ทองคำ Vol.26

Page 1
รายงานพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

“...ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีจากที่ตั้งโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น โดยคำ แนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมูลนิธินี้ได้ผลดีเป็นจำนวนมาก ได้ช่วยให้ราษฎรทั่วประเทศไทยได้แสดงความสามารถของคนไทยออกมาเป็น ที่ประจักษ์ของต่างประเทศทั่วประเทศไทยทุกภาค ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าคน ไทยเป็นคนที่ฉลาดและมีความเป็นศิลปิน มีความละเอียดอ่อน ถ้าลองว่าได้ โอกาสในชีวติ แล้ว เขาก็จะเป็นกำลังทีย่ อดเยีย่ มของประเทศชาติ ข้าพเจ้าเชือ่ มัน่ อย่างนั้น...” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ 2 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รายงานพิเศษ

ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าผู้เข้า ไปเยี่ยมเยียน คือ ผลงานศิลปะแห่งชนชาติไทยที่งดงามประณีต บรรจงดุจนิรมิตจากสวรรค์ สรรค์สร้างเป็นงานศิลป์หลากหลาย แขนง ไม่ว่าจะเป็น งานถมเงินถมทอง งานคร่ำเงินคร่ำทอง งานเครื่องเงินเครื่องทอง งานย่านลิเภา งานแกะสลัก งาน ตกแต่ ง ปี ก แมลงทั บ งานปั ก ผ้ า และทอผ้ า ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น

ผลงานจากความร่วมแรงร่วมใจของช่างฝีมือที่รวบรวมมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรม ก่อเกิดเป็นงานชิ้นสำคัญค่าควรเมือง อาทิ บุษบกมาลา ซึ่งรวบรวมเอาศิลปหัตถกรรมจากช่าง ๗ แผนกไว้ ด้วยกัน ทั้งงานถมทอง เครื่องเงินเครื่องทอง คร่ำเงินคร่ำทอง ลงยาสี แกะสลักไม้ ตกแต่งปีกแมลงทับ และย่านลิเภาไว้ด้วย กัน อันเป็นศิลปะชั้นสูง ที่ถือเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมไทย อีกทั้ง พระที่นั่งพุดตานถมทอง พระที่นั่งพุดตานคร่ำทอง สี วิ ก ากาญจน์ จำหลั ก ทองฉลุ ล งยาราชาวดี ห ลั ง คาประดั บ

ปีกแมลงทับ เรือศรีสุพรรณหงส์จำลอง สร้างด้วยเงินถมทอง ประดั บบุษบกทองแท้กลางลำเรือ ฉากผ้าปักไหมน้อ ยหักดิ้น

แล่ ง เงิ น -ทอง เรื่ อ ง “หิมพานต์” บุ ษ บกห้ า ยอดไม้ แ กะสลั ก

ฉากไม้แกะสลักตำนานเพชรรัตน์ ฉากจำหลักไม้สระโบกขรณี ฉากปักสระโบกขรณี ภาพเขียนสีบนพื้นทอง “สุรินทรสุรอัปสร” ม้ า นิ ล มั ง กรไม้ แ กะสลั ก ตกแต่ ง อั ญ มณี โคมไฟระย้ า แต่ ง

ปีกแมลงทับ บุษบกจตุรมุขพิมาน จำหลักไม้สักทองและเครื่องประกอบ จำหลักไม้อุโลก ไม้โมก ประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และพระราชลัญจกร รัชกาลที่ ๖, ๗, ๘ และ ๙ รวมทั้งผลงานที่จัดสร้างขึ้นในโอกาสสำคัญหลาย วาระ เช่น ขันถมทองลายมงคล ๑๐๘ เนื่องในโอกาสสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ พระธรรมจั ก รครํ่ า เงิ น

ครํ่ า ทอง สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ทรงถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าเนื่ อ งในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ รอยพระพุทธบาทถมทองลายมงคล ๑๐๘ และรอยพระพุทธบาทครํ่าเงินครํ่าทองลายมงคล ๑๐๘ สร้างขึ้น เพื่ อ ทรงถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร

วารสารทองคำ 3


รายงานพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม พรรษาครบ ๕ รอบ พุทธศักราช ๒๕๓๐ เรือสําเภาพระมหาชนก เรือสำเภาทองคำครํ่าทอง ตกแต่ง ด้วยปีกแมลงทับ ประดับเพชรและอัญมณี สร้างขึ้นเพื่อทรง ถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร เนื่ อ งใน โอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ พุทธศักราช ๒๕๔๒ สุพรรณเภตรา เรือสำเภาถมทอง ท้องสำเภาทองสาน เสาครํ่าเงินครํ่าทอง ใบจำหลักฉลุทอง ยอดเสาเป็นธงลงยา บุษบกกระบวนจีน ครํ่าเงินครํ่าทอง ผลงานจากแผนกเครื่องเงิน เครื่องทอง ถมทอง คร่ำเงินคร่ำทอง และงานแกะสลักไม้ สร้าง ขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช ดำเนินทรงรับรางวัลประกาศนียบัตร “Diplôme de Grande Médaille d’Or avec Plaquette d’ Honneur” ทูลเกล้าฯ ถวายโดยสมาคม Sciences - Lettres ประเทศ ฝรั่งเศส พุทธศักราช ๒๕๔๕ สัปคับพระคชาธาร สัปคับจำหลัก ทองประดับเพชร สัปคับถมทอง จำหลักทองคำประดับเพชร สัปคับจำหลักไม้ลายพันธุ์พฤกษา สัปคับเหล็กครํ่าทองครํ่าเงิน

ลายเถาไม้เทศ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ศิลป์แผ่นดิน ที่มลังเมลือง ณ เบื้องหน้านี้ แม้จะงดงามราว เกิดจากเทพนิรมิต แต่แท้จริงแล้ว เป็นผลงานจากสองมือของ ลูกหลานเกษตรกรที่ตั้งใจสรรค์สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวาย “พระแม่ แห่งแผ่นดิน” ด้ ว ยความสำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รง

พระกรุณาพระราชทานชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขา ด้วยความรักที่ ทรงมีต่อ “คนไทย” ทุกคน และความรักที่ทรงมีต่อ “ความ เป็นไทย” ทุกสิ่ง

มู ล นิ ธิ ศิ ล ปาชี พ ซึ่ ง ถื อ กำเนิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี ๒๕๑๙ โดยน้ ำ

พระราชหฤทั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ กำลังพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ ประสาน

การดำเนิ น งานทุ ก ด้ า นครบวงจร เพื่ อ ยกระดั บ ความเป็ น อยู่ เพิ่ ม พู น รายได้ พั ฒ นาอาชี พ ของราษฎร และที่ ส ำคั ญ คื อ

การอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าทุกแขนง ที่ ตกทอดมาแต่ ค รั้ ง บรรพชนให้ ค งอยู่ เ ป็ น ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละความ

ภาคภูมิใจของคนไทยไปตลอดกาล ท่ า นผู้ ห ญิ ง สุ ภ รภ์ เ พ็ ญ หลวงเทพนิ มิ ต

รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ

4 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ฝีมือ

ช่างไทยว่า “แรงบันดาลพระทัยในการทรงงาน เพือ่ อนุรกั ษ์ฝมี อื ช่างไทย แขนงต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดขึน้ จากความรักทีท่ รงมีตอ่ ประเทศชาติ และประชาชนของพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรง เยี่ยมราษฎรในที่ต่าง ๆ ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองราชย์ใหม่ ๆ ทำให้ทรงทราบว่า ประชาชนของพระองค์ทา่ น ยากจนมาก หมดฤดู ท ำนาแล้ ว ก็ นั่ ง จั บ เจ่ า ไม่ รู้ จ ะทำอะไร

สมัยก่อนมีของไปพระราชทาน ทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ฯลฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เคยรับสั่งให้ฟังว่า พระเจ้าอยู่หัวทรง มีรับสั่งว่า ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ทางออกที่จะทำให้ราษฎร อยู่ได้ด้วยตัวเอง เพราะจะคอยแต่ของแจก ต้องหาวิธีที่จะช่วย ให้ราษฎรอยู่ได้ด้วยตัวเอง” เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของ ไทย จากผ้าซิ่น ผ้าไหมมัดหมี่ที่ราษฎรนุ่งมารับเสด็จ เครื่องเงิน ของชาวเขา เครื่องถมทองจากภาคใต้ ที่มีผู้นำมาทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงสนพระทัย รับสั่งถามศึกษาจากพวกเขา เมื่อทรง ทราบว่างานเหล่านี้จะไม่มีใครทำแล้ว ทรงตระหนักว่าต้องรักษา ศิลปะของไทยไว้ไม่ให้สูญหาย ไม่เช่นนั้นแล้ว ชาติจะอยู่ไม่ได้ เพราะศิลปะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นไทย “รับสั่งว่า ทุกชาติต้องมีศิลปะของตัวเอง ถ้าไม่มีเขาจะดูถูก เราต้องคงศิลปะเหล่านีไ้ ว้ให้ได้ ทรงเกรงว่า สิง่ เหล่านี้ จะสูญหาย ทรงเอาสองสิ่ ง สำคั ญ มารวมกั น คื อ ความยากจนของราษฎร และศิลปะที่จะสูญหาย

รายงานพิเศษ

จึ ง ทรงมี พ ระราชดำริ ใ ห้ เ อาลู ก หลานคนจนมาฝึ ก งานศิ ล ปะ

เพื่อแก้ปัญหาปากท้องก่อน การอนุรักษ์เป็นเรื่องรองลงมา ทรง ขอลูกหลานเขามาจากครอบครัวที่มีลูกมาก เลือกคนที่ไม่ใช่ กำลังหลักของครอบครัวมาอยู่บ้านพระเจ้าอยู่หัว บ้านพระราชินี แม้พ่อแม่จะไม่ทราบว่าจะเอาลูกเขามาทำอะไร แต่เขาก็ให้มา ด้วยความศรัทธาในพระองค์ท่าน” เมื่อทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นแห่งแรก โดยสมาชิ ก ศิ ล ปาชี พ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมนั้ น คั ด เลื อ กจาก ครอบครั ว ที่ ย ากจนไร้ ที่ ท ำกิ น และมี บุ ต รมากจากทั่ ว ทุ ก ภาค โปรดเกล้ า ฯ ให้ ม าฝึ ก งานศิ ล ปะต่ า ง ๆ ที่ จ ะสู ญ หาย เช่ น ถมทอง คร่ำเงินคร่ำทอง เครื่องเงินเครื่องทอง จักสาน และ

อื่น ๆ อีกมาก ระหว่างการฝึกจะได้รับพระราชทานเบี้ยเลี้ยง รายวัน ตั้งแต่วันแรก และเพิ่มขึ้นตามความสามารถ จนถึงปรับ เป็นเงินเดือนพร้อมที่พักและค่าพาหนะ และโปรดเกล้าฯ ให้ อบรมทั้งทางโลกและทางธรรม รวมทั้งนำไปทัศนศึกษาสถานที่ สำคัญ เพื่อปลูกฝังความรักชาติ “การมาเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพ จะเริม่ จากการเรียนพืน้ ฐาน ให้อ่านออกเขียนได้เสียก่อน ทรงรับสั่งว่า ให้อ่านออกเขียนได้ จะได้ไม่หลงเชื่อใครง่าย ๆ หรือให้ใครมาหลอกให้เซ็นชื่อทำ ที่ดินหลุดเป็นของคนอื่น ส่วนการเรียนศิลปาชีพนั้น สามปีแรก ทุกคนจะต้องหัดมือ หัดความเที่ยงของมือ เรียนรู้ลายไทย เมื่อ ผ่านแผนกเขียนลายกับแผนกปั้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญแล้ว ก็จะ ต่ อ ไปเรี ย นศิ ล ปหั ต ถกรรมแขนงต่ า ง ๆ ในศิ ล ปาชี พ ซึ่ ง มี ทั้งหมด ๒๓ แผนกต่อไป” ในการฝึกอบรมศิลปาชีพนั้น ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ เล่าว่า ไม่มขี อ้ ผูกมัดใด ๆ จะออกไปไม่ทำงานทีพ่ ระองค์ทา่ นพระราชทาน ให้ ก็ไม่ทรงว่า ทั้งยังมีพระราชกระแสรับสั่งด้วยพระเมตตา

ด้ ว ยว่ า วั น หนึ่ ง หากเขาหมดหนทางทำกิ น เขาก็ อ าจนึ ก ถึ ง

วิชาเหล่านี้และได้ใช้วิชานี้ทำมาหา เลี้ยงชีพได้ต่อไป สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ ท ร ง คั ด เ ลื อ ก นั ก เ รี ย น

วารสารทองคำ 5


รายงานพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ศิลปาชีพด้วยพระองค์เอง เมื่อทรงรับแล้วจะมีลายพระราชหัตถ์ กำกับมาว่า จะให้คนนั้นเรียนอะไร นักเรียนที่มา ทั้ง ๆ ที่

ไม่เคยมีความรู้และฝีมือเชิงช่างใด ๆ เมื่อต้องมาเรียนรู้งาน

ศิลปหัตถกรรมชั้นสูง ก็ปรากฏว่า สามารถทำได้ทุกคน อีกทั้ง การเรียนการสอนในโรงฝึกศิลปาชีพ เน้นผลิตงานที่มีคุณภาพ และความละเอียดอ่อนสูง เพื่อให้ได้งานฝีมือที่ประณีต วิจิตร บรรจง เปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งศิลปะไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ อย่างแท้จริง ด้ ว ยพระวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละน้ ำ พระราชหฤทั ย ที่ ท รงรั ก และ หวงแหนความเป็นไทย งานศิลปะไทยหลายแขนงจึงยังดำรงอยู่ เพื่อให้ลูกหลานไทยได้สืบสานต่อไป โดยเฉพาะงานฝีมือชั้นเอก ที่เกือบสูญหายไปแล้ว เช่น งานคร่ำทอง ซึ่งเป็นการฝังเส้นทอง เส้นเล็ก ๆ ลงบนผิวเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก โดยต้องทำให้

ผิวเหล็กเกิดเป็นรอยขรุขระอย่างละเอียด ด้วยการใช้เหล็กสกัด

ที่คมบางตอกสักลงบนผิวเหล็กหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นจึงใช้เส้น ทองหรือเส้นเงินฝังให้เกิดเป็นลวดลาย เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่ง เนื้อ เหล็กจะเกิดสนิมตามธรรมชาติ สนิมเหล็กจะช่วยขับให้ลายเด่น ขึ้นเอง ซึ่งผู้ที่จะเรียนแขนงนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีเหงื่อไม่เค็ม เพราะความเค็มของเหงื่อจะทำให้เนื้อเหล็กเกิดสนิม ทำให้ฝัง เส้นเงินเส้นทองไม่ติด จากที่เคยมีผู้สามารถทำงานคร่ำทองได้เหลือเพียงผู้เดียว คือ ครูสมาน ไชยสุกมุ าร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ค รู สมานมาสอนวิ ช าการทำคร่ ำ แก่ นักเรียนศิลปาชีพจนปัจจุบันมีผู้ สื บ ทอดงานฝี มื อ นี้ ไ ว้ ไ ด้ แ ล้ ว หลายคน หรือจะเป็นงานถมทอง ซึ่ง เป็ น งานศิ ล ปหั ต ถกรรมประณี ต ศิ ล ป์ โครงการแรกที่ทรงโปรดให้นำมาสอน เป็นอาชีพเสริมให้กับราษฎรพร้อมกับ ก า ร ท อ ผ้ า ไ ห ม ด้วยทรงเห็นว่า ช่ า ง ฝี มื อ ท ำ เครื่องถมแบบ

6 วารสารทองคำ

โบราณนับวันจะหายาก ควรอนุรักษ์ส่งเสริม จึงทรงโปรดให้ตั้ง แผนกเครื่องถมขึ้นมา ขณะที่การทำถมทองต้องใช้ทองคำบริสุทธ์ทำ โดยการรีด ทองคำเป็นแผ่นบางที่สุด แล้วตัดด้วยกรรไกรให้ละเอียด เสร็จ แล้วเอาทองคำที่ตัดไปฝน (บด) ปนกับปรอท จนทองคำกับ ปรอทจับเป็นเนื้อเดียวกัน เนียนเหมือนแป้งผัดหน้า เราเรียกว่า “ทองเปียก” นอกจากนีย้ งั มีการทำถมทอง มีขนั้ ตอนการทำอยู่ ๕ ขัน้ ตอน ต้องใช้ช่าง ๕ คน ในงาน ๑ ชิ้น ขั้นตอนที่ ๑ การใช้ช่างขึ้นรูป ให้ เ ป็ น รู ป ทรง ขั้ น ตอนที่ ๒ การใช้ ช่ า งเขี ย นลายกั ด กรด

หรือ ช่างสลักดุน เพื่อให้ชิ้นงานเกิดลวดลาย ขั้นตอนที่ ๓ คือ การใช้ช่างลงถม ขั้นตอนที่ ๔ คือ การใช้ช่างทาทอง ขั้นตอนที่ ๕ คือ การใช้ช่างเพลา แต่งให้เกิดลวดลายคมชัด ส่วนงานเครื่องเงินเครื่องทอง จะใช้วิธีทำด้วยการขึ้นรูป ด้วยมือทั้งสิ้น ไม่มีแบบ ไม่มีพิมพ์ ใช้การตีแผ่นเงินแผ่นทอง ด้วยค้อน การดุนลาย ใช้สวิ่ ใช้คอ้ นดุนให้เกิดลวดลาย เครือ่ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นแผนกต่ า ง ๆ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนต้ อ ง

ทำขึ้นเอง เป็นเครื่องมือที่ หาได้ ง่ า ยในแต่ ล ะ ท้องถิ่น


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS การเรียนการสอนศิลปหัตถกรรมแผนกต่าง ๆ ในโรงฝึก ศิลปาชีพ จึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าเรียนกี่ปีจึงจะจบ เพราะยิ่ง ฝึกก็ยงิ่ มีความชำนาญ ยิง่ มีความเข้าใจยิง่ มีประสบการณ์มากขึน้ ก็จะนำมาซึ่งการผลิตชิ้นงานที่วิจิตรบรรจงยิ่งขึ้น จากเด็กยากจนที่ไม่รู้หนังสือ มาเป็นช่างฝีมือที่สามารถ สร้างผลงานทรงคุณค่าล้ำเลิศมาอวดแก่สายตาชาวโลกให้เป็น

ที่ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ฝีมือช่างไทยอันเป็นมรดกตกทอดมา จนถึงปัจจุบัน นี่จึงเป็นความโสมนัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอย่างแท้จริง “เมื่อครั้งเสด็จฯ ฝรั่งเศส ทรงนำผลงานศิลปาชีพไปแสดงที่ หอไอเฟล เพื่อให้เขาเห็นความสามารถของคนไทย เพราะคนที่ มีสติปัญญาเขาดูออก เมื่อเห็นงานเหล่านี้แล้ว เขาจะรู้ว่าเราเป็น คนอย่างไร ครั้งนั้นเมื่อเสด็จฯ กลับมาที่ประทับแล้ว มีรับสั่งว่า เหมือนฝัน เพราะที่ทรงทำ ไม่ได้ทรงนึกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้ ทรงคิดเพียงว่าให้เขาเลี้ยงชีพได้ มีรับสั่งว่า ผลงานเหล่านี้เกิด ขึ้นได้ด้วยความเชื่อว่า ลูกหลานเกษตรกรสามารถทำงานศิลปะ ได้ ทรงเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีศิลปะอยู่ในตัวถึงทำงานอย่างนี้ได้ แม้ จ ะเคยมี ห ลายคนทู ล ถามว่ า จะไหวหรื อ ทรงรั บ สั่ ง ว่ า

เราต้องลองดู จนถึงวันนี้ สามสิบกว่าปี ผลงานปรากฏให้เห็น แล้วว่าเป็นอย่างไร” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ศิลป์แผ่นดิน” จึง เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ท่ า นผู้ ห ญิ ง สุ ภ รภ์ เ พ็ ญ เล่ า ถึ ง ที่ ม าว่ า “เมื่ อ ตอน สมเด็จพระนางเจ้าฯ เจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ปี ๒๕๓๕ เด็กที่ทรงเอามาเลี้ยงดู มาคิดกันว่าจะถวายของขวัญ อะไรดี จะเป็นเงินก็ลำบากเพราะเขายากจน เพราะรับสั่งเสมอ ว่ า ไม่ ท รงต้ อ งการอะไรจากใคร สิ่ ง ที่ ท รงมี ท รงต้ อ งการ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระราชทานให้ ห มดแล้ ว ทรง อยากให้ราษฎรของพระองค์ทา่ นมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ มีความสุข เท่านั้น ก็เลยคิดกันว่า มาทำงานถวายเป็นของขวัญวันเฉลิม พระชนมพรรษา จึงเกิดเป็นนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๑ ขึ้น จนถึ ง ครั้ ง ที่ ๕ ทำถวายพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว

เจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา “เราจะเปิดครั้งที่ ๖ อีกครั้ง ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐

รายงานพิเศษ

พรรษา ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งในปีนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก็จะทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เรา ก็จะนำสามโอกาสนี้มารวมกันจัดศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๖ ขึ้นในปี ๒๕๕๕ ขณะนี้ก็เริ่มทำไปบ้างแล้ว เช่น แผนกปักผ้า ครั้งที่แล้ว ปักเรื่องป่าหิมพานต์ ครั้งนี้จะปักเรื่องอิเหนา ซึ่งมีเครื่องทรง มากปักยาก งานเครื่องเงินเครื่องทอง ถมทอง ซึ่งเป็นงานที่ต้อง ใช้เวลามาก และครั้งนี้งานจะยากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะ เราต้องการให้มีการพัฒนางานยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ” ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ กล่าวทิ้งท้ายว่า งานศิลปะต่าง ๆ เหล่ า นี้ หากพระองค์ ท่ า นไม่ ท รงอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ทุ ก อย่ า งก็ อ าจ สูญหายหมด ไม่มเี หลือ เมือ่ วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาครอบงำเรา และไม่ใช่เพียงงานศิลปะไทยเท่านั้นที่ทรงอนุรักษ์ สมเด็จพระ นางเจ้าฯ ทรงอนุรักษ์ทุกอย่างที่เป็นไทย แม้แต่แกงเขียวหวาน หมี่กรอบ ก็รับสั่งว่า ต้องรสชาติแบบนั้นแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นชมพู่ มะเหมี่ ย ว พั น ธุ์ ป ลาไทย เช่ น ปลานวลจั น ทร์ ปลาหางไก่

ปลาแก้มช้ำ ต้นไม้ไทย เช่น ต้นประดูแ่ ดง ทุกอย่างทีเ่ ป็นของไทย ทรงรั ก และทรงอนุ รั ก ษ์ ทั้ ง หมด ทั้ ง สองพระองค์ ท รงงาน

พระราชดำริตา่ ง ๆ ด้วยความรักทีม่ ตี อ่ ประชาชนและประเทศชาติ และเด็ก ๆ ศิลปาชีพ ก็ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักและศรัทธาที่มี ต่อพระองค์ท่าน”

ร่วมปลาบปลื้มในความเป็นไทย กับ ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ได้ในวันอังคาร–วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (เวลาจำหน่ายบัตร ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) พิพิธภัณฑ์ปิดทำการ ทุกวันจันทร์ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เปิดให้เข้าชมฟรีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม และวันเด็ก

วารสารทองคำ 7


www.goldtraders.or.th

สารบัญ ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2553

บทความเฉลิมพระเกียรติ 2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บท บ.ก. 11 คุยกับนายกสมาคมฯ : วงการทองคำไทยตื่นตัว 13 รับนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่

18

เรื่องจากปก :

สัมภาษณ์พิเศษ :

โครงการ หน้าร้านเตือนภัย วัคซีนชั้นยอดในการป้องกันมิจฉาชีพ

22

ก.ล.ต.ไฟเขียว อีทีเอฟ 27 จับตา...อีกจุดเปลี่ยนวงการค้าทองคำไทย Global Gold : ข่าวคราวความเคลื่อนไหวแวดวงทองคำในต่างประเทศ 32 แวดวงทองคำ : ประมวลภาพงาน 38

Trading Standard Buy With Confidence

Gold Futures : วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 5 โบรกเกอร์ ระเบียงทองคำ : สัมผัสตลาดทองคำเมืองปากน้ำโพ ศูนย์กลางทางการค้าจากอดีตถึงปัจจุบัน คนทองคำ : 2 ทายาท โกลเบล็ก แตกไลน์ ลุยธุรกิจรถหรู

รอยัล มอเตอร์ส

เปิด... นำเข้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก

42 56

60

ยกนิ้วให้ : ฮงเส็ง ร้านเด็ดที่คนชอบกุ้งไม่ควรพลาด คุยกันท้ายเล่ม : นายหมึกทอง

64 68
ในวงการค้าทองคำช่วงนี้มักจะมีข่าวนวัตกรรม มาให้ได้ตื่นเต้นกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องที่มีการเปิดตัวออกมาก็ล้วน

แต่เป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่ง ไม่คาดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส หรือกองทุน ทองคำ ซึ่งรู้จักกันในนามของอีทีเอฟ โดยในส่วนของมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส ก็ได้เปิดซื้อขายไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม

ที่ผ่านมา ขณะที่อีทีเอฟ ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ได้ประกาศกฎเกณฑ์การลงทุน ออกมาแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะเริ่มดำเนินการกันเมื่อไรเท่านั้น สิ่งที่บอกว่าตื่นเต้น ก็เนื่องจากว่าเมื่อมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำไปสู่ ก า ร พั ฒ น า แต่จะส่งผลกระทบกับใคร หรือจะส่งผลดีกับฝ่ายใด ซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป แต่บอกได้ คำเดี ย วว่ า ห้ามกะพริบตา เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกคาดการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องเกิด นอกเหนือจากเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับวงการค้าทองคำแล้ว เรื่องที่น่าสนใจในฉบับนี้ก็คือ โครงการ

หน้าร้านเตือนภัย ของ สน.จรเข้น้อย เพราะโครงการดังกล่าวถือเป็นการป้องกัน หรือเป็นการขู่กลุ่มมิจฉาชีพ

ที่จะมาลงมือ แทนที่จะเป็นการแก้ไข แต่ทว่าความท้าทายของโครงการอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของร้านกับบรรดาเพื่อนบ้านโดยรอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยห่างหายไปนาน และที่ผ่านมา โครงการนี้ก็สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว และเชื่อว่าหากพื้นที่ใด

นำไปใช้ หรือนำไปประยุกต์เพิ่มเติม ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ขณะเดี ย วกั น เนื้อหาในส่วนอื่นๆ ก็ไม่น่าพลาดด้ ว ยประการทั้ ง ปวง ไม่ ว่ า

จะเป็ น เรื่ อ งของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระมาตา

“ศิ ล ป์ แ ผ่ น ดิ น ไทย” หรื อ ระเบี ย งทองคำ เราก็ จ ะพาไปพู ด คุ ย กั บ ชมรม

ร้ า นทองที่ ป ากน้ ำ โพที่ ก่ อ ตั้ ง มากว่ า 50 ปี ขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ เ พิ่ ม คอลัมน์ “ยกนิ้วให้” ซึ่งเราได้ไปสรรหาที่กินที่เที่ยวมาฝากกัน

เผื่อท่านผู้อ่านที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศหาที่กินที่เที่ยว ใหม่จะได้ไปลองสัมผัสกัน หรือหากใครจะอยากให้เรา ไปลองชิมร้านอาหารที่หนึ่งที่ใดก็แนะนำกันมาได้ แล้ว เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าเยี่ยมยอดเพียงไร...

เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 9/1 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศั พ ท์ 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 ดำเนิ น การโดย : บริ ษั ท วิ เ สจ จำกั ด 23/1 ซอยอิ น ทามระ 3 ถนนสุ ท ธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 ออกแบบรูปเล่ม : บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21

ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208


คุยกับนายกสมาคมฯ

12 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

“วงการทองคำไทยตื่นตัว รับนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่” วารสารทองคำ 13


คุยกับนายกสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ความเคลื่อนไหวในแวดวงทองคำในตลาดเมืองไทยช่วงนี้ ยั ง คงได้ รั บ การจั บ ตาจากนักลงทุน และประชาชนทั่ ว ไปเป็ น อย่างดี แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะไม่หวือหวา เหมื อ นอย่ า งในช่ ว งหลายเดื อ นที่ ผ่ า นมา โดยตลาดยั ง คง เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ และขึ้นลงค่อนข้างจะรวดเร็ว ซึ่ง นั ก ลงทุ น คงจะเฝ้ า ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของข่ า วสารจาก

ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ในภาพรวมแล้วตลาดยังคงซึมๆ หลัง กลุ่มเฮดฟันด์ ได้ย้ายฐานไปลงทุนเกี่ยวกับน้ำมันกับหุ้นมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาทองก็ยังวิ่งอยู่ระดับ 1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ลงมา ก็มีต่ำสุดลงมาประมาณ 1,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จาก นั้ น ก็ ดี ด ไปที่ ก ว่ า 1,190 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ และไปทดสอบ

ที่ 1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งจากภาพรวมที่เกิดขึ้นมองว่า โอกาสขึ้ น ลงมี เ ป็ น ไปได้ ห มด คาดว่ า ราคาทองไม่ น่ า ต่ ำ กว่ า 1,120 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาที่ 1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านไปได้ ถึงจะมีโอกาสไปถึง 1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และอาจจะไปข้างบนยาว โดยปัจจัยหลัก ๆ ตอนนี้ก็มีทั้งเรื่อง ดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์ ผลกระทบจากยุโรป และ 14 วารสารทองคำ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม แม้ที่ผ่านมาจะมีรายงานว่า เศรษฐกิจของอเมริกาดีขึ้น ทำให้ราคาทองร่วงลง แต่จริง ๆ เท่าที่สังเกตกองทุนได้เทขายออกมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้น ส่วน เรื่องของการลอยตัวค่าเงินหยวนนั้น ได้ส่งผลกระทบบ้างใน

ช่วงต้น แต่ไม่มากหลังจากที่ทุกอย่างได้ปรับตัว กลไกทั้งหมด

ก็ถูกขับเคลื่อนตามเดิม สิ่ ง ที่ นั ก ลงทุ น ควรจะระวั ง และวิ เ คราะห์ กั น ให้ ห นั ก ก็ คื อ

เรื่ อ งของการปล่ อ ยข่ า ว โดยเฉพาะในช่ ว งที่ ร าคาทองคำ เคลื่อนไหวไม่มาก ข่าวสารต่าง ๆ ที่ออกมาจะมีผลโดยตรง

ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะหลังมีข่าวคราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของทองคำในประเทศต่าง ๆ ออกเป็นระยะ “นั ก ลงทุ น ต้ อ งคอยศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า ลงทุ น เยอะช่ ว งนี ้ และขอให้เป็นการทำกำไรช่วงสั้น ๆ เพราะข้อมูลดูไม่ชัดเจน ตลาดไปได้ทั้งสองทาง เราต้องดูลาดเลากันทีละสเต็ป ซึ่งมองว่า ตามสถิติที่ผ่านมา จริง ๆ ไม่มีหลักอะไรดูแน่นอน แต่ดูจาก

ตัวเลขที่ขึ้นไปและกลับลงมาทุกที ลักษณะอย่างนี้ จึงทำให้ไม่ สามารถมองไกล ๆ ได้ ประเด็นสำคัญคือ เรื่องค่าเงินบาทที่


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

ปรับแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกับราคาทองภายในประเทศ อย่างมากในช่วงนี้ ทั้งนี้ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของกองทุน ซึ่งในขณะนี้

มีอยู่หลายกองทุน ทำให้เกิดการถ่วงดุลกันขึ้น ซึ่งไม่ได้เทไป

ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เมื่อมีคนขายก็จะมีอีกฝั่งเตรียมซื้อคืนเหมือนกัน แต่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นตรงกันคือ ทองคำยังสามารถทำกำไร

ได้ ส่ ว นทิ ศ ทางแนวโน้ ม ราคาทองคำจนถึ ง สิ้ น ปี นี้ ยั งเชื่อว่า

จะสามารถทำกำไรได้ อี ก ระยะหนึ่ ง แต่ ถ้ า ในระยะยาวแล้ ว

ขอดู เ รื่ อ งของอัตราดอกเบี้ย เพราะจะสามารถชี้ให้เห็นอะไร

ได้หลาย ๆ อย่าง” ส่วนการซื้อขายของนักลงทุนไทยก็ยังมีทั้งคนซื้อและขาย

ไม่ ว่ า ราคาจะอยู่ ใ นระดั บ ใด ขึ้ น อยู่ กั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการลงทุ น

ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เลือกใช้มากขึ้น และเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่ อ การลงทุ น อย่ า งล่ า สุ ด ก็ มี ก ารเปิ ด ตั ว โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส

ขนาดสัญญา 10 บาท ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน

ที่สนใจตลาดนี้โดยตรง และน่าจะช่วยให้ตลาดในจุดนี้ขยายตัว เพิ่มขึ้น ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ เพราะยอดการทำธุรกรรม ในส่วนสัญญา 50 บาท ก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่ง ส่วนจะ กระทบต่อตลาดการซื้อขายทองคำแท่งหรือไม่นั้นคงจะต้องรอดู อี ก ระยะ ขณะเดี ย วกั น กลุ่ ม ผู้ ค้ า อนุ พั น ธ์ ก็ ไ ด้ มี ก ารเสนอที่ จ ะ ขยายเวลาในการซื้อขายออกไปจนถึง 23.00 น. ซึ่งขณะนี้กำลัง รอการตอบรับจากทีเฟ็กซ์ว่าจะดำเนินการอย่างไร แ ต่ สิ่ ง ที่ เ ฝ้ า จั บ ต า อ ยู่ ก็ คื อ ก า ร เ กิ ด ขึ้ น ข อ ง ก อ ง ทุ น

ทองคำ หรื อ อี ที เ อฟ ซึ่ ง คาดว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลาด

ทองคำโดยตรง โดยเฉพาะร้ า นค้ า ปลี ก และขณะนี้ ท าง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ออก มาแล้ว ความจริงแล้วกองทุนทองคำมีอยู่มานานแล้วในไทย

แต่สำหรับ อีทีเอฟที่จะเปิดขึ้นใหม่นี้จะเป็นกองทุนที่เป็นเงิน

ของประชาชน โดยซื้ อ ทองคำแท่ ง เก็ บ ไว้ ใ นเมื อ งไทย ไม่ใช่

ซื้ อ ทองต่ า งประเทศ และเก็ บ ไว้ ต่ า งประเทศ ถ้ า เก็ บ ไว้

ต่ า งประเทศหมายความว่ า จะไปอยู่ ต่ า งชาติ ไ ม่ ใ ช่ ค นไทย

และคนไทยจะเสียประโยชน์ “ผมว่ า ถ้ า มี ก็ ใ ห้ ค นไทย อย่ า ไปเอาฝรั่ ง มา อี ก หน่ อ ย

เราก็ ส อนจระเข้ ว่ า ยน้ ำ และเราก็ เ สี ย เปรี ย บในการบริ ห าร

ตั้งกองทุนในไทยไม่ควรจะให้ต่างชาติเข้ามายุ่งเกี่ยว ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ แต่อย่าไปเสียรู้ต่างประเทศ ซึ่ ง ทางสมาคมจะเข้ า ไปดู เ รื่ อ งนี้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และจะเสนอ

ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์

ของคนไทย และผู้ประกอบการร้านทองในประเทศไทย” วารสารทองคำ 15


เรื่องจากปก

16 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 17


เรื่องจากปก

18 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ตลาดอนุ พั น ธ์ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) หรือ TFEX ได้เปิดการซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส หรือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า ขนาดน้ำหนัก 50 บาท มากว่า

ปีครึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ปัจจุบันมี ปริ ม าณซื้ อ ขายเฉลี่ ย 3,100 สั ญ ญาต่ อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 122 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว และล่าสุดทางทีเฟ็กซ์ ได้เปิดการซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส หรือสัญญาซื้อขายทองคำ ล่วงหน้า ขนาดน้ำหนัก 10 บาท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553

ที่ผ่านมา โดยมีนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลังมาเป็นประธาน ทั้งนี้ นายประดิษฐ์ กล่าวว่า การเปิดซื้อขายสัญญาในระดับย่อย จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ นั ก ลงทุ น ที่ ส นใจเข้ า มาซื้ อ ขายทองคำล่ ว งหน้ า โดยมั่ น ใจว่ า โกลด์ ฟิวเจอร์ส ทั้งขนาด 10 บาท และ 50 บาท จะประสบ ความสำเร็จอย่างดี ด้าน นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าว ว่า การเปิดซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาด 10 บาท มีผลกระทบ ต่อร้านค้าทองคำแน่นอน โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยบางส่วนอาจ จะเปลี่ยนไปลงทุนในมินิ โกลด์ ฟิวเจอร์ส ทำให้ยอดขายทองคำ ของร้านค้าทองลดลงจากปัจจุบันก็ซบเซาอยู่แล้ว พร้อมกันนั้น ได้ ฝ ากเตื อ นนั ก ลงทุ น ให้ ใ ช้ ค วามระวั ง ในการซื้ อ ขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส เนื่องจากราคาทองคำมีความผันผวนมาก หากไม่ ศึกษาข้อมูลจะเกิดความเสี่ยงได้ นอกจากนั้นยังเกิดความเสี่ยง ต่ อ โบรกเกอร์ เพราะหากลู ก ค้ า ไม่ ย อมวางหลั ก ประกั น

เพิ่มเติมถ้าขาดทุนจากราคาทองคำที่ผันผวน โบรกเกอร์ก็ต้องรับ ภาระแทน

วารสารทองคำ 19


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ขณะเดี ย วกั น ทางบรรดาโบรกเกอร์ พ ยายามผลั ก ดั น ให้

ขยายเวลาซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ไปถึง 23.00 น. เพื่อจะได้ สอดคล้องกับเวลาเปิดทำการในตลาดต่างประเทศ เพราะในช่วง ดั ง กล่ า วหากตลาดทองคำมี ค วามผั น ผวนมาก จะได้ แ ก้ ไ ข สถานการณ์ได้ทัน เพื่อไม่ให้ขาดทุน และสร้างความเสียหาย

โดย ตลท. จะหารือกับสมาชิกในตลาดอนุพันธ์ในเร็ว ๆ นี้ รวม ถึงจะต้องพิจารณาเรื่องระบบการซื้อขาย และระบบการเคลียริ่ง ควบคู่กันไปด้วย ด้าน นพ.กฤชรัตน์ หิรณ ั ยศิริ ประธานกลุม่ บริษทั แม่ทองสุก เอ็มทีเอส โกลด์ หนึ่งในโบรกเกอร์จากกลุ่มร้านทอง กล่าวว่า การเปิดซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส สัญญาขนาด 10 บาท เชื่อว่า จะเกิดประโยชน์ใน 2 ส่วน ส่วนแรกประโยชน์โดยตรงของ

นักลงทุน ก็คือทำให้นักลงทุนใช้เงินลงทุนน้อย และความเสี่ยง

ก็น้อยลง เพราะสามารถเลือกและแบ่งแยกการลงทุนได้ ซึ่งใน อดีตหากจะซื้อทองคำขนาด 200 บาททองคำ จะซื้อได้ 4 ครั้ง เพราะจะมีแค่สัญญาครั้งละ 50 แต่ขณะนี้สามารถซื้อได้ 20 ครั้ง ได้โดยที่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของนักลงทุน 20 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ต้องบอกว่าดีแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ประเด็นต่อมาเมื่อสัญญา มีขนาดเล็กลง สภาพคล่องก็จะสูงขึ้น และจะมีนักลงทุนทั้ง

หน้ า เก่ า และหน้ า ใหม่ เ ข้ า มาเลื อ กลงทุ น มากขึ้ น ซึ่ ง จะทำให้ ตลาดขยายตัวมากขึ้น มาดูในส่วนของร้านค้าทอง ที่ผ่านมามีเสียงต่อต้านโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาด 10 บาท มากพอสมควร เพราะเกรงว่าจะ กระทบต่อการทำการค้า ที่ผ่านมาโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาด 50 บาท ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบและเชื่อว่ามินิ โกลด์ ฟิวเจอร์สก็จะไม่ กระทบเช่นกัน แต่น่าจะช่วยเป็นแรงหนุนให้ตลาดในประเทศ ขยายตั ว ในภาพรวม ซึ่ ง หากจะดู ย อดนำเข้ า และส่ ง ออกของ ทองคำในปีนี้ก็เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์สก็ ขยายตัวจากปีที่แล้ว 120 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าทั้งสอง ตลาดโตไปด้ ว ยกั น ไม่ ไ ด้ ท ำให้ ต ลาดหนึ่ ง ตายและตลาดนี้

อยู่ มันหนุนกัน เพราะฐานนักลงทุนกว้างขึ้น แม้ว่านักลงทุน

บางส่วนจะมีส่วนทับซ้อนกันก็ตาม “ถ้ามาดูโกลด์ ฟิวเจอร์ส 10 บาท แนวคิดก็ไม่ต่างเลย ตอนนี้นักลงทุนที่จะเข้ามาในตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ก็รู้ถึงข้อดี และข้ อ เสี ย ของการลงทุ น ในแต่ ล ะประเภท มั น หมดยุ ค ของ

การลงทุนในลักษณะของแมงเม่า หรือการลงทุนโดยปราศจาก ข้อมูล แต่ถ้าถามว่ามีผลกระทบต่อตลาดซื้อขายทองคำหรือไม่ ต้องตอบว่ามีแน่นอน แต่น่าจะประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ แต่ ถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าของตลาดในภาพรวมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แล้วต่างกันมาก” นพ.กฤชรัตน์กล่าว อย่างไรก็ตาม มองว่าการเกิดของมินิ โกลด์ ฟิวเจอร์ส จะ ทำให้ปริมาณการซื้อขายของโกลด์ ฟิวเจอร์ส สัญญา 50 บาท

เรื่องจากปก

ค่อย ๆ ลดจำนวนลงเหลือเพียง 1,000 สัญญาต่อวันภายใน

สิ้นปีนี้ และจะลดเหลือประมาณ 500 กว่าสัญญาต่อวัน ใน

ขณะที่ สั ญ ญาขนาด 10 บาท จะมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น ไปอยู่ ที่ 20,000 สัญญาต่อวันภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน ขณะที่ นางเกศรา มั ญ ชุ ศ รี กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX เปิด เผยถึงการเปิดซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส 10 บาท วันแรกว่า ได้รับ การตอบรับจากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยโกลด์ ฟิวเจอร์ส 10 บาท มีปริมาณการซื้อขายรวม 1,089 สัญญา ประกอบด้วยโกลด์ ฟิวเจอร์สที่ครบกำหนดอายุเดือนสิงหาคม (GF10Q10) 697 สั ญ ญา เดื อ นตุ ล าคม (GF10V10) 326 สัญญา และเดือนธันวาคม (GF10Z10) 66 สัญญา โดยเชื่อมั่น ว่าโกลด์ ฟิวเจอร์ส ทั้งขนาด 10 บาท และขนาด 50 บาท มี โอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต ขณะเดียวกัน TFEX มีแผนในการให้ความรู้เกี่ยวกับโกลด์ ฟิวเจอร์สแก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยได้ รับความร่วมมือจากบริษัทสมาชิก ในการร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการเพื่อบรรยายเชิงวิชาการ รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิ ด เห็ น และให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การซื้ อ ขายโกลด์ ฟิวเจอร์สในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีแก่ผู้สนใจในโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ที่ จ ะได้ เ รี ย นรู้ เ ทคนิ ค ต่ า ง ๆ จากผู้ มี ค วามรู้ แ ละ ประสบการณ์อย่างแท้จริง ทัง้ นี้ กิจกรรม “โกลด์ ฟิวเจอร์ส สัญจร” ปีนี้ มีกำหนดจัดทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ หาดใหญ่ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี พัทยา นครราชสีมา นครปฐม ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ วารสารทองคำ 21


สัมภาษณ์พิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

โครงการ

หน้าร้าน เตือนภัย

วัคซีนชั้นยอดในการป้องกันมิจฉาชีพ ในระยะหลังข่าวการจี้ปล้นร้านทองยังคงมีให้ติดตามอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง บางเหตุ ก ารณ์ เ สี ย หายไม่ ม าก แต่ บ างรายมู ล ค่ า

นับล้านบาท แม้ว่าร้านค้าต่าง ๆ จะได้มีวิธีการป้องกันแล้ว ก็ตาม แต่กลุ่มมิจฉาชีพมักจะหาช่องว่างในการลงมือ ทว่ามี

อยู่ ห นึ่ ง โครงการที่ สน.จรเข้ น้ อ ย สั ง กั ด กองบั ญ ชาการ ตำรวจนครบาลได้จัดทำขึ้น และถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ และได้ เ ห็ น ผลทั น ที นั่ น ก็ คื อ “หน้ า ร้ า นเตื อ นภั ย ” ซึ่ ง ทาง พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม ผกก.สน.จรเข้น้อย จะมาอธิบายถึง โครงการนี้

22 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สัมภาษณ์พิเศษ

วารสารทองคำ 23


สัมภาษณ์พิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้

สวิตช์ไว้ตามเคาน์เตอร์ตามพื้นห้องข้างหลัง เมื่อเกิดเหตุเจ้าของ ตอนที่ย้ายมาเป็น ผกก. ที่นี่ ช่วงแรกมีเหตุวิ่งราวทรัพย์ แต่ ร้านก็กดได้เลย และสัญญาณไฟ สัญญาณเสียงที่อยู่ภายนอก

กว่ า จะจั บ ตั ว คนร้ า ยได้ ก็ ใ ช้ เ วลานาน จึ ง ลงไปดู ปั ญ หาว่ า จะดังขึ้น ทำให้คนข้างนอกเข้ามาช่วยเหลือ เกิดจากอะไร ก็พบว่า เป็นเพราะได้รับแจ้งเหตุช้า โดยปกติแล้ว ผู้เสียหายเมื่อโดนคนร้ายเอาทรัพย์ไปก็จะตามแล้วจึงจะโทรศัพท์ คนข้างนอกจะช่วยอะไรได้บ้าง เราได้ส่งทีมงานลงไปให้ความรู้กับคนที่อยู่หน้าร้าน ว่าเมื่อ แจ้ง 191 กว่าเจ้าหน้าที่จะสอบถามรายละเอียดตำหนิรูปพรรณ แล้วแจ้งมายัง สน.ที่เกิดเหตุจะใช้เวลานาน จึงได้หาทางลด สัญญาณไฟดังขึ้น จะต้องทำอะไรบ้าง เริ่มจากโทรศัพท์ตาม ขั้นตอนลง โดยได้ไปดูหน้าร้านขายทอง พบว่า มีพ่อค้าแม่ค้า เบอร์ที่ทางเจ้าหน้าที่ไปติดสติกเกอร์ไว้ จากนั้นให้เป่านกหวีด

รายย่ อ ยอยู่ ห ลายราย ก็ เ ลยมี แ นวคิ ด ว่ า ถ้ า ใช้ ค นเหล่ า นี้ ม า ให้ตำรวจสายตรวจเดินเท้าแถวนั้นได้รู้ ซึ่งในโครงการนี้เราจะ

ช่ ว ยกั น โดยเมื่ อ รู้ เ หตุ ก ารณ์ ใ นร้ า นแล้ ว แจ้ ง ตำรวจได้ ห รื อ ไม่ใช้กลุ่มที่อยู่เฉพาะหน้าร้านอย่างเดียว ร้านซ้ายขวา ตลอดจน

ช่วยจำตำหนิรูปพรรณได้ ก็จะช่วยให้การติดตามคนร้ายทำได้ ฝัง่ ตรงข้ามก็จะร่วมเข้ามาช่วยเหลือ โดยเราจะลงไปประสานงาน ง่ายขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้คนนอกร้านรู้ จึงมีแนวคิดว่าต้องติด ให้กับทุกคนได้ร่วมมือกัน สั ญ ญาณไฟ และสั ญ ญาณเสี ย งที่ ห น้ า ร้ า น จากนั้ น ก็ จ ะติ ด

24 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

การลงมือปฏิบัติได้รับความร่วมมือ มากน้อยเพียงไร

ช่วยจับโจร ประชาชนที่อยู่ละแวกนั้น รปภ. ที่อยู่ข้าง ๆ ที่ได้ รับการฝึกมาก็ออกมารีบวิ่งไล่จับได้ทันทีขณะกระทำผิด เมื่อ เราได้ ป รั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารอบรม คื อ เมื่ อ ก่ อ นเราจะทำ ก่อนโจรหนีไปไกลกว่าจะเริ่มไล่ตามกันซึ่งไม่ทันเวลา โครงการอะไร ก็ให้ประชาชนมาประชุม มันเสียเวลา พ่อค้า แม่ ค้ า ต้ อ งทำมาหากิ น ก็ เ ลยจั ด ที ม งานเล็ ก ๆ สายสื บ บ้ า ง แสดงว่าจริง ๆ แล้วการทำงานก็ไม่ใช่ว่าจะเกิด จราจรบ้ า ง นำผู้ ขั บ ขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ า งไปอบรมที่ ห น้ า ร้ า น เหตุแต่ร้านทอง ถูกต้อง โครงการนี้ใช้คำว่าหน้าร้านเตือนภัย ดังนั้นร้านทุก ใช้เวลาไม่มาก เพื่อให้รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุให้ทำอย่างไรบ้าง โดย ตำรวจจะแจกนกหวีดให้ แจกสติกเกอร์ให้ สอนวิธีการจดจำ ประเภทสามารถเข้าร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตำหนิรูปพรรณคนร้าย แต่ถ้าคนร้ายมีอาวุธคุณไม่ต้องทำอะไร ธนาคาร ร้านเสริมสวย ทุกร้านทำได้หมด ประเด็นสำคัญอยู่ที่ ตั้งสติให้ดี คนร้ายวิ่งไปทางไหนก็เป่านกหวีดแล้วชี้ต่อ ๆ กันไป ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้านกับคนรอบข้าง หรือคนที่อยู่ใน แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าของร้าน สังคม โดยเราต้องเป็นตัวเชื่อม เพิ่มความกระชับสัมพันธ์ให้ เหนียวแน่นมากขึ้น และเมื่อชุมชนมีความแน่นแฟ้นแล้วก็จะเป็น กับคนที่อยู่โดยรอบ เกราะป้องกันอย่างดี ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพต้องพิจารณาก่อนที่จะ ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก าร ทุ ก วั น นี้ ร้ า นทองถึ ง แม้ จ ะมี ก รง คนร้ า ย

ได้ผลมากน้อยเพียงไร ประเด็ น ที่ ท ำโครงการนี้ ขึ้ น มา ใช้ ห ลั ก การทำคนน้ อ ย ขอดูแค่ 5 เส้น ก็วิ่งไปได้ บางร้านไม่มีกรง เนื่องจากว่าเพื่อ ให้เป็นคนมาก เพราะต้องยอมรับว่ากำลังตำรวจมีน้อยหน้าที่ ความสะดวกในการซื้อก็เข้ามาทุบกระจกได้ไป แต่ผมก็ต้องหา มี ม าก ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งดึ ง ประชาชนให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ วิธีการที่ว่าทำอย่างไรจะแจ้งเหตุให้เขาได้ไวที่สุด และมาช่วย

ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม ให้ เ ค้ า มี บ ทบาทในชุ ม ชน ได้ทัน ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ลงทุน เล็ก ๆ ในตลาดเล็ก ๆ แล้วอีกอย่างเราก็ใช้ความเป็นคนไทย ค่าอุปกรณ์ประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เอาความเป็นคนไทยซึ่งมีในสมัยก่อน เอากลั บ มาในชุ ม ชนอี ก ครั้ ง ทุ ก วั น นี้ ต่ า งคนต่ า งอยู่ พอทำ โครงการนี้ได้เดือนเศษก็มีเหตุวิ่งราวทรัพย์ในร้านทอง พอเกิด เหตุพนักงานก็กดสัญญาณ ฝั่งตรงข้ามเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่

ก็เรียกตำรวจซึง่ เดินอยูใ่ นละแวกนัน้ ก็รบี วิง่ ข้ามมาแล้วตะโกนให้

วารสารทองคำ 25


สัมภาษณ์พิเศษ แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จุดแข็งของโครงการนี้ไม่ใช่อยู่ที่เครื่องมือ แต่อยู่ที่ความร่วมมือของคน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น ปราบปราม

อาชญากรรมที่ได้ผล ไม่ใช่จะมาจากตำรวจอย่างเดียว ความ สัมพันธ์ ความเป็นคนไทย การยอมรับซึ่งกันและกันในสังคม

ในตลาดตรงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ และนับวันจะหาดูได้ยาก

แต่ ห ลั ง จากที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ จี้ ท องและทุ ก คนร่ ว มกั น จั บ กุ ม คนร้ า ยได้ เจ้ า ของร้ า นทองก็ ม าขอบคุ ณ คนขายลอตเตอรี่

เพื่อแสดงน้ำใจซึ่งมันหาดูยากแล้ว หายไปนาน แล้วตำรวจ

ก็ ไ ม่ ต้ อ งเอากำลั ง มาเฝ้ า อยู่ ต รงนี้ ม าก หั น ไปดู แ ลพื้ น ที่ ที่ มี

ปัญหาแทน โครงการนี้เราเริ่มจากในตลาดหัวตะเข้ ซึ่งเป็น

จุดล่อแหลม มีร้านขายทอง 12 ร้าน กระจุกตัวอยู่ และจากนี้ ไปจะขยายไปถึงร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร แม้ว่าธนาคารจะมี

สั ญ ญาณต่ อ ไปโรงพั ก โดยตรง แต่ ห ากมี สั ญ ญาณตั ว นี้ ห น้ า ธนาคาร เมื่ อ เกิ ด เหตุ ต ำรวจที่ ต รวจอยู่ ห รื อ ชาวบ้ า น รปภ.

เค้าได้ยินเสียงเค้าวิ่งลงมาช่วยสกัดจับคนร้าย ณ เวลานั้นได้ทัน มันก็จะลดการสูญเสียทรัพย์สินไปได้ นี่คือวัตถุประสงค์ แต่ว่า ผลพลอยได้ ที่ ต ามมาก็เยอะ การอยู่ร่วมกัน การมีส่ ว นร่ ว ม

ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ความใกล้ชิดของ ตำรวจกับประชาชนมันก็ดีขึ้น

มุมมองต่อแนวทางการป้องกันร้านทอง แบบไหนดีกว่ากัน

แม้ว่าในการป้องกันเหตุร้ายจะมีอยู่หลากหลายวิธี แต่ว่า

26 วารสารทองคำ

ในแต่ละสถานประกอบการก็มีขีดจำกัดที่ไม่เหมือนกัน และ อุปกรณ์การป้องกันก็มีจุดดีจุดด้อยที่แตกต่างกันไป บางครั้ง หากทำมากไปก็ทำธุรกิจลำบาก หลายครั้งผมไปถามทำไม

ไม่ติดลูกกรง เค้าว่าถ้าติดแล้วมันค้าขายลำบาก เกือบทุกร้าน

มีกล้องวงจรปิด แต่ก็เป็นเพียงไว้แค่ติดตามคนร้ายที่ลงมือแล้ว ไม่ได้ป้องกันเหตุ ไว้ติดตามว่าคนร้ายเป็นใคร แต่ถ้าเกิดว่า

โจรรู้ว่าในพื้นที่นี้เรามีโครงการนี้ เรามีการร่วมมือร่วมใจของ คนในพื้นที่ ถ้าเข้ามาลงมือโดนแน่ ถึงแม้ไม่รู้พกปืนปลอม พอ กดสัญญาณไป ถามว่าคนร้ายมันรู้อยู่แล้วว่าปืนมันปลอมมัน

ก็ต้องรีบวิ่งหนี มันก็ช่วยได้หลายอย่าง

อยากให้ฝากแนวคิดสำหรับร้านค้าเวลาที่เกิดเหตุ

ก็ จ ะฝากผู้ ป ระกอบการเมื่ อ มี เ หตุ อ ย่ า ตกใจ ตั้ ง สติ ใ ห้ ดี นึกถึงขั้นตอนที่ได้เตรียมไว้ แล้วก็ควบคุมสติตัวเองให้ได้ ถ้า คนร้ายมีอาวุธให้หลบหลังเคาน์เตอร์ หลีกเลี่ยงหรือหลบให้ห่าง จากวิถีอาวุธ รักษาชีวิตเอาไว้ก่อน และถ้ามีโครงการในพื้นที่

ก็ให้กดสวิตช์ไฟ เพราะคนที่อยู่นอกร้านมันเป็นออโต้อยู่แล้ว ได้รับการฝึกอบรมมา มันจะเป็นธรรมชาติของมันเอง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บทความ

จับตา...อีกจุดเปลี่ยนวงการค้าทองคำไทย นวัตกรรมการลงทุนในตลาดทองคำของไทย ได้พัฒนาขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคและ

นักลงทุน โดยเฉพาะเมื่อตลาดทองคำได้ปรับเปลี่ยนมาสู่รูปแบบ การลงทุนอย่างเต็มตัว ที่ผ่านมานอกเหนือจากทองคำแท่งที่ได้ รับความนิยมแล้ว จนกระทั่งเมื่อช่วงปี 2552 ก็ได้มีการเปิด ตลาดการลงทุนในทองคำล่วงหน้าหรือ “โกลด์ ฟิวเจอร์ส” ใน ขนาดสัญญา 50 บาททองคำ และล่าสุดก็ได้เพิ่มสัญญาขนาด 10 บาท เพื่อขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น และในเร็ว ๆ นี้ก็ เตรียมที่จะขยายเวลาการซื้อขายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ ตลาดโลกด้วย นอกจากนั้นก็ได้มีการเปิดซื้อขายทองออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุน ซึ่งพัฒนาการการลงทุนใน ตลาดทองคำจะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ เพราะคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้สนับสนุนให้

จั ด ตั้ ง กองทุ น รวมพิ เ ศษที่ มี น โยบายมุ่ ง ลงทุ น ในทองคำแท่ ง โดยตรง (Gold Fund) และผลการประชุมของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนด หลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมทองคำ ปรับปรุง หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ ปรับปรุงการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนี้ 1. หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง และจั ด การกองทุ น รวมทองคำ ก.ล.ต. กำหนดหลั ก เกณฑ์ ร องรั บ การจั ด ตั้ ง และการจั ด การ กองทุนรวมทองคำโดยอนุญาตให้กองทุนรวมดังกล่าวสามารถ ลงทุ น ในทองคำแท่ ง ได้ โ ดยตรงหรื อ ทางอ้ อ ม จากเดิ ม ที่ ต้ อ ง ลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมทองคำต่างประเทศหรือลงทุนใน ตราสารที่ จ่ า ยผลตอบแทนโดยอ้ า งอิ ง กั บ ราคาทองคำเท่ า นั้ น โดยสามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) กองทุนรวมทองคำ วารสารทองคำ 27


บทความ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แบบทั่วไป (Simple Gold Fund) ซึ่งเน้นลงทุนเพื่อสร้างผล ตอบแทนอ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคำแท่ง โดยลงทุนโดยตรง ในทองคำแท่ ง หรื อ ลงทุ น ทางอ้ อ มผ่ า นตราสารการเงิ น (2) กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ (Gold ETF) เป็นกองทุน ETF ที่เน้น ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคำแท่ง โดยลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของ Gold ETF และ (3) กองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน ซึ่งเน้น ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคาทองคำแท่งภายใต้ เงื่อนไขที่กำหนด เช่น กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนแบบ มีกำหนดขั้นสูงและต่ำ หรือจ่ายผลตอบแทนในทิศทางตรงข้าม กับราคาทองคำแท่ง โดย Gold Fund รูปแบบนี้ต้องเปิดเผย เงื่อนไขและความเสี่ยงให้ชัดเจน ทั้งนี้ ทองคำแท่งที่ Gold Fund ลงทุนได้ต้องมีคุณภาพได้ มาตรฐานและเป็นชนิดที่มีราคาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยทั่วไป สำหรับผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Gold Fund 28 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จะต้องมีระบบงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาทองคำแท่งที่ ปลอดภัย และเนื่องจากทองคำแท่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง

จึงกำหนดให้มีการเปิดเผยเรื่องการทำประกันภัยทองคำแท่ง

ที่ Gold Fund ลงทุน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุน

ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันภัยหรือทำประกันภัยในวงเงินคุ้มครอง ที่ไม่ครอบคลุมมูลค่า 2. หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ ตามที่ ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมให้มี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในตลาดทุน อันได้แก่ กองทุนรวมทองคำ ซึ่ง รวมถึงกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ค้าทอง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจนี้ ก.ล.ต. จึงได้เปิดโอกาส ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ (Gold Futures Broker) ซึ่งเป็นผู้ ค้าทองอยู่เดิม สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้ า และจั ด จำหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น (Limited Broker Dealer

บทความ

Underwriter : LBDU) ได้นั้น ในครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้แก้ไขหลัก เกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ สถาบันการเงินที่มีใบอนุญาต LBDU สามารถตั้งผู้ประกอบธุรกิจ ค้าทองที่เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ เป็นตัวแทน (Selling Agent) ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลสำหรั บ ขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น

รวมอีทีเอฟทองคำได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ค้าทองสามารถทำธุรกิจเป็น ตัวแทนขายหน่วยลงทุนได้อีกรูปแบบหนึ่ง เพิ่มช่องทางให้แก่

ผู้ลงทุนในการเข้าถึงบริการและสามารถซื้อขายได้สะดวกขึ้นด้วย ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วจะกำหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข อง ตัวแทนนิติบุคคล และระบบงานของ บล. บลจ. และ LBDU ใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทน รวมทั้งการดำเนินการ เมื่อเกิดข้อโต้แย้งหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยั ง ได้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ให้

ผู้ ค้ า ทองที่ มี ใ บอนุ ญ าต LBDU และเป็ น สมาชิ ก สมทบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Gold ETF ไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน บล. โดย ต้องมีระบบงานรองรับการส่งคำสั่งซื้อขาย Gold ETF ไปที่ตลาด หลักทรัพย์ฯ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ด้วย เช่น การกำหนดวงเงิน การส่งคำสั่ง และ การวางหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ การดูแลและเก็บ รักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการป้องกันความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ เป็นต้น 3. หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ก.ล.ต. แก้ไขหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินเพื่อให้มี ระดับความเสี่ยงและสภาพคล่องที่สอดคล้องกับความคาดหวัง ของผู้ ล งทุ น และเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้ กองทุนรวมตลาดเงินต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องสูงไม่น้อย กว่ า ร้ อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ต ลอดอายุ ข องกอง พอร์ ต การลงทุ น จะต้ อ งมี อ ายุ เ ฉลี่ ย กองไม่ เ กิ น 3 เดื อ น

จากเดิ ม ที่ ไ ม่ ก ำหนด รวมทั้ ง ต้ อ งลงทุ น เฉพาะในตราสารหนี้

ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ระยะสั้ น 2 อั น ดั บ แรก

ขึ้ น ไปและระยะยาว 3 อั น ดั บ แรกขึ้ น ไปเท่ า นั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น ตราสารหนี้ภาครัฐไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้แบ่งกองทุนรวมตลาดเงินเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ ซึ่งจัดเป็นกองทุนรวม

ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ ำ ที่ สุ ด และมี ส ภาพคล่ อ งสู ง และประเภทที่ มี

การลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยลงทุนในต่างประเทศ

ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ (NAV) และ

ต้ อ งป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นไว้ เ ต็ ม จำนวน วารสารทองคำ 29


บทความ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อย่ า งไรก็ ดี กองทุ น รวมนี้ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งด้ า นข้ อ จำกั ด จาก การนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงจากการลงทุนใน ต่างประเทศ พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้เฉพาะกองทุนรวมตลาด เงิ น ประเภทที่ ล งทุ นเฉพาะในประเทศเท่านั้นที่สามารถแสดง

ผลตอบแทนเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ และห้าม กองทุ น รวมประเภทอื่ น เช่ น กองทุ น รวมตราสารหนี้ ที่ มี

นโยบายรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ทุ ก วั น ทำการเปรี ย บเที ย บผล ตอบแทนกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก ทั้ ง นี้ ก.ล.ต. ขอย้ ำ ว่ า

การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมไม่ ใ ช่ ก ารฝากเงิ น

กับธนาคารแต่อย่างใด นายธี ร ะชั ย ภู ว นาถนรานุ บ าล เลขาธิ ก าร ก.ล.ต. และ ประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวว่า การออกและ แก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ มี Gold Fund และการตั้ ง ตั ว แทนขาย

หรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมดั ง กล่ า วเป็ น การ

ส่ ง เสริ ม ให้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ พื่ อ เป็ น ทางเลื อ กของผู้ ล งทุ น ใน

ตลาดทุน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าทองได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาธุรกิจนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขหลักเกณฑ์กองทุนรวม ตลาดเงินนั้น เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาผู้ลงทุนมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนว่า การลงทุนในกองตราสารหนี้ Daily มีความ เสี่ ย งในระดั บ เดี ย วกั บ กองทุ น รวมตลาดเงิ น ทั้ ง ๆ ที่ ก อง ตราสารหนี้ Daily สามารถลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มี ค วาม

ซับซ้อน มีอายุยาว หรือมีความเสี่ยงสูงได้ ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุง การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมทั้งสองประเภทนี้ให้ชัดเจนขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินเอง

ก็ควรมีการปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อจำกัดความเสี่ยงด้าน ราคา ด้านเครดิต และด้านสภาพคล่อง โดยการปรับปรุงในครั้ง นี้ถือเป็นก้าวแรกซึ่งจะมีการปรับปรุงอีกใน 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาดู ค วามเห็ น ในส่ ว นของกลุ่ ม ผู้ ค้ า ร้ า นทองกั น บ้ า ง

นายบุ ญ เลิ ศ สิ ริ ภั ท รวณิ ช ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ออสสิริส จำกัด กล่าวว่า อีทีเอฟ ก็เป็นทิศทางการพัฒนาตลาด ที่ชัดเจนมาก ซึ่งตรงนี้คิดว่าถ้าสำเร็จออกมาเป็นรูปธรรมจะ

เป็ น จุ ด เปลี่ ย นอี ก จุ ด หนึ่ ง ในวงการค้ า ทองคำไทยที่ นั ก ธุ ร กิ จ

ต้องปรับตัวกัน ส่วนจะกระทบต่อตลาดทองคำมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรมากกว่า คนที่เตรียมตัว พร้อมและเข้าใจทัศนคติที่ดีก็สามารถปรับตัวได้ คนที่ไม่ยอมรับ และไม่ยอมเข้าใจ ก็ไม่สามารถปรับตัวได้ ซึง่ เป็นเรือ่ งของตลาด ในยุคปัจจุบนั 30 วารสารทองคำ

“ผมว่ า คนไทยกั บ คนต่ า งประเทศก็ ไ ม่ ต่ า งกั น ทุ ก คนก็ พยายามพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสากล อีทีเอฟก็อยู่มานาน แล้ ว ในเมื อ งนอก มั น เป็ น เรื่ อ งของเวลาว่ า จะเร็ ว หรื อ ช้ า

อี ที เ อฟมาไทยเร็ ว คนก็ ป รั บ ตั ว ได้ เ ร็ ว ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ ม

มากกว่ า ความพร้ อ มก็ ขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะองค์ ก รแต่ ล ะบุคลากร แต่ ล ะบุ ค คลที่ ต้ อ งมาดู แ ละเรี ย นรู้ อ ย่ า งจริ ง จั ง ” ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด กล่าวและว่า ความแตกต่างของนวัตกรรมการลงทุนในทองคำของไทย ทองคำแท่ง คือซื้อทองแล้วได้ทองจริง อีทีเอฟ คือการซื้อทอง เหมือนได้ทองแต่ไม่ได้ทองจริง แต่ใช้เงินในการลงทุนน้อยกว่า การซื้อทองขึ้นอยู่กับว่าจะกำหนดออกมาเท่าไร โกลด์ ฟิวเจอร์ส คื อ ซื้ อ ทองแต่ ไ ม่ ไ ด้ ท องเลยแล้ ว ก็ ใ ช้ เ งิ น ทุ น ที่ ต่ ำ กว่ า ทองคำ ประมาณสัก 10 เท่า ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นจุดด้อย หาก

นั ก ลงทุ น หรื อ ผู้ ป ระกอบการได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจในธรรมชาติ

ของการลงทุนแต่ละประเภท และนำแต่ละอย่างมาใช้ประโยชน์ ก็จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่ นพ.กฤชรั ต น์ หิ รั ณ ยศิ ริ ประธานกลุ่ ม บริ ษั ท


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช แม่ทองสุก เอ็มทีเอส โกลด์ กล่าวว่า อีทีเอฟ เป็นเรื่องของ

เครื่องมือทางการเงิน ถือเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ในวงการ ทองคำ และเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อนักลงทุน และประเทศไทย แต่จะส่งผลกระทบต่อร้านทองมากกว่าโกลด์ ฟิวเจอร์ส ประมาณ เท่าตัว เนื่องจากพื้นฐานของอีทีเอฟ คือโกลด์สปอต ทองคำแท่ง มาผนวกกับโกลด์ ฟิวเจอร์ส ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะส่งผล กระทบมาก เพราะราคาใกล้เคียงกัน และเมื่อลงทุนจะสามารถ ซอยย่อยให้เล็กลงได้มาก ดังนั้นร้านทองจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อ รับกับสิ่งที่จะเกิดใหม่ให้ได้ สิ่งเหล่านี้มันห้ามไม่ได้ และได้มีการ พูดถึงในวงการค้าทองมากว่า 30 ปี และเวลานี้มันมาแล้ว “สิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการค้าทองในประเทศไทย ถือเป็นการค้า ยุคเสรี เป็นการค้ายุคใหม่ที่ทุกฝ่ายจะต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ ซื้ อ หรื อ ผู้ ข าย เหมื อ นกั บ ที่ ร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ประเทศก็ มี แ รงต้ า นแต่ เ มื่ อ ประชาชนยอมรั บ ร้ า นโชว์ ห่ ว ยก็

ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ค้าขายแข่งขันกันได้ เมื่อมีอีทีเอฟออกมา

คนที่มีเงินน้อยแต่อยากลงทุนในทองคำที่มีราคาสูงมาก ยิ่งใน อนาคตยั ง ไม้ รู้ ว่ า ราคาทองคำจะปรั บ ตั ว ขึ้ น ไปที่ ร ะดั บ เท่ า ไร

บทความ

นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ขณะที่รายได้ของคนในประเทศปรับขึ้นเพียงปีละไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้ น เมื่ อ มี ก ารลงทุ น ในทองคำที่ ใ ช้ เ งิ น ไม่ ม าก ก็ จ ะ

ทำให้ นั ก ลงทุ น สามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารได้ แต่ จ ะต้ อ งลงทุ น

ผ่ า นโบรกเกอร์ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ ปิ ด รั บ ลงทุ น ในลั ก ษณะนี้ กระแสการลงทุ น เดี๋ ย วนี้ มั น เป็ น กระแสของโลกกระแสของ ประเทศทีพ่ ฒ ั นาแล้ว ผมบอกได้เลยว่าชีวติ คือการลงทุน มันไม่ใช่ เรื่องของอนาคตแล้ว มันเป็นเรื่องใกล้ตัว” นพ.กฤชรัตน์กล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมีอีทีเอฟแล้ว ทั้งหมด 3 กอง มูลค่ากองทุนทั้งหมด 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนเปิด

ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทเี อฟ (TDEX) มูลค่า 2,500 ล้านบาท อีทเี อฟ

ที่อ้างอิงดัชนีกลุ่มพลังงาน และอีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนีฟุตซี่ มูลค่า กองละประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งขนาดกองทุนอีทีเอฟไทย 3 กอง คิดเป็น 0.01% เมื่อเทียบกับขนาดกองทุนอีทีเอฟทั่วโลก ที่มีมูลค่าทั้งหมด 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จากจำนวน 3,750 กอง จาก 40 ประเทศ โดยปี 2552 ที่ผ่านมามูลค่ากองอีทีเอฟ ทั่วโลกมีการเติบโตมากถึง 45% เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าอีทีเอฟยังได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วโลก วารสารทองคำ 31


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สภาทองคำโลก (WGC) คาดว่ า อุ ป สงค์ ส ำหรั บ ทองคำ

จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยจะได้รับแรงผลักดันจาก

อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องทองรูปพรรณในจีนและอินเดีย รวม ถึ ง แรงหนุ น จากความไร้ เ สถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของยุ โ รป

และสหรัฐ ที่ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องเงินตรา และภัยคุกคาม

ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลง 2 เท่า ตามรายงานแนวโน้มความต้องการทองคำของ WGC ที่ตี พิ ม พ์ อ อกเผยแพร่ ร ะบุ ว่ า ความต้ อ งการทองคำในประเทศ อินเดียและจีนจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับการกระตุ้น

จากความต้องการของเครื่องทองรูปพรรณ แม้ราคาทองคำ

ในท้องถิ่นจะยังคงมีราคาสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลกก็ตาม โดยเมื่อกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ราคาทองคำในอินเดีย

เพิ่มขึ้น 56,032 รูปีต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับปีนี้ ขณะเดี ย วกั น ในจี น ราคาก็ พุ่ ง ถึ ง ระดั บ สู ง สุ ด ตลอดกาล คื อ 8,480 หยวนต่อออนซ์ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในอินเดียและ จีนกำลังเริ่มคุ้นเคยกับราคาทองคำที่สูง ส่วนตัวเลขในภาพรวม ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2010 ความต้องการทองคำในอินเดียได้ 32 วารสารทองคำ

เพิ่มขึ้นเป็น 193.5 ตัน ส่วนในประเทศจีนความต้องการมีความ ยืดหยุ่นสูง โดยความต้องการเพิ่มขึ้น 11% เป็น 105.2 ตัน ขณะเดียวกันความต้องการของทองคำยังเกิดจากความ กั ง วลเรื่ อ งการคลั ง สาธารณะ และกลั ว ว่ า ปั ญ หาดั ง กล่าวจะ

ลุ ก ลามไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ ซึ่ ง ทำให้ ค วามต้ อ งการทองคำได้

เพิ่มสูงขึ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหรียญทองคำ ทองคำแท่ง รวมถึงกองทุนทองคำ หรือ ETF โดยในช่วงเดือน พฤษภาคมที่ ผ่ า นมาปริ ม าณการซื้ อ ขาย ETF ทองคำได้ เ ริ่ ม

เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนเห็นว่าเป็นการลงทุนที่ ผั น ผวนน้ อ ยกว่ า โดยเมื่ อ วั น ที่ 20 พฤษภาคม หุ้ นทองคำ SPDR หรือ GLD ครองสถิติสูงสุด 1,200 ตัน ด้วยมูลค่า 46,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาราม ศิษมาเนียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WGC ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันความต้องการลงทุนทองคำยุโรปได้

เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จากนั ก ลงทุ น เยอรมนี และสวิส ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องระดับหนี้ สาธารณะในยูโรโซน และผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อที่มีความ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

ธนาคารสหราชอาณาจักร จะขายทองผ่านตู้เอทีเอ็ม

เป็นไปได้สูงจากการประกาศของธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB จากความช่วยเหลือมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซนเพื่อรับมือวิกฤตหนี้สินของ กรีซเป็นสำคัญ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารของ WGC กล่ า วอี ก ว่ า การลงทุนในทองคำยังคงได้รับความนิยม เนื่องจากความ ไม่ แ น่ น อนทางด้ า นเศรษฐกิ จ เพราะการฟื้ น ตั ว ทาง เศรษฐกิจแม้จะดูดีขึ้นแต่ยังคงถูกสุมด้วยระดับหนี้สินที่สูง ตลอดจนภั ย คุ ก คามที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ที่ ท ำให้ เ งิ น ดอลลาร์

และหุ้นของสหรัฐดิ่งลง ซึ่งจะตรงข้ามกับทองคำที่เป็นชั้น สินทรัพย์ที่ไถ่ถอนได้ง่าย เชื่อถือได้ และในฐานะที่เก็บ ความมั่นคงเป็นที่น่าพอใจสูง ทั้งนี้ ตามรายงาน WGC อุปสงค์เครื่องทองรูปพรรณ โลกในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ประเทศตะวันตกยังคงเพิ่มขึ้น ถึง 470.7 ตัน ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2010 และมีความ เป็ น ไปได้ สู ง ที่ ป ระชาชนจะหั น กลั บ มาซื้ อ ทองรู ป พรรณ

เพื่อการสะสม

นายนอร์แมน ผู้อำนวยการ FASTMARKETS เปิดเผย กับ หนังสือพิมพ์ INDEPENDENT ว่า ในไม่ช้านี้ผู้บริโภค

ชาวสหราชอาณาจั ก ร จะสามารถซื้ อ ทองคำผ่ า นตู้ เ อที เ อ็ ม

หลังจากที่บริษัทได้ซื้อ SHARPS PIXLEY และกำลังเจรจา กับธนาคาร หลายแห่งของสหราชอาณาจักร ที่จะเสนอขาย เหรียญทองคำและทองคำแท่งขนาดเล็ก ผ่านตู้เอทีเอ็ม และ ช่องทางอื่น ๆ นายนอร์ แ มน ระบุ ว่ า ที่ ผ่ า นมาความต้ อ งการทองคำ

ในสหราชอาณาจักรมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยผู้คนกระตือรือร้น

ที่ จ ะซื้ อ ทองคำในฐานะที่ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ เ หมาะแก่ ก ารลงทุ น

ระยะยาว แต่ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งยากสำหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคนที่ จ ะ

ซื้อทองคำปริมาณเล็กน้อยได้ ดังนั้นตนอยู่ระหว่างการพูดคุย กับธนาคารต่าง ๆ เพื่อดูว่าพวกเขาสามารถจะทำให้มันง่ายขึ้น สำหรับลูกค้าที่จะซื้อทองคำผ่านตู้เอทีเอ็ม สำหรับเครื่องหยอดเหรียญที่ขายทองคำแท่งและเหรียญ ทองคำหลากชนิดหลายประเภท ได้เปิดตัวขึ้นที่โรงแรมแพเลส ในนครดูไบ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เมื่อต้นปีนี้ ทอมัส ไกส์สเลอร์ แห่ง EX ORIENTE LUX AG ซึ่งจัดการสาขา GOLD TO GO ของบริษัท

ที่ ดู แ ลเครื่ อ งนี้ เปิ ด เผยกั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ NATIONAL เมื่ อ

ไม่นานมานี้ว่า ทองคำแท่งน้ำหนัก 1 กรัม กำลังเป็นที่นิยม

มากที่สุดตอนนี ้ วารสารทองคำ 33


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เกาหลีใต้เตรียมจะเปิดตลาดทองคำอย่างเต็มตัว หนังสือพิมพ์ JOONGANG DAILY รายงานว่ า กระทรวง การคลังของเกาหลีใต้ ประกาศว่า ตลาดทองคำในเกาหลี ใ ต้ จ ะถู ก เปิดในเดือนมกราคม 2555 หรือในอีก 18 เดือนข้างหน้า เพื่อ ช่วยส่งเสริมระบบการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ของประเทศ ที่จะทำ หน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าเชิงพาณิชย์ สำหรับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ ง นี้ ตลาดทองคำในเกาหลี ใ ต้ แม้ จ ะเริ่ ม ต้ น ในฐานะ ตลาดแลกเปลี่ยนทองคำ แต่จะพัฒนาเป็นตลาดสินค้าเกษตร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำ มั น ในปี 2557 และตลาดแลกเปลี่ ย น

เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นปี ต่ อ ไป โดยการค้ า จะถู ก กำหนดกฎเกณฑ์

จากคณะกรรมการบริการทางการเงิน FINANCIAL SERVICES COMMISSION และหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ บาลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

กับทองคำ สำหรับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะได้รับการยกเว้น

และการจูงใจด้านภาษี เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าทองคำในหมู่

นักลงทุน เมื่ อ ต้ น เดื อ นนี้ ตลาดทองคำเกาหลี ได้ ข ยายตั ว เพิ่ ม

มากขึ้ น โดยนั ก ลงทุ น และผู้ บ ริ โ ภคได้ เ ข้ า มาซื้ อ ทองคำเพื่ อ

การลงทุนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลที่เกี่ยวข้องกับ

ทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่น และวิกฤตหนี้สินของยุโรป

เหรียญทองคำหายากจะถูกนำมาโชว์ ที่งานแสดงเงินโลก

งานแสดงเงิ น โลก ซึ่ ง จั ด โดยสถาบั น วิ ท ยาการเงิ น เหรี ย ญอเมริ กั น หรื อ

ANA ในเดื อ นสิ ง หาคม จะนำเหรี ย ญบิ ค ฟอร์ ด ปี 1874 ที่ ท ำขึ้ น ที่ โ รงกษาปณ์

ฟิลาเดลเฟียมาแสดงครบชุด ขณะเดียวกัน นิทรรศการ GOOD AS GOLD : AMERICA’S DOUBLE EAGLES ของสถาบันสมิธโซเนียน ก็จะนำเสนอเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของเหรียญทองคำ 20 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเหรียญทองคำใหญ่ที่สุด

ที่หมุนเวียนในสหรัฐ ด้วยการแสดงอินทรีย์คู่ คู่แรกและคู่สุดท้ายเท่าที่เคยถูกผลิต

มาพร้อมกับรูปแบบนูนสูงพิเศษ SAINT–GAUDENS แลร์รี่ เชพเพิร์ด ผู้อำนวยการบริหารของ ANA กล่าวว่า การรวมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ในงานแสดงเงินโลก จะให้ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น และให้ความรู้กับผู้เข้าชม ทั้งในแนวบันเทิงและเชิงการศึกษา ทั้งนี้ ANA ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่า นิทรรศการ SHIP OF GOLD ที่จัด แสดงทองคำแท่งและวัตถุอื่น ๆ ที่ได้จากซากเรือ SS CENTRAL AMERICA ก็จะรวมเข้าไว้ในนิทรรศการที่บอสตันด้วย

34 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

เหรียญทองคำเนลสัน แมนเดลาขายดี MINING WEEKLY รายงานว่า SOUTH AFRICAN GOLD COIN EXCHANGE หรือ SAGCE ผู้จัดจำหน่าย เหรียญทองคำใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ ได้รายงานว่ายอดจำหน่ายเหรียญทองคำในปีนี้ได้เพิ่มขึ้นถึง 50% โดยความต้องการ

ส่วนหนึง่ ถูกผลักดันจากวันคล้ายวันเกิดของ นายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดี เมือ่ เดือน มิ.ย. ทีผ่ า่ นมา ตลอดจนการจัดการ แข่งขันฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบลงไปเมื่อไม่นานมานี้ โดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้ง 18 สาขา ในแอฟริกาใต้และสหราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยม จะเป็นรูปนายแมนเดลา รวมถึงเหรียญทองคำ 2004 ขนาด 1 ออนซ์ เหรียญทองคำไลบีเรียน ครึ่งออนซ์ 1994 เหรียญทองคำรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 2005 และเหรียญทองคำ 2 ออนซ์ วันเกิดครบรอบ 90 ปี แอแลน เคมบี ประธานบริหารขององค์การ ให้ความเห็นว่า เหรียญทองคำ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ

นายแมนเดลา ประเภทต่าง ๆ ของ SAGCE มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพิ่มเติมในเรื่องความสามารถที่จะหาซื้อมาเป็นเจ้าของได้ สำหรับ SAGCE ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 เพื่อวางตลาดเหรียญทองคำและสินค้าอื่น ๆ ที่ผลิตโดยโรงกษาปณ์ทั่วโลก วารสารทองคำ 35


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การส่งออกเครื่องทองรูปพรรณของอินเดียเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น สภาส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก เพชรพลอย และเครื่ อ งทอง

รูปพรรณ หรือ GJEPC ของ อิ น เดี ย เปิ ด เผยตั ว เลข

การส่ ง ออกเครื่ อ งทองเดื อ นมิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมา โดยทอง

รู ป พรรณมู ล ค่ า 610.4 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ 402.2

ล้านปอนด์ ถูกขายให้กับตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 74.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่ตัวเลขส่งออกอยู่ที่ 347.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตัวเลขส่งออกเครื่องทอง

รูปพรรณของอินเดียทั้งสิ้นมีมูลค่า 3,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันชานี ซินฮา นายกสมาคมตลาดทองแท่งอินเดีย กล่าว กั บ สำนั ก ข่ า วรอยเตอร์ ส ว่ า เป็ น ไปได้ ที่ ก ารนำเข้ า ทองคำ

ของอิ น เดี ย จะมี มู ลค่าทั้งสิ้น 500–550 ตัน ภายในสิ้ น ปี นี้ ปัจจุบันผู้บริโภคอินเดียได้หันไปหาเหรียญทองคำและทองคำ แท่ ง ในฐานะเครื่ อ งมื อ ลงทุ น ตลอดจนรู ป แบบเครื่ อ งทอง

รูปพรรณสำหรับเทศกาลทางศาสนาต่าง ๆ และการแต่งงาน

การบริโภคทองคำศรีลังกาเพิ่ม นั น ทา เปเรร่ า จาก VOGUE JEWELLERS เปิ ด เผยกั บ DAILY NEWS BUSINESS ว่า ตัวเลขการบริโภค ทองคำของประเทศศรี ลั ง กาเพิ่ ม 20% ใน เดื อ นพฤษภาคมที่ ผ่ า นมา หลั ง ประชาชนเริ่ ม ออกจั บ จ่ า ยได้ อิ ส ระขึ้นใน

กรุงโคลัมโบ นครหลวงของศรีลังกา ทำให้การซื้อขายทองคำได้เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย นอกจากนั้นประชาชนเริ่มที่จะซื้อหาทองคำเพื่อไปใช้ในงาน แต่งงาน โดยความต้องการเครื่องทองรูปพรรณธรรมดาจะมีมากกว่าเครื่อง ทองรูปพรรณที่ประดับด้วยเพชรพลอย ทั้งนี้ เปเรร่า หวังว่ายอดขายของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10–12% ตามความต้องการของชาวศรีลังกา ประกอบกับการนำเข้ามาของเทคโนโลยี ในการหล่อทองคำในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเครื่องวิเคราะห์ทองคำที่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทองรูปพรรณคุณภาพสูง มีรายงานว่าเมื่อต้นปีนี้รัฐบาลศรีลังกายกเลิกภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บจาก สินค้าทองคำ เพื่อพยายามส่งเสริมภาคเครื่องทองคำรูปพรรณของประเทศ

36 วารสารทองคำแวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

Trading Standard Buy With Confidence เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ ไทยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ง ชาติ (องค์กรมหาชน) จัดงานมอบตราสัญลักษณ์ ซื้อด้วยความมั่นใจ “Trading Standard Buy With Confidence” ให้กับร้านค้าอัญมณี และร้านค้าทองที่ได้ มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีร้าน ค้าจากสมาคมค้าทองคำเข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นยังได้จัดสัมนา “ซื้อด้วย ความมั่นใจกลยุทธ์ใหม่สำหรับร้านค้าทองในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดยมี

คุ ณ บุ ญ เลิ ศ สิ ริ ภั ท รวณิ ช ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ออสสิ ริ ส จำกั ด

เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปรินซ์เซส

เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

38 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

Trading Standard Buy With Confidence

วารสารทองคำ 39


GOLD FUTURES

40 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

ยุโรปและการทำ

Stress Test จากบทความในฉบั บ ที่ แ ล้ ว เราหยิ บ ประเด็ น เรื่ อ งค่ า

เงิ น หยวนมาอธิ บ ายผลกระทบที่ มี ต่ อ ราคาทองคำ โดย

ในข้ อสรุ ป นั้ นเป็ น การหาความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่ า งราคา

ทองคำกั บ ค่ า เงิ น หยวนที่ เ ที ย บกั บ เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ราคา ทองคำและค่าเงินยูโรที่เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำ และราคาน้ ำ มั น ดิ บ ที่ เ วสเทกซั ส ซึ่ ง มี ห น่ ว ยราคาเป็ น ดอลลาร์

สหรั ฐ ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ คื อ เงิ น หยวนที่ เ ที ย บกั บ ดอลลาร์ มี ค วาม สัมพันธ์กับราคาทองคำในทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าเงินหยวน แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะมีผลให้ราคาทอง ปรับตัวขึ้น โดยมีปริมาณการเปลี่ยนแปลงมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ส่ ว นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งราคาทองและตั ว แปรอื่ น ๆ ก็ มี

ความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ป ริ ม าณการ เปลี่ยนแปลงจะต่ำกว่าราคาทองและค่าเงินหยวนที่เทียบค่ากับ เงินดอลลาร์สหรัฐ มาที่เรื่องของสหรัฐและกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งจะเป็นประเด็น หลักสำหรับบทความชิ้นนี้ ในขณะที่กำลังเรียบเรียงบทความนี้ ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปหรือหากจะระบุให้ชัดเจนน่าจะหมายถึง กลุ่มประเทศในเขตยูโรโซน ซึ่งบางประเทศกำลังเผชิญปัญหา ด้านสภาพคล่อง และกำลังเป็นปัญหาที่กำลังถกเถียงกันในเวที

การค้าการเงินโลก ซึ่งปัญหาจุดนี้เกิดขึ้นจากประเทศสมาชิก ระดมเงิ น ทุ น จากต่ า งประเทศผ่ า นการขายตราสารสกุ ล ยู โ ร

เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในประเทศ แต่ด้วยความเสี่ยงที่มักมาคู่กับ อั ต ราผลตอบแทนในระดั บ สู ง จึ ง ล่ อ ใจให้ ก ลุ่ ม ประเทศในเขต

ยูโรโซนนำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยง ที่ เรียกโดยรวมว่าซับไพร์ม ฮังการีเป็นประเทศแรกที่มีธนาคาร ประกาศล้มละลายจากปัญหานี้ และในช่วงที่กำลังเรียบเรียง บทความชิ้ น นี้ ฮั ง การี ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบกู้ เ งิ น จากกองทุ น การเงิ น ระหว่างประเทศและธนาคารกลางยุโรป ก็ยังมีปัญหาว่าจะต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับอนุมัติ เงินกู้ตามที่ต้องการ เมื่อประเทศต่าง ๆ ในยุโรปมีการกู้เงินมาใช้จ่ายในปริมาณ มาก สัดส่วนทางการเงินที่นักเศรษฐศาสตร์นำมาแสดงให้เห็น เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง ปั ญ หาหนี้ สิ น ของประเทศในยุ โ รป และ

ดู เ หมื อ นว่ า ปั ญ หานี้ จ ะเป็ น ปั ญ หาหลั ก ในช่ ว งตลอด 2-3 ปี

ข้างหน้า โดยจะสังเกตได้จากในหัวข้องานวิจัยของนักเศรษฐ ศาสตร์จากค่ายต่าง ๆ ได้หยิบปัญหานี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อการวิจัย และนำมาคาดการณ์ผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า จะมีผลต่อตัวแปรใด ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ผู้วิจัยจะหยิบยกขึ้นมาใส่ วารสารทองคำ 41


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในแบบจำลอง อัตราส่วนหลักที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ในงานวิจัยข้างต้นคือตัวเลขหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศหรือที่เราเรียกติดปากว่าจีดีพี โดยปัญหาที่เห็นจาก อั ต ราส่ ว นดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า ตั ว แปรด้ า นบนหรื อ

หนี้ สิ น เริ่ ม มี ม ากขึ้ น บางประเทศเกิ น กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจี ดี พี

บางประเทศใกล้เคียงกับจีดีพี และบางประเทศมากกว่าจีดีพี ตัว เลขสัดส่ วนหนี้สาธารณะที่มากกว่าจีดีพีนี้แสดงให้ เห็น ว่า ประเทศนั้นมีการกู้เงินมากกว่ารายได้ที่ประเทศหาได้ในรอบปี กลุ่ ม ประเทศที่ ถู ก ตั้ ง ชื่ อ อย่ า งน่ า รั ก น่ า ชั ง ว่ า กลุ่ ม PIGS ประกอบไปด้วย โปรตุเกส ไอร์แลนด์ กรีซ สเปน ก่อนที่จะเริ่ม ขยายกลุ่มประเทศใหญ่ขึ้นเป็น PIIGS โดย I ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ หมายถึงสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปคืออิตาลี ถ้าดูจากรายชื่อ ประเทศเหล่านี้แล้วในแวดวงฟุตบอลจัดว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพ สูงและมีแชมป์ฟุตบอลโลกประเทศล่าสุดคือสเปนรวมอยู่ด้วย และเมื่ อ ประเทศสมาชิ ก กลั บ มี สั ด ส่ ว นหนี้ สิ น มากกว่ า ที่ ก ลุ่ ม กำหนด งบประมาณการใช้ จ่ า ยทางการคลั ง ก็ ยั ง ขาดดุ ล ใน ระดับสูง ซึ่งมีความหมายว่ามีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้จาก ภาษีที่เก็บได้ ทำให้ระบบเงินยูโรเริ่มสั่นคลอน และนำมาสู่ ปัญหาในท้ายที่สุด สิ่ ง ที่ ป ระเทศสมาชิ ก ในกลุ่ ม ต้ อ งทำในขณะนี้ คื อ ลด

การขาดดุ ล งบประมาณลงและจั ด การหารายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น หมายความว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องลดการใช้จ่าย และ หารายได้เพิ่ม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการสร้างภาระต่อประชาชนทั้ง ประเทศ กระบวนการต่าง ๆ ทีป่ ระเทศในยุโรปกำลังดำเนินการ จะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างไปจากบ้านเราในปี 2540 ทำให้คาดเดา ได้ไม่ยากถึงผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินชีวิตของชาวยุโรป

ในช่วงหลังจากนี้ นักวิชาการมองการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมองว่า หากลดภาระหนี้ลงได้ ค่าเงินจะกลับมา มีเสถียรภาพ และความเชื่อมั่นก็จะตามมา ปัญหาต่าง ๆ ก็จะ จบลง ส่วนอีกฝั่งก็มีมุมมองที่น่าสนใจ โดยให้เหตุผลว่า เมื่อรัฐ ลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของจีดีพีในทางหนึ่ง และ เพิ่ ม ภาษี ซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรที่ ท ำให้ ก ารบริ โ ภคและการลงทุ น ใน ประเทศชะลอตัว เมื่อนำไปคำนวณเป็นจีดีพีก็จะมีผลให้ค่าที่ได้ ลดลง ในท้ายที่สุดอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีก็อาจลดลง ต่อ ในส่วนนี้คงเป็นเรื่องการคำนวณของนักวิชาการที่มองเรื่อง ผลกระทบผ่านค่าของตัวทวีคูณ ในท้ายที่สุดผลจะเป็นอย่างไร

ก็ต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสิน ขอเรียนเพื่อความสบายใจว่าปัญหา นี้สำหรับบ้านเรายังไม่น่าห่วงดังเช่นที่มีกระแสข่าวบางแหล่ง

42 วารสารทองคำ

นำมากล่าวถึง เนื่องจากข้อมูลยอดหนี้สาธารณะต่อจีดีพีของ ไทยเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 4.14 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน เมษายนที่ 4.11 ล้านล้านบาท เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนต่อจีดีพี แล้ ว อยู่ ที่ ป ระมาณ 42.6% (ข้ อ มู ล จากกระทรวงการคลังซึ่ง รายงานเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 53) แตกต่างจากประเทศสมาชิก ของสหภาพยุโรปที่ส่วนใหญ่มีหนี้สาธารณะต่อจีดีพีสูงกว่า 90% และบางประเทศขยับขึ้นไปสูงกว่า 100% คนไทยจึงสามารถ สบายใจได้ว่าปัญหานี้คงไม่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาคือผลกระทบในภาพรวมจากปัญหาทางการเงิน

ที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ แต่ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจของตลาด

การเงินโดยรวมเช่นเดียวกับผู้ลงทุนในตลาดทองตลอดนับแต่ เดือน มิ.ย.-ก.ค. นั้น คงอยู่ที่เรื่องการตรวจประเมินความเสี่ยง ของสถาบันการเงิน 91 แห่งในยุโรป หรือที่เรียกว่าการทำ Stress Test โดยการประเมิ น ดั ง กล่ า วจะเป็ น การสร้ า งแบบ จำลองทางการเงินแล้วเริ่มใส่ตัวแปรต่าง ๆ เข้าไปเพื่อหาผล


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS กระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ หรืออธิบายได้วา่ เป็นการจำลองสถานการณ์ ของแต่ละธนาคารโดยคำนวณจากหนี้สิน รายรับ รายจ่ายและ อัตราส่วนต่าง ๆ ว่าหากมีการผิดนัดชำระหนี้จากตราสารที่ตน ได้เข้าไปลงทุนจะส่งผลต่อฐานะการเงินของตนอย่างไร หากมี ผลต่อทุนของกิจการก็จะทำให้ทราบว่าต้องมีการเพิ่มทุนเท่าใด จึงจะรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น การประเมินในลักษณะนี้เคยทำใน สหรั ฐ ช่ ว งที่ ปั ญ หาซั บ ไพร์ ม กำลั ง ทำลายความเชื่ อ มั่ น ระบบ สถาบันการเงินในสหรัฐ ซึ่งในท้ายที่สุดการประเมินความเสี่ยง ก็สามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้ลงทุนและมีผลให้ตลาดการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของตลาดทุนโลกกลับมาคึกคัก กระบวนการประเมินความเสี่ยงหรือ Stress Test ซึ่งคาด ว่ากว่าที่บทความนี้จะลงพิมพ์และเผยแพร่คงจะมีการรายงาน ออกมาให้ทราบผลแล้ว แต่สิ่งที่การประเมินครั้งนี้กลับถูกจับตา มองทั้ ง เรื่ อ งของผลการประเมิ น และกระบวนการตรวจสอบ แตกต่ า งจากคราวของสหรั ฐ ซึ่ ง ในช่ ว งที่ มี ก ารประเมิ น ความ เสี่ยง ตลาดต่างเฝ้ารอเพียงว่าผลจะออกมาอย่างไร แต่สำหรับ ในฝั่งยุโรปกลับมีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นออกมาตามหน้า สื่ อ เป็ น ระยะ ๆ โดยในการประเมิ น ความเสี่ ย งในสหรั ฐ นั้ น

มีสถาบันการเงินเข้าสู่กระบวนการทั้งหมด 19 แห่ง และผล การประเมินพบว่ามีเพียง 10 รายเท่านั้นที่สอบผ่าน และต้องมี การเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าพิจารณาจากจำนวนสถาบันการเงินที่สอบผ่านจัดว่า

น่ า กลั ว เพราะสถาบันการเงินผ่านการประเมินเกินครึ่ ง อย่ า ง

ฉิวเฉียด แต่ผลการประเมินครั้งนั้นกลับมีผลให้ตลาดการเงิน ตอบรั บ และมี ค วามเชื่ อ มั่ น จากนั ก ลงทุ น ค่ อ นข้ า งมาก แต่ สำหรับการประเมินในฝั่งยุโรปทั้งจากท่าทีของธนาคารกลางใน ยุโรป หรือ ECB รวมไปถึงรัฐมนตรีคลังของประเทศในยุโรป

ที่ออกมาให้คำมั่นว่าประเทศของตนจะผ่านการประเมินแน่นอน พร้อมกับปรามาสการคาดการณ์ของตลาดว่าผลการประเมินจะ สร้างความประหลาดใจต่อตลาด ในส่วนนี้แตกต่างจากในฝั่ง สหรัฐ ซึง่ ในช่วงทีม่ กี ารประเมิน ทัง้ ธนาคารกลางและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ออกมาให้ข่าวแต่อย่างใด กระบวนการประเมิน ปล่อยให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการโดยอิสระ ตรงข้าม กั บ กรณี ข องประเทศในยูโร ซึ่งนอกจากจะมีการเรีย กความ

เชื่อมั่นแล้ว ในเรื่องของกระบวนการจัดทำยังมีการปรับเปลี่ยน เรื่องจำนวนหนี้เสีย โดยที่ผ่านมาตราสารหนี้ของกรีซที่ออก

โดยภาครัฐ คาดว่าจะเป็นหนี้สูญหรือผิดนัดชำระหนี้ประมาณ 50% ดังนั้นสถาบันการเงินที่ได้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของ กรี ซ ก็ จ ะต้ อ งนำตั ว เลขความสู ญ เสี ย ใส่ เ ข้ า ไปในแบบจำลอง

GOLD FUTURES

โดยธนาคารที่ลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาลกรีซจะต้องจัดเป็น

หนี้สูญทันที 50% แต่แล้วก็มีการปรับกรอบความสูญเสียลง เหลือเพียง 17% เช่นเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลของชาติอื่น ๆ ที่ มีการปรับลดขนาดการเป็นหนี้เสียลง ทำให้การประเมินรอบนี้ ถูกตั้งคำถามถึงเรื่องมาตรฐานการประเมินไว้ล่วงหน้าโดยที่ยัง ไม่มีการรายงานผลการประเมินออกมา หากผลการประเมินรอบนี้ปรากฏว่าจากสถาบันการเงิน ของยุโรปทั้ง 91 แห่งผ่านการทดสอบตามที่อีซีบี และผู้นำใน แต่ละประเทศของยุโรปออกมากล่าวอ้าง เราเชื่อว่าตลาดจะ

ผิดหวังและกลับมาให้น้ำหนักเรื่องมาตรฐานมากขึ้น เพราะใน ความเป็นจริงคงเป็นสิ่งแปลกประหลาดที่การทดสอบจะไม่มี

ผู้สอบตกเลยแม้แต่คนเดียว ประเด็นจะถูกเบี่ยงเบนไปที่เกณฑ์ การทดสอบทันที คล้ายกับการลดคะแนนการผ่านเกณฑ์ลงจาก 50 คะแนนลงเหลือ 30 คะแนน เพื่อช่วยนักศึกษาให้สอบผ่าน นักศึกษาเหล่านั้นก็จะถูกตั้งคำถามถึงคุณภาพของการประเมิน ผลการเรียนว่ามีเพียงพอหรือไม่ หรือหากการประเมินออกมา ในทางด้ า นลบซึ่ ง หมายถึ ง มี จ ำนวนสถาบั น การเงิ น เกิ น กว่ า

กึ่งหนึ่งสอบตก หรือต้องใช้เงินมากกว่าเป้าที่คาดไว้ นอกจาก จะสร้ า งความผิ ด หวั ง แล้ ว ตลาดอาจมองได้ ว่ า ด้ ว ยเกณฑ์

การประเมินที่ต่ำลงมาก สถาบันการเงินเหล่านั้นยังไม่สามารถ สอบผ่านได้ ส่วนในกรณีที่ออกมากลาง ๆ เชื่อว่าตลาดคงตอบ รับในทางผิดหวังเช่นกัน โดยสรุป ณ ขณะที่เรียบเรียงบทความ ชิ้นนี้ ผู้เรียบเรียงยังไม่ทราบทั้งผลการประเมินและการตอบรับ ของตลาด แต่ถ้าดูจากข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำให้เชื่อว่าตลาด คงจะไม่พอใจกับการประเมินรอบนี้มากนัก และในท้ายที่สุด

ก็ จ ะทำให้ ร าคาทองคำที่ ร่ ว งลงมามากฟื้ น ตั ว กลั บ ขึ้ น มาได้ เพียงแต่การฟื้นตัวคงยังมีกรอบจำกัด เพราะในช่วงนี้ยังเป็น ช่วงขาลงของทองคำ สำหรั บ การเก็ ง กำไรระยะสั้ น คงต้ อ งอาศั ย ข่ า วสารและ เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ แต่สำหรับการลงทุน ระยะยาวช่วงที่ราคาทองโลกไหลลงมาใกล้ ๆ 1,175 ดอลลาร์ คงเป็นโอกาสดีสำหรับการเข้าซื้อ

โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.hshfutures.com โทรศัพท์ 0-2223-2288 วารสารทองคำ 43


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

กว่า 18 เดือน นับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) เปิดให้มีการซื้อขายทองคำ ล่วงหน้า โดยมีสินค้าอ้างอิงคือทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% หนึ่งสัญญาเท่ากับการ ลงทุนในทองคำน้ำหนัก 50 บาท ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สามารถพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันที่มีการปรับเพิ่มขึ้น จากประมาณ หกร้อยกว่าสัญญาต่อวันในช่วงเปิดการซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ขึ้นเป็น 2-3 พันสัญญาต่อวันในช่วงท้ายของปี 2552 ต่อเนื่องครึ่งปีแรก 2553 สะท้อนให้เห็นถึง ความสนใจของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทองคำล่วงหน้า

สินค้าอ้างอิง

รายการ

ประเภทของสัญญาซื้อขาย เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) การเสนอราคาซื้อขาย (Price Quotation) ขนาดของสัญญา (Contract Size) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดใน แต่ละวัน (Daily Price Limit)

ราคาสำหรับการส่งมอบ ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)

แม้จะมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยปรับ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ เ นื่ อ งจากขนาดของสั ญ ญา ค่อนข้างสูง ทำให้มีผลกำไรขาดทุนที่เกิด ขึ้นจากการลงทุนมีจำนวนมาก รวมถึง

ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันต่อสัญญาราว 6-7 หมื่นบาทในสัญญาแรกของการซื้อ ขาย ทำให้การขยายฐานผู้ลงทุนยังคงมี

คุยเฟื่องเรื่อง

44 วารสารทองคำ

ข้อจำกัด ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จึ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ 10 Baht Gold Futures (หนึ่งสัญญาเท่ากับการลงทุนใน ทองคำน้ ำ หนั ก 10 บาท) โดยยั ง คง อ้างอิงกับสินค้าประเภทเดิม คือทองคำ ความบริสุทธิ์ 96.5% โดยมีลักษณะของ ตัวสินค้าและการซื้อขายดังนี้

วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา สัญลักษณ์ในการซื้อขาย (Tick Symbol)


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS 10 Baht Gold Futures

50 Baht Gold Futures

ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกลด์ ฟิวเจอร์ส

เดือนคู่ (กุมภาพันธ์, เมษายน, มิถุนายน, สิงหาคม, ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม ทองคำหนัก 10 บาท (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)

ทองคำหนัก 50 บาท (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)

10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท ต่อ 1 สัญญา

10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 สัญญา

หากมีการซื้อขายที่ราคา + 10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วน ต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการ ซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์ กำหนด และจะขยาย Daily Limit เป็นไม่เกิน + 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงใน การคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ใน การชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการคำนวณจะปรับ อัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง) =London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD) ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ประกอบด้วยตัวอักษร ดังนี้ - อักษรที่ 1-6 (ไม่เกิน 6 ตัวอักษร) แทนชื่อสินค้าอ้างอิง โดย 10 Baht Gold Futures ใช้อักษรย่อ GF10 50 Baht Gold Futures ใช้อักษรย่อ GF - อักษรที่ 7 แทนเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา ได้แก่ G แทน กุมภาพันธ์ J แทน เมษายน M แทน มิถุนายน Q แทน สิงหาคม V แทน ตุลาคม Z แทน ธันวาคม - อักษรที่ 8-9 แทนปีที่ส่งมอบหรือชำระราคา โดยใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี ค.ศ. เช่น 10 หมายถึง ปี ค.ศ. 2010

โดยคาดว่าการออก 10 Baht Gold Futures จะทำให้ ส ภาพคล่ อ งในการ ลงทุนในทองคำล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้น รวม ถึงการขยายฐานกลุ่มผู้ลงทุนจากการที่ใช้ ปริมาณเงินในการลงทุนน้อยลง ซึ่งนอก

เหนื อ จากประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเชิ ง ของ มู ล ค่ า และปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แล้ ว ในมุ ม มองของผู้ลงทุนเองก็ได้รับประโยชน์เพิ่ม สูงขึ้น จากการที่จะสามารถใช้ประโยชน์ จาก 10 Baht Gold Futures ในการใช้

GOLD FUTURES

เป็ น การกระจายการลงทุ น รวมถึ ง การ สร้ า งผลตอบแทนจากการทำ Spread ระหว่างทองคำแท่งและทองคำล่วงหน้า ซึ่ ง จากเดิ ม ที่ นั ก ลงทุ น จะทำกำไรจาก

ส่วนต่างของราคาทองคำแท่งและทองคำ

ล่วงหน้านั้น นักลงทุนอาจจะต้องใช้เงิน ลงทุนเกือบ 1 ล้านบาท (สมมติทองคำ แท่งบาทละ 18,000 บาท ดังนั้นการทำ Spread นักลงทุนจะต้องซื้อทองคำเป็น เงิน 900,000 บาท และ Short Gold Futures 1 สั ญ ญา วางหลั ก ประกั น 70,000 บาท รวม 970,000 บาท) แต่การ ทำ Spread ของ 10 Baht Gold Futures ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 10 x 18,000 เป็นเงิน 180,000 บาท และหลัก ประกัน mini Gold Futures อีกประมาณ 15,000–20,000 บาท รวมเป็ น เงิ น ประมาณ 200,000 บาท ซึ่งในช่วงเวลาที่ ผ่านมา มีหลายช่วงที่นักลงทุนมีโอกาส ทำกำไรจากส่วนต่างของราคาทองคำแท่ง และทองคำล่วงหน้าตามแผนภูมิประกอบ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเครื่องมือ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ แ ก่ ร้ า นค้ า ทองคำในการบริหารจัดการมูลค่าทองคำ ที่ ถื อ ครอง ส่ ว นผลกระทบต่ อ Gold Futures ขนาดสัญญา 50 บาท จะทำให้ ปริ ม าณการซื้ อ ขายลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดีการลงทุนในทองคำล่วงหน้ายัง คงมีความเสี่ยง ดังนั้นนักลงทุนควรจะให้ ความสำคั ญ กั บ การศึ ก ษาข้ อ จำกั ด และ ความเสี่ยงให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจ ลงทุน

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th โทรศัพท์ 0-2673-9911 ต่อ 250 วารสารทองคำ 45


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

และแล้วนักลงทุนบ้านเราก็มีโอกาสได้สัมผัสกับการซื้อขาย สัญญาฟิวเจอร์สทองคำที่มีขนาดของสัญญาเท่ากับ 10 บาท ทองคำ (MINI GOLD FUTURES) หลังจากที่สัญญาฟิวเจอร์ส ทองคำที่มีขนาดของสัญญาเท่ากับ 50 บาททองคำ (GOLD FUTURES) ได้ ท ำการซื้ อ ขายมาแล้ ว กว่ า ปี เ ศษ ๆ ซึ่ ง ได้ รั บ

การตอบรับจากนักลงทุนในบ้านเราเป็นอย่างดี โดยสังเกตได้ จากการเติบโตขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดื อ นแรกของการซื้ อ ขายมี จ ำนวนสั ญ ญาซื้ อ ขายเพี ย ง 6,082 สัญญากับมูลค่าการซื้อขายที่ 4,855.87 ล้านบาท และ เมื่อเวลาผ่านไปเพียงแค่ 17 เดือน (มิ.ย. 53) ปริมาณการซื้อ ขายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น 75,708 สั ญ ญา ด้ ว ยมู ล ค่ า การซื้ อ ขาย

ทำให้ นั ก ลงทุ น เข้ า ถึ ง แหล่ ง ลงทุ น ในทองคำผ่ า น GOLD FUTURES ได้ ม ากขึ้ น โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น ประกั น มากนั ก

ซึ่งปัจจุบันการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ 50 บาททองคำ นักลงทุนจะต้องวางเงินประกันขั้นต้นที่ประมาณหกหมื่นบาท ต่อสัญญา แต่สำหรับเงินประกันขั้นต้นของสัญญาฟิวเจอร์ส ทองคำ 10 บาททองคำ จะใช้เงินเพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้น ทำให้นักลงทุนที่มีเงินลงทุนไม่มากนักสามารถเข้ามาเก็งกำไร และวางแผนกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว แม้แต่นักลงทุนรายย่อยที่กำลังลงทุนอยู่

ในสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ 50 บาททองคำ ก็สามารถหันมา ลงทุนใน MINI GOLD FUTURES เพื่อการบริหารจัดการ

ถึ ง 72,332.83 ล้ า นบาท ซึ่ ง มี อั ต ราการการเติ บ โตถึ ง

1,145 เปอร์เซ็นต์ และแน่นอนว่าการเปิดตัว MINI GOLD FUTURES ในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุน

ในบ้านเราไม่น้อยไปกว่าการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ

50 บาททองคำ อย่างแน่นอน ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของ MINI GOLD FUTURES ที่ มี ข นาดสั ญ ญาเพี ย ง 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องสั ญ ญา ฟิ ว เจอร์ ส ทองคำ 50 บาททองคำ

อันจะทำให้สินค้าตัวนี้ กระจายเข้ า สู่ ก ลุ่ ม นั ก ลงทุ น ได้ ห ลาก หลายมากขึ้น สำหรั บ ข้ อ กำหนดการซื้ อ ขายของเจ้ า MINI GOLD FUTURES ก็จะเหมือนกับของสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ 50 บาททองคำ เกือบทุกประการ มีแตกต่างกันเพียงแค่น้ำหนัก ทองคำที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง เท่ า นั้ น ซึ่ ง การกำหนดขนาดของสั ญ ญา ทองคำที่ใช้อ้างอิงในสัญญาเท่ากับ 10 บาททองคำนั้น จะ

ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้ น ได้ เ ช่ น กั น กล่ า วคื อ เดิ ม ที่ เ งิ น ประกั น 60,000 บาท

นักลงทุนจะสามารถเข้าถือสถานะของสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ ได้เพียง 1 สัญญา ทำให้การกำหนดจุดซื้อจุดขายในการเข้าถือ สถานะทำได้ค่อนข้างลำบาก เพราะจำนวนเงินอาจไม่เพียงพอ ต่อการเฉลี่ยต้นทุนให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุดในกรณีที่ราคาที่ได้เข้า สถานะไม่ได้เป็นราคาที่ดีที่สุด ทั้ง ๆ ที่ได้คาดการณ์แนวโน้ม ของราคาสัญญาฟิวเจอร์ส ทองคำไว้ได้อย่างถูกต้อง ทำให้

ผลกำไรที่ ไ ด้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผลกำไรที่ ม ากที่ สุ ด แต่ เ มื่ อ นั ก ลงทุ น

หันมาเก็งกำไรใน MINI GOLD FUTURES ด้วยเงินประกัน ขั้ น ต้ น ที่ ล ดลง ทำให้ นั ก ลงทุ น สามารถเข้ า ถื อ สถานะได้ ถึ ง

5 สัญญา จากเดิมที่เข้าสถานะได้เพียงสัญญาเดียวเท่านั้น ซึ่งมี ผลต่อการกำหนดจุดเข้าสถานะได้หลายจุด โดยถือว่าเป็นสิ่งที่ มีความสำคัญอย่างมากในการวางกลยุทธ์การลงทุน เพราะใน

46 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ความเป็นจริงคงไม่มีใครที่จะสามารถเข้าสถานะซื้อได้ในราคา ที่ต่ำสุดและเข้าถือสถานะขายได้ในราคาที่สูงที่สุดทุกครั้งไป

ดั ง นั้ น ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น จำเป็ น ต้ อ งกำหนดจุ ด เข้ า ถื อ สถานะไว้หลาย ๆ จุดหรืออย่างน้อยก็ควรที่จะมากกว่า 1 จุด จึงจะทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจาก MINI GOLD FUTURES จะเป็นประโยชน์

กั บ นั ก ลงทุ น ที่ มี เ งิ น ลงทุ น ไม่ ม ากนั ก แล้ ว ยั ง มี ป ระโยชน์ กั บ

นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงในยามที่ตลาด ทองคำมีความผันผวน อาจใช้ MINI GOLD FUTURES เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ตนเผชิญอยู่ก็สามารถทำได้ หากจะ

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนก็คงนึกถึงการแต่งงานที่สมมติว่า จะมีการจัดงานอีก 6 เดือนข้างหน้า และฝ่ายเจ้าสาวได้เรียก สินสอดเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก 20 บาททองคำ ฝ่ายเจ้าบ่าว เองก็ทราบดีว่าแนวโน้มราคาทองคำในช่วงอีก 6 เดือนข้างหน้า จะมีความผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องาน แต่งได้ ครั้นจะไปซื้อทองคำมาเก็บไว้ก็ยังติดปัญหาเรื่องเงินอยู่ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานค่อนข้างเยอะ พอดี นึกขึ้นได้ว่าตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยได้มีการนำสัญญา ทองคำที่อ้างอิงน้ำหนักทองคำ 10 บาททองคำ มาทำการซื้อ ขายแล้วจึงตัดสินใจเข้ามาเปิดสถานะซื้อในสัญญาฟิวเจอร์ส ทองคำทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ทองคำในอนาคตที่ตนเผชิญอยู่ จำนวน 2 สัญญา ดังนั้นแล้ว ไม่ ว่ า อี ก 6 เดื อ นข้ า งหน้ า ราคาทองคำจะเปลี่ ย นแปลงไป อย่างไรก็ล้วนอยู่ในการควบคุมของฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วทั้งสิ้น ซึ่งนี่ ก็ถือว่าเป็นอีกข้อดีหนึ่งของ MINI GOLD FUTURES สำหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นราคาและ แน่นอนว่าในกรณีนี้หากไม่มี MINI GOLD FUTURES แล้ว เจ้าบ่าวอาจต้องแบกรับความเสี่ยงนั้นเอาไว้เอง ซึ่งไม่รู้ว่าผลที่ ออกมาในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะร้ายแรงถึงขนาดต้องยกเลิก งานแต่งงานหรือไม่ ซึ่งไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ในตอนนี้ ครั้นจะใช้สัญญาฟิวเจอร์สทองคำ 50 บาททองคำ มาเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงก็ดูหมือนจะไม่เหมาะสมนัก ทั้งนี้เนื่องจาก ไม่เพียงแค่ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากขนาดสัญญาที่ไม่ เท่ากันแล้ว ยังกลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากการที่ใช้สัญญา ฟิวเจอร์สที่มากเกินความต้องการเสียด้วยซ้ำไป สำหรั บ ส่ ว นสุ ด ท้ า ยที่ จ ะขอกล่ า วถึ ง ข้ อ ดี ข อง MINI GOLD FUTURES ซึ่งจะไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนักเพียง แต่ ก ล่ า วถึ ง ให้ เ ห็ น ว่ า MINI GOLD FUTURES ยั ง มี ประโยชน์ในอีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้น นั่นก็คือการทำให้ การถัว

GOLD FUTURES

ความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedging) หรือการป้องกันความ เสี่ยงในกรณีที่สินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ไม่ใช่ทองคำนั้นสามารถ ทำได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น กล่ า วคื อ ในกรณี ที่

ผู้ถัวความเสี่ยงเองต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงที่ตนเผชิญ

อยู่ จ ากการถื อ ครองสิ น ทรั พ ย์ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท องคำ แต่ มี ก าร เคลื่อนไหวของราคาสัมพันธ์กับทองคำ อย่างเช่น ทองแดง

ซึ่ ง เป็ น ที่ ท ราบกั น ว่ า ราคาทองคำกั บ ราคาทองแดงมี ค วาม สั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง จะเห็ น ความสั ม พั น ธ์ นั้ น

ดังภาพที่ 2 โดยในทางปฏิบัติเมื่อผู้ถัวความเสี่ยงต้องการทำ Cross Hedging จำเป็ น ต้ อ งคำนวณหาจำนวนสั ญ ญา ฟิ ว เจอร์ ส ที่ เ หมาะสมเพื่ อ การถั ว ความเสี่ ย งโดยผ่ า นอั ต รา

ถัวความเสี่ยงที่เหมาะสม (Optimal Hedge Ratio) ซึ่งใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของ ราคาทองแดงและราคาฟิวเจอร์สของทองคำในการคำนวณและ โดยปกติจำนวนสัญญาฟิวเจอร์สที่เหมาะสมเพื่อการถัวความ เสี่ยงนี้จะออกมาในรูปของทศนิยมด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ ส ามารถแบ่ ง ส่ ว นของสั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ส ได้ ท ำให้ ผู้ ท ำ Cross Hedging ยั ง คงแบกรั บ ความเสี่ ย งส่ ว นที่ เ หลื อ อยู่

ดังนั้นการเปิดให้มีการซื้อขาย MINI GOLD FUTURES ก็ เปรียบเสมือนการแบ่งสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ 50 บาททองคำ

ที่ มี ข นาดสั ญ ญามากออกเป็ น ส่ ว น ๆ ซึ่ ง จะทำให้ ก ารทำ

Cross Hedging มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง นับว่าเป็นอีก ข้อดีหนึ่งของ MINI GOLD FUTURES แม้นักลงทุนบ้านเรา จะไม่ได้ใช้สัญญาฟิวเจอร์สทองคำเพื่อการนี้มากนักก็ตาม จากที่กล่าวมาข้างต้นคงทำให้นักลงทุนเห็นภาพกว้าง ๆ ถึงข้อดีของการเปิดซื้อขาย MINI GOLD FUTURES กันบ้าง แล้ว ส่วนการตอบรับจากนักลงทุนจะมีมากน้อยขนาดไหนนั้น คงต้ อ งติ ด ตามดู กั น ต่ อ ไปแต่ ใ นเบื้ อ งต้ น คาดว่ า การตอบรั บ

จากนั ก ลงทุ น คงไม่ น้ อ ยไปกว่ า การซื้ อ ขายสั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ส ทองคำ 50 บาททองคำเป็นแน่

โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com สนใจลงทุนทองคำแท่งติดต่อ 0-2677-5520 ลงทุนโกลด์ ฟิวเจอร์ส ติดต่อ 0-2287-1155 วารสารทองคำ 47


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวัสดีเพื่อนนักลงทุน หลังจากที่ไม่สามารถเขียนบทความ ให้ทันในฉบับที่แล้ว เรามาต่อเรื่อง สาม 9 สู่ความมั่งคั่งใน ทองคำ หลังจากที่ 2 ฉบับก่อนได้บอกแล้วว่ามี 9 คำที่ควรรู้ ก่อนลงทุนใน Gold Futures ฉบับนี้ต่ออีก 3 คำ คือคำที่ 4 “Forced Close”, คำที่ 5 “Trend” และคำที่ 6 “Risk” ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นกับ Gold Futures

ก้าวที่ 4 คำว่า “Forced Close”

นั ก ลงทุ น Gold Futures ต้ อ งเข้ า ใจก็ คื อ Forced Close แปลเป็นไทยว่า “การบังคับปิดสถานะ” คำนี้เป็นสิ่ง

ที่ นั ก ลงทุ น ไม่ มี ใ ครอยากเจอและไม่ อ ยากพบ แต่ ต้ อ งทำ

ความเข้าใจเพื่อให้รู้ และจะได้ลงทุนอย่างมีหลักการถูกต้อง

การบั ง คั บ ปิ ด สถานะ จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ระดั บ เงิ น ค้ ำ ประกั น (Margin) มีระดับต่ำกว่า 17,100 ต่อสัญญา หรือหมายความ ว่า นักลงทุนประสบภาวะขาดทุน ประมาณ 800 บาททอง 48 วารสารทองคำ

หรื อ คิ ด เป็ น ยอดเงิ น ประมาณ 40,000 บาทต่ อ สั ญ ญา

หมายความว่านักลงทุนได้เริ่มต้น Initial Margin ที่ระดับ 57,000 บาทพอดี ดังนั้นเมื่อเงินค้ำประกันเริ่มต้นเข้าสู่ระดับ 17,000 บาท หลังจากปรับเกณฑ์ Mark To Market แล้วจะ เข้าสู่จุดที่เรียกว่า Forced Close ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่นัก ลงทุนจะต้องเข้าใจ เพราะเมื่อเงินค้ำประกันของคุณต่ำลงมา เรื่อย ๆ จนมาเหลือเพียงระดับ 17,100 บาทต่อสัญญา ก็จะ เข้าสู่เกณฑ์การบังคับขาย ซึ่งจะต้องเข้าใจว่าก่อนจะถึงเกณฑ์ ตรงนี้นักลงทุนเอง ก็จะต้องเข้าสู่ภาวะ Call Margin ซึ่งจะ ทราบด้วยตนเอง รวมทั้งจะทราบโดย Marketing โทร.ตาม และแจ้งให้ท่านจะต้องเร่งเติมเงินเข้าสู่ระบบก่อนที่จะถึงจุด Forced Close จะเห็นได้ว่าถ้าท่านได้อ่าน 3 บทความแรก ที่ผมเขียนไป แล้ว ก็จะเข้าใจได้ต่อเนื่อง ก่อนจะมาถึงคำนี้ซึ่งเป็นคำที่ 4 นี้ คื อ ระบบที่ ดี ข องการลงทุ น ที่ แ ตกต่ า งออกไปจากการพนั น


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS เพราะการลงทุน นักลงทุนจะต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจใน ระบบการวางเงินค้ำประกัน และเมื่อขาดทุนถึงระดับหนึ่งก็จะมี การเร่งเพื่อให้เติมเงิน ถ้านักลงทุนต่างเพิกเฉยไม่ได้เติมเงิน Margin (Call Margin) ก็จะเข้าสู่ภาวะ Forced Close (การบังคับปิดสถานะ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัญญาณเตือนภัยจะมี

เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะถึ งจุดนี้ เพราะเราได้เคยเขียนเตือนแล้ ว ว่ า

เมื่อนักลงทุนถูก Call Margin นอกจากจะเติมเงิน Margin แล้ว ท่ า นจะต้ อ งกลั บ มาศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การลงทุ น ว่ า

ยังถูกต้องเป็นไปตามสภาพของตลาดหรือไม่ เพราะในกรณี

ที่ตลาดมีการแกว่งขึ้นและลง การปรับความสมดุลของ Port การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานะการเงินของตัวเรา และให้ เหมาะสมกั บ แนวโน้ ม ทิ ศ ทางของตลาด จึ ง เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ

อย่างยิ่ง และในที่สุดนักลงทุนอ่านและเข้าใจใน 4 คำที่ผม

ได้กล่าวมาแล้วก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

ใน Gold Futures ได้อย่างดี และจะนำไปสู่ความรู้ความ เข้าใจในการบริหารเงินลงทุนและการบริหาร Port การลงทุน อย่างถูกวิธีและมีหลักการ

ก้าวที่ 5 คำว่า “Trend”

คำที่ 5 ที่นักลงทุนในทองคำควรเข้าใจ คือ คำว่า Trend (แนวโน้มของราคาทองคำ) ก่อนที่เราจะลงทุนในทองคำ เราจะ ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่า ทองคำนั้นขึ้นหรือลง เพราะอะไร ด้วยปัจจัยอะไร และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการลงทุนยุคปัจจุบัน คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค นั่นหมายความว่า ท่านจะต้อง เข้าใจในสิ่งที่เป็นไปของราคา โดยใช้หลักสถิติ และมีความ

เชื่ อ กั น ว่ า มวลชนมั ก จะทำในรู ป แบบที่ ซ้ ำ เดิ ม ซึ่ ง เราเรี ย ก

การวิเคราะห์แบบนี้ว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค และหัวใจของ การวิเคราะห์นี้อยู่ที่ความเข้าใจว่าทองคำควรจะมีแนวโน้มเป็น อย่างไร โดยแนวโน้มจะมี 3 แบบ คือ แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้ม ขาลง แนวโน้มไร้ทิศทาง (Side Way) ผมคงไม่ลงลึกถึงว่า

จะลากเส้นอะไรอย่างไร เอาเป็นว่าแนวโน้มเป็นสิ่งที่นักลงทุน จะต้องควรรู้และเข้าใจและต้องปฏิบัติตาม โดยมีคำกล่าวว่า การลงทุนที่ดีตามแนวโน้มอย่าฝืนแนวโน้ม

ก้าวที่ 6 คำว่า “Risk”

หลั ง จากที่ เ ราได้ เ รี ย นรู้ ค ำ 5 คำแรกไปแล้ ว จะทำให้

นักลงทุนเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Gold Futures มากขึ้น โดยคำที่นักลงทุนควรเข้าใจก่อนลงทุน Gold Futures คำที่ 6 ก็คือ ความเสี่ยงในการลงทุน Gold Futures จะมีอยู่ 2

GOLD FUTURES

เรื่อง คือ ความผันผวนของราคาทองคำ และเงินลงทุนเริ่มต้น ที่ต่ำเกินไป 1. ความผั น ผวนของราคาทองคำ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ก าร

ขึ้นลงของราคาประมาณ 0.2-2% ต่อวัน นั่นหมายความว่า ความเสี่ ย งของการแกว่ ง ราคาต่ อ วั น ที่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งประเมิน

เพื่อให้รองรับการบริหารกับเงินลงทุนให้เหมาะสม และถูกต้อง

เงิ น ลงทุ น เริ่ ม ต้ น (Initial Margin) การที่ ต ลาดกำหนดให้

วางเงิ น ขั้ น ต่ ำ เพี ย ง 10% เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ของการลงทุ น

ใน Gold Futures ซึ่งเป็นสากล แต่นักลงทุนเองก็จะต้อง เข้ า ใจว่ า เงิ น ที่ พ อดี กั บ การลงทุ น ควรจะมี ม ากกว่ า เงิ น ขั้ น ต่ ำ ที่ทางการกำหนดมากกว่า เพื่อที่จะรองรับความผันผวนของ ราคาทองคำได้ รวมทั้งมากพอที่จะรองรับการถือครองสถานะ ได้มากกว่า 10 วันขึ้นไป ผมเองคิดว่าเงินลงทุนที่เหมาะสมของ

นักลงทุนควรจะอยู่ที่ 100,000 บาทต่อ 1 สัญญามากกว่า เพราะการที่มีเหลือเป็นการที่จะช่วยดูดซับความผันผวนและลด การถูก Call Margin บ่อย ๆ ได้ 2. เงิ น ลงทุ น เริ่ ม ต้ น ที่ ต่ ำ เกิ น ไป เงิ น ลงทุ น เริ่ ม ต้ น ที่ ต่ ำ

เกินไปของ Gold Futures เมื่อเทียบกับทองคำแท่งที่จะต้อง ชำระเงินเต็ม 100% ดังนั้นความเสี่ยงเรื่องการชำระราคาของ ทองคำแท่งจึงไม่มี ในขณะที่ความเสี่ยงของการชำระราคาของ Gold Futures ยังคงเปิดอยู่ เนื่องจากการวางเงินค้ำประกัน เพียง 10% ตลาดจึงต้องมีการดูแลควบคุมใกล้ชิดที่เรียกว่า “Mark To Market” ทุกวัน เพื่อให้นักลงทุนจะได้เข้าใจถึง สถานะการลงทุนของตัวเองทุกวันว่าเป็นอย่างไร ดังนัน้ ทองคำ ขณะนี้มีความผันผวนทางด้านราคาสูง จึงกล่าวได้ว่า ทองคำ ไม่เหมาะสมกับการออมทรัพย์ เนื่องจากการออมทรัพย์ด้วย

รู ป ทองคำมี ค วามเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาอยู่ ทุ ก วั น เพราะคำว่า “ออมทรัพย์” จะต้องไม่มีความเสี่ยง แต่ในทาง กลับกัน ทองคำเหมาะอย่างยิ่งในการลงทุนระยะยาว จึงบอก ได้ว่านักลงทุนจะต้องเข้าใจนิยามของคำว่า “ออมทองคำ” กับ คำว่า “การลงทุนในทองคำ” ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สรุปได้ว่า ท่านนักลงทุนเริ่มเข้าใจมากขึ้นกับความเสี่ยง

ว่ า เป็ น อย่ า งไร ในขณะเดี ย วกั น ในฉบั บ หน้ า จะมี คำที่ 7

ที่จะบอกถึงการป้องกันความเสี่ยงว่าจะสามารถป้องกันหรือ

ลดระดับความเสี่ยงได้อย่างไร

โดยนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ MTS Gold Futures ติดต่อ Customer Service ที่หมายเลข 0-2222-6222 วารสารทองคำ 49


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เคยสงสั ย กั น มั้ ย ครั บ บางครั้ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญและรั ฐ บาล

ต่ า ง ๆ เริ่ ม ออกมาเตื อ นว่ า เศรษฐกิ จ ในบางประเทศที่ เ คย

ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจเริ่มมีการชะลอตัวลง จริง ๆ แล้ ว มี ค วามหมายอย่ า งไรกั น แน่ บางท่ า นอาจตกใจหรื อ ไม่ เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วจะเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร เอาละครับ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักวัฏจักรธุรกิจ หรือที่เราเรียก

กันว่าวัฏจักรเศรษฐกิจกันก่อนนะครับ วั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ เปรี ย บเสมื อ นเป็ น วงจรชี วิ ต ของ เศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าจะมีแรงผลักดันจากปัจจัย ต่ า ง ๆ หลากหลาย แต่ ภ าพรวมของ

แนวโน้มเศรษฐกิจก็เป็นไปตามวงจร ธรรมชาติ โ ดยรวม ซึ่ ง แบ่ ง ได้ คร่าว ๆ เป็น 5 ช่วงดังนี้

1. Initial Recovery ปกติแล้วมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น เป็ น ช่ ว งที่ เ ศรษฐกิ จเริ่มฟื้นจากภาวะชะลอตัวหรือจากภาวะ ถดถอย ภาคธุ ร กิ จ เริ่ ม มี ค วามเชื่ อ มั่ น กลั บ คื น มา ในขณะที่ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอาจยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากตลาด แรงงานยังไม่ฟื้นดีนัก อัตราเงินเฟ้อจึงยังอยู่ในระดับที่ไม่เป็น ปัญหาแต่อย่างใด ช่วงนี้การลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

จะให้ผลตอบแทนดีที่สุด เนื่องจากนักลงทุนไม่ได้กลัวภาวะ ถดถอยอี ก ต่ อ ไปแล้ ว และมองแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ในแง่ บ วก

เพิ่มขึ้นตามลำดับ 50 วารสารทองคำ

2. Early Upswing เป็ น ช่ ว งที่ ดี ที่ สุ ด ของเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากความเชื่ อ มั่ น ได้ ก ลั บ มาเต็ ม ที่ แ ล้ ว โดยเฉพาะภาค

ผู้บริโภคที่ได้รับผลบวกจากการจ้างงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาค ธุรกิจก็เริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อตามมา จึงทำให้หุ้นและตราสารหนี้ ระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด ี 3. Late Upswing เป็นช่วงที่เริ่มเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจ อาจร้ อ นแรงเกิ น ไปหลั ง จากที่ ค วามเชื่ อ มั่ น อยู่ ใ นระดั บ สู ง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อาจทำให้เกิดการขาด แคลนแรงงานได้พร้อมกับเงินเฟ้อที่เริ่มสูงขึ้น ในช่วงนี้ภาครัฐ อาจเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เศรษฐกิจลดความร้อนแรงลงเพื่อ พยุงเศรษฐกิจให้เติบโตช้าลงแทนที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย ช่วงนี้

นักลงทุนเริ่มกังวลว่าอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ในขณะเดียวกัน

ก็ยังมีความโลภอยู่ ราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ จึงปรับตัวผันผวน 4. Slowdown เศรษฐกิ จ เริ่ ม ชะลอตั ว ลงจากการ แทรกแซงของภาครัฐ ในขณะที่เงินเฟ้ออาจยังสูงขึ้นอย่างช้า ๆ ความเชื่ อ มั่ น ภาคธุ ร กิ จ เริ่ ม ลดลง ช่ ว งนี้ พันธบัตรระยะยาวจะให้ผลตอบแทน ค่อนข้างดี เนื่องจากสินทรัพย์ เสี่ยงอื่น ๆ เริ่มปรับตัวลด ลงช้า ๆ 5. Recession ภาวะถดถอยของ เศรษฐกิ จ นิ ย าม โดยภาวะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่

จีดีพีปรับตัวลด ลงสองไตรมาส ติดต่อกัน เป็น ช่ ว ง ที่ ค ว า ม

เชื่ อ มั่ น ต่ า ง ๆ

ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ภาครัฐเริ่มใช้ นโยบายเศรษฐกิจขยายตัว ช่ ว งนี้ ต ราสารหนี้ ยั ง เป็ น การ ลงทุ น ที่ น่ า สนใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ใน ขณะที่หุ้นอาจเริ่มปรับตัวขึ้นในปลายของช่วงนี้ วัฏจักรเศรษฐกิจ 5 ขั้นนี้เป็นเพียงภาพโดยรวมเท่านั้น ซึ่ง อาจเห็นไม่ชัดเจนและอาจกินเวลานานหลายปีหรืออาจสั้น ๆ ก็ได้ นอกจากนี้แต่ละขั้นตอนอาจมีความยาวและความรุนแรง แตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายภาครั ฐ ประกอบกั บ พื้ น ฐาน

องค์ประกอบของเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละช่วงนั้น ดูเหมือนไม่มีช่วงไหน ที่ ส ามารถผลั ก ดั น ราคาทองคำไปในทิ ศ ทางใดทิ ศ ทางหนึ่ ง

ได้เลย เนื่องจากยังมีสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าราคา ทองคำอยู่ ถ้าเรามองออกว่าขณะนี้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงไหน เช่น ถ้าอยู่ในช่วง Initial Recovery ถึง Early Upswing เราก็ควร

GOLD FUTURES

จะเข้าไปถือครองหุ้น ในขณะที่ช่วง Slowdown เราควรจะ เข้ า ไปลงทุ น ในพั น ธบั ต รระยะยาว เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม

การลงทุนด้วยวิธีการดังกล่าวมีความเสี่ยงอยู่บ้าง คือถ้าเรา วิเคราะห์สถานะผิดพลาดหรือการแทรกแซงหรือการตัดสินใจของ ภาครัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนตามวัฏจักร ธุรกิจก็อาจให้ผลตอบแทนไม่ดีหรือขาดทุนได้ ซึ่งนี่ก็เป็นที่มา ของทองคำในฐานะสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก เนื่องจากทองคำ จะไม่ปรับตัวรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจนั่นเอง จึงเป็นสาเหตุ หนึ่งที่เราเรียกทองคำกันว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง นั้ น ไม่ ไ ด้ ถู ก กำหนดโดยภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ผั น ผวนเพี ย ง

อย่ า งเดี ย ว ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในช่ ว งเศรษฐกิ จ โลกตกต่ ำ ใน

ช่ ว งที่ ผ่ า นมาเราเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย อยู่ ใ นระดั บ

ที่ค่อนข้างต่ำทำให้การถือครองพันธบัตรระยะสั้นไม่มีข้อเสีย

แต่อย่างใดถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องดังเช่นปัญหาสินเชื่อ

ที่เกิดขึ้นจนนักลงทุนกลัวว่าจะเกิดเป็นวิกฤต ลองคิดดูนะครับว่า การถือหุ้นมีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจจะ ไม่ฟื้นจริง การถือพันธบัตรระยะยาวก็มีความเสี่ยงว่าถ้ามีการ ปรับขึ้นดอกเบี้ยจนทำให้พันธบัตรระยะยาวก็ให้ผลตอบแทนไม่ ดีนัก ถือตราสารหนี้ระยะสั้นตอนนี้มีใครอยากถือบ้างล่ะครับ เช่น ถ้ารัฐบาลกรีซมาขอกู้เงินกับคุณซักเดือนนึงคุณจะยอมมั้ย ครับ จะถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตอนนี้ก็เห็นว่าไม่ต่างกัน เท่าไหร่นัก เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ เองก็มีหนี้สินไม่น้อยหน้า กัน เพียงแต่สหรัฐฯ สามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้หนี้เองได้ อย่ า งอิ ส ระนั่ น เอง ที่ น่ า ลงทุ น ก็ มี พั น ธบั ต รรั ฐ บาลจี น ซึ่ ง ก็ ไ ม่ เพียงพอต่อความต้องการในตลาด นักลงทุนจึงเริ่มหันไปลงทุน ในสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ ดังเช่นทองคำหรือสินค้าโภคภัณฑ์ อื่น ๆ ที่มีราคาไม่ผูกกับเศรษฐกิจมากนักดังเช่นทองคำ ดั ง นั้ น ผมจึ ง ขอเน้ น ย้ ำ อี ก ครั้ ง ว่ า ทองคำไม่ เ คยเป็ น สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจน แต่ทองคำเป็นที่พักเงิน ของนั ก ลงทุ น ในช่ ว งที่ ภ าวะเศรษฐกิ จ ไม่ ชั ด เจนหรื อ ในช่วงที่

เกิดวิกฤตสินเชื่อเท่านั้น เนื่องจากทองคำนับเป็นสินทรัพย์ที่มี ความผันผวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนมาตรฐาน อื่น ๆ ที่ได้รับผลของค่าเงินและความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่าง เต็มที่นั่นเอง

โดยฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ausirisfutures.com โทรศัพท์ 0-2633-5299 วารสารทองคำ 51
ระเบียงทองคำ

54 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


ตลาดทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สัมผัส

ระเบียงทองคำ

เมื อ งปากน้ ำ โพ ศูนย์กลางทางการค้าจากอดีตถึงปัจจุบัน

คอลัมน์ระเบียงทองคำในฉบับนี้ จะขอพาไปทำความรู้จัก กับพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคกลาง และถือเป็น

จุดเชื่อมต่อ หรือเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญมาตั้งแต่อดีต จนถึ ง ปั จ จุ บั น นั่ น ก็ คื อ จั ง หวั ด นครสวรรค์ หรื อ ที่ เ รารู้ จั ก กั น

ในนามของเมืองปากน้ำโพ และบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าทอง ที่นี่ได้มีการรวมตัวกันมากว่า 50 ปี ซึ่งน่าจะเป็นชมรมที่เก่าแก่ แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวิโรจน์ วงศ์ ส าคร ประธานชมเพชร-ทอง ปากน้ ำ โพ ซึ่ ง คุ ณ วิ โ รจน์

ได้สัมผัสอยู่กับการค้าทองในเมืองแห่งนี้มาเกือบทั้งชีวิต คุณวิโรจน์ เล่าให้ฟังว่า ในอดีต ความเจริญของเมืองแห่งนี้ ยังไม่เท่าปัจจุบัน การคมนาคมจะมาเฉพาะทางน้ำ ทุกอย่าง

ก็ จ ะมาทางเรื อ ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น ความเจริ ญ ก็ จ ะมี ใ นบริ เ วณ

ย่ า นถนนโกสี บ้ า นเหนื อ แต่ ก ารค้ า ขายคึ ก คั ก มาก ทั้ ง ที่

เป็ น สิ น ค้ า ทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง นครสวรรค์

ถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าในย่านนี้ เพราะเป็นจุดรวมของ สายน้ำหลักสายสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางคมนาคม หรือการค้า วารสารทองคำ 55


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตลาดการค้าของเมืองปากน้ำโพจะเริ่มตั้งแต่หน้าวัดโพธิ์ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า ตลาดหน้ า วั ด โพธิ์ เรื่ อ ยไปจนถึ ง ตลาดลาว ถนนโกสี ซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของนครสวรรค์ เป็น ที่ชุมชนและตรงแถวริมน้ำก็จะมีตลาดเป็นแพ เป็นเรือนของ

วัดโพธิ์ มีการซื้อขายอยู่แล้วนั้น ก็รวมถึงร้านเหล็กอยู่ที่ถนน สวรรค์วิถี ส่วนร้านทองอยู่ถนนโกสีอย่างเดียว ซึ่งในช่วงนั้นมี

อยู่ไม่กี่ร้าน อาทิ ร้านดาวทอง ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่ง

เมื่ อ 50 ปี ที่ แ ล้ ว นอกจากนั้ น ก็ มี ร้ า นทองแม่ กี่ ร้ า นแม่ จ วง

ร้านคงกี่ ซึ่งหลายร้านตอนนี้ได้ผลัดเปลี่ยนผู้บริหาร การค้า

การขายก็ยังคงมีอยู่ การค้าขายทองในอดีต ส่วนมากเจ้าของร้านก็จะไปซื้อทอง จากเยาวราชมาขาย ซึ่งในช่วงนั้นราคาทองตกบาทละ 390 บาท ส่ ว นค่ า กำเหน็ จ ก็ ต กประมาณ 18 บาท โดยรู ป แบบ

การขายก็ จ ะเป็ น ตู้ แ ดง หรื อ บางที่ ก็ มี แ บบนั่ ง ซื้ อ นั่ ง ขาย

มีทองมาโชว์ก็ไม่เกิน 50 บาท ลูกค้าซื้อเส้นละเฉลี่ย 5-8 บาท สูงสุดก็ 12 บาท “การรวมตั ว กั น ครั้ ง แรก จะเป็ น การแลกเปลี่ ย นความรู้ ทางการค้ากัน โดยบรรพบุรุษชาวจีนจะเน้นการประสานความ สั ม พั น ธ์ กั น โดยเวลาที่ เ หลื อ จากการค้ า ก็ จ ะมานั่ ง ดื่ ม น้ ำ ชา

แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกัน ซึ่งในช่วงแรกก็จะเป็นกลุ่มที่

บุกเบิกเพียงแค่ 5 ร้าน แต่ปัจจุบัน เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 52 ร้ า น เพราะการ คมนาคมได้พัฒนา เพิ่ ม มากขึ้ น จาก ทางน้ ำ เป็ น ทางบก ทำให้ความเจริ ญ ได้ กระจายออกไป และ ย่านการค้าก็ขยายตัว

56 วารสารทองคำ

เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะช่ ว งหลั ง ปี 40 บรรดาลูกหลานก็แตกสาขาเพิ่ม บางร้านเปิด 5 สาขา บางร้าน เปิด 3 ร้าน แต่คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกก็มีเพียง 40 ร้าน ที่เหลือ อีก 10 ร้าน เพราะว่าเป็นสาขา เลยตั้งตัวแทนเข้ามาเพียงคน เดียว เพราะสาขาอื่นก็สื่อถึงกันหมด” คุ ณ วิ โ รจน์ เ ล่ า ต่ อ ถึ ง บรรยากาศการค้ า ทองคำในจั ง หวั ด นครสวรรค์ ว่ า เมื่ อ ช่ ว งเศรษฐกิ จ ดี การค้ า การขายก็ คึ ก คั ก

ตามมา แต่ ท ว่ า ปั ญ หาก็ มี อ ยู่ เ ช่ น กั น โดยเฉพาะเรื่ อ งของ

การเข้ามาของกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งต้องยอมรับว่าวิธีการของพวกนี้ ไม่ต่างกัน คือมาเป็นรถตู้ แล้วกระจายกันลงทำงาน ขึ้นอยู่

กั บ การป้ อ งกั น ของเหล่ า ร้ า นทองในพื้ น ที่ ว่ า จะดำเนิ น การ

อย่างไร ซึ่งหากว่าบรรดาผู้ประกอบการเข้มแข็ง มีการรวมตัว กั น เพื่ อ จั ด วางมาตรการที่ ดี กลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ เหล่ า นี้ ก็ ย ากที่ จ ะ ลงมือ ซึ่งในส่วนของปากน้ำโพเอง เราได้วางมาตรการอย่าง รัดกุม โดยได้แบ่งโซนร้านค้าออกเป็นกลุ่ม และแต่ละกลุ่ม

ส่ ว นจะมี หั ว หน้ า เป็ น คนดู แ ล เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง

อย่างใดขึ้นมา ก็จะเร่งประสานงานกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว รวมถึงแจ้งข่าวไปยังตำรวจ ซึ่งถือว่าได้ผลเป็นอย่างดี “เมื่อกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาในร้าน และเจ้าของร้านดูแล้วว่า ไม่ชอบมาพากล จะหาวิธีแจ้งมาที่ผม จากนั้นก็ประสานงาน

ให้กับสมาชิก เพราะเชื่อว่าไม่มาร้านเดียวแน่นอน เราก็จะเร่ง กระจายข่าวให้ทั่วถึงกัน โดยให้แต่ละคนพยายามรั้งตัวไว้ จาก นั้นตำรวจจะเข้ามาล็อกตัว ถึงร้านก่อนใน 2 นาที อันนี้ขอ ชื่นชมตำรวจด้วย ซึ่งสามารถจับได้ทั้งแก๊งเลย และหลังจากที่ จั บ ได้ ค รั้ ง นั้ น แล้ ว ปั ญ หาเรื่ อ งนี้ ก็ ล ดน้ อ ยลง เพราะกลุ่ ม โจร

จะรู้ว่าเรารวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง” นอกจากเรื่องของการป้องกันภัยแล้ว ก็จะมีเรื่องของภาษี และงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทางชมรมก็ จ ะช่ ว ย ประสานงาน ซึ่ ง จะช่ ว ยผ่ อ นภาระของบรรดาสมาชิ ก ไปได้

ระดับหนึ่ง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ส่วนการทำธุรกิจทองคำในช่วงนี้ เชื่อว่าในพื้นที่ปากน้ำโพ ก็ ค งจะเงี ย บ ๆ เหมื อ นกั บ หลายพื้ น ที่ โดยเฉพาะหลั ง จาก

ที่ราคาทองได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าร้านค้า

ก็เริ่มที่จะปรับตัวได้ระดับหนึ่งแล้ว เพราะสภาวการณ์ดังกล่าว

ได้เกินมาระยะหนึ่งแล้ว ช่วงทองราคาขึ้น คนก็จะนำมาขาย ทองลงก็มีบางส่วนมาซื้อ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่ายอด

การขายปลีกลดลงอย่างมาก แต่สำหรับทองคำแท่งแล้ว อยู่ ระดับปานกลาง แต่ยังไม่ถือว่าดี ส่วนตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส

ยังถือว่าน้อยอยู่ “ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น พื้นที่นครสวรรค์ ถ้า จะเที ย บกั บ จั ง หวั ด อื่ น ยั ง ถื อ ว่ า โชคดี เพราะที่ นี่ เ ป็ น ชุ ม ทางของพ่อค้า ทั้ง ด้ า นการเกษตร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ขณะเดี ย วกั น ผ ล ผ ลิ ต ท า ง

ระเบียงทองคำ

ด้านการเกษตรเองก็ถือว่ามีปริมาณมาก หากปีใดราคาพืชผลดี เกษตรกรก็ มี เ งิ น ใช้ จ่ า ยมากขึ้ น แต่ ท ว่ า กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคทองคำ

จะถูกแบ่งออกอย่างชัดเจน อาทิ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มคน

ชั้นกลาง ชั้นสูง และกลุ่มนักลงทุน ซึ่งพฤติกรรมการบริโภค

ของแต่ ล ะกลุ่ ม ก็ จ ะแตกต่ า งกั น ไป” ประธานชมเพชร-ทอง ปากน้ำโพ กล่าว ส่ ว นตลาดทองคำในอนาคตนั้ น คงจะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย น แปลงอย่างแน่นอน ซึ่งร้านค้าทองคำเองก็จะต้องปรับตัวเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง แต่ยังเชื่อว่าร้านที่เป็นมืออาชีพอย่าง เต็มตัวจะอยู่ไหว แต่ถ้าประเภทสมัครเล่นคงจะเหนื่อย คุณวิโรจน์ขยายความคำว่า “มืออาชีพ” ว่า หลังจากที่ ราคาทองได้ปรับตัวสูงขึ้น ร้านค้าทองกว่า 7,000 แห่ง ได้รับ

ผลกระทบจากยอดขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทว่าความจริง แล้ ว หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ ก็ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น หากเราใช้ ชี วิ ต ตามที่ บรรพบุรุษวางแนวทางไว้คือ แบบน้ำซึมบ่อทราย มีน้อย ใช้น้อย และถ้ า ไม่ ไ ปทำธุ ร กรรมนอกเหนื อ จากความรู้ ที่ มี ติ ด ตั ว

มานาน เชื่อว่าอยู่ได้ แต่ถ้าไปลงทุนอย่างอื่นที่ไม่ถนัดหรือไม่มี ความรู้พอก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แม้ว่าหลายคนจะคิดถึงความ ก้าวหน้า แต่ต้องถามว่ามีความรู้เพียงพอหรือไม่

เชิญสมาชิกสมาคมค้าทองคำ รับข่าวสารผ่านอีเมลฟรี

สมาคมค้ า ทองคำ ขอเรี ย นให้ ท่ า นสมาชิ ก ทราบว่ า สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งอีเมลข่าวสาร บทวิเคราะห์ราคาทองคำ รายงาน สรุ ป ราคาทองคำประจำวั น รวมทั้ ง ข่ า วสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลของสมาชิกมาเป็นระยะ เวลาหนึ่ ง แล้ ว ซึ่ ง ได้ ผ ลตอบรั บ ที่ ดี ช่ ว ยสร้ า งความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้น ทางสมาคมค้าทองคำจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่ยัง ไม่ได้รับบริการดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ

มาที่สมาคมค้าทองคำ โดยโทร.มาที่ 0-2623-2301-3 แจ้งชื่อ ร้าน เลขที่สมาชิก และอีเมลที่ต้องการรับบริการกับเจ้าหน้าที่

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) และหากมีข้อเสนออื่น ๆ เพิ่มเติม ท่าน สามารถแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อช่วยกันพัฒนา อุตสาหกรรมค้าทองคำของเราให้เข้มแข็งตลอดไป...

วารสารทองคำ 57
คนทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

2 ทายาท โกลเบล็ก แตกไลน์ ู ร ห ถ ร จ ิ ก ร ุ ธ ลุย

เปิด

นำเข้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ช่วงนี้หากผ่านไปบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้ ๆ แยกอโศก เชื่อว่าคงได้สะดุดตากับบรรดารถหรู

ที่จอดอวดโฉมเรียงรายอยู่หน้าโชว์รูมของ บริษัท รอยัล มอเตอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นกิจการของ

สองหนุ่มเนื้อหอมจากแวดวงทองคำ คือ คุณอิสริยะ คูหาเปรมกิจ หรือ “คุณฮิม” ประธานกรรมการ บริหาร และ คุณอัศวิน ลีลายนะ หรือ “คุณปุ๊” กรรมการผู้จัดการ เลือดเนื้อเชื้อไขจากบริษัท

หลักทรัพย์ โกลเบล็ก

60 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แม้ทั้งคู่จะมาจากตระกูลระดับมหาเศรษฐี แต่การเกิดขึ้น ของ รอยัล มอเตอร์ส ทั้งสองหนุ่มบอกว่าไม่ง่ายเลย เพราะ ธุรกิจนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเงินเพียงอย่างเดียวแล้วจะทำได้ เพราะต้อง มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจสภาวะความเปลี่ยนแปลงของตลาด รถยนต์พอสมควร เพราะก่อนหน้านี้ เคยนำเข้ารถยนต์เข้ามา จำหน่ายให้ผู้ประกอบการรายอื่นอยู่แล้ว หลังจากที่ได้สัมผัส

กับตลาดนี้อยู่หลายปี ทำให้แน่ใจว่าตลาดนี้มีศักยภาพดีและ

ยังมีความต้องการอีกต่อเนื่อง “ธุ ร กิ จ รถนำเข้า ในตลาดเกรย์ มาร์ เก็ ตของเมื องไทยยั ง มี

ไม่มากนัก ตรงข้ามกับความต้องการของผู้บริโภคที่ยังมีอยู่ใน ระดับหนึ่ง โดยจะเน้นซื้อจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้

แม้เราจะเป็นน้องใหม่ในตลาด แต่ก็มีประสบการณ์ในวงการ ธุรกิจที่เชื่อถือได้ รวมทั้งยังมีการบริการที่ดีเยี่ยม” ซีอีโอ รอยัล มอเตอร์ส กล่าว

คนทองคำ

ภายใต้เนื้อที่กว่า 4 ไร่ของโชว์รูมรถหรูย่านถนนเพชรบุรี แห่งนี้ บรรจุไปด้วยสุดยอดยนตรกรรมชั้นนำและศูนย์บริการ หลังการขายครบวงจร โดยทุกรุ่นทุกประเภทเป็นที่ต้องการของ ตลาด โดยเน้นที่มีเอกลักษณ์ในด้านความหรูหรา สมรรถนะสูง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำมากมาย อย่างซูเปอร์คาร์ อาทิ SLS AMG ที่สามารถเปิดประตูแบบกางปีกได้ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V8 ความเร็วสูงสุดระดับ 321 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยัง ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ภายใต้ชื่อ RUF จาก ประเทศเยอรมนี ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมศูนย์บริการหลัง วารสารทองคำ 61


คนทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การขายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมี RUF Rt 12S สนน

ราคาเริ่ ม ต้ น อยู่ ที่ 25 ล้ า นบาท และรุ่ น RUF 987 เป็ น

รุ่นล่าสุดอีกรุ่นที่ได้นำเข้ามา ผู้ขับขี่จะสัมผัสได้ถึงแรงม้าของ เครื่องยนต์ที่เหนือกว่าตัวรถ เพิ่มสีสันในการขับขี่ด้วยดีไซน์ สปอร์ตขนานแท้ “ส่วนเรื่องการซ่อมบำรุง ทางบริษัทมีช่างที่เชี่ยวชาญแต่ละ รุ่ น ดู แ ล มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น เฉพาะรถรุ่ น รวมทั้ ง ยั ง ได้ รั บ การ สนับสนุนจาก RUF ทั้งในด้านเทคนิคการดูแลรักษารถ การฝึก อบรมช่าง จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจ มากขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังได้สำรองรถเข้ามาไว้ล่วงหน้า

กว่า 50 คัน ทำให้เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมและตัดสินใจซื้อรถ ก็ ส ามารถรั บ รถได้ ทั น ที โ ดยไม่ ต้ อ งรอ หรื อ หากต้ อ งการสี ที่

แตกต่างออกไปก็สามารถรับรถได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา หรือ หากอยากได้รถที่ยังไม่มีแสดงอยู่ในโชว์รูม ก็สามารถรอรับรถ ได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เช่นกัน เนื่องจากการมีเครือข่ายในการ

62 วารสารทองคำ

นำเข้ารถยนต์ที่กว้างขวาง ทำให้รอยัล มอเตอร์ส สามารถ

นำเข้ารถยนต์ได้จากทุกมุมโลก ทุกแบรนด์” กรรมการผู้จัดการ รอยัล มอเตอร์ส กล่าวและว่า “ในการนำเข้ า รถของรอยั ล มอเตอร์ ส จะมี ก ารขนส่ ง

ทางอากาศและทางน้ำ คือ เครื่องบินและทางเรือ ราคารถที่

นำเข้าส่วนใหญ่ เริ่มต้นที่ 3-25 ล้านบาท โดยเจาะไปที่กลุ่ม ลูกค้าระดับบนที่ชื่นชอบการใช้รถยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ บุคคล ซึ่งมีกำลังซื้อและความชอบส่วนตัวในการตัดสินใจใช้

รถนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่เพียงเท่านี้ นอกจากนั้นบริษัทยัง มีบริการเทรดอิน เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการจะซื้อรถใหม่ และมีรถ เก่าที่ต้องการระบายออก โดยสามารถตั้งราคาฝากขายได้เอง และสามารถฝากขายรถไว้ได้เป็นเวลา 1 เดือน ด้วยบริการที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกือบ 1 ปีที่ผ่านมา รอยัล มอเตอร์ส

มียอดจำหน่ายรถยนต์นำเข้าไปแล้วกว่า 200 คัน โดยส่วนใหญ่ จะเป็ น รถยนต์ ยุ โ รปกว่ า 80% ที่ เ หลื อ เป็ น รถยนต์ เ อ็ ม พี วี

จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนยอดขายหลังจากนี้จนถึงสิ้นปีคาดว่าจะ มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 100 คัน ซึ่งพวกเขาคิดว่าเงินที่ลงทุนไปกว่า 400 ล้านบาท คงจะ คืนทุนกลับมาในอีกไม่นานนี้


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS “ตลอด 1 ปีทผี่ า่ นมา เราได้รบั การตอบรับทีด่ มี าโดยตลอด แบรนด์ของรอยัล มอเตอร์ส เริ่มเป็นที่รู้จัก ซึ่งนอกเหนือจาก ความพึงพอใจในบริการต่าง ๆ ที่เรามีให้แล้ว ส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากการทำธุรกิจทองคำ ซึ่งของโกลเบล็กเอง ก็เป็นที่รู้จัก ในแวดวงนักลงทุน และที่ผ่านมาก็มีบุคคลในวงการทองคำเข้า มาเป็นลูกค้าเราพอสมควร ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสิ่งที่ ครอบครัวของพวกเราสอนมาเสมอในการทำธุรกิจให้ประสบ ความสำเร็จ ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะทำธุรกิจอะไรสำเร็จเสมอไป แต่จะต้องขยันและซื่อสัตย์กับลูกค้าของเราเอง เพราะหากเรา สามารถทำให้ ลู ก ค้ าไว้วางใจเราได้ วันหลังเขาก็กลั บ มาซื้ อ

สินค้าและบอกต่อให้เราเอง แต่หากคดโกงก็จะมาซื้อเพียงครั้ง เดียว เราก็ขายได้แค่ครั้งเดียว” ส่วนคนในวงการทองคำคนใดกำลังสนใจอยากมีรถยนต์ ทั้งสองก็บอกว่าสามารถมาดูรถที่โชว์รูมได้ตลอดเวลา พร้อม ราคาพิเศษสำหรับคนในวงการทองคำด้วยกันเอง แม้ปัจจุบันทั้งสองทายาทวงการทองคำ จะก้าวออกมาทำ ธุรกิจนำเข้ารถยนต์หรู แต่ก็ยังคงเข้าไปช่วยธุรกิจทองคำของ ครอบครัวอยู่ไม่ได้ขาด รวมทั้งยอมรับว่าธุรกิจรถยนต์ก็ถือเป็น ความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากการทำธุรกิจทองคำ คือ ไม่ต้อง นั่งเฝ้าทองคำตลอดเวลา สามารถออกมาพักผ่อนที่ไหนก็ได้ เพราะรถยนต์ที่อยู่ในโชว์รูมมีโอกาสถูกจี้ปล้นน้อยกว่าร้านขาย ทองคำ ทำให้ธุรกิจรถยนต์นำเข้าเป็นมิติใหม่ในการดำเนิน ธุรกิจของพวกเขา ที่ได้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น และได้อยู่กับ รถยนต์ที่พวกเขาชื่นชอบ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม แม้ ทั้ ง คู่ จ ะชื่ น ชอบรถยนต์ เ พี ย งใด

แต่ก็ไม่นิยมสะสมรถยนต์ ดังเช่นคนในวงการทองคำที่ชอบ สะสมสิ่งของต่าง ๆ โดยสำหรับคุณอัศวิน มีเพียงคันเดียว

คือ Mercedes-Benz E 250 สีเทาเงิน ซึ่งคันนี้คุณอัศวิน อธิ บ ายว่ า เป็ น รถคั น ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ใ นทุ ก กิ จ กรรมในเมื อ ง เพราะนอกจากเรี ย บหรู ดู ดี แ ล้ ว ยั ง เป็ น รถสมรรถนะดี ที่ มี

การดีไซน์ที่ลงตัว ภายในรถก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขณะที่คุณอิสริยะมีรถในครอบครอง 2 คัน คือ BMW M3 และ BMW M6 ซึ่ ง รถจากค่ า ยนี้ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นการ

คนทองคำ

ออกแบบและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย BMW M3 มีการ พัฒนารูปลักษณ์ภายนอกให้มีความดุดันแบบสปอร์ต และมี เทคโนโลยีนานาชนิดที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการขับขี่ นี่คือหนึ่งในสมบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สองเจ้าสัวน้อยสะสม ซึ่ ง พวกเขาสามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ และ ข้อมูลรถที่ชอบ แต่เมื่อถูกถามถึงสาวในครอบครอง ทั้งสอง

รีบเบรกอย่างตัวโก่งขอข้ามคำตอบนี้ทันที บอกอย่างเขินเพียง แต่ว่าพวกเขายังโสด งานนี้ไม่รู้ว่าจะแอบคบสาวในวงการอยู่ บ้างหรือเปล่า สาว ๆ คนไหนอยากรู้คงต้องถามกับเจ้าตัว

เอาเองก็แล้วกัน ว่ายังโสดจริงหรือเปล่า...

วารสารทองคำ 63


ยกนิ้วให้

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ร้านเด็ดที่คนชอบกุ้งไม่ควรพลาด เปิดตัวกันเป็นครั้งแรกสำหรับคอลัมน์ “ยกนิ้วให้” ซึ่งจากนี้ ไป เราจะไปเสาะแสวงหาที่กินที่แสนอร่อย เป็นที่ขึ้นชื่อ และ บรรยากาศดี ๆ มาฝากกัน สำหรับร้านแรกที่จะนำมาประเดิม ขอเอาใจคนที่ชอบรับประทานกุ้ง ซึ่งเมนูที่เกี่ยวกับกุ้งของร้านนี้ ต้องใช้คำว่า “สั่งเลย อร่อยทุกอย่าง” นอกจากนั้นก็จะมีเมนูปลา สด ๆ ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน และร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าร้านแก่ของ จ.นนทบุรี นั่นก็คือ ร้านอาหารริมน้ำ (ฮงเส็ง) มาเริ่มดูเมนูอาหารจานเด็ดกันเลยดีกว่า สิ่งที่เกือบจะทุก โต๊ะต้องสั่ง นั่นก็คือ กุ้งแม่น้ำย่าง ใช้กุ้งแม่น้ำสด ๆ ตัวโต ๆ ผ่าครึ่งตัว ย่างบนเตาถ่านจนมันบนหัวกุ้งมีสีสันดูน่ารับประทาน 64 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ยกนิ้วให้

และเนื้อกุ้งรสหวานจากความสด ผนวกกับน้ำจิ้มรสกลมกล่อม แล้วแทบจะต้องสั่งมาเพิ่ม แต่ทว่ายังมีกุ้งอีกหลายอย่างที่รออยู่ จานต่อไป “กุ้งทอดกระเทียม” แม้ชื่อจะดูเรียบง่าย แต่เมื่อ ได้ลิ้มรสแล้ว ถือว่าไม่ธรรมดา โดยทางร้านจะเลือกกุ้งตัวโต ๆ และมีมันกุ้งเยอะ ๆ มาทอดพร้อมกับเนื้อจากก้ามกุ้ง จากนั้น ปรุงรสให้หอมกรุ่น จานถัดไปยังอยู่ในกลุ่มของกุ้ง นั่นก็คือ พล่า กุ้ง ใช้กุ้งแม่น้ำสด ๆ มาลวกแล้วคลุกกับน้ำพริกเผา ตะไคร้ ซอย ใบมะกรูด บีบมะนาว ขอบรรยายแค่นี้ ที่เหลืออยากให้

มาลองพิสูจน์กัน ส่วนเมนูอื่น ๆ ก็เด็ดไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น ต้มยำกุ้ง กุ้งเต้น ปรั บ โหมดมาที่ เ มนู ป ลากั น บ้ า ง เริ่ ม จาก ปลาเนื้ อ อ่ อ น

ทอดกระเที ย ม เน้ น ปลาสด ๆ ขนาดตั ว กำลั ง ดี หมั ก กั บ กระเทียมและปรุงรสให้เข้าที่ก่อนนำมาทอดในน้ำมันจนกรอบ

รับประทานได้ทั้งตัว ตามมาด้วยกลุ่มของเนื้อปลากราย ทั้ง ทอดมันปลากราย ลูกชิ้นปลากรายผัดฉ่า แกงเขียวหวานลูกชิ้น ปลากราย ซึ่งเด็ดไม่แพ้กัน ยังมีเมนูประเภทอื่น ๆ ที่ต้องลอง โดยเฉพาะไก่คั่วเค็มขิง กรอบ ใช้เนื้อไก่สับเป็นชิ้น ๆ ทอดจนกรอบนอกนุ่มใน โรยหน้า ด้วยขิงสดทอดกรอบปรุงรสแล้ว รสชาติอร่อยทีเดียว นอกจาก นั้นแล้ว เนื้อปูผัดผงกะหรี่ ก็ต้องลอง หากได้เมนูจานผักอย่าง ดอกสลิ ด ไฟแดง หรื อ มะระปลาเค็ ม มาประดั บ โต๊ ะ ก็ จ ะยิ่ ง สมบูรณ์แบบมากขึ้น เมนูที่แนะนำข้างต้นเป็นเพียงเมนูเด็ดที่ได้ลิ้มลองมาแล้ว แต่เมนูของทางร้านยังมีอีกมาก รวมถึงของหวานด้วย ที่สำคัญ บรรยากาศของร้านนี้ก็ดูสบายตา เป็นเรือนไม้เก่าตั้งอยู่ติดริมน้ำ เจ้าพระยา เสียอย่างเดียวที่มีวิวของสะพานพระราม 4 มาบดบัง ทัศนียภาพ ขณะที่การจัดวางโต๊ะก็ไม่อึดอัด แม้ว่าโต๊ะเก้าอี้จะ ไม่หรูหราก็ตาม ร้านนี้จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-14.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดถึง 16.00 น. โดยที่ตั้งของร้านจะอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใต้สะพานพระราม 4 ฝั่งปากเกร็ด นนทบุรี สามารถจอดรถใต้สะพานพระราม 4 หรือภายในวัดบ่อก็ได้ การ เดินทาง จากห้าแยกปากเกร็ด ตรงไปทางท่าน้ำหัวถนนตลาด ปากเกร็ ด สั ง เกตทางด้ า นขวามื อ จะมี ป้ า ยบอกชื่ อ ร้ า น เดิ น เข้าไปประมาณ 10 เมตร จะพบร้านฮงเส็งโภชนา หรือโทร.ไป สอบถามที่ 0-2583-7654, 0-2583-8631 สิ่งที่ต้องเตรียมไปให้ พร้อมก็คือเงินสด เพราะที่นี่ไม่รับบัตรเครดิต และราคาอาหารก็ ถือว่าสูงในระดับหนึ่ง แต่ก็สมเหตุสมผลกับขนาดของกุ้งแม่น้ำที่ นำมาเสิร์ฟ และรสชาติที่ต้องยกนิ้วให้ วารสารทองคำ 65


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด

เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 หรือที่ www.goldtraders.or.th


วารสาร บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) Back Cover Inside Back Cover Inside Front Cover Facing Inside Back Cover Facing Inside Front Cover Facing Contents Regular Page

Regular Page (1/2)

ประเภท

ปกหลังแยก 4 สี ปกหลังใน 4 สี ปกหน้าใน 4 สี ตรงข้ามปกหลังใน 4 สี ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) 4 สี ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) 4 สี หน้าธรรมดา 4 สี (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) : แบ่งเป็นครึ่งหน้า ได้จำนวน 10 หน้า

ราคา 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

10,500 บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2623-2301


คุยกันท้ายเล่มกับนายหมึกทอง GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวัสดีครับ... ท่านสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน

ในวารสารทองคำฉบับนี้ ได้มีการเปิดคอลัมน์ใหม่ ๆ เพื่อ ให้วารสารทองคำมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สำหรับคอลัมน์ “คุยกันท้ายเล่ม” ที่เปิดใหม่นี้ โดยมีผม “นายหมึกทอง” (ไม่ใช่ หมึกพอลนะครับ...) เป็นผู้ถ่ายทอดพูดคุยอัพเดทความคืบหน้า ต่ า ง ๆ ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ฯ รวมทั้ ง เล่ า เรื่ อ งราว

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่สมาคมฯ ได้รับมา เพื่อถ่ายทอดให้

บรรดาสมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนท่าน สมาชิกฯ ทั้งหลายส่งข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ สำหรั บ การพั ฒ นาวารสารทองคำ และบริ ก ารด้ า นอื่ น ของ สมาคมฯ มายั ง นายหมึ ก ทองได้ ทุ ก เมื่ อ โดยเขี ย นจดหมาย

ส่ ง มายั ง สมาคมค้ า ทองคำ เลขที่ 9/1 อาคาร 3 ชั้ น 2

ถนนเสื อ ป่ า แขวงป้ อ มปราบ เขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย

กรุงเทพฯ 10100 จ่าหน้าซองถึงนายหมึกทอง หรืออีเมล์มาที่ muekthong@goldtraders.or.th สำหรับกิจกรรมที่สมาคมฯ จะดำเนินการในเร็ววันนี้นั้น จะเป็ น การจั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “รู้ ทั น ทองปลอม” ซึ่ ง กำหนดไว้

ว่ า จะจั ด ขึ้ น ในช่ ว งต้ น เดื อ นกั น ยายนนี้ ส่ ว นรายละเอี ย ดจะ ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ อีกครั้ง รวมถึงส่ง จดหมายแจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ทราบ นอกจากนี้ ในส่วนของเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ ซึ่งถือว่า เป็นเว็บที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้เพิ่ม

68 วารสารทองคำ

การประชาสั ม พั น ธ์ รายชื่ อ สมาชิ ก สมาคมฯ ผ่ า นทางหน้ า เว็บไซต์ของสมาคมฯ เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย และเพิ่มความ มั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ผู้ บ ริ โ ภคในการตั ด สิ น ใจซื้ อ -ขายทองคำ

กับร้านทองที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ อีกทางหนึ่งด้วย โดย

แบ่ ง การค้ น หาให้ ง่ า ยขึ้ น เป็ น เขต และจั ง หวั ด ที่ ร้ า นของ สมาชิกฯ ตั้งอยู่ นั่นเองครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่สมาคมฯ ได้จัดทำขึ้นใหม่ คือ การจัดทำ แบนเนอร์เทศกาล เป็นกิจกรรมรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชน

ผู้ บ ริ โ ภคหั น กลั บ มาซื้ อ ทองรู ป พรรณ เพื่ อ สวมใส่ เ ป็ น เครื่ อ ง ประดับ และเก็บสะสมเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้ธุรกิจ ทองรูปพรรณอันเป็นธุรกิจหลักของสมาชิกฯ ทุกท่านกลับมา

ฟื้นตัวอีกครั้ง ตัวอย่างที่ได้เริ่มจัดทำไปบ้างแล้ว คือ ในช่วง เทศกาลวันแม่ เราได้รณรงค์ให้ประชาชนผู้บริโภคซื้อทองเพื่อ เป็นของขวัญบอกรักแม่ ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะบอกว่าทองนั้นแพง

มากในช่วงนี้ แต่เชื่อว่าหากมีการรณรงค์เชิญชวนตามเทศกาล อย่างสม่ำเสมอ ก็น่าจะช่วยกระตุ้นได้บ้างนะครับ อย่างไรก็ดี อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมที่หน้าเว็บไซต์สมาคมฯ กันนะครับ สำหรับฉบับนี้หมดเนื้อที่แล้ว ในฉบับหน้า นายหมึกทอง จะนำข้อมูลใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนออีกนะครับ แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.