป่าทอง กรรไกร งานของป้าเนื่องจึงยังคงดำรง คุ ณ ค่ า อั น เนื่ อ งมาจาก “ฝี มื อ ” ที่ ไ ม่ อ าจมี ใ ครเที ย บเคี ย ง

แต่ละวันจะมีลกู ค้าจากทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มาสั่งทำทองอยู่มิได้ว่างเว้น นี่คือ แง่มุมหนึ่งของประวัติศาสตร์ช่างทองสกุลเพชรบุรี ที่ เคยเฟื่องฟู วันนี้หลงเหลือเพียงอดีตที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าหนึ่ง ของประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรีเท่านั้น

ขอขอบคุณ คุณสิทธิพร นพคุณ จากร้านทองโบราณ เพชรพรี

วารสารทองคำ 55


ระเบียงทองคำ

56 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

วารสารทองคำ 57


สัมภาษณ์พิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เร่งเพาะต้นกล้าช่างฝีมือ หวังนำความงดงามหัตถ นายปรีชา ผ่องเจริญกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์

ทันทีที่รับนโยบายเรื่อง “การส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่อง ประดับและอัญมณีไทยให้เป็นที่รู้จักและยั่งยืน” จากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปรีชา ผ่องเจริญกุล ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะ กรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย ไม่รอช้าที่ จะเดินหน้าภารกิจนี้อย่างเร่งด่วน และหนึ่งในนั้นก็คือ การ รื้อฟื้นทองคำโบราณ งานหัตถศิลป์ทองคำที่สูญหายให้กลับ

มามี ชี วิ ต และกลั บ มาเป็ น ที่ นิ ย มของตลาดอี ก ครั้ ง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ธุรกิจ อัญมณีและเครื่อง ประดับไทยสู่สากล” นายปรีชา ซึ่งคร่ำหวอดในวงการเครื่องประดับและอัญมณี มายาวนาน กล่ า วว่ า โครงการดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ น โยบาย Creative Thailand เพื่ อ การกระตุ้ น การฟื้ น ตั ว เศรษฐกิ จ

ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจอัญมณีและเครื่อง ประดับ ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก รวมทั้ง ส่งเสริมช่างฝีมือร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่นให้ ยั่งยืน และยกฐานะการเป็นผู้รับจ้างผลิต เป็นการพัฒนาไปสู่ การผลิ ต ที่ มี ก ารพั ฒ นาดี ไ ซน์ ห รื อ รู ป แบบสิ น ค้ า ของตนเอง

ซึ่งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมียอดการส่งออกอันดับ 3 58 วารสารทองคำ

ของประเทศ ประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ส่วนธุรกิจทองคำ

มี มู ล ค่ า ประมาณ 1.8 แสนล้ า นบาทต่ อ ปี และยั ง มี ก าร

ว่าจ้างคน 1.3 ล้านคน โครงการนี้ จ ะส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งประดั บ และ อัญมณีทั้ง 5 ประเภท คือ ทองคำ เครื่องเงิน เครื่องถม พลอย และมุก ในส่วนของทองคำ จะดำเนินการใน 3 จังหวัด คือ สุโขทัย เพชรบุรี และนครราชสีมา โดยจะเป็นการอนุรักษ์ ลวดลายทองคำโบราณตามฝีมือช่างทองสกุลต่าง ๆ ที่สูญหาย ไปแล้วให้ฟนื้ กลับมาอีกครัง้ ในส่วนของภาคกลางจะดำเนินการ ที่จังหวัดสุโขทัยและเพชรบุรี ซึ่งลวดลายทองคำโบราณจะได้รับ การสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา เช่น ลายพฤกษา ลายสิงสารา สัตว์ ไปจนถึงลายที่เกิดจากจินตนาการและเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายดอกพิกุล ดอกมะลิ ก้านบัว ประจำยาม ลูกสน สมอ เกลียว ส่วนเทคนิคการผลิตทองคำโบราณภาคอีสานคือจังหวัด นครราชสีมา ที่ได้รับอิทธิพลมาจากช่างทองชาวลาวหรือชาว เขมร นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบ เทคโนโลยี และ การตลาด ซึ่งจะช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมทองคำในภาพรวมให้ โตขึ้ น อี ก มาก นอกเหนื อ จากการทำตลาดทองคำรู ป พรรณ

และทองคำแท่ง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สัมภาษณ์พิเศษ

ทองลวดลายโบราณ ศ ิลป์ไทยออกตีตลาดโลก ทั้ ง นี้ ในการดำเนิ น งานจะรั บ สมั ค รผู้ ป ระกอบการ

เครือ่ งประดับและอัญมณีทงั้ 5 ด้าน จำนวน 200 ราย จากนัน้ จะนำมาคัดเลือกให้เหลือ 30 ราย มาทำการอบรมบ่มเพาะ

ใน 3 ขั้ น ตอน คื อ “ในการส่ ง เสริ ม จะทำการรั บ สมั ค ร

ผู้ประกอบการเครื่องประดับและอัญมณีทั้ง 5 ด้าน จำนวน

30 ราย มาทำการอบรมบ่ ม เพาะเป็ น เวลา 10 วั น ซึ่ ง ใน

ระยะเวลานี้ ผู้ ป ระกอบการจะได้ รั บ การเคี่ ย วกรำให้ มี ค วาม แข็งแกร่งทุกด้าน ให้ความรู้ในเชิงลึก เพื่อส่งเสริมแนวความคิด สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการออกแบบ การผลิต ชิ้ น งาน ตลอดถึ ง การตลาด เพื่ อ นำไปสู่ ก ารยกระดั บ การ

พั ฒ นาธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ ก าร (Development Value Creation) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น” ในการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง 7 จังหวัด จะ จัดขึ้นระหว่างเดือน ก.ค.–ธ.ค. 2553 โดยผ่านกิจกรรม 3 ขั้น ตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์ จะทำการศึกษาและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ตลอดจน ประเด็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนาจากการสัมมนาระดม

ความคิด เพื่อให้นำมาสร้างต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการ เครื่องประดับและอัญมณี ขั้นตอนการบ่มเพาะ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอด จนแนวคิดการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้าน

การออกแบบ การผลิ ต ชิ้ น งาน การตลาด เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า

ของสินค้าและบริการ จากกิจกรรมการพัฒนาความคิดและ

การเปลี่ยนทัศนคติในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และ การพั ฒ นาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยเชิ ญ นั ก ออกแบบที่ มี ชื่ อ เสี ย ง

และผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับมาร่วมกันสร้าง สรรค์ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาร่วมในการผลิตชิ้นงาน และสุดท้ายคือการพัฒนา เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการพบปะและ

การค้าระหว่างกัน ขั้นตอน Business Promotion เป็นการสร้างความพร้อม ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม นี้ จากการได้ มี โ อกาสทดลองและ

เข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า และการจั บ คู่ ท างธุ ร กิ จ พร้ อ มใน

ขั้ น ตอนนี้ ยั ง มี ก ารนำเสนอผลงานที่ ผ่ า นการสร้ า งสรรค์ บ น

พื้ น ฐานของการบริ ห ารและการตลาดสมั ย ใหม่ ทั้ ง 30 ชิ้ น

ซึ่งเป็นชิ้นงานเอก หรือ The Masterpieces ออกจัดแสดงทั้ง 7 จังหวัด รวมทั้งในงาน Gems and Jewelry Fair อีกด้วย ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการดำเนิ น การแนะนำโครงการแก่

ผู้ ป ระกอบการ เสร็ จ สิ้ น ไปแล้ ว 2 จั ง หวั ด คื อ เพชรบุ รี

และเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้ง 7 จังหวัด และพร้อม ดำเนินการอบรมบ่มเพาะได้ประมาณกลางปี 2554 ผู้ ที่ ส นใจจะเข้ า ร่ ว มต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ คื อ มี ค วาม ต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจและยกระดับธุรกิจตนเองไปสู่ตลาด โลก มีความตั้งใจจริง มีสินค้าที่จำหน่ายได้จริงทั้งในตลาดไทย และตลาดโลก เป็ น ผู้ ป ระกอบการหรื อ นั ก ออกแบบที่ มี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต โดยใช้ เ อกลั ก ษณ์ ข องไทยและอนุ รั ก ษ์

ภูมิปัญญาไทย และต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ หน่ ว ยงานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ อย่ า งเช่ น สภาหอการค้ า สมาคม

ค้าทองคำ ซึ่งทางโครงการจะทำการคัดเลือกทันทีเมื่อมีการส่ง

วารสารทองคำ 59


สัมภาษณ์พิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รายชื่อเข้ามา เพราะถือว่ามีการกลั่นกรองมาในเบื้องต้นแล้ว หรือผู้ประกอบการที่มีการดำเนินธุรกิจมากกว่า 1 ปีขึ้นไป นายปรี ช า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า อุ ต สาหกรรมทองคำยั ง สามารถต่อยอดได้อีกมาก โดยเฉพาะตลาดทองคำลวดลาย โบราณ ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีความต้องการอีกมาก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันหลงเหลือผู้ประกอบการ

ด้านนี้เพียงไม่กี่ราย และเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเท่านั้น เช่น การผลิตทองคำลวดลายโบราณด้วย เทคนิ ค ไข่ ป ลา ขนาดเม็ ด เท่ า ปลายผม หรื อ อุ บ ะ ซึ่ ง เป็ น

การทำให้ข้างนอกดูตันข้างในกลวงโดยการอัดด้วยชันเพื่อให้มี น้ ำ หนั ก เบา เป็ น ต้ น แม้ จ ะเป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะและ

60 วารสารทองคำ

การฝึกฝน แต่ผมเชื่อมั่นว่า ช่างทองปัจจุบันจะต้องทำได้อย่าง แน่ น อน เพราะมี ทั ก ษะในส่ ว นนี้ อ ยู่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ ข าดการ

ส่งเสริมและการแนะนำอย่างถูกต้อง ขณะเดี ย วกั น แม้ พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ทองคำในประเทศ

ของไทยและของโลก จะเปลี่ ย นไปเป็ น การนิ ย มซื้ อ เพื่ อ การ ลงทุนมากกว่าการซื้อมาเพื่อสวมใส่ แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าความ ต้ อ งการทองคำรู ป พรรณและทองคำลวดลายทองคำโบราณ

ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศยั ง มี อ ยู่ อี ก มาก อย่ า งเช่ น

ในประเทศกรีซมีการผลิตทองคำลวดลายโบราณออกจำหน่าย ซึ่ ง ขายในราคาที่ แ พงมาก แต่ ก ลั บ ได้ รั บ ความนิ ย ม เพราะ

เป็นงานที่มีคุณค่าและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น สำหรับทองคำโบราณของไทยเองก็มีเอกลักษณ์และลวดลายที่มี ความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อนาคตตลาดต้องตอบ รับดีอย่างแน่นอน “หากทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มมื อ กั น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความนิ ย ม ทองคำรูปพรรณและทองคำลวดลายโบราณมากขึ้น ตลาดใน ส่วนนี้ก็จะโตขึ้น แต่หากละเลยไป ศิลปะในส่วนนี้ก็อาจจะ สูญหายเหลือเพียงทองคำแท่งก็เป็นได้ ซึ่งในส่วนตัวมองว่า

การส่ ง เสริ ม ด้ า นทองคำของไทยยั ง น้ อ ยอยู่ ม าก วั น นี้ จึ ง

อยากเห็ น ทุ ก ภาคส่ ว นลุ ก ขึ้ น มาช่ ว ยกั น คุ ย กั น โดยเฉพาะ สมาคมค้าทองคำ อาจมาปรึกษาหารือกันว่าจะส่งเสริมอย่างไร หรื อ ต้ อ งการการสนั บ สนุ น เรื่ อ งใด ซึ่ ง กระทรวงพาณิ ช ย์ ใ น

ฐานะหน่วยงานสนับสนุน ยินดีให้การส่งเสริมอย่างเต็มกำลัง” ประธานคณะกรรมการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง

ประดับไทย กล่าว


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

ตลาดทองคำ เมืเหตุโอครงสร้ งปราจี น ซึ ม ยาว างเมืองเปลี่ยน ผนวกราคาทองพุ่งไม่หยุด

คอลัมน์ “ระเบียงทองคำ” ในฉบับนี้ เราจะเดินทางไป เยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมร้านทองจังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งได้รวมตัวกันมาแล้วกว่า 20 ปี ซึ่งในขณะนี้มี คุณสุจรรยา

ลีลายนะ จากห้างทองประเสริฐ เป็นประธานชมรม โดยมีร้าน ทองทั่วทั้งตัวอำเภอเมืองประมาณ 20 ร้านเข้าร่วมเป็นสมาชิก คุ ณ สุ จ รรยา กล่ า วว่ า ความจริ ง แล้ ว มี ร้ า นทองในต่ า ง อำเภอ อาทิ กบินทร์บุรี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20 ร้าน อำเภอ บ้ า นสร้ า ง กว่ า 30 ร้ า น อำเภอศรี ม หาโพธิ์ อำเภอ ประจันตคาม ขอเข้าร่วมแต่ได้ปฏิเสธไป เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ วารสารทองคำ 61


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ห่ า งไกลกั น การติ ด ต่ อ ประสานงานทำได้ ล ำบาก แต่ จ าก ปริมาณร้านทองในต่างอำเภอ แสดงให้เห็นถึงความเจริญได้แผ่ กระจายออกไป จากเดิมที่กระจุกอยู่เฉพาะในตัวอำเภอเมือง โดยมี ปั จ จั ย หลั ก ในเรื่ อ งของการคมนาคมที่ ไ ด้ พั ฒ นามากขึ้ น ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ไปรวมตัวอยู่ในอำเภอที่ เดินทางออกไปทางท่าเรือในจังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งทำให้ เกิดชุมชนใหม่ ๆ และมีแรงงานเข้าไปอาศัยอยู่มากมาย นอกจากนั้ น การที่ อ.สระแก้ว ได้แยกตัวออกไปตั้ ง เป็ น จังหวัด ก็ยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดปราจีนบุรีชัดเจน มากขึ้น ทั้งในเรื่องของการค้าขาย รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ 62 วารสารทองคำ

ประชาชน ทำให้เขตอำเภอเมืองเป็นแค่ทางผ่าน และเงียบสงบ มากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่พักอาศัย ศูนย์ราชการ ค่ายทหาร สถานศึกษา ขณะที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของที่นี่จะขึ้นกับพืชผล ทางการเกษตร เมื่อช่วงที่ผลผลิตออกมา ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ หรือข้าว การค้าการขายก็จะคึกคักมากขึ้น แต่จุดเด่นของที่นี่ก็ คือความอุดมสมบูรณ์ มีของกินให้บริโภคตลอดทั้งปี ขณะที่ การเมืองในพื้นที่ก็ไม่รุนแรง ไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่ คุณสุจรรยา กล่าวถึงการจัดตั้งชมรมร้านทองในพื้นที่ว่า นอกจากเพื่ อ ความแน่ น แฟ้ น ของบรรดาผู้ ป ระกอบการแล้ ว

ก็ เ พื่ อ สร้ า งความปึ ก แผ่ น เมื่ อ เข้ า ไปคุ ย ปั ญ หากั บ ทางราชการ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพากรเกี่ยวกับการเก็บภาษี ซึ่งร้านค้า

ที่ นี่ พ ร้ อ มจะจ่ า ยแต่ อ ยากให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ค วามสมเหตุ ผ ล ส่ ว น

เจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ทางชมรมก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่หากมีการร้องขอมา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของชมรม นอกเหนือจากการนัดรับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมพูดคุยกัน ถึ ง เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ หรื อ ประเด็ น สำคั ญ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ

ดำเนินงานในการค้าขายทองคำ หากมีเหตุด่วนเราก็สามารถ เรี ย กประชุ ม ได้ ทั น ที และทุ ก คนก็ พ ร้ อ มจะร่ ว มมื อ ในการมา

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ส่วนปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่ก็ไม่ค่อยมี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

จี้ปล้น ซึ่งได้เงียบหายมานานแล้ว ขณะที่เรื่องของทองปลอม

ที่ผ่านมาเคยมีกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกขายแต่ตอนนี้ก็เงียบหายไป แต่หากว่ามีความไม่ชอบมาพากลก็จะมีการแจ้งข่าวสารให้ทราบ ถึงกันโดยเร็ว อย่างไรก็ตามหลังจากที่ราคาทองได้ปรับตัวเพิ่ม

ระเบียงทองคำ

สู ง ขึ้ น การค้ า การขายก็ ไ ม่ คึ ก คั ก เท่ า ที่ ค วร โดยเฉพาะทอง

รูปพรรณ ส่วนทองคำแท่งหรือการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ ก็ไม่ คึกคักเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่มากนัก “บรรยากาศโดยรวมของที่นี่ไปเรื่อย ๆ ไม่หวือหวามากนัก การแข่งขันมีไม่มาก ไม่ทะเลาะกัน ไม่แข่งแบบเอาเป็นเอาตาย เหมื อ นที่ อื่ น แต่ ล ะร้ า นก็ จ ะมี ลู ก ค้ า เป็ น ของตั ว เอง แต่ ท ว่ า ปริ ม าณการซื้ อ ก็ ล ดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ทั้ ง ปริ ม าณและขนาด

ซึ่งตลาดที่นี่คงจะไม่ขยายไปมากกว่านี้ แต่น่าจะไปแถวย่าน อุ ต สาหกรรม แถบกบิ น ทร์ บุ รี กั บ ศรี ม หาโพธิ์ ซึ่ ง ตอนนี้

การคมนาคมขยายตั ว มาก ฝั่ ง นี้ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของเกษตรกรรม

ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวไปทาง อ.นาดี อ.กบินทร์บุรี และ

เขาใหญ่ โดยไม่ ไ ด้ ผ่ า นมาทาง อ.เมื อ ง ตรงนี้ มั น เหมื อ น

แอ่งกระทะ ไม่เหมือนสมัยก่อนที่การค้าคมนาคมทั้งหมดจะ

ต้องผ่าน อ.เมือง ซึ่งแต่ก่อนจะอาศัยทางน้ำ ขณะที่ถนนก็มี

เส้นเดียวคือถนนหน้าเมือง แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาก” คุณสุจรรยา กล่าวทิ้งท้าย

เชิญสมาชิกสมาคมค้าทองคำ รับข่าวสารผ่านอีเมลฟรี

สมาคมค้ า ทองคำ ขอเรี ย นให้ ท่ า นสมาชิ ก ทราบว่ า สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งอีเมลข่าวสาร บทวิเคราะห์ราคาทองคำ รายงาน สรุ ป ราคาทองคำประจำวั น รวมทั้ ง ข่ า วสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลของสมาชิกมาเป็นระยะ เวลาหนึ่ ง แล้ ว ซึ่ ง ได้ ผ ลตอบรั บ ที่ ดี ช่ ว ยสร้ า งความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้น ทางสมาคมค้าทองคำจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่ยัง ไม่ได้รับบริการดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ

มาที่สมาคมค้าทองคำ โดยโทร.มาที่ 0-2623-2301-3 แจ้งชื่อ ร้าน เลขที่สมาชิก และอีเมลที่ต้องการรับบริการกับเจ้าหน้าที่

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) และหากมีข้อเสนออื่น ๆ เพิ่มเติม ท่าน สามารถแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อช่วยกันพัฒนา อุตสาหกรรมค้าทองคำของเราให้เข้มแข็งตลอดไป...

วารสารทองคำ 63


ยกนิ้วให้

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ชิมขนม

“ตระกูลทอง”

เสริมสิริมงคลที่ร้านคุณแอ๋ว

ทองคำ นอกเหนือจากจะเป็นโลหะสูงค่า มีสีเหลืองอร่าม และมีประโยชน์นานัปการแล้ว ชื่อทองคำยังถือเป็นของมงคล จึงมักจะถูกนำไปใช้เป็นชื่อสิ่งของมากมาย รวมไปถึงขนมไทย ที่เป็นขนมมงคล ก็จะมีชื่อของทองเข้าไปเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่งคอลัมน์ “ยกนิ้วให้” ในฉบับนี้จะพาไปชิมขนมที่ ร้านบ้าน

คุณแอ๋ว ตั้งอยู่ที่ “เกาะเกร็ด” ซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนมอญเก่าแก่มา ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และยังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่ายเอาไว้ สำหรับร้านบ้านคุณแอ๋ว เปิดมานานกว่า 40 ปี มีขนมไทย หลากหลายชนิด ให้ได้ลิ้มชิมรสกัน อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ปลาแนม ลูกชุบ ข้าวแช่ เป็นต้น โดยเอกลักษณ์ของขนมไทย ร้านคุณแอ๋วคือ ขนมจะไม่มีความหวานมาก ใช้วัสดุชั้นดี และ ขนมทุกชิ้นมีความหวานหอมเนียนลิ้น ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจะ ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งยังมีการสาธิต ทำขนมไทยให้ได้ชมกันอีกด้วย โดยเฉพาะขนมไทยมงคล ที่

64 วารสารทองคำ

นอกจากจะซื้อหาทานกันแล้ว ยังซื้อหาเป็นของฝากที่มีความ หมายดี แ ก่ ผู้ รั บ อี ก ด้ ว ย โดยเฉพาะขนมที่ มี ชื่ อ ทองเข้ า ไป เกี่ยวข้อง คุณแอ๋วเล่าให้ฟังว่า ขนมไทยที่มีคำว่าทองผสมอยู่ ไม่รู้ว่า เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด หรือส่วนหนึ่งอาจมาจากสีของขนมที่มี

สี เ หลื อ งสดคล้ า ยทองคำ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ขนมไทยกลายเป็ น

ที่ นิ ย มมากขึ้ น กว่ า ขนมฝรั่ ง หลายเท่ า ตั ว เนื่ อ งจากราคาที่

ถูกกว่า รสชาติความหวานหอม และมีหลากหลายชนิดให้เลือก นอกจากนี้ ข นมไทยแต่ ล ะชิ้ น ยั ง เป็ น ขนมที่ ผู้ ท ำต้ อ งใช้ ค วาม ตั้ ง ใจในการทำด้ ว ย เพราะขั้ น ตอนการทำมี ค วามละเอี ย ด

และพิถีพิถันทุกขั้นตอน จึงทำให้ขนมไทย โดยเฉพาะขนมไทย ที่มีชื่อเป็นทองผสมอยู่ได้รับความนิยมและถูกใช้เป็นของขวัญ ของฝากในงานมงคลต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น งานแต่ ง งาน

ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช รับตำแหน่งใหม่


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สำหรับขนมไทยมงคลที่ร้านคุณแอ๋วแนะนำมี 2 ประเภท คือ ขนมในตระกูลทอง คือ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก และขนมที่ มี ค วามหมายในทางเจริ ญ ก้ า วหน้ า อี ก

5 ชนิด คือ เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ เสน่ห์จันทร์ ขนมชั้น ขนม

ถ้วยฟู ซึ่งขนมแต่ละอย่างจะให้ความหมายแตกต่างกันไป ทองหยิบ เป็นขนมมงคลที่มีลักษณะงดงามคล้ายดอกไม้

สี ท อง ต้ อ งใช้ ค วามสามารถและความพิถีพิถันอย่างมากใน

การประดิ ด ประดอยจั บ กลี บ ให้ ง ดงามเหมื อ นกลี บ ดอกไม้

เชื่ อ ว่ า หากนำไปใช้ ป ระกอบพิ ธี ม งคลต่ า ง ๆ หรื อ ให้ เ ป็ น

ของขวัญแก่ใครแล้ว จะทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย หยิบจับ การงานสิ่งใดก็จะร่ำรวยมีเงินมีทอง ทองหยอด เป็นขนมที่มีลักษณะคล้ายหยดน้ำสีเหลืองทอง มีความหมายว่า จะทำงานทำการอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทอง ใช้ ป ระกอบในพิ ธี ม งคลทั้ ง หลาย หรื อ มอบเป็ น ของขวั ญ ใน โอกาสสำคัญ ๆ แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพรักหรือญาติสนิทมิตรสหาย แทนคำอวยพรให้ร่ำรวย มีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างไม่รู้หมดสิ้น ฝอยทอง มีลักษณะเป็นเส้นทอง หมายถึงให้ชีวิตยั่งยืนยาว มีอายุยืน และนิยมใช้กันในงานมงคลสมรส ถือเคล็ดกันว่า

ยกนิ้วให้

ห้ามตัดขนมให้สนั้ ต้องปล่อยให้เป็นเส้นยาว ๆ เพือ่ ทีค่ บู่ า่ วสาว จะได้ครองชีวิตคู่และรักกันยืนยาวตลอดไป ทองเอก เป็นขนมที่ต้องใช้ความพิถีพิถันอย่างยิ่งในทุก

ขั้นตอนการทำ มีลักษณะที่สง่างามโดดเด่นกว่าขนมตระกูล ทองอื่น ๆ ตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนม คำว่า “เอก” หมายความถึ ง การเป็ น ที่ ห นึ่ ง การใช้ ข นมทองเอก ประกอบพิธีมงคลสำคัญต่าง ๆ หรือใช้มอบเป็นของขวัญใน งานฉลองการเลื่ อ นยศ เลื่ อ นตำแหน่ ง จึ ง เปรี ย บเสมื อ น

คำอวยพรให้เป็นที่หนึ่ง และมีความรุ่งเรืองในชีวิต ร้ า นขนมไทยบ้ า นคุ ณ แอ๋ ว ร้ า นขนมไทย เป็ น เรื อ นไม้ บรรยากาศดี ลมพั ด เย็ น สบาย ตั้ ง อยู่ ริ ม คลองขนมหวาน บริเวณด้านท้ายของเกาะเกร็ด นอกจากจะมีขนมไทยให้ได้

ซื้ อ ติ ด ไม้ ติ ด มื อ แล้ ว ยั ง มี อ าหาร ซึ่ ง อาหารแนะนำก็ คื อ

แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ห่อหมก ต้องบอกว่ามีรสชาติ เยี่ยมไม่แพ้ขนมเลยทีเดียว ขนมไทย บ้านคุณแอ๋ว ติดต่อ 0-2584-5145, 0-2960-8056 วารสารทองคำ 65


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 หรือที่ www.goldtraders.or.th


วารสาร บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) Back Cover Inside Back Cover Inside Front Cover Facing Inside Back Cover Facing Inside Front Cover Facing Contents Regular Page

Regular Page (1/2)

ประเภท

ปกหลังแยก 4 สี ปกหลังใน 4 สี ปกหน้าใน 4 สี ตรงข้ามปกหลังใน 4 สี ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) 4 สี ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) 4 สี หน้าธรรมดา 4 สี (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) : แบ่งเป็นครึ่งหน้า ได้จำนวน 10 หน้า

ราคา 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

10,500 บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2623-2301


คุยกันท้ายเล่มกับนายหมึกทอง GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมค้าทองคำทุกท่าน ก่อนอื่น ทางที ม งานสมาคมฯ ต้ อ งขอส่ ง กำลั ง ใจถึ ง ผู้ ป ระสบภั ย

น้ำท่วมให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการจัดสัมมนา “รู้ทันทอง ปลอม” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา ถือว่าได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากจากท่านสมาชิกสมาคมฯ โดยมีผู้ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 กว่าท่านเลยทีเดียว งานนี้ต้อง ขอขอบคุณผูส้ นับสนุนทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็น บจ.มานิตแอนด์ทลู , บจ.เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) และ บมจ. ธนาคาร ไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย่ อ ย หากการจั ด สั ม มนาครั้ ง นี้ มี ข้ อ บกพร่องประการใด ทางทีมงานต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางสมาคมฯ ขอน้อมรับไว้ เพื่อนำไปปรับปรุง และจะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านที่พลาดโอกาสแรก สมาคมฯ จะจัดสัมมนาครั้ง

ที่สองอย่างแน่นอน ซึ่งจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ และขอ ความกรุณาติดตามข่าวด้วยนะครับ สำหรับคำถามต่าง ๆ ที่ท่านได้ส่งให้ในวันสัมมนานั้น ทางสมาคมฯ ได้ โ พสคำถาม-คำตอบไว้ ใ นเว็ บ บอร์ ด ของ สมาคมฯ เรียบร้อยแล้วครับ แต่สำหรับคำถามที่เป็นส่วนของ ทนายเชิงกฎหมาย ทางคุณวิภาสฯ ที่ปรึกษากฎหมายของ สมาคมค้าทองคำได้มีการโทร.กลับไปตอบเป็นการส่วนตัวให้ ด้ ว ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น การให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก อย่ า งใกล้ ชิ ด มากขึ้ น

และต้องขอขอบคุณ คุณวิภาส ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน หรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายก็สามารถโพสคำถามไว้ที่เว็บบอร์ดของสมาคมฯ

ที่ห้อง “ปรึกษาปัญหากฎหมาย” ได้เลย แต่ต้องลงทะเบียน ก่อนนะครับ และสืบเนื่องจากการสัมมนา “รู้ทันทองปลอม” ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดทำเครือข่ายเฝ้าระวังทองปลอมขึ้น ผ่านช่อง ทางเว็ บ ไซต์ ข องสมาคมฯ โดยเปิ ด ให้ ส มาชิ ก ร้ า นทอง

ทั่วประเทศช่วยกันเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนกันเข้ามาที่ส่วน กลางผ่าน E-mail : hotline@goldtraders.or.th เพื่อเป็น ประโยชน์กับเพื่อนร้านทองท่านอื่นได้เฝ้าระวังการรับซื้อสินค้า เข้าร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตจะมีการประสานงาน กับสถานธนานุบาล สถานธนานุเคราะห์ และสมาคมโรงรับ จำนำ เพื่อเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังอีกด้วย นอกจาก นี้ สมาคมฯ ยังได้เพิ่มห้อง “รู้ทันทองปลอม” ในห้องนี้จะมี ภาพถ่ า ยของทองปลอม ตั้ ง แต่ ส มั ย อดี ต มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น พร้อมวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นกรณีศึกษากับท่านสมาชิกอีก ด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านสมาชิก ทั้งรายเก่า และ รายใหม่ เป็นอย่างมาก และพิเศษสำหรับท่านสมาชิกสมาคม ค้าทองคำที่ใช้บริการรับราคาทองทาง SMS ทางทีมงานจะส่ง 68 วารสารทองคำ

SMS แจ้ ง เตื อ นเมื่ อ มี ก ารพบทองปลอม และส่ ง ข้ อ มูลเข้า มายังเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อให้ท่านเข้ามาดูรายละเอียดใน เว็บบอร์ดได้ทันทีครับ จุดนี้ถือเป็นการดำเนินการเบื้องต้นเท่านั้น แต่สำหรับ

การดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเป็นรูป ธรรม ทางสมาคมฯ กำลังเร่งหารือกันเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการเพื่อดูแลในจุดนี้ต่อไป สำหรั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ไ ด้ ท ำในรอบเดื อ นนี้ คื อ ทาง สมาคมฯ ได้ จั ด ทำเฟซบุ๊ ก ขึ้ น โดยใช้ ห น้ า แฟนเพจว่ า “ทองคำ” เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้ามาติดตามราคาซื้อขายกัน อย่างแพร่หลาย สะดวก และรวดเร็ว ในช่วงดำเนินการ 1 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ “ทองคำ” มีแฟนเกือบ 4,000 คน แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากใน ขณะนี้กระแสการลงทุนในทองคำเป็นที่ฟีเวอร์มาก ข้อดีของ การทำแฟนเพจนั้น จะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแสการลงทุนใน ทองคำขยายขึ้นเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนทำงาน ซึ่งจะช่วยขยายกลุ่มลูกค้าให้กับร้านทอง ทั่วประเทศได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็แวะเข้าไปกด “ถูกใจ” ให้ กับ “ทองคำ” จากหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ด้วยนะครับ โดยส่วนตัวผู้เขียนแล้วเห็นว่าเฟซบุ๊กนั้นให้ประโยชน์มาก จริง ๆ โดยเฉพาะในขณะนี้การทำ Social network เป็นสิ่ง

ที่หลีกได้ยากในโลกของการทำธุรกิจยุคใหม่ จึงอยากแนะนำ ว่าหากมีเวลาว่างลองศึกษาดูนะครับ ไม่เสียหายและไม่ยาก อย่างที่คิด ซึ่งเฟซบุ๊กนี้อาจช่วยโปรโมตร้านทองของท่านได้ แบบฟรี ๆ หากท่านต้องการสร้างหน้า Fanpage แต่ติดขัด ไม่เข้าใจส่วนใด ท่านสามารถโทร.เข้ามาปรึกษาได้ สมาคมฯ ยินดีให้ข้อมูลเต็มที่ครับ และหากท่านต้องการโปรโมตหน้า เพจหรือเว็บไซต์ร้านของท่านในหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ทาง สมาคมฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โทร.มาแจ้งได้เลยครับ สำหรับในช่วงนี้ราคาทองผันผวนมาก ร้านทองคงต้อง เหนื่อยกันหน่อย ยิ่งใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วด้วย แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมดูแลสุขภาพกันบ้างนะครับ ด้วยความรักและห่วงใยจาก พวกเราทีมงานสมาคมค้าทองคำ พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ... นายหมึกทอง
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.