ทองคำ Vol.25

Page 1

www.goldtraders.or.th

สารบัญ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2553

บท บ.ก. คุยกับนายกสมาคมฯ : จับตา! ความผันผวนในยุโรป เล่าขานตำนานทอง : ทองคำเปลว หัตถศิลป์ที่ยังมีชีวิต 10

16

5 7

กรีซ

เรื่องจากปก : วิกฤตการณ์ ต้นตอหายนะทางเศรษฐกิจรอบใหม่ ทองไทยทองโลก : ปรากฏการณ์ดอลลาร์สหรัฐแข็ง

ทองพุ่ง ยูโรร่วง

20

จับตาวิกฤตการณ์ในประเทศกรีซ หายนะทางเศรษฐกิจลูกใหม่ที่รอการปะทุ ตอนที่ 2 Global Gold : ข่าวคราวความเคลื่อนไหวแวดวงทองคำในต่างประเทศ Gold Futures : วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 5 โบรกเกอร์ แวดวงทองคำ : สมาคมฯ ประกาศ ลุยกวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพ เล็งใช้ กม.เครื่องหมายการค้า พร้อมให้ทนายปรึกษาร้านค้าย่อย คนทองคำ : เปิดกรุ

เหรี ย ญทองคำ มรดกทางใจจากพ่อสู่ลูก

25 29 38 51

56

ข่าวสารถึงสมาชิก : ช่องทางสื่อสารระหว่างร้านทองทั่วประเทศ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ 61 ระเบียงทองคำ : ชมรมร้านทองเมืองขุนแผน ประกาศศักดา มั่นใจว่าดีที่สุดในประเทศไทย 63หลายคนอาจจะโล่งใจกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยุติไปได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คงจะต้องจับตาอย่าง ใกล้ชิดว่า จะมีเหตุการณ์อะไรตามมาอีกบ้าง เพราะสัญญาณที่พอจะรับรู้ได้ คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นแน่แท้ ทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกัน ในสังคม หรือความเคลื่อนไหวทางการเมืองในมิติต่าง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็ย่อมจะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและประชาชน โดยตรง ขณะเดียวกันวิกฤตการณ์ในประเทศกรีซ ที่กำลังจะลามไปยังอีกหลายประเทศในยุโรป แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ของไทยในภาพรวม เหมือนอย่างเช่นวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ดีซีส แต่สำหรับวงการค้าทองคำแล้ว ถื อ เ ป็ น อี ก หนึ่งสถานการณ์ที่หนุนให้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวทำนิวไฮอีกรอบ ทั้งจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง จะเห็นได้ว่าทองคำได้เข้ามามีบทบาทอย่าง สูงในการเป็นที่หลบภัยชั้นยอดของนักลงทุน เพราะนอกจากจะป้องกันความเสี่ยงแล้ว ในบางโอกาสยัง สามารถทำกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่ทว่าหลาย ๆ ครั้ง การปรับตัวขึ้น-ลงของทองคำก็ยังขาดปัจจัย ที่มารองรับ ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องเกาะติดกับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด สำหรับวารสารทองคำในฉบับนี้ เราได้เทน้ำหนักไปให้กับวิกฤตการณ์ในประเทศกรีซ โดยจะ นำเสนอในหลากหลายแง่มุมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนับจากนี้ไป ทางสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ก็จะมีบทวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ มาให้ได้ ติดตามกัน ซึ่งเรื่องแรกก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของประเทศกรีซ ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ก็ยังคงน่าติดตามเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขาน ตำนานทอง จะไปรู้จักกับตำนานบ้านตีทอง ขณะที่ระเบียงทองคำ จะพา ไปพูดคุยกับประธานชมรมร้านทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งว่ากันว่าเป็นอีก พื้ น ที่ ที่ มี ก ารรวมตั ว กั น อย่ า งเข้ ม แข็ ง นอกจากนั้ น เรายั ง มี สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของสมาคม

ค้าทองคำจะมาพูดคุยถึงแนวทางการช่วยเหลือ หาก สมาชิกต้องการคำปรึกษา...ไปติดตามรายละเอียด กันได้เลยครับ...

เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 9/1 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศั พ ท์ 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 ดำเนิ น การโดย : บริ ษั ท วิ เ สจ จำกั ด 23/1 ซอยอิ น ทามระ 3 ถนนสุ ท ธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 ออกแบบรูปเล่ม : บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21

ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208


คุยกับนายกสมาคมฯ

6 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

วารสารทองคำ 7


คุยกับนายกสมาคมฯ

สถาน

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การณ์ตลาดทองคำในประเทศไทย

ขณะนี้ ถือว่าได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ แต่หลัก ๆ แล้ว คงจะหนีไม่พ้น วิกฤตการณ์ในประเทศกรีซ ซึ่งทำให้ราคาทองคำในตลาดโลก

มีการแกว่งตัวอย่างหนัก เนื่องจากทุกคนหวั่นเกรงว่าจะส่งผล

ไปยั ง ประเทศต่ า ง ๆ ในภาคพื้ น ยุ โ รป ทำให้ นั ก ลงทุ น เพิ่ ม ปริมาณการลงทุนในทองคำ เพื่อป้องกันความเสี่ยง บางส่วนยัง หั น มาทำกำไรในตลาดทองคำ ขณะที่ปั จ จั ย ความวุ่ น วายใน ประเทศเอง ส่งผลเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะเรื่องของค่าเงินบาท ส่ ว นเรื่ อ งผลกระทบทางอ้อมในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิ จ การลงทุนทั้งในส่วนของเอกชนและภาครัฐ รวมไปถึงเสถียรภาพ การทำงานของรัฐบาลถือเป็นเรื่องที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด 8 วารสารทองคำ

ส่วนเรื่องของการชุมนุมทางการเมือง เชื่อว่าคงไม่ส่งผล

ต่อตลาดการค้าทองคำมากนัก เนื่องจากที่ผ่านมา การขายปลีก ในตลาดทองรูปพรรณก็ซบเซามาโดยตลอดอยู่แล้ว แม้ว่าใน

ช่วงนั้นจะมีการปิดร้านไปบ้าง แต่เมื่อเปิดร้านก็ยังคงเงียบอยู่ สิ่ ง ที่ น่ า ห่ ว งคื อ สถานการณ์ ห ลั ง จากนี้ ม ากกว่ า ว่ า จะลงเอย อย่างไร แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากกว่าก็คือ เรื่องของราคาทอง ซึ่งคิด ว่ า จะยั ง คงผั น ผวนต่ อ เนื่ อ ง หลายคนคิ ด ว่ า ราคาทองคง

จะผั น ผวนต่ อ ตอนนี้ ก็ ไ ม่ มั่ น ใจเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ของยุ โ รปว่ า

จะลามไปประเทศอื่ น ๆ หรื อ ไม่ รวมถึ ง มาตรการความ

ช่ ว ยเหลื อ จะออกมารู ป แบบใด และจะได้ ผ ลเพี ย งไร ขณะ เดียวกันยังมีกองทุนที่ออกมาซื้อ-ขายทำกำไรอยู่เป็นระยะ ๆ

ซึ่ ง การปรั บ ตั ว ของราคาทองคำในบางครั้ ง ก็ ข าดเหตุ ผ ลหรื อ ปัจจัยมารองรับ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

หากพิ จ ารณาในภาพรวมแล้ ว ปี นี้ ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง หน้ า ประวัติศาสตร์ของวงการค้าทองคำ เพราะตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ราคายังนิง่ ปรับตัวขึน้ มาแค่ไม่กดี่ อลลาร์ ต่ อ ออนซ์ แต่ ห ลั ง จากมี ข่ า ววิ ก ฤตการณ์ ใ นประเทศกรี ซ

ออกมา ราคาได้ ข ยั บ ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งและมี โ อกาสที่ จ ะนำนิ ว ไฮ

อีกครั้ง ส่วนราคาในเมืองไทยยังวิ่งอยู่ในระดับบาทละ 18,00019,000 บาท เพราะยังมีเรื่องของค่าเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่คาดว่าราคาทองในประเทศจะไม่วิ่งไปแตะที่บาทละ 20,000 บาท ยกเว้นสถานการณ์ต่าง ๆ จะเลวร้ายอย่างหนัก ทั้งนี้ ราคาทองคำในปัจจุบันถือว่าสูงกว่าความเป็นจริงมาก ที่ผ่านมา ราคาในระดับ 1,227 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็ถือว่าสูงมากแล้ว

แต่ราคาก็ยังเคยแตะไปถึงที่ 1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถือว่า

มันเกินความเป็นจริงมาก ทั้งที่ต้นทุนน่าจะอยู่ที่ระดับ 700-800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เท่านั้น สิ่ ง ที่ ห ลายฝ่ า ยเฝ้ า จั บ ตามองว่ า ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ปั จ จุ บั น จะส่ ง ผลต่ อ ตลาดจี น มากน้ อ ยเพี ย งไร เพราะขณะนี้ เศรษฐกิ จ จี น ยั ง ถื อ ว่ า มี อั ต ราการเติ บ โตที่ สู ง อยู่ แ ห่ ง เดี ย ว ซึ่ง ทางการจีนก็ระมัดระวังอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของค่าเงินหยวน และการขยายตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มีอัตราการขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากประเทศจีนมีปัญหาอีก รับรองได้ว่า

คุยกับนายกสมาคมฯ

ราคาทองจะไปไกลกว่านี้มาก แต่จากมาตรการของทางการจีนที่ คอยคุมไว้ เชื่อว่าจะยังคงไปไม่ถึงจุดนั้น ส่วนคำแนะนำสำหรับนักลงทุนช่วงนี้ ยังคงเป็นการซื้อขาย ทำกำไรระยะสั้น หากราคาทองปรับตัวต่ำลงมาในระดับบาทละ 17,000 บาท บวก-ลบ ก็ น่ า จะพอเก็ บ ได้ ซึ่ ง ราคาในจุ ด นี้

ยั ง มี โ อกาสที่ จ ะเห็ น ได้ หากสถานการณ์ โ ดยรวมปรั บ ตั ว ไป

ในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หากมองราคาในภาพรวมครึ่งปีแรกของปีนี้ ราคาปรับตัวขึ้น-ลงไม่มาก อยู่ที่บาทละประมาณ 16,800-17,000 บาทเศษ ๆ โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ระดับราคาบาทละ 19,000 บาทเศษ เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคมที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ราคาใน

ต่ า งประเทศอยู่ ที่ 1,240 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ ก็ สู ง สุ ด ใน ประวัติการณ์ แล้วก็ปรับตัวลงมา ขณะที่การนำเข้าและส่งออกในปีนี้ ตัวเลขในการส่งออกยัง สูงกว่า เพราะราคาในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น วารสารทองคำ 9


เล่าขานตำนานทอง

10 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

ทองคำเปลว ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ศาสนา

และศิลปวัฒนธรรมของไทย อันแฝงไว้ด้วยคุณค่าทางจิตใจ

และธำรงไว้ซึ่งศรัทธาตามวิถีของคนไทย จนถึงขณะนี้แม้จะยัง ไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการใช้ทองคำเปลวในการเป็นเครื่องสักการะ ทางศาสนาตั้ ง แต่ เ มื่ อ ใด แต่ ท ว่ า การใช้ ท องคำเปลวในงาน

วิจิตรศิลป์ มีหลักฐานว่าใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และแพร่หลาย มากขึ้นในสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ ซึ่งศิลปะนี้เดิมใช้ เฉพาะในชนชั้นระดับสูง เช่น พระมหากษัตริย์ และในงาน

ทางพุทธศาสนา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานเสรี ภ าพแก่ ป ระชาชนมากขึ้ น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีช่างทองหลวงกลุ่มหนึ่ง นำความรู้เรื่อง

การตีทอง ทำทองคำเปลวจากในวัง มาทำเป็นอาชีพในย่าน บ้ า นช่ า งทอง หรื อ บริ เ วณถนนตี ท อง ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จากนัน้ ไม่นาน ความรูใ้ นการผลิตทองคำเปลว ได้ถูกถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ย่านนี้เป็นแหล่งที่รวบรวม ผู้ผลิตทองคำเปลวมากมาย โดยบนถนนประวัติศาสตร์เส้นนี้ เชื่อมระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนบำรุงเมือง ความยาว 525 เมตร ต้นถนนจดบำรุงเมือง ก่อนถึงลานเสาชิงช้า หัวมุมถนน ด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดสุทัศนเทพวราราม ในอดีต เมื่อใครเดินทางผ่านย่านนี้ ก็จะได้ยินเสียงตีทอง “ตุ๊ บ ตุ๊ บ ตุ๊ บ ” อั น เป็ น ที่ ม าของชื่ อ ถนนตี ท อง และจาก

การเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ทองคำเปลวขนาดใหญ่ และอยู่ ใ กล้ วั ด

สำคั ญ มากมาย อย่ า งเช่ น วั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม วั ด พระ ศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งใกล้กับย่านสำคัญอื่น อาทิ ย่าน บ้านบาตร บริเวณถนนบำรุงเมือง ผลิตบาตร หนึ่งในอัฐบริขาร ของภิกษุ และบ้านพานถม บริเวณถนนพระเมรุ เขตพระนคร กลุ่มผลิตเครื่องเงินและเครื่องถม ทำให้สมัยนั้นถนนตีทองเป็น ย่านค้าขายที่คึกคักอีกแห่งหนึ่งของไทย จวบจนกระทั่งประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา เสียงดังกล่าว

ก็เริ่มแผ่วเบาลงไป เมื่อผู้ผลิตทองคำเปลวอันเป็นศิลป์เชิงช่าง 1 ใน 10 หมู่ของไทยเริ่มมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากต้นทุน การผลิตมีราคาสูงขึ้น แต่ราคาขายไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ตาม เพราะมีพ่อค้าคนกลางคอยกดราคาจนทำให้ผู้ ผ ลิ ต ปิดตัวลงไปเรื่อย ๆ เพราะทนแบกต้นทุน ไม่ ไ หว ประกอบกั บ ขาดการถ่ า ยทอด ความรู้จากช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่มักจะ ถ่ า ยทอดให้ เ ฉพาะลู ก หลาน วารสารทองคำ 11


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เท่ า นั้ น ขั้ น ตอนในการผลิ ต ทองคำเปลวยุ่ ง ยาก ซั บ ซ้ อ น

ต้องใช้ความละเอียดพิถีพิถันสูง ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีการผลิต ทองคำเปลวบนถนนแห่ ง นี้ อี ก เลย ทำให้ ส ถานที่ ที่ เ คยเป็ น

แหล่งผลิตและจำหน่ายทองคำเปลวสำคัญของไทย แปรเปลี่ยน เป็ น บ้ า นเรื อ นสมั ย ใหม่ เหลื อ เพี ย งชื่ อ ถนนตี ท องไว้ ใ ห้ ผู้ ค น

รำลึกถึง อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีการผลิตทองคำเปลวบนถนน ตีทองอีกต่อไป แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีลูกหลานช่างทองคำเปลว บางส่วนที่ย้ายออกมาจากถนนตีทอง แล้วออกมาตั้งถิ่นฐาน ใหม่ ใ นที่ ต่ า ง ๆ เนื่ อ งจากความต้ อ งการทองคำเปลวใน กิจกรรมพุทธศาสนายังคงมีอยู่ รวมทั้งมีการใช้ทองคำเปลวใน กิจกรรมใหม่ ๆ เช่น การตกแต่งบ้าน ตกแต่งอาหาร และงาน ศิลปะ โดยปัจจุบันทองคำเปลวมีการผลิตอยู่ 2 ขนาด คือ “ทองจิ้ม” ทองคำเปลวขนาด 1.5x1.5 ซม. ราคาส่งแผ่นละ

แผ่นทองที่มีความบางเฉียบ รอการตัด

เรียงเเผ่นทองใส่กูบก่อนนำไปตีให้บางเฉียบ

1 บาท แต่เมื่อผ่านพ่อค้าคนกลางส่งถึงร้านต่าง ๆ 2-3 เท่าตัว ส่วนขนาด 4x4 ซม. หรือที่เรียกว่า “ทองเต็ม” ราคาประมาณ 5-7 บาท ในการผลิตทองคำเปลว แม้เวลาจะเลยผ่านมากี่ร้อยพันปี กระบวนการผลิตก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และยังคง อาศั ย ความประณี ต และพิ ถี พิ ถั น ในทุ ก ขั้ น ตอน นั บ ตั้ ง แต่

การเลื อ กซื้ อ ทองคำแท่ ง ที่ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ท องไม่ ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 96.5-99 จากนั้นจะนำไปรีดทองให้เป็นแผ่นบางเท่ากับกระดาษ พั บ ให้ ไ ด้ ห ลายทบ และนำมาตั ด ให้ เ ป็ น “ทองรอน” หรื อ

แผ่ น ทองคำขนาด 1x1 ซม. ซึ่ ง ทองคำน้ ำ หนั ก 1 บาท

เมื่อนำมาตัดขนาดดังกล่าว จะได้แผ่นทองจำนวน 720 แผ่น โดยทองรอนเหล่านี้จะถูกนำไปใส่กูบ หรือกระดาษแก้ว ขนาด 4x4 นิ้ว ที่ผ่านการขจัดเศษผงออกมาหมดแล้ว และลูบด้วย แป้งหินเนื้อละเอียดมีน้ำหนัก เพื่อมิให้ทองติดแผ่นกระดาษแก้ว ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้ความพิถีพิถันและระมัดระวัง เป็นอย่างสูง เนื่องจากจะต้องนำทองรอนมาวางตรงกลางกูบ 12 วารสารทองคำ

ซ้อนกันให้ได้จำนวน 720 ชั้น หรือเทียบเท่าทองคำน้ำหนัก

1 บาท จากนั้นกูบที่ทำจากกระดาษแก้ว จะถูกนำมาบรรจุ

ในกู บ หนั ง วั ว อี ก ชั้ น วางบนแผ่ น หิ น แกรนิ ต หรื อ หิ น อ่ อ น

มี ไ ม้ ป ระกบเป็ น กรอบ และมี “ไม้ ก ลั ด ” สอดด้ า นข้ า ง

ซองหนัง ยึดไว้ไม่ให้เคลื่อนที่เวลาตี จากนั้นตีด้วยค้อนที่ทำ

แผ่นทองที่ผ่านการตัดด้วยไม้เลี้ยะ

จากทองเหลืองน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักที่เหมะสม สำหรับการตีทองคำเปลว ตีในน้ำหนักที่เท่ากัน ประมาณ 1 ชั่วโมง จนทองเริ่มขยายเป็นแผ่นที่ใหญ่ขึ้น จึงเปลี่ยนไปใส่ใน “ฝัก” ซึ่งทำจากปลอกหนังคล้ายกูบ เพียงแต่แผ่นใหญ่กว่า จากนั้นถ่ายทองลงบนกระดาษแก้วที่หนากว่าและโตกว่า ขนาด 6x6 นิ้ว ใส่ลงในซองหนังเรียกว่า “ฝักทอง” มีกรอบยึด และวางบนแท่นหินเหมือนระยะแรก ใช้ค้อนหนัก 4 กิโลกรัม ตี ต่อไปอีก 4 ชั่วโมง ตีติดต่อกันจนเป็นทองคำเปลว โดยห้าม หยุดพัก เนื่องจากหากหยุดพักเพียงนาทีเดียวจะทำให้ความเย็น เข้ า แทนที่ ทองขยายไม่ ไ ด้ ม ากเท่ า ที่ ค วร ในขั้ น ตอนนี้

การตี ยั ง คงต้ อ งสม่ ำ เสมอ ต้ อ งไม่ ข าดหรื อ เกิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้

ทองคำแผ่ขยายมากที่สุด ซึ่งหากตีเบาเกินไป ทองคำเปลวที่

ได้จะมีความหนาเกินไป ทำให้ขาดทุน แต่หากแรงจนเกินไป

จนทองแตกไม่ เ ป็ น แผ่ น นำไปตั ด ก็ ไ ด้ ไ ม่ คุ้ ม เท่ า กั บ ว่ า

ต้ อ งเริ่ ม ต้ น ใหม่ ด้ ว ยการขู ด เอาทองที่ ตี แ ล้ ว ไปหลอมเป็ น

ทองคำแท่งใหม่


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS เหตุ นี้ ก ารตี ท องจึ ง มี ค วามสำคั ญ มาก เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ ความชำนาญ เทคนิค และจังหวะในการลงค้อน และที่สำคัญ ยังต้องใช้ความตั้งใจและความอดทน ซึ่งกว่าจะมาเป็นช่าง ตีทองคำเปลวเช่นนี้ได้ จะต้องผ่านการตีกระดาษเปล่ามานับ ครั้ งไม่ ถ้วน อี กทั้งในการตีทองคำเปลวยังไม่สามารถตี ด้วย เครื่องจักรได้ เนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถผ่อนหนักผ่อนเบา ได้ ยกเว้นจะใช้ในทองคำที่มีความบริสุทธิ์น้อย ในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้แผ่นทองที่ตีจะมีขนาดประมาณ

5-6 นิ้ว และมีขนาดบางเฉียบพอเหมาะ คือความหนาไม่เกิน 0.5 ไมครอน และถ่ายทองไปใส่กระดาษสา หรือ “กระดาษ ดาม” เพื่ อ เตรี ย มตั ด ทองตามขนาดที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ ซึ่ ง ใน

ขั้นตอนนี้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมคือ “ไม้เลี้ยะ” หรือไม้ไผ่เหลา

จนคม และ “หมอนรองตั ด ” ที่ ไ ม่ แ ข็ ง หรื อ ไม่ นุ่ ม เกิ น ไป

และต้ อ งทำในที่ อั บ ลม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ทองปลิ ว และย่ น ยู่ แล้ ว ใช้

แผ่นทองบนกูบที่รอการตีทอง

ไม้เลี้ยะ และเเผ่นทอง

ไม้ ร วกแซะทองวางบนกระดาษฟาง ด้ า นที่ เ นื้ อ หยาบสาก

ในการทำขั้นตอนนี้ช่างตัดทองคำเปลวจะต้องผ่านการฝึกมา เป็นอย่างดี ใช้ความระมัดระวังในการตัดทองเพื่อให้ได้แผ่น ทองที่สมบูรณ์ มีรอยขาดให้น้อยที่สุด ซึ่งแผ่นทองคำเปลวที่มี

เล่าขานตำนานทอง

ขนาดสมบูรณ์ไม่มีรอยขาดจะเรียกว่า “แผ่นทองคัด” จะมี ขนาด 4x4 ซม. และ 3.5x3.5 ซม. ส่วนแผ่นทองที่ขาดแล้วนำ มาต่อกันจะเรียกว่า “ทองต่อ” จะมีขนาด 2.5x2.5 ซม. และ 1.5x1.5 ซม. ส่วนแผ่นทองที่เหลือจากการตัดจะถูกนำมารวม กันและเก็บใส่กล่อง เพื่อรอนำกลับไปหลอมใหม่ให้กลายเป็น ทองคำแท่งอีกครั้ง แม้ ก ารผลิ ต ทองคำเปลวในสภาวะที่ มี ผู้ ผ ลิ ต เหลื อ เพี ย ง

ไม่ กี่ เ จ้ า ในตลาด อย่ า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ ทองคำเปลวก็ ยั ง

เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า เป็ น ห่ ว ง นอกจากขั้ น ตอนการผลิ ต ที่ ต้ อ งการ

ความละเอี ย ดประณี ต แล้ ว ยั ง มี เ รื่ อ งความผั น ผวนของ

ราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะทองคำแท่ง ทำให้การคำนวณราคา

ในการรับงานแต่ละช่วงจึงมีความสำคัญ ซึ่งหากมีการคำนวณ ราคาผิ ด พลาด ทองคำมี ร าคาสู ง ขึ้ น หลั ง จากรั บ ออเดอร์

จากลู ก ค้ า มาแล้ ว ช่ า งทองจะต้ อ งเป็ น ผู้ แ บกรั บ ภาวะการ

เศษทองที่รอการหลอมนำกลับมาใช้ใหม่

ขาดทุนไว้เอง รวมทั้งยังมีปัญหาการกดราคารับซื้อของกลุ่ม

ผู้ค้าคนกลางและคณะกรรมการวัด ท่ามกลางที่มีราคาวัตถุดิบ อย่ า งกระดาษแก้ ว ที่ ต้ อ งนำเข้ า จากต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม คุณภาพในการตีทอง ที่สำคัญคือ ปัญหามีช่างทองบางรายนำทองสังเคราะห์

เข้ามาใช้แทน ซึ่งเมื่อใช้ไปนาน ๆ ทองจะเปลี่ยนเป็นสีดำ

ที่ทำให้ตลาดทองคำเปลวขาดความเชื่อถือ ตลาดทองคำเปลว สำหรั บ ในกิ จ กรรมพุ ท ธศาสนาเป็ น ตลาดงานศิ ล ปะหรื อ

งานตกแต่งบ้าน ธุรกิจสปา เครื่องสำอางแทน อีกทั้งเปลี่ยน ช่องทางการจำหน่ายเพื่อหนีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ด้วยการจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งได้ลูกค้าใหม่ ๆ จาก

ช่องทางนี้ไม่น้อย ตำนานแห่งทองคำเปลวคงจะไม่กลายเป็นเรื่องเล่าขาน

ดังเช่นในอดีต หากคนไทยทุกคนมองเห็นในศิลปหัตถกรรมที่ ทรงคุ ณ ค่ า และน่ า จะร่ ว มกั น คิ ด ว่ า จะร่ ว มอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด ประยุกต์ศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่ได้ด้วยวิธีใด วารสารทองคำ 13


แวดวงทองคำ

14 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

วารสารทองคำ 15


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตลอด

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ทองคำถื อ เป็ น สิ น ค้ า โภคภัณฑ์ที่มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว จาก ราคาในตลาดโลกในปี 2545 อยู่ที่ 305 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ออนซ์ ขยับขึ้นมาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อช่วงกลาง เดือนที่ผ่านมาในระดับราคา 1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ ปั จ จั ย สำคั ญ หนุ น ราคาทองคำอยู่ ใ นช่ ว งขาขึ้ น เนื่ อ งจากนั ก ลงทุนทั่วโลกเห็นว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สุด ต่างจาก ตลาดหุ้น น้ำมันดิบ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทีม่ คี วามผันผวน อย่างหนักจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ

ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาวิ ก ฤตซั บ ไพร์ ม หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในนามของ แฮมเบอร์ เ กอร์ ดี ซี ส ที่ ส่ ง ผลกระทบลุ ก ลามไปทั่ ว โลกทำให้ ประเทศต่าง ๆ ต้องออกมาตรการ เพื่ อ เข้ า มาพยุ ง สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ ใ ห้ ท รุ ด ตั ว ไปมากกว่ า ที่ เป็นอยู่ หรือแม้กระทั่งวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในประเทศกรีซ ซึ่งกำลังจะลุกลามไปยังกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศยุโรป (สามารถ ติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ ใ น “ปรากฏการณ์ ด อลลาร์ ส หรั ฐ แข็ ง 16 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองคำพุ่ง ยูโรร่วง” ในหน้า 25) ทำให้ ก ลุ่ ม กองทุ น การเงิ น ระหว่ า ง ประเทศ หรือเฮดฟันด์ สถาบันการเงิน และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้หันมา ลงทุ น ในทองคำมากขึ้ น หรื อ ปรั บ สั ด ส่ ว นการสำรองเงิ น ตราให้ อ ยู่ ใ น

รูปของทองคำมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นแวดวงทองคำก็ ยั ง มี ค วาม กังขาว่าการเคลื่อนไหวของราคา ทองคำในช่วงที่ผ่านมา นอก เหนื อ จะมี ปั จ จั ย ของเรื่ อ ง ปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ส่วน หนึ่งน่าจะมาจากการทำ กำไรของกลุ่ม

เรื่องจากปก

เฮดฟั น ด์ ต่ า ง ๆ เนื่ อ งจากการปรั บ ตั ว ขึ้ น และลงหลายครั้ ง

ขาดปัจจัยเกื้อหนุนที่ดีพอ ทำให้การซื้อขายหลายช่วงเวลาเกิด การปั่นป่วนพอสมควร ขณะที่ ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย ได้ อ อกบทวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ์ราคาทองคำที่เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตการณ์ในประเทศ กรีซ โดยระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 53 ราคา ทองคำในตลาดโลกมี แ นวโน้ ม อยู่ ใ นช่ ว งขาขึ้ น โดยสามารถ

ไต่ ท ะลุ ร ะดั บ 1,200 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ และทำสถิ ติ สู ง สุ ด

เป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ นับจากต้นปีจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ราคาทองคำในตลาดโลกปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น กว่ า 10%

เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2552 ทั้งนี้ ราคาทองคำถูกกำหนดจาก “ความต้องการ ลงทุน” มากกว่าปัจจัยด้านอุปสงค์-อุปทานพื้นฐาน ต่อทองคำจริง (Physical Demand) โดยใน ช่ ว ง 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมา ความต้ อ งการ ทองคำเพื่อการลงทุนนั้น เป็นปัจจัย สำคั ญ ที่ ห นุ น ให้ ร าคาทองทะยาน ขึ้ น สู่ ร ะ ดั บ สู ง สุ ด เ ป็ น ประวั ติ ก ารณ์ โดยเฉพาะ ความต้องการลงทุนเพื่อ หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง ของนั ก ลงทุ น สถาบั น ท่ามกลางความกังวล ต่ อ ปั ญ หาการชะลอ ตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรั บ แนวโน้ ม ราคาทองคำโลกใน ระยะเวลาที่เหลือของ

ปีนี้ ยังมีโอกาสปรับขึ้น ได้ต่อ โดยคาดว่าน่าจะ ได้ รั บ ปั จ จั ย หนุ น หลั ก จากความต้องการลงทุน ในทองคำเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของนั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ ค งจะยั ง อยู่ ใ น ระดั บ สู ง ท่ า มกลางความ ซั บ ซ้ อ นของปั ญ หาวิ ก ฤต การคลั ง ในยู โ รโซน โดย วารสารทองคำ 17


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เฉพาะประเทศในกลุ่ม PIIGS (โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ และสเปน) ที่ยังยากจะเยียวยาในอนาคตอันใกล้ ทำให้นักลงทุน เกรงว่าบางประเทศอาจมีโอกาสถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

เพิ่มเติม ขณะที่วิกฤตหนี้ยูโรโซนครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อ เนื่องไปยังภาคการเงินได้ นอกจากนั้นราคาทองคำโลกยังคาดว่าจะได้รับปัจจัยนอก เพิ่มเติมจากการถือครองทองคำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ของธนาคารกลาง (โดยเฉพาะธนาคารกลางชาติ เ อเชี ย ที่ มี

การเกินดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง) ซึ่งน่าจะ ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการอ่อนค่าลงของเงิน สกุลหลักนำโดยเงินยูโร อาจสร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลาง

ลดการถือครองเงินสกุลหลักดังกล่าวลง ขณะที่ยังคงให้น้ำหนัก กับการสะสมทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน

ที่ธนาคารกลางทั่วโลกถือครองทองคำเพิ่มขึ้นประมาณ 780 ตัน (25.096 ล้านออนซ์) 18 วารสารทองคำ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน สถาบันดังกล่าว เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามเหตุการณ์

อี ก ทั้ ง ที่ ผ่ า นมา ราคาทองคำโลกก็ ไ ด้ ป รั บ ตั ว ขึ้ น ไปมากแล้ ว

ดังนั้น แนวโน้มการปรับขึ้นของราคาทองคำโลกในระยะจากนี้ไป คงจะเผชิญกับโอกาสการปรับฐาน และความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ตามไปด้วย ทำให้การทำกำไรระยะสั้นของนักลงทุนสถาบัน รวมไปถึงนักลงทุนรายย่อย อาจต้องอาศัยความเชี่ยวชาญใน การจับจังหวะการลงทุนเป็นสำคัญ ขณะที่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง

ผลกระทบของวิกฤตหนี้ของกรีซที่กระทบกับประเทศไทย ว่า ผลกระทบทางตรงมีไม่มาก เพราะความผูกพันระหว่างเศรษฐกิจ ไทยและกรี ซ มี น้ อ ย แต่ น่ า จะเป็ น ผลกระทบทางอ้ อ มมากว่ า ฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจกรีซมีปัญหาสภาพคล่อง ทำให้เกิดการดึง เงินจากยุโรปเข้ามา จะทำให้แนวโน้มดอกเบี้ยในยุโรปจะสูงขึ้น


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เป็ น ปั จ จั ย ทำให้ เ ศรษฐกิ จ ยุ โ รปชะลอตั ว ลง และทำให้ ยุ โ รป

นำเข้าสินค้าไทยน้อยลง คนยุโรปอาจท่องเที่ยวไทยน้อยลงได้ เพราะคนยุโรปเป็นนักท่องเที่ยวหลักสำคัญของไทย ทั้งนี้เบื้องต้นมองว่ายังมีผลกระทบไม่มาก เพราะกองทุน การเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) รวมทั้งประเทศในสหภาพ ยุโรป อย่าง เยอรมนี ฝรั่งเศส จะเข้าไปช่วยเหลือกรีซอย่าง

เต็มที่ ส่วนสหรัฐอเมริกาเองถ้าเห็นว่าเศรษฐกิจกรีซมีปัญหาหนัก จนอาจลุ ก ลามกลายเป็ น วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลก ก็ ค งจะยื่ น มื อ

เข้ามาช่วยเหลือด้วย เพื่อทำให้สถานการณ์กรีซไม่รุนแรง ดังนั้น หากสามารถควบคุ ม ดู แ ลสถานการณ์ ข องกรี ซ อย่ า งใกล้ ชิ ด

และรวดเร็ว ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลกน้อยมาก โดย

คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 4 ขึ้นไป อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงิน

เรื่องจากปก

และหุ้นออกมา และหันไปถือทองคำแทน แต่ต้องเฝ้าจับตามอง ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะพัฒนาไปในทิศทางใด และจะรุนแรง มากน้อยเพียงไร เพราะหลายประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพ ยุโรปก็มีปัญหาใกล้เคียงกัน ด้านคุณพิชญา พิสุทธิกุล เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซในขณะนี้ได้ขยายวงไปยัง ประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอิตาลี สเปน โปรตุเกส ฮังการี เพราะส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ทุ ก ประเทศจะมี ปั ญ หาใกล้ เ คี ย งกั น คื อ

เรื่องของปัญหาหนี้สินภาครัฐ แม้ที่ผ่านมาสหภาพยุโรป (อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ยื่นมือ

เข้ามาช่วยเหลือกรีซอย่างเต็มที่ แต่ก็ต้องตามดูว่ามาตรการ เหล่ า นั้ น จะได้ ผ ลเพี ย งไร ขณะเดี ย วกั น มาตรการของแต่ ล ะ ประเทศก็ได้พยายามออกมาตรการ เพื่อที่จะพยุงสถานะให้

ไม่เลวร้ายลงไปกว่าเดิม โดยมีรายงานว่าหลายประเทศได้เตรียม ปรับกลยุทธ์ใหม่ด้วยการหันกลับมาใช้เงินสกุลตัวเอง เพื่อทำให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยและสิ น ค้ า ของตนถู ก ลง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถทำ

การค้ากับประเทศอืน่ ๆ ซึง่ จะสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากขึน้ อย่างไรก็ตาม คุณพิชญามองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุโรป ทำให้ นั ก ลงทุ น ไม่ เ ชื่ อ มั่ น การลงทุ น ในรู ป แบบอื่ น จึ ง หั น มาถื อ ครองทองคำมากขึ้น เนื่องจากกังวลปัญหากรีซอาจลุกลามจน กระทบเศรษฐกิจโลก และปัจจุบันยังถือว่าทองคำเป็นสินทรัพย์

ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น ขณะเดียวกันกลุ่มเฮดฟันด์ ก็ใช้โอกาสนี้ซื้อขายเก็งกำไร ทำให้ การเคลื่อนไหวของราคาในบางครั้งขาดปัจจัยการรองรับที่ดีพอ ทำให้ราคาทองคำในช่วงนี้เป็นขาขึ้น แต่ทว่านักลงทุนควรจะ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เพราะกลุ่ ม เฮดฟั น ด์

ก็พร้อมที่จะโยกการลงทุนไปยังสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่เห็นว่า สามารถทำกำไรได้มากกว่า นอกจากนั้นอยากให้จับตามอง สถานการณ์ระหว่างอิสราเอล และตุรกี รวมถึงตัวเลขการเติบโต ทางเศรษฐกิจของอเมริกา ที่อาจจะส่งผลถึงราคาทองคำใน ตลาดโลก สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก นั้น แนวต้านให้ไว้ที่ 1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แนวรับ

อยู่ที่ 1,175 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงต้องจับตา มองสถานการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวของ

ยูโรอ่อนตัวลง ขณะที่ข้อมูลก็ไม่ชัดเจนว่าจะมีความช่วยเหลือ อย่างไร และกรีซจะฟื้นตัวเร็วแค่ไหน จึงมีการเทขายเงินยูโร กลุ่มเฮดฟันด์อย่างใกล้ชิด

วารสารทองคำ 19


ทองไทยทองโลก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ปรากฏการณ์

ดอลลาร์สหรัฐแข็ง

ทองพุ่ง

ยูโรร่วง

โดย รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ FRM NIDA Business School

20 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองไทยทองโลก

นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ราคาทองคําในตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับราคาเฉลี่ย 305 ดอลลาร์ สหรัฐต่อออนซ์ เป็นมากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

นับตั้งแต่ต้นปี 2549 เป็นต้นมา ในช่วงเวลาดังกล่าว ราคา ทองคำต่ า งประเทศเคลื่ อ นไหวตามทิ ศ ทางราคาน้ ำ มั น ดิ บ ที่ ทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุของวิกฤตการณ์ น้ำมัน ทำให้ทองคำเป็นหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัยที่สุด ต่อมาในช่วงต้นปี 2551 ราคาทองคําแท่งใน ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของนักลงทุนที่เคยถือ ครองเงินดอลลาร์สหรัฐและลงทุนในตลาดหุ้นต่างหันไปลงทุน ในตลาดทองคำมากขึ้น เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จากปัญหาวิกฤตซับไพรม์ที่ส่งผลกระทบลุกลามไป

ทั่วโลก จนกระทั่งในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 ราคาทองทำ สถิติสูงสุดที่ระดับ 1,226.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เกิดจาก หลายสาเหตุ อาทิ การใช้ทองคำเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยง จากเงิ น เฟ้ อ ที่ เ กิ ด จากความกั ง วลจากการที่ ธ นาคารชาติ

ต่าง ๆ ต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปกอบกู้เศรษฐกิจของตน เพื่อ

ไม่ ใ ห้ ธุ ร กิ จ ล้ ม เป็ น ลู ก โซ่ จ ากผลของวิ ก ฤตซั บ ไพรม์ และอี ก ประการ เกิดจากการขาดความเชื่อมั่นต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เพราะนั บ ตั้ ง แต่ เ กิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในสหรั ฐ อเมริ ก า เงิ น ดอลลาร์ ไ ด้ อ่ อ นค่ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมไปถึ ง การลดสั ด ส่ ว น

ใช้ เ งิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เป็ น ทุ น สำรองระหว่ า งประเทศของ

หลาย ๆ ประเทศ ด้วยการหันไปใช้ทองคำเป็นทุนสำรองแทน เงินดอลลาร์

วารสารทองคำ 21


ทองไทยทองโลก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในช่ ว งปี 2553 ภาวะการซื้ อ ขายทองคำในตลาดโลก

กลับมาคึกคักอีกครั้ง ราคาได้พุ่งสูงขึ้นไปทำสถิติสูงสุดเป็น ประวั ติ ก ารณ์ ที่ ร ะดั บ 1,235.50 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ออนซ์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา จากเดิมที่เคยทำสถิติสูงสุด ไว้ที่ 1,226.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมปี

ที่แล้ว ซึ่งการที่ค่าทองคำกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เป็นเหตุผล เดียวกับปรากฏการณ์เมื่อปลายปีที่แล้ว นั่นคือทองคำนับเป็น สินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยง (Safe Haven) เป็นที่พึ่งพิงของ นักลงทุนในช่วงที่ค่าเงินสกุลหลักด้อยค่าลง เพียงแต่ในคราวนี้ ต่างจากคราวที่แล้ว ตรงที่ปลายปีที่แล้วเป็นค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที่ตกต่ำ ในขณะที่คราวนี้เป็นค่าเงินยูโรที่ร่วงลงจากวิกฤต หนี้สินของกรีซ ปัญหาหนี้สาธารณะของกรีซลุกลามมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เนื่ อ งจากปริ ม าณหนี้ ภ าครั ฐ ที่ สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ จี ดี พี โดยสู ง

ถึง 120% ทำให้เจ้าหนี้ต่างหวาดหวั่นว่ากรีซจะมีความสามารถ

ในการชำระหนี้ ห รื อ ไม่ เมื่ อ เที ย บกั บ ความสามารถใน

การสร้างรายได้ที่ต่ำกว่า โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ ด แอนด์ พั ว ร์ หรื อ S&P ได้ ล ดอั น ดั บ พั น ธบั ต ร

ของกรี ซ เป็ น ระดั บ “ขยะ” (Junk Bond โดยมี อั น ดั บ

BB+ ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หรือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป) ซึ่ง

เป็ น ระดั บ ที่ ไ ม่ น่ า ลงทุ น โดยนั ก ลงทุ น หวั่ น เกรงว่ า จะมี อี ก

หลายประเทศเจริ ญ รอยตามกรี ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ ที่ เ ศรษฐกิ จ อ่ อ นแอ

และมี ภ าระห นี้ สาธารณะสู ง เช่นเดียวกับ

22 วารสารทองคำ

กรีซ ไม่ว่าจะเป็น โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี และสเปน

หรื อ กลุ่ ม PIIGS หรื อ กลุ่ ม ประเทศที่ มี ค วามอ่ อ นแอทาง เศรษฐกิ จ และมี ปั ญ หาหนี้ ส าธารณะในกลุ่ ม สหภาพยุ โ รป เนื่ อ งจากกรี ซ เป็ น ประเทศในยู โ รโซน ทำให้ เ กิ ด ความวิ ต ก

ว่าปัญหาของกรีซและประเทศในกลุ่ม PIIGS จะกดเงินยูโร

ซึ่งใช้กันใน 16 ประเทศให้ด้อยค่าลง โดยค่าเงินยูโรตกต่ำไป ถึง 1.2 กว่า ๆ ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร จากค่าเฉลี่ยประมาณ 1.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร ก่อนวิกฤตจะลุกลาม ความตกต่ำ

ของค่ า เงิ น ยู โ รจะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ

ของยุโรป และเศรษฐกิจโลกที่ทำท่าว่าจะ “ฟื้น” แต่อาจต้อง “ฟุบ” ไป เพราะปัญหาหนี้สินและสถาบันการเงิน ตลอดจน

การด้อยค่าของเงินตามมาด้วยปัญหาด้านสังคมและความเป็น อยู่ของประชาชน จนกระทั่งในที่สุดสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ หรือ IMF ได้อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินมูลค่า 1.1 แสนล้าน

ยูโร เพื่อเข้าไป “อุ้ม” กรีซให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน ตลอด จนอนุมัติจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินมูลค่า 7.5 แสนล้านยูโร หรือ

กว่ า 1 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น เงิ น ไทย 32.1

ล้านล้านบาท เพื่อปกป้องค่าเงินยูโรให้มีเสถียรภาพ แต่ก็ไม่มี ใครรับรองว่าจะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของกรีซ ไม่ให้ลุกลามขยายตัวออกไปยังประเทศอื่น ๆ ตลอดจนการ ด้อยค่าของเงินยูโรได้ ทำให้การลงทุนในทองคำก็ยังคงเป็นที่ พึ่งของนักลงทุนในกรณีการด้อยค่าของเงินสกุลหลัก ไม่ว่าจะ เป็นดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรที่เป็นปัญหาในขณะนี้ ระดั บ ราคาทองคำที่ พุ่ ง สู ง ขึ้ น สวนทางกั บ ค่ า เงิ น ยู โ รที่

ร่วงลง นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ เพราะการลงทุนใน สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดความเสี่ ย งที่ นิ ย มกั น จะเป็ น ทองคำ

และเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมามักสวนทางกัน แต่ ภาพของการแข็ ง ค่ า ของทั้ ง ดอลลาร์ ส หรั ฐ และ ทองคำในเวลาเดียวกัน จึงนับว่าเป็น ปรากฏการณ์ ใ หม่ ข องการลงทุ น ใน Safe Haven เช่ น ทองคำและ ดอลลาร์สหรัฐที่มักไม่ไปด้วยกัน ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนค่อน ข้างเชื่อมั่นว่าจะไม่ด้อยค่าในระยะยาว และ เป็นเครื่องประกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ซึ่งแม้


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตัวใดก็ตามขยับสูงขึ้น ไม่ว่าจะด้วย เหตุผลใด มูลค่าของทองคำก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้นการถือ ทองคำจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ชดเชยการเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาสิ น ค้ า ทำให้ ก ารแลกเปลี่ ย นด้ ว ยทองคำจะได้ จ ำนวนสิ น ค้ า ไม่ ต่ ำ

กว่าเดิม ซึ่งจะทำให้ความเป็นอยู่หรือความมั่งคั่งของนักลงทุน ไม่ ไ ด้ ย่ ำ แย่ ล ง เมื่ อ เงิ น เฟ้ อ หรื อ ระดั บ ราคาสิ น ค้ า สู ง ขึ้ น

นอกเหนื อ จากนั้ น ก็ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ช ำระหนี้ ไ ด้ หรื อ ป้ อ งกั น ความเสี่ยงจากการไม่ได้เงินคืนหรือการล้มละลาย นอกจากนี้ ยั ง เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส ำคั ญ ในทุ น สำรองระหว่ า งประเทศ หรื อ เป็นกองทุนสะสมของรายได้ประชาชาติ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาส

ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2538 จนถึงไตรมาส 4 ปี 2552

โดยมีสมการของแบบจำลองดังนี้

GOLDP = -7.005 + 0.062GDP_GROWTH + 5.073CPI + 0.446BOND_YIELD + 7.294GOV_PER_GDP + 0.699US_PER_EURO โดยที่ GOLD_P = ราคาทองคำแท่งในตลาดโลกหน่วยคือ Bullion LBM U$/Troy Ounce GDP_GROWTH = อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ สหภาพยุโรป 16 ประเทศ (%QOQ) CPI = ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP Deflator) BOND_YIELD = ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 2 ปี GOV_PER_GDP = สัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ของอียู 16 ประเทศ US_PER_EURO = ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อค่าเงินยูโร

ทองไทยทองโลก

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ทั่วไป ราคา ทองคำจึงมีความสัมพันธ์ผกผันกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่มี ความสั ม พั น ธ์ ท างตรงกั บ อั ต ราการเติ บ โตของจี ดี พี อั ต รา เงินเฟ้อ การใช้จ่ายภาครัฐ และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ภาครัฐ ช่วงปีที่แล้ว การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐ อเมริกาค่อนข้างเปราะบาง และฟื้นตัวช้ากว่าเขตเศรษฐกิจ

หลัก ๆ ในยุโรป เช่น เยอรมนี และฝรั่งเศส ทำให้ค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า นักลงทุนจึงต้องหลีกหนีจากดอลลาร์ สหรัฐ ไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเช่นทองคำ ทำให้ สมการราคาทองคำเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อค่าเงิน ยูโรในปีที่แล้ว แสดงผลในทิศทางที่สูงขึ้น เมื่อค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอ่อนตัว ในขณะที่ จ ากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ

เปลี่ ย นแปลงของราคาทองคำแท่ ง ในตลาดโลกกั บ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ยู โ ร โดยใช้ ข้ อ มู ล รายวั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 โดยมีสมการ

ดังนี้ คือ

GOLD_P

= 7.128 - 0.336US_PER_EURO โดยที่ GOLD_P = ราคาทองคำแท่งในตลาดโลก หน่วยคือ Bullion LBM U$/Troy Ounce US_PER_EURO = ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อค่าเงินยูโร

วารสารทองคำ 23


เล่าขานตำนานทอง ทองไทยทองโลก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ทองคำแสดงบทบาท

เป็นสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง หรือ Safe Haven อีกครั้ง

เมื่ อ ค่ า เงิ น ยู โ รอ่ อ นค่ า ลง จากสถานการณ์ ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว

ในประเทศในกลุ่ ม สหภาพยุ โ รปที่ ใ ช้ ยู โ รเป็ น เงิ น สกุ ล หลั ก

โดยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งราคาทองคำในตลาดโลกกั บ ค่ า

เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ค่ า เงิ น ยู โ รในปี นี้ แสดงเครื่ อ งหมายที่

ตรงกันข้ามกับแบบจำลองในปีที่แล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่ต้นปีที่วิกฤตหนี้สินของกรีซเริ่มตั้งเค้าว่า

จะลุกลามไปสู่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและจะเป็นอุปสรรค ต่ อ การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก ทำให้ ส มการราคาทองคำ สำหรับปีนี้แสดงผลในทิศทางที่สูงขึ้น เมื่อค่าดอลลาร์สหรัฐ

สูงขึ้น หรือเมื่อค่ายูโรอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สวนทาง กั บ ทิ ศ ทางของราคาทองโลกเมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า ดอลลาร์ ส หรั ฐ

ในปีที่แล้วและในปีก่อน ๆ ที่มักจะเปลี่ยนมือระหว่างทองคำ กับดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น นับตั้งแต่เริ่มคริสต์ศตวรรษที่ 21 การลงทุนในทองคำก็ เป็นที่นิยมสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศในแถบเอเชีย เช่ น จี น และอิ น เดี ยเริ่มมีบทบาทเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ โลก ทำให้ความนิยมในทองคำพุ่งสูงขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค 24 วารสารทองคำ

ในรูปเครื่องประดับหรือจะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับสินทรัพย์ ทางการเงินอื่น ๆ ทำให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการลงทุนใน ทองคำในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนในรูปทองแท่ง ตลาดทองคำล่วงหน้า และกองทุนที่ ลงทุนในทองคำ (Exchange Traded Fund หรือ ETF Gold) ความนิยมลงทุนในทองคำทำให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในแถบเอเชี ย ขยั บ ขยายโดยถื อ ทองคำในทุ น สำรองระหว่ า ง ประเทศมากขึ้น นับเป็นอุปสงค์หรือความต้องการทองคำที่ มั่นคง และสร้างแนวรับเมื่อราคาทองคำอ่อนค่า โดยจะมีแรง ซื้ อ อย่ า งเหนี ย วแน่ น เมื่ อ ราคาทองคำต่ ำ ลงใกล้ เ ส้ น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และจะมีแรงหนุนราคาทองคำให้

ทะลุแนวต้านซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่เคยทำไว้ ซึ่งแนวต้าน ในขณะนี้ (ต้นเดือนพฤษภาคม 2553) อยู่ที่ 1,226 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ดังนั้น แม้จะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคา ทองคำจะพุ่ ง ขึ้ น ถึ ง ระดั บ ไหน แต่ โ อกาสที่ ร าคา ทองคำจะอ่อนตัวแตะระดับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ออนซ์ เป็นไปได้ยากมาก นักลงทุนในประเทศไทยก็มีความนิยมลงทุนในทองคำเช่น เดียวกับนักลงทุนในประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชีย เห็นได้จาก การนำเข้าทองคำที่มีปริมาณสูงมาก ตลอดจนการลงทุนใน ตลาดล่วงหน้า ซึ่งโกลด์ ฟิวเจอร์ส มีปริมาณซื้อขายเป็นอันดับ 2 ในตลาดล่วงหน้าทีเฟ็กซ์ หลังจากที่ได้รับอนุญาตซื้อขาย เพียงปีเดียว ระดั บ ราคาทองคำในประเทศไทยยั ง คงแข็ ง แกร่ ง และ

เพิ่ ม ค่ า อย่ า งสม่ ำ เสมอ ไม่ ว่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ เงิ น ยู โ ร

แม้ ก ระทั่ ง เงิ น บาทจะอ่ อ นตั ว ลง โดยราคาทองคำรู ป พรรณ

ในตลาดของประเทศเคยพุ่งทะลุ 19,000 เกือบถึง 20,000 บาท ต่อบาททองคำ เมื่อทองโลกทำสถิติสูงสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว

อันเนื่องมาจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า และทะยานขึ้นอีกครั้ง

คงระดับเหนือ 18,000 บาทต่อบาททองคำ ในระยะนี้ อันเนื่อง มาจากการด้อยค่าของเงินยูโร แสดงให้เห็นว่า ทองคำแสดงบทบาทของ Safe Haven อย่ า งคงเส้ น คงวา ไม่ ว่ า จะเที ย บกั บ สิ น ทรั พ ย์ ใ ด ไม่ ว่ า จะ

เป็ น เงิ น สกุ ล หลั ก ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคอื่ น

เช่น น้ำมัน หรือแม้แต่ระดับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่แม้จะด้อย ค่าลง แต่ราคาทองคำก็ยังเพิ่มสูงขึ้น สร้างอัตราผลตอบแทน อย่างสม่ำเสมอแก่นักลงทุนในระยะยาว


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

ัจบตา

หลังจากที่ในฉบับที่แล้ว ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจกรีซ” ของกลุ่มงานวิจัยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (ศวศ.) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในตอนที่ 1 มาในฉบับนี้ ก็ยังมี ผลกระทบจากมุมอื่น ๆ มานำเสนอต่อเนื่องกันไป โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจ

จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย วารสารทองคำ 25


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทั้งนี้ เมื่อมองพิจารณาถึงตัวเลขการค้าระหว่างไทยกับ สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) พบว่าในปี 2552 ไทยเกินดุล

การค้า 6,003.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ปี 2551 เกินดุล 9,059.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออก 18,154.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.4 สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบเลนส์ น้ำมันสำเร็จรูป กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง เครื่องสำอาง สบู่และ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและ อาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ สินค้าส่งออกที่ลดลง ได้แก่ เครื่อง คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่ อ ง ประดั บ เสื้ อ ผ้ า สำเร็ จ รู ป เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และส่ ว นประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ไก่แปรรูป และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น มู ล ค่ า การนำเข้ า 12,150.9 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ลดลง

ร้อยละ 15.2 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องบิน เครื่อง ร่อน อุปกรณ์การบิน สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แร่ และ ผลิตภัณฑ์จากแร่ รถยนต์นั่ง ยุทธปัจจัย สัตว์น้ำสดแช่เย็น

แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ไฟฟ้ า และส่ ว นประกอบเหล็ ก เหล็ ก กล้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์

แผงวงจรไฟฟ้ า เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายได้เฝ้าจับตามองถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากกรีซจะลามไปยังกลุ่ม PIIGS หรือประเทศอื่น ๆ ของยุโรปในอนาคตหรือไม่ รวมถึงจับตามองการเติบโตของ กลุ่ ม BRICs ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย บราซิ ล (Brazil) รั ส เซี ย (Russia) อินเดีย (India) และจีน (China) จะมีศักยภาพ

ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ เ ร็ ว มาก อี ก ทั้ ง ยั ง พยากรณ์ ไ ปถึ ง

ปี 2593 (อีก 40 ปี) ว่ากลุ่ม BRICs จะมีโอกาสบดบังรัศมี

ของประเทศมั่ ง คั่ ง ในปั จ จุ บั น ไปได้ จะได้ รั บ ผลกระทบจาก

การเติบโตเร็วเกินไปจนก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกับดูไบ กรีซ และอีกหลายประเทศในยุโรปอย่างทีป่ ระสบอยูใ่ นปัจจุบนั หรือไม่ เนื่องจาก BRICs เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย และของโลก จากการวิเคราะห์แล้วพบว่า BRICs มีความเป็นไปได้น้อย ที่จะเกิดวิกฤตดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของ IMF จะพบ ว่าตลอด 20 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม G-20 Emerging Economies ซึ่งรวมกลุ่ม BRICs อยู่ด้วย มีหนี้สาธารณะต่ำกว่า 60% มา

โดยตลอด ประกอบกั บ IMF คาดการณ์ ว่ า ในอนาคตหนี้ 26 วารสารทองคำ

สาธารณะของกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มลดลง ในทางตรงกันข้าม หนี้ สาธารณะของกลุ่ม G-20 Developed Economies สูงกว่า 60% มาโดยตลอด และ IMF คาดการณ์ว่า ในอนาคตหนี้ สาธารณะของกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาดู

รายประเทศกลุ่ ม BRICs จะเห็ น ว่ า บราซิ ล และอิ น เดี ย มี ห นี้ สาธารณะสูงกว่า 60% ของ GDP เพียงเล็กน้อย (บราซิล 68.5% อินเดีย 84.7%) ถือว่าไม่สูงมากเหมือนกับประเทศที่เกิด วิกฤต (หนี้สาธารณะเกิน 110% ของ GDP) ในขณะที่จีนและ รัสเซียมีหนี้สาธารณะค่อนข้างต่ำ (จีน 20.2% รัสเซีย 7.2%) ส่วนเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหานั้น มีอยู่หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป โดยจะร่วมกับ IMF หรือไม่ก็ตาม ก็คาดว่าจะเป็นได้จริงเพียงระดับหนึ่ง เนื่องจาก หากช่วยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องเงิน ก็อาจเกิดความไม่พอใจ จากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้สร้างปัญหาและต้องแบกรับภาระใน การดูแลช่วยเหลือ นอกจากนั้นอาจเกิดปัญหา Moral hazard กับประเทศอื่น ๆ ที่จะเอาแบบอย่างที่ไม่ดีของกรีซ กล่าวคือ ไม่ว่าจะดำเนินการนโยบายรัฐบาลอย่างประมาทหรือผิดพลาด จนเกิดความเสียหายเท่าใด ก็หวังแต่ว่าจะมีประเทศสมาชิกอื่น คอยช่วยเหลือเยียวยาในท้ายที่สุด


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS หากสหภาพยุ โ รปจะต้ อ งมี ห น้ า ที่ ค อยช่ ว ยเหลื อ ปั ญ หา

ของประเทศต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ สหภาพยุ โ รปอาจต้ อ งสู ญ เสี ย

งบประมาณมหาศาลในการตามแก้ปัญหาหนี้สาธารณะและ

การขาดดุ ล การคลั ง ของประเทศที่ ส ร้ า งปั ญ หาเหล่ า นี้ ซึ่ ง เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้น นอกจากเรื่องเงินแล้ว ยังมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวอีก กล่าวคือ กลุ่มประเทศยูโรโซนในปัจจุบันมีท่าทีที่ไม่ต้องการให้ IMF เข้ามาช่วยเหลือกรีซ แต่อยากให้ IMF เป็นเพียงที่ปรึกษา เพราะอียูอยากแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อรักษาภาพลักษณ์และ ความน่าเชื่อถือในด้านความสามารถในการจัดการแก้ปัญหา ของอียูเอง ที่สำคัญ การที่กรรมการผู้จัดการ IMF (นายโดมินิค คาห์น) อาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศส

ในอี ก 2 ปี ข้ า งหน้ า แข่ ง กั บ นายนิ โ คลาส ซาร์ โ กซี ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน โดยนายซาร์โกซี่ ไม่ ต้ อ งการให้ ว่ า ที่ คู่ แ ข่ ง มาสร้ า งผล งานในเวทีนี้ ดั ง นั้ น รู ป แบบของแผนการให้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ อ า จ เ น้ น ห นั ก ไ ป ที่ มาตรการให้ความช่วยเหลือแบบทวิภาคี

แวดวงทองคำ

หรือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกจำนวนหนึ่งกับกรีซ (และ/หรือ ประเทศอื่นที่ประสบปัญหา) และน่าที่จะมีการพิจารณาเป็นราย กรณี มากกว่ า ที่ จ ะเป็ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยตรงจาก สหภาพยุโรป เนื่องจากปัญหาการขาดวินัยทางการคลังของ กรี ซ นั้ น ไม่ เ ข้ า ข่ า ยกรณี ต ามมาตรา 122 ของสนธิ สั ญ ญา สหภาพยุ โ รป ที่ ค ณะมนตรี แ ห่ ง สหภาพยุ โ รปจะสามารถ พิจารณาให้ความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินได้ ขณะที่ธนาคารกลาง ยุโรป และธนาคารกลางของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศก็ไม่ สามารถให้ความช่วยเหลือรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งได้ โดยตรงผ่านการซื้อพันธบัตรหรือปล่อยกู้ ซึ่งแผนการให้ความ ช่ ว ยเหลื อ ระดั บ ทวิ ภ าคี ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น

วารสารทองคำ 27


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อ า จ ค ร อ บ ค ลุ ม ห ล า ย มาตรการเข้าไว้ด้วยกัน และอาจรวมถึง การให้ เ งิ น กู้ ใ นระดั บ รั ฐ บาลต่ อ รั ฐ บาลด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย ที่

ค่อนข้างเป็นมิตรกับกรีซ (และ/หรือประเทศอื่น ๆ ที่ประสบ ปัญหา) การเข้าค้ำประกันหนี้ของรัฐบาลเพื่อลดความกังวล เกี่ ย วกั บ การผิ ด นั ด ชำระหนี้ การรั บ ซื้ อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลกรี ซ (และ/หรือประเทศอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาการระดมทุน) โดย รัฐบาล และ/หรือองค์กร (อาทิ ธนาคาร) ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เพื่อให้ตลาดพันธบัตรยังคงเป็นทางเลือกในการระดมทุนของ รัฐบาล ทั้ ง นี้ คาดว่ า เยอรมนี แ ละฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ มี สถานะที่แข็งแกร่งกว่าประเทศอื่น ๆ ในยูโรโซน น่าที่จะเข้า

มาทำหน้ า ที่ เ ป็ น แกนหลั ก ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ก รี ซ เนื่องจากประเทศอิตาลีและสเปนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น ลำดับรองลงไปนั้น ต่างก็มีภาระหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างสูงมาก อยู่แล้วในขณะนี้ ทว่า สิ่งที่หลายฝ่ายได้จับตามองก็คือ ความท้าทายของ แผนการช่วยเหลือกรีซ ก็คือ ยูโรโซนยังไม่เคยมีประสบการณ์ ในการรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤตหนี้ ภ าครั ฐ ในประวั ติ ศ าสตร์ 11 ปี

ของยูโรโซนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ไม่ว่าแผนการให้ความช่วย เหลื อ กรี ซ จะออกมาในรู ป แบบใด ก็ เ ป็ น ที่ ค าดหมายว่ า มาตรการดั ง กล่ า วน่ า ที่ จ ะผนวกเงื่ อ นไขภาระผู ก พั น ที่ ค่ อ น

ข้างเข้มงวด (ในระดับที่สมเหตุสมผลต่อกรีซ และสามารถ 28 วารสารทองคำ

ดำเนินการได้จริงภายใต้เงื่อนเวลาที่เหมาะสม) เพื่อ

ตีกรอบให้รัฐบาลกรีซรักษาวินัยทางการคลังอย่าง เคร่งครัดไปพร้อม ๆ กับวางแนวทางปฏิรูประบบ การคลังของประเทศ ขณะที่การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก็อาจเป็นทาง เลื อ กหนึ่ ง ในแผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศเหล่านี้ในระยะถัดไป โดยข้อดีจาก การขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก IMF คื อ IMF มีประสบการณ์การรับมือกับวิกฤต การเงิ น และการคลั ง ในหลาย ๆ ประเทศ และเงื่อนไขการให้ความช่วย เหลือของ IMF น่าที่จะออกแบบมาอย่าง เคร่งครัด ซึ่งน่าจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นของ นักลงทุนให้ฟื้นคืนมาได้โดยเร็ว อีกทั้ง IMF ยังได้รับความ

เชื่อมั่นจากตลาดและนักลงทุนในการกำหนดเงื่อนไขการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ว่ า อยู่ บ นหลั ก เศรษฐศาสตร์ ม ากกว่ า เหตุ ผ ล ทางการเมือง นอกจากนี้ การช่วยเหลือจาก IMF ยังจะไม่สร้าง ภาระโดยตรงต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งต่างไปจากกรณีที่ ประเทศในยูโรโซนให้ความช่วยเหลือกันเอง และข้อดีที่สำคัญ อีกข้อ คือ กรอบกฎหมายในปัจจุบันของอียูยังไม่มีการพัฒนา กลไกให้ความช่วยเหลือแบบ IMF ที่สามารถรองรับวิกฤตด้าน การเงินและการคลังที่อาจเกิดขึ้นตามมาอีกในอนาคต โดย เฉพาะอย่างยิ่งหากจำนวนประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมยูโรโซนเพิ่ม จำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อเสียของการหันไปพึ่ง IMF ก็คือ อียูอาจ

รู้สึกสูญเสียความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้นำ ซึ่งอาจกระทบ ต่อการเพิ่มจำนวนสมาชิกอีกในภายภาคหน้า อีกทั้ง IMF เอง

ก็ มี ข้ อ จำกั ด ทางการเงิ น เพราะต้ อ งพึ่ ง พิ ง เงิ น สมทบจาก ประเทศสมาชิกที่ปัจจุบันมีอยู่ 186 ประเทศ ทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์ในหลากหลายมุมมองที่กลุ่มงาน วิจัยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่าง ประเทศ (ศวศ.) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้ จัดทำไว้ ซึ่งสถานการณ์วิกฤตการณ์ในประเทศกรีซ ก็ได้มี หลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นและสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ ก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คงจะต้องจับตาดูว่า ในท้ายที่สุด แล้วจะลงเอยอย่างไร เพราะสถานการณ์ดังกล่าวได้เกี่ยวพันกับ การซื้อขายในตลาดทองคำโดยตรง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

ความเข้มแข็งของทองคำ ยังเป็นที่หมายตาของนักลงทุน หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ วนคู เ วอร์ ซั น ได้ ร ะบุ ว่ า ตลาดทองคำได้

ขยายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 โดยนักลงทุนหน้าใหม่ได้ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนักลงทุนพบว่า การลงทุนในทองคำ ทั้งใน รูปของทองคำแท่ง หรือเหรียญทองคำ อาจจะเป็นทางเลือก

ที่ ดี ส ำหรั บ ผู้ ที่ ห วั ง จะสร้ า งความหลากหลายให้ กั บ การลงทุ น

ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งของพวกเขา นอกจากนี้ ท องคำยั ง ช่ ว ยป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ทางการเงิ น ใน วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก นายสั น จี ฟ ภาตรา ประธานคณะกรรมการบริ ห าร

และกรรมการผู้ จั ด การของบริ ษั ท การค้ า MMTC เปิ ด เผย

กั บ BUSINESS STANDARD ว่ า นั ก ลงทุ น อิ น เดี ย ยั ง

นิยมลงทุนในทองคำ แม้ว่าวิกฤตการเงินทั่วโลกจะถึงจุดสูงสุด ก็ตาม ขณะเดี ย วกั น ทาง MMTC อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาร่ ว ม

กั บ บริ ษั ท ถลุ ง แร่ ข องสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ชื่ อ PRODUITS ARTISTIQUE DE METAUX PRECIEUX หรือ PAMP เริ่มผลิตเหรียญทองคำ โดยคาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนกันยายน โดย MMTC จะได้ รั บ การจั ด ส่ ง ทองคำแท่ ง บริ สุ ท ธิ์ 90%

จาก PAMP จากนั้ น จะถู ก ถลุ ง ให้ ค วามบริ สุ ท ธิ์ สู ง ขึ้ น โดย

อยู่ระหว่าง 99.45% กับ 99.95% นายภาตรา ตั้งข้อสังเกตว่า ผลผลิตของ MMTC ได้มุ่ง ปรับปรุงความบริสุทธิ์ของเครื่องทองรูปพรรณ ของขวัญ และ เหรียญทองคำที่ขายกันในอินเดีย หลังพบว่า ตัวอย่าง 147 ตัวอย่างจากทั้งสิ้น 162 ตัวอย่างมีความบริสุทธิ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์

ที่ประกาศไว้ MMTC ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 ปัจจุบันเป็นผู้ส่งออกทองคำ ใหญ่ที่สุดของอินเดีย มีมูลค่าการทำธุรกิจปีละกว่า 7,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4,600 ล้านปอนด์ วารสารทองคำ 29


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

WORLD GOLD COUNCIL (WGC) ระบุทองคำไตรมาสแรก ขยายตัวต่อเนื่อง สภาทองคำโลก หรือ WORLD GOLD COUNCIL (WGC) ได้รายงานตัวเลขการเติบโตของตลาดทองทั่วโลกในไตรมาส แรกปี 2553 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยที่ตลาดลอนดอนใน ช่ ว งสิ้ น เดื อ นมี น าคมที่ ผ่ า นมา ราคาทองคำอยู่ ที่ 1,115.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ สูงขึ้นกว่าช่วงสิ้นปี 2552 ซึ่งราคาอยู่ที่ 1,087 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ออนซ์ ทั้ ง นี้ เป็ น ผลมาจากความ ต้องการเครื่องทองรูปพรรณในอินเดียและจีน ประกอบกับการ ถ่ายเทเม็ดเงินลงทุนในตลาดโลก ที่หันมาลงทุนในทองคำมาก ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ แล้ว ทองคำยังคงเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

30 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

โดยนักลงทุนซื้อทองคำสุทธิ 5.6 ตัน ผ่านกองทุนซื้อขายแลก เปลี่ยน EXCHANGE TRADE FUND หรือ ETF ในไตรมาสแรก ของปี 2553 นายฮวน การ์ลอส อาร์ตีกัส ผู้จัดการการวิจัยการลงทุน ของ WGC กล่ า วว่ า บทบาทของทองคำได้ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า สามารถป้องกันความเสี่ยงทางการลงทุนในด้านต่าง ๆ โดย เฉพาะราคาหุ้ น สิ่ ง ที่ แ น่ ชั ด ก็ คื อ แนวโน้ ม ราคาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น

อย่างต่อเนื่องของทองคำจะยึดหลักสำคัญ ๆ อาทิ การฟื้นตัว ในตลาดเครื่องทองรูปพรรณของอินเดีย หลังจากที่ต้องประสบ กั บ ปั ญ หาเรื่ อ งของความต้ อ งการเมื่ อ ต้ น ปี 52 ประกอบกั บ

GLOBAL GOLD

มี ปั ญ หาเรื่ อ งของการแข็ ง ค่ า ของค่ า เงิ น รู ปี เ มื่ อ เที ย บกั บ

เงิ น ดอลลาร์ นอกจากนั้ น ยั ง มี แ รงหนุ น จากเรื่ อ งของ

ความแข็ ง แกร่ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ ของจี น ในช่ ว งไตรมาส

แรก แนวโน้มเหล่านี้ได้สนับสนุนให้ทองคำเป็นที่ต้องการ มากขึ้ น ทั้ ง นี้ ท องคำยั ง ช่ ว ยปกป้ อ งความเสี่ ย งอื่ น ๆ

ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าทำให้ความต้องการในตลาด เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ซึ่ ง นั ก ลงทุ น ได้ เ พิ่ ม สั ด ส่ ว นการลงทุ น ทองคำเพิ่มขึ้น เพื่อความหลากหลายและเสริมสร้างความ มั่นคงในพอร์ตการลงทุน

วารสารทองคำ 31


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

WGC และ ICBC

ร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมตลาดทองคำของจีน สภาทองคำโลก หรื อ WGC และ ธนาคาร อุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ย์ จี น หรื อ ICBC ลงนามใน บันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ภายในตลาดทองคำของจี น โดยภายใต้ ข้ อ ตกลงนี้ จ ะ เป็ น การส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ตลาดระหว่ า ง WGC และ ICBC เพื่อกระตุ้นการลงทุนในตลาดทองคำ ของจีน ตลอดจนพัฒนาร่วมกันและวางตลาดผลิตภัณฑ์ การลงทุนทองคำใหม่ภายในประเทศ

32 วารสารทองคำ

ภายใต้เงื่อนไขของ MOU ทาง WGC และ ICBC จะ แบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรและข้ อ มู ล ตลาดทองคำระหว่ า งประเทศ

ของตน เพื่อให้การฝึกอบรมบุคลากร การวิจัย และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการวิเคราะห์การค้า นอกจากนั้น ICBC ยังจะเสนอแนวทางการบริหาร การลงทุนทองคำแบบครบวงจร โดยการผ่านช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน ทองคำให้เข้ากับตลาดของจีน และทำการสำรวจและศึกษา


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตลาดการลงทุนทองคำปลีกภายในประเทศ รวมถึงอำนวย ความสะดวกทางนวัตกรรมทางการเงินและความหลาก หลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นอกจากนี้ WGC และแผนก ธุ ร กิ จ โลหะมี ค่ า ของ ICBC จะจั ด ตั้ ง คณะ กรรมการกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ทองคำ GOLD BUSINESS STRATEGY BOARD ของ ICBC/WGB ขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือและ วางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ สำหรับความร่วม มือของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนตั้งทีมปฏิบัติ การ ACTION TEAM เพื่อควบคุมดูแล

การตัดสินใจ และการริเริ่มต่าง ๆ ที่ผ่านการ รับรองจากกลุ่มกลยุทธ์ STRATEGIC GROUP ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผล นายอาราม ศิษมานียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ สภาทองคำโลก กล่าวระหว่างพิธีลงนาม MOU ในกรุง ปั ก กิ่ ง ว่ า WGC จะยั ง คงพั ฒ นาความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทาง ยุทธศาสตร์ในจีนต่อไป เพื่อให้บริการที่มั่นคงและยั่งยืน

ต่ อ บรรดานั ก ลงทุ น ทองคำของจี น ทั้ ง นี้ ICBC เป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในจี น และยั ง เป็ น ธนาคาร

ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด และเป็นธนาคารที่มีผลกำไร มากที่สุดในโลก โดยภายในสิ้นปี 2552 ICBC มีสำนักงาน 16,224 แห่ง ทั้งในจีนและต่างประเทศ มีลูกค้าบุคคล

212 ล้านราย และลูกค้าที่เป็นบริษัทจำนวน 3.63 ล้าน

แห่งทั่วโลก ขณะที่ WGC เป็นองค์กรพัฒนาตลาดที่สำคัญของ อุตสาหกรรมทองคำและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการใช้ทองคำในทุกรูปแบบ ในฐานะ ประเทศชั้นนำในการผลิตทองคำและบริโภคทองคำ และ จีนเป็นหนึ่งในตลาดทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับ WGC ทั้งนี้ การร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ ICBC สามารถบูรณาการรวมหน่วยได้ดีขึ้นในตลาดโลหะ

มีค่านี้ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังกระตุ้น การพัฒนาของตลาดทองคำในจีนอีกด้วย

GLOBAL GOLD

เหรี ย ญทองคำยั ง คงเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการสู ง ใน

หมู่นักลงทุนและนักสะสม เนื่องจากตัวเลขการผลิตเหรียญใหม่ จากโรงกษาปณ์ ส หรั ฐ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชาชนได้ หั น มาลงทุ น ด้ ว ยการซื้ อ เหรียญทองคำเป็นจำนวนมากในช่วง สี่เดือนแรกของปีนี้ COIN NEWS รายงานว่า เหรี ย ญสะสมทองคำประเภท

ต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า

ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มที่ สุ ด ในโลกของ การสะสมเหรี ย ญ โดยในช่ ว งเดื อ น เมษายนที่ ผ่ า นมา เหรี ย ญทองคำ AMERICAN GOLD EAGLE ประมาณ 60,500 เหรียญ ได้ถูกทยอยขายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เหรียญ ทองคำ AMERICAN BUFFALO จำนวน 56,500 เหรียญ ก็ได้ถูกซื้อจนเกลี้ยงในช่วง 2 วันของการเปิดจำหน่ายเมื่อเดือน ที่ แ ล้ ว แม้ ว่ า เพิ่ ง จะมี ว างจำหน่ า ยในเดื อ นเมษายนเท่ า นั้ น

แต่ เ หรี ย ญทองคำเหล่ า นี้ ถึ ง 70,000 เหรี ย ญ ก็ ถู ก ขายไป เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเทียบได้กับ 35% ของทั้งหมดที่ถูกซื้อโดย

นักสะสมตลอดทั้งปี 2552 เหรี ย ญทองคำ FIRST SPOUSE ก็ ข ายดี เ ช่ น กั น

โดยตั ว เลขการสั่ ง ซื้ อ ช่ ว งกลางเดื อ นพฤษภาคม ที่ เ ข้ า มายั ง

โรงกษาปณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น เกื อ บ 2 เท่ า เป็ น 785 เหรี ย ญ ขณะที่ สั ป ดาห์ ก่ อ นหน้ า นี้ ก็ มี ค ำสั่ ง ซื้ อ เข้ า มาเพี ย ง 404 เหรี ย ญ ด้ า นนายเกร็ ก โรแฮน กรรมการผู้จัดการของ HERITAGE AUCTIONS กล่าวว่า เหรียญทองคำ กำลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในหมู่ นั ก สะสม

และนั ก ลงทุ น และใน

เร็ ว ๆ นี้ ก็ จ ะมี ก าร

น ำ เ ห รี ย ญ ท อ ง ค ำ หลาย ๆ ประเภท ออกมาประมูลขาย

วารสารทองคำ 33


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตู้เอทีเอ็มทองคำที่อาบูดาบี

โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในอาบูดาบี เอาใจลูกค้าที่มาพักในโรงแรม โดยการติ ด ตั้ ง ตู้ เ อที เ อ็ ม ขายทองคำอั ต โนมั ติ โดยตู้ เ อที เ อ็ ม ขายทอง

ดังกล่าวได้สั่งมาจากประเทศเยอรมนี โดยเจ้าของผู้ผลิตคือนายโธมัส ไกส์สเลอร์ ซึ่งได้นำตู้เอทีเอ็มขายทองแบบเดียวกันนี้มาใช้ในเยอรมนีเมื่อ ปีที่แล้ว สำหรับทองคำที่สามารถซื้อผ่านตู้เอทีเอ็มเครื่องนี้ได้ เป็นทองคำ แท่งขนาดเล็ก ๆ หนักสุดคือ 10 กรัม รวมทั้งเหรียญทองคำขนาด

ต่าง ๆ โดยบนเครื่องเอทีเอ็มได้มีการติดตั้งระบบรายงานการขึ้น-ลง

ของราคาทองคำในแต่ ล ะวั น ตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยเครื่ อ งจะทำ

การอัพเดตราคาที่ซื้อขายกันในตลาดทุก ๆ 10 วินาที โดยตู้จะยึดราคา ทองคำในช่วง 10 วินาทีหลังสุดที่มีการอัพเดตเป็นหลัก นายไกส์สเลอร์ อธิบายว่า การซื้อทองผ่านเครื่องเอทีเอ็มทำได้ง่าย มาก แค่สอดเงินเข้าไปในตู้ ทองคำก็จะไหลออกมาตามจำนวนเงิน

ที่สั่งซื้อ และต่อไปก็อาจใช้บัตรเครดิตซื้อทองคำผ่านตู้เอทีเอ็มได้ด้วย

ตลาดทองคำตุรกี ยังคงมีความแข็งแกร่ง นายยูนุส อาโลกลู รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ISTANBUL GOLD EXCHANGE กล่าวกับ FINANCIAL TIMES ว่า แม้ตัวเลขการนำเข้าทองคำในประเทศตุรกีในปี

ที่ผ่านมาจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 แต่ก็ยังเชื่อว่าความผูกพันและความนิยมใน ทองคำของคนตุรกีจะไม่ลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากประเทศตุรกีเป็นแหล่งค้า ทองคำมายาวนาน และเหรียญทองคำเหรียญแรกถูกผลิตขึ้นที่นี่โดยชาวลีเดียน ในช่วง จักรวรรดิออตโตมาน ที่สำคัญตลาดแกรนด์บาซาร์ของนครอีสตันบูล เคยเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางธุรกิจทองคำของโลก นายยูนุส อาโลกลู กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามการบริโภคทองคำในตุรกีก็ดูเหมือน จะเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดโลก โดยผู้บริโภคดูเหมือนจะเปลี่ยนจากการซื้อเครื่องทอง

รูปพรรณไปลงทุ น ทางการเงิ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ซึ่ ง ก็ ร วมถึ ง การซื้ อ ทองคำแท่งด้วย

แนวโน้มดังกล่าวดูเหมือนจะสะท้อนถึงสภาพของตลาดทองคำในประเทศได้เป็นอย่างดี โดยในปี ที่ ผ่ า นมาผู้ บ ริ โ ภคเลื อ กการลงทุ น ทองคำต่ า ง ๆ อย่ า งเหรี ย ญทองคำและ

ทองคำแท่งมากขึ้น เมื่อเทียบกับเครื่องทองรูปพรรณ 34 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

จีนเตรียมแซงหน้าอินเดีย ขึ้นเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับ 1 สมาคมทองคำจีน หรือ CGA เปิดเผยตัวเลขผลผลิตทองคำทั้งหมดของจีนในไตรมาสแรก

ปีนี้ สูงถึง 70.16 ตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยทองคำเกือบ

60 ตันถูกขุดขึ้นมาใหม่ ส่วนที่เหลือมาจากบริษัทถลุงแร่ต่าง ๆ โดยแหล่งเหมืองทองคำชั้นนำ ของจีนจะอยู่ในเขตซานตง ฝูเจี้ยน เหอหนาน หูหนาน และชานซี ขณะเดียวกัน CGA ก็คาดว่าจีนจะแซงหน้าอินเดียขึ้นมาเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุด ของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ หลังจากที่จีนได้แซงหน้าเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดเรียบร้อย แล้ว โดยแซงหน้าแอฟริกาใต้ แชมป์เก่า เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน ทั้งนี้ CGA คาดการณ์ว่าผู้บริโภคและนักลงทุนจีนซื้อทองคำ 450 ตันเมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับปี 2551

ที่ทำการไปรษณีย์อินเดีย จำหน่ายเหรียญทองคำมากขึ้น สมาคมไปรษณี ย์ อุ ต ตระคานต์ ทางภาคเหนื อ ของอิ น เดี ย ประกาศว่ า ที่ ท ำการไปรษณี ย์ ก ว่ า 10 แห่ ง

จากทั้งหมดในรัฐอุตตระคานต์ จะเริ่มจำหน่ายเหรียญทองคำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เริ่มครั้งแรกในปี 2551 โดยผู้ที่ซื้อเหรียญทองคำจากที่นี่ จะได้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ปัจจุบันที่ทำการไปรษณีย์ ประมาณ 466 แห่งทั่วประเทศอินเดีย กำลังจำหน่ายเหรียญทองคำให้กับลูกค้าของตน ที่ผ่านมามีเหรียญทองคำประมาณ 363 เหรียญถูกขายผ่านที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ ของอินเดียไปแล้ว สำหรับเหรียญทองคำที่มีวางจำหน่ายจะมีน้ำหนัก 0.5, 1.5 และ 8 กรัม โดย เหรียญทองคำเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ และถูกนำเข้ามายังอินเดีย โดย บริษัท RELIANCE MONEY LIMITED ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา CENTRAL CHRONICLE รายงานว่า STATE BANK

OF INDIA สาขารัฐมัธยประเทศ ทางภาคกลางของอินเดีย กำลังขยายโครงการจำหน่าย เหรียญทองคำของตน หลังจากกลายเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีผลประกอบการดีที่สุด ทั้งนี้ ธนาคารยังได้รับฝากทองคำและกำลังขายโครงการริเริ่มขึ้นใหม่ นี้ไปยังที่ทำการไปรษณีย์

ต่าง ๆ มากขึ้นด้วย วารสารทองคำ 35


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ความต้องการทองคำในจีน จะเพิ่มเป็น 2 เท่า ภายใน 10 ปี นายมาร์ คั ส กรั บ บ์ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยการลงทุ น

สภาทองคำโลก หรือ WORLD GOLD COUNCIL (WGC) กล่าวว่า จากการเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผล ให้ปัจจุบันจีนได้กลายเป็นตลาดทองคำที่สำคัญแห่งหนึ่งของ โลก อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ของสภาทองคำโลก พบ ว่า ความต้องการของทองคำในจีนยังคงเพิ่มขึ้น และมีการ

คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในทศวรรษหน้า โดย ความต้องการของทองคำในจีนเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ย 13% ต่อปี อย่างไรก็ดี การบริโภคของจีนยังถือว่าล้าหลังตลาดสำคัญ อื่น ๆ อย่างมาก หากนำมาเปรียบเทียบกับอัตรารายได้เฉลี่ย ของประชากรในอิ น เดี ย ฮ่ อ งกง หรื อ ซาอุ ดี อ าระเบี ย โดย

ความต้องการของจีนต่อปีอาจจะเพิ่มขึ้นจาก 100 ตัน เป็น 4,000 ตัน เฉพาะในภาคเครื่องทองรูปพรรณเท่านั้น ขณะที่ เรื่ อ งของการลงทุ น ทองคำในจี น เพิ่ ม ขึ้ น ในแนวทางเดี ย วกั บ 36 วารสารทองคำ

GDP และประชากรของประเทศ แต่ WGC คาดหมายว่า

แนวโน้มนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้จีนจะเป็นผู้ถือครองทองคำอย่างเป็น ทางการใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ของโลก แต่ทองคำสำรองของจีน ปัจจุบันมีไม่ถึง 2% ของทุนสำรองทั้งหมดของจีน แม้ว่าจีน

อาจจะเพิ่มทองคำในส่วนนี้อีก 10% จากระดับปัจจุบันก็จะ เป็นการเพิ่มขึ้นเพียง 100 ตันเท่านั้น ด้านนายเอลี อ่อง ผู้จัดการด้านการวิจัยการลงทุน สภา ทองคำโลก กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ยืนยันศักยภาพสำหรับ ความไม่สมดุลที่เพิ่มขึ้นทั้งในอุปทานและอุปสงค์ในจีน อุปสงค์ ทองคำก้าวเร็วกว่าการเติบโตของการผลิตของจีนอยู่แล้วนับ

ตั้งแต่ปี 2535 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า

ถ้าอุปสงค์ทองคำในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แน่นอนว่า จะมีความ หมายสำคัญต่อตลาดทองคำโลกด้วยGOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในช่ ว งนี้ มี ค ำถามมากมายว่ า เหตุ ใ ดราคาทองคำที่ เ คย เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ มีความผันผวนของราคาต่ำ จึงมี การปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนอย่างมาก โดย เฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย ในช่วงต้นปี 2007 ราคาทองคำอยู่ที่ 640 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 1,140 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 80% ในช่วงที่ผ่านมา คำถาม คื อ ราคาที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น มานั้ น มาจากสาเหตุ ใ ด และราคา ปัจจุบันสูงไปหรือไม่ อนาคตราคาทองคำจะเป็นอย่างไร ปัจจัยที่ผลักดันราคาทองคำให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่องในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 38 วารสารทองคำ

1. ปริ ม าณเงิ น ในระบบปรั บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ทุกประเทศเน้นดำเนินนโยบายไปที่

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้การเติบโตในเชิงปริมาณของเงิน เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ เราต่างทราบกันดีว่า ทองคำนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นเมื่อเงินเฟ้อขยับเพิ่มขึ้น ราคาทองคำ

จึ ง มี ก ารปรั บ ขึ้ น เช่ น กั น สำหรั บ ในช่ ว งที่ เ กิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ

(ปี 2008-2009) ธนาคารกลางในหลายประเทศต่ า งอั ด ฉี ด

เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผ่านพ้นภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจ ขณะที่ปริมาณเงินเพิ่มมากขึ้นแต่แหล่งที่ไปของเงินลงทุนกลับ

มี ช่ อ งทางที่ จ ำกั ด เนื่ อ งจากในช่ ว งภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอย


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ตลาดทุนเองก็มีการปรับตัวลดลง ส่วนการลงทุนในการทำธุรกิจ ก็ชะลอตัว ดังนั้นเงินจำนวนมากที่ไหลเวียนในระบบจึงเข้ามาหา แหล่ ง ที่ พั ก ของเงิ น ซึ่ ง ทองคำเป็ น หนึ่ ง ในที่ พั ก เงิ น ที่ ปลอดภัยเพื่อรอจังหวะลงทุนอีกครั้ง 2. ความผั น ผวนในตลาดการลงทุ น หลั ง จากที่ เ กิ ด วิ ก ฤตทางการเงิ น ในสหรั ฐ

ส่งผลให้ตลาดทุน รวมถึงตลาดเงินมีความ ผันผวนอย่างมาก ซึ่งทำให้นักลงทุนใน ตลาดหันเข้าถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ต่ ำ กว่ า หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น Safe heaven ทองคำจึ ง เป็ น คำตอบใน ช่วงที่ผ่านมา และเมื่อความต้องการ ในการถือครองเพิ่มขึ้น ทำให้ราคา ปรั บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตาม ขณะที่ ร าคา สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ อื่ น ที่ มี ค วามเกี่ ย ว เนื่องกับการบริโภคอย่างน้ำมัน มีการ ปรับตัวลดลง 3. การปรั บ สั ด ส่ ว นเงิ น ทุ น สำรอง หลั ง จากช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เงิ น ดอลลาร์สหรัฐได้กลายมาเป็นสกุลเงินสำคัญ ของโลก และถู ก ใช้ ใ นการเป็ น เงิ น ทุ น สำรองที่

เป็ น ที่ ย อมรั บ ส่ ง ผลให้ ห ลายประเทศมี ก ารสะสม ดอลลาร์ จ ำนวนมาก จนเกิ ด ภาวะวิ ก ฤตทางการเงิ น

ในสหรั ฐ (2008-2009) ทำให้ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ อ่ อ นค่ า ลง

อย่ า งรวดเร็ ว เริ่ ม ที่ จ ะเกิ ด คำถามว่ า การที่ มี เ งิ น สำรองใน

คลังเป็นเงินดอลลาร์ในปริมาณมากนั้นจะเป็นการเสี่ยงหรือไม่ โดยเฉพาะจี น มี เ งิ น ทุ น สำรองเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และในนั้ น ประกอบด้วยเงินดอลลาร์ปริมาณมหาศาล จึงเริ่มเกิดแนวความ คิ ด ที่ จ ะปรั บ สั ด ส่ ว นเงิ น ทุ น สำรองให้ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ อื่ น มากขึ้ น โดยสินทรัพย์ทางเลือกในการใช้เป็นเงินทุนก็มีไม่มากนัก อย่าง เงิ น ยู โ รซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ ผลจากวิ ก ฤตเช่ น กั น หรื อ ทองคำ เป็ น ต้ น

จึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทำให้ราคาทองคำในตลาด โลกปรับตัวสูงขึ้น 4. การที่ ร าคาทองคำในช่ ว งหลั ง ปี 90 ราคาตกต่ ำ ลง ทำให้ ก ารขยายเหมื อ งในการผลิ ต ทองคำปรั บ ตั ว ลดน้ อ ยลง

เมื่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อจีนเปิด ประเทศในช่วงปี 2002 ทำให้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องจากกำลังการผลิตที่เติบโตตามไม่ทัน การที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนเริ่ม

GOLD FUTURES

เกรงว่าราคาทองที่ซื้อขายกันในปัจจุบันจะมีมูลค่าเกินความเป็น จริงและอาจจะมีการปรับตัวลงในอนาคต ซึ่งต้องทำความเข้าใจ ก่ อ นว่ า ทองคำนั้ น อาจจะนำไปเปรี ย บเที ย บกั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ใ ห้ กระแสเงิ น สดได้ ย าก เพราะเมื่ อ เราพิ จ ารณาตราสารทุ น นั้ น

เราอาจจะใช้การเปรียบเทียบ P/E ว่าปัจจุบันราคาเมื่อเทียบกับ กำไรต่ อ หุ้ น เป็ น อย่ า งไร แต่ ท องคำไม่ ส ามารถทำได้ ดั ง นั้ น

การจะบอกว่าราคาทองคำแพงหรือถูกนั้นคงระบุได้ยาก แต่แนว โน้มการปรับตัวลงมีโอกาสหรือไม่ ก็ต้องบอกว่ามี โดยขอแบ่ง

การคาดการณ์ราคาทองคำออกเป็นสามช่วงดังนี้ ช่วงแรก ไตรมาส 2-4 ปี 2010 ราคาจะยังคงผันผวน

แต่เคลื่อนไหวในระดับสูง โดยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปถึง 1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือมากกว่า จากความไม่มีเสถียรภาพของ ตลาดและปั ญ หาที่ ต่ อ เนื่ อ งจากการเกิ ด วิ ก ฤตทางการเงิ น ที่

ผ่านมา โดยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดวิกฤตทางการเงินขึ้น อีกครั้งในกลุ่มยูโรโซนซึ่งเกิดจากความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุน

สิ่งเหล่านี้จะยังทำให้ทองคำถูกมองเป็น Safe heaven ในขณะ ที่ปริมาณเงินยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง ช่วงที่สอง ปี 2011-ครึ่งปีแรกของปี 2012 ความผันผวน

จะลดน้อยลง แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบกว้าง ๆ ขณะที่ เงินในระบบเริ่มลดน้อยลงจากการใช้มาตรการในการถอนสภาพ คล่อง ประกอบกับเริ่มมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศพัฒนา แล้วอย่างสหรัฐหรือยุโรปบางประเทศ ช่วงที่สาม หลังจากปี 2012 ตลาดการเงินโลกเริ่มกลับ

มามีเสถียรภาพมากขึ้น ราคาเริ่มสะท้อนพื้นฐานจาก Demand และ Supply โดยราคาจะกลั บ ไปมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต รา เงินเฟ้อ แต่จากการที่สัดส่วนในการลงทุนในทองคำปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ ร าคาจะยั ง คงเคลื่ อ นไหวเหนื อ ระดั บ 1,000 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ ดั ง นั้ น การลงทุ น ในทองคำช่ ว งนี้ ถื อ เป็ น ทั้ ง โอกาสและ

ความเสี่ ย ง โดยนั ก ลงทุ น ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ก ระทบต่ อ

ราคาทองคำและเลือกลงทุนในหลายรูปแบบเพื่อให้มีเครื่องมือ มากพอในการที่ จ ะใช้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง ซึ่ ง ทองคำจะยั ง คง

เป็นทางเลือกลงทุนที่ยังคงมีความน่าสนใจที่นักลงทุนทุกท่าน ควรจะมีไว้ในพอร์ตการลงทุน โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th วารสารทองคำ 39


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระดับความสำคัญของปฏิทิน ศก. ที่กระทบต่อราคาทองคำ

ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นตัวเลขแสดงแนวโน้มของเศรษฐกิจ

ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และจะส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ในอนาคต

เป็ น ตั ว เลขที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก การวิ เ คราะห์ ท องคำ

ทางด้านพื้นฐาน หลักการวิเคราะห์ราคาทองคำ ประกอบด้วย FUNDAMENTAL ANALYSIS การวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน

ของเศรษฐกิจ TECHNICAL ANALYSIS การวิเคราะห์ทางด้าน เทคนิค TIMING จังหวะเวลา ในการเข้าซื้อ-ขาย ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับราคาทองคำ โดยปกติ ราคาทองคำจะขึ้นอยู่กับ 1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหลัก

US $ และ EUR $ 2. ราคาน้ำมัน 3. ราคาของโลหะพื้นฐาน

และโลหะอื่ น พวกทองแดง เงิ น แพลทิ นั ม แพลเลเดี ย ม

4. ความผันผวนของเศรษฐกิจ และอื่น ๆ

ระดับความสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจ

1. ระดับความสำคัญมาก จะเป็นข่าวและตัวเลขที่มีผล กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ อย่างแรง เมื่อตัวเลข ประกาศแล้ว จะมีปริมาณการซื้อขายที่สูงมาก ๆ ซึ่งจะส่งผล

อยู่ประมาณ 5-10 นาที เราอาจจะได้เห็นกราฟเป็นแท่งยาว ๆ ทั้งขึ้นและลงในเวลาเดียวกัน 2. ระดับความสำคัญ จะสำคั ญ ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบกั บ เศรษฐกิจ แต่น้อยกว่าสำคัญมากอยู่เล็กน้อย ซึ่งก็จะส่งผลให้มี กราฟยาว ๆ (แต่ขนาดของแท่งจะสั้นกว่าแบบแรก) 40 วารสารทองคำ

3. ระดับทั่วไป จะเป็นข่าวเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป มีผลบ้าง เล็กน้อยถึงปานกลาง หากประกาศวันเดียวกับ 2 ตัวบน อาจ จะไม่ส่งผลอะไรสำคัญเลย แต่ถ้าประกาศตัวเดียวโดด ๆ อาจ มีผลบ้าง โดยหากสวนทางกับ 2 ตัวข้างบน อาจทำให้ตลาด นำข่าวนี้มาเล่นได้ เพราะจะเป็นตัววัดอย่างหนึ่งว่า ตัวเลขอื่น อาจจะหลอกลวงได้ กลุ่มระดับความสำคัญมาก NON FARM PAYROLL ตั ว เลขการจ้ า งงานนอกภาค เกษตร เป็นตัวเลขการจ้างงานที่กระทรวงสหรัฐประกาศใน

วันศุกร์แรกของเดือน ซึ่งสามารถเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะบอก

ถึ ง สภาวะเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป็ น ตั ว เลขจุ ด เปลี่ ย นเศรษฐกิ จ ของ สหรั ฐ อเมริ ก า NON-FARM PAYROLL คื อ ข้ อ มู ล จำนวน ลูกจ้างที่อยู่ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ยกเว้น ลูกจ้างรัฐบาล องค์กร ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ ลูกจ้างในภาคการเกษตร โดย NON-FARM BUSINESS จะมีสัดส่วนสูงถึง 80% ของ GDP ของสหรั ฐ ดั ง นั้ น ตั ว เลขนี้ ก็ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ ใน ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ในอนาคต เพราะการจ้ า งงานจะมาก

หรือน้อยก็สัมพันธ์กับการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงของภาค

การผลิ ต และสะท้ อ นยอดขายและจำนวนลู ก ค้ า ของภาค บริการ การที่ NON-FARM PAYROLL ลดลง แสดงว่ากิจกรรม ทางเศรษฐกิจนั้นลดลงครับ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS UNEMPLOYMENT RATE อัตราการว่างงาน คือสัดส่วนของ กำลั ง แรงงานที่ ไ ม่ มีงานทำ ซึ่งกำลังแรงงานในที่นี้ห มายถึง

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยปกติแล้วข้อมูลจะประกาศ

เป็นรายเดือนโดย BUREAU OF LABOR STATISTICS ซึ่งมี

การสำรวจข้อมูลจากสองแหล่งได้แก่ HOUSEHOLD SURVEY และ ESTABLISHMENT (OR PAYROLL) SURVEY ในที่นี้ใช้ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล BLOOMBERG ซึ่ ง มี ฐ านอยู่ บ นมู ล HOUSEHOLD SURVEY ในแต่ ล ะเดื อ นรั ฐ บาลจะทำการ สัมภาษณ์จาก 60,000 ครัวเรือนทั้งภาคเกษตรและนอกภาค เกษตร รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว TRADE BALANCE โดยปกติประกาศทุกวันที่ 20 ของเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของ 2 เดือนก่อนหน้านี้ โดยการประกาศจะ บอกให้รู้ถึงทิศทางของการส่งออกและการนำเข้า ซึ่งตัวเลข TRADE BALANCE จะสามารถคาดคะเนตัวเลข GDP ใน อนาคตได้ ตัวเลข TRADE BALANCE จะนำค่าตัวเลข EXPORT ลบกับตัวเลข IMPORT หากผลที่ออกมามีค่าเป็น + จะหมาย ถึงเศรษฐกิจที่ดี และมีผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย GROSS DOMESTIC PRODUCT หรือ GDP จะประกาศ

ทุก ๆ สัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือน โดย GDP คือตัววัด

ที่ ก ว้ า งที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ ความเคลื่ อ นไหวของเศรษฐกิ จ การที่ ตัวเลข GDP เปลี่ยนแปลงไป จะหมายถึงความเปลี่ยนแปลง ของอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจะบ่งบอกเกี่ยวพัน ถึงอัตราเงินเฟ้อ การที่ตัวเลข GDP เพิ่มขึ้น จะทำให้ค่าเงิน

แข็งค่าขึ้นตามไปด้วย PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURE หรือ PCE ประกาศทุก ๆ วันแรกของการทำงานของเดือน โดย PCE จะ บอกถึงการอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือน โดย PCE จะ

บ่งบอกถึงความสามารถในการจับจ่ายของภาคครัวเรือน โดย ตัวเลข PCE ที่สูงจะบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่เติบโต ซึ่งจะทำให้ ค่าเงินแข็งค่าขึ้น CONSUMER PRICE INDEX หรือ CPI ประกาศทุก ๆ วัน ที่ 13 ของเดือน โดย CPI จะเป็นตัววัดเกี่ยวกับระดับราคาของ สินค้าและบริการที่ซื้อโดยผู้บริโภค CPI ที่เห็นประกาศกันจะมี CPI กับ CORE CPI ซึ่งต่างกันตรงที่ว่า CORE CPI จะไม่รวม ภาคอาหารและภาคพลังงาน โดยปกติ CPI จะเป็นตัวที่บ่งบอก ถึงอัตราเงินเฟ้อ โดยตัวเลข CPI ที่สูงจะเป็นตัววัดเรื่องอัตรา เงินเฟ้อที่สูง ซึ่งจะทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง TREASURY INTERNATIONAL CAPITAL SYSTEM หรือ TICS ประกาศทุกวันที่ 5 ของการทำงานในแต่ละเดือน โดย

GOLD FUTURES

TIC จะรวบรวมข้อมูลของ US เพื่อดูว่าการลงทุนของคน US และคนต่างชาติเป็นอย่างไรบ้าง โดยหากข้อมูล TICS เป็น ตัวเลขที่สูงจะหมายถึงเศรษฐกิจของ US ที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีผล ทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น FEDERAL OPEN MARKET COMMITTEE หรือ FOMC จะ ประชุมเมื่อไร ไม่มีตายตัวแน่นอน แล้วแต่เค้าจะนัดกัน โดย การประชุมจะดูภาพรวมและผลของการประชุมที่สนใจกันคือ เรื่ อ งของอั ต ราดอกเบี้ ย การปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น

มีผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น RETAIL SALES ประกาศทุกวันที่ 13 ของเดือน ซึ่งจะเป็น ข้อมูลของเดือนที่แล้ว โดยจะวัดจากใบเสร็จของการค้าปลีก ซึ่งโดยปกติจะมองในภาพของสินค้า ซึ่งจะไม่สนใจเรื่องของ บริการ และอืน่ ๆ RETAIL SALES ทีไ่ ม่รวมการซือ้ รถ จะเรียกว่า CORE RETAIL SALES โดยการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการขาย จะหมายถึงราคาที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้หมายถึงความต้องการ ซื้อที่ลดลง การที่ตัวเลข RETAIL SALES มีตัวเลขที่สูงหมายถึง เศรษฐกิจที่ดีและแข็งแกร่ง ซึ่งมีผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น UNIVERSITY OF MICHIGAN CONSUMER SENTIMENT INDEX ออกทุ ก วั น ศุ ก ร์ ที่ ส องของเดื อ น โดย MICHIGAN INDEX จะเปรียบเทียบระหว่างดัชนีสองตัวคือ สิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่เป็นไปจริง ๆ ถ้าสิ่งที่คาดหวังไว้และสิ่งที่เป็นจริงมี

ค่าใกล้เคียงกัน หมายถึงเศรษฐกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกับ

ที่หวังไว้ ซึ่งจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น PRODUCER PRINCE INDEX หรือ PPI ประกาศแถว ๆ วันที่ 11 ของเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของเดือนก่อน PPI จะเป็น ตัววัดราคาของสินค้าในมุมมองของการค้าส่ง PPI ที่ไม่รวม พวกอาหารและพลังงานจะเรียกว่า CORE PPI ซึ่งจะถูกจับตา มองมากกว่า เพราะจะมีผลกับอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจาก PPI

จะเป็นตัวที่ออกมาก่อน CPI หาก PPI มีค่าสูง มักจะทำให้ CPI มีค่าที่สูงตามไปด้วย ดังนั้นการที่ PPI มีค่าสูงจะทำให้

ค่าเงินอ่อนค่าลง

โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com วารสารทองคำ 41


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ผมคิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนไปสู่ความรู้ ความเข้ า ใจในการลงทุนมากขึ้น โดยจะเปลี่ยนรูปแบบการ เขียนเป็นเชิงวิชาการเพื่อการลงทุน และเข้าใจในการลงทุน ทองคำแท่ง และการลงทุนใน Gold Futures เนื่องจากตลอด 1 ปีที่ผ่านมาของการครบรอบการเปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ แห่ ง ประเทศไทย ผมยั ง พบว่ า นั ก ลงทุ น ในทองคำแท่ ง และ Gold Futures ไม่มากพอ หลาย ๆ ครั้งนักลงทุนประสบกับ ภาวะขาดทุน รวมทั้งมีเสียงเรียกร้องมากขึ้น ถึงความรู้ความ เข้าใจ หลาย ๆ ครั้งเราพบว่านักลงทุนไทยมีการเรียนรู้น้อย มาก รวมทั้งไม่ได้มีการทำการบ้านในการติดตามการลงทุน อย่างถูกวิธี ผมจึงต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ไปสู่ความ เข้าใจแบบเสริมสร้างประสบการณ์ในการลงทุนที่ถูกต้อง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความต่างข้อแรกคือ นักลงทุนในทองคำ แท่ ง จะต้ อ งชำระเงิ น 100% เพื่ อ ไปซื้ อ ทองคำแท่ ง และไม่ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจอะไรมากนัก ก็สามารถซื้อ

หรือขายทองคำแท่งได้ที่ร้านทองทั่วไปไม่ต้องวางเงินค้ำประกัน ใด ๆ เมื่อท่านชำระเงินแล้วก็จะได้รับสินค้าคือทองคำแท่ง

กลับไป ในขณะที่นักลงทุน Gold Futures ต้องมีความรู้ความ เข้ า ใจในการลงทุ น เสี ย ก่ อ น ต้ อ งเข้ า ใจว่ า มี ค วามเสี่ ย งใน

การลงทุนอย่างไรบ้าง และเมื่อเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ได้รับ

สาม 9 สู่ความมั่งคั่งในทองคำ ในเนื้อหา สาม 9 สู่ความมั่งคั่งในทองคำ 9 คำที่ต้องรู้ก่อนที่จะลงทุนใน Gold Futures 9 วินัยที่ต้องปฏิบัติเมื่อลงทุนใน Gold Futures 9 สิ่งที่ต้องติดตามเมื่อลงทุนไปแล้ว ในสามหัวข้อยังแบ่งเป็นข้อย่อยอีกข้อละ 9 เรื่องที่ผมจะ เขียนต่อไป เพื่อสร้างความเข้าใจในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง สำหรับ Gold Futures ก้าวที่ 1 คำแรกที่ต้องรู้คือคำว่า “Initial Margin” “Initial Margin” ในศัพท์ตัวนี้เปรียบเทียบง่าย ๆ เหมือน กับการวางเงินมัดจำเบื้องต้นที่กฎระเบียบของตลาดวางไว้ว่า ประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญา Gold Futures ที่ท่านจะซื้อ จะขายซึ่ ง เป็ น ส่ ว นต่ า งระหว่ า งนั ก ลงทุ น ทองคำแท่ ง กั บ

Gold Futures ก็ คื อ ว่ า นั ก ลงทุ น จะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจใน

การลงทุ น ก่ อ นแล้ ว จึ ง เปิ ด บั ญ ชี กั บ โบรกเกอร์ ซึ่ ง จะมี

บริษัทเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากตลาด TFEX รวมทั้ง ก.ล.ต

ในการเป็นโบรกเกอร์ ซื้อขาย Gold Futures แล้วเท่านั้น 42 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS อนุ ญ าตเฉพาะแล้ ว ก็ ต้ อ งวางเงิ น มั ด จำล่ ว งหน้ า ที่ เ รี ย กว่ า “Initial Margin” หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า “เงินค้ำประกัน เริ่มต้น” ซึ่งเงินดังกล่าวนี้ นักลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนตาม

อัตราที่โบรกเกอร์ได้แจ้งไว้ และยังสามารถที่จะถอนกลับคืนไป ได้ถ้าไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการซื้อขาย Gold Futures หรือ สามารถเปิดบัญชีไว้ล่วงหน้า วางเงินมัดจำแล้วยังไม่ต้องซื้อ

หรือขาย รอจังหวะเวลาพร้อมเป็นเดือนหรือเป็นหลาย ๆ เดือน ก็ได้ ไม่มีอะไรต้องรีบร้อนในการลงทุน นักลงทุนหลาย ๆ คนกังวลหรือสอบถามผมว่าเปิดบัญชี แล้ววางเงินมัดจำแล้วยังไม่ต้องซื้อขายตราบจนกว่าท่านมีความ เข้าใจในการลงทุน Gold Futures หรือว่าท่านศึกษาแล้วคิดว่า ตัวเองไม่เหมาะสมกับ Gold Futures ท่านก็สามารถปิดบัญชี ถอนเงินค้ำประกันกลับไปได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อขาย คำที่ ส องที่ จ ะต้ อ งรู้ ส ำหรั บ Gold Futures คื อ “Maintenance Margin” ถามว่าคำนี้มีความสำคัญอย่างไร ต้องตอบว่าถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ต้น เวลาพบกับปัญหา ท่านจะ รู้สึกเสียใจที่ยังไม่ได้เรียนรู้ไว้ก่อน เพราะคำทั้งหมดนี้จะมีผล ต่อการวางแผนการลงทุน รวมไปถึงการเข้าใจความเสี่ยงใน

การลงทุน และเมื่อเข้าใจท่านก็สามารถอยู่ในภาวะที่เหมาะสม กับตัวนักลงทุนและความเสี่ยงที่รับได้

ก้าวที่ 2 ที่ต้องรู้คือคำว่า Maintenance Margin

“เงินค้ำประกันรักษาระดับ” หมายความว่า เงินค้ำประกัน

ในการซื้ อ ขาย Gold Futures จะต้ อ งไม่ ต่ ำ กว่ า ระดั บ “Maintenance Margin” หรือ “เงินค้ำประกันรักษาระดับ” โดยที่ ระดับของ “Maintenance Margin” ถ้าคิดง่าย ๆ คร่าว ๆ ก็ คือ นักลงทุนวางเงินในระดับ Initial Margin พอดีกับขั้นต่ำที่ ระดั บ 7 หมื่ น บาท ถ้ า หากขาดทุ น จากการลงทุ น Gold Futures บาทละ 500 บาท เมื่ อ ไหร่ ก็ จ ะเข้ า สู่ ร ะดั บ “Maintenance Margin” ทันที โดยที่ปกติการคำนวณจะใช้ ระดับราคาปิดของเมื่อวานมาใช้ในการคำนวณ โดยวิธีที่ผม แนะนำขั้นต้นเป็นจำนวนบาท ง่าย ๆ คร่าว ๆ ที่จะทำให้นัก ลงทุนสามารถรับรูส้ ภาวะการขาดทุนได้ดว้ ยตนเอง สภาพตลาด เมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไปว่าจะสามารถรักษาสภาพคล่อง คือ มีระดับเงินค้ำประกันที่สูงกว่า “Maintenance Margin” เมื่อลงทุนไปแล้ว นักลงทุนจะต้องบริหารเงินทุนของตัวเอง ให้ พ อเหมาะกั บ สภาพความเสี่ ย งที่ เ รารั บ ได้ เรี ย กได้ ว่ า

GOLD FUTURES

“Maintenance Margin” เป็นสัญญาณเตือนในระดับแรกว่าเงิน ค้ำประกันที่เหลือได้ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับราคา ตลาด ณ ปัจจุบัน หรือบอกได้ว่าเงินก้อนนี้สัมพันธ์กับ “Initial Margin”

ก้าวที่ 3 ที่นักลงทุนต้องเข้าใจ คือ Call Margin (การเรียกเติมเงินค้ำประกัน)

คำนี้คงไม่มีนักลงทุนคนไหนอยากพบเจอ ก็เพราะเป็นการ ที่ นั ก ลงทุ น เองจะต้ อ งเร่ ง เติ ม เงิ น เข้ า สู่ ร ะบบค้ ำ ประกั น ให้ ไ ด้ ปริมาณเงินกลับไปสู่ Initial Margin ดังนั้น Call Margin จึง เป็ น ตั ว กลางระหว่ า งคำแรกที่ ผ มได้ ก ล่ า วไปแล้ ว คื อ Initial Margin และ Maintenance Margin หมายความว่า เมื่อนัก ลงทุ น ประสบภาวะขาดทุ น และยอดเงิ น ค้ ำ ประกั น กลั บ มา Maintenance Margin ท่านก็จะต้องเติมเงินค้ำประกันกลับ เข้าไป ให้เท่ากับเงินค้ำประกันเริ่มต้น คือ Initial Margin โดยที่จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท Broker นั้น ๆ ที่ดูแลบัญชีท่าน เป็นผู้คอยติดต่อ ความสำคัญคือ ท่านต้องเร่งเติมเงินให้เสร็จ ภายใน 1 วัน เท่านั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความสำคัญของ 3 คำแรกจะเป็นจุด แตกต่างจากนักลงทุนในหุ้น และทองคำอย่างสิ้นเชิง หรืออีก ในหนึ่ง ทั้ง 3 คำเป็นระบบที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ นักลงทุนเริ่มประสบภาวะขาดทุนในระดับเบื้องต้น ในความเป็น จริงแล้วหลักคิดที่ถูกต้องเมื่อถูก Call Margin นักลงทุนจะต้อง เริ่มกลับมาพิจารณาในกลยุทธ์การลงทุนของตัวเองว่า ยังคิดว่า ถูกต้องอยู่หรือไม่ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนสภาพกลยุทธ์ การลงทุน ในกรณี ที่ ต ลาดอาจจะเปลี่ ย นไปแล้ ว นั ก ลงทุ น อาจจะต้ อ ง เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ทั น กั บ ทิ ศ ทางหรื อ แนวโน้ ม ของตลาด นั ก ลงทุนที่ดีจะต้องมองว่า อันนี้เป็นสิ่งที่ดีในการป้องกันความ เสี่ยงของตนเองมากกว่าที่จะมองเป็นเรื่องการขาดทุน และโชค ร้ายสูญเสียเงินในการลงทุน ฉบับนี้หมดเนื้อที่แล้วนะครับ พบกันในฉบับหน้าสู่ก้าวที่ 4 การที่จะประสบความสำเร็จในทองคำ

โดยนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ MTS Gold Futures

วารสารทองคำ 43


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

ปีกว่าๆ ผ่านไป ไวเหมือนโกหก โกลด์ ฟิวเจอร์ส

บ้านเราเปิดมาได้ก็ปีกว่า ๆ แล้ว

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ดูจากราคาทองคำสปอตขึ้นมาจาก $900 ต้น ๆ มาอยู่

ที่แถว ๆ $1,200 โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากราคาต่ำกว่า 15,000 มาอยู่ที่ระดับ 18,000 บาท ราคาขึ้นมาสูงขนาดนี้ ใครที่เล่น

ฝั่ง Long มาตลอด ก็คงจะไม่ผิดหวังกันใช่มั้ยครับ แต่ใน ความเป็นจริงแล้ว ผมว่ามีน้อยคนครับที่จะทนได้ในช่วงที่ราคา ย่อตัวอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่ก็จะมี Long บ้าง Short บ้าง

สลั บ กั น ไป ดั ง นั้ น เราจึ ง คิ ด ค้ น ตั ว อย่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ใน ทองคำขึ้นมาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ท่านนักลงทุนใช้เป็นตัวชี้วัดเปรียบเทียบ

TB AU GF1 GF2

นอกจากนี้ ดังที่ทราบกันดีว่า การลงทุนในทองคำสามารถ ลงทุนได้ทั้งทองคำแท่งและโกลด์ ฟิวเจอร์ส ดังนั้น นอกจาก

เราจะใช้กลยุทธ์ซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส จากปัจจัยทางเทคนิค ที่ชัดเจนแล้ว เรายังได้แทรกตัวอย่างการจัดพอร์ตทองคำให้

อีกด้วย ซึ่งเราจะรวมเรียกว่าการลงทุนอย่างมีแบบแผน โดยถึง แม้ว่ากลยุทธ์ที่เราจะนำเสนอนี้อาจไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด สำหรับทุก ๆ ท่านในทุก ๆ สถานการณ์ แต่ก็สามารถให้ ข้อคิดกับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เราได้เลือกตัวอย่าง

การจัดพอร์ตโดยใช้ความเข้าใจพื้นฐานการลงทุน และมุ่งเน้น ไปที่ ก ารลงทุ น ในทองคำอย่ า งมี แ บบแผนเพื่ อ ประกอบกั บ

การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือเงินฝากที่บุคคลทั่วไปรู้จัก กันดี ดังนี้

A

B

C1

C2

D

E1

E2

F1

F2

G1

G2

100% -

100% -

100% -

100%

50% 50% -

90% 10% -

90% 10%

45% 45% 10% -

45% 45% 10%

90% 10% -

90% 10%

44 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

1. T-Bill Index (TB) แทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น 2. Gold 9999 (AU) แทนการลงทุนในทองคำ 99.99 ที่ เป็นสินทรัพย์จริง 3. GF1 และ GF2 แทนผลตอบแทนจากการลงทุนใน โกลด์ ฟิวเจอร์ส อย่างมีแบบแผน ซึ่ง GF1 ได้ถูกออกแบบมา ให้มีความเสี่ยงสูงกว่า GF2

SD (p.a.) Return (p.a.) Sharpe (p.a.) Max Loss Max Gain

A 0.08%

B 19.22%

C1 85.00%

C2 44.20%

D 9.62%

E1 8.52%

E2 4.47%

F1 12.48%

F2 9.35%

G1 19.72

G2 17.44

1.35%

12.29%

28.51%

32.16%

7.28%

7.31%

5.32%

12.64%

10.73%

17.23%

15.40%

0.00

0.57

0.32

0.70

0.62

0.70

0.89

0.90

1.00

0.81

0.81

-0.03% -12.70% -54.79% -23.30% -6.36% -5.47% -2.33% -9.45% -3.95% -14.37% -9.83% +1.61% +30.44% +281.04% +95.66% +14.80% +17.55% +9.16% +29.45% +15.44% +42.50% +27.12%

จากผลลั พ ธ์ ข้ า งต้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง ต้ น ทุ น ในการซื้ อ ขาย

ค่าทางสถิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในทองคำอย่างมี แบบแผน ได้เพิ่มค่าให้กับพอร์ตการลงทุนอย่างชัดเจน กล่าว คือ โกลด์ ฟิวเจอร์ส ที่เพิ่มขึ้นมาเพียง 10% ช่วยให้พอร์ต E ให้โอกาสนักลงทุนได้รับผลตอบแทนมากกว่าและให้ Sharpe’s Ratio ที่สูงกว่าพอร์ต A อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับพอร์ต F เทียบกับพอร์ต D และพอร์ต G เทียบกับพอร์ต B ที่ต่างก็ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในโกลด์ ฟิวเจอร์ส ที่เพิ่มขึ้นมาได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าของการลงทุนและให้โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ สูงขึ้น นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าพอร์ต C ซึ่งลงทุนในโกลด์

ฟิ ว เจอร์ ส เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ถึ ง แม้ ใ ห้ โ อกาสนั ก ลงทุ น รั บ ผล ตอบแทนที่สูงมาก แต่ก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเช่นกัน คือมี ความผันผวนค่อนข้างสูงและยังทำให้นักลงทุนมีโอกาสขาดทุน สูงถึงกว่า 23% ในแผนการลงทุน GF2 และสูงถึงกว่า 54%

ในแผนการลงทุน GF1 ดังนั้น เราจึงมองว่าการลงทุนในโกลด์ ฟิวเจอร์ส เพียงอย่างเดียว มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ถึงแม้จะ ลงทุนอย่างมีแบบแผนก็ยังมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะนำมาใช้ โดดเดี่ ย วเป็ น พอร์ ต หลั ก ของนั ก ลงทุ น แต่ เ หมาะสมใช้ เ ป็ น โอกาสสร้างผลกำไรเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนที่มีการกระจาย การลงทุนในพอร์ตหลักอยู่แล้ว

โดยฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.tcausiris.com วารสารทองคำ 45


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จับตาท่าทีสหรัฐ กดดัน

“หยวน” ให้แข็งค่าขึ้น

ตลอดเดือนเมษายน ตลาดการเงินทั่วโลกแกว่งตัวตาม กระแสข่าววิกฤตการเงินในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งช่วงหลาย เดื อ นที่ ผ่ า นมามี ก ระแสข่ า วเกี่ ย วกั บ ประเด็ น นี้ อ อกมาอย่ า ง

ต่อเนื่อง แต่ดูจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังจาก S&P ปรับลด ความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ของกรีซลงสู่ระดับที่เรียกว่า Junk Bond หรือเรียกว่าเป็นระดับที่ไม่แนะนำให้ลงทุน ตามมาด้วย การส่งสัญญาณเตือนโปรตุเกสและสเปนถึงระดับความเสี่ยงที่ เริ่ ม เกิ ด ขึ้ น โดยรายหลั ง สุ ด เป็ น แค่ ก ารปรั บ ลดมุ ม มองด้ ว ย สาเหตุที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่ S&P คาดไว้ ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจ แต่เชื่อว่าคงเริ่ม มี ก ารกล่ า วถึ ง ประเด็ น นี้ ต ามหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ผ่ า นบทความ

ต่าง ๆ ไปมากพอสมควร การเคลื่ อ นไหวของราคาทองคำในตลาดโลกมี ปั จ จั ย

ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย รวมทั้งประเด็นเรื่องของกรีซ แต่ปัจจัยหลักสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและสินค้า โภคภัณฑ์อื่น ๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ ใน ฐานะของการเป็นเงินสกุลกลาง แต่ในระยะหลังแม้ว่าความ 46 วารสารทองคำ

สั ม พั น ธ์ อ าจจะผิ ด เพี้ ย นไปบ้ า ง แต่หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว ความสัมพันธ์นี้ยังมีนัยสำคัญอยู่ สำหรั บ ทองคำซึ่ ง ในอดี ต เป็ น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ทั่วโลก ยอมรั บ และเมื่ อ มี ก ารปรั บ มาใช้ เ งิ น ดอลลาร์เป็นสื่อกลางแทน การค้าระหว่าง ประเทศในช่วงแรกก็ยังอาศัยทองคำเป็นสื่อ เชื่อมโยงโดยกำหนดให้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงิน เดี ย วที่ ส ามารถแลกทองคำได้ โ ดยตรง จากนั้ น จะมี

การเปรียบเทียบเงินสกุลอื่นกับเงินดอลลาร์อีกทอดหนึ่ง ระบบนี้ รู้จักกันในชื่อของระบบ “ปริวรรตทองคำ” และหลังจากเงิน ดอลลาร์ของสหรัฐเป็นที่ยอมรับจึงยกเลิกระบบปริวรรตทองคำ ไปในที่สุด แต่สหรัฐอเมริกาก็ดูจะอาศัยประโยชน์จากเรื่องนี้ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าสหรัฐเป็น

กลุ่มผู้บริโภคที่เรียกว่า Free Rider โดยนัยแล้วหมายถึง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS สหรัฐสามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาได้ไม่จำกัด โดยที่ไม่ต้องมี ทุนสำรองหนุนหลังเหมือนสกุลเงินของชาติอื่น ๆ เนื่องจาก

ทั่วโลกยอมรับและใช้เงินดอลลาร์อย่างแพร่หลาย ทำให้เงิน ดอลลาร์เป็นที่ต้องการของทั่วโลกหรือมีอุปสงค์โดยไม่สนใจว่า ในความเป็นจริงแล้ว ทุนสำรองของสหรัฐอยู่ในระดับต่ำเมื่อ เที ย บกั บ ปริ ม าณเงิ น ที่ พิ ม พ์ อ อกมา หลายคนคงสงสั ย ว่ า

แล้วเงินดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมามากมายหายไปไหน ในความ เป็ น จริ ง พบว่ า เงิ น ดอลลาร์ ไ หลกลั บ ไปยั ง สหรั ฐ ทั้ ง ในรู ป ของ

การซื้อสินค้าเพื่อชำระราคา และที่สำคัญคือ เงินดอลลาร์ไหล กลับสู่สหรัฐเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐในฐานะ แหล่งออมเงินที่มีความปลอดภัยสูง สุดท้ายแล้ว ประชาชนและรั ฐ บาลสหรั ฐ จึ ง เป็ น

กลุ่มที่ได้บริโภคสินค้าโดยไม่มี ต้นทุนใด ๆ เกิดขึ้นหรือ Free Rider ดังที่ กล่าวข้างต้น ในรอบ ห ล า ย ปี ที่ ผ่ า น ม า รัฐบาลของ ส ห รั ฐ ไ ม่

ว่ า จ า ก เดโมแครต ห รื อ รี พั บ

ลิ กั น มั ก มี น โ ย บ า ย ที่ แตกต่างกัน แต่ มี 2 ประเด็นดูจะมี กรอบแนวคิ ด ลงรอย กันตลอดมา ประเด็นแรก คื อ น โ ย บ า ย ด้ า น ร า ย จ่ า ย ที่ พยายามเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการ

ใช้จ่ายของรัฐบาลโดยหวังผลเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเงิ น ที่ ไ ด้ ม านั้ น ก็ ม าจากการกู้ ยื ม โดยการออกพั น ธบั ต ร รั ฐ บาลและขายให้ ต่ า งประเทศ จนนำมาสู่ ก ารขาดดุ ล งบ ประมาณมหาศาลกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ประเด็นที่สองคือ การกล่ า วหาจี น ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ท ำให้ ส หรั ฐ ประสบปั ญ หาเรื่ อ ง ดุลการค้า ไม่ว่าครั้งใดที่ประเด็นเรื่องดุลการค้า ดุลการชำระ

GOLD FUTURES

เงินของสหรัฐมีปัญหา รัฐบาลสหรัฐก็จะใช้วิธีกดดันให้ทางการ จีนปรับระดับอัตราแลกเปลี่ยนให้แข็งค่าขึ้น ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ โดยผูกติดไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะทานกระแสกดดัน ไม่ ไ หวจนนำมาสู่ ก ารปรั บ มาใช้ ร ะบบตะกร้ า เงิ น โดยมี ก าร สะสมทุนสำรองทั้งในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินปอนด์ เงินยูโร และแน่นอนว่ามีทองคำรวมอยู่ด้วย ตัวเลขล่าสุดจาก World Gold Council รายงานว่ า ในทุ น สำรองของจี น ที่ ค าดว่ า

ใกล้แตะ 2 พันล้านล้านดอลลาร์นั้น มีทองอยู่ 1.6% หรือ ประมาณ 1,000 ตัน จากนั้นกระบวนการการค้าโลกและการใช้จ่ายเกินตัวของ สหรัฐก็ดำเนินต่อไปจนนำมาสู่การขาดดุล ดังที่กล่าวข้างต้น สหรัฐก็แสดงความไม่พอใจและต้องการให้ทางการจีนปล่อย

ให้ ค่ า เงิ น หยวนแข็ ง ค่ า ขึ้ น อี ก ซึ่ ง จี น ก็ ไ ม่ จ ำเป็ น ต้ อ งทำตาม

เมื่อนโยบายการเงินในปัจจุบันมีผลให้จีนเกินดุลการค้า เงินทุน ไหลเข้าต่อเนื่องและเศรษฐกิจก็ขยายตัวตามเป้า แต่เชื่อกัน ว่ า การประชุ ม G20 ที่ แ คนาดาในเดื อ นมิ ถุ น ายนที่ จ ะถึ ง นี้

จะเป็นเวทีที่สหรัฐหยิบยกประเด็นนี้มากดดันจีน โดยอาศัย

การเจรจาแบบทวิภาคีเป็นเครื่องมือ หลั ง จากถู ก กดดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทางการจี น ยั ง แบ่ ง รั บ

แบ่งสู้กับประเด็นการปรับค่าเงินหยวน แต่จากท่าทีและการ

ส่งสัญญาณให้กลุ่มผู้ส่งออกของตนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน น่าจะยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่า ในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้ เงินหยวนจะแข็งค่าขึ้นจากระดับ ปัจจุบัน ในเรื่องเงื่อนเวลาคงยังตอบไม่ได้ว่าจะอยู่ในช่วงใด แต่ เชื่อว่าจะชัดเจนมากขึ้นหลังการประชุม G20 ที่แคนาดาจบลง ส่วนจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐได้หรือไม่นั้น ยังเป็น ปัญหาที่ต้องรอคำตอบ ประเด็ น ที่ น่ า สนใจอยู่ ที่ ห ากจี น ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ ซื้ อ พันธบัตรของสหรัฐมากที่สุด ไม่พอใจกับการกดดันของสหรัฐ และปฏิเสธไม่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐงวดใหม่ ที่คาดว่า จะมีวงเงินกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ จะมีผลให้อัตราดอกเบี้ย ของสหรัฐเร่งตัวสูงขึ้น ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐ ที่ยังเปราะบางย่อมได้รับผลกระทบโดยยากจะหลีกเลี่ยง ในอีก ด้ า นหนึ่ ง หากพิ จ ารณาในเรื่ อ งต้ น ทุ น การผลิ ต ของประเทศ

ต่ า ง ๆ น่ า สนใจว่ า มี สั ด ส่ ว นวั ต ถุ ดิ บ จากจี น เข้ า ไปเป็ น องค์ ประกอบด้วย ถ้าเงินหยวนแข็งค่าขึ้น ต้นทุนการผลิตย่อมขยับ ขึ้นตาม การค้าระหว่างประเทศก็อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง วารสารทองคำ 47


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ส่ ว นทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหวของน้ ำ มั น ดิ บ และทองคำ

ซึ่งสินค้าทั้ง 2 ชนิดนี้เคลื่อนไหวในทางตรงข้ามกับเงินดอลลาร์ สหรั ฐ ดั ง นั้ น หากมี ก ารเคลื่ อ นไหวของสกุ ล เงิ น อื่ น ๆ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เงิ น ดอลลาร์ ย่ อ มมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาสิ น ค้ า โภคภัณฑ์ 2 ชนิดนี้ เมือ่ นำการเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ น ระหว่างเงินหยวนเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินดอลลาร์ สหรัฐเทียบกับเงินยูโร มาพิจารณาควบคู่กับการเคลื่อนไหวของ ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพบว่า ทั้งราคา ทองและราคาน้ำมันดิบต่างมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหว ของทั้งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนที่เทียบกับเงินดอลลาร์ และอั ต ราแลกเปลี่ ย นของเงิ น สหรั ฐ และเงิ น ยู โ ร โดยราคา ทองคำในตลาดโลกมี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ค่ า เงิ น หยวนสู ง กว่ า

ราคาน้ำมันดิบ โดยในส่วนนี้อาจอธิบายได้จากความต้องการ ซื้ อ ทองของจี น เพื่ อ นำไปเป็ น ทุ น สำรอง ซึ่ ง ในช่ ว งหลายปี

ที่ ผ่ า นมา หลั ง จากจี น เริ่ ม ปรั บ กรอบการเคลื่ อ นไหวของ

เงินหยวนตั้งแต่กลางปี 2005 ส่งผลให้ราคาทองขยับสูงขึ้นมา โดยตลอด ในท้ายที่สุดหากใช้เพียงข้อมูลเชิงปริมาณจึงสามารถสรุป ได้ว่า หากสหรัฐกดดันจีนให้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนครั้งนี้สำเร็จ

จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดทองคำในตลาดโลก แต่ในความ เป็นจริงคงต้องอาศัยข้อมูลในเชิงคุณภาพอื่น ๆ ควบคู่ด้วย ซึ่ง ในระยะสั้นคาดว่า หากจีนปรับระดับอัตราแลกเปลี่ยนจริง การ เคลื่อนไหวของเงินหยวนคงไม่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก จี น มี ทุ น สำรองมากเพี ย งพอที่ จ ะรั ก ษาอั ต ราแลกเปลี่ ย นให้ เคลื่ อ นไหวในระดั บ ที่ ต้ อ งการได้ รวมทั้ ง ในเบื้ อ งต้ น คาดว่ า ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักค้าเงินเริ่มนำมาใช้คาดการณ์เพื่อ

เก็งกำไรไประยะหนึ่งแล้ว และจากข้อมูลในอดีตพบว่า หลัง จากทางการจีนปรับระดับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน เงินหยวนไม่ได้แข็งค่าขึ้นรวดเร็วอย่างที่ตลาดคาดการณ์ จน

ในท้ายที่สุดการเก็งกำไรระยะสั้นจึงมีแรงเทขายเงินหยวนกลับ ออกมา ดังนั้น สำหรับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

เชื่อว่าจะมีการเคลื่อนไหวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่สำหรับราคา ทองคำแล้ว โดยรวมยังเชื่อว่าประเด็นนี้จะเป็นปัจจัยบวกให้

ราคาขยับขึ้นได้ต่อไป โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.hshfutures.com


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

วารสารทองคำ 49


แวดวงทองคำ

50 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

สมาคมฯ ประกาศ ลุยกวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพ เล็งใช้กม.เครื่องหมายการค้า พร้อมให้ทนายปรึกษาร้านค้าย่อย ปัญหาเรื่องการฉ้อโกงของกลุ่มมิจฉาชีพ ยั ง คงเป็ น ข่ า วให้ ไ ด้ ติ ด ตามในหลายพื้ น ที่ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น รู ป แบบก็ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นไป เพื่อให้เกิดความแนบเนียนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทองยั ด ไส้ การตั ด ต่ อ หั ว ท้ า ย ทั้ ง นี้ การ กวาดล้างก็ยังมีปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมา ร้ า นค้ า ต่ า ง ๆ ก็ มั ก จะยอมความเพื่ อ ให้ เรื่ อ งจบ ๆ ไป ซึ่ ง ทำให้ ก ลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ

เหล่านั้นกลับมาทำอีก

คุณวิภาส จารุพงษ์ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมค้าทองคำ วารสารทองคำ 51


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สมาคมฯ ประกาศลุยกว เล็งใช้ กม.เครื่องหมาย ดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง สมาคมค้าทองคำจึงได้เปิดช่องทางให้ผู้ค้าสามารถปรึกษากับ ฝ่ายทนายของทางสมาคม เพื่อให้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และในโอกาสนี้ทางวารสารทองคำได้สัมภาษณ์พิเศษคุณวิภาส จารุพงษ์ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมค้าทองคำ

รูปแบบของการให้คำปรึกษา จะออกมาในรูปแบบใด

หลังจากที่ได้ปรึกษากับทางนายกสมาคมแล้ว จากนี้ไป หากร้านค้าใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความก็สามารถติดต่อมา ได้โดยตรง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทางสมาคม ไม่ว่าจะ เป็ น เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ข องสมาคม วารสารทองคำ รวมไปถึ ง เว็บไซต์ของสมาคม จากนั้นผู้ที่รับผิดชอบก็จะรวบรวมเรื่อง ทั้ ง หมดส่ ง มายั ง ที่ ท นายเพื่ อ ดู ว่ า จะให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ อย่ า งไร

ซึ่ ง จะดู เ ป็ น กรณี ไ ป รวมถึ ง สามารถสอบถามในประเด็ น

ข้อกฎหมายอื่น ๆ ด้วย

ปัญหาข้อกฎหมายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น ในวงการค้าทองคำจะเป็นเรื่องอะไร

ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เรื่ อ งการฉ้ อ โกง ซึ่ ง เป็ น การฉ้ อ โกงใน ลักษณะของส่วนตัว ก็คือมีบุคคลกลุ่มหนึ่งทำงานกันเป็นทีม

ส่งคนเข้าไปเอาทองคำยัดไส้ที่มีวัสดุอื่นอยู่ภายใน แล้วก็ตัดหัว ตัดท้าย เพื่อให้ดูว่าเหมือนของจริง แล้วเอาไปจำนำร้านทอง ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายที่เรียกว่าความผิดฐานฉ้อโกง หลอก ลวงด้วยข้อความอันเป็นเท็จ และการหลอกลวงนั้นก็ได้เอาสิ่งที่ เค้าต้องการไป ทีนี้เหตุที่เกิดขึ้น ความผิดอันนี้เป็นความผิดที่ เรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัว เป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก แต่เนื่องจากเป็นความผิดต่อส่วนตัว เมื่อคนที่ถูกหลอกลวงจับ

ผู้ต้องหา และสามารถตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันได้ ก็สามารถ ถอนเรื่องได้ เพราะตามกฎหมายถือว่าเป็นความผิดอันยอม ความกันได้

วารสารทองคำ ทองคำ 5252 วารสาร


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

วาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพ ยการค้าพร้อมให้ทนายปรึกษาร้านค้าย่อย นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ปัญหานี้ แก้กันไม่จบไม่สิ้น

ใช่ ทางสมาคมมีแนวแก้ไขตรงนี้ก็คือ เรากำลังดูแลที่จะใช้ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมายการค้ า และได้ ติ ด ต่ อ กั บ กอง เศรษฐกิจ กรมตำรวจ เพื่อที่จะดูแลในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งจะทำให้กลุ่มมิจฉาชีพต้องรับโทษ หนั ก ขึ้ น แล้ ว ก็ มี โ ทษจำด้ ว ย ซึ่ ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา บรรดาร้านค้าส่งก็พร้อมที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง การดำเนินคดีจะยุง่ ยากเพิม่ ขึน้ มากน้อยเพียงไร เรากำลั ง ดู ข้ อ กฎหมายอยู่ คิ ด ว่ า ไม่ น่ า จะยุ่ ง ยาก น่ า

จะไปด้ ว ยกั น ได้ ใ นลั ก ษณะของเรื่ อ งนี้ เพราะว่ า ถึ ง แม้ ว่ า เครื่องหมายการค้ามันจะเป็นของจริง แต่เจตนาการเอาไปใช้ หลอกลวงมันน่าจะเป็นเรื่องของผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทางสมาคมก็กำลังประสานงานกับกองเศรษฐกิจอยู่ว่าจะช่วยได้ ขนาดไหนเพื่อให้มันเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือทุกคนไม่อยากเสียเวลา ขึ้นโรงขึ้นศาล จึงทำให้ปัญหายังวนเวียนอยู่

ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มั น เป็ น เรื่ อ งของความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น

โดยรวม ถึงแม้ว่าตัวบุคคลจะเป็นความเสียหายต่อส่วนตัวก็ตาม แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวม แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับร้านค้าของสมาชิกโดยทั่ว ๆ ไปด้วย เราก็ต้องพยายามมาดูแลตรงนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้น และหากเรา นำเรื่อง กม.ลิขสิทธิ์มาใช้ ก็จะทำให้การดำเนินคดีเกิดขึ้นทั้ง ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งพร้อมกัน ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำให้ปัญหา เรื่องการฉ้อโกงลดน้อยลง

จะมีตวั อย่างกรณีไหน ทีผ่ คู้ า้ จะไม่ยอมความกัน

จากนี้น่าจะมีตัวอย่างให้เห็นมากขึ้น เพราะหากว่าร้านค้ามี คนคอยช่วยเหลือเรื่องคดีความ ก็คิดว่าเรื่องต่าง ๆ จะง่ายมาก ขึ้น เพียงแต่ก็ต้องยอมเสียเวลาบ้างแต่ก็ไม่มาก เพราะทุกอย่าง

ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ก็คือ 1. เมื่อเจ้าพนักงาน สอบสวนหรือตำรวจจับผู้ต้องหาได้ก็ต้องทำเป็นสำนวนสอบสวน ใครทำความผิดบ้าง สืบสวนหาพยานหลักฐานเสร็จแล้วก็ส่งศาล เพื่ อ ขอความเห็ น ว่ า สั่ ง ฟ้ อ งหรื อ สั่ ง ไม่ ฟ้ อ ง จากนั้ น ส่ ง ไปที่ สำนักงานอัยการ อัยการก็จะดูสำนวนอีกทีว่าเป็นความผิดร้าย แรงหรือไม่ พยานหลักฐานแน่นไหม เสร็จแล้วก็จะส่งฟ้องศาล อีกรอบ และก็ไปสืบพยานกันในศาลก็ใช้เวลาสักระยะ ซึ่งผู้เสีย หายก็ต้องให้ปากคำในชั้นพนักงานสอบสวนและให้การชั้นศาล ซึ่งกระบวนการขั้นตอนในส่วนนี้แม้จะต้องใช้เวลาแต่ก็คุ้มค่า เพราะจะทำให้ ก ลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ หมดไป และทุ ก คนน่ า จะต้ อ ง

เสียสละในส่วนนี้ แต่ที่ผ่านมาคดีมักจะจบในชั้นสอบสวน คิดว่าต่อไปจะจบในชั้นศาล เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องทำให้คนที่ กระทำความผิดได้รับบทลงโทษทางกฎหมายจะได้เข็ดหลาบ

หรืออาจจะไม่มีใครกล้าทำอีก ไม่งั้นก็จะต้องย้ายจากจังหวัดนี้ ไปจังหวัดนั้น เพราะส่วนใหญ่เค้าวางแผนเป็นกระบวนการอยู่ แล้ว เพราะเค้าใช้คนในท้องที่ติดต่อคนในท้องที่ไปทำเหมือน ชาวบ้านธรรมดา หากว่าเป็นการจี้ปล้น จะดำเนินการอย่างไร การจี้ ป ล้ น เป็ น การกระทำผิ ด ต่ อ กฎหมายอยู่ แ ล้ ว ครั บ เพราะว่าทางรัฐต้องดูแลช่วยเหลือต้องดำเนินการทางกฎหมาย อยู่ แ ล้ ว ถ้ า มี ก ารปล้ น ก็ คื อ เรื่ อ งปล้ น ทรั พ ย์ ก็ จ ะหนั ก กว่ า

มันเป็นความผิดต่อแผ่นดิน ซึ่งตำรวจจะต้องดำเนินการอย่าง

ถึ ง ที่ สุ ด และอั ย การจะเป็ น ทนายให้ เพราะเป็ น ทนาย

ของรั ฐ การปล้ น อย่ า งนี้ รั ฐ เป็ น ผู้ เ สี ย หายอยู่ แ ล้ ว รั ฐ เป็ น โจทก์

ให้ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ใ นเบื้ อ งต้ น ร้ า นค้ า ก็ ต้ อ งมี ม าตรการดู แ ล

ในเขตพื้นที่ของตัวเอง ว่ามีความเสี่ยงมากแค่ไหน ต้องมีการ ป้ อ งกั น ทั้ ง นี้ ห ากผู้ ป ระกอบการต้ อ งการคำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ

เรื่ อ งคดี ค วามต่ า ง ๆ ก็ ส ามารถติ ด ต่ อ มาได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง สมาคมค้าทองคำ (อ่านรายละเอียดหน้า 61) วารสารทองคำ 53
คนทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เหรียญทรงผนวช 2497

เหรียญพันธบัตรทองคำ

น้อยครั้งนักที่นักสะสมในระดับแถวหน้าของเมืองไทย จะ เปิดกรุให้คนแปลกหน้าได้มีโอกาสยลโฉมของสะสมที่เป็นของรัก ของหวง และยิ่งเป็นของสะสมจำพวกเหรียญทองคำประเภท ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกเนื่องใน โอกาสต่าง ๆ รวมไปถึงเหรียญที่เป็นพระเครื่องด้วยแล้ว ก็ยิ่ง ยากเข้ า ไปใหญ่ เพราะของสะสมในกลุ่ ม นี้ เ จ้ า ของจะปิ ด กั น

เป็นความลับ เนื่องจากเป็นของหายาก และของแต่ะละชิ้นมี มูลค่าสูงลิบ ที่สำคัญบางชิ้นใช่ว่ามีเงินก็จะสามารถครอบครอง เป็นเจ้าของได้ 56 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เหรียญทองคำดอลลาร์ออสเตรเลีย รุ่นควีนอลิซาเบธที่ 2

คนทองคำ

แต่ ใ นครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น โอกาสดี ที่ “เสี่ ย อุ้ ย ” นายรุ่ ง สิ ท ธิ์

เอื้ออำนวยพร แห่งทองภัทร โกลด์ สมิท จะได้เปิดกรุของสะสม ให้ทุกคนได้สัมผัส “คุณตี๊” ได้นำของสะสมชุดแรกของคุณพ่อมาโชว์ เป็นชุด เหรียญทองคำ ดอลลาร์ออสเตรเลีย รุ่นควีนอลิซาเบธที่ 2 ปี 1991 ซึ่งเป็นชุดที่หายาก ใน 1 ชุดจะมี 8 เหรียญ มีมูลค่า เหรี ย ญตั้ ง แต่ 10-10,000 ดอลลาร์ อ อสเตรเลี ย ซึ่ ง “คุณตี๊”

มีครบทั้งชุด พร้อมกล่าวว่าชุดนี้กว่าจะได้มาจนครบทั้งชุดยาก มาก เพราะกว่าจะเจอคนที่สะสม กว่าที่เจ้าของเดิมจะยอมขาย ต้องใช้ความพยายามกว่า 20 ปี ซึ่งปัจจุบันในไทยมีผู้ครอบ ครองเพี ย งไม่ กี่ ชุ ด และคนที่ มี ส่ ว นใหญ่ ก็ เ ป็ น คนในวงการ ธนาคารของประเทศเท่านั้น ส่ ว นเหรี ย ญของไทยที่ ถื อ ว่ า หายากในขณะนี้ คื อ เหรียญ พันธบัตรทองคำ ที่ผลิตใน พ.ศ. 2494 ซึ่งเป็นช่วงที่เงินฝืด รัฐบาลจึงจัดทำพันธบัตรเงินกู้เพื่อชาติขึ้น โดยพันธบัตรทองคำ ผลิตจากทองคำบริสุทธิ์ มี 3 ขนาดคือ ขนาด 50 บาท มี

น้ำหนัก 8.693 กรัม ขนาด 100 บาท มีน้ำหนัก 17.387 กรัม ขนาด 1,000 บาท มีน้ำหนัก 172.879 กรัม นอกจากนั้นยังมีเหรียญในหลวงทรงผนวช หน้าเหรียญมี

รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะทรงผนวช ด้านบนมี

คำว่ า “ทรงผนวช 2497” ด้ า นล่ า งมี พ ระนามที่ เ ขี ย นเป็ น

ลายพระหั ต ถ์ ว่ า “ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช” ส่ ว นอี ก ด้ า นเป็ น รู ป

พระเจดี ย์ ท องบวรนิ เ วศ ด้ า นบนมี ค ำว่ า “เสด็ จ ฯ สมโภช

พระเจดี ย์ ท องบวรนิ เ วศ 27 สิ ง ห์ 2408” ด้ า นล่ า งมี ค ำว่ า

“คุณตี๊” สันติ เอื้ออำนวยพร และ “เสี่ยอุ้ย” รุ่งสิทธิ์ เอื้ออำนวยพร วารสารทองคำ 57


คนทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

“ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา” ครบชุดทั้ง 4 เนื้อ คือทองคำ ทองแดง เงิน และนวโลหะ เหรียญชุดนี้

“คุณตี๊” บอกว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจ เพราะกว่าที่คุณพ่อจะ ได้มาต้องรอกว่า 30 ปี เพราะต้องเก็บเงินซื้อและรอเจ้าของ เดิมยอมขาย นอกจากนี้ ยั ง มี เ หรี ย ญทองคำที่ ร ะลึ ก ในพระราชพิ ธี รัชดาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ราคาหน้าเหรียญ 800 บาท น้ำหนักทอง 10 กรัม และเหรียญ 3 รอบ เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 3 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2506 รวมทั้งเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ และเหรียญ ภอสก. ในโอกาสพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ปี 2503 “เดิมเหรียญเหล่านี้เป็นของสะสมของคุณพ่อที่ยกให้สะสม ต่อ เพราะเห็นว่าเราชอบมาตั้งแต่เด็ก เวลาคุณพ่อนำออกมาให้ ดูก็คอยมาศึกษาจากคุณพ่อ ซึ่งการสะสมเหรียญทองเหล่านี้

จะดีกว่าการสะสมของอื่น ๆ เพราะนอกจากจะมีมูลค่าตาม

น้ำหนักของทองคำแล้ว ยังจะได้กำไรจากความนิยมในตัวเหรียญ อีกหลายเท่าตัว และเหรียญแต่ละชนิดจะทำออกมาจำนวน จำกัดเฉพาะในโอกาสสำคัญ ไว้เป็นที่ระลึกให้ภาคภูมิใจ ทำให้ ไม่เพียงเป็นของสะสมเท่านั้น แต่ยังเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ รวมทั้งรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเหรียญ เช่น ทรงกลม หยดน้ำ ผิวเรียบ พื้นทราย” 58 วารสารทองคำ

ส่ ว นพระเครื่ อ งที่ คุ ณ พ่ อ สะสมและชื่ น ชอบมากที่ สุ ด นั้ น

จะเป็นเหรียญพระเกจิชื่อดังที่แทบจะหาเช่าไม่ได้แล้ว อย่างเช่น

ชุ ด เบญจภาคี ที่ เ ป็ น เหรี ย ญกษาปณ์ อาทิ หลวงพ่ อ กลั่ น

วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่น “ขอเบ็ด” เป็น เหรียญรุ่นแรกที่หลวงพ่อสร้างใน พ.ศ. 2496 ซึ่งมีความเชื่อ

กันว่าเมื่อมีไว้บูชาแล้วจะแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหา นิยม หลวงปู่เอี่ยม แห่งวัดหนัง บางขุนเทียน รุ่นเหรียญยันต์ 5

ซึ่ ง องค์ นี้ จ ะมี ค วามคมชั ด ของเส้ น สายลายศิ ล ป์ ตั ว อั ก ษร

ดวงตาหลวงพ่อ การตัดขอบและรูเจาะเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์ เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่างาม จ.ฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยเหรียญนี้เชื่อกันว่าสามารถช่วยให้ผู้ที่มีไว้บูชา

มีความคงกระพัน และมหาอุตม์ และป้องกันคุณไสยต่าง ๆ และเหรี ย ญหลวงพ่ อ คล้ า ยหรื อ พ่ อ ท่ า นคล้ า ย วั ด สวนขั น จ.นครศรีธรรมราช “รุ่น 1 สองขอบ” มีความโดดเด่นในเรื่อง ของความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น นอกจาก นั้นยังมีพระบางส่วนที่เคยไปคว้าแชมป์งานการประกวดระดับ ชาติ อาทิ พระเครื่อง 25 ศตวรรษ และหลวงปู่โต๊ะรุ่นล้อเหล็ก มีครบทั้ง 3 เนื้อ คือ เนื้อทอง เงิน และนวโลหะ “พระเหล่านี้มีคนสนใจคอยขอซื้ออยู่ตลอด แต่เราเองไม่ อยากปล่ อ ย เพราะเป็ น สิ่ ง ที่ สื บ ทอดมาจากคุ ณ พ่ อ และถ้ า ปล่อยไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสบูชาอีก ที่สำคัญ กว่าจะ ได้ ม าแต่ ล ะองค์ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย บางองค์ ใ ช่ ว่ า มี เ งิ น ก็ จ ะเป็ น เจ้าของได้ ต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาด้วย อย่างไรก็ดี การสะสม เหรียญพวกนี้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคนที่จะสะสมก็ ควรจะใช้วิจารณญาณในการสะสมด้วย เพราะถ้าสะสมต้องมี เงินพร้อมที่จะซื้อหรือเช่า แต่ถ้าไม่มีเงินพอแล้วต้องถึงขนาดไป กู้มาก็คงเป็นการสะสมที่ไม่ถูกวิธี” สำหรับการตั้งราคาซื้อขายหรือเช่า จะพิจารณาจากความ เก่ า หายาก และโอกาสสำคั ญ ในการผลิ ต ออกสู่ ท้ องตลาด

แล้วความสมบูรณ์ของเหรียญก็มีความสำคัญ คือ เหรียญควร

จะมีรอยขนแมวให้น้อยที่สุด รอยพิมพ์มีความสมบูรณ์ ไม่บิ่น หรือบุบ จะเห็นได้ว่านักสะสมเหรียญส่วนใหญ่จะค่อนข้างระวัง เวลาจับ จะไม่ค่อยจับหน้าเหรียญ แต่จะจับบริเวณด้านข้างของ ตัวเหรียญ นี่ เ ป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของเหรี ย ญสะสมที่ “คุ ณ ตี๊ ” สั น ติ

เอื้ออำนวยพร ได้นำออกมาให้ได้ชื่นชม คงไม่ต้องสืบว่าราคา เหรียญทั้งหมดมีมูลค่าเท่าไร และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาส

ได้เห็นของจริง ๆ กันอีก เพราะนักสะสมส่วนใหญ่จะไม่ค่อย เปิดเผยตัวกัน และวิธีการเก็บรักษาค่อนข้างเป็นความลับมาก


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

วารสารทองคำ 59


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

60 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ข่าวสารถึงสมาชิก

เชิญร้านทองทั่วประเทศ เข้าใช้งานเว็บบอร์ด

“ห้องร้านทอง”

ขณะนี้สมาคมค้าทองคำ ได้เปิดช่องทางสื่อสารระหว่าง ร้านทองทั่วประเทศ ผ่านช่องทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ ของสมาคมฯ (www.goldtraders.or.th/board) โดยเปิด

เป็ น ห้ อ งสนทนาในเว็ บ บอร์ ด กระดานทองคำ ไม่ ว่ า ท่ า นจะ

เป็นสมาชิกสมาคมหรือไม่ ซึ่งสามารถมาใช้บริการได้ทุกท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ผ่ า นทางช่ อ งทางนี้ ไ ด้ เ ลย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ท่ า นที่ เ ป็ น

สมาชิกของสมาคมค้าทองคำ ทางทีมงานได้เปิดห้องสำหรับ สมาชิ ก สมาคมฯ ไว้ ส ำหรั บ แจ้ ง ข่ า วสาร การอบรมสั ม มนา

และอื่ น ๆ เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการสื่ อ สารกั บ ท่ า น สมาชิก

ทั้งนี้ “ห้องร้านทอง” เป็นห้องเฉพาะสำหรับร้านทองที่ลง ทะเบียนตามขั้นตอนเท่านั้น ดังนั้น นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไป

ที่สมัครใช้งานเว็บบอร์ดแบบปกติจะไม่สามารถเข้าใช้งานห้อง ร้านทองได้ โดยทางทีมงานได้แบ่งห้องต่าง ๆ ไว้เป็นภาค ทั้ ง หมด 5 ภาค และห้ อ งพิ เ ศษสำหรั บ สมาชิ ก สมาคมค้ า ทองคำ วิธีการสมัคร 1. สมัครเข้าใช้บริการเว็บบอร์ดตามปกติ 2. ส่งแฟกซ์เอกสารมาที่สมาคมค้าทองคำ 0-2623-2305 2.1 กรณีเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

---> ส่ ง แฟกซ์ เ อกสารใบประกาศแสดงความเป็ น

สมาชิกฯ พร้อมเขียน username ที่ใช้สมัคร 2.2 กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

---> ส่งแฟกซ์เอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมเขียน

username ที่ใช้สมัคร

3. ทางทีมงานจะดำเนินการให้ภายใน 24 ชม. หลังจาก

ได้รับเอกสาร (เว้นวันหยุดราชการ) 4. หากยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ 0-2623-2301

เปิดมุมปรึกษากฎหมายฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมค้าทองคำ ทางสมาคมค้าทองคำได้ดำเนินการเปิดห้องสนทนาปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายให้แก่ท่านสมาชิกสมาคมค้าทองคำ ฟรี! ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.goldtraders.ot.th/board) โดยท่านสมาชิกฯ สามารถ โพสต์ข้อความ สอบถามปัญหาข้อกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกิจค้าทองคำ หรือ เรื่องกฎหมายอื่นทั่วไปก็สามารถสอบถาม ได้เช่นกัน และสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีที่ปรึกษา กฎหมายของสมาคมค้าทองคำคอยอำนวยความสะดวกตอบคำถามต่าง ๆ แก่ท่าน สมาชิกฯ โดยบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับท่านสมาชิก

ของสมาคมค้าทองคำเท่านั้น ทั้งนี้ หากท่านสมาชิกต้องการสอบถามปัญหาข้อกฎหมาย เป็นการส่วนตัวทางโทรศัพท์ ก็สามารถติดต่อมาที่สมาคมฯ 0-2623-2301 เพื่อเจ้าหน้าที่

รับเรื่องจะได้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิกฯ ต่อไป วารสารทองคำ 61


ข่าวสารถึงสมาชิก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

! ง ั ระว มิจฉาชีพชักชวนลงทุนฟิวเจอร์สทองคำต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังระบาดหนัก จึงฝากสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์เตือนลูกค้าของท่าน เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ที่ เ ปิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ หลอกลวง

โดยการชักชวนซื้อขายทอง SPOT ในต่างประเทศหรือฟิวเจอร์ส ทองคำในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านสมาคมฯ และ กลต. จำนวนมาก ทางสมาคมค้าทองคำได้ดำเนินการ ประสานกับ กลต. และตำรวจเศรษฐกิจ เข้าจับกุมอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ยังได้มีการปิดบริษัทหนี และ

ไปเปิ ด บริ ษั ท ใหม่ ดำเนิ น การหลอกลวงเหยื่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

จึงขอฝากมายังผู้ประกอบการร้านทองผ่านไปยังลูกค้าของท่าน เพื่อโปรดระมัดระวังและช่วยกันกระจายข่าว จะได้ไม่ตกเป็น เหยื่อมิจฉาชีพต่อไป โดยมีข้อพึงสังเกต ดังนี้ 1. ผิ ด กฎหมาย บริ ษั ท ที่ ชั ก ชวนทุ น ซื้ อ ขายทองคำต่ า ง ประเทศ หรือฟิวเจอร์สทองคำ น้ำมันต่างประเทศ เป็นบริษัทที่ หลอกลวง เพราะไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กลต. 2. พฤติกรรม เจ้าหน้าที่จะโทร.หาลูกค้าเพื่อชักชวนเปิด พอร์ตในต่างประเทศเป็นเงินขั้นต่ำ 10,000 USD หรือประมาณ 350,000 บาท และแนะนำให้เล่นผิดทาง หรือหาลูกค้ามาเปิด พอร์ตเป็นจำนวนมาก ๆ แล้วปิดบริษัทหนีไปเปิดบริษัทใหม่

(คล้ า ยแชร์ ลู ก โซ่ ) โดยบริ ษั ท เหล่ า นี้ จ ะไม่ ค่ อ ยยอมเปิ ด เผย

ที่อยู่หรือข้อมูลบริษัท และเวลาโทร.หาลูกค้าจะใช้โทรศัพท์

มือถือ นัดเจอกันนอกสถานที่ เช่น ร้านกาแฟ เป็นต้น 3. ปั ญ หาการดำเนิ น คดี ผู้ เ สี ย หายจะเสี ย เปรี ย บมาก เพราะการฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายเป็ น เรื่ อ งยาก เนื่ อ งจาก บริษัทเหล่านี้ดำเนินการไม่ถูกกฎหมายมาตั้งแต่ต้น จึงมีโอกาส สูญเงินสูงมาก 4. วิธีตรวจสอบ บริษัทเหล่านี้ ท่านสามารถสอบถามมาที่ สมาคมค้ า ทองคำ 0-2623-2301-3 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ที่จ ะทำ

การซื้อขายหรือนำเข้าส่งออกทองคำ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพราะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกและเพื่อขอยกเว้น ภาษีกับศุลกากรและสรรพากร ทั้งนี้ สมาคมฯ มีรายชื่อของ บริษัทที่เคยถูกดำเนินคดี หรือถูกขึ้นบัญชีต้องสงสัยไว้แล้ว 5. สรุ ป อย่ า ได้ ห ลงเชื่ อ โดยเด็ ด ขาด หากมี ข้ อ สงสั ย

กรุณาโทร.ปรึกษาสมาคมค้าทองคำก่อน และหากใครมีข้อมูล เพิ่ ม เติ ม กรุ ณ าแจ้ ง มาที่ ส มาคมฯ เพื่ อ ดำเนิ น การประสาน จับกุมต่อไป

มาสร้างบล็อกโปรโมตร้านกันเถอะ

สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าใช้งานเว็บบล็อก (Blog) โดยท่านสามารถดูขั้นตอนการสมัครใช้งาน ได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ (www.goldtraders.ot.th/board) สำหรับประโยชน์ของการสร้างบล็อก คือ ท่านสมาชิกฯ จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโปรโมตร้านทองของท่านฯ ซึ่งในอนาคตสมาคมฯ จะหาช่องทางการประชาสัมพันธ์

ร้านทองของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ต่อไป แต่สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์ร้านทองของท่านอยู่แล้ว สามารถแจ้ง URL. มาที่ สมาคมฯ เพื่อนำขึ้นประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 62 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

ชมรมร้านทองเมืองขุนแผน

ประกาศศักดา มั่นใจว่าดีที่สุดในประเทศไทย คอลัมน์ระเบียงทองคำ ฉบับนี้ยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมชมการดำเนิน งานของชมรมร้านทองในพื้นที่ภาคกลาง โดยเลือกไปยังจังหวัดที่ถือว่า

มีความเพียบพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งในด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเป็นจังหวัดที่มีการพูดถึงว่ามีความ เจริ ญ ในด้ า นสาธารณู ป โภค นั่ น ก็ คื อ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และในครั้ ง นี้

ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณประสิทธิ ใจดี ประธานชมรมร้านทอง จังหวัด สุพรรณบุรี คุณประสิทธิ กล่าวว่า ชมรมร้านทอง จ.สุพรรณบุรี รวมตัวกันมาได้ ประมาณ 20 ปี ซึ่งในช่วงแรกมีอยู่ไม่กี่รายแต่ในช่วง 10 ปีหลัง มีความ แน่นแฟ้นมากขึ้น ร้านค้าทองเกือบทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 39 แห่ง ทั้งที่ อยู่ในตัวเมือง บางปลาม้า สวนแตง เข้ามาร่วมเป็นสมาชิก จะมีบางแห่ง

วารสารทองคำ 63


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เท่านั้น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มได้ เพราะไม่ ส ามารถทำตาม เงื่อนไขได้คือ เรื่องหยุดร้านวันอาทิตย์ เพราะร้านอยู่ในห้าง

ค่าเช่าแพง ไม่สามารถปิดได้ ซึ่งสมาชิกไม่อยากให้อะลุ่มอล่วย กัน เพราะกฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์ เพราะถ้าไม่งั้น เดี๋ยวคน อื่นก็จะผิดกฎกัน การรวมตั ว ของชมรมร้ า นทอง จ.สุ พ รรณบุ รี ช่ ว งแรก

จะเป็นการรวมตัวเฉพาะร้านค้าทอง แต่ในช่วงหลังปี 2540

ที่ มี ก ารซื้ อ ขายทองเก่ า กั น มาก ๆ ในฐานะที่ ตั ว เองมี ค วาม เชี่ ย วชาญด้ า นทองเก่ า และเป็ น ช่ า งทองอยู่ ก็ ไ ด้ รั บ เชิ ญ

ให้เข้าไปบรรยาย หรือสอบถาม ประจวบกับมีเรื่องของทอง ปลอมเข้ามา เมื่อมีปัญหาก็มักจะถูกขอคำปรึกษา ทางชมรมฯ ก็เลยชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิก “ในอดีตผมเคยเป็นลูกจ้างร้านทองมาก่อน ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ร้ า นค้ า ทองไม่ ค่ อ ยจะถู ก กั น ไม่ คุ ย กั น แต่ พ อเห็ น ชมรม

ร้านทองได้รวมตัวกัน ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งการรวมตัว ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะเป็ น การช่ ว ยเหลื อ กั น ได้ ป ระโยชน์ กั บ ทุ ก ฝ่ า ย และเราเชื่อว่าชมรมของที่นี่น่าจะดีที่สุดในประเทศไทย” 64 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ส่วนเรื่องของค่าสมาชิก ที่นี่เก็บปีละ 3,000 บาท เป็น

ค่าอาหาร เพราะจะมีการกินเลี้ยงกันเดือนละครั้ง นอกจาก

จะเป็ น การพบปะสั ง สรรค์ กั น ทั่ ว ไปแล้ ว หากมี ส ถานการณ์

หรือเรื่องราวสำคัญที่เกี่ยวกับวงการค้าทองหรือบ้านเมือง ก็จะ ได้แลกเปลี่ยนความเห็น อาทิ เรื่องกฎหมาย ปปง. ที่จะบังคับ ใช้ในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนั้นในแต่ละปีก็จะจัดเที่ยวกันหนึ่งครั้ง นอกจากนั้น เรื่องของผู้นำ เราจะเปลี่ยนทุกปี โดยจะใช้ วิธีการลงคะแนน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาดูแล ได้เข้า มาช่วยกันทำงาน ซึ่งจะเป็นการเสียสละ โดยจะเลือกตั้งกัน

ในช่ ว งเดื อ นเมษายน-พฤษภาคม และจะรับวาระรับ ช่ ว งกั น ประมาณเดือนกรกฎาคม คุ ณ ประสิ ท ธิ กล่ า วถึ ง การพั ฒ นาชมรมร้ า นทองใน จ.สุพรรณบุรี ว่า ในภาพรวมตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดี และมี ความรักความสามัคคีกันมาก มีอะไรก็ช่วยกัน ไปไหนไปกัน งานกิจกรรม งานเลือกสมาชิก มีญาติพี่น้องเสียชีวิต หรือ

อะไรพวกนี้ เราจะไปเป็นเจ้าภาพ ช่วยกัน ร่วมงานกัน โทร. ติดต่อกันประสานงาน ส่วนเรื่องปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามา

ระเบียงทองคำ

ทำให้การค้าการขายมีปัญหา อาทิ การจี้ปล้นไม่มี เพราะที่ จ.สุพรรณบุรี ถือเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่ติดลูกกรงสเตนเลส

ครบทุ ก ร้ า น การดำเนิ น งานของเราค่ อ นข้ า งจะมี เ อกภาพ

ก่อนที่จะลงมือทำอะไร เราจะมานั่งถกเถียงกัน เพื่อหาข้อสรุป ที่ดีที่สุด เมื่อได้แล้ว ทุกคนก็พร้อมดำเนินการตาม หากใคร

จะมี ข้ อ เสนออื่ น เสริ ม เมื่ อ สมาชิ ก ทุ ก คนเห็ น ชอบก็ จ ะทำ

พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประตูรีโมต กล้องวงจรปิด การ เชื่อมต่อสัญญาณไปถึงสถานีตำรวจ การติดตั้งวิทยุสื่อสาร ประกอบกับในพื้นที่มีโรงงานน้อย ปัญหาเรื่องการจี้ปล้น หรือปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลงตาม สังคมของที่นี่ส่วนใหญ่

จะเป็นเกษตรกรรม ส่วนเรื่องของการปลอมแปลงยิ่งไม่ต้องพูด ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของมิจฉาชีพที่เข้ามาลงมือจะโดนทุกราย และเป็นที่รู้กันว่า ไม่ควรเสี่ยงมาปฏิบัติการที่ จ.สุพรรณบุรี เพราะสมาชิกมีความเข้มแข็ง เหนียวแน่น และเชี่ยวชาญ “สมาชิ ก ของเราที่ นี่ จ ะไม่ อ าย หากว่ า ร้ า นโดนหลอก เหมือนเซียนพระโดนพระเก๊ ถ้ารักกันก็ต้องบอกกัน อันนี้เรา โดนทองปลอมแล้ว เราโดนแล้วรายนี้รีบบอกพรรคพวกสมาชิก วารสารทองคำ 65


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บางครั้งยังไม่ได้ไปไหนเลย ยังอยู่อีกร้านนึง รีบจับเลย สมาชิกที่ นี่จะมีความคิดต่างออกไป หากใครโดนแล้วสามารถจับได้ หรือ หากใครจับได้ คนนั้นได้เป็นฮีโร่ ถึงวาระประจำเดือนปุ๊บ ต้อง ขึ้นเวทีโชว์ เราจะไม่มองว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรี การรวมตัวกัน

ถ้าโดนแล้วทำเฉย นึกว่าปล่อยมัน ให้คนอื่นโดนมั่ง พวกนี้มัน

ก็จะระบาด ถามว่ามิจฉาชีพทำแล้วอยู่ไม่ได้ แล้วจะทำทำไมล่ะ ถ้าทุกที่ ทุกจังหวัดรวมตัวกันดี ๆ” ประธานชมรมร้านทอง จ.สุพรรณบุรี ได้กล่าวถึงสภาวะ การซื้อขายทองในพื้นที่ว่า เหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ ราคาทองสูง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง สวนทางกั บ ราคาผลผลิ ต ทางการเกษตร ทำให้ ตลาดเงียบเหงาไปมาก แต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดตัวลง แต่ผู้ประกอบการ จะต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการอยู่รอดไปได้ ตลาดทองของที่ นี่ จ ะคึ ก คั ก ในฤดู แ ต่ ง งาน เพราะตาม ประเพณี ส่ ว นใหญ่ ก็ยังคงเลือกใช้ทองคำ เดือน 4 เดื อ น 6 เดือน 9 ขายได้แน่ ๆ ขณะที่ภาคการเกษตรนอกเหนือจาก

ช่วงเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนลวดลายใหม่ เพราะจะใช้ใส่ในเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เข้าพรรษา ออกพรรษา หรื อ งานบุ ญ อื่ น ๆ ก็ จ ะเอาเส้ น เก่ า มาเปลี่ ย น ร้ า นทองก็ ไ ด้

เชิญสมาชิกสมาคมค้าทองคำ รับข่าวสารผ่านอีเมลฟรี

แค่ค่ากำเหน็จเล็กน้อย ส่วนเรื่องการลงทุนทองคำในรูปแบบใหม่ อาทิ ตลาดซื้อ ขายล่วงหน้า ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หากเป็นทองคำแท่ง

ก็ ยั ง พอมี อ ยู่ บ้ า ง แต่ ร้ า นค้ า กำไรน้ อ ย เพราะลู ก ค้ า จะเอา

ราคาเดียวกับสมาคมฯ ซึ่งราคาจุดนั้นยังไม่รวมค่าขนส่ง ทำให้ ราคาต้นทุนจะสูงขึ้น ขณะที่ร้านทองจะได้ค่ากำเหน็จเล็กน้อย เท่านั้น คุ ณ ประสิ ท ธิ ยั ง ได้ ก ล่ า วทิ้ ง ท้ า ยสำหรั บ นั ก ลงทุ น ว่ า

แม้ ปั จ จุ บั น ราคาทองคำจะสู ง ขึ้ น มาก แต่ ร าคาก็ ยั ง ผั น ผวน

ซึ่งทุกคนต้องเกาะติดกระแสข่าวอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นอยาก ให้ลองไปดูประวัติศาสตร์ในวงการทองคำ ซึ่งครั้งหนึ่งราคาทอง ได้ปรับสูงขึ้นมาก จากนั้นไม่นานก็ได้ทิ้งตัวลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนบาดเจ็บไปตาม ๆ กัน หากเปรียบเทียบกับยุคนี้ เอง ราคาทองคำมั น สู ง เกิ น กว่ า ความเป็ น จริ ง มาก ขณะนี้ มี วิ ก ฤตการณ์ ข องประเทศกรี ซ ทำให้ ร าคายั ง วิ่ ง อยู่ ใ นระดั บ นี้

ได้ แต่ อ ยากให้ เ ฝ้ า ระวั ง เหตุ ก ารณ์ ห ลั ง จากนี้ ว่ า ทิ ศ ทางจะ

เป็นอย่างไร เพราะเกรงว่าวงจรราคาทองคำอาจจะปรับตัวลดลง ก็เป็นได้

สมาคมค้าทองคำ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งอีเมลข่าวสาร บทวิเคราะห์ราคาทองคำ รายงาน สรุปราคาทองคำประจำวัน รวมทั้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่ า นทางอี เ มลของสมาชิ ก มาเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว ซึ่ ง ได้ ผ ล

ตอบรั บ ที่ ดี ช่ ว ยสร้ า งความสะดวกรวดเร็ ว ในการสื่ อ สารให้กับ สมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้น ทางสมาคมค้าทองคำจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่ยัง ไม่ได้รับบริการดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ

มาที่สมาคมค้าทองคำ โดยโทร.มาที่ 0-2623-2301-3 แจ้งชื่อร้าน เลขที่ ส มาชิ ก และอี เ มลที่ ต้ อ งการรั บ บริ ก ารกั บ เจ้ า หน้ า ที่

(ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย) และหากมี ข้ อ เสนออื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ท่ า น สามารถแจ้ ง ไว้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสมาคมฯ เพื่ อ ช่ ว ยกั น พั ฒ นา อุตสาหกรรมค้าทองคำของเราให้เข้มแข็งตลอดไป... 66 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด

เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 หรือที่ www.goldtraders.or.th วารสารทองคำ 67


วารสาร

www.goldtraders.or.th

ใบสัง่ จองลงโฆษณา

ทองคำ สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) Back Cover Inside Back Cover Inside Front Cover Facing Inside Back Cover Facing Inside Front Cover Facing Contents Regular Page

Regular Page (1/2)

ประเภท

ปกหลังแยก 4 สี ปกหลังใน 4 สี ปกหน้าใน 4 สี ตรงข้ามปกหลังใน 4 สี ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) 4 สี ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) 4 สี หน้าธรรมดา 4 สี (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) : แบ่งเป็นครึ่งหน้า ได้จำนวน 10 หน้า

ราคา 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

10,500 บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2623-2301
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.